Page 1


NN435: Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm (TB 2014) - Mark Haddon  

"Nếu bạn thuộc tất cả những số nguyên tố cho tới 7057, biết tên tất cả các nước cùng thủ đô của chúng và giết thời giờ bằng cách giải phương...