Page 1

As mi ñas miñas Viaxes Efr én, oo Esqu ío de én Efrén, Esquío de To Toén

Biblioteca Biblioteca Escolar Escolar Ceip Ceip Saco Saco ee Arce Arce


Biblioteca Escolar CEIP Saco e Arce

“As “As miñas miñas viaxes” viaxes”

Efrén, o esquío de Toén


Chámome Efrén e , como tod@s sabedes son un esquío. Nacín no Colexio de Toén e alí vivo porque me encanta andar entre os nen@s e ..... aínda que non me vexan.... ¡estou ahí! E acompáñoos en todas as actividades que preparan : A vendima, o Magosto, o Samaín, o Entroido...


X Xaasabedes sabedesque queos osesquíos esquíos

somos somosmoi moiáxiles áxileseenon nonnos nos gusta gustaestar estarquietos... quietos... Pois Poisaamin mingústame gústameandar andarpor por tódolos tódolosrecantos recantosda daescola escola eeoositio sitioque quemáis máisme megusta gustaéé aaBiblioteca Biblioteca,,porque porquealí alíhai haimoitos moitos libros librose, e,escollo escolloun, un, séntome séntomeno nomeu meusillón, sillón, acendo acendoaalámpada, lámpada,poño poñoas as gafas gafaseepaso pasomomentos momentos moi moidivertidos divertidoseeemocionantes... emocionantes... Ademais, Ademais,tamén taménaprendo aprendo moitas moitascousas! cousas! EEaavós, vós,¿gústanvos ¿gústanvos os oslibros? libros?


Como me encanta viaxar, estou indo a clases de idiomas e, de paso, para practicar, leo moitos libros. ¿Sabedes por que me gusta viaxar? Porque Porque así asíteño teñomoitos moitosamigos amigos en enmoitos moitospaíses paísesdiferentes diferentese, e, como comonos nosmeses mesesde de verán verán os osnen@s nen@sestán estánde devacacións vacacións eeeu eubótoos bótoosmoito moitode demenos, menos, pois... pois...collo colloaamiña miñamochila mochilaee...... voume voumede deviaxe. viaxe. Así, Así,cando candovolvemos volvemosaavernos... vernos... no nooutono, outono,sempre sempreteño teñoalgo algo para paraensinarlles ensinarlles


CComecei omeceiviaxando viaxando

ao aopais paismáis máiscercano cercanoaaGalicia. Galicia. ¿Sabedes ¿Sabedescal calé? é? Pois...Portugal Pois...Portugal¡claro! ¡claro! Estaba Estabavisitando visitando unha unhadas dasbibliotecas bibliotecasde deLisboa Lisboa eecoñecín coñecínaaun unesquío esquíocoma comamin. min. Chámase ChámaseEfreninho Efreninho eelevoume levoumeaaescoitar escoitaruns unsfados fados mentres mentresceabamos ceabamosunhas unhas riquísimas riquísimascastanhas castanhas ee noces noces. .


O Outro utroverán veránfun funaaFrancia. Francia.

Alí Alícoñecín coñecín unha unharapaza rapaza monísima. monísima. Chamábase ChamábaseEfrenelle Efrenelle eeera eraun unesquío esquíogris. gris. Ensinoume EnsinoumeParís, París, viaxamos viaxamospolo polorío ríoSena Sena nun nunbarco barco eefomos fomosááTorre Torre Eiffel Eiffel eeóóMuseo Museo do do Louvre. Louvre. ¡Mamaíña! ¡Mamaíña! ¡Cantos ¡Cantoscadros cadroshai hainese nesemuseo! museo! En EnParís Paríscomemos comemos

noix noix ee marrón marrón glacé glacé


T Tamén aménteño teñoun unamigo amigoen enEscocia, Escocia,

aínda aíndaque queééde deIrlanda. Irlanda. Chámase Freddy O’Frenny O’Frenny ChámaseFreddy Vive Vivenun nuncastiñeiro castiñeironun nunbosque bosque ao aolado ladodo dolago lago Ness Ness. . Sempre Sempreme medi dique queteño teñoque quevisitalo visitalo en enOutono, Outono,que queaapaisaxe paisaxeéépreciosa preciosa Pero Perono nooutono outonoeu euteño teño moito moitotraballo: traballo:¡ ¡aiaique que volver volveráá escola...! escola...! Un Undía díaque queiamos iamospaseando,vimos paseando,vimos oomonstro monstrodo dolago lagoasomando asomandoaacabeza cabeza. . Saqueille Saqueilleunha unhafoto fotopero... pero... ¡saíu ¡saíuun unpouco poucomovida! movida! Freddy Freddycociña cociñamoi moiben beneefai fai unhas unhaschestnuts chestnuts ee nuts nuts asadas... asadas... ¡deliciosas!. ¡deliciosas!.


CCando andofun funaaRoma Roma,,

estaba estabaeu euadmirando admirandoas aspinturas pinturas da daCapela CapelaSixtina Sixtinaeecoñecín coñecín aaPeppino Peppino Efrennini. Efrennini. Vivía Vivíaen enVenecia Venecia eealí alífomos fomosos osdous dousaapasar pasar unha unhafin finde desemana. semana. Viaxamos Viaxamospolos poloscanais canais nunha nunhagóndola góndola e,e, aínda aíndaque quenon nonera eraentroido, entroido, nós nósdisfrazámonos disfrazámonos igual. igual. Despois Despoisfomos fomoscomer comerunha unha pizza pizzacon connoci noci eecastagnas castagnas que queestaba estaba¡para ¡parachupar chuparos osdedos!. dedos!.


O Opasado pasadoverán verán

fun funaaDinamarca Dinamarcaeealí alí coñecín coñecínaaHans HansC. C.Efrensen Efrensen. . Levoume Levoumeaavisitar visitar aasereíña sereíñado doconto conto de deAndersen Andersenque que está estámirando mirandooomar. mar. ¡Que ¡Quebonitiña bonitiñaé!é! Semella Semellaestar estaragardando agardando aaque quechegue chegueooseu seu príncipe príncipe eepoder poderírense írenseos osdous dous ao aofondo fondodo domar... mar... OOdanés danésnon nonééun unidioma idioma moi moisinxelo sinxelopero pero ¿¿aaque quenon nonsabedes sabedesque que palabras palabrasaprendín aprendínaadicir? dicir? Pois, Pois,¡claro! ¡claro! Kastanjen KastanjeneeNøden Nøden


T Tamén aménteño teñoganas ganasde deirir AARomanía, Romanía,porque porque de dealí alíviñeron viñeronvarios variosdos dos nenos nenoseenenas nenasdo donoso nosocole. cole. ¡É ¡Éunha unhasorte! sorte!Porque Porqueasí así xa xanon nonteño teñoque que mercar un diccionario de mercar un diccionario deromanés... romanés... ¡So ¡Soteño teñoque quepreguntarlles preguntarlles aaeles elespara paraaprender aprender as aspalabras palabrasque queme meinteresan! interesan! EEvós vóspreguntarédesvos... preguntarédesvos... ¿cales ¿calesson sonesas esaspalabras? palabras? Pois... Pois...¡claro! ¡claro! Nuca Nucaeecastane castane ¿A ¿Aque quenon nonsabedes sabedesoonome nome dun dunconde condemoi moifamoso famosoque que din dinque queviviu viviununha nunharexión rexión de deRomanía Romaníachamada chamada Transilvania...? Transilvania...?


CComo omovedes, vedes,

viaxando,viaxando, viaxando,viaxando, aprendín aprendínaadicir dicir noces noces ee castañas castañas nunha nunhachea cheade deidiomas. idiomas. EEcomo comoson son aamiña miñacomida comidafavorita... favorita... Agora Agoraestou estoumoi moiocupado ocupado buscando buscandoun undiccionario diccionario de dexaponés xaponésporque porqueeste esteverán verán ¿adiviñades ¿adiviñadesaaonde onde vou vouir? ir? ......Pois PoisaaXapón Xapón¡claro! ¡claro! Xa Xavos vosdeixarei deixareiver ver as asfotos fotoscando candoregrese regrese ¡ADEUS! ¡ADEUS! ¡Ata ¡Ataque queescriba escribaoutro outrolibro...! libro...!


...... Pois Pois aa Xapón Xapón ¡claro! ¡claro! Xa Xa vos vos deixarei deixarei ver ver as as fotos fotos cando cando regrese regrese ¡ADEUS! ¡ADEUS! ¡Ata ¡Ata que que escriba escriba outro outro libro...! libro...!


Espero Espero que que vos vos gustaran gustaran as as miñas miñas aventuras aventuras .. ¿Non ¿Non vos vos gustaría gustaría coñecer coñecer máis máis cousas cousas dos dos paises paises que que eu eu visitei? visitei? Animádevos. Animádevos.

Todo Todo está está nos nos libros… libros…


Este libro fixémolo na Biblioteca Escolar do Ceip Saco e Arce Toén para celebrar o Día do Libro.

As miñas viaxes  
As miñas viaxes  

Efren viaxa polo mundo

Advertisement