Page 3

Giấc mộng Diva Tôi đang trong tâm trạng có vấn đề. vấ n đề chỉ đơn giàn thôi, lẽ ra cũng không nên bàn, nhưng khi trà dư tửu hậu, như đang lúc này đây, đem tâm trạng của mình ra trước bàn dân thiên hạ để mong được sẻ chia, mong được hầu chuyện m ọi người, nhưng xin đừng nghĩ tôi nhục dục. Tôi có thói quen mê m ẩn nhìn rốn của ngưòi con gái, tôi cho đó là tuyệt tác của tạo hoá. Dù lồi hay lõm thì rốn nào

5

TR726: Bàn Tay Hình Trăng Khuyết - Lưu Thành Tựu  

Bàn tay hình trăng khuyết là tập truyện ngắn gồm 16 truyện của Lưu Thành Tựu. Là những câu chuyện về sự chuyển biến của con người từ một vùn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you