Page 1

TELHİS’ÜL KELÂM BERÂHÎNİ AKÂİO’İL İSLÂM

M ü e llif i: M A N A S T IR L I İS M Â İL ^ A ^ I

N eşre H a z ırla y a n : Â R İF K Ü B R Â O Ğ L U

İstanbul 1989


Tûrkçesi N eşriyât n u m a ra :

Tertib ve tab’i; Fatih Gençlik Vakfı Matbaası


K A B ÎÎN -Î K İR A M IN N A Z A R -I D İK K A T İN E l 1. M ü n d e r ic â t k ıs m ı k i t â b ı n £ islm d a o lm a y ıb ta r a f ım ız d a n ta n z i m e d ilm iş d ir. B u n d a d a m e tin iç in d e k i s e r le v h a l a r a a y n e n s â d ı k k a lın d ı. 2 . K itâ b m is tik lâ liy y e tin e h a l e l g e tir m e m e k iç in t a r a f ı m ız d a n t a n z i m e d ile n « M ü n d e ric â tı» , O s m a n lIc a k ı s m ın a d e ^ il, l â t i n h ı ı r û f â t l ı k ı s m a d e r ^ e td ik . 3. M ü n d e r ic â td a k i s a h îf e n u m a r a l a n O s m a n lIc a k ıs m ın ın s a h îf e r ı u m a r a l a n n a g ö r e te s b i t e d ilm iş le rd ir. B u s a h îf e n u m a r a l a n l â t i n h a r ^ i k ı s ı m d a s a t ı r a r a l a n n d a ? a r a n t e z iç in d e g ö s te r ilm iş le r d ir . B in â e n a le y h m ü n d e r i c â t a b a k a r a k b i r m e v z u u b u lm a k is tiy e n k a r i i n -1 k lr â m , l â t i n h a r f l i k ıs m m s a h îf e ü s t l e r i n d e k a y itil n u m a r a l a n n a z a r a a lm a m a lıd ır . 4 . Â y e t-i K e rîm e v e h a d îs - i ş e r if g ib i a r a b ç a ib â r e le r i, e s e r in a s i m d a m e v c u d o ld u ğ u c ih e tle l â t i n h a ^ li k ı s m a a lm a d ık , y e r le r i n i n o k t a l a r l a g ö s te rd ik .

MÜNDERtCAT SAHÎFE ‫ة‬ 3 4 7

0‫ائ‬ 12

: ;

MEVZÛ (Birinci kısım) Ahkâm -1 î’tikâdiyye (Ehl-i Sünnet), (Mâtûrîdiyye) (İkinci kısım) Ahkâm -1 ameliyye (Üçüncü kısım) Ahvâ,l-i kulûba müteaUik ahkâm -1 §^^i^y^■ . Ahlâ,k-1 memdûha ve mezmûm© beyânın a dâir. Mukaddime. (İmân) (Mes’ele 2) Zarûriyyâtı diniyye (Mes’ele 3) Farz olan imân -1 ‫؟‬er’£


SAHÎFE ‫دل‬

14 16

1^ 21 23 25 2^ 29 33

35

36 38 39 40 44 45 46 47 48 49 ‫آذ‬ 52 53 54 55

MEVZÛ îmân-ı sahîh ve azâb -1 uhrevîden m üncî olması da üç şa rt ile m eşrûtdur, (Mes’ele 4‫ ل‬İslâm fMes’ele ‫ ) ة‬îmân-a şer'î (Mes’ele 6) Ba’zı zevât ü،râ,rdan b‫؛‬ı‫؟‬k a a'm âll de îm ânda dâhil kılarlar, ■I (Mes’ele 7) Sahîh ve m akbûl ‫ ه‬1‫ ع ه‬îmân. (Mes'ele 8) îm ânıö hıfz ve idâm esi kesb ve tahsilinden d ah a güçdür. (Mes’ele ‫ رو‬îm ânın husûlü iatidlâl sûretiyle olmak, kabûlünde şa rt değildir. Mak^ad-ı k itâ b : A hkâm -1 i’tikâdiyye beyânındadır. (Vücûb-ı aklî) (Imtinâ-i aklî), (Cevâz-1 aklî). Bâb-ı evvel, A llâhü Teâlâ H azretlerine im ân -1 sa^îh beyânm da olub, altı faslı hâvidir, fasl -1 evvel ün ân -1 bülâh ta ’rîfine dâirdir. Fasl-ı sânl; Tafsîlen i’tikâd; ve îm ân 0İunma5i vâcib olan sıfât-ı ilâhiyyenin berâhîn ile i^bâti; ve ezdâdı olan noksan s ta tla rd a n tekaddes-i İlâhî beyânmdadır. Birinci ■sıfat, Vûcûd sıfat -1 celîlesidir. İkinci sıfat, Kıdem sıfatıdır. Üçüncü sıfat, Bekâ sıfatıdir. Dördüncü sıfat, M ühâlefet’ül-lilhavâdis sıfatıdır. Beşinci sıfat, Kıyâm biz’zât sıfatıdır. Altmcı sıfât-ı ilâhiyye, V ahdâniyyet sıfat -1 celîlesidir. Fasl-ı sâlis; sıfat -1 sübûtiyye beyânm dadır. Birinci sıfat, ilim sıfat -1 celîlesidir. İkinci sıfat, K udret sıfat -1 celîlesidir. ^)çüncü sıfat, İrâde s ıf a tı celîlesidir. Dördüncü ‫ف‬ıfa ‫ ا‬H ayât s ıf a tı ■celîlesidir. Beşinci ve altıncı sıfatlar, Sertli’ ve B asar sıfatlarıdır. Yedinci sıfat, Kelâm sıfatıdır. ‘ Sekizinci sıfat‫ ^ ؛‬e ^ n s ıf a t ıd ır . Fasl-ı Râbi’ ; Sıfât -1 ilâhiyyenin taailûkâtı beyânmdadır. İrâde ve Kudret. Tekvin. Tenbîh, Semi' v^ Basar. îlm ve Kelâm.


SAHlFE 57 59 60 62 63 64 6? 68 72 74

76

76 80 82

03

84 86

87

MEVZÛ lüsnı-ı S â n î: Fasl -1 hâm is, Ş er’i şerîfde vârid ‫ س م ل م‬sıfât-j saire bey anındadır. Fasl-ı S âd is: Şân -1 ^ ‫ ة‬r ‫ أ‬Teâlâ’d a câiz ٠ ‫ ا‬an şeyler beyanındadır. ،^١ H er h a y ır ^0 şe rrin halikı olm akdır. (3‫ ل‬K ulun h ak k ın d a aslah. (4) Muti-i ta ’zîb, âsîyi te n ’ûn. (5) H akk Teâlâ H azretleri’n in ^ z ile görünm esi câizdir. (6) Nev-i beşere peygam ber göndermek. Bâb-ı Sânî : Enbiyâ ve m ürselîn h azerâtın a îm ân -1 sahîh beyânındadır. Fasl-ı evvel: Cemi’ Enbiyâ-yı izâm h ak ların d a vâcîb veya m üstehîl olan şeyler b ekarındadır. Fasl-ı S â n i: Enbiyâ-yı izâm h a z e r ^ ı h ak la n n d a câiz olan şeyler beyânındadır. (Mes’ele) Enbiyâ ve m ürselîn-i izâm ın adedleri k a t’iyyen m a ’lûm olm adığı cihetle h ak ların d a aded-i muayyen i’tikâdı sahih değildir. Fasl-ı S â lis: Hazret-i Fahr'ül-m ürselîn ve Hâtem'ünbiyyîn Cleyhi salâvâti rabbilâlem în) Efendimizin nübüvvet ve risâletlerine dâirdir. Vech-i evvel: Kelâm ullâh olan K ur’â n ı Kerîm’i neşr ve tebliğ buyurm ak. ^eoh-i S â n i: Ol H azretden b ir takım m u ’cizât ve havârık-ı dehâ n ak i olunur. (Sâniyen) : Ol H azretin ahvâl-i celîle ve ahlâk -1 cemile ve m uâm elât-ı hasene ve hakîm âneleri. (Sâlisen) : Kendisi zam ân -1 câhiliyyetde bulunarak nebiyy-i üm m i y a’ni K u r’ân ve kitâb ile iştigâl etmem iş olduğu. (Mes’elel : H azret-i Resûl-i Ekrem Efendim izin nübüvvet ve risâleti esâsen sabit olunca h e r tebliğinde sâdık olması. (Mes’ele) : R esûlullah Efendimizin m i’râcı. (Mes’ele) : ResûI-i E ^ ^ m Efendimiz H azretleri bilâşüphe enbiyâ-yı sâli^n hazerâtm ın cüm lesinden efdâl ve eşrefdir. (Mes'ele) Şeref-i sohbet.


SAHÎFE 89 89

98 94 95

٠? 100

MEVZÛ Bâb -1 S â lis: îm â n ve t ^ d î k olunm ası farz olan Ah• kâm -ı bâkıyye beyâm ndadır. F‫؛‬ısl-1 evvel: H er m ükellef üzerine M e^ike-i kirâm h ak k m d a ism et ve em ânet ve cem i’ evâmir-i ilâİJiyyeye itâ a t v ^ ib d ir. Fasl-ı ‫ ك ء و‬: A llâhü Teâlâ H azretleri’nin kitablarm a Fasl-ı S â lis: Kazâ ve kader-i İlâhîye îmân. (^^es’ele) K azâ ve kadere i m ^ etm ek farz -1 k a t’î îse de an ın la ihticâc ve b ir m a’siy^etin vukûına i’tizâr m akâm m da a n a Istinâd câiz d eb id ir. Fasl-ı R â b i': Yevm-i £hirete îmân. ( ^ e s ’ele) : H alâikm eczâ-yı asliyelerinin cem’ edilmesi.


ÎTHÂF H a k k v e H a k îk a tı n is lâ m iy y e t’d e n b a ş k a h iç b ir şe y o la m ıy a c a ğ ın a i n a n a n ‫ ؛‬v e b u m u h te ş e m v e m u a z z e z d in in h e r z e r r e s in i, t o p y e k û n b e ş e r î m ü n â s e b e tle r le v e h e r t ü r l ü h u k û k i3 ry â t v e a h l â k i y y â t b i n â s m a k a d a r ü z e r in d e t a ş ı y a r a k te m e lin te m e li v e ö z ü n ö z ü o la n E H L -İ S Ü N N E T İT İK A D IN I, z e r r e s i n d e n v a z g e ç m e d e ^ ; v e f a r z l a r m f a r z ı b i r b a ş lâ z ım e o l a r a k d a k a lb , r u h v e b e j i n i n m u t l a k b i r n e f e s i h â lin d e h e r m e k â n v e z a m a n d a ta ş ıy a n ! M e s ’e le le r in i Ş E R ’Î F İK R İN e m l i n d e o l a r a k o la n c a z e k â , h a s s a s iy e t, g a y r e t, s a m îm iy y e t, s a lâ b e t, c e lâ ' d e t v e ş u u rla k a v ra y a n ! V a s a t a t e ş o ls a e r im e k d e n , b u z o ls a d o n m a m d a n u z a k d u ra n ! M u tla k n i z a m l a i ’t i b â r i « d ü z e n le rin » h u d ü d u n u , z a m a n v e m e k â n m h e r n o k t a s ı n a n a k ş e tm e d a ’v â c ıs ı o la n ! M a d d e , r u h , isim , is m e t v e if f e t te n iy le d e (lek esiz) ö m ü r s ü re n ! B u d a s e n in h â t ı r â n a .. .


V â c ib ’ü l-V iic û d H a z r e t l e r in i n m u k a d d e s ^ e m u a z z e z is m -i ş e r if iy le v e O ’n a h a m d ü s e n â ile b a ş la r; ta ,h iy y â t v e te s b ih â tım ız ı m u a z z a m b â rig â h -1 u lû h iy y e tin e a r z e d e r iz ... S a lâ t v e s e lâ m ım ız ı d a S e r v e r - i K â in a t H a z re tle r iy le ş â i r e n b iy â v e m e s e l i n h a z e r â t ı n a v e c ü m le s in i n â l v e a s h â b ı ile tâ lîn , te b e -i t â b i î ^ v e m ü c te h id in - i k i r â m v e tu rû k -1 â liy y e p îr â m m ız ın u lv î e r v â ^ ı n a ith â f a m ü s â r e â t e y le r iz ... ^ a b b im ! ^ iz i, b iz e b ır a k m a ! ^ iz i, t â ğ u t l a r ı a s l â t ^ n ı m a ^ a y a . a z l e d e r e k k ü f r e te v b e e d e n le r d e n v e b ö y le lik le d e s a n a t a m v e t e ^ i z , s ıh h a tli v e k ıy m e tli ‫ أ‬m ‫ عف‬t a ş ı y a n l a r d a n kıl! ^ iz i, Ş e r îa t- ı G a r r a - y ı A h m ed İ5 ry e’d e n b i r s â r i y e a y ırm a ! ^ iz i, h a b l-i ilâ liiy e c e m ia n t u t u n u p , r û h - i v â h id le b a r e ^ e t e d e n b i r h e y 'e t- i m u n t a z a m a -1 v a h d â n iy y e eyle! B izi, te v b id ü z e r e i ç tim a e d e n le r d e n e k le y ip , g a r b İl v e ş a r k lı h e r t ü r l ü t e f r i k a v e f ı r k a l a ş m a b e lâ la r ın d a n m a s û n u m a h fû z b u y u r!


٦۶ ■ Bizi, d în -i H a k k ’m a ’zam -1 « r k â n ı n d a n o la n te v h id -i k u l û b v e te v h id -i e f ’â l s ı r r ı n a e r e n l e r d e n eyle! Bizi, « y e d u lla h i m a a l c e m â a h » d iy e n le r a r a s ı n a id h â l ed ip , c e m a a t l a r ı n ı z ‫ ة‬y i’ v e p e r iş a n e d e r e k b e h e m a h a l p e r iş a n o l a n l a r d a n u z a k tu t! Bizi, b i r r u h v e b i r m isâk -1 iç tim â i id in d e şe k ille n d ir! Bizi, k u r u b i r k a l a b a l ık d e ^ l , c e m â a tle ib â d e t e tm e k i^ in lâ z ım o la n c e m â a t d a n kıl! ^ e r t ib - i iç tim â in in te c e lliy â tın d a b i r s û r e t- i m a h s û s e d e o la n n a m a z la r ı, r ı z â n a v e ş a r t l a r ı n a m u v â f ı k k ılm a y ı n a s î b et! Ve b ö y le c e y ir m id ö r t s â a tim iz d e d e s a f b a ğ l a m a n m lezz e tin i ^ e s e â d e tin i, d i n in d ü n y â d a e n b ü y ü k ^ ^ z i v e n ih â î g â y e s i o l a r a k lü tfe t! Bizi, b a ’d e l îm â n ilk f a r îz a - i d în iy y e n in , b u m u t ' ta ş ıl y irm id O rt s a a tl e r l e y a p ı la n i b â d e t l e r o ld u ğ u n d a n h a b e r s iz v e e d â s ız y a ş a tm a ! B izi, « c â h iliy y e ö lü m ü n e » m ü n c e r h a y a t l a r ı n e lin d e m ü t e h a r r i k m e ^ ^ i t l e r e y lem e ! Bizi, b u f a r i z a y ı e d â ed e b ile n , m ü s l ü m a n l a r d a n e ^ le k i «ve ü lâ ik e h ü m ’ü l- m ü ^ ih ü n » h ü k m - i c e lili m u ’c e b in c e fe lâ h -1 k â m ile ^ a z h a r o la lım ! B izi, (a k s i h a l d e « v e lâ te m û t ü n n e illâ v ‫ ة‬e n tü m m ü s lim û n » m ü e d d â s ı m ü ş k il v e b e lk i ^ ü t e a z z i r o lu r) b u y u r a n m ü f e s s i r l e r i n s e s in i d u y a n l a r d a n ey le! Bizi, o ^ ü e b b e d a t e ş e m a h k û m k ıld ığ m v e «All a h ’a a z ^‫ ه‬k i n a n s a b{le a y m z a m a n d a t â ğ û t l a r a d a in a n a n » k â ^ r l e r d e n u z a k tu t! A m in ... S a n a s ığ ın d ık , m u h â f ız ım ız s e n s in !...


MIJKADDİME O sm anlıcadan lâtin h arflerin e a k ta n la n bu eser, El-i Sünnet akU di m evzûunda kalem e alınmış kıym etli m ühim b ir eserdir. Kısaca «Telhis’ül-Kelâm» d a d iy e b ile c e ğ iz eseri bugün pek *yaygın ve salgm» b ulunan şekliyle «sâdeleştiı*meyel» evvelâ imânımız, sonra d a akıl ve insâfm ıız m üsaade etmemişdir. «Sadeleştirme» denilen «kıyım ve yıkıma> im ânımız müs^ade etmedi, çünki îm ânî m es’eleleıin hafife alınm aya gelir tarafl a n olamaz. «Sâdeleştinne ‫ ء ه إل‬ı/o ru z ‫ »ا‬d e r ^ n ne ‫ هظ‬1‫ ا‬1‫ ئ ءه‬işlendi^ine son senelerde ^pekçok ra stla n ır olunm uş ve bunlardan îm ânı b ir sızı d a duyulam az hallere gelinmişdir. Lâfza-yı Celâl’in «tann> şeklinde «sâdeleştirildiğine‫ »!!؛‬d ah a d0ğru3u nâm ütenâh î h a lted ild i^ n e ve b u n a benzer im ânî bakım dan nice reziiliklere düşüldüğüne şâhid olunabilm ekdedir. B unun i^in de ehl-i ilm in b u b ir tek m isâl üzerinde H akk ve h a k ik a ti n ‫ طئ‬ş ‫ل‬ayan sa tırla rın a y er verm eden geçemiyeceğiz. E lm ahh m erhûm un tefşirinde (c. 1, sh, 24‫ ل‬şöyle buyru lu y o r: «Meselâ ta n n , h udâ isim leri «ALLAH» ^ b i ism-i hass de^ Id ir. ‫ل‬1‫ ظه‬, rab, m a ’b ud gibi ism-i âm dır. Hudâ, ra b demek olm ‫؛‬vyıp d a «hud’ay* m uhaffefi ve vacib’ül-vücüd dem ek olsa yin e ism-i has değildir. A rabçada ilâ h ’ın cem ’inde «âlihe», ra b ’bm cem ’inde «erbâb» dendiği gibi, fârisîde h u d â ’n m cem ’inde «hudâyân» ve lisâm m ızda «tanrılar, m a ’budlar, ilâhlar, rablar» denilir. Çünki b ^ a r h ak h y a h a f ı z a itlâk edilmişdir. H albuki «allahlar» denilm em işdir ve denilem ez... Böyle b ir ta b ir işitirsek söyleyenin cehline veya gafletine ham lede^z. Edebiyât -1 âhırede 1-‫ س ءل‬alem lerin b ir m a ^ a d -1 t a 'z ^ ile c^mi’lendiği ve meselâ «£bussuudlar, ^ n i i m â l l e r » denildiği vakit ise de alem-i vahdâni^yet olan «A^،AH* ism-i celâlinde böyle b ir ta ’bir bil’akis m aksad-ı ta ’zime m ünâfî olduğundan hem hılâf -1 hak k ve hem hılâf-ı âdeb addedilir. Bu azam eti ancak A llah Teâlâ kendisi «biz» diye gösterir. H albuki «tann» adı böyle değildir. M üşrikler birçok ta n rıla ra taparlard ı. F ila n la n n ta n n la rı şöyle, falanlarm ki şöyledir denilir. Demek kİ «tann» is ^ -i c i n i «ALLAH» ism-i hasm m m ürâdifi değildir, eam dır. Binâenaleyh «A^،AH» ismi, «tann» adı ile tercem e olunam az. Bunım İçindir ki Süleym an Efendi mevlidine «ALLAH» adıyla başlam ış «tann» adı dememişdir. Bu îzâhm tam am olması için b ir kelim e d ah a söylemeye l ü z ^ hissediyoruz. Fransızca «di^ö» kelim esi dahi (ilâh, ta n n ) Jtellm ele^ gibi b ir ism-i cinsdir, o d a cemilenir, onu ism-i has gibi


14 büyük h a rf gibi göstererek kulİHiunak hakikati tebdil etmez. Bun u n i ^ Fransızlar (Lâilâhe illallah) kelime-1 tevhidini tercüm e edememişlerdir. H arfiyyen tercem esinde «diyöden ba^ka diyö yokl» diyorlar ki «ilâhdan başka ilâh yek!» demiş oluyorlar. ‫؛‬k ‫؛‬$ i^ de ism.-i has •gibi yazm alarına r a ^ e n , «diyö» aneak «ilâh» ilâhdır!» diyorlar. G örülüyor k i hem ilâh, hem ALLAH yerinde «‫ آل ه‬٢‫ » ة‬demişler ve ALLAH ile ‫ل‬1‫ ل طة‬temyiz edememişlerdir. Ve ‫؛‬kişini de>ism-i has gibi y a z ^ a la ^ n a rağm en, «diyö» ancak «ilâh» tercem esi olmuşdur. Bu ise ilk n azard a bir haşiv v‫ ة‬y‫ ه‬nefi ve, isbat ile zahiren b ir tenâkuz nüm ûnesi arzetm ekdir. «Diyöde^» başka «diyö» yok, yalnız «diyö diyödür» demek, zâhiren y a bir haşiv ve^^a b ir tenâkuzdur. H albuki (Lâilâhe illallah) diyen öyle demiyor. «ALLÂH’d an başk a tâ n n yokdur» diyor ve ‫ ء ه‬1‫ ق‬şâıbe-i tenakuz olm ayan açık b ir tevhid söylüyor. B undan başka Fransızcada «diyö»nün ism-i has olabilmesi H azret-i !sâ’ı^ın şahsm da tecessüd ile teşahhus m ülâhazasına raüsteniddir. Bu noktalard an gâ^il o lan lar «di^ö» kelim esini «ALL^H» diye tercüm e edi^‫ ؟‬r ve h a ttâ « A L ^H » d e d i^ zanian bu tercem e lisânı ile «diyö‫>؛‬yü söylüyor.» Ve sh. ^ l’deki h â ş iy e : «Doğrusu besm elenin tercem esinde gösterdiğim iz şu iniikânsizlik, K ur’a n âyetlerinin hem en hem en hepsinde de câri di r . ‫ ه‬٥ un için tercüm elerin tam b ir tercem e olm asına •imkân yoldur.»

îşte bu b ir tek misâl üz ‫ج‬٢{n‫ف‬e d u ru r ve benzerlerini de buna teşbih edersek, «sâdeleş^rme» adı tak ılan babayı oğula tercüm e h a sta lı^ , bünyeyi içden kem iren b ir illet bilinse yeridir... Ne dem ekdir «sadeleştirme?» Bu, müellife, «anlaşılmaz, k arm akarışık yazmışsın, ben seni anlaşılır, nizâm î hâle getireceğim, ^‫ ا م ه‬hizâ^a sokacağım!» dem enden zerre k a d a r barksız, m ücessem bir ^ e b siz lik ... v ^ üstelik, tepesinden tırnağına, p araşm d an puluna, ^ e d i ^ d g ^ içdigine, se^r ü se^eri^den hudUduna. pahasından donuna, âmirinden m e’m ü ^ m a k a d a r tam b ir anlaşılmazlık, ka^nakanşıklıl^, sefâlet, sefâhat ve dörtbaşı m a ‫ ه ج‬r b ir gayr-i nizâm îlik içinAkıl tabâbetinin mevzuu içine girm iş b ir m anzara...


15

Teşbihle, ehrâmın tabanı ‫ ه هل ه‬ecdâdı, tepedeki son noktaya sıkıştırıp, ehrâmı da bu nokta üzerinde durdurm aya müsâvî bir Hiçbir milletde, böyle bayağının tiksindiği bir sahneye rastlanamaz. Ne yahudi, ne yunanlı ve ne de rusda... Ecdâd katlinde kullanılan «giyotinlerden» birini, bu «sâdeleştlnne» üzerinde yaftalamış bulunuyorlar... Hangi milletde baba ile oğulun lisan lar ayrı ayrıdır? Yani mâzî (târih) ile istikbâl, bir pençede koparılan tavuk ba^ı ^ibi vücuddan koparılıp atılmışdır? Bütün şu menfilik altı menfilikleri «gençlere mesaj iletme!» gibi bir gurultu içinde ve «uydurukça» veya «kurbağaca» da denilen kıtâl âletlerine bulayarak müdâfaaya ge^^eler ise, ruh ^erine, çürümeye namzet ve mahkûm bir posanın (cesedin) «makyajlanma‫ك‬ından» başka ‫ وه‬1‫ ه‬bir netice veremez; ve bu da, dünyâ efkâr-ı umûmiyyesine rezâlet veSîkası sallandınrcasm a gözler önündedir... «Sadeleştirme» denilen ecdâd hançeresini hançerlemeyi, kim1er, ne zaman ve hangi cânî usûllerle, ne zamandan beri ve kimlere ve neye karşı, hangi fir’avn kiniyle ve hırsıyla yürütmüşlerdir ki, şimdi mazlum, yerinde ondan çok daha musir bir vekil olmuşçasına aynı hançerlemenin mücrimi olmaya devam etsin! Akıl, insaf ve vicdan taş kesiliyor...

‫ ؤ ه ه‬m ‫ ص هه‬zehri öyle bir ^ 1 ‫ب‬ ‫ م م‬komasım hortlatmış ki, bidâyeldeki zehir zerki sırasm da duyulan ıstırab ve çırpınma, şimdi zehrin almamayışı hâlinde ortaya çıkan sefil bir ihtilâç ve komalık çapda bir g a se y ^ ... îşte bu, milletlik hacmi ile ancak akıl ve ruh tababetinin hudutları içinde îzâh edilebilecek bir illet... Üzerine basa basa tekrar ederiz ki, hiçbir milletin hayat hendesesinde görülmeyen bir ucûbelikle karşı karşıyayız. ،!>yle ki, alkol komasında çırpman bir adam a «zehir vermemek» onu nasıl ölüme terketmek gibi bir hâl doğuracak ve herşey tam tersine dönmüş haliyle «zehir vermek» şifâya kavuşturucu bir hâl gibi görünecekse, bugünki vaz’iyyet de aynısı olduğu halde zehre ve komaca devam «periyotlar» hâlinde ٠... Çâre, ‫ ه ك^ههط‬n n 1‫ ط ه‬ve ruh tabâbetine havâleleri; ve hasta olmayacağınsa, bir d a m l ı y la da olsa alkolü haram hükm üne raptedici ^mân sıhh at ve salâbetine sahib oldukları halde ağza sokmayıp, dih ve hançereyi de berbat etmemeleridir...


‫ئ‬ Saniyen; «Sadeleştinne» derülen ve babayı oğullio, hocayı talebenin, âlimi câiıiiin ‫ق‬y ‫ عاقف‬a çekici bir âdâb -1 ıau&şet ve aiı‫ ءل§ل‬sıütûtıına m üelM lerin m üsâadeleri v ar m ıdır?

^eya n ^ ıl olabilir? «Sadeleştirme» denilen tercüm e, aym lisan isketetinden babaya âid ya?ı^ı beğenm eyip atm ak, yerine ise, bâ,bamn beğenm edi^i m u tlak olan sûre ti. ona rağm en ve ona âid m ülk ü ^ e ^ n de gasb derecesinde o n a giydirm ek dem ek değilse, nedir? ^ ‫ س ا س‬içindir k i ecdâdımız, ah lâk ve faziletin îcâbı olarak her^eyin ‫ ء ه‬1‫ س‬m uhafaza gibi b ir ru h la h arek et etmi§; ve bunu, «^erh» veya «tefsir» denilen îzâh ve fehm e y ak laştırm alarla yürü tm üşlerdir... Bâlâda z ‫' طل‬i geçen «tann» misâlinde, ehlinden de gördüğüm üz gibi b ü tü n b u kabil değiştirip ba§kala,‫؟‬tırm a lar ister tercüm elerle yapılsın, ister «sadeleştirme« denilen am sliyelerle o rtaya konulsun, iç yükleri i’tibârıyla b ir tah rifd en başk a b ir şey olmaya çok zor kavuşabileceklerdir. H ele dini b ir m urâkataenin tâm âm en yok olup, yerine p a ra ve m enfaat, m evki ve şöhret, fırd alaşm a ve tefrik a felâketlerinin hâkim olduğu şeytânî ^ ^ i t lerde bu, kelim enin tam m a’nâsıyla cinâ^et ve hıyânetiik manz a ra la r hâlinde yürütülm ekdedir... Ve hele bu t’ahrîf, kasd -1 mahsüsla resm i ^e y a n resmi, dâhili ve h â ^ c ‫ ؛‬şebekeler eliyle ruznâmeye gelmiş olursa...

^elh is’ül-^elâm nâm bu eseri hem aslım ızın h arfleri ve hem de lâtin harflerine a k ta n ln u ş şekli ile neşretm ekden hangi istifâ d e le r hedef aldık? 1. Bu k itab b ir ders kitabı o larak ^a h şıld ı^ takdirde, e w elâ i’tik âd gibi ehem olan b ir ilme sâhib olunacaJtdır. Bir müslüm an için ‫( أ د س‬i’tikâdi) m es’elelerin ibâdi, siyâsi, iktisâd!, İCtimâi, hukukî ve ahlâkî h e r m ev^udan çok d a h a evvel geli^ elzem b u lu n d u ^ bedâhaten ortakladır. Gene b â h ir bir hakikatdır ki, ‫؛‬i’tik â d i^ y ^ ), h e r tü rlü ibâdât, siyâsiyyât ve hukûkiyyâtın altında ve tem elinde birinci o larak (sıhhatin ve ikinci olarak da (kuvvetli) b ir ZEMÎN teşk ir etm iyorsa, o n la n n hiçbirinin zerre k a d a r kıym et hükm üne bağlanamıyEicağı, îslâm iyyet’ln en baş ve en tem el esâsıdır, ^’tikâdı k ü fre m üeddi ve fak at müslüm an ^ilinen b ir ş a ^ ı n b ir tek istisnasız b ü tü ^ fiillerinin butlanı ortadadır...


17 ‘İmâl‫ ؛‬bir m u’cibe-i külllyyedir; s^ ib e-i cüz’iyye değildir» buyuran ulem âm ız bununla, m ü’m in olm ak için im ân edilmesi îcâbeden h e r kânûna blrtek istlsnâs ‫ل‬z inam im a şartjnj; îm ân ve İslâm ’d an ^‫ س‬a ‫ ظ‬için ise, bunlardajı birtekinin bile inkârm m kâfi geleceğini be^ân buyurm uş b u lunm akdadırlar... !m ân için hey’et-i m ecm uasm a îm ân ş a rt‫ ؛‬k ü fr için ise bir tekinin bile in k â n kâfil İşte İ n i l e r incesi n o k ta b u d u r‫ ؛‬ve kalb ile rûhu, akıl ile hissi b u terâziuin eline tam b ir teslîmiyyetle yatırm adan da, müslüm anlık, dindarlık, dlyânet, m ii^d lik ve şeyiilik, necât, ^elâb ve refah, şu, bu, sâdece m a^al... Şeyhülislâm m erhum M ustafa Sabri £fendi h azretlerin in ‫ ا ^ا ه م‬Müceddidler» nâm eserim m ütâlâa edenlere m alû m d u r ki, m ücerred îm ân ve î’tikâd k ân u n ları ödledir de, fıkhi kânunlarm d a îm âna taallûk eden veçhesi vardır, !m ânın altı a n a umdesine «şöyle b ir iııanıverdimi» dem ekle a sla iş bitm iş olmuyor; ve fa k a t bu a ltı a n a umde, am eliyyâta m ütealhk me^eleleı^n îmâni veçhelerinde de (m utlak imân) sâhibi olm ayı şa rt ve kendinin m ütem m im b ir cûz’ü o larak istiyor. ^ I tı îm ân um desinin m eselâ dışm da gibi d u ran b ir imâmet. cihâd ve zekât gibi m es’elelerin farziyetlerini kabûl, im âna müteaUlk veçhelerini teşkil etdiği gibi; onlann, şe r’î k a y ıtla n içinde tatbik' ^eya adem-i tatbikleri de, k âfir olmayı d ^ ils e de, fâsık veya m utî m ü ’m in olm ayı netice verecekdir... îm ân ve i’tik âd a m üteallik m es’elelerin fevkal’âde ehemmiyetini İmâm-ı Rabbani ^^üceddid-i Elfi ^âni i z z e t l e r i n i n şu veclz i‫ ؛‬â£‫؛‬elerinde de apaçık ve s a ^ h görebiliriz: ٠‫ ا أ‬a k‫ ؛ظإق‬îmâniyyeden b ir m es'elenin inkişâfını, binlerce ezvâk, mevâcid ve kerâm âta tercih ederim.• işte elinizdeki şu eserin b ir ders kitabı gibi çalışılması, büra y a k a d a r arzetdiğim iz fevkal’âde ehem hususların husûl bulm asm a b i a ^ l l â h i teâlâ vesîle olacak ve akâid ilmi ^ b i bütün ilim lerin en m üm taz ve şereflisi ile hem hâl edecekdir. 2. Asıl ve ş‫ ؟‬refli ecdâdm ıızın O sm anlIca d a denilen lisâmn a k ıra a t çapm da d a olsa vâkıf olm ak isteyen gençlerim ize bu eser m uallim lik de yapabilecekdir. O sm anlıcayı sökmeye başlayan gençlerim ize b u k itap b ir tem rîn ât kitâbı gibi de hizmet edebilir. OsmanlIca kısm m okunm asında m üşkîlâtla karşılaşıldığı takdirde, -lâtin h a d le ri kısm ına m ürâcaatla bu m ülkili atlatm ak m üm kin olabileCekdir. O sm anhca m etin kısm m dan h e r gün çeyrek veya yarım ‫ ه ء‬-


18 hJfeyi zihne nakşetm e gayreti içinde m ük erreren yazm aya çalışanlar, 8-9 ay içinde b ir hayli m esâfe katetdiklerini m eserretle göreceklerdir. Bir takım haçh A vrupa lisanlarının göklere Ç1karılarak m eth ü sen& ve h a ‫؛‬ta faziletlerinin pek m übâlâg‫(؛‬h sayılıp döküldüğü günüm üzde, aslım ızm lisânına m uayyen bir m ikyasda d a olsa vâkıf olam am ak, pek büyük b ir nakısa bilinmelidir. 3. K itabdan edinilecek üçüncü büyük istifâde ise, son kısm a ilâ,ve edilen bine yakm OsmanlIca (yani aslım ıza nice asır1ar hizm et eden) kelim elerin, ezberlenerek ^ l im e dağarcığım ıza m âledilm eleri olacakdır. Şer ve fesad cebheleri b u n lara ne k ad ar A rabça ve F arsça diyeı^k ecnebi; ve ha^lı A vrupa m ahreçli keüm eleri d^ ne k a d a r şirin gösterm e im ^ s ız lığ ın d a bulunursa bulunsunlar, b ü tü n b u iğrenç göz boyam alar b ir netice veı™iyeçektir. «Müslümanım» diyen samim i b ir insanın, b ir m illetin din gibi e n aziz varlığı başda olm ak üzere onun edebiyyat, sa n ’at, hukûkiyyât ve ve topyekün m uâm elâtına hizm et eden kelimeleri yabancı veya işe yaram az bulm asına asla im kân olamaz; ve aksi halde bu, asi inkârı hesabına in tih ardan başk a hiçbir delâlete de sâhip bilinem ez... d ü n ü m ü zd e yeymî h a la tla alâkalı 3-5 yüz kelime arasında kalıplaştırılan insanlar, binlerce h ıü c e ı^ d m e^hum dah öylesin^ m ahrüm y aşatıh n ak tad ırlar ki, b u k a d a r kısır ve kıraç bir lisan hom urtusu ehnde (geri zekâlı) veya (vahşi) ru h ve a^ıl halleri iktisâb ederek tam b ir anarşi, tedenni ve iptidaîlik resm eder olm uşlardır...

Gençleri Gâvur lisanlarım öğrenmek ve hafızalarınıza bir çengel gibi geçirmek için çektiğiniz çileler, döktüğünüz terleri, oynattırıldığmız oyunları, ve harıl h an i akıttırılan zamanlarmızı bir düşününüz! Eğer bütün bunlara rağmen ecdadınızın yazı ve, lisânım da zihin, kalb ve ruhûnuza bir hayat iksiri olarak nakşetmenin çok daha az çilesine talib olamazsanız, o ecdâdm belinden gelip yolundan gitdiğinizi istifâya hazır olunuz!. Gençlere yukarıya aldığımız hususlarda ciddi ve gayretli ça‫ن‬ lışmalar bahşetmesini ^^evlâ-yı Müteâl Hazretleri’nden niyâz ederim. Tevfik, mücerred O’ndan... Altmtepe, 9.&.1089

Ahmed SELAMÎ


MÜELLİF HAKKINDA M e r h u m m ü e llif, r a h m e t l i M e h m e d T a h i r B u rs e v î E fe n d i t a r a f ı n d a n h i c r i 1333 (M ilâ d î 1915) ^ en e ^ in d e t a h ’ e d ile n « O s m a n h M ü e llifle ri» n â m e s e rd e «،Ulem â sım fı» k ı s i n m d a k a le m e a l ı n m a k t a d ır . M e r h u m ism a il ^ a k k ı M a n a s t ^ l ı b u e s e r d e f a z ile tiy le ta n m m ış b i r © s m a n lı â lim i o l a r a k z ik r e d ilm e k te ^ e M a n a s tır d a « Ş a n c a k ta r z â d e » n â m ı y l a m a ’r u f â ile y e m e n s u p k a y d e d ilm e k te d ir . İlk ta h s ilin i b u g ü n Y u g o s la v y a ’d a k a l a n M a n a s t ı r ’d a ik m â l e d e r. S o n r a İ s t a n b u l ... M e r h u m Ş e v k e t £ f e n d i ’d e n ic â z e t a lış v e d e r s e ‫ ؟‬ık ış ... İlm î ile r le m e le r in i k ı s a z a m a n d a ik m â l ile d e ic â z e t v e r m e y e m u v a f f a k o l u r l a r ... ‫ ه ه‬h a s o n r a la r ı is e ta lâ k a t- 1 l i s a n v e k u v v e tli hitâ b e t e s â h ip o ld u k l a r ı n d a n « ^ ü r s ü Ş e y h lis in e * ta y in ... V e b u m a k a m d a d a ile rle y ip , b u n u n s o n m e rh a le s i o la n « ^ y a s© ^ ^ a Ş e y h lis in i» i h r a z e d e r le r ... D e v r in in y ü k s e k m e k te b le r in d e h o c a lık d a y a p a n m e r h u m , 1‫ ^وت‬d e l ^ a k k ’ı n r a h m e t i n e y ü r ü m ü ş d ü r . R a h m e tu lla h i a le y h . K a b r-i ş e r if le r i ^ â t i h ^ a m i i a v l u s u n d a b u l u n a n M a n a s tır lı İs m a il ^ a k k ı m e r h ü m u n t a b ’ e d ile n k ıy m e tli e s e r le r i ş u n l a r d ı r ;


20 ٦

T e lh is ’ü l-K e lâ m f î B e râ h in i A k â id ’il-îs lâ m V e s â il’ü l- F e lâ h fî M e s â il’in -N ik â h K itâ b ’ü l-V e s â y â v e ’l-F e râ iz M e v â h ib ’ü r - R a h m â n fi M e n â k ıb ’il-îm â m E bi H a n îf e t ’in - N u ’m â n 5. M e tâ lib -i î r f â n iy y e v e İz â h â t-1 N û n iy e 6. A h k â m - ı Ş e h r- i S ıy â m 7. E r- R is â le t’ü l-H a m ıd iy e T e rc e m e s i 8 . H a k k v e H a k ik a t (D o zi’y e re d d iy e ) ‫ و‬. M e v â id ’ü l - î n ’â m fi A k â id ’il-ls lâ m ١٨ M e v â iz 11. Ş e r h ’ü s - S a d r i b i F e z â ili L e y le t’il-K a d r C e n â b - ı H a k k , l â y e m û t e s e rle riy le d in -i ^ elil-i ‫^ل‬l â m ’a a l t ı a s ı r h iz m e t e d e n O s m a n lI u le m â s ın ı r a b m e tiy le y a ^ ı ^ a y ^ , b iz le r e d e o n l a r ı n k a d r ü k ıy m e tin i b ilm e y i n a s i b b u y u r s u n , â m i n ... 2. 3. 4.

 r if K Ü B R  O Ğ L II


T E L H ÎS ’Ü L -K E L Â M F Î B E R Â H ÎN İ A K Â İD ’İL -İSL Â M

M ü e U ifi: M A N A S T IR L I İS M Â ÎL H A K K I

M e ş îh a tp e n â h îd e . te d k îk o l u n d u k t a n s o n r a m a â r i f n e z â r e ti 28 ş e v v a l s e n e 321 v e f i 4 k â n û n -1 s â n i sen e 319 t â r i h v e 21‫ و‬n u m a r a l ı r u h s a tn â m e s i y le t a b ’ o lu n m u ş d u r .

S â h ib -i e s e r in m ü h r ü n ü h a v i o lm a y a n n ü s h a l a r s a h te d ir .

İs ta n b u l 1322


‫أت ه‬: ‫ف‬

‫م‬

‫مم‬

B a ’d e z â K u r ’ân-1 K e r îm v e e h â d îs - i ş e r if e ^ e sâb it v e m a ’lû m o la n a h k â m -1 ş e r ’iy y e b a ş lıc a ü ç k ıs ım (B İR İN C İ K IS IM ) : A h k â m -1 it ik â d iy y e d i r k i b u n la ı^ b ilm e k d e n m a k s û d , t a s h ih - i i ’t i k â d o lu p u s ü l-i ic m â liy e s i a l t ı n e v i ’d ir. B irin c i n e v i’ : A J lâ h ü T e â lâ H a z r e tl e r in i n zât-1 m u k a d d e s e v e sıfât-1 s ü b h â n ijry e s in e , İk in c i n e v i ’ : M e lâ ik e -i k ir â m ın a , Ü ç ü n c ü n e v i ’ : K ita p la r m a , D ö r d ü n c ü n e v i ’ : P e y g a m b e r le r in e , B e şin c i n e v i’ : K ıy a m e t g ü n ü n e v e d âr-1 â h ir e te , A ltm c ı n e v i’ : K a z â v e k a d e r - i İlâ h îy e m ü te a llik (3 ) ‫ ال و‬A h k â m - ı c e lîle n in k â f f e s in e d în -i İs lâ m v e ^ i l l ^ t - i h â n îf iy y e (*) d e n i r k i c e m i’ e n b iy â - y ı iz â m h a z e r â t ı b u b a b d a ^ ü t t e ^ k l e r d i r . B ü tü n p e y g a m b e r le r i n a k â id - i d în iy y e le r i b ir d ir , n e s h v e te b d ild e n b e rid ir. B u n la r ı t â ’y in d e m e z â h ib - i a d îd e v a r ise d e eh l-i s ü n n e t m e z h e b in d e n m â a d â s ı b â tıld ır . (£ h l-i s ü n n e t) ‫ ؛‬M a tü r îd iy y e v e E ş ’ârİ3rye n â m la r ı y l a ik i b ü y ü k f ı r k a y a i n k is â m e d iy o r l a r f a k a t c ü m le s i h i d â y e t ü z e r e d ir le r . A r a l a r ı n d a k i i h tilâ ^ â t ile rd e gibi nusûs-ı K ur’âniyye buna dâldir.


24

.

TELHÎS’ÜL KELÂM

k ıs m e n b e y â n o l u n a c a ğ ı ü z e r e c ü z ’i y y â t a â id o lu p h iç b i r f ı r k a d iğ e r in i d a lâ le n is b e t e tm e z . (M âtürîdİ3^ye) - H o r a s a n ’d a ( M â tü r îd ) m a h a lle s in e m e n s û b im â m E b û M a n s û r H a z r e t l e r in e m u v â f a k a t e d e n u le m â - y ı e h l-i s ü n n e t. {Eş’a r iy y e ) - i m â m E b u ’l-H a s e n E§’a r i H a z r e tle r in e m u t â b a a t ©den u le m â - y ı e h l-i s ü n n e t d e m e z d ir . ‫ أ‬4 ‫( ل‬İK İN C İ K IS IM ) : A h k â m -1 a m e liy y e d ir ki, b u n l a r ı b ilm e k d e n m a k s a d , a s l a h a m e l o lu b o n k ıs im ü z e r e d ir . F arziyef;, v ü c û b , s ü n n e t, is tih b a b , ib â h e , h ü r m e t, k e r â h e t - i ta h r im iy y e , k e r â h ^ t - i te n z îh iy y e ile s ıh h a t, fe sâd d aifî i b â r e t d i r ki, â k il ^ e b â liğ o la n k im s e le ı^ n fiille ri b u h ü k ü m l e r d e n h â li o la m a z . B u n l a r a Ş e r ’-i ^eı^f v e Ş e ria t-i ilâ h iy y e d e n ir. E n b iy â -y ı iz â m ın ş e r i a t l a r ı h e p b i r o lm a y ıp b a z ıs ı b a z ıs ın ı n ş e r ia tı n ı n e s h e tm iş d ir . Ş e r i a t l a r ı n m ü te a llik b u l u n d u k l a r ı e f 'â l-i m ü k e lle f in in e n v â ’-ı ic m â liy y e s i ü ç d ü r . ‫ ل‬: I b â d â t k i, n a m a z , o ru ^ , z e k â t, h a c v e

ş â ir

f e r â i z v e v â c ib â t v e m û s t e h a b â td a n . i b â r e t d ir . (5) 2 : M u a m e lâ t k i, n ik â h , ta lâ k , h ib e , v a s i‫؟‬ryet, b e y ’, ş ir â , ş ir k e t, k e f â l e t ^ b i . 3 ;IJ k ııb â t k i, d iy e t v e k e f a r e t v e f id y e î tâ s ı g ib i ş e y le r d e n i b â r e t d ir . B u a h k â m ı t a ’y in e d â i r m e z â h ib -i k ü lliy y e d ^ ı^ d e k a r a r b u l m u ş d u r k i, îm âm -1 A ’z â m E b û H a n îf e , ^ â m M ^ lik , İ m â m Ş â fiî, î m â m A h m e d b in H a n b e l H a z e r â t ın m m e z ^ e b le r in d e n ib â r e td ir . B u m e z h e b le r e s â lik o l a n l a r ın c ü m le s i h i d â y e t ü z e r e d ir . E im m e -i e r b a a n ı n i t ti f â k e td ik le r i h ü k ü m l e r k a t ’iy y e n h a k v e s a v â b d ır . î h t i l â f e td ik le r i h ü k ü m l e r i n sa v â b v e h a t â y a ih t im a l i v a r d ır . Z ir â h e r m ü c te h id in m u s ib o lm a s ı lâ z ım d e ğ ild ir.


TELHİS’ÜL KELÂM

F a k a t ^ a ^ ^ m a ’lû m o lm a d ık ç a m a ’f û o lu p g er e k k e n d is i v e g e r e k o n a t â b i o l a n l a r m e ’c û r o lu r la r . (‫ ره‬H e r k e s t â b i ’ o ld u ğ u m ü ç te h id in k a v lin i s a v â b i ’tik â d e tm e k lâ z ım d ır . E ğ e r h a t â i’t i k â d e d e r s e ta k lid i c â iz o lm a z . (F a r z iy y e t ile v ü c û b u n b e r b ir i, b ir fiilin iş le n m e si m a t l û b v e t e r k i m e n n û , o in ia k d a n i b â r e t ti r . E ğ e r ş u t a le b v e m e n ’ d elil-i k a t ’i ile b ilin ir s e .^iile ‫ ؛‬a r z , v e d elil-i z a n n i ile b ilin ir s e v â c ib te s m iy e olun u r. S ü n n e t v e is tih b â b ‫ ^ ؛‬i r fiilin t e r k i m e n n û ’ o lm a m a k l a b e r a b e r iş le n m e s i m a t l û b o lm a k d ır . F a k a t s ü n n e t i n b ilâ ö z ü r t e r k i i t a b a v e h ırm â n -1 ş e f â a t a b â is o lu r. M ü s te h â b ın o lm a z . i b â h e : F iile m e n ' v e t a le b t a a l l û k e tm e m e k d ir. H ü r m e t ile k e r â h e t- i t a h r î m i y y e : ^ i r ^ i l i n t e r k i m a t l û b v e iş le n m e s i m e n n û ’ o l ^ a k d ı r k i, e ğ e r ş u ta !e b v e m e n ’ d e lil-i k a t ’i ile m a lû m o l u r s a k e r â h e t - i ta h r im îy y e ile m e k r û h te s m iy e o lu n u r . k e r â h e t - i t e n ^ ! h i y y e : B ir fiilin iş le n m e s in d e h ırm â n - ı ş e f a a t g ib i m a h z û r o lm a m a k la b e r a b e r te r k î m a t l û b o lm a k d ır. S ı h h a t : F iilin ş u r û t v e e r k â n d ı t a m â m ı n c e m ’ile ş e r 'a m u v a f ık . F e s â d : F iilin b i r ş a r t v e y a r ü k n ü n f e v â t ı y la ş e r ’a m u h â l i f o lm a s ıd ır . (?) ^ e n b ! h : H e r f a r z ı n t e r k i h a r â m v e h e r h a r a m m t e r k i f a r z o ld u ğ u g ib i h e r m ü s t e h â b ı n te r k i k e r â h e t- i te n z ih iy e ile m e k r û h d u r . (Ü Ç Ü N C Ü K IS IM ) : A k v â l-i k u l û b a m ü t e a l h k a h k â ^ - ı ş e r ’iy y e d ir. A hlâk-1 m e m d û h a v e ah lâ k -1 m ezm û m e b e y â n m a d â i r o la n ş u a h k â m m b e y â n m ı h â v i o la n ilm e ilm -i a h l â k v ^ t a s a v v u f d e n ir.


TELHİS’ÜL KELÂM

B u k i t a b y a ln ız a h k â m -1 i ’tik â d iy y e d e n b a h is o lu b b i r m u k a d d im e ile b i r d e m a k s a d ı h â v i a l a r a k te r t i b o lu n m u ş d u r . M u k a d d i m e : î m â n v e î s l â m ’m m â h iy e ti il© ş e r a i t v e a h k â m ı b e y â n m d a o lu b , d o k u z a d e d m e s ’ele -i m ü h im m e y i m u h te v id ir . M a k s a d - ı k i t â b ‫ ؛‬A h k â m -1 i ’tik â d iy e b e y â n ın d a o lu b ü ç b â b ı h â v id ir . M U K A D D İM E (ÎM Â N ) ; L ü g a te n b i r k im s e y i v e y a b i r h a b e r i ta s d ik (8 ) d e m e k tir . Ş e r ’a n H a k k T e â lâ H a z r e tle r i in d in d e te b liğ b u y u r d u ğ u k a t ’iy y e n m a ’lû m v e s â b it o la n h e r ^ e y d e H a z r e t- i ? e y ‫ ج‬a m b ‫ ء ه‬-i z îş â m ta s d i k e tm e k d ir . Y a ’n î h e r şah s-1 â k il ol H a z r e t i n te b liğ b u ^ r m u ş o l d u ğ u n u io m â le n b ild iğ i ş e y le r i ic m â le n ta s d ik e tm e k lâ z ım o ld u ğ u ^ b i , ta f s i l s u r e tiy le m a ’lû m u o la n ş e y le r i d e t a b i l e n ta s d i k e tm e k lâ z ım d ır. C îcm âlin m a ’n â s ı a d e m - i t a ’y in ; v e t a b i l i n m a ’n â sı t a ’y in d e n i b â r e t d ir . îm d i, H a z r e t- i R e s û l-i £ k r e ^ s a l lâ l l â h ü a le y h i v e s e lle m e f e n d im iz in «B en A llâ h ü T e â lâ ^ a ^ r e t l e r i ^ n R e s û lü y ü m » b u ^ r d u ğ u n u v e ş u d a ’v â -y ı c e lîle s in i b i r t a k ı m m u ’c iz le r ile i s b â t e t d i ^ n i v e k u l l a ^ n n e c a t v e İ s l a h ı n a k i f a y e t e d e c e k b i r şe ria t-1 ilâ h iy y e Kieşr e ttiğ in i b ilm e k h e r k e s e f a r z d ır . M u ’c iz e le r in v e a h k â m -ı ş e r ’iy y e n in n e d e n i b â r e t o ld u ğ u n u t a ’y în e k â d i r o lm a y a n k im s e im ân -1 ic m â li ile m ü ’m in a d d o lu n u r .) (M e s’eIe-1) i m â n : ic m â lî v e ta fs ili n â m ı y l a ik i k ısm a a y r ılır .


TELHÎS’ÜL KELÂM

27

(‫ رو‬H e r ş a h s - ı ‫ لل آل ق‬ü z e r in e e v v e lâ îm ân-1 ic m â lî b a ’d e h û ı t t ı l â ’ı n is b e tin d e îrtıâ n -ı ta fs ili f a r z o lu r. Ş ö y le k i : P e y g a m b e r - i Z iş â n £ f e n d i ^ i z H a z re tl e r i g e r e k e m r v e n e h y i v e g e r e k h a b e r n e v ’in d e n m in t a r a f i l l â h h e r n e te b liğ b u y u r m u ş ise c ü m le s i h a k d ı r v e d o ğ r u d u r d iy e ta s d i k e d e n k im s e im ân -1 ic m a li ile m ü ’m in o lu b e m r- i İlâ h iy e im tis â l e tm iş v e d â ir e - i k ü f ü r d e n h a l â s o lm u ş o lu r; v e ş u te b liğ â t-1 nebevi3T yeden h i^ b i r ş e y ’i â l e t t a ’y in ö ğ r e n m e d e n v e f â t e ts e , e h l-i c e n n e t o lu r. L â k in m u a m m e r o lu b d a ş i f â h e n ol H a z r e t ’d e n y â h u d ş ü b h e y e i m k â n k a l m a y a c a k s u r e t t e efr â d - ı ü m m e td e n b a ’z ı a h k â m -1 d in iy y e y e (^ ^ e s e lâ b e ş v a k i t n a m a z m c e m i’ m ü k e lle f in ü z e r in e f a r z o lm a s ın a ) k e s b -i ı t t ı l a ’ e d e n k im s e â l e t t a ’y i n o h ü k m - i ş e r if i ta s d i k v e k a b û l e tm e k lâ z ım g e lir, ^ u ü s l û b ile h e r m u t t a l i ’ o ld u ğ u h ü k m - i (10) d in iy i ş ü ? h e e tm e y e r e k c e z m e n t a s d ik e t^ ik ^ e k e n d is in d e k i im ân -1 ta f s ili te z â y ü d e d e r. im d i im â n - ı ic m a li k â b il- i z iy â d e v e n o k s a n d eğ ils e d e im ân -1 ta f s ili z iy â d e v e n o k s a n k a b û l e tm e k d e d ir. (M e s’e le 2) Z a rû riy â t-1 d î n i y y e : H a z r e t- i ? e y g a m b e r - i z îş â n ın te b liğ b u y u r m u ş o ld u ğ u b i z z a r û r e v e s ü r e t- i k a t ’iy y e d e m a ’lü m o la n h ü k ü m v e h a b e r l e r d e n ib a r e td ir. B u m a ’lu m iy y e t b iz z a t k e n d is in d e n i ş i ^ e k l e o ld u ğ u g ib i t e v â t ü r e n n a k i s u r e tiy le d e o lu r. ^ e s â h i ^ i ş e r if e d e y a z ıla n elfâz-1 ^ u r ’a n iy y e n i^ b ilâ z iy â d e v e lâ n o k s a n k e l â ^ - i ilâ h ! o lm a s ı t e v â t ü r e n m e n k û l o lu b t a m a m e n t a s d i k o lu n m a k l â z ı ^ o ld u ğ u g ib i K u r ’â n - ı K e r im ’i n k a t ’iy y e n v e s a r i h a n d e lâ le t e td iğ i b ü t ü n h ü k ü m l e r i l ı d a h i ta s d i k o lu n m a s ı l â z ı ^ d ır.


‫وة‬

-■

■ TELHÎS’ÜL KELÂM

‫ ) ا ا ا‬H a ş r - ı c is m â n î v e a h v â l- i a h i r e t i n h a k , v e sa v m v e s a lâ tu ı fa rz ve şü rb -î h a m r ve s irk a tin ^ a r a m o lm a s ı g ib i a h k â m -1 d in iy y e d e n o ld u ğ u n u k a t ’iyy e n h a b e r a l d ı k t a n s o n r a b u n l a r ı n b ir in d e ş e k e d e n k im s e b ilâ ş ü b h e k â f i r o lu r. (A m m a ic t i h â d ile K u r ’ân-1 K e r im ’d e n i s t i n b â t o lu n a n v e b i t a r î k ’ıl- â h â d H a z r e t- i P e y g a m b e r ’d e n m e n k ‫ ل ه‬o la n h ü k ü m v e h a b e r l e r z a rû riy y â t-1 d ln iy y e d e d â h il o lm a d ık la r ı C h e tle b ö y le b i r ş e y ’i n s ü b û t u n d a ş e k e tm e k î m â n a z a r a r v e rm e z . F a k a t n â k i l l e r m e v s u k k im s e le r o lu n c a k a b ü ] e tm e m e k is m v e m a ’s iy e t s a y ılır. Ç ü sık i h a b e r - i v â h id y â k i n v e r m e z s e d e z a n if â d e e d e r. H a t t â b a ’z e n z e v â li k a b ü l e tm e y e c e k m e r te b e d e c e z m h u s u l e g e tir ir . E lh a s ıl b i r h a d is ti s a h i h ile s a b i t o la n h ü k m ü k a b ü l e tm e y e n k im s e , e ğ e r o h a d is in s ü b û t u n d a iş tib â h m d a n n â ş i k a b u l e tm iy o r s a g ü n a h k â r o lu b k â ^ r olm az. L â k in H a z r e t- i P e y g a m b e r ’d e n s â b it o ld u ğ u n u i ’tir a f l a b e r â b e r k a b û l e tm e y e c e k o l u r s a k â f i r o lu r. (12) M e s e lâ b i r m a ’s iy e ti is t ih l â l e d e n k im s e e ğ e r o m a 's iy e t d e lîl-i k a t ’î ile s â b it is e k â f i r o lu r. Ç ü tik i z a r ü r i y y â t- ı d in i^ ^ e y i ta m â m e n ta s d ik e tm e m iş o lu r. V e e ğ e r b i r â y e t- i k e r im e d e n i s t i n b â t s u r e tiy le v e y a b i r h ad ? s-i s a h ih d e lâ le tiy le s â b i t ise, ol v a k i t m ü e v v e l a d d o l u n a r a k i k f â r e d ilm e z . T a k d ir- i e v v e le g ö r e t e ’vi] d e lâ le t- i z a n n iy e y i te slim e tm e m e k , t a k d ir - i s â n îy e g ö re t e ’vîl, h a d is - i s e rîf in H a z r e ti P e y g a m b e r ’d e n s u d ü r u n u k a b û l e tm e m e k d e n i b â r e t ti r .

fMES*EI,E 3 ) : F a r z o la « im ân -1 ş e r ’i, *ilim v e m a ’r if e t k a b ilin d e n v e t a s d ik - i m a n t ı k n e v ’in d e n d ir . Fakat ta s d ik -i m a n tık id e , i ’tik âd -1 z a n n i d a h i d â h ild ir . ‫ ه‬-


TELHÎS’ÜL KELÂM

s û l-i E k re m E fe n d im iz H a z r e t l e r in i n te b liğ b u y v u m u ş o ld u ğ u a h k â m - ı d in iy y e y e t a l l û k 8d e n t a s d i k i n îm â n -ı § e r ’i o lm a s ı ise , c e z m v e y a k ın d e r e c e s in e v ü s û l ile m u k a y y e d d ir . Z a n t a r î k ı y i a o lm a s ı k i f a y e t e tm e z . C e z m v e y a k ı n d e r e c e s in e v â s ıl o l a n ta s d ik m , (13) im â n -ı s a h ih v e azâb -1 u h r e v id e n m ü n c i o lm a s ı d a ü ç ş a r t ile m e ş r û t d u r . B irin c is i: c e z m v e y a k in in , h â l- i b â is d e n , m u â y e n e -i a z â b v u k û u n d a n e v v e l ik tis â b o lıın m a s ıd ır. (Ç ü n k i h â le t- i m e z k ü r e d e i m â n m n â f i ’ o lm a d ığ ı « ‫ ء‬n a s s - ı c e lili iie s â b itd ir .) ! k i m i s i ‫ ^ ؛‬s â l e t - i M u h a m m e d iy e y i v e z a rû riy y â t-1 d in iy y e d e ü ı h i ç b i r ^ e y ’i l is â n l a i n k â r e tm e m e k v e e m â r â t- ı te k z ib d e n b i r ş e y ’i (*) b i l ih t i y â r iş le m e m e k d ir. ( ‫ ا‬4 ‫( ل‬N a s ıl k i n a ^ m - ı c e lili b u n a d e lâ le t e d e r.) ü ç ü n c ü s ü : A h k â m - ı d în iy y e d e n b ir ş e y ’i k a b û l d e in â d e tm e y ib c ü m le s in i k a b ü l v e b a h s in e tm e k d ir . Y a ’n i h e r m e ’m ü r u n - b i h i iş le m e k v e h e r m e n h i a n h i t e r k e tm e k a z m -i k a v is in d e o l m a k d ı r k i b u ş a r t a te s lim v e İs lâ m t a ’b i r o l u n u r . B u n u n z ıd d ı is e b i r h ü k m i din îy i i$ tik b â h ile i f â s m d a i n â d e tm e k d ir . B in â e n a le y h , m e s e lâ b e ş v a k i t n a m a z ı te k â s ü le n t e r k e d e n v e y â n e f s in e m a ğ lû b o l a r a k b i r h a r â m ı irP u ta tapm ak, zünnâr bağlam ak, nâsın m erâsün-i diniyelerine iştirak etm ek gibi ilerde beyân olunacak bir takım şeylerdir ki Rasûl-i Ekrem Efendimiz H azretlerini t ‫! ه ء ه‬k eden kimse, kendi i ^ t i y ^ ^ l a bunlar]^ birini işleyemez. A m a cebr ve ik r^ ^ v u k u u n a binaen işleyen kimse kalbi im ân ile m utm ain olduğu ve şerâit-j lâzıma bulu^duğu halde işlemiş olursa îm ânm a halel getirm iş olmaz (٠٠٠. nazm-^ celîliyle ikrâh sahîh ve m u ’teber, VUkûunda kerh en kelime-i k ü frü telâffuz etm ek ve böyle b ir işi işlemek husû su n a ru h sa t -1 şer’iyye veril^işd ir. Eak at seb&t edi? de katı olunan kim se şehîd ve m e’cûr olur.


TELHÎS’ÜL KELÂM

tik â b e y le y e n k im s e k â f i r o lm a z s a ،la C en âb -1 ^ a k k m e m r in e m u h a l e f e t k a s d ı y l a n a m a z ı t e r k v e y â h u d n e h y in e k a r ş ı i n â d ile b i r h a r a m ı iş le m e k m n ’^ib -i k ü fü rd ü r. (M E S ’ELE 4 ) ‫ ؛‬İ s lâ m b â l â d a i ş â r e t o lu n d u ğ u ü z e r e a ^ k â m -ı ilâ h iy y e y i k a b u l ile ^ e n â b -1 H a k k ’a in k ^ ^ â d d a n i b a r e t o lm a ğ la i m â n m ş e r â it- i e s â s iy y e s in d e n d ir. (15) B in â e n a le y h îm â n v e İs lâ m a r a s m d a m e fh û m -ı lü g â v i i t i b â r ı y l a £ a r k v a r is e d e h ü k m - i ş e r ’d e y e k d iğ e r in d e n a y r ılm a k la r . T a s d ik e z â id v e ş a r t i ’t i b â r o l u n a n te s lim iş te b u « ^a’n â ^ a İ s lâ m ’d a n ib â r e td ir . (İslâ m ) lâ f z ı b a ’z e n n e f s -i t a s d ik e ı t lâ k o lu n a r a J ‫؛‬ im â n ile m e f h û m e n m i itt e h i d o lu r. B a ’z e n d e ta s d i k e m ١‫ل‬k â r i n o lm a y a n in k ıy â d -1 z a h ir iy e d e n ir. F a k a t b u s ü r e tle in k ıy â d , m a ’n â - y ı lü g â v ic e İs lâ m o lu b ş e r ’a n m u ’t ^ b e r d e ğ ild ir. ( ) ^ y e t - i k erim e s in d e b u m a ’n â y a d ır . A n ın ç iin i m â n a m u k a b il k ılm m ış ‫؟‬lır. h a d is -i ş e rifi, I s lâ m 'm a ’m â l-i s â l i h a d a n i b â r e t o lm a s m a d e lâ le t e d e r. B u h a ld e n e i m â n â lâ z ım o la n in k iy â d - ı (16) b â tın ! n e d e n e f s - i ta s d ik d e n i b â r e t o lm ^ z d e n irs e , c e v â b e n d e r iz k i : B u h a d is i ş e r if d e h a k i k a t İs lâ m d eğ il; b e lk i i m â ^ v e i s l â m ’m s e m e r â t v e a lâ m â tı b e y â n b u y ru lm u ş tu r. F ilh a k ik a t a ’d â d b u y r u l a n e rk â n -1 o e lile d ir. H a tt a im â n ı n se m e râ t-1 n â f ia s ı v e s ıh h a t v e t a r â v e t i n i n a lâ m â t- ı s â tıa s ıd ır . N a s ılk i b i r h a d is -i ş e r if d e d a h i b u y r u l a r a k ş e c e re -i m e z k û r e n i n b ü t ü n ş u ’b e le r in e iş â re t b u y ru l^ u ş d u r. (M E S ’ELE 5 ) ١ îm â n - ı ş e r ’î, b e y â n o lu n a n t ^ d i k d e n i b a r e t o lu n c a i l k r â r v e ş e h â d e t h a k ik a t-1 î m â n d a n c ü z '


TELHÎS’ÜL KELÂM

o lm a y u b y a ln ız d ü n y â d a a h k â m -1 is lâ m iy y e ic r a s ın ın ş a r t ı o lu r. Ç iinJti ta s d ik , € ^ r - i b a t i n i o lm a ğ la b iz e m a ’lû m 0İm a k iç ü n b i r a lâ m e t- i z a h ir e y e lü z û m v a r d ır . İ m d i ş e r â it- i lâ z ım e s i ile b e r a b e r k a l b e n ta s d ik e d ü p d e k e n d is in e te k lif v u k u , b u l m a y a r a k a s l â i k r â r e tm iş o lm a y a n k im s e i n d a l l a h m ü ’m in o lu b d âr-1 (17) â h i r e t d e b u i m ^ n m ı^ s e m e r e s in i g ö re c e k d ir. N a s ıl k i k a l b e n ta s d ik e tm e y e r e k l i s â n e n i k r â r d a b u l u n a n k im s e b iz im n a z a r ı m ı z d a m ü ’m i n o ld u ğ u h a ld e i n d a l l a h k â f i r v e m ü n a f ı k o lub، d âr-1 â h i r e t d e e b e d iy y e n m u a z z e b o la c a ^ d ır . E k s e r e rb â b -1 t a h k i k b u k a v le z â h ib o lm u ş la r. £ b ü M a n s û r M a tü r id l H a z r e t l e r i d e b u n u i h t i y a r b u ^ r m u ş l a r d ı r (*) i m â n m k a lb d e cây-1 g i r o la n b i r sıfât-1 ce lile ö lm a s m a d â ll o la n â t ü z z i k r n u s ü s -1 ş e r ’iy y e b u k a v li t e ’y id e d i y ‫ ه‬٢ . B a ’zı u l e m â is e im â n ı, ^ s d i k v e i k r â r r ü k û n l a n n d a n m ü re k k e b k ıla ra k b ilâ z a rü re ö m rü n d e b ir d e f ’a o ls u n i k r â r v e ş e h â d e td e b u l u n m a y a n k im se , n e z d -i b â r i d e d a h i m ü ’m in d e ğ ild ir d iy o r la r . B u k a v le b in â e n , b i r k im s e im ân -1 ş e r ’î ile m u t t a s ı l o la b ilm e k i^ in ş e r â it- i lâ z ım a s ı ile ta s d ik - i k a lb i i h r â z e td ik d e n s o n r a , k â d i r o lu n c a C e n â b -1 H a k k ’a k a r ş ı b i r d e f ’a ik r â r d a h i e tm e lid ir. N â s a i ’lâ jı e tm e s in e h a c e t y o k d u r. ^ m a te k e llü m e k u d r e t i o lm a z s a y a ln ız t a s d i k k if â y e t e d e r. N a s ıl k i b i r k im s e y e c e b ir v e i k r a h ile (18) im a n v e ta s d ik in e m u g â ^ i r b i r sö z s ö y le s e b ilittif â k m a ’^ ü r g ö r ü lü r . i k r â r m , ^ i k n - i î m â n o lm a s m a z â h ib o la n u le m â , m a k â m - ı is tid lâ ld e d i y o r l a r k i, i m â n b i lit t i f â k ta s d i k ’d e n i b â r e t ti r . t a s d i k ise , iz ’ân-1 k a lb iy e ı tla k o lu n d u ­


3‫ة‬

--

-

TELHÎS’ÜL KELÂM

ğ u g ib i ik râ r-1 lis â n îy e d e ı t l â k o lu n u r . B iâ .e n a le y h h e r b ir is i r ü k a - i îm â n o lm a k lâ z ım g e lir. İ h t i y a t d a h i b u n u ik tiz â e d e r. F a k a t s a h î h a y n d a m e r v i o la n ‫ ء‬...................................» h a d is -i ş e rifi, i k r â r v e ş e h â d e t ü l n ec ât-1 u h r e v iy e i h r â z m a d e ğ il, b e lk i is m e t-i d e m v e m â l g ib i a h k â m -1 isl â m i ^ e ic r â s ır u n ş a r t o l d u ğ u n a d e lâ le t e tm e k d e d ir .) (M E S ’ELE 6 ) ‫ ؛‬B a ’zı z e v a t i k r â r d a n b ^ ş k a a ’m a li de, îm â n a d â h i l k ı l a r l a r . B u id h â l ik i sU re tle o lu r. B irin c i s u r e t : ^ ’m â li, h a k î k a t- i îm â n d a n c ü z ’ i ’t i b â r e tm e k d ir k i b u s û r e td e f e r â i z d e n b i r ş e y ’i t e r k e d e n y â h ü d m e â s îd e n b i ^ n i i r t i k â b e y le y e n k im s e d â ir e - i î m â n d a n h â r i ç o lm a k lâ z ım g e lir. (19) B u is e n u s ü s - ı k a t ’iy e y e ^ u h â l i ^ o lm a ğ la b â tıld ı^ . E h l-i s ü ، m e td e n h iç b i r k im s e b u n a k â i l o lm a m ış d ır. (Z irâ ‫ ء‬............................................................................................. » g ib i n u s û ş - ı ş e r ’iy y e îm â n m y a ln ız k a lb d e k â i m b ir s ıJ â t-ı n e ^ s â n iy e o lm a s ın a d e lâ le t e tm e k d e d ir . ^ e z â lik g ib i ‫ ء‬e k ^ok â y â t- ı K u r ’â n iy y e d e , a m e l- i s â lih î m â n a a t f e d ilm iş v e b i r ta k ı m â y â t-1 c e lîle d e d e irtik â b -1 m a ’s iy e t e tm iş o la n k im s e le r e m ü ’m i n ıt lâ k b u y u r u l m u ş d u r . İş te b u d e lâ il-i ş e r ’iy y e ile îm â n y a ln ız t a s d îk d e n i b â r e t o lu b , l is â n ile a ’zâ-1 d â ire d e n s u d û r edecek a m e lle r în cîiz-i îm â n o l m a d ı k l a r s â b i t o lu r.) B in â e n a le y h i k r â r ı t e r k e d e n k im s e g ib i m ahz-1 t e k â s ü l e s e ri o l a r a k ^ r â i z i . t e r k e d e n v e y a h e v â -y ı n e f s â n îy e m u t â b a a t l a m e â s î i r t i k â b e y le y e n k im s e d e k â f i r o lm a z , b e lk i m ü ’m in -i f â s ık a d d o l u n u r BOyle k im s e le r e te v b e e tm e k lâ z ım g e lir. E ğer i m â n l a r ı n ı m u h â f a z a e td ik le r i h a ld e te v b e s iz v e f â t (^٥) e d e r le r s e m e ş iy e t-i ilâ h îy e d e k a l ı r l a r . Y a ’n i ^ e n â b - ı H a k k d ile r s e k e n d ile r in e b i r m i k d â r a z â b e d e r


TELHÎS.’ÜL KELÂM

-

33

v e d ile rs e a f v b u y u r u r . C e h e n n e m d e e b e d iy y e n ^ u a z z e b o lm a z la r. İk in c i s û r e t : A ’m â li, asl-1 İ m â n d a n d e ^ ll; b e lk i im â n - ı k â m ild e n c ü z i ’t i b â r e t m e k d i r k i, b u s û r e td e te r k - i f e r â iz v e irtik â b -1 m e â s î s e b e b iy le d â ir e - i im â n d a ‫؛‬ı h ıır û ç lâ z ım g e lm e z , y a ln ız k e m â lin i f e v t ile im â n ı te h lik e y e d ü ş ü r m e k lâ z ım g e lir. (İşte e k s e r e im m a -i k i r â m ile u le n ^ â -y ı h a d îs , a m e ، li ş u i ’t i b â r ile i m â n d a n c ü z ’ k ılm ış la r d ır . S u n u n sıh h a t i n d e ş ü ^ h e y o k d u r . i m â n m k e m â li v e z â i‫ ؛‬-i d in iy e y e y e r i â y e t ş a r t ı y l a m e ş r û t, dâr-1 â h r e t t e n e c â t-1 k â m ile ih râ z ı, îm â n ile a m e l- i s â lih b e y n in i c e m ’e tm e ğ e m e n û t b u l u n d u ğ u c â -y ı h a f â d e ğ ild ir. B u b â b d â v â r id © lan ây â t-1 k e r im e v e e h â d is - i şer î f e p e k ç o k d û r . i m â n ı n k u v v e t v e k e m â li, a ^ â l - î sâ l î h â t a m u v âz© b et, h e r a m e l-l' s â l i h î n k a b û l ü d e m e â s id e n m ü c â n e b e t il^ o l a c a ğ m d a n ^ u r ’ân-1 K er!m .’d e b ir k a ç m a h a ld e ( ‫ م‬. . . ‫ م م‬. . . . . . . . . ‫ م‬. ‫ م ء‬. . . ‫ م م‬. ‫ م م م م م‬. . . . ‫ م م‬. . ‫ م‬. . . . . . ‫ ل‬b u y r u lm ıış (21 ‫ ل‬v e d ü n y â V ‫ ؟‬a h r e t s e â d e t v e $ e lâ m e ti ta k v â y a t a ’li^ k ılm m ış tır . (*) M a a lıâ z â i n s a n ı n im â n sıfa l‫؛‬ı y la m u t t a s ı f o lm a s ı k a lb in d e k i ta s d îl‫ ؛‬-i y a k io î i ’t i b a n y l a d ı r . G e re k i k r â r v e g e r e k â m e l-i s â l i h h e p o s ıf a tı m u h a f a z a iç ü n o lu b m â h iy e tin d e d â h i l d e l i l l e r d i r , ^ ^ â e n a l e y h b u n l a r ı n f ık d a n ı ile a sl-i i m â n ı n b u lu n m a s ı n a is tid la l sah i h o lm az. ÎM E S ’ELE ? ١ : S a h i h v e m a k b u l o la n im â n m se lâ m e t- i u h r e v i^ ^ e v e s e â d e t-i s e ı^ n e d iy y e t e ’m in e tm e s i, â h i r ö m re k a d a r d e v â m v e b e k â s ı ile m e ş r ü t d u r . İm d i m ü ’m in , d in v e î m â n m ı h e r ş e y d e n a z iz v e k ıy m e tli ’b ilm e li v e m u h â f a z a s ı u ğ r u n a m â l v e c â n ın ı ‫ لف^ءل ه ^ا‬üç m ertebe üzerine ise de ittiliâ vücûbuna dâir olan evam ir-i sübhâniyye alelekser m ertebe-i saniyesi olan ictinâb-ı meâsî m a’n&sına liıahm ûldür.


34

.

. TELHÎS’ÜL k e l â m

f e d â e tm e lid ir; h ıfz v e h im a y e s in e p e k z iy â d e i ’t i n â ile z e v a lin i m û c ib o la n a ’m â l v e a k v â l- i k ü f r iy y e d e n s a k ın m a lıd u •. V e h e r g ü n , h e r s a a t im â n ı n ı te c d id ile b e r a b e r s a b a h (^^١ a k ş a m ..‫■ء‬ d u â s ın ı o k u y a r a k C en âb -1 H a k k ’d a n b e k â s ın ı n iy a z e tc e lid ir. M u h â fa z a -y ı îm â n k a y d m d a o lm a y a ra k a ğ z ın a g e le n k ü f ü r l e r i s ö y le y e n k im s e ( m a a z a lla h ) d i n v e im â m d a n h u r u ç ile k e f e r e y e i l ti h â k e d e r v e n â d i m o l a r a k te o d id -i î m â n e t m e d e n e v v e l o h â l ü z e r e v e f â t e d e r s e e b e d iy y e n n â r-1 c e h e n n e m d e k a lır . E ğ e r s ö y le d iğ i k ü f ü r d e n t e b e r r î ile te c d îd - i î m â n e d e b ilir s e d în - i İ s la m a r ü c û ’ e tm iş o lu r. F a k a t o z a m a n a k a d a r k a z a n m ı ş o ld u ğ u s e v â b la r k â m i l e n m a h v o lu b ^ d e r l e r , b i r d a h a r ü c û ’ e tm e z le r, ^ e ^ â t - 1 s â b ık a s ı i ç ü n d a h î A y rıc a te v b e e tm e s i i k tiz â e d e r. N a m a z v e o r u ç g ib i k a z a y a k a lm ış o la n f e r â iz - i İlâ h iy e is e t a m â m e n ü z e r e d e d u r u r s â k ı t o lm a z (23) k ı l m ı ş o ld u ğ u n a m a z l a r ı v e t u t m u ş o ld u ğ u o r u ç l a r t e ‫' ط‬â r k ı l m a k v e t u t m a k ic â b e tm e z s e d e îfâ - y ı h a c c e tm iş id iy s e b â t ı l o lm a ğ la z e n g in o lduğ^ı t a k d i r d e te k r â r h a c c e y le m e s i lâ z ım g e lir. M e n k ü h a s ı v a r is e n i k â h ı m ü n f e s ih o lm a ğ la te c d îd - i n i k â h e d in c e y e k a d a r k e n d is in e h a r a m o lu r. (M E S ’ELE 88) ‫ ؛‬î m â n m h ıfz v e id â m e s i k e s b v e t a h s i l in d e n d a h a g ü t t ü r . Ç ü n k i î m â n a h a l e l g e t i r e n ş e y le r p e k ç o k d u r . Z a rû riy y â t-1 d în iy y e d e n m a ’d û d b i r ş e y d e ş ü p h e e d ü p de, u l e m â y a m ü r a c a a t l a iz â le s in e ç a lış m a m a k d in v e îm â n ı i b t â l e d e c e ğ i g ib i, ^ ü c i b - i k ü f r o la c a k b i r iş i i l e r ü d e işle m e k , v e y â ö y le b i r s ö z ü s ö y le m e k n i ^ t e d e n k im s e , d e r h â l k â f i r o lu r. K e z â lik p u t a ta p m a k , z ü n n a r b a ğ la m a k , m ile l-i s â i r e n in â m in le rin e i ş t i r a k e tm e k v e m e r â s im - i d în iy y e le r in d e n b i r ş e y ’i (24) t a h s i n e y le m e k v e a l e l ıt l a k


TELHÎS’ÜL KELÂM

35

ş e r ’a n b â t ı l v e h a k î r o l a n ş e y ’i t a ’zim. ile y â d e tm e k v e b ö y le b i r ^ e y ’e i n t i r â m d a b u lu n m a k k ü f r ü ic â b e d e c e ğ i g ib i n a z a r-1 ş e r ’d e a z iz v e m u h t e r e m o la n b i r ş e y ’e h a k a r e t e tm e k d e m û c ib -i k ü f ü r d ü r . B öyle b i r ş e y ’i k a s d e n b i l â i k r â h i r t i k â b e d e n k im s e n in d e r ’a k a b k ü fr ü n e h ü k m o lu n u r. M e s â h if -i ş e r if e v e k iıtü b - i ş e r ’iy y e y e , e rk â n -1 d!n iy y e v e s ü n e n - i n e b e v îy y e d e n b i r ş e y ’e h ü ^ ^ e t^ i^ li k e tm e k v e a l e l ı t l a k ‫ عل ه‬-‫ ل‬m ü b în - i I s lâ m ’a m e n s û b b i r şe y le is tih z a e d û b e ğ le n m e k g ib i. C e m i’ e d y â n d a h a r a m o l a n b i r ş e y ’i n h e l â l o h n a s m ı v e f e r â iz - i k a t ’i3^yeden b i r i n i n f a r z o lm a m a s ın ı te m e n n i e t m e k v e b i l e r e k a b d e s ts iz v e y a m u r d a r İİb â s ile ^ â h u d k ıb le n in g a y r ı c ih e te d o ğ r u ^ a m a z k ılm a z , i s t ih f â f d a n h â l! o lm a d ığ ı c ih e tle b u k a b ild e n d ir . (25) B ir d e im â n m b e k â s ın ı a r z u e y le y e n m ü ’m in , C e n â b - ı H a k k ’a k a r ş ı d â i m â h a v f ile r e c â a r a s ı n d a b u lu n m a lıd ır . Ç ü n k i r a h m e t - i v â s i a s â h i b i o l a n ^ l l a h ü Z ü lc e lâ l’in r a h m e t i n d e n ü m id k e s m e k v e ş e d id ’ü l-ik â b o la n k a h h â r - ı a z iz in a z â b v e i n t i k â m ı n d a « k o r k m a m a k d a îm â n a z a r a r v e r e n ş e y le r d e n d ir , !m d i b â l â d a b e y â n o lu n a n e r k â n v e ş e r â i t i c â m i’ o la n m ü ’m in h a k k â m ü ’m in d ir . B ö y le o l a n ^ m s e i m â n ı n d a ş e k e tm e y e r e k « h a k k â ^ ü ’m in im » d iy e h ü k m e tm e li, f a k a t i m â n a h a le l v e r e c e k v e m a a z a l l a h z e v â l i n i^ â b e d e €,ek ş e y le r d e n h a l â s o lm a k t e ^ i ^ v e i^ â ^ e t - i b â r iy e v e s e lâ m e t- i îm â n ile h ü s n - i h â tim e y e n â i l i y e t m e ş iy y e t-i r a b b â n i y y e y e m ü t e v a k k ı f b u l u n d u ğ u c ih e tle « in ş â a ll a h ü T e â lâ » d âr-1 a h r e t e d e î m â n ile g id e r im d e m e lidir.• (M E S ’ELE 9) : î m â n m h u s u l ü is tid lâ l s û r e tiy le olm a k , k a b u l ü n d e ş a r t d e ğ ild ir. E k s e r u le m â - y ı e h l-i


3‫ة‬

—-

TELHÎS’ÜL KELÂM

s ü n n e t in d in d e (* ‫ ل‬t a k l î d t a r i k ı y l a h u s û l b u l a n îm â n d a (28) s a h î h v e i n d a l l a h m a k b û ld ü r . Y a n i ü z e r in e i ’tik â d ı f a r z ‫ل ه‬a n h ü k ü m l e r i e b e l e r i n d e n , m u a llim in d e n y a h u t i ’t i m â d e td iğ i b a ş k a b i r i n d e n iş itm e s in e m e b n î, c e z m e n v e b ilâ ş ü b h e ta s d ik e d e n k im se ; E im m e -i f u k a h â - y ı iz â m v e e k s e r u lem â-1 ilm -i k e lâ m n e z d in d e im â n - ı s a h i h ile m ü ’m in d ir . E ğ e r b u s u r e tl e ta k lîd e n i m â n v e i ’t i k â d e d e n k im s e i ’t i k â d m a ş ü b h e â n z © İm a ^ a ra k h â l i ü z e r in e v e ^ â t e d e rs e a z ‫ ة‬b -‫ ل‬e b e d id e n n e ^ t b u lu r . L â k in f a r z o la n n a z a r ^ e is tid lâ li te r it e tm e s in d e n d o la y ı irtik â b -1 m a ’s iy y e td e n h â li d e ğ ild ir, is tid la l il© ta h s îl- i ^ a k i n e tm e d iğ in d e n ta k v iy e - i îm â n h u s û s u n d a t a l t s ir e tm iş o lu r, © la b ilir k i ^ a k a n d i l l i n d e n â r ız o l a n 27‫ )ء‬b i r v e h m e y â h u d b i r m ü r ik îr t a r a f ı n d a n i k â ’ e d ile c e k ş ü p h e y e jn e b n î m u k a llid in i ’t i k â d ı b o z u l u r (iy â z e n b i l l â h i î m â n ı z â il o lu r. B in â e n a le y h s â h ib -i â k l o la n h e r i n ş â n i ç ü n ‫ل**ا‬ m e s â il-i i ’t i k â d iy y e n in d e lâ ilin e k e s b - i v u l‫؛‬û f ile ta k lîd d e n h a l â s b u l m a ğ a v e îm ân -1 is tik lâ li v e ta s d îk - i y a k în î s â h ib i o l m a ğ a h e r ş e y d e n z iy â d e s a ’y v e i ’t i n â etm e k lâ z ım d ır. İm ân Ebu’l-Helsen Eş’a rî H azretlerinden i’tikâdı istidlale m ukârin olm ayan kim senin m ü ’m in ‫آتل ه‬:‫ ة ملفتهها‬dâir bir kelâm rivâyet olunm uşdur. Bu rivayete n az ara n alelekser avâm-ı m üslim înin halleri m üşkîl ve âkibetleri vahim olur. F ak at bazı erb âb -1 ^ k ‫؛‬kin ifâdesine göre m üşarünileyhin bu n d an m aksadı ta,klîd ile olan îm ânm nâkıs ve zayıf olm asın a hükm etm endir. Bunun m ebnâsı ise istidlale kudret b u lunm ak 8‫آمح‬-‫ أ‬im ânın değil, belki îm ân -1 kâm ilin şartı o l^ a k d ır ki b u n a biz de kailiz. (Nasıl ki aşağjya doğrxı izâh olunur.) Ferâiz-i şâire gibi im ânın vucûbu bülûğa k a d a r teeh h ü r etm ez kavl-i sahihe göre sabi-i âkile de !mân f ‫و‬.٢z‫ ه‬ı٢.


TELHİS’ÜL KELÂM

37

‫م‬

M e s â il-i e s â s iy y e n in b e r â h în - i v â z ıh a s ın ı v e h e r m e s ’ele -i i ’t i k â d iy y e n in ic m â l s u r e ti y l e o ls u n d e lilin i h â v i o la n ş u k i t a b ı o k u y u b b e lle y e n k im s e (b iin â y e t illâ h ) ta h s il- i y ^ ، i n v e t a h s în - i d in - i m ü b î n şeı-ef v e s e ^ d e tin e n ^ i l o l u r k i, i n s ^ a s e â d e t-i h a k ik îy y e t e ’m i n e d e n e n m ü h im v e e n m u k a d d e s v a z if e b u n d a n i b a r e t ti r . V a llâ h ilm ü s te â n . (28) M A K S A D I K İT Â B A h k â m - ı i ’tik â d iy y e b e y â n ın d a d ır . S a d e d e ş ü r u ’d a n e v v e l v ü cû b -1 a k li v e im tin ^ - i a k v e c e v â z -ı a k lid e n i b a r e t a h k â m -1 s e l^ s e -i a k liy y e n i n b ilin m e s i lâ z ım d ır . Ç ü n k i im â n - ı b illâ h A lla h ü ^ e â l â h a z r e t l e r i n i n şân-1 M u k a d d im e le rin d e v â € ib v e ^ ü m t e n i ’ v e c â iz o la n § e y le ri b ilü b ta s d i k e t m e k d e m e k d ir . ! m â n o l u n m a k lâ z ım o la n p e y g a m b e râ n -1 iz â m v e m e lâ ik e - i k i r â m h a z e r â t ı y l a k ü tü b - i s e m â v iy ^ e v e â h i r e t g ü n ü v e k a z a v e k a d e r - i İ lâ h i h a k k m d a d a h i v â o ib v e m ü m te n i ’ v e o â iz o la n o ih e tle r te m y iz e d ilm e d ik ç e im â n t a m â m o lm a z . B in â e n a le y h e v v e lâ iş b u a h k â m -1 a k liy y e y i t a ’r i f e d e lim . (V Ü C Ü B -I A K L Î) : B ir h ü k m ü n s u b û t u z a r u r i (29 ) o lm a k , h i l â f ı m ü m k ü n o lm a m a k d e m e k d ir . Ş ö y le o la n h ü k m e (V â c ib -i a k li) d e n ir, ik i a d e d i d ö r t a d e d in in n ıs fı o lm a k , ş u â le m in b i r h â l ı k ı b u l u n m a k g ib i. îş te ş u h ü k ü m l e r i n h e r b i r i v â € ib -i a k li o lu b , h ilâ f ı m ü m k in d e ğ ild ir. F a k a t h ü k m - i e ^ e l b e d ih i o lu p d e lile İhtiy â c ı y o k d u r. İk in c is i is e d e lil ile s â b it o lm u ş d u r. (İM T İN Â -İ A K L Î) : B ir h ü k m ü n i ^ t i f â s ı z ^ ü r i ‫ ا ه‬m a k , s ü b ü t u ^ ü m k i n o lm a m a k d e m e k d ir . B ö y le o la n h ü k m e (m ü m te n i-i a k li) v e m ü s te h il d e n ir , ü ç ü n n ıs -


TELHÎS'ÜL KELÂM

Ö şre m ü s a v i o lm a s ı v e h a llâ k -1 â le m in ş e r ik i b u lu n m a s ı g ib i... B u n l a r m h e r b ir i m u h â l- i a k li v e b â tıld ır. F a k a t e v v e lk is i m ü m te n i- i b e d ih î o lu b d e lil ile ib tâ le m u h t a ç d e ğ ild ir. İk in c is i m ü m te n i ’-i n a z a r î o lu b i m tin â ı b u r h â n -1 k a t ’i ile b ilin m iş tir . (C E V Â Z -I A K L Î) ; S ü b û t ile i n t i f â n ı n h e r b i r ic i k a b û l ،^©١ e tm e k h e r h a n g i s i f a r z e d ils e m ü m k ü n olm a k d e m e k d ir . B ö y le o la n h ü k m e (c â iz -i a k li) d e n ir , ^ a v â b u l u t la n ıb ‫ل‬٢a ‫ق‬m u r y a ğ m a k , d e m ir v e t a ş a l t u n o lm a k g ib i. İ ş te b u h ü k ü m l e r i n h e r b i r i m ü m k in o lu b v u k u u m f a r z e tm e k le m u h â l- i a k li lâ z ım g e lm e z . F a k a t e v v e lk is i h e r z â m a n g ö r ü lm e k d e , ^ k u ı y l a â d e t- i ilâ h i^ y e c e r e y â n e tm e k d e o lm a s m a m e b n î is t ib ’a d o lu n m a z . İk in c is i is e ha،dd-i z â t m d a c â iz o ld u ğ u h a ld e v u k û l â d ‫ ؟‬t o lm a m ız d ır. B in â e n a le y h h ü k m - i e v v e le â d i, h ü ^ m - i s â n iy e h â r i k u l â d e te s m iy e o lu n u r . H a r i k u la d e te s m iy e e td iğ im i‫ ؟‬h ü k ü m l e r i n b a ’zısı h iç v u k u ’ b u lm a m ış b a ’z ısı d a n a d i r e n g ö r ü lm ü ş olm a ğ l a b â d i ’-i n a z a r d a is t iğ r â b o lu n u r . H a t t a b a ’z ı C Ü h e lâ ta r a f ın d a n i n i â r e d i ^ e k is te n iy o rs a d a m u h a l k a b ilin d e n o l m a l a r ı d e lil ile i s b â t e d ilm e k k â b il d e ğ ild ir. (^^١ ( H a ^ â n â t v e c e m â d â tm l â k ı r d ı s ö y le m e s i v e a s â n ı n e ] d e r ş e k lin e ^ r m e s i , d e n iz in s u l a n a ç ıl ıb y o l l a r ^ e y d â o lm a s ı v e a t e ş i n b e d e n i i n ş â n ı y a k m a m a s ı ^ b i h â r ik u l â d e ş e y le r in cevâz-1 v u k u u n d a şü p h e y o k d u r. B u n l a r ı n v u k u l â d e t o lm a m ış is e d e H a llâ k -1 ^^üt e a l i n k u d r e t- i ilâ h iy y e s i t a h t a d a d â h i! o lm a la r ı C İ h e ti^ le b i r p e y g a m b e r e m u ’c iz e y â h u d b i r v e liy e k e r â m e t o l a r a k n a d i r e n v â k i ’ o lu r la r . A k ıl v e f e n n o k ta - i n a z a r m d a n m u h â l i ^ ^ e t l e r in i i s b â t e t m e k k a t ’a m ü m k ü n d e ğ ild ir . B ‫ ه س ال ل م م‬b e r a b e r , v u k u l m u ’t â d o la n p e k ç o k “a s â r k u d r e t- i s a m e d â n iy y e y e n a z a r â n


TELHÎS’ÜL KELÂM

J i â d i r ’ü l v u k u ’ ‫ ا ء هل ه‬iş ^ u h a v â n k d a h a z iy â d e g a r a b e ti h â i z d e ğ ild ir. M e s e lâ b i r k a t r e u y u ş m u ş k a n d a n i n ş â n y a r a t m a k , s u d a n v e t o p r a k d a n k â b il- i t a ’d â d 1‫ ه‬m a y a n r e n g â r e n k v e b i n i h â y e e n ^ â : m u h te v i ^ e b â t â t h u s u l e g e tir m e k d a h î h a y r e t - i a z îm e y i m ١‫ لخة‬b d e ğ il m id ir ? H a n g i s u n ’-ı İlâ h i b ih a k k ı n te d k ik o lu n a r a k k ü n h v e h a k i k a t i ü z e r e a n la ş ıla b ilm iş d ir ? B ü tü n e f ’â l-i ilâ h iy y e se z â v â r-1 h a y r e t v e k â i n â t ı n h e r z e r r e s i m û c ib -i i b r e t o la c a k b i r g ü ld e s te - i m a ’r i f e t o ld u ğ u n d a ş ü b h e y o l d u r . K a b l’e l- v u k û ’ im k â n s ız z a n o lu n a n n e k a d a r ş e y le r b ilir iz k i m u a h h e r e n u m û r-1 â d iy e s ı r a s m a g e ç e r e k b u g ü n v u k u ’l a r ı i n k â r d e ğ il i s tiğ r â b d a h î o lu n m a z la r . F a k a t a c a b â n e iç ü n ? H a k i k a t l e r m a ’ltım o ld u ğ u iç ü n m i? H a y ır! b e lk i ^ a h z a ü l^ e t o lu n d u ğ u iç ü n ... (32 ‫ ل‬İş te b u n l a r d a n i b r e t a l a r a k i n ş â n k e n d i k e n d in e h e r ş e y ’in i m k â n v e i m t i n â m a h ü k m v e r m e m e l i d ir ) . M ü ’m in ü m b ih o l a n a h k â m m ik is i ü s s ü le s â s olm alam ı h a s e b iy le a y r ı c a b i r e r b a b d a b a k i r l e r i d e b â b - ı â h i r d e b e y â n o l u n a c a ğ m d a n iş b u m a k s a d ü ç b â b ı h â v î o lu y o r. (33) B Â B -I E V V E L ^ l l â h ü T e â lâ H a z r e t l e r in e im ân -1 s a h i h b e y â n m d a o lu b a ltı f a s lı h â v îd ir . (F a sl-ı e v v e l) im â n - ı b illâ h t a ’r î f i n e d â ir d ir . ^ l l â h ü ^ e ^ â H a z r e t l e r in e i m â n e tm e k ^ât-1 B â ri-i ^ e â l a h a k k m d a v â c ib o la n sıfât-1 k e m â liy y e ile m ü ^ t e n i ’ o la n sıfât-1 n o k s a ^ î v e c â iz o la n s ı f a t l a r ı b ilü b i ’ti k â d e y le m e k d ir .


40

TELHİS’ÜL KELÂM

İm d i h e r â k il v e b â liğ o la n k im s e e v v e le m ir d e A ll â h ü T e â lâ ’m n şân-1 u lû h iy y e tin e ş â y â n o la n h e r s ıfa t^ ı k e m â liy y e ile m u t ta s ıf v e h e r L ürlü n o k s a n d a n m iite n e z z ih o l d u ğ u n u v e ta h t-1 im k â n d a o la n h e r ş e y ’i ic â d v e y a t e r k b u y u r m a s ı c a iz b u l u iid u ğ u n u c e z m e n i ’t i k â d e tm e lid ir k i, b u i ’t i k â d a im âri.-ı ic m a li d e n ir. (34 ) A le tta f s îl b ilin ü b i ’tik â d e d iim e s i v â c ib o la n s ıîâ t- ı ilâ h iy y e o n d O r t d ^ . B u n l a n n ‫؛‬ıltısı sıfât-1 m a ’n e v iy e o lu b ş u n l a r d ı r : V ü c û d , k ıd e r^ , b e k â , m u h a le f e t ’ü l-li’l- h a v â d is , k ıy â m b iz z â t, v a h d a n iy e t (*) se k iz i s ıf â t- ı z â tiy e v e s u b û t i y e d i r k i şuL‫؛‬ı l a ; 'd ı r ; ilim , i r â d e , k u d r e t, h a y â t, ^ e m i’, b a s a r , k e lâ m , tc lo /în ... îm â n - ı ta f s ili o la n ş u i ’tik â d m k 'jm â li, y a k i n ifâ d e e d e n b u r h â n -1 s a h î h a v u k û f ile 1 1 .‫ث‬.‫ تةلف‬o lu r. İ ş b u s ıf a t- ı c e lîle n in h e r b ir in i b u r h â n ^ ı m a h s û s il© i s b â t e tm e k v e b u n l a r ı n e z d â ^ ı o l a ^ n o k s a n s ıf a tl a n Ö ğ re n m e k iç iin fasl-1 â tiy i d ik k a tle o k u m a k lâ z ım d ır. (C â iz o la n s ^ â t l a r d a te k v i n sıfât-1 ilâ h iy y e s in in b e y â ıu n d a n ic m â le n a n l a t ı l a c a ğ ı g ib i fa s l-ı s â d is d e ta f s il e d ile c e k d ir.) (35‫( ا‬F A S L -I S Â N I) ^ a ^ s ile ^ i ’t ü i â d v e im â n o lu n m a s ı v â c ib o la n sıf â t- ı ilâ h iy y e n in b e r â h i n ile is b â tı v e e z d â d ı o la n n o k s â n s ı f a t l a r d a n ta k a d d e s - i İ lâ h i b e y â n ın d a d ır . B irin c i s ıfa t, v ü c û d sı^at-1 c e lile r id ir k i : A llâ h ü T e â lâ H a z r e t l e r in i n v a r lığ ı d e m e k d ir . B u n u ^ ^ ıd d ı a d e m « y o k lu k » d u r. Bü sıfâtlardan vücûdun m âadâsına Csıfât-1 selbiye) ıtlâk olunur.


TELHÎS’ÜL KELÂM

—.

4J

A llâ h û T e â l â ’n m v a r l ı ğ ı n a burhâA.1-1 v a z ıh , m ü ş â h e d e e tm e k d e o ld u ğ u m u z â le m « b ü tü n k â in â t» d ır . Ç ü n k i b u n l a r h e p h â d is o lu b s o n ra x ia n v ü c û d b u lm u ş ş e y le r d ir . H e r h a d i s i n b i r m u h d is e m u h t a ç o la c a ğ ı is e e m r-i â ş ik â rd u -. K â in a tı n h â d is o lm a la r ı d a ş u n u n l a m a ’lû m o lu r ki; ecsâm -1 â le m in h iç b ir f e r d i h a r e k e t v e s ü k û n g ib i a ’râz-1 h â d i s e d e n v e m a d d e -1 a s liy y e s in in d a h î b i r t a k ı m s u v e r - i m ü te â k ı b e d e n h â l i > olm adığı g ö r ü lm e k d e d lr . Y e k d iğ e r in i (36) t a 'k ı b e d e n ‫ ؟‬e y le r d â im â t a ğ a ^ ^ ü r e tm e k d e o ld u ğ u n d a n e z e lî o lam a y a c a l d a n g ib i h â d i s â t a m a h â l o la n ş e y d a h î e z e li o lm a k ih tim â li y o k d u r. T A V Z ÎH -İ M A K Â M (K â ln a td a t e v â r ü d e d e n ş u a ’r â z ı ^ h e r b ir i h â d is d ir. Ç ü n k i d â i m a y e k d iğ e r iy le te â k u b e d iy o r la r . K ad îm v e ezel! o la n ş e y is e k â b il-i t a g a y y ü r v e ^ e v â l d eğ ild ir . B u h a ld e â le m in m a d d e - i a s liy y e s ı ezelİ5ry9 f a r z o l u n s a iş b u a ’r â z ı n c ü m le s in d e n h â l i o l a r a k m e v c û d o lm a s ı lâ z ım g e lir. B u ise m ü m te n i ’d ir. Ç ü n k i d e d iğ im iz g ib i a r a z l a r m m a d d e y e m ü lâ z e m e ti, a n d a n a d e m - i i n f ik â k ı e m r-i z a r ü r id i r . Z îr â c e v h e r o la n m a d d e n i n s ü k û n v e h a r e k e t d e n k e z â lik v e le v g â y e t b a ^ it o la c a k b i r ş e k il v e s û r e t d e n l^âli v e m ü c e r r e d o lm a s ı a 5İâ m u t a s a v v e r d e ğ ild ir. Im d i a r a z l a r g ib i o h l a r a m a h a l o la n c isim v e c e v h € ٢l ‫ ة‬r i n v e s û r e t l e r g ib i m a d d e - i a s liy y e -i â le m in d e h â d is o lm a s ı k a t ’iy y e n lâ z ım g e lir.) İk in c i s ıfa t, k ıd e rri s ı f a t ı d ı r (*) : A ilâ,h ü T e â lâ H a zr e t l e r i h a k k m d a k ıd e m « ez eliy y et» s ıf a tı v ‫هف‬i b v e b u n u n (37) z ıd d ı o la n h u d û s m ü m te n i ’d ir. Ç ü n k i b u â le :* )

K ıdem ; V arlığının evveli olm am ak demekdir.


42

-

TELHİS’ÜL KELÂxM

m ili h â l ı k ı o la n zât-1 m u k a d d e s <،‫ » ة و ق ط‬â le m g ib i h â d is f a r z o lu n s a , o n u n d a b i r h â lık ı b u l u n m a k lâ z ım ‫ أ‬H â lik m h â J ık m ı d a h â d is f a r z e d in c e ü ç ü n c ü b ir h â l ı k a lü z u m g ö r ü l ü r , ^ i r â h e r h â d i s b e d â h e ^ e n b i r m u h d is e m u h ta ç d ır . ^ e r h â l ı k m d i ğ e r b i r h â l ı k a ih tiy â c ı ise, te s e ls ü l-i m u h a li is tilz a m e d e c e ğ in d e n b â tıld ır . T A V Z İH -İ M A K Â M (E ğ e r h â lık -i k â i n a t ı n k ıd e m v e e z e liy y e ti te s lim « d ilm e y e c e k o l u r s a b i r h â l ı k ı b u l u n m a k v e o d a h i h â d is o la c a ğ ın d a n k e z â lik b i r h â l ı k a m u h t a ç o lm a k v e b u m in v â l ü z e r e h e r h â l ı k m a f e v k in d e n m ü t e e s s i r v ‫ة‬ m a ’d û n u n d a m ü e s s ir o lm a k ü z e r e a s l â m e b d e i b u lu n m a y a n b i r s ilsil‫ ؟‬-i h â d is e i s b â t b i l m e k ik t iz â e d e r ki, b u n u n b u t l â n ı a ş i k â r d ır , ^ ü n k i b u s ü r e td e b i r k a ç t ü r İÜ b u r h â n - ı k a t ’i ile b u t l â n ı s â b it v e m a ’lü m o la n te B e ls ü lü n c e v â z v e im k â n ı id d i a o l u n m a k l^ z ım g e lir k i b u n d a n b ü y ü k c e h â le t o la m a z . B in â e n a le y h hâlık-1 â le m in v ü c u d u m iik te z â - y ı z a t i o lu b (38) b i r m ü f i d i n ic â d ıy la o lm a m a k lâ z ım g e lir v e s û r e - i i h l â s m d e lâ le t ■etdiği g ib i A lla h ü T e â l â ’r u n e z e liy y e ti a k l e n d e s â b i t o lu r.) Ü ç ü n c ü s ı f a t b e k â s ı f a t ı d ı r (*) : A llâ h ü T e â lâ H a z r e tl e r i h a k k m d a b e k â , v â c ib ; v e f e n a v e z e v â l m ü m t e n i ’d ir. ^ â n -1 İlâ h id e k ıd e m , z â tı n m v ü c ü b u ile h u d û s u n m u h â l i y e t i b e k â s ı f a t ı n a d e lild ir, ^ ü n k i k ıd e m i s â b i t o la n ş e y ’i n a ^ e m i m u h a l o ld u ğ u e m r -1 b e d îh îd ir . ‫ آ‬-----) N a z m -ı k e r îm i d e A lla h ü T e â l â ’n ı n e z e lî v e e b e d î o l m a s m a d e lâ le t e tm e k d e d ir . A llâhû Teâlâ’nın varljğınin âh iri olmajiıakdır.


TELHÎS’ÜL KELÂM

- -

43

D ö r d ü n c ü s ı f a t M u h â le f e t’ü l-lîl h a v a d is s ı f a tıd ır k i : B u n u n ^ ıd d ı o la n m ü m â s e le t, Ş ân-1 B â r î T e â lâ ’d a m ü m te n i ’d ir. Ç ü n k i k â i n a t a m ü m â s e l e t ^ i r h a s s e -i l â ^ ı m a ^ a a n l a r a m ü ş a b e h e t y â h u d b a ’zı a v a r ı z ı k a b ü ld e m ü ş a r e k e t ile o lu r. (39) K â in â tm € ü m le s in e ve^^a b a ’zı e n v â m a lâ h ık o l a n c e v h e riy y e t, ^ismi^^^^et, a r z ıy y e t, ta h a y y ü z , ter e k k ü b , te c e z z i, te v lid , te v e llü d , ittis â l, in f is â l g ib i a v â r ız -ı c is m iy y e d e n v e d ı h k v e te a c c ü b v e h ü z ü n v e fe r â h g ib i in f i â l â t - ı n e f s â n i y y e d e n b i r ş e y d e m ü ş â b e h e t v e m ü ş â r e k e t is e h a k ik a t- 1 n e v ’i^ y e d e m ü m â s e l e t ik tiz â e d e c e ğ in d e n m a h l ü k â t m lev âz ım -1 z â tiy ^ e s in d e n o l a n h â d is iy y e t v e f e n â v e z e v â le m a ’r ü z i^ ^ e t d e d a h i m ü ş â r e k e t i c â b e d e c e ğ i e m r- i â ş ik â r d ır . H a lb u k i ^ l â h ü T e â lâ H a z r e t l e r i ’n i،! k ıd e m v e b ek â s ı v â c ib ; v e h u d ü s v e f e n â s ı m ü m t e n i ’ o ld u ğ u b â lâ d a iz â h o lu n d u . «............................................. ........ nazm -1 c e lîli d e iş b u sıfat-1 i lâ h iy e n in s û b û t u n a b u rh â n -1 k a t ’id ir. B e ş in c i s ı f a t K ıy a m b iz z a t s ı f a t ı d ı r : A llâ h ü Teâ l â ’n ı n k â im b iz z ^ t o lm a s ı v â c ib v e b u n u n z ıd d ı o la n k ıy â m b ilg a y r Ş ân-1 B â r i ’d e m ü m te n i ’d ir. Ç ü n k i k ıy â m b ilg a y r , k a r a r e d e c e k b i r m e k â n a , h u l û l (40) e d e c e k b i r c e v h e re , b i r h u s û s u t a h s i s e d e n m u h a s s ıs a , i c â d e y le y e n b i r m û c id e i h tiy â ç d e m e k d i r k i, C enâb-1 H a k k ’ı n b u ^ l a r m c ü m le s in d e n m ü n e z z e h v e m u k a d d e s o ld u ğ a s ^ â t-1 s â b ı k a n m i s b â t ıy la s â b i t o ld u . T A V Z İH İ M A K Â M (A llâ h ü T e â lâ H a z r e tl e r i c is im v e c e v h e r o lm a d ı ğ m d a n m e k â n d a te m e k k ü n şân-1 İ lâ h i o lm a y a c a ğ ı a n la ş ılır .


44

-

-

TELHÎS'ÜL KELÂM

Ç ü n k i m e k â n a ih tiy â ç , c is m iy y e t v e c e v h e r iy y e t le v â z ım ın d a n d ır . A r a z d a h î o lm a d ığ ın d a n b i r c e v h e r e h u l û l e tm e s i m ü m k ü n d e ğ ild ir. Z ir â b i r m a h a lle h ü l û l e tm e k a ’r â z a m a h s u s d u r ^ e z â l i k ^ a d i m v e e z e li o lm a s ın a b i n â e n C en âb -1 H a k k ’ın g e r e k v ü c û d d a v e g e r e k $‫ ل ن أ ف م‬s â il’e d ö b ir m ü c id v e m u h a s s ı s a ih tiy â c ı t a s a v v u r o lu n a m a z . A ltın c ı sıfat* ı ilâ lıi^ y e V a h d â jıiy y e t s ^ a t-1 c e île s id ir. V a h d a n i y e t : A llâ h ü T e â l â ’n ı n z â t v e s ıf a t v s e f ’â l- i ilâ h iy y e s in d e t e f e r r ü d e tm e s id ir. V ahdâîA iyyetir،. z ıd d ı o la n t e a d d ü d v e i ş t i r a k Şân-1 ^ â r ! - i T e â lâ ’d a m ü m te n i ’d ir. (41 ) Ç ü n k i te a d d ü d v e iş tir a k , z â t v e s ı f â t d a te r e k k ü b v e y a m ü m â s e le t y a h û d e f ’â l-i ilâ h iy y e n in b ir i n d e m ü ş â r e k e t s u r e ti y l e o la b ilir. A llâ h ü ^ e â l â H a z r e t l e n is e b u n l a r ı n c ü m le s in d e n m ü n e z z e h v e m u k a d d e s d ir . T A V Z ÎH -İ M A K  M (A llâ h ü ^ e â l â H a z r e tle r i, z â t v e s ü f â t i a d a m ü r e k k e b d e ğ ild ir.) Z irâ z â t y e ^ a s ı f a t ı n d a m ü r e k k e b o ls a h â d i s â t m h a v a s s m d a n o la n t e r e k k ü b d e o n l a r a m ü ş a b e h e ti ve• b in a e n a l e y h o ^ a r g ib i h â d i s o lm a s ı lâ z ım g e lir. H albı"ıki ^ e ^ â b - ı H a k k ’ın k a d îm o lm a s ı vâ£‫؛‬ib; v e h u d û s ile it ti s â f ı m ü m te n i ’ o ld u ğ u i s b â t olum du. A ila h ü T e â lâ H a z r e t l e r i ’n i n z â t v e s ı f a t ı n d a m ü m â s ili b u l u n m a k ^ u h â l d i r . Z ir â ^ e n â b -1 H a k k ’m z â t ‫ آءل‬h ^ ‫ ؛‬î ^ a t d e m ü m â s ili b u l u n s a o n u n d a s ı f â t -1 U İÜ h iy y e tle i t ti s â f ı lâ z ım g e lir.


TELHÎS'ÜL KELÂM

■ 45

S ıfat-1 ilâ l'ü y y e s in d e m ü m â s ili b u lu n s a , a n ili U İÛ h i y e t d e d a h î i ş t i r a k i o lm a k v e ik i s û r e td e d e C enâb-1 B â r î ’n i n ş e r ik i b u l u n m a k i k t iz â e d e r. H a lb u k i C en âb -1 ^‫؛‬l a k k ’a u lû h iy y e td e ş e r ik f a r z e d ilse , k e n d is in d e n b a ş k a b i r i l â h d a h a b u lu n s a , ş u k â in â tıı^ h iç b ir i m e v c û d o lm a m a k lâ z ım g e lir. 42‫ ) أ‬K â in a tı n m e v c û d iy y e ti is e b ilm ü ş â h e d e sâ b i t o lu b a s l â ş ü b h e g ö tü rm e z . B in â e n a le y h ilâlı-1 diğ e r m e v c û d o l ^ a y ı b C en âb -1 H a k k ’ı n v a h d a n iy y e ti v e u lû h i3 ry e td e t e f e r r ü d ü k a t ’iy y e n s â b i t o lu r. N a s ıl k i « » n az m -ı o elili b iz le r i b u h a k i k a t e i r ş â d e tm e k d e d ir . M a ’n â - y ı ş e r if i — « E ğ er y e r d e v e g ö m e r d e k u d r e t i m ü e s s ir A llâ h ü ^ e â l â ’d a n b a ş k a i l â h b u l u n s a id i, b ü t ü n k â i n â t f â s id o lu r d u ; h i ^ i r ş e y m e v c û d o lm a z d ı.» Ç ü n k i b ü t ü n sıfât-1 k em âlİ3 ry e ile m u t t a s ı f ik i ilâ h i n v ü ‫ ه ء‬d u f a r z o ltın s a ik i i h t im â l d e n h â l i o lm a z . Y a ş u â le m i ic â d d a m ü t te f i k o lu r la r , y a h u d t e m â n ü ’ v e i h t il â f ü z e r e b u l u n u r l a r . E ğ e r i c â d d a m ü t t e f i k f a r z e d ils e le r, y a h e r b i r i n i n i c a d ı y l a â le m e b i r v ü cû d -1 m ü s t a k i l h â s ıl o lm u ş d u r d e n ile c e k k i, b u ih tim â lin d o ğ r u o lm a d ığ ı â ş i k â r d ır . ^ ü n k i â le m d e h e r ş e y y a ln ız b i r ^ c û d ile m u t t a s ı f d ır. Y â h u d h e r ik is in in ic â d ıy la y a ln ız b i r v ü c u d h â s ıl o lm u ş d u r d e n ile c e k k i, b u d a s a h i h d e ğ ild ir. Ç ü n k i b u s û r e td e a n l a r m h e r b ir i m û c id -i t â m o lm a y u b â h e r i n m ü ş â r e k e tiy le i c â d e tm iş o lu r. F il h â k ik a ik is i b ir lik d e ic â d e d e b ile c e k b i r k u d r e t- i tâ m m e y e m â l i k o lu b , m e c m û ı b i r ilâh-1 m ü r e k keto d e m e k o lu r. (43) ‫ ؛‬la l b û k i h â lık - ı â le m in ik i c ü z ’d e n m ü r e k k e b o lm a s ı b â l â d a ib tâ ^ o lu n d u .


TELHÎS’ÜL KELÂM

B ir d e H â lık -ı Â le m c e m i’ k â i n a t ı b ilis tik lâ l h â l k e d e c e k k u d r e t- i t â m m e ile m u t t a s ı f b u l u n m a k lâ z ım d ır. Â h ir d e n , is tiâ n e y e m u h t a ç o la n â c iz , u lû h iy y e t ile t a v s if e d ile m e z . V e e ğ e r â le m i ic â d e t m e k h u s û s u n d a i h t il â f ü z e r e o l s a l a r y a ^ i il a h e n i n b i r i â le m in ic â d m i; d iğ e r i a d e m - i ic â d m ı i r â d e e d e r e k t e m â n ü ’ e ts e le r , h e r b irir ü n i r â d e s i n â f iz o lm a k i h t im â l i o l m ^ . Ç ü n k i b u s û r e td e â le m , a y n ı z a m a n d a h e m m e v c û d v e h e m d e m a ’d û m o lm a k lâ z ım g e lir; b u ise, İC tim â - ı n a k i z e y n d e m e k o lu b b ilb e d â h e b â tıld ır . Y a ln ız b i r is in in ir â d e s i n â f iz o lm a k d a c â iz d e ğ ild ir. ^ i r a b ir is i g â lib o lsa , d i ğ e ^ m a ğ lû b v e â c iz o lm a k lâ z ım g e lir. H a lb û k i b e y in le r in d e m ü m â s e le t- i ta r n m e fa rz o lu n m u şd u r. B in â e n a le y h i h t i l â f s û r e tin d e d a h î â l e m m e v c û d o la m a z . £ l h â s ı l te a d d ü d - i i l â h f a r z o lu n d u k d a , n e itt i f â k v e n e i h t i l â f S u re tiy le k â i n â t m v ü c û d b u lm a s ın a t a r i k - i im k â n k a lm ıy o r . (*) (44) İş te ‫ط‬ d e lîl ile te a d d U d -i m e f r û z u n b u t l a n ı te b e y y ü n e d e r e k v a h d a n i ‫ ^؟‬e t - i ilâ h iy y e a k l e n s â b i t o lu r. N a s ıl

ki

( . . . ‫م‬.‫ م مم‬..‫ مم‬.‫م‬.....‫م‬....‫ م مم‬....‫م‬.......‫ مم‬.‫م‬.. ‫ل‬ ve g ib i n u s û s - ı k a t ’iy y e d a h i b u n a ş e h â d e t e tm e k d e d ir .

Tevzi’ sûretiyle hâlıkıyyet de m uhaldir. Çünki kâinatın b ir kısm ını b ir ilâh ve diğer kısm ını başka ilâh hâlk ve icâd ile teferriid etm ek fa rz edilse, h e r b irinin te ’sir-i kudreti tahdîd ve kendisi âciz ve noksan ile tavsif edilmiş olur.


TELHÎS’ÜL KELÂM

‫ ؛‬F A S L -I S Â L İS ( S ıfâ t-I s ü b û tiy e b e y â n ın d a d ır . B irin c i s ı f a t : il im sıfat-1 c e lîle s id ir. İm d i ■ A llâhü T e â lâ h a k i a n d a ilim s ıf a tı v â c ib v e n a k iz i o la n c e h il m .ü m te ،ıi’d ir. s ıf a tı z â t- ı m u k a d d e s e ile k ‫ ن ة‬m b i r sıfat-1 ezeliy y e d ir k i a n ı n l a C en âb -1 H a k k ’a c e m i’ e ş y a v e a h v â l m a ’lû m v e m ü n k e ş i f o lm a k d a d ır . B u sıfat-1 ilâ h i y y e n in s ü b û t u n a d e lilim iz m a s n û â t m u k û le h a y r e t v e r e c e k d e r e c e d e b i^ i n tiz â m v e m ü k e m m e liy y e t ü z e r e b u lu n m a s ıd ır , ^ n k i h e r ş e y ’i h ik m e t v e m a s l a h a t a g ö re t e r t i b ile b ü t ü n e c z â -y ı â le m i i^ tiz â m -1 ta m m ü z e r e ic â d e tm e k , a n c a k ih â ta -1 ilm iy y e ile o la b ilir. B in â e n a le y h y e r y ü z ü n d e m ü ş â h e d e o lu n a n m a ’d e n iy y â t v e n e b a t a t v e h a y v a n â t ı n k â b i l 'i t a ’d â d olm a y a n n e v ’l e ^ i b i r s a t h î n a z a r ile g ö z d e n g e ç ir m e k i n ş â n ı (fâtır-1 a k d e s in ) ilim v e h i k m e t in i i ’t i r â f a m e c b ü r e d e r. E rb â b -1 f e n n in t e d ^ k â t ı n a v u k ü f v e ıttılâ ı is e b u h a k i k a t i t e ’^^d v e t e n v i r ile ilm -i İ lâ h în in c ü z ’iy y â t v e k ü lliy y â tı m u h i t o lm a s ın ı m e r te b e - i b e d â h e t e v a r d ır ır . İk in c i s ı f a t : K u d r e t sıfat-1 c e lîle s id ir. C e n â b -I ^ a k k ’m ş a n ı n d a k u d r e t s ı f a t ı v â c ib v e n a k îz i o la n (a cz) s ıf a tı m ü m te n i ’d ir. K u d r e t s ı f a t ı d a b i r sıfat-1 e z e liy y e o lu b A llâ h ü T e â lâ ‫ ؛‬h a z re tle ri b u s ı f a t l a k â i n â t d a t e ’s î r v e t a s a r r u f b u y u rm a k la d ır . K u d r e t s ı f a t ı m s ü b ü t u n a d e lilim iz y ü z b in le r c e SÜ n ü f v e e n v â i m ü ş te m il o la n ş u k â i n a t ı ic â d b u y u r m a s id ir. ^ n ^ i b ü y ü k l ü ğ ü v e g a y e t p a r la k lığ ı ile a k ı l l a n (46) h a y r e t d e b ı r a k a n b u b e d â y i- i â le m i v ü c û d a g et i r e n h a l l â k 'i a k d e s in h iç b i r ş e y d e n â c iz o lm a y a c a ­


TELHÎS’ÜL KELÂM

ğ ın ı h e r akl-1 selîm . ta s d ik e m e c b u r d u r . E n â d î b i r şe^^i h u s u le g e t i r m e k b ile k u d r e te t e v a k k ü f e d e c e ğ i v e h e r e s e r i l m ü k e m m e liy e ti n is b e tin d e " kud‫ ء‬r e t v e k e m â l â ti a n l a ş ı l a c a ğ ı ş ü b h e g ö tü rm e z . H a t t â m a s n û â t m y ü b in d e b i r 'c ü z ’i o la b ile c e k k ü r r e -i a r z ü z e r in d e i b d â ' b u y r u l a n b în ih â y e e ş y a iç in d e n y a ln ız b i r n e v ’i n a z a r-1 d i k k a t e a l ı n a c a k o ls a , k u d r e t- i f â t ı r a n m m ü k e m m e lijr y e ti v e ş â ib e - i a c z d e n m a s ü n iy y e ti b ed â Jtıe te n s a b it o lu r. N a s ıl k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n a z m - ı ce lîli g ib i â y â t- ı K u r ’â n iy y e i r ş â d v e h i d â y e t e tm e k d e d ir. Ü çüncü ‫ ؛‬İ r â d e s ıf a t- i c e lîle s id ir. (47 )' Şân-1 B â rî T e â lâ ’d a i r â d e s ıf a tı v â c ib v e z ıd d ı o la n ^K8râ ‫ض‬iy-■ y e t) m ü m te n i ’d ir . (*) İ r â d e b i r sıfat-1 e z e l i c e d i r k i a n m l a V â c ib T e â lâ H a z r e tle r i h e r m ü m k in i c â iz o la n s u v e r v e e v k â tın . b ir in e t a h s is b ’j y u r m a k d a d ı r . B u s ^ a t - ı ilâ h iy y e n in s ü b û t u n a d e lilim iz b ü t ü n k â i n a t ı n h â d is o lu b s o n r a d a n v ü c ü d b u l m a l ıd ı r , ^ ü n k i k â i n â t d a n b i r ş e y ’i n ir â d e - i İlâ h iy e t a a l l u k e tm e y e r e k m e v c ü d o lm a s ı f a r z e d ilse , b ilâ îc â b v e b iz z a r û r e ^ ü c ü d b u lm a s ı v e b i n â e n a l e y h e z eli o lm a s ı lâ z ım ge~ lir. H a lb ü k i G enâb-1 H a k k ’d a n g a ^ , rn ev cû d -1 e z e li o l m a ^ b c e m i’ e c z â -y ı â le m in h â d is o ld u ğ u b â l â d a is b ^ t o lu n d u . D ö r d ü n c ü s ıf a ^: ٢^ ^ ١ H a y â t sıfat-1 c e iîle s id ir، H a y a t sjfa.tı, m ev sû f-1 a k d e s i o la n C enâb-1 B â rî T e â l â ’n m ilim v e k u d r e t v e i r â d e ile m u t ta s ıf o lm a s ın ı t a s h i h e d e n b i r sıfat-1 e z e liy y e d ir. Ç ü n k i h a y â t ile m u tta s ıf: o lm a y a n ş e v d e z i k r o lu n a n s ı f a t l a r ın h iç b ir i b u lu n a Kerâhîyyetden îcâb -1 bizzât ile de t a b ir olunur.


TELHİS’ÜL KELÂM

m a z . îm d i şân-1 İlâ h îd e h a y â t s ıf a tı d a h î v â c ib o lub, z ıd d ı o la n ( m e m â t) m ü m te n i ’d ir. (... g ib i n u s û s - ı K u r ’an iy y e d e b u sıfat-1 ilâ h iy y e y i i s b â t e tm e k d e d ir B e şin c i v e a ltın c ı s ı f a t l a r : S e m i’ v e B a s a r s ıfa tla r ıd ır . Iş id ilm e k v e g ö r ü lm e k ş â n ı n d a n o la n ş e y le r in k â f f e s i b u ik i s ı f a t l a C enâb-1 H a k k ’a ia k iş â f-1 İlm î fe v k in d e b i r i n k i ş â f l a m ü n k e ş if o lm a k d a d ır . H e r s ıfa t-ı ilâ h i^ y e g ib i b u s ı f a t l a r d a h i g â y e t k e m â l ü z e r e o ld u ğ u n d a n , b ü t ü n h u r û f v e e s v â t v e cem i’ e l v a n v e (49) e ş k â l-i a ’z â v e c e v â r ih e i h tiy â c d a n m ü n e z z e h o la n b u s ı f a t l a r ile m ev sü f-1 a k d e s e m ü n k e ş if o lu r. ^ i z l i v e â ş i k â r h i ç b i r ş e y s e m i’ v e b a sa r-1 İlâ h i t a a l l û k u n d a n h â r i ç k a lm a z . V e b i r ş e y ’i g ö r m e k v e iş itm e k , d iğ e r ş e y le r i g ö r ü b iş itm e ğ e m â n i o lm a z . ve g ib i N u s û s -ı K u r ’â n iy y e d e b u n a ş e h â d e t e tm e k d e d ir . Y e d in c i s ı f a t K e lâ m s ı f a t ı d ı r : E e lâ m s ıf a tı ce lilesi s a v t v e h a r ^ c in s in d e n o l m a ^ b Zât-1 B â rî « T eâlâ ş â n ü h û » ile k â i m b i r sıfat-1 e z e liy y e d ir k i b u n u n ta a l l ü k u ile K u r ’â n 4 K e rim v e ş â i r k ü tü b - i İ l â h i y l e Z U h ü r e tm iş d ir . T e ’l if le r in d e k im s e n in d a h l i o l m a y a r a k m ü c e r r e d k e l â m sıfat-1 e z e l i ^ e s i n i n t a a l l û k u ile v ü c û d b u lm a l a r m a m e b n î k ü tü b - i (50) ilâ h iy y « n in h e r b ir in e «Kelâ m ü llâ h » ı t l â k o lu « u r . E s v â t v e h u r û f d a n i b â r e t o la n k e lâ m lâ f z ın ın h u d û s -ı m e b d e i o la n k e l â j n sıfat-1 ilâ h iy y e s in in e z e liy y e t in e m â n i ’ o lm a y a c a ğ ı is e â ş i k â r d ır . g ib i n ü s û s - ı c e lile ş u i ’tik âd -1 s a h i h e d e lâ le t e tm e k d e d ir.


‫مة‬

-

'

■ TELHİS’ÜL KELÂM

IS e m i’ v e b a s a r v e k e l â m s ı f a t l a r ı n ı n s ü b û t u d e lâ ü - i ş e r ’iy y e y e r tıü s te n id o lm a s ıy la b e r a b e r b u n l a r m h e r b i r i sıfat-1 k e m â liy e v e n a k i z l e r i şân-1 İlâ h îd e m u h â l o la c a k b i r n e v ’i n a k ı s a o lm a k c ih e tiy le s ü b û tla r m d a akl-1 s e lim in te r e d d ü d ü n e i m k â n y o k d u r. M a s n u â t- ı ilâ h iy y e iç in d e i n ş â n ^ ib i s e m i’ v e b a s a r v e m ü te k e llim o la n h e v i ’ b u l u n d u ğ u h a ld e S â n i ’-i M ü te â l’i n (h â § â ) b u ‫ ه ى ء‬٤l ar ‫ ص‬. n a k i l l e r i ile m u t ta s ıf o lm a s m ı f a r z e t m e k şân-1 â k il d e ğ ild ir. b i n â e n a l e y h b u sıfat-1 c e lile d a h i b e r â h in - i a k liy y e ile s â b i t o lm a k d a d ır . ^ a s ı l k i g ö rm e k , iş itm e k , s ö y le m e k d e n â c iz b u l u n m a k m a ’bûd-1 b i l h a k ^ ^ ş â n ı o lm a d ığ m a ve g ib i â y e t- i celile d e lâ le t e tm e k d e d ir .) (51) S e k iz in c i s ı f a t t e k v i n s ı f a t ı d ı r : B u sıfat-1 celile d a h i sıfât-1 ş â i r e ^ b i e z e liy e v e a y r ıc a b i r sıfat-1 i l â h i ^ d i r . (E ş â ir e n in z â h ib o ld u k la r ı Ü z ere k u d r e t s ıf a tm m t a a l l û k â t m d a n i b â r e t d e ğ ild ir.) H âlİE v e t e r â k , i h y a v e im â t e ^ b i b ü t ü n e f ’â l-i ilâ h ijry e b u sıfat-1 c e lile d e d â h ild ir . E s e r in te n e v v ü i i ’ti b â r i ^ l e e lf â z v e i b â r â t t e a d d ü d e d iy o r s a d a s ı f a t t e a d d ü d e tm e z . M e s e lâ e s e r-i v ü c ü d o lm a k i ’tib â r iy le s ı f a t a h â l k v e ic â d v e m e v s ü f- ı a k d e s in e h â l ı k y e m ü c id d e n i l d i ^ g ib i; e s e ri, r ı z k o lm a k i ’t i b â r i y l e s ı f a t a te rz ik , m e v s û f u n a rezzâl^, h a y a t v e m e m a t o lm a k r t i b â r i y l a s ı f a t a i h y a v e im â t e v e m e v s û f u n a m u h y i v e m u m î t ı t la k o lu n u r . (*)

Ef’âl-i subhâniyye h ak k ın d a kavâid-i külliye ve tafsilât -1 lâzım a (Mevâid’ül-in’âm) eserimizde görülür.


TELHÎS’ÜL KELÂM

(52) fF A S L -I B Â B Î’) S ıfâ t-ı iJ â h iy y e n in t a a l l ü k â t ı b e y â n m d a d ır . Ş â i r s ıf â t- ı i l â h iy y e n in k â i n a t a t a a l l û k u o lm a y u b y a ln ız i r â d e v e k u d r e t v e te k v in v e s e m i’ v e b a s a r v e ilm v e k e lâ m s ı f a t l a r ın ı n t a a l l û k l a r ı v a r d ır . ( i r â d e v e K u d r e t) s ı f a t l a r ın ı n y a ln ız câ iz ât-1 a k liy y e y e t a a l l û k u o lu b v â c ib â t v e m ü s t e h i l â t a ta a l l û k e tm e z le r. î r â d e s ıf a tı t a a l l û k e td iğ i ‫و‬e y l‫ح‬r e t a h s i s v e k u d r e t s ıf a tı t e ’s i r i f â ^ e e d e r, im d i C en âb -1 H a k k ir â d e - i ilâ hİ5ryesiyle c â iz â t m b i r k ısm ım ı c â iz o la n v ü c û h v e ih tim â l â t ı n b a ’z ı s m a e z e le n t a h s i s b u y u r m u ^ d u r . M e s e lâ h e r m e v c û d u n m e v c û d o la c a ğ ın ı v e n iev € û d i ^ e t i n e z a m a n v e n e r e d e , n e k e y f iy y e t ü z e r e v u k û ’ b u la c a ğ ın ı t a h s i s t53 ) v e t e r c i h e tm iş v e ş u ta h sis s e b e b iy le h e r ş e y ’in i r â d e - i e z e lic e t a l l û k e td iğ i v e ç h ile z u h û r e tm e s i t â a y y ü n e y le m iş o l d u ğ u n d a n hıl â f ı n a i h t im â l k a lm a m ış d ır . B in â e n a le y h v a k t 'i m u a y y e n h u l û l ü n d e k u d r e t- i ‫ ة‬ü b h ‫ق‬n ‫ل‬y y ‫ ة‬ir â d e - i e z e ^ e y e m u t a b ı k o l a r a k t a a l l û k e tm e s iy le m u k t e z â s ı b i l â t e h a l l ü f z â h i r o lu r. (T e k v in ) s ı f a t m ı n t a a l l û k u d a k u d r e t s ı f a tı n m ta a ll û k u ^ b i lâ y e z e ld e o lu b , i r â d e n i n ta llu k â t-1 ez e liy y e s in e m u t â b ı k b u l u n u r . (B u s ıfa t-ı i l â ^ y y e ^ n t a a l l ü k â t ı c â iz â t a m u h te s o lu b z â t v e sıfat-1 B â r î T e â lâ ^ ib i v â c ib â t a v e ş e r i^ - i B â r! v e i c t i m â ’-ı n a k i z e y n g ib i m ü s t e h i l â t a t a a l l û k e tm e m e le r in in e s b a b ın ı a n l a m a k i^ ü n m ü lâ h a z a -1 â t i y e k i f a y e t e d e r. Ş ö y le k i : V â c ib o l a n ş e y b iz â t i h i m e v c û d o l d u ğ u n d a n a s u n a d e m d e n v ü c û d a i h r â c ı k e z â h k k â b il-i a d e m o lm a d ı­


2‫ة‬

— TELHÎS’ÜL KELÂM

ğ ı n d a n i ’d â m ı m u t a s a v v e r d e ğ ild ir. B in â e n a le y h i r â d e v e k u d r e t e m ü te a llik o la m a z . M iis te h îlin d e a d e m i v â c ib v e v ü c û d u m ü m t e n i ’ o ld u ğ u n d a n , (54) n e i ’d â m ı, £ie ic â d ı t a s a v v u r o lu n a m a z . ^ ü n k i i ’d ^ m , e v v e lc e m e v c û d iy y e te t e v a k k u f e d e r, m ü s te h îl is e z â t e n m a ’d u m d u r . îc â d , k â b iliy y e t-i v ü c ü d a t e r e t t ü b e d e r; m ü s te h îld e is e b u k â b iliy y e t y o k d u r . T E N B ÎH B u m a k â ‫؛‬m ı ^ u m in v a l ü z e r e ta k r i r i m i z e k ar^ ^ b ir s â il z u h û r e d ü b d e «C enâb-1 H a k k m e s e lâ b a ’z ı s ıf â t- i ilâ h iy y e s in i i ’d â m v e y a k e n d is in e ^ er!k -، u lû h iy y e t o la c a k b i r n a z î r i c a d ın a k a d i r d e ğ il m id ir» d e s e , k â id e - i te e d d ü b v e i h t i y â t a r i â y e t e n « v â c ib -i a k lî île m ü s te h îl-i a k liy y e n e î c â d v e n e i’d â m s û r e tiy le k u d r e t- î ilâ h iy e ta J Iû k e tm e d iğ in e buirhân-1 k a t ’î d e lâ le t e tm e k d e d îr. B u s e n in z î k r e td iğ in p e y le r is e v â c ib v e m ü s te h îl k â b ilin d e n d ir . B in â e n a le y h k u d r e t- î ilâ h iy y e y e ^ ü te â l l î k o la m a z la r.» d e r iz , ‫ ؟‬o k s a C en âb -1 H a k k , b u n a k â d i r d e ğ ild ir d e ^ e y i ^ . Ç ü n k i b u t a ’b ir d e ihâm -1 a c z b u lu n a c a ğ m d a n m u v â fık -1 şim e -i e d e b o lm a z . ،^em i* v e B a s a r ) : ^ r e k v â c ib v e g e r e k c â iz ols u n h e r m e v c ü d a t a a l l û k e d e r e k a n ı n in k i § â ^ m ifâ d e e t m e k l e d i r , ^ ’d û m a t a a l l û k e tm e z le r. îm d i C e n â b - ı B â r i ( ^ e â l â ş â n û h ü ) b u s ı f a t l a r ile (z â t-ı u l û h i y y e t in i v e sıfât-1 s ü b û tiy y e s in i g ö r ü b k elâ m -ı (55) s ü b h â n iy y e s in i iş itd iğ i g ib i) b ü t ü n m e v c û d â t ı g ö r ü r v e i‫ ؟‬id ir. ^ ü n k i s e m i’ v e b a s a r m ta a l l û k u , ş ü r û t v e e s b â b - ı â d iy e d e n b i r ş e y e t e v a k k u f e tm e z . B in â e n a le y h b iz im g ü r ü b iş itm e k d e n â c iz o ld u ğ u m u z e n k ü ^ ü k e n g iz li § € y le r d a h i b u s ı^ a tla r m ta a ll û k u n d a n h â r i ç o lm a z .


TELHİS’ÜL KELÂM

---

53

(ilm v e K e lâ m ) ‫ ؛‬S ıf a t la r ı v â c ib v e m ü s te h île v e g e r e k m e v c û d , g e r e k m a ’d û m o ls u n ^ e r c a iz e ta llû k e tm e k d e o lu b h i ç b i r ş e y b u ik i s ı f a t ı n ta a llu k u m d a n h â r i ç o la m a z . İlm s ı f a t ı n m t a a l l û k u i n k i ş â f i c â b e d e r, ^ u sıfat-1 c e lîle ile C en âb -1 B â r i ^ e â l â , z â t v e sıfât-1 u lû h iy y e ti g ib i v â ^ b l e ^ v e ş e r ik - i B â r î ^ b i m ü s te h il o la n la r ı v e m e v c û d v e m a ’d û m b ü t ü n c â iz le ı^ b ilir. ^ ^ a ’d û m o l a a c â iz â tm m e v c û d o la c a k v e o lm a y a c a k (^ ^ ١ k ıs ım la r ın ı a l e t ta f s il b ild iğ i, b u n l a r is e n â m ü t e n â h î b u l u n d u ğ u c ih e tle m a ’lû m â t-1 ilâ h iy y e n in l â t e n â h is l k a t ’iy y e n s â b itd ir . V e b u n l a r te b e d d ü l v e t e h a v v ü l e t d ik ç e ilm sıfat-1 e z e l i m s i te b e d d ü l e tm e y ü b y a ln ız t a a l l u k â t ı te c e d d û d e tm e k d e o l d u ğ u n d a n , c û z ’iy y â t-ı e ş y â ^ n a l e t t a f s il m a ’lûm -1 İ lâ h i o lm a s m d a n b i r m a h z û r - ı a k li y o k d u r . ^ e l â m - ı İ lâ h id e v â c ib v e m ü s te h il v e h â iz in h e r b i r i n e t a a llû k , d e lâ le t ile t a a l l û k etm ekdediı*. ^ d i h a ^ v e s a v t ci‫ ^؟‬s in d e n o lm a y a n k e lâ m sıfat-1 ez e liy y e s iy le ^ e n â b -1 H a k k h e r şe y i, a l â m â h ü v e a le y h m elâ ik e - i k i r â m v e e n b iy â - y ı i z â m h a z e r â t m a i f h â m b u -

^urmakdadn*. B u is e h â r i k u l â d e o lm a k ü z e r e n e f s -i k e lâ m sıfa tın ı e s m â ’ ile o la b ilir s e d e a l e l e k s e r s ıf a t- ı m e z k û r e n in t a a l l û k u v e f k in c e h â d is ‫ ه‬1‫ س‬h u r û f v e esv ât-1 e s m â ’ t a r i k i y l e ^ k û ’ b u lm a k d a d ır . (57) K IS M -I S Â N Î F A S L -I H Â M İS ^ e r -! ş e r îf ’d e ^âı^id o la n sıfât-1 s a i r e b e y â n ın d a d ır . ^ e r i a t - ı ^ ^ ı h a m m e d i ^ ’d e s ü b û t u n a d e lâ il-i a k liy y e v e n a k liy y e d e l â l e t e d e n v e s ı f a t l a r d a n b a ş k a


54.

-

-

TELHIS’ÜL KELÂM

b i r t a k ı m sıfât-1 ilâ h iy y e d a h a i s b â t o lu r u n u ş d u r . B u n la r u ı, iç in d e n a k l e n s ü b û t u n a m a n i ’ o l m a y a n <،kabûl-i te v b e is â b e - i m u t i ’ v e t a ’zâb-i âsi» g ib i e f ’â l-i ilâ h iy y e te k v i n s ı f a t ı n a İ r c â ’l a z a h ir l e r i ü z e r e k a b û l v e t a s d i k o l u n m a k lâ z ım d ır . ^ i r â n ü b ü v v e t v e r is â le t- i m u ’cizât-1 b a h i r e ile m ü e y y e d b u l u n a n R e s û l-i E k r e m E fe n d im iz H a z r e tl e r i t a r a f m d a n te b liğ b u y u r u l a n a k l a m u t â b ı k şe y le r in h ü k m ü b u d u r. ^USÜ$:1 ş e r ’iy y e d e ^ e n â b -1 H a k k ’a z â h i r l e ^ m ü m â s e le t (58 ‫ ل‬v e m ü ş â h e b e t îh â m e d e n ,b i r t a k ı m s ıfa t1a r d a n i s b e t o lu r im u ş d u r . L â k in m â d e m k i C en âb -1 B a rî T e â lâ h a k k m d a b e r a h in - i a k liy y e v e n a k liy y e ile ( m u h â le f e t’ü l-lil- h a v â d is ) s ıf a tı s a b i t o lm u ş v e b u n u n z ıd d ı o l a n m ü m â s e l e t i n m u h â liy y e ti b ilin m iş d ir . « M ü te ş â b ih â t» te s m iy e o lu n a n n u sü s-1 m e z k û r e n in m a â n i- i z â h ir e s i m a k s û d o lm asT ib a n l a r m m ü m â s e le td e n h â l i v e şân-1 B â r î T e â l â 'y a l â i k m e â n i- i s a h î h a s ı b u lu n d u ğ u s e z m e n i ’t i k â d o lu n m a k y â c ib o lu r. ‫ل‬s tiv ‫ ة‬a l e ’l - a r ş v e v a z ’-ı ‫ ط‬d e m ^ b i . . . Ş u n e v i' s ı f a t l a r d a m e â n i- i s a h i h a n m t a ’y in iö i ilm -i ‫ ق ة‬r ‫ أ‬t e â l â ’y a te fv iz ile u le m â - y ı s e le f m e s le ğ in e s ü lü k e tm e k v e t e ’m in ^i s e lâ m e t‫ ؟‬k â ^ i is e d e m a h z â e r b â b - ı b i d ‫؟‬a t v e h e v â n m t e ’vilât-1 z â y iğ a s ü iı o r ta d a n k a ld ırm a k m a s a d ıy la m ü te a h h irin ta ra fm d a n h e r b i r i n e d â i r b i r t a k ı m te* v ilât-ı s a h î h a v e m ü n â s ib e z ik r v e b e y â n o lu n m u şd u r. (59) ctlm -i u s û l v e ilm -i k e l â m d a l ü z u m u k a d a r ta f s i l v e t e d k i k e d ilm iş o la n ş u m e b h a s ris â le m iz d e b u v e ç h ile te lh is o lu n d u .) , F A S L -I S Â D ÎS Ş â n -ı B â rî T e â l â 'd a C aiz o la n ş e y l e r b e y â n ın d a d ır^ C e n â b - ı H a k k o elle v e â l a h a k l î m d a v â c ib ve


TELHİS’ÜL KELÂM

- - -

55

m ü m te n i ’ o l a n s ı f a t l a r t a m a m e n b e y â n o lu n u b ş im d i d e c a iz © lan ş e y le r in b e y â n ın a i b t i d â r o lu n d u . Ş â n -ı İ lâ h îd e c â iz o ld u ğ u i ’t i k â d o lu n m a s ı lâ z iin o la n ş e y le r a l t ı k ı s ı m d ı r : ‫ )^ ا‬N e k a d a r b ü y ü k v e d a k i k ’ü s - s a n ’a o l u r s a 1‫ ه‬s u n ; im tin â - ı a k li m e r t e b e s i n d e n h â r i ç o la n h e r ş e y i îc â d b u y u r m a k Ş â n -I B â r î T e â lâ ’d a c a iz d ir. . . . . . . . . ‫م‬. . . . ‫ م‬. . . .. .. . ‫م‬. . ‫ م‬. ‫ م‬. . . .. . . . ‫ ^ ل م‬ib i n u s û s - ı ş e r ’iy y e b u n a d e lil o l d u k t â n b a ş k a b u rh â n -1 a k li d e b u n u m u k te z id ir . (60J (Ç ü n k i i m t i ^ â ^ a k liy e m ^ ı ^ z olm a y a n h e r ş e y ’i n v ü c û d a k â b ili^ y e ^ i o lm a ğ la b e r a b e r A llâ h ü T e â lâ H a z r e t l e r in i n t â m m ’ü l - k u d r e t v e k â m i l ’ü l-ilm o lm a la r ı d a i s b â t o lu n m u ş d u r . B in â e n a le y h h e r c â iz v e m ü m k in i ic â d v e i ’d â m a k u d r e t- i s iib h â n i^ ^ e n i n v e f â e d e c e ğ i ş ü p h e g ö tü rm e z . M ü ş a h e d e o l u n a n ‘ız â im -i m a s n û â t v e b e d â y ’-ı m a h l ü k â t b u h a k i k a t i b e d a h e t d e r e c e s in e is â l e tm işd ir. F a k a t b u t a k ı m h a v â n k - 1 m ü m k in e z c â d ın a â d e t- i ilâ h iy y e c â r i o lm a y a n u m ü r-1 a z im e d a ’v â -y ı r is â le tl e r i n d e e n b iy â - y ı iz â m ı ta s d ik iç ü n m u ’c iz e v e e v liy â y ı k i r â m ı t e ’y id i ç ü n k e r a m e t o lm a k ü z e r e n â d i r e n z u h ü ‫ ؟‬e tm e k d e d ir . B ö y le b i r h i k m e t v e m a s la h a t-1 a z im e o l m a d ı k la h â r i k a n e v ’in d e n b i r ş e y i z h â r b u y r u lm a z .) (‫ أ ة‬H e r h a y ı r v e ş e r r i n h â l i k ı o lm am d ır. Ş e r v e â f e t n e v ’in d e n ş ‫ ؟‬y l e r i h â l ^ e tm e k d e A llâ h ü T e â lâ ’y a m a h s û s d u r . ^ n k i â le m -i m ü lk v e m e l e k ü t d a k e y f e m â y e ş â ’ t a s a r r u f b u y u r m a k şân-1 İlâ h îd ir. Ş e r r i k e s b e tm e k k a b i h is e d e y a r a t m a k b ö y le d e ğ ild ir . H u s û s a n c ih e t- i h ü s n ü b iz le r e z â h i r o lm a y a n b i r t a k ı m g ü z e l ş e y l e r d e ş ü r ü r k a b ilim d e n z a n n o lu n u r. (61) B u n la r ı h a l k e tm e k is e m ah z-1 h a y ır d ır .


TELHİS’ÜL KELÂM

B ir d e C en âb -1 H a k k ’a n is b e tle e ş y a n ın ik i k ıs m a in k ıs a m ı s a h i h o lm a y u b b e ik i h e r ş e y h a y ı r v e h a ş e n d ir . ،ıa^m -1 c e lili d e b u ın u i ş ’â r e d e r, z i r â C enâb -1 H a k k ’ın b i r ş e y le i n t i f a ’ v e ^ a r ٨١٢ e tm e s i t a s a v v u r o lu n a m a z . ^ a k a t y a r a t d ı ğ ı h e r ş e y le k e m â lâ t-1 ilâ h iy y e s i z â h i r o lm a k d a , ‫ء‬€ ‫ ا ةل‬v e c e m â li b ilin m e k d e d ir. B ir t a k ı m e£’â l v e a h v â l i n ş e r o lm a s ı b iz le r e n is b e t l e d i r k i a n ı ^ e s b e tm e m iz c ih e tiy le m u â h e z e v e m ^ â k a b e o lu n m a k d a y ız . (E ğ e r b a ’z ı m ü b t e d i a n ı n z u ’m e td ik le r i ^ b i b i r t a k ı m ş ü r û r u n h a lik ı A llâ h ü T e â lâ H a z r e t l e r i o lm a s a b u â le m d e v u k û ’ b u l a n e k s e r e f ’â l v e a h v â l, ir â d e - i s iib h â n iy y e h i l â f m a ٦٨^ ٥ ’ b u lm a k l^ z ım ^ e l i r k i, a ^ z v e m a k h ü ri3 ry e t ş a i b e s i n d e n te n e z z e h ^ v e te k a d d e s i m a ’lû m o l a n sı^at-1 u l ^ i y y e t l e b u n u n te v f ik i k a b il d e ğ ild ir.) B in â e n a lâ z â lik k ü f r v e m a ’s iy e t d a h i C enâb-1 H a k k ’m i r â d e s i v e ç h ile v â k i ’ v e y a r a t m a l ı y l a t a m â m o lu r. (62) G e rç i b u n l a r e m r i v e r ı z â s ı h i l â f m a d ı r . CNas il k i k â z â v e k a d e r m e b h a s m d a iz â h o lu n a c a k d ır .) (3 ) K u lu n h a k k m d a a s l â h o la il v e y a m e n f a a ti n a m u ^ â f ık o lm a y a n ş e y le r i h ^ l k e tm e k d e h â iz d ir. B a z ı m ü b t e d i a n ı n z u ’m e td ik le r i g ib i d â i m â h e r k e s in h a k k m d a a s l â h ‫ م‬1^ ‫ ل ع‬h a l k e t m e k e m r - i v â c ib o ls a id i, d ü n y â v e a h r e t d e m u a z z e b o la n k â f ir - i f a k ir e a k ıl v e i d r â k v e r m e z d i, b e lk i a jıı a s l â y ^ a t m a z d ı . B ir d e h e r k u l a â s l a h ‫ ه‬1‫ ا س‬k e n d is in e îs â l e tm e k C en âb -1 H a k k ’a e m r- i v â c ib o ls a , m ah z-1 S afdil v e i n ’â m k a b il i n d e n o lm a s a h i ^ i r l ü t û f v e in â y e t i n d e n d o la^^ m u n ’im -i z ü lc e lâ le ifâ - y ı t e ş e k k ü r lâ z ım g e lm e z di.


TELHÎS’ÜL KELÂM

57’

(4 ) M u tî’i t a ’zîb , â s îy i te n 'i m Ş âa-1 B â rı T e â lâ 'd a k a b î h a d d o lu n m a y u b a k l e n c a iz d ir. Ç ü n k i k e n d is i m â lık -i m u t la k f a ’â l-i m â y u r i d o lu b m ü lk ü n d e ta s a r r u f u h i ç b i r v e ç h ile t a h d î d k a b û l e tm e z . (^^١ (V ü c û b -ı s e v â b d a t â a t i n , vü cû b -1 ‘ık â b d a m a ’s iy y e tin t e ’s iri d im a d ığ c ih e tle s e v â b v e m ü k â f â tm . m a h z - ı fadl-1 İlâ h i, i k â b v e m ü c â z â t ı n d a adl~i r a b b â n i c l m a s ^ d a i ş t ib â h e d ilm e m e lid ir. Ç ü n k i is tih k a k ı, a k lî y o k d u r. F a k a t m u t i ’e s e v â b v e â s îy e ık â b v u k û ’ b u l a c a ğ ı n a d a i r o la n n u sû s-1 ^ e r ’i y y e ^ n k a t ’iy y e tin e ; m e b n î v a ’d v e v â îd -i İ lâ h în in t a h a l l ü f e tm e y e c e ğ i ^ e r ’a n s â b i t o lm u ş d u r. Z ir a a h b â n n k a t ’iy ^ e ti ile b e r a b e r t a h a l l ü f fa rz , o lu n s a (h â ş â ) k iz b lâ z ım g e l i r . B in â e n a le y h v a ’d -i s e v â b m u t î ’lerin_ h iç b ir i h a k k m d a t a h a l l ü f e tm e y e c e k d ir . F a k a t v â îd -i i k â b b ö y le d e ğ ild ir. Ç ü n k i b a ’zı ıbâd-1 m ü ’m in în h a k k ı n d a m a ^ f ir e t- i z ü n û b d a h î v a ’d b u y r u lm u ş d u r . B u c ih e tle m ü ş r i k l e r i n h e r f e r d i n in m u a z z e b olac a ğ ı k a t ’i o lm a k ile b e r a b e r ı b â d -1 m ü ’m in în in nâil-L m a ğ f i r e t o la c a k k ıs m ı, v a î d e d â i r tıu sû s-1 ş e r ’i^ ^ e d e n h â r i ç k a la c a k , y a ln ız t a ’z i b l e ^ n e m e ş iy y e t-i ilâ h iy y e ‫ ؛‬a a ll ü k e d e n m ü ’m i n le r b i r m ü d d e t m u a z z e b o laca k * d ır. n a z m - ı ce lîli b u a h k â m ı n c ü m le s in e d a lâ le t e tm e k d e (5 ) H a k k T e â l â H a z r e t l e r l ’n î n g ö z ile g ö rü n m e si c â iz d ir. Ç ü n k i g ö z ile g ö ı^ in m e k y a ln ız m e v c û d iy y e t e (64) t e v a k k u f e td iğ i k ü t ü b - i k e lâ m iy y e m iz d e b u r h â a - ı k a t ’i ile i s b â t o l u n m u ş d u r . C e n â b -ı H a k k ’m m e v c û d iy y e ti is e k a t ’id ir. B in â e n a le y h g ö r ü n m e s i s a h î h o lu r. F a k a t d âr-1 d ü n y â ’d a


TELHÎS’ÜL KELÂM

kimseye görünm üş değildir. Mi’râç gecesi Resûl-i Ekrem Efendimiz H azretlerine ^ ^ k ^ ’ bulajı m üşâhede-i ilâhijryenin bile baş gözü ile olması k a t’iyyen tah ak l^^k etmemişdir. Dâr-ı âhretde ise m û ’m inler Cenâb-1 H akk’ı bilmiştibâh göreceklerdir, bilâ keyfe ve’l-inhisâr vukû’ bulacak işbu r ü ’ye^ ve m üşahede bey^nm a d â ir nusûs-1 k a t’iyye vârid olm üşdur. (*) (6 )' Nev-i beşere peygam ber gönderm ek dahî şân-ı İlâhî olub aklen caizdir, irsâl-i resul, tafdîl ve ihsân nev’inden olub hükm ve m esâlih iktizâsm a m ebnî vâki’ olm uşdur. (©^١ İrsâl-i resûl, inâyet-i ilâhiyyesinin hâvî olduğu hükm ve m esâlih pek çokdur. ^ u sayede Cenâb-1 H akk’m vücü^u, ilmi, k udreti gibi ‫ظح‬1‫ ه ه‬m a ’Iûm olan ahkâm-1 i’tikâdiyye te’yîd, meâd-ı cism ânî r ü ’yet-i ilâhiyye gibi akıl ile idrâlî olunam ayan ahkâm-1 i’tikâdi^^e ibtidâen ta ’lîm ve bilcümle ef’âlin hüsn ve kubhu, evâm ir ve nevâhî de!âletiyle ta ’yîn buyrulm uşdur. KezâliJ‫ ؛‬hase^^âta tergib, seyyiâtdan terhîb içün sevâb ve ıkâba d â ir tafsilât ve^lm iş ve ahvâl-i ah re t beyân olunm uşdur. (Ve yine m ahzâ bu sâyede envâ’-ı gızâ’ ve devânm m enâfi’ ve ^ a z a r r â tı bilinerek fenn-i tıbbın esâsı kurulm uş ve her' tü rlü sanâyi’-i h a f i ^ ٢^^١ ta ’lîm buyru la ra k h a v â ^ c -i beşeriyye ve levâzım-1 medeniyye is tik b â l edilmiş ve eşhâsa âid ahlâk-1 fâdıla ile bilâd ve mesıâzilde içtim â’ zaru rî olan akvam ve efrâda dâir s i y â s i ^ t - ı kâm ile tetm îm ve te ’sîs olunarak esbâb-1 selâm et ve terakkî te’m în b u ^ lm u ş d u r .) Bu m ebhasm tafsîl ve tahkiki (Mevâidül-in’âm ) nâm ‫لظ‬tâbunızda bulunur.


TELHÎS’ÜL KELÂM

(67 ) BÂB-I SÂNÎ Enbiyâ ve m ürselîn h a ze râ tın a îmân-1 sahîh beyâıiındadır. Sabıkan beyân olunduğu üzere ku llara peygamb er gönderm ek Şâsı-1 Bârı Teâlâ’d a câizât-1 akliyyeden olub tefaddulen vâki’ olm uşdur. Peygam berân-ı ızârtı h azerâtın a îmân-1 sahîh, EUilann cümlesini irşâd-1 ıbâd hikm et ve m aşlah a tm a m ebnî cânib-i celîl-i İlâhiden gönderilmiş; ve kendileri ehl-i im ân ve, tâ a t © lagarı cennet ye sevâb ile tebşîT; ye ehl-i k ü fr ve m a ’siyet olanları n â r ve azâb ile tah zir etmiş; ve herbiriniiL halâikı ilzâm ve ikna’ edecek m u ’cizeler ile te’^ d buyrulm uş olduğunu tasdik ile b erab er h a k larm d a vâcib ve müstehil ve caiz olan şeyleri tam am en bilûb i’tik âd etmekden ibâretdir. 68‫ ) أ‬FASL-I EVVEL ^ m i ’ enbiyâ-yı i z â ^ h a k ların d a vâcib veya müstehü olan şeyler beyânm dadır. ^^üşârünileyhim h a ze râ tı h a k larm d a ism et ve em ânet ve sıdk ve fetân et ve tebliğ-i şeriat vâcib, bunla n n zıdlan olan m a’siyet, hıyanet, kizb, gaflet, kitm ân-ı h ak ik at m üstehîl olduğu gibi bâis-i n efret olacak bütün av ân z d a n tenzihleri de sâbitdir. Am m â ^ansıb-1 risâletlerine ve m ertebe-i âliyelerine halel getirm eyen a v â n z ve evsâf-1 beşeriyyenin cevâzm da şübhe yokdur. (Şu hüküm lerin bervechiâti alettafsil delilleri dahî bilinm ek lâzım dır ki im ân kem âlini bulsun.)


‫دة‬

— ■

TELHÎS’ÜL KELÂM

Peygamberân-ı ızâm haclarında vâcib olan ismet ve emânet anların bâtın ve zahirleri m a’siyet ve hıyânetden pâk bulımmak demekdir. ،69 ) Enbiyâ-yı ızâm efendilerim izin kâffesi kibr ve ha^ed ve I^yâ m akûlesi menhiyyât-1 b a tm ad an tam âm en m ünezzeh ve m ukaddes oldukları gibi menâhi-i zâhire irtikâbm dan dahi m a ’sum bulundukla* n k a t’ıyyen bilinm ek lâzımdır. (A nlardan m a ’si^yet sudûrunu i h â ^ eden nusûs-1 şer’ıyyenin te>!lât-ı sahîhesi v ard ır ki il^ - i tefsir ^e hadis kitab larm a ve fazi ^e iı^ân sâhiblerine m iirâcaat ile m a'lûm olur. işbu ismet-i enbiyâ kaziyyesine münâfi bulunan bütün hikâ,yeler bâtıldır. A nian istim â’dan pek ^y âde hazer olunmalıdır. ism et ve em ânetin vâcib m a’siyyet ve hıyânetin m üstehil olm asm a aklen delilimiz de şundan ibârettir. Eğer onlar iı^ikâb-1 m a ’siyyet ile (hâşâ) tarik-1 m üstakim den udûl etm iş olsalar idi, bizim de bu yola sülük ile m e’m ü r olmamız lâzım gelir, ^ ü n k i Cenâb-ı ^ a k k bizlere a n ların hasâis kabilinden olm ayan b ü tü n akvâl ve e f’âl ve ahvâl-i seniyyele^ne ittibâl em ir buyurm uşdur. (70 ) Hakim-i Zülcelâl olan A llahü Teâlâ Hazretler l’nin k u lla r d a m a ’siyeti em ir b uyu^nayao a^ı ise şüphesizdir. H aklarında sıdk vâcib ve kizb m üstehil olması da em r-i k a fid ir. Çünki tebliğ-i şeriat h u su su n d a 1‫ هل‬kâb-ı kizb etmi.ş olm aları farz edilse ^ u ’cizât-1 celile halkımla kendilerini tasdik b u y u ran A llâhü Teâlâ Hazretleı^ hakkında kizb lâzım gelir. Zirâ da’v â la ^ akibinde p e y g a m b e rle ^ ellerinde ibrâz b u y ^ ıla n m u ’cizelerin, h â ^ k a la rm herbiı^ ta ­


TELHİS'ÜL KELÂM

.

61

raf-1 sübhâniyyeden h er ne tebliğ ederlerse sâdık ©‫ط‬ m alsunm m u ’lin bir hüccet-i kavliye, b ir burhân-1 rabbânî hükm ündedir. Kâzibi tasdik ise kizb-i m ahz olduğu aşikârdır, ^ebh^ât-ı dîniyye hâricinde irti^âb-1 ki^b hadd-i zâtında büyük bir m a’siyyet ve hıyânet ©lub enbiyâ-yı iz â ^ hazerâtı (71 ) h ak larında ise em ânet vâcib ve h iy ân et m üstehil olduğu isbât olundu. irtikâb-ı l^izb’in m u h â li^ e ti m a’lûm olunca hakla rın d a sıdk vasfı vâcib olduğu sâbit olur. Şân-ı âli-i enbiyâda fetânet ve teyakkuz V Ü C Ü b u da aşikârdır. ‫^?؛‬١ Çünki fatîn olm ayub gaflet ile m utta^ıf 1‫ ه‬s a la r üm m etlerine karşı ikâme-i hüccet edem ezler ve irşâd içün mücâdelât-1 haseneye k âd ir olam azlardı. Bu ise kendilerini irsâlden ^ a k s ü d olan hidâyet m aslah atın a m übayin olm ağla mansıb-1 celil-i risâletlerine m uvâfık düşmez. B inâenaleyh anlarm hakkında gaflet ve adem -i teyakkuz m uhâl olmak lâzım gehr. £ m r duyuruldukları şeyleri tam âm en tebliğ etmiş olm aları da k a t’idir. ^ irâ öyle bir şey’i k e t^ etmiş olsalar bizim de kitmân-1 ilm ile m e’m û r olmamız lâzım gelir. Çünki he^ hususda kendilerine ik ^d â ile me’mîıruz. kitmân-1 ilm ile m e’m û r olmamız ise m üm kin değildir. FASL-I SÂNÎ Enbiyâ-yı Izâm ^ a ^ e râ tı h ak ların d a câi^ olan şey1e r beyânındadır. Enbiyâ-yı izâm d a şâir nâs gibi merâtib-1 aliyyelerine naks irâs etm eyen eki ve şürb ve sair hâvâyic-i


TELHIS’ÜL KELÂM

beşeriye ile iştigal ederler. Ve mansıb-1 risâletlerine halel getirm eyen ve kendilerine iktidâ ve ittib â a mân i’ ve mU^ib-i n efret olm ayan bazı envâ-1 m araza m a’rûz olurlardi. Bu iştigâl ve arû zu n cevâzm a delîl-i i ’râz Ve imrâz-1 m ezkûrenin an lard a m üşâhede olunm ası ve bu ndan dolayı b ir m ah zu r tasavvur edilmemesidir. A m m â esâs m aksûda halel getiren ve mûcib-i nefret-i (73 ) âm m e olan cünûn ve cüzzâm gibi ılel ve em râz an ların h akkında m uhâl olduğu gibi sağır olm ak ve m ûddet-i medide baygın veyâ a ’m â bulunm ak dahî m uhâldir. (Ya’kûb A leyhisselâm ’ın gözlerine bir m üddet perde inm iş ve m uahheren bir sûret-i h ârik ad a zâil olmuşdur. Fakat Şuayb A leyhisselâm ’m a ’m â olduğu sâbit değildir. Eyyûb A leyhisselâm ’ın hastalığı d a ta h t’el-cild vâki’ b ir nev’i elem den ib âret olup mûcib-i n efret olacak d‫؟‬reoede değil idi. Bu babda m üştehîr olan hikâyât-ı m enfûre k a t’il-butlândır.) D ünyâya m üteâllik u m û rd a sehv ve nisyân, enbiyâ hakkında da câiz Club, teblîğât -1 dîniyyede m uhâldir. Nam az v^ oru^ gibi bir ibâdet esnâsında sehv ve nisyân nâdiren vâki’ olabilir; fa k a t bu tü rlü sehv ve nisyân, t€şı^’-i ahkâm m aslahatına m ebnî olduğundan m aksad-ı aslîye halel getirmez. ^ ü ^ k i böyle bir sevh ve nisyân. lihikm etin ^enâb-ı H akk tarafın d an ik â’ buyrulur. Şeytân-1 lâjrün a n lara C74 ) ta sallu tu m üm kin değildir. H azret-i Âdem A leyhisselâm ’a vukû’ bulan vesvese tem essül sûretiyle idi. Kulûb-ı enbiyâyı şeytâJi-1 m el’abe ittihâz edemez.


TELHÎS’ÜL KELÂM

-

-

63:

(Elhâsıl mansıb-1 risâleti m uhal olm ayan avârız-1 beşeriye, zevâhir-i enbiyâya arız olabilirdi. Tâ ki beşeriyyetleri n üm âyân olsun ^e haklarm d a is،^âd-ı ulâhiyye‫^ ؛‬ibi ifrâ t v u k u ’bulmasın. F akat kulûb-1 kudsiyyeleri dâim â m ahfûz olub gaflet ^e cehalet, vesâvis-i şeytâni5ryeye m a’rûziyyet, nefs-i em m âreye m u tâ b a at gibi nekâyisden bilkülliyye m ünezzeh ve m uarrâdır. B unun hilafını îhâm eden lıikâyât m üevvel olduğu cihetle ihtiy ât ile telâkki edilmesi ve ledeliştibâh ulem â-yı i’lâm a m ü racaat olunmadı lâzımdır.) (Mes’ele) : Enbiyâ ve m ürselîn-i izam ın adetleri k a t’i3Tye£i m a ’lüm olmadığı cihetle h ak ların d a aded-i m uayyen i’tikâdı sahih değildir, kendilerine icm âlen îm ân edüb Cenâb-1 H akk’m gönderm iş olduğu her nebi ve h e r resûlün h a k olduğunu bilm ek ve zikr olun a n sıfât-1 vâcibe ve m üstehile C75 ) ve caizeyi i’tikâ^ edüb haklarım da ^ tir â jn üzere bulunm ak farz-1 k a t’idir. Cümlesinin evveli H azreti Adem Aleyhisselâm olub â h ir ve hatim eleri ve kâffesinin efdâli nebiyy-i zişân ve h ab ib ’ü r-rah m an M uham m ed’ül-M ustafa (aleyhi ^ i n ’es-salâvâti vet’tahiyyâti ^ â h ü v e ezkâ ve evfâ) Efendimiz hazretleridir. M üşârünileyhim â h azerâtından başka K ur’an-1 k e rim ’de isim leri m ezkûr m ürselîn-i kirâm şunlarîdris, Nûh, Hüd, ^âlih, ^uayb, İbrâhîm , Lût, ishâk, İsmail, Y a’kûb, Yûsuf, Mûsâ, H ârûtı, Dâvûd, Süleym ân, Eyyûb, Zülkifl, Elyesa’, liyâs, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ, îsâ (Salâvâtullâhi ve selâm uhû aleyhim ecmâîn.) Üç zât'i şerifin de nübüvvetlerinde ihtilâf olun-


TELHÎS’ÜL KELÂM

m uşdur. A nlar (Zülkam eyn, Lokman, Uzeyr) aleyhimüsselâm dır. (76 ) FASL-I SÂLÎS H azret -1 F a h r’ül-m ürselîn ve hâtem üunebiyyin ^aleyhi-salâvâti ra b b ’llâlemîn) efendimizin nübüvvet ve risâletlerine dâirdir. Peygam ber-i Zîşân Efendimiz H azretleri’nin nübüvvet ve risâletlerini tasdik etm ek i^ün üç tarik Var( £ ^ ‫ ه‬1‫ ; ل ة‬K endileri nübüvvet d a ’vâ-yı celîlesini i’lân ederek m u ’cizât-1 kesire izhâr buyurm uşlardır. iddi’â-yı nübüvvet husûsu hadd-i tev âtü rü bulub, m ü^âhedâta iltihâk etmiş olduğu gibi izhâr-1 m u ’>€ize dahî iki veçhile sâbit olmuşdur. tVECH-İ EVVEL) K elâm ’ullâh olan K ur’ân-1 K erim ’i n eşr ve tebliğ b u y u rm alarıd ır ki am nla bütün füsehâ ve bülâgâya tahaddi idüp an lara en kısa sûresine fesahat ye belâgatca fiazîr olabilecek (77 ) bir kelâm te’lif etmelerini tekâlif eyl&miş olduğu halde cümlesi âciz kalmışlardn•, A nlarm fesâhat ve belâgatları ise hadd-i kemâlde olub iftihârları da hem ân şu süretle gâlib gelmeğe m ünhasır gibi idi. binâenaleyh tenzir-i K ur’â n ’a îk tid â rla n buluksa idi, işi kolaym a b ağ larlar da, beht ve hayretlerine delâlet eden m uharebe yolunu tutm azlardı. ^ a lb û k i m uâraza-i K ur’â n ’a m üteâllik harf-i vâlıid bile, haddini bilen bülegâdan rivâyet edilmiş değildir.


TELHÎS'ÜL KELÂM

‫ لءلل ^ و‬mazhar-1 hidâyet olanlar hakkı i’tirâfla hakîkat-ı islâm iyyeyi kabûl eylediler. Taklîd ve taassub a g iriftar olub dalâletde k a lan lar m uharebe ile başa çıkm ak hevesine diişdüler ve az vakit zarfında malıv olub e ttile r. Elhâsıl tan zir ve m u ârazay a liizûm-1 k a t’i görülm üş iken b u n la r m ücerred aczlerinden dolayı anı bırak ip da (78 ) zevâl ve izm ihlallerini m ûcib ola^ muh âreb ât-ı m ütem âdiyyeye m ecbûriyyet hissetrriiş idi1er. binâenaleyh K ur’ân-1 K erim ’in filhakika Kelâmullâh olması, vâdi-i in k â rd a b u lu n an büleğâ-yı, arabın bu halleriyle dahi meydân-1 alâniyete çıkmış oluyor. Ve Hazret-i Resül’ü n sâdık olması sûret-i k a t’iyyede sü b û t buluyor. (VECH-İ SÂNÎ) Ol hazretden b ir tâkım m u ’oizât ve h a v â n k dah a naki olunur ki, o nefâsil-i m enkûle beyninde kader-i m üşterek bulunan emr-i icm âli y a ’n i.a le lıtlâ k zuhûr-ı m u’oize husûsu hadd-i tevâtüre bâüğ olduğu aslâ şübhe götürmez. B unlarm en m e şh u rlan şu n lard ır : Cirm-i karnerin işâret-i nebevi^© ile inşikâki; ve ta şla ^ n ve ağaçların ve hayvânât-1 kesîrenin selâm ve şehâdeti; ve esâb i’-i m übârekesinden su lar (79 ) cereyanı; ve b ir kişıye ancak kifayet edebilecek taâm m binlerce zevatı idâre etmesi; ve mescid-i şerîf üstüvanelerinden birisi — Evvelce hutbe-i şeride k ırâatleri esnasında a n a istüıâd edüp m uahheren m inber ihdâsı ü ze^ n e vukü’ bulan-Fırâk-ı Resülden dolayı âh ve enîn ile arz-1 iştiyakda bulunm ası‫ ؛‬ve Bedir G azasm da atm ış oldukla n küçücük taşların ebsâr-ı a ’d ây a gidivermesi gibi.


TELHÎS’ÜL I^ELÂM

B unlar hep ceırmı-i gafîr m uhzınncla vâki’ olmuş şeylerdir. A slâ in k â r kabûl etm ezler (*). Ekser m u ’cizât-1 enbiyâ gibi ve şecâat-1 H azreti Ali ve sehâvet-i H âtem ^ b i yakînen m a’lûm 'bulunan b ir çok m esm ûât hep böylece tevâtür-i m a’nevi ^âyesinde teyakkun. edilmekde Club h e r h ak îk at -1 mücmelenin tafsilât-ı vâkl’ası d a hadd-i tev âtü rü bulm ak husûl-i yakinde ş a rt delildir. (80 ) . (Saniyen) ‫ ؛‬Ol H azretin gerek k ab l’en -nübüvve, gerek d a ’vâ-yı nübüvvet esnasında ve tam âm olduktan sonra m azbût olan ahvâl-i celîle ve ahlâk-1 cemile ve muâmelât-1 hasene ve hakim âneleri ancak enbiya-yı izam da bulunabilirdi. M eselâ kendileri cem i’ ahvâlde him âye-i sübhâniyyeye vüsûk ve i’tim âd üzere olub ahvâl ve şedâide karşı sa b r ve sebât ederler; ve en ş e ^ ’ ve b ah âd ır kimselerin teeh h ü r eyledikleri m evâkı’ ve ev k âtd a ikdâm ve a£v ve kerem ve sem âhatde m ertebe-i h ârik ay ı iltizâm b u y ru k la rd ı. Elhâsıl, Peygam ber-i Zişân Efendimiz H azretlerin i^ bü tü n ahvâl-i senİ5Tyeleri tarz-1 i’cazkârânede ölduğunu düşm anları da i’tirâf ediyorlar; ve kendisine şiddet-i adavetleri ve kadh ve m ezem m ete m ed âr olacak b ir şey bulm aya hırs v^ te h lik e le r ile b erâb er b ir diyecek bulam ıyorlardı. İşte yalnız bu noktayı nazar-1 m ü tâlâay a alan erbâb-1 (81 ) iz’â n ve insâf, tasdîk-i risâlet-i M uham m edi^^eye m ecbûr olurlar. Çünki sıfat-1 celîle-i risâleti hâiz olmadığı halde kâffe-i şerâîâ’-i e n b iy â ^ o rtad an kaldıracak b ir şerîat-1 cedîdeyi A llâhû Teâlâ’ya isnâdFünûn-I tabîiyyece en Hiüsteb’id görünen m u ’cizeler risâ^ le-i ham îdiyye tercüm esinde tafsil tedkîk edilmişdir. (FeUrâci’).


TELHÎS’ÜL KELÂM

la iftiray a cesaret etm esi farz olunan b ir zât, ne şu fezâil ve kem âlâtı câıni’ olabilir; ve ne müsâedât-1 ‫ل‬1‫ج‬hiyyeye m azhar olarak tam am yirm iüç sene m ühletle cem i’ a ’d âsm a galebe ve m uzafferiyyet kazandırılm ası ve dîn-i cedidi kâffe-i edyâna i’lâ edilerek âsârın m ilâ yevm i’l'k ıy âm ihyâ ve ibkâ edilmedi azi^ ve hakim ve k a h h a r ve alîm olan Cenâb-1 R abb’ül âlem!n ia şuûnât-ı câriye-i sübhâniyyesine n a z a ra n akl-i selim nezdi^de m ü m kinâtdan ad d olunabilir... , (Çünki kâ^ib ve m üfteri olanlar umûr-1 âdiyede bile m azhar-ı m uavenet alam ayarak az vakit zarfm da m ahv ve p erişan olub giderler. (8 2 ) ^ l a h ü Teâlâ H azretleri h e r şey’i bilüb g ö rdü‫ ة‬ü ve k a h r ve intikam a k â d ir olduğu halde Zât-1 ulûhiyyetine iftira eden şahsı, h e r halde m ahzûl ve m ^ ü r etmesi, hikm et-i âhyesi m uktezâsı olmaz mı? Nasıl kİ a n kizbin iddiâ-^^ nübüvvet eden kesânın. âkıbet halleri görülm üş ve tâ rih k ita b la n n a yazümişdır.) B inâenalâzâlik Resûl-i E krem £fe,ndi^iz’in ezher cihet m ükem m el ve m an sû r ve m uzaffer olm ası da, sâdık olm asına k a t’iyyen şehâdet etm ekdedir. (Sâlisen) : Kendisi zaman-1 câhiliyyetde bulunara k nebi^y-i üm m i y a ’n i k ırâet ve kitabet ile iştigâl etm e ^ lş oldukları ve kavm i de alelekser üm m î olub hikm et ve şeriatd an bihaber bulund uk ları halde kitâb ve hikm et ile m eb’us olub a n lara ahkâm-1 şerâyii ta ’lim ve m ekârim -i ahlâkı te tm i^ eyledi. Ve fezâil-i ilmiyye ve ameliye ile pek ^o^ zevâtı hadd-i kem âle îsâl ve çâr-ı aktâr-1 âlimi envâr-1 ilm ve m a’rifet ve (83 ) salâh ve dlyânet üe ziyâdâr ederek din-i Islâm ’ı n e şr ve ikm âl buyurdu. N übüvvet ve risâletin netâyic-i hasenesi ise b u n ­


TELHÎS’ÜL KELÂM'

dan ibaret olduğu cihetle ol H azret’in. züm re-i celîie-i enbiyâ ^e m ürselînden olması ' ' (Sanayi de böyle değil midir? Meselâ ahkâm -ı hendesiyye ve tıbbiyyenin neden ib âret olduğunu bilen kimse, a n ları bilüb tatbikâtın a m uktedir olanların m ühendis ve tabîb olmaların da iştibâh etmez.) ،Mes’ele) ; H azret-i Resûl-i Ekrem, Efendim iz’in nübüvvet ve risâleti esasen sabit ’ de sâdık olması yâkinen m a’l ü ^ olacağından, artık cemi’ h alâik a m ürsel ve hâtem ’ülenbiyâ olm asında da şübhe kalm az. Çünkü ^ere^ kendi kelâm ı ve gerek kendilerine nâzil olan kelâm-1 İlâhî bu husüsu sarîh an ve k a t’iyyen ifâde ediyor. Binâenaleyh kendisinden evvel geçen peygam berlerin şeriatları f84 ) hüküm süz k alarak a n la ra m u tâb aat edilm ek câiz olm adığı gibi b a ’dem â diğer b ir peygam berin z u h û ru n a ihtim âl verm ek dahi câiz olamaz. (Ehâdis-i şerife ile Hazret-i Isâ A leyhisselâm ’ın âh ir zam anda y e r^ iz ü n e nâzil olacağı sâbit olmuş ise de, kendi şeriatına nesh edilmiş o t a ğ l a ^eriat-1 Muh am ^ed iy y e ile âm il olacak ve ona m u tâb aat edecekdir. Yeniden kendisine vahy-i İlâhi v u ^ ü ’ bulm ayacağından Resûl-i Ekrem Efendimiz’e halîfe olub şe‫ ؟‬îatımızı i^fâza m e’m ü r olacakdır. .......................... cizyeyi ref’le edyân-1 şâire a^hâbm a yalnız dîn-i İslâm ’ı kabûl etm elerini teklif buyuracağı m a ’lûm ise de, Rasûl-i Ekrem Efendim iz’i^ bud â ir ihbâr-1 celili şerîatım ızm kabûl-i cizye hükm ün ü o zam an a k a d a r tem did iktizâ etdiğinden, nüzül-i isâ ile o h ü km ün nihâyet bulm ası d a şerîat-1 M uhammediyye’de dâhil oluyor.) Mes’ele) : Resülûllah Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi Ve Sellem Efendim izin m i’râcı h a k olub, b ir gecenin b a ’zı


TELHİS’ÜL KELÂM

evkâtında Mekke-i M ükerrem e’d e n K udüs’deki Mescid-i A ksâ’ya k a d a r varm ası nass-1 K ur’â n ’la ve orad a^ da sem âvâta urû ç etmesi; ve ar^ (85 ) ve kürsîyi ve cennet ve n â rı görmesi; ve ervâh-1 enbiyâya m ülâki olai'ak pekçok acâib ve garâib m üşahede buyurm uş olması ehâdis-i sahihe ve m eşhüre ile ile sabit ve m a’lûm dur. Mi’râc-ı şerif cesed-i m übârekeleriyle ve hâl-i yakazada vâki’ olm uşdur. (Tafsilât-1 lâzımesi kütüb-i siyer ve ehâdise m ü ra c aa tla m a’lûm olur.) (Kıssa-i m i’râcın m uhâliyyetini iddia etm ek U İÛ hiyyet ve nübüvvet havâss ve hak âik m a Kesb-i ıttıla’ eden kim senin k â n değildir. A llâhü Teâlâ’nm kudreti h er m ü lk in e teâlluk eder. Enbiyâ ise nice nice h a v ârık ve â y â ta m azhar olagelmişlerdir. Seyyârâtm b a ’zılarında m a’lûm olan s ü r’at-i hareketin iz’âf-1 kesîresini Ha2ret-i ^ esü lü n veyâ râkib olduğu B urak’ın cism inde halk ve icâd etm ek kudret-i A llah’a nisbetle güç b ir ^ey midir? £csâm ın kâffesi zâten m ütem âsile olub bir cisme tu ry ân eden şey, ecsâm-1 sâireye de^târi olabilir. Bu halde eflâkin h a rk ve iltiyâm ı kab û l etmem esi de bâtıl olur. Ammâ esâsen nübüvveti h a ttâ hakikat-1 ulühiyyeti de bilmeyen tâbiiyyün (86 ) b ir takım kavânin-i tabîiyyeye bağlanüb kalm ış olduklarm dan bittab i’ h e r işittiklerini in k â ra m ü sâreat etm ek zâid ve bilüzum dur. Berâhîn-i sâlifeyi nazar-1 dikkate alıb da, m a’ririfetüllâh esâsm ı tahkim edenler ise fü rû ’ kabilinden m a’düd bu ta^ım m ebâhis ve m esâllde aslâ tereddüd ve iştibâh girivesine düşm ezler. Belki şâir m u ’-


70

-

TELHÎS’ÜL KELÂM

cizât-1 nebeviye ‫ لطلج‬m i’râc kıssa-i celilesini de pek kolay tasdik ederler.) (Mes’ele) Resûl-i Ekrem Sallallâhü ^ le y ^ i ve Sellem Efendimiz H asretleri bilâşübhe enbiyâ-yı sâlifin hazerâtm m edimlerinden efdal ve eşrefdir. Şâir peygam berân-ı ızâm beyninde tafdîl v u k û ’ı, em r-i k a t’i ise de tafsüen m a’lûm değildir. Enbiyâdan sonra efdâl-i beşer Ebû B ekr’is-Sıddıyk H azretleri b a ’dehû Ö m er ve Osm an ve Ali hazerâ tı alettertib ıhrâz-ı efdaliîryet e d e r^ r. M üşârünüeyhim in im am et ve bilâfetl^ri de şu te ^ ib üzeredir. Hulefâ-yı erb aa b azerâtm d an sonra (87 ) efdal’ün-nâs, aşere-i m übeşşere-i kirâm m bakîleridir ki onlar, Talha, Zübeyr, A bdiirrahm an, Ebû Ubeyde, S a’d, Said hazerâtıdır. Ezvâc-ı tâ h irâ tm efdali, Hazret-i Hadice ve Âişe ve alelıtlâk s e ^ d e - i n isâ ’ül-âlem în Fâtım a-i Zehra H azretlerd ir. ،Mes’ele) ‫ ^ ؛‬e re ^ i Sohbeti ihrâz etm ekde, dln-i islâm ’d a b u lu n a ra k Plesûl-i Ekrem Efendim iz’i b ir def’a görm ek kifâyet ediyorsa da, tûl-v m üddet-i m ülakat ve m üşâhede-i m a’lûm enin kâffesinde re fa k a t ve din-i İslâm ’a ibtidâ-yı zu h u ru n d an b eri hidm et ve n u sret vu k û’ı bu şere^ derece dereee i’lâ eder ve indallâh faziletin m ûcib olur. Ashâb-ı K iram Efendilerimiz gerek ümem-i sâlife ricalinden ve ger-ek sonra g^len evliya ve ulem âd a n alelıtlâk efdâldirler. Bu hususa d â ir pek ^ok delillerimiz vardır. (88 ) hadîs-i şerifi bu cümledendir. A n la r ın K u r’ân ve H adis’deki senâlarm a nihayet yokdur. Binâenaleyh cümlesine m uhabbet ve ih tirâm ve


TELHÎS’ÜL KELÂM

-

71

m eyânelerinde vukû’ bulan b a ’zı m üşâcerâta dâir terk-i kelâm, vezâif-i k a t’iyyem izden m a ’dûddur. (Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.) (^‫ )و‬BÂB-I SÂLİS îm ân tasdik olunm ası farz olan ahkâm-1 bâkıye beyâm ndadır. FASL-I EVVEL H er m ükellef üzerine melâ^ce-i k irâm hakkında ism et ^e em ânet ve €€mi’ evâm ir-i i l â h i ^ y e itâat vâcib ve b u n u n hilâfm a h arek et m üstehil olduğunu bilüb i’tikâd etm ek farzdır. Kezâlik onlarda erkeklik dişilik ve yem ek içm&k g ib i hâlât-ı beşeriyye bulunm adığm ı bilm ek de lâzımdır. ( --gibi nusûs-ı şer’iyye şu itikâd-1 sahîhe irşâd etm ekdedir. Melâike-i k irâm m kâffesi ecsâm-1 lâtife-i nû râniyyedir. Kendileri şekl-i diğere girib tem essül etmedikçe bizl^re ‫ س ة ج‬m ‫ ة‬zler. ‫ )©و ا‬O nlar biinâyetülâh nev-i beşerin â^iz olduğu ef’âl-i azim eye k â d ir ve diledikleri zam an ahsen-i ^üret ile zâhir olurlar. ^^elekler gayet çok olu^ m ik d a rla ^ ihâta-i ukûlden hâri€dir. F akat aı^î, semâ,vî, arşi, k e ^ b i , müd ebbirât ve h a fa za nâm larıyla ak^m -1 adideye taksini olunurlar. A n la n n b ir kısm ı yerde, gökde hâdis olan umûr-1 ibâdı ye ' tedbire m e’m ûr, ekserisi de istilâ-yı m uhabbet-i ilâhiyye ve m a ’rifet-i sübhâniyye ile m est ve m üstağ rak olub iştigâlleri zikr ve teşbihe m aksûrdur.


72

TELHİS’ÜL KELÂM

Bir takım enbiyâ-yı ‘izam a vahy-i rabbani, kulûb-i evliyaya ilhâm-1 İlâhi vüsûlüne vâsıta kılm m ışlardır. Bir sınıfı d a benî âdem in h asen at ve sejryiâta d â ir am ellerini yakm aya m e’m û r olm uşlardır. ‫ للوء‬içlerinde risâlet ile tavsif olun anlar d a vardır. Cebrail, Mikâil, İsrafil ve ^ ^ râ il aleyhim üsselâm bu zümre-i âliyedendir. Hazine-i cennetin reisi Rıdvân ve Hazine-i n â rın em iri M âlik ،Aleyhimüsselâm) ile ham ele-i a rş olan melâike-i kirâm da ekâbirdendir. A zrail A leyhisselâm ’a tâbi’ olan melâik^-i m evt gibi, ،ehennem de ta ’zib-i h alâık a m üvekkil olan (zebâniler) de vazifelerini ifâ etm ekde olm alarına mebni şâ ir melâike-i kir^m gibi h ü rm et ile yâd olunur1ar. Şân-ı m elâikede bu t âkım ef’âlin cevâzında şüphe yokdur. Alelıtlâk m elâikenin biri h a k k ^ d a tahkirâm iz söz sarf etmek, h a laz a m elâıkesinin sübûtlarında iştibâh eylemek m ûcib-i küfürdür. Çünki ilm-i İlâhinin (92 ) ih âtasm a n a za ra n hâcet yok ise de, b a ’zı m esâliha m ebnî a ’m âl-i ‘ıbâdı yazm ağa m e’m û r m elekler bulunduğuna .......... ٠...................... ٠.) âyet-i çelilesi delâlet etmekdedir. Binâenaleyh a n la r a m evcûdiyyetine i ^ â n olunm ak lâzımdır. M elâike h ak ların d a yazı yazm ak gibi câaz olan b ir fiili h ab er veren nass-1 çelilin te ’vili bâtıldır. (Ismet-i melâike-i k i r â ^ kaziyesi de emr-i k a t’!dir. A n la n n m ürselleri gibi şâirleri de ehl-i hajik indinde h e r tü rlü m a’siyet ve m uhâlefetden m a’sûm olub, tâ a t ve ib âd etle^ emr-i fıtridir. Leyi ü n e h â r zikr ve teşbihle iştigâl edüb kendilerine aslâ fü tû r â n z olmaz.


TELHIS’ÜL KELÂM

—-

7S

Bir kısm ının vazifeleri m ü’m inlere duâ ve istiğfar iie ehl-i istikâm ete n u sret ve m uâvenetden ibâretdir.. M elâikenin hilkât-1 Âdem A leyhisselâm ’a dâir olaa sözleri, istifsâr-1 hikm ete ve arz-1 iştibâh ve hayrete m ahm ûl olub (hâ^â) Cenâb-1 H akk’uı ef’âline i’tirâz c ü r’etinde bulunm uş değillerdir. (93 ) A m m â iblis-i lâîn, kavl-i tahkike göre melâike-i kirâm dan olm ayub fi’l-asi cin tâifesindendir.. Lâkin kendisi m elâike i ^ d e n eş’et ederek kesret-i ilm ve ibâdet ile temeyyiiz etmiş ve secde emrinde onlara ilhâk olunm uş idi. M uahheren m uhalefet ve tem errüdü sebebiyle lâin-i ebediye g iriftâr olH ârût ve M ârût «Aleyhimesselâm» kavl-i m ^şhüre göre melâike-i kirâm dandır. Lâkin şâyi’ olaı^ kıssaları erbâb-1 tah k ik n azarın d a bâtıldır. Yalnız K ur’ân-1 ^ e rim delâlet etdiği üzere Olular Bâbil şehrine inzâl olunub b ir m üddet h alk a v a’z ve n asih at ve ta ’lim-i sih r ile iştigâl etm işlerdir ki o asır halkm ca m u ’cizeyi tefrik i^ün böyle bir va’z ve ta ’lîme ihtiyâç v a r idi. ^ıssa^ı bâtıla Ben! İsrail m u h tereâtm d an olub, bu babda Resûl-i Ekrem Efendimiz’den rivâyet-i zaife bile yokdur.) ^ SÂNÎ A llâhü Teâlâ " k itâ b la n n a îm ân =Cenâb-ı H akk ta ra fm d a n inzâl olunan h er kitâb hak olub b ir (94 ) ‫ ء‬eyg ‫ل آ س ه‬er e gönderilm iş ve inzâl ve ibk â olunduğu (zam an halkm m ) m esâlihine m uvafık olan ahkâm -ı ilâhiyyeyi hâvi olm asına îm ândan ibâretdir.


'74

~

TELHİS’ÜL KELÂM

B unlaruı bir kısmı isimleriyle m a’lûm büyük kitâblar, bir takım ı b a ’^1 suhuf-1 celileden ib aret ise de bizim peygam ber-i zişânım ıza inzâl b ^ y ^ ıla ^ ^ ^ r ’ân-ı Kerîm (Furkân-1 ^ a ^ ^ ) ile kütüb-i sâlifenin kâffesi nesil edilerek artık anların büküm leri ve şay ^ - ı i’tim ^d olacak cihetleri kalm akladır. B inâenaleyh m ü n te sib leri^ ilzam dan başka bir m ak sad ile ©k^n^b derm eyân ©Ilınmaları câiz değild ir. FASL-I SÂLİS K azâ ve kader-i İlâhiye im ân etm ek ^ llâ h ü ^eâlâ ^ z r e t l e r i ’ne (95 ) im ânda dâhildir, ^ ü n k i k ad er AJlâh ü Teâlâ ^ a z re tle ri’n in ©lacak şeylerin vakit ve zam ânm ı ve şâir tefâsildni bilmesi: kazâ dahi, ilm ve irâ^e-i s ^ b h â n iy y e ^ n taalluk-1 e z e l i ^ s i n e m^vâ£ık ‫ ه‬1‫ ه‬ra k bütü n eşyâ ve ahvâli icâd b^y^rm ası dem ek © 1d ^^^ n d an kazâ ve kadere imân, ilm ve irâde ve tekvîn sıfât-ı i l â h i ^ s i n i n b ü tü n k âin âta şü m ü ll^ ^ ıi bilüb tasdik etm ekden ib âret olur. ' (^ikr oltm an ş ü ^ ü l ve ih â ta ise m a h allin d e k a t’jyyen isbât edildiğiaden b u rad a te k râ ra hâcet yokdur. F akat bunu bilm ‫ ؟‬yüb in k â r etm ek im ân ve tevhîde halel getirecek, büyük bir cehâlet olm asm a mebni kazâ ve kader-i İlâhiye im ân vücübu, a y n c a tasrih olunmuş, ehemm iyet-i k a t’i ^ s i n d e n n âşı i^ân-1 ‫ ؟‬e r’i beyânına d â ir ehâdis-i sahihede ........ ‫ ا‬. . ‫م‬.‫ممم‬..‫م‬.‫مم‬ ٠٠٠٠٠٠٠٠.......... ٠٠...... ٠٠٠........... . ....‫ ر‬cümlesi ilâve buyrulm uşdur.) (Mes’ele) ‫ ؛‬K azâ ve kadere İm ân etm ek ^rz-1 k a t’i ise de ajunla ihticâc ve bir m a’siyyetin v u k û u n a i ’tiz â r m akam ında ona Istinâd câiz d elild ir. Zira ilm-i


TELHİS’ÜL KELÂM

— —

-

75

İlâhînin ‫^^؛‬١ m a ’lûm a tebeiyyeti y a ’n i herşey’i nasıl olacak ise Cenâb-1 H akk’ın ol veçhile bilm esi vâcib olduğundan, bi^ ku lu n fısk ve m a’sijryetine ilm n ilâhinin ezelen taallu k etm iş bulım m ası ceb^i iktizâ etmez. Çünki ilim sıfatı e f’âlin vücûdunda asi ve müessir değildir. ^ llâ h ü T eâlâ’nın irâdesi ve hâlk ve icâdı dahi ef’âl-i ibâd h ak k m d a dâim a onların ih tiy âr ve irâdelerine m utabık bulunm ak âdetullahm cereyânı m uktezâsından olm ağla herkesin ef’âlinde kendi irâdesi asi olm ak sabit olur. ^ u halde k ü fr ve m a’siyyeti tercih ve ih tiy â r eden1er sûistim âl ile T rsâtı fevt etmiş ve ilm ve irâde-i subhâniyyenin de o cihete taallûk etm esine sebebiyyet vermiş olm alarından dolayı hadd-i zâtın d a fâil-i m u h tâ r olm aları bâtıl olmaz. (Kazâ ve k ad er am ellerim izden b aşk a rızklarım ıza ve ecellerimize de (97 ) taallû k ediyor. B ununla bera b e r tahsil-i m aişet ve hıfz-1 sıhhat bâbm da atâlet ve adem-i d ikkât cihetini iltizâm la k azâ ve kadere bağla^ıb d u rm ak ^ayet mezm ûm ve ta h arr-i esbâb ile iştigâl lüzûm u şer’a n ve a^len m eczûm dur. Bu halde am el ciheti dahi böyle olm ak y a ’n i mükellefîn hakkımda m â d e ^ ki k azâ ve k a d e ^ n neden ib â re t olduğu m a'lûm değildir; dâim â h a y r ve meşr û ’ olan şeylere m ü sâreât ve ş ü rû r ve m eâsiden mücânebet olunm ak lâ z ı^ gelir. Yoksa dünyâ i^ün gece ve gündüz çalışm akda olduğum uz halde ah retd e m enfaati görülecek a ’^ â l-i sâlihaya gelince tekâsül edüb de, «takd!^-l İlâhî ne ise ö^le olacak ve bizleri süedâ defterine yazm ış ise elbette hükm ü z u h û r edecekdir, ‘ibâdete ne hâcet!» demek ^ek büyük gaflet ve m ünâfi-i sıfat-1 u b û d i ^ t dir.)


76

TELHÎS’ÜL KELÂM

FASL-I RABİ’ Yevm-i âhir’e im â n : Kıyamet gü nü nü ve ahvâl-i âhireti tam am en tasdik demekdir. Yevm-i m ezkûr kâinatın kâffesi (98 ) h a râ b ve zîru h la n n cümlesi zîr-i tü râ b olm asından bede’ il‫ ؟‬nihayeti olm ayan zam andan ibarettir. D ünyânm m üddeti tam ^m olub da t‫طق‬r ‫آ‬b ve tebdilime irâde-i sübhânİ3rye taallûk etdikden solara bir bayii zam an y a^m n rlar yağarak bikudretillâh e€S^d-ı halâık otlar ve ağaçlar ^ b i yerden bitecek ve nefc olım an sûr-1 İsrafil vasıtasınla ervahın ecsâda taallûkları h^sıl olacakdır. Ahvâl-i ahiretdeıı başka ahvâl-i berzâh dahî tasdik olunm ak lâzım dır. Berzahdari m aksadım ız dünyâ ile ahiret arasıd ır ki herkesin vefatından sonr^ b a ’s ve ih y â olunacağı zam ana k a d ar güzerân olan müddetden ibâretdir. İşte bu m üddet esnâsm da da i’tikâdı lâzım bir ta^ım ahvâl vardır. £zcüm le kabirde m ünker ve nek ir h a z r e tle ^ ^ n (*) (99 ) herkese rabbisinden ve peygamberinden ve dininden suâl etmeleri, ehl-i im ân ve salâhm n i’m et ve ra h a ta nâil ve k ü ffâr ile b a ’zı ‘usâtın azab ve m ihnete g iriftar olm aları hakdır. Tafsîlen beyânına dâir ehâdis-i şerife vârid olm uşdur. (Acâib-i melek ve m elekûtu m ü tâlâa ile küdret-i kâhire-i s a m ^ â n iy y e y i anlayıb tasdik edenler nazarıiıda aslâ istib’âd edilm eyen bu ^ b i umûr-1 m üm kine bilâtereddüd i’tirâf olunur. Bu babda şu k ad ar m ülâhaza etm ek kâfidir ki H aJdkatlerine d aîr tafsilât -1 lâzıme (Risâle-i H amîdiyye tercümesi) hâşiyelerinde m ezkûrdur.


TELHİS'ÜL KELÂM

rûh-1 insâniyyerLin eczâ-yı asliye-i bedene tallüi;ı, b a’delm evt bâkî olub âlâm-1 hissiyye ve m a’neviyyeyi idrâ k e kâbiliyyeti asla zail olmaz. R ahat ve lezzet de böyledir, Ahvâl-i â h ire t künh ve h akikati üzere bilinemezse de dü ny âda h e r ^ey’in n üm ûnesi ve m isâli bulunur. Ezcümle, inşân hâlet-i nevm de ‫ة ج‬zler ‫ ل‬kapalı ve bü tü n havassı idrâkden m u attal ve hâl! bulunduğu halde b a ’zen ne acâib hal1e r ve ne k a d a r m ahûf şeyler görüyor ve h a tta İZ tırâbm dan terler döküyor ve titriyor. Y anm da bulun a jıla r ise şu ızdırabm esbâbm ı m üşahede edemiyor1ar. Fakat bîçârenin hâline terahhüm d en de geri durm azlar. ^ irâ bilirler ki bu hâl, inşânı uy^nı^ bulunduğu halde olduğu gibi; uykuda dahî hem ân öylece rah atsız ve m üteellim eder!. ( 100 ) A ncâk hâlet-i nevm in zevâliyle esbâb-1 mezk ü re d ahî zâil oluyor d a insâeı kolay kurtuluyor. Eğer devâm edecek olsa b u nun azâb-1 c ism â n i^ e d e n ne fa rk ı kail‫? ؛‬ Filhakika azâb, vüsül-i elem den ib aret olduğu halde inşânı ısıran yılân veyâ akreb herkese g ö rü n ü r veyâ görünm ez olm ak m üsâvi olmaz mı? İşte esbâb-ı zâhire ile hâsıl ola» te’sîr, esbâb-1 ha‫؛‬iye ile de hâsıl olm ak kâbil olduğu şu m isâl ile kesb-i vuzüh ediyor.) (Mes’ele) : ^ a lâ ık m eczâ-yı asliyyeleri cem ’ edilerek b itte k râ r inşâ olunan cesedlerine ru h la rı taallük-ı tâm peydâ ederek cümlesi h ay ât b u larak mevk i’-i haşre cem’ olacakları da n u sû s -1 k a t’iyye ile SÜ b ü t bulm uşdur. ^ u husûsu in k â r eden felâsife, îrâs-1 şübhe ed^€^k bir söz söyleyememişlerdir.


TELHİS’ÜL KELÂM

(Biaymhî m a’d ûm un iadesi m üınlun olmadığına dâir ^i^ ^ a ^ ( 101 ) edille iJiâme ediyorlar. Fakat şu deliller sahih olm am akla beraber b ^ yüzden m aksadım ıza halel gelm ek im kânı d a yokdur. Ç ünki ifâde olunduğu üzere haşr-1 cism ânî cem-i eczâ ve iâde-i erv ah d an ibâre^ olub iâ d ^ i m a ’dûm husüsünün im tinâı teslim edilse de şu h ak ik at 3âne tahak k u k edebil^. M atlûb-ı kesb-i sevâb eden kim seye 1-‫ ل ة وأ‬n i’m et ve m ürtekib-i m eâsi o l l a r a ‫ م ءل‬1-‫ ل‬azâb olub, kâsib ve m ürtekib ise filhakika lâyetegayyer b u lu n an rû h ile eczâ-yı asli^^yedir. Bu halde şu eczâ tarz-ı âhire girse ve kendilerine bir tâkım eczâ-yı şâire dahi inzim âm etse, m âdem ^i evvelce a n la ra m üteâllik bulunan rû h ^ e aynen anla ra taallûk edecekdir; k e ^ â l-i adâlet üzere inşânın h e r ferdi kendi am elinin cezâsmı görm üş olacağı aslâ şübhe götürm ez. Nasıl ki b ir inşân geilçliğinde bir cinâyet edüb de ihtiyârlığı zam anm da m uâkabe edilmiş olsa, bun u n hey’etçe hayli tebeddül ve tahavvülü vâki’ olm ağla «muâkabe şahs-1 caniye olmadı ve ad âlet y e r i^ bulmadı!» denilm ek m a ’kül göı^lm ez.) İmdi vakt-i m ua‫ ^؟‬e n hulül etdikde, sür, İsrafil A leyhisselâm ’a nefh olunarak kâffe-i beni Adem mahall-i vâhide ( 102 ) cem’ ve h a şr edilecek ve hayli zam an in tizâr edildikten sonra H azreti F ü h r’ül-M ürselin Efendimiz tarafın d an v u k ü ’ bulan şefâat-1 uzm â ile fasl-ı hazâya bede’ olunacakdır. (*) ^öyle k i: Evvelâ bilâhisâb cennete dâhil olacak zevât, zıil'i a rşd a n kem âl-i i’zâzla dâr-1 cinâna sevk Bu şefâat Efendim izin hasâis-i celîlesinden olub şâir m ürselîn-i kirâm b u m akâm -1 m ahm ûda sâhib olm adıltlarını um ûm ehl-i m ahşere k arşı i’tirâf edeceklerdir.


TELHÎS’ÜL KELÂM

---

-

--

7&

edilüb bELküerln defter-i am elleri kendilerine i’tâ ve m izanda vezn edilecek ve vârid olan suallere cevâbla n m utâlebe olunacak ve havz-1 kevserden içmelerine m üsâade olunan zevat an d an içecek; ve sırat üzerinden l^erbiri kuvvet-i îm ân ve hüsn-i am elleri sâyesinde ve a n a göre sü r’â t ve betâet üzere geçeceklerdir. (^U abvâlin tafsilâtı kütüb-i ehâdisde mübeyyen. olub ayrıca kitâb te’lifine m ütevakkıf dır.) , ( 103 ) İşte bu veçhile sırâ td a n geçmeğe m uvaffak olanlar büâsebk-1 azâb cen،ıete dâhil olurlar. B u n lan n m â’dâsı cehennem e dü^dükle^ halde eğer ehl-i îm ân iseler g ünahları m ik d â n y âh u d d a h a az b ir m üddet m uazzeb olub b a ’dehû cehennemiden çıkarlar. Am m a (m aazallah) im ânsız bulud an kesân, ilelsbed nâr-ı cahîm de süzân o larak kalırlar. C ennet n i’m etleri rû h â n î ve cism ânî k ısım larına m ünkasim olduğ^ı gibi cehennem deki azâb d a bu veçhile i^ y e inkısam eder. ^ z â iz - i ruhâniyyenin en büyüğü ve h er n i’m etin eşref ve a ’lâsı c e^ âl-i H akk’ı m üşâhede ve rıdvân-1 İlâhîyi ıh râzd an ib âret olmağla; â ’lâm-1 ruhâniyyenin. eşeddi bu devlet-i uzm âdan m ah ru m k alarak mazhâr-ı gadab-ı İlâhî kurûn-1 kahr-1 n âm üten âh î olmakdan İbaret olacağı em r-i âşikârdır.


l

Og â t ç e


LÜGATÇE (A) Acâib-i mülk = Dış görünüşün şaşırtıcı hayret verici hâli. A ^ e t = Düşmanlık, Kin. Husûmet. Aded-i muajryen = Kat’i olarak belli olan mikAdem-i dikkât = Dikkatsizlik. Adem-i ta’yin = Yerinin ve vazifesinin belli 1‫ ه‬maması, tayinsizlik. Âdi = üstünlük ^ r k ı olmayan, kıymetsiz. Âher = Başka, diğer, gayrı. Ahkâm-ı ameliye = ^iil olarak işlenmek 'sûretiyle ©lan hükümler. Ahkâm-ı celile = Mukaddes Kânunlar, Şeriat hükümleri. Ahkâm-ı hendesijrye = Geometri hükümleri. Ahkâm-ı i’tikâdiyye = îm â n hül<:üm!eri. AJıkâm-ı şer’iyye = Şer’i hükümler. Ahlâk-ı cemile = ^ k güzel ahlâk, AMâk-ı ^ d ^ a = üstü n ahlâk. Ahlâk-ı memdûhe = Medhedilmiş, övülmüş güzel ahlâk. Ahlâk-ı mezmûme = ^emmolunmuş, çirkin ve kötü ahlâk. Ahsen-i sûret = En güzel şekil, biçim. Ahvâl-‫ ؛‬kulûb = Kalblerin hailleri. Akâ^d-i dîıûyye = Dini imân esasları. Akîb = Bir şeyin ardmdan gelen. Arkası sıra giden.


TELHÎS'ÜL KELÂM

Akl-1 selîm = H ak ve hakikati ayırabilen akıl, d ür şünüş. Aksâm-ı adide = Birçok kısım lar. Akvâl = Kaviller, sözler. A[^ m â hüve aleyhi = Em roltuıdukları h âl üzerıne. A lâm ât = Alâm etler, izler, nişanlar. Âlâm-ı hissiyye = Elemler, hisler. A lâniyet = Açıklık. Herkesin gözü önünde, bir şe^ n dış ^üzü. Ale’I arş = A rşa dair, arş üzerine. A lehtlâk = Umûmiyyetle, m utlaka. Âlem-i m ülk = B ütün cihanın dış tarafı, dış yüAle^^a^ii = H akikatini öğrenm ek üzere. A lettertîb = te rtib i üzere. A’m a = Kör, gözü görmeyen. A ^ â ‫؛‬i-i sâliha = Sâlih, i^i ameller. Amme = Herkese âid, um ûm i ©lan. ^ m ii = Y apan, işleyen, sebeb. An kizbin = ¥ a la n üzere. A’râ z = ^esâdüf, rastgele. A raz = işâret, alâm et. Tesadüf, kazâ. Â nz = Sonradan olan şey, yapışan, takışan. A rûz = Birisine ârız olan iş ve ihtiyâç. Arşi = ^İviyyete âid ve müteâllik. Arz-ı iştiyâk = A rzusunu, hasretini bildirmek. Arzî = Toprağa âi^• ve m üteallik, sem âvî olma^an. A rziyyet = A rza âid oluş. Â sâr = Eserler. A slah = £‫؛‬n sâlih. Aşere-i m iibeşşere = Cennetle m üjdelenen on sahâbî. A ^ ie t = Tembellik.


TELHİS’ÜL KELÂM

A tüzzikr = A şağıda zütr edileceği üzere. A varız = A nzalar, noksanlıklar. A2‫؛‬âb-ı cism ânî = Bedenle ilgili azâh, cezâ.

Bâb = Kapı, kısım, fasıl, parça, bölüm, m evzu’. Ba’del m evt = ö lü m d e n sonra. Ba’dem â = Sonra. Bâdi-i n a ^ r = Sebeb, vesile olan görünüş. B ahâdır = K ahram an, cesur, yiğit. Bâis = Gönderen, sebeb olan. Yeniden y aratan Allalı Azze ve €elle. Bâis-i n efret = N efrete sebeb olan. Bâki = Ebedî dâimi, sonu gelmez. B âlâda = Yukarıda. Ba’s = Yeniden diriltme, iiıyâ. B âtâet = Yavaşlık, ağırlık, a ğ ır davranm a. B â^n = İç, i^^^zü. Bedâyi-i âlem = C ihanda yeni ihdâs olunm uş şeyBedâyi-i m ahlûkât = Yeni İhdâ 5 olmuş, yaradılm ışlar. Bede’ = Başlayış, b ir şey’i başka ‫مح‬mdafl evvel işleme. Bedîhî = Deül ve isb âta m uhtaç olm ayacak derecede açıklık. Beht = Şaşkmlılt, hayranlık. Bekâ = ‫ ه‬ev‫ؤ‬m l‫ ث‬k, varlığınm sonu o l^ a ^ a k . Belâgât = h ak ik atli, güzel söz söyleme san ’atı. Ben! isrâil = İsrail oğulları. Berâhin-i sâlife = Evvelce geçen deliller, ibürhânlar. B,erâhin-i vazıha = Açık, belli b u rh an lar, delil1er.


TELHİS’ÜL

kelâm

Bervechiâtî = A şağıda olduğu gibi. B erzah = D ünyâ ile ah îret arası, iki alem arası. Bey’ü şirâ = Alış veriş. Beyn = Ara. Biaynihî = Ayniyle, olduğu gibi, tıpkı. B ihaber = Habersiz. B ihakkın = Hakkıyla. Biinâyetillah = A llah’ın yardım ı ile. B i^ d = Beldeler, m em leketler, şehirler. B ilâihtiyâr = İhtiyarsız, istem iyerek. B ilâikrâh = Zorlam adan, ik ra h olm adan. Bilâkeyfe vel in h isar = ^ e ^ ‫؛‬iyetsi^ ve hududsuz. Bilâiştibâh = Şiibhesiz. Bilâözr = Özürsüz. Bilâsebk = ilerlem eksizin, vâki’ olmaksızın. Bilâşübhe = Şübhesiz. B ilâtahalliif = Değişmeksizin, geride kalm aksıB ilâtereddüd = Tereddüdsüz, şübhesiz. Bilâ ziyâde velâ noksan = Ne fazla n e noksan. Bllbedâhe = Açıldıkla, aşik âr olarak. Bilcümle = Hep, bütün, toptan. Bilittifâk — Birleşerek, toplanarak. B inâenalâzâlik = Bundan dolayı, b un u n üzerine. B itarîk’d-âhâd = Bir ^ok yolla. Bizzarûre = Zarûretsiz. B urak = Cennete m ahsûs b ir binek vâsıtası. B utlân = Bâtıl olan, bâtıllar. Bülegâ = Edebiyâçilar. (C) Gâlzât-ı akli^^e = Aklen m üm kin olanlar. Câmi = Cem edici, toplaîncı, içine alan.


TELHÎS’ÜL KELÂM

87

Cânib-i celîl-i ‫ = أ طقل؛‬Büyük ve ulu A llâh tarafından. C âri =" C eryân eden, akan, geçen, yürüyen. Cây-i gîr = Temelleşen, yerleşen, pâîâdâr. Cây-i hafâ = Gizlilik m akam ı, yeri. C ebr = Zor. zorlam a, düzeltme. Celâl = Büyüklük, ululuk. Cemâdâ^ = K atı cisimler, cansızlar. C e ^ â l = Yüz güzelliği. Cemâl-i H akk = AUah’m cem âlini m üşahede etmek, görmek. Cemî’ = Bütün, hepsi. Cemî’ edyân = B ütün dinler. Cemm -1 gafir = Büyük cem âat, in şân kalabalığı. C evârih = Y aralıyan, çürüten. Cevâz = îzin verme, m üsâade. Cevheriyet = Bir şey’in özü, esâsı, ^ k kıym et verilen ve az bulunan şeyler. Cezm = K at’i k a ra r, yemin. Cezmen = K at’i olarak, k ararlı, yem inli olarak. Cihet-i hüsnî = îyi ve güzel yönler, taraflar. Cirm-i kamer = A 3rm cismi. Cizye = M üslüm an olm ayan teb’a d a n alm an verC ünûn = Delirme, çüdırm a, delilik. Cüzzâm = tn sân vücûdunda çıkan çıbanlar y a ra la r nieydana getiren m iskin hastalığı.

D akîkûs-sun’e = Nâzik, ince eser. 11‫ = ق ه‬Delil ‫ م‬1‫ عو‬. Yol gösterici. Bildiren.


TELHİS’ÜL KELÂM

Dalâl = Doğru yoldan sapmak. Dalâlet = Hak ve hakikatden sapmak. Dâr-ı cinân = Cennetler diyarı, âhıret. Delâil = Deliller, Isbâtlar. Delâlet = Yol göstermek, işaret, delil olmak. Delâlet-i zanniye = Zan ile olan işaret, yol ٤ tennek. Derakab = Akabinde, hemen, derhal, çabuk. D er^eyân = Arada, ortada olan şey. Dıhk = Gülmek. Dîn-i cedid = Dînî yenilikler. (E) Ebeveyn = Ana ile baba. Ebsâr-ı a’dâ ‫ ء‬Düşmanlarm gözleri. Ecsâd-ı halâık = Mahlukât cesedleri. Ecsâm = Cisimler. Ecsâm-ı lâtife-i nurâniye = ^ u râ ^ , lâtif cisimler. Ecza = Cüzler, parçalar, kısımlar. Eczâ-yı asliye = Aslî kısımlar. Edille = Deliller. Ef’âl-i mükellefiye = Bir insanm mükellef olduğu işler, diller. Efdâl-i beşer = Insânların en iyisi. Efdâlünnâs = Insânlann faziletlisi, iyisi. Eflâk — Dünyâlar, gökler, âlemler, felekler. Efrâd = ^erdler. Ehl-i istikâmet = Doğru yolda olanlar. Eimme-i erbaa = Dört imâm. Einune-i fukahâ-yı ızâm = Büyük fıkıh imânlaEkâbir = En büyükler. Elfâz = Lâfızlar, sözler, lügatler.


rELHÎS’ÜL KELÂM

ElJıâsıl = Hâsılen, meydâJie gelerek. Elvân ‫ ء‬Renkler, m uhtelif görünüşler. Em ânet — Birisine korum ası için bırakılan şey_ Eminlik, istikâm et üzere ©l^ak. Em ârât-ı tekzib = Alâmetleri, nişaneleri yalanlam ak, in k â r etmek. Em raz = U s ta lık la r, m arazlar. Emr-i fıtrî = Y aradilışdan ‫ ه‬1‫ ع ه‬iş, madde, husûs، Enbiyâ-yı izâm = Bü^aik peygam berler. Enin = Acı veya sızıdan inleyiş. Envâ-ı icmâliye = özetlem e çeşitleri. Envâ-ı .m araz = Çeşitli dertler, belâlar. Envâr-ı ilm — İlmî n u rlar, a y d m lı^ a r. Erbâb-ı b id'ât = Bâtıl i’tikâd sabible^. Erbâb-ı tahkik = H akikatleri delilleri ile bilen, m a h âret sâhibi insanlar. Erkân = Rükünler. Erkân-ı dînîye = ‫ أ ه‬n ‫ ل‬esaslar, temeller, rükünler، Esâbî’ = Parm aklar. Esbâb = Sebebler, vâsıtalar. Esbâb-I hafiye = Gizli sebebler. Esma’ = b u la k la r, işitmeler. Esvât = Sesler, savtler. Eşedd = ‫ ه‬a h ‫ ه‬şiddetli. Eşhas = Şahıslar. Eşkâl-i a ’zâ = Bedenin h e r b ir uzvunun şekilleri.. Eşref = En şe re fi, d a h a şerefli. Evkât = ¥ ak itler. Evâm îr = Emirler, vazifeler. Evâmir-i İlâhiye = İlâhi em irler, vazifeler. Evsâf-ı beşeriye = insânî vasıflar, sıfatlar. Ezâîm-i m asn u ât = ^ a t ’i k a ra rla yapılanlar. Ezdâd = ^ıdlar, m ukâbil ve m uhalif olan şeyler. Ezher-i €İhet = Yönün saflığı parlaklığı.


‫؛‬٠٠

-

TELHİS'ÜL KELÂM

Ezvâc-1 tâ h irâ t = Peygam berim ize (A.S.M) ailelik etm ek şerefine erm iş m übarek hânm ılar. (F) Fa’âJ-i m u h ta r = Serbest ‫ هل ه‬r ‫ ه‬k çalışan, iş ya.pan, Cenâb-ı Ha،kk. Farziyyet = Farz oluş. F^^i^ ;= Bozguncu, dpğru olm ayan, müfsid. Fasl-ı ‫ ق و‬d ‫ = ^ل‬Altıncı kısım. Fâtır-ı akdes = En kudsi ve benzeri bulurunayan -şejâ y a ra ta n Allah. F^tır-ı k u d re t = Benzersiz k u d re t sahibi, Alla^^i * Fatîn = îleri derecede akıllılık, ^ h i n açıklığı. Fazl-ı İlâhî = A llâh’dan ‫ ه‬1‫ ع ه‬İhsan, kereni, üslünlük. Felâsife = Filozoflar, düşüncesiz, kayıtsız, ra h a t yaşayanlar. Fena = ¥okluk, yok olma, geçici dünya, bekâJun 2iddı. Ferâiz = Farzlar. Fesahat = Açık ve güzel ifadeli konuşm ak. Fevât = Fevtler, ölüler. Fevkinde = ü stü n d e, yukarısm da. Fevt = Ölmek, kaybetm ek. Fezâil = Faziletler, üstünlükler. fık d a n = bokluk, b ir şeyin belirsiz olması, yitirm ek. Fırka = Parti, insan ^ ı b u , bölük. Fısk = G ünâh. H ak’dan ayrılm ak. Fil’asi = A slında olduğu gibi. Fil’h akîka = H akîkatde, esâsında, doğrusu. F ürû' = Bir kökden a d ılm ış kısım lar, dallar, b ir ■sülâleden gelmiş torunlar.


TELHİS’ÜL KELÂM

'

»١

Füsehâ = Güzel ve usûle uygun konuşabilenler. F ü tû r = Yeis, ümitsizlilt, us‫؟‬mç, gevşeklik. ‫ ^؛‬١ G arabet = Y abancjlik, gariblik, tuhaflık, acizlik, gizli e l^ ^ k . G arâib = A câlb şeyler, h a y re t edilecek şeyler. G aza = Dîn u ğ ru n d a k ^ ir le r le yakılan m ücâdele. G iriftar = Tutulm uş, yakalam nış. Girive = Çıkm az yel, çıkm az sokak. Güldeste = Çok güzel şeylerden b ir tutam . G ü z e ^ n = ^ ^ e , geçiş. (HJ Haber-i vâhid = ^ ir sahabeden ve^a b ir koldan gelen sahih hadis. Habib’ü r-rah m ân = R ahm an olan A llah’m sevgiHadd-i kem âl = O lgunluk hâli. Hadd-i te v a tü r = Ağızdan ağıza y a d la n haberlerin sm ın. Hâdis = Yeni, sonradan olan şey, değişen. ^ad is-i sahih = H akkm da şüphe edilemeyen ve doğru senetlere ve râvilere isnâd edilerek k a t’i bilinen hadisdir. H âdisiyyet = Hudûs etmek. ^ ık ^ ak , m eydana gelmek. H afaza = M uhafızlar, m uhafız melekler. Hâiz = ^âhib. Mâlik. Y er tutan. A kranm dan m üm taz olan. H akâik = D oğnı olan asıllar, hakikatler.


TELHÎS’ÜL KELÂM

Hakka = Doğru olarak, gerçek, h ak ik at olaraJc. Hâkim-i zülcelâl = Hükmeden. Celâl ve ululuk sahibi olan ^llah. Halâık = M ahlûkât, yaradılm ışlar, tabiatler. Halâs = K urtuluş, necât bulm a. Halel = ^o^ukluk, eksiklik, başkası tarafm d an verilen zarar. H ‫حل ة‬t -‫ ل‬nevm = ^^^ku ve rü y â hâli. Hâlet-i mezkûre = ^ k r e d il^ iş hâl, keyfiyyet. Hâlıkıyyet = Yaratıcılık. Halk edicilik, icâd ve takdir. Hâl-i y a la za = Uyanıklık hâh. Hallâk-ı âlem = Âlem in yaratıcısı. Hallâk-ı müteâl = Ali, büyük, halk edici, y aratıcı Cenab-ı Hakk. Hamele-i arş = Cebrail, !srâ^l, Mîkâil, Azrail (Aleyhimüsselâm) Harâb = V irân, ıssız, yıkık, perlşân. Harf-ı vâ^ld = H içbir h a ^ , hiçbir söz. Hasâis = Bir şeye, birine has olan kem iyetler. Hasebiyle = Gereğince, dola^sıyla, cihetiyle, alâkasıyla. Hasenat = Güzellikler, iyilikler. Hasse-i lâzime = Gerekli olan kuvvet, hâl. Haşr-ı c ism â ^ = Cisimle b erâb er diriline, bedenle ^ n haşri. Hâtem’ün-nebiyyîn = ? e y g a ^ b e rle rin sonuncusu. Hâkime = Soiı, nihâyet. Havârik = Acib ve garib olan hâdise, in şân d a h ay ret ve^a h ay ran lık uyandıran şefler. Havass = Hasseler, duygular. Havâyic-i beşeriye = Beşerî ihtiyâçlar. Ha^^" = Korku, A llah’dan korkm ak.


TELHÎS’ÜL KELÂM

-

.

‫ص‬

Hâvî = İçine alan, kaplayan. Havz-ı kevser = Cennetde bir havuz. H azer = Çekinmek, sakınm ak. H azerât = H ürm et m aksadıyla büyüklere verilen lınvân. H azretler. = Şekil, süret, görünüş, b irlik teşkil eden şahısların mecmuu. H ev^ = istek, nefsüı isteği, düşkünlük. Hıfz-J sıh h a t = Sıhhatin m uhafazası. H ırm ân-ı şefaat = Şefâatden m a h r ü ^ oluş. Hibe = Bağışlama, verme. Hikmet = H erkesin bilmediği gizli sebeb. Sır. H ilâf = ^ers, karşı, ^ıd, m uhalefet etmek. Hilkat-ı Âdem = Âdem A leyhisselâm ’ın yaradılıHudüs = Yeniden m eydâna gelmek, yok iken V Ü €ûda gelmek. Hulûl = Girme, dâhil olma, içine gizlice giriş. H uruç = Çıkma, dışarı çıkma, çıkış. Hutbe = Hatibim miı^berde h alk a verdiği din! nasihât. Hüccet-i kavliye = ^elil olan söz, kavil. Hüsn-{ h a tim e = îm ân ile âhirete gitmek, netice‫ األ‬iyi bir halde bitirm ek. ١

(1 )

!brâz-ı efdâJiyyet = iyilikler kazanm ak, llel = İlletler, h a s ta lıla r , sakatlıklar. ^tâb = A zarlam ak, şiddetle hitâb etmek, tekdir etmek. Itlak = Salıverme, koyuverme, ıttıla ’ = Haberi, m a’lûm âtı bulunm a. Islâh-ı amelî = Âmeli düzeltmek.


٠٠

■ ■ ■

-

TELHÎS'ÜL

kelam

)‫(إ‬

İbâd-1 mü'minin = Mü’nüıı kuüar. ibâhe = Sevâb veya günâh olm am ak, m übâh ol m ak, helâl kılmak. ibârât = Bir ifâdeyi m eydâna getiren kelime ve cümleler. ib râz = Göstermek, m eydana koymak. Ibdâ’ = Misli g e ^ e m i^ b ir eser m eydana koymak, îcâd. Ibkâ’ = B ^kile^tir^ek, devâm lı etmek. iblis-i !‫ = ش ق‬Lâ’netli şeytân. ibtâl = ^ ü k ü m sü ^ bu-akmak. Ç ürütm ek. îbtidâen = îlk olarak, başlangıçta. ibtidâr = Bir işe s ü r’atle, çabukitıkla başlam a. icmâlen = Kısaca, özetliyerek, kısaltarak. Icrâ = Bir işi 5rürütmek, yerine getirm ek, ya‫ ء‬mak. ictihâd = ^ e ria t’m ^ r ’i m es’elelerdeki hüküm lerin i usûlüne uygun ve ^am gayret ederek ehil b ir «inü‫ ؟‬tehid» olarak istinbât etmek. Ictimâ-ı Aâkızeyn = K arşılıklı iki zıt şeyiı^ birleşmesi, toklanm ası. î'dâm = V ücûdu o rtad an k ^ d ırm a k , yok etmek, idhâl = ^ â h il etm ek, i^ n e alm ak, sokmak. ‫ أ‬dr‫ ة‬k = Anlayış, kavrayış, akıl erdirm ek, ifâ-yı teşekkür = Teşekkürünü gerine getirm ek, yapm ak. Ifhâm = Bildirmek, anlatmak. ^ r â t = A şın ^ tm e , pek ileri varm a. îhâm = Vehme düşürm ek, vehim lendirm ek. ihâta-i u^ûl = Akim sardığı, kabül etdi^i şey1er.


TELHİS'ÜL KELÂM

ihbâr = H aber verm ek, haber alm ak, alm an haberi anlatm ak. İhdas = M eydana getirm e, ortay a çıkarm a. İhraç = Çıkarm akj dışarı atm ak. Fazla m alı y u rt dışına gönderm ek. ihrâz = NâU olmak, kazanm ak. Birisini güzel b ir sûretde korum ak. ihticâc = Delil, vesika, şahid göstermek. İ h ^ ^ = Karışıklık. Zıt veya fark lı düşünmek. İhtim ^l^t = İhtim aller, olma«ı m üm kin olan şey1er.

İhtiram = Ta’zim o lu n m ^ , hürm et, saygı, ihtiyat = Tedbirlilik, ileriyi düşünm ek, ihyâ = Diriltmek, yeniden h a y a ta kavuşturm ak. ‫ إ‬k‫ = ’خ‬V uku buldurm ak, m eydana getirm ek. Fen â b ir şey yakm ak. İkâme = herleştirm ek, vücûda getirm ek, o tu rtikâme-i hü€€6t = Delil m eydana koymak, vü^üda getirmek. ikdâm = G ayret ve sebatla çalışma, devam lı çalışma. ‫ ؛‬١^ ^ = Birisine k â fir dem ek ve^a denilm ek. İkmâl = Kemâle erdirm e, tam am lam a, bitirme,, eksiğini doldurm a. İkrah = imrenmek, tiksinm ek, bir işi istem iyerek yakm ak. ikrâr = Açıktan söylemek, kabûl ve tasdik etmek, iktidâ* = ^âbi’ olma, uyma, iktisâb = Kananmak, tahsil etrhek, elde etmek. İktizâ = Lâzım, gerek, işe yaramak, i’lâ = ¥ükseltm e, ^ikseltilm e, şân ve şöhreti^ artırma. İlâ yevm’il-kıyâm = Kıyam et gününe kadar.


TELHİS’ÜL KELÂM

ilelebed = Ebediyyen. İlhak = İlâve etmek, eklemek, katm ak. Ilm-i kelâm — Cenâb-1 H akk’m zât ve sıfâtıadan, n ü büvvet ve risâlete âîd m esâilden İslâmî esâslar dâiresinde bahseden ilim. ilm-i usûl = Delillerden hükm ün nasıl çıkarıldığıni öğreten ilim. İltihâk = Karışm ak, katılm ak, yetişmek, iltiyâm = Y ara kapanm ası, iyi olması. Cem ölmak. Zemmolunmak. İltizâm = Kendi için lüzum lu sayma, i^âb ettirİ lz â ^ = Söz ve fikirde galibiyet, isnâd ve isbât etmek. İmân-ı icmali = Taraf-1 nebeviden h e r ne tebliğ buyruldu ise cümlesi h ak d ır diye tasdik etmek. im ân-ı kâm il = Kemâle, olgunluğa erm iş imân. Imân-ı tafsili = ^ ü tü n tasilâtıyla imân! esâsları bilmek ve yaşam ak. im âte = Ö ldürmek, fen â etmek. İm tisal = Uymak, bağlı olmak, tâb i’ olmak, inkıy âd etmek. İn’âm = ^ im e t vermek, ihsân etmek, iyilik etmek, inâyet-i bârî = ^ lla h ’m yardımı, indinde = T arafm da, nezdinde, yanm da. İnfaz = (Emri) yerine getirme, yapm a, ö te tarafa gççme. Infiâlât = G ücenm eler, aksi tesirler, teessürler, ^ f ik â k = Yerini terketm ek, a y n düşme, yerinden ayrılm ak. infisâl = Olduğu yerden ayrılm ak, yeni b ir fasıl a geçmek. inkıyâd = itâ a t etmek, boyun eğmek. İnşâ = Yapmak, vücûda getirm ek, yaratm ak.


TELHÎS’ÜL KELÂM

-

-

--

-

٠?

inşlkâk = İkiye ayrılm ak, çatlam ak, yarılmak, in tifâ = Fayda te’m in etmek, m enfaatlendirm ek. İnzim am = Birbirine ilâve olunm ak, katılm ak, yapışm şk. irâde-i ezeliyye = Başlangıcı ©İmayan emir, Allah ’m takdiri. îrâ s = Verme, verilme, icâb etme, gerekme, îrâs-ı şübhe = Şübheye sebeb ©İma, şübhe verme, ircâ’ = ^ r i çevirmek, ^e^ döndürmek, irsâl = Göndermek, gönderilmek, yollamak, irtikâb = Kötü bir iş işleınek, bir işe karışmak, isâbe-i muti’ = Mutileri ^evabl^dır^ak. îsâl = IJlaştırmak, v ^ ıl etm ek yetişti^ıek. îsmet = GünaJısızlık, ma’sumluk. Peygamberlik vasıflarmdan bingidir. İstiâne = 'D uâ, yardım istemek, istib’âd = Uzaklaşma, ihtim âl vermeyiş, yakıştırmayış. İstifsâr-ı hikm et = Hikm etini sorup anlam ak, ifâde istemek. istiğrâb = Şaşırm ak, gârib bulm ak, taaccüb etmek. îstihbâb = Bir ş e ^ iyi ve güzel addetm ek. Müstehâb etm ek ve olmak. istihfâf = K üçük ve aşağı görmek, küçümsemek. İstihkak = K azanılan şey, h ak edilen, hâkkm ı alm ak veya istemek. Istihlâl = Helâl saym ak, helâlleşm eyi istemek. İstihza* = Alay etmek, birisi ile eklenmek, istikbâh = Kabin, çirkin görme, ayıplam a, îstikm âl = İkm âl etmek. Bir şeyin olgunluğa, kem âle erdirilmesi. istîlâ-ı m uhabbet-i İlâhiye = Kalbin Ceıiâb-1 H akk’m m uhabbeti il© dolma$ı.


TELHÎS’ÜL KELÂM

istilzâm = Lüzumlu olmaJi, gerektirm ek, ^ : m addetm ek. İstim â’ = Dinlemek, işitmek, kulak vermek, istinâd = D ayanm a, güvenmek, sened veya delil söylemek. Istinbât = Bir söz ve ‫ن‬٢‫ ه‬bir işden gizli b ir m a ’nayı m eydana koymak. istiva = M üsavi ©lu§, istikâm et ve k a ra r, kem âlin sabit olması. iş’â r = Yazı ile h a b er vermek. A nlatm ak, bildirmek. îştibâh = g ü b re le n m e k , ^übbe etmek. İştirak = O rtaklık etmek, hissedar olmak, i’tâ = Vermek, bahşetm ek, ih san etmek, i ’tikâd = İnanm ak, sıdk ve doğruluğuna kalben k a ra rlı olmak. i ’tim âd = G üvenerek bağlanm ak, e m ^ y e t etmek, ittib â ’ = Tâbî’ olmak, arkasm d an gitmek, itâ a t etmek. ittifâk = Birleşmek, birlik olmak. İttihâz = Edinme, kabül etme, kullanm a, ittisâf = Vasıflanm ak. M uttasıf olmak. Bir hâl takm m ak. İttisal = U laşm ak, bitişmek, yakınlık, bağlılık, kavuşm ak. iz*âf-ı kesîre = Pek ^ok misli. İzâJe = O rtadan kaldırm ak, m ahv etm ek, gidermek. iz’ân = Anla^^ş, akıl, zekâ, idrâk, bilmek. İzm ihlal = Bozu ‫ ء ظ‬gitmek, yok olmak, perişân olmak. (Kî Kabîh = ^ r ^ in , fenâ, kötü.


TELHÎS’ÜL KELÂM

Kâbil-i ta ’dât = Sayılıp, sıralanm ası m üm kün olan. Kabl’en-nübüvveh = N übüvyetden evvel. Kader-i m üşterek = O rtak kader. K adh = Zemmetme, çekiştüm e. Kadîm = Eski zam an, evveli bilinm eyen h âl ve keyfiyyet. Kâffe-i ben! Âdem = B ütün Âdem oğulları Kâffe-i edyân = Bütün dinler. Kâffe-i şerâyi’-i enbiyâ = B ütün nebilerin şeriatK ahhâr-ı aziz = Gâlib ve h e r an kahretm eye ^ ^ k tedir (A llâhüT eâlâ). Kâim = A yakda duran, mevcûd. Kâmilen = Noksansız, eksiksiz olarak, tam elaKâmil’ül-ilm = Eksiksiz, kusursuz, kem âlde oian ilim. Kâsib = Kesb eden, kazanan, elde eden. K at’â = Aslâ, hiçbir zam an. K at’il b u tlan = Şübhesiz ve m utlak bâtıl olan, Kavânîn-i tabiiyye = Tabiat icâbı, A llâh’ın tabia td a yaratdığı kânunlar. Kavi = Söz, anlaşm a, sözleşme. Kavl-i tah k ik = Doğru olup olmadığı araştırılm ış Kâzib = Yalancı, yalan söyleyen. Kaziye = Hüküm, k a ra r, fikir. Kefalet = Kefil olmak, b ir kişinin işini üzerine almak. K em âlât = Faziletler, i^^likler, mükem mellikler. Kemâl-i i’zâz = O lgunlukla h ü rm et etmek. K erâhet-i tahrîm iye = H aram a ^akm m ekruh. K erahet-i tenzîhiye = Helâle yakın m ekrüh.


100

TELHİS’ÜL KELÂM

Kerem = îzzet, şeref, inâjfet. Kerhen, = Istemiyerek, tütsinerek, zoraki. K errûbi = M eleklerin büyüğü. Kesb = Kazanç, çalışmak, elde etmek. Kesb-i tahsil = ilim kazanm ak. Kesb-i vuzuh = Açık ve anlaşılır şekil kazanm ak. Kesret-i ilim = İlm in çokluğu, bolluğu. Ketm . = Saklam ak, ^ le m e k , sır tutma,k. K eyfem âyeşâ’ = Nasıl isterse, istediği gibi. Keyfiyyet = Bir şeyin esâsı ve içyüzü, nasıl 0İduğu ciheti. K ıraat = D üzgün ve çabuk okuma. Kıssa = V ak’a, ib ret verici hikâye, fıkra. Kısm-ı va’d = Söz verilen kısım lar. K ibr = Kendisini büyük gösteriş, büyüklenm e. K ifayet = Yeterli. K itabet = Yazmak, kâtiblik. Kitmân-ı h ak ik at = H akikati gizlemek. Kizb = Yalan, y alan söylemek. Kizb-i m ahz = Sâfi, hâlis yalan. K ubuh = G ünâh ve çirkin hareket, k abâhat. Kudret-i kâhire-i sâm edâniye = Sam ed olan Alla h ’m kahreden kudreti. K udret-i tâm m e = Tam ve noksansız kudret. Kulüb-i kudsiyye = M übarek kalbler. K üffâr = Kâfirler, gâvurlar, A llâh’ın Şeriatını beğenmiyenler. K ülliyât = Bütün, hepsi. K ünh = Bir şeyin aslı, cevheri, m ik d â^, özü, nihâK ütüb-i kelâm iyye = Kelâm ilmiine d âir olan kitaplar, K ütüb-i sâlife = Evvelce geçen kitablar. £ski ümm etlerin kitab lan .


TELHÎS’ÜL KELÂM

101

Kütüb-i siyer = insânlarm , gidişinden, yollarından, tarzların d an bahseden kitaplar. Kütüb-i şe r’iyye = Ş er’i kitaplar. ،L) Lâhık = Yetişen, ^laşa^, eklenen, k atlanan. Lâik = ‫ ^ أ ه‬olm ayan şey, sistem, prensib. Şer’î k â n u n la n redd. Lâîn-i ebedi = £ b e d i ^ n lâ ’netlenm iş, kovulmuş. Lâtenâhî = Nihâyetsiz, sonsuz. Lâyetegayyer = Değişmez, bozulmaz. Lâyezâl = Zeval bulm az, ^ok olmaz. Ledel iştibâh = Şübhe anm da. Leyl’ün-nehâr = Gece ve gündüz. Lezâiz = Lezzetler. Libâs = Elbise. Lihikm etin = hik m etin d en dolayı. Lisân = Konuşm a dili, lehçe.

M âada = Başka, ^azla. B undan g a y ^ ... M aânî-i sahihe = Gerçek ve hakikî m a’nâlar. M eâzallâh = ^ lla h m uhâ£aza b u ^ ır s u ^ m a’nasm da istiâne. M a’bûd-ı bi’l-hakk = H akkıyla ibâdete lâyık olan ^ ila h Celle Celâluh. M a’deniyyât = M âdeni oluşlar, toprak d an çıkan M a’dûd M a’dün M afevk M a’füvv

= = = =

Sayılan, belli, addedilen m uayyen. Aşağı, ^ t , alt derece. ü stü n ü , üstü‫؛‬ı olanı, b ir şeyin üstü. B ağışlanm a.


‫س‬

-

TELHIS’ÜL KELÂM

Mağfiret-i zünûb = A llah'ın g ü n ah ları afvetmeMa’rifet-i sübhâniyye = A llah’ın h er şeyi sübhân sıfatıyla bilmesi. Mahâl-i vâhid = Bir tek ^er. Kıyâm et günü m ahşer halkının toplandığı yer. ^^^hiyet = Nasıl olduğu ciheti. Mahmûl = Ham i olunmuş, yüklenmiş. Mahûf = Korkulu, tehlikeli. Mahzar = H uzûr yeri, H azır olma. G örünüş. Mahz = Sâfi ve hâlis, katıksız, sı^ . Mahz-ı tafaddul = Sâdece faziletini iddiâ etmek. Mahzûl = Hakir, kıymetsiz olmuş, hor, rüsvay. Makbûl = Beğenilen, kabül olunan, sevabİJ. M akhûriyyet = K ahredilm ek, m ahvedilm ek, m ağlûbiyyet. Mâlik-i mutlak = K at’! ve şüphesiz herşeyin sâhibi olan Allâh. Ma’lûm = Bilinen, belli. Ma’lûmiîryet = Bilinenler, bilinen şeyler. Ma’rifetullâh = İlâhî hakikatlere vukûfiyyet. Ma’rûziyyet = Bir şeyin te'sirine uğram ak. Arzedilen, takdim edilen. Ma’siyet = Jâatsizlik, günâh. Maslahat = !‫و‬, m es’ele, maiksad, keyfiyet. Masnûât = S an’a tk ârân e y a p ı l a şeyler. Ma’sûniyyet = Eminlik, sağlamlık, m uhâfaza altında bulm ak. Matlub = îstek, istenilen şey. Mazbût = Zabtolunmuş, ele geçirilmiş, sağlam, korunm uş. M a’zUr = özürlü, özrü olan. Meâd-ı cismânî = Varlığı bilinen, me v‫ ه ه ء‬olan âhiret. D önülüp ^d ile c ek yer.


TELHÎŞ’ÜL KELÂM

-

103

Meâsi = G ünâhlar, isyanlar. M ebhâs = Kısım, bahis, £asıl. Mebnî = Yapılmış, bir şeye dayanan, isnâd olunarak. Meb’ûs = Gönderilen, b a ’s olunan, ^ lla h tarafm dan gönderilmiş olan. M ecmu’ = Cem olunmuş, bütün, hepsi, topluca. Me’cûr = Ecirlenmiş, m ü k â fa ta h a k kazanm ış kimse. Meczûm = K at’î k a ra r verilmiş, ni3ryet edilmiş. M edâr = Sebeb, vesile. M efhûm = A nlaşılan m a’nâ, ifâde. M efrûz = ^arz o l^ m u ş , ^ok lüzumlu. M ekârim-i ah lâk = Keremli ve güzel ahlâklı olmak. M eleküt = Saltanat-1 ilâhiyenin m üessiriyet ve İdâresinin e srâ^ . Bir ş e ^ i^ yüzü, i‫ ؟‬ciheti. M e ^ ^ = ^ lü m , âhirete gö^ etmek. M emnû’ = Yasak. Me’m ûrunbih = E m rolunan şey. M enâfi’ = M enfaatler, faydalar. M enâzil = M enziller,'düraklar, konak yerleri. M e z ü re = Kendisinden nefret edilen, sevilme^en, iğrenç. M enhi anh = Şer’ân yapılm ası h aram olan şeyM enhiyât-ı bâtm e = Dinin yasak etdiği şeylerin içyüzü. M enkûha = N ikahlanm ış ‫ ه‬1‫ س‬kadm. M enkûl = Nakledilen, akli olm ayıb m ukaddes kitab la bildirilen, anlatılan. M ensûb = Bir şeye veyâ kim seye nisbeti 0‫ س ا‬, alâkası bulunan. M enût = Asılı, m uallâk, ba^lı, m erbût, vâbeste.


04‫ل‬

TELHÎS’ÜL KELÂM

M erâsim-i dîniyye = Dînî m erâsim . M erâtib-i ^ ^ ٠ = Yüksek, yüce m ertebeler. M ertebe-i âliyye = Yüksek, 3Tüce, âli derece. Mervî = Rivayet edilen, nakledilen, anlatılan. M esâhif = M ushâflar, sahîfeler, K ur’ânlar. Mesâlih = M aslahatlar, işler. Mes’ele-i m ühlm m e = Ehemmiyeti çok elan mühim m es’ele. M esm ûât = îşltilenler, duyulanlar. Mest = Sarhoş, aklı başm da olmayan. Meşiyyet-i İlâhiye = îlâhi dilek, arzu ve işler. M eşru’ = Hak, doğru, Şerîat’m kabûl etdiği. M eşrût = Şartlı, ş a rt ile bağlı. M evâki’ = Mevkiler, d u racak yerler. Mevc‫ ه‬d ‫ سل‬t = Bulucıajılar, v âr olanlar. Mevki’-i h a şr = K ıyâm etden son ra bü tü n insan larm toplandıkları yer. Mevsûf-ı akdes = Kudsiyetle vasıflanan. Mevsûk = Vesikâlı, delile dayanan, hakikat, sağlam. M e^ h ib -i adîde = Bir ^ok m ezhebler. Me^^h^b-{ küüiye = Umûm, bü tü n mezhebler. M ezemmet = Km am a, yerme, ayıplam a. M ezmûm = ^ ٥^ , zemmolunmuş. Mîllet-i hani^i^e = A llah’ın birliğine inanan m üslüm an cemâat. M intara^iü^h = A llâh tarafından. M invâi = D avranış, usûl, yol. Mîzân = Terâzi, ölçü, ‫ ل س‬ky‫ ء ة‬. M ahşerde her^esin am ellerini ta rtm a ğ a m ahsûs b ir adalet ölçüsü olub, hakiki m âhiyeti ancak âhiretde bilinecekdir. M uahheren = Sonradan, geriden. M uâheze = A zarlam a, çıkışma, darılm a, tenkîd1er.


TELHÎS’ÜL KELÂM

■■■ - -

■■

105

M uâkabe = C ezâlandınlm ak, tâkibedilmek. M uallim = Ta’lim eden, ilim öğreten. M uam elât = Ameller, davranışlar, alışverişler. M uam m er = Uzun öm ürlü, çok yaşamış. M uâraza-i K ur’ân = K ur’â n ile söz mücâdelesi. M uarrâ = Temiz, îniiksek, beri, fenâlıkdan uzak. M uattal = Ta’til edilmiş, kullanılm az olmuş. M uâvenet = ¥ardım oılık, yardım , teâvün. M uâyene-i azâb = Azabı yoklama. M uazzeb = Eziyet çeken, azâb içinde olan. Mu*cizât-1 bahire = Açık, be^i, aşik âr m u’cizeler. M u’cizât-ı kesîre = M u’cizelerin çokluğu. M uhalefet = Uyuşmazlık, kabûlsüzlük, zıd gitmek. M uhâl-i a ^ i = Aklın alam ıyacağı imkânsızlık. M uhalif = U l a y a n , birbirine benzemeyen, zıi olan. M uhâliîryet = im kânsızlık, m üm künsüzlük. M uhit = îh â ta eden. E trâfm ı kuşatan. M uhârebât-ı m ütem âdiye = D evâm lı harbetm ek, sürekli ceng. M uhassis = Tahsis eden, husûsileştiren. M uhdes = ihdas edilmiş, sonradan m eydâna gel' M uhtass = ^ ir kimseye veya şeye m ahsûs olan. M uhtereât = ¥ e n i ioâdedilmişler, ih tira ’ olunmuşM uhtevi = İçine alan, ihtivâ eden, kaplayan. M uhyi = Maddi, m ânevi h a y at veren, dirilten, M un’im-i zülcelâl = N im et veren, azam et sahibi olan Allah. M ukabil = k a rşılık olan, k arşı taraf. M ukallid = TaMid eden, benzem eye ve benzetmeye çaJışan.


106

.

.

TELHÎS’ÜL

kelâm

M ukârin = Y akın olan, bitişen, ulaşan. M ukayyed = Kayıtlı, sınırlı, serbest olmayan. M uktedir = Güçlü, kuvvetli, İŞÖ gücü yeten. M uktezâ-yı zâti = icâbına göre, husûsî, kendisiM uktezî == Lüzumlu olduğu anlaşılmış, lâzım. M u’lîn = î ’lâ n eden, bildiren. M usîb = îsâbetli, doğru. ' M utabık = Uygun, muvafık, u^an. M utâlebe = Talebde bulunm a, hakkını istfeme. M utasavver = ilerde yapılm ası zihinden geçmiş. Mu’teber = ^ e ğ e ^ le ^ , inanılır, i’tibârlı. M uti’ = îtâatli, terbiyeli. M utm ain = Emin, i^i rah at, m üsterih. Muttali* = Haberli, bilgisi olan. = îyi veya kötü b ir sıfatla ta ’^ f edilen, vasıflanm ış. M uvafakat = Karşılıklı anlaşm a, uygunluk, râzı olmak. M uzaffer = M uvaffak olmuş, zafer kazanm ış, kahrama،n. M übâ^ı^ = Farklı, başka türlü, m uhalif. M übtedia = ¥ e n i bir şey icâd eden, bid’at uyduran. Mücâdele = iki kişinin bir şey üzerine pekişmesi, uğraşm a. M ücâdelât-ı basene = Hayırlı am el için m ücâdele etme, uğraşm a. M ücânebet = Sa-kınma, çekinme. M ücâzat = Cezâ, suçlara verilen karşılık. M ücerred = Yalnız, tek, hâlis, tek başına. M ücmel = Kısa, öz m uhtasar, h ü lâsa edilmiş. M üdebbirât = ^ b i r ve idarede vazifeli olanlar. Melekler.


TELHÎS’ÜL KELÂM

----

107

Müddet-i medide = Çok uzun zam an, devamlı. Müessir = Te’sir eden, iz bırakan, eserin sahibi. Müevvel = Te’vil edilmiş zâiliri m a’nâdaa başka ma’nâı verilmiş. Müeyyid = Te’yid eden, doğrulayan, sağlamlaştiran. M üfteri = İftira eden, başkasm a su^ isn^d eden. Mükellef = ^ ir şeyi yapm ağa liıecbûr olan. Vazifeli. Mükemmelliğe^ = N k s a ^ ı z eksiksiz o l^ a k , kem^l üzere olmak M ü l^ a z a -i âtiyye = G elecdt olanları i^^^e düşünü?, b ir işin b a k ik atn ^ tedkik etm ek. M ü ‫ ة ا‬l ‫هف‬٠ M ülâki = B uluşan ‫ة ج‬r ‫ ه‬şen, kavuşan. Mülâzemet = Sım sıkı birvişe bağlılık, devam lı bir işle meşguliyet. M üm âselet = Benzeyiş, m üşabih olmak, şekilce, süretoe birbirine benzejdş. M ümît = Öldüren, ‫ ظ ة‬r et ‫و‬ emdiren, helâk eden. Mümteni’-i akl! = ^ k le n m üm kin olmayıp m uhal olan. M ünâfî = Zıd, uymaz, aksi, aykı^. Mün€i = K urtaran, necat veren. Münhasır = in h isar eden, h e r yanı ^ v ^ l i, yalnız b ir kimseye veya b ir şeye m ^hsüs olan. Münker = A llâh’m râzı olmadığı şey. în k â r edilmiş olan. M üntesîb = Intisâb etmiş, giren, alâkası ola«. M ünkeşîf = Açılmış, keşfolunan, yeni bulunm uş. Mürsel!n-i kir^m = Şerefli, kerem li peygam ber1er, elçiler. Mürtekib-i meâsî. = G ünâhlar ve isyanlar yapan, işleyen. M üsâreât = Aoele etmek, sü r’atle teşebbüse ^eçmek.


108

TELHÎS’ÜL KELÂM

M üsavi = Birbirine denk olmak, aynı seviyede olmak. M üstağrâk = G arkolm uş, dalmış, batm ış. M a’nevi b ir vaziyyete daJmış. M üstahîl = İmkânsız, olm ayacak şey, boş. M üsteb’id == Uzak farzeden, uzaklaşm ış. M üstehebât = İyi ve güzel şeyler. M üstenîd ‫ ء‬Bir şeye dayanan, istinâ،d eden, güvenen. M üşabehet = Benzeme, benze5âş. M ü ş^ ed e = Gözle görmek, seyrederek anlamak. M üşâhede-i ilâhiyye = Cenâb-1 H akk ile al^k^lı 0‫ س ا‬şeylieri sejrretmek, gözle görmek. M üşareket = B irbirine o rta k oünak, b e râ b er olup bir İş yapm ak. Mü ‫ ة و‬r ‫لف ال‬l€y ‫ل‬١‫ل‬m = Kendine işaret edilenler. M üşârünileyhim â = Kendine işaret edilenler, (^es^y e) M üşrik = ^irk işlemen, ^ ^ b ’d an başkasına ibâdet eden. M üştemîl = K avrayan, saran, i^ine alan. M üştehîr = Şöhretli, m eşhur. M üteahhidin = Son zam anlarda gelenler ve yetişenler (Büyük allâm eler için söylenir.) M üteakibe = S ıra ile birbirinin arkasın d an ^el^n. M üteâllik = İlgili, a ‫ ةل‬k‫ ه‬l ‫ل‬. M üteellim = Acıyan, elemli, kederli olan. M ütekellim = Söyleyen, konuşan, n u tu k söyleyen. M ütem âsil = B irbi^ne benzer, eş, birbirinin nâ^٩٣١ olan. Mütenezzfh = Nezih, temiz olan. M ütevakkıf = Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek ‫ ه‬1‫ مو‬.


TELHÎS’ÜL K£LÂM

100

‫م‬

M üttefik = Birleşmiş anlaşnuş o la n M üttehid = Berâberce, birlikde, birleşmiş. (N) Nâdim = Pişm ân olmuş, nedâm et etmiş. N âdiren = Seyrek, az bulunarak. N âfi’ = ^ ^ e ^ a a tli, faydalı. Nafiz = İçeri giren, sözü geçen, kendine ita a t edilen. Te’sirli. ^ ‫ لل ة‬-‫ ل‬m ağfiret = A ffa n ‫ للف‬olan, erişen. Nâkıs = Kusur, ayıb, eksiklik, noksanlık. N am ütenahi = Sonsuz, nihayetsiz. N‫ق‬r-ı cahîm = C ehennem ateşi. N âs = İnsanlar. N ‫^ = !وف‬ola^ı, ötürü, sebebiyle. Nazar-! dikkat = Dikkatle, m ülâhaza ederek bakmak. Nazil = N üzûl eden, inen, bir yere konan. N azır = Denk, eş, örnek, benzeyen. N ebâtât '= T oprakda yetişenler. Nebiyy-i üm m î = Yazı yazm ak bilm eyen peygamNefh = Üflemek, şişmek, ü fü r^ e k . Nefs-i em m âre = İnsarun çirkin ve şeytanın teşviklerlne i'tirazsız ve m ücâhedesiz t^b i’ olması hâli. N eh^ = Y asak etm ek, m en etmek. N e^a^is = N‫غ‬k ‫أ‬sel€r, noksanlar. N ekir = ^^eza^da iki sual m elerinden birinin adı. Bilinmemiş olan. Ne‫ = طو‬îp tâ l etm ek, hüküm süz bırakm ak. Neş’^t = M eydana gelmek. Büyüyüp yetişm ek çıkma،k. N eşr = Yaymak, bir haberi ortaca çıkarmak.


‫لل‬٥

— -

TELHÎS’ÜL KELAMI

Netâyic-i hasene = îyi ve güzel neticeler. N evâhî = Nahiyeler, taraflar, yasılar. Nev -1 beşer = insanlar, beşer nev’i. Nezd = Yakın, karîb, fikrinde, nazarında. Nezd-i B âıi = A llâhü ^e^l^’ya göre onun nazarm da. Nısf = Yarım, y an . Nisbet = M ünâsebet, mensûbiyyet, ölçü, rağm en. Nisyân = U nutm ak, b atırd an çıkarm ak. N übüvvet = Peygam berlik, nebi olmak. N üm âyan = Görünen, aşik âr olan, parlayaja. Nüzul = İniş, inm ek, konaklam ak. N um üne = Misâl, örnek. N usret = Yardım. Cenâb-1 H akk’m yardım ı. (? )

? â k = Temiz, ‫^ؤو‬, katıksız, hep, tam am . Râkib = ,^ i^ e n , binm iş olarak, binerek. Recâ = ^ lla h ’d a n üm id et^ıek, ümîd. Ref’ =‫ ؛‬daldırm ak, yüceltmek, y u k a n kaldırm a. Risâlet-i Muhammediye = Efendimiz Aleyhisselâm ’m peygam berliği, elçiliği. Rü’yet = Görmek, bakm ak, idâre etm ek. Akil ile m üşâhede derecesinde id râk etmek.

Sabıkan = Geçmiş, önceki zam ajıca. Saded = Asıl, m evzû’, m aksad, niyyet. Sahîh = R ükünleri ve ş a rtla n tam am olan herhangi b ir ibâdet, ^ â lis, kusursuz, şübhesiz. Sa’y = Çalışm a, çalışıp çabalara, g ay ret etme. Sâîl = Sual eden, d ile n i, akan, seyelân eden.


TELHÎS’ÜL KELÂM

-■

111

Sâkıt = Düşen, kıymetsiz, sükû t eden. Sâlah = Bir şeyin en iyi hâJi, rahatlık. Sâlik = Bir yolda ^iden, belli b ir y©l tu tu p giden. Sanâyi-i hafiye = Gizli san ’atlar. S arîhen = ^ ^ ık olarak, behrli, aşikar. ^ath! = G örünüşe göre, üstünkörü olarak. Savâb = Doğruluk, y^nlı^ olmayan. ^ a ^ t = Ses, bağırm ak. Sehv = Hatâ, yanlış, yanılm a. Sehevât = Cömertlikler, el açıklığı. Sem ehât = Cömertlik, iyilik seferlik, el açıklığı. Sem erât = K ârlar, m enfaâtlar. Seyyerât = Gökde ^eya güneş e tra ‫صء‬d a dolaşan yıldızlar, kervanlar, kafileler. Seyyiât = Kötülük, günâhlar, suçlar. Seyyide-i nisâ'ül-âlenûn == Alem k a d ıla r ın ın sey^^idesi, faziletlisi. Sezâvâr = Ş ı k l ı k , mü«â^ibler. Sıdk = H akikate m uvafık olan, kalb temizliği. Sıfât-ı sübhân!yye = AJlah’a m ahsûs sıfatlar. Silsile = Birbirine bağlanan, bir sıra m eydana getiren şey. Sirkat = Hırsızlık. Siyâsiyât-ı kâm ile = Kemâle eı™iş devlet idâre tarzları, ^ e r’i idâre. Suedâ = Sâidler, ^ llâ h ’ın n z â sm a erenler. Suhûf-ı celile = Gelil olan sahibeler. Dört büyük k ita l^ a n b aşk a m ünzel K itablar. Sû-i is ^ m â l = Kötüye kullanm ak. Sûret-i h â rik a = H â ^ k a b ir hal, tarz, ^ol. Sûret-i k a t’iyye = K at’i b ir tarzda. Sûr-ı İsrafil = K ıyâm et g ü n ü !srâfil Aleyhisselâm ’ın çalacağı bo^ı. Suver = Sûretler.


‫ة ال‬

-

TELHÎS'ÜL KELÂM

Sûzan = Yakan, yakıcı, ateşli. Sübût = Sabit ve b e rk a râ r olmak. Sükûn = D urgunluk, sâkin olmak, hai'eketsizlik. Sülük = Belli bir ‫^ل‬0‫ ها‬girme, bir yolu takib etme. Sünen-i nebeviye = Peygam bere âid sünnetler. Sünûf = Sınıflar, dereceler, soylar. (Ş) Şâibe = ^ e , kir, kusur, noksan, hata. Şâibe-i acz = Kuvvetsiz kusurlu. Şân-ı ulühiyyet = ibâdet ve itâ a t edilme bakkı yalnız ona âid olan (Cenâb-1 Şâyân = M ünâsib, lâyık, yaraşır. Şayi’ = Yayılmış haber, söylenti. Şecaat = Yiğitlik, cesurluk, korkulu an d a kalb kuvveti ile cesaretini m uhafaza eden. Şeci’ = , K ahram an, yiğit. Şedâid = Şiddetli m usibetler, m eşakkatli haller. Şedid’ ûl-ikâb = Şiddetli cezâ. Şefâat-ı uzm â = En yüksek şefaat m akam ı. Şek = Şü'bhe, zan. Şerâit = Şartlar. Şerâit-i esâsiye = Esâs şartlar. Şerâit-i lâzıme = lü z u m lu olan şartlar. Şeref-i sohbet = Birlikde oturub h ak ik at üzerine konuşm ak şerefi, jmceliği. Şeytân-ı m el'âbe = Şeytânın oyuncağı, eğlence vâsıtası. Şifahen = Ağızdan, sözle. Şîme = Huy, tabiat. Ş u rü ’ = Başlamak, inübâşeret etmek. Ş u rû t = Şartlar.


TELHİS’ÜL

kelâm

. .

113

Şuûnât-ı câriye-i sübhâniyye = Câri olan İlâhi hâdiseler. Şürb = içmek, içilmek. Şürb-i h a m r = Şarab, içki içmek. Ş ü rû r = Şerler, kötülükler. (T) Taaccüb = Şaşm ak, h a y re t etm ek, tahayyür. Taalluk = Bağlılık, alâk ah olvış. Taâlluk-ı ezeliye = £^el ile a lâk a h oluş. Taassub = ^ ir şeye veya b ir kim seye taraflı 1‫ ه‬mak. Din bakım m dan fazla salâbetli olmak. Taayyün = M eydana çıkmak, âşik âr olmak. Tâbi’ = Itâ a t eden, birinin arkası sıra giden, ona uyan. Tabiiyyûn = Tabiatçılar, m addeye dalmış, Allah Azze ve Celle’den uzaklaşm ış kişiler. Tağyir = B aşkalaştırm a. Değiştirme, bozma, iyiden kötüye değiştirm ek. Tahaddi = M eydan okum ak. T ahakkuk = Bir şeyin doğruluğunun ^ e ^ d a n a çıkması. Taharri-i esbâb = Sebebleri araştırm ak. Tahavvül = Tebdil olunm ak, değişmek, dönmek, bir hâlden başka b ir hâle geçmek. Tahdid = H udutlandırm ak, sm ırı belli etmek. Tahkim ‫ غ‬H akem ta ’yin etm ek, kuvvetlendirm ek, sağlam laştırm ak. Tahkîrâm iz = H akaretle karışık söz, tah k ir edi' Tahrib = H arâb etme, edilme, yıkmak, bozmak. Tahsîl-i m aişet = Y aşam aya lüzum lu olan maddeleri hâsıl etme.


114

,

TELHlS'ÜL KELÂM

Tahsîl-i y ak în = S ağ lam ve k a t’î o la ra k ilim ilâsil etm ek. T ahsin = B eğenm ek, İ3â ve güzel bulm ak. T ahsis = Belli b ir gâye için kullarunaJc. K redi, b ir şey vey a b ir kim se için ay ırm ak . Tah^’el-€ İ^ = D eri altı. T aht-ı im k â n = İm k ân altın d a, im k ân d âiresin Taife = Bölük, takım , g ü rû h , ^ k a . Tak^i^ = îyi ifâd e etm ek, bildirm ek, k a ra rla ş tırm ak. T ak sir = K ısaltm a, k u su r, b ata, suç, g ü n âh . Takviye-i im â n = îm â n ı k u v v etlen dirm ek . I'a lâ k = B oşanm a. T a’lik = ^ s m a , bağ lı gösterm e, geçiktirm e. T am m ’ü l-k u d ret = T a ^ ve b ü tü n o lan k u d ret. T a n ^ r = B enzetm e, benzetilm e. T arâ v et = Tâzelik, körpelik. T ârî = A nsızın çıkân, b ird e n b ire görünen. T arik-i im k â n ,= Ç ık a r yol, çâre. T ari^-i m ü sta k im = D oğru, istik âm e tli yol. T arz-ı i’c â z k â râ n e = H erkesi y a n ş m a d a âciz bıra k a e a k şekilde. T asallu t = M u sallat olm ak, b irin i ra h a tsız etm ek. T a sa rru f = T utum , id â re ile k u llan m ak . T asav v u f = K albi m ü n k e râ td a n ayırıb, A llâh ’in sevgisine ta m b ağ lan m ak . Ş e rîa t’a ta m sülük. Tasdîk-i m a n tık i = A kli ve ^ ü s b e t o la ra k doğrulu ğ u n u k a b ü l etm ek. T ash ih = D üzeltm ek. T ashih-i i’tik â d = îm â n ı düzeltm ek. T asrîh = B elirtm ek, açık açık an latm a k . T a tb ik a t = K arşılaştırm alar, y ak ıştırm a la r, yerin e getirm eler.


TELHÎS’ÜL KELÂM

115

Tavsif = V asıfların ı söylem ek, v asıflandırm ak. T a’y‫؛‬n = Y erini belli etm ek, ay ırm ak . T a z a rru r = Z a ra ra z iy a n a u ğ ram a , z a i'a r görT a’zîb-i ^s! = İsy ^n ed en e azâb verm ek. T a’zîm = H ürm et, riay et, i^ r^ m d a b u lu n m ak . T eâkub = A rd a r d a gelm ek, b irb irin in ard ın d a n ^ ،m e k . Tebdil = değiştirm ek . Tebeddül = B aşkalaşm ak, değişm ek. T eberrî = A lâk asız ٠‫ل‬m ‫ ه‬k, sevm eyib y ü z çevirm ek. T eb e^^ü n = Belli ©İmak, g ö rü lü b anlaşılm ak. Tebliğ"i ş e ria t = Ş eriatı tebliğ etm ek, bildirm ek. T e te îr = M üjdelem ek, b a ^ h a b e r verm ek. Tecdîd-i im â n = İm ân ın tazelenm esi, yenilenm eT eceddüd = yenilenm e. Tecezsi = P a rç a la ra a k ılm a k , bölünm ek, u falan m ak. Tedkîk = A raştırm a k , h a k ik a ti a n la m a k için incelem ek. Teeddüb = E debini tak ın m a, u ta n m a, çekinm e. T ee h h ü r = G ecikm ek, so n ra y a k alm ak. Tefâsîl = Tafsiller, tafsilât. Tefâsîl-i m en k û le — N akledilm iş ay rın tılar. Tefen-üd = H erk esd en a ^ ı b tek, yalnız, ten h â k alm a. £m sâlsiz ©İma. Tefviz = İşini A llâh ’a h av âle etm ek. B irisine bırak m a k . T eheyyüz = Y er tu tm ak , y e r alm ak, ehem m iyet verm ek. T ekâlif = Teklifler. B ir vazife ile n sürm ek. T ekâsül = ü şe n m e k , gevşeklik, tem bellik.


116

-

TELHÎS'ÜL KELÂM

T ekâsü len = ü ş e n e re k , tem bellikle. T ekellüm = K onuşm ak, söylem ek. Telhis = K isaltm ak, h ü lâ sa sın ı alm ak. Te’lîf = B arıştırm ak , ü lfe t ve im tizâc etdirm&k. B ir eser y azm ak . N o k san b ir adedi b in e çık arm ak . H usûm eti d e ^ tm e k . T em ân ü ’ = Ç atışm a ve b irb irin e m â n i’ olm a. Tard, ihraç. Tem d!d = D evâm etdirm ek, u zatm ak . T em ekkün = ¥ e rle şm e k , m ek ân lan m ak , y e r tutm ak, v a k a r ve tem kin. Tem essül = B enzeşm ek, cisim lenm ek, b ir şekil ve su re te girm ek. T em eyyüz ‫ ء‬B eiizerlerinden fa rk lı ve ü s tü n olm ak. ^ i^ e r le r ‫ ؛‬a r a s ı d a ken d im gösterm ek. T em enni’ = ^>iİ€k, istek, ric â etm ek. T em errü d = în ad , direnm ek. Y apılm ası g erek en b ir şey‫ ؛‬y a p m a k d a k a sd e n gecikm ek. Te*mûı-i selâm et = S elâm eti sağ lam ak . Tem yiz = A jarm ak , sezm ek, iyiyi k ö tü d e n ayırm ak. T enevvü' = Ç eşitlenm ek, çeşit çeşit olm ak. T enezzüh = U zak laşm ak . K usur, p ^ h k ve ayıpta n u z a k olm ak. T e ^ ım = N im etlen d irm ek , r a h a t ve re fâ h kılm ak. T envir = A y d ı^ Ia ^ ıa , b ir şeyi m ü n e v v e r kılm a. T era h h u m = M erh am e t etm ek, acım ak, esirgeyip beslem ek. T ercih = ü s tü n tutm etk, fa z la i’tib â r etm ek. T ere k k ü h = Birleşm ek, k arışm ak , im tizâc etm ek. T ercih = Ş evklendirm ek, ra ğ b e t verdirm ek , isteklendirm ek. T erh ib = K o rk u tm ak , fazla k o rk u tm ak .


TELHİS'ÜL KELÂM

- -

-

-

-

117

T erzîk = Rızık verm ek, beslem ek, n â s ib d â r kılm ak. Teselsül = Zincir gibi b irb irin e bitişik k ısım lar olmetk. Silsile p ey d â etm ek. Teslim = ^ i r em ân eti verm ek, k a b û l etm ek, doğru ve h ak lı bulm ak. Tesm iye = isim lendirm ek, a d verm ek. Teşrî’ = Y olu açıl، ve v azıh k ılm ak. Ş e ria t’a ‫ءل‬ n â d ve n isb et eylem ek. Tetm îm = T am am lam a, bitirm e. T ev akk uf = D u rm ak , eğ len ib k ah n ak . T ev ârü d = V â rid olm ak, gelm ek, yetişm ek. T ev^t‫؛‬ir-i m a ’n ev î = B ir h âd isen in esâsın d a, hiilâ sasm d a râ v ile rin ittifâ k etm eleri. Tevfîk = U ygım d ü şü rm ek , m u v afık kılm ak. Cen âb -ı ^ a k k ’ın in şâ n ı d o ^ ru y o la lü tfü ile sevketm esi. Tevhid = Birlem e. B ir A llâ h ’d a n b ^ k a ilâh oln ıa d ığ ın a in an m ak . Te’vîl = D öndürm ek, b ir n esn ey e re d ve irc â etmek. Tevlîd = D oğurm ak, d o ğ u rtm ak . Tevzi’ = D ağıtm ak, herkesim h isselerin i ay ın b verm ek. T ey ak k u n = iy id en i ^ y e a ra ş tırıb şüphesiz tam o la ra k bilm ek. T eyakkuz = ^ y a ^ ık olm ak, u y k u d a n kalkm ak, göz açıklığı. Te’yîd = K uvvetlendirm ek, sağ lam laşd ırm ak . T ezâyüd = A rtm ak , çoğalm ak. T u ğy ân ‫ ء‬Çoşm a, çoşkunluk, azgınlık, taşkınhk.


118

-

-- -

TELHÎS’ÜL KELÂM

(U) U dûl = S apm a, yoldan çıkm a. G eri dönm e. Âdil. U lem â-yı i’lâm = Bildiren, a n la ta n âlim ler. U lem â-yı selef = Geçmiş, eski z a m a n la rd a yaşamış âlim lerim iz. U m ûr-ı âdiyye = Alışılmış, işler, em irler. U rûc = Y u k a n çıkm ak, yükseltm ek. U sât = Â sîler, itaatsizler, zo rb alar, g ü n a h k â rla r. (ü) ü lî e t = A lışm ak, ah baplık, dostluk, h u y etm e, ü s sü le s â s = H akiki, sağlam , tem el. Ü s tü v a n e '= Silindir. D irek peklindeki sü tu n . i‫ ؟‬i boş d ire^ şekil. (٧١ V âcib ât = V âcibler. V âdi-i in k â r = in k â r çukuru., in k â r deresi. V âhîm = A ğır, sonu tehlikeli, çok kork u lu . V aîd-i İlâhî = A llâh ’m iyiliğe sevk v ey a k ö tülükte n k u rta rm a !‫ ؛‬için ileride olacak k a t’î h ad iseleri hab e r v ererek korkutm adı. V akt-i = Belli b ir zam an. V ârid = U laşan, yetişen, gelen, erişen. V az’ = K oym ak, konulm ak. V azıh = Açık, ay an , aşik âr, besbelli. V az’-I kıdem = R ütbece y ü k sekliğini koym ak. V efa = A hdinde, sözünde d u rm a k , ö d em ek . V efk = U ygun gelm ek, m u v âfık olm ak. V elev = Eğer, gerçi, h e r ne k a d a r, h a ttâ , isterse. V esâvis i şeytâJllyye = Ş eytanca, şeyta،nın vesve-


'fELHİS’ÜL KELÂM

-

110

V ezâif-i diniyye = D înî vazifeler. V ücûb = V âcib oluş. V ücüb-ı ık â b = V âcib o la n cezâlar. V ücûb-ı sev âb = V âcib o la n sev âb lar. V ücûh = Ç ehreler, yüzler, su retler, tarzlai'. V üsük = ^ a ^ la r, ra b ıta la r, a n la § ^ a la r. V üsûl = U laşm ak, erişm ek, k av u şm ak . V u k u ’ = B ir h â d ise n ia çıkış şekli, cereyanı. Flastlam ak, olm ak, oluş. ،¥ ‫؛‬ Y âd = A nm ak, h a tırd a tu tm ak , zikretm ek. (Z) Z âhib = Bir fik re u y an , giden. Z âh ir = Y ardm ıcı, a r k a çıkan, g erid e n gelen kuvvet. G örünen, belli. Zâid = A rtan , fazlalık, ilâv e olunm uş. Zâil = T ükenen, geçen, geçici, dev am lı olm ayan. Zebani = C eh en n em d e vazife gö ren m elek. Z ev ah ir = Ç içekler. P a rla k yıldızlar. G üzellik ve zin etü v e b e r r a k o lan lar. Zevâl == Yokluk. Z evat = Z âtlar, şah ıslar, kim seler. Zıll-i a rş = A rşın gölgesi. Zir-i tû râ b = T oprağua altı. Z irûh = R u h sahibi. Z iy ad ar = Işıklı, p arla k , m ü n ev v er. Z u’m = B âtıl zan, şübhe', y an lış zan. Züm re-i €0‫ ا أ ا‬8-‫ ل‬en b ‫؟‬y â = € e lîl olan p ey g am b erler cem âati. Z ü n n â r = P a p a z la rın b ellerin e b a ğ lad ık la rı örm e k uşak. M ÜNTEHÂ


‫ء ظ‪ ٠‬ا د ز ي د ر و م ةال ه ر ق م ظ ^ ر ء ض'ب اا'‪ -،‬ى و ه د ن ؛ ه ر‬

‫ام‪.‬ت‪:‬ا ش اول تد ز ء إ ر ت‪1‬رلهجنى امم‪ ،‬اث‪-‬كاردز •‬ ‫ا س م' ا ا ن د‪ -‬ن و ل د ا ر ا والآم واك جا;ن مء ن خ ‪.‬عي ا ال ال م‬ ‫وق د ^ ^‪ ١‬ص د م محم د اس‪ ١‬الان‪ ،‬ا لما ل آمو‪ ١‬ا د اوت ءلى ‪-‬خ ر ا ال ا م‬

‫واد ب سا‪.‬عال ن ‪ ٦٠١‬ا لآم‬

‫ا ح ؛ر ح ؛ د و ل‬ ‫خ د!ا‬

‫ص وا ب‬ ‫مء‪:‬بم‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪٦‬‬

‫ر را‬

‫‪٤٨‬‬

‫‪٨‬‬

‫ائ‪-‬كمز‬

‫\ت ك د م د ر‬

‫‪٦٣‬‬

‫‪١٠‬‬

‫^‪.j ،‬‬

‫فقدل‬


‫— ‪٠٣‬‬

‫‪ ^ ٠^ ١‬؛و و ‪-‬ء هله صر اح ا د ز ك م ‪ ،‬ه > م ؛ ق او ال ر‬ ‫ال ‪-‬سمق ء ذا م ب ب ت ه د‪ ١‬خ ل ا ول و ر ر ‘ م د' ا ر ك م‪ 1‬ء د ا م ى‬ ‫■ ج م ت‪-‬مهدوث ا ل ك[ ر ى حالل ‪ ٦٠‬م ا ه ل ا ؛ ا ن ا ب ه لآكت ا‪،‬مح ر ى‬ ‫م ت د ا ر ى إ ث و د د م‪ 1‬ا ز‬

‫ر * د ت م ‪ .‬م ذ ب ا ول و ب إ د د م‬

‫ج م م*مدن م‪:‬ت ا ر ر ‪٠‬‬

‫ا ا ( سا ذ ا ت )ا ؛ م مر ن ن كسا ن الىا ال د *أ ر‬ ‫^ ر ز ا ز ‪ ١‬دل ه ر ق قانث ر ز ‪٠‬‬

‫ي أ ت ت اع‪-‬م‪-‬م ا ر ى ر و حانر‬

‫و ن‬

‫ب‪٠‬نتن‪،‬ال ‪.‬زمح‪-‬م— ه م‪ 1‬س م‬

‫مب‬ ‫آ‪ .‬ولل ن ي م ث ئ أ ‪ .‬جمهئب د م م ى ء ذ‪ 1‬ب ل ه ؤ و ■ ؟ه ‪-‬ل‬ ‫ات س‪ 1‬م ا ذ ر ‪.‬‬

‫د ء ا ذ د د ط ء— هت ك ا ك م— و ى د مهسأ*مت ك ا ر ف‬ ‫و‪ ١‬ء ال م ى ج ا ل ح ق م ث ا <ءده و ر ص و ا ز ا ل ر ى ؛ ط ا ح را ر د ل‬ ‫م‪ _.‬ا ر ت ا و لن ‪-‬مح ا ال م ر و ء ا ' ‪ -‬ه‬

‫ك ا ث ‪ -‬د ى ر د دا ت‬


‫■معحوحث‪-‬ر ام ل ل ج‪1‬ث وخ لزعازاح؛ظار اثدقكل؛ءنكر‬ ‫—دن وآو م ر ال ز‬ ‫ءذ ر ت نخرا‪ 1‬رءمسلين اندمن‪ ،‬حنص؛ن‬ ‫ثه‪1‬ءءتم عظ ‪.‬ى اي‬

‫محم‪-‬ل‬

‫ث و إ ت ‪ ،‬؛ ا و الم؛ب د •<‬

‫مدا‪٠‬ادلنه جت د ر [‪•]١‬‬ ‫ا ب •<تته دا ‪ < -‬ل ا دل ه ج ق‬

‫—وز‬ ‫ذوات نا ل ممإث‪~-‬لءنكا ل\ اموازله دار<ث ا ه س‬ ‫ا ي د ز ب ‪1‬ئ إ ر ك رد ف ت‬

‫مل ر ى ك ت د ب ر ن ه ا ء ط ا وم‪-‬إ ز ا د م‬

‫— و ا إ رى‬ ‫—لى وبارد اد الن مح ‪ -‬ؤاللرم■ج‬ ‫وزد ا د لم ج‬ ‫م‪ .‬طاله‪1‬و!نه حق و ح ر ضم‪5‬ل ر دز ‪ ٠^^ ٤١‬د اءدم‬ ‫اولنا زذوات اند‪3‬مامحه‪ ١^ ٢‬و صراط ادذر«دزمحمإ ر ى‬ ‫قرت اع‪--‬ال وحس‪-‬ن‬

‫ء ا اهس ‪-‬تده واكأك‪ -‬وره‬

‫‪ -‬ر ء ت د ط ا * ت ا د ز ر م ك ه' د كا ر د ر •‬

‫ز ش و ا ح واإلثم"ض إ ل آ "ل كت ي ا ح أ د م''ت د ء ءه ‪ ،^^^ ١‬ورمح ه‬ ‫ك تا ب ‪ İr‬ل مه م‪،‬ت و ق ن د ر ‪٠٠‬‬ ‫[‪ ^!^٢^٠^١ ^ )^ ^ ٠ ] ١‬خ ب ام(س ‪ ٠٨^ ^ ٢‬ن ا واوب م ا ر مهم‪،‬م‪-‬لتي‬ ‫م د را م‪ .‬م‪ ٣^ ٠‬ء و دم م ‪-‬اح ^ اولد‪-‬ء رك ا م و«أ اد ل ‪ ٠^ ^ ٤‬تارش ‪،‬‬ ‫راعت ا ف ا ا ‪-‬مت كا ر د ر م‬


‫ادله \ نا م ه \ءدمحو ر ر‬

‫‪٠‬‬

‫؛^‪ ■^٤‬ث ‪ -‬و ديا ذ م ‪ :‬ح اولمامناه ر ا ر‬

‫‪.‬م؛و زد ن محت‪،‬رمصد م< ا ل ك ك ا ك ا د د ه ^ ^ ;‪٠٠‬‬

‫حوءك افاد‪١٠‬ولنس‪*٨‬إنى‪١‬وزرد ^■مك مجمم*‪0‬ال“ م ا‪١٠^^٠‬‬ ‫واعاد؛ ا روام <د ن ب سا ر ت اول و ب اعادئ‬ ‫ت ‪ u‬ى ل ا<غ ا ام(مممهده ث و حتمق‪،‬ت‬ ‫ام‬

‫مس‬

‫سا ‪-‬وم خه‪-‬سوصن ك‬

‫مح ت ق‬

‫اثد ء؛تن ي ‪٠‬‬

‫رابااهمنم كمسهه ابما ل منت ومر"كب‬

‫ب‬

‫معاص ى ا‪3‬ملآنا رم \إءم إ ل ءذا ب اواو بك ا م ‪ -‬س ومسزكب ألمس ه‬

‫الم ات~ةه‬

‫وكان روح ابه ا ج;الى اح‪ ٠‬لهدر‪ ٠‬و ^‪٠٠١١‬‬

‫ت'و ‪١^ ١‬‬

‫ر ز اخ رممكرمح ه{ك'دارت ر ط اف؛ ا ج زا ى ا ر م‬

‫د م م‪١‬‬

‫^‪ ٢‬انممه م‪ 1‬دا م م ا و لخه ا أ ر ه‬

‫وان ا ن رد ح ب‬

‫’ ء أ ان ر ء ذل ق \ د م ا ج‪5‬ررم حإل عد‪ ١‬ل تا و ز ر ه ا إ سا*ء ك هسة ر د ى‬ ‫ك ن د ى همان ك ج ز'س ق ك ر ش ‪١‬فل‪ ‘١‬جنى اء ‪ -‬ال ث م ه ك ' ورمش ‪,‬‬ ‫ف د ك راف ا ن ك ت ء ءل ك ت د‪ ٠‬ر ذ ا ش ا < د و ب د م ا‪-‬خي ا ر ا ز‬ ‫‪ ، xJU 3‬ع« ا به \ د‪ 1‬ش ا و ل م’ ك ‪ fşvA j،‬خ ل م د ل و*محو لى‬

‫وانع او‪1‬عاه م‪،‬م ا ل ه ثم خ س‪ < .‬ا ى م \وال د ى و عد ا ك ر نى‪٠‬ولما د ى‬ ‫دب ا ج ك‬

‫‪ ١‬ءد ى وق ت‬

‫رمز إ‬ ‫مدل و ل امت— د ك د ه ص و ر ا م را؛ت ل‬

‫ع ا م ه \ ل ال م‪.‬ه ن خ \ وا‪ 1‬م ه ر ى كا ؛ ة ى ا د م ء ل وا‬

‫ردء‬


‫‪ ١‬ءي ق حال ت *رمك ز وايقم ا ^ سإ ب م ن م‪5‬ورمح د م ى زاء ل‬

‫‪١‬ويورد‪ ٠‬ا؛سسان أوالى ؛ور‪٠‬و يور ‪^\ ٠‬؟ر دوام \دلم ج ك‬ ‫\ولممه؛و‪.‬لش ءذا ب'جس‪،‬عامءدن ءهفرق_ةا لرتم‬ ‫يى ا‪ -‬ك م ه ءنا د م ‪ ،‬و م و ل ال د ن ء إ ر ت ا وا د ش ح أ ( د ما ن ا ل‬ ‫ا بمر ا ن ث إ <ن د إ‬

‫ر ب مه آ ك ه ك ر ‪ .‬ء ر د إ "كل رء ز ا د إ ق‬

‫ط ‪ ٠١ ، ،‬ال «' ى ؟‬

‫ا ب ث ت ه ؛ ا ى ؛؛‪ ٠^ ٧‬ي\مف مح أص م ‪ -‬ل او ال ن ” أ ز‪ ^ ^ ١‬خئبه‬

‫وصوح‬

‫ي\إفمدم ح‪1‬صل اوإق ةام«ل‪١‬ول‪٠٨‬إنى‪^^ ٠‬متا ل‬ ‫اد‪-‬ب و ر ]‬

‫ر م سق> ^ — *<إل ^‪ 1 )٠^١^ ١ ،^ ٠٠٠‬صل س ه ر ى ج ح‬ ‫س*مه و د م ء ر ى‬

‫\ د ل ; ك ‪ ٠‬ت ك ر ا ‪ ^ ^ ١ J‬ا دأ م سا ‪،3‬‬

‫اع‪ 1‬ق آ م ^^‪ ١٠٠‬ا ث د‪ ٠‬ر ك ‪ ٠‬محمم‪-‬زهء‪-‬ى م< ا ت جأ و ن ر‬ ‫^‪ ٠ ^ ٠‬ج ع ا ول ه م ت ر ى ل ه ؛ ص و ص‬

‫^‪٠١‬‬

‫م غ‬

‫^ ا ل ^و ت‬

‫م‪ 1‬ث د ر ‪٠‬‬

‫ر خص ^وص ى ا ؛ ك ر ا د ن و الممم‪-‬س ن ه ا ر ا ث ث‪-‬مممه‬ ‫\ ^ده ح لث ا ر'‪-‬مم و ر س و« ا ته م ه م ش ر د ر م‬

‫[ ب معا‪-‬و مك اطده‪-‬ى آش اولمد به دا ر ر طا؛ا‬


‫— ‪٩٩‬‬

‫“‬

‫ر‪ ٠‬ر ئ د ن د ^ ب م ر ءمدل و د ‪ ٨٠٨‬ن س ؤ‪ ١‬ل ا^قل ر ى م‬

‫اض ‪1‬م؛ل‪\-‬ل وصال< ك ؛‪ ^^٠٠‬و را ذ ه م‪ 1‬؛ل وثمم‪1‬ر ا ل‬ ‫؛• ض عص‪1‬تل ث ء ذ ا ب و ءتت ه م ك رمحت‪ 1‬ر ا و ا ل ر ى ‪٠‬نحمح د ر‬

‫‪٠‬‬

‫' ا'م؛ه دا ر اح \ د ي نمش ر ف ه وارد اول ث د ر‪٠‬‬ ‫‪ ٦‬عء<ن ا ب م اا‪.‬ئ‪ ،‬وم ا ك ر د م ء ا أ اع^ ا لم ؤ م ال تءاهمدصمممد\نيه‬

‫حما‬

‫‪ ١‬ك ال م ب آص دإ ق\ ا منز أن ا ر*د‬ ‫ا مو ر ك ن ه آا ل ر د د ا ء زا ف‬

‫‪٠ ٠‬‬

‫\ ص ال‬

‫\ م ناء ا د\يد ا ان‪-‬م ؛و‪ ،‬ى‬

‫اوو ر ر ‪٠‬‬

‫و ا د م ث‪.‬و‪ ٠٨٠‬ر م ال ح ظه ا حمك كا ف امر ى روح ا [ سسامي ا ث‬ ‫ا ح زا ى ‪٠^ ٠٠١‬؛ د ‪ ،‬ه ‪ ٠ ^ ٠٢‬س د‪ ١‬ل و ت باق اؤل و ب ا ال م‬ ‫و م ح و ث ه ي ا د ر ا ك ةام ا ‪ :‬ى ا خ زاء ل ‪ ١‬دال ز‪٠‬‬

‫را حت رل ن ت د‪ ٠‬يماإفمدر ‪ ،‬ا ر و ا ل اخ ر ذ ى و ح ث ن ق‬ ‫اورره ه هم ;ا‪ -‬م مس هدم دي ا دم م ث ؛ ث ك مه ‪ -‬ى و‪٠‬ثالى و د و ر‬

‫\ز جهم أ ان ا ن حا ل خكم ا ‪ -‬د ك ز ر ى ن ;ال ى و ء ن‬

‫■ى‬

‫\ د ر\ ك دن مءم ش وخا و ما ‪ :‬ا منى حا ل م ‪ ^ ٠١.‬هء ح‪ 1‬ب ح ا م‬ ‫د ‪ ،‬؛د ر مخ‪/‬ف ث‪:‬لمم برث و ر و ر ق اص د ا رم' ب ل ن ر ر د ح م ر‬ ‫و"زم و ر ‪ ٠‬ا منره وك ا؛ ا ر اإم > ث و‪ ١^ ^ ١‬؛^‪ ،‬ا ب ى مش ا<مدء‬

‫\ ا ‪-‬م م و ر ر‬

‫ز را‬

‫حا ل ر ح ‪ ،‬ر ن د م ك ر و طو ر ما ز ر ‪٠‬‬

‫وط ل ا؛ ا د او إ؛ق ر د ما‪-‬ل ى حالده اولم‪٠‬؛ ى‬

‫ع اوتود‪ ٠‬د ز مدان او؛ه جه را حن< و مأز ادرأ‬


‫‪— ٩٨‬‬

‫ث ر ا ب د ذ ى ر و’حا ر ك جمح م ى ز ر ر ا ب ا و ل س * دل مي أ‬ ‫ا له ز ا ز او‪ 1*1‬ل ز ما د ذ ء*م ا د ا د ر •‬ ‫د ا‬

‫ك د د ق ءا م ا و ا‬

‫و ب د ‪٠‬حم ري ب‬

‫وسم د ؛ إ نة ا ر ا د ة‬

‫س*مت ا م ء ه ‪ ٠^ ٠٠‬ات د ك د ' زص و م ه ‪ ^ ^ - ٢‬زم‪ 1‬ل ن * ور ل‬

‫— اد خ‪ -‬ال م ا ا د ر دا ظ جرم؟ى‬ ‫؛إغهرق قدرةادت ‪1‬جس‬ ‫رد ؤ‬

‫و م خ اودا ن صر د امحم راق*ل وا—‪٠١٠‬‬

‫ا ر وا ح ا ث ا ج ا د‪ ٠‬ت‪٠‬ل ت ر ى‬

‫ا ول ه ‪< -‬تد ر ‪٠‬‬

‫ا ح ر ا ل ا‪ <-‬رىد ن ‪ ^ —^ ٠‬ا‪ -‬ه و ا ل ر ن خ د ش مص د ؛ ق‬

‫او إلق ال ز»در ‪ .‬رزمذدن‬

‫دز ‪-‬ا ا؛ه ا ر ت‬

‫‪ 1‬ر ه س د ر ك ء م إ ك ‪ .‬س س ك وها ت ‪ -‬ن ص و م؟ره ؛ م ث وا ‪ -‬ب ا‬

‫‪١‬ولته جنى زم انه ن د ر ك ذ را ن اد ال ن م دع د ن ء‪ .‬إ ر د ر ‪.‬‬

‫ا؛ثته؛وم د ت اس*ا ستدهدم اءتتادى‬

‫الزم ‪ .‬ر‬

‫‪ ،[ ١ ۶ ١‬د ا ر د ر •‬

‫از ج ‪-‬له آم؛رده م‪ 1‬تكر ودكإر ‪<-‬ض ر م ‪ -‬ا ث [‪١‬؛‬ ‫| \ ] ■<‪4‬مت‪:‬ل ‪ o‬د‪ 1‬ر‬ ‫ط ب رمم‪،‬م م ذ ‪٢‬و ردر ‪٠‬‬

‫ءلآزم> ( ر‪-‬ادم م^"م!ه مرمب‪-‬ى )‬


‫—‬

‫‪٩٧‬‬

‫—‬

‫أ‪.‬مل ق امح د م و ر و تمم ه ر ا ر محمحآ ؛ ل ‪ ^ ^ ٢٠٠‬و‪٠٠‬؛ ^‬

‫إبد م‬

‫عحا ا (ت و عدم دن ت م؛دهش ‪ ^ ١^ ١١‬صا و ‪ 3‬درمح بإغ ال و ب ط و ر م ق‬ ‫ظ ت من م ‪-‬وم حو ن ر ى‪ ٠‬ا‪ -‬مإ ن ا^ا ه \ثءم‪-‬تن ا ل ر و ى م ء آ وءقآال‬

‫د ز ‪ .‬ر ي او ا ق إ ش ك إ ن ي ح ئ‪:‬دم‬

‫م<و حا ل ه ص‬

‫م‪ 1‬دا م ك ق ن ا وند ر ك ءهدن ع‪ ٠٠‬ا ر ت او ل دإ ي ‪ ٢^ ٠٨‬دكاد رم‬

‫خ ر وم<ثم ر و ع او ال ن‬

‫^ ^‪ ٠‬مم ما رع‪.‬ت‬

‫ب ا دا‬

‫و ر و ر وساص ي د ن‬

‫محا ‪.‬ي ث‬

‫وء‪.‬ممه دمحا \محو نك تحه ن م ' ء د و ز‪ ،‬م ت‪٠٨‬ء \و‪1‬امإن‪،‬مز‬ ‫ح ‪،‬ا ده ا خ رم*دم م*منع ق موريره ج ك ا خما ل ممم ا‪ -‬ل خ ه ه م م ‪،‬رإسل‬

‫امم\ءموبده ‪" :‬ض ر ا و س ‪ \ ^ ^ ١،‬وه او(ه ج ق و ز ر ى ^ ^‪١‬‬ ‫لو ز ‪ o‬ا ر م ش ‪ >٠ ^ ١‬ا‬

‫<ام ح‪ 1‬ج ت ؛ دء ك ك م وك‬

‫مم«اى ح‪ 1‬له و ر ا ا‪ -‬م ح ج م ر ‪ ٠‬ع‪ ٠‬اشده‬

‫و م‪ 1‬ز‬

‫^ ^‪ ٠‬مو د ^د ر آ‬

‫ؤ ؛^ ‪ j‬داع ه‬ ‫ر م ا ح ؛ ر ها ء ا ‪ — ،3‬م *ا م س ك و ى وا ‪ -‬ء وا ل ا ذ ر ل‬

‫ص دلو"ط د ت ك د ر ‪ .‬ر مم د ك و ر ك م _\ ك ك ة ه م ى‬ ‫"‪:‬ال‪ ٠‬آ آ‬ ‫‪٧‬‬


‫— ‪٩٦‬‬

‫ممل دمه‬

‫—‬

‫مدر ش ‪^ ٠‬ىادي‪-‬؟ ف ‪ ٧٠١‬جا ب‬

‫حتلث‪ ،‬ادل و'جمله ي د ى وا ج'»سميادفمإن*دل ر ترللثام‬ ‫ن ق د م ‪ -‬ع م ب ت ه ع ا م ال‪-‬وت ك از ال ؛•^ ‪،3‬‬

‫ج‪1‬ةتءنا ‪1‬ءز‬

‫أدد ى‬

‫^ ء امصغقاف*اااثم د ح_ و ددم‬

‫ا صل دمئ ر دكادر •‬ ‫ا م ة تء ا ال ئ ث ا د ا د م ‪ -‬ى د ز ا ق واث نحا د ى د ض اض ا ل‬

‫سب م ط \ى‬ ‫مء اد حدنده داء ا اأر ك ا‪-‬غت إر وارادمر؛م‬ ‫؛ولمنق ه ادت‪١‬للم ك جر‪ 1‬ل‬

‫ي ممك س ك‬ ‫عمض\ متدزم اد‪1‬نف‬

‫اف‪ ٠‬ا ك د ‪ ٠‬ك ت د ى ا ر ا د‪ ٠‬م ى ا ص ل ا د ا ق آ ب ت ا ولو< ‪٠‬‬ ‫ر ء ال د ‪ ٠‬ك ن ر و«جص ي ى‬

‫‪ —،‬و‪ ،‬ا‬

‫ر ي م و‪ ١‬خ ب ا ر ا ب د ر‬

‫ض ‪-‬ا ل ا ل ز ض ء و ت ا ت ش م ء ا م د ا ر ا د ة‬

‫س»م ع م\ي ت ك د ه ا و ‪ -‬ج م ته تءا ق ‪١‬‬

‫س ي ؛ ت و ر مث ن‬

‫ادل ر ; دز < ال ل م د ذا م ‪ .‬؛ا‪،‬ل ءن;اد ا ر م ى ؛ ا ا ل‬ ‫اد ص •‬

‫[ ث م _‪ 1‬ون د ر حم‪ .‬لل ر مه شد ن‬

‫رزء ا ر م ز م وا ج ال رم ز ءدم‬


‫—‬

‫‪٩٠‬‬

‫—‬

‫ا؛‪ ،‬ا نده د‪ ١‬ا ادر ‪- .‬؟ و أ ك ه ندر الت‪٠‬‬ ‫ا ول ه‪ < -‬ق شتل ر ك و آ ت د ز م ا ى و ا‬

‫عسالى‬

‫حف ر 'لرأتخ‬

‫ل‬

‫ر م' ذ ا م ' ت ش ' ب “ ى ‘‬

‫ئف ا د ش عل م وأراده—‪-‬ءء\س هنك تءل ق ار(يس‪1‬ه م واش‬ ‫يااوف ر ز م ن ‪ -‬و ذ ا ب وا ح و‪ ١‬ل ى ا ب حا د م ر رم ‪ -‬ى د ؛ ك‬

‫اودمن‪ 1‬د ل نث ‪ -‬ا وندره اء ان ع ا م دادادم ودك و ن‬ ‫صن ا ت اا م ت ه ح ك خ ز ك ش ا «ه شم ول ل ر ى كلحو ب ت د ق‬

‫ائ؛؛كدز ء إ ر ت ادلور‬ ‫[‬

‫ذ م ا د وا ن‬

‫‪٠‬‬

‫و ا ه‬

‫‪ ٩ ١‬مح ك و م ق ام ا \*‪ -‬إ ت‬

‫ش< ؛و؛د ر ‪ .‬ذ ط أوى؛بدي و ب‬ ‫\دمد م م دن مور\دم دكر\'‪،,‬ع حا ج‬ ‫ا ء ر ‪ ،^^ ٠١‬اء ان و و جدم‬

‫ث ا م وك ر‬ ‫‪-‬ج _ل‬

‫ب لت‬

‫ض ا و«د' ا لني>ه \ء ان و ج— ول ؛•رمحه آ موخ‬ ‫\ومل‪-‬نب ع‪،‬نى«‬ ‫اوإلش‪ ٠‬ما ه* ت‪ ,‬ءعلم>س‪ .‬ن‪.‬دن■ا ش \أ ان ث ر مهم ؛ إنته دا ر‬ ‫مب "ى‬ ‫ا حا دي ث '؛ء؛ حهدم ( وان "ؤ*ن إ لأدر خ— م ء و م ء )■ جإ‬ ‫ع الآدم ‪ 7.‬و د ك د ل ]‬

‫ر م ث ا ه ^ ء‪ .‬ن‪ 1‬و آ د ر ه \ ء_ ا ل ‪ ،^ ^ ١‬؛ ر ض ت ا ى‬ ‫ا د م‪ _.‬ه د ه ا‬

‫ا جم ءء\ ج و ر م ع م؛ت ك و آ و ءته ‪ ١‬ء ت ذ‪ ١‬ر‬

‫مة_ \ م ت د ‪ \ 0‬ك| اسأن ا د جا ز د كا‪ _ .‬د ر‬

‫ز ر ا ء ا م ال م‪.‬تت ك‬


‫منمإ رمممءدر‪ 1‬ش وا زا ل واءة ااول امإ‪،‬ى ز ما ن‬ ‫م وا؛ق اد ال ن ا ح ك| م اأ ميه د ا و ى اولمس■—ته‬ ‫ات ا ن د ز ء إ ر ‪ ،‬د ر ‪،‬‬

‫موترك ر تسمى ا‪.‬م م ر ل مم‪،‬أوم م ‪-‬ول ث ك ا إ ر‬

‫م'رحال ث ىده ؛•ض م ف •<يلف دن ء إ ر ت اد‪--‬هدم زم‬ ‫ام إ ر ذ ى ث‪ -‬اءزم ا زا ل ثور إل ل زأ ن ر؛م دزقاف‬ ‫ع ؟ ‪\ ،‬رإإه * ل‪،1‬سم م‪1‬ل مهم ا ث‬

‫ب ر ك ا رت ق‬ ‫ش خ ‪ ١‬يدب م‬

‫ائل ر ك ج ك م'ل ر ى وش— ا تإ ز ا ء ^ا د ا دل ه ج ‪ -‬ق‬

‫حمت— ر ى‬

‫م*\ء ‪ A.lp‬م ن آ‪ .‬م ر ى اؤا م د ن دث_ م ه ر مة مب_ ال ‪1‬امإب‬

‫ادآوز ب درمان ا و م ى جا ز ^ د ر ‪.‬‬ ‫م ج حي‪ .‬ج ب س‬

‫ؤ م ‪.‬ص ل م‪ 1‬ل ث‪> ^ ،‬‬

‫محا‬

‫وقدر ا( م ‪.‬ىه اء‪ 1‬ل اممك استمأل <ضر رمنب‬


‫—‬

‫‪٩٣‬‬

‫—‬

‫‪ ^ ^ ١^ ١‬د نت و ل مح م ق ه ك ز‪ ٠‬م ا لآثكت^ؤمامدن‬ ‫ذ ا ال م ح ل ‪-‬ءن ط ام<نه ح د مد رم‬

‫ت ك ن مكدمل<ى مال ذ ك \محس د م صنم ا ا ‪ -‬م ل ك ك ز ت غز‬

‫ومادت اه تز \تش وسمحدم ‪ ٠٨٠^ ١‬ان رم‪ ^ ١‬؛‪ ،‬او إلش‬ ‫■\دى مؤمي‪ .‬ر آ ءت ا (ن ت و م د ىس ي ه ‪ -‬ل ن ا م ء د ى ءه ^ ^ د ا ر‬ ‫‪٠‬‬

‫ه ا روت وم ا وو ت ء ع ب ا ا ل م ال م ‪ ٠‬أ و ل م‪ -‬ممو رم" كل رم‬ ‫م ا ؤث‪ 5‬ت م زا عممن ر‬

‫‪٠‬‬

‫و ش ث ا ح ا و ال ن‬

‫ارباب م ح ق‬

‫أ ظرمممم؛‪ 1‬طتيم رم‬ ‫‪,‬إ‬

‫م زأ ن ^" شم م د ال ك ا‪:‬مح ك ا د ز ر م لت ر ؛ا ل مض ب‬

‫ا زا و ا و د و ب ر م د ت خ ا ئه وع ظ و ل ب و ت وخل ل م ^‪-‬حر ابه‬

‫•اثتنا ل اكث ردرك> ادعصر خ لم حه‪٠‬سخز‪٠‬ى لن ريق ايون‬ ‫‪ ^ ^ ٠‬ر و ع ظ وأعام‪-‬مه ‪^^^٠١‬؛^ و ا ر ا د ى ‪٠‬‬

‫ثصه إطبه ى اء‪ ^-‬ر ان ل مح ز ا تن د ن اوثوب وإل د م ر سو ل‬ ‫‪١‬‬

‫^‪ ٢‬ا ن دمم ز د ن د و إ ت ث ب ه‬

‫ه ‪ .‬م تد ر ؛‬

‫ؤ نمل آق ^‬ ‫اات‬

‫ءهض ر ت ر ن » ا ئ‪،‬ك ت ا‬

‫و ق ص رمح د ل ا ز ا ل اد ت ا ق < إ ك ا ب‬

‫ا ء ا ‪ — ،3‬مث ا ب‬ ‫ض او ر ب ‪ .‬ر‬


‫‬‫‪ ^ ^ ^ ١‬ئ ظ ر‪1‬‬

‫‪— ٩٢‬‬

‫ر ق ا د ‪ -‬ه د م ؛ * ض ع م< ا ل ه‬

‫اء ا ل ما د ى إر م نه‪ ٠‬أ مور م أ!ك ر مم‪,‬ل ديته رو\زمءل؛ك م‬

‫بمو ز ما‬

‫‪<.‬ل\ءظ تيمكالمآمك‪1‬‬

‫جللب ‪-‬ى‬ ‫^ اي ت م‬

‫د ال ك \'ثكدمدر ‪-‬‬ ‫م*اء عيه ا ث ر ك مرج ر د ت ه اءا ز اول؛نق ال ذمد ر ‪.‬‬

‫م ال م م‪<• ،‬ت‪-‬ل رندم إ ز ى‬ ‫خ ل مءثر و ر ن‬ ‫ز عصمم*مت‬

‫ض‬

‫ماثز اد ال ز ر‬

‫^ ^‪ ٠‬أ د '‪-‬ل ى إ مال د ر '‬

‫^ ^ ‪ ،‬؛ ^‪٠١‬؛ ت ضهم‪ -‬ىده اص م تاه ل م‪ .‬اممر ا ن ر ك‬

‫‪ ٠^٠‬مر‪،‬درامم معص‪ -‬ا ت‬ ‫مهس' طل ر ى ب م ا م< ا ر ر ى د م ا ح ل ح ق ^^•‬

‫ومحال نت د ن ‪ ٢^ ٠٠‬اول وفم طا ء ت وع إ دآ ر ى ا م ئ رم‪.‬بر •‬ ‫ل ل و م‪ 1‬ر‬

‫ذ آ ومنم<ي حاه اثتن ا ل ا؛د و ب ك ن د ث ل ر ب‬

‫ثور ا رض اولماز‬

‫‪٠‬‬

‫ر ن ح ك و ن ي ف ه ر ى ‪ ٠^ ^ ٠‬دعا وا ^ت غ نا ر ا ل اء ل‬ ‫ا حق امته لص ر ت ومح‪1‬وءمت م ن هما ر د‬

‫م ال ؛ كم‬

‫ك‬

‫ر‪٠‬‬

‫ح‪1‬قت ادم عيه؛ ن د م ه دا‬

‫ر‬

‫او ال ن 'م و ررى‬

‫\ستةممم ا ر مكمنه وء ر ض‪ ٠^^ ٠١‬و ح ي د ‪ ،‬م و ل اول و ب ز حاث ا ‪،‬‬

‫•<ت اأب‬

‫حن ك‬

‫اق ا ل اءزاض ج ر أت رم وآءش‬

‫‪٠‬‬


‫—‬

‫‪— ٩١‬‬

‫امح رندم ر—س ما ن ا ل همص‪ ،‬ما اودا تردم واردد‪٠‬‬

‫ومكا’ت ل ‘ ا * را لمل‪ ٠‬ءم؛ راث ل ءب مالس“ الم‬ ‫مه ز م م ‪ ،‬ة ء ا ا إ د د ر ‪٠‬‬

‫<زة جت ك دت~ى رذ وان ومذزتة أرك‬‫م (‬

‫بال م )ا‬

‫ش ا د ال ن‬

‫ي ء م ال م‬

‫ام‪-‬تريى‬ ‫خ؛ كم‬

‫مممأمدم ا ها ر دندد •‬

‫امرات‪.‬ل رءاتهار الم^‪ ٠‬آ ع او الق‬ ‫م ه ت »دم ن ‪ -‬ن إ ب خ ‪ -‬ال ؛ ت ه‬

‫مو ت‬

‫ا د ال ذ ز إ م ر د ه‬

‫و ظ ة ه ر ’ ى اثس أ‪ ٠^ ^ ١‬ا و ل ر ^ن ه م *ق س ‪-‬ا ر م ال ك م‬ ‫^‪^ ^ ١‬‬

‫ا ل إ ال و د و د ر ‪ ٠‬ش ا ن م ال ص ء ه مد‬

‫ح‪1‬ا ئم اش ا؛ ك‪ <.‬واننده ب وتدر ‪.‬‬ ‫علىا الء‪ 1‬الق مالثك"‪،‬ك ر ى ^ ^‪ ٠‬محت؛ر ا»بز‬ ‫‪ ٠‬رتلرتد‪٠‬‬ ‫^ وزص‪-‬رف \ث س ك ‪<• ،‬ه ظه م لآئكص‪-‬نلى م‬ ‫ا ش ءتم‪ 1‬م ام إ م‪ 1‬ث م ر ج س ‪ ،‬ك ة ر د ر‬

‫ح ز د ك > ء م ا لمت—ل ث م‬


‫‪ ١‬؛ر<عت\ةاس مع ؛ن ر ك ء\‪-‬مز اول د ز اف م ا ل‬ ‫ء ظ‪-‬مهره قادر ‘ ودهم بكارى ز عاف ا‪-‬ءس ن ص و ر ت ا لم‬

‫اول درو •‬ ‫مل ك‪ 1‬ر غ ا ي ت •< وز •‬

‫ا ل ر ب * م— د ا ر ر ى ا ح اءل— ة‬

‫ءتو لن خا د ج ‪ -‬در ف م ط ادضى ‘ " ادك ا ‘ ر ش‪٠‬‬

‫ك و ل ‪ ،‬م‪.‬د ر ا ت‬

‫وحث ظه م‪1‬عارمإب اآسامعد؛لمه مم— م‬

‫ادلخورر‪-‬‬ ‫ا نرك‬

‫ر م‬

‫س م ى؛ ردم ‪ ^ ،‬ؤ ك د ه حا د ث ا د ال ن‬

‫ا‪ ٠‬و د ء‪ -‬ا د ى د ا“ م و ا ل ءأ ل ى ي د ؛ ؛ ل م م أ م و و ‪ ١ ،‬د ر د * ى د م‬ ‫ا‬

‫يمح’ ى مح ‪ .‬ت م ا ب‬

‫و م م ر ؛ ت ء‪ .‬ثءد أا ل ا ل‬

‫< م_تن ر ق ارل و ب اثتنالارى‬ ‫طا ن ى ا ي ا ى ء ظ ا م ه‬

‫و ص و ؤه‬ ‫ح‬

‫وا ^طمح‬

‫ر ‪-- ٠ .‬ءس 'م اد‪ 4‬دا‬

‫مت‬

‫ود‪-‬ي ح ه ممص ي ر د ر‪.‬‬ ‫و م ر ‪1‬تحا ‪ ،‬ءل و ب ' و ي ا ه‬

‫ذ‪1‬ن م ن ل^‪ ٠‬ر ص م*قدم ى‬ ‫ر‬

‫حماا ر ى ؛‪1‬ر م نه م‪ 1‬م ول‬


‫—‬

‫ح ؛‬

‫‪٨٩‬‬

‫—‬

‫^‪ ٠٠‬م‪ 1‬ك‬

‫امما ن و'رص دإ ق او ر ى أر ض ا و ال ن ا‪ -‬خةم إث إ م‪ .‬إ نمع مد ر‬

‫ادل ‪i‬‬

‫ؤ‬ ‫<رم‬

‫ا و ز رن ه‬

‫ت‬

‫م ال م ^ ر ا م <م‬

‫و ا م ام«ت و ج م‪-‬ح ا و‪ ١‬هم ‪ ,‬اا ه ث‪ -‬ه م ه ا ءال ء ت وا‬

‫ب ‪،‬‬

‫و رثل ثم خ ال ؛ثه ‪^< -‬كت مستءء ‪ .‬ل ا دل د ش ‪-‬ل و ب اء*ن ا د‬ ‫‪ ١^ ٠^ ١‬ز ض د ر ‪.‬‬ ‫<ل ر د م \ ر ك ى ا ث ‪ ،‬د؛ ث إ ا غ و ء ك ‪ ،‬حا ن« ا ث م‬ ‫*مم ‪ 5‬ن إل ث م ل‪’-‬‬

‫<ءكي حا ال ت لأم ه مم إل ‪-‬ديبنى‬ ‫(‬

‫ل ء ;ا د ‪ ٠‬ك ر م ر ن‬

‫م ا م ر مم‪ ،‬و ق‬

‫د ك د‪ ٠‬ال زءدر‬

‫ال‪ ٠‬ع م و ن‪١‬فت م‪ \ 1‬م د م م و؛ف ا و ن‬

‫تحر ص ش ر ءيه ث— ر ‪١‬ءتت ا د مح‪-‬ءمه‬

‫ارث ا د ا’ ث ك د م د ر ‪،‬‬ ‫م ال ث ك م م م ر ا م ك ك « "هس ى ا ‪.‬ص م ا م ‪( ^ ^ ١‬ورا م ه د ر‬ ‫د ؛ أ ر ه " م ي ر و ب ^‪^ ١‬‬ ‫ك ر' ء ز ر •‬

‫ا ؛ د ي ز ره‬


‫م‬

‫ر ا ز ا ش ‪.< ^ ^ ١‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫ا م ‪ -‬امب‬

‫د ا ر ‪ < ) ، 1^ -‬د ل ث‬

‫ر ق‬

‫^‪^ ^ ^ ١‬‬

‫ع ‪ .‬و ى ا رتي ي ن‬

‫همج ‪ 4‬د ن د د ‪٠‬‬

‫اترك آرأن د حدد؛دمؤي محا ر مه مآا ت رنع*رم‬

‫ممح\ء ‪ aAc‬جل‪ >!٠٠٠‬محتوام< رام ومماء‪4‬رممحمم وأبع‬ ‫مد الن ‪ pÂ-j‬مث امهرا«ه دا ر ر ك م الم و ظ ‪-‬ماث م‬ ‫مطعمهمم‪،‬دل م ‪-‬د ودد ر ر ر ض وا زالل ء ل م ‪٠) ^ ٢٠‬‬


‫—‬

‫‪٨٧‬‬

‫—‬

‫إ ؛ ن ل ال’ اص ءث زة ميث~رةمآمرا م ك إن— رد ر كم ا ر‬ ‫^ء‪ 1‬اءوممه ‪ i‬ز؛ي ر ‪ ،‬م دا ر * ح ن ء ا‪ ٠‬أ و م‪ ٠‬د د ‪٠‬صمم‪ ،‬ع د ‪٠‬‬ ‫حف ر ا ن د ر‬

‫‪-‬‬

‫وع ا د ه‬

‫‪ 1‬ر و‪ 1‬ج ط‪1‬مح مإا ك ‪ 1‬أء ن ل ى م<ف ر ت‬

‫وعلىيافمم ط ال ق س د ة د اءالمالتيةاحامممهرهرأاحصرامتد ل ‪0‬‬

‫^‪ ٠^ ٠١٠‬دن‪1‬آا لمالم‬ ‫( مس م ) ثم‪-‬رفمحممق‪١١^ ١‬‬ ‫‪ ٠‬دكز ى رمد همم‪-‬همأور مات‬ ‫راتم‪.‬هرق د'ممس ول ا^زم اغ‬ ‫‪ ,‬ت ا د د ^ ورمممءه ل ه حا و ل ء د ت ‪ ١٤١١٠٠‬ت ‪٠‬‬ ‫معلومه*ء ك ك ا فه م م ‪ -‬ث د ه رفا‬

‫مح د‬

‫ك ‪ ٠‬و د ن ا س ال م> ا‪ ٠‬ت د ا ى‬

‫ظ ء و د د ذ ر ى خم‪-‬دم ت لض ر ت و ل و ك ‪٠٢٠‬ش ر ق‬ ‫د ر‪٠‬ج ه د ر ‪.‬ج م ه ا م ال ا د ر و ع ث دالإت مض‪ 1‬د ا ث ت ش ا ع ذ ق‬

‫ما م حا ب م ك ز‪ 1‬م ‪ 1‬ف ت د ا مر ه اإ ^ أ ل ك ا د م مم‪ ( 1‬نه ر ج ا د د ن‬ ‫^ ر ك ص ؛ ك ر ه ك ال ن ‪ ^ ^ ١‬و ع ا ب ا د ن‬

‫ا م ح لل ر ر ر خصو ب دا‬

‫ر‬

‫ي ك “ء ر ق‬

‫ء ق ‪ ١‬ال ط ال ق‬

‫دا مال‬

‫ر م داردو‬


‫‪٨٦‬‬

‫—‬

‫ر طا؛إ‬

‫—‬

‫ةل ش ما و نئ ر من ن بار ط ع‬

‫م \ ث ت د غ ا ر ى \نكا رم س ا رعت \'ث ك ر م د ررم م ر ؛ ى م‪ 1‬حممء‬

‫من ر‪ ^٠١‬مإ ت وباباه‪ ^ ١‬زاد والزو‪،‬معر‬ ‫ر\صلم ‪ -‬اك>رم لفإر دقته ا لو ب د‪ ٠‬م‪،‬عرؤة\هت اس ‪-‬امحنى‬ ‫‪٠‬‬

‫اد ن ر‪ >٠^ ١‬؛ ر و ع‬ ‫‪ .‬و م ا ؛يدمح \آحا ل ر د د‬

‫ف ك د ن مع ‪.‬رود ‪.‬م ط ‪ -‬ا م م ا حث‬

‫و ا ث ن ا‪٠‬حمو‪.‬ت‬

‫دوث‪ ٠٠٠‬ز ر ا ك محار‬

‫‪ ^٠‬آ م عء ر ا ج ثصمه‪-‬ج ز اهص ىدم‬ ‫‪^ ^ ١^ ٠٠‬‬

‫اد ر ر ]‬ ‫ر‬

‫ك ؛ و ال ى آ م د إ ق‬

‫‪٠‬‬

‫ث غ رس _ و ل ‪ ^ ١^ ٠٠ ٢٠^ ١‬ءي ه‬

‫م*ف ر م ى ؛هدش مه ا'مياي ا لنتي ‪ -‬حم‪ -‬را'شت‬

‫اقذ ل‬

‫ا ن دمم ز‬

‫ك جإهست ا‪-‬ل‬

‫وامث؛دد •‬

‫— ا ر ي بران ءظ ‪-‬ا م ين د م ف ث;ل وءوش امم‬

‫ءط‪،‬ى ايأ د م مص‪،‬ال ^^‪ ٢‬دكل‪.‬امر ‪,‬‬ ‫امي— ا د ن ص ك ر ه ‪ ١‬؛ ^‬

‫^‬

‫‪ ^٢ ٩‬ا م و^ ر ا (ص _ د إ ق‬

‫• < ض رمى ؛ م د ه 'حمر و ء أ ن و ء ل • <ف‪ -‬ر ا ل ع د ال ز ا ب‬ ‫ا ء ر ا ز ا ؛ ذ ا *ءتم ا م د ر ر‪ ٠٠‬شا ر ا ب؛م ك ا م ا م ت و•< الدت ا ر ى د ‪٠‬‬

‫م ر ب ب ا د ز ر‪ ٠‬د ر خ ان ا ى ار؛مه حض ر ا ‪- .‬مد ز ص ك ر ه‬


‫— ‪— ٨٠‬‬

‫وم‪-‬ىي ا و ح ثت و* ا د ى م مى دأدد؛حأمح ام مال ق‬ ‫دن د ق م ك ج رق ‪ ^ ١٧^٠?٣ ٨ ٣‬مث ا ءده ‪ -‬و د ش‬ ‫‪ ١‬ج‬ ‫او‪ 1‬ل ى ام ا ديدم ث؟ءه و مث م و | لم ا ل ‪،‬؛ ت ومعاو‪ .4‬د ر‪,‬‬ ‫ا‬

‫ث ‪-‬ر ف ‪<-‬س_ا‬

‫ر غ‬

‫م إ ر ميل ة و ح ا ل ‪ ٠‬ت ت ا ه د ه و ا غ‬

‫ا ولمشس د ر ر ف م ال ت ال ز م ه ‪ -‬ى ك ب — ي و و ا ح \ د شه‬ ‫^ ‪ ٢‬ا دل د و )‬ ‫و ‪ ،^ ١^ ^ >-٠٠‬محال ن ى \ د ‪ :‬ا ا ك ك ‪ ^ ^ ^ ١‬و نمو ت‪ -‬غ و ا س‬ ‫و حت ا م ح ك ب ا ط ال ع \ ا م ن ك مممم> ك ك ر ى‬

‫د كا د ر ‪٠‬‬

‫ا ذ خل ا أ لآما ك ن د ر ق م ة ك ن > تعا ق ا د ر ا ي ا ا ي > ء ه ميت ه‬

‫خ و ا ر ق وا إ"ءهمبنا ه ر او(هء ك ا ردرم سا را ك ‪ ٠٨^ ^ ٠^٠‬ط وم‬ ‫او ال ن صرع‪،‬ت مح ^ت ك ا صعا ف ك ث رممم‪-‬مى ‪< -‬ذم ر ت ر م ح و الئم‬ ‫و إ ر ا ك ب ‪ ١‬و ل إن ى رائ ك ^؛ ‪ ٠^ ٠‬خل ق و‪ 1‬مح م ا د اب ك تدرت‬ ‫امه‬

‫ل ؛ ت ه م و ج رثم‪،‬م م د ر ؟‬

‫\ جمم ام ك كاءهغ ى ذ ا آ م ء م ا وا و ب ر جمم*مه ط را ن ‪ ،‬د ن‬ ‫ش ا ح م ا م صا ' رمء هده طا ر ى اوله؛ث اهعل ‪' ٠‬‬

‫وحالمم اي الكاث ضق وايا ى؛ ؟و ل احم> مىدم با طل‬ ‫او ل و ر ‪٠‬‬ ‫\ ‪ ' ^ ^ ١ \a‬م ل خ ق •<‪ v^،La‬ار و م ح ى د‪٠‬‬

‫اممي‪،‬‬

‫ط يو ن‬


‫‪٨٤‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ح كس ‪-‬ذ ةالهدق ا؛رم مت الم‪،‬ت‪ U. ^ ^ ١‬ز اوئ ا دي ق‬

‫ع |عدم ا د م‪ ^ ٠^ ٠٢٠‬ظ ه و رن ه احنال ورملث>‬ ‫د ح م جيا ز ا و فم‪ 1 ،‬ز ‪.‬‬ ‫ز ا حا د مث م ح مت ر ت ه اي م حف ر ت‬

‫عي ه \ ل‪ -‬ال م لثم آ ض‬

‫زم‪ 1‬د‪ 0‬ر ور^ته * ا زل ملبمج ز ما؛مت ا او لش ايمسهد‪ ٠‬ك‪ ٠‬ب ى‬ ‫^‪^،0‬؛ !س خ ا دل ش او ا ن ه ن ريم ت م د ه اي ام ل او|ه ج ق‬ ‫و ا ك ^؛‪ \ ٠^٠‬الم جكر ر‬

‫‪٠‬‬

‫م ممنكت\ميممنه ومى \ لأى وتوع‬

‫س ه ح م ‪،‬دن ر م و ل امم*زم ا ث د ع ز م ح ل ف ه ‪ ١‬وا و ب ءثمرلمت<مزى‬ ‫و‪1‬‬

‫انا ذ ه ا م و ر اوا‪ 4‬ج س ل م‬ ‫مث ا راي م ك ى• < زهن مرن ه ادبأن ا ر م امحا ب ؛ ؛أ ك ز د ن‬ ‫ا خ ‪ /‬ا د و ل ا ء ر ى ر كد ف ي ور‪ ٠‬جنى ععاوماإ‪،‬ممهدم رسول‪٢‬‬ ‫‪١‬‬

‫^‪ ٢‬ا ئ دمم زك م كا دا ر امغ ا ر جل د مش‪ /‬بت م زلث ي و ل‬

‫ك م*ى اوز ما*ءه ن د ر م'ت دهم اث م ا ا ض ك ن د ن *ز ود‬‫ا و ‪-‬حك م ك م‪،‬م ا د ت و‪1‬س ىدم ث ر ي ش‬

‫^‪^٠‬‬

‫‪٩١‬‬

‫مه‪ ٠‬ه د‪ ٠‬دام< ات ا او ل ور آم‬

‫ؤ ممممثفي^إ — رمم‪ -‬و اللت صل ى‪١‬لت ؟‪ ١٠٠٠٠٠‬ل‬

‫وم م‪ ٠٠‬م‬

‫انتد؟زكمع مر ا ه ءق اولوب ^ ^ ^‪| ٠‬ع‪ ,‬صاوظ‪،‬ممم‬ ‫<كهمت‪5‬رمهدل ند— دم ‪5‬؛‬ ‫ض آ رأ ل و ا و ر ا د ز د م‬

‫ائ ما ه مح د وال م س‬ ‫س و ا‪ ،‬ه عصر ج ل ث‪ -‬ى ل ر ش‬


‫—‬

‫دص‬

‫‪٨٣‬‬

‫—‬

‫^ و د إ ن ت ‪ 1‬ا ام حنئ إ د‪ ١‬د ا ث د‪ ٠‬ر ك د ن ا س‪»-‬اليى‬

‫دثم ر و آ ك ا ل ' ت و ل د ي ى ‪.‬‬

‫ورءممم\‪3‬ت‪1‬ثمش!اغ‪<،‬ممبته ا^ءم‪-‬ه ر‪ -Xİ‬ن رمحت‬ ‫ا د ل ؛ن ى يم؟هتم ف‬

‫ا يا‬

‫ا ل و ‪ ^ ^ ^ ٠‬رممى ة م جا; س م‬

‫■وممميممم ام‪ 1‬ه م د ا و ل ‪ -‬ى م ث د ا ‪ ،‬د ه د ر ‪٠‬‬ ‫ز صن ا إ ع د‪ ٠‬و ي‬ ‫مث ال ‪٠^ ٠١‬؛ ‪٨ ^٠‬‬

‫^م د ر ؟‬ ‫ب ه وحإمم ه ‪٠‬ءهدن ع؟ ا ر ت \و إل ننى‬

‫م*ك مءممه \ا ا ر ى‬

‫ان‬

‫ع ن‪-‬د ر او ال* ا رك مه'ممل*مى وءل“ميسم‬

‫‪ \ ٥٨٠^ ^ ١‬تن ا م ‪] .;^ ١‬‬

‫ي؛ف ^‬ ‫ر م‬

‫رسو ل ا< عكر م‪ 1‬ف د م ك‬

‫م ت و ر ^ال ق ‪ ١^ ^ ١‬أ ب ت ا و ل ء‪،‬ه‬

‫او ل‪-‬ى ق أ مم‪ 1‬ومياوفم ح ناس د ل ارس م‪ -‬ع‬ ‫ممم إ ‪.‬م _ ل و ظ ب م ا ال « يا ا و ل ن د‪ ٠‬د‪ ٠‬ن ؟‪،‬ه قالما ز‬ ‫ك كك ت ‪ .‬د ى ح م ى‬

‫ص‪ ١‬د ق‬ ‫م<مم‬

‫ال ق ه‬

‫• < و دك>‬

‫دك ر ك ك ‪ :‬د ارس _ه آ ز ل ا د ال ف‬

‫ك ا لآم ا ل م ‪-‬ى مو‪-‬ن صرص ى ص ‪-‬رمح‪ 1‬ونءأع ‪-‬آ ا فا د ه امدي ر ر ‪.‬‬ ‫ساء ع\ م هك نلم دس‪ 1‬د ن ا و د ك ن سر م • م ر رك حر اع » رى‬


‫— ‪— ٨٢‬‬

‫ات س ‪-‬ا ل ح ذ ر رى حرث؛يى‬

‫مر يآ‪5‬ا لتم ر‬

‫وانق ل م ه هادر \ و ر يى ا ل د م ذا ت الو ‪ ^ ^ ٠‬ا ز ز ا \ ا ‪-‬ن ث خ دص‬

‫م حاندم محت‪-‬ذوو د*ثه ور إ ض ع ت ء ا إ‪-‬ى عت م _أ‪-‬ى‬ ‫اولما ز ى ؟‬

‫س— و ك ع ز كذ ب اد ا ى م_ و ت ا م د ن‬

‫كا ' ك‬

‫‪cJic‬‬

‫< ا ا ر ى م‪5‬ورل ش و ا ر ع ك تا; ا ر ب إزلش‪.‬در ]‬‫ء م ا ق ‪ :‬دء ز ك ا ز ‪ ،‬م ج ه ت‬

‫‪ .‬ا ‪ 0 ،‬ل ذ إ ك رس و ل‬

‫و ماص_ و ر و م ظنر‪١‬ول‪ ٠‬ىد‪ ٠‬صساو ق اد‪1‬س _ته‬ ‫هتاع‬

‫أث‬

‫م \د ر ت م ‪ ١‬غ ك د‪ ٠‬در‬

‫‪.‬‬

‫^ ‪ C‬ا؛ا ^ ‪ I‬ك‪--‬ا ‪ -‬د ى رعا ف ^ ^ ^ ^ ‪ ٥‬رو ان ه ر ز ي‬ ‫اى‪■ -‬مقم;اث ت ت ل ; ا بمال ها ش ن ا ال بمم ش ا‬ ‫وم“ ر ى د ه‬ ‫ل‪< -‬ر‬

‫ء لى ا ال‬

‫ك‬

‫ر‬

‫و لء ‪ /‬ي ى‬

‫امح آ اول و ب ‪1‬تك م ت وثمرس‪:‬دزم‬

‫اول ت د ق ر ى ح ا ل ه"مك*ت ا ب وث^مت ا‬

‫ل‬

‫م «موث‬

‫اول و ب ات ل ر م ‪ ٢^ ١‬ث را’ا ى ت »ابم • ومكا رم ا خ‪ -‬ال ق‬ ‫غ م ايل ر ى و؛ض ا ث ل ‪ A^JiC‬و ر ي ه ا ل ب ث ‪ ،٠٢‬ق ن و ا ل‬

‫حا كله اص‪1‬ل ‪ .‬وجار‪ ١‬آطا ر ء \لى ا 'رار ءر و م مر؛ ت‪٠‬‬


‫— ‪~~ AN‬‬ ‫اذ ع ا ن ؤ أ نما ف حتم‪ -‬ل ق ر ا ك مخ د إ ؛ خ م ح و د ا د ا و د ر‬

‫ص ء ت <ء لمإب ر»م ا ( ق‬

‫ف م م كا ء ه‬ ‫ا ز ا و‪ 1‬د ا ن ي ح‪1‬ي‬

‫^‪٠٦^ ١‬؛^^ ادررهدنة‪ ١‬ل يهم ق رشرست ج دادمل‬ ‫ا ت ت م ا ال ه ا‪ 1; _ -.‬د د م ‪١‬‬

‫^ ‪ ٩١‬ج س ‪ L‬ر ت ا ء م ى ز ض‬

‫اولث ا د ر نا ت هث— و ؛‪ ^ ١^٠‬وكا ال ق ج\عع ادله‪ ،‬إثر‬ ‫وم مساءدا«ت‪ ٩ ^ ١‬مئاهر او(بمرزم ء ا م ؟ ر ى اد ج‬ ‫‪ :٠٠‬ه ء هأ ك ‪ .‬و ج حاعدا حهغا‪،‬ه ومظنر ل ت م زاد ر‪1‬مى‬ ‫و د ن ح د د ى ك‪ 1‬م ة ‪ 1‬د ‪ 1‬ه ‪1 ^٨^ ١‬ل ل ل ر ك ات ا ر‬

‫ك‬

‫ا ل ^؛‪ ٢^ ٠١‬ا ح إ واق ‪-‬ا ا؛د ل ى ر ز د ح ك‪-‬يم ب خما ر‬ ‫و ءا م او ال ز ‪-‬ذ ا ب ر ب ا ا « ا ي ك ث_؛و"ا ت إ رب‬

‫س‪.‬مماتهمسته أن را ءن ل —ل م زدندم ع ن ‪ -‬ا د ز ءد‬

‫اوا‪:‬هي‪.‬‬ ‫' ح و ن ك >ك ذ ب و من ز ى او الل ا ر اء و ر ‪٠^^^١،‬‬

‫حا‪-‬م‬ ‫م‬ ‫لر‬ ‫ر ن ت اوا‪4‬م ه ر ل ا ز ون ت م‬ ‫مءا‬ ‫ي‪ -‬ب و ر ر *‬

‫ه *در‬

‫ما ن ادا و ب‬ ‫ر‪,‬ب‬ ‫مو‬


‫( ‪ : ) ١^ ٢‬ا د ل ■< ضر« ك ك رل ث م ‪ -‬ل \ م و م‬ ‫ا ‪ -‬ا—س ن د ه و ء أ م ا و د‪ ٠‬فد ت‪ ٠‬ت ك ر‪٠‬‬

‫د ء وا ى‬

‫او الن اح ‪ -‬وال‬ ‫و ح ك ؟ا« ^ ر ى‬

‫<ث ال ك د إ ر‬

‫‪ ،‬آلث‬ ‫^‪٠٠‬‬

‫^‬

‫دل‪-‬ء ال ز“ء ل وم عا م ال ت ء ت‬ ‫ار؛ ا ى ء ظ ا م ع‪ ٠‬م واثه « ء ر د ى ‪٠‬‬

‫ى \ حر‪ 1‬ل'ه ح_‪ 1‬ةس*ءاصا لهه‬

‫لز ق دا ء د ادزرم اولوب ا‪ <-‬وال ورداتدم ؛ارثى‬ ‫—»ا ت ا‪،‬درر واك ث» ج مع وث؛ادر‬ ‫صر ومح‬ ‫أ خر ام لآكإرى م؛واغ واوقاتدم ام‪-‬دام وءن ‪ -‬و وم؟لم‬ ‫و س ا ح ‪ :‬دم‬

‫‪ ^٠‬ظ رآ ه ي ا ا ذ زا م م ر ر و ر ‪ J‬د ى •‬ ‫^' ‪-‬‬

‫‪ ١‬ح‪ ١‬ص س ل‬

‫ذ ى ث ‪ -‬ا ل ا ل أ‪ .‬ذء ر ■< م م ' ا ر ‪ %‬س ك‬

‫توف اح والس زهرى حارز اء؛سا زكرآمهدم ‪ 1‬و اللن ى‬ ‫دث‪.،‬مت ار ى ده اعأ^اف اثد'ي ر رر ت؟منددنه ش<دمت‬ ‫‪ - ،‬دا د ر ى ب ن د ح و م ذ‪ ٠‬ت ه م < دا ر اد ( ه ج ق‬

‫ر ث ى مو ل ن ه‬

‫حم م ا و ‪ r‬أ م ى اي را ر رد؛؛ ج ك ؛ دلهم؛تو دردى•‬ ‫‪ ^ ^ ٠١١‬إ ا ك ز ‪.‬ا و 'ق ط ه‬

‫د تثا ر‬

‫ا ال ذ ا د إ ب‬


‫—‬

‫‪— ٧٩‬‬

‫أذم مف ي ح ك مدأ م ك‬

‫جر إ ق وأ ب م‪.‬ثىثه امح ىكماستم‬

‫ك ر ج ه ذ و ا ق ا د ا د ه اي ‪ -‬ى و م س ج د‬

‫رندق ر د ى‬

‫د بمج ا ن ا وآ م ه ‪.‬‬

‫ا و إه خ الش ر ت ه زا ت ر ى اناس ندم‬

‫اكا اسست ا د اثدوب موحرا متبر اح ‪-‬دش ادزر مه‬ ‫وءوم ر ال ل— فراقر'مرللنء ا ر الف ‪ ٠١‬دامح‪ ،‬اي‬ ‫اشست ‪ 1‬م د ه‬

‫مود ى‬

‫ود ر‬

‫ا د‪ 1‬ا ل م ى م‪ < -‬و ج ك ءالث ر ك ‪١‬‬ ‫ص‬

‫م ر اس م ن د م‬

‫ا ض‬

‫^‪ ٠٠‬ا ع د ل م ه ك د ؛ و م ر ‪٠‬‬

‫‪'،‬‬

‫ض ر م* داخ المش م ر د د‬ ‫‪ ،‬رترمحسم■< مرءيم مح‬ ‫‪١‬‬

‫^ ا ؛ ك ا د م; ر ل ا م ح ر [ ا ] *‬ ‫ا كر‬

‫آ ي ا ر م وث ح ا‬

‫ع‬

‫م ت‬

‫ت‬

‫حم\نيمف ي آ سزم وثان رحوق سم وعات م ومه ج >‬ ‫س ندم مقن اممدلك‪-‬مدم اولوب ص محقع ت‬ ‫ر آر ‪ ٠٣٠‬ى امء‪'4‬ءم‪-‬‬

‫^‪ ،^«٠‬صصالت مواث>سدم ح د وا رى زلق حصول ي د م‬ ‫ش ر ط ذمح د ر •‬ ‫[ ‪ ٢‬ا ال ر د د ممب‪،‬به اك صمأ‪" ٠٨٠٠‬آ ر و ر ن م م؟زمر ر س ا إل مب م؛ه‬ ‫‪ ٠^ ٠٢^٠‬ت م ; ل ^‪ ^ ٨٠‬ا‪ .‬م د كد ر ( م ح اجمم )م‬


‫—‬

‫‪-‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫زوال و‪1‬ضم ح ال ا ر ى م ر' ج ي ا د ) لآل‬

‫م ماد‬

‫— و رمتم"ء س اك ش ادملر م اء ءي زا ن م ؟ ‪-‬لثه‬ ‫م‬ ‫ق ' ‪ ٠‬ت "'"ك ا ل آ م ا ق ن ا د لم م ى د ا د ى * ا ن ك ا د د م ك ذ‪ 1‬ل إن ا ى‬

‫ر ي ك مم ا لر؛> دش مدان ع ال*يه حنمش اوو ور‬ ‫ض ر ت دصوللث‪ ٠‬صادق‬ ‫وح‬ ‫^ر ت‬

‫ادد ىصم«وددتم قلع*هد م‬

‫^ ^‪* ٠١‬‬ ‫ؤ و «م ه آ ق‬

‫اول‬

‫‪o ^ j - k «-‬‬

‫ه‬

‫ر‪^ ١١٠‬‬

‫م ح ل ‪ 1‬و (ا ‪ ،‬و رك د ‪ 1‬ومح ا ص ل متت و‪ 1‬ه‬

‫د خو‪ ١‬رق دء ط‬ ‫^ ^‪ ٠‬آ د ر م‬

‫م*دلث ا ن ا م ا ج ‪ -‬ا ل ى ث* ق ء ل ى‪ ١‬ال‪ ٠‬ل ال ف‬

‫•< ممسوص ى ح— د "م ا ر م‬

‫د رك‬

‫ظ ه ‪-‬و ر ^‪٠ ^ ٠‬‬

‫إ خ ادا ف؛ن ى ‪ ١‬ص ا د‬

‫ش ‪-‬م ه‬

‫مك' ه ر ح •‬ ‫؛ د ت ر ك ا ك‪ ٠‬ث م و ر ر ى ث ر ؛ ر د د ت ‪ ٣‬ر م ق ر ك اث ا ر ت‬

‫‪ -‬وه ا ي ‪1‬‬

‫نم \ ق و ط اش ‪٠‬ل ر ك و ا ة ا‪ ٠‬بمل ر ك و حم وأ 'ا ت‬ ‫س ال م وت‪ ٠‬هاد ب ى وا صا ع م إ ^ ^سم ن د ق ص— و ر‬


‫—‬

‫‪— ٧٧‬‬

‫•رك الم أر ف اعار‪.‬نى نكل ف اد ش‪ ^ ^ ١‬ح اله‬ ‫م ء ه ‪ -‬ى ء\ ج ز ةا ا ش ر د ر ‪.‬‬

‫اتارك مص‪ 1‬ح‪,‬ث‪ ،‬وإالمحارى‪1‬دمه ^؛ ^^‪ ٠‬اولوب‬ ‫‪١‬محخاررىد‪٠‬‬ ‫م*؟ ي ا م د ى ‪٠‬‬

‫م ا زث— و‬ ‫م ' ء ع ل ه ^ ^‪٠٢‬‬

‫ا د ى ا لأى ة ر ال س م‪-‬ه‬ ‫إ ال‬

‫ك اد ن‬

‫ءا ر ه‬

‫ءأا<‪-‬سم”مكل ك م‬

‫م' ح ص‬

‫ز أ ه انت د *ا ر ر ى‬

‫ر اعس ه‬

‫إ ء ~م ل آ ر ر د ه‬

‫؟ ء ت د ح ي م رئت*ه‬

‫^‪ < ^ ١‬م ء ا ز ر د ى ‪٠‬‬

‫ح\لرى مم\رءنة آرا‪ ٠‬تءاق حرف واح د ي‬

‫ل‬

‫ح دمم ‪,‬مان اانا دز ردا ت ا؛دلش دكلدو‪٠‬‬ ‫بكم من‪1‬هر ^‪١‬؛ ^‪١‬و ال تر حق‬

‫اءةرا ؛ م‬

‫ا م المهمىآ؛ و ل اه ‪:‬ار• ي ب د د 'عص‪.‬همرمت\د ادل د ب‬ ‫ءن ال(ت‪،‬لم قا الن ا ر مح _\رمه ا ه ‪A_^\j‬‬

‫ل أ ش مح و—— ث ه‬

‫د و'ممال م‪ 1‬ر و ا ز و آ ت ء‪ 1‬ر ئ د م ء و \ ول و ب ك ت د ا ر ‪.‬‬

‫‪“ ،٢ ^ ١‬تظ‪،‬ر د م م‪ -‬ادضهه ودم ظمى ‪٢‬رد اش‬ ‫جن م ر ءر د ءجزرثدز ط ‪ -‬ر الؤ ا اق ر‪ ١‬ة وب د‪٠‬‬


‫ؤ منن آل د ي‬ ‫وف ر ت ق خ ر ا ا ر م ل إن و ظ*ماد ي إ ن ؤ ء ل ه ء ا و\اتم ر ب ا ل ا أ إ ن ^‬ ‫ا ث د‪ ٠‬م ك نمو ت د ر‪ -‬ا لن ر ث ة دا ر د ر‬ ‫سم م ه ر ذ ى ش— ا ق ‪1‬ئتس دمءز حش ر م ر م ح م ك‬

‫^ ^‪•٠‬‬

‫ور‪.‬مم‪_.‬ا د ر ى ‪7‬صس‪.‬دإإق‪ ^ .^ ١‬امح ‪.‬وق اوج ط رق‬ ‫وا ر د د •‬

‫جللبم‪-‬ى أء ال‪3‬ه‬ ‫راد ال ^مك‪-‬تد إرى مح وت دء واى م‬ ‫‪١‬دد‪ ٠‬رك م'ع أم زاذ كثث رم‪ ١‬ظ ه اد مور مش ر د ر‪.‬‬ ‫ادماى ز و ت خصسوص ى ح د 'مدا ر ى‬

‫—ار معء؟زه‬ ‫‪ ٠١^ ^ ٠‬ادحاق اعش ادل د؛نىكي اض‬ ‫د ض ا ك وجه‪ 4‬آ‬

‫ت اول شد ر‬

‫‪.‬‬

‫^‪ ^ ١٢‬ا د ال فآ ر أ ن ز م ش * م د "‪,‬ا خ‬ ‫ا ك ل ب ت‪ -‬و ل‬

‫حن د ى‬

‫ا د و ب ات ره ا ك‬

‫سورهصته ةص‪1‬حمت و ^ ^‪<ı‬؛‪A‬تظير‪.‬او(همم اهمجلى‬


‫—‬

‫‪٧٠‬‬

‫—‬

‫و ح‪ 1‬ز م ^ ا ط ا د ا ي د د ب •< م ر ن د م ‪١‬‬

‫^‪ ٣١‬ا د ن د ‪ ٠‬أ د م ح‬

‫ز ص أ دي د ر ‪٠‬‬

‫^ ^‪ ٠‬اب ل •<فءر ت ادم ءبالم ‪ -‬الم ادلوب‬ ‫احر و ظ‪/‬لرى‬

‫اي م ل ي ذىث ان ومويب‬

‫وحماث م د ا ر ط ق ر‪ >Xc‬من ا ( م ا وا ث راكمحإ ت ما ص‬

‫\ ‪ Ş j‬مهىاوف ) اذدءز‪.‬ءض ر ر د ر ‪.‬‬ ‫عشارابي‪٠‬ا •<ف مما م ل بثته آرأنمر؟دما طرى‬ ‫م دم‪5‬رد مسامح ‪ ،‬ك ا م ث و* ر در ؛‬

‫الريسء مهح‪ ٠ ٠‬و د‪ ٠‬صا غ‪ ٠‬شعم*سم‪' ٠‬ا را ع م‪٠‬‬ ‫ل و ط ‪ ٠٠١ ٠‬ص * ا‪-‬م ا م ل ‪٠‬‬

‫^ ^‪ ٠ ٠‬مي * ‪ -‬ف ‪ ٠‬ء و س ‪٠‬‬

‫ه ا ر و ق ‪ ،‬د ا و د ‪ ،‬م‪-‬ل ء\ ل ‪ ٠‬ا ؛ و ب ‪٠‬‬ ‫ا د ا س ‪ ٠ ) ٠٣١^ ٠‬آ م ؛ ا ‘‬

‫^‪١‬‬

‫^‬

‫^ ال ي ع ‪٠‬‬

‫‪ ٠‬ءي ‪-‬ي ى‬

‫صم ا و ا ت ا جأ ر ^ إل م ه ط ب م ا ج س ‪٠‬‬ ‫ا م ج ذ ا ت ثمء^ف ا ث د م مآ و ر من هاخت ال ف ا ومح ث د ر ت‬

‫ا ثر ؤ ذوااترئين ‪ ٠U}4^ ،‬موم ر ^ عأ م م ا ل م المدر ‪٠‬‬


‫'‬

‫د ‪ -‬اء ل ى‬

‫‪٧٤‬‬

‫د كل _ د ر ‪.‬‬

‫—‬

‫حف ر ت ا د م ء ل ه‪ 1‬ل س ال م ه‬

‫صدى • قلوب‬ ‫— ويرتف ا‬ ‫تل م‬ ‫—ه مم‬ ‫وقر م ر ال ز ومح‪-‬وم م‬ ‫ا ل؛ ا ل ز م ط \ ل م د ي ه ‪ 1‬ء ؛ أ ذ ا م ‪،‬ل م م ز ‪٠‬‬

‫آ] ؛‘خل ا م ل منصب ر اش محل اولماؤن ءوارضشر ه‬ ‫^‪ ، ^ ١‬ا ي امه ا رض اد(ب م إ ر د ى ♦‬

‫‪،‬ا؛ن او ل رن وحت ار*دم ان اد‪ 11‬لمست‬

‫"ا ك‬

‫ك ا« رأ ط دةدع‪.‬ءد س م ن م‬ ‫ص ي ه ر ى باتامحف و ظ اورونمع؛ ا ت و ج ه ا ل ت‪،‬‬ ‫رتت ب ‪ 1‬نم‬ ‫و ا و س شمي ط‪1‬يهمءه م‪.‬ممو صءتم ‪* ٠‬ن س‪ .‬ا ه ا ر ب مت ا إمت ^ ^إ‬

‫تتايسن ا م مه منرم و م رادرم‬ ‫؛د ك حال م ابمام ادن ء ت مؤول‪ ^ ^ ١‬جهته‬ ‫‪١‬محت اط ايهتلق ايد ل ك ومح*ىا‪/‬لآءتد ام علم اى اعالم ه مرآام<مت‬ ‫سر]م‬ ‫اوإلق ال ز‬ ‫ر م س ؛ل ه ^‬

‫‪ 1 ٢ ^ ٨‬و اا د ؛ ؛ ى‬

‫تمح دك ك و‬

‫‪1‬مءال‬

‫مو ه ا ‪،‬صا \ ن‬

‫جهت م‬

‫ع ظ‪ 1‬م ك‬

‫ع د د ر ى‬

‫ئ هل م‬

‫أ‬

‫^ ^ ‪ ٠ ٨‬ع د د ‪1 ^ ٠٠‬عتت ا د ى‬

‫ا ج ا ال اممما و اي دد ب ح ا ب‬

‫حن ك"كلنر ذ ش‪ ^ ١‬؛^ م *ي و م د ‪-‬سممهث ص‬ ‫اولد لأق محا‪،‬م اث و آ م اوأتا د صنا ت واممحه ومممممم ح ا‪4‬‬


‫‪ >a\c‬او النمب‪:‬وز و جي_ناممف ع ا ل وام‪،,‬اض ا أر ل‬ ‫^ ^‪ ٠‬ظ ‪ ، ,‬او ل ء ؛ ى " ك ي‬ ‫؛‪١‬‬

‫^ ويا ا‬

‫ا دل ق و م د ت ^‪٠٨٠٠١٠‬‬

‫ر مومح ق د ش ^‪٠ ٠^^١‬‬

‫و يت و ب عام ه المف ا'لآم ك م و ز ر منه ر م د ت ر دم احمس‬ ‫و م ؤ خ رأ‬

‫ر صو ي ت خ‪١‬رت‪ ٩‬دء زا ؛ ل او‪ 1‬ث‪.‬م عر‬

‫ق ط ثرسب‬

‫^‪١‬‬

‫‪٠‬‬

‫^ ^ ‪ ،‬احم ى ا و ر ش ءا ب ت د ك د رم‬

‫ا و ب علها ‪ J‬م إل‪ ٠‬ك خء م ‪ 0‬ش د م محمتا لخهل‪،‬وا'قح ر ' مع‬ ‫الدن ء ارت اوارم‪,‬ا م و جب ذ رت اوا‪ -4‬مؤغ در*<هتدم للك‬ ‫‪ ٠٨١‬ى و إ د ه مث*مر او ال ن مذكا؛إ ت ‪ ٠^ ^ ٠‬ت ش ا ل ط ال منر ]م ‪.‬‬

‫د ا ه م؛عاق ا م ررد‪٠‬ء ‪-‬م و ود‪--‬م ا ل‪1‬مجمما •<ت ممه دم‬ ‫‪ ١٢‬ز اول و ب م لن‪ 1‬ت دتم ه د ه ءال د ر ‪٠‬‬

‫ء از و‪،‬اور و جمش رء ا د ت‬

‫ور إز‬

‫ا د ر ‪ i‬ر ا غ ا ول ه ا ؛ ر ؛ ؛ ط ز ب رل و س؛و و د‪٠‬ث اف د؛م ر غ‬ ‫ا ح ك| م ‪ ٠‬م لخته‬

‫ياوف‪ ٠‬ن ت د ل ^ ^‪ ١ ٠^٠‬صل ى به مء ل ل‬

‫م<مم‪ -‬وحل ك ن أو؛ب ر ‪ -‬م و و س م ا ن ح ‪ 1‬ك م ة ج ئا ب‬

‫جدق ح! ر قتد ل ‪ ^ ١‬؛ ^ و و رب ور ‪ ٠‬ث م ا إ‪-‬م ا ل ‪ ٠^^ ٠١‬اتره‬


‫—‬

‫‪— ٧٢‬‬

‫م و ي ^ ء م‪ ،‬خ صر ص د م ك ئ د ب رسمهان م م اياإف»آ* ور ز ‪.‬‬ ‫ك ل م ا ن ء ا م ' ؛ ه ‪ ٠‬أ م و د ا ولم‪'،‬ه ز ‪A-jJ‬‬

‫^ د كا د ر ‪٠‬‬

‫اءءل س ء'ه‪-‬‬ ‫أ‬

‫ؤ‬

‫أق ه‬

‫اياى عظ‪1‬م خ‪.‬فمر ا ل ‪-‬حقار*ردم ب ز اوالن تمرث إ*حدمدر‬

‫ا'مياى ءظامد‪- ٠‬د ا ر آس ر مم‪،‬اب ءلهردت_ه‬ ‫* ض ا ر ' ث ‪^٠١‬؛^‬

‫آم‬

‫د ث ر ب و‪.‬ن ا ر ■ ءواغ ش ر ه‬

‫—ا د ر ة خل د كتي وميي‬ ‫اي اثتنا ل‪١‬ثدرر دم‪ 1‬مسم ر‪٠٠‬‬ ‫و ك د م الر عمه ا ن ت د ا وا ء ا عه ‪ .‬عا غ و ف ر‪ ٠‬أ ب‬

‫^‪ ^ ١،٠٣‬مم‪،‬مته‪•،'،‬روض ادلور رد ى ‪.‬‬ ‫اواش‪:‬ن ا ل و م و ن س ك <؟ و ا ز ئ ن ه د ل ‪ -‬ل ا ر ا ض‬

‫و‪1‬مم‪،‬اض مالمء‪ _5‬ورم اثم ا* ر دم‬

‫^ ^‪٠^ ^ ١ ٠‬‬

‫دمموزد*ا ط ر ي رمح ن و ز تحو ر ا د‪1‬همس‪،‬دل ‪.‬‬

‫ا ما ا‪.‬م‪ 1‬س مت م س ود‪<■ ٠‬ل ل كتق ر‪ .‬ل دعو‪-‬جءب ف ر ت‬


‫—‬

‫‪٧١‬‬

‫—‬

‫ح ة ر ن د‪ ٠‬ا ل م ه ا‪ ٠‬ا ' ‪ w‬وا‪* < -‬سم و خ إ ن ت م س؛ حت ل ‪ 1‬و ( ا لي ى‬ ‫؛ إ ت ا ول ن د ى ‪.‬‬

‫ا ر د ك آ ب ك ذ ؛ لثم محس‪ 1‬ل ق ‪ ٢^ ٠٠‬اوالحس ه ح ت ر ن د ه‬

‫ص•‪-،‬ق دص ق وا ب اودثى ‪ ^•٠٠،‬اولول •‬ ‫ث ا ذ ع ا ل ا*ر إ إ د م م ط ا ن ت م د ' ‪ -‬ة غل د " م ر ل د م ا ش ك ا و د ر‬

‫ح و‪ J‬ك ‪ ،‬مءطب ن او‪ 1‬ل و ب ء‪ 4‬ك ا ل م! ص مم‬ ‫‪١‬‬

‫ا و د ر‬

‫^ ‪ ٩‬ق ا د ش ا ظ ‪ ،‬ة ‪ < .‬ح ت ا م م ء < ‪ ،‬ر د ا ؛ ر ى ما ن ؛ ع‬

‫وا د ث ا د‬

‫ج ا د ال ت م د ت ه خ ؛ ا د ر جا د ن ‪ -‬ا ز ل د ي ى ‪٠‬‬

‫مواد< م ه ك ن د ؛ل ر ى ارمع‪ 1‬إ د ز م‪-‬ه ص ر د ا و ال ر‪ ،‬ء داإ مت م‬

‫ه ما حغه ^^‪ ،!٢‬اولمذله ما ممب‬ ‫د و ث‪ ٠‬ز‪.‬‬

‫ا ء ء ل ه انل ر ك‬

‫رسا م ' ة م وام‪،3‬‬ ‫^ ^ ‪ ٠‬؛‪ ^ ، ٠٠‬و ع د م ع‬

‫ظ‬

‫ء ا و ا و ا ق ال ز‪ ٠‬كل ث ر •‬ ‫ا م م ‪ ،‬ي و د د أ ر ى ش ‪ .‬إ ر ى ء ا م آ سما ؛ ؛ خ ا ق ش ا دل ر‪,‬آ امتء‬

‫ةطم;دد ز را او ل مثلم؛ىكت إ ض اولسها ‪ ٠.‬رمد‪٠‬‬ ‫ك ء ن ء لم \ ا‪4‬‬

‫ر‪.‬ال مح‬

‫إ ‪:‬ح ذ ه‬

‫حم ‪.‬‬


‫‪٧٠‬‬

‫—‬

‫ت ب م ذوا إ ال ل او ال ز ا س ت‪ ٠‬سالى •< مم ر ر س*سك‬

‫أر م ‪ -‬م ‪٠^٤٠٠٠‬؛^^ ام‪ ،/‬أت ررمتهط؟نى ا م ه ثم^هه<مح زدر‪٠‬‬ ‫^ ^‪ ٠٨‬صد ق‬

‫امصف طاامس د ر •<‬

‫وك ل ب‬

‫و ئ كمح‬

‫مل‬

‫ا د إ ل' ي ى د م‬

‫خ ش ر يءت خصم‪ -‬و ص ت د‪٠‬‬

‫ارثكاب^كنب اثش اولم رى زض ايدده معء؟زات‬ ‫ص دم؛ ق م و ر ا ن الت تء ا ل‬

‫يف خال ن م مال‪4‬‬ ‫م< ل»ما‬

‫•<فم ر ت ر ى ح ت ت د ‪ ٠‬ك ذ ب ال ز ن ك ا ؛ر ‪٠‬‬ ‫ز ر ا د ء و ا ر ى عت^يت ط م محن‪ .‬م م م ر ك ا ء ر د م \ ر ا ر‬ ‫^‪٠‬‬ ‫^‪ ^ ٠‬ي د ق‬

‫^‪٠‬‬

‫^ ‪،‬‬

‫خ\د مح ل ك‬

‫رر ى‬

‫ار ف‬

‫ا د و ر م م ه صا د ق ا و ا ر ى ‪^ ٠٠٠‬‬

‫م ر ح ‪،‬أ ت ث ري ه‪ ٠‬ر ر ء ا ل و ا ل ح ك‪ ٠‬ث د ه د ر ‪٠‬‬

‫كاذالص د ق ا م ‪-‬هكدب‬

‫ءص‬

‫د ن ه خ\ر ح م ممم ‪ ١‬ر ت كا ب م ذ‬

‫اث‪٠‬ك‪١‬ددر‪٠‬‬ ‫ب جود آ؛‬

‫'‪-‬تل و حا م ح ت م ا و ث و ب ‪٠١‬اي ا ى ء ظ ا م ح;‪<,‬ا‪.,‬ء ر أ ق‬ ‫ل م ر س م ''ح أ‬


‫—‬

‫‪٦٩‬‬

‫—‬

‫ا م ي ا ى ء ظ ا م امح د ا ر م م ل ك ك ا ء همح ى* ك ر و‬ ‫م ميوف م ‪ ،‬ى‬

‫س ور إ‬

‫‪ 1‬مطنب د ز ء ا م‪-‬آ م ز ه د م‪ ٠‬د س ا دل د ه ر ى‬

‫من ى م ت ا هما* ظ ا م ه ا ر ع ‪ ،‬م م ن‬

‫د ز م ع م و م ر‪ ١‬ث د م ى‬

‫‪7‬ط مأ ميأ‪:‬م ك الزءدر•‬ ‫ز \ن ردن م ممم؛مت سورم؛يى د ام ادن شوس‪،^^^ ٠‬‬ ‫أوي ال ت محم حهم‪-‬ى وا رب ت‪،‬‬ ‫وفضل وع رفان صا حا ر ‪١^ 0‬‬

‫م م< ممم ر و ح دي ث ك تا؛ ارثنه‬ ‫^ ا ه مع زم اول ور ‪٠‬‬

‫ا ش مو ع صم ت ا ب صهس نه مآ ق‬

‫‪ .‬ءن ح كا ه(ر‬

‫إح‪1‬االر \؛ارى اس؛إسن ك زباده ح نر اومءالدر؛]م‬ ‫عص ^ ت و ا مامتء ك و‪ 1‬ح مب وم‪.‬مص إءت وم < س ا تلض‬ ‫عست ‪ :‬ح ل أ و د ا ه‬

‫^‪١١‬‬

‫د‪١‬مل‪ ٠‬ز د ‪ ٠‬ث‪ -‬وند ل ء ا ر ت د ر ‪٠‬‬

‫ا؛ ا ر \ ر د ك‪ 1‬ب ‪ ٠‬عص ي ت ا ب ه ( ح ا ث‪ -‬ا ) محا ر م ق‬

‫مس ض د و ءددل اءش‪١‬واسهر ادى زمد‪^ ,٩ ٠‬‬ ‫سسل و ك ا ل‬

‫ا وال مز‪ ،‬ال ز م ك‪ 1‬ث د • < ل ^ ‪<-‬ت ا ب‬

‫تو ذ اقرال‬ ‫•<ق زرم ا’ملرلث •<ص‪1‬ئ ص م لند‪3‬م اولتان>‬ ‫واةعا ل و‪ 1‬حوال‬

‫سته \محا ى‪1‬مم إ مو‪ J‬مش ا‪٠‬ر‪٠‬‬


‫‪٠‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫—‬

‫ء و ؛‪ ^ ٠٠‬ا د ل‬ ‫حم ع ا ي ا ى‬

‫ه‬ ‫ا و ال ن‬

‫^‪ ٢‬حق ا ر‪ ٠‬د ه و‪ ١‬ج ب و إ‬

‫ثم‪ 1‬ر ؛ت ا* ع مد ر‬

‫مث‪ .‬ال ‪ ٢٢١١‬ح ص ر ا ل م< م ر د ه ء صم ت و‪ ١‬ما أ ت‬ ‫وص د ق و؛ ط ‪ -‬ا ؛ ت و إ تخ ^^‪ ^ ٠‬وا ج ب‪ ٠‬م أ ر ك‬ ‫ح ن د ر ى ا و ال ن مع صل*ت ‪٠‬‬

‫ذ إأ ت ‪٠‬‬

‫ك ذ ب ‪ ٠‬ع ما‪ ٠‬ت ‪٠‬‬

‫ك ت ا ف ‪ < -‬م تمت مستمم ‪ .‬ل ا ود ; ن ى ء = ؛ك ي إ ء ث ف ر ت‬

‫او‪1‬ه جق م'تون ء و‪١‬رءندن تزدمرىد‪ ٠‬أ‪1‬م؛در‪٠‬‬ ‫ا م\ ‪ ٣ ^ ٠‬ر ‪ -‬ا ي ر ب ‪ .‬ه و م م م _ ة‬

‫• <ل ل‬

‫ء وارص واوصا ف لث ر؛ه ك جوان*دم ث‪^-‬ءه‬ ‫ل‬

‫و آ د ر‪.‬‬

‫ز ت ‪ .‬و ك م رك رو‪-‬جه ا ل علىا(تمصم ل د ل صرى د م‬ ‫؛ي س م‪ ،‬ال زع د ر ىا ء ا ن ك النى و( سو ن ]‪.‬‬

‫ء ظ ا م حتلر*دل م وا‪-‬موسم ا و ال ز‬

‫^‪،^ ٠‬‬

‫و؛ ‘ 'ا • ‪ ،.‬ا* ا رك إءل ن و ظ ‪ -‬اممررى م‪-‬عم إدتم و■‪ ٠٨^^ ٠‬ل‬ ‫•أ[ث ر ومح ق د ء ك د ل م‬


‫—‬

‫‪-‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫م ؤ إ ب م‪ 1‬ل‬ ‫ا ي ا مو هس ط ؛ن‬

‫ه‬

‫ا ء ا ن م ح‪ -‬ح ات ‪ ٠ x‬د ر‬

‫— ا ت آ ا ن ا و د دن ى‪ ١‬دزره أول ر ه م ن م م م‪ 5‬وندرم ا ث‬ ‫ث ا ق ‪ 1‬ز ى تء ا ال د ه م ا ر ا ت ءت ل س ه د ز ا ول و ب‬

‫م«ن ال‬

‫و ا خ ا ولم ش د ر ‪٠‬‬

‫^ن‪ ٠‬إ رال ع ظا م‪،‬وش ر ا ‪ ،‬اء ا‪، 3‬م ح ح اتار ك ■ء ل م‪-‬ى‬

‫ارث اد بء حآءثم‪،‬ت و م‪.‬ملءوتته م;ى جا*ب<حل ل‬ ‫مم د ل م و ن ل‪ 1‬ش و ك ‪ ،‬ل ; إ ر ى ‪١‬‬

‫^‪١‬‬

‫^ د طا‬

‫ت‬

‫‪ ١‬و ال ر ى ج ث ت و ر ا م ب ا ل■ ‪ ٠‬؛ ^ و ا ء ‪ J‬ت ث ر و م‪ ٠‬م ي ت‬

‫او التا دى *ار د ء‪-‬نا ب ا لحن ذ ر ا ض د‪،‬ءر ر مبم‬ ‫خ ال أ ق ا ر ا م‬

‫و ا ن ن ع ا ث د م ‪-‬ج ك ‪ ٠‬ع ج ز‪ ٠‬ر ا ب ه ءامء—هم‬

‫وراش اولد؛‪^٠‬تصد؛ق ا ل را ر حم رنده وا‪-‬؟ب‬‫و م ست ؛ م ل و إ ر ا و ال ذ ث— ي ر ى ق ا م أ ي ر ب اءم م ‪ -‬ات‬ ‫أ آ ك ‪ .‬د ز ء ا رتد ر ‪.‬‬


‫—‬

‫‪٦٦‬‬

‫—‬

‫‪JLT‬؟؛ ءي ور إ‪ 4‬ل ق حو ا غ شرميه واو‪ ١‬زم م دنيه اس ت ك م ا ل ا دل ش‬

‫واث خاص ه عا ن ‪١^^٠١‬ق ف‪1‬نم م ه ا ه ؛ إلل وذ ا ز ل‪ ٠‬ا ج مامة‬ ‫صر و ر ى او ال ن ان و ام واف راده دا ر س ا م ا ث ك‪ 1‬م إا‪ -‬ء;يم ومأءميى‬ ‫\ و ده ر ق امحإ ب ءم الم‪-‬ءت و ر ق‬

‫ءي و راشدرم ‪٤‬‬


‫‪٦٠‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ار ا ل ر ‪ -‬ل مض ‪ .‬ل وا ح س ا ذ '' د ء ت د ن ا ول و ب ت ك ‪،‬‬

‫و م ما‪-‬ؤ‪ ١^٠^١‬ث م•*ى داخ اول ثد ر ‪.‬‬ ‫ارسء ا ل ر م»»ل ءت ا ي ت ا ( ممه»محت ا ث م ح \ وى ا ول د‬

‫■ كم‬

‫و م صال ح ب ث *أ و آ د ر ‪.‬‬ ‫موء‪ -‬ا ر هدم ■؟ت ا ب •‪-^•٠٠‬؛ د • ؟— و د ى * ء ا م ى ‪ ٠‬ن د ل ق‬ ‫^ ء ما<م‬

‫^‪ ٢٠^ ٠‬ا و ال ن ‪١‬‬

‫ج م‪ 0‬ا ل ‪ ،‬ر و ي ت‪١‬‬

‫^‬

‫ا<ثظم اءتت‪1‬د«ه ات‪،‬ل\ء‬

‫^ ‪ ٢‬اءتت ا د ه‬

‫^‬

‫ؤ ه ‪ ،‬م عا د‬

‫‪ 1‬الم ا د ر ا ك ا وات ه م إ ن‬

‫^ ‪ ،‬وخإ لس ‪ 4‬ا؛م ا ل لثم ح— ن‬

‫و م‪ .‬ء ى ا و ا م مو ه م\ هم د الا‪:‬ثل ه ■ر’متت ي ‪ - ،‬و ر‪ 1‬ث د ر ‪.‬‬ ‫"^ ‪ ،j5‬ال ث م ‪<-‬من ا ا ه‬ ‫م وا ب و ء ت ا ه د ا ر‬

‫‪،‬‬

‫س إ ؛ا ت د ز ر م ‪ ،‬ب ا ي— و ل‬ ‫و ر ا ش و‪ ١‬ح و‪ ١‬ل ا ‪ -‬م ر ت‬

‫إ ن ‪ 1‬وا ء ش هم ر ‪٠‬‬

‫ز و منه محضا وم اء‪ 4‬دم ا و ا ع غ ن\ي ودوا ' ك من ا ف ع ومض ر ا ل‬ ‫ه >ر ك فن‬

‫س ‪ ١‬س ا س أ و رول ش‬

‫و م د راو صالع خ ب‬

‫ه‬


‫—‬

‫رئ ف ا ا د ت ل‬ ‫ا ول ن ن د ر‬

‫! ‪٦‬‬

‫—‬

‫ش \ ال ‪٠^ ^ ١‬‬

‫ب ‪ ,‬كآلسم ه م ز د ه ر ه ا ن أ‬

‫‪.‬‬

‫س ع ا‬ ‫ج ح ا مج س‬ ‫ل‪ 1‬ب‬

‫ن ث ز و د ىا ؛‬

‫ه ءء‪ 1‬د ر‬

‫ء ءزه‬

‫م ك و ر و ت ‪ -‬ى رمحس‪.‬م ا ول و ر ء ن ط دا ر د ي ا د م ك س ‪ .‬ه ا ه‬

‫"كودوءش دكل _در ‪ .‬مع را ج كج ‪-‬ه ‪-‬ى د'*— م ل ؛ آ م‬ ‫ا؛تدرم ا حف رترمح ‪-‬ه د ض ر ال ز مش ا م دة ‪,‬ا ل مثه ك‬ ‫ر•‬

‫يله إش^م‪ 5‬ل ز ى ا ا هاو ل م ى ق ط‪ ٠‬أ‬

‫م مل‬

‫دار ‪ 1‬خرا‪،‬لم‪^ ^ ١‬‬ ‫'م؟و ل م ج ك ر د ر ‪،‬‬

‫;و‬

‫اش‬

‫ال ا‬

‫ؤ ل ر •<ث‪ 1‬ب ء قي ا ش‪.‬آ ه‬ ‫و ال ا م ح صا ر‬

‫و؛ و ع‬

‫ص‬ ‫م امح مم ر‬

‫رؤي ت و ن« د ه‬

‫‪ 1‬ه دا‬

‫همل ه “ ؟ ق‬

‫ط‬

‫أ — و ص م ‪.‬ممه‬

‫دا ردا ول ث د ر [ ا ] م‬ ‫ز ج مه ع دث‪-‬ره مكن م ؛ ر م و د ر مل ث د ش ث ا ن ال ‪ -‬ه ى‬

‫‪-‬ا جر‬

‫اواود‬

‫ا‬

‫دد •‬

‫[‪ ] ١‬مسم ‪:‬ك ف ‪ - .‬ل حدنتت‪-‬ق ( ما*دا الث م ا م ) إ م ك ا ‪،‬زد‬


‫— ‪٦٣‬‬

‫—‬

‫وجومحب م و ا د ه طاعت ك‪ ٠‬و*جو ب عق‪ 1‬د م معصبتلثا"آلج ى‬ ‫‪١‬و‪ ٠‬نمإنى ج ال مه ثواب وئكاءا"اث ءض ن م ل ا‪ ٠١‬ى ‪ ،‬م ح ا ب‬ ‫ومح‪ .‬ارام* اث ا د ه « ‪Jac‬؛ ر ا د او‪1‬لممم‪ ^ 1‬ه ‪ ٠^ ^ ^ ١‬اثدأ > ما ت د ر ج و ؛ ك‬

‫استحت اق عتلى ‪ ٠‬هم تد ر‬

‫معيره م‪ ١‬ب وعامح ى‪ ٩‬عت ا ب وقوع‬

‫أوله جغأ> دا ر او ال ن ن صو ص م عمس‪،‬هم اث ا أش ن ‪ -‬ه م ى و‪-‬عسدم‬ ‫و و عيد ادي ب ك محل ف ‪^ ٠^ ١‬‬

‫زر ا ا ح ‪ -‬ا رلث ؟ع د ش ايله‬

‫م ‪ ،‬ا بن ؤ ا و ك‪.‬م‪ ،‬ل رم‬

‫را ر‬

‫م ح م ن ر ض اول ف ا‬

‫( اث ا ) ك ب المز م ن ‪.‬‬ ‫^ اء ع ر ه وعد و \ب‬ ‫اث‪-‬ه جكل ر‬

‫‪٠‬‬

‫طء ا رك حم‪ -‬ج ‪ .‬ر ى محئلمم امد محل ف‬

‫ن ق ذل و ء‪،،‬م عت ا ب و اه دكل د ر‬

‫‪٠‬‬

‫ر و د كمبءض ء إ د م ؤ ب ن ح م ‪ .‬مدمح ^ ^‪ ،^٢‬ذ ر ب د ز‬ ‫وعد محورمك‪،‬در‬

‫‪٠‬‬

‫^‪٠‬؟^ ^ مث م كا' ر ك م ز د ى ^ ذ ب اوله جنى؛ ط ى اول ق ا ؛ ه‬ ‫‪ ١‬ر ا ر ع ا د م ؤ هلم؛ن ك " ا ث ل‬

‫اواه ج ق ذ س وعثده دا ز‬

‫نممو خى د ع ي ه د ن خا ر ج ء\ره ج ق ‪ ،‬ا ! كز ثع ن أ م رثسم'س ه م ث ي ت‬ ‫ا لهه ا؛عا ق ا^دن م و ^ رم ر •ه ت ‪ ٠٨٠٨٠٠‬ب او‪1‬همج ق د ل ‪٠‬‬ ‫( ا زامحت ‪ ^ ^ ٠١٢‬ان ث‪-‬رك ‪ ٩‬ويغذ ر ما د و ن ذالث لم ن بماء )‬ ‫أ ظ م جي ل لوا‪-‬ئكاملئ ا ج ال ت درل آ ك \آ ك د ه د ر آ‬

‫‪٠‬‬

‫ر©آ ‪<-‬ق ا ‪» ،‬ال ى • <قم ر ر س لث ا ك و ز ا ا ه كر ء * م ى‬ ‫ج اأ ز د ر‬

‫م وث ك‪،‬‬

‫ر زاي ك ر ء‬

‫ك إ‬

‫مز م ر ج ر د ت " ه‬


‫—‬

‫‪٦٢‬‬

‫—‬

‫ك ح— ه ‪ ^ ^ ٠‬ا م‪ > /‬ى د رمحت ا س ‪-‬غ ال‪ ٠‬ن ه د ر •‬

‫أ ن ا و ق د ر م‪ ٠‬ح ت د‪ ٠‬ا صا ح اولهم < س ر ء‬

‫‪-J‬‬

‫‪٠‬‬

‫ر ي آو ل ك <<ه مم م اص‪ 1‬ح ‪ ٠‬مان س ه ء و‪ 1‬مق او ل‪ 1‬ز‬ ‫ممم* لءم‪,‬ى‬

‫ا ءأ ث ت ه‬

‫‪ 1‬ماد ك‪ 1‬ر ى م آ ي دا ء ا‬

‫زء م‬

‫إ ز ب ر‪| ٠‬ع ص‬

‫^ ؟ ‪ ،^ ٠‬ح م ؛ د م ‪ ^ - ،،٠١‬او ال ر ا 'خل ق‬

‫اث ك ا م وا ‪ -‬ء ي ا و د ه ا^ ر ى د إ و ا‬

‫ر مده‬

‫‪ 1‬و ال ز ك ا م ر ^ ^‪ ٥‬ءن ‪ -‬ل و ا د ر ا ك د ' ر م د ى '‪٠‬‬

‫^ او ف‬

‫ا ص ال ؛إ را ء زد ى •‬ ‫رده‬

‫‪ ١^< ٠١‬و ال ل" م ل ا د ل م ل ه اي م ا ل ا ء ك‬

‫•جث‪ 1‬ب •< م ه ‪ 1‬م ا ‪ ،‬وا ‪-‬؟‪ ٠٣‬ا و ل ‪ ،‬ء ض انض ‪ - -‬ل وا*رع ا م‬ ‫ه‪.‬م‪ 1‬ا ا لزم ا و ل س ه م ‪ - .‬ج ر ال ف و ء آ ا ‪ '.‬د ز مإ ر ال ل م‪ ،‬مي‬ ‫ذ وا إ ال (ه ا ئ ا ى " د ث ك ر ال ز م م د ى ‪.‬‬ ‫رع^ م‪ -‬طمم إ تم— ذ ي ب ‪٠‬‬

‫‪j‬‬

‫تء ا ال د ه ء ‪ - -‬ح ء د ا د م ب؛>ت ال‬

‫ث•— ا ل ا ر ى‬

‫‪ U‬زب ر ‪.‬‬

‫ج و 'ت ك‬

‫ك لا ل د ن ى عاال ث م طا ق ؛‪ ^١^ ٠‬م ا ر د ا دل و ب م ئ ك ‪ -‬ش د م‬ ‫ت حر ق ء س ج ر‬

‫مح د د د ء‪ -‬و ل‬

‫•‬


‫‪٦١‬‬

‫رئا ر ى خأ ق ا ؛ ك‬

‫ء ض خ؛لدر‬

‫ر دم مجت ا ب حم‪،‬ه ب‪-‬بله اث‪ -‬ار ك‪ 1‬ل ؤ‬

‫‪٠‬‬

‫ات سا ى‬

‫م ي ح ا و د ر ب ء ا ك م ر ث ى ‪<-‬إر وم<ممممندر ( ^^‪) ٠^ ٠١٠^ ٠‬‬

‫تت‪ 1‬م ح ل ل د‪٠‬‬

‫‪١‬ثسعار اد ر ‘ ز ر ا حم‪ 1‬بم<ماث ر‬

‫شمإ هاام‪ 1‬عو تفم رر ا ز ى؛صول اولهم‪1‬ز‪٠‬‬ ‫ا را م د ؛ا ى محرث ‪-‬سمح‬

‫اول م د ه ‪،‬‬

‫^ ال ت ‪ ١‬ل و ه م ى‬

‫ظ‪ 1‬ح ر‬

‫و ج ا ل م‪،‬ت ا ت ت ك د ه د ر ‪٠‬‬

‫^ ^؛■‪ ٢‬ا؛ع ا ل و ا ح ر الل ش ث ر ا و د ى ز ر ه فليتف د ر ك‪4‬‬ ‫ا ل ك ‪ ،‬ب ا ث ه < ل ‪< -‬هم إ ه م ر ا خ ‪ ،‬د ه و ممء\ءم ه ا و‪ ١‬مم د ه ر م‬

‫[‬

‫\^ل‬

‫بم ض ممتذ‪-‬عه ك ز م ما بكلر ى^ك ى م رطاق؛ش ر ورك‬

‫س د‪ ٠‬وأو ع ‪.‬وال ن ‪٠^٨‬‬ ‫خا ق ا ذخلاىل حض رآارى ا و د ه مطل‬ ‫ا؛عا ل وامو و ا ل ارادئ‬

‫خ ا ل ف وقو ع مل ق محمزمكا‪ -‬ر ك‬

‫موم ة ه و ر ي ث از > ح د ن ت زه و ن د س مء ا و م او ال ن صذمت‬ ‫‪٩٧^^^ ١‬‬

‫و ك و و ق ق ا ل ن ءد ر ]‪٠‬‬

‫آ ء ء‬

‫ل ذلا‪.‬ثا ك ق ر ومم‪،‬ص ي ت د ش حتم‪ -‬ا د ب •< ما ث‬

‫و ج ه ‪ 4‬و ا ق و؛ إ را ت مسله ء ا م ا ول و ر ‪٠‬‬


‫[ مأ و ن ك ا مت ا ع‬

‫و‪-‬؛ت و دم‬

‫م عر و ض اويا ن‬

‫ثابلم ق اول ن ه ر ا ر \ إ ت أاء ال ى م <ئ مآ رث ن ك ‪ 1‬ما كمح رة وكام ل \ للم‬

‫ا و د ى د‪1 ٠‬مم ا ت\ ول ء شدر ط‬

‫جا مزوممك*نى ا هما د و\عا ل\مه‬

‫قد ر ت ^‪ ٠٠^ ^ ^ ٣‬وظ اء>ده ج ى ث ؟آ ه كآ و ر م ق‬

‫‪٠‬‬

‫اولن ا ن عن‪ 1‬ايم مص‪.‬و ط ت و د \ إع محاونا ت م ‪-‬حقمعؤ ا‬

‫دا ه ت در جهسممم> اإ صا ل ‪ ٨^ ١‬و فئ ط ‪.‬م طاق؛ خ و ا ر ق ةكن>‬ ‫\ م ح ا د ‪ 0‬عادت \ا م ‪-‬ه با ر ى \و ال ن امور عثوممه د ع ‪ -‬و ا ى‬ ‫ر ا ك ا ر من‪\ 0‬ي ا ىع ظ‪ 1‬م ا لص‪A‬ل ق \محو ن ^‪ ٥^ ٠‬واو ال ى م\مح‬

‫مأ;يعم‪ ^ ١^ ^ ١^ ١‬او ا ق اوزره م‪ 1‬د ر‪ 1‬ظ ه و ر ‪٠ ^ ٠^ ٠^ ١‬‬ ‫م<وماه ر ك م ت وم‪ ،‬صا ح ت ع ظ‪.‬م ه \ وا ا د قج ه خا رقه و عند ن‬

‫‪.‬ر ش ا ظ ها ر ك و رال ز ]‪٠‬‬ ‫(‪) ٢‬‬

‫م‬

‫ب و ر ك خال ق ا و ل ن د ر‬

‫‪ -‬د و ائ ت‬

‫مه ع ت د ز ش‪.‬مم ا ر ى خ ا ق ا ي‪.‬ل ث د م ال ت ت عا ال ؛ه ءن صو ص د ر‬

‫مايث اء ت صر ف‬

‫^ ء\لم م ل ك و م لك و"ندم‬ ‫م'ترد من اش ا ذ ا ل ال د ر*‬

‫ش رىمكس_مسم‪ 1‬ء ه مم ‪ .‬ح‪ 1‬م ‪ -‬هدم إرآءق ر ي‬ ‫ثكل د ر •<صو صا •جه<ت ح ئ ز ره ظ ا‪،‬مر او ل »ال ر‬ ‫طا ن م م ؟ و ز ل ث‪ -‬ا ر د م‬

‫ر ود‬

‫نيالا ‪ -‬ل‬

‫ش ا ول ت و ر •‬


‫—‬

‫‪٥٩‬‬

‫—‬

‫[ عم ا صو ل وء ‪ : ،‬كالآم‪-‬دم ا‪-‬نومح ؛ د ر 'ف م ‪ ،‬ل و د ذ ز ا د ش‬ ‫؟هااب'"' ا خ ‪ -‬س ا ل ل ا‪-‬ى^] •‬ ‫اور لآن ث وع* ح ث ر ا له مش د ه 'و و " م‬

‫'*■ ا د س ءإل“؛؛'م‬

‫سئ؛ؤت‬

‫ت ا ن أ رمح م " م ا ' لآدم ‪ U‬ز ا و' لآن م ‪ .‬ر‬ ‫‪-‬؟ن ا ب ح ؛ ق و ء ز‬

‫ا ‪،‬ن د ءد ر‬

‫^ ^ ‪ ٠‬دا ‪ -‬؟ * ب و * ث د ت غ ا د ال ن‬

‫^‪ JiİA‬ت امأ إ ز اول او بث‪ -‬ملم ىدم جا ر او الن ث إ رك‬ ‫م\‬

‫‪1‬شلمار ‪ 1‬وأل ا ‪ -‬ى ‪.‬‬

‫ر ا ن‪.١١‬‬

‫‪.‬ا‪-‬م‬

‫ج \آ ر اول د; ز اءتت‪-‬اد ا و ر ى ال زم‬

‫او الىن مار آ ا ق م 'سد ر ‪.‬‬ ‫ر آ ^ مرب آ د ر م م_ ك و د‪٠‬تز^ الص اع ه اول و ر— ه ا و د و ز‬ ‫ا م ت؛ ع ء ز م ‪,‬سم هس ‪ :‬د ن ن ا ر ج ا د الف ر ث ؛ ن ى ما ب ‪ -‬ا د‬

‫ث و ر‪•٠‬ق ث ان إ رى ت‪-‬ا ال دم جا زبر‪٠‬‬ ‫( وا ش ء ل و ث‪-‬ى‬ ‫دا ل ا ول د آ د ز‬

‫م ر )‬

‫ع‬

‫نمر ص د ي ه ‪٠ ٠‬‬

‫ر ء ا ز ء ز د ه ب و ل مة‪ :‬ض‪.‬در ‪.‬‬


‫—‬

‫ب‬

‫‪٥٨‬‬

‫وعش ا م‪،‬ت ا ما م ابدد رط\وم صم ترد‪ ٠‬دس ؛تا و د شد رم‬ ‫أ ك ن م‪ 1‬دا ^ ك م حل ا ب ا ر ى تم ا ل م <تن د م‬ ‫ا ل ر محا ل ت ال ح و ا د ث )‬ ‫ك ن ‪ ٠‬د ى ا و ال د‬

‫وز‬

‫‪ ٠‬من ث ا م‪ 1‬ت ‪٠‬‬

‫را‬

‫م \ ن ءت ا ي ه‬

‫‪،‬ب ت او ا ش‬

‫ء ا ر ق محا ن‪،‬مش‪.‬مدر'م‬

‫م‪،‬ميه ا و [ا‪ 1‬ل‬

‫نمو ص م ن آ ك ر ر ه ن ك م حال ى‬ ‫ا أ ر ك مم‪1‬ث ال د ن خ ا ل‬

‫ظ ا م ر مء‪ -‬ى ‪ ٠‬ه صس ر د‬

‫وث ا ن بارى مء ا ال به ال أ ق مع‪ -‬ا ل مت؛ءدهس ى اواند؛نى‬ ‫ح ز ا ا ذ ا د اول ن ق ب ا ب ا ب ز ر ‪٠‬‬ ‫‪ ٧ ^ ١‬م ل)ا ل ر ش‬

‫و دي ع قمم ^ ش‬

‫ث‪ ٠٠٠‬ر مه ع صثت ا ر د ‪ ٠‬عع— ا ل م ح‪ -‬ح ه ت ك ‪ ٠٠٠٠‬؛ ^ م ا م‬

‫إرى لء‪ 1‬الره ف ورض ا؛ه علما ى مم‪-‬ل ف مممم‪-‬لكماهم* اولث‬ ‫اث‪ 1‬ث‬

‫‪-‬مم س ال م ت ه ك ا ق ‪ 1‬د ه د م‬

‫^‪ ١‬ا د إ ب د ء ت‬

‫وهوانلث‪.‬أمأوا ال ت زاما؛نهس ق‪ 1‬ورءهدل ظ ل ل ر م ق م هص د ل‬

‫م<تأخرن ط ر س ل م ‪/‬ص’ ه دا ر ^^‪٢^ ١‬‬ ‫وم الم مم‪,‬مح ذ ‪٠ ١‬‬

‫ا ر او ل ‪ < :‬ثدل‬

‫‪٠‬‬


‫— ‪٠٧‬‬

‫■ ء ق ن 'ما ل ■ ■' ‪-‬‬

‫نا ص‬

‫ء ؤ‬

‫شر ع ث‪-‬ر ف د م وا رد اوأ لآن صث ا ت‬

‫ميم ت مخ د اهد‪ ٠‬موتنه د ال ش‬

‫اءر د مكا ' س ءن ر‬

‫‪a S ac‬‬

‫و‪٠‬ق لهد ل أ ك‬

‫ا؛دز أوص ف ت ر د م ت ر طا ن م مح‪٠‬ن‪ ١‬ت ا ل؛‪:‬ه لمحا ‪٠^ ٧١‬‬ ‫ا وان ث‪-‬س د ر‬

‫و أل و ك ‪ ^ ٠^ ^ ١‬ع م ال ^موم‪-‬مه • ا ع او‪،‬أث ا ذ‬

‫‪ ٠‬أ ; ر ل ءو؛ه و ا ي مء؛ام ع وآ ن ب ط هميى ممم؟يى افع أ ل‬ ‫اا م ‪-‬ه‬

‫لا‬

‫اد ج‪1‬ءاه ظامم م‪،‬ر ى ادزره م‪ :‬و ل‬

‫لءق ال زم د ر ‪.‬‬ ‫وتم د ق او‬ ‫ز ر ا ء^ و ت و ل ‪-‬مممال ى مع؛ج زا ت ا م ء ا ل ه‬ ‫همل؛ ا ل ر س و ل أ م ؟ ر م ‪ ^ ^ ^ ١‬م<ئ رءل ر ى ط رق‪ 1‬د ل ل ي غ‬ ‫^ ^‪ ^ ٠٠‬ش ‪:‬ر ك‬ ‫ماص ز ص‬

‫‪ ٠‬رد ر‬

‫‪٠‬‬

‫ح‪ 11‬ب م<مممه ظامح م^مرى مم ا 'ا ت‬


‫— ‪٠٦‬‬

‫ن مل ر ى ء‬

‫‪ ^ ^ ٠ ٠‬ا د— ه ام'مت ا مهي‬

‫ل‪(١‬م م ص *ل‬

‫هملتس د<نى جهت_لم معاو ما ت \(مسه'رك الس \ءاس ى ئه‪ 1‬م آ‬ ‫آ ت د ر د ' د أ ر ن مد ل و م ح و ل ا ‪ 1‬د ي‬

‫م‬

‫ار و ه ‪ -‬ى‬

‫م د ل ‪ ٨ ^ ١‬ب إ ثت ك ‪ .‬ز ت ع ا م ا ل مح د>د \ ^ ذ كده ‪1‬يوف م إ ن ت دبي‬

‫م عا و م ا ل ا ى ا و ‪1‬س—ت ا ‪-‬م‬

‫‪-‬دزش إ ت اش _ إ ك‬

‫رمح ذدد ذ ل وءدد‪٠‬‬ ‫ك د م اام' ىده دا'جسم وم'ستمءي ل و حا ز ك مهم‪ ،‬ردره‬ ‫— د ى مءرف‬ ‫د ال(* ‪ w‬ا له أم*اق ‪ ٠٨٠٠^^ I‬ه در‪1 ٠‬ءم‬ ‫و ص و ث م ل’ م ح د ز ا و ل م ا ز ك ال م ص ن ت \ ز( ‪،‬ه—مل ه •<ت‪ 1‬ب‬ ‫م‪ -‬ء ق مه م ‪ ،‬ث ش ^ _ إ ما‬

‫م‬

‫ذ ه‬

‫م ال م ك ا م و‪ ١‬ا يا ى‬

‫حف ر ا ‪،‬ت ه ‪ 1‬ء ه ا م ب و ر م ه د‪ ٠‬د ر ‪٠‬‬ ‫م ا ي ه خا ر ق عا د م ا ول ق ال ز و م ف‪-‬ءئ ك م ص ن م ا صا ع‬

‫اإل‪ 4‬او(ه> إ ر ‪-،‬هدم عرا ال ك زص ف ت م د ك و ر م *ك آ"ل ق ب ك ح ه‬ ‫حا د ث او ال ن ح ر و ق وا صوىا*ن ا ما ع ^‪<٠‬؛^ و؛ و م و ل ق د م د ر ‪.‬‬ ‫صجآ‪-‬قأب ه‬

‫ب‬


‫‪٥٥‬‬

‫—‬

‫م حا<يسس ق ا ؛ ث ت د آ ؤ تما ^ ^ ‪ ٠ ،J_3‬و م ر د‪ ١‬ر ‪ ٢ ١‬و و د ر‬

‫وادثم د ر ‪ <-‬و ا ‪-‬ك مسء مع وإ م*رلث *عا قش ر و ط واس* ا ب‬ ‫ع\د ا مدل ر ث ذ أ ه‬ ‫ط ‪ ،‬ع‪. 1‬ه‬

‫ز ق اءز ‪.‬‬

‫ز م ر ر و ب ا ثع ك ا ‪-‬ن ءا ‪-‬أز اول د؛ب م ز‬

‫ا لآكو ‪ < -‬ك وا [ ثء م ملى‬

‫ص ن م ك تم‪ 1‬ت;د ز‬ ‫ج د ض ‪ ٠‬هم‬

‫خا ل ج ‪ ١‬دلاز •‬ ‫(‬

‫^‬

‫^ ‪ ٠^ ^ ٠٠ — ) ٢‬ى د ا س ومس ‪ :‬ءد ‪ 4‬و ك ز ك‬

‫م و ج و د ‪ ،‬م ر ك معل < وم ا و د و ز مهرم‪-‬ج ا ز ه تم ا ق ا ئ ^ د ه‬ ‫ا ول و ب ء‬

‫م ر ؛ ى ر ا أ ؤ إ صمل _‪1‬ث ا آعلتت سا ‪-‬ز خا ر ج‬

‫اود>م ا ز ‪-‬‬ ‫ءم ص م ا ك ل*‪ 1‬ق ا ت ك ن‪ 1‬ف ا أمحار_‪ ،‬اب د ر ‪.‬‬

‫ر م< م ت جل_ ‪ 4‬إ ل جت‪1‬ر ب إ ر ى را ل ذا ت و م ‪،‬ةا ت‬ ‫ااو ء ث ^آ ي ل ا“ ؟ ‪:‬ر ى د * ' ' ^ ك يا ر ى‬ ‫او ال ت ر ى وم و‪-‬ج و د وم عل ‪ -‬وم‬

‫‪■٠‬ع د و م او ال‬

‫زجا زا‬

‫ء ^ ي مس ‪-‬ت حت ل‬

‫جا ز ر ى‪• ^ ١^٠‬‬

‫ك * و ^ و د اوي'ج‬

‫ق وا و ل هج ‪،3‬‬


‫به ا ع دا ى‬ ‫م< ر ح و‬

‫د‬

‫ه ‪ ١‬م حا د ى أصور اود>م‪1‬ز جو ت ك ا ء دا م ا و لخه‬

‫‪٠‬‬

‫‪" 0‬م ث‬

‫ف \‬

‫ا م ر مس ء <مل‬

‫‪ ١‬م حاد ئ(ل‪،‬ت و ج و د ه‬

‫• و ندر‬

‫ا إس > ذ ا خ‬

‫مع د و م‬

‫د ر‬

‫‪٠‬‬

‫ر ب \ د ر م‪ .‬ست حمربه ا ي م ه ‪ .‬م وا س ت‬

‫‪٠‬‬

‫آر ش م ر ا ؛ ل ظهور‬ ‫ومءا ى م ‪٠‬ن و‪ ١‬ل اوزرم‬ ‫‪ ٠١‬د و ب د ه رر م ذا ب ر ق مثا د بم صصغا ت ‪ ٣١^ ١^ ^ > ^ ١‬و ا‬ ‫رك تف'ه‬ ‫د إ ت نا ع د ة‬

‫م لف ال و ي ت او!ه ح ق ر ي ا م حا ب قادر د ي م ر ‪٠‬‬ ‫أ د‬

‫ب‬

‫و \ خ يا ط > ر‬

‫ا‬

‫ة‬

‫‪٠‬‬

‫وا ج‬

‫^ عت‬

‫ل‬

‫اي ه‬

‫س لءح م ل‬

‫عقلى؛ه مه امحا د و ثه \عل ا م ‪٠^٠٠‬ريا ه قدر ت ‪ ١‬د أل لء ا ق امحممح ك ت ه‬

‫ر ه ان نحل ى د ال ك \ز م‪ 0‬در ^‪١٠^^ ٠‬‬ ‫وا ‪٣ ٩ ٠‬‬

‫وس‬

‫ست حإ؛ ل ؛ ؛‬

‫^ ‪^٠ ٨‬‬

‫اويمازلر)ا د رز‬

‫ب م‪ 1‬ء‬

‫اثتد؛ممئا‪٩ ١ ^^ ٠‬‬ ‫عي ه‬

‫ت‬

‫در‬

‫ت‬

‫\ ن ي هه‬

‫‪.‬وكاقا در دكل د ر دممهز جو أ ك‬

‫و الم ر دم اآ^ا محم ز ول> ج ض ن م و‪ ١‬ءق ب ت ا د ب اوملا ز ‪٠‬‬

‫( ‪ -‬ع و'هم ر )‬

‫وا‬

‫ب‪ ٠‬ء = كر ك ‪ U‬ز‬

‫ا وا س و ز ه ‪ -‬رإ م و ج و د ه ا* ا ق ا؛ د م رلث ان ك ااتك ش _ ا ن ي‬ ‫ائا د ه ‪ ١‬آ ك د ه د ر ‪ .‬م‪.‬ع د و م؛ه أءا ق ^ ز ر ‪.‬‬ ‫ا ء د ى ج ا— ا ب إ ر ى ر‬

‫ش‪ -‬ا ا ه ^ م ص م ر ا ي‬

‫ر ذ ا ت ‪ ^ ^ ^ ١‬وص ة ‪ -‬ا ت ‪ ٢‬ي ه م ‪ -‬ن ى ك و ر و ب ك لآم‬


‫‪-‬‬

‫— ‪٠٣‬‬

‫صتءى ^‪ ^ ^ -٠‬مه م شي ؛ ك ارادة‬ ‫و ر حي ح امءش و ز و نح‬ ‫ار ل ه مءاق ‪ ^ ^ ١‬ومؤم—ل ه‬

‫آع؛تن ا د ش‬

‫^‪-^٠۶‬‬

‫‪1‬و (ل ن ثل مل *خ ال قث ه امونا ل ةا ال م ش د ر‬ ‫ست\ء ؛‪ A*Ai‬و ن ت م ع \ ن ح ا و(نءمده‬

‫‪٠‬‬

‫ءدرمح تصممسم ح\مم‪،‬ه‬

‫ا ر ا د ة ا ز ا ت ه ؛ ه م د اي« مقا رف ر ق «ع‪ 1‬ق ‪ ^ ٠٠٠٠^ ١‬مرت م\مح ى‬

‫ي ال نحا ف حر ا‬

‫م ا ول د ر ‪٠‬‬

‫ر ر ك و ن غ — صنتن‪1‬ئ ا ‪١‬عا ق دمح ن د ر ت صمتت‪1‬غ>‬ ‫ت ا ق ^ة ى ال ز ا ل‪ ٥‬ا ول و ب ا را د ه ك ‪ 1 ٠^ ^ ٠٢‬ر لهمممس ت ه‬ ‫م طا م؛ ق هان و ر م‬

‫ز أوصمأت ال؛مه ك‪3‬عأق ا ل ‪ U-‬زاه محص اداو ب ذات‬ ‫وصفا ت إ ر ىخلالى"‪/‬ا ^‪ ^٦^ ٠‬مد م ي إ رى د‪ ١‬ج تا ع ب‪ :‬ن‬ ‫بثعل ق ا ء > م ر ط ن آ ا س إ‬ ‫‪ ٠‬م فيم‪ ٠‬تصال‪٠‬مم‬ ‫\'ميهكفا دنم \ در‪٠‬‬

‫ا ي و ن‪ ٠‬ال حذإت‬

‫؛‬

‫وا جب \و ال ن ش مداه ^‪٠٠^٠‬؛‪ 1 -‬و للغماممن ا ك عد‪ ٠٨٠٠‬ن‬ ‫و‪ -‬جو دم ا ح را ج ا "كنالث فا ل عدم ‪ ١‬و ك ل س ن ا ء دإ ى ش و ر‬ ‫دةا ا‪-‬ر‪ .‬بتاء‬ ‫‪6jnilU>îLw.‬‬

‫ارادء وثعر"ره عتعا ق اواهعا ز‪.‬‬ ‫ع د ى وا ج‪-‬ب دثمج ود ى ت غ اولمد ب د ن‬


‫— ‪٠٢‬‬

‫ح‬

‫—‬

‫را ع‬

‫}ي‬

‫صف ا ت ‪ ١‬ل مم>م ك أعاقا ل ي ا ^‪٠^٠^٠٠٨‬‬

‫ا ر ح<فا ت ‪ > « ^ ^ ،^ ^ ٠٢٠١١‬را ق اولت و ب ؛إ ت ك ز‬ ‫م ن د ' ‪-‬ءح م ' ‪ ^ ٩‬وءر م ج أ م‬

‫ا را د ه و آ د ر ت و‬

‫س*ك ممل ر ى وا رد ر ‪٠‬‬ ‫^ ^ ‪ ،^ ٠٠-‬ال ك‪ -‬ز ما ز ا ت‬

‫ر ار‪ ١‬د ه و ؤ د ر ت ^‬

‫ءتيه بهت عا ق ا و ز ب وا جم‪ 1‬ت ومسمملءدم ال ده ‪ ٠‬عل ق ا ة ز ر‪٠‬‬ ‫ا ر ا د هصم‪،‬ف تما ق ا ؟ د‬

‫‪٠ ٨ ^٠‬‬

‫وآ د ر ت‬

‫أ‪ 1‬م افا د ء ا د ر ‪ ٠‬ا ؟س د ى م<ن ما ب ح ق ا را د ه‬ ‫ا لإم‪-‬ه‪-‬مسم ‪ U 4‬زأ‬

‫ك‬

‫ر ن م ‪ -‬ق جا ز ا د الف و ج ‪-‬موه‬

‫ص ذ ؛س نه أز ال‬ ‫واحطمح^ر ك ي‬ ‫م؛' الم‬

‫م‪،‬تور م ‪ .‬ش در ‪٠‬‬

‫مه• ^^و^ ر ‪ .‬تك م و< و د أول ه م نن ى و ء و‪ < ،‬و د ى‬

‫' ^ ^‪،‬؛{‪٠‬؟‪ ,‬أ ‪ , .‬ه د م‪' ،‬آك م ‪_ -‬ش ‪، .‬ا وزر ه و اء ‪ .‬ع مل هبنن ى م ح ت س‬


‫—‬

‫‪٠١‬‬

‫س تك‪ -‬زمح ‪.‬ى ص ن ت‪٠‬‬ ‫^‪^ ;١‬‬

‫مو‬ ‫و ا ر وج ه‬

‫—‬

‫ركو‬

‫ن‬

‫ر‪٠‬‬

‫د م صن ا ت — ا ر ه لت ه ج ى ا ز ره‬ ‫‪١‬ني ه د ر ‪.‬‬

‫‪ j‬امحاءزم’ ك ذاه‪-‬ب ادلب؛ ر ى اوزرء ن‪-‬درتصذت‪-‬ك‬ ‫سلما تن د ن ء إ رت دكل در ]‪.‬‬

‫•<ل ق و ر ز;ق ‘ اء إ دام ا ه ^أ ي ذود اءعا و اأ م‪:‬ه‬ ‫أ وص ق ت جلأل ه ت م دا ‪ -‬ء إ د ر ‪٠‬‬

‫ا ر ك د و ى ا ‪c‬م _‪ l‬د ل‪ ٠‬اانسا ظ و م _ا ر‪ 1‬دن تءدد‬

‫\‪،‬د م ور م _ هده م ن ت 'ع _ دد ا م‪ y t * ٠‬ا ر ى د ‪-‬ج و د‬ ‫ا و ش ‪ ١‬ء ما رب ه‬

‫ط ‪ ،‬خا ق وامح _ اد وموص و ف ‪ ,‬آا د ء ح ه‬

‫خا ل و ' و ج دم'’ اا ‪ -‬آ ى‬

‫ايمتم م‪ 1‬ر ل‪،‬‬

‫^‪ / >٠‬زا ق ‪ ،‬م و صو ؤاه ر زا ن‪<. ،‬مسا ت‬

‫ومد‪ 1‬ت او‪ 1‬زم ا عم ا ر ل‪٠‬‬ ‫ص‬

‫د‬

‫ي ‪ ’• -‬ر ى ر ز ق ا دل ‪ -‬ق‬

‫ا حمس‪ 1‬وام ا<ه ر م و صرم ح له‬

‫ا وا خ ر م[ أ’ أ‬

‫ضا مآ‬ ‫جب ا ب حق‪:‬م م ؛و اءا‪ ^' -‬ة\م\ ر*خ مثالتالزمه رمواتماال*‬ ‫ر ‪ ١‬ا اآم'لسمإ‬


‫ا م ه’ ك ءمم رم‪ -‬ب م ‪ ، -‬م ' ه ت ‪ ١ ٠‬ط ال ق أ و ل م ر ‪.‬‬ ‫‪١‬‬

‫^‪ ٠^ ١‬و ح ر و ؛ د ز ع ت ا‪ -‬ر ت ا و ال ‪j‬مك‪١‬لآم ل* ظتل ش‬

‫ح دووم م‪،.‬د ل او ال ل ك ال مص ‪.‬م ‪.‬ت اا م ‪.‬هس‪:‬لي \زل مه ما غ‬ ‫‪ 1‬ول *ه ج ن ى ا د ه ا ت ك ا ر د ر •‬

‫( د كا م'لت مو ‪-‬ى ت ك ا ‪ .‬ما ) ل( ح ق‬ ‫ر ي ؛ ص و ص ج‪* 1‬إه ن و ا م م \ د م ح ه‬

‫)‬

‫د ال‪ ١‬ت ا ع ك د ه د ر ‪.‬‬

‫ل ب ع ون صر وكالآم صصر^— ك مو ل د الئ لش ر مه ه‬ ‫م م ت د ا د ل ساه ر ا ر وث ر ك ه ر ر ىص ف ت" ع ل و‪ ٠‬ء تجا ر ى ث ا ن‬

‫ا ل؛يدم محا ل اوله ج ق ر و ع مض‪،‬مه اول ق جهيا ه مو د‪1‬ر د ه ء ش‬ ‫ا م م ك ؛ ر د د ب ا ن ك ا ن و ه مد ر ‪٠‬‬

‫ذ وعا ت \ ممه‪ ٠^ ^ ١‬انمم اين^ ف س ح وبمج و‬ ‫ا زأ آل ن و ع و ك ا ‪ ( -‬ى حا(ره ص ا غ ت ع ا ل ك ( ح‪ 1‬ن ا ‪ . ،‬و ص م ا ر ك‬

‫ذ م ر ى ا لم‬

‫او ل م’ى ز ض‪١‬‬

‫^ ث ا ن عاق ل دك ك ر ‪٠‬‬

‫ب اء عامه ؛وصفا ت “؛^ ^‪ ٠‬د ز مر ا ه ؛ م عق‪1‬ل‪ 4‬ايله ا ت‬ ‫ا رل ق د ه د ر ‪٠‬‬

‫ر م ك ‪ ،‬ا ي ث س ن م ك ‪ ،‬محضسواهمكدن عا ج ز‬

‫؛ر بإ ق معبو د ا لخذ ك ش ا ل اولديغن> ؤ ا ا* ت ز ^‪ ٠٨٨‬ماال ي م م ع‬ ‫و ال ؛ ث م ) و( ا ي ر وا ا ‪-‬هال آ م و ال ‪.‬آال م ) م ى آ ؛ ات جلما ه‬

‫د ال ل ت ما ب ‪ ،‬د ر ] ‪.‬‬


‫‪٤٩‬‬

‫—‬

‫وا ث‪-‬م ك| ل اعثسا وم< و ار ح ه‬

‫صم ل‬ ‫!ت‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ل‬

‫ه‬

‫وص و‬

‫م‬

‫ر م م‬

‫‪-‬‬

‫‪ ١‬ق‬

‫س‬ ‫د‬

‫^ ز ل و ا ث ‪-‬اكا ر‬

‫ه‬

‫ب زه او ال ز ‪ .‬و‬ ‫م ؛ ث ك‬

‫ش‬

‫ا و‬

‫ف‬

‫ر ر‬

‫‪٠‬‬

‫ر ش ‪ -‬مع و« مم ر اا م ى‬

‫آعل ن ن د ن خا ر ج ة‪١‬لم ‪٠‬ا ز و ر ث ي؛ ى كر ر مل ى و‪1‬دثت م ك‬

‫د^أكر ثم ارى^؛ ر روب ادثتمك‪ ،‬م‪ 1‬غ ا واا ز ‪٠‬‬ ‫ر و صااممم‪-‬مي ح ا لمص؛ رغ و ( ا ى ^‪ ١٠٢٠٠‬ا م ‪ -‬م ع وار ى ^‬ ‫آ ر أ ‪ ،‬ت ه د ه ‪ ٠ ٠‬ث^آ ا د ت ا ء ^ ك ده د ر ‪٠‬‬

‫ع ؛ صر ص‬

‫ص دمح ىصم م ‪.‬ت‬ ‫ك ال مصم ممالم‬

‫كالآم‬

‫‪٠‬‬

‫س ى صو د‪1‬تمم‬ ‫—مإب'‬

‫و‬

‫ف ’^‪٠^٠•—٠٠٠^٠٨‬را‬

‫ا و ز و ب ذا تيا ر ى‪ ٠‬آ م ا لشسامه‪ ٠‬ا ل قا م رص‪-‬م ت‬ ‫ا را‪:‬ممهد ركد‬ ‫‪١‬‬

‫و ك تءا قيا؛ف ز ا‬

‫كسم‬

‫وم‪ -‬ا ر‬

‫^ ظ م ور ا ق ش د ر ‪٠‬‬ ‫يت\لد\رف د ه‬

‫صن ت‬

‫ب ذ ل اولمهر ‪3‬ا محر د^ ك ال م‬

‫تء ا ق ‪ ٩١‬و“ <ود مم لارس'ه م; ىكمم ب‬ ‫‪٤‬‬


‫‪٤٨‬‬

‫ح ما<ت صث‪،‬ق موص‪-‬م و ف‪ ^ ^ ١‬او الن مجم—ا ب‬ ‫ءل م و ن د ر ت ر ^ءاده ا ل م<تص ف ا و ل م ق‬

‫با ر ى‬

‫صحم ‪ .‬ح ا د ل رصم‪ ٠‬ت از ‪ J‬هدر‬ ‫عتص ف ا ولم؛ ا ف‬

‫^‪٠٠٨‬‬

‫‪٠‬‬

‫م<م ا ت ا لم‬

‫ذ ك او ( اا ل‬

‫ذ ر ك هم ج ر ى‬

‫ر ب ه م ار ا ؛ ديى ' ئ'از اال|ت ل م‬

‫د "ن ى وام؟مب‬

‫ا ول و ب ‪ ٠٨٠٠‬ى ا و ال ن حما <ت ممع د ر ‪٠‬‬

‫(ا لما ت ي جم) (د‪ -‬ب ز ‪ ،‬رالن ي ى ح م ت )‬ ‫‪ ٠‬م و ص ء ر ا ل ه د م وص ء ت ا ( م مهبى اسم‪ 1‬د ن اممك د و <‬ ‫ثى’‬ ‫و ا د مص‪ -‬متلر ‪ - -‬سم ع و ؛ م ر ص‪ -‬متل ر ي د ر‬

‫ما ب د س ^؟رررا كث ا 'تدن اد ال ذ ث س ركك ا » ‪ ,‬ى‬ ‫م امإ ^إص نتله حت‪ 1‬ب ‪ <-‬م ه — ‪ 1‬ل ك شس \ر ا ‪ 0‬اممى ة و ن ث د‪٠‬‬

‫' ر‪ 1‬دك ث\ ءله _‬

‫ه'كهع'‬

‫‪ ١-‬و ل ت د ف د ر ‪-‬‬

‫مص‪-‬م ت ا ن ي ‪ -‬ه ع همصم ر د ض‬

‫^ ^ ^‪، ١‬‬

‫ادزره اللب يتدن ءو‪ ،3‬ر د ف وامح ‪.‬وات د ج ‪ :‬عالوال‬


‫—‬

‫“‬

‫‪٤٧‬‬

‫ثم‪ 1‬ل إ ر ى د ا ل د م ا و أ د ه‬

‫ا و ال مق( ا‪* /‬‬

‫ب ) ممجت‪ .-‬ت [أ‬

‫وا ج ' ‪ V-‬و ذ ا ‪ -‬ي‬

‫]‪.‬‬

‫ب دا ج ‪-‬د *م ‪ -‬ا ل‬ ‫ارادم■ ص ن ت ازا‪--‬هدرك‪ ،‬ا صم‪.‬‬ ‫حف‪ -‬ر ر ى هر س م‪.‬نى جا ز او ال ذ ص ‪ -‬و’‪ .‬د اوقا ك‬ ‫ر م ه مح م ص ‪-‬؛ و ر م ة‪،‬د هد ر ‪٠‬‬ ‫؛و ضم <ت ا ( م مهء ك س وم _ ه د ر د ز ش— و ل‬ ‫حا د ث ا و ا و ب‬

‫^ ر ء دز و ج و د‬

‫كل~ — ي د ر‬

‫م أ ك‬

‫‪٢‬ص*ا ند ز ر ث ي ؛ ك ارادة ا( م*ه '‪ ^ ٠‬ا’ة‪،‬سهللث مو ج ر د‬ ‫ا و‪ - 1‬ى ر ش ا< د ل‪ -‬ه ‪1‬المحسا ب د‪ 1‬ا ف ‪ -‬رول م و ‪ -‬بو د‬

‫ك‪ 1‬ل ى د ‪ -‬ا ء م" ء ب ا ز ال دل‪-‬يى ال ز م‬

‫م•‬

‫ح اووكد■<ت ا ب ح ء د ن ء ^ر ى م ‪ -‬ءر د ا ز ل ا و ذ و ب‬

‫م ‪ -‬ع ‪<-1‬زاى ^‪ ،^ ٠‬حا د ث ادلل؛نى إ ال دء ام* ا ت‬

‫اولخدى‪.‬‬ ‫‪ ^٩ ( ٩.‬مح ‪-‬ى ص دامت ا ‪ ■*“٠‬حامح ن م ص ه‪٠A‬ت‪• ٠٠‬حامااهممم>در ‪٠‬‬

‫‪ ٠‬ا ^‪(^ ٠١‬؛‪ ،‬اهماب ؛‪ ^،١^١١‬اددم |ممر اولو‬


‫—‬

‫‪٤٦‬‬

‫^ ^‪ ٥‬راهاز و د إ ح ؛‪،‬ا ر و ح و د م ك“إ ر ز ‪،‬ئ— ال ق‬ ‫‪ ،^ ^ ^ ١‬م ‪ .‬ج رث م ‪ .‬ا مل عا ح ز ‪ 1‬و‪ 1‬ه ‪ ،‬أ ن ق‬

‫ت مد؛قام ء؟موردر الي ادى ر‪.‬ش‬ ‫<ه‬ ‫مم د '‬

‫م م' ف ‪^ ٢٠ ^ ١‬‬

‫د م ‪ .‬دث د م م ‪ -‬ر ر ك آ د ر ت‬

‫س‪-‬ابم‬

‫<هبمري كتم_م ك‬‫مو هس ا‪٠‬ر ك تك‪-‬م ا ت ى‬

‫^ ال ق ا ‪.‬كالآش إ ه ج ز ث—‪٠^٠‬‬

‫كرم' م ره ز‪٠‬‬ ‫‪<.‬ق مصثرء ا ك م ز م كا ‪-‬ه ر •؟زل اواه مإه‪<.‬أث‬ ‫ا ر ض ا و ز رن د ه ‪ ٠۶١٨١‬مح و(م م ال ل ى م \‪^ ٠ ^ ١ 4،‬‬

‫‪1‬محدزم إإ تك‪-‬ز ر موش تغار دنته‪ ,‬ا اسه‪<-‬ق ارتا ‪ -‬ا‬

‫قدرت ؛‪ ١^ ٠^ ١‬مكمأ‪.‬ق وش_أثة ء جزدن م‪.‬ص و ش‬ ‫د ا ء ة ما ت ا دل و ر ‪٠‬‬ ‫‪ ^ ٠٠٠‬؛ > ‪ ٠‬ا د ق خا ق ا ل موا‪ .‬ت وا ال د ض وا‪-‬خت ال ف‬ ‫ا ؟ي ل وال ز ا ر ‪- ٢►^ ٠‬ءاسلى م ؟ ى ا؛إ ت زأ ث ‪ -‬ه ارث— ا د‬ ‫و ء دا ت \ ئ ك د م تر •‬ ‫؛و ح‪1‬ءتجإ ص ف ت‬

‫ارادمم «;‪ ^٠^ ٠‬ملة إ هس يد‪ .‬ر •‬


‫——‬

‫ط‬

‫‪،‬‬

‫ء‬

‫ا‬

‫را‬

‫ي ه‬

‫و ز‬

‫* د م‬

‫‪٤٠‬‬

‫م ‪ .‬ث‬

‫—‬

‫ا‬

‫ء د م‬

‫ا و‪ 1‬ا ا‬

‫ز‬

‫معا مسا‬ ‫‪-‬‬

‫د‬

‫ر م‪1‬م‪ 1‬ت و ح‪.‬وا*‪1‬حمثم آ لت»س داد اولت‪ -‬ان *معرش‬ ‫م<م ‪.‬هلى‬ ‫ءل م‬

‫ت‬

‫ر‬

‫ياإفم^م‪ 5‬ل ز د ل ك إرعاث ا*د اىن ظء‪ 1‬رائ ل ساثم‬ ‫‪ 1‬ء ر امه محو ر ا د ر ‪1 .‬ر إ ب ءللثا آ رآنتا ‪،‬ته‬

‫وأر ف واءا ال ع اي ‪ -‬ه‪<• ^٠‬ت متئ متأي د و ‪ -‬و ر أ ل عم‬ ‫ا أ م ‪ :‬ك ‪ o Ç j * .‬ؤك ل \ ل ء ط ا و د ق م ز ‪ -‬ة ي دامح ه‬ ‫وا د د ر ر *‬ ‫مآ إ ك ‪ -‬ت ه ‪. ٠‬ت‬

‫و؛؛ ا دما •ح د ك‬ ‫ا و ال‬

‫‪-‬‬

‫ز د ر ت ^‪ ^ ^ ٠‬حلل‪ «X•—٠٠٠4‬ر‬

‫‪ ٠^ ٦٠‬ه د د ت ص ن ق وا ح ‪،‬ب‬

‫ذ ص وز ص ن ى م تع د ر ‪٠‬‬

‫و د ر ت صم*مى‬ ‫م<ضر‬

‫رص ه ت ا د ل ه ا ول و ب اس تء ا ل‬

‫ر ى ر صيفمتفكات‪1‬مح دمح تأي ر و تحر ز‪ ،‬ي ر ر م ند هد رم‬

‫أدر ت‬

‫دلل‪٠‬ز ر ركرم <ه ص‪،‬توف‬

‫و ا و ا ى ‪٠-‬؛‪ -‬؛! ^ ا و ال ز ث و ك ا ن ا لحامن \د ي و ر س ث د ر‪٠‬‬

‫م < و مك م ‪ ^ ^ ^ ٠‬و ئ ا ي ت إر ال ة ن ى ا ؛ ه عتل ر ى‬


‫‪٤٤‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ايث—ته و د ي ل ا‪،‬اه أعا ‪-‬د مف ر رن ك ا ط ال ل ب آ اإد «رلث‪.‬‬

‫' ' م م'ث م ح ‪ :‬آ ‪;,‬ث مم‬

‫‪ < , > , . .‬س م‬

‫ا ح د ) ر ش و ص ة ط »إ د ش مكا شما د ت ا ت ك د ه د ر ‪.‬‬

‫“ و ئ صل ث ا ك ه م ‪-‬‬‫صن ا ت تمو تيه ا من ‪-‬مدر‬

‫رجن ‪-‬ى «‪■،،•،‬ت — ءل مصغ‪ .‬ت‪1< .‬مل‪4‬س د ر ‪ 1‬ء د ى‪1‬ل؛ه‬ ‫د ا ج ‪ -‬بم د * مف ى ا د ال و ج ه‪ -‬ل‬

‫تء ا ل ►^^‪ ٥‬عل م‬ ‫^‪ ٠٨٠٠٠٠‬ر •‬

‫ء‪ .‬مص غ ق ذ ا ت م م د م م ا ا' ا ا> اة م ر ص م تا د ا مه د^ ك > ا د ك [ ه‬ ‫<ا ب ح د ه م ح‪ ١‬ب وا ح وا ل معل و م و مت ك ث ‪-‬مسم‪ ١‬و‪1‬مام‪ ٥‬د ر •‬ ‫ا‬‫هممح م ةتا; ه م ه ز‬

‫ك د ‪ -‬ب م‬

‫د و د ز م مئ و‪-‬ء\' ا ث ءه ورة ح إ ر ت‬

‫و ر م ‪ < -‬ك د ر ‪ -‬؛ه د م ' را‪،‬ت ظ ا م رم ك مل ‪ .‬ت ا و ز رم م و ر ء د ر‬ ‫م‬

‫ر‬

‫؛‬

‫ك‬

‫ء م‬

‫ث ‪ -‬ي‬

‫ى‬

‫م«توز ا ‪ < -‬از ى ع ا ر ‪١‬‬

‫و م‪.‬‬

‫صام س‬

‫ه م ث ر ر م‬

‫ر ب ا‬ ‫ا‬

‫>‬

‫^‪ ٢‬آ م ا و *ث ره ا ؛ آ ا د ا ء ك ‪ ^ ١‬؛^‬

‫‪ <.1‬ا ء‪ 1‬ة ء‪.1‬ممه ‪ 1‬ا امياوفم> ام ر ‪.‬‬


‫‪— ٤٣ ٠‬‬ ‫‪ -‬حا‪ ^^ ٠٠٠١‬نال ق ءاأ—لش ا ك ‪ ٠‬ب ز ءد ‪J‬‬

‫همر ك ب او ا س إ ال د م‬

‫ااطا ال و ك د ى‪٠‬‬ ‫‪.‬ر د ه ‪ ^ ^ ٠‬عاز جم ع كا ن‪ 1‬ى ا ال ت إل لحل ق \المم ح ك ئ د ر ت‬

‫تاج او الن‬ ‫تم ف‪ ،^^ ٠‬الزمدر اخ ردن اتا'ءهئهحم‬ ‫م‪1‬مهايلهم‬ ‫‪ ^ ١٥‬ا\و همت ايله وصم‪،‬ب ‪ >^٠^ ١‬همش‪٠‬‬ ‫و ا ء ها ش ا ء ا د \ءلث حصم‪-‬و ءت م ه \محالآف اوزره‬

‫ا و د ر ي*نى \ليهم ك ‪ .‬ر ى‪\ ^ ١٥‬محادممحامدتزى ^‪^^^ ٠٧٠‬‬ ‫ارادم ا ال‪٠‬رك ممالح ا ب ما ر م ر ج ك ‪ ١‬رادص ى آئ ن ا دل ق‬ ‫ا ح ا;لى ^ ^ ^‪٠‬‬ ‫حو ذ ك و صو ل امهء‪1‬ل ع ن ز اهمم م مو*جو د و م ل ل م‬ ‫حو‬ ‫ا وإ ق ال زم كير م‬

‫إ‬

‫احمتاع ^‪ ><-٠٠‬دك ك اول وب باا?داهه‬

‫م ‪ ،^ ^ - ٢٠‬ار‪ ١‬د‪ ٠‬س *ا ف ذ‪ ١‬ول ق د‪ ٠‬بءز نك ل‪-‬و ‪ ٠‬زر ا‬

‫ر(ممى ‪ >٠ ^ ^ ١ ^ ١٤‬د ؟ م ى ط ر ب د‪١ ^ ١٠‬‬

‫^ ال ز م‬

‫حاوو ك جا ر‪٠‬ءده مما ئ ك ^‪ >٠٠٠‬؛ رض اول ء ش د ى ‪٠‬‬

‫ب ماء عيه اختالآقص‪.‬ولسمعم دمى عار م و ج و د‪١‬ولهعا ز‪٠‬‬ ‫ال حا ص ل ‪ ٨٠١‬د‪١‬ل‪ 4‬ز ض \رددت مم ‪ ^ ^ ١٠‬و‪ \ ٠٠‬جت ا لآف‬ ‫صوري(هكاتام ك و ج و د ؛ و ا حه طريق اكا ن ئا ل ور ‪٠CnI‬‬ ‫[‪] ١‬‬

‫صيوربف ااةتتد‪ ٠;^^ ٠‬ج و مك ى ‪:‬خل ;ردءى‬

‫ءر ‪ ٠٢١‬مه د ع ؟م‪،‬ق إثم‪-‬ت ه ا د مئا ق وا م ا ه أ ل مح رد \ ن ك ر ش‬ ‫‪ ^ ^ ١‬ءر ^ ^‪١‬؛؛‪* ،‬أ م تدرقحن ‪-‬ادمد و كن د ي س‬

‫‪ ،J،2^j،‬ر د ا ش اواود ‪٠‬‬

‫دمت ما ‪4•{ 0‬‬


‫—‬

‫‪٤٢‬‬

‫—‬

‫كا'تمام اثم م و'جو د ى \رممه ^^‪ ٠^ ١‬ما؛ت اوا و ب ا صال ث؟يه‬ ‫ك ز ر م ن ‪ .‬ط ء ي امم ‪ jC j‬م ر‪ <-‬و دا و ب ‪-‬و ب‪c^lı< ،‬‬

‫و ح دا ش وا ل و‪" ٠٠٠١^٠٠‬ذ ر د ك أ ط أ ا ت اوا و ر ‪٠‬‬ ‫ء( ا^ك|ن م‪،‬م ا ال ه ؛ املآالاث‬ ‫ز ر ى‬

‫و م < ق م قت ه‬

‫ار ثا‬

‫ر د ا )) أ ظ م ج د ل‬

‫د ام؛كد هد رم‬

‫‪ ، -‬ء ‪ ٠٠‬آ ى ؛ ‪€ ^ - r‬؟“■‬

‫‪ ^ ١‬ردم ومك لرد‪ ٠‬تدرد مؤ’ ر اثن ■ا‪ ٠‬ا الدن ث_ئ>‪ ١‬له‬

‫م ل ه اد ى و ' م ن كنا ت‪—١٠‬د او ل ر ردى‘ مت‪ -‬ج رتىم و ج و د‬ ‫‪١‬وال زد ى‪.‬‬ ‫ص ف ا غ ‪١‬ل أ ك و ج و د ى‬ ‫ج و ك ؛ و و نص ن ا ت ؤ ب ايله مت‬

‫فر س ا ب ن ه‪ ^ ١‬ا ‪-‬مآ ل ن خ ا ل ادلما ذ ‪ ٠‬إ ر و ؛‪ '،‬اى ‪١‬مح ا د د‪٠‬‬

‫^‪ ،5‬اد لو د ر إ ذ و د عا غ واخت ال ف اوزرم ؛دل و ررم‬ ‫ا ك امح 'ددم‬ ‫‪AİİC‬‬

‫ر و ‪ -‬جو‬

‫د‬

‫؛ر ض ‪ ١‬د لس ه ر إ ص؛ربت ك امحا د ه‬

‫س ت م ل ‪<.‬اصل‬

‫\و‬

‫ك‬

‫_ د ر ‪,‬‬

‫د‬

‫م' إ ه ‪ .‬ج ك‬

‫ف ؛ وا‬

‫ح‬

‫^ل ا ث‪،‬‬

‫‪ .‬طم« هراى امحلملد ‪,‬ننى اث— كاردر ‪-‬؟و ت ك ‪ ٠^ ١٥‬م ‪ ،‬ش إ ز ك ز ‪ .‬ر‬ ‫و جو د ا ه ^ ^ ^‪٠^٠‬‬

‫باخود ^‪ ^ ^ ٠١‬امح‪،‬اد ا ه؛‪ 1‬ل ك ز رو ج و د حا صلاو صر‬ ‫ثودء‬

‫دكل ما‪-‬ر مأو د ك م'وصو ر د ه ات رك‬

‫م‬

‫‪1‬م \و ل و ب ا رك مشامركت‪،‬ب ا ءا د احمش اوا ورم‬ ‫رى‬ ‫ل\م ك م ه \مد جم ى ر و ك ده \محا د \ د ه ^لب م حاث‪ ٠/ ،‬قد ر ت‬ ‫مام >ه ا لأنم اوار ب خمو ى را له ن ك ب ب ت ك او لورم‬


‫م< و ث ك تءدد واث م ر ا ك ذ ا ت وصء ا د ه ر مح و ا‬ ‫ك اثل ت ا خ و د ا؛م ا ل‬

‫يل‪ -‬ف‬ ‫ر ب د ه م‪/‬شا ل ك ت صو‬

‫\ويسإلمم الت عا ل حف ر ر ى ا ر ه‬

‫م رر‬

‫^ زه و م ت د ^ د ر ‪٠‬‬ ‫ذ ؤ ؤ ر ث‪:‬م ح مت م‬

‫ه‬

‫[ افنت عال م<ف‪-،‬رمدارى ذات وصف ا ت د‪ ٠‬ز ك ب د ‪ ،‬ر ^^‪١-‬‬ ‫ذات و ا ^‪ ٠^ ٠‬ز ك ب ا و ف ا دآ ك حواص ندن اوألآن‬ ‫—ه انا ر^ ز حا دث اول ى آال رم‬ ‫وباء ع ل‬ ‫مآ؟يء اا رم‬ ‫‪.X‬‬

‫^‪ ^^ ١١،‬مح‪:‬ا ب حد ك ؛ ^ ؟‪\ ٢‬و ا مى وا جب و ح دوث راه‬ ‫اتحا ق ءت غ اولر‪١‬نى ‪ ^ ^ ٠١‬او ل د ى ‪٠‬‬ ‫ا ذثعال حتيبر م ت آ ث ذ\ ت وصفا تن د هتماث ل رومح قمحا‪1‬ل رم‬ ‫ز ر ا جن ا ب حق ك ذا ت و‪ ٠^ ^ ٠‬مماث ل ‪ .‬ول ن ا ‪١‬رر ك د‪٠‬‬ ‫صفا ت ا لو‪،‬ءثته \^هايى المز م ك ي‪٠‬‬ ‫صفا ت \‪ 1‬همه‪.‬مءالدممم‪1‬للى ‪ .‬مل ف \م ك ‪١‬ل ؤ م ت دمح د ز‪ ١‬ث ز ا ك‬ ‫او ا ق و‪ 1‬أ ؤإص ‪.‬ور امهدم مدا ب إ رب ك ش ‪/‬آ ك ومح ق اث مم ا ا ه‪ -‬ر م‬

‫^‪ ^^^١١٠‬مجن ا ب حقه‪ ٠^ ٠^ ١‬محمرم كف رض اثدل > ‪،‬‬ ‫ك نالدممالدنمدثئه ر ا لمح د حا ؛واآس ة‬ ‫اوناس آمل‪ 3‬مكلر ‪٠‬‬

‫ه ‪ -‬ج ر ى موم< و د‬


‫ا؛ر ه م ك ر‪ ٠ ^ ^ ٠‬حل و ل اددممحم ‪ -‬ك ر‪ ٠٠^ ^ ٠٠‬ر‬ ‫• < ص سرمح ى‬

‫محم ته‪،‬ى ا ي د ل محصص ه ‪ ،‬ا^"م ا د ا ب ن ‪.‬ر‬

‫مو‪-‬ح د ه ا حسا جد ^ ^‪ 5‬امر كد حت‪ 1‬ب ح م ك م او؛لرلث جلهس ت د ن‬

‫^^‪ ٥‬و مم د س ا و‪1‬ل ‪j‬ا ىص ن ا ت ا‬

‫صأ؟ئ رص‪:‬م ح‬

‫محالم؛ا ب ت ا ولل ى‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ه‬

‫ز ا ذ ت م ا ل حضرم ر ى ج م و ج و م \و لمر ب د ن م؛عنمم‬ ‫■ من ث ا ث ا ش ا د س ى ' م ث ه • '‬ ‫ح و د ك ك ; ه ء ا حت ا ج ج ^ ث ت و ج وص‪ .‬ت ‪ 1‬و \زعنمعمن رم‬

‫ع رض دض او ل عمب دن ر ج وهم‪،‬م ح ز ل م\بي مت؟ندكنر‬ ‫ز ر\ رمح ه حا ول ات ك ‪ ٠^^٠١^ ١‬محصوصدر»‬

‫"كذإلث‪،‬قالم‪،‬إ وا‪3‬لى اوفنه ‪-‬ناء •جلا ب ح ئ ك م ك و ج ‪ -‬وددم‬ ‫ء كصن ات صارءن‪ ٠‬رعو‪.‬ج دو محبمصها‪-‬ت ا‪-‬شتحوراوكهم‪1‬ز[|م‬ ‫ح ا‬

‫ض ص ء ت ‪٠^ ١‬‬

‫و ح دا*ي ت صءت ‪ < .‬ا‪.‬ل ه‪.‬ممدر‬

‫و ح دا'ي ت—‪1‬لت مع‪ 1‬الت ك ذات وصم م‪ 1‬ت وا؛عال‬ ‫‪" ٥^ ٩٠^ ١‬فرد \مممم_مدل و ح دا ' ج ك ضدى او الف‬ ‫تردت و ا ث أ ر ا ك شا‪3‬ا إ ر ى تءا ال د م متن‪ ٠‬د ر ♦‬


‫‪٣٩‬‬

‫—‬

‫—‬

‫^ ن\ ا ث جإا>‪ ٠^ ٠٠٠٠٠‬و ا ؛* ض 'ز ر‬ ‫محم ‪ -‬و مهرإ‬

‫ه‬

‫‪،‬‬

‫ط ال ص ا و ال ن‬

‫مهرآص ؛ ت ‪ ٠‬حت ر ء ر ك ب ‪٠‬‬

‫‪ /‬ز ى ‪ ٠ -^;١^ ٠‬ز ل ‪ ، ، ١^ ٦ ٠‬ا'ف م ا ل‬

‫م ء را ر ض ‪.‬‬

‫م ج س ب >دزو ضب مك و " ^‪ ١٠٠^،‬و م < ز ن و زح ك ى ‪ ١‬ض ا ال ت‬ ‫خ ^اسم ه د ن رث‪-‬م د ه مشا؟هت ا موهشم»م ا ركم ش ا ر ه حمم* ممتمم‬

‫ز ع ء ه ده مالا ‪،‬ت اتصمم‪ 1‬ا ي ق ه ‪ ،‬ث ك مل د ل محلو 'ة ك را ز م‬

‫ذالهممم‪:‬ألل او ال ن ا د «ي ت ون ‪ :‬ا وزواله مع ر وث ي‪ :‬د م‬ ‫د ض مش ا ^ ك امنحا ب اث د ه ‪ -‬ع ا م اث؛كا ر د ر ‪٠‬‬

‫حار ^ ^ ‪ ١٠« ^ ١‬ل ح‪.‬همء ر ر‬

‫ء د م وأق ا‪ ٠‬ى وا مج^ا‬

‫و ح د و ث وهتاء‪ ٠‬ى ‪ ^ ٠٨‬ا و د‪ ٠‬نن ى ا ال د ه ا ذ ي ا و د د ى ‪٠‬‬

‫‪ ^ ٢ ^ ١٠‬ش ‪ ٧‬ثثإ م ج؛‬ ‫‪١‬‬

‫اثمم‪-‬وص ن ت‬

‫^ ^‪ jU y >٠^ ^ ٠ ،‬و د د ر م‬ ‫ص ف ت ‪ ٠‬ءم‪ 1‬م ا‪i‬ن‪٠‬ادن‪v‬ص ه‪٠‬م د‪٠‬ر‪ ٠‬امح ه‪ ١٠٠‬النل ثم‬

‫ة‪ 1‬م اك‪ 1‬ت اودئ و‪1‬حمب ‪Xj>j‬؛‪c‬‬ ‫ا (ن زم‬

‫^‪ J )i‬إ رمر ه م س ما‪.‬مر‬

‫او الن آ^ام‬ ‫^‬

‫مم م\ م إ‬

‫م زا ر‬


‫— ‪— ^٨‬‬

‫أرعو‪-‬ج دلث امحا د اه ‪١‬و المق ‪v‬زمكإل^‪ J‬و سوره ا‪<-‬الصلث د ال ك‬ ‫ان آعاآ'ل ك از ل ى؛‪ ١٧،‬دم ما ;ت‪"•،< ^١‬‬ ‫|و ح م‪ :‬ه‬

‫صم ‪ .‬ت — أ ق‪.‬ا ص م‪ ٠‬د ر [‪ ] ١‬اش ن ‪ -‬ا ل ى‬

‫<<ضم ر ر ى ح ن ئ د‪ ٠‬ف— ا د ا ج ^ و؛ن ا و ز و ا ل‬

‫ث‪ 1‬ل ‪ ٠^ ٢١١‬آ د م ذا‬

‫^‪.<•٨٠‬‬

‫ىو‪ -‬ءو ن ا لم ح د و م ك ■محا اث ق‬

‫ص\ ‪ ٠^ ٠٠‬د وي و ر < ■< و ت ك ‪ ،‬ئ د ى ‪ c‬؛ ‪ w‬ا و ال ز ش ي ؛ ك‬ ‫ء د‪.‬يى محا ل اول د ي ق اممم‪ ،‬د د^إ م ل د ‪٠‬‬

‫( ه ر ا ال د ل دا آل ر ) ئ ظ م ‪ /‬م ح د م است ا ال ك‬ ‫ا ز و و ا د ى ا ولس ئ ه د ال ك ل ' ت ك د ه در ‪.‬‬ ‫د ر دمح ى‬ ‫‪ ،^ ٠^٠‬ح ن د ى ا و ال ز‬

‫— ءث‪ -‬ا( م ت الح و ا د ث‬ ‫ث‪ -‬ا ل يا ر ى تء‪ 1‬ال د محمت!ع د ر م‬

‫ح و ت ك م ك ا طره منحاثأمت ‪ ،‬ر خاص ‪ ٠‬ة ال ز‪ ٠‬ه د‪ ٠‬ا ؛ ر ه‬ ‫‪،‬م‪.‬ش ا آأ ذ ل ا ح و د إم»مم رإ ع و ا رمح ى حم وإ\ءمه‬ ‫إورر‪٠‬‬

‫ذا— ات آما ال ك واراغن ك ا ز ى اواامقدرم‬

‫رك ت ا م‬


‫—‬

‫ء ن د ى ا د ال ن م ء د و ث‬

‫‪٣٧‬‬

‫—‬

‫•< وئ ك > ر و ع ا ل ك خا ر ق‬

‫ا و ال ذ ذ ا ت ‪ -،‬م د م ن ‪ r‬حا ن ‪ -‬ا ‪ ٠‬ء\لم‬

‫ع حا د ث‬

‫ز ض‬

‫\و أ(س— ه اد*« ك ت ه ر خ ا ق ممدب؛ق ال ن م كل‪ -‬؛ ر‪.‬‬

‫خ\اعا ث ا خا ا ش د‪ ٠‬ح ا د ث ء ر ض ‪ ^ ^ ^ ١‬او‪-‬أتءإيى ر‬ ‫خا ا د ه‬ ‫ح د ا م ة رمح در‪ 4‬محت\ ح د ر م‬ ‫ز ر ا همرر ح \ د ثم‬

‫‪1‬م ك د ^ر ر‬

‫‪ ^ ^ ^ ١‬ا مده‬

‫ر د د‬

‫محمالى استل زا م اثر ه إك‪٠‬مم ز اطل ل ر •‬ ‫ه مئ‪:‬ح م ؛ ا م‬

‫ز‪ ^ ١‬حا ا ق ك‪1‬نال كثعمم واروى نملم اثديه* ج كاوأورس ه‬ ‫رث ا ق مءءق وا و دن ي ح اد ث \وف يح س ن ح مث‪ ،‬ر خا!قهمح‪ 1‬ج‬

‫م ا؛ ر ث ه ن متأن ومادو' مم‬ ‫اول ق و و ء ا ل ا وزرم‬ ‫مؤ ر اول ق اوزره آ\صال مبد ل مورمممأن رساسم ا \ حأدمءه ائ إ ت‬ ‫ا ل أ ك \قض ا \ د رك و كم< طال آالنكردرم جو ؛ ك وصور ا ‪-‬ه‬ ‫رقاج درلو رءان ءعا ى اماه أ طال ل ‪ 1‬ت وممع‪1‬وم اوألآن’أممدااث‬ ‫— وك‬ ‫جواز وامك‪ 1‬ل اد ط او ش ألآزمكا‪.‬مم ر ك و د ن ^‬ ‫‪١‬وره‪ ٠‬ا ز‪ ٠‬باء عزه من ا (ق ا ل ك وم؛نمو ت ى مئ م‪ 1‬ى ذا ق اول و ب‬


‫—‬

‫تمة‪،‬مسم \دد زم م ا ر د ا ن ا‬

‫ت ري‬

‫‪٣٦‬‬

‫—‬

‫ا ءك < د ه ‪ 1‬ودمإنمم ل ا ذ ل‬

‫‪1‬و(هعم ه جتل ر ىمكى ح\دحممه ء ل اد ال ن ؛ ى بحمم از ل‬ ‫ا دل ق‬

‫•‬

‫لك نا * م " و ا رد ا د ن‬

‫حا د د ر ج وذ ك‬

‫‪.‬د\ث‪ 1‬ك د ك ر إه سامب ا د ي و ر ر م ئد؟؛ وان ق اد ال ن ت ى الس ه‬

‫ء\نل ممر وزوال دكل در ‪ .‬م جالدم ‪ • ^ ١،‬ادث اصإل‪،‬ى ازيه‬ ‫ز ض اول ن ه اش و ا ع رائ ك ج ‪ 4‬ملع ن خ‪1‬لى اوا‪ 4‬ل ق م و‪ <-‬و د‬

‫اول زرل آ ز ز م 'وإده؛تع در ‪ .‬جمهمذكد‪.‬مديمم ز ع‪ ,‬هءرض رك‬ ‫ادمم‪،‬ه مالآز ش ‪ ٠‬ا د ن عدم ‪ ^ ^ ٠١‬ا م ض رد ردد •‬ ‫ز ر ا ج و صا و ال ن عا دم ' ك ع و ن و م "‪ 5‬ت د ن ممكن ! ك ول و‬

‫ئا ت أ ‪ -‬ي ط‬

‫‪ .‬ر ض وصور*«دن ن ا ل ومح رد اود ى‬

‫ض ر ع ان رم محل اد الن ج م‬ ‫امحال م م‪ -‬و ردةلدر• إءدى ع ر‬ ‫و جو‪،‬مممرك وص ‪ ,‬ور" ا ر تمإ م ادت اصد * ءا ل ك د‪ ٠‬حا دث او ا س‬

‫‪ 1‬م م ا ء ى صمءتا ة‪_.‬دم ص ن ي ‪ -‬د ر [‪ ] ١‬اش تم‪-.‬الى‬ ‫‪٠‬ءق‪٠‬م‪ ٠‬ر ى < حممامه ق د م ‪ ٠‬ارل*ت ‪ ٠‬ص م ى وا حعب ا و‪ ٠‬و‪٠‬لث‪٠‬‬ ‫[‪ ] ١‬تدم — راران‪:‬ك ار ل ارال ‪،‬ق د‪،‬ثىلر‪.‬‬


‫—‬

‫‪۶‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫—‬

‫‪4‬‬

‫‪،‬ى‬

‫"ذم ال اعتق ا د واء ان اولغ‪-‬ى وا ب او'لآنصن ا ت المحه "ك‬

‫ر ا بث ايه‪٦^٠١‬؟^ ؛ و\ن ل \دى او الن‪٠‬؛^‪^ -‬صنت ر دن متد‪ -‬ى‬ ‫ال ي ى كا* ع مدرم‬

‫‪1‬ذ ه " ع\ل‬

‫اممح ى ص ن ت وم<و د ص ة ت‬

‫^ ^‪ ،^ ٠٠^ ^ ٠‬وا ر ش د ء د د ر م ك‬ ‫‪٢‬‬

‫ءدم‬

‫‪ ٠‬در ‪٠‬‬

‫ا ا ت آ‪ ٠‬ا ال ك و‪ ١‬رانت ه‬

‫وا صح مث ا م‪ 1‬ل ه‪ 1‬ء ك د م‬

‫‪ 1‬و ل ش ز عاز • ت و ل ك‪ - 1‬ا ت ‪ ٠‬در ‪٠‬‬

‫^‪ ^ ٠‬ر ألر‬

‫ب‬

‫ح اد ث ال ر ب صكر‪ ٠‬د ل دم؟ س و د ر ا شث‪-‬ملردر‪٠‬‬

‫م‬

‫حامدت ث اممح د ره محتا ج ا دل هم<نى ا ر ه ام هي ا ث ك ا ر د ر ‪٠‬‬

‫ك ا ‪ ^ ^ ٠‬محا د ث اء‪-‬ل ر ى د م ث و ص‬ ‫‪ ٢ ^٠٠٠٠٠٠^٠١‬ع اللى‬

‫ت‬ ‫^ ‪ ٢‬ا د‪ ١‬و ر م‬

‫ر ف ر د ى ح ن ك ت و ‪,‬ممس كو ل ^ ي‬

‫‪ ٧ ^ ١^ ١‬ح‪ 1‬د ء هد ل وم ا د ة اصاس ه‪٠‬مث ك د ز ر طا آ مصو ر‬ ‫متع‪1‬أممهدل غ ا ل او‪ 1‬اد<إ ىممآ و ر ل ك د ه د د ‪٠‬‬

‫مي د إ ك ر ئ‬


‫—‬

‫‪٣٤‬‬

‫—‬

‫ع د ا د م م ل سل'ول ب اءت‪.‬ت ا د امإد ل ‪-‬ى وا ح س ا ا د ال د‬ ‫ص ن ا‪ -‬ت ‪ >;۴٠١١‬ا و ز د ر د ر ‪٠‬وتار ك آا م » ‪ -‬ى صن ا ت‬

‫مم‪_:‬وه اول و ب ث_و ر د ر ‪ .‬ومدرب ‪ ،‬ر ذ م‪ ٠‬ن ا م‬

‫ل ل و وا د ث ‪ ،‬م _ ا م إخناد‪1‬م ‪ ،‬وحسد \ إت و \ ]‬ ‫ث ‪_.‬وأ ا ر د د ‪ ٠‬ءي؛ ‪،‬‬

‫‪ .‬م ك ‪,‬ز ىصث ا ت ذامح _ه و‬

‫ا وا د م ‪ ،‬ق د ر ت ‪ ٠‬ح ‪ \-‬ت ‘ — خ‪ 4‬م ‪ -‬ر‪ ٠٢^١٤^ ٠‬ث ك و ن ‪٠‬‬

‫ا ء ا ز آف م ; ل ا د ال ن ش‪ .‬و اءث‪ ٠‬ا د ك ك‪١‬لى م ق‪-‬ي ن افا د م‬ ‫ا ي د ز ر ءا ل‬

‫^ ‪ > ٠‬و آو ف ا ه ■م ا«‪-‬ل اول ر د •‬

‫اش ‪.‬ر ء»ن ا ت ‪<-‬لمحك‬

‫م ر ى‬

‫ر ما ن محم و س‬

‫اي‪ ^^١٠^١‬ما بث و مد ر ك اضدادى اد ال ذ ق م‪<.‬اذم‬ ‫ص نتر ى ان؟ر'ء ك ا؛يون ؛ ص ل ىا ىنيدم<تف \ومرمق‬ ‫ال ز ما ‪-‬د ‪٠‬‬ ‫سن ك م ا م د ن‬ ‫و جا ز او ال ن م‪٠‬نتل رد‪ ٠‬آ ك و نصن<ئم ا ( مءه‬ ‫بآ‪/‬ل ا ك الآثي ‪ 4‬جيىيم ف ف م ل سا دمح د م * فم ل \ عأ > ج كد ر ‪ .‬ع‬

‫[‪ ] ١‬؛ و ت ر د ن و م ودك ماءدا ت (صن‪ 1‬ث د ه ) اطال ق اودو ر ‪٠‬‬


‫—‬

‫‪٣٣‬‬

‫—‬

‫ء و إ ب اوو آ ي‬ ‫التخل ا ل حف ر”دا رت ة ‪١‬عا ن ء ر ح مامن د‪ ٠‬اول و ب‬ ‫ا'ن ى ء م ل ح ا د د ر‬

‫ؤ ؛ م ل ادل ه‬ ‫امما ن إ ذ آعرمب ه دا ز د ر‬

‫اش ت ا ل •<ف ر ت ر ئ ت ه ‪1‬؛ا‪1‬زم ‪ ^ ^ ١‬ذ ا ت إ د ى ت ا ل‬

‫ح ت ن د ه وا جءمم| او ال زص ن ا تك ا ث ‪ -‬ه ا ل حم؛تع او ال ن‬ ‫‪* ٧^ ٧٠٠‬ق م ا *ل وجا ز ‪١‬ب ال ذ ^ ^‪ < ، ۶‬ا و ب ا ء ن ا د‬ ‫ا ا ^ ك د رم‬ ‫ر ءد ى ص ءا ؛ ل و إ خ ا و ال ذ م مس ‪-‬ه ا و و ا م ‪ ،/‬د م‬ ‫■‪ ٠‬االممث‪٠‬‬ ‫ا ت ■‪٠‬‬

‫ااوءم تع ث ‪ -‬ا إ ل ا و ال د همس ص ء ت‬

‫م غا( م ه ا له متص ‪،‬لما ؛ و‪ ٠‬م ر د رل و ق م ا د ن م آ ز م ا و‪ 1‬د ن ى ‪،‬‬

‫حو نءتما م ك ا د م او ال ن ءرش ؛ ئ اثمحا د و إ"رل ث ئ و ر مم ى‬ ‫ج ا ز م( نس د ن ى‪ .‬م و ز م آ ا ء ت ة _‪ 1‬د ا ء ه ل الر ك > أواءت‪.‬ت ا د م‬

‫ا؟ ا ن ب ل ى د ه ‪.‬‬

‫‪٣‬‬


‫\إثته مو’ااردن ءرمث ل‪4‬رمإ ا ما ن'كد ىكندي هتهمم ثعتك‬ ‫أمتك|ن وام‪1‬ا غ ه ‪.‬؛‪ ٢٤‬و رم ه ‪.‬ا‪،‬‬

‫عؤ'س ه او ال ن ا‪1<-‬ك! مأء ما ي ق‪ ^“^"^ ١^٠١‬ادللرى‬ ‫حسيرب ‪ 1‬ر و مجب ر ر ‪ 1‬د ه إي ر ىدم؛اب اخردء‬ ‫م‬

‫\سو ‪٠‬ت م د اوج إف حاوى اود ور •‬


‫—‬

‫‪٣١‬‬

‫—‬

‫[ حي وا’ ا ت و جا د آ ك القردى ‪ -‬و إهم~ى وءء ‪ -‬ا ك اردر‬

‫ث ةذ هك ر م‪-‬ى ‪ ،‬د م ك ^ و ر ى اب‪:‬او ب ‪ J ^f.‬ي د ا اول م‬ ‫و ‪ 7‬ث ك ‪ .‬د ن اآ ا’ ل ;‪1‬فا م ‪ -‬ى م خامم ق ا' عادم ث‪:‬رلث حر'ز‬ ‫و؛و ن د م ث‪.‬؛ه؛ وقد ر ‪.‬‬ ‫و رك و؛وش عادمتاو ل؟مش ا؛سهدم *خا ل ق سما‪1‬كمحدلمت‬ ‫مل د‪ ١‬خ ل او‪ 1‬ارى مجهتأب ر^غ مممم معحزم إ خ رد‬ ‫لا‬ ‫‪ ^ ^ ١١‬مح‬ ‫مي ول ‪ ،‬م م يسمب ا دا>رق ‘ ا د رآ د‪ ١‬ي ا و‪١‬و ر ر عت ل ^ ^‪٠‬‬

‫آنر’ع ن محا ا؛آر ى \مر إ ت‬

‫‪٧‬‬

‫م ما ءش دكادر‪ .‬و ن ‪ ،‬را ر‘‬

‫و ق و م ءتا د اوءلآني ك ر و ق ‪ ١‬أ ر ند ر ت صم د | له ه أظرآ‬ ‫آ د رال وث و ع اوءلآن اثب ر خ و ا ر ق ل ه ا ز إ دم غم‪،‬ا ى حا زذ ئ د ' ء‬ ‫ءش ‪ .‬ال ر ت ط رم ‪ 1‬و م ث م ش ةا*مدن ا ن ا ن ا را ء ق ‪ ،‬ء م ‪-‬م د ن‬ ‫و طو‪٠‬رحا ت ن ة؛ ل*س ا د ا و د ا ن رت كا ر ' ك ول "ما هإ ما ن ى محت و ى‬

‫م إ ا ت م<صوجن ك ت يممك دن ى مه‪ .‬ر ت عنا ب ه ي مو“بتمح ^‪ ٠٨٠١‬ر ؟‬

‫ء ا‬

‫و م اض محق د ذ ق ا و د ر ز ك ن ه و حئ‪:‬مح ا د ‪ -‬رم‬

‫\ ك|لآثيمرب م إ‪.‬عث ا ل ر ‪،‬و ر ن ا؛عا ل \ ني ه سم زاوار ح ر ت ذكانا' ان ا‬ ‫ص ذ ر م‪ ،‬ى م و‪-‬ج<ب عمرت‪ ١‬دله ج ق ر كل دس ة ععرء‪-‬ت ا و (مل ت'‪.‬دم‬ ‫‪ ,‬ثآر ا ا وئ د ر ‪٠‬‬

‫^‪^ ١‬ت و ع ا ك ا ل ز ظ ن اوب ا ن ‪ ٠‬قد ر‬

‫إ إ رز^ى عؤخ ر آ ‪١‬عورءاده صرمسمته*كبرك ركون وم ء ر ى‬ ‫إ ب كا ر د ئ ل اسغ ر ا ب ب ز اورء ا ز ر •‬

‫فق ط ي '‪ ٠٠‬امحو ن ؟ <ةينت ا رى ‪ )*^٠٠‬ادل دي ف ‪ ^ ٠١‬ءى ؟‬

‫ن ا ر ‪ I‬د ك محق ا الفت ادكد ض إي ون ‪. . .‬‬


‫—‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪ ٠^ ^ ١‬محمر م ا لكإ ‪ - .‬ى م ر ض‪1‬د د ( س ه م ك ن ا و ا ق د ت ك د ر م‬ ‫( ج ا ز ءت ‪-‬لى ) د م*ور‬

‫‪ .‬ر م ا د الف‬

‫م ‪-‬ر ا‬

‫أ دلوت ال * م ب ي ن م ور إحن ق ‘ د مثر د ء اا ش ا م ذ‪ ١‬دل ذ ر‪٠‬‬ ‫م\دث‪:‬ب < ر م م ر ك مح ر ر ى ز ك ن ا دل و ب وآ و ء ى‬ ‫ز ض‪١‬‬

‫^‪،‬‬

‫ء ال ء ز‬

‫‪ v‬ن م م ةت ط ا د ا م م ‪ .‬مى‬

‫< م زم ا ز كو رل ك د م * د‪ ٠‬و م ملب ع ا د ت‬

‫■?ر ا ن‬

‫‪١٠٨^ ٠١‬ولسثه م ‪.‬ق ا ‪-‬تمعاد اومحاز اآك‪.‬تءبيى إ د ه‬ ‫ح د ذا ‪- -‬اله ج ا ز اود’نى حالده وآ‪ -‬و ى عا د ت‬ ‫ا ولمام ثس د ر س’ا م ءلم؛ه ‪<-‬ك م ا ول ه ع ا د ى ‪• ،‬ح ت ك م ر‪ 1‬ل ه‬

‫خا ' ر ق ا ا د م رم؛؛ه ا و ؤ و ر •‬

‫خا رقااع‪ 1‬دم بسمم ه الم تدآ ك م ز ن كعس ر ك ل ‪ ،‬م ذي ى‬ ‫مء س ج وم و م و‪\ 1‬ع ش ‘ لمءن؛ م ى د م ا د ر ا م ؟ و ر‪ 1‬ش او‪ 1‬م لم‬ ‫يا د ى أتا ر د م ا ‪-‬س ت ن ر ا ب ا ل د و ر س وق إذ ض جه ‪-‬ل ه‬ ‫ص ه د‪ ٠‬ئد ا ل ئ‪ ،‬ل د ل‬ ‫ء؛ا ر ن ت د ل \؛‪1‬تغار ا دال ث ا ب ت هصو ر‬ ‫اوال ر ى ب ر د ا ل ام إ «ت ل د ل ك ة ا ل د كا د ر ‪٠‬‬


‫‪٢٩‬‬

‫—‬

‫—‬

‫—‪ ١١‬ى حكن اول؛ مق د؛‪،‬كدر ث_و لم او الق‬ ‫او‪1‬زم ‪ ،‬خ‬ ‫حك‪-‬م— ه ر وا'أدب ؛مل ) د ا و ر‪ ٠‬ا ك ء— د ل ى د ر ت‬ ‫ء د د م ط ث حت ق او‪ 1‬ق ‪ ٠‬ز و ع ا ل ك ر خا ق ك أ ن ي ‪ ٠‬ش■‬

‫م ر ى دا س ءن ل ادل وب‬

‫ال ث‪:-‬ه ث‪-‬و حك‪ ٠‬ر ك‬

‫د كأ د و ن م ط ■<ك م ا و ل ا د‪ -‬أ ى اول و ب‬

‫• ئ‪ -‬ال ق‬

‫ددقم ‪ 1‬حتم \ ح ما م وندر‬

‫ي ن ج؛ م ى ا ر ه د د ل ا ل‬

‫«ارمتب‬ ‫ا‬

‫ا ول ث د ر ‪.‬‬ ‫(‬

‫ا مت ت ؛ ع‬

‫‪0‬‬

‫م ل ا‪.‬رس‬

‫• < ك م‬

‫ك‬

‫ا ن! ن — \‬

‫م‬

‫ى‬

‫ئ‪-‬‬

‫ر‬

‫و د‬

‫ى‬

‫ا د ا ق ‘ م ‪-‬و ل ة ؟ ن ‪ ١‬وال‪ ٠‬ق د ‪ .‬ء ك در ‪ .‬ز لم ا د ال ن ك م ه‬ ‫ز‬

‫^ و م ‪ ،‬ت ح ل دمم>‪ -‬و ر او ‪ < -‬ا ث م‬

‫من ف‬

‫ثرم‬

‫ادلمىدخ القءاال ث؛ ر ك م' د رى ك م ر ؛ ر ك همام ر ى‬ ‫ء ا ل ء ش و إ ءالا ‪-‬ر‬

‫ا وا ‪-‬ك د م ئ م ل غ امدم‪-‬ى‬

‫ا ول و ب‬

‫د و ل ا ل‪ ،‬اا ط‪1‬ل ه محتا ج د كا د ر‪ ٠‬ج ح جي “ ى حمسعمث‪ 1‬ر ى‬ ‫ا ول د ب ا*'*مامحا 'ر م ا د ق ها ى ا يس \ ت م ث در ‪٠‬‬

‫ر ^ و ا ز ءش ) "‪ ،^ ٨‬ابه ‪ ،^،٦^ ٠١‬ءر ر ى آ ر ل‬


‫>ث‪,:‬إ متصد ك ‪ :‬ا ب‬ ‫ا حتظ«ر اعتت ا د ه <‪ -‬ا ‪-‬مم دن ل‬

‫ص د د‪ ٠‬ث ر د ء د ذ ا ل و د“ ؟ و ب ء ش د‪ ^ ١‬؛ ^ ء ش‬

‫و ج و از ء م أ _د ل ء‪ .‬ا ر ت ا"مك‪ 1‬م ثا'ثأم‬

‫أت اتع ‪-‬ى‬

‫ال زم‪-‬در ‪ .‬ح وا ك‪ ،‬اء— ا ز إش اثن تر ا د ‪-‬حف ر آلر ا ‪ -‬لثم‬ ‫م ها ل ‪ -‬ء راد م و ا ‪-‬ج س م و ال غ و م ا ز ا و ال ن ش— ؤ ر ى‬ ‫س د' ق ا ء ~ ك د ؛ ك د ر • ‪ —٤١‬ا ز ا د ل ق ال ز م‬ ‫دل و ب تح‬

‫اد ال نس ن« ساز ء ظ‪ 1‬م و م ال دك‪،‬‬

‫را م‪ <.‬ف ‪ -‬را ه ك ب ‪.‬‬

‫‪,‬مم‪،‬او«ه و اخ ر ت م و ' ل وءث‪ 1‬وأد ر اا م ىح ت‪:‬ده د ض‬ ‫وا ب ومن“ غ د جا ز او ال ز جهت_إر‬

‫ارد ل م ك_ ه‬

‫ل ز‪.‬‬ ‫اء ا ز عا م ‪ ١‬و ا‬ ‫مم'اء ء د ه ‪ ١‬و ال ان‪.‬م و ا ح ك| م ءئا‪،‬هإى 'ز«مرف ب‪ -‬ملم ‪.‬‬

‫ر و‪<-‬و ب ءش ^— ر • < كم_‪ 1‬ث ' ;ولض ر و ب ى‬


‫‪٢٧‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ر و ر هي إ ز و د ‪ .‬ر م * كر ط ر ؛ئ د ن ‪١ ٤ ^ ٠١‬‬

‫^ ^ ^‪،‬‬

‫ش‪.‬مهه ض محت ت[ث ا ء ‪ :‬نا د ى ر ز ول ور ‪ ،‬ر ء ا ذا ‪1‬لت )‬ ‫ا ء ‪-‬ا ل ز ا ؟ ال دلو ر ‪.‬‬ ‫طء ءات ه‪ ,‬صا‬

‫م ا ر اف ا ؛ ث و ذ [‪] ١‬‬

‫س ء ش ا د ال ذ‬

‫سا؟ل اع;تإدهك دال؛ا ‪:‬هم‬

‫ب‬

‫ىتددن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫وقوف ا؛امم‬

‫^ ‪ ^ ٠‬ر‪; 1‬ه وا ء‪ 1‬ن اس _‪:‬د ال ل حو ت د; ق ي تحا ءم ا ^ ي‬ ‫ا و ا ن ه مهررشمال »ل ز ا د ه‬

‫س و ا ذ ا ‪ ٠^ ^ ١‬ال ز م د ر •‬

‫‪ ٠٠^ ^ ٠‬ا»ماسءهز ك ر ا؛ءت ي واض‪-‬ءءه— ى‬

‫و ر م ثل ه‬

‫— و د د دا ى حا و ى‬ ‫—له اواسمم‬ ‫—‪ ،‬ا ل صو ر‪٠٠٠‬‬ ‫اء‪٠‬ه ادءهنلث ا ج‬ ‫‪ 1‬و ال ل ث و ك ت‪1‬ز ا ا و؛ ر م ب إ ا ‪ .‬ه م ن كمس ه رإ ط ب ا ة ا‬ ‫ومحص؛تي د ن‬

‫محص *ل‬

‫ت‪ ^-‬ف و س ا دن' ه آ و‬

‫ح ‪ ,‬ارا ه محس*ا د ت • <ء‪.‬م ‪ ،‬ه رأم‪.‬تي ا د ن ا ك مه ‪ .‬م‬ ‫‪ 1‬ول وركم‬ ‫وا ك‬

‫ر_ ظ ذ ه ر ب د ز ء ‪ 1.‬رىدر ‪.‬‬

‫\ \ أ م;ا ض‬

‫س ا ; م م ا ‪ ، .‬ا ك مر‪-‬د ب ;■'و‬

‫واهدهالستعا ز‬

‫‪،‬دد ■ام ا‪.‬ء■;‬


‫—‬

‫‪٢٦‬‬

‫—‬

‫مح‪.‬ح و؛ ذ دا رلث د زرل در ‪ .‬يرق اوزراس ه اء‪:‬ت ا د ى‬ ‫؛رح ت ن ا و ال ل ■‪<،‬كمار ى اأ و دأ‪ ٠٠٠‬د ل ‪ ٠‬مءع‪ ٠^٠٠١‬ل ا خ— و د‬ ‫اعت ا د ‪1‬ش‪.‬ءا ل غ إ دث_ م ه ر م د د ا ؛ ث ت م همس ن ه م ‪ .‬ى •<ز م‪1‬‬

‫—ا م‬ ‫حت د ق ا‪،‬دلك‪.‬مسس ه ‪ ٠‬اءة مم<ماى ء ظ‬

‫د ار‬

‫—ا ز محم ‪ .‬ح ‪٩١١‬‬ ‫—ا ى ء ا م كالآم زددم—‪١‬ء‬ ‫و‪ 1‬ك ر ءام‬ ‫م ر م ‪ .‬ند ر‬

‫يردفم ق‪* 1‬د‪ 1‬ا ءسا ن و‪١‬ءتتا د ا د ن‬ ‫رص_ و‬

‫ؤ س> اء ث م \ د م ه ث؛ءه عار ض اول * ه رق ح\لى ا و ن ر ن ه‬ ‫• يا ت ا؛امرس ه ع ذا ب امدمح د ل نحا ت ‪.‬ول و ر ‪.‬‬ ‫ل ك ن ق ر ض ا د ال ذ نثار د ا ‪-‬ء ت د ال ل ر ك ا ؛ ت ذ‬

‫ح ا ر ال ى ا ر د ك ا ب م ع م ‪ -‬د دل خ ا ل‬

‫^ د ر ا س ا» ال ل ا ب ه‬

‫ص ‪ .‬لر م ت ي اث ا ‪ -‬ك ن د ن قو ; أ اءا ن خص وص ت د‪٠‬‬ ‫نح‬ ‫اول و ر‪ ،‬ا ول هساريك> إ ك‪1‬د ا آ ك ‪-‬مم ل ع ا ر ض ا و ال ن‬ ‫‪ . .‬م او؛اب‬

‫انا د‪— ،‬؛م'م‬

‫مإ‪....‬ب ا ‪ : -‬داللم آ د ر ث إول ؛ ق‬ ‫‪ .‬ا د ر م 'اث م‪;.‬؛‪ .‬ى ا‬

‫دي م‬

‫*ث‪'-‬ر ا'م‬

‫ام ‪ -‬ل إءاك‬

‫ك‬

‫د م‬

‫لف م اأث‪ : ،‬رء؛„‪ ،‬؛الت مم‪-‬ي ‪"،‬؛ا زدم ت ا م ا أ ض ‪| ،‬ث ا ‪، /‬م‬ ‫‪: ١,‬؛‪ ،‬أ ;‪ .‬إ '‬


‫—‬

‫ر د ه ا ءا ن ك‬

‫‪٢٥‬‬

‫—‬

‫ا ر ذ و ايإ ي ن م‪ .‬رم ن جنا ب • <ته‬

‫قارش داءا خ و ف 'ي ر ما اره ح د‪ ٠‬مومحل در حومك>‬ ‫د ح ‪.‬ت وا س ه «‪1-‬‬

‫^ أ و ال ز ال ق ذ وا إ الثاث ر م ح د ن‬

‫\ م د ك م م ا ث ه وث»دء\م‪ !٠٠١١‬ب ا و ال د نء ارمررء‬

‫در ب‬

‫وآمتتا ء ن د ز ‪ ٠‬و ر ء ام ز‪ ٠‬ت ه أت ا ه ذ ر ر و ر د ■ث إ ر دا<دل *‬ ‫ا ت د ى إ ال د ه‬

‫إ ن او دا ن ‪^ -٠١‬؛^ ث ش ا*’ ش جامع ا د ال ن‬

‫سن ع م ث ك احم‪-‬هرك‬ ‫يإف> ائ' ل آ ن كعس ه ات ا'‬ ‫مؤ س ‪<-‬ق ا عؤ*ن م ر ‪ ،‬و‬

‫حت ا عمؤمندم'م ع ؛ '^^‪a^ ٠‬؛‪ J‬اكا"ه خ ا ل ومر‪ ٠‬ج ك وعءاذافن‬ ‫زوالق ‪ ^ ^ ٠١‬اب ؛ ج ك تمرد'ن خ الص اولمق و ذ ق وء‪ -‬انت‬ ‫ب‪ 1‬ر ى ه وسآ‪١‬ل‪ ٠‬ت ‪١‬مما ن ام إمه م< م ن حاتهءه ا ءب ت مثي ت ر ا م^هه‬ ‫مت و ق ف مب‪.‬د‪،‬دتهما ^ ^ ‪ 4‬ء ‪١‬أث ا ءات نعالي آ‪ ،‬دار ‪ 1‬ح رمءهده امما ن‬ ‫‪ ^ ^ ^ ١‬د ‪ :‬فم ر ‪.‬‬ ‫حص ‪.‬م رل ى ا س د ال‪ 3‬ا ص ‪-‬م ور ^ل ه‬

‫ر مس ؛ ا ه ‪^ ٩‬‬

‫ا و‪ 1‬ق ة‪ .‬ول ن د ه ؛م ر ط د ك ا د ر‬ ‫‪ 0‬ث د ؛ د م ل\ ] ق <لم د حا ز‬ ‫اقمر ى‬

‫'هم ل صا ت‬ ‫■<ص م و ل ء ر ال د اكمم ا زا د ه‬ ‫الف مقارن‬ ‫اءتتا د ى ‪1‬ممتعءي‬

‫‪3‬ا ] ام ام رو‬ ‫ترإل ن ي;ك ‪.‬ؤ د امت ا اد<ننه دا ن ^ ^‪ ٢‬رودت ^‪^ ^ ١‬‬ ‫وط؛يثرى‬ ‫؛و ر و ر ت زذل را ءد ال ك ^ ءو'م م~ملثنليى حال؟■‪٠^٠,‬‬


‫—‬

‫محس‬

‫ت‬

‫ي‬

‫ك‬

‫‪ .‬ا د‬

‫و‬

‫ء إ ‪ .‬ا‬

‫‪٢٤‬‬

‫ال ط ال‬

‫ز م‬

‫—‬

‫د‬

‫رمح ‪.‬ىرعئ‪ 1‬بم ا ل‪ ١٠٠‬أ؛ن س ك و‬

‫ع‬

‫ا إمحإل‬

‫و ‪ -‬د ن‬

‫ي‬

‫ال‬

‫ا و‬

‫د‬

‫‪٠^ ٧٠٠٠١‬‬

‫ر ل ر‬

‫م د م ا ك‪ -‬غر ى ‪ '٠^ ^ ٠٠١‬ا ؛ د م ء م ' ن ار تم ر ء ا ‪-‬م‬

‫ر ز‬

‫دء رم اد الن رنئ؛ه حت ا د ت اث ك ده عو‪<-‬سم ك غ ر در‬ ‫^؛‪ ٠‬ر ثإر؛ى ء مم ا< ‪ ٠١^ ٢١ ^ ٠ I‬ا ر ت ك ا ب ايدل؛مممس ه ئ ك‬ ‫د ر ء م م ب ك م ر‪ -‬ه‬

‫ء م ^‪٠ .< ^ ١‬‬

‫تك ‪ -‬ب ث‪ -‬ر م ه ه واركاز دءأم_ه‬

‫م م‪-‬هدف‬

‫و ش زو«هدن رن;تثه ح رمسز(\‪.‬ث ا ء ك وءلى ا ال ط ال ق‬ ‫د‬

‫م‪ -‬م إ ن‬

‫ن‬

‫س‬

‫م‬

‫ا‬

‫ا رمح‬ ‫“ مم‪-‬‬

‫ب‬

‫ا ^‬

‫ي‬

‫م‬

‫زا‬

‫ا ب د‬

‫و‬

‫ب‬

‫■؟سع اد إنده ر ام او الن رث ا ؛ ك■< ال ل ا د د ق‬ ‫و ؛‬

‫ر ا أ‬

‫ض‬

‫طع‬

‫آ‬

‫ز‬

‫ت ه د‬

‫‪٢‬‬

‫^‬

‫^‬

‫^‪٠‬‬

‫ض‬

‫ف ر‬

‫ا و ‪1‬‬

‫ام س ئ‬

‫ء‬

‫ى ‪١‬‬

‫^‬

‫^‬

‫يو‪-‬ءف ر ك ل دس آ‪ -‬ز د إ م ء ا ر ر ا س ا ل يا خ و د ‪٠^ ^ ٠‬‬ ‫ءي ر ى • < هته محلو مهررى ء ا ز ة إ‪.‬م ق — ا س ح م \ ء دل خ ا ل‬ ‫ا د‬

‫ل‬

‫د ي‬

‫ق‬

‫ج إ‬ ‫ه ‪:‬‬

‫ه‬

‫—‬

‫م‬

‫و أ ه‬

‫* د‬

‫ر‬

‫‪.‬‬


‫—‬

‫‪٢٣‬‬

‫—‬

‫ئ‪ ٠‬ش ا و د ص ك ا ن ر ى و ط و ك شا و د م ن ى ' و ر و ج ر ى‬

‫ركر‪١‬ر آب ق وحاو ء ز امء ا ب ا'ةزممممهده ا؛قاى‬ ‫ا ض‬

‫حج‬

‫د ر ه ‪ 1‬ط ل ا ولمنله رت ك \ ن \و ل ن ى ‪ ٠‬ت د ر د ه‬

‫مح رار ج ج ا< ا م م ى ال ز م ك‪ 1‬ت ر ‪٠‬‬ ‫ى* ت خ اولنله ^^‪٨٠‬‬

‫‪ ٠‬آ ك و ج ه لهى و‪ 1‬ر‪ 1‬دم ه‬ ‫‪ ٢ ^ ٠٦١‬ة د ر ك ن د ا ^ ثه‬ ‫ر مس ؛له م ا اممس‪ 1‬ك‬

‫ر ا م اول و ر ‪٠‬‬ ‫وا دا م ‪--‬هس ى "ك م س و‬

‫محصعال أ ل ل نمح \ م أرحس د ر مأ و ت ك ا ؛ م ا ء ه ‪ <-‬ل ل ك م ل‬

‫بك ‪-‬؛ وآلر د و ر إ ث ددإ‪٠‬هد ‪ J‬م‪.‬علم ود ر ^^‪٥٠‬‬ ‫ش؛؛ه م'ثل و ب د ه ‪ p‬ل—‪٠l‬ده مماإ ا جع تإه ا رال ه‪ ٠٠٠٠٠٠‬ا ه‬

‫ماا‪،‬ث مام ق‬

‫دن د ا ء ' ل ا ' ط ا ل ا ث ده ‪ -‬ك م ي م ر ^ ' ب كن ر ا دلام‪-‬ج ق‬ ‫ر ا ؛ ث ى ا 'ار و د م‬ ‫؛ ت؛ ذ ز‬

‫كده‬

‫و إ ا وب ه رس و ز ى ‪•* -‬ود(هم كم‬ ‫د ز ل^ ك ز ا دل و ز •‬

‫م ‪ ،‬ط_ ا ء ق زآر إء إل'مق مال م‪ -‬سار هن ك‬

‫اي‪ :‬ا ر ا ه ا ن _ شا ك ‪ ،^ ^ ١‬وممر‪،‬ا ‪ -‬م د ذ ه ر ن ل ل م ر ن ي؛ ى‬


‫—‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ٠ ٢١^ ١‬ا !ل ه م ا ق ا ء ر ذ ب ث ا ز ا د كي ك م ؛ أ وا*ا اءام‬ ‫واسنم م ك ‪1‬ا ال ا ءال أ ا ك 'ا ت ء‪ ،‬ال م ال ن‪ ،‬و ب ‪ ٠‬دع ا— ئ‬

‫ا وأ ر ه ر ق ‪-‬ج‪:‬ا ب ‪ <.‬م د ل م\س ى م \ز \ء امد ر ' ‪.‬‬ ‫مح أ؛ ظ ة ا ك أ ز ن د د م ا د د ه ر ق ا‬ ‫‪.‬م و ‪ 1‬إ ن‬

‫م‬

‫كس ه ر ‪٠‬ع‪ ١‬ذ‪١‬لت ا د ن و ل ءاا د ز ذ ر و ج ا ا>‬

‫^‪o^ j ÂS * 1‬يءء ا ق ا ^ ر ر و ا د م ا ول ه د ق مح د ؛ د ‪ —٤١‬ا ل‬

‫اكسهدل اول ال حا ل اوزره وق'ت امدرس ‪-‬ه ابدأ 'ا د‬ ‫ <م م د م ءاا؛ر•‬‫م‪--‬ه ؛ل ه ت آ ى ك ن ر د ف ‪ iS jy‬ا ل ه •^‪ ٨٠٨‬اء— ا ن‬

‫د ن ا— ال م ه رمء و ع ‪ 1‬ء ش اول ور‬

‫' ا و ن ما ه ‪ - ٠‬دو آزاء ش ادل ل ;نى مواإلر ‪ ،‬ال مح ‪-‬و‬ ‫اول د ب‪ ٠‬ك د د ر‘ ر د ءا ر ص ا م ل‪٠‬سث؛ادت ا مق ه‪ -‬ى‬ ‫ا ‪-‬محو ل‬

‫د ز ا’ رو ج ه و ب ه اث— ى ا ق ذ—ا اب د ر ‪٠‬‬

‫ءاز د ا د د د ج ك ي آ ذ ا ه ق ا ش ا د ال ذ ز ا ش اا م ‪:‬ه‬

‫ا د ه ءا»ا ا و ز د د ه محاو و د د ‪ .‬سا آ ط او اا ز ‪.‬‬


‫‪٢١‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ش ا‪-‬رلاآم‬ ‫وديا و اخ رت س ادت و‪ ،‬ادش ‪٠^١^ ٠‬م(علق قد م‬ ‫مع ^‪ ١‬ا ل م ا ك ‪I‬ت‪ 1‬ن ص م اه ‪ ٠^ ^ ^ ٠‬او ل ى ^ ^‪^ ٠‬‬

‫سل‪ .‬ق ي ى اءت إ رم؛(ب در ^رك ا زا ر ء ك همل م‪ -‬ا غ هس‬

‫‪١‬وصننى محاف ظه ^و ن اولوب م ا م ت د ه داخ ل ده ل ردر طء‬ ‫ء ايه و ن ر ك ه _ا ال ل إ ه \ ص ل \ء ا’ ك ^ ^‪ ^ - ٠‬ا ح د ال ل‬ ‫أ م ح ‪ ١‬و ال ز ‪.‬‬

‫(‬ ‫ص‪ -‬س ال م‬

‫اخ ر‬

‫ث ‪•) ٧‬‬ ‫م ت‬

‫ا خ ر و به‬

‫م 'ح و م م م و ل ا د ال ن ا ء ‪ -‬امل ثم‬ ‫وص * ع‬

‫ا د‬

‫ت‬

‫ءم‪،‬م ر‬

‫مام(ه‬

‫دا م\ ن‬

‫احمس‬

‫ى‬

‫ر ه ق د ر د وا م و ق ا ج ‪ .‬مث‪-‬ر و ط د ل •‬

‫ا ك د ى م ئ* ن د ن د ب— ا ى همع ش ‪ -‬تد ز عش ر‬ ‫و يم؛ت ل‬

‫ومحاق ظ همح ى اد ض ر ‪ ،‬ما ل و جا ى ف د ا‬

‫ا ءا حدر ‪ ٠‬حن ظ وممح أ ه—‪ Al‬ب ث ز ا د ه \ء'ت‪ 1‬أ لم ذ و ا ق‬

‫ء و ب او الن ا راو واآوالكثررهدن صالآ؛ااتدر‪٠‬‬ ‫مو ه آ رن‪ ٠‬ممر؛ ساءت اءا ى مح د ‪-‬دا ل ر ا رص ‪-‬إح ‪٠‬‬ ‫[ \ ] ( م ر ى ) ارج •رب* ادز ر م ه ا؛سهع • اق ا دبو‪'.‬ته دا ر اد ال ن‬ ‫■ى '*‪١٠٠‬س ه‬ ‫ص‪1‬سع ء ل ال م؟ ر»رت إ *‪ 1‬م م»ى ار الن ا‪<-‬تناب ‪٠١٠٠‬‬ ‫اراعر ~‬ ‫مها د د ‪.‬‬


‫سم»لءءت ا ‪ ٠ ^ ^ ٣١١‬ةاا \ ر ر‬ ‫اثدر رمم »ه مم‬

‫‪^^٠٠٠‬‬

‫مجث^ا مب‬

‫س ه ر م ت د ا ر ء ذ ا ب ا د ر و د ب ر ^س ه‬ ‫ح ار مم‪،‬ه كند( ر م ت‪.‬‬

‫عق و ^ و ر و ر ‪ ٠^ ٠^ ^ ،‬اع د ا‬

‫او‪ 1‬ار ر •‬

‫ا ك‪.‬ن ء ى صو ر ت ‪ .‬ب ا ر ا ل ا ص ل اك ا د ز‬

‫كئ‬

‫إ ك ا ؟ ا ز ك كل ل ز ‪-‬ءزء ا م مأ ر ا ء ^ك د ر‪٠‬ةد ‪ .‬رص— و ر د ء‬ ‫ص ى س د‪ .‬م إ ه دا ر ة ا ء ا د ن‬ ‫ر ك زا ر ض و ا ر ت ك ب مع ا‪.‬‬ ‫رد ج‬

‫إ ت ك‪ -‬ز ك ي ى أ و ت ا ي لء ا ل ' م أ ك ه‬

‫ح و ث و ر م ك ال ز م كلتر‬

‫‪.‬‬

‫؛ \إ ث‪:‬ه ا ك ز \ ء م ام \مإب ءل م ا ى ح د‪ ,‬ث حمل ث و اع‪ \،-‬ر‬

‫\مإب إءا’ د ن ‪-‬؟زء ة لمث ا ردر <و ' ك مح ‪ :‬ث دم ث م> مق‪ -‬ر اء ا' ك‬ ‫ك‪1‬لى و ظ ا ك دنيه ه رءا ‪0‬ش رط—‪ 4‬منء^وط ‪ ،‬دار اخ ر"دم‬ ‫مت ‪ -‬ا ت ك ل ج \ ح رازى \ء ان إ ل م ‪.‬ل م _ا غ ذق حع م\ ب‬ ‫^ ^‪ ٠‬و ل د ش‬

‫إ ى ‪ 1—^ -‬دكا‪.‬عر ‪٠‬‬

‫وإ د ه وارد اوالآن‪1‬إس ‪_/‬عه وا‪-‬حا ‪* 0‬ثثمر فه امغ'‪-‬آهمعر ‪.‬‬ ‫ا مما ك ثوت و كلى ا ر ا و خص ا ل ا‪:‬م ‪١٢‬‬ ‫صا ‪ -‬إ ك د _ ولى دم ععاص د ن‬

‫^ ‪ ،‬م‪ .‬م ل‬

‫م حا' ب \ اه ‪١‬وره ج س ن ز ان‬

‫ر ءدم ر قاج مح ‪-‬مح م ( وا م وا ا ذ لم ف؟م'ذ لحو ن ) ^و ر ش‬


‫— ‪١٩‬‬

‫روابه؛ صو ص آطع تهإهءئال ف اولمن ل' إءا من ر • اء ل‬ ‫م ت د ز ءت ‪-‬ج‬

‫رء؟‪،‬مس ه ر كا آر ل ‪ ١‬ولم‪ ١‬م ث د ر ‪.‬‬

‫[ ز ر‪ ٠٠ 1‬اوا؛ ك ك ب ق آ د‪ -‬؛ م ا الت_ا ن ‪ ،‬و’ءا ‪.‬ه ‪٠^ ^ ٠‬‬

‫إ الع ا ن ))م؟ى أ م و ص ر م ه اء ا’ ك إ‬

‫م نل ه ن' م ‪ .‬ر‬

‫’«ن م‪ 1‬ء ه \و‪1‬س ه دأل آ ك ماءن ك ده'د ر ‪.‬‬

‫ائ‪ ،‬ج و ق‬ ‫^‪ « iDİjS‬ازال ذ ن امنوا رم ر‪ ١‬ا‪١‬خم ا لا ت‬ ‫‪7‬إ ت زأ ; ته د م م ل صا غ إ ءآ م ءع أ ف إ دل ش و ر طاق؛‬ ‫جا‪.‬س(يدمدم \رلاكب عحم؛ت احمش او ال ن ك م *‪-‬هرم مؤ*ن‬ ‫اط ال ق م‪,‬ور صر ‪.‬‬ ‫با ‪ jlc‬إ م' ا مدإةدن ء إ رتا و‪١‬وب‬ ‫ش رءهام إ‬ ‫ما يمهدألآ؛ ل‬ ‫ن ان ا ه‬

‫ا ر دد ن ص ^ور ا ا>مم ح ك مخ ئ ر ك‬

‫رء ‪١‬ك ا ن‬

‫اولما د؟ ر ى ا ت اول ور ]‪٠‬‬

‫^اء ع ل م‪ -‬ه اؤ ر ا ر ى ر ك ا « د زك ك س ه ك ى ء ص‬

‫زكا ‪ ،-‬ل ا ر ى ‪ 1‬وملب ر ق ز ا ض ر ك‪ ،^^ ١‬و إ ء وا ى‬ ‫مس‪ 1‬ل م ه متا ‪0‬متالم ‪ « ^٠٠‬؛‪ ٠^،‬ا ر ء ب ا’ ا ت ي ‪ —٠ ٠ ٢‬ه د ه‬ ‫ك ؛ ر ا د ا از‬

‫؛ ه مؤ * ن اء ‪ -‬ق ء د ا وان و ر •‬

‫م ل م ك مس _ ه رم م مه ا ء _ ك‬

‫اءا ر ى مح_‪1‬م ظه‬

‫ال ز مك ‪ -‬ي م‬

‫ا ك‬

‫حالده‪ ,‬ررهمح ‪-‬ز وقات‬


‫—‬

‫‪١٨‬‬

‫—‬

‫‪1‬ع‪ 1‬ن و’لص دلم ت ه من ا ر ر س و ز س و ا د ل ب ا ال*ن ا ق ععن و ر‬

‫'‪ ١‬ز‪١‬رك ‪ j T j‬إء ا ن‬

‫ا و ل ذاه ب ‪ ٦‬ا و ال ن ‪٠ u ic‬تا م‬

‫\ تلالل دم د ح ر ن ه اتما ن ‪1‬ءلآ'نا ق حت ‪.‬د ت د ن ء إر"رد'ر ‘ م د ا‪ .‬ق‬ ‫ل ب د م \ إءالآق‬ ‫ال_ه أذ ا ن رش ه ا طال ق او د ا‪-‬ليىيم ف \ ز ار لمام |‬ ‫ا د در و ‪.‬ذ‬

‫إءا ن اول ق ال ز م ر م ا حيا ط‬

‫ي م ‪.‬ر أ س‬

‫ما د ن ‪.‬‬ ‫د ز و ل ات ب ا‬ ‫م حم'‪-‬دء ممروى اوء لآن « \ءممت ان ا ة’ ل ا د ا س‬

‫يق ط‬

‫ء ق ‪ ' ١^ ^ ٠‬لآا(هام لآالن فانا قال وم ا ع م م و ا ش دم ا«مدم د ا م ال ‪،‬م‪.‬‬

‫شء اد ك •م—ات ماخرو‪.‬يب‬ ‫ا’آلمحته ا » ء ر مث رشبق اث رار و‬ ‫ا ح‪.‬سازسنه د ك ل ؛ل ك‬

‫دم وم امد ت ‪ \ ،‬حكام ام— ال م ه‬

‫ا ج ا‪-‬نهرش ط اولديغنه درآل لت إثكدهدر آ♦‬

‫ر‬

‫سل‬ ‫رم‬

‫؛ه ‪ ^ ٦‬امض ذوات ا اردذ‬

‫ائ ا ن د م دا خ ل ئ ال و ر ‪.‬‬

‫ر ا د خا ل ا د ؤ صر ر"ل اول و ر ‪.‬‬

‫مرمح ‪-‬ى صو ر ت ‪ ^ ٠‬ام ' م ال ى‬ ‫'ا ء تم‪ 1‬ر \ ؤكا ل ل ك د ل و صورتل‪٠‬‬ ‫‪«1‬الزم ا خ— و د م' عا ما د ل‬

‫اهمالدم‬ ‫امك ا د ز ■ج زء‬ ‫ر ث إ؛ ى ر ك‬

‫رم■?‪ ،‬ا ر ت ك‪ 1‬ب ار إ م ا ك مس م ~ ه‬

‫دا ر ة اء ا ن د ز خا ر ج \و‪1‬زم الز م ك‪ .‬ي ر ‪.‬‬


‫—‬

‫‪١٧‬‬

‫—‬

‫ا ر ت د ه أ وا ؛ ا ن ك ك رمءمم ن ى ^ كر ر ه ح ك د ر م‬

‫ظ‪ .‬أ‬

‫حتمس د ا ق ا ء‪ -‬ه رلث ا ا آ ا ء را ر ده رو‪ 1‬سا ل ك م‪،‬ممه ز م‬ ‫ت ظ ر م ز‪،‬دم م وم<ن ا وا ‪،‬لن ى حا ل ه ع ن د ا ذ ن ك ؛ر وم<م ا ش‬

‫اول و ب دا ر ‪ ٠ ٨ ^ ١‬امد ا م ع د<ب اوله‪<-‬هدل‬

‫‪٠‬‬

‫ا ك ز أر ا بجن ؛ثق ء ر قوله ذاه ب اولش ر ‪ i‬ا(و م‪1‬صو ر‬ ‫م ا ر د ى ح ض ر'ن رىدم ؛د ل اخبا ر مسمور مش ر در ل ا] م‬

‫ا م ما ك ءلدم‪ <.‬الك او الن رصفت■جإل‪4‬او لممهندال او الن‬ ‫اد‪،‬ال ذ م رلصوص ش رعيه رث و ل"ا ميد امتل‪1‬تهم رم‬ ‫؛ ض عل م ا ام ب> اءا ف حت لد ق وا زا ر ء آ د ر د ن مه ميب‬

‫آالص‪٠‬رور‪ ٠‬م ر د ه ر دفءه اول‪-‬سون ازار ونم ا د د ه‬ ‫ز د ا ر د م د ض م ر س د ‪ ،‬ر د ي و ر ر م ‪ .‬ونوله‬

‫م اء‬

‫مممه‪١‬ع ان م ى ابه ‪ ^ ^ ^ ٠‬اوله «‪،‬إلمك امحونش رائط‬ ‫^م‬ ‫اه‬

‫قلي \ ح راز \‪-‬تدلكن ‪ ٠^ ٠‬ودر اوت حه‬

‫جن ا ب محته قارش ر د؛عممه اء رار دض اثل يدر م‪/‬اسمه اعالآن‬ ‫احم ت حاجت مث ا ‪-‬ر ‪ u \ ٠‬دكل‪.‬مه ق د ر د \وال ز س ه ‪ 1‬أ ك ز‬ ‫حت ‪ -‬د إ ق كن ا يت اكدر ‪ ٠‬صمل ك‬

‫^‪ ^> ٠٠٠٠٠،‬ج م وا ^زا م ام إ ه‬

‫جته ^‪ ( ٧ :‬مر*ءبامت ) ض ءات> ق‬ ‫ل‪١١^٠٠ ] ١‬اةول ^ وى ءن ا‬ ‫•ن‪ ( ^٠^ ١‬ب رح‪) ٠^ ١^ ١‬‬ ‫"*كتأب ا(م ا م وا ات‪-‬م ال ح و‪^^^١‬‬ ‫‪٢‬‬


‫— ‪— ١٦‬‬ ‫‪1‬ط*ى هدد ’ ذس ض‪،‬ل س ن م‪ 1‬رت اوالز‪ ٠‬بترس ه م؛تو ا أ د ر مي‬ ‫و ح دي ث ن ر ن د ه‬

‫ا خ ‪ ،‬؛ د ك ل د ك ‪١‬ثما ن وا ص‪-‬المك‬

‫‪:‬د ر ا ت وعالآمأل با ن‪٠‬سمور ا ش د ر ‪.‬‬

‫—‪ 4‬درمؤت \ت ماك‬ ‫ؤ \ ل ح مه آع مد\ د ^ ور ا لآن اركان جام‬ ‫ت ر ا ت امحألهمم ى و م ت وط ر اوت’ ك ع الما ت سا طعه'م ىد ر ‪٠‬‬ ‫لم* لمكب ر ح د‪,‬م ث ‪- -‬رف ا ‪-‬م د ش ‪ ٠‬ا ال ءا ن ا ف ع وسم* و ن‬

‫ب اعالآءا ؛و ل ال‪١‬لها الاش واد ا ءا ا‪ .‬اطةاءلآذى ء ن اا < إ ق م‬ ‫— مئ م ذ ^ و ر م ك ج و ن نم‪ .‬ه ر ‪١ o‬ث ا رت‬ ‫محو ر ه رق ن‬

‫ر مس؛ل ه ‪\ ^ ٠‬مما ن‬

‫د ى م ء‪ 1‬ل ار(‪ :‬ا ل آصد؛ث ك ن‬

‫ء‪ .‬ا ر ت اوات ج ه ا زا ر وث م _‪ 1‬د ت ‪-‬حم *تت اءا د ف ^ زم‬ ‫او‪ ،‬ل و ب إإل ك‪ .‬ز د م اد م‪ 1‬ح كا م ‪ 1‬سالمم ه ا م راصت ك ؛ رمخ^‬ ‫اول ور •‬

‫ < رآك من دا ق امم‪ 1 ،,‬مانى اد^‪ ٠١١٠‬ز م 'عامح م ا دل ق‬‫امح ‪ -‬و ل ر ء ال م ت ظ ‪ -‬ا م ا ه ه و د م دا ر د ر *‬ ‫اء _ ل ى ؛ ء ^‪ 1‬آ ط ال ز م ه ‪ -‬ى اب ه ر ا ر ء ا‪ 1_،‬حت ‪ ,‬د ق‬

‫‪ ١‬ا د و ب د‪ * ^ — ٠‬؟ ‪ .‬ن د ي ن هآ كت ز ا وآ و ء ث ول ت ه ر ق ^ ا صال‬ ‫ا ز ا ر ا ض او‪ 1‬إ ن ' ‪ ،،îiUic a. ^ a.Ş‬م ؤ م ن اول و ب دا ر‬


‫م\ء ء د ه امم‪1‬رم و ا ^ ال م ‪ 1‬ر ه م منده ‪ ٠‬ن ه و م د و ى‬ ‫‪ 1‬ع م‪ 1‬ر ل ؛ ر ق وار ا د ‪ -‬ه د ه‬

‫ثمم^عده‬

‫آ ر اا ن ل ‪-‬‬ ‫حت د ق _ ه ن' د و ر ط اء‪ 1 :‬ر ا د ل _‪ 1‬ن د ب م ا ب ‪ :‬ه‬ ‫ر ممل‪ 1‬ح ه ا ‪ .‬م ال ما م ل ء إ ر ب د ر ‪٠‬‬

‫^\مء ال م ^ا ن ةن ي ؛‪ ^ ٠‬رف ست م د • ت ه ا ط ال ق ا ول ت ه د ق‬ ‫امم\زر اب ه م‪.‬ن م و م آ متءء ا_ \ول و ر ‪« ,‬عءت‪,‬آدم <ص د ق ه من\ ر ن‬ ‫‪ ١‬وإل ز ا ق إ د ظ أ ‪ ٠١٠^ ٠^ ٠‬ل‬

‫ي‬

‫‪ ٠‬ر ص ر رآا• ‪ ١٠^ ١‬د‬

‫م‪٠‬نا ى ان و؛ بس ه اس—‪،‬ا لآم ا ول و ب ث ر ‪ ،‬آ مع"ر د كا— د ر‬

‫( ة ا ك ا ال م ‪ ،‬ا ب آ ط م ء تت<‪/-‬ا‬

‫• ‪ /‬را' د ء‬

‫ال ت ك ؟ ه ط د ه ر معتا؛هدر ا تكء؟ ر ن ا؟— ا ه مت ا ل‬ ‫ةك م ث د ر ‪.‬‬

‫[ أل آ خ‪،‬؛ اق ■ث‪،‬ع ان المالب ا'لآاق وان م ‪-‬ع ا ر م ال ' ن‬ ‫و'قبم ‪—-٠١١‬الآم دأ و دا ر كأ ن مو نوم| رعض ا ن د*مح ج‪١‬ب‪ ’.‬ت ان‬

‫اءت ط*ت ا لهس؛ي ال إ حد<ث ن ر ق‪ ١، ^ ^ ١‬همال صا لدن‬ ‫ء ا رت \ و ا ت داللت اد ر‪ .‬بمطل ن‪،,‬اث ا ‪:-\ ،‬م او ال ن ا'ئ ان‬


‫—‬

‫‪١٤‬‬

‫—‬

‫مم »ن ظم ‪ -‬؟ا ل‬ ‫( من ‪،‬ل ك (ر و‪.‬؛؛ حدوا ‪ y‬وا‪-‬ن م مأ ا'نس‬

‫م ك د آ'لل تإ د ر ) م‬ ‫او‪-‬ءتء ءيمى ‪ .‬ا ح كا م د‪ ٠٠‬ذ ه د ز ر ث إ؛ى ‪ ٠٠١١٠٠٠٠‬ءئ ا د‬

‫لثه؛وب ج‪ 4‬م ق ء‪.‬ول‬ ‫‪^ ^ ٩١‬‬

‫‪ ٠‬أ‪ ٠‬و ر‬

‫ا ئ آ‪ 5‬در ىم؛من‬

‫م‬

‫د م مز ‪ -‬ى ء س ر ك ا ؛ ك‬

‫ةو^ممث ل‪ 1 ٠‬و ل م ه ر مت او؛مم ر ءإه ل ل م وا*مم ال م ممم ر_‬

‫او(ث و ر مو ك‬

‫ا د ‪-‬س ه ر ع م‬

‫د ‪ -‬ى ل ا مت م ‪ .‬ا ح‬

‫‪ 1‬مإب ‪ ٥^ ^ ^ ٠١‬ء‪:‬ات ‪ 1‬آ ك د ر ‪-‬‬ ‫ن\ء ء‪، 1‬ه‬

‫ذا د ‪ ٧ ^ ٠‬و آ ت *ءازى‬

‫ء ء‪-‬سال " ر ك‬

‫‪ 1‬د د ل و ؛إ ثس ن ه ‪ ٠‬نلو ب ‪ ١‬وملب ر ي ر ‪-‬ء ر ا ى ا ر د ك ا ب‬

‫\ر إ ت ي ا كس ه ك ؛ ر ا ول ا زسس ه د ه ■ < ثأب حن ك‬ ‫؛^^ ‪ ٠١١،‬ءا ز ى ' ر ك و ؛إ خ و د‬ ‫ا ل‪1‬‬

‫ا م ا ‪-‬ه‬

‫م‪ :‬ه قا ر ش ءنا د‬

‫‪ y‬د ث إهملث‪ ،‬م‪ -‬و ح م ب م ك ن ر د ر •‬

‫( ‪ ) ٤ ١١^ -,.‬ا _ م ‪ -‬إ ال د ‪ ،‬ا ث ا‪ -‬ر ت ا د'; د ض‬ ‫او ز ر م _ ا ح ك ا م ا‪ 1‬م‪ .‬ه ر م م‪ .‬و ل ا\ إ ه‬

‫‪<-‬ع ه ا م ‪ 1.‬د د ز د‬

‫سء‪—1‬ءه— ‪-‬ادمدر •‬ ‫ء إ ر ت ‪ ١‬ولمنله اء ا ك ثح _ار ط ا‬


‫— ‪١٣‬‬

‫اء ا ز‬ ‫اوج‬

‫—‬

‫و عس ذ‪ ١‬ب ا’ ء رو ل ل‬ ‫د ط ا ل ‪٠‬ث ر و ءل د د ‪٠‬‬

‫رمح؛إإ م ى • ؛و ر م و م‪ 1:،‬ث حا ل‬

‫إ ‪-‬مال ‪3‬ا ‪٠‬‬

‫‪^ ٠٠‬‬

‫ءذاب وآوءندز اول ‪1‬ك‪.‬تس‪ 1‬ب ا و ر د ر ‪.‬‬ ‫ز •حو ‪ ،‬ك حاات عن"مةورمدم امما'ك افع اول دإ ق‪،^^ ٠‬‬ ‫ت ا» أص ‪،-‬؛‪ Jİ‬؛‪* U .4‬اثتدر ] ‪.‬‬ ‫مه اء ا’ ‪ -‬م لما رأوا أ م‬ ‫نغ»‬ ‫ا^‪-‬ثءءإإ م ى ‪ ٠‬ر» —‪ 1‬ل ث م‬

‫دأ‪،.‬هد ل‬

‫م— د ا ه ؛ ا‬

‫( د و ر إ ت‬

‫م ‪ .‬ج م ر ثي؛ى لسا ' اه ا' ‪-‬كا ر‪ ^ ^ ١‬دا ما د ا ت‬

‫ه ذ ؛ م د ن ر ثإإ؛ى ل‪ ] ١‬إ الخ ! ا ر ادث إبمم ه‪4‬ك د ل ‪.‬‬ ‫^‪ ] ١‬مك’‪،‬م اا ‪ ،‬ق ‪ ،‬ن'ا د ؛‪ ^ ١١٤١‬د—ا ز■ا ‪ -‬ك ص'مم دهمر‪ .‬ت‬ ‫—رل‬ ‫|ث س ر‪ 1‬ك ‪ I‬ءض‪-‬ممآي ‪/‬ل ر ردم ^أ ن ‪ 1‬وانه ح ق ر ء‪ 1‬ا ةم شتلر د ر ك رس‬

‫‪1‬ممم ر م ‪1‬ءث ا‪-‬ممما‬

‫ز ‪٠^٠٠١٠٠٢‬؛ اهمن'مأممسهممآ*معمى ا 'حتمار ال م رك‬

‫سفم'ن مت*مه ؛اي‬ ‫^ر ئ اليثفر‪ 4‬م ء امأجر ر ا ^رام وأرءنه ؛^ ^‪ ٠‬ايثي‬ ‫اءان ا ل ‪ ٠‬ط‪ ٠‬ى ‪1‬ر!اإلنى رثم‪-‬ر‪ 1‬ظ الزم‪ 4‬و ار ‪:‬د ي ال دم ‪1‬لث^‪1‬امض‬

‫اواورممم‪-‬ه امء' ر*ه نش آ‪-‬ت رءش اراساذ‬ ‫( ‪ 1‬ال منا"آ ر م وءابهممامق إأاءان )‬ ‫و ؟ و ء ن د م م ز مأ م ء أ ك ة ر ى تا ق ظ ا■؛ ك و‪ .‬مب م ‪١^٠‬‬

‫ا مرا‪.‬مممع ومم‪-‬ر‬ ‫^ ‪ ١‬ة ث د‪ ٠‬م ك خ م و ص ن ه‬

‫«‪•^٠‬ث إت اممرودم ت‪:‬ل‪1‬رات ا ن كس ه ث م‪ ،‬م وم‪-‬أ جرر اراور ‪٠‬‬


‫‪١٢‬‬

‫م؛ال‬

‫—‬

‫ا'سواومعصدت دي ل‬

‫\ تء ال ل‬

‫ععلى ا ز ا؛ت \ م_ه كث ر \ و(زر ح و ذ مض ر ور ات د <أهيل‬ ‫*مما مآ من دإ ق ام ب *‪-‬ش اولو ر•‬

‫و‪ 1‬م ر ر‪ 1‬إ ت ك ؟ ه د ن ا‪،‬ت إ ط صو ر م‪(.‬ب و إ ر ح ‪-‬عدثم‬ ‫م ح ‪ .‬ح د ال ي * ا ت \ إ س ه ا ول ون ت ا د و ع د ا و د د ق ‪ 1‬ك ظ ل‬

‫'تس د ر م\و(ب مكورم "أد ل د ال ك‬ ‫" ند ر أ ' ل ه م مر م ’ أ وس د • ^‪^ ٠‬‬

‫^ ^‪ ٠‬ب م ‪١‬‬

‫^ ^‪،‬‬

‫م اف ك ' حض ر ت؛؛*■*■؟‪-‬دن‬

‫م د و ر ى د و ل ا ئ ه م كم‪-‬ن ع إ ر د ر آ‬ ‫( مسث ‪ ) ٣ 4‬ز ض ا و ال ن اء \ ل ثم ‪ ، /‬ء ا مو م م ر ؛ ت‬

‫سد ت ي ' مت ط ق ' • و ك ن ددر ؛‪ -İSİ•،‬آص— د ق‬ ‫ن إن ا »ز و تح‬ ‫مطمم د ه \ءثة_ ا د ش د ش دا‪-‬ئ_ إ د د و — ر و ^ زم‬ ‫ا س ء ز حف ر ر‪،‬نل ى‬ ‫ددث»ه ا‪^ Iaj 4‬؛ اميدل‬ ‫^ زم و‬

‫إ خ م و ر م ش او ل إ‪ ،‬ى ‪١‬‬

‫^‪٢‬‬

‫اءا ق ح ر ق ا و ا م ى ‪^ ^ ١‬‬

‫^ درمءهممس ا ه وص— و ل ‪ 1‬ال مم د د ر ‪.‬‬

‫قا ن طرمإ م ‪ 1‬ه ‪ 1‬و‪ 1‬م ى ك م \ ت ا ء ز ‪٠‬‬

‫‪<-‬زم وتتي د ر ب ذ ه دا ص ل اد ال ذ م م‪-‬دق ك‬


‫•ح‪،‬تم‬

‫ج‪ -‬ا ق دا د وا ل ‪٠^ ^ ١‬‬

‫وص ‪ -‬رم‬

‫و صال"«ك؛رض ودب زر و‪ -‬رم '‪:.‬ك ^رام ادل ‪-‬ى‬ ‫‪ ٠‬ا حك؛م دم‪،‬سهدز اولل‪-‬نق آ‪،‬؛امأ خ_أ ر ال دآدز‬ ‫صوم؟لم و؛ل لث ء‪,‬مردم ث _ ك اد ل ' كسسه <آال ث‪-‬مره‬ ‫ل اما ا جتم‪ 1‬د‪ ٩^١‬زا ن ^م ىد ن‪ ^ ^ ١‬ا و وان و ؛ طريق‬ ‫ضر ; ن ييمدن ^‪ ^١‬او الن م وخثررض رور إت‬ ‫ا ال حاد ح‬ ‫دئآ‪ .‬لأدم داخ ل ا رناد؛مرى ^‪. ٩٧٠‬ويل ر ن ي ؛ ك م رثندء‬ ‫‪ ٠ ^٠‬محط أ; مم ‪/‬و ; م ق كس >ر \ؤ س‬

‫ب‪:‬اه ك ‪٢٦‬‬

‫ومع م‪ -‬ت ماتما'ي ■ جو ؛ ك خ؛ر و\ حممع ت‪،‬من و رمزدم>ده‬ ‫ا؛ادم ا‪ ٠‬در‪٠‬‬

‫‪^ ^ ١‬‬

‫ر ح—اممإث‬

‫م‪ ٠‬ح ؛ ه‬

‫ا ؛ ت ا و را ن ح ض د و ل‬

‫احمان ك م م > ا ك ‪ ١‬و حع‪٠‬مت ك ^و تن د م \ثسآما هال ن * ا ش أ ‪-‬م ل‬ ‫احمو ر' م هك ا ا هكار ‪ ١‬وأ وب ك ث ر اوال‪ 3‬م‬

‫ومي م<ذمررثم ثتلحم'ج د ن ما؛ت \ و!\‪-‬إغ وء اعزاق— ه ر ا ر‬ ‫ؤ و ل ‪ ^ ^ ١‬اورورس هكا ؛ ر ا رار رم‬


‫ز م— ه ‪ ١‬من ه ر ك ■؛زم أ ” مم—‪ ٠٨‬رق ا شد ك ‪ .‬ء ه‬

‫د ى د‬ ‫كئ د بن د‬

‫ء ‪ ٠٠^ ^ •^ ^ ^ ١‬ز ب ‪ 1 -‬ل د ز ‪.‬‬

‫ا ء د ى ا ءا ز ا ;ج الى ظ ؛ ل زل أ ده و ^*‪ ^ ١٠،‬آظ ‪ .‬ه دم‬ ‫ا ت‪.‬از نص* ا ى ز ي'تد 'و ق م ا ز آ ‪ -‬و ل ‪١‬غ ^ ك د ه در ‪.‬‬ ‫— ه حف ر ت ^ن *إر‬ ‫س؛إب ‪ ٢‬؛ ن م و ر ؛ إ ت د ا‪،‬ر‬ ‫زم م‬ ‫ذ‬

‫ا‬

‫ث _ ن رث م‬

‫ى‬

‫إ‬

‫ت‪-‬غ‬

‫ت‪-‬‬

‫ر‬

‫د‬

‫م‬

‫ش‬

‫ل‬

‫ا و‬

‫د‬

‫ض‬

‫إ لر‬ ‫خ‪-‬‬

‫د د م‬

‫دص ورت ا'طعحهدم م<الوم اد ال ذ ‪<•.‬ك م دخمإرردذ>‬ ‫ءا ر د ر ‪-‬‬

‫رمعلرم*ت إ ل اا ت'كتددمندل ا؛شتثكلد اولد ءز‬ ‫ي ' ما " ر ا‬

‫ذ ل س مر ب د‪ ٠‬ا ول و ل ‪٠.‬‬

‫م صا ح ‪،‬ل ث‪-‬مدغهدم إز‪ 2‬ال ل ا(غأظ‬ ‫ز إ د م و ال ك م ‪ -‬أذ‬ ‫اد ز ب‬

‫ء م ا ض ادد ى‬ ‫ا دل ش ال ز م‬

‫را ر ا‬ ‫أ رأ ذ‬

‫م ط ‪ -‬مأ و ء ر م ا د ال ك ا ب د ' ق؛ ت ر ن ح ك‪٠‬ل ر ك‬ ‫دحم ‪،‬‬

‫اوب ن ‪ -‬ى ال ز ء د ر ‪.‬‬


‫‪٩‬‬

‫—‬

‫ءماث‪-‬غ ص ء اه"ل ا د ز د م’ ه او ال إك ا ن ا ج م‪ 1‬ل ‪.‬ع د م‬

‫اء‪ 1‬ال ي دبثن ا ‪-‬ه ا؟از ذصث‪-‬لى قرمح ن اولو ♦‬ ‫ث‪ -‬و ا ه ك م‪-‬تن م بر ذ ى ثء‪ 1‬ل ا ؛ت د ء ز ح ق رمل ر ى^ ر ك‬

‫ا م د س ء ك خ إ‪ -‬ر روءند ‪3‬ا م نص‪ 1‬ر ف اس‬

‫م ه‬

‫إ خ ‪ ^ - ٠^ ٠‬ا ر ه ج ‪-‬ل ه م ى ■ حما ‪-‬ر د ء لر غ مإ د ر ل ه‬

‫ت م د ق ا د ل م ك م ‪-‬ء ‪-‬ه ا ء ا د ا■؟‪ —-‬ا ل ا لم ‪ ٠‬ؤ م ن ا د ا ر ب‬ ‫امم‪ ،‬اإ م ‪ -‬ىه امت؛‪-‬ا ل ا ^ء ش د دا ر 'ه ك مر ت ل خ— ا د ص‬

‫ا و ش ا ل ز ر د م زا;ن ا ت ز ر؛هدف م‪*:‬ج ر د ش‬ ‫ا و ك' رء هد ل وفا ت‬

‫د ' س>‬

‫اول و ر م‬

‫امل‬

‫معع را دل و ب د‪ ٠‬ث ن ا ه آ ا و ل •ح فم ^ لر ز إ خ و د‬

‫م ي _ه ره ‪ ^ ^ ١‬ةا له ‪-‬ج ق ص‬

‫ا؛ راد ‪ <٨^ ١‬ن ؛* ض‬

‫‪ ٢٠^ ^ ١‬د ز ‪-‬ه ه ر م؛ال ب ش و ء ت *ت ا ز ك ج ‪ .‬ثع‬ ‫ح ثه ر ط ن ا و ا ح ه‬ ‫اوررمم‬

‫^ اي‬

‫ذك ^‬

‫— د ق وء* ر ل‬ ‫علىا(تع‪.‬تي او ‪ ٢^ ٠-‬ذ رن‪-‬ق 'ص‬ ‫ال زمك‪-‬ير‪ ،‬مو ا‪-‬م_اوب‬

‫ا‬

‫اة— ك‬

‫ا؛ه ء‪-‬مإ م‪.‬طإ م الل ب ق ح ‪-‬ك م‬


‫د^ ك ام ر ‪ ٠‬ثم*ر عآ •موق تم— ا ل‬

‫م ر ى ^‪،^ ٠^ ٠^٠٠٠‬‬

‫مح و ل ‪ 0‬ن ىءطع أ *' ^‪ ÇJ‬و ^ا؛ ت ا د ال ذ مه ر ) ؛‪-‬تد م ‪< -‬فم ر ت‬

‫م ن م ر ذ ى ث مأ ل ملص ‪ ،‬د ق ‪ 1‬ث‪ 1‬ك امر ؛‪ ٠٠٠‬ى همر إ 'ن غ ص ع ا ش‬

‫ا و ل م<ف ر آ ك إ خ سمر ر م ش اودم؛ع ى ام؟ما ال‬ ‫^ ر ى ا ج ا ال‬

‫‪ ^ ٠ ^ ١‬ال ز م ا ب ر ز م د ي‬

‫نص‪ ٠٠‬ل صو ر م‪-‬م إه ‪ )^ ^ ٠٠‬او ال ن ش‪-‬ت إ ر ىدم فص‪ ٠‬ال‬ ‫امء ك ال ز م د ر‬

‫‪٠‬‬

‫سا ‪-‬ى لخ;همدن‬

‫[ \حماالئ ا سن ا ‪-‬ى ^ ^‪ ٢‬لخم<م و‬ ‫ء ا زبدرم‬ ‫‪^ ^ ^ ١‬‬

‫‪ < -‬ضر‬

‫ت‬

‫ر سو‬

‫ل‬

‫ا ك • )‬

‫ص ل‪ ١‬ق‬

‫عي ه‬

‫و‬

‫م‬

‫ت ك رس‪-‬ولىيم بو ردينى وث و دءواى‬ ‫‪.‬ن اقت مال م<ذممرمرس‬ ‫‪.‬ج د إ ‪ 4‬م‬

‫ق‬

‫ر طا‬

‫مع ج‬

‫م‬

‫و‪ ١‬صا ر رهكف ادت‬

‫ز‪ ٠‬ر‬

‫اب ه‬

‫\مم إ‬

‫\ دم ح اث ر‬

‫ت م\ ب م ك ن ى‬

‫حن ع ؛ ك ن‬ ‫ا ب شر ا‬

‫ز ل رض ^ر ه ‪ ٠‬ه ح زهرك وا م ءا م‬ ‫ء إرت‬

‫و ؛ وصر‬

‫ب‬

‫هما‬

‫ت‬

‫‪،‬د ن‬

‫لم ي>ةدر اوملا ^ ‪،‬مس ه رمما ن ا جا ل ا ال م< س‬

‫‪< ١‬سمح ‪ ) ١‬ا ؛ ا ذ‬ ‫آ ^‪.-‬م ه ا ر ول و ر م‬

‫‪ -‬ا ج ‪-‬م ا ل دن نص‪:‬لى مب ‪:‬ل ه ا ك‬


‫— ‪— ٧‬‬ ‫( '>غس ه ) — هصزن ‪ -‬ك ر ك ء رام د ر ^ ‪ ■^٠٧‬ر ك‬ ‫م سم ‪ :‬ح مب ' ' ^ ^‪- ٠^ ٠١‬خ م ‪.‬ه ا ل ج‬

‫ء ر ض ا د( د إ ن ى م‬

‫سو ما ‪-‬ر■ ا‬ ‫ك‬ ‫ر ا و حت إ ى ن‪ -‬م ‪ - ،‬ا حر ا ل ؛ل ومه ^‪ ^ ٠‬أحس ك؛م‬

‫ث ر ءت ه د ر ‪،‬ا خ ال ق *دد ومو ه وا خ ال ق ع ذ م ر‪ ٠‬ه؛تا *نه دا ر‬ ‫إ’ ن ى حا و ى او ال ن ء د ه ءلم 'ا خ ال ق‬

‫ا و ال ن د و ا ح ه ‪ ,‬ك‬ ‫حو ت ر ف دمحر ر ‪٠‬‬

‫ؤكس‪ 1‬ب إ‪1‬لك‪-‬ز ‪<-1‬كام‪١‬ءتمادإهدزر إ‪<-‬ث اولر ب‬ ‫رمت ‪ 4‬م ها ابمر د م متص د ى ء ا و ى‪ ١‬ولهر ق ري‪-‬س ما ود شقدم‬

‫م‪ 4‬د م ه— ا؛اقواص ال ع كم ا م ق ا ي د ا آ ط وا حكا ى‬ ‫س‬

‫‪ -1‬؛ ‪٠ ٨‬‬

‫ا‬

‫و‬

‫ر‬

‫ب‬

‫ا‬

‫ن‬

‫و‬

‫ز‬

‫ي‬ ‫س‬

‫ء د د م‬

‫؛ فم‬

‫م‬

‫‪ .‬ه م ه‬

‫ل‬

‫مح و‬ ‫ت‬

‫م د ر‬

‫•‬

‫م‪.‬ت م مدك ت‪ 1‬ب — ا ح كام‪ 1‬م م ا د ه إمح ‪- .‬دم ادلر ب‬ ‫ا و ج إ ل ا دي د و‪٠‬‬ ‫‪-‬ء'‪.‬أق ءت‪.‬د م ه غأءء‪-‬‬

‫ز اءا ن ‪ — f‬اذة‬

‫د إ ر •<بمى‬


‫—‬

‫‪٦‬‬

‫مه ؟ س "ا ع ادلدض محم ~دك ءوش ص مو' ب‬ ‫اعتت ا د ا ء ك ال ز م د ر ‪ .‬آ ك م ‪ <-‬ط‪ 1‬اء! م ا تا ر د رجم ة مت‪ . 1‬د ى‬ ‫إ ' ز اد ل ‪■ :-‬‬ ‫؛ ‪\ ٠^٠٠٠٠^^٠٠‬تي و‪٠‬؟ ^ لشم مز ر ى ر ؛عل‪1‬ن‪ ،‬ا ؛ ث د م م ى م طأوب‬ ‫و'ر ك 'ذوع او ا ئ د ن ء مإر*ءب ر ا م ت و طا‪،‬ب و مع دي ل أ ض‬ ‫\ مامب ط ل رمح م‪-‬ه ف ا ه ؛ ر ض و د ل ل تإ ى ‪ 1‬إا• •م ا‪1‬؛زءءءس ه وا ج ^‬

‫را م‪٠‬ت ح ا ب — ر ؤ عل ك‬

‫ع ممنو ء ‪ ^ ^ ^ ^ ١‬ر ا ر‬

‫اإ‪.‬ث ان ط مى مم‪ 1‬ز ب ‪١‬ولقس در؛ق ط م‪-‬أت ك ؛العذ ر‬ ‫و ح رم‪ 1‬ن‬

‫^‪ ^ ١‬ا عث اولور‬

‫ذ م ك اون ازم‬

‫ايأ ح> — ل ه مع و طا ب ^ل ق احم هكد'ل‬ ‫حم^مح ت‬

‫\ ه م ؟ ال هت‬

‫ر ء‪:‬ه‬

‫وادش‪1‬نس ى تو ع او‪1‬تالر ى ا ك‬ ‫آ ه مع ز م ازأورمم'ه ن ا ه‬

‫عتا؛ه‬

‫‪٠‬‬

‫‪ -‬ر فساا 'ث ر ؤ‬

‫^ ^ ] ‪ ٣‬وميع دي ل ‪^ Uî‬‬

‫^‪ ،٠٢١‬د و ل كدق ا ل> مع‪1‬ومم اول و ر ت‬

‫مي ‪ ،‬هت مم ر ب> ر ه ء و م ين > ا و د ور ‪٠‬‬ ‫^ زامحت ‪ ^ ^ ٠‬ر محم‪1‬لث ا ايث احن> ح د م ح رم‪ 1‬ن‬ ‫مح ذ و ر ا ولما‬

‫^ ^‪٠‬‬

‫^‬

‫ر ا ر ‪ ١ ٠^ ^ ^ ،^ ٢٠‬و ص ر ‪٠‬‬

‫مح‪.‬تم — ؛‪ ^ ٠‬ش ر و ط وارع ى ‪/‬اع آ‪ ^^< ٠‬ن رمءه عو \ يق‪٠‬‬ ‫زا د — ف ل ك ر ر ط و ا ر كانم مام‪ -‬ماب مد ش ه محا ف‬ ‫\و لممم د ل ‪٠‬‬


‫— ‪o‬‬

‫‪ ،‬وصم*ت‪٠‬‬

‫أ‪-‬كإح‪ ٠‬ء ل ال ق>‬ ‫‪ ٠‬ث م م‪ ٠ 1‬ث م ك ت ‪ ،‬مكمم‪ 1‬امت‪،‬مم^مئ ‪٠‬‬

‫ر م^ ء ة و‪ 1‬ت ^ك ‪ ،‬د ت ؤ ك م‪ 1‬ل ت و ؛ د ا ه ا ء طا ‪ -‬ى‬

‫كىث إرد‪ ،3‬ء إ ردو‬

‫‪٠‬‬

‫مو ‪ )^ ١٤^ ١‬تم‪،‬يته دا ر م ن ا ه م ب م كل م_ ه د ر ت د ه ز ا ر‬

‫ول ث‪» .‬دركد ا ما م اءئا م ا و ح ا ذ ه ‪ ،‬ا ما م عال ك ‪ ٠‬ا ما م‬ ‫ز ا ن ى ♦ ا ما م ‪ ^^ ١‬ن حثث*ل ح م‪ ٠‬را*مءل ث مه م ئ د ن‬ ‫م‪1‬‬

‫ر ل ل‬

‫ل‬

‫أ و‬

‫م مح‬ ‫ن‬

‫‪ ،‬م ر م‬

‫‪L‬‬

‫‪ö‬‬

‫‪d‬‬

‫ا و‬

‫ال ار‬ ‫ن‬

‫ك‬

‫جل‬

‫ه ‪-‬‬

‫ى‬

‫م‬

‫د ا‬

‫ت‬

‫ا منئ ه د < ♦‬ ‫امم ة ار ‪ ١^ ٠ ٩‬اف ا ق اش!دكل ر ى تك > ر ةطعم‪ - 1‬ءق‬ ‫وص وا ؛ د ر اخت ال ف ‪ 1‬م ت ك ا ر ى حك‪.‬م‪،‬ار ك م‪-‬ا و ا ب و‪-‬ئ طا مه‬

‫— ى ال ز م‬ ‫ا'حتالى دا ر در ر ر ا مهم‪ ،‬ء "آق ك م'صنمت‪ ،‬ادل‬

‫ذاك در •‬ ‫‪ ia .â i‬خ ط ا‪ -‬ى‬

‫ك؛دد ى‬

‫ا و‪ 1‬ا دآ ءت ه عع ن و ا دل و ب ' م؟ ل ك‬

‫تد ل‪٠‬‬ ‫ا ك آ ع ا و ال ؛ ر م أ جو ر ‪ ١‬و ر‬


‫ر ا^‪-‬ث إ ى آء م ^ — ‪ ٢^ ١‬هملم‪-‬هدرت — مو'ا ر ى‬

‫م‪ 1‬م ك_ د ز ‪ ٠١^ ٠٠‬اص ‪-‬ل ع هم‪-‬ل ا و ر ب اوق م م‬ ‫ام ت ‪:‬ه د < ‪٠‬‬ ‫زصءمت ‪ ،‬و ‪ -‬ءر ب ‪ ،‬مءايمتم ‪\ ٠‬س تءء‪.‬إ ب ‪ ٠‬ايا ح ه «‬ ‫ح رم ‪ :‬ت ‪1^ ”،‬‬

‫^‬

‫نحر م _ ه ‪ .‬م ما ‪،‬م ت‬

‫ي م ‪ _،‬ه ا ماب‬

‫مح ء ت ‪ ،‬نس ‪ -‬ا دد زم ء إ ر ت د و ك م ء ا ؛ ل و إ غ ا و ال ن‬ ‫ك‪ ٠‬م ه ‪ J‬ك ء‪ ٠‬ة ر ى مححك‪ ٠‬ا ر د ل خ ا لياوف*م ا ن ‪٠‬‬ ‫‪ ٠^^٠٠٠۶٠‬؛ م م ع ؛م ر *ف ومم‪/‬م‪ ^ ^ ١١ ^ ٠٠٠٠‬د ‪ ٠‬و ر ‪٠‬‬ ‫اءب ا ى عن‪ 1‬ا م ك ة‪1‬م رءعتار ى‬ ‫<عص‪ 1‬م ى يممنا^ تلث‪،‬‬

‫لم خ‬

‫^ ‪ ٣‬؛ر ا ولت سو ب‬ ‫‪٠‬‬

‫مم ب ; ر ك ‪ . :.‬ا ق ‪ .‬را;د < ‪ /‬ى ا ؛‪ .‬ا ل ت ث‪ 1‬ب ك ا ' مإ ع‬ ‫ا جا ل ه'‪ -‬ى ا د ‪-‬ث د ل •‬

‫(‪ ) ١‬مادامت ‪ -‬كم مء‪ -‬از ‪ ٠‬ادر و ج‪ ٠‬ركا ت‪<- ٠‬ج‬ ‫وا ر‬

‫ز ا م و وا ج ‪ 1‬ت ومس" ح إ "لدز ء‪ 1-‬ر د ر ‪.‬‬


‫‪٣‬‬

‫م‬

‫—‬

‫ئ إبمك اكيه‪ AI—-،‬د ن اس‪-‬سادء دء ا ت‬ ‫•<لم‬

‫‪<.‬ث مث م ه [\] د‪*-‬وت م ج م‪.‬عا‪،‬أم\ ى ءذ!ا م ‪<-‬ف رىا ن ر إمر م‬ ‫ءن ا د د ن ‪-‬هل ى ر د ر‪ ٠‬لم خ‬

‫م‪:‬غتل ر د ر ؛و ن‬ ‫وسم د ب ل ن ر د ر •‬ ‫‪.‬‬

‫س‬

‫ن‬

‫و‬

‫ت‬

‫ت‬

‫ى‬

‫ر‬

‫م م‬ ‫ن‬

‫م ‪ ،‬ت‬

‫‪ .‬ا د‬

‫ز‬

‫د م‬

‫م‬

‫ا‬

‫م‬

‫ء‬

‫س‬

‫ذ ا ه ‪,‬‬

‫د ا ‪-‬‬

‫ى‬

‫‪٠‬‬

‫م‬

‫ل‬

‫يا ءا‬

‫^ ‪٠‬‬

‫د د‬

‫وا د ا‬

‫ل‬

‫■ ‪ _ .‬ه د م‬

‫ا ء‬

‫ل‬

‫•‬

‫ر ا ء ل ذ ن ت ^ » ا ر ي ه واثس» رمه آ م ‪.‬ل ر؛ه‬

‫ا ك‬

‫مهء‪ 1 4‬ه‪.‬سء ام اددمحر ر ر ءد ط ' مآ'لبدى ع دا' ت‬ ‫م م و(ث مرء‬ ‫مء‬

‫ا و ز ر‪ ٠‬د ر ر ار ه ر ء د ^ ى ا خ ؛ ‪-‬الآفا ت — ا ب ر و د ه ذ ا‬ ‫م‪ 1‬ل اود ه ‪ < -‬ميى ا و ز ره — ‪<-‬زس _‪ 1‬ءه ع ا د اول و ب ء م‬ ‫ر ز ق ه د ^ر ■ ىصم ال‪\1‬م دم‪ -‬إ ت ا ذ ز •‬ ‫^‪ ٠^ ^ ١‬ؤ ا ر د إ مح ي‪،‬ت ‪ ٠‬ام و ب‬

‫و ر ا ر د ه إ; —‬

‫ام‪1‬م ا ز ما صور حذم ر ب رسته ‪ ٠‬و‪١‬فتت ادن ع لماي‪^٠^^١‬صءأت‬ ‫ر ‪٩ ^ ٠^ ١‬‬

‫إ‬

‫ا ما م ا‬

‫و \ م لخممم‬

‫ن‬

‫‪ ١‬ث عر‬

‫ى‬

‫ح‬

‫رض ت ؤ ^ ت ع ‪ -‬امأع م ت‬

‫‪٠‬‬

‫ا د ن‬

‫عد ا ى ا حل ‪-‬ن ت ب ك د ر ] ‪.‬‬ ‫[ ‪ ] S‬ر و ! مك ن م ن‪ '،‬م “ل أ‬

‫} ‪ /‬نمرص 'ز ^ ;‪ 10‬داخل ‪0‬‬


‫‪ ٠٠٠‬م م ‪ ،‬م‬

‫اخل ‪ 4‬تت ر ب ‪ ^ ١٠٠١١‬وارص— الآد والس ‪ -‬ال م ء ل‬ ‫‪.‬س ت د ا ال«ب إء وا لر سا ت ي و ء ل ‪ ٩١١‬وا محامه ؛■؟‪،،.‬؛^‬ ‫ق ر ا ب ك ؟ ا و ا حا د ث ث ر ن‪ -‬ه ‪* >١٠١‬ا ت‬

‫م‪.‬مد ذ '‬ ‫و م‬

‫علر‬

‫م‪١‬‬

‫و‬

‫ال‬

‫ن‬

‫ح‬

‫ا‪-‬‬

‫ث‪-‬‬

‫ك ا م‬

‫ر‬

‫م‬

‫ه‬

‫ا ح‬

‫ن ‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫ه‬

‫ا‬

‫و‬

‫م'س در‬

‫ج‬

‫‪.‬‬

‫ر رحب ‪-‬ى ذ م ا ا ح كا م ا ي م _‪ 1‬د ه ت ر ك د — ممه*رل ر ى‬

‫ا ما ا‬ ‫أ‬

‫ص‬

‫» ز ‪ ٠‬ت‬

‫و د‬

‫مح ‪ .‬ح‬

‫ن‬

‫ت‬

‫ع‬

‫ا ء ل‬

‫—‪ 1‬د‬

‫ا و'‬

‫ر‬

‫ب‬

‫—‬

‫ص‬ ‫ا‬

‫—‬

‫و‬

‫ل‬

‫ا ج ا‪ .‬ل ه‪ -‬ى ا ق ر ء د ر ‪٠‬‬ ‫ر م' ى م ع ‘ ا ت اع‪1‬لى ‪<-‬ف ر الرأء*ك ذ ا ن ‪ -‬م ت دس ‪-‬ه‬ ‫وصغ‪ 1‬ت س‪،‬م ح‪ 1‬م هس ت ه ‪\ ،‬خك‪.‬تءأى مه ع م‪ .‬ال ثك ة " م‪5‬را م ت ه ‪،‬‬ ‫ا د ‪ < -‬جم م د ع ك ‪ :‬اإ ر ‪_ .-‬ه ‪ ٠‬ذ ز دمح س و ع‬

‫بم ثرل ‪ - -‬ه‬

‫م ح ءى*معيام‪ .‬ت ر*م نه ودار ‪1‬خ ر"ه‪ ٠‬ا ض ر ع‬ ‫محا و آمد و ‪،^ ^ ^ ١١‬‬

‫‪٠‬‬


‫ء‬

‫ص‪،‬‬

‫مم>بءهؤوم—‬

‫مؤ'يى‬ ‫مم’ ا ل ح ل ى ا ‪ -‬إ ءتل ‪ -‬م ق‬

‫ؤب وا إل ئ ممشبيم‪1‬مما بم ^؛‪ eJ،‬ارانا‪-‬ءم ‪ 0‬مم^مرم‬ ‫و ق ل ك ز ف؛ا لسنه ‪ ٣١٩‬ما ر‪.‬ع‬ ‫ملتفيس;ك ل ‪J\jZ , ٢٨‬‬ ‫«ا ح‪٨٧١^١‬؟^‬ ‫ر‬ ‫و ‪٢١٩‬‬ ‫ممميذمي ؤ <م‪-‬‬ ‫ص ا م امرك ^^‪ ^٠‬م ار ى ارل; ا ن *دض ر‬

‫\‪-‬تا م و ل‬

‫‪١٢٢٢‬‬

‫امءت>در‬

Manastırlı ismail hakkı telhîsül kelâm fî berâhîni akâidil islâm (haz arif kübraoğlu)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you