Page 1

Tập truyện c á c tá c giả đoạt giải van học tuổi 20 lần IV

— ÍÌIÀ Y [H dN lì HÀNH ' VÀO DỜI MAI ANH T U Ấ N T H I Ê N DI N G U Y Ể N T H I Ê N NGÀN HƯƠNG THỊ ■

Sách Cớ Ngựa


mục lục ÍĨÌA I APIH TU Ấn — Giỏng đường ụêu dđu

5

rìGUYỄn THIẼn rìG Â n ~ những chưqến điệu

129

THIÊn DI — những giao diện ổn

261

rĩìCH gióo đổu đểu mang tinh xo xì

• I Có nhừng con đưổng làm ro chổng ai đi

283 287

• 2 Có những quqển sách dành riêng cho người Không đọc

30H

• 3 những điểu tưồng tượng như thực những điểu thực như tưòng tượng

326

• 4 Sáp đột sự xô lệch

Xô lệch sự sóp đột

338

• 5 những mọng nhện ám ánh ỉự giống

350

• 6 Cỏ vân xanh dù CỎI tọm đđí càn

366

• mọi vĩ thonh đểu mong tính giáo điểu

3 77

HƯƠÍÌG THỊ — ĩhuê boo quCị Khách

Sách Cá Ngựa

381


p M ộc g iờ d ồ n g h ổ n ứ a, tô i sẽ b ư ớ c vào giảng đư ờn g với bài giáng đ ầu tiên kế từ khi tôi được n h ận về dạy ớ đây, m ộ t trư ờ n g đại học tr u n g tâm th à n h p h ố . Sdu mươi p h ú t đ ủ ch o tôi n h ấ p n g ụ m trà n ó n g , trân tĩn h vì k h ô n g m ấy khi tô i có cầm giác m ìn h sắp đối m ặ t với n h ữ n g th ừ thách nào đ ó, n h ư lúc n ày n h ịp tim tôi đ ập nghe rõ. T ỏ i đã c h u ẩ n bị ch o g iờ g iả n g này h ằ n g tuần trời, đ ó n g cứa kin, soạn đi soạn lại từ n g câu cừng c h ữ và cứ thế, tập giảng m ộ t m ìn h . H ẳ n k h ỏ n g q u á k h ó đ ế trìn h bày c h ú n g n ế u m in h đ ả n h ậ p tà m . T ó i chi ngại n h ữ n g câu hói bấr n g ờ ngẫu h ứ ng , đôi khi c h ẳ n g liên q u a n gì đến bài học n h ư n g k h iế n s in h viên sảng k hoái vì dược làm k h ỏ giáo viên. T r o n g tìn h h u ố n g ấy, tỏi lu ô n nhắc m ìn h vận d ụ n g lối trả lời q u e n th u ộ c , c h u n g c h u n g


k h ô n g trọ n g tâ m c ú n g c h ẳ n g qu á xa xôi rồi kèm lời hứa sẽ n g h iê n c ử u tiế p , crả lời h ằ n g v ăn b ả n . N h ư n g hãy k h o an vội n g h ĩ đ ế n bài giáng. T h ự c ra, lúc này tôi đ an g n h ìn lại vẻ bẻ ngoài cúa m ìn h , cái m à tô i đ o á n họ c trò sẽ c h ú ý đ ầ u tiê n . M ọ i c u ộ c ra m ắ t đ ề u th ế cả. T ô i từ n g nghe m ộ t người bạn kể rằng, vào b u ổ i lên dạy đầu tiên, cô m ặ c cái váy k h á n g ắn , “v ẫn kín đ á o ’’ n h ư cỏ đ á tự n h ậ n xét. N h ư n g cái váy vẫn là c h ú đ ề xì xầm liên m iên s u ố t b u ổ i học. M ộ t ngôi sao tru yền h ìn h n ào đ ó đ á bước vào th ả n th ể cô q u a n h ữ n g cặp m ắ t so sán h tin h q uái, cô n h ư bị n h ú n g vào cái tr ư ờ n g q u a y h iế u kỷ m u ố n b ó c tách từ n g lớp vải th ư a dày. Kết cục chiếc váy n ằ m trọn tro n g sáu m ươi giây quay lén bới m ộ t điện choại chí có đ ộ p h â n giải hai megapixel. T rư ớ c m ặ t tỏi, nỗi bực tức khiến cô xé v ụ n rờ báo đưa tin vụ scan d al' 11 rinh d ụ c của

[ I) T rích tử đoạn báo bị xẻ: T ừ nãy hoãn loàn vò can nếu nõ khổng g ìn vài m ột ngỏi sao, m ột nhà chinh trị, m ột doanh n h in thành đậi hay nói chung, mội nguờỉ nối ciếng. Điẻu lạ lũng, lứ náy chi cỏ nghía chòi sự khi nõ được đinh kcm với m ột crong hai lử cũng nội hàm: cinh dục hoậc scx. Sự quan tám của xá hội danh cho những scandal tinh dục/scx đả lẻn đinh điếm và khổng có chiẻu hướng p h in chia cuổi các, (rình đ ộ hay hoán c in h b in (hân. Giỏi truyén (hông q u i đá kiếm chác rit hời nhờ vi{c dưa cic scandal kiếu o iy vào ngổn ngứ cứa m iệng cúa đại đa sổ viẻn chúc, n h in vièn công sớ và ư o n g số đó, khóng i( người đã sứ dụng như m ột mẹo mực rhánh danh... Bach T uyết li m ột cô gái trẻ, có học ván. C ò làm vifc ó quán bar vả chinh thoáng xuíc h iỉn (rén màn hinh trong vai iró nguói d in chuưng n in h rắt có duyên. Bạch Tuyét trớ thanh c ii tín đưục tim kiếm nhiéu bậc nhất « en n u n g . N ếu ban d in h ten cỏ Irtn googlc, s í cỏ hơn 70.000 kếc q u i trong vòng mộc giày. T in tức vé nàng Bạch T uyết dứng irên top 10 các Ún được truy cập nhiéu nhất, cụ ihế như sau: M i N uong N ương - quá bom scx mói H oa hâu sát cáu (hú

Sách Có Ngựa


nàng Bạch T u y ết khiến giới cré hốc hoáng lẫn cuồn g loạn nghi ngờ vi suốt bao nhiêu nãm tro ng rừ ng nàng chỉ ngủ m ộ t m ình . Làm sao nàng lại mác sự trong trắng ngây thơ khi cỏ cây hiền lành ca hát q u a n h nàng. H ay n àng tự cho m ìn h cái quyền tước đo ạt niềm tin cúa báy chú lùn bằng sự hư h ó n g có ch ú ý? T ô i chẳng biết trá lời th ế nào và làm gì ngoài việc đ ư a vai ch o cô bạn nức n ở khóc, tự m ừ n g rhầm rằng m inh chẳng mặc váy bao giờ. T ỏ i khồng cao lảm, chí ở mức trun g binh đ ể khô ng ai phái so sánh với vua hề hoặc nh ầm lấn vói dáng vị tướng trận nào đó. T ôi từng đo chiều cao với T , cá hai bật cười

VI

hàng gạch

thứ mười bốn trên bức tường xám đá chặn hai bàn tay chú ng tòi lại. T r o n g ánh chiều chạng vạng và yên tĩnh lạ lùng, T m ớ hàng cúc áo th ứ ba đc tôi gục đầu vào đó và h ìn h n h ư tỏi chí có m ộ t ý nghĩ duy nhất là m in h được thấp đi, lùn lại, tụ t xuống sâu cho đến mải khi bụi đấc, lá khò xộc vào m ũi tỏi m ù i àm ẩm m ùa hạ... T ô i diện quần jean xanh, kiểu khá cũ, crông bạc m áu hắn so với chính nó hồi tòi tốt nghiệp đại học. Ao sơ mi trắng. T tặng. T

N ữ sinh "nín" nhau đang (hảnh “môi" Choáng váng nam sinh tim mua búp bè tình dục G iü Tennis Giáo JU m à rộng Barack o t u n u đác cú (ổng thống Mỹ “Tàu la" tán cõng ngư d in Việt Nam Xốn xao (in dón cụ rùa H ổ Guưin qua đời Sau ba rũm lấy chỏng, tói vin lả con gái M in rợ xich anh ruột 27 nlm C húng tỏi cho rảng, sỡ dĩ Bạch Tuyết trớ nèn nổi tiếng như vây là do cỏ đá có nhiéu scandal vói bầy chú lun.

10 . Mai Anh T u ín

Sách Cá Ngựa


thư ờng c h ọ n m à u crắng, nói cái m à u ấy m ô p h ạ m lắm, Jean xanh sơ m i trắ n g đ ứ n g crẻn b ụ c giá n g k h ỏ n g thời thượng, k h ô n g lạc h ậ u , h o à n to à n yen tà m về đ ạo đức nghẻ nghiệp. N h ư n g h ỏ m nay tỏi thấy th iê u chiếu. C hiếc sơ mi d ù đá b ấ m h ết cú c cổ, kéo dài ố n g tay, th ê m cá b ú t bi giắc túi, vẫn n h ư k h ậ p k h iễ n g lõ n g t h õ n g với rhàn h ình ch ẳn g lấy gì m ậ p m ạ p cúa tỏi. M u ố n ch o m in h cái vẻ n ghiẻm nghị, k h ò n g th ích b ó n cợt, trêu đ ùa, áp được người khác tức th ờ i, người ta p h ái c h é m th ê m trẽ n áo q u ầ n n h iề u p h ụ k iệ n . P h ổ b iế n n h á t ỉà p h ù h iệ u ép plastic, ghi tên h ọ c h ứ c d a n h k è m á n h c h â n d u n g ba nhân b ố n h ằn d ấu đỏ. T h ứ nứ a c ú n g gài b ú t ngoại, loại chàng bao giờ dây m ực, sấn sàng r ú t ra ký n h áy ớ b ắt cứ (lảu, đôi khi ch í ký n h i n h ằ n g vé ho a lá c à n h trẽ n giấy nháp n h ữ n g lúc h ọ p h à n h n gáp vặt. Bây giờ mới nối tục deo h u y h iệu . H u y h iệu hội n ọ hội kia tr u n g ư ơ n g địa p h ư ơ n g xem n h ư q u á n g bá m ìn h là th à n h viên kỳ cựu. Cái h u y hiệu đ ín h vào áo, rất cân đối ch ín c h u m à ngỡ n h ư vỏ tin h q u ê n , gài nốc h ò m n ay rồi mai hắn g ỡ ra. N h ư n g h u y hiệu thì n ào ai c ũ n g có, n ên d ẻ n h ấ t là thắc cà vạt. A, thì ra tòi đ a n g th iếu cà vạt! C ái th ứ d ày n h ợ ấy làm sang lắm, c h ẳ n g gì vào lúc trọ n g đại n h ấ t tr o n g dời là cưới vợ v à c h ụ p á n h đ ể thờ, người ta đều gắng thắc cà vạt cho đẹp. C h í m ỗ i H o lly w o o d lấy cà vạc th ắ t cổ tự tứ hoặc trói gô tội p h ạ m th ô i. T ỏ i th ầ m trách m ìn h q u ên khuấy cà vạt, tú q u ầ n áo n h ữ n g b ố n cái đư ợc tặng rái đều tron g b ổ n n à m đại học, d ịp hiến c h ư ơ n g n h à giáo. C ò n

-

Sớch C ó Ngựa

'udấu. 11


có mộc cái của giáo sư D àn chưa hề m ớ, dịp tố t nghiệp ra trường, gói giấy bó ng kính, nói cậu giữ làm ký niệm, m àu đ ó này côi thích n h ất đây. S u ốt ch ừ n g ấy n ăm học, cỏi luôn bất ngờ về n h ữ n g chiếc cà vạt cúa giáo sư D àn, lúc đỏ, lúc xanh nhạt, lúc tím , lúc trơn, khi sọc, nghĩa là kh ôn g m ấy khi lặp lại. M ỗi cà vạt lại ch o c h ú n g tôi mộc triết lý về p h ụ nữ. Phụ n ữ ư? Ồ n g bắc đ ầu đưa tay duỗi cà vạt, đưa m ắt hư ớn g về ch ú n g tói đ an g háo hức. C ó th ế lắm, ch ú n g ta hiểu họ qu a cách họ đ án h ghen. Các bạn hãy q uan sát bức tranh đ án h ghen đi! Ô n g nói và lập tức đưa bức tran h đ á n h ghen ngang ngực, ngó n tay rrỏ chí vào ngưòi p h ụ n ữ đang cầm kéo giơ ỉcn, bốn ngón khác m iết (lọc k h u n g tra n h , quày m ộ t vò ng trò n vào người đàn bà đ ể lộ bộ ngực cong cớn. T ại sao phái lả kéo mà kh ón g phái là m ộ t vật có chức nâng sát thương, ví nh ư dao chàng hạn? C à u hỏi đ ộ t n gột giáng sầm x uốn g theo bàn tay chém gió. Đ ấy là uy lực cúa riêng ỏ n g m à đến giờ tòi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. C ầm kéo là vì cô ta m u ố n cắt, m u ố n cắt các bạn ạ! Ồ n g n h àn nhá, nứa buó ng, nứa thu lại, cắt cắt n h ư m u ố n làm nổ tu n g lớp học. N h ư n g cắt cái gi? T ó c cúa tinh dịch ư hay là bộ ngực cúa bà ta đang vênh váo kiêu hãnh? K hỏng có cánh tay nào giơ lcn, c h ú n g tỏi biết m ì n h sé h ớ h ê n h n ế u ch ạm vào k in h nghiệm cúa ké đi trước. N h ư có cái bẫy được cài sẵn đ ể n h ữ n g ngày chơ bị đ án h sập. Im lặng cúi đ ầu, kế sách th ô n g m in h thay cho lòng run sợ, c h ú n g tôi gứi thôn g điệp đ ầu h àn g b ằn g cặp m ắ t n g ơ ngác. T r o n g k h o án g

12 . Mai An’


GIÀNG BƯONG YÊU Dắu

I

' MAI ANH TUẦN

I

NHỮNG GIAO ŨIEN ÁN

I

THIỀN DI ■

I

NHỮNG CHUYÉN BIÉU

N G U Y Ê N T H IÊ N N G À N M

THUẼ BAO QUỸ KHÍCH

p HƯƠNG THI

ISBN976-604-1-03201-9 Giáy thông hành vảo ddi

934 974 " 1 2 6 7 8 2

facebook.com/ nhaxuatban.tre

Giá:

130.000 d

nxbtre.com.vn

Sách Cá Ngựa

I

TR654: Văn Học Tuổi 20 - Giấy Thông Hành Vào Đời  

Những người trẻ trên hành trình dấn thân vào cuộc đời, họ khám phá, rút ra những bài học về nó và quan trọng hơn hết họ cũng bắt đầu khám ph...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you