Issuu on Google+

:

V »-

> a 0)

or*.

^

;

lề © Il Q

TÙ cách N9«ỉài ne t ó t

vh

ó » ;'

■<8F&


G rum pa là m ộ t chú v o i rất to. Chú s ố n g m ộ t m ìn h nôn rất bẩn, cả người b ố c m ù i h ô i thối. Đ ôi khi Grumpể? than thở: "B uồn quá! B uồn quá!", rồ i tự c ọ tai m ình v ả o bai cồ. M ỗi lần như thế. nước m át G ru m p a lại lăn dài xu ố n g mũi.


Sách Cá Ngựa


QV091: Trường Mẫu Giáo Của Chú Voi Grumpa - Horiuchi Seiichi, Nishiuchi Minami