Page 1


MỤC LỰC Phần M ột

CU Ộ C HÀNH TRÌNH

Tấm Biển Thông Báo

15

Thỏ Thù Lĩnh

20

Quyết Dịnh Của Cây Phỉ

25

Khỏi Hành

28

Trong Rừng

34

Cứu Chuyên về Eỉ-ứhrairah - Anh Hùng Thỏ

38

Chõ Rừng vỏ Dòng Sông

41

Qua Sôrig

44

Con Qua lũ Cánh dồng đậu

50

Con đường Nhựa vó Khu Mt Công

56

Dìỉtn Trường Vất Vả

65

Ké Lạ Mật Trẽn Ciítilỉ dồng

69

Lòng Hiểu Klítícìĩ Xứ Người

82

"Giốn<ị Như Cây CỐI Vào Thúng M ười M ột "

91

Câu Chuyện về Rau Diếp cùa Đúc Vua

105

Chú Thỏ Cỏ Bạc

112

Cái BẪy Sáng L aín g

118


Phần Hai

TRÊN NGỌN Đ ồ i YVATERSHIP

18.

Ngọn Dổi Watership

135

19.

Nỗi Sợ Hãi Trong Bóng Tối

143

20.

Tổ Ong và Chú Chuột

154

21.

"Đến El-ahrairah Cũng Phổi Khóc"

165

22.

Cãu Chuyện về Phiên Tòa Xù El-ahraìrah

176

23.

Mòng Biển Kehaar

195

24.

Trang trại Nuthanger

214

25.

Cuộc dột kích

223

26.

Giấc M ơ cùa Thú Ntim

242

27.

"Bạn Có Trài Qua Mới Hiểu Dược Phần Nào"

247

28.

Dưới Chân Núi

260

29.

Chuyến Trở v ề vá Khỏi Hành

269

P hần Ba

EFRA FA

30.

Cuộc Hành Trinh Mới

279

31.

Câu Chuyện vè Eỉ-ahrairah và Thó Den ờ ĩn ỉé

285

32.

Băng Qua Đường Síít

300

33.

Con Sóng Lớn

308

34.

Thống soái Hoắc Hương

321

35.

Trong Lóng Địch

331

36.

Sấm Chóp Kéo v ề

350

37.

Sấm Sét Nổi Lẻn

356

38.

Sẩm Vang Chớp Giật

367


PHẰN MỘT

C u ô c l4-ànli crTrì'nTi


16

RICHARD ADAMS

thco con sutfi, m çi thú hiçn lên thát ró ráng, trong trái va tlnh lang. Vùng dát cúa thó thát thanh binh. Phía dáu b ó suói, gár» gó'c anh dáo d^i, noi con sao vira cá't tiéng hót là mOt vái cái hang gán nhu bj nhirng bui mam xói che khuát. Trong ánh sáng xanh m ó mù, à trên m içng cùa mót trong nhûng cái hang dó có hai chú thó dang ngói c^nh nhau. M qí lúe sau, chú lón hon nháy ra ngoái, phóng dpc theo b ó suói án duói lùm cáy m âm xói, nháy xudng háo rói chay ra cánh dóng. Vái phút sau, chú kia cüng chay theo. Chú thó dáu tiên dúng l^i ó m ót vat có nhuóm náng chiéu, chán sau gái gái nhanh cái tai. Dû mói chi mOt tuoi va ván cón chua dú can nhung cháng thó này khóng có cái ve báng nháng cúa háu hét nhûng "k é vù ng n g o ái" - cá’p bác cúa nhung chú thó binh thuóng trong nám dáu dói khóng có dóng dói danh giá hoác là chua dú cán n$ng vá chiéu cao nén thuóng bi các bác huvnh truóng dé dáu cuói có vá có' gáng só’ng tôt nhâ’t trong khá náng cúa m inh - thuóng lá ó ngoái trói, phia ria cánh dóng thó cúa chúng. Riéng chú thó náy có vé bió't cách tu chám sóc minh. Trong lúe ngói lên, dua m át nhin quanh và xoa xoa hai chán truóc váo m úi, toan thán chú toát lên vé linh Iqí tuoi vui. Ngay khi cám tháy hái lóng vi m oi thú déu ón, chú cup tai l^i vá bát dáu cóng viéc ó bái có. Nguói bon dóng hánh cúa chú duóng nhu khóng dupc thoái mái nhu thé. Anh cháng náy nhó xíu, dói mát m ó to chám chú vá cái cách ngang vá quay dáu cúa chú ta cho tháy su thiéu chú y do cáng tháng v'á lo áu kéo dái. C ánh múi giát giát lién tue vá khi mót con ong nghé vo ve bay dên mót bóng hoa phía sau thi chú ta giát náy m inh, nháy bán lên rói quay móng móng khié'n cho hai chú thó ó gán dáy nháo nháo chay trón váo cái hang gán nhát truóc khi chú thó duc vói dói tai có chóm den nhán ra thú pham \rá quay lai dánh chén. "Ó i, tháng T h ú Nám dáy m á," chú thó tai den nói, "n ó lai nháy váo dám nháng xanh dáy. Ra di G ^c N ai, cáu vira nói gi vói tó thé?" " Thú Nám á," chú thó kia nói. "T(ú sao cáu lai goi nó nlnu thê'?" "T h ú Nám í, cáu bié’t dáy, nó lá con cuói cúng vá lá con nhó nhát. Cáu khóng hiéu lám sao cháng ai tóm duoc nó phái khóng. T ó luón nói ráng con nguói khóng thê nhin tháy nó, cón cáo thi che khóng them án. Tuy váy, tó c ú n g phái thúa nhán ráng xem ra


ĐỒI THỎ

17

nổ có khả năng tránh xa những chỏ nguy hiểm đ ấyl,)." Chú thỏ vừa được nhắc đến chạy đến gần bên bạn, vói những buóc nhảv lệt sột trên đỏi chân sau khá dài. "Đ i thêm m ột đoạn nừa đi Cây Phỉ," chú lên tiếng. "A nh thấy không, có cái gi rất lạ trên đỏng cỏ chiẻu nay, mặc dầu em không thể biết chính xác đó là cái gi. Anh em mình đi đến chỗ con suối nhé?" "Đ ược th ô i," C ây Phi đáp, "v à em có thể tìm ch o anh vài cây anh thảo. Em mà không tìm đưọc thì làm gỉ có ai thấy nữa." Chú chạy xuống dốc trưóc, bóng đổ dài trên bãi cò phía sau. Cả hai đến chồ con suối và bãt đầu nhấm nháp, tìm kiếm thức ăn xung quanh những vết bánh xe lún sâu trên con đưòng mòn. Chảng bao lâu sau, Thứ Năm đà có đưọc cái mà chúng đang tìm kiếm. Cây anh thảo là thức ăn quý hiếm dối vói bọn thỏ và theo lẻ thưòng sẽ chảng còn dưọc bao nhiốu món ngon như vậy váo nhửng ngày cuối tháng Năm ớ ngay cả vùng này, xung quanh cánh đổng thó. Cái cây này chưa ra hoa và những chiếc lá xòe rộng gần như bị giấu kín duói những bụi cò cao. Trong lúc hai chú còn đang đứng mái mê ngám nhìn chiến lợi phẩm cùa m inh thì hai chú thỏ lớn hon phóng ra từ một vùng nưóc nông dành cho trâu bỏ ỡ g ả n đấy. "C ây anh thảo à ?" m ột chú nói. "Đ ư ọc lắm, để lại đấv cho bợn ta. N ào nhanh lê n ," chú thèm vào khi thấy T h ứ Năm tỏ ra do dự. "M ày có nghe tao nói gi không đ ấy?" "Thú Nilm đã tim thấy nó đấy chứ, Liẽu N gư," Cây Phi lên tiếng. "N hư ng chú ng tao sè chén n ó ," Liễu N gư vênh váo đáp. "A n h thẩo là đ ề d ành cho đội ngũ C ốt C án°\ m ày không biết điẻu đ ấy à? Nếu không biết thì chúng tao có thế dễ d àn g d ạy cho mà biết."

1. Thỏ thưởng sinh mội lúa bón con Bất cữ lửa nào trẻn bốn con cũng được 9ội Id Hrair có nghía là “ nhiều" hay "một ngàn". Như vày. Khi bọn thỏ nốí u Hrair - một ngàn - thi nhin

chung âm chi lất cả những kẻ thù (hay elii theo ngôn ngữ cùa thỏ) gòm có cáo, chồn ecmin, chồn sương, mẻo, cũ, con người V V Cô lẽ cỏ hơn nảm con cùng ra đõi một lúc với Thử Nàm: tèn nỏ Hrairoo. cò nghĩa lủ "Tiều ỉhièn" tức lá con nhỏ nhát trong nhièu coo khác, củng giống như cách ta gợi những ccn lợn ra sau lá con sài con đẹn 2 Gằn như ở tat cả các cánh đồng thò đèu cõ các cố t Cán (nguyên vân Owsla) là ?6n gọ< một nhòm nhũng con thỏ khỏe mạnh lanh lợi - hai nếm tuổi hoặc lớn hơn - bao giở cũng vo ve quanh vơ chồng Thỏ chúa trong khi bát aạt những con Khác cố t Cán rắt khác nhau, ở một cánh đồng nào đò, cốt Cán c6 thẻ tà một bảy thỏ chièn. ờ nơi khác chúng lã những con thỏ tuốn ưa khôn ngoan hoặc những con chuyèn phá phách càc vườn rau. Đỏi khi. cà nhũng con lẻo mép cûnç cố đươc V! trí náy. Tai Sand’eford vao thời điẻm náy Cốt Cán lã nhừng con thỏ c6 tinh kỳ luật cao như thỏ chién (mặc dảu như sau này cố thè thày, một số con khỗng h in lả thó chién).


18

RICHARD ADAMS T hú N âm dâ bó chgy tu lúe nao. Cay Phi duói kip chú ó chó

cóng nuóc. "A n h phát óm vá chán ngáy tat cá nhúng chuyçn này," Cây Phí nói. "L ân nào cüng the. 'D ây là móng cùa tao, vi thê' dô là anh thào cùa tao.' 'D ây là râng cùa tao nên dô là cái hang cúa tao.' Anh nói cho cm biét nhé, néu anh tro thành C ot Cán anh sé dói xú vôi bpn dàn em tú té h on." "V âng, ít nhát thi anh cüng có hy v çn g m ôt ngày nào dô trô thành mpt C ot C á n /' T h ú N âm nhàm nhâng dàp. "R ôi anh sé trô nén to lón và dó là dieu mà sé châng bao g iô e m có dupe." “ Em không nghi ráng anh sé dé em phái tu cham sóc minh dáy ch ú ?" C ây P hi hói l^i. "N ó i that vói em nhé, nhiéu khi anh cám thá'y muón d ç n qu ang cánh dóng thó này. Thôi, bây g iô hày quén nhûng chuyén này di và hày tán huông buôi toi này. Hay là chiin g m inh ch^y sang bên kia b ô su ô i? Ö dây vâng vé hon, it nhát thi chúng ta có thé có duoc nhûng phût giây yen binh. Trù phi em cám tháy ó day không duoc an toàn läm , n h i." chú nói thém . C ách dât cáu hói cúa chú ta cho tháy tren thuc té chú nghl ráng T hú Nâm có vé biét ró m<?i thú hon m inh và câu trá lói cúa T h ú N ám ch o tháy ráng diéu này dâ d u ç c chàp thuán giúa chúng. "K hông, ó dáy cüng khá an toàn," Thú Nâm dàp. "N éu em bât dáu cám thá'y có bát cú gi nguy hiém thi em sé bao cho anh biét. Nhung nguy hiém không phái là cái mà em cám tháy vé noi này. Nó là... mà em cüng không rô núa... môt cái gi nghe ngpt ngat, gîô'ng nhu sám vây; em kliông thé nói ró; nhung nó lám em lo láng. Du thé nào di núa, em sé báng qua cánh dóng cúng vói anh." C húng vuQt qua cóng nuóc. Ó gán suói, có m uót và m çc dày hon; cá hai phóng lén con doc dói diçn, tim noi khó ráo hon. Mót phán dóc án minh trong bóng rám, m át trói dang chim dan xudng phia truóc chúng, và C ay Phi, dang mong tim duoc mót chó á’m áp có nâng nén cú thé mà phóng tiép cho den khi tói gán con duóng món. Khi den cóng, chú dúng l<u, trÓ mât nhin. "T h ú N ám , cái gi kia? N hin kia." Trén con duóng nhó phía truóc, mât dâ't vúa mói bi xói lén. Hai dóng dát nám ngay trén bâi có. N hüng cái côt nâng né loang lo son và châ't creozot virón cao nhu nhúng cây nhira ruói bén bó rào và tám bien trén dó dô bóng hét chiéu dái cánh dóng. Ó gán


N H Ẵ N A M I KINH DIỄN

!''■

rong nhiên năm liên. ĐÒI THỎ đà là m ộ t m ón an tinh thán chỉnh dối với giới h ọ c sinh trung

y

h ợ ^ A n h . Bân trường ca lạ lùng vé loài thỏ này

hiếm khi thấ t hại trong việc giành dược tinh yêu và sự kính trọng cùa n h ữ n g ai đà m ộ t lần đọc nó. Cũng n h ư những tác phẩm văn h ọ c vĩ dại klìác, ĐỔI THỎ

c ó thi’ dược đọc với nhiểu cấp độ: như một ngụ ngón h a ỳ n hư m ộ t câu chu y ện phiêu lưu kỳ diệu. Câu chuyyn V ? cu ộc di CƯCŨO mộc đám thò tới vung đất mới thực sự là m ộ t sự pha trộn dáy nghệ thuật của chất hùng ca và bí ấn trong m ộ t ngôn ngữ sáng tạo. m ở ra một thè' giới má ta chưa bao giờ thực sự thấy được, nơi cuộc sống dang phập phông ngoài kia trên cánh đổng, trong rừng cày, bèn bờ sông, xa k h ó i cá c đỏ th ị và t h à n h phố.

K ỳ diệu... M ột c á i n hìn m ớ i d ã y sứ c m ạn h v ẽ vòng q u ay v ĩ d ạ i củ a c u ộ c số n g . " T he

New

Y o rk T im es

NN432: Đồi Thỏ - Richard Adams  

Sẽ có người không khỏi băn khoăn khi cầm cuốn sách khổ lớn dày hơn 500 trang này trên tay. Có vẻ quá nặng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đ...