Issuu on Google+


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

A Biblioteca escolar é un espazo educativo, un centro de recursos documentais ao servizo da comunidade educativa. Nela poden atoparse tanto libros, como revistas, vídeos, CD-Rom, e calquera outro soporte, informático ou non, que conteña información utilizable para os alumnos do noso centro. A biblioteca escolar está integrada no Proxecto Educativo de centro e no Proxecto Curricular de Centro, e debe fomentar métodos activos de ensinanza e aprendizaxe, e especialmente a autonomía do alumnado no proceso de aprendizaxe. A biblioteca escolar debe favorecer o cumprimento de todos os obxectivos educativos: transversalidade, igualdade de oportunidades, acceso á cultura en igualdade de condicións, fomento da lectura… A biblioteca escolar debe estar integrada de forma estable no organigrama do centro, e dispor do espazo, o persoal e, en xeral, de todos os recursos precisos para o cumprimento das súas funcións. A biblioteca escolar non só é un centro de depósito de libros, videos, CDRom, etc, senón que tamén xera os seus propios produtos: dossieres de prensa, temáticos, guías de lectura, guías de novidades, dossieres sobre temas locais (historia, medio ambiente, festas, etc.)


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

1. EDUCACIÓN INFANTIL: FORMACIÓN DE USUARIOS: OBXECTIVOS:  Coñecer o espazo da biblioteca como un lugar especial distinto do resto das dependencias da escola.  Descubrir qué materiais forman parte dunha biblioteca escolar: libros, CD-ROM, revistas, periódicos, Dicionarios, Enciclopedias, vídeos...  Coñecer qué actividades se poden levar a cabo nunha biblioteca: ler, contar contos, ver libros, falar con outros nenos sobre estes...  Inicialos na colocación de materiais da biblioteca.  Identificar a función dos dous grandes grupos de libros: ficción e coñecemento, e a súa ubicación na biblioteca.  Crear a necesidade de consulta por parte dos nenos.  Considerar a Biblioteca como un lugar de lecer e fonte de información.  Manipular correctamente os materiais.  Ser conscientes de que a biblioteca é un lugar especial onde deben respectarse unhas normas básicas de comportamento: silencio e orde.  Fomentar o gusto por ver ou ler libros.  Identificar as partes físicas elementais dun libro: cuberta, lomo, portada, contraportada, páxinas.  Recoñecer os elementos identificadores dun libro: autor, ilustrador, editorial, título…  Utilizar a biblioteca escolar de xeito autónomo.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS:Educación Infantil OBXECTIVO 1: RECOÑECER A BIBLIOTECA COMO UN ESPAZO DIFERENTE AO RESTO DAS DEPENDENCIAS DO COLEXIO ACTIVIDADE 1: Entablaremos un diálogo sobre os recantos que temos na aula centrándonos no recanto dos libros . Os nenos e nenas falarán sobre : _ os obxectos que podemos atopar nel (libros de contos, libros de animais,…) _ cando imos a el (cando acabamos as tarefas, cando imos buscar información, cando facemos a “hora do conto”,…) _ que facemos nel (miramos as imaxes dos libros, lemos o conto,…) _ como hai que estar nel (non podemos comer nel, non podemos pintar nos libros,..) A continuación realizaremos un percorrido polas dependencias do cole (ximnasio, aula de audiovisuais, aula de informática,..) no que trataremos de buscar un lugar parecido ao noso recanto dos libros. Entramos na biblioteca e sentados no chan entablamos outro diálogo sobre: _ as semellanzas e diferenzas entre o noso recanto dos libros e a biblioteca do colexio ( espazo, cantidade de fondos, obxectos que hai nelas,…) _ Quen é o esquío que está na biblioteca? _ Cando podemos ir á biblioteca Deixamos que os nenos e nenas manipulen libremente os libros que están na estantería de infantil e que son os que están recomendados para a súa idade (teñen una tarxeta de cor azul no andel)


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS:Educación Infantil ACTIVIDADE 2 :COÑECEMOS A EFREN, O ESQUIO QUE É A NOSA MASCOTA. COLOREA A EFREN E ESCRIBE AS LETRAS DO SEU NOME:

E

R E

N F


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Educación Infantil ACTIVIDADE 3: COLOREA AS COUSAS QUE PODES ATOPAR DENTRO DA NOSA BIBLIOTECA


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Educación Infantil OBXECTIVO 2: COÑECER E RESPECTAR AS NORMAS DA NOSA BIBLIOTECA ACTIVIDADE 1: TACHA OS COMPORTAMENTOS INADECUADOS NA BIBLIOTECA E ARRODEA OS CORRECTOS


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Educación Infantil ACTIVIDADE 2: O XOGO DO SEMÁFORO Mediante este xogo os nenos recoñecerán os hábitos de conducta axeitados e aqueles outros que non se deben dar na biblioteca. - Necesitaremos cartolinas verdes e cartolinas vermellas (tamaño cuartilla). Tamén é convinte preparar as frases que imos dicir relacionadas co comportamento que deben manter os nenos na biblioteca. Técnica: - Estableceremos un diálogo cos nen@s preguntándolles como debe ser o comportamento na biblioteca e como se deben tratar os libros. - Aclararemos as dúbidas que se presenten. - Despois explicarémoslles que imos dar a cada un dúas cartolinas, una vermella e outra verde. Cada vez que o mestre diga una frase relacionada coa biblioteca Terán que pensar se é correcto ou incorrecto, levantando a cartolina que corresponda:  Vermello: non debe facerse  Verde: si debe facerse Como na biblioteca debemos estar en silencio… non se falará! Só se levantará a cartolina. SUXESTIÓNS FRASES POSITIVAS

FRASES NEGATIVAS

1. Miras as cubertas dos libros

1. Dobrar os libros

2. Ver os debuxos

2. Facer debuxos nos libros e

3. Pasar con coidado as follas 4 Compartir o libro cun amigo/a.

estragalos 3. Arrincar una folla


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

5.Pedirlle a mestra que me lea un libro. 6. Gardalo no seu sitio 7. Comentar cos amigos o que máis che gustou 8. Facer un debuxo sobre un

4. Quitar o forro 5. Recortar un debuxo do libro 6. Comer mentres leo o conto 7. Tirar os libros ao chan 8. Mollalos

libro

9. Deixar os libros revoltos

9. Forrar os libros

10. Correr pola biblioteca

10. Devolver os libros

11. Pelexar cun compañeiro para

11. Falar moi baixiño… 12. Mover con coidado as cadeiras para non facer ruído.

quitarlle un libro. 12. Berrar na biblioteca


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS:Educación Infantil OBXECTIVO 3: DISTINGUIR E LOCALIZAR OS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS QUE HAI NA NOSA BIBLIOTECA A PARTIR DAS SÚAS CARACTERÍSTICAS ESENCIAIS: IMPRESOS, ELECTRÓNICOS E AUDIOVISUAIS. ACTIVDADE 1: Clasificar os documentos obtidos pola mestra/e na biblioteca en función dos soportes (libros, vídeos, cd, dvd, cinta de vídeo, revista, …). Une con ceras de cores cada documento co seu cartel.

REVISTAS

VIDEOS

CD

DVD

LIBROS


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Educación Infantil ACTIVIDADE 2: VERDADE OU CONTO Mediante esta actividade pretendemos que os nenos e nenas distingan os dous tipos de fondos impresos que hai na biblioteca e onde se ubican. Para iso seleccionaremos un tema motivador para eles e elas , p.ex: contos de animais , e unha serie de libros sobre o mesmo procurando incluír contos e libros informativos. O diálogo cos nenos e nenas permitirá poñer de manifesto as diferenzas entre un texto imaxinativo e un texto informativo. Tamén lles pediremos que os clasifiquen en dous grupos segundo sexan “verdade” (libros informativos) ou “conto” (libros de ficción). Unha visita pola biblioteca lles permitirá coñecer onde se atopan os libros de información e os de ficción


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS:Educación Infantil OBXECTIVO 4: IDENTIFICAR AS PARTES FÍSICAS ELEMENTAIS DUN LIBRO: CUBERTA, LOMBO, PÁXINAS,.. ACTIVIDADE 1: PICA OU CORTA E PEGA AS PALABRAS NO LUGAR CORRESPONDENTE

PÁXINAS

CUBERTA

LOMBO


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Educación Infantil OBXECTIVO 5: RECOÑECER ALGÚNS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DUN LIBRO: AUTOR, ILUSTRADOR, EDITORIAL. ACTIVIDADE 1: Entablar un diálogo sobre as persoas que traballan para facer un libro para chegar a recoñecer que ten que haber alguén que escriba o texto (autor), alguén que realice os debuxos (ilustrador) e unha “fábrica” onde se fan os libros con eses textos e debuxos (editorial). Todos eses elementos aparecen nas cubertas dos libros. Coa axuda do mestre/a copia o título, autor e editorial destes libros:

TÍTULO…………………………………………………………………………....

AUTOR/A………………………………………………………………………………. EDITORIAL………………………………………………………………………

TÍTULO………………………………………………………………………….... AUTOR………………………………………………………………………………. EDITORIAL………………………………………………………………………


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVOS E PROPOSTAS DE ACTIVIDADES PARA ED. PRIMARIA: O obxectivo xeral nesta etapa educativa é conseguir que o noso alumnado sexa usuario autónomo na mesma e que a utilice para buscar información, para o estudio e para o ocio. Este gran obxectivo podemos concretalo nestes:

1º CICLO PRIMARIA: 1.- Entender a biblioteca como centro de recursos da escola. o Coñecer o funcionamento e normas da biblioteca e os seus servizos: información, lectura e consulta en sala, préstamo… o Coñecer como se organiza o espazo da biblioteca e as distintas seccións (consulta de fondos, lectura informal, acceso a internet, traballo individual de mesa…) o Localizar os distintos tipos de documentos:libros de información e libros de ficción. o Coñecer o servizo de préstamo. 2. Adquirir hábitos relacionados co comportamento que se debe manter nunha biblioteca. o Desenvolver hábitos de conduta adecuada. o Respectar as normas de uso e de comportamento na biblioteca. o Respectar e coidar os materiais e recursos da biblioteca. 3. Adquirir o hábito de uso da biblioteca como recurso para a información e o ocio. o Diferenciar entre documentos de información e os de ficción. o Coñecer o lugar onde están ubicados dentro de biblioteca os fondos de consulta e os de ficción. o Distinguir as distintas funcións de información e lectura que poden ter os documentos. o Ser que de buscar e localizar documentos nas estanterías da biblioteca. 4. Identificar as partes físicas elementais dun libro: lombo,portada, cuberta, páxinas, e recoñecer a información que conteñen.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

5. Recoñecer os elementos que identifican unha obra: título, autor, editorial, ilustrador, colección… 6. Utilizar as imaxes dos documentos como fonte de información. .

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo OBXECTIVO 1: ENTENDER A BIBLIOTECA COMO CENTRO DE RECURSOS NA ESCOLA E COMO SERVIZO COMUNITARIO ACTIVIDADE: Estimular o uso da biblioteca escolar ante calquera necesidade informativa, p.ex sobre os proxectos de traballo que se estean a desenvolver na aula


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo OBXECTIVO 2:

COÑECER COMO SE ORGANIZA O ESPAZO DA BIBLIOTECA E AS DISTINTAS SECCIÓNS (CONSULTA DE FONDOS , LECTURA INFORMAL, ACCESO A INTERNET, TRABALLO INDIVIDUAL EN MESA,..)

ACTIVIDADE 1: identifica no plano da biblioteca os distintos espazos que a conforman poñendo o número que corresponda 1-Lectura informal 2-Acceso a Internet 3- Zona de traballo 4- Novidades 5- Préstamo e devolución


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo OBXECTIVO 3: COÑECER O FUNCIONAMENTO E NORMAS DA BIBLIOTECA E OS SEUS SERVIZOS ACTIVIDADE 1: O CUESTIONARIO DE Efrén A mascota da nosa biblioteca, o esquío Efrén, desafíate a que contestes correctamente ás preguntas do seu cuestionario. Cantas preguntas es quen de contestar ben? QUE É UNHA BIBLIOTECA? Un lugar onde se almacenan libros, DVD, CD,vídeos… Un lugar onde hai moitos contos. Un lugar onde se len contos, se escoitan historias e buscamos información para aprender e saber. ONDE PODEMOS LER LIBROS DA BIBLIOTECA? Na biblioteca. Na casa. Na casa e na biblioteca. QUE NECESITAMOS PARA LEVAR LIBROS. DVD, CD… DA BIBLIOTECA? Unha mochila grande. O carnet de socio. Algúns cartos. CANTOS DÍAS PODES TER OS LIBROS NA CASA? 1 mes. 15 días. 1 día. Á BIBLIOTECA PODEN VIR… Os nenos e nenas a partir de 6 anos. Os nenos e nenas entre 6 e 14 anos. Calquera socio.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo Actividade: ESPAZOS DA BIBLIOTECA  A continuación presentámosche dúas columnas. Na primeira, aparecen os diferentes espazos dunha biblioteca e na segunda algunhas das actividades que se poden realizar neles. Pensa un pouco e une cada zona coa actividade que se pode realizar nela: Zona de traballo e lectura Zona de revistas

Pedir información sobre a biblioteca Buscar o último exemplar da revista

Multimedia Xestión e préstamo

Consultar unha enciclopedia Ver qué libros están expostos e levalos en préstamo Ler un CD-ROM Averiguar si teñen un libro que quero Ler un documento impreso

Zona de ordenadores Exposición de novidades

Reportero DOC

 Da un paseo pola biblioteca e completa os seguintes datos:

¿Existe unha exposición de novidades?

Si

Non

Si existe, anota tres títulos expostos: ........................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ¿Existe unha zona de lectura?

Si

Non

¿En qué se diferenza da zona de traballo? ............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ¿Existe unha zona de ordenadores?

Si

Non


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 4: RESPECTAR A BIBLIOTECA E OS SEUS MATERIAIS E RECURSOS ACTIVIDADE: Entre todos os nenos e nenas realizarase dous listados: un con accións que non se poden realizar porque poden deteriorar os materiais da biblioteca, e outro coas accións que debemos realizar para coidalos. ESCRIBE UNHA LISTA COAS COUSAS QUE PODEMOS FACER PARA COIDAR OS LIBROS E OUTRAS QUE NON SE DEBEN FACER SI

NON

1. ……………………………………………

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ………………………………………………

5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

6. ……………………………………………

7. ………………………………………………

7. ……………………………………………

8. ………………………………………………

8. ……………………………………………

9. ………………………………………………

9. ……………………………………………

10. ……………………………………………

10. ………………………………………….


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo OBXECTIVO 5: RECOÑECER OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DUN DOCUMENTO: TITULO, AUTOR/A, ILUSTRADOR, EDITORIAL, COLECCIÓN,… ACTIVIDADE 1: O/a mestre/a explicaralles aos nenos e nenas que os libros se identifican polo seu título e autor/a, pero tamén pola editorial e a colección.

Colección Título

Autora

Ilustrador

Editorial


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo ACTIVIDADE 2: ELEMENTOS IDENTIFICADORES DUN LIBRO ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 7: SER QUEN DE BUSCAR E LOCALIZAR DOCUMENTOS Nos andéis DA BIBLIOTECA. 

ORGANIZACIÓN DOS FONDOS:

RODEA de vermello AS PORTADAS DOS

LIBROS DE FICCIÓN e de verde as dos libros informativos


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

 NUMERA OS PÉTALOS DA MARGARIDA DO 0 AO 9. DESPOIS FÍXATE NAS CORES E COLOREAA IGUAL

Mirando os pétalos da margarida trata de contestar que número e cor lle corresponde a un libro que tratara de… TEMA Os cans O corpo humano O fútbol. Os celtas. Como se fai o pan. A pintura.

NÚMERO

COR


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Primeiro Ciclo CADA OVELLA COA SÚA PARELLA Emparella as cores e números da CDU cos seus correspondentes temas

0-OBRAS XERAIS.

Países, persoas célebres, o noso pasado.

1-FILOSOFÍA

Lemos historias e falamos

2-RELIXIÓN.

Vivimos cos demais: vida social, economía, política…

3-CIENCIAS SOCIAIS

As nosas crenzas: cristianismo outras relixións…

4-TRABALLOS ALUMNOS

Utilizamos os nosos coñecementos: inventos, medicina, saúde, tecnoloxía…

5-CIENCIAS NATURAIS

Creamos e nos divertimos: arte, música, espectáculo, xogos…

6-MEDICINA, TÉCNICA E CIENCIAS APLICADAS

Pensamos e imaxinamos: lóxica, ética…

7-ARTE, DEPORTE E

Observamos o noso entorno: espazo, a

MÚSICA

terra, os seres vivos…

8- LINGUA E LITERATURA.

Un pouco de todo: enciclopedias, dicionarios

9-XEOGRAFÍA E HISTORIA

Somos autores: os nosos contos, cómics, revistas

,


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

INVESTIGANDO NA NOSA BIBLIOTECA

 Busca un libro que fale de animais salvaxes e outro de plantas e escribe os seus títulos. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… De que cor é a tarxeta do andel onde os atopaches?. …………………………………….

 Vai ao andel que ten o rótulo co número 7, escolle 2 libros. Escribe o seu título. De qué tratan?. Cal é a cor do rótulo? ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

 Se queres saber como é o teu corpo por dentro, en que andel tes que buscar? Cal é o número que ten? …………………………………………………………………………………………………………………………. Se queres ler a biografía de Julio Verne, en que andel tés que buscar? Que número ten? De que cor é? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 10: IDENTIFICAR AS PARTES FÍSICAS DOS DOCUMENTOS IMPRESOS (PORTADA, CUBERTA, CONTRACUBERTA, LOMBO,…) E RECOÑECER A INFORMACIÓN QUE CONTEÑEN ACTIVIDADE : Observa a foto e lembra como se chaman as partes físicas elementais dun libro escribindo o seu nome no lugar correspondente . Escolle entre as que están nesta caixa

Cuberta

Lombo

Contracuberta

Páxinas

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

DATOS DOS LIBROS Completa o seguinte cadro poñendo X segundo a parte do libro onde atopes os datos

CUBERTA TÍTULO AUTOR/A ILUSTRADOR/A COLECCIÓN EDITORIAL

CONTRACUBERTA

LOMBO


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVOS para 2º Ciclo de EP: Referidos a información sobre a biblioteca 1- Dominar o espazo da Biblioteca e as súas áreas e seccións. 2- Identificar as características e os distintos usos dos documentos impresos, electrónicos e en liña. 3- Localizar a información na biblioteca e utilizar correctamente os servizos que presta. 4- Ser responsable no cumprimento das normas de empréstito de fondos. 5- Coñecer as funcións dun bibliotecario. Referidos a búsqueda e localización da información 6- Adquirir o hábito de uso da biblioteca como recurso para a información e o ocio. 7- Comprender e utilizar o sistema de ordenación de fondos segundo a súa CDU. 8- Identificar a sinatura como elemento para atopar os documentos. 9- Localizar os documentos dentro dos estantes. 10-Coñecer a función dos distintos sistemas de busca da información e aplicalos. 11- Manexar axeitadamente as obras de referencia propias do seu nivel: dicionarios, enciclopedias Referidos ao uso dos documentos 12-Coñecer e saber utilizar os indicadores de contido dos documentos(sumarios de documentos impresos e menús de documentos electrónicos. 13-Recoñecer algunhas partes físicas do libro: cuberta, lombo, portada, contraportada, gardas e sobrecubertas. 14-Recoñecer os elementos que identifican os documentos: autor, título, ilustrador, editorial, colección.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

FORMACIÓN DE USUARIOS: Segundo Ciclo OBXECTIVO 1: DOMINAR O ESPAZO DA BIBLIOTECA E AS SÚAS ÁREAS E SECCIÓNS. ACTIVIDADE :Localizar as diferentes seccións orientándose a través do plano da biblioteca seguindo as consignas do mestre/a .Escribir os nomes. Colorear


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

CLASIFICACIÓN DOS LIBROS 1 Agora fíxate ben e anota, mirando o cartel da CDU, os temas que corresponden aos números seguintes: 59 ........................................... 82........................................... 60 ............................................ 29 ............................................ 77 ............................................ 91 ............................................ 79 ............................................ 74 ............................................ 52 ............................................ 37 ............................................ 03 ............................................. 68 ............................................. 22 .............................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

CLASIFICACIÓN DOS LIBROS 2 Coa axuda da táboa anterior anota en qué números crees que atoparías clasificados os libros que necesitarías para: Aprender algo sobre fotografía ............... Consultar as regras do balonmán ............... Ler a biografía de Madame Curie ............... Coñecer a composición dunha orquestra ............... Buscar un libro de chistes ............... Aprender a xogar ao xadrez ............... Ler un libro de poesía ............... Saber cómo se predice o tempo ............... Investigar sobre a historia de América do Sur ............... Ler un cómic ............... Investigar sobre a exploración do Polo Norte ...............


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

SINATURAS 1,. Escribe en maiúscula as tres primeiras letras do apelido de cada un dos autores seguintes: Elvira Lindo .................................................. Pepe Carreiro ................................................. Roald Dahl ................................................... Agustín Fernández Paz ........................... Joan Manuel Gisbert .................................. Alfredo Gómez Cerdá .............................. Francisco Castro ........................................... 1- Escribe en minúscula as tres primeiras letras de cada título sen ter en conta os artigos.

A historia dos grandes inventos ............ El ciclismo ...................................................... Noite de reis ................................... Adivinanzas monstruosas ................... O neno can ........................................ Manolito gafotas ................................ La tienda de las palabras ............................ A volta ao mundo en 80 días ..................... O meu pequeno animalario .. A bruxa regañadentes ................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

2- Mira estes exemplos de sinaturas que corresponden ás obras Vivamos la música, escrita por Roser Cabacés e La civilización de los mayas, escrita por Peter L. Stork. Os textos que aparecen a continuación están sen terminar. Complétaos:

78

93

CAB

STO

viv

civ

 Vivamos la música, de Roser Cabacés. CAB son as tres primeiras letras do apelido de ................................................. viv son as tres primeiras letras de .............................., que é a primera palabra do título ...................................................................................... O número 78 corresponde ao seguinte tema: ...................................................

A civilización dos Mayas, de Peter L. Stork STO son as tres primeiras letras do apelido de ................................................. civ son as tres primeiras letras de ............................, que é a primeira palabra do título ......................................................................................................., sen contar o artigo. O número 93 corresponde ao seguinte tema: ....................................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

SINATURAS Une as seguintes sinaturas co libro ao que correspondan:


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

DIFERENCIAR TEXTO INFORMATIVO E TEXTO DE FICCIÓN Compara e diferenza textos de ficción e de información a partir da seguinte fotomontaxe feita cos dous tipos de texto


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

A CDU Observa cada un dos pétalos da flor e indica o número e a cor que correspondería a un libro que trata de…

TEMA Os osos polares O corpo humano Os xogos populares O teatro Os celtas A pintura. Adiviñas Como se enlata o peixe A vida de Xesús de Nazaret Os significados das palabras

NÚMERO

COR


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

SUMARIO DE DOCUMENTOS IMPRESOS E MENÚS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. ACTIVIDADES: 1- Explicamos en que consiste un sumario, a súa utilidade e onde o podemos atopar. 2- Presentamos os contidos de tres libros distintos, onde apareza o sumario con diferentes nomes, (índice, contido) e en diferentes partes do libro. 3- Realizamos unha consulta nun CD-Rom informativo e establecemos similitudes entre os sumarios anteriores (libros) e a pantalla do menú. Debatemos sobre as aportacións do soporte electrónico. 4- Cubrimos a seguinte ficha:  Escribe as palabras coas que se pode denominar un sumario. ……………………………………………………………………………………………  Indica se estas frases son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

Un sumario é a lista de capítulos dun libro.

Un sumario serve para atopar as ilustracións nun libro.

Se miramos o sumario saberemos onde atopar o que buscamos.

Se miramos o sumario saberemos se o libro trata do que nos interesa.

Un sumario é unha lista ordenada de palabras.

Se miramos o sumario saberemos quen escribiu un libro.

 A partir das frases verdadeiras , explica coas túas palabras que é un sumario e para que serve. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

DICIONARIOS, ENCICLOPEDIAS…

1) Une cada situación co tipo de dicionario más útil para resolvela: a) Atopar información para un traballo b). Resolver unha dubida ortográfica c) Comprender unha nota en inglés d) Buscar unha palabra parecida para non repetir a mesma no texto e) Buscar unha cita literaria sobre un tema

A)Dicionario bilingüe inglés-español B)Dicionario de lingua C)Dicionario de citas literarias D)Dicionario enciclopédico E)Dicionario de sinónimos

2.- Comparamos as informacións obtidas nunha busca no dicionario e na enciclopedia. Marca no seguinte cadro a que se atribúen as seguintes características: Dicionario

Enciclopedia

As palabras están ordenadas alfabeticamente Explica o significado das palabras nunha ou máis linguas. Inclúe información complementaria sobres as palabras. Contén só palabras comúns. Contén nomes de personaxes, lugares, países… Soe presentarse nun só volume. Soe presentarse en máis dun volume. Que tipo de libro consultarías para saber…? Dicionario Que significa a palabra trisquel? As obras de Luís Seoane. Cómo se di en inglés “camiseta”? En qué ano naceu Rosalía de Castro? Se a palabra “bo” é un adxectivo. Cantos habitantes ten cada provincia galega? A historia da bicicleta.

Enciclopedia


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

PARTES FÍSICAS DUN LIBRO UN LIBRO POR FORA Se te fixas no exterior dun libro podes distinguir tres partes, que son diferentes pero complementarias: o lombo, as tapas ou cuberta e a contracuberta O lombo e a portada conteñen os datos básicos para identificar ese libro:  autor é a persoa que escribe o texto.  título é a palabra ou frase que o autor elixe para identificar o libro. O título danos unha primeira idea, aínda que pouco precisa, sobre o seu contido.  A editorial é a empresa que se encarga de publicar o libro.  A colección á que pertence. A colección é un conxunto de obras independentes relacionadas entre sí por un título de colección común, unha numeración sucesiva e algunhas características de formato. A contracuberta adoita ofrecer un pequeno resumo do contido do libro, que nos da unha primeira idea sobre o mesmo e nos permite apreciar se nos interesa ou non. 1- Observa un libro que teñas a man e localiza a cuberta, o lombo e a contracuberta Copia os datos que aparecen no lombo e na cuberta. LOMBO.......................................................................................................................................

CUBERTA .............................................................................................................................

2- Le o texto da CONTRACUBERTA. ¿De qué trata ese libro? ..................................................................................................................................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

PARTES FÍSICAS DUN LIBRO UN LIBRO POR DENTRO No interior do libro está a portada, na que se repiten os datos da cuberta e se engaden outros como o ilustrador ou o tradutor, por exemplo. Os datos da portada son máis completos que os da cuberta. Na parte posterior da cuberta, chamada contracuberta, acostuma aparecer o ano e o lugar de publicación, o número da edición, etc. Ademais, no interior do libro atopamos o sumario o índice xeral, o índice alfabético, a introdución, o texto do libro e a conclusión. ACTIVIDADES: 1- Empregando o mesmo libro dos exercicios 1 e 2, anota os datos que aparecen na portada e non aparecen na cuberta: ……………………………………………………………………………........................................................................... ………………………………………………………………………………......................................................................... 2- Consulta a contracuberta e anota os seguintes datos: Ano de publicación .................................... Lugar de publicación ................................. Número de edición ................................... 3- Como xa vimos,a cuberta e a contracuberta están no exterior do libro e os seus datos compleméntanse.

A continuación reprodúcense as cubertas e contracubertas duns libros. Emparéllaas.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

CUBERTAS

CONTRACUBERTAS


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVOS PARA 3º CICLO DE EP OBXECTIVOS Referidos a información sobre a biblioteca) 1- Reforzar o concepto de biblioteca como recurso de información e ocio. Referidos a búsqueda e localización da información) 2- Buscar información na biblioteca. o Coñecer o sistema de organización da nosa biblioteca o Comprender o sistema de ordenación de documentos segundo a CDU. o Localizar, seguindo a CDU, diferentes materiais na biblioteca. 3- Localizar a información nos documentos. o Distinguir as obras de consulta ou de referencia do resto dos libros informativos. o Coñecer os distintos tipos de obras de referencia ou consulta: diferentes tipos de dicionarios e enciclopedias, atlas, anuarios, biografías, obras informativas periódicas (periódicos, revistas), obras audiovisuais (CD-Roms, DVDs). o Coñecer os recursos de organización e presentación dos coñecementos dun libro informativo: índices ou sumarios, bibliografías, glosarios, cronoloxías, notas a pé de páxina, esquemas, sinopses, imaxes, pés de imaxe, prefacios, introducións, prólogos, etc. o Coñecer as estratexias básicas dos sistemas de busca nos buscadores de internet, o seu uso e os seus elementos de conexión. 4- Coñecer e utilizar axeitadamente as distintas formas de información. o Avaliar a idoneidade da fonte de información en función do que se investiga. o Contrastar a información obtida en diferentes fontes. o Desenvolver o sentido crítico ante a información. 5- Citar as fontes utilizadas na base documental. 6- Coñecer o proceso de fabricación dun libro e as súas partes. 7- Desenvolver o gusto pola lectura. 8- Respectar as normas de comportamento e de uso establecidas para a biblioteca.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 1: REFORZAR O CONCEPTO DE BIBLIOTECA COMO RECURSO DE INFORMACIÓN E OCIO. ACTIVIDADE: Charlas e conferencias a cargo de profesionais do libro (escritores, ilustradores, bibliotecarios...). Estas actividades requiren una preparación previa co alumnado.

OBXECTIVO 2: COMPRENDER O SISTEMA DE ORDENACIÓN DOS DOCUMENTOS SEGUNDO A CDU. ACTIVIDADE: Nunha biblioteca os documentos agrúpanse en dez apartados como aparecen indicados na margarida de cores. Cada un dos dez apartados se subdivide á súa vez noutros dez e así sucesivamente. Canto máis se subdivide, máis concreto é o tema. A CDU 1.- En qué número da clasificación decimal universal ( CDU ) buscarías…? TÍTULO DOS LIBROS Os planetas As ciencias O sistema solar Animais en peligro A flora do complexo dunar Electricidade e magnetismo Experimentos químicos Climas da terra A xoaniña Coidemos o planeta Xogos matemáticos Os volcáns A desaparición dos dinosauros Virus e bacterias O millo

Xogos de mesa Deportes Animais salvaxes Accidentes xeográficos

CDU 52

DENOMINACIÓN DO GRUPO astronomía


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

2.- Atreveríaste a completar as sinaturas dos seguintes libros? Para facilitarche a tarefa, indicamos o número da CDU de cada un:

A conquista do aire. María Martinell. 62...................... Peces de acuario. David Ford. 59 ....................................... Los balleneros. Pedro Quesada. 62 .................................... Camuflaxe animal. Anita Ganeri. 59 ...................................... El cielo y el espacio. Pierre Kohler. 52 .................................. Cruz Roja y Media Luna Roja. Michel Pollard. 06 ............. Enviado especial ao Polo Sur. Luis Pancorbo. 07 ..................

SINATURAS DUN LIBRO 1- Escribe en maiúscula as tres primeiras letras do apelido de cada un dos autores seguintes: Elvira Lindo .................................................. Pilar Mateos ................................................. Roald Dahl ................................................... Pepe Carreiro ........................... Francisco Castro ..................................

Alfredo Gómez Cerdá .............................. Astrid Lindgren ...........................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

2- Escribe en minúscula as tres primeiras letras de cada título sen ter en conta os artigos.

La historia de los grandes inventos ............ O ciclismo ...................................................... Noite de Reis ................................... O neno can ................... O mundo de Sofía ........................................ Los espejos venecianos ................................ A tenda das palabras ............................ Al borde del Nilo, los egipcios ..................... Chamádeme Simbad …………………………………………… Rebeldes ........................................................

3- Mira estes exemplos que corresponden ás obras Desertos, escrita por Nicola Davies e As rúas de Vigo escrita por Lalo Vázquez Xil. Os textos que aparecen a continuación están sin terminar. Complétaos: 91

95

DAV

VAZ

des

rua

 Desertos, de Nicola Davies - DAV son as tres primeiras letras do apelido de .................................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

- des son as tres primeiras letras do .............................., que é a primeira palabra do título ...................................................................................... - O número 91 corresponde ao siguiente tema: ...................................................

 As rúas de Vigo, de Lalo Vázquez Xil - VAZ son as tres primeiras letras do apelido de ................................................. - rua son as tres primeiras letras de ............................, que é a primeira palabra do título ......................................................................................................., sin contar o artigo. - O número 95 corresponde ao seguinte tema: ....................................................

4- Neste andel hai algúns libros mal colocados. Fíxate nas signaturas e sinala en vermello cales son:


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 3,4.- LOCALIZAR A INFORMACIÓN NOS DOCUMENTOS

O INDICE 1.- Ordena axeitadamente os pasos que debes seguir para consultar un índice: a. Anotar ás páxinas onde se atope a información do libro. b. Consultar o sumario para saber a páxina onde se atopa o índice. c. Buscar no índice o termo que nos interesa. d. Atopar na páxina o termo que estamos buscando. e. Buscar a páxina á que nos remite o índice. 1.-…………………………………………………………………………….. 2.-…………………………………………………………………………….. 3.-…………………………………………………………………………….. 4.-…………………………………………………………………………….. 5.-…………………………………………………………………………….. 2.- Marca as respostas correctas .En resumo un índice serve para…..: Atopar as páxinas que tratan sobre un aspecto concreto. Saber cantas páxinas ten un libro. Saber o título do libro. Saber cantas palabras ten un libro. Atopar máis rápido unha información concreta


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

DICIONARIOS E ENCICLOPEDIAS 1- Busca nun dicionario a súa propia definición: DICIONARIO ..................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 2- Une cada situación co tipo de dicionario máis útil para resolvela:

1. Atopar información para un traballo 2. Resolver una dúbida ortográfica 3. Comprender unha nota en inglés 4. Buscar una palabra parecida para non repetir a mesma no texto 5. Buscar unha cita literaria sobre un tema

A)Dicionario bilingüe inglés-español B)Dicionario de lingua C )Dicionario de citas literarias D)Dicionario enciclopédico E)Dicionario de sinónimos

3.- Nesta lista colocáronse algunhas entradas que nunca atoparías nesa forma nun dicionario. Sinala cáles son e anota ao lado cómo aparecerían:

Bailando Sorriso Casco Emisario Comeu Lebres Gusto Pluvioso Empaquetará Indoeuropeo Picantes

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

................... ................... .................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

4.- Busca nun dicionario a definición de enciclopedia e cópiaa:

................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.- Completa o seguinte encrucillado sobre Hans Christian Andersen coa axuda dunha ou varias enciclopedias.

HORIZONTAIS

1. País onde naceu Andersen. 2. Animal protagonista dun dos seus contos. 3. Película de Walt Disney baseada nun dos seus contos. 4. Un dos xéneros literarios que cultivou Andersen, ademais dos contos. 5.Cidade dónde traballou

VERTICAIS

6. Profesión do seu pai. 7. Qué profesión lle houbera gustado ter a Andersen. 8. Cidade ónde naceu. 9. O seu nome en español.


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 5: IDENTIFICAR OS ELEMENTOS DUNHA FICHA OU REXISTRO CATALOGRÁFICO, IDENTIFICAR E COÑECER A FUNCIÓN DAS SINATURAS TOPOGRÁFICAS, SABER LER AS INDICACIÓNS DOS REXISTROS BIBLIOGRÁFICOS. Le atentamente a ficha catalográfica e responde a estas preguntas:

Cal é o título do libro............................................................................................. Quen é o autor/a? ……………………………………………………………………… Onde se publicou? …………………………………………………………………….. Cal é a editorial? ………………………………………………………………………. En que ano se publicou? ……………………………………………………………… En que idioma está escrito? ………………………………………………………….. Cantas páxinas ten? …………………………………………………………………… Fíxate na sinatura (clasificación). Indícanos o lugar da biblioteca no que está situado o libro. En que parte da biblioteca se atopa o libro? ……………………………………… En que número da clasificación? …………………………………………………..

Deste xeito poderemos buscar fondos en calquera biblioteca que estea na rede


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

A CONTRACUBERTA . A parte posterior dun libro, chamada contacuberta, tamén nos aporta información.

Indica a información que nos aporta esta contracuberta sobre: O autor/a........................................................................................................................ O contido do libro……………………………………………………………………………………………………….. Cal é a editorial?.................................................................................................................


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

OBXECTIVO 6: COÑECER OS SISTEMAS DE BUSCA NOS BUSCADORES DE INTERNET, O SEU USO E OS SEUS ELEMENTOS DE CONEXIÓN.

ACTIVIDADE: Realizar buscas en Internet a través dun buscador, comparando a diferenza no número de resultados obtidos segundo se utilicen termos amplos ou máis concretos.

OBXECTIVO 7: CITAR AS FONTES UTILIZADAS NA BUSCA DOCUMENTAL. Cando realizamos un traballo e utilizamos documentos para informarnos, debemos indicalos. Para iso escribimos a “cita bibliográfica”. Estas atópanse ao final de moitos libros. 1- . Para que saibas confeccionalas propoñemos o seguinte modelo: APELIDOS, nome, título. Lugar de edición: Editorial, ano (colección). Exemplo: SILVAR, Calros. Orixe e evolución II.Vigo. A Nosa Terra. 1995.( A Nosa Natureza).


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

ACTIVIDADES ON LINE Formación de usuarios (J-Click) CEIP Condesa de Fenosa – O Barco http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/docs/for musuarios/index.htm

Aprender e xogar na biblioteca (LIM) CEIP Mestres Goldar - Vigo http://dl.dropbox.com/u/13783708/librolim_fu/lim.swf?libro=formacion_ usuarios_biblioteca_escolar.lim

A Clasificación Decimal Universal (LIM) CEP Dr Flemming – Vigo http://engalego.es/almacen/lim10/aprendecdu/lim.swf?libro=aprendecdu .lim

Investigamos como é unha biblioteca C.E.I.P. OUTEIRO DAS PENAS (Cesantes) http://outeirodematilda.blogspot.com.es/2011/11/lim-formacionusuarios-e-usuarias.html Formación de usuarios CEIP de Pedrouzos - Brion http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/course/vi ew.php?id=28 Partes dun libro CEP Doctor Fleming - Vigo http://engalego.es/almacen/lim10/aprendelibro/lim.swf?libro=aprendelib ro.lim


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén

Partes do libro Presentación ppt http://www.authorstream.com/Presentation/leixapren-544221-partes-dolibro/

“Os Bolechas queren saber como é unha biblioteca” Video conto : CEIP Curros Enríquez - Celanova http://www.youtube.com/watch?v=layvZma28SU&feature=player_embed ded#!

BIBLIOGRAFÍA:     

La formación de usuarios y el uso de la información. Colegio Público de Falces. Navarra. La formación de usuarios. Mª Jesús Illescas. Formación de usuarios. Mónica Baró. Formación de usuarios. Ana Nébreda. Colegio Público Gabriel y Galán. Cáceres. Programa de Formación de usuarios de:     

CEIP Aguiño. Ribeira CEIP Víctor Saenz. Mazaricos. CEIP Louro. Muros. CEIP Mestres Goldar. Vigo. CEIP Balaídos


BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP Saco e Arce – Toén


Descubrindo a biblioteca