Page 1

Sacramento Weekly

September, 28 2018

Sacramento Weekly www.sacweekly.com (323) 350-0774

åæåíåäåëüíàÿ ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

¹ 42

November, 9 2018

Òèðàæ 5 000 ýêçåìïëÿðîâ

Roseville Toyota объявляет Thanksgiving Sale Thanksgiving Sale …= Toyota Roseville Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå íà ëþáèìûå ìîäåëè! 2018 Toyota Camry 1.9% / 72 ме“ це" Ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî äî 3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî Toyota ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âîñòðåáîâàííûì, íàäåæíûì è áîëüøå âñåãî ïðîäàâàåìûì àâòîìîáèëåì â Àìåðèêå. È ïîýòîìó Toyota - ñàìûé ïîïóëÿðíûé àâòîìîáèëü ñðåäè íàøåé ðóññêîãîâîðÿùåé îáùèíû Ñàêðàìåíòî. (Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. ¹ 8)

Bach Viet Association, Inc Работа для тех, кто получает программу Cal Works

По вопросу зачисления обращаться по тел. (916) 481-0340 Мы говорим по-русски

1050 Fulton Ave #110 Sacramento, CA 95825

Free


2 стр.

¹ 36

September, 28 2018

Федрезерв США сохранил базовую учетную ставку на уровне 2% Ôåäåðàëüíàÿ ðåçåðâíàÿ ñèñòåìà (ÔÐÑ) ÑØÀ îñòàâèëà áåç èçìåíåíèé áàçîâóþ ó÷åòíóþ ñòàâêó íà óðîâíå 2% íà çàñåäàíèè â ÷åòâåðã, îòìåòèâ, ÷òî â ÷èñëî ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âîøëè ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è óâåëè÷èâøèåñÿ òðàòû àìåðèêàíñêèõ äîìîõîçÿéñòâ. «Ðûíîê ðàáîòû ïðîäîëæàåò ðàñòè è <...> ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âûðîñëà çíà÷èòåëüíûìè òåìïàìè», ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ÔÐÑ. Ïðîãíîç öåíòðàëüíîãî áàíêà â îòíîøåíèè àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè ïî÷òè íå èçìåíèëñÿ ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåãî çàñåäàíèÿ äèðåêòîðîâ Ôåäðåçåðâà, êîòîðîå ïðîøëî â ñåíòÿáðå. Èíôëÿöèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ â ðàéîíå

çàïëàíèðîâàííûõ 2%, áåçðàáîòèöà ñíèæàåòñÿ, è ðèñêè äëÿ ýêîíîìèêè, ïî ìíåíèþ ÔÐÑ, «ïðèìåðíî ñáàëàíñèðîâàíû». ÔÐÑ îòìåòèë, ÷òî òåìïû áèçíåñ-èíâåñòèöèé â III êâàðòàëå «ñòàëè óìåðåííûìè â ñðàâíåíèè ñ áóðíûì ðîñòîì â ïåðâîì ïîëóãîäèè». Ýòî ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà ðîñòå ýêîíîìèêè â áóäóùåì. Ôèíàíñîâûå ðûíêè îæèäàëè, ÷òî ÔÐÑ ïîâûñèò áàçîâóþ ñòàâêó ñ 2% äî 2,25%. Öåíòðîáàíê óæå òðèæäû ïîâûøàë ñòàâêó â ýòîì ãîäó. Òåïåðü ýêñïåðòû æäóò î÷åðåäíîãî ïîâûøåíèÿ â äåêàáðå. Ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îêòÿáðÿ ýêîíîìèêà ÑØÀ âûðîñëà çà III êâàðòàë íà 3,5%. Ýòî ñóùåñòâåííî âûøå 2% òàêîãî ðîñòà ÔÐÑ îæèäàëà â íà÷àëå 2018 ãîäà

Amazon делает бесплатную доставку всем клиентам без минимальной стоимости заказа Êðóïíåéøèé îíëàéí-ðèòåéëåð Amazon îáúÿâèë îá îòêàçå îò ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòè çàêàçà äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîé äîñòàâêè. Âñå êëèåíòû ñìîãóò ñäåëàòü ïîêóïêè ñ áåñïëàòíûì ïîëó÷åíèåì òîâàðà óæå ê Ðîæäåñòâó. Amazon âïåðâûå ïðåäëîæèë äâóõäíåâíóþ äîñòàâêó áåç ìèíèìàëüíîé ïîêóïêè ñ 1 íîÿáðÿ äî 22 äåêàáðÿ. Òàêèì îáðàçîì, êîìïàíèÿ îòïðàâèò âñå çàêàçû áåñïëàòíî âî âðåìÿ

ïðàçäíè÷íîé ðàñïðîäàæè, è ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïðèáûëü êîìïàíèè â ðàçû. Ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîé ôåäåðàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ðîçíè÷íûå ïðîäàæè â íîÿáðå è äåêàáðå óâåëè÷àòñÿ ñ 4,3 äî 4,8 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì. Èõ ñóììà ñîñòàâèò îêîëî $720 ìèëëèàðäîâ. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñðåäíåãîäîâîé ïðèðîñò ðîæäåñòâåíñêèõ ïðîäàæ ñîñòàâèë 3,9 %.

В штате Alabama мужчина без штанов провалился сквозь потолок в ресторане Waffle House Ïîëèöèÿ Tuscumbia, øòàò Alabama, ñîîáùàåò, ÷òî ìóæ÷èíà â íèæíåì áåëüå ïðîâàëèëñÿ ñêâîçü ïîòîëîê ðåñòîðàíà Waffle House ïîñëå íåóäà÷íîé ïîïûòêè îãðàáëåíèÿ. Êëèåíòû áûëè øîêèðîâàíû èíöèäåíòîì. Ïîëèöåéñêèå èäåíòèôèöèðîâàëè ïîäîçðåâàåìîãî êàê 27-ëåòíåãî Glenn Bost èç Birmingham. Ïî ñëîâàì äåòåêòèâà Wes Holland, ãîðå-âçëîìùèêó ïðåäúÿâÿò îáâèíåíèÿ â êðàæå ñî âçëîìîì ïåðâîé ñòåïåíè. Bost ïûòàëñÿ ïðîíèêíóòü â îôèñ ðåñòîðàíà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íàä îáåäåííûì çàëîì, ïðîíèêíóâ ÷åðåç ïîòîëîê òóàëåòà. Îäíàêî,

ïîäíÿâøèñü, îí ïðîâàëèëñÿ ñêâîçü ïîòîëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ â îáåäåííóþ çîíó âíèçó. Ïàäåíèå áûëî çàôèêñèðîâàíî íà âèäåî. Bost ñíÿë ñâîè äæèíñû è ñâÿçàë èìè äâåðü òóàëåòà, ÷òîáû íèêòî íå ìîã âîéòè.  ðåçóëüòàòå ïîïûòêè âçëîìà Bost ñëîìàë ðàêîâèíó è óíèòàç. Ïîëèöèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âîð áûë ïîä âîçäåéñòâèåì íàðêîòèêîâ. Êîãäà Bost ïðîâàëèëñÿ ñêâîçü ïîòîëîê, îí óïàë ïðÿìî íà ñòîë, çà êîòîðûì îáåäàëè ïîñåòèòåëè. Ìóæ÷èíà ïîïûòàëñÿ óáåæàòü, â ÷åì áûë, óñïåë ñåñòü â ìàøèíó è ñêðûòüñÿ âìåñòå ñ ñîîáùíèêîì. Ïðàâîîõðàíèòåëè îáúÿâèëè â ðîçûñê îáîèõ.

106-летняя жительница Phoenix отметила день рождения в Taco Bell Îñòðàÿ åäà - íå ïðîáëåìà äëÿ âîçðàñòà, ñ÷èòàåò Myrtis Jewel Painter. Æèòåëüíèöà Phoenix îòìåòèëà ñâîå 106-ëåòèå óæèíîì â ðåñòîðàíå ìåêñèêàíñêîé åäû Taco Bell. Painter âîøëà â ðåñòîðàí ïîä àïëîäèñìåíòû - äëÿ çàâåäåíèÿ ðåäêîñòü, êîãäà ñòîëü ïîæèëûå ïîñåòèòåëè íå ïðîñòî ïðèõîäÿò ñþäà, à îòìå÷àþò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. Äðóçüÿ è ÷ëåíû ñåìüè ïðèíåñëè ïîäàðêè, à ñîòðóäíèêè óñòðîèëè íàñòîÿùåå òîðæåñòâî â ÷åñòü äîëãîæèòåëüíèöû. Âëàäåëåö ðåñòîðàíà Gleg Gladden, ãîâîðèò, ÷òî Myrtis Jewel Painter ïðèõîäèò â çàâåäåíèå 8

ïîñëåäíèõ ëåò. “Ïðèéòè è ïîåñòü taco â 106 ëåò? Ýòî ïîòðÿñàþùèå”, - îòìå÷àåò îí. Gleg ñêàçàë, ÷òî âèäåë, êàê Painter ïðèåçæàåò è âûõîäèò èç ðåñòîðàíà âîñåìü ëåò. «Â 106? È îíè õîòÿò ïðèåõàòü â Taco Bell? È ïîîáùàòüñÿ ñî ìíîé? »- ïîøóòèë Gladden. «Ýòî ïðîñòî ïîòðÿñàþùå». Myrtis Jewel Painter ðîäèëàñü â âîñòî÷íîé ÷àñòè øòàòà Texas â 1912 ãîäó. Îíà ïðèåõàëà â Phoenix â 1932 ãîäó, ïîçäíåå âìåñòå ñ ìóæåì Ernie îíà îòêðûëà çäåñü ñâîé ïåðâûé îáóâíîé ìàãàçèí, ïîçäíåå 7 òî÷åê ïðîäàæ îíè îáúåäèèëè â ñåòü Ernie Brewers Shoes in Phoenix.

В Калифорнии бывший морпех застрелил 12 человек в баре  ðåçóëüòàòå ñòðåëüáû â áàðå ãîðîäà Thousand Oaks, California ê ñåâåðî-çàïàäó îò Ëîñ-Àíäæåëåñà ïîãèáëè ïî ìåíüøåé ìåðå 12 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ îäíîãî ïîëèöåéñêîãî, ñîîáùèëà ïîëèöèÿ. Åùå 10 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Íàïàäàâøèì áûë îòñòàâíîé ìîðñêîé ïåõîòèíåö, îí ïîêîí÷èë ñ ñîáîé. Êàê ñîîáùàåòñÿ, ñòðåëüáà íà÷àëàñü â 23:20 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â áàðå Borderline Bar and Grill. ×åëîâåêà, óñòðîèâøåãî ñòðåëüáó, íàøëè ìåðòâûì âíóòðè áàðà. Ïîëèöåéñêèå ñ÷èòàþò, ÷òî îí çàñòðåëèëñÿ.  áàðå ïðîõîäèë ñòóäåí÷åñêèé âå÷åð ìóçûêè êàíòðè.  ïîìåùåíèè íàõîäèëèñü îêîëî 200 ÷åëîâåê.

“Êîãäà ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, îíè óñëûøàëè âûñòðåëû”, - ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü øåðèôà îêðóãà Âåíòóðà Ýðèê Áóøîâ. Ñðåäè ïîãèáøèõ áûë ñåðæàíò ïîëèöèè Ðîí Õåëóñ, îòñëóæèâøèé 29 ëåò è ñîáèðàâøèéñÿ íà ïåíñèþ. Îí ïîëó÷èë íåñêîëüêî ïóëåâûõ ðàíåíèé è ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå. Õåëóñ ïûòàëñÿ ïðîíèêíóòü â áàð ñ äðóãèì ïîëèöåéñêèì, è ïî íåìó îòêðûëè ñòðåëüáó. “Ìû âñå îïå÷àëåíû, õî÷åòñÿ ïëàêàòü. Îí óìåð ãåðîåì. Îí ïîøåë ñïàñòè æèçíè, ñïàñòè äðóãèõ ëþäåé”, - ñêàçàë øåðèô îêðóãà Âåíòóðà Äæåôô Äèí.

На севере Калифорнии бушуют лесные пожары  ñåâåðíîé ÷àñòè Êàëèôîðíèè îáúÿâëåíî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå â ñâÿçè ñ ìîùíûì ïðèðîäíûì ïîæàðîì. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ïîæàðíîé ñëóæáû, ïîæàð ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæèë ãîðîä Ïàðàäàéç. Ñîîáùàåòñÿ òàêæå î íåñêîëüêèõ ïîñòðàäàâøèõ. Åñòü ëè ïîãèáøèå, ïîêà íåÿñíî. Ïî ñëîâàì âëàñòåé è ÑÌÈ, ãîðîä îõâà÷åí ïëàìåíåì, à òûñÿ÷è ñòðîåíèé ðàçðóøåíû. Ïîæàð îõâàòèë áîëåå 69 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, âûíóäèâ ìåñòíûõ æèòåëåé ýâàêóèðîâàòüñÿ. Âëàñòè ïîëàãàþò, ÷òî ïîæàð ðàñïðîñòðàíèòñÿ è íà ñîñåäíèå ãîðîäà.

«Íà äàííûé ìîìåíò âñå â ðóêàõ ìàòåðèïðèðîäû», - çàÿâèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êàëèôîðíèéñêîé ïîæàðíîé ñëóæáû Áðàéñ Áåííåò ãàçåòå Sacramento Bee. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè íà ìåñòíîì ñàéòå, â ãîðîäå Ïàðàäàéç, êîòîðûé ðàñïîëîæåí â 20 êì ê âîñòîêó îò ×èêî è â 144 êì ê ñåâåðó îò Ñàêðàìåíòî, ïðîæèâàþò áîëåå 26 000 ÷åëîâåê. «Áîãàòàÿ èñòîðèÿ, åñòåñòâåííàÿ êðàñîòà, äðóæåëþáíûå æèòåëè: Ïàðàäàéç - ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàâåñòè ñåìüþ, ïîñòðîèòü áèçíåñ èëè ïðîñòî îòäîõíóòü íà âûõîäíûõ ñðåäè ñîñåí», - ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå.

Новобрачные летели на медовый месяц и разбились на вертолете Ïîãèáøèå â ðåçóëüòàòå òðàãè÷åñêîãî êðóøåíèÿ âåðòîëåòà â øòàòå Texas - ýòî ìîëîäîæåíû Will Byler è Bailee Ackerman Byler. Ïàðà ñðàçó ïîñëå ñâàäüáû âûëåòåëà íà ìåäîâûé ìåñÿö, îäíàêî àâàðèÿ îáîðâàëà èõ æèçíè. Will è Bailee èç Õàíòñâèëëà ñðàçó ïîñëå ñâàäåáíîãî

òîðæåñòâà ñåëè â âåðòîëåò è îòïðàâèëèñü â ìåäîâûé ìåñÿö. Îáà èçó÷àëè ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â óíèâåðñèòåòå Òåõàñà. Ñîîáùåíèå î ãèáåëè ìîëîäûõ âëþáëåííûõ îáíàðîäîâàëè â ñîöñåòÿõ èõ äðóçüÿ, è òûñÿ÷è ëþäåé îñòàâèëè êîììåíòàðèè ñ ñîáîëåçíîâàíèÿìè.

Âåðòîëåò ðàçáèëñÿ íà ðàí÷î ñåìüè â Óâàëäå, øòàò Texas, ïðèìåðíî â 80 ìèëÿõ ê çàïàäó îò Ñàí-Àíòîíèî. Ïèëîò, âåòåðàí Âüåòíàìà Äæåðàëüä Ãðèí Ëîóðåíñ òàêæå ïîãèá. Ïîêà ïðè÷èíà àâàðèè íåèçâåñòíà, Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî áåçîïàñíîñòè íà òðàíñïîðòå âåäåò ðàññëåäîâàíèå.


Sacramento Weekly

September, 28 2018

3 стр.

Трамп назвал промежуточные выборы “очень большой победой” республиканцев Ïðåçèäåíò Òðàìï ïðîâåë â ñðåäó ïðåññêîíôåðåíöèþ, ïîñâÿùåííóþ ñîñòîÿâøèìñÿ íàêàíóíå ïðîìåæóòî÷íûì âûáîðàì â Êîíãðåññ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïàðòèÿ óòðàòèëà êîíòðîëü íàä Ïàëàòîé ïðåäñòàâèòåëåé, ñîõðàíèâ è óâåëè÷èâ, îäíàêî, áîëüøèíñòâî â Ñåíàòå. Òðàìï íàçâàë 6 íîÿáðÿ «áîëüøèì äíåì» äëÿ ðåñïóáëèêàíöåâ. Êîñíóâøèñü ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ â íèæíþþ ïàëàòó Êîíãðåññà, ïðåçèäåíò óïîìÿíóë, â ÷àñòíîñòè, î òàêîì ôàêòîðå, êàê çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îòñòàâîê ñðåäè çàêîíîäàòåëåé-ðåñïóáëèêàíöåâ. Îäíîâðåìåííî, êàñàÿñü ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ â Ñåíàò, ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ìû õîðîøî ïîðàáîòàëè â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü». 55 ìåñò, ïîëó÷åííûõ ðåñïóáëèêàíöàìè â Ñåíàòå, - ëó÷øèé ðåçóëüòàò çà ñòî ëåò, ñêàçàë Òðàìï. Ïðåçèäåíò òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ðåñïóáëèêàíöû êîíòðîëèðóþò áîëüøèíñòâî ãóáåðíàòîðñêèõ ïîñòîâ â ñòðàíå. Îí îòìåòèë, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì äëÿ èçáèðàòåëåé áûëî îòíîøåíèå êàíäèäàòîâ ê íàçíà÷åíèþ Áðåòòà Êàâàíî íà ïîñò ÷ëåíà Âåðõîâíîãî ñóäà. Òðàìï ïîä÷åðêíóë, ÷òî êóðñ åãî è åãî îäíîïàðòèéöåâ ïî-ïðåæíåìó îïðåäåëÿåòñÿ ñòðåìëåíèåì ê óìåíüøåíèþ ðåãóëèðîâàíèÿ, ñíèæåíèþ íàëîãîâ è óêðåïëåíèþ ãðàíèö. Ïðåçèäåíò âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü ãëàâå ðåñïóáëèêàíñêîãî áîëüøèíñòâà â Ñåíàòå Ìèò÷ó Ìàêêîííåëëó è íàäåæäó íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ëèäåðîì äåìîêðàòè÷åñêîãî áîëüøèíñòâà â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé Íýíñè Ïåëîñè. Äâóì ïàðòèÿì ïðèøëî âðåìÿ îáúåäèíèòü óñèëèÿ, ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò. Îí âûðàçèë íàäåæäó íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äåìîêðàòàìè ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è ïî ïðîáëåìàì çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ïî ïîâîäó ñâîåãî ðàáî÷åãî îáåäà ñ ðîññèéñêèì ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â õîäå âèçèòà â Ïàðèæ ïîçäíåå â ýòîì ìåñÿöå, Òðàìï ïîäòâåðäèë ýòó èíôîðìàöèþ è ñêàçàë, ÷òî, êðîìå íåãî ñàìîãî è ïðåçèäåíòà ÐÔ, â çàïëàíèðîâàííîé âñòðå÷å áóäóò ó÷àñòâîâàòü è äðóãèå ëèöà. Êàñàÿñü ïðîäîëæàþùåãîñÿ ðàññëåäîâàíèÿ ðîññèéñêîãî âìåøàòåëüñòâà â ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû è âîçìîæíîãî ñãîâîðà ïðåäâûáîðíîãî øòàáà Òðàìïà ñ Ðîññèåé, ïðåçèäåíò ñêàçàë, ÷òî ìîã áû îñòàíîâèòü ðàññëåäîâàíèå, êîòîðûì ðóêîâîäèò Ðîáåðò Ìþëëåð, â ëþáîé ìîìåíò, ïîñêîëüêó «ñãîâîðà íå áûëî». Ïðåçèäåíò òàêæå çàÿâèë, ÷òî åñëè äåìîêðàòû â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé èíèöèèðóþò ðàññëåäîâàíèå â åãî îòíîøåíèè, òî «îíè ìîãóò èãðàòü â ýòó èãðó,

íî ìû ìîæåì ñûãðàòü â íåå ëó÷øå». Ðàíåå â ñðåäó Òðàìï íàçâàë ðåçóëüòàòû ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðîâ «î÷åíü áîëüøîé ïîáåäîé» äëÿ ðåñïóáëèêàíöåâ. «Òå, êòî ðàáîòàë âìåñòå ñî ìíîé íà ýòèõ íåâåðîÿòíûõ ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðàõ, ïîääåðæèâàÿ îïðåäåëåííûå ïîëèòè÷åñêèå èíèöèàòèâû è ïðèíöèïû, ïîêàçàëè î÷åíü õîðîøèå ðåçóëüòàòû, íàïèñàë îí â «Òâèòòåðå» â ñðåäó óòðîì â ïðåääâåðèè ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Áåëîì äîìå. - Òåì, êòî ýòîãî íå äåëàë, ïðèäåòñÿ ïîïðîùàòüñÿ. Â÷åðàøíèé äåíü ñòàë î÷åíü áîëüøîé ïîáåäîé, è âñå ýòî - íåñìîòðÿ íà äàâëåíèå çëîáíûõ è âðàæäåáíûõ ÑÌÈ»! Ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ñîçäàäóò ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíîé ïîâåñòêè ïðåçèäåíòà Äîíàëüäà Òðàìïà â áëèæàéøèå äâà ãîäà. Äåìîêðàòû òàêæå îáåùàþò çàïóñòèòü íåñêîëüêî ðàññëåäîâàíèé â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ äåë Òðàìïà è ïîëèòèêè åãî àäìèíèñòðàöèè, à ïðåçèäåíò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîîáåùàë, ÷òî Ñåíàò áóäåò ïðîâîäèòü ðàññëåäîâàíèÿ â îòíîøåíèè äåìîêðàòîâ. Äîíàëüä Òðàìï ïîçâîíèë ëèäåðó äåìîêðàòîâ â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé Íýíñè Ïåëîñè, ÷òîáû ïîçäðàâèòü åå. Îí çàÿâèë, ÷òî äåìîêðàòàì, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ îòìå÷àëè íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷ü íîâûå ëèöà è ìîëîäåæü â ðóêîâîäñòâî ïàðòèè, ñëåäóåò âíîâü ñäåëàòü Ïåëîñè ñïèêåðîì ýòî ñàìûé âûñîêèé ïîñò â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé è òðåòèé ïî çíà÷åíèþ â ãîñóäàðñòâå. 78-ëåòíÿÿ Ïåëîñè ñòàëà ïåðâîé æåíùèíîé-ñïèêåðîì â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé è çàíèìàëà ýòîò ïîñò ñ 2007 ïî 2011 ãã., êîãäà äåìîêðàòû â ïîñëåäíèé ðàç êîíòðîëèðîâàëè ýòó ïàëàòó. «Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, Íýíñè Ïåëîñè çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû äåìîêðàòû èçáðàëè åå ñïèêåðîì Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé, - íàïèñàë Òðàìï â «Òâèòòåðå». - Åñëè æå îíè áóäóò ÷èíèòü åé ïðåïÿòñòâèÿ, âîçìîæíî, åå ïîääåðæàò íåêîòîðûå ðåñïóáëèêàíöû. Îíà çàñëóæèëà ýòó âåëèêóþ ÷åñòü!». «Âñåì ýêñïåðòàì è òåëåâåäóùèì, êîòîðûå

íå îòäàþò íàì äîëæíîå çà ýòè âåëèêîëåïíûå ïðîìåæóòî÷íûå âûáîðû, õî÷ó íàïîìíèòü äâà ñëîâà: ôåéêîâûå íîâîñòè!» - íàïèñàë îí. Ëèäåð ðåñïóáëèêàíñêîãî áîëüøèíñòâà â Ñåíàòå Ìèò÷ Ìàêêîííåëë, êîììåíòèðóÿ ïðîøåäøèå âûáîðû â ñðåäó óòðîì, çàÿâèë: «Ó íàñ áûë î÷åíü óäà÷íûé äåíü. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ïðîèçîøëî. Ïðåçèäåíò íàì î÷åíü ïîìîã». Ïðè ýòîì Ìàêêîííåëë îòìåòèë, ÷òî íå ïðåäñòàâëÿåò, êàê ìîæíî âçÿòüñÿ çà ðàññìîòðåíèå èììèãðàöèîííîé ðåôîðìû â ýòîì ãîäó. Îí òàêæå çàÿâèë, ÷òî äåìîêðàòàì â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé ïðèäåòñÿ ðåøèòü, íàñêîëüêî ñèëüíî îíè õîòÿò «äîñàæäàòü» Òðàìïó. Îáúÿâëÿÿ î ïîáåäå äåìîêðàòîâ â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé, Íýíñè Ïåëîñè îòìåòèëà, ÷òî ïåðåä èçáèðàòåëÿìè íà ýòîò ðàç ñòîÿë íå òîëüêî âîïðîñ î âûáîðå ìåæäó äåìîêðàòàìè è ðåñïóáëèêàíöàìè. Êàê çàÿâèëà Ïåëîñè, â õîäå ñîñòîÿâøåãîñÿ

ãîëîñîâàíèÿ àìåðèêàíöû âûñêàçàëè ìíåíèå ïî ïîâîäó «âîññòàíîâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ â îòíîøåíèè àäìèíèñòðàöèè Òðàìïà». Êîìèòåòû Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé îáëàäàþò øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè â ïðîâåäåíèè ðàññëåäîâàíèé. Íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè äåìîêðàòîâ çàÿâèëè î ïëàíàõ ðàññëåäîâàòü îòêàç Òðàìïà ñäåëàòü äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè åãî íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ. Çàêîíîäàòåëè âèäÿò çäåñü âîçìîæíûé êîíôëèêò ëè÷íûõ è ôèíàíñîâûõ èíòåðåñîâ ïðåçèäåíòà. Äåìîêðàòû òàêæå ñîáèðàþòñÿ ïðîäîëæèòü ðàññëåäîâàíèå â îòíîøåíèè ïðåäïîëàãàåìûõ ñâÿçåé èçáèðàòåëüíîãî øòàáà Òðàìïà ñ Ðîññèåé â õîäå ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè 2016 ãîäà. Íåêîòîðûå äåìîêðàòû ðàíåå ïðèçûâàëè ê èìïè÷ìåíòó Òðàìïà. Òåïåðü îíè æäóò îêîí÷àíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ äåëà î ðîññèéñêîì âìåøàòåëüñòâå, êîòîðîå âåäåò êîìàíäà ñïåöïðîêóðîðà Ðîáåðòà Ìþëëåðà. Åñëè â õîäå ñëåäñòâèÿ âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïðåçèäåíò ïûòàëñÿ ïîìåøàòü îñóùåñòâëåíèþ ïðàâîñóäèÿ, ýòî ìîæåò ñòàòü ïîâîäîì äëÿ îáúÿâëåíèÿ åìó èìïè÷ìåíòà. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà èç Âèðãèíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ëàððè Ñàáàòî, â áëèæàéøèå äâà ãîäà íå ñëåäóåò æäàòü ïðèíÿòèÿ «áîëüøèõ çàêîíîïðîåêòîâ ñ ëþáûì èäåîëîãè÷åñêèì îòòåíêîì, ïðàâûì èëè ëåâûì». Òåïåðü ó äåìîêðàòîâ åñòü âîçìîæíîñòü âûçâàòü ïðåçèäåíòà â ñóä, íàïîìèíàåò Ñàáàòî. Îòíûíå åãî àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò îæèäàòü îò Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé «ñêîðåå ðàññëåäîâàíèÿ, ÷åì çàùèòó», ãîâîðèò ýêñïåðò.


4 стр.

¹ 36

September, 28 2018

Белье от ХуаШен подарит красоту и здоровье öèêëà, äèñìåíîðååé, çóäîì âî âëàãàëèùå. Ïðè áîëÿõ è âçäóòèè æèâîòà â ìåíñòðóàëüíûé ïåðèîä, ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîì ðàäèêóëèòå, áîëÿõ â òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ è ò.ä. Âîññòàíîâèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ñ ïîìîùüþ ëå÷åáíîãî áåëüÿ íå âñòóïàåò íè â êàêîå ïðîòèâîðå÷èå ñ ìåäèêàìåíòîçíûì, òðàäèöèîííûì ëå÷åíèåì, è âïîëíå ñî÷åòàåìà ñ íèì.

Êàê ñêàçàë êëàññèê, â ÷åëîâåêå âñå äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî… Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, è îñîáåííî ó ëó÷øåé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà! aелье “ K,%-%2%…=м, C%д=!,2 *!=“%23 , ƒд%!%"ье! Ñðåäè ïðîáëåì, ìåøàþùèõ æåíùèíå ïîëó÷àòü ðàäîñòü îò æèçíè, ëèøíèé âåñ, öåëëþëèò, âàðèêîç è îòå÷íîñòü íîã, óðåòðèòû, ìàñòîïàòèè è áîëåçíåííûå ìåñÿ÷íûå. Ìû ñîâåòóåì ïîïðîáîâàòü ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû ñ ïîìîùüþ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè, êîòîðûå ìÿãêî è íàäîëãî óáåðóò íåïðèÿòíûå ñèìïòîìû è âåðíóò òóðãîð è ýëàñòè÷íîñòü âàøåé êîæå è ñîñóäàì, ñïðàâÿòñÿ ñ âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè è ïîìîãóò ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìå âûâåñòè øëàêè è òîêñèíû èç îðãàíèçìà. Âû âåðíåòå ìîëîäîñòü ñóñòàâàì, ïåðåñòàíåòå ñòåñíÿòüñÿ íîñèòü êóïàëüíèêè è êîðîòêèå þáêè. `…2,целлюл,2…/е K!,д›, “ÕóàØåí” ïîìîãàþò èçáàâèòüñÿ îò öåëëþëèòà è èçëèøêîâ æèðîâîé òêàíè â îáëàñòè æèâîòà è «ãàëèôå», à òàêæå âíóòðåííåé ÷àñòè áåäåð, äåëàÿ íîãè ñòðîéíûìè è êðàñèâûìè. Èçäåëèå èçëó÷àåò áèîâîëíû, êîòîðûå âûçûâàþò âûñîêî÷àñòîòíûå ìèêðîêîëåáàíèÿ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, áûñòðî óñòðàíÿþò æèðîâûå íàêîïëåíèÿ ñ âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, èçëå÷èâàþò ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ. Š!3“/ ›е…“*,е “ C% “%м ýôôåêòíî ïîä÷åðêíóò òàëèþ è ñäåëàþò ïëîñêèì æèâîò. Îñîáåííî ðåêîìåíäóþòñÿ â ïåðèîä ïðåä- è ìåíîïàóçû. Îçäîðîâèòåëüíûé ýôôåêò: 1. Óëó÷øåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ â ïîÿñíè÷íîé

îáëàñòè è â ïîëîâûõ îðãàíàõ, íîðìàëèçàöèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè, íîðìàëèçàöèÿ ãîðìîíàëüíîãî ôîíà. 2. Óñòðàíåíèå ïðè÷èí áîëåçíåííûõ ìåíñòðóàöèé è íåïðèÿòíîãî çàïàõà. 3. Ïðè äëèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè óëó÷øàþòñÿ ïîëîâûå ôóíêöèè, óñòðàíÿåòñÿ ôðèãèäíîñòü. o%*=ƒ=…, * C!,ме…е…,ю: 1. Âîñïàëåíèÿ ïðèäàòêîâ, óðåòðèò, âàãèíèò, âîñïàëåíèÿ îðãàíîâ òàçà, íåðåãóëÿðíûå è áîëåçíåííûå ìåíñòðóàöèè, çóä âëàãàëèùà. 2. Ãåìîððîé, çóä çàäíåãî ïðîõîäà, òðåùèíû çàäíåãî ïðîõîäà, çàïîð. 3. Íåâðàëãèÿ ñåäàëèùíîãî íåðâà, áîëè â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå. 4. Áîëè â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè, çàáîëåâàíèÿ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, çàáîëåâàíèÿ æåëóäêà, ïîíîñ, õðîíè÷åñêèé ýíòåðèò. 5. Êëèìàêòåðè÷åñêèé ñèíäðîì e?е %д…= C!%Kлем=, !еш=ем= “ C%м%?ью …=шеL C!%д3*ц,,, - м=“2%C=2, . Ìàñòîïàòèÿ (ôèáðîçíî-êèñòîçíîå çàáîëåâàíèå ìîëî÷íûõ æåëåç, ôèáðîàäåíîìàòîç) - îäíà èç

ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ æåíñêèõ áîëåçíåé. Ïî ñòàòèñòèêå îò íåå ñòðàäàåò îêîëî 50% æåíùèí äåòîðîäíîãî âîçðàñòà. b*л=д/ш, " Kю“2г=л2е! óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå â ãðóäè, ñïîñîáñòâóþò ïðîôèëàêòèêå áîëåé â ãðóäè â ïåðèîä ìåñÿ÷íûõ è êëèìàêòåðè÷åñêîãî ïåðèîäà. Îíè ïîêàçàíû òàêæå êîðìÿùèì æåíùèíàì ïðè íåõâàòêå ìîëîêà è â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ æåíùèíàì, ñòðàäàþùèì ãèïîïëàçèåé ãðóäè. l%л%д/е ›е…?,…/ %це… 2 Cл="*, “ K,%-%2%…=м, œu3=xе…B. Æåíñêèå ïëàâêè èçãîòîâëåíû ïðè ïîìîùè òåõíîëîãèè ñòåðåî êðîéêè, îíè êîððåêòèðóþò òàëèþ, ïîäòÿãèâàþò æèâîò è á¸äðà, ñîçäàâàÿ èäåàëüíóþ æåíñêóþ ôèãóðó.  ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîêà÷åñòâåííîé êðóæåâíîé òêàíüþ, íîâîé ìîäåëüþ è ñåðü¸çíûì îòíîøåíèåì ê ñûðüþ åñòåñòâåííî ïîêàçûâàþò æåíñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Ðåêîìåíäóåòñÿ æåíùèíàì, ñòðàäàþùèì àäíåêñèòîì, óðåòðèòîì, âàãèíèòîì, âîñïàëåíèåì òàçîâûõ îðãàíîâ, íàðóøåíèåì ìåíñòðóàëüíîãî

Øåëêîâûé ïëàòîê ñ áèîôîòîíàìè “ÕóàØåí” - ýòî íîâûé ìèð çäîðîâüÿ è ñòèëÿ! Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: • ëþäÿì ñ îñëàáëåííûì èììóíèòåòîì, • èìåþùèì ñêëîííîñòü ê ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì, • èìåþùèì çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû, • èìåþùèì ñèëüíóþ íàãðóçêó íà ãîëîñîâûå ñâÿçêè, • èìåþùèì çàáîëåâàíèÿ øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è ïëå÷åâîãî ïîÿñà; • äëÿ ïðîôèëàêòèêè ÎÐÇ, ãðèïïà è äðóãèõ âèðóñíûõ èíôåêöèé; • äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñòàðåíèÿ êîæè äåêîëüòå è øåè; • â êà÷åñòâå ýëåãàíòíîãî àêñåññóàðà. Ïîä÷åðêíóòü êðàñîòó Âàøèõ íîã, óáðàòü òÿæåñòü â íîãàõ, îòå÷íîñòü, ñëàáîñòü, îíåìåíèå, ñóäîðîãè ìûøö ãîëåíåé ïîìîãóò ÊÎËÃÎÒÊÈ Ñ ÁÈÎÔÎÒÎÍÀÌÈ. Âìåñòå ñ ÃÅÒÐÀÌÈ îíè ðåêîìåíäîâàíû ïðè âàðèêîçå, îáëèòåðèðóþùåì ýíäàðòåðèèòå, òðîìáîôëåáèòå, ôëåáýêòàçèè, ñóäîðîãàõ ãîëåíè, ðàñòÿæåíèè ìûøö, õðîíè÷åñêîì ðåâìàòèçìå, êàê äîïîëíèòåëüíîå ëå÷åíèå ïðè äèàáåòå, ïåðåëîìàõ, ëþäÿì, èñïûòûâàþùèì äèñêîìôîðò â íîãàõ. Ýòó è äðóãóþ ïðîäóêöèþ äëÿ ñåáÿ è â ïîäàðîê ñâîèì ëþáèìûì âû ìîæåòå çàêàçàòü ïî òåëåôîíó 916-628-6693

Встреча с Sacramento Insurance в ресторане Aju Sushi! Äîðîãèå äðóçüÿ! Êîìïàíèÿ «Sacramento Insurance» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ 17 íîÿáðÿ 2018, â ñóááîòó c 12 äî 2 ÷àñîâ äíÿ, íà âñòðå÷ó, êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: 5239 Elkhorn Blvd, Sacramento, CA 95842 â ðåñòîðàíå Aju Sushi. Íà âñòðå÷å ìû ðàññêàæåì î íàøåì àãåíòñòâå, áóäåì ðàäû äàòü äåëüíûé ñîâåò î âûãîäíîì ñòðàõîâàíèè è êàê ñýêîíîìèòü äåíüãè íà âñåõ å¸ âèäàõ, íó è êîíå÷íî æå, îòâåòèòü íà âñå Âàøè âîïðîñû è óãîñòèòü âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ãîñòåé ÿïîíñêîé êóõíåé. Ðå÷ü èä¸ò ïðåæäå âñåãî î ñòðàõîâàíèè æèçíè, àâòî, æèëüÿ è ïåíñèîííûõ ôîíäàõ, à òàêæå î ïðîãðàììàõ îò Social Security, êàê íàïðèìåð SSI è Medicare. Åñëè Âàøà ñòðàõîâêà ïðîäîëæàåò äîðîæàòü, è Âàì íàäîåëî ïåðåïëà÷èâàòü, èëè Âû ôèíàíñîâî íå çàùèùåíû è íå óâåðåíû â âîïðîñàõ Âàøåé ïåíñèè, òîãäà ýòà âñòðå÷à äëÿ Âàñ! Ìû òàê æå ìîæåì ïîìî÷ü â âîïðîñàõ ñïèñàíèÿ âàøèõ íàëîãîâ è èíâåñòèðîâàíèÿ â öåííûå áóìàãè. Íà âñòðå÷å Âû ñìîæåòå ñäåëàòü ñ íàìè àïîéòìåíò äëÿ îáñóæäåíèÿ êîíêðåòíî Âàøåé ñèòóàöèè. Âñå íàøè êîíñóëüòàöèè àáñîëþòíî áåñïëàòíûå òàê æå, êàê è ñàìî ìåðîïðèÿòèå. ×òîáû çàðåçåðâèðîâàòü ìåñòî, ïîæàëóéñòà, çâîíèòå ïî òåëåôîíó 916-721-2212, òàê êàê ìåñòà îãðàíè÷åíû. Íàäååìñÿ íà ñêîðóþ âñòðå÷ó ñ Âàìè!

ïëàòåæàìè: îò $ 3,50 â ìåñÿö, òàê êàê ìû ðàáîòàåì ñ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáàÿ äðóãàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü òîëüêî äîðîæå. ×òî êàñàåòñÿ ñòðàõîâîê íà ìàøèíû è äîìà, ìû ìîæåì ïðåäîñòàâèòü ñêèäêó äî 30%. Íàøà êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò Âàì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèìè óñëóãàìè: - ñòðàõîâàíèå æèçíè, çäîðîâüÿ, àâòî, äîìà (ðåíòà), ëîäêè, ìîòîöèêëà, RV, truck, áèçíåñà. Âîçìîæíî Âàøà ïåíñèÿ íå çà ãîðàìè? Ìû áóäåì ðàäû ïîìî÷ü: ïîäñêàçàòü, êàê ïðàâèëüíî îòëîæèòü äåíüãè, èëè Âàøè äåòêè - åùå ìàëåíüêèå, íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ èì íóæíû áóäóò ñðåäñòâà íà îáðàçîâàíèå èëè íà ñâàäüáó - îáðàùàéòåñü, ïîäñêàæåì, êàê ïðèóìíîæèòü. Ìû ãàðàíòèðóåì Âàì: õîðîøåå ïîêðûòèå ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè, èíäèâèäóàëüíûé è êâàëèôèöèðîâàííûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. Âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå òîëüêî îò “Sacramento Insurance”. Ñäåëêà äíÿ! Ñòðàõîâîå àãåíòñòâî “ Sacramento Insurance” ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì àãåíòñòâîì â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçëè÷íîãî âèäà óñëóã ïî ñòðàõîâêàì è èìååò áîëüøîé îïûò. Íàøà êîìïàíèÿ óñïåøíî ðàáîòàåò

áëàãîäàðÿ Âàì, æèòåëè Êàëèôîðíèè. Óæå áîëåå 10 ëåò ìû ïðåäîñòàâëÿåì ôèíàíñîâûå óñëóãè è óñëóãè ïî âñåì âèäàì ñòðàõîâîê. “ Sacramento Insurance” ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì àãåíòñòâîì â Êàëèôîðíèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñòðàõîâîê íà æèçíü ñ ñàìûìè ìèíèìàëüíûìè

Ïîëèñ ïî ñòðàõîâêå íà ìàøèíó è äîì ìîæíî ñäåëàòü, ïðîñòî ïîçâîíèâ íàì ïî òåë. 916-7212212, 612-396-8675, íåîáÿçàòåëüíî ïðèåçæàòü â îôèñ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó 5250 Date Ave suite G Sacramento CA 95841 Ñ íàìè Âû ñýêîíîìèòå ñâîå âðåìÿ è äåíüãè!


Sacramento Weekly

September, 28 2018

Вебинар “Церковь и Ее устройство”

bеK,…=! œ0е!*%"ь , eе 3“2!%L“2"%B 12 16 …% K! 2018 г. Ìèð Âàì, äîðîãîé Äðóã! Ìåíüøå, ÷åì ÷åðåç íåäåëþ, ñòàðòóåò âåáèíàð “Öåðêîâü è Åå óñòðîéñòâî”. ×åì ýòîò ìàòåðèàë óíèêàëåí? Êðîìå òîãî, ÷òî äàííûé êóðñ ñîáðàë 12-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â ñëóæåíèè ëþäÿì è Áîãó, ïàñòîð Àëåêñàíäð îòêðûòî ãîâîðèò î ñëîæíîñòÿõ, îá óñòàðåâøèõ ìîäåëÿõ óñòðîéñòâà öåðêâè è îáùåñòâà, î íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ ïåðåä öåðêîâíûì ðóêîâîäñòâîì, ëèäåðàìè, è ïðîñòî àêòèâíûìè ÷ëåíàìè öåðêâè. Òàêæå îí íå áîèòñÿ îòêðûòî ãîâîðèòü îá îøèáêàõ, î òîì, êàê ïðåîäîëåòü íàïðÿæåíèå â êîìàíäå, êàê ïîíèìàòü çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íàìè Ãîñïîäü, è î ìíîãîì äðóãîì.  ýòîì ãîäó ýòî çàâåðøàþùàÿ âñòðå÷à. Ïðåæäå ìû áûëè ñâèäåòåëÿìè, êîãäà ëþäè ïîëó÷àëè ðåàëüíûå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû. Ïîýòîìó íå ïðîïóñòèòå òàêîé âîçìîæíîñòè. Ìû ïðèãëàøàåì ê îòêðûòîé áåñåäå, ê âçàèìíîìó îáìåíó îïûòîì è õîäàòàéñòâó äðóã çà äðóãà. Ðåãèñòðàöèÿ îòêðûòà äî êîíöà ýòîé íåäåëè. Âèäåî î òîì, êàê ïðîøåë ýòîò êóðñ â Åâðîïå,

çäåñü https://www.youtube.com/ watch?v=hzCWWWaAaCE&t=7s ×òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ êóðñ «Öåðêîâü è Åå óñòðîéñòâî»? 1. Ìåñòî âèäåíèþ â æèçíè ñâÿùåííèêà (ïàñòîðà). 2. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ öåðêîâüþ. Òåîêðàòèÿ èëè äåìîêðàòèÿ? 3. Êàê êîìïëåêòóåòñÿ êîìàíäà? 4. Äóõîâíûå ïðîÿâëåíèÿ. Åñòåñòâåííûå ñïîñîáíîñòè. Ïðîôåññèÿ êàê ïðèçâàíèå. 5. Ñòàòóñ öåðêâè è åå âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåøíèì ìèðîì. 6. Äèñöèïëèíàðíûå ìåðû â ñðåäå îáùèíû . 7. Âàæíîñòü óñòàâà öåðêâè. 8. Ïðàêòèêà õâàëû è ïîêëîíåíèÿ fдем b=“ “ 12 C% 16 …% K! 2018 ÑØÀ - 9 am-11:30 àm PST / 12 pm- 2:30 pm EST Êèåâ, Ðèãà - 19:00 - 21:30 Ìîñêâà - 20:00 - 22:30 Ñ óâàæåíèåì, Ãðàá÷óê Îêñàíà Êîîðäèíàòîð Ìåæäóíàðîäíîãî Ñëóæåíèÿ

5 стр.


6 стр.

¹ 36

September, 28 2018

Оксин - Щит Давида Çäðàâñòâóéòå, äðóçüÿ, ñåãîäíÿ äàæå ìàëåíüêèé ðåáåíîê íàñëûøàí î âàæíîñòè àíòèîêñèäàíòîâ. È ýòî íå ñëó÷àéíî.  òîé ñðåäå, êîòîðóþ ìû ñîçäàëè, áåç ýòèõ ìàëåíüêèõ çàùèòíèêîâ íàì ïðîñòî íå âûæèòü, ïîýòîìó ñîçäàíà öåëàÿ àðìèÿ íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Êîìïàíèÿ Äð. Íîíà ïðîèçâîäèò ÎÊÑÈÍ.  Èçðàèëå åãî íàçûâàþò Ìàãåí Äàâèä, ÷òî çíà÷èò Ùèò Äàâèäà. ÎÊÑÈÍ - ñàìûé ìîùíûé àíòèîêñèäàíò â ìèðå! Ïî ñâîåé àêòèâíîñòè îí ïðåâîñõîäèò ÈÎÍÎË, êîòîðûé â Ðîññèè ïðèíÿò çà ñòàíäàðò, è àìåðèêàíñêèé Pycnogenol â 6 ðàç! ×òî òàêîå ñâîáîäíûé ðàäèêàë è àíòèîêñèäàíòû, è çà÷åì îíè íàì íóæíû? Ñâîáîäíûé ðàäèêàë - ýòî àòîì êèñëîðîäà, ó êîòîðîãî åñòü íåñïàðåííûé ýëåêòðîí. Óòðàòèâ ýëåêòðîí, àòîì ñòàíîâèòñÿ àãðåññèâíûì, îí ïðèòÿãèâàåò ýëåêòðîí îò äðóãîãî àòîìà, âîññòàíàâëèâàÿ ñîáñòâåííîå ðàâíîâåñèå. Âîçíèêàåò íîâûé ñâîáîäíûé ðàäèêàë, è ïðîèñõîäèò öåïíàÿ ðåàêöèÿ.  ïðîöåññ âîâëåêàþòñÿ íàøè òêàíè, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ëèïèäû íàøèõ òêàíåé.  ðåçóëüòàòå îáîëî÷êà ðàçðóøàåòñÿ, è êëåòêà ãèáíåò. Íî îñîáåííî îïàñíî, êîãäà ðàäèêàëû ïîâðåæäàþò ÿäðî êëåòêè è ÄÍÊ. Ïðè ñëåäóþùåì äåëåíèè ÷àñòü èíôîðìàöèè íå ñ÷èòûâàåòñÿ èëè ñ÷èòûâàåòñÿ íåâåðíî. Âîçíèêàþò ìóòàöèè è îïóõîëè. Âîîáùå ñâîáîäíûå ðàäèêàëû ïðèñóòñòâóþò â îðãàíèçìå âñåãäà. Áëàãîäàðÿ èì ãèáíóò íåêîòîðûå âèäû áàêòåðèé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî èõ èçáûòêà, â ìèòîõîíäðèè åñòü ñïåöèàëüíûå ôåðìåíòû, äåçàêòèâèðóþùèå èõ.  ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ïåðåêîñàìè ýêîëîãèè è ïîâûøåííûì ðàäèàöèîííûì ôîíîì ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ ñòàëî ñëèøêîì ìíîãî, è ñîáñòâåííàÿ ôåðìåíòàòèâíàÿ ñèñòåìà íå ñïðàâëÿåòñÿ.  ïîìîùü åé è ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü àíòèîêñèäàíòû. Ýòî âåùåñòâà, êîòîðûå îòäàþò ñâîé àòîì ðàäèêàëó, è ýòèì ãàñÿò èõ àêòèâíîñòü è ïðåðûâàþò öåïíóþ ðåàêöèþ, òåì ñàìûì çàùèùàÿ êëåòêó îò ïîâðåæäåíèé.  ñîñòàâ ÎÊÑÈÍÀ âõîäèò: Ñåëåí, Âèòàìèí Å, Ìåòèîíèí è ÁÎÌÊ (Áèî-îðãàíîìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ ìåðòâîãî ìîðÿ). ÁÎÌÊ ñîäåðæèò â ñåáå íàáîð èç áîëåå, ÷åì 20 ìîùíûõ ïðèðîäíûõ àíòèîêñèäàíòîâ. Òàêîãî êîìïëåêñà â ïðèðîäå áîëüøå íå ñóùåñòâóåò. Ïðè îïðîáàöèè ÎÊÑÈÍÀ ïðîäóêò èññëåäîâàëñÿ â íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè ïðè Îíêîëîãè÷åñêîì öåíòðå â

Ìîñêâå. Òàì áûëî óñòàíîâëåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî è ïðàêòè÷åñêè, ÷òî ÁÎÌÊ íå òîëüêî òîðìîçèò ðàñïàä êëåòîê, îí âîññòàíàâëèâàåò ðåïàðàöèþ ÄÍÊ, ò. å. âîçâðàùàåò êëåòêó â ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå, êàê äî áîëåçíè, íàñòîëüêî ìîùíà âûòÿæêà èç Àðõåáàêòåðèè ïî ñâîåé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñòè. Ñåëåí - ìèêðîýëåìåíò ñ ÿðêî âûðàæåííûìè çàùèòíûìè ñâîéñòâàìè, ïîñòîÿííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ çàùèòà ÷åëîâåêà. Ãëàâíàÿ íàïðàâëåííîñòü åãî - ïðîòèâîîïóõîëåâàÿ àêòèâíîñòü, ïîòîìó ÷òî îí âõîäèò â ñîñòàâ ôåðìåíòîâ, íåéòðàëèçóþùèõ ñâîáîäíûå ðàäèêàëû, ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå ðàêîâûõ êëåòîê. ÑÅËÅÍ ñïîñîáñòâóåò âûâåäåíèþ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, òàêèõ, êàê ðòóòü, êàäìèé, ñâèíåö, è òàêèì îáðàçîì îí çàùèùàåò òêàíè ñåðäöà îò òîêñè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ è êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ. Îí îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà îïîðíîäâèãàòåëüíûé àïïàðàò, ó÷àñòâóÿ â ôîðìèðîâàíèè ôåðìåíòîâ ñèíîâèàëüíîé îáîëî÷êè õðÿùåé ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ. Âèòàìèí Å - îäíî èç âåëè÷àéøèõ ÷óäåñ ïðèðîäû! Ýòî ýëèêñèð ìîëîäîñòè, îí èãðàåò îãðîìíîå çíà÷åíèå â âûðàáîòêå ïîëîâûõ ãîðìîíîâ. Ïðè åãî íåäîñòàòêå ó ìóæ÷èí ñíèæàåòñÿ ñïåðìàòîãåíåç, à ó æåíùèí ðàçâèâàåòñÿ íàðóøåíèå öèêëà, áåñïëîäèå.

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ñåëåí è âèòàìèí Å ñèíåðãèñòû, ò. å. óñèëèâàþò äðóã äðóãà. Ìåòèîíèí ó÷àñòâóåò â òðàíñïîðòèðîâêå ñåëåíà è öèíêà, îáåñïå÷èâàÿ ýòèì ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ. Ìóæ÷èíà, 60 ëåò - ðàê ëåãêîãî. Âûïèñàëè èç îíêîöåíòðà ïîñëå íåñîñòîÿâøåéñÿ îïåðàöèè. Íå ñîñòîÿëàñü îíà ïîòîìó, ÷òî óäàëèòü îïóõîëü áûëî íåâîçìîæíî èç-çà åå îáøèðíîñòè. Ïî ïðîãíîçàì âðà÷åé îòïóùåíî åìó áûëî, êàê ãîâîðÿò, ìåñÿö, îò ñèëû - ïîëòîðà. ×åðåç 3 ìåñÿöà ïîñëå âûïèñêè ñ òàêèì äèàãíîçîì ìóæ÷èíó íåëüçÿ áûëî óçíàòü - îí áûë ðóìÿíûì, àêòèâíûì è âåñåëûì. ÎÊÑÈÍ ïîìîã åìó ñïðàâèòñÿ ñ ýòîé áîëåçíüþ. Æåíùèíà ñ ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ è ñàõàðíûì äèàáåòîì 20-ëåòíåé äàâíîñòè íîðìàëèçîâàëà äàâëåíèå è ñíèçèëà íîðìó èíñóëèíà â 8 ðàç çà 2 ìåñÿöà ïðèåìà Îêñèíà è Ãîíñèíà. Òàòüÿíà: Ó ìåíÿ â ñåìüå ýòîò ïðîäóêò âñåãäà ïîä ðóêîé! Âî ïåðâûõ, äåäóøêà, 82 ãîäà ïî÷òè ïüåò åãî, ÷òîáû ïîäïèòàòü ñâîå ñåðäöå! À ÿ ñ ìóæåì, äà è äî÷êà, ïüåì, êîãäà ÷óòü ïðîäðîãëè èëè ñõâàòèëè ãäå-òî âèðóñ. 4-6 êàïñóë âå÷åðêîì, è ñ óòðà - êàê îãóð÷èê! Èðèíà: Óíèêàëüíûé ïðåïàðàò äëÿ ìóæñêîãî çäîðîâüÿ! Âèòàìèí Å è àíòèîêñèäàíò Ñåëåí - è Âàø

ìóæ÷èíà áóäåò Ìóæ÷èíîé âñåãäà! Îêñèí óêðåïëÿåò ñåðäå÷íóþ ìûøöó. Ó Ìèõàèëà áûëà îñòàíîâêà ñåðäöà íà 5 ìèíóò - ïîñëå ýòîãî ñòàë ïðèíèìàòü Îêñèí ïîñòîÿííî ïî 2 Êàïñóëû â äåíü - áîëüøå òàêèõ ïðîáëåì ñ ñåðäöåì íå ñëó÷àëîñü. ×óâñòâóåò ñåáÿ ïðåêðàñíî! Âàëåíòèíà: áûëà àðèòìèÿ ñåðäöà ïîñëå îïåðàöèè. Ïðèíèìàëà òàáëåòêè äëÿ ñåðäöà. Êîãäà ñëó÷èëàñü òåìïåðàòóðà îò ïðîñòóäû, à ïîòîì è íîãà ñòàëà âîñïàëÿòüñÿ (ñ íîãîé ýòî ñëó÷èëîñü ïîñëå îïåðàöèè íà ãðûæó), ÿ ïðèíèìàëà Îêñèí ïî 5 êàïñóë 2 ðàçà â äåíü 2 íåäåëè, à ïîòîì ïî 5 êàïñóë îäèí ðàç â äåíü, è ïîòîì åùå ñíèçèëà äîçó. Òàê âûïèëà 3 áàíî÷êè çà 2 ìåñÿöà. Òåìïåðàòóðà óøëà è ñ ñåðäöåì ñåé÷àñ âîò óæå 2 ãîäà íèêàêèõ ïðîáëåì - íåò àðèòìèè è òàáëåòêè íå ïüþ. Ëþäìèëà: Îêñèí - äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ. Åãî ìîæíî äàâàòü äåòÿì ñ 6 ìåñÿöåâ âìåñòå ñ åäîé, äî 6 ìåñÿöåâ íàðóæíî ñìåøàòü ñ Äèíàìè÷åñêèì êðåìîì è íàòèðàòü ñòîïû, ëàäîøêè, ãðóäü è ñïèíêó ìàëûøó - ñíèìàåò òåìïåðàòóðó è óêðåïëÿåò èììóíèòåò. Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ äàâàòü äëÿ ïðîôèëàêòèêè, ÷òîáû íå çàáîëåëè, ÷òî âàæíî äëÿ ìàëûøà, è äëÿ ìàìû, ÷òîáû ñïàëà ñïîêîéíî. ÎÊÑÈÍ íóæåí âñåì, êòî â ãðóïïå ðèñêà, â íåì íóæäàþòñÿ âñå îíêîáîëüíûå. Ó÷èòûâàÿ íàøó òåõíîëîãèþ è àíàëèçèðóÿ ñòàòèñòèêó, ïî÷òè êàæäûé âõîäèò â ãðóïïó ðèñêà íà ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêå, â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä, ïðè ëó÷åâîé èëè õèìèîòåðàïèè, à çíà÷èò êàæäîìó ïîëåçíî õîòÿ áû äâàæäû â ãîä ïðîïèâàòü ÎÊÑÈÍ. Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè Äð. Íîíà - äëÿ âñåé ñåìüè! Òàêæå êîìïàíèÿ Äð. Íîíà - îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîìîãàòü äðóãèì è èìåòü ðàáîòó Part Time or Full Time. Îáó÷àåì áåñïëàòíî. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, à òàêæå äîìîõîçÿéêè è ìíîãîäåòíûå ìàìû! Ïîìîãè ñåáå ñàì ñòàòü çäîðîâûì è ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûì! Ïîëó÷è â ïîäàðîê Travel Set ïðè ïåðâîé ïîêóïêå ïðîäóêöèè Äð. Íîíà íà $50 è áîëüøå! Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè è áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè òåë. (916) 524-1706 Ëþäìèëà www.drnona.com/553531

Cмерть украинской активистки вызвала шок и протесты Èçâåñòíàÿ õåðñîíñêàÿ îáùåñòâåííàÿ àêòèâèñòêà Åêàòåðèíà Ãàíäçþê, âûñòóïàâøàÿ ïðîòèâ êîððóïöèè, ñêîí÷àëàñü â áîëüíèöå â Êèåâå ñïóñòÿ òðè ìåñÿöà ïîñëå ñîâåðøåííîãî íà íåå íàïàäåíèÿ. 31 èþëÿ íåèçâåñòíûå íàïàëè íà 33-ëåòíþþ àêòèâèñòêó â Õåðñîíå, îáëèâ êîíöåíòðèðîâàííîé ñåðíîé êèñëîòîé. Îíà ïîëó÷èëà îæîãè áîëåå 40% òåëà, à òàêæå ñåðüåçíîå ïîâðåæäåíèå ãëàç. Çà ïðîøåäøèå òðè ìåñÿöà Åêàòåðèíå Ãàíäçþê, çàíèìàâøåé ïîñò äåïóòàòà ãîðîäñêîãî ñîâåòà è ñîâåòíèêà ìýðà Õåðñîíà, áûëî ïðîâåäåíî 11 îïåðàöèé â áîëüíèöå â Êèåâå. Óêðàèíñêèé ïðåçèäåíò Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèçâàë ê íàêàçàíèþ åå óáèéö. Ïÿòåðî ïîäîçðåâàåìûõ ïî ýòîìó äåëó íàõîäÿòñÿ ïîä ñòðàæåé. Óãîëîâíîå äåëî, äî ñèõ ïîð ðàññëåäîâàâøååñÿ ïî ñòàòüå î ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî, ïîñëå ñìåðòè àêòèâèñòêè â âîñêðåñåíüå ïåðåêâàëèôèöèðîâàëè íà çàêàçíîå óìûøëåííîå óáèéñòâî. Òî÷íàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè àêòèâèñòêè ïîêà íå ñîîáùàåòñÿ, îäíàêî óêðàèíñêèå ÑÌÈ ñîîáùàþò, ÷òî ñìåðòü ìîãëà áûòü âûçâàíà òðîìáîì.  ñåíòÿáðå Ãàíäçþê, êîòîðàÿ òàêæå âûñòóïàëà ïðîòèâ ïîääåðæèâàåìîãî Ðîññèåé ñåïàðàòèçìà íà âîñòîêå Óêðàèíû, îïóáëèêîâàëà â ñîöñåòÿõ

Îñíîâíîå òðåáîâàíèå ñîáðàâøèõñÿ - îáúåêòèâíîå ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèÿ.

âèäåîðîëèê, â êîòîðîì ïðèçûâàëà óêðàèíöåâ áîðîòüñÿ ñ ïîâñåìåñòíîé êîððóïöèåé. Èçâåñòèå î ñìåðòè àêòèâèñòêè âûçâàëî øêâàë ðåàêöèé â óêðàèíñêèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè âûðàæàþò øîê îò ñëó÷èâøåãîñÿ. Ïîñîëüñòâî ÑØÀ Êèåâå ïðèçâàëî âëàñòè ñòðàíû íàêàçàòü èñïîëíèòåëåé è çàêàç÷èêîâ óáèéñòâà Åêàòåðèíû Ãàíäçþê. Âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê ñîáðàëèñü íà àêöèþ ó çäàíèÿ ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû â Êèåâå. Ïî ñîîáùåíèÿì ÑÌÈ, ëþäè ïðèøëè ñî ñâå÷àìè, ôîòî è ïëàêàòàìè ñ íàäïèñÿìè “Åå óáèëè” è “Êòî çàêàç÷èê óáèéñòâà?”  íà÷àëå àêöèè ó÷àñòíèêè ïðîâåëè ìèíóòó ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î Ãàíäçþê.

j2% 2=*= e*=2е!,…= c=…дƒю* Åêàòåðèíà Ãàíäçþê ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â Îðàíæåâîé ðåâîëþöèè, Åâðîìàéäàíå â Õåðñîíå, ðàíåå ðàáîòàëà â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå Óïðàâëåíèè Âåðõîâíîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî äåëàì áåæåíöåâ â Õåðñîíñêîé îáëàñòè.  2014 ãîäó Ãàíäçþê ðàáîòàëà â ïðåäâûáîðíîì øòàáå Âëàäèìèðà Íèêîëàåíêî, êîòîðûé áûë êàíäèäàòîì â ìýðû Õåðñîíà îò ïàðòèè “Áàòüêèâùèíà”. Ïîñëå ïîáåäû íà âûáîðàõ â 2015 ãîäó Íèêîëàåíêî âûøåë èç ïàðòèè. Ïîêèíóëà “Áàòüêèâùèíó” è Åêàòåðèíà Ãàíäçþê. Äî íàïàäåíèÿ àêòèâèñòêà ðàáîòàëà â ãîðñîâåòå Õåðñîíà â êà÷åñòâå èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè óïðàâäåëàìè èñïîëêîìà Õåðñîíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, à òàêæå áûëà ñîâåòíèêîì ìýðà ãîðîäà Âëàäèìèðà Íèêîëàåíêî. `*2,"…= *!,2,*= Åêàòåðèíà Ãàíäçþê èçâåñòíà ñâîåé êðèòèêîé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè, êîòîðàÿ ïîðîé ïðèîáðåòàëà

äîâîëüíî ðåçêèå ôîðìû. Äðóçüÿ àêòèâèñòêè îáðàùàþò âíèìàíèå, ÷òî ó Ãàíäçþê áûëî äâà ãëàâíûõ “íàïðàâëåíèÿ”, ïî êîòîðûì îíà èìåëà ïðèíöèïèàëüíûõ îïïîíåíòîâ: ýòî ïðîòèâîäåéñòâèå “ïðîðîññèéñêèì äâèæåíèÿì” â Õåðñîíå, à òàêæå áîðüáà ñ êîððóïöèåé â ìåñòíîé ïîëèöèè. Îíà âìåñòå ñ äðóãèìè àêòèâèñòàìè àêòèâíî âûñòóïàëà ïðîòèâ “ïðîðîññèéñêèõ ñèë” â ðåãèîíå, îñîáåííî ïðè ïîïûòêàõ óñòðîèòü òàê íàçûâàåìóþ “ðóññêóþ âåñíó” íà þãå Óêðàèíû â 2014 ãîäó. Ãàíäçþê æåñòêî êðèòèêîâàëà ñèëîâèêîâ çà áåçäåéñòâèå â áîðüáå ñ ïðîðîññèéñêèìè è ñåïàðàòèñòñêèìè ãðóïïàìè â ðåãèîíå. Ó Åêàòåðèíû Ãàíäçþê áûë êîíôëèêò ñ íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ çàùèòû ýêîíîìèêè â Õåðñîíñêîé îáëàñòè Äåïàðòàìåíòà çàùèòû ýêîíîìèêè Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè Óêðàèíû Àðòåìîì Àíòîùóêîì.  ñåíòÿáðå 2017 ãîäà îíà îáâèíèëà Àíòîùóêà â êîððóïöèè. Àðòåì Àíòîùóê ïîäàë èñê ïðîòèâ Ãàíäçþê î çàùèòå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà, íî Õåðñîíñêèé ãîðîäñêîé ñóä îòêëîíèë áîëüøèíñòâî åãî òðåáîâàíèé.


Sacramento Weekly

j=›д/L C%…едель…,* 7pm Âå÷åð âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè - Èíòåðåñíî! Âåñåëî! Ïîëåçíî! 5525 Hemlock St. [Forever] Sacramento ÑÀ 95841 Tel. 916-628-2909 j=›д3ю “3KK%23 " 3 !м Ìèð Âàì. Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàåì íà ñóááîòíèå âñòðå÷è ïî èññëåäîâàíèþ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Âû ìîæåòå çàäàòü è îáñóäèòü ëþáûå áèáëåéñêèå âîïðîñû ñ ó÷àñòíèêàìè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìîëèòâå, â ìóçûêàëüíîì ïðîñëàâëåíèè, à òàêæå ïîýçèåé ïðîñëàâèòü Áîãà. Ðàäû Âàñ âèäåòü ïî àäðåñó: 5525 Hemloñk St.,Sacramento, CA 95841 (Forever). Âõîä ñâîáîäíûé. Òåë. äëÿ èíôîðìàöèè: 1 916 628 2909, 1 916 628 2989. 12 - 16 …% K! 2018 г bеK,…=! œ0е!*%"ь , eе 3“2!%L“2"%B. Ìèð Âàì, äîðîãîé Äðóã! Ìåíüøå, ÷åì ÷åðåç íåäåëþ, ñòàðòóåò âåáèíàð “Öåðêîâü è Åå óñòðîéñòâî”. ×åì ýòîò ìàòåðèàë óíèêàëåí? Êðîìå òîãî, ÷òî äàííûé êóðñ ñîáðàë 12-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â ñëóæåíèè ëþäÿì è Áîãó, ïàñòîð Àëåêñàíäð îòêðûòî ãîâîðèò î ñëîæíîñòÿõ, îá óñòàðåâøèõ ìîäåëÿõ óñòðîéñòâà öåðêâè è îáùåñòâà, î íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ ïåðåä öåðêîâíûì ðóêîâîäñòâîì, ëèäåðàìè, è ïðîñòî àêòèâíûìè ÷ëåíàìè öåðêâè. Òàêæå îí íå áîèòñÿ îòêðûòî ãîâîðèòü îá îøèáêàõ, î òîì, êàê ïðåîäîëåòü íàïðÿæåíèå â êîìàíäå, êàê ïîíèìàòü çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íàìè Ãîñïîäü, è î ìíîãîì äðóãîì.  ýòîì ãîäó ýòî çàâåðøàþùàÿ âñòðå÷à. Ïðåæäå ìû áûëè ñâèäåòåëÿìè, êîãäà ëþäè ïîëó÷àëè ðåàëüíûå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû. Ïîýòîìó íå ïðîïóñòèòå òàêîé âîçìîæíîñòè. Ìû ïðèãëàøàåì ê îòêðûòîé áåñåäå, ê âçàèìíîìó îáìåíó îïûòîì è õîäàòàéñòâó äðóã çà äðóãà. Ðåãèñòðàöèÿ îòêðûòà äî êîíöà ýòîé íåäåëè. Âèäåî î òîì, êàê ïðîøåë ýòîò êóðñ â Åâðîïå, çäåñü https://www.youtube.com/ watch?v=hzCWWWaAaCE&t=7s ×òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ êóðñ «Öåðêîâü è Åå óñòðîéñòâî»? 1. Ìåñòî âèäåíèþ â æèçíè ñâÿùåííèêà (ïàñòîðà). 2. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ öåðêîâüþ. Òåîêðàòèÿ èëè äåìîêðàòèÿ? 3. Êàê êîìïëåêòóåòñÿ êîìàíäà? 4. Äóõîâíûå ïðîÿâëåíèÿ. Åñòåñòâåííûå ñïîñîáíîñòè. Ïðîôåññèÿ êàê ïðèçâàíèå. 5. Ñòàòóñ öåðêâè è åå âçàèìîäåéñòâèå ñ âíåøíèì ìèðîì. 6. Äèñöèïëèíàðíûå ìåðû â ñðåäå îáùèíû . 7. Âàæíîñòü óñòàâà öåðêâè. 8. Ïðàêòèêà õâàëû è ïîêëîíåíèÿ Æäåì Âàñ ñ 12 ïî 16 íîÿáðÿ 2018 ÑØÀ - 9 am-11:30 àm PST / 12 pm- 2:30 pm EST Êèåâ, Ðèãà - 19:00 - 21:30 Ìîñêâà - 20:00 - 22:30

September, 28 2018

Ñ óâàæåíèåì, Ãðàá÷óê Îêñàíà Êîîðäèíàòîð Ìåæäóíàðîäíîãî Ñëóæåíèÿ x*%л= pеге…2%"! o!%"%д,2 …=K%! “23де…2%" …= …%"/L 3чеK…/L г%д 2018-2019. Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà íàøè ñòóäåíòû-ðåãåíòû ïîëó÷àò çíàíèÿ è ïðàêòèêó ïî äèñöèïëèíàì: Õîðîâîå äèðèæèðîâàíèå (èíäèâèäóàëüíî), Ïîñòàíîâêà ãîëîñà (èíäèâèäóàëüíî), Ôîðòåïèàíî (èíäèâèäóàëüíî), Ñîëüôåäæèî (ãðóïïà), Òåîðèÿ ìóçûêè (ãðóïïà), Ãàðìîíèÿ (ãðóïïà), Öåðêîâíîå õîðîâåäåíèå (ãðóïïà), Õîðîâàÿ ïðàêòèêà (ãðóïïà). Øêîëà ãîòîâèò ðåãåíòîâ äåòñêèõ, ìîëîäåæíûõ è ñòàðøèõ õîðîâ, ðóêîâîäèòåëåé ìóçûêàëüíîãî ñëóæåíèÿ è ãðóïï ïðîñëàâëåíèÿ. Âñå ïðåïîäàâàòåëè - âåðóþùèå, èìåþò âûñøåå ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå, âûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êâàëèôèêàöèþ è áîëüøîé îïûò ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå è ñòàòü äèïëîìèðîâàííûì ðåãåíòîì öåðêîâíîãî õîðà. 9880 Jackson Rd., Sacramento, CA, 95827 (Êîìíàòà ¹ 151). Òåëåôîí äëÿ çàïèñè â Øêîëó Ðåãåíòîâ: (916) 947 8535 - Íèêîëàé. o!,гл=ш=ем "“е. ›ел=ю?,. …= %K3че…,е " a%г%“л%"“*3ю “ем,…=!,ю! q=*!=ме…2% q` Íà÷àëî ñåìåñòðà - ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ Ñåíòÿáðÿ 2018 ôîðìà îáó÷åíèÿ: î÷íî-çàî÷íàÿ Ïðîãðàììà: «Áàêàëàâð áîãîñëîâèÿ» «Ìàãèñòð áîãîñëîâèÿ» ÊËÀÑÑÛ ÁÓÄÓÒ ïðîõîäèòü ïî âå÷åðàì ñ 7:00 pm ÎÄÍÓ íåäåëþ â ÌÅÑßÖ Ïî àäðåñó: Öåðêîâü Õðèñòèàí Âåðû Åâàíãåëüñêîé Åììàíóèë 3801 Stephen Dr. North Highlands ÑÀ. 95660 ÑØÀ (Sacramento) Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé è ïàêåòîì âñòóïèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó: 916-660-6131 Ãåîðãèé Ïîëèùóê polishchukg@gmai.com https://www.saclvivseminary.com / http://lts.lviv.ua/ d%!%г,е д!3ƒь , !3K!,*= - )2%? cде? j%гд=? ñîçäàåòñÿ áåñïëàòíî äëÿ âàñ è ñ âàìè. Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû î âàøåì ïðåäñòîÿùåì ìåðîïðèÿòèè óçíàëè âñå, ïðèñûëàéòå èíôîðìàöèþ ñ ïîìåòêîé - ×òî? Ãäå? Êîãäà? íà íàø email: sacweekly@yahoo.com èëè çâîíèòå ïî òåëåôîíàì: (916) 628-2909, (323) 350-0774 èëè ïðèåçæàéòå â íàø îôèñ ïî àäðåñó: 5525 Hemlock St. Sacramento, ÑÀ 95841 Ñìîòðèòå èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ðóáðèêå ×òî? Ãäå? Êîãäà? íà íàøåì âåáñàéòå: www.sacweekly.com

7 стр.


8 стр.

¹ 36

September, 28 2018

Roseville Toyota объявляет Thanksgiving Sale (Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. ¹ 1) Íî íå ìíîãèå çíàþò, ÷òî Roseville Toyota ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áîëüøèì äèëåðîì Toyota â Ñåâåðíîé Êàëèôîðíèè. Ðûíîê Àìåðèêè, ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, íàñ÷èòûâàåò 17,5 ìèëëèîíîâ àâòî, ïðîäàííûõ â 2017 ãîäó, è òàêèå æå ïðîäàæè îæèäàþòñÿ â 2018 ãîäó. Íàøà äèëåðñêàÿ ÿâëÿåòñÿ 14-é ïî çíà÷èìîñòè, ìû ïðîäàåì áîëåå 800 ìàøèí åæåìåñÿ÷íî. Îäèí èíòåðíåò-äåïàðòàìåíò, â êîòîðîì ÿ ðàáîòàþ, ïðîäàåò áîëåå 250 ìàøèí åæåìåñÿ÷íî, ýòî áîëüøå ïðîäàæ ñîñåäíèõ äèëåðñêèõ îòäåëîâ, â òîì ÷èñëå Maita Toyota of Sacramento (Auburn Blvd), Folsom Toyota è Hanlees Davis Toyota âìåñòå âçÿòûå.  àâãóñòå ýòîãî ãîäà èñïîëíèëîñü ïÿòü ëåò, êàê ÿ ðàáîòàþ â Roseville Toyota, äâà ñ ïîëîâèíîé èç êîòîðûõ ÿ ÿâëÿþñü èíòåðíåò-ìåíåäæåðîì. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðóññêî-ðóìûíñêîãî íàñåëåíèÿ óñïåøíî âîñïîëüçîâàëàñü íàøèìè óñëóãàìè. Áóäó÷è ñàìûì áîëüøèì äèëåðîì â Ñåâåðíîé Êàëèôîðíèè (âñåãî äèëåðîâ 59), Roseville Toyota èìååò â íàëè÷èè ïîðÿäêà 1200 íîâûõ àâòîìîáèëåé è îêîëî 400 á/ó, ïðîøåäøèõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ èíñïåêöèþ. Ðàçíûå ìîäåëè è ðàçíûå ìîäèôèêàöèè, à ñîîòâåòñòâåííî è ðàçíûå öåíû. Èç òàêîãî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà, ÿ äóìàþ, âû ñìîæåòå íàéòè òî, ÷òî âàì

2018 Toyota Camry 1.9% / 72 ме“ це"

o!едл%›е…,е деL“2",2ель…% д% 3 де*=K! 2018 г%д=

ïîíðàâèòñÿ. Âñå þçàíûå àâòîìîáèëè ìû òîæå ïðîäàåì ñ ãàðàíòèåé, ïîýòîìó, êóïèâ àâòîìîáèëü ó íàñ, âû áóäåòå çíàòü, ÷òî åçäèòå íà õîðîøåì è íàä¸æíîì àâòîìîáèëå, êîòîðûé âàñ íå ïîäâåä¸ò. Ïðèõîäèòå ê íàì íà äèëåðñêóþ, è ìû îäíîçíà÷íî îñóùåñòâèì Âàøè ìå÷òû, ïðèÿòíî óäèâèì îãðîìíûì àññîðòèìåíòîì è óäîáíûì äëÿ Âàñ ôèíàíñèðîâàíèåì. Åñëè äàæå Âû â íà÷àëüíîé ñòàäèè ïîñòðîåíèÿ ñâîåé êðåäèòíîé èñòîðèè, ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü ïðèÿòíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò Âàì óåõàòü íà íîâîé èëè ñåðòèôèöèðîâàííîé ìàøèíå. d%K!% C%›=л%"=2ь " Roseville Toyota “=м/L K%льш%L д,ле! Toyota " qе"е!…%L j=л,-%!…,,! Thanksgiving Sale íà Toyota Roseville. Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå íà ëþáèìûå ìîäåëè! Íå óïóñòèòå ýòó îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü. Roman Lupu 700 Automall Dr, Roseville, CA 95661 (916) 317-4000 Romanl@rosevilletoyota.com


Sacramento Weekly

September, 28 2018

9 стр.

Администрация Трампа объявила о новых правилах подачи прошения об убежище Èíîñòðàíöåâ, íàðóøàþùèõ ïðèêàç ïðåçèäåíòà î âúåçäå â ÑØÀ ÷åðåç ãðàíèöó ñ Ìåêñèêîé, ëèøàò ïðàâà íà ïîäà÷ó çàÿâëåíèÿ îá óáåæèùå ÂÀØÈÍÃÒÎÍ - È.î. ãåíïðîêóðîðà ÑØÀ ãåíåðàë Ìýòüþ Óèòàêåð è ìèíèñòð âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè Êèðñòåí Íèëüñåí îáúÿâèëè 8 íîÿáðÿ î ââåäåíèè «Âðåìåííîãî îêîí÷àòåëüíîãî ïðàâèëà», êîòîðîå óñòàíàâëèâàåò íîâûé ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà â ÑØÀ. Ñîîáùåíèå îá ýòîì áûëî îïóáëèêîâàíî íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà

þñòèöèè. Ñîãëàñíî íîâîìó ðåãëàìåíòó, ïðàâî íà ïîäà÷ó ïðîøåíèÿ îá óáåæèùå óòðàòÿò èíîñòðàíöû, íàðóøàþùèå óêàç ïðåçèäåíòà î âðåìåííîì çàïðåòå èëè îãðàíè÷åíèÿõ íà âúåçä â ÑØÀ ÷åðåç àìåðèêàíî-ìåêñèêàíñêóþ ãðàíèöó.  ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè Óèòàêåðà è Íèëüñåí ãîâîðèòñÿ, ÷òî, «ñîãëàñíî... èììèãðàöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðåçèäåíò èìååò øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ äëÿ ïðèîñòàíîâêè èëè çàïðåòà íà âúåçä èíîñòðàíöåâ â ÑØÀ, åñëè îí ñî÷òåò, ÷òî ýòà ìåðà

ïîñëóæèò èíòåðåñàì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè». Ïðåäñòàâèòåëè Áåëîãî äîìà äîáàâëÿþò, ÷òî àìåðèêàíñêàÿ «ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ïåðåïîëíåíà îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì «íåîáîñíîâàííûõ ïðîøåíèé» îò èíîñòðàíöåâ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, «ìåøàåò âëàñòÿì äàâàòü óáåæèùå òåì, êòî åãî äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàåò». «Ïîëüçóÿñü ïîëíîìî÷èÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè íàì Êîíãðåññîì, ìû ëèøàåì ïðàâà íà óáåæèùå èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå íàðóøàþò ðåøåíèå

ïðåçèäåíòà î ïðèîñòàíîâêå âúåçäà èëè äðóãèå çàïðåòû», ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.  208 ñòàòüå Çàêîíà îá èììèãðàöèè è ãðàæäàíñòâå ãîâîðèòñÿ, ÷òî «ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð èìååò ïðàâî ñâîèì ïðèêàçîì... íàëîæèòü ëþáûå îãðàíè÷åíèÿ íà ïîäà÷ó ïðîøåíèé îá óáåæèùå». Íèëüñåí è Óèòàêåð óòî÷íèëè, ÷òî íîâîå ïðàâèëî áûëî ââåäåíî ïî ïðîñüáå ïðåçèäåíòà Òðàìïà, è ÷òî îíî íå èìååò îáðàòíîé ñèëû (òî åñòü íå îòíîñèòñÿ ê çàÿâêàì îá óáåæèùå, ïîäàííûì ðàíåå).


10 стр.

Classified AUTO SALE Ïðîäàþ Pointiac 2007 ïðîáåã 120K â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè öâåò áåëûé, salvage. Òåë. (916) 7068689 Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü Volkswagen CC, öâåò ñåðûé, óõîæåííûé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. (916) 769-6105. 2009 Toyota camry le at, ac, 4 door, silver, 70 k, smog, registered, new tire, ex.cond $6999 or b.offer 916 224-1495 or text 2013 2014 Honda Accord lx at, ac, 4 door, gold 40 k, all power, tinted, alarm, exell. cond

¹ 36

September, 28 2018

916 224-1495 or text me 2016 Toyota Corola S 26 mil $11, 000 salvage Tel. 916-493-7704 2012 Toyota Prius C S 30 mil $9, 000 salvage Tel. 916-493-7704 2013 Honda Civic S 56 mil $7, 700 salvage Tel. 916-493-7704 Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü 2011 Ford Truck Escape Hybrid, 4D, 2WD, 48.5 ml, öåíà äîãîâîðíàÿ, òåë. (916) 917-2206 For sale 2008 Chevy trailblazer. SS model with 4.2 engine litre silver color with black leather interior runs great has 144,000 miles registered

and have Smog. call Nick at 916-837-8310 price is $5500 For sale 2006 Dodge Caravan, long, runs great , V6. has 130,000 miles. call Nick at 916-8378310. only $2500. Ïðîäàþ 2015 MercedesBenz Sprinter 2500 Cargo Van, 2.1L, 4 cylinders. Extended, high roof. Clean title, 180k MLS.  îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäèí õîçÿèí, ñåðâèñ äåëàëñÿ òîëüêî ó äèëåðà. Ýêîíîìíûé ðàñõîä äèçåëÿ - 26 ìèëü íà ãàëëîí. Öåíà $25000. Òåëåôîí (916) 849-7359 Âëàäèìèð. Ïðîäàþ 2015 MercedesBenz Sprinter 2500 Car-

h?3 !=K%2…,*= C% 3.%д3, м3›ч,…3, CASH, ›,2ь " м%ем д%ме, Kе“Cл=2…%, "*люч= ед3 , "“е K,л/. Contact blunkor76@gmail.com

go Van, 2.1L, 4 cylinders. Extended, high roof. Clean title, 180k MLS.  îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäèí õîçÿèí, ñåðâèñ äåëàëñÿ òîëüêî ó äèëåðà. Ýêîíîìíûé ðàñõîä äèçåëÿ - 26 ìèëü íà ãàëëîí. Öåíà $25000. Òåëåôîí (916) 849-7359 Âëàäèìèð.

Ïðîäàþ COROLA TOYOTA LXE, 2010 ãîäà, ïðîáåã 56 (916) 4121040

Ò ð å á ó å ò ñ ÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ øâåÿ â àòåëüå ïî ðåìîíòó ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû. Òåë. 916-757-9808

Toyota Prius Hybrid ‘15’ 31 k, Salvage, Öâåò - ñåðûé ìåòàëèê, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè $ 10,900, Òåë; (916) 6800150, (916) 899-0970 Ïðîäàåòñÿ Ford Ranger 2000 ã. V-6, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà $3900 Òåë. (916) 372-1863.

New and Used tires in best price, fast and quality service. Vlad’s Tires & Wheels. 3451 I St unit 79, North Highlands, CA 95660 Phone: (916) 3313333 We have a lot of used parts Honda, Toyota, Lexus, Acura, Dodge, Chevy, Mercedes, Audi 916-635-25-14, 916837-8310

÷àñòíûå è êîììåð÷åñêèå îáúÿâëåíèÿ äî 15 ñëîâ íà îäíó íåäåëþ $5 âûäåëåííûå ðàìêîé èëè äî 30 ñëîâ $10, ×åê èëè ìàíè-îðäåð âûïèñûâàòü íà èìÿ: «Sacramento Weekly» ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tel:________________________________ Íà ñêîëüêî íåäåëü:_________

sacweekly.com

JOB OFFER / Ï Ð Å Ä Ë À Ã À Þ ÐÀÁÎÒÓ Ñâàäåáíûé ñàëîí ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó øâåþ. Íàäî èìåòü ñâîþ øâåéíóþ ìàøèíêó, ïîòîìó ÷òî ðàáîòàòü íàäî áóäåò äîìà (916) 612-5225

Êóïîí ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

Mail address: «Sacramento Weekly» P.O. Box 41211, Sacramento, CA 95841 Òåëåôîí â Ñàêðàìåíòî (323) 350-0774

Import & Domestic Auto Glass. Inc 3305 Elkhorn Blvd. # 4, North Highlands, CA 95660 Tel. (916) 344-4468, (916) 296-4445

Ïðîäàþ 2015 MercedesBenz Sprinter 2500 Cargo Van, 2.1L, 4 cylinders. Extended, high roof. Clean title, 180k MLS.  îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, îäèí õîçÿèí, ñåðâèñ äåëàëñÿ òîëüêî ó äèëåðà. Ýêîíîìíûé ðàñõîä äèçåëÿ - 26 ìèëü íà ãàëëîí. Öåíà $25000. Òåëåôîí (916) 849-7359 Âëàäèìèð.

AUTO SERVICE

c=ƒе2a Sacramento Weekly C!,гл=ш=е2 дел%"/. .…е!г,ч…/. людеL * “%2!3д…,че“2"3 " *=че“2"е =ге…2%" C% !е*л=ме. q"%K%д…/L г!=-,*, .%!%ш,L ƒ=!=K%2%*. (323) 350-0774 cell.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñâàäåáíûé ñàëîí ïðèãëàøàåò ïðîäàâöà íà ðàáîòó. Ðàáîòà ñâîáîäíûé ãðàôèê. (916) 612-5225

Ñàêðàìåíòî â ðàéîíå Roseville. Ó íÿíè äîëæåí áûòü îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè. Íÿíÿ áóäåò îòäûõàòü äâà äíÿ â íåäåëþ. Åñëè âàñ èíòåðåñóåò ýòà ðàáîòà, çâîíèòå ïî òåëåôîíó (415) 867-4077 Õîòèòå ïîäðàáîòêó èëè áåñïëàòíóþ ñâÿçü? Òåëåôîííàÿ êîìïàíèÿ Íîâûå ñèñòåìû èùåò

ìåíåäæåðà ïî ïîèñêó êëèåíòîâ è ðåêëàìå. Òåëåôîí 1 (916) 2310295 èìåéë president@ nstelcom.com Íóæåí ïðîäàâåö â ïðîäîâîëüñòâåííûé, ìàãàçèí òåë. (916) 5324716 Sacramento Insurance èùåò ñîòðóäíèêîâ â îôèñ äëÿ ðåàëèçàöèè

âñåõ âèäîâ ñòðàõîâîê. Ãðàôèê ðàáîòû ìîæåò áûòü êàê ïîëíûé, òàê è íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Íåîáõîäèìî çíàíèå Àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ëèöåíçèÿ. Ïðåäëàãàåì âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü, êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíóþ çàðïëàòó âñåì êâàëèôèöèðîâàííûì ñîòðóäíèêàì.

o!%д=ю2“ : 1) m%"/L *%мCле*2 Sofa & Loveseat, це…= $3895, C!%д=ю ƒ= $1500, %че…ь *!=“,"/е, %2дел*= !3ч…%L !=K%2/. 2) l=2!=“ Cal King д%!%г%L =!2=Cед,че“*,L, C!%д=ю ƒ= $350. Šел. (916) 628-7105

Òðåáóåòñÿ æåíùèíà â ïåêàðíþ. Òåë 916-5131866 Èùó ðàáîòíèêà ïî óõîäó: ìóæ÷èíó, CASH, æèòü â ìîåì äîìå, áåñïëàòíî, âêëþ÷àÿ åäó è âñå áèëû. Contact blunkor76@gmail.com FedEx êîíòðàêòîðó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ âîäèòåëè ïî äîñòàâêå ïîñûëîê. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. (916) 949-2829

dл C!%"еде…, !=ƒл,ч…/. ме!%C!, 2,L (д% 75 чел%"е*) “д=ем " !е…2 3ю2…%е C%ме?е…,е “% "“ем …е%K.%д,м/м %K%!3д%"=…,ем. mед%!%г%. Šеле-%…-916-233-5321

Ìàãàçèíó MnM òðåáóåòñÿ êàññèð. Çâîíèòü òåë. 916 759 9945 Èùó ðàáîòíèêà ïî óõîäó: æåíùèíó â âîçðàñòå 40-50 ëåò. Òåë. (916) 912-8502 Èøåì OWNER OPERATORS æåëàþùèõ ïîëó÷àòü äî $30,000 / ìåñÿö, ÑÀÌÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ È ÁÛÑÒÐÛÅ ÇÀÐÀÁÎÒÊÈ, Ïåðñîíàëüíûé Äèñïåò÷åð, Ïîìîãàåì ðåøàòü ÂÑÅ Ïðîáëåìû. Òåë. 330-790-1715 Èùó ðàáîòíèöó ïî óõîäó çà ñëåïîé æåíùèíîé ñ ïðîæèâàíèåì. Òåë. (509) 680-9826 Èùåì íÿíþ ñ ïðîæèâàíèåì èëè áåç, äëÿ óõîäà çà ñåìèìåñÿ÷íûì ðåáåíêîì, íåäàëåêî îò

Sale íà îáúÿâëåíèÿ:

$2.50 â íåäåëþ Åñëè Âû ïëàòèòå çà îáúÿâëåíèå $5 çà îäíó íåäåëþ, òî ïîëó÷àåòå ïóáëèêàöèþ âàøåãî îáúÿâëåíèÿ íà âòîðóþ íåäåëþ áåñïëàòíî. Åñëè Âû ïëàòèòå çà âàøå îáúÿâëåíèå çà äâå íåäåëè $10, òî ïîëó÷àåòå ïðàâî íà ïóáëèêàöèþ âàøåãî îáúÿâëåíèÿ íà 4 íåäåëè (2 íåäåëè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ)...

Âîñïîëüçóéòåñü ýòîé âîçìîæíîñòüþ!


Sacramento Weekly

Classified Çâîíèòå 916-7212212 äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè. Áóäåì ðàäû íàó÷èòü Âàñ ýòîé óíèêàëüíîé ïðîôåññèè è ðàáîòàòü ñ Âàìè! Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â ìàãàçèí Good Neighbor íà âå÷åðíèå ñìåíû è âûõîäíûå äíè. Òåë. (916) 332-8572 Óâàæàåìûå ãîñïîäà! Êîìïàíèÿ Matvil Corporation (eTVnet) çàíèìàåòñÿ ò ð à í ñ ë ÿ ö è å é ðóññêîÿçû÷íîãî èíòåðíåò-òåëåâèäåíèÿ óæå áîëåå 12 ëåò. Íàø ñåðâèñ âêëþ÷àåò â ñåáÿ áîëåå 150

êàíàëîâ ïðÿìîãî ýôèðà, äâóõíåäåëüíóþ çàïèñü ýòèõ êàíàëîâ è ïîñòîÿííûé àðõèâ. Êîìïàíèÿ Matvil Corporation (eTVnet) èùåò ïðîôåññèîíàëüíûõ è íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ. Ñòàíüòå íàøèì äèëëåðîì ïðÿìî ñåãîäíÿ. Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëî íàøå ïðåäëîæåíèå, ïèøèòå íàì ïî àäðåñó ad@etvnet.com, è ìû âûøëåì âàì áîëåå ïîäðîáíóþ è í ô î ð ì à ö è þ îá óñëîâèÿõ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé íà ñîòðóäíè÷åñòâî. Êîìïàíèÿ Matvil Corporation (eTVnet).

11 стр.

September, 28 2018

Happy Auto Parts òðåáóåòñÿ ðàáîòíèê äëÿ ïîñòàâêè çàï÷àñòåé ïî EBay. Íóæíî çíàíèå àíãëèéñêîãî è êîìïüþòåðà. (916) 6352514 Busy insurance office is looking for office manager, English language skills is a must. Insurance experience preferred. Great pay. Bonuses. 916 899 7750. Happy Auto Parts looking for a good employee: parts puller, like a mechanic and parts poster on ebay, computer skills needed $ minimum wage

r"=›=ем/е г%“C%д=! j%мC=…, Matvil Corporation (eTVnet) ƒ=…,м=е2“ 2!=…“л ц,еL !3““*% ƒ/ч…%г% ,…2е!…е2-2еле",де…, 3›е K%лее 12 ле2. m=ш “е!",“ "*люч=е2 " “еK K%лее 150 *=…=л%" C! м%г% .-,!=, д"3.…едель…3ю ƒ=C,“ь .2,. *=…=л%" , C%“2% ……/L =!.,". j%мC=…, Matvil Corporation (eTVnet) ,?е2 C!%-е““,%…=ль…/. , …=де›…/. C=!2…е!%". q2=…ь2е …=ш,м д,лле!%м C! м% “ег%д… . e“л, "=“ ƒ=,…2е!е“%"=л% …=ше C!едл%›е…,е, C,ш,2е …=м C% =д!е“3 ad@etvnet.com , м/ "/шлем "=м K%лее C%д!%K…3ю ,…-%!м=ц,ю %K 3“л%", . “%2!3д…,че“2"=. q 3"=›е…,ем , …=де›д%L …= “%2!3д…,че“2"%. j%мC=…, Matvil Corporation (eTVnet).

Happy Auto Parts 2!еK3е2“ !=K%2…,* дл C%“2="*, ƒ=Cч=“2еL C% EBay. m3›…% ƒ…=…,е =…гл,L“*%г% , *%мCью2е!=. (916) 635-2514

`K“%лю2…% Kе“Cл=2…%! p=K%2= дл 2е. *2% C!,е.=л C% “2=23“3 aе›е…ец, *2% C%л3ч=е2 C!%г!=мм3 Cal Works, ,л, 2%ль*% -3д.“2емC/ (Cal Fresh). o%ƒ"%…,2е C% 2ел. 916 628 7105 ,л, C!,.%д,2е C% =д!е“3: 1050 Fulton Ave 110 Sacramento CA 95825 l/ "=“ "…,м=2ель…% "/“л3ш=ем , C%м%›ем …=L2, !=K%23 " “%%2"е2“2",, “ "=ш,м, C%2е…ц,=ль…/м, "%ƒм%›…%“2 м,.

for starters call NIck at 916-837-8310 Àáñîëþòíî áåñïëàòíî! Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ïðèåõàë ïî ñòàòóñó Áåæåíåö, êòî ïîëó÷àåò ïðîãðàììó Cal Works, èëè òîëüêî ôóä.ñòåìïû (Cal Fresh). Ïîçâîíèòå ïî òåë. 916 628 7105 èëè ïðèõîäèòå ïî àäðåñó: 1050 Fulton Ave 110 Sacramento CA 95825 Ìû âàñ âíèìàòåëüíî âûñëóøàåì è ïîìîæåì íàéòè ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèìè ïîòåíöèàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò ïðîãðàììó Cal Works: Ïî âîïðîñó çà÷èñëåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî òåë. (916) 481-0340 Ò ð å á ó å ò ñ ÿ ðóññêîãîâîðÿùèé ðàáîòíèê (Pharmacy Clerk) â àïòåêó. Ñåðòèôèêàòû íå òðåáóþòñÿ. Çíàíèå à í ã ë è é ñ ê î ã î îáÿçàòåëüíî. Ðàáîòàòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9:00 am - 5:30 pm. Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè ïî ìåòàëëó. Ñòàæ ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ. Îáðàùàòüñÿ (916) 4810340. Intake Technician - referrals processing, authorization, scheduling - full time (40 hours a week) - experience in medical office may help, needs excellent communication skills. Quality Assurance - need to have some medical background and knowledge of medical terminology; no license is required - full time (40 hours a week). Call (916) 481-0340 JOB SEARCH / ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ Êòî íóæäàåòñÿ â îïûòíîì, äîáðîæåëàòåëüíîì è âíèìàòåëüíîì ðàáîòíèêå ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè, îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó (916) 2335321. Èìååòñÿ ñâîÿ ìàøèíà, ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå è áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû. OTHER

Îáúÿâëåíèÿ Ìóæ÷èíà, 84 ãîäà, èùåò æåíùèíó 65 - 75 ëåò ÷òîáû ðàçäåëèòü âìåñòå ëó÷øèå ãîäû æèçíè. Òåë. 415-2188448 Âëàäèìèð.

ìàãàçèí è ïåêàðíÿ â ðàéîíå Rancho Cordova. Ìíîãî ëåò â áèçíåñå. Òåë. (916) 716-1002

Dream Trips September 10th We Have cornered the market on how to Fly for Less. Ricky McBride (916) 289-5686

Îòäûõ â Davids Walley Resort ñ ñåðîâîäîðîäíûìè ï î ä ç å ì í û ì è òåðìàëüíûìè âîäàìè íåäàëåêî îò Òàõî ñ 21 ïî 25 Îêòÿáðÿ. Äâå ñïàëüíè, äâå êóõíè è áîëüøàÿ ëèâèí ðóì. Ìîæíî ãðóïîé äî 6 ÷åëîâåê. Âîçìîæíà äîñòàâêà òóäà è îáðàòíî. Íåäîðîãî. Çâîíèòå 916.860.7107

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èíòåðíåò - Ìàãàçèí ÀÌÀÇÎÍ çàðåãèñòðèðîâàë íàñ êàê Non Profit. Åñëè Âû äåëàåòå ïîêóïêè íà ÀÌÀÇÎÍ, ïîæàëóéñòà, äåëàéòå èõ ÷åðåç ýòîò ñàéò: Smile. amazon.com/ch/237193791 Öåíû äëÿ Âàñ íå ïîäíèìóòñÿ, à ÀÌÀÇÎÍ áóäåò îò÷èñëÿòü íåáîëüøîé ïðîöåíò äëÿ ðàáîòû Ìèññèè. Ïîæàëóéñòà, ïîäåëèòåñü ýòîé ññûëêîé ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Ìèññèÿ “Ñëîâî ê Ðîññèè” Ñëåïàÿ æåíùèíà íóæäàåòñÿ â ïðîæèâàíèè è ïî óõîäó çà íåé òåë. 509-6809826 RENT  äîìå ñäàåòñÿ â ðåíò êîìíàòà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ðÿäîì 5 freeway, college, ìàãàçèí, öåðêîâü. Òåë. 916 224-1495 or text me Ðåíò ñ 1-ãî íîÿáðÿ 2 ñïàëüíè, 1 òóàëåò, â Citrus HTS, áåç ãàðàæà, åñòü õîëîäèëüíèê, ñòèðàëêè, ïàòèî. $1100. (916) 224-8276 îñòàâëÿòü ñîîáùåíèå Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé (äî 75 ÷åëîâåê) ñäàåì â ðåíò óþòíîå ïîìåùåíèå ñî âñåì íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 916-233-5321 SALE / ÏÐÎÄÀÞ Ïðîäàþòñÿ: 1) Íîâûé êîìïëåêò Sofa & Loveseat, öåíà $3895, ïðîäàþ çà $1500, î÷åíü êðàñèâûå, îòäåëêà ðó÷íîé ðàáîòû. 2) Ìàòðàñ Cal King äîðîãîé îðòîïåäè÷åñêèé, ïðîäàþ çà $350. Òåë. (916) 628-7105 Ïðîäàåòñÿ ðóññêèé ïðîäîâîëüñòâåííûé

SERVICES / ÓÑËÓÃÈ

Òîâèíã ñåðâèñ ïî äîñòóïíûì öåíàì. Ïåðåâîç àâòîìîáèëåé,

ðâ òðåéëåðîâ, ïÿòîãî êîëåñà (fifth wheel), gooseneck, à òàêæå âûâîç íåíóæíûõ àâòîìîáèëåé (junk cars). Çâîíèòå ïî íîìåðó 916-917-9987 Âèòàëèé Èçãîòîâëåíèå ñëàéäøîó íà ëþáóþ òåìàòèêó, âèäåîìîíòàæ, ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ ôîòî, îòêðûòêè, ïîñòåðû, ðåêëàìíûå ïðîñïåêòû. Òåëåôîí: 916-233-5321 Ïîìîãy î÷èñòèòü Âàø äâîð îò ñòàðûõ íåíóæíûõ ìàøèí. tel. (916) 390-7590

íàñåëåíèÿ Sacramento ïî ñíèæåííûì öåíàì. Ïîåçäêè â àýðîïîðò ïî ñíèæåííûì öåíàì. Îïëàòà çà íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Òåë. (916) 307-8664 Citrus Plaza Market ïðèíèìàåò ïîñûëêè â ñòðàíû ÑÍÃ. À òàê-æå ïðîäàåì ãîðÿ÷èé õëåá èç Ãåðìàíèè. Ïðåäëàãàåì âûãîäíîå ñòðàõîâàíèå ìàøèí è äîìîâ, à òàê æå ñòðàõîâàíèå æèçíè è áèçíåñà. Ñêèäêè îò 20 % è âûøå íà âñå! Çâîíèòå ïðÿìî ñåé÷àñ 916-721-2212 èëè 612396-8675.

Ò À Ê Ñ È ÑÅÐÂÈÑ äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî

Pacific Coast Food

C!,гл=ш=е2 "=“ ƒ= C%*3C*=м, j!3C…еLш,L "%“2%ч…%-е"!%CеL“*,L q3Cе!м=!*е2 " q=*!=ме…2% Pacific Coast Food. a%льш%е !=ƒ…%%K!=ƒ,е 2%"=!%" ,ƒ p%““,,, aел=!3“,, `!ме…,,, o%льш,, l%лд%"/, r*!=,…/ , д!3г,. “2!=… b%“2%ч…%L e"!%C/. Š/“ ч, …=ƒ"=…,L C!%д3*2%", м…%г,е ,ƒ *%2%!/. "/ K%льше …,где …е …=Lд‘2е. o! м/е C%*3C*, " e"!%Cе , *!3C…еLш,L ,мC%!2е! " qx` C%ƒ"%л ю2 …=м C!едл=г=2ь “=м/е "/г%д…/е це…/ “!ед, "“е. "%“2%ч…%-е"!%CеL“*,. м=г=ƒ,…%" ~›…%L j=л,-%!…,,. b …=шем м=г=ƒ,…е "/ "“егд= …=Lде2е C!%д3*2/ C,2=…, дл е›ед…е"…%г% ,“C%льƒ%"=…, : м%л%ч…/е C!%д3*2/, Lц=, .леK , "/Cеч*3, “"е›ее , ƒ=м%!%›е……%е м “% , !/K3, д!3г,е C!%д3*2/, = 2=*›е %2дел дел,*=2е“%", C!едл=г=ю?,L ш,!%*,L "/K%! Kлюд ,ƒ м “=, “=л=2%" , .леK%K3л%ч…/. ,ƒдел,L. gде“ь "/ …=Lде2е “=м/L K%льш%L "/K%! C!%д3*2%" ,ƒ e"!%C/! 7263 Greenback Ln. Citrus Heights, CA 95621


12 стр.

¹ 36

September, 28 2018

Forever Living Product на все случаи в жизни Ïî ñòàòèñòèêå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ îò èçæîãè ñòðàäàåò 50% íàñåëåíèÿ, ïîëîâèíà èç íèõ òåðïèò íåïðèÿòíîå îùóùåíèå íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ. Î÷åíü âàæíî ñåðüåçíî îòíåñòèñü ê ýòîìó íåïðèÿòíîìó ÿâëåíèþ. Âîïðîñ: Êàê èçáàâèòüñÿ îò èçæîãè? Êàêîé ïðîäóêò Ôîðåâåð ìíå íóæíî ïðèíèìàòü, ÷òîáû îò ýòîãî èçáàâèòüñÿ? n2"е2: Ïðè÷èíû èçæîãè ìíîãîîáðàçíû. Èçæîãà ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ çàáðîñîì êèñëîãî ñîäåðæèìîãî æåëóäêà â ïèùåâîä âñëåäñòâèå ãàñòðèòà èëè ÿçâåííîé áîëåçíè ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ, à òàêæå â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ìîòîðèêè ïèùåâîäà, æåëóäêà, äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè èëè ïðè õîëåöèñòèòå. Êðîìå òîãî, èçæîãà ìîæåò âîçíèêíóòü êàê ñëåäñòâèå èíäèâèäóàëüíîé ðåàêöèè íà ïèùó. Èç ïðîäóêöèè Ôîðåâåð ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü Ãåëü Àëîý Âåðà (Forever Aloe Vera Gel® # 715) â ðàçâåäåííîì âèäå ñ äîáàâëåíèåì 1 ÷.ë. ìåäà íà ïîëñòàêàíà âîäû. Óêðåïèòå çäîðîâüå ñâîåãî êèøå÷íèêà ñ ïîìîùüþ Ôîðåâåð Àêòèâíûé «Ïðî-Áè» (Forever Active Pro-B™ # 610) – îí ñïîñîáñòâóåò çäîðîâüþ ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ. Îáîëî÷êà íå ðàñòâîðÿåòñÿ æåëóäî÷íîé êèñëîòîé, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü íåïîñðåäñòâåííî â êèøå÷íèêå. Ïîääåðæèòå ñâîé îðãàíèçì Ïîëÿìè çåëåíè (Fields of Greens® # 068), êîòîðûå íóæíî ðàçæåâûâàòü, à íå ãëîòàòü. Ïðåèìóùåñòâî èõ â òîì, ÷òî îíè íå ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè è íå íàâðåäÿò îðãàíèçìó. Íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ò.ê. â

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè÷èíàìè èçæîãè ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà æèðíîé ïèùè, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèå. Íå äàéòå èçæîãå èñïîðòèòü âàø äåíü è íàðóøèòü ïëàíû! ä.ì.í. Ãóðñêàÿ Å.Ã. Êðåì âîêðóã ãëàç (Awakening eye cream # 561) Óìåíüøàåò îòå÷íîñòü ïîä ãëàçàìè è óáèðàåò òåìíûå êðóãè âîêðóã ãëàç Ñóùåñòâåííî ðàçãëàæèâàåò ìîðùèíû Êîæà ïîä ãëàçàìè ñòàíîâèòñÿ ìîëîäîé, ñâåæåé è óõîæåííîé Â

ñîñòàâ

Êðåìà

âîêðóã

ãëàç

âõîäÿò

çàïàòåíòîâàííûå èíãðåäèåíòû ñ ïåïòèäíîé òåõíîëîãèåé, êîòîðûå óëó÷øàþò è ðàçãëàæèâàþò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó âîêðóã ãëàç, çàìåòíî óìåíüøàÿ ëèíèè, ìîðùèíû è òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè. Òàêæå â ñîñòàâ êðåìà âõîäèò óíèêàëüíûé êîëëàãåí ñ íèçêîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé, êîòîðûé ïîìîãàåò íîðìàëüíîìó ôîðìèðîâàíèþ êîëëàãåíà äëÿ îïòèìàëüíîãî óâëàæíåíèÿ è óïðóãîñòè êîæè. Ïîääåðæèâàÿ çäîðîâûé óðîâåíü êîëëàãåíà, ìû óëó÷øàåì ãëàäêîñòü êîæè, ÷òî äåëàåò êîæó âîêðóã ãëàç áîëåå óïðóãîé è ìîëîäîé. Òàêæå â ñîñòàâ êðåìà âõîäèò áóòèëåí ãëèêîëü, êîòîðûé çàìåòíî óìåíüøàåò îòå÷íîñòü è òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè óæå çà 15 äíåé. Äðóãîé ñîâðåìåííûé èíãðåäèåíò

- ýêñòðàêò êîðû øåëêîâîé àêàöèè ñ äàðóòîçèäîì - ÿâëÿåòñÿ ïðîðûâîì ñîâðåìåííîé êîñìåòîëîãèè. Ýòî îäèí èç ïåðâûõ â ñâîåì ðîäå èíãðåäèåíòîâ, êîòîðûé ýôôåêòèâíî áîðåòñÿ ñ ìîðùèíàìè è çíà÷èòåëüíî ïîäòÿãèâàåò ïðîâèñàþùóþ êîæó íà âåðõíèõ âåêàõ. Ýòîò êðåì èäåàëüíî ïîäõîäèò êàê äëÿ âåðõíèõ âåê, òàê è äëÿ íåæíîé äåëèêàòíîé îáëàñòè ïîä ãëàçàìè. Êðîìå òîãî, Êðåì âîêðóã ãëàç óìåíüøàåò ýôôåêò «ãóñèíûõ ëàïîê», óêðåïëÿÿ ñòðóêòóðó ïîâåðõíîñòè êîæè, à òàêæå óáèðàåò òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñèñòåìû êàïèëëÿðîâ. Âìåñòî ñóõîé, îòå÷íîé êîæè ïîä ãëàçàìè, à òàêæå âèñÿùåé êîæè íà âåðõíèõ âåêàõ, Âû ïîëó÷èòå ñâåæóþ, ìîëîäóþ, óïðóãóþ êîæó áëàãîäàðÿ óñèëåíèþ êîæíîãî áàðüåðà è îãðàíè÷åíèþ ïîòåðè âëàãè. Âñå ýòè ìîùíûå, ýôôåêòèâíûå èíãðåäèåíòû äàëè âîçìîæíîñòü ñîçäàòü ñîâðåìåííûé êðåì âîêðóã ãëàç, êîòîðûé ïîçâîëèò Âàì âûãëÿäåòü íà âñå 100%. Ïðèäàéòå ñâîèì ãëàçàì î÷àðîâàíèÿ, äîáàâüòå èì ìîëîäîñòè è êðàñîòû âìåñòå ñ Êðåìîì âîêðóã ãëàç êîìïàíèè Ôîðåâåð. Ñïàñèáî áîëüøîå çà òî, ÷òî ÷èòàåòå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïîñåòèòå ñàéò: www.001002251246.FBO.ForeverLiving.com èëè www.HoneyBee.flp.com Åñëè ó Âàñ âîçíèêëè âîïðîñû, çâîíèòå: 1 916 628-2989 , 1 916 628-2909 Ñ ëþáîâüþ Ïåòð è Íàòàëüÿ Çàáëîöêèå Ïðèõîäèòå! Áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ! 5525 Hemlock St. FOREVER Sacramento CA 95841

8 Results We’re Watching on Election Day with big Healthcare Implications

Ñòðàõîâêà (916) 970-3707

President Donald Trump has repeatedly condemned U.S. immigration policy, arguing that many immigrants pose a threat to the nation and drain U.S. resources. But a study released Monday about health insurance challenges the president’s portrayal. The study in the journal Health Affairs found that immigrants covered by private health insurance and their employers contributed nearly $25 billion more in premiums in 2014 than was spent on their care. Those in the country without legal status contributed nearly $8 billion toward the surplus. In contrast, U.S.-born enrollees spent nearly $25

billion more than they paid for in premiums. These findings surface as the Trump administration’s immigration policies - including a plan to tie migrants’ efforts to get permission for permanent residency to their use of federal benefit programs - have come under scrutiny. Earlier studies also found that immigrants contribute more to Medicare than they receive in benefits, but the authors of this study say it is the first to look at the effect in private insurance plans. Leah Zallman, assistant professor of medicine at Harvard Medical School and lead author of the study, said her findings allude to the potentially negative consequences that tighter immigration policies could have on the health care industry. “I think in today’s era… there’s so much concern about immigrants and immigration really sort of draining our resources in the U.S.,” Zallman said. “This really points to the critical role that immigrants have in actually subsidizing and maintaining our current systems.” Researchers calculated the financial contributions and expenses of enrollees and their employers using two surveys created by the federal government. Plans sold on the federal health law’s insurance exchanges were not included because they “differ from other private insurance in important ways and are unavailable to undocumented people,” the study authors noted. Anyone born outside of the United States was categorized as an immigrant. However, the surveys did not ask non-citizens with private coverage about their legal status. Researchers used national data on un-

documented immigrants to estimate how many people in the study group illegally resided in the country. In 2014, immigrants and their employers contributed $88.7 billion in private insurance premiums, but spent only $64 billion for care, according to the study’s findings. Of that group, undocumented immigrants alone paid more than $17 billion to private insurers but used only $9.4 billion. The researchers reported that, on average, individual immigrants paid $1,123 more for premiums in 2014 than they received in insurance-covered care. U.S. natives instead cost insurers $163 on average. Leighton Ku, director of the Center for Health Policy Research at George Washington University who was not involved in the study, said several factors contribute to immigrants’ low health care expenses. The group tends to be healthier and younger when they arrive in the United States. Cultural and language differences also hinder them from accessing care. The study noted that immigrants’ health care expenditures increased the longer they remained in the country. But it added that since their premiums also increased at the same time, they continued to make a net contribution to their private health plans. Trump has vowed to be tough on immigration standards. During his campaign, he berated U.S. health expenditures on immigrants, arguing that the U.S. spent $11 billion for care to people who were in the country without authorization, the study’s authors note. But they point out that earlier research shows that immigrants have low rates of health care use and spending, compared with native residents. Their pay-

ments to private plans and Medicare in essence prop up care for patients who are U.S.-born, the authors say. “I would be careful about how much I extrapolate these results to a) other parts of the health insurance market and b) even further to what this means for immigration policy,” Ippolito said. “This paper alone does not tell us everything we need to know.” Ku echoed the uncertainty. He said he is not certain how the Trump administration’s latest actions will affect immigrants enrolled in private insurance. Having a private plan may suggest they are employed with a certain income stability. However, if enough immigrants leave the insurance market, he added, it may have the unintended consequence of making health plans more expensive for everyone else. “That does have the following implication that to the extent that we do things to suppress immigrants or make it harder for them to purchase insurance then in that case we may do harm to the citizens,” he said. To your success, Slobodyany Insurance Agency Celebrating 10 years of serving community strong “If you don’t like our service tell us, but if you do tell everyone” 5301 Madison Ave., Suite # 204, Sacramento, CA, 95841 Tel: 916-970-3707. Fax # 916 333 5777 https://www.facebook.com/SlobodyanyAgency CA Ins. Lic. # 0F50867, 0F60090


Sacramento Weekly

September, 28 2018

Þìîð  Îäåññêîì óíèâåðñèòåòå íà ýêçàìåíå ïî ôèëîñîôèè ïðîôåññîð çàäà¸ò ñòóäåíòàì ëèøü îäèí âîïðîñ: “Ïî÷åìó?”. Âûñøèé áàëë ïîëó÷èë ñòóäåíò ßøà. Îí îòâåòèë: “À ïî÷åìó áû è íåò?”. Áàñêåòáîëèñò Ìàéêë Äæîðäàí, âûêèäûâàÿ ìåøîê ñ ìóñîðîì, åù¸ íåêîòîðîå âðåìÿ âèñíåò íà ìóñîðíîì áàêå. Ïîéäè ðàçáåðèñü â ýòîì ðóññêîì ÿçûêå è âñÿêèõ åãî òîíêîñòÿõ! Âîò ê ïðèìåðó ëîçóíã - Ïóòèíó - ïîæèçíåííûé ñðîê! - ýòî ýêñòðåìèçì èëè ïàòðèîòèçì!? - Èëè ìû ñíà÷àëà ñäåëàåì, êàê ÿ ñêàçàëà, èëè, íàîáîðîò, êàê ÿ ñêàçàëà, òàê ìû è ñäåëàåì. Îïåðàöèÿ ïî ñäåðæèâàíèþ òîëïû â 5000 ìèãðàíòîâ îáîéä¸òñÿ ÑØÀ â $200 ìëí. - ìîæåò ïðîùå ðàçäàòü èì ïî $40 òûñÿ÷, ÷òîáû îíè âåðíóëèñü äîìîé, è çàíÿëèñü ðàáîòîé, áèçíåñîì. Íà ïîäòÿæêàõ äåðæàòñÿ øòàíû ìóæ÷èí è ëèöà æåíùèí. - Äåäóøêà, à êîãäà òû áûë ìîëîäûì, ÷òî ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè çà ñòî äîëëàðîâ? - Äåñÿòü ëåò, âíó÷åê, äåñÿòü ëåò òþðüìû. Ïðè÷èíà íèçêîé öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè ñîñòîèò â òîì, ÷òî èìåííî î æèâûõ ëþäÿõ çà ãëàçà ó íàñ ãîâîðÿò ïëîõîå - è òîëüêî î ïîêîéíèêàõ õîðîøåå. Ëþáàÿ æåíùèíà êîìó-íèáóäü äà íóæíà. Äðóãîé âîïðîñ, íóæíî ëè åé ÝÒÎ... Ñïîðèòü ñ æåíùèíîé ìóæ÷èíå èíòåðåñíåé, êîãäà îíà åìó èíòåðåñíà, êàê æåíùèíà. Ðàáîòíèê ÒÂÖ Ñèäîðîâ, çàïåðøèñü â îïåðàòîðñêîé, ÷åòûðå ÷àñà ïîäïÿä òðàíñëèðîâàë â ýôèð áàëåò “Ëåáåäèíîå îçåðî”, ÷åì âûçâàë îáâàë íà áèðæå è ìàññîâûé âûëåò èç ñòðàíû îëèãàðõîâ è äåïóòàòàòîâ. - Ѹìà, òû íå çíàåøü, ñêîëüêî ëþäåé ïîãèáëî â ÑØÀ îò ïîñëåäíåãî óðàãàíà? - Ñóäÿ ïî íîâîñòÿì ðîññèéñêèõ òåëåêàíàëîâ, ïðàêòè÷åñêè âñå. Áîëüøèíñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñîáðàíèè ñèäåëè ñ îòñóòñòâóþùèìè âûðàæåíèÿìè ëèö. - Êàêèå êîíêðåòíî ñàíêöèè ââåëà Ðîññèÿ ïðîòèâ óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ? - ßðîøó çàïðåòèëè ðàçáðàñûâàòü â Ðîññèè ñâîè âèçèòêè, Òèìîøåíêî - íîñèòü êîêîøíèê, Àíòîíó

Ãåðàùåíêî åñòü ïåëüìåíè ïîñëå ñåìè... Áåíçèí ïîäîðîæàë, ïîòîìó ÷òî ïîäîðîæàëà òðàíñïîðòèðîâêà áåíçèíà èç-çà ïîäîðîæàíèÿ áåíçèíà. Ñîáèðàåìîñòü íàëîãîâ - ýòî òåðìèí, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ äâà êîìïîíåíòà: ïîáèðàåìîñòü ó áîãàòûõ è îáäèðàåìîñòü ó áåäíûõ. Ãîñóäàðñòâî íè÷åãî òåáå íå äîëæíî - ãîâîðÿò ÷èíîâíèêè, ÷üÿ çàðïëàòà ïîëíîñòüþ ñîñòîèò èç íàëîãîâ, êîòîðûå ïëàòÿò òå, «êîìó ãîñóäàðñòâî íè÷åãî íå äîëæíî». Êîñìîíàâòèêà ñ ôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ: áåñêîíå÷íûé ïðîöåññ îòïðàâêè êðóïíûõ ìàññ äåíåã â âàêóóì ñ íàðàñòàþùèì óñêîðåíèåì. Ñ Ïóòèíûì ó íàñ áóäåò íå æèçíü à Ðàé Ëåñ ñòðåìèòåëüíî ñîêðàùàëñÿ, íî äåðåâüÿ ïðîäîëæàëè ãîëîñîâàòü çà òîïîð, ïîòîìó ÷òî åãî ðó÷êà áûëà ñäåëàíà èç äåðåâà è îíè äóìàëè, ÷òî îí îäèí èç íèõ. Âíóêè ãåíñåêîâ æèâóò â ÑØÀ, à âîò âíóêè ïðåçèäåíòîâ ÑØÀ ïî÷åìó-òî â Ðîññèè íå æèâóò. Ñòðàííî äàæå... Ñàìûé áîëüøîé â Ðîññèè êîðàáëü ïîòîïèë ñàìûé áîëüøîé â ìèðå ïëàâó÷èé äîê.  îòâåò, íà àâèàíîñåö íàïàë áàøåííûé êðàí è ïðîëîìèë åìó ïàëóáó... Êòî æ çíàë, ÷òî âîññòàíèå ìàøèí íà÷íåòñÿ íà ñâàëêå ìåòàëëîëîìà? Ïåðåïèñêà â Èíòåðíåòå: - À êàêîå ó âàñ òåëîñëîæåíèå? - Ñïîðòèâíîå. - À êàêèì âèäîì ñïîðòà çàíèìàåòåñü? - Ñóìî. Ðîäèíà - ýòî ãäå òû æèâåøü, à ãîñóäàðñòâî - êàê æèâåøü. Åñëè õî÷åøü áûòü áîãàòûì - ñòàíü íàðîäíûì äåïóòàòîì. ËÞÁÎÏÛÒÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Íüþ-Éîðê îòñòà¸ò îò Ìîñêâû íà 8 ÷àñîâ. À Ìîñêâà îòñòà¸ò îò Íüþ-Éîðêà íà 8 äåñÿòèëåòèé.  íàøå âðåìÿ ìàëü÷èêà êðèêíóâøåãî: “À êîðîëüòî ãîëûé!” ïðîñòî çàìèíóñîâàëè áû. Æèçíü êàê çàðïëàòà: äåòñòâî - ýòî àâàíñ, çðåëîñòü - ïîëó÷êà, ñòàðîñòü - íàäåæäà íà ïðåìèþ.

13 стр.


14 стр.

¹ 36

September, 28 2018

“Коротко о важном” Äîðîãèå ÷èòàòåëè, 5 àïðåëÿ 2018 ã., ðàäèîâåäóùèé Þðèé Êîðîòêîâ íà ðàäèî FM 2 ã. Ñàêðàìåíòî, íà âîëíå 87.7 â ïåðåäà÷å «Êîðîòêî î âàæíîì», ïîäíèìàë òåìó î äóøå è äóõå, ñóùåñòâóþò ëè îíè íà ñàìîì äåëå â ÷åëîâåêå. Èç ïðåäûäóùåé ñòàòüè çà 2 íîÿáðÿ 2018ã., â íàïîìèíàíèå äëÿ òåõ (êîìó âïåðâûå ïîïàëà äàííàÿ ñòàòüÿ), ÷òî â ðàçíûõ êîíòåêñòàõ Ïèñàíèÿ Íîâîãî Çàâåòà (Åâàíãåëèÿ) äóõ îòëè÷àåòñÿ îò äóõà. Ïîýòîìó, êëþ÷îì â ðàñêðûòèè î÷åíü ñëîæíûõ ìåñò â Ïèñàíèè Íîâîãî Çàâåòà (Åâàíãåëèÿ) êàê ïîíÿòü «...À Ðîæä¸ííîå îò Äóõà åñòü äóõ» (Èîàíí. 3:6) ñëóæàò îòêðîâåíèÿ àïîñòîëà Ïàâëà î äóõå è äóøå è òåëå (Çàõ.12:1; 1Êîð.2:11; 5:5; Åâ.4:12; 1Ôåñ. 5:2223). Àïîñòîë Ïàâåë â ñâîèõ ïîñëàíèÿõ 1Êîð.2:11; 5:5, 14:2-4; 14:14-16; Ðèì.8:15-16 äà¸ò âñåì áóäóùèì íîâîçàâåòíûì õðèñòèàíàì äóõîâíûå êëþ÷è ê ðàñøèôðîâêå òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñò Ïèñàíèÿ «...À Ðîæä¸ííîå îò Äóõà åñòü äóõ» (Èí. 3:6) äëÿ òîãî, ÷òîáû õðèñòèàíå ïî ìåðå äóõîâíîãî ðîñòà íàó÷èëèñü îòëè÷àòü äóõ (Ðèì. 2:26-29) îò äóõà (Èí.3:6), è î êàêîì äóõå èä¸ò ðå÷ü. «Èáî íå òîò Èóäåé, êòî òàêîâ ïî íàðóæíîñòè, è íå òî îáðåçàíèå, êîòîðîå íàðóæíî, íà ïëîòè; íî òîò Èóäåé, êòî âíóòðåííî òàêîâ, è òî îáðåçàíèå, êîòîðîå â ñåðäöå, ïî äóõó, (ïîäðàçóìåâàåòñÿ «...â ñåðäöå, ïî äóõó...», âíóòðåííèé (Åô. 3:16; Åô.4:16 ; Ðèì.7:22-25), - íîâûé ÷åëîâåê (Åô. 4:22-25; Êîë. 3:10), ãîâîðÿùèé íà âñåì äîñòóïíîì ÿçûêå, ïî äóõó Áîæüåãî ó÷åíèÿ êàê Íîâîãî Çàâåòà), à íå ïî áóêâå: åìó è ïîõâàëà íå îò ëþäåé, íî îò Áîãà!» (Ðèì. 2:26-29).  ñâÿçè ñ ýòèì, â ñòàòüÿõ îò 13 àïðåëÿ 2018ã, â íà÷àëå áûëî ïîÿñíåíî, ÷åì äûõàíèå æèçíè îòëè÷àåòñÿ îò äóõà ÷åëîâå÷åñêîãî (Èí. 3:6; 1Êîð. 2:11; 5:5), à òàêæå êðàòêî áûëî ïîÿñíåíî èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ äóõà â ÷åëîâåêå (Çàõ.12:1). Òàêèì îáðàçîì, ÷èòàòåëü îáð¸ë ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî

äûõàíèå æèçíè, èçîøåäøåå îò Áîãà (Áûò. 2:7), îòëè÷àåòñÿ îò îáðàçîâàâøåãîñÿ äóõà («...è îáðàçîâàâøèé äóõ ÷åëîâåêà âíóòðè åãî ... » (Çàõ.12:1)) â äóøå (Åâ. 4:12; 1Ôåñ. 5:22-23), êåì ÿâëÿëñÿ ïåðâûé ÷åëîâåê Àäàì. Âîò, ìåñòî Ïèñàíèå åù¸ ðàç â ïîäòâåðæäåíèå: «Ãîñïîäü, ðàñïðîñò¸ðøèé íåáî, îñíîâàâøèé çåìëþ è îáðàçîâàâøèé äóõ ÷åëîâåêà âíóòðè íåãî, ãîâîðèò:..» (Çàõàðèÿ12:1). Ìîÿ öåëü è çàäà÷à, êàê àâòîðà äàííîãî òðóäà, åù¸ ðàç ïîâòîðþñü, ÷òîáû ÷èòàòåëü çà êîðîòêèé ñðîê, ñìîã îáðåñòè çäðàâîå ïðåäñòàâëåíèå î äóøå êàê î ñîçíàíèè (åâðåéñêîå ñëîâî «Íåôåø») â êîòîðîé âñå å¸ ñîñòàâëÿþùèå: ñîâåñòü (êàê ïðèçíàê ñòûäà), âîëÿ, ÷óâñòâà, êîòîðûå Áîã âëîæèë â ïåðâîãî Àäàìà, à òàêæå ïðèõîäÿùèé ê Áîãó ÷åëîâåê äîëæåí ïîñòàðàòüñÿ ïîíÿòü ïðîðî÷åñêîå ïîñëàíèå Çàõàðèè 12:1. Èç âñåõ ïðåäûäóùèõ ñòàòåé îò 13 àïðåëÿ 2018 î äóõå ÷åëîâå÷åñêîì (1Êîð. Èí.3:6; 2:11; 5:5; Çàõ.12:1), ÷èòàòåëü äîëæåí ïðèéòè ê ïîíèìàíèþ ãëóáîêîãî ñìûñëà è î òîì, ÷òî îòêðîâåíèåì Áîæüèì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî («...è îáðàçîâàâøèé äóõ ÷åëîâåêà âíóòðè åãî ... » (Çàõ. 12:1; Èí. 3:6; 1Êîð. 2:11; 5:5), íî è ñàì ñìûñë äóøè (Åâ. 4:12; 1Ôåñ. 5:22-23) (ñîçíàíèÿ, è â íåé âñåõ å¸ ñîñòàâëÿþùèõ, âëîæåííûõ îò Áîãà; ñîâåñòü, âîëÿ, ÷óâñòâà) â ÷åëîâåêå, è äûõàíèå æèçíè (Áûò.2:7). Èç ïðîøëîé ñòàòüè çà 2 íîÿáðÿ 2018 ã., ãîâîðèëîñü î äóøå è äóõå â ÷åëîâåêå ïî ×. È. Ñêîóôèëäó («Èáî, êîãäà ÿ ìîëþñü íà íåçíàêîìîì ÿçûêå, òî, õîòÿ äóõ ìîé è ìîëèòñÿ,... » (1Êîð.14:14)). ß õî÷ó è äàëüøå ïðîäîëæàòü çíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ î çäðàâîì ïðåäñòàâëåíèè (÷òîáû ÷èòàòåëü èìåë êîíêðåòíîå è ïðàêòè÷åñêîå çíàíèå) î äóøå è äóõå è äûõàíèè æèçíè, à òàêæå äåéñòâèòåëüíî ëè äóøà â êðîâè ÷åëîâåêà. Âåòõîçàâåòíîå ñëîâî íåôåø, ïåðåäàâàåìîå ñëîâîì «äóøà», òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò ïî çíà÷åíèþ íîâîçàâåòíîìó ïñèõå (ãðå÷.), òîæå - «äóøà», è èìåííî â ýòîì ñìûñëå (èäåíòè÷íîì) è èñïîëüçóþòñÿ îáà ñëîâà (ñì. Âòîð.6:5; 14:26; 1Öàð.18:1; 20:4; 20:17; Èîâ 7:11; 7:15; 14:22; Ïñ.41:6; 83:3). Íîâîçàâåòíîå ñëîâî, îáîçíà÷àþùåå äóõ, - ïíåóìà, â Âåòõîì Çàâåòå - ýòî ðóàõ; îáà ïåðåâîäÿòñÿ êàê «âîçäóõ», «äûõàíèå», «âåòåð», íî ÷àùå âñåãî êàê «äóõ», èä¸ò ëè ðå÷ü î Áîãå (íàïð., Áûò.1:2; Ìàò.3:16), èëè î ÷åëîâåêå (Áûò.41:8; 1Êîð.5:5). Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê - «äóõ», îí ñïîñîáåí íà «îñîçíàíèå» (âîñïðèÿòèå) Áîãà è íà îáùåíèå ñ Íèì (Èîâ.32:8; Ïñ.17:29; Ïð. 20:27); ÿâëÿÿñü «äóøîé», îí îáëàäàåò ñàìîñîçíàíèåì (Ïñ.12:3; 41:5-6;12); è áóäó÷è «òåëîì»,

ñïîñîáåí ïîñðåäñòâîì äàííûõ åìó ÷óâñòâ «ñîçíàâàòü» îêðóæàþùèé ìèð, ò. å. âîñïðèíèìàòü åãî. Ñì. Áûò.1:26, ïðèìå÷àíèå. (Ýòî âçÿòî èç êíèãè «Áèáëèÿ ïî ×. È. Ñêîóôèëäó, èç ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ, ñòð. 1434; 1435). Íà ñåãîäíÿ, âíîâü ïîâòîðþñü â íàïîìèíàíèå, ñóùåñòâóåò 350 òîëêîâàíèé ñâÿçàííîå ñî ñëîâîì «íåôåø», òî ïî ×. È. Ñêîóôèëäó ôîðìóëèðîâêà ÷òî çíà÷èò äóøà áîëåå çäðàâà è å¸ ìîæíî âçÿòü çà îñíîâó â ðàññóæäåíèÿõ î äóøå è äóõå. Âîò, åù¸ îäèí èç íåáåçûíòåðåñíûõ êîììåíòàðèé ïî ×. È. Ñêîóôèëäó ê 1Êîð.2:14 (î äóøå). Àïîñòîë Ïàâåë äåëèò ëþäåé íà òðè êàòåãîðèè: ïñèõèêîñ - «äóøåâíûõ» (Èàê. 3:15; Èóäû19), èëè «ïðèðîäíûõ», òî åñòü Àäàìîâà ðîäà, íåîáíîâë¸ííûõ ðîæäåíèåì ñâûøå (Èîí. 3:3; 3:5); ïíþìàòèêîñ - äóõîâíûõ, òî åñòü îáíîâë¸ííûõ ðîæäåíèåì ñâûøå, èñïîëíåííûõ Äóõîì è æèâóùèõ ïî äóõó â îáùåíèè ñ Áîãîì (Åô.5:18-20); è ñàðêèêîñ - ïëîòñêèõ, òåëåñíûõ, òî åñòü îáíîâë¸ííûõ ÷åðåç âîçðîæäåíèå, íî æèâóùèõ ïî ïëîòè, îñòàþùèõñÿ ìëàäåíöàìè âî Õðèñòå (1Êîð.3:1-4). Ïåðâûé (ïñèõèêîñ). Ïðèðîäíûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü îáðàçîâàííûì, ìÿãêèì, êðàñíîðå÷èâûì, îáàÿòåëüíûì, íî äóõîâíîå ñîäåðæàíèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ ñîâåðøåííî ñîêðûòî îò íåãî; à âòîðîé (ñàðêèêîñ) ïëîòñêîé, òåëåñíûé, âåðóþùèé ïîíèìàåò òîëüêî ñàìûå ïðîñòûå èñòèíû; îí ñïîñîáåí ïåðåâàðèâàòü ëèøü ñëîâåñíîå ìîëîêî (1Êîð.3:2). Èç 1Êîð.3:8. Ïàâåë îïðîâåðãàåò ìíåíèå, ÷òî îí Êèôà è Àïîëëîñ ïðîòèâîðå÷àùèå äðóã äðóãó áîãîñëîâû è ñîïåðíè÷àþùèå ìåæäó ñîáîé îñíîâàòåëè ñåêò; íåò, «îíè-îäíî». Ñì.ñò.22 è 1Êîð.16:12. Ýòî îïðåäåëåíèå (â ñîêðàøåíèè) âçÿòî èç êíèãè «Áèáëèÿ, êíèãè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòà (êàíîíè÷åñêèå) â ðóññêîì ïåðåâîäå ñ îáúÿñíèòåëüíûì âñòóïëåíèåì ê êàæäîé êíèãå Áèáëèè è ïðèìå÷àíèÿìè ×. È. Ñêîóôèëäà ñ àíãëèéñêîãî èçäàíèÿ 1909 ãîäà». (äàííûé êîììåíòàðèé ê 1Êîð.2:14, âçÿò èç ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ, ñòð. 1369; 1370). Èç âûøåèçëîæåííîãî î äóøå, áóäåò ðàçóìíûì äîïîëíèòü åù¸ îäíèì îáúÿñíåíèåì, ñâÿçàííîå ñ õàðàêòåðíîñòüþ äóøè. Ýòî ïîÿñíåíèå, âçÿòî èç âûäåðæêè ñòàòüè «×òî òàêîå äóøà?», íàïå÷àòàííîé â ãàçåòå «Ìèð Èçðàèëþ» ã. Ñàêðàìåíòî (ïðèâîäèòñÿ â ñîêðàùåíèè): «Äóøà - ýòî îòðàæåíèå ñóùíîñòè ÷åëîâåêà, çàêëþ÷åííîå â òåëå è ïðîÿâëÿþùååñÿ ÷åðåç íåãî. Ëþáàÿ äóøà ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì íàìåðåíèé Áîãà è Åãî çàìûñëà îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê äîëæíî âûãëÿäåòü òî èëè èíîå òâîðåíèå. Äóøà

÷åëîâåêà - ñàìàÿ ñëîæíàÿ è âîçâûøåííàÿ èç âñåõ. Íàøè ìóäðåöû ãîâîðèëè òàê: «Ó íåå åñòü ïÿòü èìåí: Íåôåø (äóøà), Ðóàõ (äóõ), Íåøàìà (äûõàíèå), Õàÿ (æèçíü) è Éåõèäà (îñîáåííîñòü)». Õàñèäû îáúÿñíÿëè íàëè÷èå ó äóøè ïÿòè èìåí êàê ïÿòè ñòóïåíåé èëè èçìåðåíèé äóøè. Íåôåø - îñíîâà æèçíè â ôèçè÷åñêîì ñìûñëå; Ðóàõ - ýìîöèè è ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà; Íåøàìà - ìûñëè; Õàÿ - îñíîâà âîëè, æåëàíèé ðåøåíèé è âåðû; Éåõèäà - ñóòü äóøè, åå åäèíåíèÿ ñ èñòî÷íèêîì âñåãî, Áîãîì. À ñóùíîñòü äóøè: ÷åëîâåê - «÷àñòü Áîãà» (Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Øåéíäë Êðîëü, ìàðò-àïðåëü 2008 ã.). Îòñþäà î äóøå, íåîáõîäèìî çàäàòüñÿ âîïðîñîì, à ïîäòâåðæäàþòñÿ ëè ìåñòà Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ çíàíèÿìè íàóêè î äóøå? Ñòàòüÿ ïîä íàçâàíèåì «Ó÷åíûå íàøëè äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ äóøè» ïîäòâåðäèëà ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ äóøè íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ Áèáëèè (Åâð. 4:12; 1Ôåñ. 5:23; 1Êîð. 6:20; Áûò. 2:7), íî è ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè. Ýòî, êîãäà áðèòàíñêèå ìåäèêè, èçó÷àÿ ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ èíôàðêò è ïîñòðàäàâøèõ â êàòàñòðîôàõ, îáíàðóæèëè ïîðàçèòåëüíûé ôàêò. Îêàçûâàåòñÿ, ñîçíàíèå, äóøà ÷åëîâåêà, ïðîäîëæàåò ñóùåñòâîâàòü äàæå ïîñëå òîãî, êàê ìîçã ïåðåñòàë ôóíêöèîíèðîâàòü, è íàñòóïèëà êëèíè÷åñêàÿ ñìåðòü! Ðàáîòà, ïðåäñòàâëåííàÿ â Êàëèôîðíèéñêîì Òåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå (the California Institute of Technology), ðàçâåÿëà ñïîðû î ñóùåñòâîâàíèè æèçíè ïîñëå ñìåðòè è òàêîé ýôåìåðíîé ñóáñòàíöèè, êàê ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà (Êîììåíòàðèè âçÿòû èç ãàçåòû «Åæåíåäåëüíèê Ñàêðàìåíòî» («Sacramento Weekly» 2010 ã.)). Èç äàííîé ñòàòüè, ÷èòàòåëü óæå ñàì ìîæåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî äóøà èìååò íåâèäèìîå äëÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ãëàç òåëî â ôîðìå ýôåìåðíîé ñóáñòàíöèè (êàê ÷òî òî, ïîõîæàÿ íà ïàð èëè ýôèð, à òàêæå, êàê ÷òî - òî ïðèçðà÷íîå). Âíèêíóâ â ñëîâàðü Ä.Í. Óøàêîâà, íàõîæó îäèí èç ñìûñëîâ êàê ÿâëÿþùèéñÿ ïðèçðàêîì. Îòñþäà, ïîÿâëÿþùèéñÿ êàê ïðèçðàê è ïðèçðà÷íîå âèäåíèå. Òàêæå, îäèí èç ïîõîæèõ ñìûñëîâ ïî ñëîâó ýôåìåðíûé, êîòîðûé ìîæíî îòíåñòè ê äóøå (ñîçíàíèþ) ñèíîíèì ýôèðíûé (êàê íå÷òî ïàðîâè÷íîå (ïàð)). ß äóìàþ, íàóêà ñåãîäíÿ íå èä¸ò â ðàçðåç Áèáëèè, à íàîáîðîò òîëüêî êîíñòàòèðóåò áèáëåéñêèå èñòèíû, ïåðåäàííûå â ñæàòîé ôîðìå. Òàêîé ôàêò, äëÿ ÷èòàþùåãî äàííûé ìàòåðèàë, ïîäòâåðæäàåòñÿ è äðóãèì æèçíåííî âàæíûì ñâèäåòåëüñòâîì. Ñòàòüÿ íàçûâàåòñÿ «Î÷íóâøèéñÿ ïîñëå êîìû âðà÷,… Ïðîä. ñëåä, íà÷àëî íà âåáñàéòå www.smisljizni.com, ¹27


Sacramento Weekly

September, 28 2018

15 стр.

Consulate General of Ukraine in San Francisco Ùîäî âèñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà ̳æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ âèñîêîãî ð³âíÿ «Óðîêè ã³áðèäíîãî äåñÿòèë³òòÿ: ùî òðåáà çíàòè äëÿ óñï³øíîãî ðóõó âïåðåä». «Î÷³êóþ, ùî òàê çâàí³ ôåéêîâ³ âèáîðè, ÿê³ Ðîñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðîâîäèòè 11 ëèñòîïàäà, çàïóñòÿòü çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñàíêö³é òà ïîêàæóòü, ùî òåðï³ííÿ Çàõîäó òàêîæ íå áåçìåæíå. Òåïåð ÷àñ ãîâîðèòè íå ïðî ïîñëàáëåííÿ ñàíêö³é ïðîòè Ðîñ³¿, à ïðî ¿õ ïîñèëåííÿ», - çàÿâèâ Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Ïðî öå Ãëàâà äåðæàâè ñêàçàâ 07 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà ̳æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ âèñîêîãî ð³âíÿ «Óðîêè ã³áðèäíîãî äåñÿòèë³òòÿ: ùî òðåáà çíàòè äëÿ óñï³øíîãî ðóõó âïåðåä». «Áóäü-ÿê³ íàòÿêè íàâ³òü íà ïîñëàáëåííÿ òèñêó ïðîâîêóþòü Ðîñ³þ íà ³ãíîðóâàííÿ ìèðíîãî ïðîöåñó íà Äîíáàñ³, âêëþ÷àþ÷è â³äñòðî÷åííÿ ðîçãîðòàííÿ ïîâíîö³ííî¿ ìèðîòâîð÷î¿ ì³ñ³¿ ÎÎÍ íà áàç³ ìàíäàòó Ðàäè Áåçïåêè, ÿê ³ íà íîâ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè óêðà¿íö³â, ïðîòè êðèìñüêèõ òàòàð â Êðèìó, áà á³ëüøå ðîçïàëþº àãðåñèâí³ àïåòèòè Êðåìëÿ», - ï³äêðåñëèâ Ïðåçèäåíò. Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ: «Ðîñ³ÿ óæå ïî÷àëà ðîç³ãðóâàòè, ìàáóòü, ñâîþ îñòàííþ êàðòó ç ã³áðèäíî¿ êîëîäè, ï³äðèâàþ÷è äîâ³ðó äî äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, äèñêðåäèòóþ÷è ºâðîïåéñüêèé òà ºâðîàòëàíòè÷íèé âèá³ð, í³âåëþþ÷è óñï³õè íàøèõ ðåôîðì, ùîá ïîò³ì çàáåçïå÷èòè ðåâàíø ïðîðîñ³éñüêèõ ñèë â Óêðà¿í³ íà ïðåçèäåíòñüêèõ ³ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ó 2019 ðîö³». «Ìè íå äàìî ¿ì öå çðîáèòè. Àäæå öå ïî䳿, ðåçóëüòàòè ÿêèõ ìàòèìóòü êëþ÷îâå, ÿ á ñêàçàâ åêçèñòåíö³éíå çíà÷åííÿ äëÿ êðåìë³âñüêîãî ðåæèìó», - ï³äêðåñëèâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, êîæåí íàñòóïíèé êðîê Êðåìëÿ ìàòèìå íà ìåò³ «ïîñ³ÿòè â óêðà¿íñüêó äóøó çåðíà âòîìè, íåçàõèùåíîñò³ ³ íåâïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³». «Áî â òàê³é ñêàëàìó÷åí³é âîä³, äå îäí³ äèñêðåäèòîâàí³, à ³íø³ ðîçä³ëåí³, òðåò³ - ÷óáëÿòüñÿ, íàéëåãøå àêòèâóâàòè ñâî¿õ àãåíò³â ç ¿õíüîþ ãîòîâí³ñòþ: ïðîêîâòíóòè ñïðîáó àíåêñ³¿ Êðèìó; ïðèéíÿòè ðîñ³éñüêèé ïëàí ïî Äîíáàñó, ÷åðåç ÿêèé Ðîñ³ÿ õî÷å âïëèâàòè íà âñþ Óêðà¿íó; â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîçáóäîâè óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà íà îñíîâ³ òèõ ñàìèõ íàò³âñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ ³ìïëåìåíòàö³¿ çàêîíó ïðî íàöáåçïåêó, ÿêèé áóâ ïðèéíÿòèé ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç íàøèìè ïàðòíåðàìè ç ÍÀÒÎ. ² íàðåøò³ ïîâåðíóòè Óêðà¿íó ó ñ³ðó çîíó ðîñ³éñüêîãî âïëèâó ç òàêèìè îìð³ÿíèìè ö³íàìè íà ãàç, äåøåâèé ãàç. Öþ êàðòó çàðàç íàìàãàþòüñÿ ðîç³ãðàòè â Ïàðëàìåíò³ ³ çà éîãî ìåæàìè äåÿê³ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêàíè», - äîäàâ Ïðåçèäåíò. Âîäíî÷àñ Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàãîëîñèâ, ùî â Óêðà¿í³ íå ëèøå ãîòóþòüñÿ äàòè â³äñ³÷ ðîñ³éñüêèì çàãðîçàì, à âðåøò³-ðåøò, âæå òî÷íî çíàþòü, äå ÷åêàòè íàéáëèæ÷³ óäàðè. «ßêùî íå ñõèáèìî ó 2019 ðîö³, òî öå ìîæå ñòàòè ïåðåëîìíîþ áèòâîþ ó ã³áðèäíîìó ïðîòèñòîÿíí³ ç Ðîñ³ºþ», - çàóâàæèâ Ïðåçèäåíò. Ãëàâà äåðæàâè çàçíà÷èâ, ùî ó ö³é áèòâ³ Óêðà¿íà îñîáëèâî ïîòðåáóº ï³äòðèìêè íàøèõ ïàðòíåð³â. «Íàñàìïåðåä, ïðîäîâæóéòå ï³äòðèìóâàòè Óêðà¿íó íà øëÿõó ïîâåðíåííÿ äî ñï³ëüíîãî ºâðîïåéñüêîãî äîìó - òóäè, êóäè ìè öèâ³ë³çàö³éíî íàëåæèìî. Æîäíîãî êîìïðîì³ñó, ÿ âàñ ïðîøó, ïî â³äíîøåííþ äî ïèòàííÿ ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿. ² îñîáëèâî ó ïèòàíí³ ñàíêö³é äî ïîâíîãî â³äíîâëåííÿ íàøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ ñóâåðåí³òåòó íàä âñ³ìà îêóïîâàíèìè ³ àíåêñîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè», - ðåçþìóâàâ Ïðåçèäåíò. Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàãîëîñèâ, ùî àãðåñèâí³ ä³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè íåñóòü çàãðîçó âñüîìó ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíòó. Ãëàâà äåðæàâè îñîáëèâî ï³äêðåñëèâ, ùî íèí³ Óêðà¿íà ñòàëà ñõ³äíèì ôëàíãîì ÍÀÒÎ ó çàõèñò³ ºâðîïåéñüêèõ, äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé. Ãëàâà äåðæàâè ïîäÿêóâàâ îðãàí³çàòîðàì çà ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ ñàìå â Êèºâ³: «ß äîáðå ðîçóì³þ, ÷îìó ñàìå çàðàç ³ ñàìå òóò. Áóäó÷è íà â³ñòð³ ðîñ³éñüêî¿ ã³áðèäíî¿ â³éíè, Óêðà¿íà ìຠâåëèêèé äîñâ³ä, ÿêèì ìîæå ïîä³ëèòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè». Ïðåçèäåíò òàêîæ çàóâàæèâ, ùî õî÷à ñëîâà «ã³áðèäíà â³éíà» óâ³éøëè â íàø ëåêñèêîí ëèøå 4,5 ðîêè íàçàä, ùå ó 2008 ðîö³ ïî䳿 ó Ãðó糿 áóëè ïîä³ÿìè ç öüîãî ðÿäó. «Ìè ïðîäåìîíñòðóâàëè ñîë³äàðí³ñòü ç Ãðó糺þ, ìè ïðîäåìîíñòðóâàëè òå, ùî äëÿ íàñ öå ïèòàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâå. Àëå ðåàêö³ÿ ñâ³òó òîä³ áóëà òàêîþ, ÿêà íå çóïèíèëà àãðåñ³þ. ² ÿêáè ìè ð³øó÷å ä³ÿëè ó 2008 ðîö³, ìîæëèâî íå áóëî á 2014 ðîêó», - ñêàçàâ â³í. «Â òîé æå ÷àñ ÿ õîò³â áè ïîäÿêóâàòè âñüîìó ñâ³òó çà òå, ùî íåãàéíî áóëà ñòâîðåíà ñâ³òîâà êîàë³ö³ÿ íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íè ³ â ïðîòè䳿 ðîñ³éñüê³é àãðåñ³¿», - â³äçíà÷èâ Ïðåçèäåíò. Çà ñëîâàìè Ãëàâè äåðæàâè, çà ö³ ðîêè Óêðà¿íà äóæå äîáðå âèâ÷èëà «ïîâàäêè ðîñ³éñüêîãî âåäìåäÿ». «Õòî-õòî, à ìè äóæå äîáðå çíàºìî, êîëè Ðîñ³ÿ çí³ìຠôàëüøèâó ìàñêó ³ ñòຠÿâíèì, íå ïðèõîâàíèì âîðîãîì. Êîëè ã³áðèäíà â³éíà äåìîíñòðóº, ùî öå â³éíà ñïðàâæíÿ. ßêùî âè ãîòîâ³ îáîðîíÿòèñÿ - ñïèòàéòå íàñ óêðà¿íö³â ÿê öå ðîáèòè», äîäàâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. «²íôîðìàö³éí³ àòàêè, ñïðîáè äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ âñåðåäèí³ êðà¿íè, åíåðãåòè÷íèé øàíòàæ, ïîâíå åìáàðãî ³ çàêðèòòÿ ðèíê³â, àãðåñèâíå íàâ’ÿçóâàííÿ ñâîãî ïîðÿäêó äåííîãî ÷åðåç àãåíò³â âïëèâó, ÷åðåç àãåíò³â ó ïîë³òè÷í³é, êóëüòóðí³é, ñóñï³ëüí³é ñôåðàõ, ðîçïàëþâàííÿ ñîö³àëüíèõ êîíôë³êò³â, äóæå âàæëèâà ñêëàäîâà ã³áðèäíî¿ â³éíè - âïëèâ ÷åðåç ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ - öå òîé äàëåêî íåïîâíèé ìîñêîâñüêèé ³íñòðóìåíòàð³é, ÿêèé îòðèìàâ íàðåøò³ íàçâó ã³áðèäíîãî», ïåðåë³÷èâ çàñîáè ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ Ïðåçèäåíò. «Íèí³ íåìà, íà ùàñòÿ, òèõ, õòî áóäå çàïåðå÷óâàòè, ùî ðåâàíøèñòñüêà ïîë³òèêà Êðåìëÿ ïðîòè Óêðà¿íè ñòàëà ñï³ëüíèì âèêëèêîì äëÿ ºâðîàòëàíòè÷íî¿ áåçïåêè. ßê ³ òå, ùî áåç ñèëüíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà óæå çàðàç ïåðåòâîðèëàñÿ íà äå-ôàêòî ñõ³äíèé ôëàíã ÍÀÒÎ, òî÷íî íå ìîæå áóòè é ìîâè ïðî ñòàá³ëüíèé ºâðîàòëàíòè÷íèé ïðîñò³ð», - çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, áóäó÷è îäåðæèìîþ ñâî¿ìè ãåîïîë³òè÷íèìè ³äåÿìè, ñüîãîäí³ íà îêóïîâàíîìó Äîíáàñ³ òà â íåçàêîííî àíåêñîâàíîìó Êðèìó Ðîñ³ÿ â³äøë³ôîâóº òåõíîëî㳿, ÿê³ âèõîäÿòü äàëåêî çà ìåæ³ Óêðà¿íè ³ çàãðîæóþòü íå ëèøå Óêðà¿í³. «Îêóïîâàíèé Êðèì ñòàâ áàçîþ äëÿ ðîñ³éñüêèõ êðèëàòèõ ðàêåò. Êóäè âîíè äàë³, ëèøå íà Óêðà¿íó ïîëåòÿòü? ×è â Ñèð³þ? ×è äî êðà¿í Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, ùîá îêðåñëèòè òàì ñâîþ ðîñ³éñüêó çîíó âïëèâó, çîíó êîíòðîëþ?», - äîäàâ Ïðåçèäåíò. «×è ìè íå çíàºìî, ùî íà Äîíáàñ³ îáêàòóºòüñÿ àáñîëþòíî

íîâ³òíº ðîñ³éñüêå îçáðîºííÿ? Íà Äîíáàñ³ óäîñêîíàëþþòüñÿ ìåòîäè ïðîïàãàíäèñòñüêîãî ïðèêðèòòÿ ðåãóëÿðíèõ â³éñüê. Íà Äîíáàñ³ áóëè çàñòîñîâàí³ äåñÿòêè òèñÿ÷ á³éö³â òàê çâàíèõ ÏÂÊ - ïðèâàòíèõ àðì³é. ßê³ æ âîíè ïðèâàòí³? Âîíè íàáèðàþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîìàò³â, ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó ³ êîìïëåêòóþòüñÿ á³éöÿìè ðåãóëÿðíî¿ àð쳿. Óêðà¿íñüê³ ñïåöñëóæáè ïà÷êàìè âèêðèâàþòü ô³íàíñîâàíèõ Ðîñ³ºþ, Ìîñêâîþ ïðîïàãàíäèñò³â ç ¿õí³ìè çàêëèêàìè çñåðåäèíè êðà¿íè äî ïîâàëåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó», - òàêîæ çàçíà÷èâ Ãëàâà äåðæàâè. «Ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ öüîìó ïðîòèä³ÿòè», - îñîáëèâî ï³äêðåñëèâ â³í, äîäàâøè: «Çãàäàéòå, Àçîâñüêå ìîðå çàâæäè áóëî ñèìâîëîì ìèðó, íå áóëî æîäíèõ ï³äñòàâ äëÿ æîäíèõ êîíôë³êò³â. ² çàðàç Àçîâñüêå ìîðå àêòèâíî íàñè÷óºòüñÿ â³éñüêîâèìè êîðàáëÿìè, äå â³äïðàöüîâóºòüñÿ ñèñòåìà áëîêàäè óêðà¿íñüêèõ ìîðñüêèõ ïîðò³â. Âîíè íàìàãàþòüñÿ çóïèíèòè ðîáîòó Ìàð³óïîëÿ, Áåðäÿíñüêà, çóïèíèòè ðîáîòó ÷îðíî¿ ìåòàëóð㳿 Óêðà¿íè, çóïèíèòè åêñïîðò. Ïî ÿêîìó ïðàâó? ß ïåðåêîíàíèé, ùî íå ëèøå öÿ òåõíîëîã³ÿ áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ äî óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â». Âîäíî÷àñ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàÿâèâ, ùî Ðîñ³ÿ íå ïðèïèíÿòèìå âïëèâàòè íà âèáîð÷³ ïðîöåñè ïî âñüîìó ñâ³òó, çàñòîñîâóþ÷è ê³áåðàòàêè, àïðîáîâàí³ â Óêðà¿í³. «Àïðîáîâàí³ ïðîòè Óêðà¿íè ê³áåðàòàêè çàðàç àêòèâíî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðîòè ðåøòè êðà¿í ñâ³òó. ² ÿ, êîðèñòóþ÷èñü ìîæëèâ³ñòþ, õîò³â áè ïîäÿêóâàòè íàøèì ïàðòíåðàì ç³ ÑØÀ, ç Âåëèêîáðèòàí³¿, ç ³íøèõ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó çà ¿õí³ óñï³øí³ çóñèëëÿ, ÿê³ ÷³òêî ³äåíòèô³êóâàëè ³ â³äêðèòî íàçâàëè äæåðåëà öèõ àòàê. ² öå âæå çàðàç íå ëèøå ãîëîñ Óêðà¿íè», - çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. «Â³ðóñè, ÿê³ íàìàãàëèñÿ àòàêóâàòè ñèñòåìó óðÿäóâàííÿ, åíåðãåòè÷íó ñèñòåìó Óêðà¿íè, ñèñòåìó ÿäåðíî¿ áåçïåêè ìàþòü ìîñêîâñüêå ïîõîäæåííÿ», - ï³äêðåñëèâ â³í. Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ, ùî âæå ðóòèííîþ ïðàêòèêîþ äëÿ Ìîñêâè ñòàëî àêòèâíå âòðó÷àííÿ ó âèáîð÷³ ïðîöåñè, âèêîðèñòàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ìåõàí³çì³â ó äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ àãðåñîðñüêèõ ö³ëåé. «² íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ âèñíîâêè àìåðèêàíñüêèõ àíàë³òè÷íèõ öåíòð³â íàïåðåäîäí³ â÷îðàøí³õ ïðîì³æíèõ âèáîð³â äî Êîíãðåñó ÑØÀ âæå âêîòðå ï³äòâåðäèëè - ìåòîäè âïëèâó Ðîñ³¿, ÿêà âì³ëî ïðèêðèâàºòüñÿ äåìîêðàòè÷íèìè ö³ííîñòÿìè òà ïðèíöèïàìè, ñòàþòü âñå á³ëüø âèòîí÷åíèìè. Âîíè â÷àòüñÿ ÿê îáõîäèòè íàø³ ñèñòåìè çàõèñòó», - ñêàçàâ â³í. Ãëàâà äåðæàâè îñîáëèâî ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà äóæå âèñîêî ö³íóº òâåðäó äâîïàðò³éíó ï³äòðèìêó íàøî¿ äåðæàâè ó ÑØÀ: «² â Ïàëàò³ ïðåäñòàâíèê³â, äå á³ëüø³ñòü âçÿëè äåìîêðàòè, ³ â Ñåíàò³, äå á³ëüø³ñòü âçÿëè ðåñïóáë³êàíö³. ² â Àäì³í³ñòðàö³¿, ³ â Á³ëîìó äîì³. ² öå òà ïîòóæíà îñíîâà, íà ÿêó íàä³éíî ñïèðàºòüñÿ íàøå ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî ç³ Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè Àìåðèêè, â òîìó ÷èñë³ ³ â ïèòàíí³ â³äñ³÷³ ðîñ³éñüê³é àãðåñ³¿». «Âîäíî÷àñ ïðîáëåìà âèáîð³â íàðàç³ àêòèâíî ïîñòຠïåðåä íàìè, îñê³ëüêè Óêðà¿íà ñàìà âñòóïຠó ïåðåäâèáîð÷èé öèêë», - ñêàçàâ Ïðåçèäåíò òà äîäàâ, ùî çàðàç çðîçóì³ëèì ñòຠâàæëèâ³ñòü ³ ïðàâèëüí³ñòü ð³øåííÿ ïðî äîñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, ÿê³ â³äáóëèñü ó 2014 ðîö³, ³ ì³ñöåâ³ âèáîðè, ÿê³ â³äáóëèñü ó 2015 ðîö³. «Ìè ìàëè ÷îòèðè ðîêè äëÿ òîãî, ùîá áóäóâàòè êðà¿íó áåç ïîïóë³ñòñüêèõ ïåðåäâèáîð÷èõ çàêëèê³â, ÿê³ ìàþòü âèñîê³ ðèçèêè ðóéíóâàííÿ ïðîöåñó ðåôîðì», - çàóâàæèâ â³í. Ïðåçèäåíò çàçíà÷èâ: «Çàðàç îäí³ çà ³íøèìè ïðîéäóòü ïðåçèäåíòñüê³, ïàðëàìåíòñüê³ òà ì³ñöåâ³ âèáîðè. ² ÿêùî ñâî¿ ñèìïàò³¿ Ïóò³í ïðèõîâóº, òî ïðî ãîëîâíó ñâîþ àíòèïàò³þ â³í âæå ñêàçàâ ïóáë³÷íî». Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ïîðîøåíêà, ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ äàëè äîñòóï äî êîëåêòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ï³äñâ³äîìîñò³ ö³ëèõ íàö³é ³ í³õòî íå ñêîðèñòàâñÿ öèì òàê âïðàâíî, ÿê ïóò³íñüêà Ðîñ³ÿ. «Çíàºø àëãîðèòìè, â쳺ø íàêðó÷óâàòè «ëàéêè» òà «ðåïîñòè», â쳺ø íàêðó÷óâàòè ðåéòèíãè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ - ³ îñü YouTube ëåæèòü á³ëÿ òâî¿õ í³ã. Â쳺ø ïëîäèòè àð쳿 áîò³â, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷åðåç ÿê³ ñåðâåðè âîíè ïðàöþþòü, çíàõîäÿòüñÿ âîíè íà òåðèòî𳿠Ðîñ³¿ - Twitter òà Facebook òåæ òâî¿», - ñêàçàâ Ãëàâà äåðæàâè. ³í íàãàäàâ, ÿê êðèòè÷íî ïîñòàâèëèñü äî ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é ïðîòè ñîö³àëüíèõ ìåðåæ «Îäíîêëàíèêè» ³ «ÂÊîíòåêòå». «Îäðàçó æ ÷åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â íàä³éøëè äîêàçè ïðÿìîãî âïëèâó ÔÑÁ íà ö³ äâ³ ñîöìåðåæ³. Á³ëüøå ðîêó æèâåìî áåç íèõ, ³ âæå í³õòî ¿õ ³ íå çãàäóº. À íà áåçïåêó, ÷åðåç òå, ùî ïðèíàéìí³ ö³ ï³äðèâí³ êàíàëè áóëè îáìåæåí³, öå ìຠâåëè÷åçíèé ïîçèòèâíèé âïëèâ», - çàóâàæèâ Ïðåçèäåíò. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê ñàìî ³ ïðîïàãàíäèñòñüêèé ðîñ³éñüêèé êàíàë Russia Today «ïðèâ³â àíòèàìåðèêàí³çì âñåðåäèíó àìåðèêàíñüêî¿ äîì³âêè, ïðèâ³â ºâðîêñåïñèñ â ºâðîïåéñüêó äîì³âêó». «Òàê Ðîñ³ÿ á’º â ñïèíó, ç òèëó», - äîäàâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Ïðåçèäåíò íàãîëîñèâ: «Çäàºòüñÿ, ùî òðàãåä³ÿ, òåðîðèñòè÷íà

àòàêà íà MH17 ³ ñïðàâà Ñêðèïàë³â ìàëè á ñòàòè äîñòàòí³ì õîëîäíèì äóøåì äëÿ òîãî, ùîá îñòàòî÷íî ïîçáàâèòèñÿ ³ëþç³é: Ðîñ³ÿ íå çáèðàºòüñÿ ãðàòèñÿ â ³ãðè - çàðàäè ñâî¿õ ìàí³àêàëüíèõ ³äåé âîíà ãîòîâà çàñòîñîâóâàòè íàéöèí³÷í³ø³ ³ íàéæîðñòîê³ø³ ìåòîäè». Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³äêðåñëèâ, ùî ìåòà ö³º¿ ã³áðèäíî¿ â³éíè ï³ä³ðâàòè óñòî¿ íå Óêðà¿íè, à âñüîãî äåìîêðàòè÷íîãî ñâ³òó. «Íå ñò³ëüêè ïðÿìèìè óäàðàìè, ñê³ëüêè çñåðåäèíè. ² ãîòóºòüñÿ âîíà íå ëèøå äî óêðà¿íñüêèõ âèáîð³â, à äî âèáîð³â ªâðîïàðëàìåíòó. Äóæå àêòèâíî. ² äî âèáîð³â â îêðåìèõ êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Äëÿ ÷îãî? Ùîá ï³ä³ðâàòè ºäí³ñòü ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó». «² çàðàç º ÷³òêå ðîçóì³ííÿ: à íàâ³ùî ³òè íà ªâðîïó â³éíîþ, ÿêùî ìîæíà âèõîëîñòèòè ñàìó ºâðîïåéñüêó ³äåþ? À íàâ³ùî çàâîéîâóâàòè êîãîñü ô³çè÷íî, ÿêùî öå ìîæíà çðîáèòè äóõîâíî ³ ìåíòàëüíî?», - ñêàçàâ Ïðåçèäåíò òà íàãàäàâ ïðî àêòèâíå ðîñ³éñüêå âòðó÷àííÿ â Áðåêç³ò, â ðåôåðåíäóì ó ͳäåðëàíäàõ ùîäî ðàòèô³êàö³¿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íà-ªÑ. «Ðîñ³ÿ, ³ çàðàç öå âæå àáñîëþòíî î÷åâèäíî, íå ìຠâëàñíî¿ ³äå¿, ïðèâàáëèâî¿ äëÿ ³íøèõ. Àëå âîíà äîáðå ðóéíóº ³äå¿ ÷óæ³. ßê? Ïîòóæíîþ êàìïàí³ºþ äåç³íôîðìàö³¿», - ï³äêðåñëèâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî, äîäàâøè, ùî Óêðà¿íà ðîçãëÿäàºòüñÿ Ðîñ³ºþ ÿê ïîë³ãîí äëÿ çàñòîñóâàííÿ öèõ òåõíîëîã³é â ³íøèõ êðà¿íàõ. Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî êîíñòàòóâàâ, ùî âëàäà â Óêðà¿í³ ÷³òêî ïîä³ëÿº ïðèíöèï íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè â öåðêîâíó ä³ÿëüí³ñòü. Ãëàâà äåðæàâè ï³äêðåñëèâ, ùî îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ³íîçåìíî¿ äåðæàâè, âòðó÷àííÿ ÿêî¿ ïîñò³éíî â³äáóâàëîñÿ îñòàíí³ ðîêè. «Ðîñ³éñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà º åëåìåíòîì ðîñ³éñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Õòî öå ñêàçàâ? Ïóò³í ñêàçàâ, ùî Ðîñ³ÿ òðèìàºòüñÿ íà äâîõ ñòîâïàõ - íà ÐÏÖ òà íà ÿäåðí³é çáðî¿. Ìè ìàºìî âèñíîâêè ç öüîãî ðîáèòè, áî õ³áà öå íîðìàëüíî, êîëè â Êðåìë³ çáèðàºòüñÿ ðàäà áåçïåêè Ðîñ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïóò³íà ç îäíèì ïèòàííÿì íà ïîðÿäêó äåííîìó - ÿê çàõèñòèòè ÐÏÖ â Óêðà¿í³?», - çàçíà÷èâ Ãëàâà äåðæàâè. «Âàì òóò íåìà ùî ðîáèòè. Íåìà ùî ðîáèòè âàø³é öåðêâ³, íåìà ùî ðîáèòè âàøèì çáðîéíèì ñèëàì, íåìà ùî ðîáèòè âàøîìó îçáðîºííþ. Äîäîìó, â Ðîñ³þ», - äîäàâ Ïðåçèäåíò. Ãëàâà äåðæàâè íàãàäàâ, ùî ïåðåáóâàþ÷è ç â³çèòîì â Ñòàìáóë³ ï³äïèñàâ ³ñòîðè÷íó Óãîäó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà âçàºìîä³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõàòîì, ùî º äîêóìåíòîì íà ï³äòðèìêó ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ïîì³ñíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³. Ïðåçèäåíò âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ïðîâåäåííÿ îá’ºäíàâ÷îãî Ñîáîðó öåðêîâí³ ³ºðàðõè Óêðà¿íè òà Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íå áóäóòü â³äêëàäàòè, ³ ï³ñëÿ îáðàííÿ ïðåäñòîÿòåëÿ óêðà¿íñüêà öåðêâà îòðèìຠÒîìîñ ç ï³äòâåðäæåííÿì ñâ äóõîâíî¿ íåçàëåæíîñò³. «Ïîÿâó â Óêðà¿í³ íåçàëåæíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, âèçíàíî¿ Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõîì, ïîð³âíþþòü ç ïðîãîëîøåííÿì 27 ðîê³â òîìó äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³. ² öå ïðàâäà. Äëÿ íàñ öå ïèòàííÿ òàêî¿ æ âàãè, ÿê áåçâ³ç, ÿê Óãîäà ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîñîþçîì, ÿê íàøà áîðîòüáà çà ÷ëåíñòâî â ÍÀÒÎ òà ªÑ», - íàãîëîñèâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. «Íèí³ ³íòåãðîâàíà â ªâðîïó, åêîíîì³÷íî óñï³øíà ³ â³éñüêîâî ñèëüíà Óêðà¿íà çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì ñòðèìóþ÷èì ÷èííèêîì â³ä ïîäàëüøèõ àãðåñèâíèõ ïëàí³â Êðåìëÿ», - ï³äêðåñëèâ Ïðåçèäåíò. Ãëàâà äåðæàâè íàãàäàâ, ùî Óêðà¿íà íå ëèøå â³äíîâèëà ³ çáåðåãëà àðì³þ, àëå ³ ïðîäîâæóº îñíàùóâàòè ¿¿ ïåðåäîâèì îçáðîºííÿì. Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà, öüîãî íå ìîæëèâî áóëî çðîáèòè ó 2014 ðîö³, îñê³ëüêè ³ñíóâàëî òîòàëüíå åìáàðãî íà ïîñòà÷àííÿ Óêðà¿í³ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿, íàâ³òü ïîäâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ëèøå ÷îòèðè êðà¿íè íàäàëè äîïîìîãó â ïåðø³ ì³ñÿö³ ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿. «Àëå êðîê çà êðîêîì ³ ì³ñÿöü çà ì³ñÿöåì öå åìáàðãî çí³ìàëîñÿ. Ìè îòðèìàëè âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå âäîñêîíàëåíå îçáðîºííÿ äëÿ çàõèñòó, íå äëÿ íàïàäó. ² íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè ìàºìî ôàêò, êîëè ì³æíàðîäí³ ðåéòèíãè çàðàõîâóþòü óêðà¿íñüêå â³éñüêî äî äåñÿòêà íàéñèëüí³øèõ â ªâðîï³», - íàãîëîñèâ Ãëàâà äåðæàâè. «Îäíàê, ïåðåêîíàíèé, ùî çà áîéîâèì äóõîì ìè çàéìàºìî ïåðø³ ñõîäèíêè. Ñàìå çàâäÿêè íàøèì çàõèñíèêàì ðîñ³éñüêà âîºííà ìàøèíà ÿâíî çàãðóçëà íà óêðà¿íñüêîìó Äîíáàñ³», - äîäàâ â³í. Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ïîðîøåíêà, òàêîæ Óêðà¿í³ âäàëîñÿ åêîíîì³÷íî âòðèìàòèñÿ ³ ñêèíóòè åêîíîì³÷íèé çàøìîðã Ðîñ³¿, áî ÷àñòèíó ã³áðèäíî¿ â³éíè ñêëàäàëè åìáàðãî, çàêðèòòÿ òðàíçèòó, ïåðåêðèòòÿ ïîñòà÷àííÿ ãàçó. «Ùî ðîáèòè â öèõ óìîâàõ, êîëè á³ëüøå 30% åêñïîðòó ïîâí³ñòþ ïàðàë³çîâàíî ³ ïåðåêðèòà åíåðãåòèêà? Äóæå ïðîñòî ñêàçàòè ³ äóæå âàæêî çðîáèòè - óñï³øíî ïåðåîð³ºíòóâàòèñÿ íà íîâ³ ðèíêè. Ùî ³ áóëî çðîáëåíî», - çàóâàæèâ Ãëàâà äåðæàâè. ³í äîäàâ, ùî çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç ªÑ, ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî Çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç Êàíàäîþ ³ íèçêà ³íøèõ êðîê³â, äîçâîëèëè íàì çàáåçïå÷èòè åêñïîðò, çðîñòàííÿ ÂÂÏ, íîâ³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè òà ïîçèòèâíó òîðã³âåëüíó äèíàì³êó. Ïðåçèäåíò òàêîæ çàóâàæèâ, ùî â öèõ óìîâàõ Óêðà¿íà ÿê í³êîëè ñòàëà çãóðòîâàíîþ, ñò³éêîþ ³ âïåâíåíîþ, à «ñïðîáè Ðîñ³¿ âêðàñòè íàøó ³ñòîð³þ, íàøó öåðêâó, âêðàñòè íàøó ìîâó àáî çíèùèòè ¿¿ ñüîãîäí³ âæå âèêëèêàþòü ëåãêó ïîñì³øêó». «Òîìó ÿ âêîòðå ïîâòîðþñü, ùî äîïîìàãàþ÷è Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ âèñòîÿòè â ö³é â³éí³, Çàõ³ä ³íâåñòóº íå ò³ëüêè â íàøó, àëå ³ ó ñâîþ áåçïåêó, íå ò³ëüêè ó íàøå, àëå ³ ñâîº âëàñíå ìàéáóòíº», - íàãîëîñèâ â³í. Ïðåçèäåíò çàêëèêàâ ï³äòðèìóâàòè ðîçáóäîâó îáîðîííîãî êîìïëåêñó Óêðà¿íè. «×àñ äîâ³â, ùî Ðîñ³ÿ äîñèòü òâåðåçî îö³íþº ö³íó ïîäàëüøî¿ àãðåñ³¿. Ìè ïîòðåáóºìî ñï³ëüíî¿ ïëàòôîðìè, ùîá åôåêòèâíî ïðîòèä³ÿòè ðîñ³éñüê³é äåç³íôîðìàö³¿, ùîá íàä³éíî çàõèñòèòè êðèòè÷íó ³íôðàñòðóêòóðó â³ä ê³áåðàòàê, ùîá ïîïåðåäèòè ìàí³ïóëÿòèâíèé âïëèâ íà ñóñï³ëüñòâî», - ñêàçàâ â³í. Âîäíî÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, â íèí³øí³é ïðàãìàòè÷íèé ÷àñ íå ìîæå áóòè óñï³øíîþ äåðæàâà, ÿêà ïîêëàäàºòüñÿ âèêëþ÷íî íà çîâí³øíþ äîïîìîãó òà ï³äòðèìêó. «Ìàºìî ñâîº äîìàøíº çàâäàííÿ, ÿêå çà íàñ í³õòî íå çðîáèòü... Íå áóäå æîäíîãî ïîñòóïó íàçàä â ïèòàíí³ ðåôîðì», - çàïåâíèâ Ïðåçèäåíò. «Óêðà¿íà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ªâðîïè ³ âñ³º¿ ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ñï³ëüíîòè. Óêðà¿íà ãîòîâà ðàçîì ç ïàðòíåðàìè ñï³ëüíî òðèìàòè îáîðîíó ïðîòè ðîñ³éñüêî¿ ã³áðèäíî¿ àãðåñ³¿. ² ìè òî÷íî ïåðåìîæåìî, áî ìè ðàçîì ³ íà íàøîìó áîö³ - ïðàâäà», - ï³äñóìóâàâ Ãëàâà äåðæàâè. Ùîäî ã³áðèäíèõ àòàê Ðîñ³¿ Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè ìàéæå íå çàëèøèëîñÿ çàõ³äíî¿

äåìîêðàò³¿, ÿêà á íå â³ä÷óëà íà ñîá³ âïëèâó ã³áðèäíèõ àòàê Ðîñ³¿. Íàâ³òü ò³, õòî ³ãíîðóâàâ çàãðîçó àáî ñòàâèâ ï³ä ñóìí³â ¿õ ñåðéîçí³ñòü, çìóøåí³ áóëè âæèâàòè çàõîä³â äëÿ ïðîòè䳿 ³íîçåìíîìó âòðó÷àííþ. Ïðî öå 07 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó çàÿâèëà ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ òà ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå íà âñòóïí³é äèñêóñ³¿ «Íà ïåðåäíüîìó êðà¿ ã³áðèäíî¿ â³éíè: â³ä Áàëòèêè äî ×îðíîãî ìîðÿ» ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ «Óðîêè ã³áðèäíîãî äåñÿòèë³òòÿ: ùî òðåáà çíàòè äëÿ ðóõó âïåðåä», ùî ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó â Êèºâ³.«Òèì ÷àñîì ³íø³ àâòîðèòàðí³ äåðæàâè ç ãîòîâí³ñòþ ïåðåéìàþòü ðîñ³éñüê³ ìåòîäè òà ñòðàòå㳿. Ïîäàëüøå ³ãíîðóâàííÿ ö³º¿ çàãðîçè ðîáèòü Ðîñ³þ òà ¿¿ ïîñë³äîâíèê³â ëèøå ñèëüí³øèìè òà åôåêòèâí³øèìè ó ¿õí³õ ä³ÿõ. Ïîëåì áèòâè ñòàëè âèáîðè òà ðåôåðåíäóìè, à àòàêè âåäóòüñÿ ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ìåä³à-ïðîñò³ð, ê³áåðïðîñò³ð. Ö³ëëþ àòàêè âîðîæèõ äåðæàâ º íå çàâîþâàííÿ, à ï³äïîðÿäêóâàííÿ ñëàáøèõ òà äåìîðàë³çàö³ÿ, äåçîð³ºíòàö³ÿ ñèëüíèõ», - çàçíà÷èëà ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå. Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, äëÿ îðãàí³çàö³¿ åôåêòèâíî¿ ïðîòè䳿 ã³áðèäíèì çàãðîçàì íåîáõ³äíå ò³ñíå ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ó ö³é ñôåð³. Îñíîâíèì ìàéäàí÷èêîì òàêî¿ êîîïåðàö³¿ º ÍÀÒÎ. «Õî÷ó ï³äêðåñëèòè, ÍÀÒÎ º íàðàç³ ºäèíîþ ì³æíàðîäíîþ ñòðóêòóðîþ, çäàòíîþ ñôîðìóâàòè 䳺âó òà àäåêâàòíó â³äïîâ³äü ðîñ³éñüê³é ã³áðèäí³é â³éí³», - íàãîëîñèëà ³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñüîãîäí³ Óêðà¿íà îïèíèëàñü ó åï³öåíòð³ ã³áðèäíî¿ â³éíè - íà ¿¿ ïåðåäíüîìó êðà¿: â³ä Áàëòèêè äî ×îðíîãî ìîðÿ. «Âàæëèâî óñâ³äîìëþâàòè, ùî ìè ìàºìî ñïðàâó ³ç ñèñòåìíîþ çàãðîçîþ, à íå ç îêðåìèìè êîíôë³êòàìè. Íàðîùåííÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ Ðîñ³¿ â Àðêòèö³, äåìîíñòðàö³ÿ ñèëè òà ïðîâîêàö³¿ ïîáëèçó êðà¿í Áàëò³¿, ì³ë³òàðèçàö³ÿ Êàë³í³íãðàäñüêî¿ îáëàñò³, â³äêðèòà â³éñüêîâà àãðåñ³ÿ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè òà ïðîâîêàö³¿ â Àçîâñüêîìó ìîð³, ì³ë³òàðèçàö³ÿ ×îðíîãî ìîðÿ òà ïåðåòâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî Êðèìó íà çàêðèòó â³éñüêîâó áàçó, ìàñøòàáí³ ê³áåðàòàêè, çàñòîñóâàííÿ õ³ì³÷íî¿ çáðî¿ íà âóëèöÿõ áðèòàíñüêèõ ì³ñòå÷îê Ñîëñáåð³ òà Åéìñáåð³ - âñ³ ö³ åï³çîäè º ñêëàäîâèìè îäí³º¿ ïîë³òèêè. Îòæå, ³ â³äïîâ³äü äåìîêðàòè÷íî¿ ñï³ëüíîòè ìຠáóòè ºäèíîþ òà ñèñòåìíîþ. Óêðà¿íà º öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ö³º¿ â³äïîâ³ä³», - çàçíà÷èëà ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå. Âîíà ï³äêðåñëèëà, ùî, ïîïðè çíà÷í³ óñï³õè Óêðà¿íè â îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè ³íôîðìàö³éíîãî òà ê³áåðïðîñòîðó, ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó ùîäî ç’ÿñóâàííÿ êîíêðåòíèõ çàñîá³â òà ìåòîä³â îïåðàö³é âïëèâó âîðîæèõ äåðæàâ, çîêðåìà, öå óñï³øíî â³äáóâàºòüñÿ â ðàìêàõ Ïëàòôîðìè Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ ç âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ïðîòè䳿 ã³áðèäí³é â³éíè, ÿêà ñòâîðåíà ó 2016 ðîö³ íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ â ðàìêàõ Âàðøàâñüêîãî ñàì³òó. «Ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ó ö³é ñôåð³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÍÀÒÎ çì³öíèòü îáèäâ³ ñòîðîíè ³ ñòàíå âàæëèâèì åëåìåíòîì ïðîöåñó ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè», - íàãîëîñèëà ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå. «Íàâ³òü äëÿ íàéá³ëüøèõ ñêåïòèê³â î÷åâèäíî, ùî ìåòà ã³áðèäíî¿ àãðåñ³¿ Ïóò³íà - ñêîìïðîìåòóâàòè äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè, çàñì³òèòè ïóáë³÷íèé äèñêóðñ òà ï³ä³ðâàòè âçàºìíó äîâ³ðó âñåðåäèí³ ªÑ òà ÍÀÒÎ, à îòæå - ³ ñï³âðîá³òíèöòâî ó ñôåð³ áåçïåêè. Òîìó íàøå ñï³ëüíå çàâäàííÿ çðîáèòè äåìîêðàò³þ ñèëüíîþ. Ñóòí³ñòü ã³áðèäíî¿ àòàêè ïîëÿãຠó âèÿâëåíí³ òà âèêîðèñòàíí³ ðîçêîë³â, ñóïåðå÷îê, ÿê³ ³ñíóþòü ó íàøèõ ñóñï³ëüñòâàõ, ïðîòè íàñ ñàìèõ. ×åðåç öå ï³äòðèìêó Ðîñ³¿ îòðèìóþòü ïîïóë³ñòè÷í³, íàö³îíàë³ñòè÷í³ òà ºâðîñêåïòè÷í³ ïîë³òè÷í³ ñèëè», - ï³äêðåñëèëà ²âàííà Êëèìïóø-Öèíöàäçå. Ùîäî äðóãîãî ðàóíäó ì³æâ³äîì÷èõ óêðà¿íñüêîàìåðèêàíñüêèõ êîíñóëüòàö³é ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ê³áåðáåçïåêè 05 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó â ì. Êè¿â â³äáóâñÿ äðóãèé ðàóíä ì³æâ³äîì÷èõ óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêèõ êîíñóëüòàö³é ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ê³áåðáåçïåêè. Äî ñêëàäó äåëåãàö³¿ Óêðà¿íè óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè ÌÇÑ, Àïàðàòó ÐÍÁÎ, ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè, ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, Ñëóæáè áåçïåêè, Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè, Äåïàðòàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, Íàö³îíàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü òà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó. Äî ñêëàäó äåëåãàö³¿ ÑØÀ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó, ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè, ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè, ̳í³ñòåðñòâà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, Ôåäåðàëüíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü òà Àãåíòñòâà ç ïèòàíü ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó (USAID). Ó ðàìêàõ çàõîäó Óêðà¿íà òà ÑØÀ ï³äòâåðäèëè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîãî, íàä³éíîãî òà áåçïå÷íîãî ê³áåðïðîñòîðó, äîìîâèâøèñü ïðî ïîãëèáëåííÿ äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³ ó ñôåð³ ê³áåðáåçïåêè ç ìåòîþ áîðîòüáè ç ê³áåðçàãðîçàìè. Ñòîðîíè îáì³íÿëèñÿ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîñòóï ó ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ê³áåðáåçïåêè çà ìèíóëèé ð³ê, îáãîâîðèëè ñó÷àñí³ ê³áåðçàãðîçè òà òåíäåíö³¿ ¿õ çì³íè, âèçíà÷èëè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ ó ö³é ñôåð³. Ñòîðîíè âèñëîâèëè ñâîþ ï³äòðèìêó â³äïîâ³äàëüí³é ïîâåä³íö³ äåðæàâ ó ê³áåðïðîñòîð³ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà; ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ íîðì ïîâåä³íêè äåðæàâ ó ìèðíèé ÷àñ; âïðîâàäæåííþ ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â äîâ³ðè, à òàêîæ çàïðîâàäæåííþ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ï³äõîäó äî ïèòàíü ê³áåðïîë³òèêè. ϳäòâåðäæåííÿì âèêîíàííÿ ç áîêó ÑØÀ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü º íàäàííÿ Óêðà¿í³ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 10 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ äëÿ çì³öíåííÿ ê³áåðáåçïåêè. Ñòîðîíè òàêîæ îáãîâîðèëè íîâ³ ïðîåêòè äîïîìîãè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîñèëåííÿ ê³áåðáåçïåêè âèáîð÷èõ ñèñòåì òà êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, ï³äòðèìêó ³ìïëåìåíòàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ê³áåðñòðàòå㳿 Óêðà¿íè, ïîñèëåííÿ ïîòåíö³àëó ðåàãóâàííÿ íà ê³áåð³íöèäåíòè, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îá³çíàíîñò³ ó ãàëóç³ ê³áåðáåçïåêè òà ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â ó ñôåðàõ ê³áåðáåçïåêè òà öèôðîâî¿ êðèì³íàë³ñòèêè. Ãåíåðàëüíå êîíñóëüñòâî Óêðà¿íè â Ñàí-Ôðàíöèñêî 07 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó


16 стр.

¹ 36

September, 28 2018

На этих выборах многое было впервые и даже избрание мёртвого Áîëåå òîãî, îñíîâàòåëü äâèæåíèÿ “Ãåè çà Òðàìïà” Ïèòåð Áîéêèí òàêæå áàëëîòèðîâàëñÿ â Ñåâåðíîé Êàðîëèíå íå î÷åíü óñïåøíî.

ßâêà ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé íà ïðîìåæóòî÷íûõ àìåðèêàíñêèõ âûáîðàõ îêàçàëàñü êóäà áîëüøåé, ÷åì ÷åòûðå ãîäà íàçàä. Ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàëè èíôëþýíñåðû â ñîöñåòÿõ è àêòèâíîñòü ìîëîäûõ ñåëåáðèòè â ñîöñåòÿõ, ïðè÷¸ì ïîñûë íåîòîðûõ îêàçàëñÿ î÷åíü íåîáû÷íûì. Ìîëîäàÿ àêòðèñà Ýëü Ôýííèíã, äëÿ êîòîðîé ýòè âûáîðû ñòàëè ïåðâûìè ïðîìåæóòî÷íûìè, íà êîòîðûõ îíà ìîãëà ãîëîñîâàòü, ïîêàçàëà ìîëîäûì ïîäïèñ÷èêàì, ÷òî îíà ïîøëà íà ó÷àñòîê. Ïåðåìåí è ïðàâäà õâàòàåò: â êîíãðåññ âïåðâûå ïîïàëè äâå ìóñóëüìàíêè, îòêðûòûé ãåé è äàæå ïåðâàÿ ëàòèíîàìåðèêàíêà èç Òåõàñà. œm%чь Cе!"/.B " j%…г!е““е qx` Èëüõàí Îìàð ñòàëà... • ïåðâîé ìóñóëüìàíêîé, èçáðàííîé â Êîíãðåññ, âìåñòå ñ Ðàøèäîé Òëàèá • ïåðâûì âûõîäöåì èç Ñîìàëè â Êîíãðåññå • ïåðâûì áåæåíöåì, êîãäà-ëèáî èçáðàííûì â Êîíãðåññ • ïåðâîé æåíùèíîé, íîñÿùåé õèäæàá â Êîíãðåññå • ïåðâîé òåìíîêîæåé æåíùèíîé, ïðåäñòàâëÿþùåé øòàò Ìèííåñîòà â Êîíãðåññå

hƒK!=…,е м‘!2"%г% Ñî ñòîðîíû ðåñïóáëèêàíöåâ õâàòàëî ñâîèõ èíòåðåñíûõ îñîáåííîñòåé. Äåííèñ Õîô - ãëàâà êðóïíåéøåé ñåòè áîðäåëåé â øòàòå Íåâàäà - íåîæèäàííî âûèãðàë âûáîðû ó äåìîêðàòêè ïî ôàìèëèè Ðîìàíîô, áóäó÷è ì¸ðòâûì ñ ñåðåäèíû îêòÿáðÿ. Òåïåðü øòàòó ïðåäñòîèò ðåøèòü, êòî áóäåò çàñåäàòü âìåñòî ïîêîéíîãî ïîðíîìàãíàòà. Òåìíîêîæàÿ ïîëèòàêòèâèñòêà Êýíäèñ Îóýíñ, ïðîñëàâëåííàÿ ñêàíäàëîì ñ ïðèíòàìè îò Êàíüå Óýñòà íà ôóòáîëêàõ, àãèòèðîâàëà çà ïðèâëå÷åíèå òåìíîêîæåé ìîëîäåæè â ðÿäû ñòîðîííèêîâ ïðåçèäåíòà Äîíàëüäà Òðàìïà. Îíà ïðèäóìàëà ñëîâî “Áëýêñèò”, îáîçíà÷àþùåå îòäàëåíèå ÷àñòè òåìíîêîæèõ æèòåëåé èç ÑØÀ îò ëàãåðÿ äåìîêðàòîâ. Îäèí èç å¸ ñòîðîííèêîâ - Ðîá Ñìèò, íàçûâàþùèé ñåáÿ “ëþáèìûì ãååìðåñïóáëèêàíöåì Àìåðèêè”, - ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ çàÿâèë, ÷òî íå íàìåðåí íè ïåðåä êåì îïðàâäûâàòüñÿ çà ïîääåðæêó Òðàìïà.

Ñðåäè äðóãèõ æåëàþùèõ îáúÿñíèòü ñâîé âûáîð áûëà Ýìè Êðåìåð îñíîâàòåëüíèöà äâèæåíèÿ “Æåíùèíû çà Òðàìïà”.

“Ìîÿ ìàòêà è öâåò ìîåé êîæè íå îïðåäåëÿþò, çà êîãî ÿ ãîëîñóþ”, - ïèøåò àêòèâèñòêà. Âûáîðû â ÑØÀ ïðîøëè 6 íîÿáðÿ.

Äåìîêðàòû çàâîåâàëè æåëàííîå áîëüøèíñòâî â Ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé, îäíàêî â Ñåíàòå ðåñïóáëèêàíöû óâåëè÷èëè ñâîé ÷èñëåííûé ïåðåâåñ.

Sacramento Weekly  

Russian, American Newspaper

Sacramento Weekly  

Russian, American Newspaper

Advertisement