Page 1

NAN DeMARS

CẢNH BÁO ! DẨY KHÙNG PHẢI CHUYỆN DŨA:

LÃM THẾ NÀO DẾ

GIỮ Được CÔNG VIỆC MÀ KHÔNG ĐÁNH MẮT

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP? /v/iọò. Nguyên An Nhàn * (tty lá cuốn sảch nín có trên mgi giá sách chổn công sV bổi nó rô cúng càn thiêt trong thòi đại nhièu thách thức như hiện nay. Nan DeMars trinh bày những ví dụ đién hlnh các tình huổng khó xử trong cuộc sống thục dé chi cho chúng ta cách tòn tại và đửng vững trôn sự nghiẽp củng vủi những nguyén ứ c dạo đức của hàn thăn "

Sách C á Ngựa

nuntchimợ "


NANDeMARS

I

MỤC LỤC

Lừi tựa

20

Giới Thiệu

24

Tại sa o c h ú n g la q u a n lâ m v ề đ ạ o đ ứ c tại n ơ i là m v iệ c ? Hon b ao g iờ h ế t, n g à y n a y c h ú n g la th ự c s ự d ẻ b ị tổ n th ư ơ n g ?

PH À N I

32

C h ả m Sóc Bản T h â n 1.K hi L ư ơ n g T á m T rở T h à n h Đ ạ o Đ ứ c

33

2 .B ạn Đ ủ L ớ n Đ ể C h ịu T rá c h N h iệ m

53

3.H ai m ặ t c ủ a lò n g tru n g th ả n h

73

4.CỎ p h ài là lầ m tư ờ n g h a y k h ô n g ! Đ iề u đ ó c ò n tù y !

103

5 .C hính tô i đ â g â v ra lồ i lẩ m

119

Sách Cá Ngựa


NANDeMARS

I

1

Khi Lương Tâm Trở Thành Đạo Đức Niềm Tin C ủ a Bạn sẽ Là H ành Vi C ủ a Bạn

But cứ điều gì chúng ta muốn con cái đạt được, thì trưởc hết chủng ta nên là chinh mình. - C a rl J u n g

ộ t n g ư ờ i đ à n ô n g đ ứ n g lê n tr o n g m ộ t h ộ i th ả o to à n th à n h c ủ a .tôi ở K n o x v ille . T e n n e s s e e , m ộ t c u ộ c h ộ i th ả o m à s in h v iê n nhiều trư ờ n g đ ạ i h ọ c T e n n e s s e e đ ă th a m d ự . A n h ta tu y ê n b ổ rà n g ô n g “ ch i nói c h u y ệ n v ớ i c á c b ạ n tr é tr o n g n h ữ n g th in h g ià ” v à tiế p tụ c k ể c â u c h u y ệ n dưới đây. T ô i r ấ t v u i v ì a n h đ ã là m : T ô i tố t n g h iệ p đ ạ i h ọ c v à c ỏ c ô n g v iệ c đ ẩ u tiê n v ớ i m ộ t c ô n g ty d ầ u khi ở th à n h p h ố O k la h o m a c á c h đ â y 2 5 n ă m . V iệ c lả m r ấ t k h a n h iế m v ào thời d iể m đ ó , v à tô i đ ặ c b iệ t c ầ n c ô n g v iệ c đ ó v ì v ợ tô i đ ã m a n g th a i. M ộ t ngày, ô n g c h ủ c ủ a

• ■ • • • •

-

...............

Kỉ

một với m ộ t v é khi ta y êu c ầ u tô i b a y t.

,.ám d ố c c ủ a ©■

33


NANDeMARS

I

T iếng v ỗ ta y d ư ờ n g n h ư c ứ tié p tụ c k h ô n g dứt. N gườ i đ àn ô n g n ày rỗ rà n g đ ã k h ô n g th ứ c d ậ y v à o b u ổ i s á n g tro n g cái ngày m à ô n g đ ã từ chổi đ i h ố i lộ v à tu y ê n bố, « H ô m nay, tô i sỗ g iừ v ữ n g lập tnrờng củ a m ìn h v à h à n h x ử m ộ t c á c h c ó đ ạ o đ ứ c .» Ọ u y ế t đ ịn h c ủ a a n h là bàn năng x u ất p h á t từ lư ơ n g tâ m - từ la b àn đ ạ o đ ứ c c ủ a m in h , b ả n c h ấ t b cn ưong con n g ư ờ i an h đũ h ư ở n g an h tớ i n h ữ n g gì đ ư ợ c c h o lả đ ú n g v à trán h xa nhừng g ì sai. T ó m lại, n iề m tin đ ạ o đ ứ c đ ã h ư ớ n g an h đ ế n lự a c h ọ n đ ạ o dửc. Ỏ ng đ ă sớ m n h ậ n th ứ c đ ư ợ c tro n g c u ộ c s ố n g n g h ề n g h iệ p rằ n g “ th ự c hành điều đ ú n g ” c ó n g h ĩa là đ ư a ra n h ừ n g s ự lự a c h ọ n k h ó k h ăn n g a y c ả khi phải trả m ộ t cái g iá đ ẳ t h o ặc th ậ m c h í là k h ô n g ai n g o ạ i trừ b ả n th â n có Ihế nhận ra s ự k h á c b iệ t đó.

Một Vài Định Nghĩa

T ru ớ c k h i tiế p tụ c , tôi m u ố n c h ia sẻ đ ịn h n g h ĩa c ủ a tôi c h o c ả c th u ật ngừ giá trị, lư ơ n g tâ m v à đ ạ o đ ứ c . N h ữ n g th u ậ t n g ừ đ ỏ c ó th ể s ử d ụ n g để thay thế ch o n h au khi n ó i v ề n h ữ n g q u y tắ c x ử sự . T u y n h iê n , b ạ n p h ải h iể u rỗ sự khác b iệ i c ủ a c h ú n g đ ể h iể u tại sa o đ ô i kh i n g ư ờ i tổ l lại c ư x ử tồ i tệ. Vi vậy, c h ú n g ta h ã y c ù n g p h â n tíc h k ỹ c à n g ch ú n g : G iá trị (v a lu e s) th e o đ ú n g ý n g h ĩa c ủ a c h ú n g k h ô n g p h ải là m ộ t ch ù đẻ của tốt so với x ấu , lư ơ n g tâ m so v ớ i v ô lư ơ n g tâ m , h o ặ c đ ạ o đ ứ c so vớ i phi đạo đ ứ c. G iả trị c ủ a c h ú n g ta là d à n h riê n g c h o c á n h ân m in h , c h ú n g ta lựa chọn v à ch i đ ịn h c h ú n g v ớ i m ứ c đ ộ q u a n trọ n g k h á c n h au . K h ô n g the chia điều c h o tất c ả , kinh n ghiệm s ô n g k

30ch czo N

Q

Ư Q *

v à trâ iq u a in lo ại n h ư

35


I Cánh Báo! Dây Không Phải Chuyện Đùa s ự thoải m ái, c ă n g th ẳ n g , trách n h iệ m , tin h b ạn . sự b ảo đ ả m , tru n g thực, ốn đ ịn h , th àn h tíc h , đ ịa vị, q u y ền tự ch ú , lò n g tru n g th à n h , c ạ n h tra n h , hợp tác, đ ó là m ộ t d a n h sá c h dài. N h ư n g b ấ t c ứ g iá trị gi c h ú n g ta lự a ch ọ n , đó là n h ừ n g th ứ q u an trọ n g n h ất m à v ề b ân c h ấ t c h ú n g c h o b ié t c h ú n g ta là ai L ư ơ n g tâm (m o ra ls) là n h ừ n g y ể u tổ th u ộ c tin h c á c h m ộ t n g ư ờ i được o i là “đ ủ n g ” h ay “ tố t" ih e o tiêu c h u ẩ n c ũ a c ộ n g đ ồ n g . C h ú n g ta h ọ c các u ê u c h u ắ n đ ạ o đ ứ c khi c h ú n g ta cò n rấ t trẻ , v à h ọ k h ô n g th ay đ ổ i. Đ ạo đức (e th ic s) m ô là c ả c h ệ th ố n g x ã hộ i n h ư v ă n p h ò n g c ủ a b ạn . tro n g đ ó những gi th u ộ c v ề lư ơ n g tâm đ ư ợ c á p d ụ n g . Đ ạo đ ứ c th ư ờ n g đ ề c ậ p đ ến m ộ t bộ q u y tác h o ặc kỳ v ọ n g đ ư ợ c c h ấ p n h ận bời m ộ t n h ó m n g ư ờ i, tro n g k h i lương tám đ è c ậ p đ ế n k h ia c ạ n h c ả nh àn . M ộ t c á c h hừ u ích đ ể su y n g h ĩ v ề lương tâm v à đ ạ o đ ứ c liên q u a n n h ư th ể n à o là: C h ú n g tô i c h ẳ p n h ận lư ơ n g tâm c ù a c h ủ n g tô i v à lự a c h ọ n đ ạ o d ứ c c ù a c h ú n g tỏ i d ự a trên c á c g iá trị cùa ch ú n g tôi. N h ừ n g k h ác biột n ày c h o p h ép c h ú n g ta nói c h u y ệ n m ộ t c á c h tự tin vè cá c v ấn đ ề x â h ộ i, y tế, v ăn p h ò n g , c ô n g ty, v à đ ạ o đ ứ c n g h ề n g h iệ p , nhưng k h ô n g phài v ề c h ú n g la là n g ư ờ i c ó lư ơ n g lâ m h ay k h ô n g c ó lư ơ n g tâm. C h ú n g ta k h ò n g thề b iế t q u y tẩc đ ạ o đ ứ c c ủ a n g ư ờ i k h á c , tu y n h iê n , chúnc ta có th ể q u an sá t hàn h vi đ ạ o đ ứ c c ủ a m ộ t n g ư ờ i. K hi c h ú n g tôi đ ề c ậ p đền m ộ i n g ư ờ i k h ác cỏ lư ơ n g tâ m h a y v ô lư ơ n g tâ m . c h ú n g ta áp đ ặt tiêu chuần đ ạo đ ứ c cù a b àn thán v ào đ ỏ v à c h o rả n g c h ú n g ta b iế t tin h c á c h bôn trong c ù a họ, b ản c h ấ t c ủ a họ là “tố t đ ẹ p ” h a y “ x ấu x a .” T ố t h ơ n . c h ủ n g ta nén đ ơ n g iả n nói ràn g m ộ t n g ư ờ i n ào đ ỏ là đ ạ o đ ứ c h ay phi đ ạ o đ ứ c , d iề u nảy dựa vào V

h ệ v ớ i n h ừ n g phảm

ch ấ t c ủ a r

n.

36


N A N DeMARS

I

Bạn Suy Nghĩ Gì?

T ô i đ à th am d ự m ộ t buổi tiệ c tro n g kỳ n g h i m ộ t v ài tu ầ n sa u khi vụ bẻ bồi Pon/.i c ủ a B e rn ie M a d o ff c ũ a n ổ ra ở th àn h p h ố N ew Y ork. M ột người đ àn ỏ n g đ ến gặp tỏi và đ ặ t ra c à u hỏi rẳng: « N an . tôi th u ộ c b an q u àn trị của m ột trư ờ n g đ ại h ọ c có u y tin trên b ỡ b iể n p h ía Đ ô n g . M ộ t v ài th án g tnrớc, các trư ờ n g đ ại học n hận đ ư ợ c m ộ t m ó n tiề n lớ n từ M a d o ff. T iề n hiện đang tro n g n g ân h àn g n h ư n g ch ư a g ia o ch o bất k ỳ ch i n h án h cụ th ể c ủ a các trường đ ại h ọ c đ ư ợ c n êu ra. C h ú n g tô i c ó thô lĩiừ sổ tiề n n ày k h ô n g ? T ôi b ẳt đ ầ u đ ư a ra n h ừ n g k h u y ến c á o d ự a trên q u y tắ c c ủ a b ả n th ân như v ần th ư ờ n g làm : « T ô i k h ô n g p h ải là m ộ t lu ật sư , tô i c ù n g k h ô n g m ột chuyên g ia h àn h ch in h đ ư ợ c c h ứ n g n h ặn ...» đ ến đ ỏ ỏ n g liền cắt lời tôi, «Tôi biết, n h ư n g c ô là m ộ t n h à đ ạ o đ ứ c học. T ô i m u ố n n h ận đ ư ợ c ý k iến cùa bạn về n h ữ n g gì c h ú n g la n ên lảm ! “ Tôi n hin thẳng vào m ẳt ôn g và trà lời: “Đ ó k h ô n g phải là tiền cù a b ạn!” T he đấy, nó i ô n g n h ư trở th ản h m ộ t k h ẩu liên th a n h c ò n là nh ẹ. Ỏ n g tởi tấp đ ư a ra n h ừ n g lời b iệ n m inh v ề p h ía tôi: “ C h ú n g tỏi đ ư ợ c lặ n g và chấp n h ận k h o án tiền n à y v ớ i đ ộ n g thải tổ t” v à " C h ú n g tô i h o à n to à n vô tội trong cá c c h ư ơ n g trin h M ad o ff. “ S ự ph ản k h á n g q u y ế t liệ t c ủ a ô n g tiếp tục kéo d ài đ ế n nồ i gời đ ế n tro n g đ ẩu tôi c â u nó i củ a : “ H ìn h n h ư an h ta đ à quen với việc p h ản đổ i n h ư vậy! “tại sa o ô n g ta v ẫ n c ò n hỏ i tôi c â u h ỏ i m à neay từ đ ầ u d ư ờ n g n h ư ô n g k h ô n g c ó n g h i n g ờ v ề n h ữ n g gi ô n g n ên làm gì? C u ổ i c ù n g , k h i an h ta h ế t h ơ i, tôi v ầy lay g ọ i hai lu ậ t s ư là n h ừ n g người bạn c ủ a tô i ỏng đ ã làm . v à c à

3

Q

c h

C

o

N

o <=7

Ư Q

.

' tu ơ n 8 tự ' ền c ủ a bạn,

vỉ vậy bạn p h ải trả nỏ lại!"

37


'Nan IX-Mars giới thiệu đ » chũiig u một đuứi nghia mới VC sự bõm chinh phù hợp hơn trong thỏi đại ngàv nay. Các phuong tiện truyèn thũng đang thay nhau đưa tin v£ sự tham lam v i vù trtch nhiệm cùacáctảp doòn tn»^ bói cảnh kinh lẩtnàn<àu<fivio tnuvỉ kỹ của suy ihoái. Những hiộn tuụng náy tác dộng dAi rSi nhiìu người đang làm viỂc tại các cổngsVvởi những luàt lệ. quỵtẳc \à trách nhiệm mối mÀ mỏ« cả nhản phải gánh chịu. Nan đưa tắt cả <fiuđ&đín vòi chúng ta ờ đầy. ngay hic này, và chi cho chúng ta toét, vối lư cách L’t nhừ ng Iigưùi lao dộng (ỏ' mọi cáp dộ trich nhiệm) chủng ta phai trò thánh nguửi như thế nào đ í có thé sứa chửa va năng cao danh tiéng nia cfrig ly trong tưtTTig lai' Scott B.Rauíum Giâm dóc Ü90 đin: loún tiu cúa TỊp Aứn \fcinuntn

"Tmng nh&u nám. tâi dá rát thích xem Nan OcMars đỂu chinh các ván dè da» dứt ụu noi lảm việc dé nhàn viên lchtViK còn phải chju tràch nhiệm cho những diều mà ỏng chủ yờa càu họ Um hoặc bí khiên trảch chi vi luản thú dùng các chuán mựí dậu d ủ d ■ Dày khủng phái chuyòt đù»! ■ thay đỗi cách những ỏng chù vả npinVi lao độo# nhìn nhẠn triđi nhiệm cửa mình Kiện nay - vi tát cả cũng có kri." — Ptiri Tínn thViK «oa K> Walter .Mondair

•Nhằn vién chốn cỏng aV duvc trang bị quá ilđé cỏ thc thực hành sự canđám<Vmri làm việc. Nan DcMankhicphục sự thicu thốn này vả háp dản độc giả vối những ví dụ kkh thich tư duy đư yt láy ra từ thé giỏi lánh doanh ■ tiiy khóng phài dìuụỊn d iu !' như dang tttn dát mộ» cuộc tháo luẠn dé hlnh thành nin những nòn tàng cùa việc ra nhũn# quyí» định mang tính d iu án m ực rùa d ú t vả do đó, khuyên khich dộc giả thực hâiih những bád học tinh can dám Iruóc khi họ tìm tháy chinh minh trong các kxu tinh huống cằn thiốt.*

Collern Rowlcy litỉt sư. CỤMđiệp MỂn roi loẾtnoủnR tổ viên. dkiục Tjp chi nwrt tìậi vinh dinh u N^inH Phụ NVrCủa Nám vảo nỉm 2003.

*Nan DeMars đuọc cả ttv? giới biét dén vứi tư cảch cả nhản lá nhà nghièn ã n j đặo đức chụyta »ghicp. c ỏ áy tháu hicu Iihửng nguyẻn tác phin: tạp của dạo d ũ c và m ang chúng xuóng den một m ức dộ m ã hạn khỏng chi có tiv? lúru mA cỏn oó tW tự liẻn tuóng, Cô cung cáp cho ban những hinVng din cách lảni thế nào đc ứng xừ ưong những tinh huổng khố xứ\-ầcó khi nànjỊ gãy nguy hại đéri bAii thản hạn. dó bạn vữa cỏ thé sóng trung thực m i vân giừ đuvc cỏng việc, 9/ tín nhiỏn vá lạc quan sã khônR phái đinh dáng đến t(Vỉ án. xỉch mich và hiém ngu>: -

SuM ntrnner.

vứn ü. Vhi quin »Vv i ptvü tnfn n g ií n«h»íp, p io A*c ók« llkV hử» qi»v ứ »linh chinh chuvtn nfỷuửp

cỏnj> ty TNHH sủ c

Sóch Có Ngưa

ĐÍJ chỉ: 32/4 EXJíinjỊ

I!»•;«Tậ-*44-»|-0tHí

Website: http^Avww. ..... UU1.LU1II.VII fjeebook: hltpy/www.iacebook.com/SucManhNgoißiit Email: SucN\jnhNgoiBu20l 2dgm.iil.com Design by uietart pro.vn

Giá: 139 0 0 0 Đ

SMNB001: Cảnh Báo! Đây Không Phải Chuyện Đùa - Nan DeMars  

Làm thế nào để Giữ Được Công Việc mà không đánh mất Đạo Đức Nghề Nghiệp? Đã bao giờ bạn lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này? - khi mà bả...

Advertisement