Page 1

HƠN 5 TRIỆU BAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH VỚI HƠN 20 NGÕN NGỮ

<T>

%

*

45 GIÂY, TẠO NÊN THAY ĐỔI T H Ấ U H I Ể U T I Ế P T H Ị MẠ NG LƯỚI

DON FAILLA NHA XUẢT BÀN TRẺ


CHƯƠNG 10: Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn Số 9 Động Lực và Thái Độ

87

CHƯƠNG 11: Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn Số 10 Ngũ Giác Tãng Trưởng CHƯƠNG 12: Quay Lại Trường Học

99 103

CHƯƠNG 13: Chơi Với Các Con Số Vì Lợi ích Công Việc

113

CHƯƠNG 14: Những Buổi Đào Tạo Kinh Doanh và Các Buổi Họp Hàng Tuán CHƯƠNG 15: Các vấn Đề Quan Trọng và Giải Đáp

121 131

CHƯƠNG 16: Vì Sao 9 0% Dân Số Nên Tham Gia Tiếp Thị Mạng Lưới

141

CHƯƠNG 17: Tầm Nhìn vé Phong Cách Sống và Sự Lãnh Đao CHƯƠNG 18: Hãy Để Các Công Cụ Lên Tiếng

Phụ lục 1:

149 159

Cách Sử Dụng Huy Hiệu Làm Chù Cuộc Đời và Các Công Cụ 4 5 Giây Khác

Phụ lục 2:

177

Làm Thế Nào Xây Dựng Được Doanh Nghiệp Tiếp Thị Mạng Lưới... M ột Cách Vui Và Nhanh Nhắt!

183


CHƯƠNG 1 Giới th iệ u về Tiếp Thị Mạng Lưới

TIẾ P T H Ị MẠNG LƯỚI là n g àn h k in h d o an h p h át triển n h a n h n h ất, tuy n h iên ngày n ay có rất n h iề u sự n h ầ m lẫn về n gàn h kinh d o an h nùy. N hiều người x e m đây n h ư m ộ t h iệ n -tư ợ n g -c ủ a -n h ữ n g -n ă m -ch ín -m ư ơ i. H ãy tin tôi; nó cò n p h á t triể n x a h ơn nữa. H iện n ay h ơ n 2 0 0 TỈ ĐÔLA h àng h óa và d ịch vụ đư ợc đưa ra th ị trư ờn g h à n g n ăm th òn g qu a c á c cò n g ty d ạn g này. HÃY D È CHỪNG T IẾ P TH Ị MẠNG LƯỚI ở th ế ki 21! M ụ c đ ích củ a cu ố n sá ch n à y là m u ố n là m ch o bạn , người đ ọ c, th ô n g qu a c á c m in h h ọ a và ví dụ, h iểu được bản c h ấ t T iếp T h ị M ạn g Lưới th ự c ra LÀ GÌ và c á i gì KHÔNG PHẢI T iếp T h ị M ạng Lưới. C hú ng tô i cũ n g chỉ ch o b ạ n c á c h trìn h b ày h iệu q u ả về T iếp T h ị M ạng Lưới để người k h á c hiểu. T ừ n ăm 1973, tôi dã đú c k ết đ ư ợc c á c “Bài H ọc T rên C h iếc K h ăn Ả n” và cu ố n sá ch n ày đ ư ợc dựa trẽn c á c bài h ọ c đó. T ô i đã th am gia T iếp T h ị M ạ n g Lưới ở n h iề u m ứ c độ từ n ă m 1969. C uốn sá ch n ày b a o g ồ m 10 b à i h ọ c đú c kết từ đó đ ến nay.

13


4 5 giây

tạo nén thay đối

Trư ớ c khi đi vào ch i tiết củ a "1 0 Bài H ọc T rên C h iếc K hăn Ả n”, hây ch o phép tôi trả lời m ộ t trong n hữ ng câu h ỏi phố biến n h ất, và có th ể là câu hỏi cản bản n hất tro n g c á c câ u h ỏi: “Tiếp T h ị M ạng Lưới là gì?”. C âu hỏi này thư ờng được đặt ra vì ch ú n g ta vẫn hay m an g trẽn người m ộ t th ứ “cô n g tắ c ”. Hăy ch ia n h ỏ vấn đề ra n hé. T iếp T h ị đơn giản ch í có nghĩa là ch u y ển h àn g h ó a h o ặc d ịch vụ từ nhà sản xuất h o ặ c nhà cu n g cấp đ ến người tiêu dùng. M ạng Lưới đề cậ p đến m ột h ệ th ốn g tướng thưởng ch o n hữ ng người đã tạo n èn sự d ịch ch u y ển h àng h óa h o ặc dịch vụ đ ến nơi cần chúng. L oại h ìn h n à y p h đ biến đến nỗi những kiểu kinh doanh b ấ t họp pháp th eo h ìn h kim tự tháp và cá c h ệ th ốn g ph ân phối dày ch u y ền (ch ain d istribu tio n sch em es) h o ặ c thư dày ch uyền (ch ain -letters) cũ ng tự nhận m ìn h là T iếp T h ị M ạng Lưới. Nó dẫn đến m ộ t điều đáng b u ồ n là m ặ c dù phi lý, n h iều cô n g ty T iế p Thị M ạng Lirới m ới ra đời đã không dám sử dụng tên gọi phổ biến củ a m ìn h là T iếp T h ị M ạng Lưới h o ặc T iế p T h ị Đ a c ấ p nữa. T h ự c ch ấ t ch ỉ c ó ba phương pháp căn b ản để phân phối h àng hóa. (Đưa lèn ba ngón tay khi bạn nói đến đây). 1) BÁN L Ẻ - T ô i c h ắ c rằng ai trong ch ú n g la cũ n g đều rất q u en th u ộ c với hình th ứ c bán lẻ này. Cửa h àng th ự c ph ẩm tươi sốn g, tiệm th u ố c tây, cứ a h àng

14


D on Failla

b á ch hóa. D en cú a h án g vá m u a th ú gi dó goi la m ua lé. 2) BÁN HÁNG T R U C T IE P - th u ó n g (n h u n g k h ó n g phái lu ón luón) b a o góm n gán h háng báo h iém , dung cu nhá b ép , tu d ién b ách khoa, v.v... Fuller Bush, Avon Lady, n h ü n g búa tiéc gia dinh T u pperw are, v.v... lá mc)t so vi du ve b án h áng truc tiep. 3) TIE P TH ! MANG LUÓI - Dáy lá ch ü dé ch ú n g ta sé tháo luán trong cu o n sách náy. Loai hinh kinh d oanh náy sé k hón g lán l£n vói hai loai hinh kinh d oanh néu tren, d ác b i¿t lá vói phuong th ú c Bán Háng T ru c Tié'p. T iep T h i M ang Luói th u óng bi n hám lán vói h in h th ú c náy. Loai hinh kinh d oanh th ú 4, thinh th oán g cu ng d u gc liC‘t váo danh sách (dua ra n gón tay th ú 4), lá nhü ng DON DAT HÁNG T U XA. D o n Düt H áng T ú X a có th é lá m ót lo.ii h in h Tiep T h j M ang Luói, nhu ng ph án lán thupc ve linh vuc Bán H áng T ru c Tiep. Loai hinh th ú 5, th u óng gáy n h ám lan vói T iep T h i M ang Luói, tói dá dé cáp ó tren, dó lá BÁN HANG KIM T i ; THÁP. S\r thát lá. CÁC PHLTONG TH Ú C BÁN HÁNG DANG KIM T U THÁP lá BÁT HQP PHÁP! M ót trong n hú ng ly do kliien nó bá't hí.rp pháp lá vi nó khóng có s u luu chuyén háng hóa h o ác d jch vu hop 1^. Néu h áng hóa khóng dugc luu ch u yén , ban có n ch án g thé gpi nó lá

15


4 5 giây

tao nên thay đổi

“T iếp T h ị", ch ứ n ó i gì đ ến “T iếp T h ị M ạng Lưới"! G ọi là M ạng Lirớỉ h o ặ c Da c ấ p thì có th ể, n hư ng T IẾ P TH Ị thì HOÀN TOÀN KHÔNG!!! Phần lớn n hữ ng sự từ ch ố i m à người ta thư ờng đ ặt ra để n é trán h việc th am gia vào T iếp T h ị M ạng Lưới là vì họ k h ô n g p h â n b iệ t được sự k h ác n h au giữa b á n h àng th e o ph ư ơn g pháp T iếp T h ị M ạn g Lirới và B á n H àng T rự c T iếp . Đ iều này có th ể hiểu đư ợc vì p h ần lớn c á c cô n g ty T iế p T h ị M ạng Lưới n ổ i tiếng th u ộ c H iệp H ội Bán H àng T rự c Tiếp. Có lẽ b ạ n xem ch ú n g n h ư n h ữ n g ch ư ơn g trìn h bán h àn g g ỏ -củ a-từ n g -n h à, do lần đầu tiên bạn tiếp x ú c với ch ú n g là khi m ột n h ân viên phàn p h ối gõ cử a n h à và bán h àn g ch o bạn . Có m ộ t vài đ ặc đ iểm giúp p h ân b iệt cá c cô n g ty Tiếp T h ị M ạng Lưới với cô n g ty Bán Lẻ và Bán H àng T rự c T iếp . Sự k h á c b iệ t lớ n n h ấ t là: tro n g T iếp T h ị M ạng Lưới, b ạn làm việc ch o ch ín h m ình - CH Ứ KHỔNG PHẢI CHỈ M ÌNH BẠN LÀM VIỆC. B ằn g cá c h làm việc ch o ch ín h m ìn h , b ất ké bạn làm việc ớ n h à hay ở ngoài, b ạ n được liệt vào d an h sách GIẢM TH U Ê. C uốn s á ch này sẽ k h ố n g n ó i đến c á c lợi ích về th u ế. H ầu h ết m ọi người đều c ó th ể tìm h iểu điều này từ n h àn viên k ế to án h o ặ c đ ọ c s á ch đ ể b iết th êm . Khi làm việc ch o ch ín h m ìn h , bạn m ua sỉ từ cô n g ty m à b ạ n dại diện. Đ iều này n gh ĩa là b ạ n có th ể (và nên)

16


D o n Failla

tiêu dùng n h ữ n g sản p h ẩm n ày ch o b ả n th â n . N hiều người lú c đầu th am gia cù n g ch i vì lý do này, để được m ua sỉ. Và n h iều người trờ n ê n "n g h iêm tú c ”. Bới vì bạn c ó th ể m u a sản p h ẩm với GIÁ s ỉ, b ạ n có th ể, nếu m u ố n , b á n c á c sản p h ẩm n ày với GIÁ BÁN LẺ và kiếm lời. Đ iều gày n h ầ m lẫ n lớn n h ấ t tro n g T iếp T h ị M ạng Lưới là b ạ n PHẢI b á n lẻ để th à n h cồ n g . C hu yện bán lẻ rất c ó ý n gh ĩa và điều này k h ô n g n èn b ỏ qua. N hiều ch ư ơn g trìn h yêu cầu bạn p h ải đ ảm b ả o d o an h số bán lẻ đ ể được n h ận tiền thưởng. Bạn có th ể b á n lẻ nếu m u ố n h o ặ c b ạn p h ải tu ân th eo c á c y êu cầ u củ a ch ư ơ n g trin h cụ th ể m à b ạ n th am gia, n h ư n g để k iếm đ ư ợ c n h iều tiề n - th à n h cô n g th ậ t sự, b ạ n phải xây dựng m ộ t tổ ch ứ c. D IỀU QUAN TRỌ N G : hãy để ch u y ện b á n h à n g củ a b ạ n là kết qu ả tự n h iên củ a việc xáy dự ng h ệ thống. N hiều nguời th ấ t bại vì h ọ c ố làm th eo cá c h k h ác - h ọ c ố xây dựng hộ th ốn g bàn g cá c h đẩy m ạ n h v iệ c b á n hàng. Khi đ ọ c Bài H ọc T rê n C h iếc Khăn Ản về sau , b ạ n sẽ h iểu rỏ h ơn đ iều này. T ừ “b án h à n g ” gợi lên h ìn h ản h tiêu cự c tro n g đầu cú a 9 5 % người đối d iện . T ro n g T iếp T h ị M ạng Lưới, b ạ n khôn g cần phải “b á n ” sản p h ẩm th eo n gh ĩa th ô n g thường. T u y n h iê n , SẢN PHẨM PHẢI DƯỢC LƯU CH U YỂN , nếu không thì không ai, k hôn g ai cả, kiếm đ ư ợc tiền . T ô i định n gh ĩa b án h àn g là "gọi đ iện ch o người lạ và c ố b á n ch o h ọ th ứ gì đó m à h ọ k hôn g m u ố n , cũ n g k h ô n g c ầ n .” T ôi

17


BAN DANGTRÓNG0010IÉU Gl? • Lai thém mót näm háu nhucháng códip nghî ngoí?

• Lai thém mót ngáy phái có thúc giác khi dóng hó reo? • Lai thêm mot ngáy phái mang con di gCfí? • Lai thém mót r>gày làm công cno ngüói khác? • Laithém m ótngáykhóngobéngiacíinh? • Lai thém mot ngáy lo sochotitong lai? NHlTNG BAN CÓTHETRÓNG001OIÉU Gl? • Où tién bac va thófi gian cho nhúng dip ngh¡ ngoi! • Thút giác vói cá¡ nhm mói mé vé cuóc sóng! • Luón luón duoc chúng kién cánh con minh ión lén! • Ngang cao dáu kiéu hânh khi tu m inh làm chú! • EXithói gian óbéngiacfm h minh! • T ^n énnhüngkého^chthuctéchotuonglai!

Don và Nancy Fallía dá cúng ntau rao ra mót he thóng cóng cu dáo tao xáy dung mang luói hoan chinh. Chi tír 4 nhà phán phói ban dáu, trong chua dáy 16 nám ho da có hon 800.000 nha phán phói o tuyen duoi, va mói tháng lai có thém khoáng 3.000 nguóí mói tham gia. f £ thóng cúa ho thát si/ mang lai hiéu quá!

ISBN 9 7 8 - 6 0 4 -

1- 05232-1

45 Gíáy tao nén thay <tói

934974 G iá :

12764:

64.000 d

TR718: 45 Giây Tạo Nên Thay Đổi: Thấu Hiểu Tiếp Thị Mạng Lưới - Don Failla  

Tiếp thị mạng lưới là ngành kinh doanh đang phát triển nhanh, tuy nhiên ngày nay có rất nhiều sự nhầm lẫn về ngành kinh doanh này, đặc biệt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you