Page 1

N ■Tồ) đả khóng thẽ nM ápất khoi quyẻn sách này Nó mo rộng tám mác C côi. ỖI. lố tà một m ôt chán tròế €' thức mốmớ- vé nghệ nghè thuảt thuà viết và thuyết phuc Nổ giao tiếp V Ớ I người doc m õt cách h»ẻu qua và hướng dân chúng La m ôt cách sáng suốt Đừng quèn khám phá những kỳ thuât u iế t^ a y trong bán thân cuốn sách khi ban đạc nổ“ — David Deutsch. tác gia sách SUY NGHÌ TRONG CHIẾC HỘP

>=*1

/*


MỤC LỤC

Thư ngỏ cùa dịch g iả ....................................................................................... 7 M ục lụ c ............................................................................................................11 Cành báo cùa tác g iả ...................................................................................... 15 Lời cảm ơ n ......................................................................................................19 Lời g iớ i thiệu cùa John B u rto n .....................................................................21

1.

Đến giò dậy rổi.................................................................................. 27

2.

Khoan! Hãy làm việc này trước....................................................34

3.

Cái gì là không thê?..........................................................................36

4.

Một lun ý nhỏ.....................................................................................39

5.

Một sự bắt đ ầ u ...................................................................................41

6.

Agatha Christie đã chứng minh Thôi Miên băng Ngôn Từ là có th ật............................................................................45

7. Thôi Miên bằng Ngôn Từ - Bí mật của tôi..................................49 8. Bạn không có quyển ép tôi đọc một lá thư dò tệ...................... 54 9.

Thôi Miên bằng Ngôn Từ là gì?.....................................................58

10. Thôi Miên

Sách Cá

N g ự a

iên cứu...... 64

11. Bí mật tình thương m en tnưang...................................................73 11


1 Đ E N G IỜ D Ậ Y R ổ l

"Bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ... càng lúc càng buồn ngủ hon... Khi tôi đếm ngược từ 10 xuống 1, bạn sẽ cảm thấy mi mắt nặng triu... càng lúc càng nặng trìu hơn..." Trên đây là vài điều bạn sẽ nghĩ khi nhắc đến thôi miên. Bạn nghĩ đúng rồi đâ'y. Thôi miên giúp bạn thư giãn tám tri, đặc biệt là tiểm thức, đế bạn dễ dàng tiếp nhận những yêu cầu của người thôi miên. Thôi miên là một phương pháp hiệu nghiệm, dù vẫn còn nhiều tranh cài xoay quanh nó. Thôi miên ra đời vào khoảng năm thứ 4 trưóc Công nguyên nhằm mục đích tốt, và nó thực sự có tác dụng. Đ ể hiếu hơn vể Thôi Miên bằng Ngôn Từ, trước tiên chúng ta cần sơ lược một chút vê' lịch sử của nó. KHỞI NGUÓN T ừ TRẠNG THÁI XUẤT THẢN

Theo William Edmonston trong cuốn Nhập mân thôi miên, trạng thái xuất thẩn và nhũng mầm mống cúa thôi miên được khởi xướng bài người Hindu. v ể sau, người Hy Lạp cổ đại vào thế ký V trước Công nguyên dùng các "đền ngũ" đê’ chữa bệnh cho n gư ờ i d ân S a c h C người La Mã, d 1

a

N t ìứ a l ^ y ự u

đặt tay lên trên n gu ơ i bẹrứì đ e CLỊCh ch u y ên

T gồnL cả Họthuờng

d on g năng lư ợng"

bên trong chính người bệnh. 27


THÔI MIẼN b a n g n g ổ n t ừ

Franz Anton Mesmer là người thường được cho là cha đẻ của thuật thôi miên (mesmerism) dù thông tin này không hoàn toàn chính xác. Năm 1765, ông khai trương những phòng khám mà ò đó, bệnh nhân được chữa bệnh bằng cách đặt nam châm lên những bộ phận bị đau bệnh trên cơ thể. v ề sau Mesmer chuyên đến Paris đê’tiếp tục phát triến nhừng lý thuyết cùa mình. Ồng trò nên nỏì tiếng tù đó. Thực chất công việc cùa ông không phải là thôi

miên mà ông chi sử dụng ngôn từ đ ể làm ra những lời đê' nghị một cách vô tình - có sức ảnh hưởng lên các bệnh nhân cùa mình. Năm 1784, vua Louis XVI cử một nhóm những tài năng xuất chúng - gồm Benjamin Franklin, M. La Guillotin và AntoineLaurent Lavoisier - đê điểu tra về Mesmer. Những người này kết luận rằng nghệ thuật ảnh hưởng lên người khác bằng trí tường tượng thực sự hiệu nghiệm, nhưng điểu này không áp dụng với nhũng lý thuyết về sức ảnh hưởng của Mesmer. Le Marquis de Puysegur tin rằng quyển năng tạo sức ảnh hưởng được tạo ra bời tâm trí của ngưòi chữa bệnh và được truyền cho người bệnh bằng các ngón tay. Ông khám phá ra mình có thể tạo ra một trạng thái mơ ngũ mà ờ đó, bệnh nhân sẽ làm theo nhũng yêu cầu của ông. Năm 1841, bác sĩ nguời Anh tên James Braid chứng kiến hiện tuợng thôi miên được thực hiện bởi một người Pháp tên La Fontaine. Quá âh tuợng trước hiện tượng đó, vị bác sĩ này bắt đãu ứng dụng các kỷ thuật thôi miên trong công việc cũa mình. Ồng dùng một hộp lười trích sáng bóng đ ế dẫn dụ bệnh nhân vào một trạng thái n

C

'

L V ”' '

bệnh sẻ tiêf o á c h

C a

k I

N g ự a

thái này, người

Ig phát minh ra

từ Neurypìĩuiuỵy ^ỉigiiid UCII Id £idL H£U DOII cnổn"), lây tù từ Hypnos, vị thẩn cùa giâc ngủ trong thần thoại Hv Lạp. Đây là hình thức đ ẩu tiên của th u ậ t n g ũ "th ô i m iê n " ( hypnosis) n g ày nay. 28


Đ ến g iờ d ậ y rố i

Bác sĩ Braid thực chất không quan tâm đến hiện tượng thôi miên mà chi tin vào sức ảnh hưòng cố hữu của ngôn từ. Ông chinh là người đầu tiên ứng dụng thôi miên vào việc gây mê trong phẫu thuật, từ tiếu phẫu đến đại phẫu. Vào năm 1884, bác sĩ người Pháp Ambroise-August Liebeault tuyên b ố răng ông có thê’ chữa bệnh nhờ thôi miên bằng cách để nghị với người bệnh. Năm 1886, ông có thêm một ngưòi cùng chí hướng ỉà Giáo sư Bemheim từ Paris. Họ cùng nhau xuất bản De La Suggestioti - một tác phấm với quan điếm phủ nhận ý niệm vê

sức hấp dẫn. Trong Chiên tranh Thếgiới thứ I, từ năm 1914 đến năm 1918, người Đức nhận thấy răng thuật thôi miên có thê được ứng dụng đê’ điểu trị cho những nguời lính gặp khó khăn về tâm lý do phải chiến đấu dài ngày, giúp họ lấy lại tinh thần và trò lại trận mạc gần như ngay lập tức. Thời gian đó, một phiên bản công thức hóa của thôi miên, gọi là Tự huân (Autogenic Training), đã được phát minh bới bác sĩ YVilhem Schultz. Sau T hế chiến thứ II, Milton Erickson - người được cho là nhà thôi m iên vĩ đại n h ât m ọi thời - đ ã c ó những cô n g trình ảnh

hưởng to lớn đến việc ử»ực hành cũng như hiếu biêí về thôi miên và tâm trí con người. Ông lập luận rằng thôi miên là một trạng thái của tâm trí mà tất cả chúng ta vẫn thường rơi vào một cách bộc phát hoặc thường xuyên. Điểu này chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng gây sức ảnh hường lên người khác thông qua ngôn ngữ viêí. Kê từ các công trình của Erickson, thôi miên được công chúng thừa n nhiều bác sĩ,

c -

L 1

K jn n IN y ự u

Tìg dụng bói m việc trong

ngành luật và kinh doanh, kế cả những nguơi lam nghề bán hàng 29


THỔI MIÊN BĂNG NGỒN Từ

và marketing. Nó cũng được ứng dụng trong việc tự giúp và rèn luyện bản thân. Vói sự phát triển cúa các phương pháp tự thôi miên, người ta thậm chí chẳng cần đến bác sĩ trị liệu. Thôi miên chi là một công cụ, chứ bản thân nó không phải là thuôc chừa bách bệnh. Nó đưọc dùng đế quản lý stress, nhũng rôì loạn liên quan đến stress, nhũng âu lo vể bệnh tật. Nó được ứng dụng trong gây mê và cả trong sản khoa. Thôi miên củng có tác dụng giúp quản lý nỗi đau, như một phương pháp điểu trị bổ trợ cho tâm lý trị liệu, và trong việc quản lý những nỗi sọ khác nhau, những cảm xúc tiêu cực, cũng nhu nhũng vâh đê' vê’ bệnh tật và tâm lý cùa con người. Ngày nay, thôi miên được ứng dụng rộng rãi bởi bác sĩ, nha sĩ, các nhà trị liệu và hiến nhiên là các chuyên gia thôi miên. Nó đã được phê chuấn bòi Hiệp hội Y học Hoa Kỳ từ những năm 1950. Nó đã giúp điểu trị cho rất nhiếu người với nhiều loại bệnh khác nhau, từ những bệnh tật vể thể xác đến những rôì loạn vể tâm lý. THỔI MIÊN BÀNG NGÔN TỪ

Từ nãy đén giò tôi chưa nói gì đến Thôi Miên bằng Ngôn Từ cả. Bạn không muốn ngưòi đọc cùa minh buồn ngủ thì tôi cũng thế. Tôi gọi nghệ thuật nàv là "Thôi Miên bằng Ngôn Từ", nghĩa là viêl ra nhửng ngôn từ có sức hấp dẫn khó cường. Đó là những văn bản rõ ràng, súc tích và ý nghĩa đêh nỗi bạn không thế dừng đọc cho đến những chữ cuôì cùng. Và hơn thê’ Thôi Miên bằng Ngôn Từ khiên bạn phải nhó - và hành động - theo những gì đã đọc. Thôi tuợngvàh.

I

Sách O q Nqưq

t hấp dẫn, âh

Những gi toi vưa nói làm bạn đỡ buổn ngủ hơn, đúng không? 30


Đ ến g iờ d ậ y ró i

Tôi tin là các bạn đã từng tiếp xúc vói Thôi Miên bằng Ngôn Từ một hay nhiều lần. Nhớ lại xem lần cuôì bạn bị mê hoặc hoàn toàn bới một lá thư hay một quyến sách hay là khi nào? Bạn bị thu hút đến nỗi không còn khái niệm về thời gian? Đã có người gọi điện cho bạn vào lúc đó nhưng bạn không nghe? Bạn bị cuốn hút đến nỗi quên mất toàn bộ phần còn lại của thế giói? Thừa nhận đi. Bạn đẵ bị thôi miên rổi đỏ. Kê’ cả Shakespeare cũng úng dụng Thôi Miên bằng Ngôn Từ, dù ông không gọi nó bằng cái tên đó. Theo Peter Brown, tác giá cuôn sách Bộ Não Thôi M iên, tác phẩm Cơn bão của Shakespeare đã sữ dụng một đoạn mờ đẩu đầy mê hoặc đế thu hút người đọc. Đó là m ột yêu t ố cốt lõi trong thôi m iên: Gây sự chú V. Shakespeare

đã làm điểu đó. Ngay sau đó, vở kịch chuyến đêh một đoạn hội thoại mà trong đó, khán giả được yêu cầu ngồi yên và lắng nghe. Đấy cũng là một yêu cẩu có tính chất thôi miên. Brown nói thêm rằng: "Ngày nay, câu chuyện cùa vỏ kịch vẫn còn cảm động và đầy mê hoặc nhu chính nó bốn trăm năm về trước." Một độc giả của tôi viê't thư kê’ về một cuốn sách mà anh đã đọc, rằng nó đã thôi miên anh, khiến anh từ bỏ ngay thói quen hút thuôc. Từ bò thuốc lá thật dễ dàng, của tác già Allen Carr, thực sự giúp nguòi đọc thức tinh khỏi can nghiện thuôc cùa họ. Nhũng người vốn nghiện thuôc trỏ thành nhừng công dân nói không với thuốc lá ngay cả trước khi đọc xong quyến sách. Rõ ràng, nghệ thuật Thôi Miên bằng Ngôn Từ cùa Carr đã phát huy tác dụng, và ông đã giúp hàng triệu người bỏ được thuôc lá. Rất nhiểu ngưòi nói rằng bạn có thế từ bò việc hút thuôc chỉ bằng cách đọc quyến

Sớch Cá Ngựa Bạn bè tôi 1

họ đọc cuốn

sách Chữa đau ỉ ưng của John Samo. Lần nữa, việc đọc cuôh sách 31


... Nghệ thuật Thôi Mién báng Ngôn Từ là m ột còng cụ cực monh. Những a i biét tàn dụng nỏ sẻ nàng cao được khá nâng giao tìẻp và thuyẽt phục cùa bán rhán, giúp tàng doanh só bơn hàng Ngoài ra, trong cuộc sóng có rát nhiẽu lý do khác đé bọn ứng dụng Nghệ thuợt Thôi Mièn bông Ngòn Từ ngoài mục đich bón hàng Vi dụ, bọn tòi là m ột bóc sỉ Anh gập khó khàn trong vièc thuyết phục bệnh nhàn nghe theo những lời khuyên của minh. Người hut thuóc vỏn tiếp tục hút thuóc. Người thừa càn béo phi văn tiép tục õn vỏ độ. Néu anh biét được m ột só nguyên tâc thuyết phục m ò bọn sẽ được đọc trong quyển sach này. anh sẽ tiến bộ rát nhièu trong việc khuyên nhủ cóc bệnh nhàn làm những đièu ho nên làm. Dù khuyên bệnh nhón bàng lờt nài hay bàng vỏn bán, anh củng sè biét cách sứ dụng ngôn từ m ột coch thuyét phục đé đat kết quà tót hơn. Tương tựỀ các nhà võn, những người viết truyện, viét emad, những người làm webiite và cà dàn viét blog đẽu có thé ứng dụng Nhừng Ngôn Từ Thòi Miẻn để thu hut và g iữ chán độc già. Các bi quyẽt trong quyển sach này sè giúp bợn làm nén những bài V(ét nói bõt giữa đam đóng. Trong thơi đợt thòng bon càn m ột lưỡi kiém thật iâ c bén.

CAM NHẬN CUA ĐỘC GIÁ

của cuõn sách về nghệ thuột viét thòng đièp marketing. > đ ể cóc triệu phu trên íhé giời kiém đươc nhiêu tiẻn từ Internet Marketmg Néu bợn muórt khóm phá vẻ b i m ột KIẾM TIÈN hiệu quá nhót của m ọi thời đợi. hỏy đọc cuốn sách này vò bọn sẽ có đư< mây in tièn tuyệt vời '

-Cảrn nh^n ty Nguyên Quang Ngọc ■CEO Cơn Bão Triệu Phú , J‘

SMNB004: Thôi Miên Bằng Ngôn Từ - Joe Vitale  

- Nếu bạn là giáo viên, bạn làm thế nào để có nhiều học trò biết đến mình hơn, và tham gia các khóa học do mình giảng dạy? - Nếu bạn là kỹ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you