Issuu on Google+

HƠN 5 TRIỆU BAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH VỚI HƠN 20 NGÕN NGỮ

<T>

%

*

45 GIÂY, TẠO NÊN THAY ĐỔI T H Ấ U H I Ể U T I Ế P T H Ị MẠ NG LƯỚI

DON FAILLA NHA XUẢT BÀN TRẺ


CHƯƠNG 10: Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn Số 9 Động Lực và Thái Độ

87

CHƯƠNG 11: Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn Số 10 Ngũ Giác Tãng Trưởng CHƯƠNG 12: Quay Lại Trường Học

99 103

CHƯƠNG 13: Chơi Với Các Con Số Vì Lợi ích Công Việc

113

CHƯƠNG 14: Những Buổi Đào Tạo Kinh Doanh và Các Buổi Họp Hàng Tuán CHƯƠNG 15: Các vấn Đề Quan Trọng và Giải Đáp

121 131

CHƯƠNG 16: Vì Sao 9 0% Dân Số Nên Tham Gia Tiếp Thị Mạng Lưới

141

CHƯƠNG 17: Tầm Nhìn vé Phong Cách Sống và Sự Lãnh Đao CHƯƠNG 18: Hãy Để Các Công Cụ Lên Tiếng

Phụ lục 1:

149 159

Cách Sử Dụng Huy Hiệu Làm Chù Cuộc Đời và Các Công Cụ 4 5 Giây Khác

Phụ lục 2:

177

Làm Thế Nào Xây Dựng Được Doanh Nghiệp Tiếp Thị Mạng Lưới... M ột Cách Vui Và Nhanh Nhắt!

183


CHƯƠNG 1 Giới th iệ u về Tiếp Thị Mạng Lưới

TIẾ P T H Ị MẠNG LƯỚI là n g àn h k in h d o an h p h át triển n h a n h n h ất, tuy n h iên ngày n ay có rất n h iề u sự n h ầ m lẫn về n gàn h kinh d o an h nùy. N hiều người x e m đây n h ư m ộ t h iệ n -tư ợ n g -c ủ a -n h ữ n g -n ă m -ch ín -m ư ơ i. H ãy tin tôi; nó cò n p h á t triể n x a h ơn nữa. H iện n ay h ơ n 2 0 0 TỈ ĐÔLA h àng h óa và d ịch vụ đư ợc đưa ra th ị trư ờn g h à n g n ăm th òn g qu a c á c cò n g ty d ạn g này. HÃY D È CHỪNG T IẾ P TH Ị MẠNG LƯỚI ở th ế ki 21! M ụ c đ ích củ a cu ố n sá ch n à y là m u ố n là m ch o bạn , người đ ọ c, th ô n g qu a c á c m in h h ọ a và ví dụ, h iểu được bản c h ấ t T iếp T h ị M ạn g Lưới th ự c ra LÀ GÌ và c á i gì KHÔNG PHẢI T iếp T h ị M ạng Lưới. C hú ng tô i cũ n g chỉ ch o b ạ n c á c h trìn h b ày h iệu q u ả về T iếp T h ị M ạng Lưới để người k h á c hiểu. T ừ n ăm 1973, tôi dã đú c k ết đ ư ợc c á c “Bài H ọc T rên C h iếc K h ăn Ả n” và cu ố n sá ch n ày đ ư ợc dựa trẽn c á c bài h ọ c đó. T ô i đã th am gia T iếp T h ị M ạ n g Lưới ở n h iề u m ứ c độ từ n ă m 1969. C uốn sá ch n ày b a o g ồ m 10 b à i h ọ c đú c kết từ đó đ ến nay.

13


4 5 giây

tạo nén thay đối

Trư ớ c khi đi vào ch i tiết củ a "1 0 Bài H ọc T rên C h iếc K hăn Ả n”, hây ch o phép tôi trả lời m ộ t trong n hữ ng câu h ỏi phố biến n h ất, và có th ể là câu hỏi cản bản n hất tro n g c á c câ u h ỏi: “Tiếp T h ị M ạng Lưới là gì?”. C âu hỏi này thư ờng được đặt ra vì ch ú n g ta vẫn hay m an g trẽn người m ộ t th ứ “cô n g tắ c ”. Hăy ch ia n h ỏ vấn đề ra n hé. T iếp T h ị đơn giản ch í có nghĩa là ch u y ển h àn g h ó a h o ặc d ịch vụ từ nhà sản xuất h o ặ c nhà cu n g cấp đ ến người tiêu dùng. M ạng Lưới đề cậ p đến m ột h ệ th ốn g tướng thưởng ch o n hữ ng người đã tạo n èn sự d ịch ch u y ển h àng h óa h o ặc dịch vụ đ ến nơi cần chúng. L oại h ìn h n à y p h đ biến đến nỗi những kiểu kinh doanh b ấ t họp pháp th eo h ìn h kim tự tháp và cá c h ệ th ốn g ph ân phối dày ch u y ền (ch ain d istribu tio n sch em es) h o ặ c thư dày ch uyền (ch ain -letters) cũ ng tự nhận m ìn h là T iếp T h ị M ạng Lưới. Nó dẫn đến m ộ t điều đáng b u ồ n là m ặ c dù phi lý, n h iều cô n g ty T iế p Thị M ạng Lirới m ới ra đời đã không dám sử dụng tên gọi phổ biến củ a m ìn h là T iếp T h ị M ạng Lưới h o ặc T iế p T h ị Đ a c ấ p nữa. T h ự c ch ấ t ch ỉ c ó ba phương pháp căn b ản để phân phối h àng hóa. (Đưa lèn ba ngón tay khi bạn nói đến đây). 1) BÁN L Ẻ - T ô i c h ắ c rằng ai trong ch ú n g la cũ n g đều rất q u en th u ộ c với hình th ứ c bán lẻ này. Cửa h àng th ự c ph ẩm tươi sốn g, tiệm th u ố c tây, cứ a h àng

14


D on Failla

b á ch hóa. D en cú a h án g vá m u a th ú gi dó goi la m ua lé. 2) BÁN HÁNG T R U C T IE P - th u ó n g (n h u n g k h ó n g phái lu ón luón) b a o góm n gán h háng báo h iém , dung cu nhá b ép , tu d ién b ách khoa, v.v... Fuller Bush, Avon Lady, n h ü n g búa tiéc gia dinh T u pperw are, v.v... lá mc)t so vi du ve b án h áng truc tiep. 3) TIE P TH ! MANG LUÓI - Dáy lá ch ü dé ch ú n g ta sé tháo luán trong cu o n sách náy. Loai hinh kinh d oanh náy sé k hón g lán l£n vói hai loai hinh kinh d oanh néu tren, d ác b i¿t lá vói phuong th ú c Bán Háng T ru c Tié'p. T iep T h i M ang Luói th u óng bi n hám lán vói h in h th ú c náy. Loai hinh kinh d oanh th ú 4, thinh th oán g cu ng d u gc liC‘t váo danh sách (dua ra n gón tay th ú 4), lá nhü ng DON DAT HÁNG T U XA. D o n Düt H áng T ú X a có th é lá m ót lo.ii h in h Tiep T h j M ang Luói, nhu ng ph án lán thupc ve linh vuc Bán H áng T ru c Tiep. Loai hinh th ú 5, th u óng gáy n h ám lan vói T iep T h i M ang Luói, tói dá dé cáp ó tren, dó lá BÁN HANG KIM T i ; THÁP. S\r thát lá. CÁC PHLTONG TH Ú C BÁN HÁNG DANG KIM T U THÁP lá BÁT HQP PHÁP! M ót trong n hú ng ly do kliien nó bá't hí.rp pháp lá vi nó khóng có s u luu chuyén háng hóa h o ác d jch vu hop 1^. Néu h áng hóa khóng dugc luu ch u yén , ban có n ch án g thé gpi nó lá

15


4 5 giây

tao nên thay đổi

“T iếp T h ị", ch ứ n ó i gì đ ến “T iếp T h ị M ạng Lưới"! G ọi là M ạng Lirớỉ h o ặ c Da c ấ p thì có th ể, n hư ng T IẾ P TH Ị thì HOÀN TOÀN KHÔNG!!! Phần lớn n hữ ng sự từ ch ố i m à người ta thư ờng đ ặt ra để n é trán h việc th am gia vào T iếp T h ị M ạng Lưới là vì họ k h ô n g p h â n b iệ t được sự k h ác n h au giữa b á n h àng th e o ph ư ơn g pháp T iếp T h ị M ạn g Lirới và B á n H àng T rự c T iếp . Đ iều này có th ể hiểu đư ợc vì p h ần lớn c á c cô n g ty T iế p T h ị M ạng Lưới n ổ i tiếng th u ộ c H iệp H ội Bán H àng T rự c Tiếp. Có lẽ b ạ n xem ch ú n g n h ư n h ữ n g ch ư ơn g trìn h bán h àn g g ỏ -củ a-từ n g -n h à, do lần đầu tiên bạn tiếp x ú c với ch ú n g là khi m ột n h ân viên phàn p h ối gõ cử a n h à và bán h àn g ch o bạn . Có m ộ t vài đ ặc đ iểm giúp p h ân b iệt cá c cô n g ty Tiếp T h ị M ạng Lưới với cô n g ty Bán Lẻ và Bán H àng T rự c T iếp . Sự k h á c b iệ t lớ n n h ấ t là: tro n g T iếp T h ị M ạng Lưới, b ạn làm việc ch o ch ín h m ình - CH Ứ KHỔNG PHẢI CHỈ M ÌNH BẠN LÀM VIỆC. B ằn g cá c h làm việc ch o ch ín h m ìn h , b ất ké bạn làm việc ớ n h à hay ở ngoài, b ạ n được liệt vào d an h sách GIẢM TH U Ê. C uốn s á ch này sẽ k h ố n g n ó i đến c á c lợi ích về th u ế. H ầu h ết m ọi người đều c ó th ể tìm h iểu điều này từ n h àn viên k ế to án h o ặ c đ ọ c s á ch đ ể b iết th êm . Khi làm việc ch o ch ín h m ìn h , bạn m ua sỉ từ cô n g ty m à b ạ n dại diện. Đ iều này n gh ĩa là b ạ n có th ể (và nên)

16


D o n Failla

tiêu dùng n h ữ n g sản p h ẩm n ày ch o b ả n th â n . N hiều người lú c đầu th am gia cù n g ch i vì lý do này, để được m ua sỉ. Và n h iều người trờ n ê n "n g h iêm tú c ”. Bới vì bạn c ó th ể m u a sản p h ẩm với GIÁ s ỉ, b ạ n có th ể, nếu m u ố n , b á n c á c sản p h ẩm n ày với GIÁ BÁN LẺ và kiếm lời. Đ iều gày n h ầ m lẫ n lớn n h ấ t tro n g T iếp T h ị M ạng Lưới là b ạ n PHẢI b á n lẻ để th à n h cồ n g . C hu yện bán lẻ rất c ó ý n gh ĩa và điều này k h ô n g n èn b ỏ qua. N hiều ch ư ơn g trìn h yêu cầu bạn p h ải đ ảm b ả o d o an h số bán lẻ đ ể được n h ận tiền thưởng. Bạn có th ể b á n lẻ nếu m u ố n h o ặ c b ạn p h ải tu ân th eo c á c y êu cầ u củ a ch ư ơ n g trin h cụ th ể m à b ạ n th am gia, n h ư n g để k iếm đ ư ợ c n h iều tiề n - th à n h cô n g th ậ t sự, b ạ n phải xây dựng m ộ t tổ ch ứ c. D IỀU QUAN TRỌ N G : hãy để ch u y ện b á n h à n g củ a b ạ n là kết qu ả tự n h iên củ a việc xáy dự ng h ệ thống. N hiều nguời th ấ t bại vì h ọ c ố làm th eo cá c h k h ác - h ọ c ố xây dựng hộ th ốn g bàn g cá c h đẩy m ạ n h v iệ c b á n hàng. Khi đ ọ c Bài H ọc T rê n C h iếc Khăn Ản về sau , b ạ n sẽ h iểu rỏ h ơn đ iều này. T ừ “b án h à n g ” gợi lên h ìn h ản h tiêu cự c tro n g đầu cú a 9 5 % người đối d iện . T ro n g T iếp T h ị M ạng Lưới, b ạ n khôn g cần phải “b á n ” sản p h ẩm th eo n gh ĩa th ô n g thường. T u y n h iê n , SẢN PHẨM PHẢI DƯỢC LƯU CH U YỂN , nếu không thì không ai, k hôn g ai cả, kiếm đ ư ợc tiền . T ô i định n gh ĩa b án h àn g là "gọi đ iện ch o người lạ và c ố b á n ch o h ọ th ứ gì đó m à h ọ k hôn g m u ố n , cũ n g k h ô n g c ầ n .” T ôi

17


BAN DANGTRÓNG0010IÉU Gl? • Lai thém mót näm háu nhucháng códip nghî ngoí?

• Lai thém mót ngáy phái có thúc giác khi dóng hó reo? • Lai thêm mot ngáy phái mang con di gCfí? • Lai thém mót r>gày làm công cno ngüói khác? • Laithém m ótngáykhóngobéngiacíinh? • Lai thém mot ngáy lo sochotitong lai? NHlTNG BAN CÓTHETRÓNG001OIÉU Gl? • Où tién bac va thófi gian cho nhúng dip ngh¡ ngoi! • Thút giác vói cá¡ nhm mói mé vé cuóc sóng! • Luón luón duoc chúng kién cánh con minh ión lén! • Ngang cao dáu kiéu hânh khi tu m inh làm chú! • EXithói gian óbéngiacfm h minh! • T ^n énnhüngkého^chthuctéchotuonglai!

Don và Nancy Fallía dá cúng ntau rao ra mót he thóng cóng cu dáo tao xáy dung mang luói hoan chinh. Chi tír 4 nhà phán phói ban dáu, trong chua dáy 16 nám ho da có hon 800.000 nha phán phói o tuyen duoi, va mói tháng lai có thém khoáng 3.000 nguóí mói tham gia. f £ thóng cúa ho thát si/ mang lai hiéu quá!

ISBN 9 7 8 - 6 0 4 -

1- 05232-1

45 Gíáy tao nén thay <tói

934974 G iá :

12764:

64.000 d


TR718: 45 Giây Tạo Nên Thay Đổi: Thấu Hiểu Tiếp Thị Mạng Lưới - Don Failla