Page 1

V

' v

V

Chu blétt: T h a c Si P H Ạ M T H I T H Ú Y CỔ vấn: G S T S . T R Á N V A N K H Ê Hiỷu đinh: B ac si N G U Y Ẻ N T H I N G Ọ C P H Ư Ơ N G

V

THAI GIAO Sách Cá Ngựa HN NHÀ XƯAT BÁN PHỤ liu

M

—1-1 |t M -

.

ỈÁP KH O A HỌC O N G BỤN G MẸ


‘M ụ c £ ụ c

Loi giới thiệu

7

T h a i g i á o l a g i? H ỉé u q u a c u a t h a i g i a o

9

LlC I I KHAM THAI VA TAM QUAN rRONG CUA V II ( KHAM TH A I

15

S l P IIA I IR ÍÉN CUA ĨH A I N lll - C o s o KHOA I K K ' CUA THAI GIAO

21

K

in h n g h iê m t h a i g i a o o c a c n u o c

25

K

in h n g h iê m t h a i

ò ViÊT N a m

(.ÌIAOỚ

v iê t n a m v a v ã n d ẻ

IH A I GIAO

ngãy nay

30

C H U Ã N BI MANG THAI -

Bu<X ' DÂU TIÈN QUAN TRONG CUA THAI G IAO

34

N lU /N G t h a y n ó l CUA c o TI IÊ K H I MANC» TH A I

36

Ị3B Đ 8 3 B B B B B l Ì ẳ S B ĩ B ĩ D a y c o n i u I r o n g THAI OUA TAC IX )N (i 5 GIAC 0 1 .AN

40


THAI GIÁO LÀ Gì? H IỆ U QUÁ CÚA TH A I GIAO P h a m T h i T h ú y - T hạc s íx à hột học

TIỈAI GIAO LA GI? - DAY COM TU 0 TLÚI

giác quan cùa cà m e và bé. (xem bài Kỳ

nang thai ạiao true ttép) Thai giáo, nghĩa lả nuỏi day co n tú khi cò n là báo thai. C òng việc nảy

T h a i g iao gian tièp lả vlộc châm

duoc tién hành đổng thoi cả hai mảt:

sóc bá m e m ang thai vé mat dinh

th é c h á t vã tinh thán.

dưỡng, tinh thán, trành nhũng kích thích không tó t cho m e và be (xem các-

T h ai giáo lã quá trinh giao duc với các biện pháp tóng hơp dươc b át dáu

bài Kỹ nàng thaigiứo gián tiép).

từ khi chuán bi m ang thai, diéu chinh

T h ai giáo la biéu hién tinh cám

hoán cảnh mỏi trường trong và ngoài

giữa các th ê hé, lá bán nàng tụ nhiẻn

co thé người mc» tiến hanh day dò vả

gán liẻn VỚI khát khao làm cha lam me.

giáo duc thai nhi m òt cách chú đóng,

lã SU th é hiện tỉnh cám VÓI con. Ai cũng

tích cưc, giup thai nhi phát trién toán

tửng duoc thai giáo nhưng khác nhau

diên và đảy dù cá thế ch át và tinh thán,

ở m ứ c dớ, cách thúc. Nguòi tháy vĩ dai

tri tuớ và nhản cách.

n h át cùa ch ú ng ta ch in h la M E: “Phúc

C ó nhiéu kiéu thai giao: thai giáo bàng àm nhac, thai giao bànti ngôn ngú, thai giáo bàng xoa bóp, thai giáo bàng ch é đỏ ân uống, thai giao bảng

đửc tai m ầ u “. X ả hỏi tién bó hay suy thoái nhơ chinh vào c á c bã m ẹ. Chin thang m uòi ngáy nẻn tảng cùa đúa con do cá c ba m c cưu m ang lá nẻn tang cùa xâ hội tó t hay xáu sau náy.

cách tao m ỏ! trưong tót... N hung tỏng họp lai, ch ú n g tỏi thóng

HIEL QUA CUA THAI GIAO

nhất c o hai phương pháp thai

k í

giáo: thai giáo trự c tiếp và thai

Tót đẹp cho con

giáo gián nép. T h a i g iao trư c tiếp la

Gán bó gia doth

tién hanh c á c bièn pháp

Tu duỏttg dược minh

giao duc sòm c h o thai nhu

&

Lợt ich củ a T h a i giáo:

Day

thai

nhi

thonfi qua c á c bái

Lơi nha, ich nuơc Nhà giảo Nguyẻn V lét H úng da đúc

Sóch Có Ngựa rtaigttottónhm« Thi l l g i á o lũ gi ?

\


10

THAI

GIAO

bảt tho nhu trẽn. T h ói ký trong bung

• C hi sô /Q, EQ cao: N hờ nhúng

m e (tiên thiên) quan trọng gáp nhiêu

tác đỏng háng ngay suốt trong thòi ky

lán sau khi sinh (hâu thiên), la co may

mang thai nên nào bõ cua trò duợc thai

só m ỏt, lả thời gtan váng đ<í bà me giúp

giao phát triẻn rát nhanh. Vá do đưoc

con NÉN N G Ư Ờ I T Ố T Đ EP sau này.

nuôi duởng bàng tinh yêu thuong,

Moi lời nói trong tám tai nghe của thai nhi, m ọi tàm trang cùa thai phu đéu có ảnh hucmg dén linh cach dua tré tronq tuong lai, thành nén m óng nhản

những cám xúc tích cưc tư me vả moi người xung quanh, be c ó chi só ihòng m inh xúc cám (EQ ) cao hon nhũng trè khác.

phám ch o m ỏi cõng dãn sau nãy. C ho

• Phẩm chải d ao đúc tót : “C on vào

nên T h ai giáo không' chi c ó ý nghĩa quý

da, mạ dỉ tu" nén tré duoc thai giáo

giá VÓI gia dinh, m à con có tác dung to

được hướng nhửng suy nghỉ chăn,

lỏn VÓI xa hỏi.

thiên, mỹ tữ m e nên có xu hưởng trỏ

D ặc cliém cu a tré em d u ọ c th ai giao

thãnh nhũnt> nguời biét quan tám đẽn mọi người, yẻu thương moi nguởi. nliiẽt

T h e o tảc giá Trán Tru e Anh trong quyén Cấm nang thai giáo - Pỉtuơng p h à p g iá o duc trẻ khi cỏn là bảo th ai n , thi nhúng trè em dược T h ai giáo tót sẻ c ó nhũng dả< diém sau:

tinh, thành thưc, c o thai đõ sóng tích cực, yéu ^het ro ràng, biẻt phái trái. • Dẻ thích ung và nhiêu khá nàng

sang tao: T rê trãi qua quả trinh thai giao thường c ó tinh dỏc ỉãp trong cu ôc

• Thùa huàng nhũng ưu (ỉtém di

sóng, biét tu làp sớm . c ó khá nảng

truyền cùa cha me: Két flop nhưng nét

thích ứng VƠI c á c mói trướng sóng

đep cua bó vã m e nén thường xinh trai, dep gat hon bó me.

khac nhau, c ỏ ca tinh m anh, tri tướng tượng phong phu, có tinh thán sang

• Nhanh chóng truởng thanh: T rẻ dươc thai giảo c ó biéu hiện rỏ ràntỉ lá lon nhanh hon nhùng trẻ khác, nót sớm , nhanh nhen, hoat b á t..., biẻt ngói, dũng, đi, chay sòm hon những đúa tré

tao, c ỏ trách nhiêm vói băn thản, gia dinh vả xá hội. • Có ý chí kiên cường: T ré dược thai giao thường sóng lạc quan, ch o dú g ỉp khó khán cúng dũng cám dương đảu.

khac. T ó m lai, trẻ đuoc thai giao co rát • Ngoan, ngù tót, hiểm khí qu á y

khóc. T rẻ đưoc thai giao có đáy dủ duởng chát trong c ơ thó ngay tù trong bung m e nên có sức khóe tót, tinh thán thoải mái nẻn thưòng dỏ nuỏi. o Nha Xuat Ban T u O é r

nhiéu ưu đíém , thực sư lủ nhũng đứa trẻ co đáy đu tố chát như chúng ta háng mong đợi. Những vi du clién hinh sau đày sẽ chung minh những dảc diém trẽn lã hoán toàn c ó co sỏ ở tre duơc

5ách Có Ngựa


Mot vãẳ vi du vẻ hiệu qua cua thai giao: •í*

Chu Văn Vương

M an h Tứ

Chu Vàn V uong lá VI vua sang lãp

M anh T u duọc xem lá ong tó thu

ra nhà Chu, triều da« tri vi lảu nhất

hai cua N ho giao vả đưoc hâu th é tỏn

trong lích sú Trung Q uóc (gán 800

lãm "A thanh M anh I u ' (chi đứng sau

nủm). Đo la m ót bãc thanh quán khòng

K hóng Tứ).

chi tri nước anh m inh, mà con lá tác

Su sách ehi lai kinh nghiêm thai giáo

gia cùa m ột tảc phám ký diêu vào bàc

cua thản máu M anh T ứ ràn g : "Khi mang

nhát cua nhãn loai: Kttih Dịch. Tưong

thai dua con tmng bung thi p h ai biẻt: chó khóng bảng phàng khùng ngôỉ, thúc ân không hợp vé stnh không án".

truyẻn. m c Chu V ân V ưong khi co mang nha vua. dã giũ gin rát cán thần theo kinh nghiệm phuong Đòng. Ba không đé m át phai nhìn những gi xáu xa, tán héo. mà sòm mai ngâm binh minh rang ro chân trời, dan ch im sái

G iao su Trán Ván K hè

G iao su Trán

V àn

Khê chảng

nhũng duoc may mản sinh ra trong

canh nhíp nhang, bông hoa lung linh

một gia đinh mà hai bẽn nòi ngoai déu

suong dong, buc tranh tuoi rang sác

la nhac si. óng lai duoc “thai giáo” m ột

mau, hái hoa duớng n é t... Bà đé ngoài

cách rát đâc biệt. Sau đảy la cảu chuycn

tai moi lói thỏ lỏ, moi giong cuc càn,

do chinh G iao su ké lai trong mót buói

mà dem thanh cát tiéng hát ru ch o đúa

toa đàm vẻ T h ai giao:

con trong bung, làng nghe nhưng khuc nhac trong treo, du duong. Khí đi đáu, bả cung bước nhũng bước thong dong uyén chuyên, ngói không ngói chiếu xó lóch. đúng không đúng noi dơ b á n ... Bà tu đoc VOI ngu didu trỉu mến. diẻn cam nhát nhung ang tho hay, những sách ké chuyên danh nhản, guong sang trong lích SŨ,... T át cả, bà đéu tưong tuong nhu đang nói cho con nghe, dang huớng ch o con ngâm, dang tám lĩnh thu thi cung c o n ... "Đ i đung, ngói nầm đéu nhe nháng, CUỞI nói vừa phai, dù tức giãn cung không chui m àng..." ( Theo ghi chép cua sách “Tản sách thai

giáo”).

"T h eo lời ké cua ma và cảu m o Năm tởi, luc ma m ang thai tỏi, trong nuởc chua ai nghi đén viOc Thai giao. M ả tỏi đang o nha ò n e Nòi tỏi, tat ch o Giữa, phía sau nhà la m ỏt lo heo, m ỏi đêm lúc 3 gtó sáng ma tót thuong bi tiêng heo la lúc heo bi th o c huyét lam ch o thúc dãy va kho ngu trở lai. Klìi nõi chuyên đo c h o cảu N âm tòi nghe, thi cáu N ảm tỏi đến gáp ỏng N ỏi tỏi vả thua r à n g :

“Kinh thua Bac, chác Bác cung da biét, theo sách sù d è im cỏ nói chuyện m e Tháy M anh Tu ngáy xưa phát mấy luot dõi nha dí dc cho con minh luỏn t u n M t ỉ u n c n n ò l ĩ n i u f t i g HO I c o á n h

Sách Cá Ngựa

h u òn g

ỉ bị tiéng heo la hét

T h a i g i á o lá gi ?

11


12

THAI

GIAO

lam thức giấc, có hai cho súc khóe và co anh huóng không tốt cho b à o thau Chau xtn Bác cho p h ép cháu rước em cháu vé khu vườn ỵẻn tỉnh của gia dinh chau trong thui gian m ang thai". Ô ng Nỏ» tói cũng biét việc m e Tháy M anh T ú máy lưọt dời nha dó tao cho con m ình m òt m ỏi truớng tó t, nên đã

theo dõi hàng ngáy su tiến trién của tôi, nén khi nao má tòt nói báo thai dang đap trong bung, tlìi m o tới lai vuôt ve trẽn bung m ã nói VOI t õ i : “Con 01, dùng đ ap m anh m a dau nghe con” vả khuyên má tòt nèn vúa vuót ve ni>oai bung, vùa nói chuyên vỏi báo thai. Cảu N âm tòi thinh thoang đ oc tho Đ ường ch o má tòi nghe. M á tỏ l hoc thu ộc nhũng bái

bảng lòng.

th o hay va thường ngám nhưng bài tho Nhà cấu N àm tói ở trong m ột khu

do. Cậu Nàm không c h o m a tôi di xem

vườn rông râl, giap ranh lang Đòng

hát Bỏi, vi loai tuỏng nảy c ỏ nhưng vaí

Hoa vã lảng Vinh Kim. Cảu N ầm tôi

tương, nét m ật vé vàn vẻn hung dữ.

ch o cát m ốt chải sát vách nhá, rộng rãi, c ó giuòng ch o má tôi và cảl nôi c h o dứa bé, c ó ch ò ngổi doc sãch, ngảm cánh. Câu ch o tròng hai thú hoa Van T h o vã M ong Tay VÓI ý nghĩa lá chũ c ch o đưa

T ro n g phong ngũ cù a m ã tòi, cáu Nảm ch o tre o bỏ tranh T ổ Nữ, tũ c lá bó tranh có bón c ỏ gai xinh dep dang dao đòn. N hung m on gi m ả tói thèm lả cầu m ơ tỏi c h o án lién.

bo sanh ra đời se sóng làu và biết đàn hay. Cảu Nam tỏi thich đã ga, nhưng da đ cp tát cá ca c chu ông ga va không bao giò tó ch u c cu ó c ílá ga tai nhả như truóc nữa. Câu chọn lua nhũng quyén sách co tành cách giảo due cho m ả tói d oc nhu “C ó hoc tinh hoa”, "Luán neư ”, "Nhi thảp tứ hiếu", “G ia huân c a "... MỎI ngáy sau giác nghi trua, cậu N ám đem

Su ót trong 9 t hãng, cả nhã đỏu đến đớn ca, đ ợ c tho ch o tót nghe, mỏi lìgáy m á tỏi đi đ a« ngoái vucni xem bỏng Vạn T h o và M ón g Tay nó, nghe tiéng chim hót trẽn cán h , bả co n lòi xóm cúng thưởng đén thâm m á tỏi. trỏ chuyên VUI vé. M á tói không b a o g io nghe (lẻng càt nhau, quát thao, giàn da.

óng sáo dén thối nhũng bản n h ac trong

Đ én ngáy chuyến bung, m ợ Nám

truỵẻn thóng C a nhac T à i tứ miẻn

tỏi luòn o cạnh giường, nói chuyên cho

Nam ch o m ã toi nghe. T h in h thoang

má tòi bót lo. Lúc tõi m õi vữa lot long,

cáu noi chuyén voi bào thai: "Bé 01,

m ợ N àm reo m ùng that to : "Sanh con

càu Nám tlíói cho con nghe bai Lý Bốn M ùa nghen?. M o N ăm tòỉ, trưóc khi

Cáu N àm llén chay tới, thói sáo, cháo

láy ch ó n g lam vice trong nhà hò sanh,

mưng dua be.

31 cung khen la "m at tay" vi nhưng đúa

trai rỏi, cu ngưởi nối dòng h o Trấn rin''.

N hờ tiếng Sáo của cảu Nám tòỉ

bé m o tỏi giúp ra đòi luỏn luôn dưoc manh khóc. M o I

Sách Cá Ngựa

* ' cô n la Thai nhi, tiéng dờn Ig Mội tỏi, tiếng dõn Tranh


của cò Ba tòi. uéng dờn Kim cua Ba tỏi,

dường suu tám , hoc hỏl, luyỗn táp. biéu

tu ngay tỏi ra đời đén sau này mã trong

dlẻn. phó biến vả phát huy Ảm nhac

long tỏi thám nhuán ám nhac Dản tóc

truyén thóng Dán tộ c Vlét Mam dén

Viẻt Nam. Vửa m ói lon lẽn tỏi đã biẽt

ngày nay.

nháy nhip theo tiéng dơn cua ỏng Nôi

Khi dưoc nghe thuãt lai, tỏi nghi

tỏi. Lúc lén 6 tuói đá biét đon Kim, lẻn

rảng m inh rát may mán vi đa dưoc cà

8 tuói đã biét đớn Cờ, 12 tuói biét dờn

gia dinh thưc hiên viêc T h ai giao, mẳc

Tranh. 14 tuói biét đanh T ró n g nhac,

dáu khỏng cỏ đ oc sách võ vé m ôn nảy,

mai đến khi khôn lòn tin h yẻu Ám nhac Dán tóc đó da tiép tuc giu tỏi trên con

m à lãm nhưng diéu rát phu hop VỚI phuơng phap T hai giáo hlén nay".

K in h n g h iệ m T h a i giảo cho con Khi có đúa con dâu long, tói quyết

nèn tòi phái lo cưu con khòi bi ngòp,

định Thai giao cho con (năm I 9 4 3 '1.

va nhu ihé khỏng co bàn nhac náo mưng con. Nhưng vai bữa sau, Lưu

Lúc đo toi đang thích Tán nhac vá nhúng bái hat cùa Luu Hũu Phưoc. tói lạ t

mói biét đon Piano, nén chay VI đón

Hưu Phưoc gữi m ột bai ca "Mưng cháu Trán Quang Hải ra đoi” :

Tranh, đơn Kim cho con tòi nghe, tói

"Xinh thay, bu ỐI hóm nay chung ta

lại thường dơn Piano nhũng bai hat

mung em Quang Hái.

cúa Luu Hùu Phưoc. tõi day cho me chau rát nhiéu bái rut trong ca kích

Xinh thay, giot sương mai gap con khe

‘T ụ c lụy" của òng nửa, Chiéu nao mẹ

hóa ra biển tran'"*

cháu cũng thương hac nhũng bai "Hởi ang mày hóng". "Buói chiéu dồng", va

Trớn Quang

mốt vai bai bàng tiéng Phap như "Le Petit Mousse", me chau lại thích nhut bai “Ru con” mói cùa Luu Hủu Phưóc, nèn trong thoi gian mang thai vá khi con ra doi luón luỏn hat bai đó. Luc con tói chao đơi tai nha Báo sanh Thu Đưc. vỉ hòm đo sanh kho,

HÓI

bao nôi mưng ..."

Tuy khòng được hoan hào. nhưng chung tòi đéu co y thức cho bao thai nghe nhúng tiêng nhac ém do ngươi ban rát thãn của tòi sang các. D o đo, khi cháu Hài vừa lòn lẽn chí chích nghe tiéng đơn Piano va mua theo bai hát “Khuc khải hoan" cúa Lưu Hũu Phươc đén m èt là.

(*) Con trai dá u tong cua GSTS. Trân van Khé la GSTS. Trán Quang Hai. ntiac si r>ố< t»ông thô gioi vé ám nhac dân tô c va n g h ộ thuat fiat đ ổ n g song thanh.

(**) Me cua GSTS. Tfán Quang Hai la ba Nguyẻn Thi Suong. Lưu Hưu PhưOC đa CÍ101 chứ Đông cach g hép tôn cua m e (Suong). c ua c tia (Khe. kh« SUÓI) va cua con (Hái: biốn) vao câu th o chuc

— ------------ Sách Cá Ngựa -------T h a i g i á o lã g i ?


P H Ư Ơ N G PHAP K H O A HỌC D ạy con Tù tro n g bụn g mẹ

THAI GIÁO Chù biên: T h ạc Si P H Ạ M TH I TH Ú Y Cốvđn: G S T S . T R À N V A N KHÈ Hiệu đỉnh: Bác sĩ N G U Y È N T H I N G Ọ C PH Ư Ơ N G

C á c n g h ié n cứu k h o a học ch o tháy, từ m ột tê b ào đáu tiên, trong 9 th á n g 10 ngáy, b ào thai đã phát trién lẽn gáp 3 triệu lán. Sứ c m an h và hạnh phúc cùa đữa tré tùy thu ộc vào giai d oạn có tin h số n g con này.

V ì vậy, từ q u a n n iệm cổ truyén ch o đén n h ũ n g n g h iê n cứu h iệ n đại đêu đi đến k é t luận ràng

Thai giáo là m ột p hương phap cán th iết đ ế g iá o dụ c trẻ.

Th a i g iao đ ú n g cách sẽ tói ưu h óa k h á n an g tư d u y cùa tre, phat trién trí não, ốn đ in h tâm sinh lý, tạo n én tàng ưu vỉệt ch o q uá trìn h g iá o dục tré sau này. Trẻ duợc thai g iá o kh i s in h ra sẽ có tu chát vui vé k h ó e m ạn h, n h anh n h ẹn và th ò n g m in h hơn.

THAI CilAO

M K Ịi

w

C Ò N G T Y VÁN HOA

-

m

,

.

s Soch C o N qựo

1 1 M N p u y ê n T h i M in h K h A ỉ. Q . I . Ĩ R M C A , • , u

x>Aif

. « « .( * 1 4 * . . V * . •

E m a lí: t r i v i c t @ f i n t n t w s .c o m .vn - W e b : www.firslntYii.com.Yn

GIA: 72.000 ĐỎNG

FN149: Thai Giáo - Phương Pháp Khoa Học Dạy Con Từ Trong Bụng Mẹ  

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, từ một tế bào đầu tiên, trong 9 tháng 10 ngày, bào thai đã phát triển lên gấp 3 triệu lần. Sức mạnh và hạn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you