Page 1

Sandra Classon - Högskolan Väst

Nr: 3

Bloggen För Intern marknadsföring och kommunikation

VAD BEHÖVER MITT FÖRTAG TÄNKA PÅ?


Gå med i

Konversationen

2

INTRODUKTION I förra upplagan handlade det om WordPress vs. Posterous och vi fick en inblick över vad dessa hade att erbjuda. Hur företag kan använda dessa och senare gick vi åter tillbaka till ämnet om bloggvärdar. Vad för kriterier de skulle uppfylla. 
 Men i detta numret ska vi gå in på vilka för- och nackdelar som finns hos bloggen när det gäller den interna kommunikationen. I många fall när det kommer till ett nytt verktyg för ett företag, kan det vara nyttigt att sitta ner och tänka efter. Är detta verktyg rätt för mitt företag, vad bör jag tänka på och vad för åtgärder finns det i problematikens timma?

1


“För och nackdelar kan var ett smart sätt för att göra 
 viktiga beslut”

2


Enligt Lundgren, Strandh & Johansson (2012) finns det orsaker till varför de sociala intranäten så som t. ex. bloggen har ökat i popularitet. 
 Vi nämner här tre av dessa här.

B LO G G E N S P O P U L Ä R I T E T

1 ”De är mycket enkla, kostnadsfria publiceringsplattformar där de anställda kan utrycka sig själva.”

2 ”Det är ett verktyg som låter de anställda utveckla sina tankar i en strukturer som successivt växer fram (istället för färdiga strukturer som tvingas på en). ”

3

3 ”Detta verktyg gör det snabbt, enkelt och effektivt att sålla och sortera i mängden ny information”


Tillgänglighet Samlingpunkt

Samarbete

Det finns en del fördelar med att använda sig av bloggen som ett socialt intranät. För det första när det gäller medarbetare är att de kan denna arbeta med ett samarbeta med varandra utan hierarkiska eller geografiska hinder. Detta leder till att samarbetet kan bli mer globalt och kanske när förhinder kommer i vägen kan de genom webben kommunicera lättare med varandra (Lundgren, Strandh & Johansson 2012). 
 En annan bra del är är att det blir enklare att hitta information, de läggs först i kronlogiskt på bloggen och i många bloggar finns det en sökfunktion. Eftersom sociala nätverk (där även bloggen är kategoriserad) är uppbyggda för konversation, blir det nu enklare för den enskilde medarbetaren att få hjälp via en dialog eller se brukshänvisningar på bloggen. Hen kan då skriva frågor som besvaras mer exakt och risken för dubbelarbeten minskar. På detta sätta har den kollektiva intelligensen av ett företag en och samma utgångspunkt vilket gör att all information, kunskap och nyheter samlas och uppdateras där. Företaget blir då i sin helhet blir mer innovativt (Lundgren, Strandh & Johansson 2012).

4


Innan vi köper ”grisen i säcken”, ska vi noga överväga vad för nackdelar som finns. För det finns inte bara fördelar med socialt intranät som bloggen. Utan det kan även finnas risker som kan behöva begrundas. Några sådana nackdelar är juridiska risker, säkerhet och sekretess, immaterialrätt, upphovsrätts, de anställdas motstånd och missbruk av intranätet (Lundgren, Strandh & Johansson 2012).

Ett brott mot lagen är Juridiska risker som kan räknas som olämpligt kränkande språk och falsk information, kränkningar och diskriminering. I värsta fall kan dess brott sluta i rättegångar. Säkerhet och sekretess här kommer vi även till företagshemligheter eller känslig information som 
 blir tillgänglig för den som inte har befogenheten.
 Riskerna med Immaterialrätten och Upphovsrättslagen 
 1 kap 1§ (SFS 1960:729) är om upphovsskyddat material 
 eller material utan individuella tillstånd publiceras där.


  De anställdas motstånd innebär att de väljer att inte använda bloggen. Detta kan vara p.g. av okunskap i tekniken, motivation eller ovana i arbetsätt med dialoger. 
 Missbruk av intranätet kan vara användarnas engagemang i sociala nätverk som i vissa fall kan leda till missbruk, vad detta kan innebära är att medarbetarna inte kan skilja på den privat och yrkesmässiga-jaget i den interna företagsbloggen. Detta kan då ta dyrbar arbetstid. 
 Ett annat problem är att den som hörs mest kanske inte alltid vet mest, en lösning är att ha fysiska möten så inte hela internkommunikation blir digitalt bunden 
 (Lundgren, Strandh & Johansson 2012).

5


Det är viktigt att inte blunda för problemen, ännu viktigare när ett företag prövar något nytt. Det är då dags att ta sig i kragen och förbereda sig noga. Ett sätta gå till mötes med dessa nackdelar är att organisationen tar fram ett antal regler över hur de anställda ska förhålla sig på bloggen. Belysa då extra på vad som ej är lämpligt och förklarar vad konsekvenser blir om de överträder dem.
 
 Personalen bör utbildas och då gäller det alla, här spelar ingen roll om ålder eller hierarki. Det blir bättre om alla är på samma nivå från början. I utbildning kommer de informeras om reglerna, policyn och hur de ska använda bloggen(Lundgren, Strandh & Johansson 2012). 
 
 Även om det fortfarande finns en gammal farhåga hos cheferna med att medarbetarna bidrar fritt. Ska vi nu titta på hur det egentligen ligger till, visst de bidrar fritt men deras riktiga namn finns alltid med. På detta sätt kommer de osannolikt kritisera någon öppet eller lägga ut känslig information. Om detta ändå sker får det bli ett personligt möte med den anställde och förklara noga vad som gäller i framtiden. Mycket ofta vet de som tillbringat en tid i sociala nätverk vilka normer som gäller och hur man beter sig. Detsamma gäller i de sociala intranäten, där de flesta känner en samhörighet varandra men när den väl bryts av någon som inte beter sig rätt bukar det bli snabba reaktioner från de andra. 
 
 Vi får ändå tänka att bloggar har snart funnits i ett decennium och folk borde nu förstå vad som är ett korrekt beteende. Men som ett företag bör man ha uppsikt och alltid ligga steget före (Lundgren, Strandh & Johansson 2012).

6


Källförteckning Lundgren,Lena, Strandh, Kicki & Johansson, Catrin (2012) De sociala intranätens praxis: Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall, Institutionen för Handel och IT. (Forskingsrapport/Universitet i Sundsvall, 12:5)

7

Bloggen-Nr:3  

Tredje upplagan ute - Bloggen - för intern marknadsföring och kommunikation! Läsa om för och nackdelar, hur vi ska möta dem.