Page 1

Q ô c h v iệ r


MỤC LỤC CHƯƠNG 1 Mốt trí nhớ d ổ y hoang dường CHƯƠNG 2 Đẻ nghị ly hôn

.......................................

15

..........................................................................

29

CHƯƠNG 3 Bữa ỏn sau cùng

....................................................................

39

CHƯƠNG 4 Cùng nhau than khổ

............................................................

51

CHƯƠNG 5 Mâm tình manh nha

.............................................................

59

CHƯƠNG 6 Thỏ nhốt định ỡn cỏ quanh ổ

.........................................

CHƯƠNG 7 C u ộ c chiến giữa nhửng người đàn ông

69

...................

81

CHƯƠNG 8 Anh ch ĩ là một người xa lọ ..................................................

91

CHƯƠNG 9 Đường al nổy di

....................................................................

99

...................................................................................

107

CHƯƠNG 10 ứng tuyển

CHƯƠNG 11 Tính không ưa nửa c â u cũng thừa

..............................

117

CHƯƠNG 12 Không phổi bọn bè .................................................................

125

CHƯƠNG ”

A1"Ó IIỞSách Cá Ngưa

CHƯƠNG ^ • Tiệm bán đô cho ngươi trương Tnann ........................

131 139


}^ V g ư ờ i phụ nữ có m ái tóc dài xinh đ ẹp vộ i nhìn đồng hồ, lúc n ày đă là chín giờ tối, thế là cô liền q u ay sang hỏi M ục Thát Lâm đang lười nhác ngồi cạnh bên: "B á c sỹ M ục, chuyến tàu cuối cùn g hình như bát đầu khởi hành lức hai mươi hai giờ, anh chắc chắn là chúng ta v ẫ n đến kịp đ ây chứ?" M ục Thát Lâm nhoẻn m iệng cười, vỏ ngực đ ảm bảo: "M an h Manh, em yên tâm đi! N ếu đã đến rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ có cách lên thuyền th ô i!" H ôm nay khó khăn lắm anh mới hẹn dược Hạ M anh M anh, cô y tá xinh đ ẹp vừ a đến khoa ngoại đi d ạo m át, dù thế nào cũng phải lên bằng được con tàu du ngoạn trên sông. H ai mươi m ốt giờ mười chín phút, hai người đến quầy vé. C ô bán vé cau m ày nói: "H ai vị đã đ ến m uộn, hai mươi tấm vé cuối cùng đã bị m ột cô gái m ua hết rồ i!" M ục Thát Lâm ngước nhìn ra phía con tàu, nơi đó có m ột cô gái tóc d ài đang đứng, anh thực sự càm thấy khó mà tin được. "C ô có nhầm không? M ột người mua tới hai mươi tấm vé sao? N hư thế mà cô cũng bán? C ô thực chẳng có chút đ ạo đức nghề nghiệp gì cả." C ô nhân viên bán vé trợn m ắt nhìn anh: "A n h không biết thi

đ ọc xe! có hạn

_L

K I _

_

òoch L a Ngưa C

'

'

--------0 —

'

— T------------- J

7

3° ? A n h đã I?

Trên n ày

-------- \g?" Lẽ nào


NHƯ CHƯA TỬ NG Q U E N B I Ế T

người ta bỏ tiền ra, cô lại không bán? Bán hết s ố v é cúa chuyến sau cùng thì cô cũng được tan ca sớm. M ục Thát Lâm nghiêm túc lên tiếng: "C ũ n g không thể nói như v ậ y được." "T h ôi tôi dọn q u ầy đ ây , n g ày m ai xin mời hai v ị đến sớm hơn." C ô nhân viên vộ i xua tay, đóng cửa sổ q u ầy vé lại. K huôn m ặt điển trai của M ục Thát Lâm bỗn g nhăn nhó, anh quay người nhìn Hạ M anh M anh đ ầ y chán nản. Hưm! Anh không tin m ình lại không thể lên được du thuyền n à y vào m ột đêm đẹp trời như v ậ y . ''M anh M anh, anh đảm b ảo hôm n ay nhâ't định chúng ta sẽ lên được du thuyền này. Đi thôi!" A n h kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Manh Manh đi về phía con thuyền, vừa chạy vừa thét gọi cô g ái phía trước: "V ị m ỹ nừ ơi, xin h ãy đợi chúng tôi m ột lát, tiền của cô bị rơi rồi k ìa!" Cô g ái đó dường như không hề đ ể tâm đ ến tiếng thét cúa M ục Thát Lâm , chỉ thấy cô đưa cả tập vé cho nhân viên , vẻ m ặt ngô nghê bước lên du thuyền. V ào lúc du thuyền chuẩn bị khởi hành, M ục Thát Lâm kéo Hạ M anh Manh nhanh chóng n h ảy bật lên sàn thuyền. Ô ng chú lái tàu chứng kiến cảnh đó lập tức thét lớn: "N à y n ày, hai người làm cái gì thế? N ế u rơi xuống sông thì làm sao h ả?" M ục Th sau đó liềr

xem, rồi th:

c

'

_ L

'

K I _

_

oách CÓ Ngựa ơ

-

8

o

trật tự, >ng chú

lớĩl thế,


HOA T H A N H T H Á N

tôi chính là b ác s ỷ chú nhiệm khoa T âm lí bệnh viện N h ân Á i, đ â y ỉà trợ lí của tô i." A nh kéo H ạ M anh Manh lạỉ, sau đó chỉ về phía người con g á i tóc d ài kia rồi nổi: "C ô g ái đó chính là bệnh nhân củ a tôi, cô trợ lí của tôi thây tối n ay cô ấ y có đ iều bất ổn, v ậ y nên chún g tôi đã đi theo tới tận nơi n ày. C h ú à, bệnh nhân của tôi m ột m ình bao trọn cả du thuyền rồi, chú nhìn xem cô ấ y còn kh ôn g ngừ ng u ố n g rượu, đ ầu óc có ph ần k h ô n g " Anh đưa tay chỉ lên đ ầu , như thể ra h iệu có v ẩ n đ ề rồi nói thêm : "C h o n ên " Ô ng chú n à y lập tức nhìn về phía cô g á i tóc d ài kia, k ể từ khi lên thuyền, cô ấ y luôn cầm chai rượu rồi đứng đó u ố n g liên tục, người bình thường chác chắn k h ôn g bao giờ bao trọn con thuyền n à y v à o buổi tối. T h ế là ôn g tin nhữ ng lời v ị bác sỹ tâm lí trước m ặt. H ạ M anh M anh trợn trừng m ắt nhìn M ụ c Thát Lâm đứ ng cạnh bên, tỏ v ẻ vô cùng sù n g bái. A n h thực sự có khả n ăn g bịa chuyện thiên tài, nếu không biết anh đang tìm m ọi cách đ ể lên thuyền thì chắc chắn cô củ n g tin m ọi đ iều anh vừ a nói là sự thật. Sau khi được ông chú n à y đ ồ n g ý cho lên thuyền, M ụ c T hát Lâm q u ay lại giơ tay hình chừ V b iểu tượng chiến tháng vớ i Hạ M anh M anh. K hóe m iện g H ạ Manh M anh hơi co giật, tiếp đó, hai người tìm chỗ n gồi n gay phía trướr A & nơiíin rỉn K Cô gá m ặt củ a ì

Sách Có Ngựa

th u yền , chán nản uốn g rượu.

9

•ước sự có n go ài con


NHƯ CHƯA TỬ NG Q UEN B I Ế T

"C ô gái ngồi phía sau xinh đẹp q u á " H ạ M anh Manh thi thoảng lại quay dầu nhìn trộm cô gái đó. "A n h cảm thây cô ấ y không xinh bằng em /' M ục Thát Lâm thầm nghĩ trong lòng: M ột cuộc khảo nghiệm tàn khốc đã diễn ra, đại kị trong lúc tán g ái là tuyệt đối không được tán dương một người phụ nữ khác trước măt cô gái mà minh đang theo duổi, cho d ù, cô gái đó đã tám mưưi thì cũng không thể được. "E m có cảm giác đã gặp cô gái n ày ở đ âu rồi, trông quen mặt q u á !" Hạ Manh M anh nghiông đ ầu su y nghĩ. "Thời buổi n ày những người có vẻ ngoài giố n g nhau nhiều lắm , em không thấy các minh tinh H àn Q uốc trông cứ tương tự nhau đ ấy ư? Anh thực sự m uốn từ bỏ chuyên ngành của mình đ ể chuyển sang nghề ph ẫu thuật thẩm m ỹ đ ây n à y ." Bàn thân anh về sau chắc sẽ phải thận trọng hơn trong lời nói. "K h ô n g phải đ â u !" Hạ Manh M anh đột nhiên đ ẩy anh rồi nói: "N à y , A M ục, hình như cô ấ y dang có điều gì đó khác thường. Anh nhìn xem , cô ấ y đứng d ậy rồi k ìa!" Manh Manh căng thẩng túm tay áo M ục Thát Lâm . M ục Thát Lâm quay đ ầu lại, thấy cô g ái xinh đẹp kia đang cầm chai rượu đứng d ậy , dưới ánh đèn đường rọi chiếu hai bên bờ, anh có thể nhìn rõ nét m ặt ảo nào, đau khổ, không cam nguyện của cô ấ y . Anh bâ't giác lên tiếng: 'T hôi chết1" "A Mụ rồi m uốn

Sách Cớ Ngựa *

to

;hĩ quẩn ng túm


HOA THANH THÁN

chặt v ạ t áo của M ục Thát Lâm hơn trước, vẻ m ặt vô cùng căng thẳng. Lú c n à y , cô gái đó lại đi về phía đuôi thuyền, ngẩng đ ầu nhìn bầu trời d ầ y sao in trên m ặt sông, quờ quạng chai rượu trong tay rồi thét lớn: "T ă n g Tử N g ạo , anh là đồ khốn kiếp! Đồ trứng thối, xâu xa! M uốn tôi kí đơn ư? A n h đừng có hòng. C ả cuộc dời n ày, dù có c h ế t tôi cũng sẽ d à y vò anh bằng được. A nh càng m uốn vứt bỏ tôi, tôi lại càng m uốn d à y v ò anh đến chết. Cho dù p h ái xuống địa ngục, thì nhất định tôi sẽ kéo anh theo cùng. Tôi hận anh, hận anh, hận anh" T ăn g Tử N g ạo ? C ái tên n à y sao nghe quen tai thế? N hữ ng tiếng thét vọ n g lại liên hồi trong không trung khiến M ục Thát Lâm lạnh cả sống lưng. C ô g ái này có niềm oán hận quá m ãnh liệt. Thì ra không phải anh đoán bừa, cô ấ y có lẽ là m ột kẻ ngốc đ au khổ vì tình. Ô ng trời có cần tàn nhẫn như v ậ y không, khó khăn lắm anh mới sắp đặt được buổi hẹn hò trong mơ, v ậ y m à lại bắt anh phải hiến thân cứu người, n g à y nào cũn g phải làm việc n ày, thật là vô vị. M ục Thát Lâm chán nản đứng d ậ y , thận trọng đi về phía người phụ nữ kia. "C ô ơi, xỉn lỗi, tôi làm phiền m ột chút. T ôi họ M ục, từ M ục trong từ "trang nghiêm tiêu m ụ c", cô có thể gọi

tôi là A h iểm ,

c

'

_ L

N il

_

Ùoách L á Ngựa '

v à i câu . ______ //

ậy rát nguy ố ngđâ ỹno i


NHƯ CH Ư A T Ừ N G Q U E N B I Ế T

C ô gái đ ó vừ a nghe xong câu nói của M ụ c T hát Lâm liền từ từ q u ay đ ầu lại. N hờ ánh đèn hai bên bờ, anh đã nhìn rõ được gương m ặt của cô g ái ấ y , vị m ỹ nữ trước m ặt có thể coi là cực phẩm thực thụ. Người con g ái xinh đ ẹp binh thản nhìn anh, án h m ặt tỏ vẻ kiêu n gạo rồi nắm chặt chai rượu bật cười. Sau khi tắt tiếng cười, khuôn m ặt cô lạ i hiện lên v ẻ bi thương lạ thường, thì thầm nói cùng anh: "N ế u được chọn lại, tôi thà rằng chúng ta chưa từng quen b iết" C â u nói của cô như phiêu d iêu cùng gió. Trong m ột buổi đêm lãn g m ạn thế n à y , đ ố i d iện với một cô g ái đ án g y ê u như thế, M ụ c T hát Lâm nhất thời không biết phải phản ứng th ế nào. K hi đ ến đ o ạn ngoặt trên sôn g, thân người cô g ái bỗng không ngừ ng ru n g lắc. Chứng kiến cảnh đó, M ục Thát Lâm vộ i đưa tay ra định tóm chặt cô, thế nhưng cô lại cầm chai rượu ném m ạnh về phía anh. Đ ể tránh chai rượu, anh đành phải dịch người ra, ai ngờ chỉ với dộng tác đó, anh đ ã đ ể lỡ m ất cơ hội tóm lấy cô, chỉ thấy bóng ngựời thoáng qua rồi rơi xuống sông. Lúc n ày cô g ái đã lao ra khỏi con thuyền. M ục Thát Lâm liền q u ay đ ầ u lại thét lớn: "M an h M anh, cô ấ y n h ảy sông tự tử rồ i!" N gh e v ậ y , Hạ M anh M anh cù n g ô n g chú lá i thuyền v ộ i xôn g lại. Ô ng chú h ùng d ũ n g định lao x u ố n g nước cứu người «M anh

c

■“

Y

■K 1

'

oớch Có Ngựa hátLâm

biết Hạ Múaui

m aiui xu u iyi

MU

Ỉ2

um

VM

ly i,

LUit£ đ o ạt giải


...“Anli t r a i ? " T ii k ir u b al cufirt Ilian It Im ng m aiig I lien r h iil «‘h r g iru : “ \n h klm ng ran i llia \ r a r li \ iin g ho mi) that iiuV «•u«Vi sa o ? Me Ini k lion g «*ai g ia la\ Ini an li.

Ini

toi

ru n g kIioiii» lit* la\ in«; an li. killing co <|iiaii In* linxcl lining, lam sao n i 111«* <*oi la an li Ir a i cm gai dtftfr? ..."

... “ V11I1 r lia r rlia n . rim (lit ca III«* gioi na\ r«i inn an li la k«'* b irn lliai. an li ru n g klm ng ban gio Inning la\. dim (In rm Inm iig la y an li run g klniug h i Im. T ang h i K iru . anli \ pu rm . D ay killing pliai la liu li Vfu ciia an li Ir a i d an li rim rm gai nia la ru a mol ngu'u'i dan «ing d an li rim nnil ngiio'i pliu nri.~

CONG TY TNHH THUONG MAI SACH VI&T S6 5A3 - T?p th e TTXVN - Bach Mai - Hai B& Trung - HN Di?n tho<?i : 04 22138278 - 04.36277090

A

Sach C a Ngua

.604-49-2542-2

n

s o c h v ie r

8H936055 5 9 0 1 0 9

join with us

G ia : 140. TTiTim

SVI011: Như Chưa Từng Quen Biết - Hoa Thanh Thần  

Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh đang sáng lóa như đá quý. Cô mím chặt môi, không còn im lặng như trước nữa: “Anh chắc c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you