Page 2

Mue lục Giấc m ộng Diva....................................................... 5 Cửa s ổ ...................................................................... 15 Chứng minh nhân dân của m á........................ 23 Miền ký ứ c ............................................................. 29 Ẩu ơ... tình bậu...................................................... 37 Mịt mò nơi xa lắc..................................................47 Đêm văn nghệ ở xã............................................... 57 Đồng Bàu Bèo........................................................ 63 Có bầu......................................................................73 Mày hả bưởi............................................................81 Nơi gốc si, bầy chim sâu biến m ất...................93 Giọt nước mắt muộn m àng............................. 103 Vết nứt ở chân tường........................................ 109 Bánh thánh...........................................................119 Chia đất................................................................. 129 Bàn tay hình trăng khuyết................................139

TR726: Bàn Tay Hình Trăng Khuyết - Lưu Thành Tựu  

Bàn tay hình trăng khuyết là tập truyện ngắn gồm 16 truyện của Lưu Thành Tựu. Là những câu chuyện về sự chuyển biến của con người từ một vùn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you