Page 1

Sacramento Weekly

September, 18 2015

Sacramento Weekly www.sacweekly.com (323) 350-0774

åæåíåäåëüíàÿ ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

¹ 35

September, 18 2015

Òèðàæ 5 000 ýêçåìïëÿðîâ

Spirit & Truth Worship Conference Êîíôåðåíöèÿ õâàëû è ïîêëîíåíèÿ - Spirit & Truth Worship Conference ðàññ÷èòàíà íà ó÷àñòíèêîâ ïðîñëàâëåíèÿ â öåðêâÿõ è áóäåò èìåòü äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ: äóõîâíóþ ÷àñòü è ìóçûêëüíî-òåõíè÷åñêóþ. Äóõîâíàÿ ÷àñòü áóäåò ïîñâÿùåíà òîìó, êàê ïîêëîíÿòüñÿ Ãîñïîäó, à òåõíè÷åñêàÿ ÷àñòü ïîìîæåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, î òîì

êàê ïðàâèëüíî ïåòü, èãðàòü, êàê ïðàâèëüíî íàñòðàèâàòü àïïàðàòóðó, óñòàíàâëèâàòü çâóê, ñòàâèòü ãîëîñ è êàê îðãàíèçîâàòü ãðóïïó ïðîñëàâëåíèÿ. Spirit & Truth Worship Conference áóäåò ïîñâÿùåíà ìóçûêàëüíîé è òåõíè÷åñêîé ÷àñòè ïðîñëàâëåíèÿ è áóäåò òåìîé ñåìèíàðîâ. (Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. ¹ 4)

Free


2

¹ 35

September, 18 2015

В Варшаве прошел марш в годовщину вторжения У пары из Нью-Йорка родилась абсолютно идентичная тройня немецко-фашистских и советских войск

17 ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà âîéñêà ÐÊÊÀ âîøëè íà òåððèòîðèþ Ïîëüøè â íàðóøåíèå äåéñòâîâàâøèõ ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè äîãîâîðîâ. Çà ýòèì ïîñëåäîâàë ôàêòè÷åñêèé ðàçäåë Ïîëüøè ìåæäó ÑÑÑÐ è íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé, ïðèñîåäèíåíèå Çàïàäíîé Óêðàèíû è Çàïàäíîé Áåëîðóññèè (íà òîò ìîìåíò Âîñòî÷íîé Ïîëüøè) ê ñîîòâåòñòâóþùèì ðåñïóáëèêàì ÑÑÑÐ, ÷òî îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ñåêðåòíûì ïðîòîêîëîì ê Äîãîâîðó î íåíàïàäåíèè ìåæäó Ãåðìàíèåé è ÑÑÑÐ (“ïàêòó Ìîëîòîâà-Ðèááåíòðîïà”). Îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ìîëîäûõ ëþäåé â ÷åòâåðã ïðîøëè ìàðøåì ïî öåíòðó Âàðøàâû ñ ìàêåòàìè àâòîìàòîâ Êàëàøíèêîâà â ðóêàõ, ñîîáùàåò àãåíòñòâî Àññîøèýéòåä Ïðåññ.  ñîîáùåíèè óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî àêöèÿ áûëà ïðèóðî÷åíà ê 76-é ãîäîâùèíå âòîðæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê íà òåððèòîðèþ Ïîëüøè â ãîäû

Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ó÷àñòíèêè àêöèè õîòåëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðåøèìîñòü çàùèùàòü ñâîþ ñòðàíó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Ïðåäñòàâèòåëü íàöèîíàëüíîé ôåäåðàöèè îáîðîíèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çàÿâèëà, ÷òî ìèð íèêîãäà íå áûâàåò âå÷íûì, è Ïîëüøà äîëæíà áûòü âñåãäà ãîòîâà îòðàçèòü ëþáîå íàïàäåíèå. Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ìåðîïðèÿòèè ìèíèñòð îáîðîíû Ïîëüøè íàçâàë ãëàâíûìè óãðîçàìè Ðîññèþ è èñëàìèñòîâ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëüñêîå îáîðîííîå âåäîìñòâî àêòèâíî ôèíàíñèðóåò è ñíàáæàåò îáîðóäîâàíèåì äîáðîâîëü÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ñîçäàþùèåñÿ íà ñëó÷àé âîéíû. Âñåãî â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ ñîñòîèò, ïî ðàçíûì äàííûì, îò 400 äî 600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïîëüñêèå âîîðóæåííûå ñèëû íàñ÷èòûâàþò 100 òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ. Åùå 20 òûñÿ÷ íàõîäÿòñÿ â ðåçåðâå. Âñåãî â ñòðàíå ïðîæèâàåò 38 ìëí ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ïîëüñêîå îáùåñòâî ñèëüíî îáåñïîêîåíî ñîáûòèÿìè â ñîñåäíåé Óêðàèíå è îïàñàåòñÿ àãðåññèè ñî ñòîðîíû Ðîññèè. Ðàíåå â ÷åòâåðã â Âàðøàâå äåìîíòèðîâàëè ïàìÿòíèê ñîâåòñêîìó ãåíåðàëó Èâàíó ×åðíÿõîâñêîìó. Äåìîíòàæ áûë ïðèóðî÷åí ê ãîäîâùèíå ñîâåòñêîãî âòîðæåíèÿ. Ïðè ýòîì äåéñòâèÿ ïîëüñêîé ñòîðîíû âûçâàëè ãíåâíóþ ðåàêöèþ ðîññèéñêîãî ÌÈÄà, âûçâàâøåãî ïîñëà Ïîëüøè äëÿ îáúÿñíåíèé.

Украинский военный хотел перегнать в Россию бомбардировщик

Çàâåðáîâàííûé ðîññèéñêèìè ñïåöñëóæáàìè êîìàíäèð ýñêàäðèëüè Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû ïëàíèðîâàë óãíàòü ñâåðõçâóêîâîé áîìáàðäèðîâùèê Ñó-24Ì. Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà Ãåíïðîêóðàòóðû Óêðàèíû. «Ýòîãî óêðàèíñêîãî âîåííîñëóæàùåãî â èþíå ïðîøëîãî ãîäà ÷åðåç áðàòà çàâåðáîâàëà ðîññèéñêàÿ âîåííàÿ ðàçâåäêà äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðåñòóïíîãî çàäàíèÿ.  ÷àñòíîñòè, çà ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå è âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ è òðóäîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàïèòàíà ýñêàäðèëüè è åãî ñåìüè, îí

ñîãëàñèëñÿ ïåðåäàâàòü âåðáîâùèêàì ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå äîëæåí áûë â õîäå âûïîëíåíèÿ áîåâûõ ïîëåòîâ îñóùåñòâèòü ïåðåãîí ñàìîëåòàðàçâåä÷èêà “ÑÓ-24Ì” è ïîñàäèòü åãî íà îäíîì èç àýðîäðîìîâ ÐÔ», - ðàññêàçàëè ñèëîâèêè, îòìåòèâ, ÷òî ìàéîð ïåðåäàâàë èíîñòðàííîé ðàçâåäêå èíôîðìàöèþ ÷åðåç òåëåôîí è ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Íà äàííûé ìîìåíò óêðàèíñêèé âîåííîñëóæàùèé íàõîäèòñÿ ïîä ñòðàæåé. Åãî îáâèíÿþò â ãîñóäàðñòâåííîé èçìåíå, ïðåäóñìàòðèâàþùåé íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà 12 – 15 ëåò.

В Чили произошло второе сильное землетрясение Êàê ñîîáùàåò Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ, åùå îäíî ìîùíîå çåìëåòðÿñåíèå ñ ìàãíèòóäîé 5,5 áàëëîâ ïðîèçîøëî íà ïîáåðåæüå ×èëè. Îíî ñëó÷èëîñü âñåãî ÷åðåç äåíü ïîñëå ïåðâîãî, ìîùíîñòü êîòîðîãî ñîñòàâèëà 8,4 áàëëà. Ýïèöåíòð íàõîäèëñÿ â 220 êèëîìåòðàõ îò ñòîëèöû ñòðàíû Ñàíòüÿãî. Êàê ñîîáùàþò ãåîëîãè, ñðàçó çà ïåðâûì çåìëåòðÿñåíèåì â ×èëè ïðîèçîøëî íåñêîëüêî àôòåðøîêîâ, ïðè ýòîì íà áåðåã îáðóøèëîñü

öóíàìè. Ïî èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïî ×Ñ ×èëè, âûñîòà âîëí äîñòèãàëà 4,5 ìåòðîâ. Âñåãî ñóòêè ñïóñòÿ â òîì æå ðåãèîíå ïðîèçîøëî åùå îäíî çåìëåòðÿñåíèå. Î÷àã íàõîäèòñÿ íà ãëóáèíå ïîðÿäêà 10 êì. Ïîêà íåò äàííûõ î æåðòâàõ íîâîãî çåìëåòðÿñåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ïåðâîãî òîë÷êà â ×èëè ïîãèáëî 12 ÷åëîâåê. Èç îïàñíîãî ðåãèîíà ýâàêóèðîâàíî îêîëî 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Óãðîçà öóíàìè áûëà îáúÿâëåíà ïî âñåìó Òèõîîêåàíñêîìó ðàéîíó, âêëþ÷àÿ Ãàâàéè è ÷àñòü Êàëèôîðíèè.

Äæåéñîí è Êåëëè Ôåíëè (Jason and Kelli Fenley) èç Íüþ-Éîðêà ñòàëè ðîäèòåëÿìè àáñîëþòíî îäèíàêîâîé òðîéíè áëèçíåéöîâ – Ìàéëçà, Íîà è Îóýíà Ôåíëè. Äâóõëåòíèé áðàò òðîéíÿøåê Ýéäåí ðåøèë ïî-ñâîåìó èäåíòèôèöèðîâàòü èõ – îí ïðîñòî íàçûâàåò èõ îäíèì èìåíåì. Òðîéíÿøêè ðîäèëèñü â ÷åòâåðã íà äâà ìåñÿöà ðàíüøå ñðîêà, ïðè ýòîì øåñòüþ íåäåëÿìè ðàíåå ó èõ ìàìû ìîãëè ñëó÷èòüñÿ ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû. Òàêèì îáðàçîì, ìàëûøè íå òîëüêî ñóìåëè ÷óäîì âûæèòü, íî ïîáèëè øàíñû ïîÿâëåíèÿ àáñîëþòíî îäèíàêîâûõ áëèçíåöîâ, êîòîðûå ðàâíû 1 íà 50 ìèëëèîíîâ. Ïðè ðîæäåíèè

êàæäûé ìàëü÷èê âåñèë ìåíüøå 1,3 êã, íî âñå îíè ïîÿâèëèñü íà ñâåò çäîðîâûìè è ñèëüíûìè. «Íåêîòîðûå ëþäè ïîëó÷àþò â ëîòåðåå äåíåæíûé âûèãðûø. À ìû îêàçàëèñü ïðèçåðàìè ãåíåòè÷åñêîé ëîòåðåå è î÷åíü ñ÷àñòëèâû», - îòìåòèë îòåö òðîéíÿøåê, 38-ëåòíèé àäâîêàò Äæåéñîí Ôåíëè. Åãî æåíà, 33-ëåòíèé ïðåïîäàâàòåëü â øêîëå äëÿ äåòåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè, ïðîâåëà â áîëüíèöå 50 äíåé, ÷òîáû ñîõðàíèòü äåòåé. ×òîáû îòëè÷àòü äåòåé, ðîäèòåëè ïîêðàñèëè èì ïàëüöû íà íîãàõ â ðàçíûé öâåò. Òàêæå èõ îäåâàþò â öâåòà, ñîîòâåòñòâóþùèå êðàñêå.

Площадь пожаров в Калифорнии достигла 30% всех лесов и 3 погибших

Æåðòâàìè ëåñíûõ ïîæàðîâ â Ñåâåðíîé Êàëèôîðíèè ñòàëè óæå òðè ÷åëîâåêà.  îïóñòåâøèå íàñåëåííûå ïóíêòû, îòêóäà áûëè ýâàêóèðîâàíû æèòåëè, õëûíóëè ìàðîäåðû, ïèøåò The Los Angeles Times. Êîðîíåð îêðóãà Êàëàâåðàñ Êåâèí Ðýäæèî ñîîáùèë, ÷òî íà áëèçëåæàùåì îáãîðåâøåì õîëìå áûëè íàéäåíû äâà òåëà. Îäíî èç íèõ ïðèíàäëåæèò 66-ëåòíåìó Ìàðêó ÌàêÊëàóäó, êîòîðîãî îáíàðóæåëè ó ñâîåãî äîìà íà Áåéêåð Ðàéëè-ðîóä. Îí «îòêàçàëñÿ ïîêèäàòü ñâîé äîì, íà êîòîðûé íàäâèãàëîñü ïëàìÿ». Åùå îäèí ÷åëîâåê, âçðîñëûé ìóæ÷èíà, áûë íàéäåí âìåñòå ñ òðóïàìè ñîáàê â ýòîì æå ðàéîíå.

Îí òàêæå îòêàçàëñÿ ýâàêóèðîâàòüñÿ è åãî òàêæå ñãîðåë â îãíå. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî â ïîêèíóòûõ ãîðîäàõ è îáãîðåâøèõ ðàéîíàõ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ãðàáåæåé. Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âñòðå÷àëè íåñêîëüêî ãðóïï ìàðîäåðîâ â ýâàêóèðîâàííûõ ãîðîäàõ, è ïðîèçâåëè ðÿä àðåñòîâ. Øåðèô îêðóãà Áðàéàí Ìàðòèí íà áðèôèíãå çàÿâè, ÷òî æèòåëè ðàéîíîâ ê ñåâåðó îò Êàëèôîðíèè 29 ìîãóò âåðíóòüñÿ â ñâîè äîìà ïîñëå òîãî, êàê îíè áóäóò ïðîâåðåíû íà ïðåäìåò áåçîïàñíîñòè.  òî æå âðåìÿ, êàê ñîîáùèë íà áðèôèíãå ïðåäñòàâèòåëü ñïàñàòåëåé Ðîáåðò Ìàéêë, ïÿòûé äåíü áîðüáû ñ îãíåì äàåò îïðåäåëåííóþ íàäåæäó, ÷òî îáóñëîâëåíî ïîõîëîäàíèåì. «Ñåãîäíÿ áóäåò õîðîøèé äåíü, äàìû è ãîñïîäà. Ñåãîäíÿ âàæíûé äåíü, ïîòîìó ÷òî ïîãîäà íà íàøåé ñòîðîíå», ñêàçàë îí.  Äåïàðòàìåíòå ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ïîæàðíîé îõðàíû Êàëèôîðíèè ñîîáùèëè, ÷òî ïëîùàäü îáúÿòûõ îãíåì ëåñîâ äîñòèãëà 30% âñåõ ëåñîâ. Òàêæå ñîîáùàåò, ÷òî îãîíü óíè÷òîæèë 585 äîìîâ è ñîòíè äðóãèõ ñòðîåíèé, è ïðîäîëæàåò óãðîæàòü åùå 7 650.

Неизвестный устроил погром в русской церкви Сан-Франциско Íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà óñòðîèë ïîãðîì â îäíîì èç õðàìîâ Ðóññêîé çàðóáåæíîé öåðêâè â ÑàíÔðàíöèñêî - öåðêâè Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà Çàäîíñêîãî. Êàê ðàññêàçàë ñòàðîñòà ïîäâåðãøåéñÿ íàëåòó öåðêâè Íèêîëàé Ëóêüÿíîâ, «íàïàäàâøèé êðóøèë âñå, ÷òî åìó ïîïàäàëîñü ïîä ðóêó, è âûêðèêèâàë íåöåíçóðíûå îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ ðóññêèõ». Ïîãðîì óäàëîñü ïðåêðàòèòü ñ ïîìîùüþ íàõîäèâøåãîñÿ òîãäà â õðàìå äèàêîíà Äèìèòðèÿ

ßêèìîâè÷à. Îí ñõâàòèë íàðóøèòåëÿ ïîðÿäêà è óäåðæèâàë åãî íà ïîëó äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïðèåõàëà ïîëèöèÿ.  ñâîþ î÷åðåäü, ïîëèöåéñêèå, ïîñëå «çíàêîìñòâà» ñ äåáîøèðîì, ñâÿçàëè åãî, à çàòåì âûçâàëè êàðåòó ñêîðîé ïîìîùè âìåñòå ñ ïñèõîòåðàïåâòîì. Ïî ìíåíèþ ñòàðîñòû öåðêâè, ðàñïîëîæåííîé íà North 15th Avenue, 598, ñëó÷èâøååñÿ ñòàëî «ïðÿìûì ðåçóëüòàòîì ðóñîôîáèè è äåçèíôîðìàöèè, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþò â ÑØÀ ïîëèòèêè è ÑÌÈ».


Sacramento Weekly

September, 18 2015

3

Трампа раскритиковали за слова сторонника о “неамериканце” Обаме ïðåçèäåíòå Îáàìå. Ìèëëèàðäåð â îòâåò ïðåäïî÷åë îòøóòèòüñÿ. Ýêñ-ãîññåêðåòàðü Õèëëàðè Êëèíòîí, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì ïðåòåíäåíòîì íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû îò äåìîêðàòîâ, ñêàçàëà, ÷òî íåñïîñîáíîñòü Òðàìïà îñóäèòü “íåíàâèñòíè÷åñêóþ ðèòîðèêó” “âûçûâàåò òðåâîãó”.

Ïðåòåíäåíò íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîì íà ïîñò ïðåçèäåíòà ÑØÀ îò Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè Äîíàëüä Òðàìï ïîäâåðãñÿ ðåçêîé êðèòèêå çà òî, ÷òî íå ïîïðàâèë îäíîãî èç ñâîèõ ñòîðîííèêîâ, íàçâàâøåãî Áàðàêà Îáàìó ìóñóëüìàíèíîì è “äàæå íå àìåðèêàíöåì”. Âî âðåìÿ àêöèè â ïîääåðæêó Òðàìïà â ÍüþÃýìïøèðå îäèí èç åãî ñòîðîííèêîâ çàÿâèë, ÷òî “â íàøåé ñòðàíå åñòü ïðîáëåìà è îíà íàçûâàåòñÿ “ìóñóëüìàíå”, ïîñëå ÷åãî ñäåëàë çàìå÷àíèå î

œb …=шеL “2!=…е е“2ь C!%Kлем=B  õîäå îáùåíèÿ Äîíàëüäà Òðàìïà ñ ñîáðàâøèìèñÿ â Íüþ-Ãýìïøèðå îäèí èç åãî ñòîðîííèêîâ ñêàçàë: “ íàøåé ñòðàíå åñòü ïðîáëåìà, è îíà íàçûâàåòñÿ “ìóñóëüìàíå”. Ìû çíàåì, ÷òî íàø íûíåøíèé ïðåçèäåíò - îäèí èç íèõ. È îí âåäü äàæå íå àìåðèêàíåö”. “Íóæíî ëè íàì îáñóæäàòü ýòîò âîïðîñ?” - ñìåÿñü, îòâåòèë Òðàìï. Îäíàêî òîò ïðîäîëæèë: “ ëþáîì ñëó÷àå, ó íàñ ðàñòóò òðåíèðîâî÷íûå ëàãåðÿ, ãäå îíè õîòÿò óáèòü íàñ. Ìîæåì ëè ìû èçáàâèòüñÿ îò íèõ?”

Òðàìï íå óêàçàë ãîâîðèâøåìó, ÷òî Îáàìà, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíèíîì ïî âåðîèñïîâåäàíèþ. Îí ëèøü îòâåòèë, ÷òî “â ýòîì ñìûñëå âñå äîâîëüíî ïëîõî”, è ïîîáåùàë çàíÿòüñÿ çàòðîíóòûìè ïðîáëåìàìè. mе !=““л/ш=л "%C!%“? Ïîâåäåíèå Òðàìïà âûçûâàëî áóðþ íåãîäîâàíèÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ê ãîëîñó íåäîâîëüíûõ ïðèñîåäèíèëèñü è ïîëèòèêè. Ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè ÑØÀ Äåááè Âàññåðìàí Øóëüö çàÿâèëà, ÷òî ðàñèçì Òðàìïà íå çíàåò ãðàíèö. Ðóêîâîäèòåëü èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ìèëëèàðäåðà Êîðè Ëåâàíäîâñêè ïîïûòàëñÿ ñïóñòèòü èíöèäåíò íà òîðìîçàõ, ñîîáùèâ æóðíàëèñòàì, ÷òî Òðàìï ðàññëûøàë ëèøü ÷àñòü âîïðîñà ïðî òðåíèðîâî÷íûå ëàãåðÿ. “Æóðíàëèñòû ïûòàþòñÿ ðàçäóòü ýòîò ýïèçîä ïðî

Îáàìó. Îäíàêî âàæíåå íà ñàìîì äåëå òî, ÷òî Îáàìà íà÷àë âîéíó ïðîòèâ õðèñòèàí â ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòðàíå”, - ñêàçàë Ëåâàíäîâñêè â èíòåðâüþ Washington Post. Èíöèäåíò íàïîìíèë ìíîãèì ìîìåíò èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2008 ãîäà, êîãäà îäíà æåíùèíà ñïðîñèëà ïðåòåíäåíòà îò Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè Äæîíà Ìàêêåéíà î òîì, ìîæíî ëè äîâåðÿòü Îáàìå, ó÷èòûâàÿ, ÷òî îí àðàá. Ìàêêåéí òîãäà îòîáðàë ó íåå ìèêðîôîí. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà íå ðàç îòêðûòî çàÿâëÿë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíèíîì. Åãî îòåö áûë êåíèéöåì, à ìàòü àìåðèêàíêîé. Îáàìà ðîäèëñÿ íà Ãàâàéÿõ. Áîëåå ÷åì çà ãîä äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï ëèäèðóåò ñðåäè ïðî÷èõ ïðåòåíäåíòîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîì íà ïîñò ïðåçèäåíòà ÑØÀ îò Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè. http://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150918_trump_criticism_obama_comment

Главред сайта “Коммерсанта” освобожден от должности Ãëàâíûé ðåäàêòîð ñàéòà kommersant.ru Àíäðåé Êîíÿõèí îñâîáîæäåí îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, íî îñòàíåòñÿ ðàáîòàòü â èçäàòåëüñêîì äîìå, ñîîáùèë àãåíòñòâó ÒÀÑÑ ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû “Êîììåðñàíò” Ñåðãåé ßêîâëåâ. “Àíäðåé Êîíÿõèí - î÷åíü îïûòíûé ÷åëîâåê è öåííûé

ñîòðóäíèê. Ó íåãî áîëüøèå ñïîñîáíîñòè. Îí îñòàíåòñÿ â ïåðèìåòðå ÈÄ”, - ñêàçàë îí. Ðàíåå â ÑÌÈ ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ îá óâîëüíåíèè ãëàâðåäà ñàéòà “Êîììåðñàíòà” ÿêîáû èç-çà ïóáëèêàöèè èíòåðâüþ ñ ðîññèéñêèì îïïîçèöèîííûì äåÿòåëåì Àëåêñååì Íàâàëüíûì. Ïî ñëîâàì ßêîâëåâà, òåïåðü îáÿçàííîñòè Êîíÿõèíà ïåðåéäóò ê íåìó. Çà ñ÷åò ýòîãî èçäàòåëüñêèé äîì “Êîììåðñàíò” íàäååòñÿ âûðàáîòàòü åäèíûé ïîäõîä ê êîíòåíòó ãàçåòû è ñàéòà. ßêîâëåâ îòìåòèë, ÷òî îñâîáîæäåíèå Êîíÿõèíà îò äîëæíîñòè ãëàâðåäà ñàéòà îáñóæäàëîñü åùå â àâãóñòå è íå ñâÿçàíî ñ ïóáëèêàöèåé èíòåðâüþ Íàâàëüíîãî. Èñòî÷íèêè Áè-áè-ñè è àãåíòñòâà ÐÁÊ â èçäàòåëüñêîì äîìå òàêæå ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî ñìåíà ãëàâðåäà ñàéòà “Êîììåðñàíòà” ñâÿçàíà ñ èíòâåðâüþ Íàâàëüíîãî, êàê

ýòî ïðåäïîëàãàëè íåêîòîðûå ðîññèéñêèå ÑÌÈ. Ñàì Êîíÿõèí îòêàçàëñÿ îò êîììåíòàðèåâ. Àíäðåé Êîíÿõèí âîçãëàâèë ñàéò “Êîììåðñàíòà” â 2013 ãîäó, ñìåíèâ íà ýòîé äîëæíîñòè Èëüþ Áóëàâèíîâà. Äî ýòîãî Êîíÿõèí áûë çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïå÷àòíîé âåðñèè ãàçåòû “Êîììåðñàíò”.  íà÷àëå ñåíòÿáðÿ àêòèâèñò áîðüáû ñ êîððóïöèåé Àëåêñåé Íàâàëüíûé â ïðÿìîì ýôèðå äàë èíòåðâüþ

ðàäèîñòàíöèè “Êîììåðñàíò FM”. Âïîñëåäñòâèè íà ñàéòå “Êîììåðñàíòà” ñíà÷àëà áûëà âûëîæåíà ïîëíàÿ ðàñøèôðîâêà ýòîãî èíòåðâüþ, íî çàòåì òåêñò ïîäâåðãñÿ ïðàâêå.  ÷àñòíîñòè, èç òåêñòà èñ÷åçëè ðåçêèå âûñêàçûâàíèÿ îïïîçèöèîíåðà â àäðåñ ïîëèòè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû è åãî ôðàçà îá îòâåòñòâåííîñòè ðîññèéñêèõ ïîëèòèêîâ çà óíè÷òîæåíèå ïàññàæèðñêîãî “Áîèíãà” MH17 íàä Äîíåöêîé îáëàñòüþ Óêðàèíû.


4

September, 18 2015

¹ 35

Конференция Хвалы и Поклонения Spirit & Truth Worship Conference (Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. ¹ 1) Äóõîâíàÿ ÷àñòü òåìû õâàëû è ïîêëîíåíèÿ Spirit & Truth áóäóò âñåãäà ïðîõîäèòü ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. Ñåìèíàðû áóäóò ïðîâîäèòü ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè èç Àìåðèêè. À òàê æå ïðèåäåò ñïåöèàëüíûé ãîñòü - ãðóïïà Ôèëèïïà Ðåííåðà èç Ìîñêâû. Ôèëèïï Ðåííåð ìîëîä¸æíûé ïàñòîð öåðêâè “Áëàãàÿ Âåñòü” (Ìîñêâà), ëèäåð ïðîñëàâëåíèÿ, ìóçûêàíò è èñïîëíèòåëü. Ãëàâíûì ïàñòîðîì öåðêâè “Áëàãàÿ Âåñòü” ÿâëÿåòñÿ åãî îòåö èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ïðîïîâåäíèê Ðèê Ðåííåð. Ðîäèâøèéñÿ â ÑØÀ, Ôèëèïï âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 11 ëåò æèâ¸ò è ñëóæèò â Ðîññèè, è ýòî, êàê îí ñàì ãîâîðèò, ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ â åãî æèçíè. Åù¸ â 11 ëåò ó íåãî ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñëóæèòü: “Ñíà÷àëà ÿ óáèðàë ìóñîð è íîñèë àïïàðàòóðó, è òîëüêî ïîòîì ñòàë ëèäåðîì ïðîñëàâëåíèÿ. À ñëóæèòü ìîëîä¸æè âñþ æèçíü áûëî ìîåé ñòðàñòüþ”. October 1- 3, 2015 Special Guest from Moscow Philip Renner and his team Philip - vocal, Ovik - Guitar player Kiril - drummer, Peter - bass player registration@mcg12.org 3855 North Freeway Blvd #100, Sacramento, CA 95834 Spirit & Truth Worship Conference Program Thursday - October 1, 2015 7:00 pm Conference Opening / Evening of worshipfree admission Friday - October 2, 2015 I0:00 pm Seminar: Heart of Worship 11:15 pm Seminar: Fasting and Prayer I2:30 pm Lunch Break 2:Ç0 pm Seminar: Leading the Band / Multipurpose Room 2:30 pm WORKSHOP: Drums and Percussion / Main Sanctuary 3:45 pm SEMINAR: Leading Worship / Multipurpose Room 3:45 pm WORKSHOP: Electric Guitar / Main Sanctuary 5:00 pm Dinner Break 7:00 pm Evening Of Worship - Free Admission Saturday - October 3, 2015 10:00 pm Seminar: Worship Songwriting 11:15 am Workshop: Vocals / Multipurpose Room 11:15 am Workshop: Bass / Main Sanctuary 12:30 pm Lunch Break 2:00 pm Workshop: Keyboards in Worship / Main Sanctuary 2:00 pm Seminar: Kids and Worship / Multipurpose Room 3:15 pm Worship Band Workshop 4:30 pm Dinner Break 6:30 pm Evening of Worship - Free Admission 3855 N Freeway Blvd #100, Sacramento, CA 95834


Sacramento Weekly

September, 18 2015

Важность финансового потока бизнеса

Ìíîãî âíèìàíèÿ â ìèðå áèçíåñà óäåëÿåòñÿ äåíåæíîìó ïîòîêó. Íàâåðíîå ýòî íàèáîëåå âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ôèíàíñîâîãî çäîðîâüÿ ëþáîé êîìïàíèè. Î÷åíü âàæíî èìåòü ñòàáèëüíûé èñòî÷íèê ïîñòóïëåíèÿ æèâûõ äåíåã. Íå ìåíåå âàæíî, ÷òî áû ðàñõîäû íå ïðåâûøàëè äîõîäû. Êîìïàíèþ ìîæíî ñðàâíèòü ñ ðûáîé â áàññåéíå, â êîòîðûé ïîñòîÿííî âòåêàåò âîäà, è îäíîâðåìåííî ïîñòîÿííî âûòåêàåò. Åñëè áîëüøå âòåêàåò - è óðîâåíü âîäû äîñòàòî÷íûé, ðûáà ïëàâàåò è ñëåäîâàòåëüíî æèâåò. Åñëè óðîâåíü âîäû íåäîñòàòî÷íûé - ðûáà ïëîõî ïëàâàåò è ïëîõî æèâåò. Íó à åñëè áîëüøå âûòåêàåò, òî ðûáà æèâåò íåäîëãî. Âîò òàê æå è ñ áèçíåñàìè, åñëè íåò êîíòðîëÿ (ïîñòîÿííîãî) çà ïðèòîêîì è îòòîêîì äåíåã, ðåçóëüòàò (íå çàâèñèìî îò ðàçìåðà êîìïàíèè) ïëà÷åâíûé. Íåñêîëüêî ñîâåòîâ êàê óñòðàíèòü óòå÷êó äåíåã èç âàøåãî áèçíåñà: Îïðåäåëèòå, êàêèå ìåñÿöû âû èìååòå íàèáîëüøèé ïðèòîê äåíåã, è â êàêèå íàèìåíüøèé. Ïðîñòî - íî âàæíî.  áëàãîïðèÿòíûå ìåñÿöû âû ðàññëàáëÿåòåñü è äóìàåòå - òàê âñåãäà áóäåò, à â ïëîõèå âïàäàåòå â ïàíèêó - äåíåã íå õâàòàåò. Íàäî áû ïîäóìàòü íàïåðåä. Åñëè âû íå ìîæåòå ïîçâîëèòü ñåáå ïðîôåññèîíàëüíîãî áóõãàëòåðà, òî êîå-÷òî ìîæíî ñäåëàòü è ñàìîìó. Ïîñèäåòü ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîøëûé ôèíàíñîâûé ãîä, è ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåêîòîðûå ìîìåíòû ìîãóò ïîâòîðèòüñÿ è â ñëåäóþùåì. Ýòî ìîæåò ïîìî÷ü âàì èçáåæàòü ôèíàíñîâûõ íåîæèäàííîñòåé â áóäóùåì. Ìåæäó ïðî÷èì, òî ÷òî âû íå ìîæåòå âî âðåìÿ çàïëàòèòü áèëë î÷åíü ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì òîãî ÷òî âû íå óäåëÿåòå âðåìÿ íà ðåãóëèðîâàíèå ïðèòîêà è îòòîêà äåíåã. Âðåìÿ îïëàòû áèëëîâ äîëæíî áûòü íåìíîæêî áîëüøå ÷åì âðåìÿ, êîòîðîå âû äàåòå âàøèì êëèåíòàì íà îïëàòó âàøèõ ñ÷åòîâ çà òîâàðû è óñëóãè. Äàæå Wall-Mart ñ åãî ìíîãîìèëëèîííûì

åæåäíåâíûì îáîðîòîì, ñòàðàåòñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè íà áîëüøèå îòñðî÷êè ïëàòåæåé çà òîâàð, ÷òî áû èìåòü áîëüøå ñâîáîäíûõ äåíåã äëÿ îáîðîòà. Äëÿ ìàëîãî áèçíåñà ýòî òîæå âàæíî. Íå èìåòü äîëæíèêîâ âàæíî äëÿ âàøåãî áèçíåñà, ïîýòîìó íàäî óäåëÿòü âðåìÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ ñáîðà äåíåã. ×òî áû äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì êòî âàì äîëæåí è ñêîëüêî, õîðîøî áû èìåòü áóõãàëòåðñêóþ ïðîãðàììó, òàêóþ êàê QuickBooks.  ýòîé ïðîãðàììå õðàíèòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ î êëèåíòàõ. Åé íå î÷åíü ñëîæíî íàó÷èòüñÿ äàæå áåç áóõãàëòåðñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íî ó âàñ áóäåò âñå ïîä êîíòðîëåì. Áóõãàëòåðñêàÿ ïðîãðàììà ïîìîãàåò èçáåæàòü îøèáîê â ñîñòàâëåíèè “invoice”. Ïðàâèëüíûé “invoice” - çàëîã áûñòðîé îïëàòû. Íå çàáóäüòå ëîãî âàøåé êîìïàíèè íà “invoice” - ýòî ïðèäàñò ïðîôåññèîíàëüíûé âèä “invoice” âàøåé êîìïàíèè. Âàñ áóäóò áîëüøå óâàæàòü è ñëåäîâàòåëüíî ñòàðàòüñÿ çàïëàòèòü âî âðåìÿ. Ïðè ñîñòàâëåíèè óñëîâèé îïëàòû çà âàøè òîâàðûóñëóãè, îãîâàðèâàéòå òî÷íûå ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû. Ïðèó÷àéòå ê ïîðÿäêó, îñîáåííî íîâûõ êëèåíòîâ, ÷òîáû îíè ïëàòèëè âî âðåìÿ. Èíîãäà, êîãäà âàøè ïîñòîÿííûå êëèåíòû òÿíóò âðåìÿ ïîñëå 30 äíåé íåîïëàòû, ìîæíî ïîçâîíèòü è ñïðîñèòü èõ, ìîæåò áûòü âû äîïóñòèëè îøèáêó â “invoice”. Íàïîìèíàíèÿ óñêîðÿþò ïëàòåæè äîëæíèêîâ. ×òîáû îòñðî÷èòü âðåìÿ îïëàòû âàøèìè ïîñòàâùèêàìè, îñîáåííî ïîñòîÿííûìè, ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ î áîëåå ìÿãêèõ óñëîâèÿõ îïëàòû íàïðèìåð, áîëüøå äíåé îòñðî÷êè, èëè âûïëàòå ÷àñòÿìè. Ýòè ìåðû ïîçâîëÿò âàì óñêîðèòü âðåìÿ ïðèòîêà äåíåã è îòñðî÷èòü âðåìÿ îòòîêà äåíåã. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íà êàæäûé äàííûé ìîìåíò ó âàñ áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü áîëüøå äåíåã. Íå áóäåò ðàçðûâà âî âðåìåíè âûïëàòû ñ÷åòîâ. Áóäåò áîëüøå äåíåã äëÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Íî áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà äåíåã äëÿ îáîðîòà íåäîñòàòî÷íî, îñîáåííî åñëè âû ïëàíèðóåòå ðàñøèðåíèå âàøåãî áèçíåñà. Òîãäà íåîáõîäèìû íîâûå âëèâàíèÿ â âàø äåíåæíûé ïîòîê. Åñëè âû íóæäàåòåñü â äåíüãàõ äëÿ ðàñøèðåíèÿ âàøåãî áèçíåñà, ïîæàëóéñòà, çâîíèòå íàì â Opening Doors - íåêîììåð÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîãàåò áåæåíöàì íà÷àòü ñâîå äåëî êîíñóëüòàöèåé è íèçêîïðîöåíòûìè çàéìàìè, à ëþäÿì, èìåþùèì ñâîé ìàëûé áèçíåñ, äàåò çàéìû íà ðàñøèðåíèå áèçíåñà. Íàø òåëåôîí (916) 492-2591 ext 220, Åâãåíèé Êîìëûê. Microenterprise Loan Specialist

5


6

¹ 35

September, 18 2015

Как получить грин-карту на основе трудоустройства? ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ íàó÷íîé ñòåïåíè (äèïëîì, ñåðòèôèêàò) èëè àíàëîãè÷íûå äîêóìåíòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå, ãäå âû ïðîÿâèëè èñêëþ÷èòåëüíûå ñïîñîáíîñòè. Ïîäòâåðæäåíèå êàê ìèíèìóì äåñÿòèëåòíåãî îïûòà ðàáîòû ïî âàøåé ñïåöèàëüíîñòè (íà ïîëíóþ ñòàâêó). Ëèöåíçèÿ èëè ñåðòèôèêàò, äàþùèå ïðàâî ðàáîòàòü ïî âàøåé ñïåöèàëüíîñòè. Ïîäòâåðæäåíèå ïîëó÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû èëè äðóãîé ôîðìû âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåíèå ðàáîòû, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ ïðèìåíåíèåì âàøèõ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé. Ïîäòâåðæäåíèå ÷ëåíñòâà â ïðîôåññèîíàëüíûõ àññîöèàöèÿõ. Ïîäòâåðæäåíèå âàøèõ äîñòèæåíèé è âåñîìîãî âêëàäà â ñîîòâåòñòâóþùóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, ïîëó÷åííîå îò âàøèõ êîëëåã, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ èëè êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Åñëè âû ïîëó÷èëè âèçó ÅÂ-2, òî ñóïðóã (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè ìîãóò âúåõàòü â ÑØÀ âìåñòå ñ âàìè.

Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò äîêòîð þðèñïðóäåíöèè, èììèãðàöèîííûé àäâîêàò ñ 15- ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû â ÑØÀ Ãàðè Ðîéë èç þðèäè÷åñêîé êîìïàíèè American Corporate Services, Inc. Èììèãðàöèîííàÿ âèçà êàòåãîðèè ÅÂ-2, êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ âèçà EB, äàåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ãðèí-êàðòó íà îñíîâå òðóäîóñòðîéñòâà. Êàíäèäàòû íà ïîëó÷åíèÿ âèçû ÅÂ-2 (êðîìå çàÿâèòåëåé, ðàáîòà êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò äëÿ ÑØÀ íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ), äîëæíû èìåòü óòâåðæäåííûé Òðóäîâîé Ñåðòèôèêàò è ïðåäëîæåíèå ðàáîòû îò àìåðèêàíñêîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëü äîëæåí ïîäàòü â Èììèãðàöèîííóþ ñëóæáó USCIS ïåòèöèþ èììèãðàíòà äëÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ ïî ôîðìå I-140. EB-2 âèçà â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ çàÿâèòåëÿ äåëèòñÿ íà òðè ïîäêàòåãîðèè: 2.1. Ó âàñ èìååòñÿ ó÷åíàÿ ñòåïåíü íå íèæå ìàãèñòðà, ëèáî ñòåïåíü áàêàëàâðà â ñî÷åòàíèè ñ ïÿòèëåòíèì îïûòîì ðàáîòû ïî äàííîé ñïåöèàëüíîñòè, ïðè÷åì èìåííî òàêîé óðîâåíü è õàðàêòåð êâàëèôèêàöèè òðåáóåòñÿ äëÿ âàøåé áóäóùåé äîëæíîñòè.  ýòîì ñëó÷àå âàì íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû î âûñøåì îáðàçîâàíèè, ïîëó÷åííîì â ÑØÀ, èëè ýêâèâàëåíòíîì îáðàçîâàíèè, ïîëó÷åííîì çà ãðàíèöåé; ïèñüìà îò âàøåãî ïðåäûäóùåãî è ñåãîäíÿøíåãî ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå ïîäòâåðæäàëè áû âàø êàê ìèíèìóì ïÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðèîáðåòåííûé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè áàêàëàâðà. Ó âàñ èìåþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíûå ñïîñîáíîñòè â îáëàñòè íàóêè, èñêóññòâà, áèçíåñà. Ïîä

«èñêëþ÷èòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè» ïîíèìàåòñÿ ñòåïåíü êîìïåòåíòíîñòè, çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿùàÿ ñðåäíèé óðîâåíü êîìïåòåíòíîñòè ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ âàøåãî ïðîôèëÿ. 3. Âàøà ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ äëÿ ÑØÀ, â ñâÿçè ñ ÷åì âû îñâîáîæäàåòåñü îò íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ Òðóäîâîãî Ñåðòèôèêàòà.  ýòîì ñëó÷àå íå îáÿçàòåëüíû ïðåäëîæåíèå ðàáîòû è ïîäà÷à ïåòèöèè îò àìåðèêàíñêîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Íà òðóäîâîé ñåðòèôèêàò âû ìîæåòå ïîäàâàòü îò

ñâîåãî èìåíè âìåñòå ñ ïåòèöèåé ïî ôîðìå I-14 íàïðÿìóþ â Èììèãðàöèîííóþ ñëóæáó USCIS. Âî âòîðîì è òðåòüåì ñëó÷àå (èñêëþ÷èòåëüíûå ñïîñîáíîñòè; íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ ÑØÀ) âû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êàê ìèíèìóì òðåì íèæåïåðå÷èñëåííûì êðèòåðèÿì. Âàì íåîáõîäèìî: ïðèâåñòè âåñêèå äîêàçàòåëüñòâà ñâîèõ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé; îáîñíîâàòü íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ ÑØÀ â âàøåì ïîñòîÿííîì òðóäîóñòðîéñòâå. Äëÿ ýòîãî ïðåäñòàâëÿþòñÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Åñëè ó âàñ ïîÿâèëèñü âîïðîñû, çâîíèòå íàì ïî òåë: (415) 682-2550 èëè íà íàø å-ìàéë: info@usa-acs.com èëè ïîñåòèòå íàø ñàéò: www.business-visa-usa.ru! Êàæäûé æåëàþùèé òàêæå ìîæåò íàçíà÷èòü ëè÷íóþ âñòðå÷ó ñ èììèãðàöèîííûì àäâîêàòîì, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â íàøåì îôèñå â Ñàêðàìåíòî 18, 21, 25 è 28 ñåíòÿáðÿ (ñ 12 - 5 pm), 2015 ã. Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè çâîíèòå ïî òåë: (916) 318-9548!

Прес-реліз Генерального консульства України в Сан-Франциско 11 âåðåñíÿ ö.ð. ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè âèñòóïèëî ³ç çàÿâîþ, â ÿê³é çàñóäèëî â³äâ³äàííÿ â öåé æå äåíü ïðåçèäåíòîì Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì òà ë³äåðîì ³òàë³éñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Âïåðåä, ²òàë³ÿ!», êîëèøí³ì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²òà볿 ѳëüâ³î Áåðëóñêîí³ òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì òà ì.Ñåâàñòîïîëü. Öÿ ïî¿çäêà â³äáóâàëàñÿ áåç ïîãîäæåííÿ ç óêðà¿íñüêîþ ñòîðîíîþ òà ó ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî Ïîðÿäêó â’¿çäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà âè¿çäó ç íå¿. Öåé â³çèò äî îêóïîâàíîãî Êðèìó º ÷åðãîâèì íàìàãàííÿì ÐÔ çà áóäü-ÿêó ö³íó ëåã³òèì³çóâàòè íåçàêîííó îêóïàö³þ òà âèÿâîì íåïîâàãè äî äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè. ij¿ ³òàë³éñüêîãî ïîë³òèêà éäóòü òàêîæ ó ðîçð³ç ç ïîë³òèêîþ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ùîäî çàñóäæåííÿ ä³é Ðîñ³¿ òà íåâèçíàííÿ íåçàêîííî¿ îêóïàö³¿ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì. ÌÇÑ Óêðà¿íè âêîòðå çàêëèêຠóñ³õ ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí ïîâàæàòè òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü òà ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, à òàêîæ äîòðèìóâàòèñÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó â’¿çäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ. ****

12 âåðåñíÿ ö.ð. â Áåðë³í³ Ãëàâè çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè, ͳìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ òà Ðîñ³¿ ïðîâåëè çóñòð³÷ ó «íîðìàíäñüêîìó ôîðìàò³». Îñíîâíèì ïèòàííÿì ïåðåãîâîð³â áóëî â³äâåäåííÿ îçáðîºíü ³ êîíòðîëþ çà íèìè. Ñòîðîíè ïîãîäèëèñÿ ùîäî âàæëèâîñò³ ÿêíàéøâèäøîãî äîñÿãíåííÿ äîìîâëåíîñò³ ñòîñîâíî â³äâåäåííÿ òàíê³â, ãàðìàò êàë³áðîì äî 100 ìì òà ì³íîìåò³â êàë³áðîì äî 120 ìì çà ïîñèëåíîãî ìîí³òîðèíãó òà âåðèô³êàö³¿ ç áîêó Ñïåö³àëüíî¿ ìîí³òîðèíãîâî¿ ì³ñ³¿ (ÑÌÌ) ÎÁѪ, çîêðåìà øëÿõîì ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ïóíêò³â ̳ñ³¿ âçäîâæ ë³í³¿ ç³òêíåííÿ. Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà íàãîëîñèëà íà íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî ³ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ÑÌÌ äî âñ³º¿ òåðèòî𳿠Îêðåìèõ Ðàéîí³â Äîíåöüêî¿ ³ Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé (ÎÐÄËÎ), âêëþ÷íî ç íåêîíòðîëüîâàíîþ ä³ëÿíêîþ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîãî êîðäîíó. Âàæëèâèì º äîòðèìàííÿ ïîñë³äîâíîãî ï³äõîäó ó â³äâåäåíí³ ëåãêèõ, à òàêîæ åôåêòèâíå çàâåðøåííÿ â³äâåäåííÿ âàæêèõ îçáðîºíü. Òàêîæ áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³, ùî ñòîðîíè á³ëüøå íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòè ì³íè ³ âæèâàòèìóòü çàõîä³â ùîäî ðîçì³íóâàííÿ òåðèòîð³é. Çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî òà áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ñïîñòåð³ãà÷³â ÎÁѪ äî óñ³º¿ çîíè êîíôë³êòó ñïðèÿòèìå öüîìó ïðîöåñó. Óêðà¿íñüêèé ̳í³ñòð Ïàâëî Êë³ìê³í ïîâ³äîìèâ, ùî «áóëà ³äåÿ ñòâîðèòè äîäàòêîâó ðîáî÷ó ãðóïó Òðèñòîðîííüî¿ êîíòàêòíî¿ ãðóïè (ÒÊÃ) ç ïðîáëåìè ðîçì³íóâàííÿ». Íàðàç³ öå ïèòàííÿ âèð³øåíî äîðó÷èòè åêñïåðòàì ï³äãðóïè ç ïèòàíü áåçïåêè ÒÊÃ, çîêðåìà ó êîíòåêñò³ ãîòîâíîñò³ ÎÁѪ çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã ðîçì³íóâàííÿ.

Ñòîðîíè ïîãîäèëèñÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íåãàéíî ðîçïî÷àòè ó ðàìêàõ ÒÊà îáãîâîðåííÿ ìîäàëüíîñòåé ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ âèáîð³â â îêðåìèõ ðàéîíàõ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé íà îñíîâ³ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàãàëüíîâèçíàíèõ êðèòåð³¿â ÎÁѪ. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó öüîìó êîíòåêñò³ ìຠçàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèêà ÎÁѪ äî ðîáîòè ï³äãðóïè ç ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü Òèì÷àñîâî¿ Êîíòàêòíî¿ Ãðóïè. Ñòîðîíè êîíñòàòóâàëè íàäçâè÷àéí³ ðîçá³æíîñò³ ùîäî êîíñòèòóö³éíèõ çì³í: ðîñ³éñüêà ñòîðîíà ïðîäîâæóº íàïîëÿãàòè íà òîìó, ùî âîíè íå º â³äîáðàæåííÿì òîãî, ÿêèì ÷èíîì ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ïðîöåñ äååñêàëàö³¿ òà ñòàá³ë³çàö³¿. ̳í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè äåòàëüíî ïîÿñíèâ ³ ïîë³òè÷íó ³ þðèäè÷íó ëîã³êó êîíñòèòóö³éíèõ çì³í Çàêîíó ïðî îñîáëèâîñò³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ³í íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ëèøå ñòâîðåííÿ ëåã³òèìíèõ îðãàí³â âëàäè ï³ñëÿ âèáîð³â º êëþ÷åì äî ñòàá³ë³çàö³¿. Ó÷àñíèêè ïåðåãîâîð³â ï³äêðåñëèëè, ùî âèáîðè ïîâèíí³ áóòè â³ëüíèìè ³ ÷åñíèìè, ï³ä êîíòðîëåì ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà ³ ÎÁѪ íà îñíîâ³ 9 êîïåíãàãåíñüêèõ êðèòåð³¿â, ï³ä ÿêèìè ï³äïèñàëèñÿ âñ³ êðà¿íè-ó÷àñíèö³, ó ò.÷. ³ Ðîñ³ÿ. «Àáî ìè ³ìïëåìåíòóºìî ö³ êðèòå𳿠³ íàçèâàºìî âèáîðè â³ëüíèìè ³ ÷åñíèìè, àáî ìè ðîçïèñóºìîñÿ â òîìó, ùî ðîñ³éñüêà ñòîðîíà íå ãîòîâà çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ â³ëüíèõ ³ ÷åñíèõ âèáîð³â», - çàÿâèâ ̳í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè. ̳í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Ïàâëî Êë³ìê³í çàêëèêàâ ïðèñêîðèòè ïðîöåñ çâ³ëüíåííÿ ïîëîíåíèõ, âêëþ÷àþ÷è ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè äîïóñê äî íèõ ïðåäñòàâíèê³â ̳æíàðîäíîãî êîì³òåòó

×åðâîíîãî ÕÐÅÑÒÀ. Ñòîðîíè âèñëîâèëèñÿ çà ïðîäîâæåííÿ êîíñòðóêòèâíî¿ âçàºìî䳿 ó ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ÒÊÃ, çîêðåìà ó ÷àñòèí³ âîäîçàáåçïå÷åííÿ, â³äíîâëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò ïðè îäíî÷àñíîìó óçãîäæåíí³ ïèòàíü â³äíîâëåííÿ ñïëàòè ïîäàòê³â òà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â. Ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³ ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ ëÿæóòü â îñíîâó ðîáîòè íàñòóïíîãî ñàì³òó ë³äåð³â ÷îòèðüîõ äåðæàâ, ùî â³äáóäåòüñÿ 2 æîâòíÿ â Ïàðèæ³. ̳í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÔÐÍ Ô.Â.Øòàéíìàºð, ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³, ï³äêðåñëèâ, ùî ñüîìà çóñòð³÷ ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ ó «íîðìàíäñüêîìó ôîðìàò³» áóëà «íàéìåíø êîíôðîíòàö³éíîþ ³ íàéá³ëüø óñï³øíîþ». Çà ñëîâàìè ̳í³ñòðà, êîíñóëüòàö³¿ ïðîäåìîíñòðóâàëè, íàñê³ëüêè íàïðóæåíèì ³ ñêëàäíèì º äîñÿãíåííÿ ïðîãðåñó, ÿêèé ìîæå ó áóäü-ÿêó õâèëèíó îïèíèòèñÿ ï³ä çàãðîçîþ. Ñòîðîíè ïîãîäèëèñÿ, ùî ìîäàëüíîñò³ òà ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ âèáîð³â áóäóòü ðîçðîáëåí³ Ïîë³òè÷íîþ ï³äãðóïîþ Òðèñòîðîííüî¿ êîíòàêòíî¿ ãðóïè íà îñíîâ³ ïðîïîçèö³é Ï‘ºðà Ìîðåëÿ, êîîðäèíàòîðà â³ä ÎÁѪ ó ö³é ï³äãðóï³, à òàêîæ íà ̳íñüêîìó ïðîòîêîë³. Óñï³õ ̳íñüêîãî ïðîöåñó ïîâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ïîë³òè÷íî¿ âîë³ ñòîð³í ïîâàæàòè òà âèêîíóâàòè äîìîâëåíîñò³, äîñÿãíóò³ ó ̳íñüêó 12 ëþòîãî. Öÿ çóñòð³÷, 12 âåðåñíÿ, à òàêîæ äîñÿãíóòà äîìîâëåí³ñòü ïðî ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³ Ãëàâ äåðæàâ «íîðìàíäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè» ó Ïàðèæ³ ó æîâòí³ ö.ð. ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî, íåçâàæàþ÷è íà óñ³ òðóäíîù³, ïîë³òè÷íà âîëÿ ³ñíóº.


Sacramento Weekly

September, 18 2015

Несколько советов для тех, кто впервые продает дом nK!=2,2е“ь ƒ= C%м%?ью * =ге…23 C% …ед",›,м%“2,. Ìíîãèå ëþäè âûñòàâëÿþò äîìà íà ïðîäàæó ñàìè áåç ó÷àñòèÿ àãåíòà, ÷òîáû ñýêîíîìèòü íà êîìèññèîííûõ. Íî ñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùüþ àãåíòà ïî íåäâèæèìîñòè ïðîäàæà ìîæåò ïðîéòè áûñòðåå è ìåíåå õëîïîòíî. m=ƒ…=чь2е C!=",ль…3ю це…3. Õîðîøèé àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ïîìîæåò âàì íàçíà÷èòü ïðàâèëüíóþ öåíó çà âàø äîì. Íè÷òî íå ïðèâëåêàåò ïîêóïàòåëåé êàê ïðàâèëüíî íàçíà÷åííàÿ öåíà, è íè÷òî òàê íå îòïóãèâàåò ïîêóïàòåëåé êàê çàâûøåííàÿ öåíà. Äîìà ñ çàâûøåííîé öåíîé äîëüøå íàõîäÿòñÿ íà ìàðêåòå è â ïîñëåäñòâèè âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ ñíèæàòü öåíó, ÷òî óæå áóäåò âûãëÿäåòü ìåíåå ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ ïîêóïàòåëåé. Ýêîíîìèñòû ïðîãíîçèðóþò óâåëè÷åíèå ïðîäàæ â ýòîì ãîäó è ýòî õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ ïðîäàâöîâ. Íåêîòîðûå î÷åíü ñâîáîäíî ñåáÿ ÷óâñòâóþò ïðè ïîêóïêå è ïðîäàæå, à äëÿ íåêîòîðûõ ëþäåé ýòî ìîæåò áûòü îïðåäåëåííûé ñòðåññ è íåóâåðåííîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ. ß õî÷ó ïðèâåñòè íåñêîëüêî ñîâåòîâ äëÿ òåõ, êòî ïðîäàåò äîì â ïåðâûé ðàç. o%дг%2%"ь2е“ь * "=шеL “%K“2"е……%L C%*3C*е. Ïðåæäå ÷åì ïðîäàòü äîì òùàòåëüíî ïîäóìàéòå î òîì, ãäå âû áóäåòå æèòü ïîòîì. Åñëè âû ïëàíèðóåòå êóïèòü äðóãîé äîì, òî íóæíî çàðàíåå óçíàòü íà êàêóþ ñóììó âû ñìîæåòå âçÿòü çàåì, ÷òîáû óæå çíàòü ÷òî âû ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ïðàêòèêà ïðîäàæè è ïîêóïêè äîìîâ îäíîâðåìåííî è òàêîå ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ïîìîæåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è äåíüãè, ñâÿçàííûå ñ ïåðååçäîì. o%дг%2%"ь2е “"%L д%м * C!%д=›е. Åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü, òî ñäåëàéòå íåîáõîäèìûé êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, çàìåíèòe ñëîìàííûå ñåòêè íà îêíàõ, ñëîìàííûå ïëèíòóñà, ñìåñèòåëü åñëè òå÷åò è ò.ä. Äðóãèìè ñëîâàìè ïîäãîòîâüòå äîì ê ïîêàçó. À òàêæå ñìîòðèòå íà âàø äîì êàê íà îáû÷íûé äîì áåç ñåíòèìåíòàëüíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïîêóïàòåëü ìîæåò áåçðàçëè÷íî îòíîñèòüñÿ ê íåêîòîðûì âåùàì, êîòîðûå öåííû äëÿ âàñ, íàïðèìåð ê äåðåâó, êîòîðîå âû ñàìè ïîñàäèëè èëè ê ïëèòêå íà êóõíå, êîòîðóþ âû ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíîâèëè.

qдел=L2е “%%2"е2“2"3ю?3ю !е*л=м3 д%м=. Ïðåæäå ÷åì íàíÿòü àãåíòà, âñåãäà óçíàéòå êàê è ãäå âàø äîì áóäåò âûñòàâëåí íà ïðîäàæó.  äîïîëíåíèå ê îáùåèçâåñòíîìó ñàéòó MLS, ìíîãèå àãåíòû èìåþò äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ñàéòîâ, ãäå ìîæåò áûòü âûñòàâëåí âàø äîì, ÷òî ïîìîæåò ïðèâëå÷ü áîëüøå ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé. Òàêæå àãåíò ìîæåò ïîðåêîìåíäîâàòü è äðóãèå ñïîñîáû ïðèâëå÷ü ïîêóïàòåëåé, íàïðèìåð ñäåëàòü Open House. Òàêæå âàæíîå çíà÷åíèå èìååò êà÷åñòâî ôîòîãðàôèé è òî, êàê âàø äîì áóäåò íà íèõ âûãëÿäåòü. qдел=L2е "=ш д%м д%“23C…/м дл C%*3C=2елеL. Î÷åíü ÷àñòî ïðîäàâöû ñîçäàþò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ âî âðåìåíè, êîãäà ìîæíî ïîêàçûâàòü èõ äîì, ÷òî ìîæåò ñûãðàòü íå â èõ ïîëüçó. Íåêîòîðûå ëþäè, óâèäåâ äîì âûñòàâëåííûì íà ïðîäàæó, ìîãóò ñðàçó îáðàòèòüñÿ ê àãåíòó è çàõîòÿò ïîñìîòðåòü åãî ñðàçó, ïîýòîìó íóæíî ñòàðàòüñÿ ÷òîáû äîì áûë äîñòóïåí äëÿ ïðîñìîòðà â äíåâíûå ÷àñû.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå â òå÷åíèè íåñêîëüêèõ äíåé ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü íàéäåò äðóãîé äîì è çàáóäåò î âàøåì. Íó à åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû èëè íóæíà ïîìîùü äëÿ ïðîäàæè èëè ïîêóïêè äîìà, çâîíèòå, áóäó ðàäà ïîìî÷ü. Îëüãà Ïîäîëüñêàÿ 916-806-2567

7


8

¹ 35

September, 18 2015

Йом-Кипур (Судный день) Êàëåíäàðü åâðåéñêèõ ïðàçäíèêîâ 2015 ãîä.

Éîì-Êèïóð (10 Òèøðåé, â 2015 ãîäó âûïàäàåò íà 23 ñåíòÿáðÿ). Äåñÿòûé äåíü åâðåéñêîãî íîâîãî ãîäà Ñóäíûé äåíü (Éîì-Êèïóð) - äåíü èñêóïëåíèÿ ãðåõîâ è Âûñøåãî ñóäà. Ýòî åäèíñòâåííûé äåíü â ãîäó, êîãäà Òîðà ïðåäïèñûâàåò ÷åëîâåêó íå çàíèìàòüñÿ íè÷åì, êðîìå àíàëèçà ñâîèõ ïîñòóïêîâ è ïîìûñëîâ.  äðåâíîñòè, êîãäà â Èåðóñàëèìå åùå ñòîÿë Õðàì, â Ñóäíûé äåíü ïåðâîñâÿùåííèê ñîâåðøàë ïðîöåäóðó ñàìîî÷èùåíèÿ, âõîäèë â õðàì, ãîòîâèë æåðòâó äëÿ çàêëàíèÿ è ïðèíîñèë åå âî èñêóïëåíèå ãðåõîâ âñåãî íàðîäà Èçðàèëåâà. Ñåãîäíÿ ñóòü îáðÿäîâûõ äåéñòâèé ïåðåøëà èç Õðàìà â ñèíàãîãó, à ìåñòî æåðòâîïðèíîøåíèÿ çàíÿëè ìîëèòâû. «Îòêðûâàþùàÿ ìîëèòâà» - ÊîëÍèäðåé - ïðåâðàòèëàñü â ñèìâîë âñåãî ïðàçäíèêà. Îíà ïðîèçíîñèòñÿ òðèæäû è ïîåòñÿ âñëóõ. Íåò ñîìíåíèé, ÷òî ýòîìó ñïîñîáñòâîâàë ïðåêðàñíûé ìîòèâ, ïðèøåäøèé èç ñðåäíåâåêîâîé Èñïàíèè.  Éîì-Êèïóð ÷èòàþò òàêæå ïîìèíàëüíóþ ìîëèòâó, ê êîòîðîé â íàøè äíè äîáàâèëîñü åùå äâå ÷àñòè: ïîìèíîâåíèå æåðòâ Êàòàñòðîôû è ïîãèáøèõ â âîéíàõ çà íåçàâèñèìîñòü Èçðàèëÿ.  1973 ãîäó â ýòîò äåíü àðìèè Åãèïòà è Ñèðèè ïðåäïðèíÿëè âíåçàïíîå íàïàäåíèå íà Èçðàèëü. Ïðÿìî èç ñèíàãîã è èç ñâîèõ äîìîâ ëþäè îòïðàâèëèñü â áîé, è ðåâ ìîòîðîâ íàðóøèë ïîêîé ïðàçäíèêà. Ìíîãèå íå âåðíóëèñü. Òàê ñòàðûå îáðÿäîâûå ôîðìû íàïîëíèëî íîâîå òðàãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå - óòðàòû è ñêîðáü.  êàíóí Éîì-Êèïóð ïðèíÿòî åñòü «ðàçäåëÿþùóþ òðàïåçó», ïîñëå êîòîðîé äî èñõîäà Ñóäíîãî äíÿ - ñòðîãèé ïîñò. Ñèíàãîãè íàïîëíÿþòñÿ íàðîäîì: ïðèõîäÿò äàæå òå, êòî íå áûâàåò òàì â òå÷åíèå ãîäà.  Èçðàèëå â ýòîò äåíü çàêðûòû âñå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, íå ðàáîòàåò òðàíñïîðò, ðàäèî, òåëåâèäåíèå. Íà óëèöàõ íå âèäíî äàæå ÷àñòíûõ àâòîìàøèí, çàòî ïîëíî äåòåé íà âåëîñèïåäàõ,

ñâîáîäíî ðàçúåçæàþùèõ ïî ïóñòûì óëèöàì. Ñóäíûé äåíü, ñîãëàñíî åâðåéñêîé òðàäèöèè, çàâåðøàåòñÿ òåì, ÷òî êàæäûé åâðåé ïîëó÷àåò ïîëîæèòåëüíóþ èëè îòðèöàòåëüíóþ îöåíêó ñâîèõ äåÿíèé, à íà åå îñíîâå - ïðèãîâîð ìèëîñòèâûé èëè îñóæäàþùèé. Ýòî äåíü, êîãäà âûÿñíÿåòñÿ, ïðèíÿòà èëè îòêëîíåíà ïðîñüáà î ïðîùåíèè Âûñøèì ñóäîì íà íåáåñàõ. Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò «çàêðûâàþùàÿ ìîëèòâà», ïðîèçíîñèìàÿ ïðè çàõîäå ñîëíöà - ïîñëå íåå óæå êàê áû çàêðûòû âðàòà ìèëîñåðäèÿ, ÷åðåç êîòîðûå ïîäíèìàþòñÿ ê íåáó ïðîñüáû è ìîëèòâû íàðîäà Èçðàèëÿ. Ðàçäàþòñÿ çâóêè øîôàðà, è ñëûøåí çàâåðøàþùèé âñå îáðÿäû ïðèçûâ: «Â

ñëåäóþùåì ãîäó - â Èåðóñàëèìå». Äîðîãèå äðóçüÿ! Åâðåéñêàÿ îáùèíà «Ìèøèàõ Íàäåæäà Èçðàèëÿ», ïðèãëàøàåò âàñ â ñðåäó 23 ñåíòÿáðÿ â 11 óòðà íà îñîáîå ñëóæåíèå ïîñâÿùåííîå ïðàçäíèêó Éîì-Êèïóð (Äåíü Èñêóïëåíèÿ). Áóäåò ñîâåðøàòüñÿ îñîáàÿ ìîëèòâà ïîêàÿíèÿ è èñïîâåäàíèÿ ãðåõîâ. Ìîëèòâà âûçäîðîâëåíèÿ áîëüíûõ. ×òåíèå ñâèòêà Òîðû. Ïðèõîäèòå ïðàçäíîâàòü âìåñòå ñ íàìè ïî àäðåñó: 5051 College Oak Drive, Sacramento, CA 95841

i%м-j,C3! 22 - 23 Ñåíòÿáðÿ 2015 Äåñÿòûé äåíü åâðåéñêîãî íîâîãî ãîäà - Ñóäíûé äåíü (Éîì-Êèïóð) - äåíü èñêóïëåíèÿ ãðåõîâ è Âûñøåãî ñóäà. Ýòî åäèíñòâåííûé äåíü â ãîäó, êîãäà Òîðà ïðåäïèñûâàåò ÷åëîâåêó íå çàíèìàòüñÿ íè÷åì, êðîìå àíàëèçà ñâîèõ ïîñòóïêîâ è ïîìûñëîâ. q3**%2 - o!=ƒд…,* *3?еL 27 Ñåíòÿáðÿ - 4 Îêòÿáðÿ, 2015 Åâðåéñêèé ïðàçäíèê êóùåé, Ñóêêîò, íà÷èíàåòñÿ íà 15-é äåíü íîâîãî ãîäà (15 òèøðåÿ) è ïðîäîëæàåòñÿ 7 äíåé. Ýòî âðåìÿ, êîãäà çåìëåäåëüöû, çàâåðøèâ ñáîð óðîæàÿ, ìîãóò îòäîõíóòü äî ïåðâûõ äîæäåé. xм,…, `це!е2 , q,м.=2 Š%!= 4 - 6 Îêòÿáðÿ, 2015 Øìèíè Àöåðåò è Ñèìõàò Òîðà çàâåðøàþò ÷åðåäó îñåííèõ åâðåéñêèõ ïðàçäíèêîâ.  Òîðå ñêàçàíî, ÷òî íà âîñüìîé äåíü îò íà÷àëà ïðàçäíèêà Ñóêêîò áóäåò åùå îäèí îòäåëüíûé, ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðàçäíèê. u=…3*= 6 - 14 Äåêàáðÿ, 2015 Åâðåéñêèé ïðàçäíèê ñâå÷åé, êîòîðûå çàæèãàþò â ÷åñòü ÷óäà, ïðîèñøåäøåãî ïðè îñâÿùåíèè Õðàìà ïîñëå ïîáåäû âîéñêà Èåãóäû Ìàêêàâåÿ íàä âîéñêàìè öàðÿ Àíòèîõà â 164 ãîäó äî íàøåé ýðû. Ýòîò ïðàçäíèê íà÷èíàåòñÿ 25-ãî ÷èñëà åâðåéñêîãî ìåñÿöà êèñëåâà. Åñëè Âû õîòèòå áîëüøå óçíàòü î åâðåéñêèõ ïðàçäíèêàõ, Åâðåéñêàÿ îáùèíà «Ìèøèàõ Íàäåæäà Èçðàèëÿ», ïðèãëàøàåò Âàñ ïîñåòèòü íàøè áîãîñëóæåíèÿ ïî àäðåñó: 5051 College Oak Drive, Sacramento, CA 95841 Êàæäûé øàááàò â ñóááîòó â 11óòðà. Òåë. (916) 879 - 6501


Sacramento Weekly

September, 18 2015

9

Японское наращивание волос Ðåøèëè íàðàñòèòü âîëîñû ìàêñèìàëüíî ùàäÿùèì ñïîñîáîì? ßïîíñêîå íàðàùèâàíèå âîëîñ îäíà èç ñàìûõ ìîäíûõ è íàèáîëåå áåçîïàñíûõ õîëîäíûõ ìåòîäèê. “C%…“*%е …=!=?,"=…,е "%л%“ ,л, …=!=?,"=…,е …= *%льц=.. ßïîíñêîå íàðàùèâàíèå âîëîñ ïîçâîëÿåò ïðèäàòü ïðè÷åñêå æåëàííûé îáúåì è äëèíó áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñëîæíûõ èíñòðóìåíòîâ, êëåÿùèõ âåùåñòâ è äåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð. Ïðîñòîòà ïðîöåäóðû, ðàçíàÿ äëèíà è øèðîêàÿ ïàëèòðà îòòåíêîâ íàêëàäíûõ ïðÿäåé ìîæíî áåç êðàñîê è íîæíèö ñäåëàòü êàñêàäíóþ ñòðèæêó èëè ñîçäàòü ýôôåêò ìåëèðîâàíèÿ. Ñóäÿ ïî Îòçûâàì, ÿïîíñêàÿ òåõíîëîãèÿ - ñàìàÿ ùàäÿùàÿ.

oлю“/ C%…“*%г% …=!=?,"=…, "%л%“ * Ëåãêîñòü è ñêîðîñòü èñïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû; * Âî âðåìÿ íàðàùèâàíèÿ è êîððåêöèè íå èñïîëüçóþòñÿ òåðìî-ïðèáîðû è õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû; * Íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé â óõîäå çà âîëîñàìè; * Ìîæíî íàðàñòèòü ïðÿäè ëþáîé äëèíû è ðàçíûõ îòòåíêîâ, ïîýòîìó ÿïîíñêèé ìåòîä íàðàùèâàíèÿ îòëè÷íî ïîäîéäåò òåì, êòî ëþáèò ñìåëûå ýêñïåðèìåíòû èëè ïðèäåðæèâàåòñÿ íåôîðìàëüíîãî ñòèëÿ; * Íàðàùåííûå âîëîñû ìîæíî óêëàäûâàòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè; * Êîëüöà óñòîé÷èâû ê òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèÿì;

* Õîëîäíîå íàðàùèâàíèå * Íàêëàäíûì ïðÿäÿì íå ñòðàøíû íè óêëàäêè ôåíîì, íè ìîðñêàÿ âîäà, íè ãîðÿ÷èé âîçäóõ; * Êîëüöà ñäåëàíû èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ, ãèïîàëëåðãåííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîýòîìó íàðàùèâàíèå âîëîñ ÿïîíñêèì ñïîñîáîì ïðàêòè÷åñêè íå èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèé. Ñòîèìîñòü óñëóãè $80 (ðàáîòà) + Ïëþñ ñòîèìîñòü âîëîñ Àïïîéòìåíò äëèòñÿ 2 - 3 ÷àñà Ìåëëèðîâàíèå, ïîêðàñêà, òîíèðîâàíèå, óêëàäêà âîëîñ è äðóãèå óñëóãè. Ðàáîòû ñìîæåòå óâèäåòü íà ñòðàíèöå ôýéñáóêå George inna rusu Çâîíèòå. 916-833-2115


10

¹ 35

September, 18 2015

Classified AUTO SALE Lexus is-250, 2D10, 54 k, ñåðåáðÿíûé, íàâèãàöèÿ, êàìåðà. All Power. Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. $ 17.600 òåë. (916) 521-3267 2010 Toyota Prius at, ac, 4 door, white, 48 k, tinted, runs great, excellent. condition, price negotiable 916-224-1494 2012 Nissan Rogue SUV, at, ac, 4 door, all power, blue, tinted, 27 k only, 2 w drive, spoiler, registered, very economic, runs great $12300 or b. offer 916 224-1495 or text me Ïðîäàåòñÿ Acura TL-S 3.2, 2002 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñèíèé öâåò. Ïðîáåã 201,000. Clean title. $3800 Òåë: (916) 300-1481 ïîñëå 6pm AUTO SERVICE Îïûòíûé àâòîìåõàííèê ïîìîæåò ïî÷èíèòü âàø àâòîìîáèëü. Ïðîôåññèîíàëèçì è êà÷åñòâî ãàðàíòèðóþ. (916) 873-4403 Ñëàâèê. Àäðåñ 3451 I street, suite 96, North Highlands, CA 95660 JOB OFFER / Ï Ð Å Ä Ë À à À Þ ÐÀÁÎÒÓ Ñòàíüòå äèëåðîì íàäåæíîãî è âûãîäíîãî ïàðòíåðà - ðóññêîãî òåëåâèäåíèÿ eTVnet. Âíèìàíèå: ñ

ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ìû ïðåäëàãàåì íîâûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà! Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. Ïèøèòå support@eTVnet.com  òåëåôîííóþ êîìïàíèþ New Systems òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð/ àãåíò ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè, æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû è íàâûêè. Îáðàùàòüñÿ ïî èìåéëó szhuchenko@yahoo.com Ïðåäëàãàþ ðàáîòó âîäèòåëÿ Class A (äâà ïèöåïà)Local. Part time, Full time. Oïëàòà 50 öåíòîâ çà 1 ìèëþ. 2 âûõîäíûõ. Ðàáîòó â Òåàì Sacramento-Orlando (Florida). Âûåçä Âòîðíèê8:00àì. Ïðèåçä Ñóááîòà12:00 Ìóæ÷èíà èùåò ðàáîòíèêà ïî óõîäó. Íåîáõîäèìî âîæäåíèå ìàøèíû è ïðîæèâàíèå â ð-íå Àíòåëîïà. Òåë. 916 5726276. Îñòàâüòå ñîîáùåíèå. Íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ ïîåçäêàìè â äàëüíèå Øòàòû, íóæåí âîäèòåëü ñ êàòåãîðèåé “C”. Ïîòðóäèòåñü ïîçâîíèòü ïî òåë. (916) 370 0845 Ï ð å ä ë à ã à å ì äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê â àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè. Àíãëèéñêèé íå îáÿçàòåëåí. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

ïðè âñòðå÷å. Îñòàâüòå ñîîáùåíèå. Òåë. (916) 628-2909 Oçäîðîâèòåëüíîìó öåíòðó òðåáóåòñÿ íà full-time register nurse with CA RN lisence. Genry 916-369-1113. We are COD appliance repair company looking for full/part time experienced technicians in San Diego area. We split jobs 50/50. Please call (310) 876-2273 Eugene Ñâàäåáíûé ñàëîí ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó øâåþ. Òåë. 916- 6125225. Âåðà Dental Office is looking for a Dental Assistant/ Front Desk. Experience is required. Please call (916) 607-8374 JOB SEARCH / ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ I am 19 year old and I can work but I don’t have car and I don’t speak English. My cell phone number 916-272-6915 Wilie OTHER Ìóæ÷èíà 61 ãîä, íà SSI ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé äî 60 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 916-678-2746 Âèêòîð Ìóæ÷èíà 68-5,5140. Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé, êîòîðàÿ ëþáèò: îòäûõ íà ïðèðîäå, ãîðíûå ëûæè,

Dental Office is looking for a Dental Assistant/ Front Desk. Experience is required. Please call (916) 607-8374

Îáúÿâëåíèÿ

âåëîñèïåä, êåìïèíã! Òåë. (916) 300-0342 Ïàðåíü 36 ëåò. Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé. Òåë. 916390-5767 PURCHASE / ÊÓÏËÞ Êóïëþ ï÷åë. Òåë. 916317-0962 Êóïëþ ïèàíèíî. Íå äîðîãî. Òåë: (916) 3001481 ïîñëå 6pm REAL ESTATE Íåäâèæèìîñòü ïîêóïêà è ïðîäàæà. Î÷åíü âûãîäíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîäàâöîâ íåäâèæèìîñòè. Á å ñ ï ë à ò í û å óñëóãè ðèýëòîðà äëÿ ïîêóïàòåëåé. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,îòëè÷íûé ñåðâèñ. Äëÿ áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè çâîíèòå ïî òåë. 916-2962809. Îëüãà Áeíÿêîôô, REALTOR, Lic. BRE # 01873492 Core Group RE www.MyHomeSacramento.com (916) 2962809 Ïðîäàåòñÿ 4bd/3bh, 1919 sq. ft. äîì â Îðàíæåâàëü. Ñâåæèé ðåìîíò. Âîçìîæåí ðåíò ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. (916) 2962809 REALTOR Olga Beniakoff. Lic. # 01873492 Core Group RE RENT Ñäàþòñÿ â àðåíäó äâå ìåáëèðîâàííûå êîìíàòû â áîëüøîì ïðîñòîðíîì äîìå (2,600 sqf) çà $600 è $500 â ðàéîíå Êàðìàéêëà äëÿ îòâåòñòâåííûõ è ÷èñòîïëîòíûõ ñúåìùèêîâ. Âìåñòå

Êóïîí ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

÷àñòíûå è êîììåð÷åñêèå îáúÿâëåíèÿ äî 15 ñëîâ íà îäíó íåäåëþ $5 âûäåëåííûå ðàìêîé èëè äî 30 ñëîâ $10, ×åê èëè ìàíè-îðäåð âûïèñûâàòü íà èìÿ: «Sacramento Weekly» ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tel:________________________________ Íà ñêîëüêî íåäåëü:_________ Mail address: «Sacramento Weekly» P.O. Box 41211, Sacramento, CA 95841 Òåëåôîí â Ñàêðàìåíòî (323) 350-0774

sacweekly.com

ñ àðåíäîé æèëüöàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íûé äîñòóï ê ñàäó (â ò.÷. BBQ) â ñðåäèçåìíîìîðñêîì ñ ò è ë å , (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêæå êóõíÿ, ñîáñòâåííûé òóàëåò è âàííà, Wi-Fi) ïàðêîâî÷íûå ìåñòà, à òàêæå ñåðâèñ ïî óáîðêå ïîìåùåíèé. (Âîçìîæíà ñêèäêà â ñ÷åò ïîìîùè õîçÿèíó ïî äîìó/ ñàäó, ñòóäåíòîâ èëè ðàáîòàþùèõ). Çâîíèòå Áèëëó ïî òåë: (916) 7471704 Ñäàåòñÿ êîìíàòà â ðåíò äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êîìíàòà ñ ìåáåëüþ íà âòîðîì ýòàæå, íåäàëåêî îò ìàãàçèíà WinCo, ñ áèëàìè è èíòåðíåòîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 254-2834 Ñ 15 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå Power Inn è 14 Ave, ñäàåòñÿ êîìíàòà ñ ìåáåëüþ, âòîðîé ýòàæ; äëÿ ëþäåé áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Öåíà äîãîâîðíàÿ + äåïîçèò. (916) 912-6069 Ñäàåòñÿ â ðåíòó êîìíàòà ñ ìåáåëüþ â õîðîøåì ÷èñòîì äîìå. Êîìíàòà íà âòîðîì ýòàæå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. (916) 912-6069 Ñäàåòñÿ â ðåíò ïûëåñîñ Rainbow ñ ïðèñòàâêîé äëÿ ìûòüÿ êàðïåòà. Çâîíèòå (916) 512-7130 SALE / ÏÐÎÄÀÞ Ïðîäàåòñÿ ñâàäåáíîå áàëüíîå ïëàòüå, ðàçìåð 6, ïðèøèòûå øëåéêè; òåë. 916-862-3521 Ï ð î ä à å ò ñ ÿ ýëåêòðîêîëÿñêà äëÿ èíâàëèäîâ Jet-2 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 916-927-7881 ÂÂÅÄÓÙÈÉ ÄÈÄÆÅÉ ïðîâåäóò âàø ïðàçäíèê ÿðêî, ïðîíèêíîâåííî è èíòåðåñíî - Ñâàäüáû Êîðïîðàòèâû - Þáèëåè – Ïðàçäíèêè. Çâóêîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ: - áàíêåòîâ - ñâàäåá óëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Äëÿ âàøåãî ïðàçäíèêà òàêæå: - Ôîòîãðàôû Îïåðàòîðû - Âîêàëèñòû - Òàíöîðû Êîíòàêòû SKYPE: (415) 670- 9493 Cell: (916) 476 7237. Email: massovikru@rambler.ru

SERVICES / ÓÑËÓÃÈ

1047, ïðèíèìàåì ïî àïîéòìåíòàì ïî àäðåñó

7433 Greenback Ln. # I, Citrus Heights 95610

Âûïîëíÿþ ðàáîòû ïî ñàíòåõíèêå, ýëåêòðèêå. Óñòàíîâêà è ðåìîíò. Ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîñòàíêîâ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ è äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íåäîðîãî. Òåë. (916) 335-3993 Óðîêè ôîðòåïèàíî è âîêàëà. Òåë. (916) 844 9172 Ïî ïîâîäó ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè ÁÈÎÌÅÄÈÑ è êîððåêòèðîâêå âàøåãî çäîðîâüÿ, à òàê æå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòà ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ îáðàùàéòåñü ê Ëàðèñå 916-769-

Ãàçåòa Sacramento Weekly ïðèãëàøàåò äåëîâûõ ýíåðãè÷íûõ ëþäåé ê ñîòðóäíè÷åñòâó â êà÷åñòâå àãåíòîâ ïî ðåêëàìå. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, õîðîøèé çàðàáîòîê. Çíàíèå àíãëèéñêîãî îáÿçàòåëüíî. Òåë. (323) 350-0774 cell.


Sacramento Weekly

September, 18 2015

11

Очарование женственности òàêæå ïðèîáðåòàåò ìóæñêèå ÷åðòû õàðàêòåðà, ÷òîáû ïîëíåå ñîîòâåòñòâîâàòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòå. Ýòî çíà÷èò - ìåíüøå æåíñòâåííîñòè, óòðàòà æåíñêîé íåæíîñòè è îáàÿíèÿ. Êîãäà îíà áåðåò íà ñåáÿ ñâîéñòâåííóþ ìóæ÷èíàì îòâåòñòâåííîñòü, îíà íà÷èíàåò èñïûòûâàòü ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùèé ñòðåññ, ñòàíîâèòñÿ áîëåå íåðâîçíîé è îáåñïîêîåííîé. Ýòî ïðèâîäèò ê óòðàòå óìèðîòâîðåííîñòè, à ýòî î÷åíü öåííîå êà÷åñòâî, åñëè îíà õî÷åò äîáèòüñÿ óñïåõà â ñîçèäàíèè ñ÷àñòëèâîãî äîìà. Êîãäà îíà òðàòèò âðåìÿ è ñèëû íà âûïîëíåíèå ìóæñêîé ðàáîòû, îíà ïðåíåáðåãàåò âàæíûìè ôóíêöèÿìè, ñâîéñòâåííûìè èìåííî åé.  ðåçóëüòàòå âñÿ ñåìüÿ îêàçûâàåòñÿ â ïðîèãðûøå.

nч=!%"=…,е ›е…“2"е……%“2, Õåëåí Àíäåëèí cл="= 7. l3›“*,е , ›е…“*,е !%л, Š!, м3›“*,е C%2!еK…%“2, Äëÿ òîãî ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â ñîçèäàíèè ñåìüè, ïîìîãèòå ìóæó ïðåóñïåòü â èñïîëíåíèè åãî ðîëè. Äëÿ ýòîãî îñîçíàéòå òðè ìóæñêèå ïîòðåáíîñòè: 1. Ìóæ÷èíà äîëæåí ôóíêöèîíèðîâàòü â ñâîåé ìóæñêîé ðîëè ãëàâû ñåìüè, çàùèòíèêà è êîðìèëüöà. 2. Îí äîëæåí ÷óâñòâîâàòü íóæäó ñåìüè â òîì, ÷òîáû îí èñïîëíÿë ýòó ðîëü. 3. Íóæíî, ÷òîáû îí ïðåâîñõîäèë æåíùèíó â ýòîé ðîëè. 1. Îñóùåñòâëåíèå ìóæñêîé ðîëè íà ïðàêòèêå.Âî-ïåðâûõ, åìó íóæíî îñóùåñòâèòü ýòó ðîëü â ðåàëüíîé æèçíè â êà÷åñòâåãëàâû ñåìüè.Îí äîëæåí âèäåòü ñî ñòîðîíû ñåìüè ïî÷òåíèå è ïîääåðæêó ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå. Âî-âòîðûõ, îí äîëæåí äåéñòâèòåëüíîîáåñïå÷èâàòü ñåìüþ,óäîâëåòâîðÿòü å¸ íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè è äåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ïîìîùè ñî ñòîðîíû. È, â-òðåòüèõ, îí äîëæåí âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çàùèòíèêà ñåìüè, îãðàæäàÿ å¸ îò îïàñíîñòè, íåâçãîä è òðóäíîñòåé. 2. Îí äîëæåí âèäåòü â ñåìüå ïîòðåáíîñòü â ýòîé ìóæñêîé ðîëè.Åìó íóæíî âèäåòü, ÷òî ñåìüÿäåéñòâèòåëüíî íóæäàåòñÿâ íåì êàê â ñâîåé ãëàâå, çàùèòíèêå è êîðìèëüöå. Êîãäà æåíùèíà íà÷èíàåò çàðàáàòûâàòü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáÿ, êîãäà îíà íàõîäèò ñîáñòâåííîå ìåñòî â æèçíè, ñòàíîâÿñü íåçàâèñèìîé îò ìóæà, îíà ïåðåñòàåò èñïûòûâàòü â íåì íóæäó. Äëÿ íåãî ýòî ñåðüåçíàÿ óòðàòà. Åãî ìóæñêàÿ ïîòðåáíîñòü âèäåòü íóæäó â íåì êàê â ìóæ÷èíå íàñòîëüêî ñèëüíà, ÷òî êîãäà ïîòðåáíîñòü â íåì èñ÷åçàåò, îí ìîæåò óñîìíèòüñÿ â ñàìîì ñìûñëå ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîâëèÿòü íà åãî îòíîøåíèå ê æåíå, ïîñêîëüêó åãî ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà îò÷àñòè âîçíèêëè èç å¸ ïîòðåáíîñòè â çàùèòå, óêðûòèè è îáåñïå÷åíèè. 3. Îí äîëæåí ïðåâîñõîäèòü æåíùèíó â èñïîëíåíèè ñâîåé ìóæñêîé ðîëè.Ìóæ÷èíà îáû÷íî îñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ýòîé ðîëè ïî ñðàâíåíèþ ñ æåíîé. Îäíàêî ìîæåò âîçíèêíóòü óãðîæàþùàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà æåíùèíà äîáèâàåòñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ íà åãî ïîïðèùå, êîãäà îíà çàíèìàåò áîëåå âûñîêîå ïîëîæåíèå, áîëüøå çàðàáàòûâàåò èëè ïðåóñïåâàåò âî âñåì òîì, ÷òî òðåáóåò ïðèëîæåíèÿ ñâîéñòâåííûõ ìóæ÷èíàì ñèë, íàâûêîâ èëè ñïîñîáíîñòåé. mе“%“2% 2ель…%“2ь %K?е“2"= Ê ñîæàëåíèþ, ìû âèäèì, êàê ýòè èçâå÷íûå ïðèíöèïû íàðóøàþòñÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Æåíùèíû âòîðãëèñü â ìèð ìóæ÷èí. Ìû èìååì ïîêîëåíèå ðàáîòàþùèõ ìàòåðåé, êîíêóðèðóþùèõ ñ ìóæ÷èíàìè â äîñòèæåíèè áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ, áîëåå ïðåñòèæíûõ äîëæíîñòåé è âûñîêîé çàðïëàòû. Äîìà òîæå íå âñå â ïîðÿäêå. Æåíùèíà áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïûòàåòñÿ âñå äåëàòü ïî-ñâîåìó. Ïî÷òè èñ÷åçëà æåíà, óìåþùàÿ áåçîãîâîðî÷íî äîâåðÿòü ìóæó, ïîä÷èíÿþùàÿñÿ åãî ðóêîâîäñòâó è ãîòîâàÿ îïåðåòüñÿ íà åãî ðóêó. Æåíùèíà èñïîëíÿåò ìíîãèå ìóæñêèå ôóíêöèè ñàìà. Íåçàâèñèìîñòü æåíùèí ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî îíè ïåðåñòàëè èñïûòûâàòü ïîòðåáíîñòü â ìóæñêîé çàùèòå è îáåñïå÷åíèè, à ýòî áîëüøàÿ óòðàòà äëÿ íèõ îáîèõ. Ïîñêîëüêó ìóæ÷èíà íå âèäèò æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòè â èñïîëíåíèè ñâîåé ìóæñêîé ôóíêöèè, îí íå âèäèò íàäîáíîñòè â ñåáå, à ïîòîìó íå ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé. Êîãäà æåíùèíà áåðåò íà ñåáÿ âûïîëíåíèå ìóæñêèõ ðîëåé, îíà

)2%K/ C!е3“Cе2ь ×òîáû ïðåóñïåòü, íóæíî òâåðäî ïîìíèòü î ìóæñêîé ðîëè ãëàâû ñåìüè, çàùèòíèêà è êîðìèëüöà. Ïîìíèòå, åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàø ìóæ áûë ñ÷àñòëèâ, îí äîëæåí èñïîëíÿòü ìóæñêóþ ðîëü, ÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí âàì íóæåí, è ïðåâîñõîäèòü âàñ â èñïîëíåíèè ñâîåé ðîëè. Ïóñòü îí ðóêîâîäèò ñåìüåé, âûïîëíÿåò ìóæñêóþ ðàáîòó ïî äîìó è îáåñïå÷èâàåò âàñ âñåì íåîáõîäèìûì. È òîëüêî â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè âàì ìîæíî áóäåò ïåðåñòóïèòü ãðàíèöó ìåæäó âàøèìè ðîëÿìè è âçÿòüñÿ çà âûïîëíåíèå ìóæñêîé ðàáîòû. Êîãäà îí èñïîëíÿåò ìóæñêóþ ðîëü, íå æäèòå îò íåãî ñîâåðøåíñòâà. Íå ïðèäèðàéòåñü ïî ìåëî÷àì, íå âìåøèâàéòåñü â òî, êàê îí ýòî äåëàåò. Åñëè îí ïðåíåáðåãàåò âûïîëíåíèåì ìóæñêîé ðàáîòû, è â ðåçóëüòàòå âû ñòàëêèâàåòåñü ñ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè, íå æàëóéòåñü. Ïðîñòî ñêàæèòå åìó: «Ó ìåíÿ ïðîáëåìà». ßñíî è ÷åòêî èçëîæèòå ñóòü ïðîáëåìû è å¸ ïîñëåäñòâèÿ. Çàòåì ñïðîñèòå: «Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ñ ýòèì äåëàòü?» Òàêèì îáðàçîì, âû ïî÷òèòå åãî êàê ãëàâó ñåìüè, ïåðåëîæèòå ïðîáëåìó íà åãî ïëå÷è è ïîìîæåòå åìó îùóòèòü ñåáÿ íóæíûì. Åñëè îí è äàëüøå íå âîçüìåòñÿ çà ðàçðåøåíèå ïðîáëåìû, íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ. Èçìåíåíèÿ íå ïðîèñõîäÿò áûñòðî. Äàëåå íà÷íèòå õâàëèòü åãî. Èñïîëíåíèå ìóæñêîé ðîëè íåëåãêîå äåëî, è ÿ ñêîðî îáúÿñíþ, ÷òî ÿ èìåþ â âèäó. Âàøà ïîõâàëà áóäåò äëÿ íåãî ñàìîé áîëüøîé íàãðàäîé. Áóäüòå ùåäðû íà ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. Äëÿ íåãî ýòî áîëüøå, ÷åì íàãðàäà çà òðóä. È, íàêîíåö, âåðíî è ïîñòîÿííî èñïîëíÿéòå ñîáñòâåííûå îáÿçàííîñòè ïî äîìó. Òîãäà âû ïðîâåäåòå ÷åòêóþ ãðàíèöó ìåæäó âàøèìè ðîëÿìè è ïîìîæåòå åìó ïðåóñïåòü â âûïîëíåíèè ìóæñêèõ ôóíêöèé. qмеше…,е !%леL Êîãäà ìóæñêèå è æåíñêèå ðîëè íå îïðåäåëåíû ÷åòêî, ïðîèñõîäèò ñìåøåíèå ðîëåé.  òàêîì ñëó÷àå æåíùèíà îò÷àñòè âûïîëíÿåò ìóæñêóþ ðàáîòó, à ìóæ÷èíà - æåíñêóþ. Åñëè ïîäîáíîå ïîëîæåíèå âåùåé âðåìåííîå, íè÷åãî ñòðàøíîãî, íî åñëè òàêîå ñòàíîâèòñÿ îáðàçîì æèçíè, ñåìüå íàíîñèòñÿ ñåðüåçíûé âðåä. Äåòÿì íóæíî ðàçâèâàòü â ñåáå ïðèðîäó, ñâîéñòâåííóþ èõ ïîëó, è â ñâÿçè ñ ýòèì èì íóæíî âèäåòü â ñâîèõ ðîäèòåëÿõ íå ðàçìûòûé, íî ÷åòêèé îáðàç ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ÷òîáû áðàòü ñ íèõ ïðèìåð. Ìàòü äåìîíñòðèðóåò ñâîé æåíñêèé îáðàç, êîãäà èñïîëíÿåò æåíñêóþ ðîëü. Êîãäà îíà õîäèò ïî äîìó â æåíñòâåííîé îäåæäå, âûïîëíÿåò äîìàøíèå îáÿçàííîñòè, íåæíî çàáîòÿñü î äåòÿõ, íÿí÷àñü ñ ðåáåíêîì, îíà ôîðìèðóåò â äåòÿõ æåíñêèé îáðàç. Åñëè îíà èçëó÷àåò äîâîëüñòâî è ñ÷àñòüå â èñïîëíåíèè ýòîé ñâîåé ðîëè, îíà ðèñóåò äåòÿì ïîëîæèòåëüíóþ êàðòèíó æåíñòâåííîñòè. Êîãäà îòåö èñïîëíÿåò ìóæñêóþ ðîëü â êà÷åñòâå ñèëüíîãî ëèäåðà, çàùèòíèêà è êîðìèëüöà è êîãäà äåòè èìåþò âîçìîæíîñòü âèäåòü åãî â äåéñòâèè, êîãäà îí ñ ãîòîâíîñòüþ áåðåò íà ñåáÿ ìóæñêèå îáÿçàííîñòè è ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèå îò ðàáîòû, îí ïðåäñòàâëÿåò èì áëàãîïðèÿòíûé ìóæñêîé îáðàç. Åñëè â äîìå åñòü ÷åòêîå ðàçëè÷èå â ìóæñêîì è æåíñêîì îáðàçå, ìàëü÷èêè âûðàñòóò ìóæåñòâåííûìè, à äåâî÷êè - æåíñòâåííûìè. Íî êîãäà âñå ñêëàäûâàåòñÿ íå òàê, êàê íóæíî, êîãäà ðîëè ðàçìûòû, òîãäà â ñåìüå íàçðåâàåò ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Ìíîãèå ñëó÷àè ãîìîñåêñóàëüíîñòè âîçíèêëè â äîìàõ, ãäå ðîëè ìóæ÷èí è æåíùèí áûëè ðàçìûòû. Äåâî÷êè è ìàëü÷èêè â òàêèõ ñåìüÿõ íå ïîëó÷èëè ÷åòêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ìóæñêîì è æåíñêîì îáðàçå, è íå ìîãëè ñôîðìèðîâàòü èäåàë, êîòîðîìó îíè ìîãëè áû ïîäðàæàòü. Äåòè â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ äîëæíû ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ, ÷òîáû ñòàòü íîðìàëüíûìè, óñïåøíûìè è ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè. Íî íåò íè÷åãî âàæíåå äëÿ ìàëü÷èêà, ÷åì ñòàòü ìóæåñòâåííûì, à äëÿ äåâî÷êè - ñòàòü æåíñòâåííîé. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

dе2“*= .3д%›е“2"е……= -%2%г!=-, , C!%-е““,%…=ль…/L .3д%›…,*--%2%г!=дел=е2 “*=ƒ%ч…/е C%!2!е2/ дл "=ш,. де2еL. 916-847-1308 http://www.500px.com/juliettphotography


12

¹ 35

September, 18 2015

Комплексный высокоэффективный продукт для ежедневного употребления Êîìïàíèÿ «Ôîðåâåð» ïðåäëàãàåò Âàì ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñíûé ïðîäóêò - «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü». «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü» ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì 55-òè âàæíåéøèõ ïèòàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ, ýôôåêòèâíî óñâàèâàþùèõñÿ îðãàíèçìîì áëàãîäàðÿ êîìïëåêñó AOS (Àëîý îëèãîñàõàðèäû). Ýòîò êîìïëåêñ ïîçâîëÿåò åñòåñòâåííûì îáðàçîì è ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî äîíåñòè âèòàìèíû, ìèíåðàëû, àíòèîêñèäàíòû, ïîëèñàõàðèäû è äðóãèå êîìïîíåíòû, êîòîðûå âõîäÿò â «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü», êî âñåì îðãàíàì íàøåãî îðãàíèçìà. Êðîìå òîãî, «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü» ñîäåðæèò çàïàòåíòîâàííóþ ñìåñü ôèòîíóòðèåíòîâ, áèîôëàâîíèäîâ è àíòèîêñèäàíòîâ èç 20-òè ôðóêòîâ è îâîùåé. Íà ñåãîäíÿ íàóêà î ïèòàíèè - íóòðèöèîëîãèÿ - óáåäèòåëüíî äîêàçàëà, ÷òî ôèçèîëîãè÷åñêè ïîëíîöåííîå ïèòàíèå íåîáõîäèìî äëÿ ðîñòà, ðàçâèòèÿ, ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîääåðæàíèÿ âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñîïðîòèâëåíèÿ îðãàíèçìà èíôåêöèîííûì è äðóãèì ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû. Ëåêàðñòâà ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿþòñÿ èíîðîäíûìè äëÿ îðãàíèçìà. Îíè îáåñïå÷èâàþò âðåìåííóþ ïîäïîðêó ïðè ñáåðåæåíèè êàêîé-òî ôóíêöèè ïðèìåðíî òàê æå, êàê êîñòûëè ïðè ïåðåëîìå íîãè. Âðåìåííî îíè íóæíû, íî íàäî ëå÷èòü íîãó è èçáàâëÿòüñÿ îò êîñòûëåé. Ïðè ââåäåíèè «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü». ïîÿâëåíèå ðåçóëüòàòà èíîãäà ïðèõîäèòñÿ æäàòü,

ïîëíîöåííîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè. Öåíà $15.84. Ñîäåðæàíèå óïàêîâêè- 60 òàáëåòîê Ñëåäóåò óïîìÿíóòü îá èññëåäîâàíèÿõ, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî êîãäà ìû óïîòðåáëÿåì Ôîðåâåð Äåéëèè Ãåëü Àëîý Âåðà âìåñòå, ýòî óâåëè÷èâàåò áèîäîñòóïíîñòü íåêîòîðûõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ÒÐÈ ðàçà. Ìû ðåêîìåíäóåì âñåãäà Ôîðåâåð Äåéëè ïðèíèìàòü ñ Ãåëåì Àëîý Âåðà. -Ïî îäíîé òàáëåòêå äâà ðàçà â äåíü è ëó÷øå ãëîòàòü. Ïðåäëàãàåì è Âàì ïðèîáðåñòè Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü è ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè. íî ýôôåêòû ãëóáèííûå è äîëãîâðåìåííûå, òàê êàê âîññòàíîâëåíèå ïðîäîëæàåòñÿ è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðè¸ìà. Ó «Ôîðåâåð íà êàæäûé äåíü». ïðàêòè÷åñêè íåò ïðîòèâîïîêàçàíèé, ïîñêîëüêó ýòî ïèùà. Âîò ïî÷åìó òàê âûñîêà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, õîòÿ ïî ñóòè ñâîåé îíè íå ÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâàì, íî âíîñèò â îðãàíèçì òî, ÷òî îðãàíèçìó äàíî ïðè ðîæäåíèè, íî òåðÿåòñÿ ïðè æèçíè. Òî åñòü, îíè âîñïîëíÿþò äåôèöèò òîãî, ÷òî â îðãàíèçìå äîëæíî áûòü â íîðìå. Ñàì îí íå ìîæåò âûðàáàòûâàòü âñå íåîáõîäèìûå åìó âèòàìèíû, ìèíåðàëû, àìèíîêèñëîòû è äîëæåí ïîëó÷àòü èõ èç ïèùè. Äåôèöèò îäíîãî èëè áîëåå ñîñòàâëÿþùèõ ñïîñîáåí íàíåñòè âðåä è íàðóøèòü òå ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, çà êîòîðûå îòâå÷àþò ýòè êîìïîíåíòû. Ðàñòåíèÿ, ôðóêòû è îâîùè, - ýòî ïðèðîäíàÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðàÿ ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ Âàøåãî çäîðîâüÿ. À õîðîøåå çäîðîâüå - çàëîã

b%C!%“ 1: Åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ Ñîêà Àëîå âåðà ïî ãðóïïàì êðîâè? Ãîâîðÿò, ÷òî ïðè 1-îé ãðóïïå Àëîå Âåðà ïðèìåíÿòü íåëüçÿ... n2"е2: Íàì íå èçâåñòíû òàêîãî ðîäà îãðàíè÷åíèÿ. Íàïèòêè íà îñíîâå ãåëÿ Àëîý Âåðà ïðåêðàñíî äåéñòâóþò íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà âíå çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû êðîâè.  ëþáîì ñëó÷àå, ñîâåòóåì, çàäàâàÿ òàêîãî ðîäà âîïðîñ, ññûëàòüñÿ íà èñòî÷íèê äàííîé èíôîðìàöèè - «ãîâîðÿò» íå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì ïîâîäîì äëÿ îáñóæäåíèÿ. b%C!%“ 2: Êàêèå ïðîäóêòû Ôîðåâåð ìîãóò áûòü ïîêàçàíû ïðè âàðèêîçíîé áîëåçíè âåí íà íîãàõ? n2"е2:

Ïðè÷èíîé äàííîãî çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííàÿ èëè ïðèîáðåòåííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü âåíîçíûõ êëàïàíîâ è ñòåíîê âåíîçíûõ ñîñóäîâ. Ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü Ôîðåâåð Àëîý2Ãîó, ×åñíîê-Òèìüÿí, Ëàéñèóì, Ìóëüòè-Ìàêà è Ãèíêãî Áèëîáà Ïëþñ, ñîäåðæàùèå áèîôëàâîíîèäû, à òàêæå Àáñîðáåíò Ñ è Àðêòè÷åñêîå Ìîðå,êîòîðûå óêðåïëÿþò ñîñóäû. Äëÿ ïðîôèëàêòèêè âîçìîæíûõ âîñïàëåíèé, íàïðèìåð, òðîìáîôëåáèòà, ñëåäóåò äîáàâèòü Ôîðåâåð Ïðîïîëèñ. Ïðèíåñåò òàêæå îáëåã÷åíèå åæåäíåâíîå íàíåñåíèå íà ÷èñòóþ êîæó â îáëàñòè âàðèêîçà Ôîðåâåð Ôåðñò è Æåëå Àëîý Âåðà. Ñïàñèáî çà âîïðîñû è áóäüòå çäîðîâû. ä.ì.í. Ãóðñêàÿ Å.Ã. B ñòàòüå èñïîëüçîâàëè ìàòåðèàë èç êíèãè “Ïóòü ê Çäîðîâüþ è Áëàãîñîñòîÿíèþ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎ È ÏÐÎÑÒΔ Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, êðàñîòû, ëþáâè è ìèðà Âàì è Âàøèì áëèçêèì! Ìû æäåì Âàñ â íàøåì îôèñå: 5525 Hemlock St. Sacramento CA 95841 . Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëè ïðîäóêòû èëè ðàáîòà ñâÿæèòåñü ñ íàìè. Íàøè òåëåôîíû (916) 628 -2909, (916) 9559052, Íàòàëüÿ, Ïåòð Çàáëîöêèå. çàõîäèòå íà ñàéòû: www.health.flp.com èëè www.aloebee.org Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Сделай “Евроремонт” своему организму! Ïåðâûå ïðèçíàêè çàøëàêîâàííîñòè: õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü, áåññîííèöà, ïðîáëåìû ñ ïèùåâàðåíèåì, îáëîæåííûé ÿçûê, àïàòèÿ, ñîíëèâîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ãîëîâíûå áîëè, íåïðèÿòíûé çàïàõ èçî ðòà, òÿæåñòü è âçäóòèå æèâîòà, ãîëîâîêðóæåíèå è òä. Ê ñîæàëåíèþ îêðóæàþùèé íàñ ìèð ïåðåïîëíåí ÿäîâèòûìè âåùåñòâàìè. Ïåñòèöèäû, óäîáðåíèÿ, íèòðàòû, íåôòåïðîäóêòû ïðîíèêàþò â íàø îðãàíèçì ñ âîçäóõîì, âîäîé è ïèùåé. Íàø îðãàíèçì ñàì ïðîèçâîäèò âðåäîíîñíûå øëàêè, îò êîòîðûõ íåîáõîäèìî èçáàâëÿòüñÿ â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ. Ìû ïîñòîÿííî äûøèì íå î÷åíü ÷èñòûì âîçäóõîì, ïüåì íå î÷åíü ÷èñòóþ âîäó, åäèì íå î÷åíü ÷èñòóþ åäó + âñÿ÷åñêèå èçëó÷åíèÿ - ñî âðåìåíåì íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì íàêàïëèâàåòñÿ. Íóæíî ïîìíèòü,÷òî íåëüçÿ ïðîâîäèòü î÷èùåíèå â îñòðûå ïåðèîäû çàáîëåâàíèé (ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ëèõîðàäêå, ñåðüåçíûõ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ áîëåçíÿõ). äëÿ ëþáèòåëåé êëèçì: ìû çàãðóæàåì íàøó “ïå÷êó” ñâåðõó, ñâåðõó æå ìû è äîëæíû å¸ âû÷èñòèòü. Êðîìå î÷åíü òÿæåëûõ, êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ, ýòî âñåãäà âîçìîæíî. Âìåñòå ñ êëèçìîé âû âûìûâàåòå òå ñàìûå ïîëåçíûå áàêòåðèè, áåç êîòîðûõ ìû ïðîñòî íå ìîæåì ñóùåñòâîâàòü. Ïîñëå ýòèõ ïðîöåäóð äëÿ ëåíèâûõ

ïðè ïîõóäåíèè äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàïîðîâ; áîëåçíè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà; àòîíèè êèøå÷íèêà; õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ.

íàäî îáÿçàòåëüíî “çàñåëÿòü” êèøå÷íèê íóæíûìè áàêòåðèÿìè.  êëèíèêå “Ëåíîì” è ôèðìå “Äîêòîð ÍÎÍÀ” ðàçðàáîòàíà ñèñòåìà î÷èñòêè îðãàíèçìà. Ñèñòåìà àäàïòèðîâàíà ê ïðèìåíåíèþ â óñëîâèÿõ ãîðîäñêîé æèçíè è íå âûçûâàåò äèñêîìôîðòà ïðè ïðèìåíåíèè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ïðîãðàììà î÷èñòêè “Äîêòîð ÍÎÍÀ” âêëþ÷àåò â ñåáÿ: 1) ÷àé Ãîíñèí - î÷èñòêà ïî÷åê, ñîñóäîâ, íîðìàëèçàöèÿ îáìåíà âåùåñòâ è äð.... 2) Êëèíñèí - î÷èñòêà êèøå÷íèêà, æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé... 3) Äàêñèí - ìÿãêàÿ î÷èñòêà êèøå÷íèêà, âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ, íîðìàëèçàöèÿ ðàáîòû êèøå÷íèêà, âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèé ïå÷åíè.... 4) Ãðÿçåâàÿ ìàñêà – íà îáëàñòü ïå÷åíè: ñíèìàåò âîñïàëåíèå, óñèëèâàåò êðîâîîáðàùåíèå... 5) Êâàðòåò ñîëåé - âàííû ñ ñîëÿìè (âûâåäåíèå òîêñèíîâ ÷åðåç ïîðû êîæè è âîçäåéñòâèå íà áèîàêòèâíûå òî÷êè) Íåîáõîäèìîñòü ðåãóëÿðíîé î÷èñòêè ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî íà ñòåíêàõ êèøå÷íèêà îòêëàäûâàþòñÿ êàëîâûå êàìíè.  ðåçóëüòàòå ÷åðåç ñòåíêè êèøå÷íèêà â îðãàíèçì âñàñûâàþòñÿ òîêñèíû. Ýòî âåäåò ê îáùåìó îòðàâëåíèþ îðãàíèçìà,

âîçíèêíîâåíèþ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Î÷èñòêà ãàðàíòèðóåò íîðìàëèçàöèþ æèçíåííî âàæíûõ ôóíêöèé. Ìû ðåêîìåíäóåì ëþäÿì, êîòîðûå ðåøèëè çàíÿòüñÿ ñîáîé îñíîâàòåëüíî, íà âñþ æèçíü, ôèçèîëîãè÷íûå ñèñòåìû î÷èñòêè, íàïðèìåð, ïðè ïîìîùè Êëèíñèíà. Êëèíñèí î÷èùàåò âîðñèíêè æåëóäî÷íîêèøå÷íîãî òðàêòà è âîññòàíàâëèâàåò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà åñòåñòâåííûì ïóò¸ì, íå âûçûâàÿ ïîíîñîâ, ðåçåé è âçäóòèÿ æèâîòà. À òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ ïðè: äèñêèíåçèè æåë÷íûõ ïóòåé; öèððîçå ïå÷åíè; áîëåçíè ñîñóäîâ (âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí); ãåìîððîå; ñàõàðíîì äèàáåòå;

Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ïðîâîäèòü î÷èñòêó îðãàíèçìà è êèøå÷íèêà ìèíèìóì ðàç â ãîä. Ïðåäëàãàåòñÿ äèåòà íà âðåìÿ î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà. Âñåì æåëàþ ïðèìåíèòü ýòó ïðîãðàììó è âû êàê áóäòî çàíîâî ðîäèëèñü, òàêîå îùóùåíèå ëåãêîå, ñòîëüêî ýíåðãèè, êàê áóäòî âû ñäåëàëè åâðîðåìîíò ñâîåìó îðãàíèçìó. ÓÄÀ×È! Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè Äð. Íîíà – äëÿ âñåé ñåìüè! Òàêæå êîìïàíèÿ Äð.Íîíà îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü ïîìîãàòü äðóãèì è èìåòü ðàáîòó Part Time or Full Time. Îáó÷àåì áåñïëàòíî. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, à òàêæå äîìîõîçÿéêè è ìíîãîäåòíûå ìàìû! Ïîìîãè ñåáå ñàì ñòàòü çäîðîâûì è ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûì! Ïîëó÷è â ïîäàðîê Travel Set ïðè ïîêóïêå ïðîäóêöèè Äð. Íîíà íà $50 è áîëüøå! Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè è áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè òåë. (916) 524-1706 Ëþäìèëà www.drnona.com/553531 Îôèñ Äð. Íîíà: 5250 Date Ave, Suite G. Sacramento Ca 95841


Sacramento Weekly

September, 18 2015

Открывается с 1 ноября по 31 января (Сроки могут быть продлены).

Þìîð Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ ðàñøèðåíèå ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ, è ïðåäëàãàþ, â öåëÿõ ýòîé ïðîãðàììû, çàìåíèòü äåòåé ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ è îëèãàðõîâ, ïðîæèâàþùèõ â ÑØÀ è ñòðàíàõ ÅÑ, íà äåòåé èç ðîññèéñêèõ äåòñêèõ äîìîâ. Ñäåëàë, êàê ñîâåòîâàëè â èíòåðíåòå, ÷òîáû âûó÷èòü àíãëèéñêèé: ïîåõàë â Àíãëèþ, íàáåäîêóðèë, ñåë â òþðüìó. Öåëûé ãîä íà ãîñóäàðñòâåííîì ñîäåðæàíèè ñðåäè íîñèòåëåé. Òåïåðü â ñîâåðøåíñòâå çíàþ õèíäè è àðàáñêèé, íåïëîõî êèòàéñêèé è êàêîé-òî àôðèêàíñêèé äèàëåêò. Àíãëèéñêèé - ïî-ïðåæíåìó ñî ñëîâàðåì… Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî æèçíü â ñòðàíå ïîäîðîæàëà, íî íà ñàìîì äåëå îíà ïî-ïðåæíåìó íè÷åãî íå ñòîèò. Åñëè ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà óïàëî íà 0,5%, à ïðîèçâîäñòâî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè óâåëè÷èëîñü íà 26%, òî ÷òî ìû åäèì?  íàñ ïðîïàë äóõ àâàíòþðèçìà. Ìû ïåðåñòàëè ïîêóïàòü áàòîí è îòãðûçàòü ãîðáóøêó, ïîêà íåñåì åãî äîìîé. — ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ìåíÿ âñå íåíàâèäÿò. — Íå äðàìàòèçèðóé. Òåáÿ íåíàâèäÿò òîëüêî òå, êòî çíàêîì ñ òîáîé. Íàñòîÿùàÿ òîëåðàíòíîñòü – ýòî òà òîëåðàíòíîñòü, êîòîðàÿ òîëåðàíòíà ê îòñóòñòâèþ òîëåðàíòíîñòè. Òû ãîâîðèøü, ÷òî íèêîãäà íå áûë ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâ, íî ÿ âèæó ó òåáÿ â òåëåôîíå áóäèëüíèê íà 12:00. Çíàìåíèòûé êèíîðåæèññåð ôèëüìîâ óæàñà, âî âðåìÿ âèçèòà â Ðîññèþ, ïðîãóëèâàÿñü ïîçäíî âå÷åðîì, ñëó÷àéíî îêàçàâøèñü â Áóòîâî, ïîíÿë, ÷òî îí âñþ æèçíü ñíèìàë íåâèííûå è äîáðûå äåòñêèå ñêàçêè. ×åñòíîñòü ïîìîãàåò ÷åëîâåêó íàéòè íàñòîÿùèõ äðóçåé è íàñòîÿùèõ âðàãîâ. — Äîêòîð, êàêîé ó ìåíÿ äèàãíîç? — Æèòü áóäåòå, íî èíòåðíåò ïðèä¸òñÿ îòðåçàòü. — Âû Óêóïíèê? ß âàø äàâíèé ôàíàò! À ïîäïèøèòå âîò çäåñü. — Òàê ïðèÿòíî, ïîæàëóéñòà, ãîòîâî. — Óðà! Óêóïíèê òåïåðü ìîé ïîðó÷èòåëü ïî êðåäèòó! Åñëè óæ ñæèãàåøü çà ñîáîé ìîñòû, òî áóäü äîáð íå âîçâðàùàòüñÿ çà ïåïëîì. ß òåáå òðåòèé ðàç ãîâîðþ: äâà ðàçà ïîâòîðÿòü

íå áóäó! Íà ëàïó áåð¸ò òîò, êòî íå ëàåò íà õîçÿèíà. “Òà-àê, ðàññìîòðèì íîâóþ ìîäåëü”, - ñêàçàë äèðåêòîð AâòîÂÀÇà è ïîïðîñèë ñåêðåòàðøó ìåäëåííî ïðîéòèñü ïî êàáèíåòó. Äåìîêðàòèÿ èìååò íåñêîëüêî îïðåäåëåíèé íà âûáîð. Ëóêàøåíêî ïðèáûë â Ñî÷è è “ñâåðèë ÷àñû” ñ Ïóòèíûì è Íàçàðáàåâûì. Ïîáåäèë Ïåñêîâ – ó íåãî ÷àñû ñàìûå «êðóòûå». Âûñûïàòüñÿ - ýòî òàéíà äëÿ èçáðàííûõ, êîòîðóþ òû íèêîãäà íå óçíàåøü. Ïðåäëàãàþ íîâûå íàçâàíèÿ äíåé íåäåëè: Óæåâûõîäíîé, Åù¸âûõîäíîé, Â÷åðàáûëâûõîäíîé, Ïîçàâ÷åðàáûëâûõîäíîé, Åù¸äâàäíÿïàõàòü, Çàâòðàòÿïíèöà è Çàâòðàâûõîäíîé. Ëþáîå îáùåñòâî ñîñòîèò èç óìíûõ, ãëóïûõ è íà÷èíàþùèõ óìíåòü. Âëàäåëåö ìîñêîâñêîãî ìàãàçèíà âñ¸ ïî îäíîé öåíå óìóäðèëñÿ ïðè ðåãèñòðàöèè ìàãàçèíà óêàçàòü â íàçâàíèè öåíó. È òåïåðü, êîãäà âñå äðóãèå ìàãàçèíû ïåðåïèñûâàþò öåííèêè, îí êàæäóþ íåäåëþ áåãàåò ïåðåðåãèñòðèðîâàòü ìàãàçèí. Çàõîäèò êàê-òî Íàâàëüíûé â Ãîñäóìó è ñïðàøèâàåò: - ×åì ýòî ó âàñ òàê ïàõíåò? âû äàâíî âëàñòü ìåíÿëè? Ïðîéäÿ îãîíü, âîäó è ìåäíûå òðóáû, ñòàíîâèòñÿ êàê-òî âñ¸ íè æàðêî, íè õîëîäíî è ïî áàðàáàíó. Âîò áàíêîìàò - íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà! Íèêîãäà íå ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó ÿ òàê ìíîãî ñíÿëà è íà êàêóþ åðóíäó ïîòðàòèëà! Æèòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, äåëÿñü âïå÷àòëåíèÿìè îò ïîåçäêè êóäà óãîäíî, íåïðåìåííî ïåðâûì äåëîì ñêàæåò: “Îé, ìíå òàê ïîâåçëî ñ ïîãîäîé!” - Ïàïà, à êàêàÿ áûëà òðóáêà Ñòàëèíà? Íîêèÿ? - Ñåì¸íû÷, òû ÷åãî ñåãîäíÿ òàêîé õìóðíîé? ñïðàøèâàåò åãî êîëëåãà. - Äà â íîâîñòÿõ â÷åðà ñêàçàëè, ÷òî ñíîâà ïåíñèîííûé ôîíä êóäà-òî ïðîïàë. - Òû íå ðàññòðàèâàéñÿ, äî òâîåé ïåíñèè åãî åù¸ ðàçà äâà îáâîðóþò, íà òî âåäü è ñîçäàþò! Ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ïðîèíäåêñèðîâàòü ïåíñèè íà 3,6 % . - È êóäà ÿ òåïåðü äåíó öåëûõ 18 ðóáëåé?

13


14

¹ 35

September, 18 2015

Информация - это то, что от нас скрывают. Всё остальное - реклама Äàâèä Äàòóàøâèëè, ïðîïîâåäíèê ñëàâÿíñêîé öåðêâè ÕÂÅ «Ýììàíóèë» â Ñàêðàìåíòî, â äàííîé ñòàòüå ïîäíèìàåò íàñóùíûé âîïðîñ: åñëè Èèñóñ Õðèñòîñ ñïàñàåò (Ðèì. 6:23), òîãäà çà÷åì ÷åëîâåêó Äóõ Ñâÿòîé ñ îáÿçàòåëüíûì ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ (Äåÿí. 19:1-7; 1Êîð. 14:2-4; 14:14-16)? ×èòàòåëü óçíàåò ÷òî ñóùåñòâóåò äâà ýòàïà âîñêðåñåíèÿ èç ì¸ðòâûõ, íå äóøè à òåëà. Ýòî ïðîèçîéä¸ò êàê â ïåðâîå âîñêðåñåíèå (Îòê. 20:5-6), òàê è âî âòîðîå (Îòê. 20:11-15; Èí.5:29), ïîñëå òûñÿ÷à ëåò (Îòê. 20:3-6; 7-10).  äàííîé ñòàòüå áóäóò ïðåäîñòàâëåííû âîïðîñû è îòâåòû, òàêèå êàê: « Ìîæíî ëè äóõ ÷åëîâåêà ñ÷èòàòü Ñâåòèëüíèêîì «Ñâåòèëüíèê Ãîñïîäåíü - äóõ ÷åëîâåêà...» (Ïð. 20:27)? Î êàêîì äóõå èä¸ò ðå÷ü?» Íà ñåãîäíÿ, âî ìíîãèõ ìèðîâûõ ó÷åíèÿõ ïîõîæèõ íà Åâàíãåëüñêóþ, ñóùåñòâóåò ïîíèìàíèå, ÷òî êîãäà Èèñóñ ïåðåäàë â ðóêè Îòöà íåáåñíîãî ñâîé äóõ ïðè ñìåðòè íà êðåñòå, òî òàêèì îáðàçîì Èèñóñ Õðèñòîñ ïîäíÿëñÿ ê Áîãó Òâîðöó, âîéäÿ â Åãî íåïðåñòóïíûé ñâåò (1Òèì. 6:16). «Èèñóñ, âîçãëàñèâ ãðîìêèì ãîëîñîì, ñêàçàë: Îò÷å!  ðóêè Òâîè ïðåäàþ äóõ Ìîé. È ñèå ñêàçàâ, èñïóñòèë äóõ» (Ëóê. 23:46). Íî, â Ïèñàíèè Íîâîãî Çàâåòà ìû íåíàõîäèì, ÷òîáû ýòî ïîíèìàíèå î òîì, ÷òî Èèñóñ ïîñëå ñìåðòè íà êðåñòå âîçí¸ññÿ ñðàçó â íåáî ê Òâîðöó, èìåëî òâ¸ðäóþ îñíîâó ïîäòâåðæä¸ííàÿ ìåñòàìè «Åâàíãåëüñêîãî» Íîâîçàâåòíåãî ó÷åíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì, ñëåäóåò ïîñëåäóþùèé âîïðîñ ïðèâîäÿùèé ê çäðàâîñòè â äàííîì ïîíèìàíèè: « Åñëè Èèñóñ ïåðåäàë ñâîé äóõ Îòöó ìîìåíòàëüíî ïîñëå ñìåðòè, âçîéäÿ íà íåáî, òî êàê îí ìîã ñêàçàòü òàêîå Ìàðèè (Ìàãäàëèíå): «Èèñóñ ãîâîðèò åé (Ìàðèè): íå ïðèêàñàéñÿ êî Ìíå, èáî ß åùå íå âîñøåë ê Îòöó Ìîåìó (Îòê. 3:21 - ïðèì. àâòîðà); à èäè ê áðàòüÿì Ìîèì è ñêàæè èì: âîñõîæó ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó, è ê Áîãó Ìîåìó è Áîãó âàøåìó» (Èí. 20:17)? Èç âûøåèçëîæåííîãî, òàêæå ìîæåò âîçíèêíóòü è äðóãîé ïðîòèâîðå÷èâûé âîïðîñ, êàê Èèñóñ ìîã ñêàçàòü ðàçáîéíèêó: «Íûíå æå áóäåøü ñî ìíîþ â ðàþ» (Ëê. 23:43); êîãäà â äåéñòâèòåëüíîñòè Îí åù¸ íå âîñõîäèë ê Áîãó Îòöó â íåáî? Ëþáîé ÷åëîâåê ñ âîçìóùåíèåì ñêàæåò, à ãäå òîãäà íàõîäèòñÿ ðàé, êàê íè íà íåáå? ×òîáû äàòü íà ýòîò âîïðîñ ïðàâäîïîäîáíûé îòâåò, íåîáõîäèìî âíîâü òùàòåëüíî èññëåäîâàòü «Åâàíãåëèå». Âíèêíóâ â Ïèñàíèå, íàõîäèì, ÷òî îêàçûâàåòñÿ äî âîñêðåñåíèÿ Èèñóñà íà òðåòèé äåíü èç ìåðòâûõ, ðàé íàõîäèëñÿ (íå íà íåáå à) â ïðåèñïîäíèõ çåìëè, îäíèì èç ïðåèñïîäíèõ ìåñò ðàÿ áûëî ìåñòî áëàæåíñòâà, èëè ëîíî Àâðààìîâî (ïðèìåð áîãà÷à è Ëàçàðÿ - Ëóê. 16:19-31), ïîýòîìó Èèñóñ è ñêàçàë ðàçáîéíèêó: «Íûíå æå áóäåøü ñî ìíîþ â ðàþ» (Ëê. 23:43). Òàê êàê íà òîò ïåðèîä ëîíî Àâðààìîâî (ãðóäü) â ïåðåíîñíîì ñìûñëå êàê ìåñòî áëàæåíñòâà ÿâëÿëîñü ðàåì, òàê êàê Èèñóñ Õðèñòîñ äîëæåí áûë ïîáåäèòü â íà÷àëå ñìåðòü óìåðåâ íà êðåñòå, ïîñëåäîâàòåëüíî ñïóñòèâøèñü â ïðåèñïîäíèå ìåñòà, ÷òîáû âçÿòü êëþ÷è àäà

è ñìåðòè (Îòê.1:18). Ïðè÷èíà âñåìó ýòîìó, ýòî òî, ÷òî ïîñëå ñîãðåøåíèÿ ïåðâîãî ÷åëîâåêà Àäàìà, ñìåðòü íà÷àëà öàðñòâîâàòü íà çåìëå. Èññëåäóÿ Ïèñàíèå, íàõîäèì ÷òî â Ñòàðîçàâåòíûé ïåðèîä ó äüÿâîëà áûë äîñòóï ê ïðåèñïîäíèì ìåñòàì ãäå õðàíèëèñü äóøè.  1 Öàðñòâ 28:6-25 ÷èòàåì, êàê âîëøåáíèöà, ïî ïðîñüáå öàðÿ Ñàóëà, âûçâàëà ñâÿòîãî óìåðøåãî ïðîðîêà Ñàìóèëà. Ïî÷åìó è íà îñíîâàíèè êàêîãî çàêîíà âñå ýòè ñîáûòèÿ ìîãëè ïðîèçîéòè? Âîçíèêàåò âîïðîñ, ïî÷åìó æå ñìåðòü ìîãëà âëàñòâîâàòü íàä ñâÿòûìè? Îòâåò äàåò àïîñòîë Ïàâåë, ïðèâîäÿ âåñêóþ ïðè÷èíó: «...Îäíàêî æå ñìåðòü öàðñòâîâàëà îò Àäàìà äî Ìîèñåÿ (ïîäðàçóìåâàåòñÿ äî ïåðèîäà, êîãäà Çàêîí Ìîèñååâ ïîòåðÿë ñèëó) è íàä íåñîãðåøèâøèìè ïîäîáíî ïðåñòóïëåíèþ Àäàìà, êîòîðûé åñòü îáðàç áóäóùåãî...» (Ðèì. 5:14). Íî, ñåãîäíÿ ó äüÿâîëà óæå íåò âëàñòè è äîñòóïà - êàê â àä, òàê è â ïðåèñïîäíèå ìåñòà, òàê êàê îí ëèøåí âëàñòè.  Êíèãå Îòêðîâåíèÿ íàïèñàíî, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ óæå ñîâåðøèë ïîáåäó: «...è èìåþ êëþ÷è àäà è ñìåðòè» (Îòê. 1:18). Ðàçìûøëÿÿ, ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ïî÷åìó Èèñóñ Õðèñòîñ ïîñëå ôèçè÷åñêîé ñìåðòè íà êðåñòå íå âîçí¸ññÿ ñðàçó ê Îòöó â íåáî. À â íà÷àëå, ïîñëå ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî òåëà, åãî äóøà è äóõ êàê óæå îäíî öåëîå ñïóñòèëèñü êàê â ðàé òàê è â ìåñòà õðàíèëèùà äóø. Èç âûøåèçëîæåííîãî, âíîâü ïðèõîäèì ê âûâîäó: äûõàíèå, èñøåäøåå îò Áîãà (Áûò. 2:7) îòëè÷àåòñÿ îò îáðàçîâàâøåãîñÿ äóõà («...è îáðàçîâàâøèé äóõ ÷åëîâåêà âíóòðè åãî...» (Çàõ. 12:1)) â äóøå, êåì ÿâëÿëñÿ ïåðâûé ÷åëîâåê Àäàì. Ïðèâîæó ìåñòà Ïèñàíèÿ âíîâü, ïîäòâåðæäàþùèå äàííûé ñìûñë «Èèñóñ æå, âîçãëàñèâ ãðîìêî, èñïóñòèë äóõ» (Ìàðê. 15:37). Ïîñëå ðàñïÿòèÿ Èèñóñà è ñìåðòè åãî ôèçè÷åñêîãî òåëà, äûõàíèå (Áûò. 2:7), ÷àñòî ñî÷åòàþùåå è êàê äóõ æèçíè (Ìàðê. 15:37), âîçðàòèëîñü ê Áîãó «È âîçâðàòèòñÿ ïðàõ â çåìëþ, ÷åì îí è áûë; à äóõ (äûõàíèå-ïðèì.àâòîðà) âîçâðàòèëñÿ ê Áîãó, Êîòîðûé äàë (Áûò. 2:7 - ïðèì.àâòîðà) åãî» (Åêêë. 12:7). Íî, à äóøà Èèñóñà â ãàðìîíèè ñ äóõîì, ãîâîðÿùåãî íà ÿçûêàõ (1Êîð.14:2-4; 14:14-16) (òàê êàê ñëîâà, ñêàçàííûå Èèñóñîì Õðèñòîì â ìîìåíò ñìåðòè íà êðåñòå, äàþò ïîâîä çàäóìàòüñÿ: íà êàêîì æå ÿçûêå îíè áûëè ñêàçàíû? Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äóõ Õðèñòà, ïðåáûâàÿ â ñèëüíåéøåì òîìëåíèè â äóøå è òåëå, âîçîïèë ê Îòöó, ïðîñÿ ïîìîùè íà ïåðâîðîäíîì ÿçûêå, ïîíÿòíîì òîëüêî Áîãó: «Ýëîé, Ýëîé! Ëàììà ñàâàõôàíèé?» ÷òî çíà÷èò: «Áîæå Ìîé! Äëÿ ÷åãî Òû Ìåíÿ îñòàâèë?» (Ìðê. 15:34)) óæå êàê ñîâåðøåííûé äóõ (Åâ.12:22-23)), â íà÷àëå ñîøëà â ïðåèñïîäíèå ìåñòà (äóøà â ãàðìîíèè ñ äóõîì, êàê ñîâåðøåííûé äóõ (Åâ.12:22-23)). Âîò, ìåñòà Ïèñàíèÿ åù¸ ðàç â ïîäòâåðæäåíèå äàííîãî ñìûñëà: «Êîòîðûì Îí (Èèñóñ Õðèñòîñ, îñòàâèâ òåëî íà òðè äíÿ, ñõîäèë â ïðåèñïîäíèå ìåñòà - ïðèì. àâòîðà)) è íàõîäÿùèìñÿ â òåìíèöå äóõàì, ñîøåä, ïðîïîâåäàë, íåêîãäà íåïîêîðíûì îæèäàâøåìó èõ Áîæèþ äîëãîòåðïåíèþ, âî äíè Íîÿ, âî âðåìÿ ñòðîåíèÿ êîâ÷åãà, â êîòîðîì íåìíîãèå, òî åñòü, âîñåìü äóø, ñïàñëèñü îò âîäû» (1Ïåòð. 3:19-20). Ïî ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äóøà Èèñóñà, ïðîéäÿ ïðåèñïîäíèå ìåñòà, òîëüêî íà òðåòèé äåíü âîøëà â îæèâøåå äóõîâíîå è ñëàâíîå òåëî (Ôèë.3:21-22).Ïîýòîìó, äëÿ Õðèñòà è äëÿ áóäóùåé Íîâîçàâåòíåé öåðêâè, ëîíî Àâðààìîâà ñî÷åòàþùåãî ðàé, êàê ìåñòî áëàæåíñòâà, íå áóäåò òåì óæå ìåñòîì, ãäå äîëæíû ïðåáûâàòü ñâÿòûå Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà. Äëÿ âñåõ ñâÿòûõ âñåõ âðåì¸í è ïîêîëåíèé äî Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà, ëîíî Àâðààìîâî

îòîæäåñòâëÿþùåå ðàé ÿâèëîñü ïîñëåäíåé èíñòàíöèåé. Âîò ìåñòà Ïèñàíèÿ, åù¸ ðàç â ïîäòâåðæäåíèå «Èèñóñ ãîâîðèò åé (Ìàðèè Ìàãäàëèíå, êîòîðàÿ íà òðåòèé äåíü ïåðâàÿ ïðèøëà êî ãðîáó): íå ïðèêàñàéñÿ êî Ìíå, èáî ß åùå íå âîñøåë ê Îòöó Ìîåìó (Îòê. 3:21); à èäè ê áðàòüÿì Ìîèì è ñêàæè èì: âîñõîæó ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó, è ê Áîãó Ìîåìó è Áîãó âàøåìó» (Èí. 20:17). Îòñþäà ñëåäóåò ÷òî ðàé äî âîñêðåñåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà èç ì¸ðòâûõ íàõîäèëñÿ â ïðåèñïîäíè çåìëè (êàê òåððèòîðèàëüíî äóõîâíîå èçìåðåíèå õðàíèëèøà äóøü ÷åëîâå÷åñêèõ). Ëîíî Àâðààìîâî ñ åâðåéñêîãî îáîçíà÷àåò ãðóäü, â ïåðåíîñíîì ñìûñëå êàê ìåñòî áëàæåíñòâà, ñî÷åòàþùåå ðàé. Òî, äëÿ Èèñóñà Õðèñòà è áóäóùåé öåðêâè (ñâÿòîãî íàðîäà) ëîíî Àâðààìîâî, íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ òåì ìåñòîì, ãäå íûíå ïðåáûâàåò Îòåö è Ñûí (Åâð. 1:13). Ëîíî Àâðààìîâî íà ñåãîäíÿ ïóñòî. Ñâÿòûõ òàì óæå íåò, òàê êàê îíè âîñêðåñëè ñî Õðèñòîì. Âíèêíóâ â êîíòåêñò Åâíãåëèå îò Ìàòôåÿ «È ãðîáû îòâåðçëèñü; è ìíîãèå òåëà óñîïøèõ ñâÿòûõ âîñêðåñëè, è, âûøåäøè èç ãðîáîâ ïî âîñêðåñåíèè Åãî, âîøëè âî ñâÿòûé ãðàä è ÿâèëèñü ìíîãèì» (Ìò. 27:5253), íàõîäèì, ÷òî òåëà óñîïøèõ ñâÿòûõ âîñêðåñëè «ïî âîñêðåñåíèè Åãî (Èèñóñà Õðèñòà)». Ýòî íåðàçäåëüíûé ïðîöåññ, âñå ýòî ïðîèñõîäèëî â îäèí ýòàï: «ïî âîñêðåñåíèè Åãî» âîñêðåñàþò òåëà è âûõîäÿò. Íî ïåðâûì âñå-òàêè - Èèñóñ Õðèñòîñ: áåç Åãî âîñêðåøåíèÿ íå âîñêðåñëè áû è îñòàëüíûå, èáî Îí ÿâëÿåòñÿ Ïåðâåíöåì (1Êîð. 15:20). Êîãäà êòî-òî ãîâîðèò, ÷òî ïåðâîå âîñêðåñåíèå óæå áûëî, ïîäðàçóìåâàÿ âçÿòèå öåðêâè îò çåìëè, îñíîâûâàÿñü íà ïîâåñòâîâàíèè îò Ìàòôåÿ 27:5253, òî òàêîé ÷åëîâåê íóæäàåòñÿ â íàñòàâëåíèè, ïîñêîëüêó ýòî ñóæäåíèå îøèáî÷íî è ìîæåò ïðèâåñòè ÷åëîâåêà ê çàáëóæäåíèþ â ïîèñêå ñìûñëà æèçíè íà çåìëå. Äàííîå âîñêðåñåíèå ñâÿòûõ (Ìò. 27:52-53) åùå íå ÿâëÿåòñÿ âîñêðåñåíèåì è âîñõèùåíèåì öåðêâè, ýòî íå ïðèøåñòâèå Èèñóñà Õðèñòà çà öåðêîâüþ (ñâÿòûì íàðîäîì). Ïîýòîìó àïîñòîë Ïàâåë ñòðîãî ïðåäóïðåæäàë: «È ñëîâî èõ, êàê ðàê,

áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ. Òàêîâû Èìåíåé è Ôèëèò, êîòîðûå îòñòóïèëè îò èñòèíû, ãîâîðÿ, ÷òî âîñêðåñåíèå óæå áûëî, è ðàçðóøàþò â íåêîòîðûõ âåðó» (2Òèì. 2:1718).Ïî÷åìó íåëüçÿ îæèâëåíèå òåëà Èèñóñà Õðèñòà íà òðåòèé äåíü èç ìåðòâûõ ñ÷èòàòü Åãî ïðèøåñòâèåì? Ïîòîìó, ÷òî íà òîò ïåðèîä Îí âîîáùå åùå íå âîçíîñèëñÿ: «Èèñóñ ãîâîðèò åé (Ìàðèè Ìàãäàëèíå): íå ïðèêàñàéñÿ êî Ìíå, èáî ß åùå íå âîñøåë ê Îòöó Ìîåìó; à èäè ê áðàòüÿì Ìîèì è ñêàæè èì: âîñõîæó ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó, è ê Áîãó Ìîåìó è Áîãó âàøåìó» (Èí. 20:17). Ïîýòîìó äëÿ Õðèñòà è äëÿ áóäóùåé öåðêâè, êàê ñîáðàíèå ñâÿòîãî íàðîäà, ðàé, êàê ìåñòî áëàæåíñòâà, ñî÷åòàþùåãî Ëîíî Àâðààìîâî, íå áóäåò ÿâëÿåòñÿ òåì ìåñòîì, ãäå äîëæíû ïðåáûâàòü ñâÿòûå ëþäè. Ïî îòêðîâåíèþ àïîñòîëà Ïàâëà, äëÿ ñâÿòûõ Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà óãîòîâëåí íåáåñíûé ãîðîä Èåðóñàëèì (Åâ.12:22-23). «Íî âû ïðèñòóïèëè... êî ãðàäó Áîãà æèâîãî, ê íåáåñíîìó Èåðóñàëèìó ..., è ê äóõàì ïðàâåäíèêîâ, äîñòèãøèõ ñîâåðøåíñòâà...» (Åâð. 12:22-23). Ýòîò òîò íåïðåñòóïíûé ñâåò (1Òèì.6:16), ãäå íûíå îáèòàåò Îòåö è Ñûí (Åâð. 1:13), ýòî òî ìåñòî («ß èäó ïðèãîòîâèòü ìåñòî âàì» (Èí. 14:2-4)), êàê ïîñëåäíÿÿ èíñòàíöèÿ äëÿ ñâÿòûõ Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà (Îòê. 3:21; Èí. 20:17). Åñëè Ñâîé äóõ Èèñóñ ïåðåäàë â ðóêè Îòöà (Ëóê. 23:46; Ìàðê. 15:37), êàê äûõàíèå æèçíè (Áûò.2:7), òîãäà êòî ñïóñêàëñÿ (1Ïåòð. 3:19-20) â ïðåèñïîäíèå ìåñòà (Îòê.20:11-15), âçÿâ êëþ÷è àäà è ñìåðòè (Îòê.1:18)? Áîëåå ïîäðîáíî îáî âñ¸ì ýòîì, òàêæå ìîæíî ïðî÷èòàòü â ñòàòüå: «Áåññìåðòíû ëè äóøà è äóõ â òåëå ÷åëîâåêà?», äàííàÿ ñòàòüÿ äà¸ò èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû Âëàäèìèðó Ãëàäíèêîâó íà åãî ñòàòüþ îïóáëèêîâàííóþ â ãîðîäñêîé ãàçåòå «Äèàñïîðà» îò 25 ÿíâàðÿ 2015 ã., ðàçäåë «Áèáëåéñêèå âîïðîñû».  ñòàòüå, ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî äóøà ÷åëîâåêà ñìåðòíà. Ñòàòüÿ «Áåññìåðòíû ëè äóøà è äóõ â òåëå ÷åëîâåêà?», êàê îòâåò Âëàäèìèðó Ãëàäíèêîâó íàõîäèòñÿ íà âåáñàéòå www.smisljizni.com. Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


Sacramento Weekly

September, 18 2015

15

Гавайи в Русском Клубе À âû áûâàëè íà Ãàâàéÿõ? Ñêàæåòå, ÷òî äàëåêî è äîðîãî? Ñìåþ âîçðàçèòü: áëèçêî è ä¸øåâî. Êîíå÷íî, ÿ èìåþ â âèäó î÷åðåäíóþ è äîëãîæäàííóþ Ãàâàéñêóþ âå÷åðèíêó â Ðóññêîì êëóáå, êîòîðàÿ ïðîøëà 12 ñåíòÿáðÿ. Ëèøü òîëüêî ÿ îòêðûëà âõîäíóþ äâåðü, àòìîñôåðà Ãàâàéåâ îêðóæèëà ìåíÿ. Ñòåíû çàëà, ñöåíà, îêíà, ñòîëèêè çàòåéëèâî óêðàøåíû ïàëüìàìè, ïîïóãàÿìè, ýêçîòè÷åñêèìè ôðóêòàìè, ôèãóðêàìè äåâóøåê è ïàðíåé â íàöèîíàëüíûõ îñòðîâíûõ îäåæäàõ. Ìíå, êàê è âñåì ãîñòÿì, íàäåëè íà øåþ óêðàøåíèå èç öâåòîâ - ëåþ. Çâó÷àëà ïîëèíåçèéñêàÿ íàðîäíàÿ ìóçûêà. Îòêðûëà âå÷åð ïðåçèäåíò êëóáà è ãëàâíûé îðãàíèçàòîð Ñâåòëàíà Ïàøêîâà, òåïëî è ñåðäå÷íî ïîïðèâåòñòâîâàâ ïðèøåäøèõ ãîñòåé, à èõ áûëî áîëåå ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê. Ýñòàôåòó ïðèâåòñòâèé

ïîäõâàòèëà èçâåñòíàÿ â ãîðîäå ïåâèöà Àëëà Êàçèìèðîâà, êîòîðàÿ â ïàðå ñ Þðèåì Äðîòüåâûì ìóçûêàëüíûìè êðàñêàìè ðàñêðàñèëà âåñü âå÷åð, ìàñòåðñêè èñïîëíÿÿ ðàçíîîáðàçíûå ïî ñòèëþ è æàíðó ïîïóëÿðíûå ïåñíè. Çàòåì âêëþ÷èëèñü âåäóùèå, Íàäåæäà Ãàðêóøà è Òàòüÿíà Ëàâðóøåíêî, êîòîðûå ñóìåëè ñîçäàòü ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå â òå÷åíèå âñåãî âå÷åðà. Ãàâàéñêèé âîæäü (Îëåã Ñèäîð÷óê) è åãî «æåíà» (Þëÿ Æóðêîâà) ïðèáûëè â ýòîò äåíü ñî «ñâîèìè» äâóìÿ äåòêàìè, âñå îäåòû (à ìàëü÷èê ñêîðåå ðàçäåò) â ãàâàéñêèå íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, ñ àíàíàñàìè â ðóêàõ. Âñå óæå áûëè ãîòîâû ïðèñòóïèòü ê óãîùåíèþ, òåì áîëåå ÷òî àðîìàòû âûáèâàëè èç êîëåè òîðæåñòâåííîé íà êîëåþ ïèòàòåëüíóþ, êàê âäðóã ðàçäàëñÿ ñòóê â äâåðü. Êàê âû äóìàåòå, êòî

ïðèø¸ë íà Ãàâàéñêóþ âå÷åðèíêó? Ïðàâèëüíî, ñàì Ïðåçèäåíò Áàðàê Îáàìà, âåäü îí ðîäèëñÿ íà Ãàâàéÿõ. Î÷àðîâàòåëüíàÿ ìàñêà ñ øèðîêîé óëûáêîé, ðîñò, æåñòû, àêöåíò, îáàÿíèå Âàëåðèÿ Âàñèëåíêî ïîðàçèëè âñåõ. Îí òî è ïðîèçí¸ñ ñïè÷ çà íàøó îáùóþ çåìëþ, ñèíåå íåáî è ìîðå, çà ìèð. Äàëüøå âñ¸ ïîøëî, êàê ïîëîæåíî. Âîñõèòèòåëüíàÿ äîìàøíÿÿ åäà, äàæå ãàâàéñêèé ñàëàò èç êîï÷¸íîãî ñàëìîíà, íå ãîâîðÿ îá îñòàëüíûõ áëþäàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâî¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèþ çàñòîëüÿ, äà åù¸ â òàêóþ æàðó. Ýòî - Ìàðèÿ Ïèñàðåâà, Âàëåðèé Âàñèëåíêî, Ëþäìèëà Ãóñëèêîâà, Ëèäèÿ Ñòîëÿðîâà, Òàòüÿíà Ëàâðóøåíêî, Àíàòîëèé Ïàõîìîâ, Íàäåæäà Ãàðêóøà. Âèêòîðèíû, êîíêóðñû, ëîòåðåÿ (ïðîâåëà Íàòàëüÿ Òàðàñåíêî), ÷àñòóøêè, ìíîæåñòâî ïðèçîâ - âñ¸ ñâÿçàíî ñ Ãàâàéÿìè ïðÿìî èëè êîñâåííî. Òàíöû

áûëè ñòîëü çàæèãàòåëüíû, ÷òî è â ïîëíî÷ü íå âñå ðàçîøëèñü. Íåäàðîì ýòó âå÷åðèíêó òàê æäóò, ïðèõîäÿò ïîñòîÿííûå ïîñåòèòåëè, à ÷òî îñîáåííî ðàäóåò - ïðèõîäÿò íîâûå ëþäè è ñòàíîâÿòñÿ ïîñòîÿííûìè ïîñåòèòåëÿìè. Ïðàêòè÷åñêè âñå ãîâîðèëè îäíè è òå æå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, âîñõèùàëèñü ñàìîáûòíî óêðàøåííûì çàëîì, óäà÷íîé è êàæäûé ðàç íîâîé ïðîãðàììîé, íîâûìè áëþäàìè ãàâàéñêîé êóõíè, æåëàëè îïÿòü âñòðå÷ è ò¸ïëûõ íåôîðìàëüíûõ âå÷åðîâ. Åù¸ ðàç ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì âå÷åðà! Ìàðèíà Êîòåíêîâà, ãîñòüÿ. Russian Cultural Society 300 5th Street, West Sacramento, CA 95605 (916) 233-5321


16

¹ 35

September, 18 2015

Клуб путешественников приглашает Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ ïðèãëàøàåò Âàñ â î÷åðåäíûå ïîåçäêè: 25 ñåíòÿáðÿ ìû îðãàíèçîâûâàåì ïîåçäêó íà ßìàéêó. Âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ßìàéêè ìû ìîæåì òàêæå îðãàíèçîâàòü ïî âàøåìó æåëàíèþ. ßìàéêà ýòî ðàéñêèé óãîëîê â Êàðèáñêîì ìîðå. B ãîðîäå Íåãðèë âû íàñëàäèòåñü íå òîëüêî òåïëûì ìîðåì è áåëûì ïåñêîì, à òàêæå ãîñòåïðèèìñòâîì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, âêóñíîé íàòóðàëüíîé ïèùåé è ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ôëîðû è ôàóíû äæóíãëåé.

10 íîÿáðÿ ïîåçäêà â Çîîïàðê ãîðîäà ÑàíÔðàíöèñêî.  çîîïàðêå ïðåäñòàâëåíû 250 âèäîâ æèâîòíûõ è ìíîæåñòâî ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé è öâåòîâ. Ïîñåòèòåëè çîîïàðêà óâèäÿò æèâîòíûõ Ñàâàííû, Äæóíãëåé è îáèòàòåëåé îñòðîâîâ, à òàêæå ìîæíî ïðîêàòèòüñÿ íà êàðóñåëè è ïàðîâîçèêå. 17 íîÿáðÿ â ãîðîä Ìîíòåðåé íà îêåàí äëÿ íàáëþäåíèåì çà ìèãðàöèåé êèòîâ. Âàì áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü íà 100 ôèòîâîé ëîäêå ïîïëûòü â îêåàí è ëþáîâàòüñÿ êðàñîòàìè ìàòóøêè ïðèðîäû.

25 ñåíòÿáðÿ íà ßìàéêó - $600.00 íà 7 íî÷åé áåç àâèàáèëåòîâ. 10 íîÿáðÿ ïîåçäêà â Çîîïàðê Ñàí-Ôðàíöèñêî - $79 00 âêëþ÷àÿ áèëåò â çîîïàðê. 17 íîÿáðÿ â ãîðîä Ìîíòåðåé - $135.00 âêëþ÷àÿ áèëåò íà ëîäêó. Åñëè âû õîòèòå îòâëå÷üñÿ îò ïîâñåäíåâíûõ äåë è õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé èëè äðóçüÿìè çâîíèòå. Šеле-%… дл “C!="%* , ƒ=*=ƒ= ме“2: 916-582-8448

Sacramento weekly 09 18 2015  

Russian, American Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you