Page 1

MI B A O

ì5 fW 'k v / f :

/ •

ệ •

9

.

V Nhà xuất bảnThởi

Sóch Cá Ngựa


MỤC LỤC c.ht(imq /. ^ ĩ Á i s in k

7

CJlUtnui 2. < ~ ỉ sáffỊ ta rtg

28

C.ỉutcmtỊ ?.

bt

íỊÌàiị íV

(Ihưcnui 4. ^ ^ ư ờ ttợ - c h â n tzò'i Qhttcmọ f.

con c ủ a b iể n

ss J2S

CJufcmtf ô. (J à û n g h ề

152

CJutơn*j 7. {‘/-tò c h ử i c ủ a a i?

17 ?

Qhtíơnợ ổ. mJ \ĩả ỉị s in h

19 &

Qkiiơnạ 9. ^ ĩ ù i k íiò n q IfC i l cò

227

diuíơnọ /0 . ^ í-à i n ã n g

249

CJutơnọ l í . J % ư ừ i b a n d i x a

2.71

CJuumợ 12. ¿ K jiá c b i d t

289

CJuftrníf / ? . (Z /u i à in h

? 07

CSutơnq tu . _ /}{à tỊ d en

?44

C.hưcmq / 5. T Z oi lu n a

ỊỐ 8

CJutcmg ỈỜ. ^/-ZÓL if ia t

?9 0

Sóch Có Ngựa


L-ltưưĩtợ /

Q ả i sinh

T

rư ơ n g M in h Vi n g o i trê n g iư ờ n g , n g ấ n n g ư ờ i n h in vị b ác sỹ m ặc áo b lo u se trắ n g đ ứ n g n g a y cạ n h đ a n g d ic n th u y ế t h ù n g hổn.

- N g ư ò i n g ộ đ ộ c khí g a s sẽ b ị ch o á n g d o th iêu oxy. T h iêu oxv tron g m ộ t th ờ i g ia n d ài sẽ g â v ra n h ữ n g tố n th ư ơ n g cho nào. T rư ờ ng h ợ p bị n ặ n g có th ế trờ th à n h n g ư ờ i th ự c vật, n ế u n h ẹ c ũ n g k h iên p h ả n ứ ng trỡ n ê n c h ậ m ch ạp , g ây ra ch ứ n g m ấ t trí n h ớ tạ m thòi... Vị b ác sỹ k h ô n g n g ừ n g th ao th ao bâ't tuvệt, từ n g ữ m ạch lạc, d ễ hiếu, tiên g p h ô th ô n g c h u ẩ n xác. S ong rố t cu ộ c T rư ơ n g M inh Vi v ẫ n k h ô n g h iế u ô n g đ a n g nó i đ ế n chuy ện gì. M ây p h ú t trư ớ c cô còn đ a n g ở tro n g sả n h d ự tiệc, c h u y ệ n trò với khách k h ứ a . Vi sứ c k h ó c củ a cô k h ô n g tô't n ê n T h à n h Q u â n k h ô n g cho cô u ố n g rư ợ u , đ ã tự tav ró t cho cô m ộ t cốc sin h tô'... - N ói v ậ y là co n gái tôi chi bị m ất tri n h á tạ m thời? - M ột n g ư ờ i p h ụ n ữ tru n g n iên x in h đ ẹp , trắn g trẻo hói v ị b ác sỹ v ó i vc lo lắng, th in h th o á n g lại đ ư a m ắ t n h in M inh Vi đ ầ y th ư ơ n g xót. Vị b ác sỹ đ ấ y đ ấ y g ọ n g k ín h trê n s ố n g m ũ i, n ó i m ộ t cách n g h iê m túc:

Sóch Cớ Ngựa


ữ\i 73tiở - Kết q u à c h ụ p C T cho th ấy n ão cúa con gái chị k h ô n g có v ấn đ ế

gì k hác th ư ờ n g . N h u n g n ão là m ột co q u a n tối q u a n trọng, n ê n hiện g iờ ch ư a th ể n ó i bị tố n th ư ơ n g tớ i m ứ c nào. D o đó, c h ú n g tôi tạ m thời k h ô n g thê’ch ẩ n đ o á n đ ư ợ c khi n ào cò ây sẽ p h ụ c h ổ i trí nhớ . T hòi gian p h ụ c h ổ i m ộ t cách lạc q u a n cũng m ất ba đ ế n n ă m th án g . Tới lúc đó, n ế u tìn h h ìn h c ủ a cô ây v ần không tiến trien, gia đ ìn h có th ế đ ư a đôn đ ã v k h ám lại. N g he n h ữ n g câu k h ô n g m ột ch ú t chắc ch ắ n đó, n g ư ò i p h ụ n ữ tr a n ên lo lắng h o n . Bà q u a y đ ấ u lại n ắ m lấy tav M in h Vi, k h u ô n m ặt b u ổ n bã và n h ìn cô b ằ n g đôi m ắt ần g ậc nư ớc. M in h Vi bối rối n a n ụ cười, r ụ t tay lại. Tay cô v ừ a rụ t lại, n ư ớ c m ắt củ a n g ư ò i p h ụ n ữ đ ó đ ã tu ô n trào n h ư m u a, r a i lã chã, k h iên M in h Vi sợ tái m ứ c toàn th â n cứ n g đò. - T iêu Vi, là m ẹ đây! Q u ả th ự c con k h ó n g còn n h ớ ch u y ệ n gì sao? Khi v ừ a m ở m ắt ra M inh Vi đ ã bị hỏi cáu n à y m ộ t lẩn. L úc đó, cô trá lời rấ t d ứ t khoát: " C h á u k h ô n g q u e n cô ", kh iến n g ư ờ i p h ụ n ữ có tên V ư ơ n g A n h L an n à y g iật th ó t m inh. T ro n g tiến g k êu th ấ u trò i đ ấ t củ a n g ư ừ i p h ụ n ữ đó, M in h Vi rất m u ố n n ó i rằng: "Q u ả th ự c tôi k h ô n g biết cô, n h ư n g tôi k h ô n g h ể q u ên m ìn h là ai. Tền tôi là T ru o n g M inh Vi, C h ù tịch H ội đ ố n g q u à n trị C ô n g ty giái tri V ĩnh T h àn h , n ă m n ay hai m ư ơ i tám tuổi, đ ã kết hôn và ch ư a có con. C h ố n g tôi c h ín h lã ngôi sao lớn C ố T h à n h Q u â n , n g ày n ào cũ n g x u ất h iệ n trê n ti v i..." . N h ư n g sa u k h i vị bác sỹ đ ó đ ư a ra kết q u a c h ẩ n đ o á n " m ấ t trí n h ớ d o n ã o bị tổ n th ư ơ n g " , M inh Vi h o à n toàn trở n ên bôi rối. T h ự c ra sứ c k h ỏ e cùa cô vốn k h ô n g tốt, m ắc b ệ n h tim b ấm sinh. N h ư n g rốt cu ộ c cô bị tôn th ư ơ n g n ão từ khi nào? Bác sỷ cảm tậ p b ên h án lên. Lã m ộ t bác sỹ ch u y ê n k h o a th a n kinh, ô n g c*ũng k h ô n g n h ớ nổ i m in h đ ã g ặ p bao n h iêu b ệ n h n h â n bị m ấ t trí nhớ, n ê n đ ã q u e n v ó i n h ữ n g ch u y ệ n n h ư th ế này. - C h ị k h ô n g cần lo lăng q u á , v ấn đ ể cúa con gái chị ch ư a tói m ức n g h iêm trọ n g . H ãy ch o cô â y xom các b ứ c á n h đ ã ch ụ p , đ ư a có ây đ ế n n h ũ n g n o i đ ã từ n g đ ế n trư ớ c đây, có lẽ sẽ n h ó lại đư ợ c.

Sách Cớ Ngựa


f

t& ỈL s

*zJỉnh /tậu tá i sinh

Bà V ư o n g đ ă m ch iêu b u ố n b ã gật đ ầ u , v ừ a luôn m iện g cám ơn vừa tiễn bảc sỹ ra. T rương M inh Vi vẫn ngồi y ên trên g iu ô n g bệnh, tro n g đ ầ u thây rối tinh. Đây là b ện h v iện nào? N gư ừ i p h ụ n ữ tự xư ng là m ẹ cô thực ra là ai? M ẹ đ ẽ củ a cô đ ã m ất tù khi cô m ười tuổi, b ố có ó vậy không đi b ư ớ c n ử a. Vậy bà m ẹ kia ờ đ â u bồng n h iên x u ất h iệ n trư ớ c m ắt cô? M inh Vi n h ìn q u a n h p h ò n g bện h , ngoài cô ra còn có m ột cô gãi trẻ và m ột bà cụ già. C ử a p h ò n g đ a n g h é m ờ, âm th an h bẽn ngoài loáng thoáng vọng vào. Vì m ắc b ệ n h tim n ên th in h thoáng M inh Vi p h à i vào viện. Tuy nhiên, từ trư ớ c đ ế n nay, đ ể u n ằm tro n g n h ữ n g p h ò n g bệnh riêng cao câ'p, với p h ò n g k h ác h n h ò p h ía ngoài và p h ò n g vệ sin h riêng phía trong. T ừ lúc n ão cô lại n ằ m ch u n g tro n g p h ò n g bộnh bình d â n với m ây người k h ác th ê'n ày ? Rốt cu ộ c đ ã xảy ra ch u y ê n gì? To'i q u a cô v ẫn cò n xuâ't h iện trong tiệc rư ợ u ăn m ừ n g sa u buối công ch iếu đ ầ u tiên củ a bộ ph im m ới, lên b ục p h át b iể u m ấy câu, cụng ly vói k h ách k h ứ a, h ô m n a y đ ã m ột m ìn h n ằ m tro n g b u ỗ n g bệnh lạ lẫm này. C òn T h àn h Q u ả n đ áu? M in h Vi đ ư a tay tìm đ iệ n thoại d i động, song k h ô n g th ấy th ứ gì. C ó đ a n g m ặc trên n g ư ò i bộ q u ầ n áo bộn h n h ân , p h ía đ ầ u giư ờng có m ột cốc nư ớc, ngoài ra k h ô n g còn b ât cứ v ật d ụ n g n ào khác. - Em g ái này. - C ô gái n ă m ờ g iư ờ ng k ế b ê n chợt lên tiếng, khiến M inh Vi sữ n g ngiròi. Em gái? C ô gái đ ó ch ừ n g hai m ươi ba, hai m ươi tu tuổi, p h ải gọi M inh Vi là chị m ới đ ú n g ? T h ảy M inh Vi k h ô n g nói gi, cô gái tiếp tụ c vói vé n g h iêm túc. - N g he chị k h iiv cn m ột cáu nàv. Dời n g ư ờ i còn d à i lắm , biết bao niềm v u i đ a n g đ ọ i em p h ía trư óc, d ừ n g vì m ột c h ú t v ấp v áp n h ất thòi mà d ễ d à n g từ bò cu ộ c số n g củ a m inh. M ẹ em đ ã rá't lo, em h ã y có h iếu m ộ t chút, đ ừ n g ctế m ẹ đ a u lòng. C ổ h ọ n g M inh Vi p hái khó k h ăn lắ m m ới thốt ra m ột cậu.

Sách Cá Ngựa


- C o n đ ú n g là n g h iệ p c h ư ớ n g , m u ố n làm m ẹ tứ c chết sao? M ang thai m ư ờ i th á n g m ớ i s in h con ra, ẳm b ồ n g b ú m ó m n u ô i lớ n bằng này, trờ i lạn h th ề m áo, trờ i n ó n g n g ổ i q u ạ t, con còn có lư ơ n g tám nữ a k h ô n g ? H ớ ra m ộ t cái đ ã đ ịn h tìm đ ế n cái ch ết rồi! Đ ú n g là n g h iệp ch ư ớ n g ! T rư o n g M in h Vi xoa xoa chỗ bị đ a u , d ó khóc d ó cười: - C h áu đ â u có ... - C o n v ẫ n cái tin h n g an g b ư ó n g ấy! - Bà V ư ơ n g g iậ n tói m ức còn đ ấ y m ạ n h M in h Vi m ộ t cãi. - C ứ c ố ch ấ p thi v à o đ ạ i h ọc Băc Kinh. C hằn g lõ cả n ư ớ c n ày k h ô n g còn trư ờ n g n ào n ữ a h a y sao? M ẹ nói m à con d â u ch ịu n g h e. T rư ớ c m ặt n g ư ờ i khác, m ẹ n ó i đ ú n g m ộ t lấn này, đ ây là lẩ n cuối cù n g m ẹ lo đ ế n việc cùa con. N ếu con cò n k h ô n g nghe lòi m ẹ k h u y ê n , thi số n g h a y ch ế t m ặc con, coi n h ư m ẹ ch ư a từ n g đẻ con ra. M inh Vi m ặt m àv n h ă n nhỏ, tro n g lú c đ a n g rối rắ m , á n h m ắt cùa cô chợ t d ừ n g lại ờ tâ m b iến tên p h ía đ ầ u g iư ò n g , trê n đ ó g h i ba chữ: "C h u M in h Vi". - C h u ... M in h V i... Là ai nhi? - Đ ó là tên co n m à, T iếu Vi. - Bà V ư ơ ng trỏ n ê n k iên n h ẩ n , giọng m ểm m ại h ẳ n . - T ên con là C h u M inh Vi, con còn n h ớ kh ô n g ? N h ư n g rõ rà n g là cô h ọ Truortg! - Ờ đ â y có th ẻ h ọ c s in h và ch ứ n g m in h th ư củ a con. - Bà V ươ ng lấy tro n g túi xách ra m ộ t x áp g iấv tờ, đ ặ t cả v ào tav cô. M in h Vi n h ìn tâ m á n h ch ân d u n g n g ư ờ i th iế u n ữ xa lạ trong c h ứ n g m in h th ư , cảm giác n h ư bị m ộ t c h ậ u n ư ớ c lạ n h d ộ i th ẳ n g từ trên đ ầ u x u ố n g . - K hông p h á i vội, cú từ từ su y n ghĩ, rồi con sẽ n h ớ ra. - Bà V ương kiên n h ẫ n nói. - M ẹ là m ẹ của con, V ư ong A n h Lan. B ố con đ ã m ất rồi, ô n g â y là C h u Bân. N h à ch ú n g ta số n g ớ k h u tập th ê cô n g n h â n nhà m áy vô tu y ê n đ iệ n sô hai, n ă m n a y co n ... T rư ơ ng M in h Vi lắng lặn g x u ố n g giư ừ ng: - C o n ... co n m u ố n đ i ra n h à vệ sinh. - À, đ ư ợ c đ ư ợ c . - Bà V ư ong đ ư a tay ra đ ịn h đ õ M inh Vi n h ư n g cô đ ã trá n h san g m ộ t b ê n n h u b ị đ iệ n giật.

Sách Cá Ngựa


HUG001: Ảnh Hậu Tái Sinh - Mi Bảo  

Chết đi sống lại, liệu tình yêu đã mất có thể quay trở lại? Tan rồi hợp, lòng tin đã đổ vỡ liệu có thể lấy lại được? Đời người vốn là một...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you