Page 1

आय लव हट सट र ज ..... ववद धर भ स


आय लव

ट सट र ज.....

उमश टबल वर पडललय अरवट ख लललय डडशसकड आण अरवट पय यललय च "कड बघत एक ववचचत प कळ च-म

त . तय ल सवत&मधय

झ लय स रख/ व टत

त"द भ"ग प वल/ त/, 'वबल आ 3 क ?'

त/. तय च/

ववच र यल आललय

वटरम4ळ. तय -" एकदम वर बचघतल". ' " ' एव ढ" म

3 त

प डकट क ढ3 ल गल . वबल दऊ- उमश ब र पडल आण पचलकडचय फ4टप थल ल वललय आपलय सक ड ऑकटणव य कड ज ऊ ल गल . र त/च स ड-ऊ व जत आल त. शच-व रच/ र त. श र च त बरय प?क@ मधयवतA आण उचचभ3 भ ग झगमग ट -" न ऊ- च-घ ल वसत/ -व त/, प त/. तर

चतथलय व त वर

त . त/ बद- म

त एक वगळ च -श

ईच/ णझ"ग!

श4कव र आण

शच-व र र त/ तय भ ग च" ल वणय आण

त रणय ऊत3 ज त अस. अशय च तय र4"द र त/ पम/ ज डप/ र" ग त यत असत. प?शय च प ट व त. क सभय उचचभ3 तर क

रसटJर" टसमधय

"मधय र" गल उचचभ3 च?- करत. क

स र/श/ मधयमवगAय "स ठNच/ रसटJर" टस

त/. उमश आत

एक कल य"टबर बरच/ म/डट" ग स"पव3- एक सभय उचचभ3च " य © लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


रसटJर" टमर3- ब र पडल

त . रसतय चय कडल

रसटJर" टसचय छत/व लय टबल-ख4चय असत. आत उमश क

ख4चय च R य शज र-च च लल

त . पम/ य4गल 4 " च/

ळ3

आव ज तल/ क4जब3ज तय ल असवसथ कर यल ल गल/. तय -" क ळय क ट चय णखश त3- तय च/ स -र चसगरट कस क ढल/ आण

तय त3- तय च/ परदश/ चसगरट क ढ3 -

ओठ "मधय अडकवल/. चसगरट कस आत ठव3- तय -" णसतद" त/ ल यटर ब र क ढल आण

चसगरट चशलग व3-

ठव3- डदल . अच -क तय च प य चचखल त पडलय च" तय ल ज

वल". 'ओ , र/स डफलद चसट !' क ळय पUटचय णखश त3-

प "ढर सवचछ रम ल तय -" ब र क ढल . क ळभ र च मडय च ब3ट प4सल आण

रम ल शज रचय गट र त चभरक वल .

अच -क कसल/श/ ज

/व

ऊ- तय -" रसतय चय डदवय "चय

पक श त आपलय प "ढरय शट वर कसल ड ग -

त -,

तप सल". एव - त सवत&चय ग ड प श/ प चल

त.

चसगरट आत श/ अरA

झ ल/ -व त/. त/ पम/ य4गल 4 " च/

क4जब3ज आत ऐक3 यई- श/ झ ल/ च "दणय "कड च-रदशप ळ3 ळ3 प श "तत ज

त/. वर आक श तलय

टक ल व3- बघत त चसगरटच

ख ल अस कश घऊ ल गल . आत तय ल व3 ल गल/

त/. तय -" ग ड ल वल/

सगळय ग डय "च"च प डकRग © लखक. य कथच सव

त/, चतथ

त". तय म4ळ चतथ वदळ अश/ कक लखक कड स4रणPत आ त.


-व त/, क र इथ3-

ह सगळय ग डय मधयर त/ डक"व प टच र

तय . आत चशर

स"वद- ब थट करत

र पतयक कश तय चय

त . जय श "ततस ठN त रडपडत

त/ ह डककमर3- चमळ

र -व त/, प

कद चचत एक

P भर चतल सपश3- आलय गत -कक@च व ट यच". आत चसगरट जश/ स"पत आल/ ल गल आण

त/, स"वद- "च डदव

तय अस"

त". एकदम तय चय ख "द वर क4

भ - वर आल . सगळ भर P

च तर

त पडल . त

र त ओसरल . सम र/ भ"ग

प वल/. अचतशय व?त गललय म-&णसथत/त तय -" चसगरटच" थ ट3 क चभरक वल" आण

तय -" वळ3 - प ड ल".

"कमलश, त3!" आशय -" त म

ल.

" य उमय , म/च!" "त3 मल कस" श रल"स?" "त4झ डद-कम श र तलय सगळय स4द " र ण`य "- ठ ऊक आ . क4

एक@कड3 - स ज म ड त/ चमळ3 शकत."

"त3 मल इथ ट म "-

,

ळ3 ळ3 म लव3

त. द मधय एक वगळ च चत- ज ग]त

व टत

त,

म र यल आल यस क ?"

, एक ब तम/ स "ग यल आल य!"

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


"आठ वर R "तर मल त3 ब तम/ स "गणय स ठN भट यल आल यस?" " य. ब तम/च तश/ आ !" "ओकश/ल आत ?" "ग"र श र त अचससट" ट मय4च-चसपल कचमशर म

3

आल य." "क

ग"र? त च?" आशय चतशय -" आण

चमश भ व--" उमश म

द&4 ख चतशय -" अश

ल.

" य, त च!" उमश द - चमच-ट" ववच र त गढल . "मग म/ क य कर?" "मल क य ठ ऊक, म/ त4ल स "ग यच" क म कल"!" " र मय , म/ आत क य उखड

र आ !"

"आल स असचलयतवर. त4झय चय -" तव आज

र -

झ ल" -

.

."

उमशचय ड कय त स क गल/. तय -" कमलशच/ कJलर ररल/. "अर! लग- करत यस - श र तलय सव त R म ठय उद गपत/चय म4ल/श/! मग म "ड - पदश-, घ बदल !" कमलश कस"-4स" म

ल,प

© लखक. य कथच सव

तय -" कJलर स डव यच पयत कक लखक कड स4रणPत आ त.


-

कल .

उमश प4न

ववच र त पडल . तय -" कमलशच/ कJलर स डल/.

म- श/ क

च-शय कल .

"बस ग ड त, स डत त4ल ." तव ढय त तय च फ - व ज यल ल गल . पUटचय णखश त3बलjकबर क ढ3 - तय -" चटक- क - ल ल वल . " " अ-4..." आण

त ग ड च" द र उघड3 - ग ड त बसल .

"आ"रळय पम च/ क4 / शपथ द व/, - ज3क - तय च/ क4 / उपम द व/, ज

/व एक झ लय च/ प च, क4 / क4

त - म/पम

च म?डफल ग जवत

चतल च उदश3- आ ल जत डठक

ल द व/?"

त आण

त/, सवक

3 तय चय पतयक रच-वर

त/. कJलजचय चमतम?त/ /"च त फड ट पचय /

Jटल त र त/ २ व जपयRत र" गल

त . शवट सगळ

दम3- झ प यल आप पलय ख लय "वर च-घ लय वर त/ थ ड वळ चतथच रm ग ळल/. तय चय च ख ल/वर फड र" गल चतचय कड, चतचय ल जणय कड प3 वळ प त

त .त

त . तय च

सर ड ळ स रख चतचय ल जरय -जरच प ठल ग करत त. आण

आत तर त द घच उरल

© लखक. य कथच सव

त. त/ तय चय बडवर

कक लखक कड स4रणPत आ त.


बसल/

त/ आण

इचछ

आप

त शज र च ख4चAवर. चतच/ ब ल यच/ ख3प

त/, प

आवडत ,

तnड त3- शबदच फ4टत -व त. तय ल चतल

अश/ चतच/ इचछ डदवसर त छळत बसल/

कळत

त". प

त/. त स "गत क त . आत

पश चतल

,

त/ रm ग ळ3 -

त/. त चतल च च-रखत

तय ल ग"मत व टत

तय -" त स "ग व" च ववच र करत

त . चतच/ णसथत/ बघ3-

त/.

"बर" मग, ग4ड - ईट!" त/ कश/बश/ उठल/. "ओक, ग4ड - ईट." तय चय च रय वर चमणशकल 4 आ 'कस दष करत

. स "गत क -

सय

त".

मल !' त/ म- श/च ववच र

त/. जड प वल "-/ त/ द र कड च-घ ल/.

"उमलतय कळ - उमलणय च" स4ख द खव व" कस", उगवतय च"द - च "द " पसरव व" तस", अ-4रक@च" म जम प स "ग यल शबद चमळ- , म णझय वपय ल प/त कळ- !" तय चय आव ज चय ज

/व-"च चत-" चटक- वळ3 - प ड ल".

त चतचय ड ळय "मधयच एकटक प त तय चय जवळ गल/. तय -" चतच च र

त . त/ र वत त त घतल आण

चतचय भ ळ ओठ टकवल. तय र त/ त द घ तय

© लखक. य कथच सव

Jटलचय

कक लखक कड स4रणPत आ त.


कJर डJरमधयच सक ळ

ईपयRत ब लत बसल. त/ तय चय

ब 4 प श त अप र स4ख अ-4भवत

त/. चतच/ पत/P स"पल/

त/. "अ-4, आय व Uट अवर मjरज ट3 ब/ ऍज गUड ऍज इट कjगट!"

त तल मद च पय ल खळवत उमश ब लत

त.

"त गUड करत/लच पपप !" अ-4 स फय वर बस3- तय चय कड प त

त/.

"अर पपप स4द ववच र कर शकत -

त एव ढ" गUड

कर यच"य मल !" तय चय आव ज त थ ड श/ र4"द ज

वत

त/. "एव ढ" म ठ" , एव ढ" म ठ" क@ सगळय दच4 -य-" प ड ल" प ड ज क@ स ल उमश र ज " सच" लग- ल गल"" "प

ज कर यच" क य आ

"श र तलय सगळय म ठय दशभर तलय प

त4ल ?" सत/"- तर ब ल व3च, प

म ठय ल क "- ब ल व3. स ल

वग?र स-स-स-ओ-स य कर." आत श तय च/ ज/भ ल गल/

त/.

"अर प

ज सत डदवस क4ठ र ड लत."

चलकJपटरच/ अडखळ3

"स व Jट. प णय स रख प?स खच कर. स ल , श र तल सगळय त म ठ उद गपत/ श-श-श-कश-P/र-स गर© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


P/रस गर "चय म4ल/श/ लग- करत य म/." पल स"पत स"पत त

त ब र गल

अ-4स ठN

त.

-व/- -व त". त सटसड असल क@ अस"च

कर यच . मग त/ तय ल स ड यल चतचय ग ड त3- ज यच/. तय च आईवडडल

सगळ" प 3 - द&4 ख/ व यच. प

चतचय कड प 3 - तय "- थ ड डदल स चमळ यच . त/ र ग वत

सगळ" स - कर यच/. त/ बरचद ववच र कर यच/.

त , प3वAच त र ड ल -व त . स4रव त/ल अचलप अस आण

फक धयय कडच लP अस

लP - द - लव

र , अगद चतचय कड

र . कर/तर चसगरट वप

त.प

म4ल/श/, म

- स यल ल गल" ठNक कर

त सलफ मड

मग त तय चय स ब "चय त,प

त". प

चतल ववश स

आतलय च "गल 4 प

त.

कर/ चतचय कड व कडय

जच चतचय श/ लग- ल

आत3- तस च

त गल . त श/म"त

चतल च त आवड यच . क र

-जर-" प ड ल" -व त". प

मद ल

चतचय ब बत/त अचलपच

तय -" चतचय प?शय वर ड ळ ठव3-

अज3-

र,प

र . मग त जस जस म ठ

वग त म ड3 ल गल . त अज3-

आप

© लखक. य कथच सव

तय च"

ल.त

ब ह रप थ ड" स"

लग- -"तर पम -" सगळ"

त.कर

वर चतच प3

तय चय तलय

ववश स

त.

कक लखक कड स4रणPत आ त.


त अचतशय असवसथ

त . तय -" ज ऐकल"

तय चय प य ख लच/ जम/- सरकल/ बघत

त", तय -"

त/. त चतच/च व ट

त . वटर त/-द यऊ- ऑडर म ग3- गल

तय च/ -जर दरव जय कडच त च/ ब ट" म डत च-रखत

त.प

त/. असवसथप

त . आण

त.

त त स रख/

त/ आल/. त चतच च र

चतचय च रय वरच भ व आज तय ल

व चत च यत -व त.

वगळ च भ सत

श "तप

तय चय सम र बसल/.

त क

ब लल च -

पशचचन

सपष डदसत

,प

त/. त/

तय चय च रय वर ख3प म ठठ"

त". अश/च सतबर श "तत

त/.

"त3 ऐकल"यस त खर" आ . म/ उद लग- करतय!" चत-" त ववच र यचय आतच स "चगतल". "स ब, ऑडर!" वटर तव ढय त कडमडल . त क ब लणय चय णसथत/त -व त . अव कw झ ल

त.

"- म/च"च." त/च ब लल/. तय चय ड ळय "त अश3 द टल

त.

"मसकर करतयस - ?" त क क4ळत/ल आल

त . चतल

बघवत -व त". "-

. म/ खर" च उद लग- करतय."

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


"अग".." तय -" आव"ढ चगळल ."प क य कल" ग"?" त म डल "त3 क

च कल" -

क ? क य झ ल" अस"? म/

त.

स,

च च3क आ

त4झ/."

"क य?" " . कJलज स"प3- वर

त आल", त3 अज3- आ स चतथच

आ स. आय4षय त पम

सवक

त अववश स - चतचय कड प त चमठNत च-&शबद बस3- र क

-सत"." त . त स-त स आपलय च क त/? "कववत , लख-

प ट प णय च उद ग -व त. तय -" आपलय स रखय

मधयमवगAय "च" प ट भरत -सत"." "..." तय चय तnड3 - अज3-

शबद फ4टत -व त.

"आई-वडडल "वर भ र ब-3- र ड ल यस. त4झ" प4सतक बसटसलर र

म/ गल/ त/- वरR ऐकतय. कJलज त त सगळ" रमय

व ट यच". आत गल" वरभर म/च - कर करतय. जग कळत"य मल ." तय "चय टबल वर वड -स "ब रचय पलटस आलय . "म/ आई-वडडल "वर भ र झ ल य,

त3 कश ल मल

स "गतयस. त म झ आई-वडडल आ त, मल प सत/ल घर त-"

तर

कल3- दत/ल. त4झय श/ क य? त3 सवत&च" ब ल. त4ल

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


ल ज व टत स "ग म झ/!" " य. तस"च समज मग. म/ कम वत आण डदवसभर क4ठतर कटटय वर कववत करत . कस" व टत"

म झ वपयकर

तर व च- लय त बस3-

? अश म

स श/ लग- कस"

कर व" एख द म4ल/-"!" तय चय - कप4डय फ4रफ4रत चतचय वर र गव यच आण पयत करत झ ल/ वट

तय . त उस-" अवस - आ 3 चतल ट क3- ब ल यच च-षफळ

त . तय ल रड3 फ4टत

त/. एकक ळ सगळ" जग प य श/ अस व" अस" र त आज अस य झ ल

जग तल पड ल रड चमळत क

त". म ठN ववचचत अवसथ त . तय ल च-ष4 र

त , आण

रड द

, तर णजचय वर णजव प ड पम कल" त/.

चत-" पलट अधय 3 - ज सत स"पवल/. तय ल एकच घ स कस बस गल

त . चत-" वटरल च

यल स "चगतल".

त चतचय कड फक र ग/ट कट P ट क यच पयत करत प

त रडवल आण

अस य ज सत व टत

तय च/ त/ -जर स "म झ

त. चतल दख/ल

त -व त/.

र -वर आय.ए.एस. ऑडफसर आ . अस -वर

-श/बव लय "- च चमळत . डदमत/ल द

- कर-च कर.

सगळ कड स ब/ थ ट." © लखक. य कथच सव

त,

कक लखक कड स4रणPत आ त.


टबल वर च

आल . चत-" पटक- उचल3- तnड ल ल वल .

"च-घ इथ3-. च-घ3- ज ." तय चय तnड3 - शबद फ4टल. चत-" चमक3- वर प ड ल". आज3ब ज3च/ प

द - चगर ईक" वळ3 -

यल ल गल/. "मल ड ळय सम र

-क यस त3. स ड3 - द

मल म झय अवसथवर." चत-" कप ख ल/ ठवल आण

- म/चय सवय/-" पसमधय

त घ ल यल गल/. "-क . भ/क -क य त4झ/ मल . आत त3 म झ/ क4 / म झ" वबल द यच/ आवशयकत ब ल वल"

त", तय म4ळ प3

म ग3- दई-, प प4न

. आण

म/ त4ल इथ

वबल म/ दई-. कस"

दई- म/च. त च

यस.

दई-. भ/क

स"पव आण

ज इथ3-.

तnड द खव3 -क स मल ."

त/ उठ3 - गल/. त टबल वर पडललय अरवट ख लललय डडशसकड आण

अरवट पय यललय च "कड बघत

तय ल सवत&मधय एक ववचचत प कळ च-म व टत

त.

झ लय स रख/

त/. तय च/ त"द भ"ग प वल/ त/, 'वबल आ 3 क ?'

ववच र यल आललय वटरम4ळ. तय -" एकदम वर बचघतल". ' " ' एव ढ" म

3 त प डकट क ढ3 ल गल . रसटJर" टच/ गद{च/ वळ

त/. वडट" गल ल क गललय प श/ उभ म कळ बसललय तय ल © लखक. य कथच सव

त, तय म4ळ बर च वळ

टक यल वटर आल

त ब 4 तक.

कक लखक कड स4रणPत आ त.


वबल दऊ- त ब र पडल आण

च-रदशप

रसतय वर-

च ल3 ल गल . र त/च स ड-ऊ व जत आल

त. शच-व रच/

र त. श र च त बरय प?क@ मधयवतA आण

उचचभ3 भ ग

झगमग ट -" न ऊ- च-घ ल प

चतथलय व त वर

त . त/ बद- म वसत/ -व त/,

त एक वगळ च -श

त/. तर

ईच/

णझ"ग! श4कव र आण

शच-व र र त/ तय भ ग च" ल वणय आण

त रणय ऊत3 ज त अस. अशय च तय र4"द र त/ पम/ ज डप/ र" ग त यत असत. प?शय च प ट व त. क सभय उचचभ3 तर क

रसटJर" टसमधय

"मधय र" गल उचचभ3 च?- करत. क

स र/श/ मधयमवगAय "स ठNच/ रसटJर" टस स धय रसटJर" टमर3- ब र पडल

त/.त अशय च

त . रसतय चय कडल

रसटJर" टसचय छत/व लय टबल-ख4चय असत. आत त

ख4चय च R य शज र-च च लल

त . पम/ य4गल 4 " च/

ळ3

आव ज तल/ क4जब3ज तय ल असवसथ कर यल ल गल/. तय -" शट चय णखश त3- ववलसच" प क@ट क ढल" आण

तय त3- एक

चसगरट क ढ3 - ओठ "मधय अडकवल/. पUटचय णखश त3क डपट क ढ3 - चसगरट चशलग वल/. च लत च लत त एक ज ग/ थ "बल . चसगरट आत श/ अरA

झ ल/ -व त/. त/ पम/

य4गल 4 "च/ क4जब3ज आत ऐक3 यई- श/ झ ल/ आक श तलय च "दणय "कड च-रदशप © लखक. य कथच सव

त/. वर

टक ल व3- बघत त

कक लखक कड स4रणPत आ त.


चसगरटच

ळ3 ळ3 प

तय ल श "तत ज

ख ल अस कश घऊ ल गल . आत व3 ल गल/

सगळय ग डय "च"च प डकRग -व त/, क र इथ3-

त/. त णजथ उभ

त". तय म4ळ चतथ वदळ अश/

ह सगळय ग डय मधयर त/ डक"व प टच र

आत चशर

तय .

र पतयक कश तय चय स"वद- ब थट करत

त . जय श "ततस ठN त रडपडत चमळ

र -व त/, प

त , त/ ह डककमर3-

कद चचत एक P भर चतल सपश3-

आलय गत -कक@च व ट यच". आत आल/

त/, स"वद- "च डदव

, चसगरट जश/ स"पत

ळ3 ळ3 म लव3 ल गल

द मधय एक वगळ च चत- ज ग]त आण

त , चतथ

त.

तय अस" व टत

त".

अच -क ग ड च दरव ज क4 /तर ठ कत"य अस"

तय ल ज

व3 ल गल". त भ - वर आल . सगळ भर P

रत

ओसरल . सम र/ भ"ग प वल/. अचतशय व?त गललय म-&णसथत/त तय -" चसगरटच" थ ट3 क चभरक वल" आण आव ज चय डदश-" प ड ल". एक प"चववश/च/ म4लग/ ग ड च/ क च आत3- ठ कत P भर क बघत र ड ल झ ल" आण

त/. त/ ग ड त अडकलय गत. उमशल

च उमज- . त द - चमच-ट" ड ळ फ डफ ड3 - फक त . मग चतच" क च ठ क " अज3- ज र त स4र उमश प4न

भ - वर आल . त चटक- तय

टj व र जवळ गल . त/ तय ल द र उघड यल ख3 © लखक. य कथच सव

करत

कक लखक कड स4रणPत आ त.

त/.


उमश चतच" च-र P

करत

पक श त चतच स वळ व

त . रसतय वरचय डदवय "चय वगळ च भ सत

-/टस. चतचय रख/व णजव /चय एकदम आप

त . - क@ ड ळ

लच ल/ च-रखत - च

इथ कश स ठN आल य ह च" तय ल भ -

आल". तय -" चटक- द र उघड यच पयत कल . प उघडत -व त". म

दर

ज च ईलड लJक -व त". ग ड वयवणसथत

इलकटJच-कल/ लJक झ लल/ फ ड " एव ढ च पय य

त/. म लक आलय चशव य क च

त . क चपचलकड3 - चतच" ब ल "

सपष ऐक3 यत -व त". तय -" चतल क य कर अस" ख4 -"च ववच रल". त/ सवत&च स?रभ?र झ ल/ द र" चक कल/, प

तय ल क

त/. तय -" च र ब ज3" /

च कळ- झ ल"

त". त

र वत पळत चतथलय एक रसटJर" टकड र वत गल आण तय "- झ ल पक र स "चगतल . चतथल च एक प रय बलड घऊ- आल आण

j कसJ

तय -" लगच लJक उघड3 - डदल".

-श/ब -" ग ड ल अल म -व त . त/ चटक- ब र आल/ आण

चत-" म कळ श स घतल . प रय चतथच घ4टमळत

त.प

तय -" जवळच सगळ प?स वबल तच डदलय म4ळ त

अवघड3 - उभ म

त . चतचय लP त आल" आण

चत-" 'सJर '

3 प रय च प?स वळत कल.

"सJर , ऍकचय4अल/ म झ" प डकट च र ल गल"य." त ओश ळ3 ख ट" ब लल . © लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


"इटस ओक. त4म असत "प

त4म

म झ/ मदत कल/त. म/ ग4दमर- मल

तर." अडकल त कश ?"

"ऍकचय4अल/ म/ ख3प दमल गjदरर" गच" क म

त" आण

त, डदवसभर कJलजमधय आत प ट{. म/ दम3- ग ड तच

झ पल. म झ/ चमतम"डळ कJलज त3-च -शत च-घ ल

त.

मल ववसर-च गल अस वत." "चल म/ च-घत ." त चतचय उतर च/

व ट - बघत

च ल यल ल गल . "त4म

इथ क4ठ?" चत-" चडकत

क4ठतर प ड लय स रख" व टल", प मड नय भर प3वA -

ऊ- ववच रल". तय ल चतल चटक- आठव- . "अ

क , र त/ म/ ग ड त अडकल

त, त4म

मल ब र क ढल"त." "ओ

बर बर. म/ अक ऊ"ट" ट आ

"ओ , स . कJनगjटस.

इथ. आजच जJई- कल"य."

म झय वडडल "चय च क"प-/च" ऑडफस

आ ." "गट. ओक मjडम, मल जर च/फ अक ऊ"ट" ट-/ कवब-मधय ब ल वल"य, म/ ज त ."

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


"ओक, प

पल/ज मल मjडम -क म

.3 म झ" - व अ-4वपय

आ ." "ओक. अ-4वपय ." "उमय , कसल सटप कल यस गडय . म -ल" त4ल ." "कमलश, आज म झय बदलय च/ र त आ . चतल कळ3 द चत-" क य गम वल"य. एक छ ट स मय4च-चसपल कचमशर आण

एक वबझ-स ट यक3- ह तल फरक कळल चतल ."

"ऑल द बसट गडय . आपल सगळ चमतम?त/ /प

यत त.

त4झय स "गणय वर- म/ सगळय "- ब ल वल"य." "बसट. आज सपशल/ अरम -/कड3 - डडझ ई- कलल स3ट म झय स ठN आण

अ-4च/ स ड भ रत तलय - मव"त

डडझ य-रकड3 - ब-वल/य. आण

दन

डडझ य-स

आ त

लग- त. सगळ सट स, स4परसट स झ ड3 - सगळ आ त. आजचय डदवस स ठNच कद चचत आठ वर म/ व ट प ड ल/य." "यस. त4झ आई-ब ब ?" "असत/ल ब र. ए-/ व त3

प4ढ. म झ/ म तव च/ थ ड क म

च-पट3 - म/ यत च."

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


अच -क बलjकबर व ज यल ल गल . तय -" उचल3- क - ल ल वल . "कमलश, त/ आल/य. म झय ररसपश-व लय ल म/ इ" सटकशडदलय

तय , तय च च फ -

त ."

"ओक. म/ बघ3- यत थ "ब." प चच चमच-ट "त कमलश र वत परत आल . "उमय ," त र प ट कत

त , त ब वरल

त.

"क य झ ल"?" उमश क ळज/त पडल . "पपप , त आपल अक ऊ"ट" ट आ बकफ सटचय वळ स "गत "क

- ?" अ-4 वडडल "-

त/.

?"

"त चसट ऑडफसल बसत - , स

मड नय "प3वA जJई-

झ ल य." "ओह , उमश! ब ईट बJय. डदवस-र त - बघत म - म ड3 क म करत , अस ररप ट आल य तय च . म4लग म -त/ आ , प4ढ ज ईल." चतचय च रय वर

लक" णसमत आल". "पपप , तय ल स ड तय

वग?रmमरल" ख3प च "गल" कळत"." © लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


P/रस गर "-/ -जर वर कर- चतचय कड प ड ल". "म

ज पपप , म/च द - त/-द जबरदसत/-" ज ऊ- तय ल

भटल. तस" तय चय म- त "प

-

य आण

अज3- क

य." त4ल एक म म4ल/ अक ऊ"ट" टमधय एव ढ क इ" टरसट!"

"पपप , त ख3प च "गल म4लग आ . ब क@ क

-

अज3-." "

अज3- अज3- क य ल वल"यस?"

"पपप , म/ एव ढ" च म

तय, क@ तय ल त4मचय

पणबलकश-मधय एडडट ररयल स ईडल चशफट कर . बघ क य कम ल करल त !" P/रस गर ववच र त पडल. पणबलकश- श र ब र

त". म

त इथ3- दर3 गल असत . एक दगड त द - पP/. प

सगळच फ स उलट पडल. उमश-" पणबलकश-मधय द -

वरR क ढल/ आण

सगळ टड चशक3- त श र त सवत&च"

पणबलकश- क ढ यल परतल . अ-4 तर तय चय पम त आक"ठ ब4ड ल/

त/. प

उमशच" लP फक सवत&चय

पणबलकश-मधयच सथ - श र त च-म तर

उद गपत/ म

त". प च वरR र ब3- तय -" सवत&च" एक कल". एक अचतशय पचथतयश अस 3 त उभय श र त पचसद

© लखक. य कथच सव

त.प

कक लखक कड स4रणPत आ त.


ण`य "बदल तय च/ असलल/ ववलP

अचलपत

तय चय बदलचय चच•च क यम ववरय तय च" क€त4क

दख/ल

त/. P/रस गर "-

त", तय म4ळच अ-4चय इचछ-4स र तय "-/

उमशचय आई-वडडल "श/ आण स खरप4ड उरकल

उमशश/ ब ल / कर- तय "च

त . अ-4 उमशचय

क र -"तर

वतच

त/. चतचय आ-"द ल प र व र उरल -व त . उमश आपलय वर पम करत उचच सथ - च आण स4र झ ल आण अ-4च

त/. तय त3-

त. त . आज उमश क यमच

त . अ-4 लग- प3

उमशचय ड कय त क

एनजJय करत

तर वगळ" च च ल3

कमलश घ बर घ4बर आल

त/. प

त". तश त

त.

"क य झ ल"? स "गश/ल लवकर." "अर, ग"रच/ ब यक ..." " " चतच" क य?" "अर त/... त/ -

ह सगळय त3- लग- -"तर म ग च-घल

आज त डदवस आल र

/व

अचत क म च उमशवर व ईट परर

त.प

अ-4च ववश स

, ह च/ चतल ज

य र..."

"क य?" उमशल घर य यच/च ब क@

त/.

"क य बरळत यस त3?" © लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


" य. म/ सवत& बघ3- आल आत . कनफम कर- आल य. त/ ग"रच/च ब यक आ , प "अर, प

त/, त/ -

य."

स4रश प4रर तम ग"रच आ

सवत& बचघतल/ " य र. प

- . लग-पवतक म/

त/."

त/, त/ -

उमश अव कw झ ल

य." त . थ ड वळ त ववच र त गढल .

"मल ग"रचय ब यक ल भट व" ल गल." "वड झ ल यस क य?" कमलश क ळज/त पडल . उमश-" एक फ - डफरवल . चमसस ग"र अ- ळख/ घर त जस" च ल व" तशय च च लत - कर -" द खवल", तय ख ल/त चशरलय . आण

सम र उमशल

प 3 - एकदम दचकलय .

"दचक3 -क . म/च ख ट" ब ल3- इथ ब ल वल" त4म ल . म झय रय स स3-" क

, म/च त च-र प प ठवल , क र

मल

तर फ र म तव च" ववच र यच"य त4म ल !"

"क य?" चमसस ग"रm- क "त4मच" आण

च कळत -व त".

चमसटर ग"रmच" लग- कर/ झ ल"? आण

तय "चय पड लय पत/ आ त क ? आण © लखक. य कथच सव

-

त4म

, तर तय "चय

कक लखक कड स4रणPत आ त.


पड लय पत/च" क य झ ल"?" ह ववचचत पश "चय सरबत/-" तय ग "गर- गलय . प उमशचय च रय वरच भ व प 3 - तय "चय ड कय त

मग ळ3 ळ3

पक श पड यल ल गल . "त4म

तच उमश क ?"

उमश लग-म"डप त उभ

त.प

तय चय ड कय त घ4मत

त. त आत3- प3

तय ल प4न

तय त कसल/ आ 4 त/ दत

त. सम र

त/.

त . डकतयक

व-क4"ड

त". प

त.

अ-4वपय ल तय च असवसथप -व त". त अज3-/ च4ळब4ळत

त.

तय . शज र सज3- अ-4वपय

त/. सवग तय चय प य श/ य

कjमर तय चय वर र खलल

आण

क लमडल

एकद त/च अस यतच/ भ व- घरत

तय चय ड कय ल म4ड " वळय बसल/

चमसस ग"रmच शबद

वत

त.कर

त . म"त चच र

अच -क तय ल सम र चमसटर आण

कळत

स4र झ ल"

त".

चमसस ग"र

डदसल. चमसस ग"रmचय च रय वरच भ व तय -" बचघतल म त त म"डप तच उठ3 - उभ र ड ल . सगळ कड क4जब3ज स4र झ ल/. अ-4वपय च वड ल, अ-4वपय , तय च आई-वडडल सगळच गडबडल. तय -" म4ड " वळय क ढलय आण © लखक. य कथच सव

अ-4वपय चय

कक लखक कड स4रणPत आ त.


ड ळय "त बचघतल". चतचय क य त लP त आल". तय -" म4ड " वळय चतचय

त त ठवलय आण

त सरळ दरव ज चय

डदश-" च ल यल ल गल . सगळच गडबडल. एकच गnरळ उड ल . उमश ब"गलय चय गटमर3- ब र पडल आण

तय -"

सवपथम आपल क ट क ढ3 - फकल . च लत च लत च तय -" ट य क ढ3 - ट कल आण

तय -" ररP ल

त कल . ररP

एक छ टय शय वबणलड" गसम र थ "बल/. तय -" ररP व लय ल प चशच/ - ट क ढ3 - डदल/ आण

स4ट - घत च त

वबणलड" गमधय चशरल . तय -" ब ह "च/ बट " स डवल/ आण 4 डतच तळमजलय वरचय घर च/ बल व जवल/. एक ब ह दम चमच-ट -" दरव ज उघडल . चतच/ -जर उमशवर पडल/ म त, त/ सतबर झ ल/. चतल कळतच -व त" क य च लल"य. "आत तर घश/ल?" आत चशर- त स फय वर बसल . "त4ल क य व टल", त3 मल भ/क दश/ल आण चतचय च रय वर फक पशचचन "त4झय बड

म/ घई-?"

त".

/-" मल सगळ" स "चगतल". त3 कस ऐ-वळ

लग- ल -क र डदल स आण © लखक. य कथच सव

मल श र यल च-घ ल/स. कक लखक कड स4रणPत आ त.


जय म4ळ त4झय च4लत बड ल वल" गल". प

/च" तडक फडक@ लग- ग"रश/

म/ श र स ड3 - गल

म झय आई-ब ब "- क

त,

- स "गत परत आल/स. आण

मड नय भर - म/ श र त परतल , तव प

जव

कळलय वर त3

म/ ख3प म ठ झ ल , तव

त4ल कळल" म झय वर

.

कक -

स "गणय च त3 च- य घतल स." त/ तय चय च रय कड प त

त/. आण

त चतचय ड ळय "त.

"सगळ च- य त3च घतलस - . मल स ड यच - करणय च

, आण

त3 समजतस तर क त च अस यप आज प4न

म झय कड परत - यणय च

प4न

तय ल ज

वत

चढत

त.प

त आण

आपलय

त . "म/ चतथ

टड, त4झय बदलच दर म- त ज गवणय च त आण

तय दर प ट , तय ईषय•प ट वर वर

आत ज

-व त , तर म झय बदल आण

तय .

त . त म- -"

आय4षय च च- य आप आप झ लल बघत पयत करत

! सवत&ल

?" तय चय - कप4डय फ4रफ4रत

तय रसटJर" टमधय बसल

त4झय बदलच/

, ग"रश/ लग-

वत"य, क@ त दर त4झय बदल त . म/ सवत&च च दर करत

तय प य/च म/ प4ढ ज णय स ठN र वत

त.

त , ज कर-

मल सवत&कड बघ यल वळच चमळ3 -य. र वत र वत म/ सगळ" चमळवल", आचलश - ग ड , घर, म गड म ब ईल, उ" च/ कपड, म ठय ल क "मधय ऊठबस, उ" च/ ल ईफसट ईल. प © लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


एव ढ" सगळ" ब ह आण

ल€डकक यश चमळ3 -

-व त , क यम एक ब चर ज

म/ स4ख/

/व म- क4रतडत र

यच/.प3वA

स ज कववतत3- चमळत असलल/ श "तत तय रसटJर" टमर3त3 उठ3 - गलय प स3- कर/

परत चमळ ल/ -

. आज

म झय लग- त म/ प णय स रख प?स खच कर- त4ल जळव यल च-घ ल

त खर , प

तय त म झ च

सवत&बदलच दर कम/ करणय च/ रडपड ज सत म झ"

यश

त3च भ/कत डदलय स रख" व टत"य मल . क र

ह सगळय ल त3च क र /भ3त आ स. पतयPप अपतयPप

त/. प डक"व

त4झय चम4ळ म/ आज जस आ , तस आ ."

त णजतक" ब लल , तय -"च तय ल थकलय स रख" व टत त -4सत च चतचय कड प त

त.

"त4ल म/ क य स "ग,3 तय स"धय क ळ त4झ प मल त4झय हदय च/ शकल" द खवत क ळ ज वपळवटत /व

त. त प 3 - म झ"

त. प

तय

पP द&4 खद यक

त/, क@ त4झय म डणय च" क र

त4झय द टलल सवर, त4झ/ वव-व / मल क -व त". प

वलल ड ळ

त". कJलज त त4झय आर र -" असलल/

म/, त4ल च म डत - प त ज

त".

म/च

त.

च स -

4 ळ" डदस3 द यच" -व त" त4झय सम र सवत&ल दब

मल .

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


र त/ ग द वर पडलय वर म/ ख3प असवसथ म झ प ठल ग करत आत मल प4न

त. त4झ ड ळ

त. त4झय चमठNतल/ त/ आश सक ऊब

कर/च चमळ

अच -कच मल झ ल/ आण

र -

,

भय व

/व

म झय म- -" ब ज3 बदलल/.

4 र अखख डदवस म/ क य कर पP कस" कर ह च दस ववच र त

त आण

शवट म/ एक अवववक@ च- य म4ळ

4 र अवववक@ च- य घतल . म/ घर त3- च-घ3- गल. म झय दस आई-वडडल "- , सगळय क4ट4 " वबय "- अवघड णसथत/त ढकल3-. प

वस4र -" चतचय क क -क क3"च/ म

वडडल "च/ ल ज र खल/ आण

ज म झय आई-

म झय ऐवज/ लग- ल उभ/

र ड ल/. इकड म/ त4झय घर प चल, तर त3 श र स ड3 - गलय च" त4झय आई-वडडल "कड3 - कळल". त3 त4झय घर आपलय बदल क

च स "चगतल" -व त"स,

तय "चय श/ ब लत - म झय

लP त आल". म/ तर तय P / क लमड3 -च गल

त. म/

एक च वळ डकत/ ज/व "- भरकटवल"

द&4 ख त

ट कल"

त". तय च ववम-सक अवसथत म झय म?वत /-" मल

आर र डदल . आई-वडडल "-/ आण

त" आण

म/

म ठय म- -" मल म फ कल"

ळ3 ळ3 प3वपद वर यऊ ल गल. त3 श र त परत

आलय च" मल कळल" -

.आण

यणय बदल स "ग यल ववसरल. आण © लखक. य कथच सव

कद चचत त4ल म झय अच -क द --त/-

कक लखक कड स4रणPत आ त.


4 दम 4 यल ल गल". म/ वर R / त4झ" - व दम आण

सरळ त4झय कडच य यल च-घ

रभररत झ ल

त. प

ववच र कल , क@ आज त3 चतथ आ स क र -

मग

म/ त4झय स बत

य.कद चचत म/च त4झय आय4षय ल ल गलल" ग

आण

प4न

तव

त4झय जवळ ज

" म

त.

ज त4झय यश तल

व ट म गणय स रख" व टल" मल . म/ क यमस ठNच एकट र कललय च4क "च/ भरप ई म यश कड बघ3- म/ ख4श र

यच" एव - ठरवल" 3 . द&4 ख ख3प

असश/ल ह ज

त", प

त4झय

यच. मग एक डदवस त4झय

स खरप4डय च/ ब तम/ व चल/ आण ढस ढस रड व"स" व टत

त". म/

त". प

P भर ख3प द&4 ख झ ल".

मग स वरल". त3 आ-"द त

/व-"च म- श "त कल". तय -"तर क

डदवस "प3वA वस4र त4झ/ लग-पवतक मल द खवत ठ ऊक -व त" क@ त3 त च आ स. प ड ळभर- प ड ल/. गलय क

त/. चतल

म/ त/ पवतक

डदवस "प स3- वतम -पत "मधय,

ट व वर सगळ कड यत असललय त4झय लग-सर ईचय ब तमय प 3 - मल डकत/ आ-"द द&4 ख "

त",

म झ" मल च कळत -

त आण ."

सगळ पचसद फक त4ल जळवणय स ठN

खज/ल

त म

इ" टरसट

त ."

डकत/

त/." त

ल . "मल ह लग- त फक एव ढ च

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


चतचय ड ळय "त3- अश3 गळत च- य म4ळ डकत/ ज ज

त. "म/ म झय एक अवववक@

"च/ आय4षय बदलल/ आण

4 वल" ह च/ क " - दख

इथ आल स आण

ग त/च -

य. प

डकत/ आज त3

सगळ" ब लल स. त4ल खर" स "ग,3 मल

प य णशत झ लय स रख" व टत"य." त/ भरलय ड ळय "-/ तय चय कड प त त प4ढ झ ल , तय -" चतच च र

त/.

त त घतल आण

चतचय

भ ळ ओठ टकवल. "अश3 ब प4ड अथक व त/, शबद "- - स4च क शबद

,

रवल ओठ "त क4ठ,

अथ ड ळय "व ट व

"

आज डकतयक वर R "तर तय -" प4न "मल ज आण

व"

क वय कल"

त".

त" त चमळ ल" उमश! त3 आल स आण

त4ल द घ "-

मल

रवलल त3 स पडल स. आत म त त3

परत ज !" "क य?" " य. ज/ च3क आठ वर प R 3वA म/ कल/, त/ त3 आज कर -क स. त4झय वर पम कर © लखक. य कथच सव

रय इतकय म

4 व3 स " - दख

कक लखक कड स4रणPत आ त.


-क स. म/ त4झय चशव य र

यल चशकलय आण

आठव / मल आय4षयभर प4रत/ल. प

ज/ चतथ म"डप त

त4झय ज णय -" क सळल/ असल, चतल त4झ/ गरज आ !" उमश चतचय ड ळय "त प त

त.

त/च

पjणकटकल च- य घऊ- तय ल त डल" च- य घऊ- सवत&च" लग- म डल" स4व मधय क ढ यल स "गत

त/, णज-"

त" आण

इम श-ल

त". त/च आज तय ल

त/.

उमश ररP त3- ब"गलय सम र उतरल . सगळ प 4

प "गल

त. उमश श "तचचत -" च लत ब"गलय त चशरल . डदव

ख नय तच म"डप

आण

अ-4च वडडल चच"त गसत च रय - बसल

तय "च" लP गल" प आण

त . म"डप शज र च तय च आई-वडडल

उमशच/ -जर अ-4ल श रत

तय ल अ-4 डदसल/. त/ अज3-/

चतचय ज गवर सतबर बसल/ क

तर ब ल

त. उमशकड त/.

व-क4"ड सम रचय

त/. चतच वडडल तय ल

र ह आर/ त ब लल .

"अ-4..." चत-" एकदम चमक3- तय चय कड प ड ल". चतच ववश सच बसत -व त . त/ उठ3 - उभ/ र ड ल/ आण

र वतच

तय चय जवळ गल/. त/ तय चय ड ळय "मधय प त © लखक. य कथच सव

त/

कक लखक कड स4रणPत आ त.


आण

त चमणशकल

सत

वबलगल/. आजवर कर/

त . आण

त/ तय ल एकदम

चत-" कल" -व त". तय चय

अ"ग वर एक ग ड चशरचशर आल/. त/ श "तत , जय स ठN त इतक डदवस रडपडत

त , णजल P भर फक सपश3-

आलय गत व ट यच" आत तय चय च 3 कड असलय च" तय ल ज

वत

त".

"सपश त3श स त3-

- कळ अस क4ठल क ड पडल, - कळ अस क4ठल क वय

सपश -श स पचलकडल

सफ4रल,

ब"र आज ज ज4ळल,

द - ज/व "च सवत"त अस अणसततव

मग -4रल."

-- सम प -लखक : ववद रर चभस . http://thebabaprophet.blogspot.com/

© लखक. य कथच सव

कक लखक कड स4रणPत आ त.


I Love hate stories  

लेखक : विद्याधर भिसे

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you