Page 1


cy y iụ o t ạ o c€rfiươnạ / ;

hfittf...................................................................... 7

cẽAưatUp 2 : s4 c niộiiạ. cũtỉỶ là qìấe m ơ............................17 cĩlJu«xnẹ 3: S aiyĩ........ ........................................................ 27 c€ỉiưanq 4 ; ^ tiá uở vácẠ n ạăỉĩ.........................................ỉ 7 ' Q iiim tiq 5 : cì% uởođến>................................................................45

c(?Jutơtưị 6 : f W đàn ếà tạ i tàm đau ắàtv ốà? .................... 60

cừ/uam y 7 : cjßafi tuai lili Iịéw........................................ 7 / c(?Jiươny 8 : ^£>ờĩiẹn ..................................................................81

'Ưhưcmtị 9; C(?ÁỞmột'nyàiyaếih V iởiại lbn &n................ 9 / ^.iumntị 10: 1ììqtrời 'ằếtvsato làm đau nọ ươi đến turór-....... .................................. /00 ^ỉueơnq / / ; cWiứtou4 yo u .................................. .............. I / I

((?fuemưị / 2: Lỏếlâm níuaiạ kỉĩàticỊ,ư\énấtn (jiữ ..........t z i Ưìucưtiq 1 3 : c) ( ñ n n ỉĩả n ỉỉỉìồ*u 7 (tơti t/iucuv

là sự cỉiọti tự a.................ị............................ 131

9SÍ«», S á c h C ó N g ự a ({?Áươtuf , s . M>^M<<n (IC I'«u ......................... .

.............. 152

cC'íutưtuị lờ : cJ j ả ì mật............................................................ IỐ2


N hững bước chân nhẹ nhàng thanh thoát vẫn điểm tình sải bư ớc trên hành lang dài cùa toà án thành phô'. Gia Hiên khó khăn lắm mới có th ế ép bán thân giũ được nét cười trên khuôn mặt đẩy mệt mỏi. Cỏ ngáng đầu nhìn bầu trài, đột nhiên cảm giác mình giống một chú chim bị bt? gãv cánh, không thê nào bav lượn được nữa. Cười khẩy, cô tự nhủ: "Chi là mat di một con chó thôi mà. Sao phải phiền lòng!" nhưng cảm giác chua xót vần dáng lên tới tận hốc mắt. Thật lòng rất đau! Hai tuẩn trư ớ c... Khó khăn lắm c.ia Hii*n mói Hành ra ill rực ngày thứ sáu rá một nử bá

Sách c ỏ

Ngưa

ho cô là g rõ tén

là Hạnh Nguyễn: ?


ry 'â/ì n /7/ỉsứ rly â / - Xin chào. K h ôn g biết tôi có thê giú p gì ch o chị? G ia H iên lịch sự cười đ áp l ạ t cô chạm rãi nói: - M ình kết hỏn đã bốn năm n h ư n g vẩn chư a có con nên m uốn đ ến kiếm tra xem có vấn đ ể gì hay k hông. H ạnh N gu vễn khè trẩm tư và dịu d àn g đ áp lại: - H iện nay, n h ũ n g trư ờ ng hợ p k ết hôn sau m ột thời g ian đài m à ch ư a có con k hông cò n hiếm gặp. Vấn đ ể này có th ế là d o ngưừi ch ố n g hoặc ngư ờ i vợ, cù n g có thó là ở cả hai. C hị đã đ ến đây thi trư ớ c tiên hãy làm kiếm tra tổng th ế rối sau đ ó nói với an h nhà đến đáy đ ế ch ú n g tói kiếm tra tiếp. C òn g iò thì tôi chư a nói trư ớc đ ư ợ c gì! G ia H ién khẽ gật đáu rối theo H ạnh N guyễn đi làm xét n g h iệm . N ăm nay cô 27 tuổi. C ô và anh yêu nhau từ thời cò n đi h ọ c cô vốn là sinh viên xuất sắc trư ờng Luật cò n a n h là thú khoa đầu vào của H ọc viện Tài ch inh. Bốn năm yéu nhau , nhiêu ngư ời cho rằn g tin h VCU s in h v iê n sẽ scVirt tan đ à n x ẻ n g h é . Ai đ ó

đà nói: "T in h yêu sin h v iên như hai con cà o cào, sau trận m ưa rào con nào vê n h à con n ấ y ". N hư ng an h và cô vừa ra trư ờ n g đà nắm tay nhau tới C ụ c D án chính đăng ký kết hôn. Hai bén gia đình đểu ở cũ n g m ột thành p h ố và s á m b iết chu v én tình của đôi tré nên

rất hài lò. S á c h C ó N g ự a

ngọt ngào.

N hư ng m ,

án g n g ừ n g

phan nàn vể v iệc trông m o n g cháu bó' và ch o n g cô cũng ư ớc ao có m ột đứa trẻ s ớ m tối é a. K h ón g phải 8


L ệ T l m l-í-ui^ểìì cô không cổ gắng mà là vấn đe nằm ờ đâu thì chính cô cùng không tài nào biết được! Buỏi tối, nhân lúc chồng đang ngoi xem tivi, Gia Hiên bé hoa quã ra cho anh rồi gượng gạo nói: - Hỏm nay em đên bệnh viện. Khè nhíu mày, Hãi M inh liếc sang cô rối hỏi: - Em có chỗ nào thấy không khoẻ sao? Ngổi lại gan chong, có ngã đáu vào vai anh rồi khẽ nói: - Anh à, minh cưới cùng láu rối mà vẫn chua có gì nên em mói đen viện kiêm tra xcm sao. - Vậy à? Tùy em . Em thấy th ế nào tốt nhất thi hây làm vậy đi. Nói rối anh đứng dậy bư ớc về phía phòng làm việc tới tận khuya. Mai ch ừ "tu ỳ em " của anh khiên Gia Hiên cam thây vô cùng mất mát. Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ dùng những từ khiến người khác tổn thưcrng như vậy. Hav nói chính xác hơn, anh giừ đã khác rá't nhiểu. Gia Hión vẫn nhớ nhu in thòi kỳ hai năm sau khi cưcri, dù cóng việc có bận đen đâu thi người đàn ông cùa cô cũng cố gang vê nhà ăn cơm tối. Thậm chí có phải đi công tác thì anh cũng tranh thủ đi lại trong ngàv. N h u n g hai năm

trờ lại đây, căn nhà ngày một lạnh lẽo. Hoá ra, thiếu

h m(,!’-của‘ SóchCớNgưo một họ gia c ^ •

lát khóc

nhung cô lại tụ an ủi răng chổng mình rất bận. Quá 9


đúng là vậy! So tien anh kiếm duợc tv lệ thuận với số thài gian anli không thố về nhà. Không dưứi một lán anh nhắc cô bỏ việc ỏ toà án rói ỏ nhà anh nuôi cùng được. Nhũng lúc như vậv, cô chi cười rồi trách khéo anh! Neu không đi làm thi thật sự cô không biet phái làm gì? Cám giác sẽ chẳng khác nào một người vó dụng. Gia Hiên biê't những tháng cuối nảm cóng việc ở cơ quan nào cũng đều bận cá, ớ ngân hàng lại càng chất đống, nhung nhìn chòng nhu đang bị vắt kií*t sức lao động, cô thấy lòng xót xa. Không phải tảng ca thì cũng là cóng tác biền biệt. Cả tháng nav anh mới vé nha ăn dược bủa com do cô nấu. De được nhin thấy chổng hãng ngày thật chảng dễ chút nào. Hoá ra, làm vợ một người dàn ỏng thành đạt không cỏ gì là sung sướng! Một tuần trước... Lau dọn căn bếp rỏi bước trỏ ra phòng khách, Gia Hiên thoáng ngạc nhién khi không thây anh ngồi xem ti vi nhu mọi khi. Không biết chóng đang nghĩ gi nhung có thấy thinh thoảng khuôn mặt anh khè nhăn lại. Thấy cô bưức ra, Hải Minh đua tay vé hướng dối diện rỏi lén tiéng: "Em ngoi xuống dáv! Anh có chu vện cân nói với em !" Có chút bất an, nhung kinh nghiệm nghê nghiệp dà dạy cô phải luôn giũ được vẽ bình tĩnh trên khuỏn mật. Im lặng, chò đợi. Cuối cùng, chồng cô cũng mó ông?" I do. Khó khăn lắm cô mới lên tiếng: fo

m ngàn lý


Lệ ' i Tiu U-u^ển - Anh... phạm tội tham ô hay là có bệnh giấu em? Anh cúi đẩu, giọng khàn đặc: - Anh... anh đã có người khác. Có ấy, có ây... đã có con với anh! Phần nộ, cav đắng và chua xót. C ố giũ cho nước mắt không rơi ra, Gia Hiên ngáng đẩu nhìn lên tràn nhà. Ảnh mắt cô hàn lên những tơ máu đỏ, khoé môi khè cưỡi. Cô nói: "C huvện này từ bao giờ?" Khuôn mặt diến trai cúa người dàn ỏng vân cúi gằm xuống. - Hai năm trước... Dứa trẻ được gân m ột tuổi rỏi... Thật xin lỗi cm ! Em cứ mắng chửi anh đi. Em yêu cẩu gì anh cũng chấp nhận. Chi xin em...! - Anh yên tâm. Thú tục cứ đ ế em lo, dù sao em cũng có ít nhiều kinh nghiệm vài năm trong ngành. Có không nhớ nổi những gì đã diễn ra sau đó, chi nhớ được một điểu duv nhất là ngày hôm nay, cô đã được tự do. Mà không, phải là cô trà lại tự do cho anh ta mới đúng. Khó khăn đê bước chán trên con đuòng quen thuộc vể nhà, đấu cỏ choáng váng. Căm giác mình có the ngã xuống bất cú lúc nào nhtmg Gia Hiên vẫn gượng gạo bước. Chi là ly hôn thôi mà, có lá gì! l)ã tung you nhau đây ngọt ngào vã hạnh phúc, vêu như ngờ nguời đó là duy nhất trên cuộc

đòi nãy nhu 5 ó c h C ó N g ư a

Uhuý

tinh đẹp lur Cay đắng! 11


•/ *

ỹ *

> ;

- X ' /X

X

y * y*CX ’ ‘í V • V Ạ ■' V Y t V " ....K h o ả n h k h ắ c anh rờ i xa Y e s te rd a y cũ n g là lú c em đ ặ t ch â n b ư ớ c đ ế n . N h ữ n g co n đ ư ờ n g c h ư a bao g iờ là q u á rộ n g , có th ể c h ú n g ta đã từ n g lư ớ t qua n h a u mà văn k b ô n g h ay. Em n h ư một n ố t đàn kh ô n g có c á c h n ào th o á t ra n ổ i b ản Đ ịn h M ện h b uồn th ư ơ n g của B e th o v e n . A n h b iế t kh ô n g ?E m đã từ n g sống m ột c u ộ c sổ n g vô c ù n g n g ọ t ngào và h ạn h p h ú c . N h ư n g đ ờ i n g ư ờ i đ iẻ u g ì sẻ lầ m ăi m ãi đ ây? H ay đ ó c h ỉ là p hù du tô n tại tớ i m ột p h ứ t g iâ y nào dó? N g ư ờ i đàn ông em yêu th ư ơ n g rờ i xa n h ư m ột g iấ c m ơ , c u ộ c hổn n hân n h iề u n g ư ờ i m ơ ư ớ c b ỗ n g c h ố c t r ở th à n h m ột kh o ả n g t r ờ i sụp đ ổ . T rố n g rô n g . Em t r ở th à n h kẻ trắ n g ta y v ớ i trá i tim v ỡ d ầ n . N ư ớ c m ắt có th ể đã rơ i rất n h iề u , c a y đắng và m ặn ch á t n h ư n g m ọi c h u y ệ n rồ i c ủ n g sẽ là hôm q u a . Ngày em b ư ớ c ch â n vào Y e s te rd a y là m ột n g à y m ưa tâm tả n h ư m ột n g ư ờ i c h ạ y trố n n ỗ i đau cấ n tìm m ột h ơ i ấm đ ể d ừ n g c h â n . T á c h c a fe kh ô n g làm lò n g n g ư ờ i b ớ t lạ n h , n h ư n g n h ữ n g ngày sau đ ó , từ n g câu c h ữ c ủ a a n h k h iế n em rất ấm lò n g . Du lú c này anh kh ô n g th ể n h ìn th ấ y em n h ư n g hãy tin rằ n g , em đang n g h iê n g m ìn h cảm on a n h , cảm ơ n a n h - m ột n g ư ờ i d ư n g th ân th u ộ c !

V

/*

>•

\/ ỵ\.

y\

* A

\** N / • V/ /v .. A A

\ * ML*

VV102: Lần Nữa Lại Yêu - Lệ Thu Huyền  

Có một thời Gia Hiên từng tin rằng, Hải Minh đã khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, để rồi sau bốn năm hôn n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you