Page 1

क लछ द

क लछ द ह सगळ ५ वर पव सर झ ल. म म झ स धस सरळम ग , मध मवग आ ष जगत ह"त". एक "ट श न"कर , एक "टस घर, घर त आई-वछ)ल आछ* म . सबत नसल तर श तत ह"त . त

द/वश झ ल अस. र त च

वळ ह"त . /मन भ गन आल" ह"त". जव* वग4र उरकल आछ* घर च ग7लर त श तप* पपर व चत बसल" ह"त". आभ ळ भरन आल ह"त. अच नक ढग क) ) ल ल गल. छवज चमक ल ल गल . आछ* क ह समज च आत एक व ज म झ वर प)ल . एक/म पक श च म"ठ ल"ळ उठल गत व टल. )"ळ द/पन गल. आप* छचतवर बसल" आह"त अस व टल आछ* पढच क ह आठवत न ह . आई-ब ब स गत त क= म फ=ज झ ल गत प)ल" ह"त". आत एवहढ उष* व जन म फ=ज कस झ ल" मल ठ ऊक न ह , प* झ ल" असन. तर त

व जतन म व चल". कस व चल", त मल ठ ऊक न ह . प* खर

ग"ष पढच आह. तवह प सन एक छवछचत ग"ष सर झ ल . आछ* त मल कळल त अश . एक द/वस म हDछEपटलमध च पपर व चत बसल" ह"त". पपर त र हल ग धGन कश एक /छलत च

घर र त घ लवल . दकत क म कल , अश

ब तम ह"त . त व चत व चत अच नक म झ )"क छभरछभर ल ल गल. © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

मल अच नक खप तह न ल गल स रख झ ल. म प * घण स ठ ह त ब जल कर* र एवहढ त ह त तल त * गल गत व ट ल ल गल. आछ* म एक/म एक प*Iकट सम"र उभ असल च मल स K तक र झ ल . प*Iकट च

आजब जल अनक नक सरK रKक उभ ह"त. म एक/म स वध

झ ल". एवहढ त त तल एकज* म झ झ ल . म चटकन आजब जच क= आप* इथ क कस तर त

द/शनच त असल च मल भ स

दकरI अध र च फ / घतल . मल कळन ,

करत" . )"क क म करन स झ ल ह"त. म लपत पत

प*Iकट च

म गच

ब जल प"चल". छतथ एक "ट श

छख)क= ह"त आछ* त तन छम*छम*त पक श त ह"त . म हळव र प वल ट कत ट कत छख)क=प त प"चल" आछ* आतल /Oश प हन त

छम*छम*त

पक श तह म झ )"ळ द/पन

गल. र हल ग ध कद/ल च

पक श त जवत ह"त. त म ऊल आपल

प"र बर"बरच क"र)-ओल ज क ह ह"त, त त न घ लत ह"त . त ह म"ठ आन/ न त ख त ह"त. म मन श च महटल, आप* क

समजत ह"त"

र हलजGन . चकलच आपल. मग म बर च इथ छतथ दफरल", प* मल अ/ जच ईन म कठ . शवट कट ळन पनह प*Iकट जवळ आल" आछ* छख)क=तन )"क वल". कद/ल च © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

उज) थ") कम कल ह"त आछ* र हलज इतर बर"बरच ग"ध) वर

झ"पल ह"त. श त, लह न मल स रख. म झ )"ळ भरन त हत व टEत"वर क* तर म झ /) धरल च मल ज * व झ ल आछ* म एक/म भ न वर आल". आई म झ

/) ल धरन मल हलवत ह"त . म म झ

हDछEपटलच

ख टवर ह"त". म झ सम"र पपर प)ल ह"त . "क

झ ल र?"

"कठ क ?" न ह , त Eवप नवहत. मल ह आध तसच व टल ह"त. प* मग म त" प "ग /सर

द/वश लगच पनह कल . ह वळ म मत म)ळ च

व चत ह"त". म आप"आप मत ल त ब4ठक=च

ब4ठक=च ररप"टI

सभ गOह त प"ह"चल".

अछतश स मजE न जनछहत च अनक पश उपछEथत कल ज त ह"त. स धकब धक चच I ह"त ह"त . "ग त छन*I स वIमत न घतल ज त ह"त. एवहढच क

तर मत न न ष ह कल न ह ह". तस च प)न र छहल ब4ठक

सपल वर. म प)द च

म ग उभ र हन सगळ प हत ह"त". मत

कलटल वर म र छहलल

न ष^ तल /"न व)ह ह *ल. मग सभ गOह तन

ब हर प) च प त कल . प* म ब हर प)च शकत नवहत". मल कळन . मल सभ गOह च /रव ज द/सत ह"त . छतक)नच सगळ न ब हर © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

ज त न ह प छहल ह"त म . प* म झ स ठ म त त एक भभत झ ल ह"त .

एख द छभत छचत स रख ! मग म झ

लK त आल. म झ ब तम फक

ब4ठक=च आह. मग म

टगळमगळ करत बसल". /"न व) अजन ह *ल. क* तर उठव च व ट बघत बसल". शवट एक/ च नसIन हलवल आछ* म ब तम तन ब हर आल". आत कनफमI झ ल ह"त क= त Eवप नवहत. एक छवछचत थकव ज *वत ह"त . आ/ल

द/वश ह असच झ ल ह"त. अस व टत ह"त ज* म झ

आतम ल

क* तर शर र तन खचन नत. म वड स रख झ"पल". तबबल १४ त स सलग. क ह तर घ"ळ ह"त ख स. छतसर मझ

छवछचत झ"पण न ब वचळलल

द/वश म आर म कर च ठरवल. )Dकटर न मल अजन थ") द/वस

हDछEपटलमध ठवण च छन*I घतल . चhथ

द/वश ह म पपर प सन

/रच र छहल". मल K*भर असह व टन गल क= ह एख / म नछसक आज र तर न ह ! प* मग मन कसतर श त कल. प* प चव द/वश मन EवEथ बस /ईन . सक ळच न ष उरकल वरच औरध झ ल , क= /प रप त क* त न ह , तवह च म ध)ध)त

त न पपर ह त त घतल .

मग लK त आल क= म परव* उचलल . म एक घर मध बसल" ह"त". छवछचत व टत ह"त. घर मध क* च नवहत. अस कस ह"ईल, ह म छवच र © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

करत ह"त". म नक=च क* च तर अनभव च लख व च ल घतल ह"त . तवहढ त मल क ह वगवगळ आव ज ऐक आल. त घर च ह"त. म आव ज च

ब हरन त

द/शन गल" तर घर च मख /रव ज उघ) ह"त

आछ* ब हर एक नवर -ब क" एक क वळ ल ब/ च ल ) ख ल घ लत ह"त. म झ K*भर Eवतnच एख द लह न ब ळ च

)"ळ वर छवश सच बसन . त" क वळ चक

आक र एवहढ म"ठ ह"त . म )"ळ च"ळल आछ*

/रव ज तन ब हर प)न अग* त आल", तर एक २०-२५ वर च तर* छवहछ)ओ क7 मर न त

स"हळ च शटटग करत ह"त . म सन झ ल" ह"त". त

नवर -ब क" 'घ ल ), ल )! घ न !' अस क ह तर असबद बरळत ह"त. एवहढ त त" शटटग कर* र मलग मह* ल , "म म , तमच ह ल ) क वळ भ र बर क ?" मल मच Iन क वळ च

त क= क

अस व ट ल ल गल. त

सम"रच एक प ण च म"ठ व )ग भरन ठवल ह"त , म

क ह छवच र न करत ध वत ध वत छतथ गल", आछ* त" व )ग उचलन तv) वर प * म रल. ह धकक न ल ) क वळ ल च मच Iन आल , त तर* च

छवहछ)ओक7 मर जछमन वर प)ल आछ* नवर -ब क" ह त त ल ) घऊन अछवश स न एक/ मरच त क वळ क) आछ* एक/ म झ क) प हत ह"त. त" तर* 'म झ अमररकन छवहछ)ओ क7 मर प)ल ' अस क ह स पटपटत ह"त . आत म त म टनशनमध आल". म लख तल घटन कम ब/लल ह"त . © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

क ह तर ल"च ह"ऊ शकल असत . प* नश ब न एक नसI मल

हलव ल आल आछ* म परतल". म प*I छभजल" ह"त". ख"ल भर प * झ ल ह"त. मह*नच अवळ नसI बघ ल आल ह"त . मल खपच अशकप* आल ह"त . म आ)व प)ल", प* छवच रचक फ रच ज"र त सर झ ल ह"त. ह सगळ क आतम श त ह सगळ क आतम श त

ह"त? एक क ळ ल प)लल छ द, ज म झ

मy/श आछ*

व जन ज")ल गल ह"त? क= नसतच म झ ह"त? एक क ळ ल प)लल छ द, ज म झ

मन च खळ? मy/श आछ*

व जन ज")ल गल ह"त? क= नसतच म झ

मन च खळ?

मल हDछEपटलमधन छ)Eच जI द ल )Dकटर त र झ ल. ल ) क वळ च वळ ख"ल भर झ लल

प ण च अनव थI म झ

धकक न जछमन वर

प)लल फल Eक अस ल गल ह"त . प* म छभजल" कश न ह"त", ह च उतर म स")न क* क)च नवहत. म घर प"चल" प* मल छबलकल EवEथत छमळत नवहत . म झ मन पनnपनह क लछ द क) झप घत ह"त. एक पक रच चEक ल गल ह"त . तबबल ५ द/वस झ ल ह"त मल क ळ च प पद ओल )न. आत श तललफ

ल ल गल ह"त . आई-ब ब एक द/वस

सक ळचच क* क) तर गल. आछ* म तह नलल

म *स न प ण च एक

थyब श"ध व , तEम त पपर श"धत ह"त". आ/ल च द/वश बहतक रद ट कण त आल ह"त . म झ अEवEथत व ढत ह"त . आछ* © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

अच नक म झ नजर एक क"पर त गल . छतथ एक क ळव)लल पपर प)ल ह"त . मल शक व टल , मह*न म अजन जवळ गल" आछ* म झ

)"क त

पक श प)ल . ह त"च पपर ह"त , ज" म झ बर"बरच व जतनह बच वल ह"त . म त" पपर उचल* र एवहढ त /रव ज च बल व जल . म न ईल ज नच / र उघ) ल गल". करर रव ल ह"त . घ ईग)ब) त सह

करन त ल कटवल. /रव ज ब/ कल आछ* एख द नश4) न भ गक) ज व त

उतकटतन म छवदतज पपर क) छनघ ल" प* एक/म प

त क ह तर

आल. म ख ल प हत" तर त द/वश च त ज पपर. म अध श स रख त" पपर उचलल आछ* व च ल ल गल". म एक म"ठ मह लस/Oश इम रत मध उभ ह"त". इम रत अन"ळख व टत ह"त . क ह तर छवछचत अश ज * व ह"त ह"त . चहक) 'जन ब', 'वज र-ए-आजम', 'वज र-ए-आल ' असल शब/ ऐक त ह"त. मल जन ब ह शब/ म छहत ह"त , प* वज र-ए-आजम? म मगल आजम ऐकल ह"त. आमह आमच

एक छमत ल , चगल आजम आछ* एक ल फकट आजम ह

मह* च", प* वज र-ए-आजम? आछ* वज र आल , ह कठल मर ठ ? वज र आल ककव वज र आल. वज र ह कठल रप आछ* त पढ आल . ज ऊ /. एवहढ सगळ छवच र करप त एक/म म"ठ जम व सम"रन त न

© लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

द/सल . आध व टल क= म"च~कर आहत, मग लK त आल पतक र आहत. सगळ च

ओळखपत वर उ/Iत खर)ल ह"त क ह तर आछ* मग म झ

)"क त पनह एक/ पक श प)ल क= आप* प दकEत न त आह"त. म पनह आजब जल प छहल. क ह तर ग)ब) व टत ह"त . अच नक एक/म हळ आव ज त चच I ह"त असल स रख व टल. म आव ज च

द/शन प छहल. म

उभ ह"त" त च / लन त एक ब जल एक प)/ ट कन ठवल ह"त . म छतक) गल". जसजस जवळ ज त ह"त", आव ज थ") थ") व ढत च लल ह"त . म प)द म ग प"चल" आछ* प)/ थ") स सरकवन )"क वल". प हत" तर क , सम"र एक स"फ वर आपल परर षमत एस.एम. कO ष* आछ* एक खनश चहर च गOहEथ बसल ह"त. त" बहध प दकEत नच परर षमत अस व अस म अ/ ज ब धल . क र* एस.एम. कO ष* त ल सज) /म /त ह"त. भ रत न एवहढ पर व /ऊनह 'ह दफज सई/' ल पर व ह म ग* क म न कल ज त न ह . भ रत च /hबIल समज नक वग4र ह ग

स मजE ल भ रत च

/म इगज त /* च लल ह"त. एस.एम.

कO ष* च आव ज /"न फट पछलक)ह ऐक त" आछ* त च

चहर वरच

रर ह हलत त ह स K तक र मल अच नकच झ ल ह"त . प दकEत न परर ष मत चक ख ल म न घ लन ऐकत ह"त आछ* सगळ म न असल चह उ/Iत स गत ह"त . एवहढ त म ज

प)द ल धरल ह"त त"

प)/ वरनच तटल आछ* म तv) वर प)ल". आई मल उठवत ह"त . © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

'अस हDलच

जछमन वरच कश ल झ"पल ह"त स र? तब त तर ठ क आह

न ?' आई क ळज च

Eवर त छवच रत ह"त . प* मल क ह ऐक कठ त

ह"त. मल पनह अशकप* आल ह"त , प* हव त दकक म त छमळ ल ह"त . कसबस /"न द/वस ढकलल आछ* पनह आई आछ* ब ब एकत ब हर प)ण च मछ*क चन "ग जळन आल . आत श म झ बशद च

घटन Eथळ छमळ लल

पत क सद/गध

वतIम नपत वरन आईच सश

वतIम नपत वर बळ वल ह"त . त मळ घर तल वतIम नपत ग ब ह"ऊ ल गल ह"त . प* म हश र न Eव प कघर तल

फ)त ळ च

फळ वर

ट कलल एक वतIम नपत क ढल. जन तर जन. आछ* व च ल सरव त कल . म एक बगल च म"ठम"ठ ककक ळ छजव च

हDलमध उभ ह"त". मल क ह स/भI ल ग च ऐक

ल ल गल . एक ब ई वरच

आक त न ध वत ख ल आल . म ज गच

छथजल". छतच

अग वर रठकरठक * रक ह"त. छतच

© लखक .

मजल वरन

ज ग च छथजल".

म ग"म ग एक परर

ह त त च क घऊन ध वत ख ल आल . म क ह कळण च नवहत". त ब ई /रव ज च

आत,

छEथत त

द/शन ध वल , प* छतल /रव ज च उघ)त कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

ईन . मग त म ग आल आछ* सरळ म झ उभ

ज ग ह /रल". त" म *स छतच

द/शनच ध व ल ल गल . म

म गच ह"त . त न छतल मधच

ग ठल, स"फ वर ढकलल आछ* ... आछ* भ"सकन ठ र म रल. मग त न त च नजर वर कल आछ* त म झ वर छEथर वल . आईन त K* मल ज ग कल नसत, तर क झल

झ ल असत ह मल ठ ऊक न ह . म ज ग झ ल

उल^ कर ल ल गल". न ज * दकत वळ उल^ करत ह"त".

प"ट तल क*नक* ब हर प)ल प* मळमळ ज त नवहत . त रक च थ र"ळ )"ळ सम"रन ज त नवहत. म पनह पपर न ह त न ल वण च प* कल ह"त .

/"न द/वस झ ल ह"त. हळहळ ग ) पवIप/ वर त ह"त . म स"फ वर बसन ररम"टश खळत ह"त". तवह एक न ज च7नलवर, "क

र"छह* क पत ह

उसक खन ह4?" अश न व च एक सगमyट सर झ ल . ख ल , ह ककव न स ठ व पर च एसएमएस क"डस EकDल ह"त ह"त. प* एक/म ट वह वर आलल

फ"ट"न म झ

क ळज च ठ"क च चकल . ह त च ब ई ह"त . ह" ,

त च. म कस छवसर. त च. तच )"ळ, तच न क. मह*ज म मह*ज म छहच खन प छहल ह"त ! प* मग पढ आलल

ब तम न म सनच

झ ल". छतच खन नवर न कल ह"त आछ* नवर ल छशK सनव च तवहढ ब क= ह"त आछ* नवर .... त" नवहत ज ल म प छहल ह"त! म इटरनटवर बसन गल © लखक .

/"न मछहन तल सगळ वOतपत च ळल आछ* कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

मल त छववछKत प न छमळ ल. इटरनटवर ध) ळत न म फ र क ळज त ह"त", प* इटरनटवर व चत न मल त ह"त नवहत, ज पपर व चत न वह च. म त प न क ळज पवIक परत व चल. त

प न वर खन

झ ल झ ल च प थछमक म छहत ह"त आछ* प"छलस च प थछमक अ/ ज एक च"र न ह कO त कल असल च ह"त , ह चच व*Iन कलल ह"त. म छवच र त प)ल". ह कस शक आह. म ज प छहल, त सत ह"त, क= ज न

ल त छसद झ ल

त? पपर त छलछहलल जर म पत K त बघ शकत", अनभव शकत", तर तच खर अस* र न . क

च लल नक=! म क"लम)न गल" ह"त". शर र थकत

ह"त आछ* मनह . /सर च द/वश म एक प "ग कर च ठरवल . म घर च

ख लच

स वIजछनक व चन ल तन एक पपर लपवन घऊन आल". क र* म झ घर तल सगळ वतIम नपत एवह न ग ब झ लल ह"त . क* आजब जल न ह ह प हन म त वतIम नपत सम"र ठवल आछ* व च ल ल गल". पछहल च ब तम नKल हलल च ह"त . पछहल च ब तम नKल हलल च ह"त . नKलव द न दकत छनघOI*प* ४० प"छलस च हत

कल ह च अग वर क ट आ** र व*Iन ह"त. प* गमत

बघ .

© लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

म त व*Iन प*I व चन क ढल आछ* मल क ह ह झ ल न ह . म छतथच ह"त". ह त त पपर धरन. मल क ह च कस झ ल न ह ? म त

हलल च

ज ग कस प"चल" न ह ? म मन"मन /व च आभ र म नल, क र* म मख Iस रख एवहढ )yजर ब तम व च ल घतल ह"त . मग म त ख लच ब तम व च ल घतल . छव/भ Iतल आतमहत च ब तम ह"त . त च

एक शतकर च

कटब च //Iश व*Iन कल ह"त . आश I

मह*ज म त सद ब तम प*I व चन क ढल आछ* मल क ह ह झ ल न ह . च म र , मह*ज म झ मy/ ह छवछचत क लछ द च

सपक Iत ऊनह

आपल छनढ Iवलप* र खन ह"त मह* च . क= म चक बर झ ल" ह"त"? मल कळन . मग म /सर प न उघ)ल, तर एक/म त च नहम च सव/न छनम I* झ ल . म एक भल म"ठ Eटछ) मसम"र उभ ह"त". एक/म )"ळ च प र* दफट व अस Eटछ) म ह"त. थ") ब रक ईन प छहल, तर छतथ ल गलल म"ठ ह"र)ग द/सल, 'द/लल , २०१०'. म ल , मह*ज म चक र षकल Eपध~च

Eटछ) मच

ब हर उभ ह"त". जवळप स प*I ब धन ह"त आलल Eटछ) म.

म रखव ल/ र च )"ळ चकवन, पतक र च

ग/ त लपन आत छशरल"

आछ* म झ )"ळच द/पन गल. इतक स/र आछ* सबक ब धक म ह"त. पKक च बस च स" , वह आ प Eट†), पस बDकस सगळ आतरर ष © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

/ज Iच! म झ ऊर र ष छभम न न भरन आल . आछ* एक/म क* तर म झ ऊर ब)वत असल च मल ज * व झ ल . छख)क=तल धकक न टबल वरच /"न पEतक जछमन वर बसलल प)ल ह"त आछ* म र षकल Eपध~च

कबतर च मझ

पK गOह तन म झ

त ) वर श नगOह त

परतल" ह"त". म अजन बर झ ल" नवहत". म झ क लछ द श सपकI अजन अछEततव त ह"त . प* मग ह क

ह"त ह"त? क ह ब तम न म क ह

ररEपDनस /त नवहत", प* क ह ब तम न /त ह"त", अस क ? /सर

द/वश च ट वह वर र षकल Eपध~च

Eटछ) मच भEटग ऑपरशन

झ ल च ब तम झळकल . Eटछ) मच पत K त दकत ब धक म अप*I आछ* हलक

/ज Iच झ ल ह

/ खव* र एक भEटग छवहछ)ओ सगळ

व छहन वर / खवल ज त ह"त

आछ* त सगळ छचत आछ* म बघन आल" ह"त", त छचत दकत वगळ ह"त ह मल ज *वल. मल क ह सधरतच नवहत. ह सलग /सर धक ह"त . म बछघतलल ख"ट कस क

ठरल ह"त? आछ* जर त ख"टच ह"त तर

म छतथ कस प"चल" ह"त"? म त सगळ खर असल गत कस क ह"त? आछ* त

क ह च न ज *वलल

ब तम ? पश व ढत च लल ह"त, प*

उतर स प)त नवहत . © लखक .

प छहल

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

आत म स"दफछEटकट) पदत न म झ क लछ द च प "ग कर च ठरवल ह"त. म एक गजर च घड ळ घऊन बस* र ह"त". क/ छचत, अK कम रच ८X१० तEव र बछघतल च परर* म अस व . १० छमछनट च गजर ल वल आछ* व चन ल तन लपवन आ*लल पपर सम"र ठवल . पछहल ब तम बरवच

छनक ल च ह"त आछ* म कठह गल" न ह . जस च

तस . मग

म छवच र कल क= आप* वल)I कप फटबDल बघन ऊ. तर छतथह त च गत. क ह तर ग)ब) झ ल ह"त ख स. क/ छचत म झ शछक हळहळ K * ह"त ह"त . म झ क लछ द बर"बरच सपकI कम ह"त ह"त क/ छचत. मग म सहजच एक र† )म प न क ढल आछ* व च ल ल गल". म एक म"ठ आछलश न ब"ट च

)कवर उभ ह"त". ब"ट जन

जम न तल द/सत ह"त . समद श त द/सत ह"त . स I म वळत क) झकत ह"त . ब"ट च

एक मजल वरन मEतप4क= प ट च ल असल च आव ज

त ह"त . म )कवर अस च भटकत ह"त", तर मल सम"रच एक ट"क ल , चक छलओन /‰ / क छपओ आछ* कट छवनEलट त च फमस प"ज घऊन उभ

असलल द/सल. म )"ळ पनnपनह च"ळल. ह खरच अस घ)त ह"त? म नक= व चत तर क

ह"त"? ओ म

गD), ट ट7छनक छसनम च कथ तर न ह ?

मल". जह ज च कश ल तर ध)क बसल . गम! सपल आमच अवत र अश म झ ख त झ ल आछ* तवहढ त म ल वलल गजर व जल . मल त नतर /"न द/वस ख र © लखक .

व र च व स त ह"त . क/ छचत मतलई कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

व र च ह असल, प* त मल कळत न ह त. च ल चच! प* ह सगळ

अनभव मळ म झ श र ररक आछ* म नछसक /"नह अवEथ

व ईट ह"त च लल ह"त . म झ )"क आत एक ट7कवर ध व ल ल गल ह"त. मग म तब त क) लK न /त प "ग च ध) क ल वल . अछतरक= आछ* नKलव / हलल च स वक र च

ब तम

क ह ह न ह"त व चन क ढल , छव/भ Iतल

कज Iमळ आतमहत

कर* र

शतकर ल जर भटत न ह

आल, तर / र छपऊन आतमहत

कर* र

शतकर न भटन आल".

/श तल भकन मर* र जनत बघ ल छमळ ल न ह तर एकEप"टIसIच ररक म

ध न क"ठ र न भट /ऊन आल". कजIब ज र , /श"ध) ल ल गलल

छगर* क मग र बघत आल न ह त, प* छमलल आग ल गण स क र* भत असलल शDटIसरकट Eवतnच

)"ळ न प छहल. १२५कर")च ररल फ प7कज

छमळ लल उदधवEत लह बघ ल छमळ ल न ह , प* १००० कर") खचIन ब/ललल द/लल च रप) प छहल, इर क द प ह ल छमळ ल न ह प* इर कमध स प)लल ध"क / ल

अणवस बछघतल , ज गछतक म/ मळ बर"जग र झ लल म *स भटल न ह त प* पग रकप त झ लल फ न नस ज टसच अथIसलल ग र स ईओ म त द/सल, ३००% वतनव ढ घ* र

ल"कसभत ज त आल न ह , प*

ल"कसभवर ल हलल त शह / न न प छहल न ह , त च

छमळत न प छहल . अह" क

/ कश ल कर, क © लखक .

प छहल त स गत".

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

ह ऊसफलल च ललल 'र व*' च श" प छहल , खचचन ग/ झ लल अश"कर व चवह * च सभ प छहल , सम जसव करत न सज /त प छहल , सलम न आछ* कतररन च छवव हस"हळ प छहल , स म छजक जब ब/ र

प र प )* र अब न बध प छहल, शर/ पव र न

स छगतल पम * ज वन वश क वEतच भ व कम झ लल प छहल. अध मध म परव* व च च". त तल ल"क च अनभव व चत न कध कध क* च /खण श लढ , क* च मकबछधर मल च

लढ च कह *

व चत न , त न भट वस खप व ट च. प* कध भटत आल न ह . प* एक/ त छमह* घ ट त चक=च

ब जल ल वलल

ग ) तन /र च जवळन

/शIन झ ल, एक/ त च घ ट त चढ वर ग ) असत न बकख ल टछनसच बDल आल न बकफल झ ल गत छEथत उदवल , हरवलल म"ब ईल, च"र ल गलल क ग/पत अस बरच क क

परत छमळत न बछघतल. अह"

एवहढच क , म तर चक एक/

स न नहव लल भटल" आछ* त म झ बर"बर ब7)भमटन न ह तर टछनस खळल . आत ह स छगतल वर ल"क मल वड त क ढत ल, प* क ढ"त. म खरच छतच बर"बर खप वळ खळल" आछ* /मन गल". गजर म चक=च ल वल न त" उछशर न व जल . म भ न वर ईEत" प र घ म घम झ ल" ह"त". ह एक नव च प ) प )त ह"त" म . आजप त ल )क वळ च © लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

पसग नतर म छतक) गल वर घटन कम ब/ल च

फ/ त प)ल" नवहत".

प* हलल हलल म ह पक रह सर कल ह"त . क र*, ह पकर* सम तर छवश च असल च म झ ठ म गह झ ल ह"त , त मळ म छनध IEतप* म झ /हर आ ष म झ

मन पम * जगत ह"त".

त नतर एक द/वश बर च द/वस न ब ब न आमच च रच क= मल च लव ल द/ल . म त घऊन छनघ ल" ह"त". रEत ल फ रश ग/ नवहत . अच नक लज झ लल गल"वह कप टIमyट उघ)ल आछ* त तन क ह तर ख ल प)ल. म ग ) च लवत च लवत च नजर ख ल वळवल . तर त" म झ त"च छवदतज पपर ह"त . म झ छवश सच बसन . आछ* नकळतच म त तल मजकर वर नजर दफरवल . म एक इछEपतळस/Oश रठक * ह"त". म झ "ट मलग

सम"रच एक पर/श ग"र

छनफDमIस/Oश कप) घ लन ग * ऐकत बसल ह"त . प"रग

म"ठ ग") ह"त . म हळव र च लत छतच जवळ गल", तर छतन छतच

ह)फ"नस क ढन मल द/ल. म त क न त घ तल आछ* घ त झ ल . त मध एवहढ म"ठ न ग * व जत ह"त क= क ह छवच र नक . त ग * ऐकण च प च छमछनट म झ आ ष ब/लन ट क ल परश ह"त . म पपर तल

ब तम तन अमररकतल © लखक .

एक वड च

इछEपतळ त आल"

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .


क लछ द

ह"त". आछ* इथ त ग * ऐकत न च क/ छचत छतथ क ह तर अपघ त झ ल अस व . घटन कम ब/लण च म झ ख") मल मह ग त प)ल अस व . म एकतर छतथ मल" ककव क"म त गल" . क र* मल गल उठवलच न ह . म इथच आह, ह अमररकतल

वड च

प च वर त क* इछEपतळ त.

अ)कन प)ल" . क लछ दच ब/ झ ल . एक च आशवर जगत" , क= त" मOत

नस व , क"म च अस व . आछ* एक द/वस म क"म तन ब हर ईन आछ* खरच स गत", पनह कध ह पपर ल ह त ल व* र न ह ! -सम पलखक : छवद धर छभस . http://thebabaprophet.blogspot.com/

© लखक .

कथच सवI हक लखक क) सरछKत आहत .

कालछिद्र  
कालछिद्र  

बाबा ने लिहलेली कथा

Advertisement