Page 1

Sacramento Weekly

April, 18 2014

Sacramento Weekly www.sacweekly.com (323) 350-0774

åæåíåäåëüíàÿ ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

¹ 15

April, 18 2014

Òèðàæ 5 000 ýêçåìïëÿðîâ

Пасха Христова Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Äîðîãàÿ öåðêîâü Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà! Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Õðèñòèàíñêèé Öåíòð Ïðîáóæäåíèå ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè! Ïàñõà – ýòî òîðæåñòâî æèçíè íàä ñìåðòüþ, ýòî íàäåæäà ñïàñåíèÿ è æèçíè âå÷íîé. Ðàäóéòåñü è âåñåëèòåñü, èáî êðîâü ïàñõàëüíîãî àãíöà, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, îìûëà íàñ îò âñÿêîãî ãðåõà è äàðîâàëà íàì ñâîáîäíûé âõîä â öàðñòâî Íåáåñíîãî Îòöà, óíè÷òîæèâ ñòîÿùóþ ìåæäó Áîãîì è íàìè ïðåãðàäó. Äà áëàãîñëîâèò âàñ Áîã è äà èñïîëíèò âñÿêîãî äóõîâíîãî äàðîâàíèÿ, äàáû âû ïðèíåñëè Åìó ìíîãî

ïëîäà. Ñ ëþáîâüþ ê âàì Õðèñòèàíñêèé Öåíòð Ïðîáóæäåíèÿ. ñò. Ïàñòîð Äìèòðèé Ïðèäþê. o=“.= u!,“2%"=. 20 =C!ел , "%“*!е“е…ье. u!,“2%“ b%“*!е“! $ b%,“2,…3 b%“*!е“! Î, êàê ÷óäîäåéñòâåííû ýòè ñëîâà! Êîãäà ìû èõ ïðîèçíîñèì èëè ñëûøèì, â íàøèõ ñåðäöàõ çàãîðàþòñÿ îãíè ñâÿòîé ðàäîñòè î Ãîñïîäå Èèñóñå Õðèñòå Âîñêðåñøåì. È ãäå áû îíè íè ïðîèçíîñèëèñü, ãäå áû ýòè ñëîâà íè ðàçäàâàëèñü, ãäå áû íè ñëûøàëèñü, âñþäó îíè âûçûâàþò òðåïåòàíèå â êàæäîì ñåðäöå, è îò íèõ âñå ÿð÷å âñïûõèâàåò ïëàìÿ (Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. ¹ 4)

Free


2

¹ 15

April, 18 2014

ФСБ требовала у социальной сети “ВКонтакте” информацию об активистах Евромайдана Îñíîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» Ïàâåë Äóðîâ íàïèñàë íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñîöñåòè ÂÊ, ÷òî åùå â äåêàáðå 2013 ãîäà ïîëó÷èë çàïðîñ îò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè (ÔÑÁ) Ðîññèè ñ òðåáîâàíèåì ðàñêðûòü ëè÷íûå äàííûå íà àäìèíèñòðàòîðîâ ãðóïï àêòèâèñòîâ Åâðîìàéäàíà. Äóðîâ ñîîáùèë: «ÔÑÁ ïîòðåáîâàëà îò íàñ âûäàòü ëè÷íûå äàííûå îðãàíèçàòîðîâ ãðóïï Åâðîìàéäàíà. Íàøèì îòâåòîì áûë è îñòàåòñÿ êàòåãîðè÷åñêèé îòêàç – þðèñäèêöèÿ Ðîññèè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

íà óêðàèíñêèõ ïîëüçîâàòåëåé ÂÊîíòàêòå». «Âûäà÷à ëè÷íûõ äàííûõ óêðàèíöåâ ðîññèéñêèì âëàñòÿì áûëà áû íå òîëüêî íàðóøåíèåì çàêîíà, íî è ïðåäàòåëüñòâîì âñåõ òåõ ìèëëèîíîâ æèòåëåé Óêðàèíû, êîòîðûå íàì äîâåðèëèñü», - äîáàâèë ñîçäàòåëü ïîïóëÿðíîé ñîöèàëüíîé ñåòè. Ýòîò îòêàç ñòîèë Ïàâëó Äóðîâó äîëè â êîìïàíèè «ÂÊîíòàêòå». «Íî ÿ íè î ÷åì íå æàëåþ – çàùèòà ëè÷íûõ äàííûõ ëþäåé ñòîèò ýòîãî è íàìíîãî áîëüøåãî» — îòìåòèë Äóðîâ.

Ошибка капитана оставила пассажиров тонущего в Южной Корее корабля в ловушке

Ïàðîì, êîòîðûé ïîãðóçèëñÿ â âîäó ó ïîáåðåæüÿ Þæíîé Êîðåè, îñòàâèâ â ëîâóøêå îêîëî 290 ïàññàæèðîâ, íå ðàñïîðÿäèëñÿ íà÷àòü íåìåäëåííóþ ýâàêóàöèþ ëþäåé, ïîòîìó ÷òî îôèöåðû íà ìîñòèêå õîòåëè ñòàáèëèçèðîâàòü ïîëîæåíèå êîðàáëÿ, ñîîáùèë â ÷åòâåðã ÷ëåí ýêèïàæà. Ïåðâûì ðàñïîðÿæåíèåì, ïîñòóïèâøèì îò êàïèòàíà, áûëî íàäåòü ñïàñàòåëüíûå æèëåòû è îñòàâàòüñÿ íà ñâîèõ ìåñòàõ. Òîëüêî 30 ìèíóò ñïóñòÿ ïîñòóïèëà èíñòðóêöèÿ íà÷àòü ýâàêóàöèþ, - ãîâîðèò Î Þí-ñåîê, 58-ëåòíèé ÷ëåí ýêèïàæà ïîñòðàäàâøåãî

êîðàáëÿ. Ïî ñëîâàì Î, êîãäà êàïèòàí ïîíÿë, ÷òî ìàíåâð âûïîëíèòü íå óäàñòñÿ, îí â ïàíèêå ïîçâîíèë áåðåãîâîé îõðàíå ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, è çàòåì îãëàñèë ýâàêóàöèþ. Íî êîðàáëü óæå äîñòàòî÷íî íàêëîíèëñÿ îäíèì áîðòîì â âîäó, ÷òîáû ïåðåäâèãàòüñÿ ïî êîðàáëþ áûëî íåâîçìîæíî. Ýòè 30 ìèíóò ìîãëè ñòàòü ðåøàþùèì ôàêòîðîì â îñâîáîæäåíèè ïàññàæèðîâ ñóäíà Sewol. Ïîêà ÷òî îôèöèàëüíîå ÷èñëî æåðòâ ñîñòàâëÿåò 9 ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ 5 ó÷åíèêîâ è 2 ó÷èòåëÿ. Îäíàêî äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíî, ñêîëüêèì èç 287 ïðîïàâøèõ óäàëîñü âûæèòü.  ÷åòâåðã ñïàñàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ óñëîæíèëàñü èç-çà óñèëèâøåãîñÿ òå÷åíèÿ, äîæäÿ è ïëîõîé âèäèìîñòè. Òåì âðåìåíåì íåêîòîðûå ïîäðîñòêè, èçîëèðîâàííûå âíóòðè òîíóùåãî ñóäíà, ïèøóò ñâîèì ðîäèòåëÿì è áëèçêèì ïå÷àëüíûå òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ.

В Мариуполе неизвестные штурмовали воинскую часть. Есть убитые и раненые Íî÷üþ â Ìàðèóïîëå Äîíåöêîé îáëàñòè áûëà àòàêîâàíà âîèíñêàÿ ÷àñòü Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè. Íàïàäàâøèõ íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 300 ÷åëîâåê. Ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÂÄ ïðîâåëè îïåðàöèþ ïî ëîêàëèçàöèè áàíäû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé óáèòû òðîå íàïàäàâøèõ íà âîèíñêóþ ÷àñòü, 13 ðàíåíû, 63 - çàäåðæàíû.  íà÷àëå àòàêè íàïàäàâøèå çàáðîñàëè âîèíñêóþ ÷àñòü çàæèãàòåëüíûìè ôóãàñàìè è êîêòåéëÿìè Ìîëîòîâà, à çàòåì îòêðûëè îãîíü ïî ïîñòîâûì. Íàöãâàðäåéöû îòêðûëè ïðåäóïðåäèòåëüíûé îãîíü. Ïðè ïîâòîðíîé àòàêå áûë îòêðûò îãîíü íà

ïîðàæåíèå. Ïî òðåâîãå â Ìàðèóïîëå áûëè ïîäíÿòû âñå ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÂÄ. Ïîñëå êîðîòêîãî áîÿ íàïàäàâøàÿ áàíäà ñèëàìè ìèëèöèè è íàöãâàðäèè áûëà â îñíîâíîì ðàññåÿíà è ðàçîðóæåíà. Ñïåöïîäðàçäåëåíèå ÌÂÄ ïðîäîëæàåò ïðåñëåäîâàíèå îäíîé èç âîîðóæåííûõ ãðóïï. Íà óëèöàõ Ìàðèóïîëÿ ðàáîòàþò ìèëèöåéñêèå ïàòðóëè. Ñðåäè ñëóæàùèõ ÌÂÄ ïîòåðü íåò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ñðåäè íàïàäàâøèõ áîåâèêîâ - 3 óáèòûõ, 13 ðàíåíûõ, 63 çàäåðæàííûõ. Èçúÿòî îðóæèå, à òàêæå ñðåäñòâà ñâÿçè è òåëåôîíû ðîññèéñêèõ îïåðàòîðîâ.

Продажи Samsung Galaxy S5 опережают продажи S4

×ëåí ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè Samsung ñîîáùàåò, ÷òî ïðîäàæè íåäàâíî âûïóùåííîãî ñìàðòôîíà Galaxy S5 “ãîðàçäî ëó÷øå”, ÷åì åãî ïðåäøåñòâåííèêà â ïðîøëîì ãîäó. Âî âðåìÿ èíòåðâüþ ñ àãåíòñòâîì Reuters, Þí Õàí Êèë, ñòàðøèé âèöå-ïðåçèäåíò ïî ïðîèçâîäñòâåííîé ñòðàòåãèè êîìïàíèè Samsung,

ñêàçàë, ÷òî ïðîäàæè S5 äâèæóòñÿ â áîëåå áûñòðîì òåìïå, ÷åì S4, õîòÿ îí íå áóäåò ðàñêðûâàòü öèôðû. “Ïðîäàæè S5 íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì S4”, - ñêàçàë Þí Reuters. Ñìàðòôîí Galaxy S4, êîòîðûé áûë âûïóùåí â ïðîøëîì ãîäó, ïðåâûñèë 10 ìèëëèîíîâ ïðîäàæ ïî âñåìó ìèðó ìåíåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ñâîåãî âûõîäà, ñîîáùèëà êîìïàíèÿ Samsung â ìàå ïðîøëîãî ãîäà. Reuters òàêæå ñîîáùàåò, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ Samsung ðàáîòàåò íàä äâóìÿ ñìàðòôîíàìè ñ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé Tizen. Ýòà ìîáèëüíàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ñåé÷àñ èñïîëüçóåòñÿ íà «óìíûõ» ÷àñàõ.

Пожарная машина въехала в ресторан, травмировав 15 человек  ñðåäó äâà ïîæàðíûõ àâòîìîáèëÿ ì÷àëèñü ïî âûçîâó â ïðèãîðîä Ëîñ-Àíäæåëåñà, êîãäà îäèí èç íèõ âúåõàë â çäàíèå ðåñòîðàíà, òðàâìèðîâàâ 15 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 6 ïîæàðíûõ. Îäèí èç ïîñòðàäàâøèõ áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, - ãîâîðÿò ÷èíîâíèêè, îòìå÷àÿ, ÷òî æåðòâà áûëà íå èç ÷èñëà ïîæàðíûõ ðàáîòíèêîâ. Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà çàãðóæåííîé óëèöå Ìîíòåðåé-Ïàðê. Ïîæàðíàÿ ìàøèíà âëåòåëà â ðåñòîðàí, ðàçäðîáèëà ñòåíó, ñòåêëî âèòðèíû è ñìÿëà íåñêîëüêî ñòîëîâ è ñòóëüåâ â ïîìåùåíèè. Îôèöèàíòêà èç Lu Dumpling House ïåðåïóãàëàñü, ÷òî íà÷àëîñü çåìëåòðÿñåíèå - ñòîëü ñèëüíûì áûë óäàð â ìîìåíò ñòîëêíîâåíèÿ. Âåíäè Âó ïîâåçëî, îíà êàê ðàç îòîøëà â ìîðîçèëüíóþ êîìíàòó, êîãäà

ïðîèçîøëà àâàðèÿ. Âåðíóâøèñü èç õîëîäèëüíèêà, îíà óâèäåëà ðàçãðîì. ×åðåç ãðîìêîãîâîðèòåëü Âó ñîîáùèëà, ÷òî ëþäÿì â ïîìåùåíèè íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Îôèöèàíòêà Âèâüåí Ëó, êîòîðàÿ òîëüêî ïðèáûëà íà ñâîþ ñìåíó, íàòîëêíóëàñü íà “ìíîæåñòâî ëþäåé â êðîâè”, ñðåäè íèõ áûë ïåøåõîä ñ èçóâå÷åííîé íîãîé. Êàê ñîîáùàþò âëàñòè, ïîñòðàäàâøàÿ ìàøèíà ñòîëêíóëàñü ñ äðóãèì àâòîìîáèëåì ïîæàðíîé ñëóæáû èç Ìîíòåðåé-Ïàðê, êîòîðûé òàêæå åõàë íà âûçîâ. Ïîæàðíèêè èç ýòîé ìàøèíû íå ïîëó÷èëè ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé. Ñëåäîâàòåëè óæå çàíèìàþòñÿ âûÿñíåíèåì ïðè÷èí àâàðèè.

Две трети американцев считают, что Обама обманывает народ Ïðèìåðíî 6 èç 10 ãðàæäàí Àìåðèêè óâåðåíû, ÷òî Áàðàê Îáàìà â ðàçãîâîðàõ íà âàæíûå òåìû ÷àùå âñåãî ëæåò, - óòâåðæäàþò ðåçóëüòàòû íîâîãî îïðîñà îò Fox News, îïóáëèêîâàííîãî â ñðåäó. 37% ãðàæäàí ñ÷èòàþò, ÷òî Îáàìà âðåò “áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè”, è åùå 24% ãîâîðÿò, ÷òî îí îáìàíûâàåò “âðåìÿ îò âðåìåíè”. 20% ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò “îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ”, è òîëüêî 15% èñêðåííå âåðÿò ñâîåìó ïðåçèäåíòó. Îïïîíåíòû è ÑÌÈ óæå íå ðàç îáâèíÿëè Îáàìó â íåïðàâäèâûõ âûñêàçûâàíèÿõ. Ñàìûìè ÿðêèìè ñëó÷àÿìè îáìàíà ñòàëè çàÿâëåíèå êàñàòåëüíî Obamacare - “Åñëè âàì íðàâèòñÿ âàø ïëàí, òî ìîæåòå åãî îñòàâèòü”, è óòâåðæäåíèå, ÷òî “â òîò äåíü, êîãäà ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ â Áåíãàçè, ÿ îñîçíàë, ÷òî ýòî áûë àêò òåððîðèçìà”. Ñðåäè òåõ, êòî îáâèíèë Îáàìó â ïîñòîÿííîé

ëæè, 13% - äåìîêðàòû, 12% - àôðîàìåðèêàíöû, 16% - ëèáåðàëû, 31% - íåçàìóæíèå æåíùèíû, ïðè ýòîì 34% - ìëàäøå 30. Òî åñòü îñíîâíàÿ öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ íûíåøíåãî ïðåçèäåíòà. ×òî æå êàñàåòñÿ äîâåðèÿ ê áóäóùèì ïîòåíöèàëüíûì ïðåçèäåíòàì, òî äëÿ áûâøåãî ãîññåêðåòàðÿ Õèëàðè Êëèíòîí ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 54%, äëÿ áûâøåãî ãóáåðíàòîðà Ôëîðèäû Äæåáà Áóøà - 49%, è äëÿ ãóáåðíàòîðà Íüþ-Äæåðñè Êðèñà Êðèñòè - 41%. Îäíàêî íå ñëîâîì åäèíûì: îïðîñ òàêæå ïîêàçàë, ÷òî 42% îäîáðÿþò äåéñòâèÿ ïðåçèäåíòà, è 51% - íå îäîáðÿþò, - íå ñëèøêîì áîëüøîé ðàçðûâ.  îïðîñå ó÷àñòâîâàëè 1012 ñëó÷àéíî âûáðàííûõ ÷åëîâåê. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ïðè ñîäåéñòâèè Anderson Robbins Research è Shaw & Company Research 13-15 àïðåëÿ.


Sacramento Weekly

April, 18 2014

3

Европарламент поддержал антитеррористическую операцию Украины. Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò (äàëåå ÅÏ) ïîääåðæèâàåò äåéñòâèÿ óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî âîññòàíîâëåíèþ âëàñòè â ñòðàíå, îáâèíÿåò Ðîññèþ â ýñêàëàöèè ñèòóàöèè íà âîñòîêå Óêðàèíû, è ïðåäîñòåðåãàåò åå îò âòîðæåíèÿ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ðåçîëþöèè ÅÏ. «ÅÏ âûðàæàåò ñâîþ ïîëíóþ ïîääåðæêó è ñîëèäàðíîñòü ñ ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû, êîòîðîå ñòðåìèòñÿ âîññòàíîâèòü âëàñòü â îêêóïèðîâàííûõ ãîðîäàõ. Ïðèâåòñòâóåò ñäåðæàííîñòü è ðàçìåðåííîñòü, ñ êîòîðîé óêðàèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî äî ñèõ ïîð ñïðàâëÿåòñÿ ñ òåêóùåé ôàçîé êðèçèñà, è íàïîìèíàåò, ÷òî óêðàèíñêèå âëàñòè èìåþò ïîëíîå ïðàâî èñïîëüçîâàòü âñå íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñàìîîáîðîíó, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî ñòàòüåé 51 Óñòàâà ÎÎÍ», — ñêàçàíî â ðåçîëþöèè.  ñâÿçè ñ ýòèì ÅÏ ïðåäóïðåäèë Ðîññèþ â îòíîøåíèè âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ïîâîäà «äëÿ íà÷àëà ïîëíîìàñøòàáíîãî âîåííîãî âòîðæåíèÿ, ðåàëèçàöèþ Óêðàèíîé çàêîííîãî ïðàâà çàùèùàòü ñâîþ òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü». Êðîìå òîãî, ÅÏ «ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì îñóæäàåò íàðàñòàþùóþ äåñòàáèëèçàöèþ è ïðîâîêàöèè â âîñòî÷íûõ è þæíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû, è îòâåðãàåò ëþáóþ ïîäãîòîâêó ê íåçàêîííûì, êàê «êðûìñêèé», ðåôåðåíäóìàì». «ÅÏ ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî íàðàñòàíèå äåñòàáèëèçàöèè è ñàáîòàæà, âûçâàííûõ ïðîðîññèéñêèìè âîîðóæåííûìè, îáó÷åííûìè è õîðîøî ñêîîðäèíèðîâàííûìè ñåïàðàòèñòàìè, âî ãëàâå ñ ðîññèéñêèìè ñèëàìè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå ëîæíîãî ïðåäëîãà äëÿ ðîññèéñêîãî âîåííîãî âìåøàòåëüñòâà, ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ è ââåäåíèÿ ôåäåðàëèçàöèè äëÿ ðàçäåëåíèÿ Óêðàèíû», — ãîâîðèòñÿ â ðåçîëþöèè.  òî æå âðåìÿ ÅÏ çàÿâèë î ñâîåé ðåøèòåëüíîé ïîääåðæêå ñóâåðåíèòåòà, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè è ïîëèòè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû è âñåõ ñòðàí Âîñòî÷íîãî ïàðòíåðñòâà. «ÅÏ ðàññìàòðèâàåò ðîññèéñêèå àêòû àãðåññèè êàê ãðóáîå íàðóøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ñâîèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç Óñòàâà ÎÎÍ, Õåëüñèíêñêîãî çàêëþ÷èòåëüíîãî àêòà, Óñòàâà Ñîâåòà Åâðîïû è Áóäàïåøòñêîãî ìåìîðàíäóìà îò 1994 ãîäà «Î ãàðàíòèÿõ áåçîïàñíîñòè», à òàêæå äâóñòîðîííèõ îáÿçàòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç äâóñòîðîííåãî äîãîâîðà î äðóæáå, ñîòðóäíè÷åñòâå è ïàðòíåðñòâå îò 1997 ãîäà», — íàïîìíèë ÅÏ. Êðîìå òîãî, ÅÏ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Óêðàèíå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî

«íèêàêèõ íàïàäåíèé, çàïóãèâàíèé èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé äèñêðèìèíàöèè â îòíîøåíèè ýòíè÷åñêèõ ðóññêèõ èëè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, ÷òî ïîäòâåðæäàþò çàñëóæèâàþùèå äîâåðèå ìåæäóíàðîäíûå íàáëþäàòåëè, òàêèå, êàê ÎÎÍ, ÎÁÑÅ è Ñîâåò Åâðîïû». ÅÏ ïðèçûâàåò, êðîìå òîãî, ïðîâåñòè âñåñòîðîííèé ìîíèòîðèíã âûáîðîâ óãëóáëåííîé ìèññèåé ïî íàáëþäåíèþ çà âûáîðàìè îò áþðî ÎÁÑÅ ïî äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòèòóòàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà (ÁÄÈÏ×), à òàêæå ïàðëàìåíòà è ÅÑ. Ïðèçûâàåò ê ïðîâåäåíèþ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè 25 ìàÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ; îòâåðãàåò êàêîåëèáî âíåøíåå äàâëåíèå, ïðåñëåäóþùåå öåëüþ çàäåðæàòü ýòè âûáîðû. Îáðàùàÿñü ê âíóòðèïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Óêðàèíå, ÅÏ ïðèâåòñòâîâàë íàìåðåíèå óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðîâåñòè äîñðî÷íûå ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû. «ÅÏ ïðèâåòñòâóåò, â ïðèíöèïå, èäåþ ïðîâåäåíèÿ îáùåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà ïî áóäóùåìó ñòàòóñó è òåððèòîðèàëüíîìó óñòðîéñòâó Óêðàèíû, êàê ýòî ïðåäëîæåíî è.î. ïðåçèäåíòà Àëåêñàíäðîì Òóð÷èíîâûì, â åãî òåëåâèçèîííîì îáðàùåíèè îò 14 àïðåëÿ 2014 ãîäà», — ãîâîðèòñÿ â ðåçîëþöèè. Êðîìå òîãî, ÅÏ òàêæå ïðèâåòñòâîâàë íåäàâíåå ðåøåíèå óêðàèíñêîãî ïàðëàìåíòà, ïðèçûâàþùåå ê íåìåäëåííîìó ðàçîðóæåíèþ âñåõ íåçàêîííûõ «ñèë ñàìîîáîðîíû» è îæèäàåò åãî ðåàëèçàöèè. Êàñàÿñü ìåæäóíàðîäíîãî àñïåêòà, ÅÏ ïðèâåòñòâîâàë ãîòîâíîñòü Ñîâåòà ÅÑ îêàçàòü Óêðàèíå ïîìîùü â ñôåðå «ðåôîðìû ãðàæäàíñêîãî ñåêòîðà áåçîïàñíîñòè, ïîìî÷ü ìèëèöèè è â ñôåðå âåðõîâåíñòâà ïðàâà, à òàêæå ðàññìîòðåòü âñå âàðèàíòû, âêëþ÷àÿ âîçìîæíóþ ìèññèþ îáùåé ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû, à òàêæå âîçìîæíîñòü ìîíèòîðèíãîâîé ìèññèè ÅÑ». Òàêæå ÅÏ ïðèâåòñòâîâàë ïîäïèñàíèå ïîëèòè÷åñêîãî ðàçäåëà Ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè è ïîñëåäóþùåå ïðèíÿòèå îäíîñòîðîííèõ ìåð â îáëàñòè òîðãîâëè è ïðèçâàë ê, êàê ìîæíî ñêîðåéøåìó, ïîäïèñàíèþ Ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè è ãëóáîêîé è âñåîáúåìëþùåé çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè â ïîëíîì îáúåìå äî èñòå÷åíèÿ îäíîñòîðîííèõ òîðãîâûõ ìåð. «ÅÏ ïðèçûâàåò Ñîâåò ïîðó÷èòü Êîìèññèè áåçîòëàãàòåëüíî óñêîðèòü ëèáåðàëèçàöèþ âèçîâîãî ðåæèìà ñ Óêðàèíîé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä ïî ïóòè ââåäåíèÿ áåçâèçîâîãî ðåæèìà, ñëåäóÿ ïðèìåðó Ìîëäàâèè, è ïðèçûâàåò, â òî æå âðåìÿ, íåìåäëåííî ââåñòè âðåìåííóþ, î÷åíü ïðîñòóþ, íåäîðîãóþ ïðîöåäóðó âûäà÷è âèç â ÅÑ», — óâåðåíû

Ìàãàçèí Òåðåìîê ïîçäðàâëÿåì âñåõ íàøèõ äîðîãèõ ïîêóïàòåëåé

ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè! Æåëàåì âñåì îáèëüíûõ Áîæüèõ Áëàãîñëîâåíèé! 5519 Hemlok St. Sacramento, CA 95841 (916) 334-4001

â ÅÏ. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ÅÏ ïðèâåòñòâîâàë îáúÿâëåííûå ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû àìáèöèîçíûå ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ðåôîðìû è ïîä÷åðêíóë âàæíîå çíà÷åíèå èõ ñêîðåéøåé ðåàëèçàöèè â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè è ïðåîäîëåíèÿ êðèòè÷åñêîé ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè â ñòðàíå. «ÅÏ ïðèâåòñòâóåò ðåøåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóöèé è ÅÑ ïðåäîñòàâèòü Óêðàèíå ñóùåñòâåííóþ êðàòêîñðî÷íóþ è äîëãîñðî÷íóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü è íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíîé äîíîðñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ñîçâàíà Êîìèññèåé êàê ìîæíî ñêîðåå», — óáåæäåíû â ÅÏ. Âìåñòå ñ òåì, ÅÏ ïîääåðæàë îãîâîðåííûå ÅÑ óñëîâèÿ â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì, êîòîðûå ïîìîãóò ñîçäàòü áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, óëó÷øèòü óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ôèíàíñàìè, ðàçâèòü ñåòü ñîöèàëüíîé áåçîïàñíîñòè è âåñòè áîðüáó ñ êîððóïöèåé. ÅÏ òàêæå ïðèçâàë ê ïðîçðà÷íîñòè â ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ÅÑ è ýôôåêòèâíîìó ìîíèòîðèíãó ñî ñòîðîíû Êîìèññèè. ÅÏ òàêæå âûñêàçàëñÿ â îòíîøåíèè ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì, â ÷àñòíîñòè, êîíñòèòóöèîííîé, êîòîðàÿ, ïî åãî ìíåíèþ, äîëæíà ñòàòü ïðåäìåòîì øèðîêîãî, óãëóáëåííîãî îáñóæäåíèÿ ìåæäó âñåìè ñëîÿìè óêðàèíñêîãî îáùåñòâà. «ÅÏ ïðèâåòñòâóåò æåëàíèå ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ïðåäñòàâèòåëüíîãî õàðàêòåðà ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñòðóêòóð ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé çàùèòû ïðàâ ëèö, ïðèíàäëåæàùèõ ê íàöèîíàëüíûì ìåíüøèíñòâàì, ïðèâåñòè àíòè-äèñêðèìèíàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèå ñî ñòàíäàðòàìè ÅÑ, à òàêæå ðàññëåäîâàòü âñå ñëó÷àè íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è àêòû íàñèëèÿ è áîðîòüñÿ ñ ýêñòðåìèçìîì», — ïîä÷åðêèâàåòñÿ â ðåçîëþöèè. ÅÏ òàêæå ïðèâåòñòâîâàë ðåøåíèå Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè ñîçäàòü ãðóïïó ïîääåðæêè Óêðàèíû, êîòîðàÿ áóäåò ðàáîòàòü íàä ðåàëèçàöèåé «åâðîïåéñêîé ïîâåñòêè äíÿ ðåôîðì». Êðîìå òîãî, ÅÏ âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó óñèëèé óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå ðàáîòàåò â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÎÁÑÅ è Ñîâåòîì Åâðîïû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëæíîãî óâàæåíèÿ çàêîííûõ ïðàâ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ è äðóãèõ êóëüòóðíûõ, íàöèîíàëüíûõ è ëèíãâèñòè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Åâðîïåéñêîé õàðòèè ðåãèîíàëüíûõ ÿçûêîâ è ÿçûêîâ ìåíüøèíñòâ è Ðàìî÷íîé Êîíâåíöèè î çàùèòå íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. Âìåñòå ñ òåì, ÅÏ âíîâü çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàòü íåçàâèñèìóþ êîìèññèþ ïî ðàññëåäîâàíèþ ðàññòðåëîâ â Êèåâå è òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé íà Ìàéäàíå ñ «âêëþ÷åíèåì ñèëüíîé ìåæäóíàðîäíîé ñîñòàâëÿþùåé è ïîä ðóêîâîäñòâîì ìåæäóíàðîäíîé êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû Ñîâåòà Åâðîïû». http://www.capital.ua/ru/news/18419-evropalament-podderzhal-antiterroristicheskuyuoperatsiyu-ukrainy#ixzz2zAAt3eAz


2 4

Sacramento April, 18 Weekly 2014

¹ 15

Пасха Христова (Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. ¹ 1) âåðû â äóøå êàæäîãî ïðîñëàâëÿþùåãî Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà. «Õðèñòîñ Âîñêðåñ!» – ìû ãîâîðèì ýòè ñëîâà ñ ÷óâñòâîì äóõîâíîãî âîñòîðãà. Èõ õî÷åòñÿ ïðîèçíîñèòü áåç êîíöà, ñëóøàÿ â îòâåò äðóãèå äâà ñâÿòûõ ñëîâà – «Âîèñòèíó Âîñêðåñ!» Õðèñòîñ Âîñêðåñ! è äëÿ âñåãî ìèðîçäàíèÿ íà÷àëàñü èñòèííàÿ âåñíà. Ñâåòëîå, ðàäîñòíîå óòðî íîâîé æèçíè. Âîñêðåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà – ïåðâàÿ äåéñòâèòåëüíàÿ ïîáåäà æèçíè íàä ñìåðòüþ. Ñîáûòèå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà – âåëè÷àéøèé õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê. Ýòî åñòü ïðàçäíèêîâ Ïðàçäíèê è Òîðæåñòâî èç òîðæåñòâ. Çíàìåíèå ïîáåäû íàä ãðåõîì è ñìåðòüþ, è íà÷àëî áûòèÿ ìèðà, èñêóïëåííîãî è îñâÿùåííîãî Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì. Ïðàçäíèê ýòîò íàçûâàåòñÿ åùå Ïàñõîþ, òî åñòü äíåì, â êîòîðûé ñîâåðøèëñÿ íàø ïåðåõîä îò ñìåðòè ê æèçíè è îò çåìëè ê Íåáó. Âîò êàê ýòî áûëî. Ïî ïðîøåñòâèè ñóááîòû, íî÷üþ, íà òðåòèé äåíü ïîñëå Ñâîèõ ñòðàäàíèé è ñìåðòè, Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ñèëîþ Ñâîåãî Áîæåñòâà îæèë, òî åñòü âîñêðåñ èç ìåðòâûõ. Òåëî Åãî ÷åëîâå÷åñêîå ïðåîáðàçèëîñü. Îí âûøåë èç ãðîáà, íå îòâàëèâ êàìíÿ, íå íàðóøèâ ñèíåäðèîíîâîé ïå÷àòè, è íåâèäèìûé äëÿ ñòðàæè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà âîèíû, ñàìè òîãî íå çíàÿ, îõðàíÿëè ïóñòîé ãðîá. Âäðóã ñäåëàëîñü âåëèêîå çåìëåòðÿñåíèå. Ñ íåáåñ ñîøåë Àíãåë Ãîñïîäåíü. Îí, ïðèñòóïèâ, îòâàëèë êàìåíü îò äâåðè ãðîáà Ãîñïîäíÿ è ñåë íà ýòîò êàìåíü. Âèä åãî áûë êàê ìîëíèÿ, è îäåæäà åãî áûëà áåëà, êàê ñíåã. Âîèíû, ñòîÿâøèå íà ñòðàæå ó ãðîáà, ïðèøëè â òðåïåò, è ñòàëè, êàê ìåðòâûå. À ïîòîì, î÷íóâøèñü îò ñòðàõà, ðàçáåæàëèñü.  ýòîò äåíü (ïåðâûé äåíü íåäåëè), êàê òîëüêî êîí÷èëñÿ ñóááîòíèé ïîêîé, íà ðàññâåòå, Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà, Ìàðèÿ Èàêîâëåâà, Èîàííà, Ñàëîìèÿ è äðóãèå æåíùèíû, âçÿâ ïðèãîòîâëåííîå áëàãîâîííîå ìèðî, ïîøëè êî ãðîáó Èèñóñà Õðèñòà, ÷òîáû ïîìàçàòü òåëî Åãî, òàê êàê íå óñïåëè ñäåëàòü ýòîãî ïðè ïîãðåáåíèè. (Æåíùèí ýòèõ Öåðêîâü èìåíóåò ìèðîíîñèöàìè). Îíè åùå íå çíàëè, ÷òî êî ãðîáó Õðèñòîâó ïðèñòàâëåíà ñòðàæà, è âõîä â ïåùåðó çàïå÷àòàí. Ïîòîìó îíè íå îæèäàëè êîãî-íèáóäü òàì âñòðåòèòü è ãîâîðèëè ìåæäó ñîáîþ: «Êòî îòâàëèò íàì êàìåíü îò äâåðè ãðîáà?» Êàìåíü æå áûë î÷åíü âåëèê. Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà, îïåðåäèâ îñòàëüíûõ æåíùèíìèðîíîñèö, ïåðâàÿ ïðèøëà êî ãðîáó. Åùå íå

óâèäåëè, ÷òî êàìåíü îòâàëåí îò ãðîáà. È êîãäà îñòàíîâèëèñü, âäðóã óâèäåëè ñâåòîçàðíîãî Àíãåëà, ñèäÿùåãî íà êàìíå. Àíãåë, îáðàùàÿñü ê íèì, ñêàçàë: «Íå áîéòåñü, èáî çíàþ, ÷òî âû èùåòå Èèñóñà ðàñïÿòîãî. Åãî íåò çäåñü. Îí âîñêðåñ, êàê ñêàçàë, åùå, áóäó÷è ñ âàìè. Ïîäîéäèòå, ïîñìîòðèòå ìåñòî, ãäå ëåæàë Ãîñïîäü. À ïîòîì ïîéäèòå ñêîðåå è ñêàæèòå ó÷åíèêàì Åãî, ÷òî Îí âîñêðåñ èç ìåðòâûõ». Îíè âîøëè âíóòðü ãðîáà (ïåùåðû) è íå íàøëè òåëà Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà. Íî, âçãëÿíóâ, óâèäåëè Àíãåëà â áåëîé îäåæäå, ñèäÿùåãî ñïðàâà îò ìåñòà, ãäå áûë ïîëîæåí Ãîñïîäü. Èõ îáúÿë óæàñ. Àíãåë æå ñêàçàë èì: «Íå óæàñàéòåñü. Èèñóñà èùåòå, Íàçàðÿíèíà ðàñïÿòîãî. Îí âîñêðåñ. Åãî íåò çäåñü. Âîò ìåñòî, ãäå Îí áûë ïîëîæåí. Íî èäèòå, ñêàæèòå ó÷åíèêàì Åãî è Ïåòðó (êîòîðûé ñâîèì îòðå÷åíèåì îòïàë îò ÷èñëà ó÷åíèêîâ), ÷òî Îí âñòðåòèò âàñ â Ãàëèëåå. Òàì âû Åãî óâèäèòå, êàê Îí ñêàçàë âàì». Êîãäà æå æåíùèíû ñòîÿëè â íåäîóìåíèè, ïåðåä íèìè ñíîâà ÿâèëèñü äâà Àíãåëà â áëèñòàþùèõ îäåæäàõ. Æåíùèíû â ñòðàõå ñêëîíèëè ãîëîâû ñâîè ê çåìëå. Àíãåëû ñêàçàëè èì: «×òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó ìåðòâûìè? Åãî íåò çäåñü – Îí âîñêðåñ. Âñïîìíèòå, êàê Îí ãîâîðèë âàì, êîãäà áûë åùå â Ãàëèëåå, ÷òî Ñûíó ×åëîâå÷åñêîìó íàäëåæèò áûòü ïåðåäàííûì â ðóêè ãðåøíûõ ëþäåé, è áûòü ðàñïÿòûì, è â òðåòèé äåíü âîñêðåñíóòü». Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà íà÷èíàåòñÿ â ïîëíî÷ü ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå. Âñÿ îíà èñïîëíåíà äóõîâíîé ðàäîñòè è ëèêîâàíèÿ. Âñÿ îíà – òîðæåñòâåííûé ãèìí Ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ, ïðèìèðåíèþ Áîãà è ÷åëîâåêà, ïîáåäå æèçíè íàä ñìåðòüþ. Ïðàçäíèê Ïàñõè êàæäûé ãîä ñîâåðøàåòñÿ â ðàçíûå ÷èñëà ìåñÿöà. Âðåìÿ åãî ïðàçäíîâàíèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ ïî ëóííî-ñîëíå÷íîìó êàëåíäàðþ è «ïåðåõîäèò» ïî ñâîåé äàòå, íî âñåãäà ïðèõîäèòñÿ íà âîñêðåñíûé äåíü.  ýòîì 2014 ãîäó Êàòîëè÷åñêàÿ è Ïðàâîñëàâíàÿ Ïàñõà ïðàçäíóþòñÿ â îäèí äåíü – 20 àïðåëÿ, âîñêðåñåíèå.

ðàññâåòàëî, áûëî òåìíî. Ìàðèÿ, óâèäåâ, ÷òî êàìåíü îòâàëåí, ñðàçó æå ïîáåæàëà ê Ïåòðó è Èîàííó ñî ñëîâàìè: «Óíåñëè Ãîñïîäà èç ãðîáà, è íå çíàåì, ãäå ïîëîæèëè Åãî». Óñëûøàâ òàêèå ñëîâà, Ïåòð è

Èîàíí òîò÷àñ ïîáåæàëè êî ãðîáó. Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ïîñëåäîâàëà çà íèìè.  ýòî âðåìÿ ïîäîøëè êî ãðîáó îñòàëüíûå æåíùèíû, øåäøèå ñ Ìàðèåé Ìàãäàëèíîé. Îíè

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ îòïðàçäíîâàòü âìåñòå ñ íàìè ýòîò âåëè÷àéøèé ïðàçäíèê Ïàñõè! Àäðåñ íàøåé öåðêâè: Revival Slavic Christian Center Church 5601 Hemlock Street Sacramento California 95841 Phone: (916) 969-6139 Pastor Dmitriy Pridyuk

Привітання Генерального консула України o!,"S2=…… cе…е!=ль…%г% *%…“3л= r*!=_…, qе!гS `ль%ш,…= r*!=_…“ь*SL г!%м=дS ƒ bел,*%д…ем Â³ä ³ìåí³ óñ³õ ïðàö³âíèê³â Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Óêðà¿íè ó Ñàí-Ôðàíöèñêî ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè âåëè÷íîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà - Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî! ²ç ðîêó â ð³ê âåñü õðèñòèÿíñüêèé ñâ³ò ç îñîáëèâèì â³ä÷óòòÿì î÷³êóº äåíü Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî, ùî ñèìâîë³çóº ïî÷àòîê íîâîãî æèòòÿ, òîðæåñòâî ñâ³òëà íàä òåìðÿâîþ, ùî äຠíàä³þ íà äóõîâíå î÷èùåííÿ âñüîãî ëþäñüêîãî ðîäó.

Âïåâíåí³, ùî öüîãî ðîêó Âåëèêäåíü ñâÿòêóâàòèìåòüñÿ óêðà¿íöÿìè â óñ³õ êóòî÷êàõ ñâ³òó ç îñîáëèâèìè íàä³ÿìè íà ïåðåìîãó äîáðà íàä çëîì, æèòòÿì íàä ñìåðòþ, â³ðè íàä áåçíà䳺þ, ó ïðàãíåíí³ äî äóõîâíî¿ ºäíîñò³ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî çðîáèòü éîãî íåïåðåìîæíèì, âèòðèâàëèì äî âèïðîáóâàíü òà çìóæí³ëèì ó áîðîòüá³ çà çáåðåæåííÿ íàö³¿, íàïîëåãëèâèì ó ïðàãíåíí³ äî çì³öíåííÿ ìèðó òà äîáðîáóòó Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Áàæàºìî Âàì â³ä÷óòòÿ ùèðî¿ ðàäîñò³ Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ ç óñ³ì ð³çíîáàðâ’ÿì öüîãî âåëè÷íîãî ñâÿòà, ùèðî çè÷èìî ùàñòÿ êîæí³é ðîäèí³, êð³ïêîãî çäîðîâ’ÿ, òåðï³ííÿ â æèòòºâèõ íåãàðàçäàõ, ìóäðîñò³

³ íåïîõèòíî¿ â³ðè ³ íà䳿 â òîðæåñòâî äîáðà, ëþáîâ³, ùèðî çè÷èìî äóõîâíî¿ áëàãîäàò³, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîþ, ùîá íåãàðàçäè îáõîäèëè Âàø ä³ì ñòîðîíîþ, à ùàñòÿ é ðàä³ñòü áóëè Âàøèìè â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè! Íåõàé Áîæå áëàãîñëîâåííÿ áóäå çàïîðóêîþ ìèðó íà íàø³é çåìë³, äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ íàøî¿ äåðæàâè, çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ñïîä³âàíü! Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Ãåíåðàëüíèé êîíñóë Óêðà¿íè â Ñàí-Ôðàíöèñêî Ñåðã³é Àëüîøèí


Sacramento Weekly

April, 18 2014

Как составить договор Êàê áèçíåñìåíû, òàê è ëþäè, íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê áèçíåñó, ÷àñòî âñòóïàþò â äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ. Êîãäà ìû ïîêóïàåì êàêóþ-òî âåùü â ìàãàçèíå èëè ó ÷àñòíîãî ëèöà, ìû, ñàìè òîãî íå çàìå÷àÿ, çàêëþ÷àåì äîãîâîð ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé èëè ÷àñòíûì ëèöîì. Ýòî êàæåòñÿ íå ñòîëü âàæíûì, åñëè âñå èäåò õîðîøî. Íî åñëè êòî-ëèáî íàðóøèë óñëîâèÿ äîãîâîðà, äîïóñòèì, íå çàïëàòèë èëè ïðîäàë íåêà÷åñòâåííûé òîâàð, òî â ñóäå, êòî, êîìó è ÷òî äîëæåí, áóäåò îïðåäåëåíî íà îñíîâàíèè çàêîíà. Íåêîòîðûå ïóíêòû ýòîãî çàêîíà ìû ðàññìîòðèì ñåãîäíÿ. È õîòÿ îí êàæåòñÿ íå î÷åíü ïðîñòûì, ëó÷øå îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì ñåé÷àñ, à íå â ïîñëåäíþþ ìèíóòó â ñóäå, êîãäà íè÷åãî óæå èçìåíèòü íåëüçÿ. ×òîáû äîãîâîð ñîñòîÿëñÿ, íåîáõîäèìî äîíåñòè ïðåäëîæåíèå äî ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû. Ýòî ìîæåò áûòü ñäåëàíî â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå. Ñäåëàííîå ïðåäëîæåíèå ìîæåò áûòü îòîçâàíî.  ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïîêóïàòåëåì, ïðîäàâåö óæå íå ìîæåò îòîçâàòü ïðåäëîæåíèå. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê ïðîäàåò ìàøèíó çà 7 òûñ., åñëè ïîêóïàòåëü ãîâîðèò – ÿ áåðó çà 7 òûñ., òî äîãîâîð ñîñòîÿëñÿ. Ïîñëå ýòoãî ïðîäàâåö íå ìîæåò ñêàçàòü «ÿ ïåðåäóìàë». Åñëè ïîêóïàòåëü ïîäàåò â ñóä, òî ïðîäàâåö îáÿçàí ïðîäàòü ìàøèíó. Ýòî æå êàñàåòñÿ è ðàáîòû. Äîïóñòèì, ðàáîòîäàòåëü ïðåäëàãàåò çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó îïðåäåëåííóþ ñóììó. Åñëè ñòðîèòåëü ñîãëàøàåòñÿ, òî ñäåëêà ñîñòîÿëàñü. Åñëè ïðîäàâöó çàïëàòèëè, ÷òîáû îí ïðèäåðæàë îïðåäåëåííûé òîâàð èëè ðàáîòó íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ, îí íå ìîæåò îòîçâàòü ñâîå ïðåäëîæåíèå èëè ïðîäàòü òîâàð èëè êîíòðàêò íà ðàáîòó äðóãîìó ÷åëîâåêó. Ïðåäëîæåíèå êóïèòü, íàïðèìåð äîì, íå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ áåñêîíå÷íî, îíî çàêàí÷èâàåòñÿ ïîñëå ðàçóìíîãî (ïî îïðåäåëåíèþ çàêîíà) ïðîõîæäåíèÿ âðåìåíè. Ýòîò ñðîê äëÿ ïðîäàæè äîìà, ìîæåò äëèòüñÿ îêîëî òðåõ íåäåëü. Ïîñëå ýòîãî ñðîêà ïðåäëîæåíèå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì. Åñëè ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü èëè çàêàç÷èê îòâåðã ïðåäëîæåíèå, îíî ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì. Ïðåäëàãàþùàÿ ñòîðîíà äîëæíà ïîâòîðèòü ñâîå ïðåäëîæåíèå ñíîâà, ÷òîáû îíî ñòàëî äåéñòâèòåëüíûì. Åñëè, íàïðèìåð, âàì ïðåäëîæèëè êóïèòü ìàøèíó

çà 5 òûñ., è âû ñîãëàøàåòåñü íà äàíóþ ñóììó, íî îçâè÷èâàåòå æåëàíèå íà äîïîëíèòåëüíóþ çàï÷àñòü, òîãäà âû ñâîèì êîíòðïðåäëîæåíèåì äåëàåòå ïðåäëîæåíèå ïðîäàâöà êóïèòü ìàøèíó çà 5 òûñ. íåäåéñòâèòåëüíûì.  ýòîì ñëó÷àå ïðåäëîæåíèå, ÷òîáû èìåòü ñèëó, äîëæíî áûòü ïîâòîðåíî ñî ñòîðîíû ïðîäàâöà. Åñëè ýòîò æå àâòîìîáèëü âû ïîêóïàåòå íå ó ÷àñòíîãî ëèöà, à ó àâòîäèëåðà, òî íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîêóïàòåëÿ íå îòìåíÿþò ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè ïðåäëàãàþùàÿ ñòîðîíà óñòàíîâèëà ñðîêè äåéñòâèÿ ñâîåãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäëîæåíèå ñòàíîâèòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà. Íàïðèìåð, ïðîäàâåö îãîâàðèâàåò, ÷òî åãî ïðåäëîæåíèå ïðîäàòü äîì äåéñòâèòåëüíî äî êîíöà ýòîãî ìåñÿöà. ×òîáû äîãîâîð ñîñòîÿëñÿ íóæíî, ÷òîáû êàæäûé ó÷àñòíèê äîãîâîðà ÷åì-òî ïîæåðòâîâàë äåíüãàìè, ðàáîòîé, èëè èìóùåñòâîì. Íàïðèìåð, âû çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà $3000, íî îêàçàëîñü, ÷òî âàì ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðèáûëüíîñòè äåëà. Âû ïðèøëè ê çàêàç÷èêó è ãîâîðèòå: «ß çàêîí÷ó ðàáîòó, íî ýòî âàì ýòî áóäåò ñòîèòü åùå íà 300 äîëë. äîðîæå». Õîçÿèí ñîãëàøàåòñÿ, íî â êîíöå äàåò âàì âñå òå æå $3000. Âû íå ìîæåòå çàñòàâèòü çàïëàòèòü åãî áîëüøå, ïîòîìó ÷òî äîãîâîð áûë íà $3000, à âû íå ïîæåðòâîâàëè íè÷åì â îáìåí íà óâåëè÷åíèå ñóììû êîíòðàêòà. Åñëè âàì ïîîáåùàëè ÷òî-òî ñäåëàòü, èëè äàòü êàêóþ-òî âåùü áåç âñÿêèõ îáÿçàòåëüñòâ ñ âàøåé ñòîðîíû, âû íå ìîæåòå ïîòðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ äîãîâîðà â ñóäå. Îäíàêî åñëè âû ïîäïèñàëèñü äàâàòü, äîïóñòèì, 20 äîëë. â ìåñÿö ïîæåðòâîâàíèé â êàêóþ-íèáóäü îðãàíèçàöèþ, ýòà îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü â ñóäå âûïîëíåíèÿ âàøèõ îáÿçàòåëüñòâ. Äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ íàøåé æèçíè, ïîýòîìó çíàíèå çàêîíîâ, ðåãóëèðóþùèõ ýòè îòíîøåíèÿ, ïîìîãóò íàì èçáåæàòü ìíîãî íåäîðàçóìåíèé è íåïðèÿòíîñòåé. Êàê ãîâîðèòñÿ, çíàíèå – ñèëà. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè çâîíèòå ïî òåëåôîíó: (916) 492-2591, èëè çàïèñûâàéòåñü íà êîíñóëüòàöèþ ïî àäðåñó: Opening Doors 1111 Howe Ave. Sacramento, CA 95825.

5


6

¹ 15

April, 18 2014

Прес-реліз Генерального консульства України в Сан-Франциско Íåçâàæàþ÷è íà çàÿâè ÌÇÑ Ðîñ³¿ ùîäî ãîòîâíîñò³ ñïðèÿòè ïî÷àòêó íàö³îíàëüíîãî ä³àëîãó óñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè, º êîíêðåòí³ ï³äòâåðäæåííÿ ó÷àñò³ ðîñ³éñüêî¿ ñòîðîíè ó äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó ñõ³äíèõ òà ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Ïîñò³éíî ô³êñóþòüñÿ ïîëüîòè ðîçâ³äóâàëüíî¿ àâ³àö³¿ ÇÑ ÐÔ âçäîâæ ï³âí³÷íî-ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè òà ó ïîâ³òðÿíîìó ïðîñòîð³ àêâàòî𳿠Àçîâñüêîãî ìîðÿ. ÔÑÁ ÐÔ ÷åðåç ñâî¿õ àãåíò³â ç ÷èñëà ïðîðîñ³éñüêè íàëàøòîâàíèõ îñ³á ó ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè çä³éñíþº çàêëèêè òà çàõîäè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ìàñîâèõ ì³òèíã³â çà ó÷àñòþ ì³ñöåâèõ òà ðîñ³éñüêèõ ãðîìàäÿí, çàõîïëåííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè çàãîíàìè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ÐÔ ï³ä âèãëÿäîì «íåâ³äîìèõ îñ³á» ³ çàãîí³â «ñàìîîáîðîíè», âñòàíîâëåííÿ íèìè êîíòðîëþ íàä äåðæàâíèìè, â³éñüêîâèìè, ïðîìèñëîâèìè îá’ºêòàìè òà êîðäîíàìè îáëàñòåé. Ç ìåòîþ äåñòàá³ë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ÐÔ àêòèâíî âèêîðèñòîâóº ì³ñöåâèõ êðèì³íàëüíèõ àâòîðèòåò³â, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü òà ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ïðîòåñòíèõ àêö³ÿõ òà ìàñîâèõ çàâîðóøåííÿõ. 15 êâ³òíÿ ö.ð. íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Ðàäè Íàö³îíàëüíî¿ Áåçïåêè òà Îáîðîíè Óêðà¿íè (ÐÍÁÎ Óêðà¿íè) áóëî ðîçïî÷àëî øèðîêîìàñøòàáíó àíòèòåðîðèñòè÷íó îïåðàö³þ íà ï³âíî÷³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Îïåðàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ó ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. ij¿ óêðà¿íñüêèõ ñïåöñëóæá òàêîæ ìàþòü íà ìåò³ çàëó÷åííÿ ìåõàí³çì³â ç óïåðåäæåííÿ ïîÿâè æåðòâ ñåðåä öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ðåã³îíó. 13 êâ³òíÿ ö.ð. çà ³í³ö³àòèâè äåëåãàö³¿ ÐÔ â³äáóëîñÿ òåðì³íîâå çàñ³äàííÿ Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ ùîäî ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Ó âèñòóï³ óêðà¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî ðîñ³éñüê³ ñïåöñëóæáè ³ äèâåðñàíòè ïðèñòóïèëè äî çä³éñíåííÿ ìàñøòàáíî¿ ñåïàðàòèñòñüêî¿ îïåðàö³¿ ³ç çàõîïëåííÿ âëàäè òà äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â íàø³é êðà¿í³. Áóëî òàêîæ íàãîëîøåíî, ùî ç ìåòîþ çàõèñòó æèòòÿ ëþäåé, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ áåçïåêè äåðæàâè Ðàäà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðîâåñòè àíòèòåðîðèñòè÷íó îïåðàö³þ. ßê çàñâ³ä÷èâ ïåðåá³ã çàñ³äàííÿ, ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåëåãàö³¿ ÐÔ ÿê ³í³ö³àòîðà çàõîäó áóëî íàìàãàííÿ çàïîá³ãòè çãàäàí³é àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ÿêà, íà äóìêó ðîñ³ÿí, íå º ïðàâîì³ðíîþ, îñê³ëüêè ñïðÿìîâóºòüñÿ í³áèòî «ïðîòè ìèðíèõ äåìîíñòðàíò³â» ϳâäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü äåëåãàö³é ó ñâî¿õ âèñòóïàõ ï³äòðèìàëè Óðÿä Óêðà¿íè, à òàêîæ

âèñëîâèëè çàíåïîêîºííÿ âòðó÷àííÿì ÐÔ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ÐÁ ÎÎÍ âêîòðå ï³äòâåðäèëî ì³æíàðîäíó ³çîëüîâàí³ñòü ÐÔ ùîäî «óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ». Íåçâàæàþ÷è íà ñïðîáè ÐÔ ïðåäñòàâèòè ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ ó âèêðèâëåíîìó ñâ³òë³, æîäíà ç äåëåãàö³é íå ï³äòðèìàëà â³äêðèòî ¿¿ çâèíóâà÷åíü íà àäðåñó óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Á³ëüøå òîãî, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü äåëåãàö³é çàéíÿëè ÷³òêî ïðîóêðà¿íñüêó ïîçèö³þ, à áàãàòî ç íèõ íàâ³òü çâèíóâàòèëè ÐÔ ó áåçïîñåðåäí³é ó÷àñò³ ó çáðîéíèõ ñóòè÷êàõ, ÿê³ îðãàí³çîâóþòüñÿ íåþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.  Óêðà¿í³ âçÿëè äî óâàãè îñòàíí³ âèñëîâëþâàííÿ ̳í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÐÔ Ñåðã³ÿ Ëàâðîâà ïðî òå, ÿêà Óêðà¿íà â³äïîâ³äຠðîñ³éñüêèì ³íòåðåñàì ³ ùî íèí³øí³é óêðà¿íñüê³é âëàä³ òðåáà äëÿ öüîãî çðîáèòè. Ðîñ³ÿ íå õî÷å ïîì³÷àòè, ùî Óðÿä Óêðà¿íè, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüî¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â ÿêî¿ Ðîñ³ÿ ïåðåõîâóº íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, ðîçïî÷àâ øèðîêîìàñøòàáíó êîíñòèòóö³éíó ðåôîðìó, ðåôîðìó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠíàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ³íòåðåñàì ìåøêàíö³â ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îí³â íàøî¿ äåðæàâè. Ñüîãîäí³ âñå ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî º ñâ³äêîì òîãî, ÿêèìè ìåòîäàìè Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ íàìàãàºòüñÿ ðåàë³çóâàòè ðîñ³éñüê³ ³íòåðåñè â Óêðà¿í³: àíåêñóâàâøè Àâòîíîìíó Ðåñïóáë³êó Êðèì, îô³ö³éíà Ìîñêâà ïåðåéøëà äî íàñòóïíîãî åòàïó îêóïàö³¿ Óêðà¿íè, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî òåðîðèñòè÷í³ äèâåðñ³éí³ ãðóïè, äåñòàá³ë³çóþ÷è ñèòóàö³þ ó ï³âäåííèõ òà ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, â Óêðà¿íè º óñ³ äîêàçè äëÿ òîãî, ùîá ñòâåðäæóâàòè, ùî çà íèí³øíüîþ ñèòóàö³ºþ íà ï³âäí³ òà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè ñòî¿òü Êðåìëü. ² ìè ¿õ îáîâ’ÿçêîâî ïðåäñòàâèìî ì³æíàðîäíîìó ñï³âòîâàðèñòâó, çîêðåìà íà çóñòð³÷³ êåð³âíèê³â çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè, ÑØÀ, ªÑ, òà Ðîñ³¿ 17 êâ³òíÿ ó Æåíåâ³, â ÿê³é ïëàíóº âçÿòè ó÷àñòü â.î. ̳í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Àíäð³é Äåùèöÿ. Íàâ³òü òàê³ î÷åâèäí³ ðå÷³, ÿê îñîáëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ òåðîðèñò³â, âèêîðèñòàííÿ íèìè îçáðîºííÿ ðîñ³éñüêîãî çðàçêà, ÿêîãî íå ³ñíóº â Óêðà¿í³, - ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî öå íå çâè÷àéíå «íàðîäíå îïîë÷åííÿ», ÿê öå íàìàãàºòüñÿ ïîêàçàòè ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà. 21-22 êâ³òíÿ â³äáóäåòüñÿ â³çèò ³öå-ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæî Áàéäåíà â Óêðà¿íó. Àìåðèêàíñüêà ñòîðîíà âèñëîâëþº çàö³êàâëåí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ çóñòð³÷åé Äæî Áàéäåíà ç Â.î. Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäðîì Òóð÷èíîâèì òà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Àðñåí³ºì ßöåíþêîì. Ó õîä³ â³çèòó Äæî Áàéäåí ïëàíóº ïðîâåñòè êîíñóëüòàö³¿ ùîäî çóñèëü ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ñòàá³ë³çàö³¿ òà çì³öíåííþ åêîíîì³êè Óêðà¿íè, à òàêîæ äîïîìîãè Óêðà¿í³ ó ïðîñóâàíí³ â ïèòàííÿõ êîíñòèòóö³éíî¿ ðåôîðìè, äåöåíòðàë³çàö³¿, áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ÷åñíèõ ³ ñïðàâåäëèâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â 25 òðàâíÿ 2014 ð. Êð³ì òîãî, ³öå-ïðåçèäåíò ÑØÀ ïëàíóº îáãîâîðèòè îñòàíí³ ïî䳿 íà ñõîä³ Óêðà¿íè, à òàêîæ êðîêè, ñïðÿìîâàí³ íà çì³öíåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè íàøî¿ äåðæàâè. Âîäíî÷àñ, ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè ìàþòü â³äáóäóòèñÿ ó âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì òåðì³íè (25 òðàâíÿ 2014 ð.). Íåçâàæàþ÷è íà óñ³ ñïðîáè Ðîñ³¿ òà îðãàí³çîâàíèõ ³ êîíòðîëüîâàíèõ íåþ çëî÷èííèõ ãðóï ç³ðâàòè ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè â Óêðà¿í³, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ ó ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ íàøî¿ äåðæàâè, óêðà¿íñüêà âëàäà ð³øó÷å íàëàøòîâàíà ïðîâåñòè ¿õ ó âèçíà÷åíèé òåðì³í â³ëüíî, ïðîçîðî, äåìîêðàòè÷íî, ó ïîâí³é â³äïîâ³äíîñò³ äî íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàãàëüíîâèçíàíèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â. Êîëèøí³é ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷ ñàìîóñóíóâñÿ â³ä çä³éñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü òà ïðèïèíèâ âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, ùî ñòâîðèëî ðåàëüíó çàãðîçó êåðîâàíîñò³ äåðæàâè, ¿¿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³. Ç îãëÿäó íà öå òà âèõîäÿ÷è ç îáñòàâèí êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè 22 ëþòîãî 2014 ð. óõâàëèëà Ïîñòàíîâó «Ïðî ñàìîóñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïîâíîâàæåíü ³ ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè». Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà çàö³êàâëåíà ó òîìó, ùîá âèáîðè ïðîéøëè â³ëüíî, ïðîçîðî, äåìîêðàòè÷íî, ó ïîâí³é â³äïîâ³äíîñò³ äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â çà ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîþ ó÷àñòþ ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà âèáîðàìè áóëè îô³ö³éíî çàïðîøåí³ ñïîñòåð³ãà÷³ â³ä ÎÁѪ, ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó, ïàðëàìåíòñüêèõ àñàìáëåé ÎÁѪ, Ðàäè ªâðîïè, ÍÀÒÎ, Î×ÅÑ, ÃÓÀÌ. 19 áåðåçíÿ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëà ðîáîòó äîâãîòåðì³íîâà ì³ñ³ÿ ÎÁѪ ç³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîçà÷åðãîâèìè âèáîðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Òðèâຠôîðìóâàííÿ ì³ñ³¿ êîðîòêîòåðì³íîâèõ ñïîñòåð³ãà÷³â ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ âèñëîâèëè ãîòîâí³ñòü äåëåãóâàòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü äåðæàâ-÷ëåí³â ÎÁѪ (ïëàíîâàíà ê³ëüê³ñòü êîðîòêîòåðì³íîâèõ ñïîñòåð³ãà÷³â – ïîíàä 900 îñ³á). ÖÂÊ âæå çàðåºñòðóâàëà 143 ì³æíàðîäíèõ ñïîñòåð³ãà÷à â³ä ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà 3 ñïîñòåð³ãà÷à â³ä ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Íåçâàæàþ÷è íà óñ³ ñïðîáè ÐÔ òà îðãàí³çîâàíèõ ³ êîíòðîëüîâàíèõ íåþ çëî÷èííèõ ãðóï â Óêðà¿í³ ç³ðâàòè âèáîðè, ï³äãîòîâêà äî íèõ òðèâຠâ³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ÖÂÊ êàëåíäàðíîãî ïëàíó. 4 êâ³òíÿ çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ âèñóâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ÖÂÊ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî 23 êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ïðàêòè÷íî óñ³ ðåã³îíè òà óâåñü ñïåêòð íàøèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Çàâåðøåíî ôîðìóâàííÿ îêðóæíèõ êîì³ñ³é, òðèâຠðîáîòà ç ôîðìóâàííÿ ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é (äî 6 òðàâíÿ ö.ð. âêëþ÷íî).


Sacramento Weekly

April, 18 2014

«Siberian Health» поздравляет всех с Пасхой! sibvaleo.com, Consultant #3803035 Larisa Bogatova. Š!,мег=",2=л. q,K,!“*,L ле… , %мег=-3 #500062. 30 *=C“3л. Èñòî÷íèê ýéêîçàïåíòàåíîâîé (ÝÏÊ) è äîêîçàãåêñàåíîâîé (ÄÃÊ) êèñëîò (Omega-3). Ãëàâíîé çàäà÷åé êîìïîíåíòîâ ëèïèäíîãî êîìïëåêñà ïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ âîñïîëíåíèå äåôèöèòà ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîò â îðãàíèçìå.  ñåìåíàõ ñèáèðñêîãî ëüíà ñîäåðæàòñÿ ðàñòèòåëüíûå îìåãà-3 ïîëèíåíàñûùåííûå æèðíûå êèñëîòû. Ñàìûå ýôôåêòèâíûå èç íèõ ýéêîçàïåíòàåíîâàÿ (ÝÏÊ) è äîêîçàãåêñàåíîâàÿ (ÄÃÊ) æèðíûå êèñëîòû, îáëàäàþùèå ìîùíûì êàðäèîçàùèòíûì ýôôåêòîì. Ïðèìåíåíèå:  äåíü ïî 2-3 êàïñóëû âî âðåìÿ åäû. ÁÀÄ «Ñèíõðîâèòàë III» (Synchrovitals III) õðîíîáèîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà ñåðäöà. «Ñèíõðîâèòàë III» ðåêîìåíäóåòñÿ âçðîñëûì â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà áåòà-ãëþêàíîâ, ëèïîåâîé êèñëîòû, ñåëåíà è ëèêîïèíà – äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà âèòåêñèíà. Ïðîäóêò áûë ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì áèîðèòìîâ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, áîëåå âñåõ äðóãèõ îðãàíîâ

çàâèñèò îò ïðàâèëüíûõ áèîðèòìîâ. «Ñèíõðîâèòàë III» îáúåäèíÿåò â ñâîåì ñîñòàâå ñðàçó íåñêîëüêî íîâåéøèõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ, îòêðûòûõ è èçó÷åííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÊÀÐÄÈÎÇÀÙÈÒÀ. Ñîäåðæèò êîìïîíåíòû, êîòîðûå êîìïëåêñíî âîçäåéñòâóþò íà íîðìàëèçàöèþ ðàáîòû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ïèùåâûå âîëîêíà áåòà-ãëþêàíû, â êîìïëåêñå OatWell28 (ñíèæåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà â êðîâè), ëèïîåâàÿ êèñëîòà, âèòàìèíîïîäîáíîå âåùåñòâî (ó÷àñòâóåò â ðåãóëÿöèè ëèïèäíîãî è óãëåâîäíîãî îáìåíà) è ðàñòèòåëüíûé ýêñòðàêò ëèñòüåâ áîÿðûøíèêà (èñòî÷íèê âèòåêñèíà). Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè ñïîñîáíîñòü áåòà-ãëþêàíîâ ñíèæàòü óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ â êðîâè ãëþêîçû è èíñóëèíà, à òàêæå õîëåñòåðèíà. Ïðîäóêò ñîäåðæèò 100% ñóòî÷íîé íîðìû ëèêîïèíà – ïðèðîäíîãî èñòî÷íèêà àíòèîêñèäàíòîâ. Òàêæå ñîäåðæèò ýêñòðàêò ëèñòüåâ áîÿðûøíèêà – íàèáîëåå ïîïóëÿðíîãî ëåêàðñòâåííîãî ðàñòåíèÿ, ïðèìåíÿåìîãî â êàðäèîëîãèè. È åùå ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì âèòåêñèíà (72% îò ñóòî÷íîé íîðìû), ôëàâîíîèäà ñ ïðÿìûì ñîñóäîðàñøèðÿþùèì äåéñòâèåì. Ïðèìåíåíèå: ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü âçðîñëûì ïî 1 çåëåíîé êàïñóëå êîìïëåêñà ¹ 1 óòðîì è ïî 1 ïðîçðà÷íîé êàïñóëå êîìïëåêñà ¹ 2 âå÷åðîì, âî âðåìÿ åäû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà – 2 ìåñÿöà. Çâîíèòå Ëàðèñå 916-769-1047. 5049 College Oak Dr #E, Sacramento, CA 95841

Яценюк считает, что задача Путина - сорвать президентские выборы Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê îáâèíèë ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ïîïûòêàõ ñðûâà íàçíà÷åííûõ íà 25 ìàÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â Óêðàèíå. Óêðàèíñêèé ïðåìüåð ñ÷èòàåò, ÷òî Ìîñêâà çàèíòåðåñîâàíà äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ. “Çàäà÷à, êîòîðóþ ñåãîäíÿ Ïóòèí îôèöèàëüíî îáíàðîäîâàë - ñîðâàòü ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 25 ìàÿ, ýòî åãî çàäà÷à. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòó çàäà÷ó

âûïîëíèòü íóæíî äàëüøå äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ öåíîé ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ”, - ñêàçàë ïðåìüåð. Íàïîìíèì, âî âðåìÿ ñåãîäíÿøíåé ïðÿìîé ëèíèè Ïóòèí, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î âûáîðàõ â Óêðàèíå, çàÿâèë, ÷òî ïî êîíñòèòóöèè Óêðàèíû íîâûå âûáîðû ïðè íàëè÷èè þðèäè÷åñêè äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà ßíóêîâè÷à ïðîâîäèòü ïðîñòî íåâîçìîæíî è òàêèå âûáîðû íå ÿâëÿþòñÿ ëåãèòèìíûìè.

7

Ìàãàçèíû MnM Food Market & Good Neighbor ïîçäðàâëÿþò âñåõ íàøèõ äîðîãèõ ïîêóïàòåëåé

ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè! Æåëàåì âñåì îáèëüíûõ Áîæüèõ Áëàãîñëîâåíèé!


8

April, 18 2014

ยน 15


Sacramento Weekly

April, 18 2014

9

Магазин Venice Furniture приглашает на весеннюю распродажу Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Ïàñõè! Æåëàåì Ëþáâè, Ìèðà è Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì ñåìüÿì! Ïóñòü âñåãäà â Âàøèõ äîìàõ áóäåò óþòíî è òåïëî! Ìû ïðèãëàøàåì Âàñ ïîñåòèòü íàøó ïðàçäíè÷íóþ ðàñïðîäàæó. 5111 College Oak Dr. Suite E Sacramento, CA 95841 Tel. (916) 332-7699 6104 - Modern Bonded Leather Sectional Sofa Regular Price: $2849.00 Special Price: $2399.00 Wall Unit Regular Price: $999.00 Special Price: $899.00 Saint Charles Traditional Dining Table Regular Price: $749.00 Special Price: $649.00 Pearl White - Traditional Kids Twin Bed Regular Price: $1349.00 Special Price: $1199.00 lеKель…/L м=г=ƒ,… &Venice Furniture[ «Venice Furniture» - Very Nice Furniture www.VeniceFurnitureUSA.com e-mail: venicefurnitureusa@yahoo.com


10

¹ 15

April, 18 2014

Classified AUTO SALE Toyota Prius, 07, 100k, òåìíî ñèíèé, 7,000, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 916-380-0538 Òîéîòà Ïðèóñ 2007, 100ê, òåìíî ñèíèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 7,000 òûñ, 916-3800538 /041014w4 2009 toyota camry le at, ac, 4 door, all power, white,47 k, runs great call 916-224-1495 or text me 2006 Nissan Titan 4x4 Extra Cab, 53K, Clean Title, $6800, One owner. 916-879-1072 leave a message-engl/russian 08 Êia Spektra 5, 5 speed, 58 K, Wagon, êðàñíûé öâåò, äèñêè àëþìèíåâûå, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 5,500 äîë, 916-9682671 TDI Dies (Äèãåëü) WVagen Jetta 2002, 170 K mails, black salvage 1.9 Engine, automatic. Òåë. (916) 225- 5487 2008 mashin miata le at, ac, 2 door, all power, beige, 56 k, runs 6 spid great, $10700 b. offer 916-225-9723 1994 Honda Accord 79 xxx miles, $3300 Òåë. (916) 225-9723, (916) 509-1411

Ïðåäëàãàãàåì ðàáîòó â ñòðàõîâîì àãåíñòâå. Çà èíôîðìàöèåé çâîíèòå ïî òåëåôîíó (916) 899-7750

1995 Toyota Tioo Pick up, 150 xxx miles, 4x4, $4 900 Òåë. (916) 2259723, (916) 509-1411 2006 Scion XB 55 xxx miles, $6500 Òåë. (916) 225-9723, (916) 5091411 2003 Toyota Prius Clean Title, 176 xxx miles, white, $3900 Òåë. (916) 225-9723, (916) 5091411 2008 Toyota Prius Touring Edition, 43 xxx miles, black, $11200 Òåë. (916) 225-9723, (916) 5091411 JOB OFFER / Ï Ð Å Ä Ë À à À Þ ÐÀÁÎÒÓ Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà straight truck (express), íå îáÿçàòåëüíî êîììåðøàë, äîëæåí áûòü îòâåòñòâåííûì è ñïîñîáíûì åçäèòü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê. 916-308-7118 Èùó ðàáîòíèêà ïî äâîðó è îãîðîäó, íà âûçîâ. $11 â ÷àñ, 10-20 ÷àñîâ â ìåñÿö. Handyman skills is a big plus. 916-952-3154 Ñàëîí ïî òîíèðîâêå ñòåêîë èùåò ïðîäàâöà. Çíàíèå Àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ëè÷íöûé òðàíñïîðò îáÿçàòåëüíû.

Ñâîáîäíûé ãðàôèê 916835-5005 Àâòîìàãàçèí èùåò ïðîäàâöà. Çíàíèå Àíãëèéñêîãî ÿçûêà, eBay, è óñòðîéñòâî à â ò î ì î á è ë ÿ îáÿçàòåëüíû. 916-8355005 Ïðåäëàãàåì ðàáîòó ïî èíòåðíåòó. Ìèíèìàëüíîå çíàíèå êîìïüþòåðà. Íåáîëüøîé âêëàä. Åæåäíåâíûé äîõîä ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå. Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 916-2472430 Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà ëîíã äèñòàíöèþ, íå îáÿçàòåëüíî êîììåðøàë, äîëæåí áûòü îòâåòñòâåííûì è äèñöèïëè-íèðîâàííûì, ñïîñîáíûì åçäèòü íà äëèííóþ äèñòàíöèþ. 916-370-0805 Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó ïî óõîäó çà ìîëîäîé æåíùèíîé, Çâîíèòü ïî òåë. (916) 420-4997 Câàäåáíûé ñàëîí Diamond Bridal Gallery ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó. ×åëîâåê äîëæåí áûòü âåñåëûé, ëþáèòü ðàçãîâàðèâàòü. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. (916) 6125225 Âåðà Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó

Îáúÿâëåíèÿ

èíøóðåíñíûõ àãåíòîâ. Òåë 916-769-1047, 916529-6565 JOB SEARCH / ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ Èùó ðàáîòó íÿíè, åñòü îðûò ðàáîòû è ðåêîìåíäàöèè. 916991-6307 Èùó ðàáîòó ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè èëè äåòüìè. Ìîãó âîçèòü íà àïïîéòìåíòû, ãîòîâèòü, óáèðàòü. Âëàäåþ àíãëèéñêèì. 607-3799068 OTHER Ïîçíàêîìëþñü ñ íîðìàëüíîé æåíùèíîé 50-55 ëåò. 323-8239577 RENT Ñäàåòñÿ êîìíàòà äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, â 2õ åòàæíîì äîìå íà Àíòåëîïå âîçëå Âèíêî ñ 1 Ìàÿ 350 äîë è 100 äîë äåïîçèò, ñ ìåáåëüþ è áèëàìè, åñòü ñóøêà è ñòèðêà. 916-220-9396 Êîìíàòà ñ ìåáåëüþ.  óþòíîì äîìå. Äëÿ ðàáîòàþùåãî ïàðíÿ. Òåë.: 916-595-1227 House for Rent. Monthly Rent $1,900 4 Bed/3 Bath 2953 Square Feet,

Ãàçåòa Sacramento Weekly ïðèãëàøàåò äåëîâûõ ýíåðãè÷íûõ ëþäåé ê ñîòðóäíè÷åñòâó â êà÷åñòâå àãåíòîâ ïî ðåêëàìå. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, õîðîøèé çàðàáîòîê. Çíàíèå àíãëèéñêîãî îáÿçàòåëüíî.

(323) 350-0774 cell. Êóïîí ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

÷àñòíûå è êîììåð÷åñêèå îáúÿâëåíèÿ äî 15 ñëîâ íà îäíó íåäåëþ $5 âûäåëåííûå ðàìêîé èëè äî 30 ñëîâ $10, ×åê èëè ìàíè-îðäåð âûïèñûâàòü íà èìÿ: «Sacramento Weekly» ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tel:________________________________ Íà ñêîëüêî íåäåëü:_________ Mail address: «Sacramento Weekly» P.O. Box 41211, Sacramento, CA 95841 Òåëåôîí â Ñàêðàìåíòî (323) 350-0774

sacweekly.com

tel. 415-260-3905 Nasir Patel Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü àðåíäîâàòü ÷àñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ îôèñà èëè äðóãèõ öåëåé. Óäîáíîå ìåñòî, Íåáîëüøàÿ öåíà. Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 916-247-2430 Ñäàåòñÿ â ðåíò äóïëåêñ â ðàéîíå Carmichael 2 bed, 1 bath, 2 car garage, $870 Tel. 487-0915 Ñâàäåáíûé ñàëîí Diamond Bridal Gallery cäàåò â àðåíäó íåáîëüøyþ êîìíàòy. Ïîäõîäèò ëþäÿì êîòîðûå ðàáîòàþò â ñâàäåáíîì áèçíåñå. Íàøè êëèåíòû ìîãóò áûòü âàøè. Òåë. (916) 612-5225

àäâîêàòîâ “ Prepaid Legal Shield” ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì-äëÿ òðàêèñòîâ, áèçíåñîâ, ñåìåéíûå, è äðóãèå. Çà ïîìîùüþ îáðàùàéòåñü ê Ëàðèñå 916-769-1047 Båäóùèé, ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèÿ

òàìàäà: è ñâàäåá,

êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê äíåé ðîæäåíèÿ, ïðàçäíèêîâ, òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ þáèëåè 415 6709493, 916 476 7237 Ðåìîíò è äèàãíîñòèêà êîìïüþòåðîâ, äåñêòîïû è ëàïòîïû. Ïðîãðàììèðîâàíèå íà

Ruby, Java, Web development. Ìàðàò 510-6108535 Âàñ ïðèãëàñèëè íà ñâàäüáó? Âû õîòèòå ÷òîáû Âàñ ïîìíèëè? Ïðåêðàñíûå ïîäàðêè Âû íàéäåòå â ìàãàçèíå “Diamond Bridal Gallery” Çâîíèòü: Âåðà (916) 612-5225

p`anŠ` " “-е!е hmŠepmeŠ l`pjeŠhmc`. Profit share – çàðàáîòàòü ìîæåò êàæäûé! Íåîáõîäèìî áàçîâîå çíàíèå êîìïþòåðà. Ïðèãëàøàåì ñòóäåíòîâ è âñåõ æåëàþùèõ. Âñå î÷åíü ïðîñòî, ðàáîòàòü ìîæíî â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ, óñïåõ î÷åâèäåí! gbnmhŠe C% 2ел. 916.426.8505

SALE / ÏÐÎÄÀÞ Ïðîäàåòñÿ ïûëåñîñ Rainbow ñ ìîéêîé, íîâûé â óïàêîâêå 916769-1047 SERVICES / ÓÑËÓÃÈ Ïðåäëàãàåì

óñëóãè

с Понедельника по Пятницу с 9 РМ до 10 РМ на 1690 АМ, в интернете www.Bethanysmc.org а также по телефону (916)231-4355, 1, 00234# Понедельник 9:00рм «Законы повседневной жизни» ведущая, адвокат Алла Воробец 9:30рм «Трубный зов» ведущий, пастор Виктор Дорофеев Вторник 9:00рм «Библейский час» ведущий, евангелист Нури Аскеров Среда 9:00рм «Слово Истинны» ведущий, пастор отдела образования Эммануил Прокопенко 9:30рм «Откровенный разговор» ведущая, педагог Лилия Сосина Четверг 9:00рм “Принципы здоровой христианской семьи" доктор богословия - Йоханнес Раймер 9:30рм «Кто виноват и что делать?» ведущий Геннадий Сагун Пятница 9:00рм «Жизнь в победе» ведущий, пастор Павел Роспотнюк Программный директор Геннадий Сагун (916)308-8822

Ïðèíèìàåì îáúÿâëåíèÿ íà ðàäèî è â ãàçåòó “Sacramento Weekly” â íàøåì îôèñå ïî àäðåñó 5049 College Oak Dr. # E, Sacramento, CA 95841 Tel. (916) 769-1047 (Òîëüêî ïî âîïðîñàì ñâÿçàííûì ñ îáúÿâëåíèÿìè).


Sacramento Weekly

April, 18 2014

11

Хижина (The Shack)

Õèæèíà (The Shack) Äâàäöàòü øåñòü èçäàòåëüñòâ îòêàçàëèñü îò ðóêîïèñè “Õèæèíà”, à äâàäöàòü ñåäüìîå âûïóñòèëî ñêðîìíûé òèðàæ êíèãè çà ñ÷åò àâòîðà… Íî óæå ÷åðåç ãîä, âîïðåêè ïðîãíîçàì «ýêñïåðòîâ» è ïî÷òè áåç ðåêëàìû, ñóììàðíûé òèðàæ «Õèæèíû» äîñòèã 5 000 000 êíèã!  ñâîåé êíèãå Ïîë ßíã èçëîæèë ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íà Áîãà è èñòîðèþ ñâîåãî âíóòðåííåãî èñöåëåíèÿ, êîòîðîå ïåðåæèë â çðåëûå ãîäû. «Õèæèíà» - ýòî ïóòåøåñòâèå â îðåãîíñêóþ ãëóøü, êîòîðîå âäðåáåçãè ðàçîáüåò âàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðîäå âåùåé… Ñåìåéíûé òóðïîõîä çàêîí÷èëñÿ òðàãåäèåé: ó Ìàêà ïðîïàëà ìëàäøàÿ äî÷ü. Âñêîðå â îðåãîíñêîé ãëóøè, â çàáðîøåííîé õèæèíå, áûëî íàéäåíî ñâèäåòåëüñòâî åå âåðîÿòíîé ãèáåëè îò ðóê ìàíüÿêà. ×åòûðå ãîäà ñïóñòÿ òàê è íå ñìèðèâøèéñÿ ñ óòðàòîé îòåö ïîëó÷àåò ïîäîçðèòåëüíîå ïèñüìî, ÿêîáû îò ñàìîãî Ãîñïîäà Áîãà, ñ ñîâåòîì ïîñåòèòü òó ñàìóþ ëà÷óãó. Ïîñëå äîëãèõ êîëåáàíèé Ìàê ðåøàåòñÿ íà ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå âäðåáåçãè ðàçîáüåò åãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðîäå âåùåé... Ïðåäèñëîâèå Êòî èç íàñ íå óñîìíèëñÿ áû, óñëûøàâ îò ïðèÿòåëÿ çàÿâëåíèå, áóäòî îí ïðîâåë âñå âûõîäíûå ñ Áîãîì, äà åùå è â çàáðîøåííîé õèæèíå? (o!%д%л›е…,е) cл="= 6 )=“2ь ч,“л=? Ïàïà âçÿëà â ðóêè êóõîííûé òàéìåð, ÷óòü ïîâåðíóëà ðó÷êó è ïîñòàâèëà íà ñòîë ïåðåä íèìè. — ß íå òî, ÷òî òû äóìàåøü, Ìàêåíçè. Ìàê âçãëÿíóë íà íåå, ïîñìîòðåë íà òàéìåð è óëûáíóëñÿ. — ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñîâåðøåííî ïîòåðÿííûì. — ×òî æ, äàâàé ïîïðîáóåì îòûñêàòü òåáÿ â ýòîé íåðàçáåðèõå. Ñëîâíî ïîä÷èíÿÿñü êàêîìó-òî çíàêó, íà ïîäîêîííèê êóõîííîãî îêíà îïóñòèëàñü ãîëóáàÿ ñîéêà è ïðèíÿëàñü âûøàãèâàòü âçàäâïåðåä. Ïàïà ïðîòÿíóëà ðóêó ê æåñòÿíîé êîðîáêå è, îòêðûâ îêíî, ïðåäëîæèëà ìèñòåðó Ñîéêå ïîïðîáîâàòü çåðåí, êîòîðûå äåðæàëà íà êóõíå ÿâíî äëÿ ýòîé öåëè. Êàê áóäòî ïðåèñïîëíåííàÿ ñìèðåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè, ïòèöà, íèñêîëüêî íå êîëåáëÿñü, ïîäîøëà ïðÿìî ê åå ëàäîíè è ïðèíÿëàñü êëåâàòü. — Âçãëÿíóòü, ê ïðèìåðó, íà íàøåãî ìàëåíüêîãî ïðèÿòåëÿ, — íà÷àëà îíà. — Áîëüøèíñòâî ïòèö áûëè ñîçäàíû, ÷òîáû ëåòàòü. Îêàçàòüñÿ âçàïåðòè äëÿ íèõ îçíà÷àåò îãðàíè÷åíèå ñïîñîáíîñòè ê ïîëåòó, à âîâñå íå èíîé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ. — Îíà ïîìîë÷àëà, äàâàÿ Ìàêó âîçìîæíîñòü ïîðàçìûñëèòü íàä åå ñëîâàìè, — Òû, ñî ñâîåé ñòîðîíû, áûë ñîçäàí áûòü ëþáèìûì. Ïîýòîìó äëÿ òåáÿ æèòü òàê, ñëîâíî òû íåëþáèì, åñòü îãðàíè÷åíèå òâîåé ñïîñîáíîñòè, à íå ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ. Ìàê êèâíóë, íå â çíàê ñîãëàñèÿ, à ïðîñòî ÷òîáû ïîêàçàòü: íî êðàéíåé ìåðå ýòî îí ïîíÿë è ñëåäèò çà õîäîì ìûñëè. Ýòî óòâåðæäåíèå ïîêàçàëîñü äîñòàòî÷íî ïðîñòûì. — ×åëîâåê, æèâóùèé íåëþáèìûì — âñå ðàâíî, ÷òî ïòèöà, ëèøåííàÿ ñïîñîáíîñòè ëåòàòü. Âîâñå íå òî, ÷òî ÿ õîòåëà äëÿ òåáÿ.  ýòîì è áûëà íåóâÿçêà. Îí â äàííûé ìîìåíò íå îùóùàë ñåáÿ ëþáèìûì. — Ìàê, áîëü ïîäðåçàåò íàì êðûëüÿ è ëèøàåò ñïîñîáíîñòè ëåòàòü. — Îíà âûæäàëà ñåêóíäó, ÷òîáû ñëîâà äîñòèãëè öåëè. — È åñëè îíà îñòàåòñÿ íàäîëãî, òî òû ìîæåøü çàáûòü, ÷òî áûë ñîçäàí ïðåæäå âñåãî äëÿ ïîëåòà. Ìàê ìîë÷àë. Ñòðàííî, íî ìîë÷àíèå íèñêîëüêî åãî íå òÿãîòèëî. Îí ïîñìîòðåë íà ïòèöó. Ïòèöà â îòâåò ïîñìîòðåëà íà íåãî. Îí çàäóìàëñÿ, ìîæåò ëè îíà óëûáàòüñÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, âèä ó ìèñòåðà Ñîéêè áûë òàêîé, ñëîâíî îí óëûáàåòñÿ, ïðè÷åì äàæå

ñî÷óâñòâåííî. — ß íå òî, ÷òî òû, Ìàê. Ýòî íå áûëî õâàñòîâñòâîì, ýòî áûëà êîíñòàòàöèÿ ôàêòà. Îäíàêî äëÿ Ìàêà ýòè ñëîâà áûëè ñëîâíî óøàò õîëîäíîé âîäû. — ß Áîã. ß òîò, êòî ÿ åñòü. È â îòëè÷èå îò òâîèõ, ìîè êðûëüÿ íåëüçÿ ïîäðåçàòü. — ×òî æ, òåáå õîðîøî, íî ìíå-òî êàê áûòü? — ñïðîñèë Ìàê áîëåå ðàçäðàæåííûì òîíîì, ÷åì ñîáèðàëñÿ. Ïàïà ïðèíÿëàñü ãëàäèòü ïòèöó, ïîäíåñÿ ê ñàìîìó ëèöó, è ñêàçàëà, ïðèêàñàÿñü íîñîì ê ïòè÷üåìó êëþâó: —  ñàìûé ýïèöåíòð ìîåé ëþáâè! — Ìíå êàæåòñÿ, ïòèöà ïîíèìàåò ýòî ëó÷øå ìåíÿ, — âîò è âñå, ÷òî ñóìåë ïðèäóìàòü â îòâåò Ìàê. — ß çíàþ, ìèëûé. Âîò ïîòîìó-òî òû çäåñü. Ïî÷åìó, êàê òû äóìàåøü, ÿ ñêàçàëà: «ß íå òî, ÷òî òû»? — Ïîíÿòèÿ íå èìåþ. Òî åñòü òû Áîã, à ÿ íåò. — Îí íå ñóìåë ñêðûòü ñàðêàçì â ãîëîñå, íî îíà íå îáðàòèëà íà ýòî íè ìàëåéøåãî âíèìàíèÿ. — Äà, íî íå ñîâñåì òàê. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå òàê, êàê òû äóìàåøü. Ìàêåíçè, ÿ òî, ÷òî íåêîòîðûå íàçâàëè «ñâÿòûì è ñîâåðøåííî íå òàêèì, êàê ìû». Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìíîãèå ïûòàþòñÿ ïîíÿòü ìîþ ñóùíîñòü, ïðåäñòàâëÿÿ óëó÷øåííóþ âåðñèþ ñàìèõ ñåáÿ, âîçâîäÿ ýòî â ýííóþ ñòåïåíü, óìíîæàÿ íà âñå äîáðî, êàêîå îíè ìîãóò ïðåäñòàâèòü, ÷òî çà÷àñòóþ ñîâñåì íå òàê ìíîãî, ïîñëå ÷åãî íàçûâàþò âñå ýòî Áîãîì. È ïóñòü èõ óñèëèÿ êàæóòñÿ äîñòîéíûìè ïîõâàë, îíè âñå æå î÷åíü äàëåêè îò ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî ÿ òàêîå. ß íå ïðîñòî óëó÷øåííàÿ âåðñèÿ òåáÿ ñàìîãî, êàêèì òû ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåøü. ß ãîðàçäî áîëüøå ýòîãî, âûøå è áåçãðàíè÷íåå âñåãî, î ÷åì òû ìîæåøü ñïðîñèòü èëè ïîäóìàòü. — Ïðîøó ïðîùåíèÿ, íî íåå ýòî òîëüêî ñëîâà. Îíè íå íåñóò êàêîãî-òî îñîáåííîãî ñìûñëà, — ïîæàë ïëå÷àìè Ìàê. — Äàæå åñëè òû íå ñìîæåøü ïîíÿòü ìåíÿ äî êîíöà, çíàåøü ÷òî? ß âñå ðàâíî õî÷ó, ÷òîáû ìåíÿ ïîçíàâàëè. — Òû ãîâîðèøü îá Èèñóñå? Ýòî âñå íà òåìó «ïîïûòàéñÿ ïîíÿòü ñóòü Òðîèöû»? Îíà çàñìåÿëàñü. — Íà òåìó, íî òîëüêî ó íàñ íå âîñêðåñíàÿ øêîëà. Ýòî óðîê ïî îáó÷åíèþ ëåòàòü. Ìàêåíçè. êàê òû ìîæåøü äîãàäàòüñÿ. ïîëîæåíèå Áîãà äàåò íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà. Ïî ïðèðîäå ÿ ñîâåðøåííî áåñêîíå÷íà è ëèøåíà îãðàíè÷åíèé. ß âñåãäà ñîçíàþ âñå â ïîëíîòå. ß æèâó â ñîñòîÿíèè áåçãðàíè÷íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ, è ýòî ìîé íîðìàëüíûé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ. Ìàê óñìåõíóëñÿ. Ýòà äàìà áûëà ÿâíî äîâîëüíà ñîáîé, îäíàêî â åå ñëîâàõ íå áûëî íè ãðàíà õâàñòîâñòâà, êîòîðîå âñå áû èñïîðòèëî. — Ìû ñîçäàëè òåáÿ, ÷òîáû òû ðàçäåëèë ñ íàìè âñå ýòî. Íî ïîòîì Àäàì ïðåäïî÷åë èäòè ñâîèì ïóòåì, à ìû çíàëè, ÷òî òàê áóäåò, è âñå ïåðåìåøàëîñü. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïèñàòü Òâîðåíèå îò íà÷àëà äî êîíöà, ìû çàñó÷èëè ðóêàâà è øàãíóëè â ñàìûé öåíòð íåðàçáåðèõè, âîò ÷òî ìû ñäåëàëè ÷åðåç Èèñóñà. Ìàê îïåøèë îò ýòîãî çàÿâëåíèÿ, èçî âñåõ ñèë ñòàðàÿñü ïîñïåâàòü çà õîäîì åå ìûñëè. — Êîãäà ìû òðîå ïðîÿâèëè ñåáÿ ñðåäè ëþäåé â êà÷åñòâå Ñûíà Áîæüåãî, ìû ñòàëè ïîëíîñòüþ ÷åëîâåêîì. Ìû òàêæå ðåøèëè ïðèíÿòü âñå îãðàíè÷åíèÿ, êàêèå ýòî âëåêëî çà ñîáîé. È õîòÿ ìû è ïðåæäå ïðèñóòñòâîâàëè â ýòîé ñîòâîðåííîé âñåëåííîé, òåïåðü ìû îáðåëè ïëîòü è êðîâü. Òî÷íî òàê æå, êàê ýòà ïòèöà, â ÷üåé ïðèðîäå çàëîæåíà ñïîñîáíîñòü ëåòàòü, ðåøèëà áû òîëüêî õîäèòü è îñòàëàñü áû íà çåìëå. Îíà áû íå ïåðåñòàëà áûòü ïòèöåé, îäíàêî ýòî çíà÷èòåëüíî èçìåíèëî áû åå âîñïðèÿòèå æèçíè. Îíà ïîìîë÷àëà, óáåæäàÿñü, ÷òî Ìàê âñå åùå ïîñïåâàåò çà íåé. Ìîçãè ó íåãî ñâîäèëî ñóäîðîãîé, íî îí âñå ðàâíî îòâàæíî ïðîìÿìëèë: — È ÷òî?… — Õîòÿ ïî ñâîåé ïðèðîäå îí ïîëíîñòüþ Áîã, Èèñóñ âïîëíå ÷åëîâåê è æèâåò êàê ÷åëîâåê. Íå òåðÿÿ íè íà ìèã ñâîåé âðîæäåííîé ñïîñîáíîñòè ëåòàòü, îí ðåøèë â òîò ìîìåíò õîäèòü ïåøêîì ïî çåìëå. Âîò ïî÷åìó èìÿ åìó Èììàíóýëü, Áîã ñ íàìè èëè Áîã ñ òîáîé, åñëè óæ òî÷íî. — Íó à êàê æå ÷óäåñà? Èñöåëåíèÿ? Âîñêðåøåíèÿ èç ìåðòâûõ? Ðàçâå ýòî íå äîêàçûâàåò, ÷òî Èèñóñ áûë Áîãîì, íó, òî åñòü áîëüøå ÷åì ÷åëîâåêîì? — Íåò, ýòî äîêàçûâàåò, ÷òî Èèñóñ íàñòîÿùèé ÷åëîâåê. — ×òî? — Ìàêåíçè, ÿ ìîãó ëåòàòü, à ÷åëîâåê íå ìîæåò. Èèñóñ ïîëíîñòüþ ÷åëîâåê. Õîòÿ ïðè ýòîì îí òàêæå ïîëíîñòüþ Áîã, îí íèêîãäà íå ïðèáåãàë ê ñâîåé áîæåñòâåííîé ïðèðîäå, ÷òîáû ñîòâîðèòü ÷òî-òî. Îí òîëüêî æèë â òåñíîé ñâÿçè ñî ìíîé, æèë (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

qd`eŠq“ b pemŠ l`qq`fm{i q`knm ,л, *%м…=2/ дл м=““=›=. Šеле-%… дл “C!="%* 916-225-8527

Allmed Medical Center Ïðåäëàãàåò: * Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó * Îáñëåäëîâàíå äëÿ DMV * Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå äëÿ Commercial Driver License * Ìåäèöèíñêèé ýêçàìåí äëÿ âîäèòåëåé òðàêîâ Öåíà ýêçàìåíà $50 Àïïîèíòìåíò â ýòîò æå äåíü Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (916) 842-8983, (916) 842-8983

Build Your Own Business Build a business for yourself, not by yourself, with: - Unlimited income potential. - Extensive benefits package. - Solid backing from a financial services provider, over a century old. We’re looking for self-motivated individuals in the Sacramento area. Call (916) 768-0034 or send resume to Manager Aleksandr Alekseev at aleksandr.alekseev@mwarep.org. www.mwacareers.org


12

¹ 15

April, 18 2014

Сохраним здоровье себе и нашим детям! Èòàê, åñëè Âû ïðèíÿëè ðåøåíèå óëó÷øèòü ñâîå çäîðîâüå, òî, áåç ñîìíåíèÿ, Âû ñäåëàåòå ïðàâèëüíûé âûáîð. Êàæäûé èç íàñ çíàåò, êàê âàæíî â æèçíè ñäåëàòü ïðàâèëüíî ïåðâûé øàã.  íàøåì ñëó÷àå ïåðâûì øàãîì ÿâëÿåòñÿ î÷èùåíèå èëè äåòîêñèêàöèÿ îðãàíèçìà. Î âûñîêîì êà÷åñòâå è ýôôåêòèâíîñòè ïðîäóêòîâ íà îñíîâå ãåëÿ Àëîý Âåðà ñâèäåòåëüñòâóåò Ýëüæáåòà Îëåéíèê, îáîáùèâ äîñòàòî÷íûé îïûò ðàáîòû ñ Àëîý Âåðà, ïðåäëàãàåìûé îò êîìïàíèè «Ôîðåâåð Ëèâèíã Ïðîäàêòñ», ïèøåò â ñâîåé êíèãå «Àëîåâûé ïóòåâîäèòåëü ê çäîðîâüþ è êðàñîòå» (Âàðøàâà, 1997), ÷òî ïðèìåíåíèå Àëîý Âåðà äåéñòâóåò ýôôåêòèâíî â ñëó÷àÿõ àëêîãîëèçìà, òîêñèêîìàíèè è íàðêîìàíèè. Ñîê Àëîý Âåðà – ýòî ðàñòèòåëüíûé ñîê. Êîãäà Âû ïîòðåáëÿåòå íàòóðàëüíûå ïðîäóêòû, Âàøå òåëî íà÷èíàåò ñàìîî÷èùàòüñÿ, ÷òî ñàìîé ñîáîé âåäåò ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì. Ïîýòîìó, ïðèíèìàÿ ñîê Àëîý êîìïàíèè, Âû ïîìîãàåòå ñâîåìó îðãàíèçìó óñïåøíåå ïðîéòè ôàçó î÷èùåíèÿ îò ñêàïëèâàâøèõñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè òîêñèíîâ. Âñêîðå Âû îïÿòü ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ïðåêðàñíî. ×òîáû äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ, î÷åíü âàæíî ïðèíèìàòü Ñîê êàæäûé äåíü è â íåîáõîäèìûõ êîëè÷åñòâàõ. Ñîê Àëîý Âåðà êîìïàíèè «Ôîðåâåð Ëèâèíã Ïðîäàêòñ» çàíåñåí â «Ñïðàâî÷íèê âðà÷à ïî ëåêàðñòâàì, ïðîäàþùèìñÿ áåç ðåöåïòà». Âû ìîæåòå ïèòü ñîê Àëîý Âåðà è ïðîâîäèòü ìåäèêàìåíòîçíûé êóðñ ëå÷åíèÿ. Òîëüêî âðà÷ ìîæåò ñíèçèòü äîçó ïðèíèìàåìûõ Âàìè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ìíîãèå îòìå÷àëè, ÷òî ïðè ïðèåìå ñîêà Àëîý Âåðà ïîëîæèòåëüíîå äåéñòâèå ëåêàðñòâ óñèëèâàëîñü. Àëîý Âåðà – ñàìûé

ëó÷øèé ñáàëàíñèðîâàííûé íàáîð ïèòàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ â ïðèðîäå, à åñëè Âû ïüåòå ñîê Àëîý Âåðà êîìïàíèè, ýòî âñå ðàâíî, ÷òî ïèòü íàòóðàëüíûé ñîê èç òîëüêî ÷òî ñðåçàííîãî ëèñòà. Òûñÿ÷è ëþäåé ïîëó÷èëè ïîòðÿñàþùèå ðåçóëüòàòû îò ïîòðåáëåíèÿ ñîêà Àëîý Âåðà. Ýòî íàòóðàëüíûé ïðîäóêò, áåçîïàñíûé, è îí, ãàðàíòèðîâàíî, Âàì ïîìîæåò. Ïîìíèòå! Óñïåõ çàâèñèò íå òîëüêî îò ïðîäóêöèè Ôîðåâåð. Ñáàëàíñèðîâàííîå

ïèòàíèå èëè äèåòà, âêëþ÷àþùàÿ ñâåæèå ôðóêòû, îâîùè è çëàêè, à òàêæå íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áåëêîâ è æèðîâ ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè ýëåìåíòàìè o÷èùåíèÿ îðãàíèçìà îò øëàêîâ, âûâîäà òîêñèíîâ. Ôîðåâåð Ëàéò – ýòî âêóñíûé âûñîêîïèòàòåëüíûé ïðîäóêò, ñîäåðæàùèé ñáàëàíñèðîâàííîå êîëè÷åñòâî âèòàìèíîâ, ìèíåðàëîâ, áåëêîâ è óãëåâîäîâ, èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîêòåéëåé. Êîêòåéëü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ âî âðåìÿ ðåàáèëèòàöèîííîãî ïåðèîäà, êîãäà íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü ñèëû ïîñëå áîëåçíè èëè îïåðàöèè. Êîêòåéëè ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíîé ïèùåé äëÿ òåõ, êîìó íåêîãäà ñåñòü è ñïîêîéíî ïîåñòü â òå÷åíèå äíÿ. Ýòîò ïðåêðàñíûé ïðîäóêò òàêæå ïîìîæåò òåì, êòî ñëèøêîì áîëåí è ñëàá, ÷òîáû åñòü îáû÷íóþ ïèùó. Ðåêîìåíäóåòñÿ áåðåìåííûì, îñîáåííî ïðè òîêñèêîçàõ. Êîðìÿùèå ìàòåðè, óïîòðåáëÿÿ Ôîðåâåð Ëàéò, äàþò ñâîåìó ðåáåíêó ñ ìîëîêîì èììóííóþ ïðèâèâêó îò íîâîîáðàçîâàíèé. Ôîðåâåð Ëàéò èìååò ìíîãî àíòèîêñèäàíòîâ, áîðåòñÿ ñ áîëåçíÿìè, âûçûâàþùèìè áûñòðîå äðÿõëåíèå. Ãåíåñòåèí äåéñòâóåò «ïðîòèâîãîðìîíàëüíî» – ðåãóëèðóåò ýñòðîãåíû, èçáûòîê êîòîðûõ ñòèìóëèðóåò îïóõîëè ãðóäè è ìàòêè. Êðîìå òîãî, ðåãóëèðóåò êîëè÷åñòâî èíñóëèíà, ïðåäîõðàíÿÿ îò ñàõàðíîãî äèàáåòà. Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæèòü. Ïðè ïðèãîòîâëåíèè êîêòåéëÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü îáû÷íîå ìîëîêî (îáåçæèðåííîå – ïðè ïîõóäåíèè), êåôèð, éîãóðò, ñîåâîå è ðèñîâîå ìîëîêî (òàêèå êîêòåéëè ñëåäóåò äàâàòü áîëüíûì ëþäÿì, îñîáåííî â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä, òàê êàê îáû÷íîå ìîëîêî ÿâëÿåòñÿ ñëèçåîáðàçóþùèì) è ñîêè. Âû

ìîæåòå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ïðèäóìûâàÿ ñâîé ñîñòàâ êîêòåéëåé; ìû Âàì ïðåäëàãàåì 2 ðåöåïòà: Š!%C,че“*,L –ðåêîìåíäîâàííàÿ äîçà ìåðíîé ëîæêè Âàíèëüíîãî êîêòåéëÿ, 250 ã àïåëüñèíîâîãî ñîêà, ïîëîâèíêà áàíàíà, ìÿêîòü àíàíàñà, íåñêîëüêî ÿãîä êëóáíèêè, ëåä. t!3*2%"/L - ðåêîìåíäîâàííàÿ äîçà ìåðíîé ëîæêè Âàíèëüíîãî êîêòåéëÿ, 250 ã ÿáëî÷íîãî ñîêà, ïîëîâèíêà áàíàíà, íèçêîêàëîðèéíûé éîãóðò, ëåä. Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòè îðãàíèçìà ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü áîëüøå âèòàìèíîâ íå òîëüêî ëåòîì, íî è îñåíüþ, è çèìîé. Îâîùè è ôðóêòû âñåãäà äîëæíû áûòü íà âàøåì ñòîëå. Åñëè õîòèòå ðàáîòàòü äèñòðèáüþòîðîì – ïèøèòå íà e-mail: nzablotsky@mail.ru . Âàø âàðèàíò: Ïðèîáðåòàòü ïðîäóêöèþ Àëîå Âåðà ñî ñêèäêîé 15% Ïðèîáðåòàòü ïðîäóêöèþ Àëîå Âåðà ñî ñêèäêîé äî 30% Ïîñòðîåíèå áèçíåñà, ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêöèè ñ ìàêñèìàëüíîé ñêèäêîé+äîïîëíèòåëüíûå áîíóñû îò êîìïàíèè. Ìû ïðèâåòñòâóåì Âàøè ïðåäëîæåíèÿ è áóäåì ðàäû îòâåòèòü íà âñå Âàøè âîïðîñû. Çâîíèòå, ìû îáÿçàòåëüíî îòâåòèì Âàì! Óñïåõîâ è áóäüòå çäîðîâû! Àäðåñ îôèñà: 481 Hayes Ave, Sacramento, CA 95838 ,exit Norwood www.aloebee.org : www.Health.myFLPbiz.com (916) 955-9052 Ïåòð (916) 628-2909 Íàòàëüÿ Çàáëîöêèå

Молодейте с ночным кремом Др. Нона! Ìèëûå æåíùèíû! Ìîëîäåéòå ñ íî÷íûì êðåìîì Äð. Íîíà! Çäðàâñòâóéòå, äðóçüÿ!  ýòîé ñòàòüå êîìïàíèÿ Äð. Íîíà ïðåäñòàâëÿåò Âàì íå÷òî ñîâåðøåííî íåîðäèíàðíîå – ýòî íî÷íîé ïèòàòåëüíûé êðåì. Ñ äðåâíèõ âðåìåí, äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè, æåíùèíû ìèðà èñêàëè ñïîñîáû íàñûòèòü êîæó âèòàìèíàìè: âñåâîçìîæíûå ìàñêè èç îâîùåé è ôðóêòîâ, ìîëî÷íûå, ÿè÷íûå è ò.ä. Âñå ýòî î÷åíü õîðîøî, íî íå î÷åíü ýôôåêòèâíî. Íà ïîìîùü ïðèøëà êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü ñî ñâîèìè, êàçàëîñü áû, íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü âñþ ìàññó êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïèòàòåëüíûå êðåìà è ìàñêè çàéìóò ïðîöåíòîâ 80.  íèõ èñïîëüçóþòñÿ äðàãîöåííûå ìàñëà, âêëþ÷àþòñÿ æèçíåííî-íåîáõîäèìûå âèòàìèíû è áèîñòèìóëÿòîðû, ìèíåðàëëû è àíòèîêñèäàíòû, îòäåëüíî è â êîìïëåêñàõ. Íî ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ. Ïîñêîëüêó ýôôåêòà ÿâíîãî îìîëîæåíèÿ íàéòè åùå íå óäàëîñü, êîìïàíèÿ Äð. Íîíà ïðåäëîæèëà íîâûé, êàðäèíàëüíî äðóãîé ïóòü. Äà, áåçóñëîâíî, âñå âàæíûå êîìïîíåíòû ñîõðàíåíû, ïðè÷åì ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ìàñëà ìèíäàëÿ, àâîêàäî, ãèíêî-áèëîáà, ÷åðíèêè è àïåëüñèíà âêëþ÷åíû â ñîñòàâ. Îíè ñìÿã÷àþò è òîíèçèðóþò êîæó. Äàþò êîìïëåêñ âèòàìèíîâ, êîòîðûå â ïèùå âñòðå÷àþòñÿ â ìèçåðíûõ êîëè÷åñòâàõ. Ìèíåðàëëû Ìåðòâîãî ìîðÿ – ýòî òî÷íåéøèé, Áîãîì ñîçäàííûé, íàáîð ìèíåðàëëîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ æèçíè, êàê êàæäîé êëåòî÷êå, òàê è îðãàíèçìó â öåëîì. Ñîîòíîøåíèÿ â íèõ àáñîëþòíî ñîâïàäàþò ñ ïîòðåáíîñòÿìè

îðãàíèçìà, à ïîòîìó îíè âîñïðèíèìàþòñÿ, êàê ðîäñòâåííûå, âïèòûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ, èñïîëüçóþòñÿ áåç îñòàòêà. Àíòèîêñèäàíòàì, âõîäÿùèì â ñîñòàâ êðåìà, íåò ðàâíûõ â ìèðå. Ýòî êîìïîíåíòû îò àðõèáàêòåðèè, äðåâíåéøåé êëåòêè. Ýòà êëåòî÷êà – áèîýíåðãåòè÷åñêèé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè î çäîðîâüå è âûæèâàíèè. Óæå ýòèõ ñîñòàâëÿþùèõ áûëî áû äîñòàòî÷íî äëÿ ïîòðÿñàþùå ýôôåêòèâíîãî âîçäåéòñâèÿ íà êîæó, íî ÿ íå ñêàçàëà åùå îá îäíîì óäàðíîì ôóíäàìåíòàëüíîì êîìïîíåíòå, ýòî Àóòîòðîôè÷åñêàÿ Ñèñòåìà (ÀÒÑ), ðàçðàáîòàííàÿ è ñîçäàííàÿ êîìïàíèåé. Ýòà ñèñòåìà òâîðèò ÷óäåñà. Áëàãîäàðÿ åé, êîìïîíåíòû îòìèðàþùèõ êëåòîê, àìèíîêèñëîòû, íå òåðÿþòñÿ, à èñïîëüçóþòñÿ ïîâòîðíî ìîëîäûìè êëåòêàìè. Ýôôåêò óñèëåííîãî äâîéíîãî ïèòàíèÿ, ïðè÷åì íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàò. Âñå óæå â ãîòîâîì âèäå è ôîðìå äëÿ 100%-íîãî óñâîåíèÿ. Ýòî âåëèêîå îòêðûòèå, íåâèäàííîå äî ñèõ ïîð, äàåò äåéñòâèòåëüíî øèêàðíûé ðåçóëüòàò. Ìîÿ çíàêîìàÿ, íà÷àâ ïîëüçîâàòüñÿ êðåìîì, îäíàæäû ïðèçíàëàñü, ÷òî, áûâàëî, ëîâèò ñåáÿ íà ìûñëè îá îæèäàíèè âå÷åðà, êîãäà ñìîæåò íàíåñòè êðåì. Êîæà ñòàíîâèòñÿ ìÿãêàÿ, íåæíàÿ, ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò ìîðùèíêè, óâåëè÷èâàåòñÿ òóðãîð – ýòî íå÷òî! Âîñòîðãó îò êðåìà, êàê êîñìåòè÷åñêîãî ñðåäñòâà íåò ïðåäåëà! Âû ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî îí ïàðàëëåëüíî îêàçûâàåò åùå è ëå÷åáíîå äåéñòâèå íà îðãàíèçì: ïðè ïðîáëåìàõ ñî ùèòîâèäíîé æåëåçîé êðåì íå äàåò çàáîëåâàíèþ ïðîãðåññèðîâàòü. Íà

åãî ôîíå äåñÿòêè áîëüíûõ ñìîãëè óìåíüøèòü äîçó ïðèíèìàåìûõ ãîðìîíîâ. Íî÷íîé êðåì î÷åíü õîðîø äëÿ óõîäà çà ñóõîé

è óâÿäàþùåé êîæåé, ïðè êóïåðîçå (òîíêîñòè ñîñóäîâ) è êàïèëëÿðíîé ñåòêå, äëÿ óñòðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ êîæíûõ äåôåêòîâ, à òàêæå ïðè ïñîðèàçå, ñåáîðåå, ñêëåðîäåðìèè, ýêçåìå, íåéðîäåðìèòå, ïðè âàãèíàëüíîì çóäå, ïðè àðòðîçàõ, ïðè äèàáåòå (íà íî÷ü íàíîñèòü íà ýïèãàñòðàëüíóþ îáëàñòü), äëÿ ñíÿòèÿ ñòðåññà, ïðè áåññîííèöå, ïðè äèàòåçàõ, äëÿ áåñïîêîéíûõ äåòåé. Ïðîöåññ âîññòàíîâëåíèÿ êîæè ïðîòåêàåò âî âðåìÿ ñíà, ïîýòîìó ïåðåä ñíîì ìû î÷èùàåì ëèöî îò äíåâíîãî ìàêèÿæà íàøèì ìîëî÷êîì äëÿ ëèöà è äà¸ì âîçìîæíîñòü íî÷íîìó êðåìó ìàêñèìàëüíî âîçðîäèòü êîëëàãåíîâûå è ýëàñòè÷íûå âîëîêíà, óìåíüøàÿ òåì ñàìûì ãëóáèíó èìåþùèõñÿ ìîðùèí. Ïðè èññëåäîâàíèè áèîðèòìîâ ó÷åíûå îïðåäåëèëè, â êàêîå âðåìÿ ñóòîê êëåòêè ýïèäåðìèñà îñîáåííî àêòèâíû. Îêàçàëîñü, ÷òî â ÷àñ íî÷è – «çîëîòîå âðåìÿ» äëÿ êîæè – êëåòî÷íûé îáìåí äîñòèãàåò ïèêà èíòåíñèâíîñòè.  ÷åòûðå ÷àñà óòðà óñêîðÿåòñÿ öèðêóëÿöèÿ êðîâè, è âîñïðèèì÷èâîñòü ê êîìïîíåíòàì êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ óñèëèâàåòñÿ, ïîýòîìó íî÷íîé êðåì ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âå÷åðîì. Ìèëûå Æåíùèíû! Ñáûëàñü íàøà ìå÷òà! Ïîëüçóéòåñü, ìîëîäåéòå ñ íî÷íûì êðåìîì Äð. Íîíà – ýòî âïîëíå ðåàëüíî! Äëÿ áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè òåë. (916)524-1706 Ëþäìèëà www.drnona. com/553531 Îôèñ Äð. Íîíà: 5250 Date Ave, Suite G. Sacramento Ca 95841


Sacramento Weekly

April, 18 2014

Þìîð Î âîïëü æåíùèí âñåõ âðåìåí 1. ×òî æå çàâòðà îäåòü???!!! 2. Êàêîé æå îí íåãîäÿé!!! 3. Êàêàÿ æå ÿ äóðà!!!

èçãîòîâëåíèÿ çàáîðà âîêðóã Ðîññèè. Ïîñëå ññîðû îíà íå óäàëèëà òåáÿ èç äðóçåé? Òû äëÿ íåå íè÷åãî íå çíà÷èøü.

Ïðèçûâ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè: Òîâàðèùè æåíùèíû, åñëè âû íà ðàáîòó ïðèä¸òå â ñëèøêîì ñâîáîäíîé îäåæäå - îñòåðåãàéòåñü ðàáîòàþùèõ ìåõàíèçìîâ. Åñëè â ñëèøêîì îáëåãàþùåé, îñòåðåãàéòåñü ìåõàíèêîâ.

Áëîíäèíêà ñ ìîáèëüíèêîì çà ðóëåì ìîæåò ïðîåõàòü çåáðó òîëüêî ÷åðåç âàø òðóï.

Ïî÷åìó ìóæñêàÿ ôðàçà “Âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ!” çâó÷èò êàê ïðåäëîæåíèå, à æåíñêàÿ “Æåíèñü íà ìíå!” - êàê òðåáîâàíèå?

Ðîññèéñêèå ÷èíîâíèêè äåëàþò òàê, ÷òîáû áûëî õîðîøî òàì, ãäå æèâóò èõ äåòè. À íå òàì, ãäå îíè ïðàâÿò.

Òîò, êòî ãîâîðèò, ÷òî ñ÷àñòüå íå êóïèøü, íèêîãäà íå ïîêóïàë êîò¸íêà...

Åñëè ñ óòðà òû âèäèøü ðàäîñòíîãî ÷åëîâåêà â Ðîññèè, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî: 1. Îí ïðèåçæèé. 2. Îí ñóìàñøåäøèé. 3. Òû íàõîäèøüñÿ çà ãðàíèöåé.

- Òóê-òóê! - Êòî òàì? - Ýòî ÿ, ïî÷òàëüîí Ïå÷êèí! Ïðèí¸ñ ãàçåòó “Êðèìèíàëüíîå îáîçðåíèå” ñ çàìåòêîé ïðî âàøåãî ìàëü÷èêà... î ßáëî÷íèêàõ: èíòåðíàöèîíàë ÕÕI âåêà — “Âñòàâàé ïðîêëÿòüåì çàêëåéì¸ííûé âåñü ìèð ãîëîäíûõ iÐàáîâ”. - Äîðîãàÿ, òû íå çíàåøü, ñêîëüêî ëåò æèâóò êîçëû? - ×òî, íåçäîðîâèòñÿ? Ñîâðåìåííûå øàõìàòû: èç âîñüìè áåëûõ è ÷¸ðíûõ ïåøåê äîëæíî áûòü ïî îäíîé ãîëóáîé. Ìå÷òàþ î áîëüøîé ëþáâè. Íî íå áîëüøå, ÷åì 90-60-90 Æèçíü ëó÷øå, ÷åì âû äóìàåòå: íóæíî âñåãî ëèøü ïðèíÿòü íåâîçìîæíîå, îáõîäèòüñÿ áåç íåîáõîäèìîãî è âûïîëíÿòü íåâûïîëíèìîå. Ìóæ ñ æåíîé ïîññîðèëèñü, ðóãàþòñÿ, êðè÷àò. Îíà åìó ðåçêî çàÿâëÿåò: - À òåïåðü ñòèõ! Îí îøåëîìë¸ííî ñïðàøèâàåò: - Êàêîé ñòèõ? - Ñòèõ - ýòî ãëàãîë! Ñåë è ñòèõ  äîìå, ãäå åñòü äåòè, òèøèíà - ïîâîä äëÿ ïàíèêè. Íîâûé ãîä â Ðîññèè â 10 ðàç ñòðàøíåå, ÷åì Õýëëîóèí â Àìåðèêå. Çàïàä êóïèò ìåòàëë â Ðîññèè, ÷òîáû ïîñòðîèòü âîêðóã Ðîññèè æåëåçíûé çàáîð, êîòîðûé áóäåò óêðàäåí â Ðîññèè è ïðîäàí íà Çàïàä äëÿ

Ïî÷òàëüîíà, ïðèí¸ñøåãî ïîâåñòêó ãåíåðàëà, çàáðàëè â àðìèþ âòîðîé ðàç.

ñûíó

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ÐÔ ñîçäàë ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå, ÷åðåç êîòîðîå âñå æåëàþùèå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä ñëåäñòâèåì. Õóäîæíèêè - åäèíñòâåííûå ìóæèêè â ìèðå, ó êîòîðûõ îáíàæåííàÿ æåíùèíà âûçûâàåò æåëàíèå ðèñîâàòü. Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïåðâàÿ ôðàçà â ëþáîì ïîõîäå: “À çíàåòå, ÷òî ìû çàáûëè?!” Çàêîí÷èâ ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò: 1. ß ïîñòîÿííî ìîþ ðóêè! 2. ß çíàþ, ÷òî óìðó, è ïîíèìàþ, ÷òî ýòîãî íå èçìåíèòü... 3. ß çíàþ, îòêóäà íà ñàìîì äåëå áåðóòñÿ äåòè! 4. Ïðàêòè÷åñêè íåò âåùåé, ñïîñîáíûõ ëèøèòü ìåíÿ àïïåòèòà! 5. ß î÷åíü áîþñü âðà÷åé, îñîáåííî îäíîêóðñíèêîâ. Ñîí äåïóòàòà Ãîñäóìû íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ðàâåí ñóììàðíîé çàðïëàòå ñîðîêà äâóõ øêîëüíûõ ó÷èòåëåé. Ëþáèòå ëè âû ëþäåé òàê, êàê ëþáëþ èõ ÿ? (ñ) Ãàííèáàë Ëåêòåð Ðàç â íåäåëþ ÿ óñòðàèâàþ ñåáå çàñëóæåííûé îòäûõ, à îñòàëüíûå øåñòü ðàç - íåçàñëóæåííûé. - Äîðîãàÿ, òû ìåíÿ ñåé÷àñ ïðîñòî óáèëà! Òû áîëòàëà ñ ïîäðóæêîé âñåãî ëèøü 20 ìèíóò... - Äà ïîäîæäè òû. ß íîìåð íåïðàâèëüíî íàáðàëà! Ïîäðóãà íåâåñòû íà ñâàäüáå ïîéìàëà òàêîé áóêåò, ÷òî åù¸ äîëãî íå ìîãëà âûéòè çàìóæ.

13


14

¹ 15

April, 18 2014

«Бог Один или Един» Äàâèä Äàòóàøâèëè, ïðîïîâåäíèê ñëàâÿíñêîé öåðêâè ÕÂÅ «Ýììàíóèë» â ã. Ñàêðàìåíòî èç ïðåäûäóùèõ ñòàòåé ïîÿñíÿë âàæíîñòü ðîæäåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà, êàê îò ïðåäâå÷íîñòè â ïëàíå Áîæåñòâåííîãî ïðîâèäåíèÿ (1Êîë.1:15), òàê è âî Âñåëåííîé â äóõîâíîì èçìåðåíèè âî âðåìåíè (Åâ. 1:5; 5:5-6), è íà çåìëå (Ëóê. 1:2737). À òàêæå, ïðîäîëæàë çíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ ñ íå÷òî íåîáû÷íûì, áóäîðàæàùåå ðàçóì (Êîë. 2:18), êàê âåðóþùåãî, òàê è íåâåðóþùåãî ÷åëîâåêà; ÷åì îòëè÷àåòñÿ äûõàíèå æèçíè (Áûò. 2:7) îò äóõà â ÷åëîâåêå (Çàõ. 12:1; Èí.3:6; 1Êîð.2:11; 5:5). Òàêèì îáðàçîì, íàõîäèë ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü îáðàçîâàâøåãîñÿ äóõà (Çàõ. 12:1) â äóøå ÷åëîâåêà (1Ôåñ.5:22-23; Åâ.4:12; 1Êîð.6:20) ñ ðîæäåíèåì Èèñóñà Õðèñòà îò ïðåäâå÷íîñòè (1Êîë.1:15). Öåëü äàííîãî òðóäà - ðàçúÿñíèòü, ïî êàêîé ïðè÷èíå Áîã Òâîðåö, ïðåáûâàÿ â ñòàòóñå Îòöà, ÿâèë âî Âñåëåííîé Èèñóñà, è Äóõ Ñâÿòîé, êàê âòîðóþ òàê è òðåòüþ ëè÷íîñòü ñâîåãî Áîæåñòâà.  äàííûõ ñòàòüÿõ ïîäíèìàëàñü ðå÷ü è î ðîæäåíèè Ïðåìóäðîñòè (Ïðèò÷à Ñîëîìîíà. 8:2231) â ñî÷åòàíèè ñ Äóõîì Ñâÿòûì (Èñ.11:1-5), ïî êàêîé ïðè÷èíå Äóõ Ñâÿòîé áûë ÿâëåí Òâîðöîì, êàê òðåòüÿ ëè÷íîñòü Áîæåñòâà. Òàêæå, ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ; åñëè Áîã îò ïðåäâå÷íîñòè çàïèñàë â êíèãó æèçíè âñå èìåíà îò ñîçäàíèÿ ìèðà, òî çà÷åì Îí èõ âû÷åðêèâàåò «íå èçãëàæó» (Îòêð. 3:5)? Äîñòàòî÷íî, êàæåòñÿ, îñòàâèòü çàïèñàííûìè òîëüêî ïîáåäèòåëåé â âåðå, à òåõ, êòî íå ïðîøåë ïóòü äî êîíöà â âåðå, âîîáùå ìîæíî áûëî áû íå âïèñûâàòü â êíèãó æèçíè.  ñòàòüå îò 4 àïðåëÿ 2014 ã. áûë ïîäðîáíî îñâåù¸í îòâåò íà âîïðîñ î òîì, ÷òî ìèëëèîíû ëþäåé ïîëó÷àþò Äóõà Ñâÿòîãî ñ ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ. Íåóæåëè ó Áîãà òàêîå êîëè÷åñòâî Äóõîâ, åñëè Äóõ Ñâÿòîé - Ëè÷íîñòü? Èç ïðåäûäóùåé ñòàòüè, ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü óçíàë íå÷òî íåîáû÷íîå, ÷òî Èèñóñ áûë çà÷àò îò Äóõà Ñâÿòîãî â íåïîðî÷íîé äåâå Ìàðèè (Ëóê.2:1-52), èìåÿ â Ñåáå ïðèðîäó Áîæüþ, òîãäà, ÷òî çà íåîáõîäèìîñòü âíîâü ïîëó÷èòü

íà ðåêå Èîðäàí Äóõà Ñâÿòîãî, Êîòîðûé ñõîäèë êàê ãîëóáü (Ìàò.3:16-17). Òàê êàê, äàííîå ïîíèìàíèå ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà äà¸ò èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò, òî ïî êàêîé ïðè÷èíå íåîáõîäèìî áûëî Èèñóñó íå òîëüêî áûòü çà÷àòûì îò Äóõà Ñâÿòîãî â íåïîðî÷íîé äåâå Ìàðèè (Ëóê.2:1-52), íî åù¸ è ïîëó÷èòü Äóõà Ñâÿòîãî (Ìàò.3:16-17)?  äàííîé ñòàòüå ðå÷ü ïîéä¸ò î òîì, ïî÷åìó òàê âàæíî ïîëó÷èòü Äóõà Ñâÿòîãî, èìåííî ñ ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ (Äåÿí.19:1-7), ðîäèâøèñü îò Äóõà (Èí.3:6; 1Êîð. 14:2-4, 14-16). Âñå ïðåäûäóùèå ñòàòüè D. Datuashvili îò 28 èþíÿ 2013, íàõîäÿòñÿ íà website www.smisl-jizni.com. Âñå âåðóþùèå ëþäè, ñîõðàíèâøèå âåðó êàê ñîêðîâèùå â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä è ïîëó÷èâøèå Äóõà Ñâÿòîãî ñ ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ (Äåÿí.19:17; 1Êîð. 14:2-4, 14-16), èìåþò ïðèâåëåãèþ áûòü çàïå÷àòëåííûìè Òâîðöîì îò Ïðåäâå÷íîñòè. Òàêèì îáðàçîì, èõ, çàïå÷àòë¸ííûå îáðàçû æèâû, âîéäÿ â ñîñòàâ æèâîé ñâÿòîé öåðêâè. Èññëåäóÿ Íîâûé Çàâåò, ìîæíî ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå; ÷òî Äóõ Ñâÿòîé, ñî÷åòàþùèé ñìûñë êàê Äóõ Õðèñòîâ (Ðèì.8:9), («...óêàçûâàë ñóùèé â íèõ Äóõ Õðèñòîâ (Äóõ Ñâÿòîé), êîãäà Îí ïðåäâîçâåùàë Õðèñòîâû ñòðàäàíèÿ è ïîñëåäóþùóþ çà íèì ñëàâó; èì îòêðûòî áûëî, ÷òî íå èì ñàìèì, à íàì ñëóæèëî òî, ÷òî íûíå ïðîïîâåäàíî âàì áëàãîâåñòâîâàâøèìè Äóõîì Ñâÿòûì, ïîñëàííûì ñ íåáåñ, âî ÷òî æåëàþò ïðîíèêíóòü Àíãåëû» (1Ïåòð. 1:11-12)), òàê èìåíóþùèé åù¸ è êàê «Äóõ Ñûíà» (Ãàë.4:5-6), è êàê «Äóõ óñûíîâëåíèÿ» (Ðèì.8:15-17), à òàêæå è êàê «Äóõ Òîãî» ñî÷åòàþùèé ñî ñìûñëîì êàê è «Äóõîì Ñâîèì» (Ðèì.8:11), îæèâèò òåëà (Ðèì.8:11) âñåõ ïîñëåäîâàòåëåé Õðèñòà ïðè ïðèøåñòâèè Èèñóñà çà Ñâîèì ñâÿòûì íàðîäîì. «Åñëè æå Äóõ Òîãî (Äóõ Ñâÿòîé), Êòî (Äóõ Ñâÿòîé (Ðèì.8:15-16) èìåíóåìûé åù¸ è êàê Äóõ Õðèñòîâ (Ðèì.8:9;1Ïåòð.1:11-12)) âîñêðåñèë èç ìåðòâûõ Èèñóñà, æèâåò â âàñ (Äåÿí.19:17), òî Âîñêðåñèâøèé (Äóõ Ñâÿòîé (Ðèì.8:15-16) êàê Äóõ Õðèñòîâ (Ðèì.8:9;1Ïåòð. 1:11-12))) Õðèñòà èç ìåðòâûõ îæèâèò è âàøè ñìåðòíûå òåëà Äóõîì Ñâîèì (Äóõîì Ñâÿòûì ), æèâóùèì â âàñ» (Ðèì. 8:11). Âíèêíóâ, â âûøåèçëîæåííûé êîíòåêñò, ìíîãèì õðèñòèàíàì ÷àñòî êàæåòñÿ, ÷òî ðå÷ü èä¸ò î äóõîâíîì ïîäêðåïëåíèè ñìåðòíîãî òåëà Äóõîì Ñâÿòûì («... îæèâèò è âàøè ñìåðòíûå òåëà Äóõîì Ñâîèì...»), êîãäà ìû ïîëó÷àåì Äóõà Ñâÿòîãî ñ ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ (Äåÿí.19:1-7; 1Êîð.14:2-4;14:14-16). Èññëåäóÿ Ïèñàíèå, òàêîé ôàêò àïîñòîëîì Ïàâëîì

ïîäòâåðæäàåòñÿ, êîãäà îí ãîâîðèò ÷òî Äóõ Ñâÿòîé, æèâóùèé â ÷åëîâåêå ïîäêðåïëÿåò íàñ â íåìîùàõ íàøèõ (Ðèì.8:26-27). Íî, âíèìàòåëüíî âíèêíóâ â ïîñëàíèè ê Ðèì.8:11, ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ÷òî ðå÷ü èä¸ò î áóêâàëüíîì îæèâëåíèè ñìåðòíîãî òåëà õðèñòèàí Äóõîì Ñâÿòûì, òàê êàê òåëî Èèñóñà áûëî îæèâëåíî Áîæåñòâåííîé ñèëîé Äóõà. È åñëè ýòî òàê, òî ïî÷åðê îæèâëåíèÿ ñìåðòíîãî òåëà â áåñìåðòíîå äîëæíî òàêæå îñóùåñòâèòüñÿ è ñ Åãî ïîñëåäîâàòåëÿìè (Ðèì. 8:11). Òàêîå âåëè÷àéùåå ñîáûòèÿ ÷óäà ïðîèçîøëî ñ Èèñóñîì Õðèñòîì íà òðåòèé äåíü. Èèñóñ ãîâîðèò î Ñåáå: «È æèâîé; è áûë ì¸ðòâ (òåëî áûëî ì¸ðòâî), è ñå, æèâ âî âåêè âåêîâ...» (Îòê.1:18; Ëóê.9:20-22; 24:44;46-47), êîãäà Îí âîñêðåñ èç ì¸ðòâûõ. «Íî Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ, ïåðâåíåö èç óìåðøèõ (1Êîð. 15:20-24). Èññëåäóÿ Íîâûé Çàâåò, íåîáõîäèìî ïîäâåñòè èòîã, ïî÷åìó òàê âàæíî ïîëó÷èòü Äóõà Ñâÿòîãî ñ ïðîÿâëåíèåì âíåøíåãî çíàêà- ãîâîðåíèåì êàê íà èíûõ ÿçûêàõ (Äåÿí.19:1-7), òàê è âîçðîæä¸ííûì äóõîì (1Êîð. 14:2-4, 14-16) íà íåçíàêîìîì ÿçûêå. Àïîñòîë Ïàâåë, êàê ìóæ âåðû, äåëèòñÿ íå òîëüêî ìûñëÿìè î âîñõèùåíèè öåðêâè (1Ôåñ.4:16-17), êàê ñâÿòûõ ëþäåé îò çåìëè â äåíü ïåðâîãî âîñêðåñåíèÿ (Îòê.20:5-6), à åùå áîëåå äåòàëüíî ðàñêðûâàåò òàéíó îòêðîâåíèÿ î âîñêðåøåíèè (Ðèì.8:11; Ôèë.3:20-21), è èçìåíåíèè òåëà â ýòîò äåíü (1Êîð. 15:20-24), ãîâîðÿ: «...Íî ñêàæåò êòî-íèáóäü: êàê âîñêðåñíóò ìåðòâûå? È â êàêîì òåëå ïðèäóò?...» (1Êîð. 15:35). È ñàì æå îòâå÷àåò, äåëÿñü Áîæèèì îòêðîâåíèåì (1Êîð. 15:5153), äîïîëíÿÿ ÷åðåç ïîñëåäóþùèå ïîñëàíèÿ, ÷òî òåëî áóäåò îæèâëåíî è èçìåíåíî íå òîëüêî îæèâøèõ èç ì¸ðòâûõ, íî è îñòàâøèõ â æèâûõ õðèñòèàí. «Ãîâîðþ âàì òàéíó: íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ âäðóã, âî ìãíîâåíèå îêà, ïðè ïîñëåäíåé òðóáå («È ñåäüìîé Àíãåë âîñòðóáèë...» (Îòêð. 11:15)); èáî âîñòðóáèò, è ìåðòâûå âîñêðåñíóò íåòëåííûìè, à ìû èçìåíèìñÿ; èáî òëåííîìó ñåìó íàäëåæèò îáëå÷üñÿ â íåòëåíèå, è ñìåðòíîìó ñåìó îáëå÷üñÿ â áåññìåðòèå» (1Êîð. 15:5153: Ôèë.3:20-21), «Êîòîðûé (Èèñóñ ïîëíîìî÷èÿìè Äóõà Ñâÿòîãî) óíè÷èæåííîå òåëî íàøå ïðåîáðàçèò òàê, ÷òî îíî áóäåò ñîîáðàçíî ñëàâíîìó òåëó Åãî (Èèñóñà), ñèëîþ…» (Ôèëë. 3:21, 1Êîð. 6:14). Ýòè âñå ïðîöåññû ïðîèçâåä¸ò Èèñóñ â äåíü Ñâîåãî ïðèøåñòâèÿ (Ôèë.3:20-21), íî âñ¸ ïîëíîìî÷èÿìè Äóõà Ñâÿòîãî (Ðèì.8:11; 15-16; 1Êîð.6:14) (ïî òèòóëó ÿâëÿþùåãî Áîãîì (Äåÿí. 5:3-4)), êîãäà Äóõ Ñâÿòîé ñî÷åòàåòñÿ ñî ñìûñëîì, êàê «Äóõ Õðèñòîâ» (Ðèì.8:9; 1Ïåòðà.1:11-12), òàê è êàê «Äóõ Òîãî» (Ðèì.8:11)), êîãäà òåëî áóäåò

Äóõîì Ñâÿòûì èçìåíåíî è îæèâëåííî, óñûíîâëåíî è èñêóïëåíî îò çåìëè (Ðèì.8:23). È åñëè ëþäè âåðÿò â Èèñóñà Õðèñòà è íàäåþòñÿ íà Íåãî òîëüêî â ýòîé æèçíè, íå ñèëüíî íàäåÿñü íà âîñêðåñåíèå öåðêâè (öåðêîâü âûðàæàåò ñìûñë êàê âûçâîëåííûå îò çåìëè, êàê ñîáðàíèå ñâÿòîãî íàðîäà, «Åêêëåñèÿ»(ãðå÷)), êàê îæèâëåíèå è èçìåíåíèå ñâîåãî òåëà, òî îíè íåñ÷àñòíû (1Êîð. 15:12-35). «Åñëè æå Äóõ Òîãî (Äóõ Ñâÿòîé ), Êòî (Äóõ Ñâÿòîé (Ðèì.8:15-16) èìåíóåìûé åù¸ è êàê Äóõ Õðèñòîâ (Ðèì.8:9;1Ïåòð.1:11-12) ) âîñêðåñèë èç ìåðòâûõ Èèñóñà, æèâåò â âàñ (Äåÿí.19:1-7), òî Âîñêðåñèâøèé (Äóõ Ñâÿòîé (Ðèì.8:15-16) êàê Äóõ Õðèñòîâ (Ðèì.8:9;1Ïåòð. 1:11-12) Õðèñòà èç ìåðòâûõ îæèâèò è âàøè ñìåðòíûå òåëà Äóõîì Ñâîèì (Äóõîì Ñâÿòûì), æèâóùèì â âàñ» (Ðèì. 8:11). Òåëà îñòàâøèõñÿ â æèâûõ õðèñòèàí ïðè âîçíåñåíèè öåðêâè (1Ôåñ.4:1617) îò çåìëè, òàêæå èçìåíÿòñÿ (1Êîð.15:51-53; Ôèëë. 3:21) è ïîñëåäîâàòåëüíî, êàê îäíà ñåìüÿ áóäóò ïîäíÿòû íà îáëàêå ñ òåëàìè (íîâûìè) ðàíåå óìåðøèõ (çà ïåðèîä áîëåå óæå äâå òûñÿ÷è ëåò) õðèñòèàí ...è ìåðòâûå âî Õðèñòå (ïîëíîìî÷èÿìè Äóõà Ñâÿòîãî, ÿâëÿþùèéñÿ Áîãîì (Äåÿí. 5:3-4) ) âîñêðåñíóò ïðåæäå; ïîòîì ìû, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ, âìåñòå ñ íèìè (íå ïîýòàïíî, ñïåðâà ðàíåå óìåðøèå âîñêðåñíóâ, ñðàçó ïîäíèìàþòñÿ íà îáëàêå, à ïîòîì ÷åðåç îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ îñòàâøèåñÿ â æèâûõ õðèñòèàíå â èçìåíèâøåìñÿ òåëå, òàêæå çà íèìè ïîäíèìàþòñÿ íà îáëàêå. Íàïèñàíî, ÷òî íà îáëàêàõ óæå âñå âìåñòå ïîäíèìàþòñÿ, òåì ñàìûì ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ ÿñíûé ñìûñë, ÷òî âìåñòå êàê îäíà ñåìüÿ, êàê æèâîé åäèíûé îðãàíèçì Òåëà Õðèñòîâà (öåðêîâü), îäíîâðåìåííî ïîäíèìàþòñÿ íà îáëàêàõ êàê ðàíåå óìåðøèå â íîâîì òåëå, òàê è «... âìåñòå ñ íèìè...» (c ðàíåå óìåðøèìè) è îñòàâøèåñÿ â æèâûõ íà çåìëå õðèñòèàíå, ÷ü¸ òåëî ìãíîâåííî èçìåíèëîñü ñòàâ ñëàâíûì è áåññìåðòíûì) âîñõèùåíû áóäåì íà îáëàêàõ â ñðåòåíèå Ãîñïîäó íà âîçäóõå, è òàê âñåãäà ñ Ãîñïîäîì áóäåì» (1Ôåñ. 4:16-17). Ïîýòîìó åñëè äàæå ÷åëîâåê íå äîæäåòñÿ ïðèøåñòâèÿ È.Õðèñòà, óìåðåâ ôèçè÷åñêè, òî âîñêðåøåíèå è èçìåíåíèå òåëà, óñûíîâëåíèå è èñêóïëåíèå îò çåìëè åùå ïðåäñòîèò (Ðèì.8:23), è åãî íåîáõîäèìî æäàòü âåðîþ. Âîò ÷òî ãîâîðèò àïîñòîë Ïàâåë: «Ïîòîìó ÷òî Ñàì Ãîñïîäü ïðè âîçâåùåíèè, ïðè ãëàñå Àðõàíãåëà è òðóáå Áîæèåé («È ñåäüìîé Àíãåë âîñòðóáèë...(Îòê.11:15)), ñîéäåò ñ íåáà, è ìåðòâûå âî Õðèñòå âîñêðåñíóò ïðåæäå; ïîòîì ìû, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ, âìåñòå ñ íèìè âîñõèùåíû áóäåì íà îáëàêàõ â ñðåòåíèå Ãîñïîäó íà âîçäóõå, è òàê âñåãäà ñ Ãîñïîäîì áóäåì» (1Ôåñ. 4:16-17). Ïðîä


Sacramento Weekly

April, 18 2014

Does the Bible Contradict Itself? A Close Look at the Crucifiction Accounts.

A secular textbook used at American River College claims that the Bible has errors and contains “irreconcilable conflicts.” After making such a claim, the textbook says “we will look at just one example,” and that example is about what Mark and John say about the day Christ died. From a casual reading, the day Christ was crucified does appear to conflict in the accounts of Mark and John. Mark’s account seems to show Christ dying AFTER the Passover, whereas John seems to show Christ being crucified on the day BEFORE the Passover. Mark 14:12, 16 reads: “And the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, His disciples said unto Him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the Passover?... and they made ready the Passover.” This puts the Passover occurring before Christ was crucified. John 19:14, however, records that Jesus was on trial before Pilate on the “preparation of the Passover”: “And it was the preparation of the Passover, and about the sixth hour and he saith unto the Jews, Behold your King!” (John 19:14). This would seem to put Christ on the cross prior to the Passover. Right? The college textbook claims there is a contradiction here, in that Jesus could not have partaken in the Passover with His disciples (according to Mark), and yet also be on trial on the day of preparation BEFORE the Passover. Although this is a reasonable question for an unlearned reader to ask, it represents gross irresponsibility and a lack of scholarship for a college textbook to make such a claim. A scholar should be intimately familiar with the subject matter he is writing about. Had the authors of the textbook been familiar with the Jewish Passover, and the closely-related Feast of Unleavened Bread, they would have been able to see that there is actually no contradiction at all. A detailed description of these two feasts can be found in the book of Leviticus, which states: “In the fourteenth day of the first month at even is the Lord’s Passover. And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord: seven days ye must eat unleavened bread. In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein” (Lev. 23:5-7). From this passage, we can determine what day of the month of Nisan (the first month in the Hebrew calendar) Jesus had the “Last Supper” as recorded in Mark 14:12. When Mark references “the first day of unleavened bread, when they killed the Passover,” we know that this day would have to be the 14th day

of Nisan, following the passage in Leviticus. This is also mentioned in Exodus: “Your lamb shall be without blemish… And ye shall keep it up until the fourteenth day of the same month: and… kill it” (Exodus 12:5,6). So Mark shows that Christ ate the Passover with the disciples on the evening of the 14th of Nisan. But He also was crucified that same day. The reason this is possible is due to the biblical measurement of a day -- starting at evening and ending the following evening (as seen in Genesis “there was evening, and there was morning...” Evening came first.) So Christ’s evening Passover meal with His disciples was, in Jewish time, at the beginning of the 14th “day” of Nisan. So how does this fit with John’s account - and where does the Feast of Unleavened Bread fit in? The key phrase to look at in John’s text is “preparation day of the Passover”(John 19:14). This phrase is also found in Mark: “Now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the Sabbath” (Mark 15:42). Although not immediately apparent to us who don’t live in a Jewish culture of the first century, both Mark and John are referring to the Feast on the 15th of Nisan -- which is after the Passover lamb is slain. This can be proven by looking at the terminology in the book of Luke: “Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover” (Luke 22:1). And we know from Leviticus that “ the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread” (Lev. 22:6). So the Jews used the term Passover to refer to the 14th, but also used the term to refer to the 15th day of the month - which is when the Feast of Unleavened Bread began. Therefore, by “preparation day of the Passover” John is referring to the day before the Feast began on the 15th, in the same way that Luke referenced the 15th as being called “Passover.” Additionally, not only was the 15th included in the term “Passover”, it was also a Sabbath. Leviticus 22:7 reveals that this feast day on the 15th was also considered a Sabbath because: “In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work.” Hence why Mark 15:42 refers to the 15th day Feast of Unleavened Bread as “the Sabbath” – a day when no work is done. (The day before the Sabbath then being a day of preparation for meals and other labor that was not to be done on the Sabbath.) So after studying the Scripture, we see that in both accounts, Christ ate the Passover meal with his disciples at the beginning (evening) of 14th of Nisan, and in both accounts, He was crucified later that day. That day is the day of preparation for the Sabbath of the Feast of Unleavened bread, which began on the 15th day of Nisan (and was also called part of “the Passover” by the Jews). May this short article inspire us to trust, study and defend God’s word, and encourage us to pray and work towards the removal of such lies from our textbooks. This article can be read in its entirety at www.GospelApplied.com

15


16

¹ 15

April, 18 2014

Здоровье - без лекарств! Îñîáîå ìåñòî ñðåäè íåëåêàðñòâåííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ çàíèìàåò ëàçåðîòåðàïèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì âûñîêîýôôåêòèâíûì, øèðîêî èñïîëüçóåìûì âî âñåõ îáëàñòÿõ ìåäèöèíû ìåòîäîì ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Ëó÷ ëàçåðà â òåðàïåâòè÷åñêèõ äîçàõ ÿâëÿåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèì ðàçäðàæèòåëåì, êîòîðûé âûçûâàåò èçìåíåíèÿ â áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ îðãàíèçìà íà êëåòî÷íîì óðîâíå. Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ëàçåðîòåðàïèè ñâÿçàííî ñ íàëè÷èåì ýôôåêòîâ ëå÷åíèÿ: - ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé, - îáåçáîëèâàþùèé,

- èìóííî-ìîäóëèðóþùèé, - òðàôèêî-ðåãåíåðàòèâíûé, - àíòèîêñèäàíòíûé, Ëàçåð ãëóáîêî ïðîíèêàåò â òêàíè ïîçâîíî÷íèêà ñòèìóëèðóåò îáìåííûå ïðîöåññû â õðÿùåâîé òêàíè, çàïóñêàåò ìåõàíèçìû ðåãåíåðàöèè, óëó÷øàåò ìèêðîöèðêóëÿöèþ, óìåíüøàåò âÿçêîñòü êðîâè, óñèëèâàåò ëèìôîòîê, ñíèæàåò õîëåñòåðèí. Êðîìå òîãî ïîä åãî âîçäåéñòâèåì òîðìîçÿòñÿ äåãåíåðàòèâíûå èçìåíåíèÿ. Ëàçåðíîå èçëó÷åíèå îêàçûâàåò íà ìåæïîçâîíî÷íûé äèñê ïðè îñòåîõîíäðîçå: - ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå,

- ïðîòèâîîòå÷íûé, - îáåçáîëèâàþùèå äåéñòâèå. Ëàçåðîòåðàïèÿ - ýôôåêòèâíûé äîñòóïíûé ìåòîä ëå÷åíèÿ, íå äàþùèé íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. dk“ jnmqrk|Š`0hh h ke)emh“ k`gepnl lnfeŠe nap`y`Š|q“ j no{Šmnlr m`Šrpno`Šr: Åâãåíèÿ Êàðàêàëü÷åâà. Lic.# GNB 32012-02413 Òåë: (916) 596-3563 Ïî àäðåñó: 7117 Walerga Rd. #2 Sacramento. CA 95842

Sacramento weekly 04 18 2014  

Russian, American Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you