Page 1

TH E

I N T E R N A T I O N A L

B E S T S E L L E R

PHV LVC 8E K JE S

Vfl C ßC V i T H flH T R J K DIN.H O LYM PU S

Sach Cä Ngi/a


Muc luc •

5

Chương Một

P ercy J ackson

Chương Hai

Cuộc

Chương Ba

Các

Chương Bốn

Bộ

Chương Năm

cung

1 11

Chương Sáu

Đ ịa n g ụ c

119

Chương Báy

N hà

k h o c ủ a c á c VI THẨN

129

Chương Tám

B án

tríc h

139

SỐNG ở TRẠI

VI THẨN VÀ CÁC TINH LINH

TR U YỆN NGỤ NGỔN CỦA P e r c y J a c k s o n

yếu

Sách Cá Ngựa

21

59

93


*

.

CHƯƠNG

•»

"‘ ‘ Ỷ ’

M Ộ T

PERCY JACKSON .................C A M N A N G T H Ẩ N T H Ã N H ......................... ........... •• •

*•

•I

Sóch Cớ Ngựa

, • *•*


PERCY JACKSON

PERCY JA C KSO N còn khuya mới đạt mức trung bình, thậm chí ngay cả những điếm

SÔI

cùa cậu cùng luôn như vậy (mà

nói một cách cụ thể thì những điểm số này luôn "dưới mức trung bình"). Sự khác biệt của cậu không phải ngay lập tức có thể nhận ra, nhưng chúng thường tăng dần một cách rất có vấn đề khi cậu chớm bước sang tuổi mười hai. Một điều kỳ lạ đã bắt đầu xày ra đối với cậu. Cậu bị lù quái vật tấn công và được một thần rừng giúp đở. Và điều đó mới chi là thứ mở đầu. Khi cậu tới Trại Con Lai, cả một thế giới hoàn toàn mới sõ mở ra cho cậu...

"Trờ thành một con lai thật là nguy hiếm. Rết đứng sợ. Hầu hết thời gian, việc đó sờ khiến bạn bị giết trong đau đớn và bằng nhiều cách hiổm độc... nếu bạn nhận ra chinh mình trong những trang viết này nếu bạn cảm thấy có diẻu ỳ đó đang khuấy đào bên trong... thì át háu bạn lí7 một trong s ố chúng tôi. Và một khi bạn biết được điều dó, thì việc chúng cũng nhận ra được điởĩí đó chi là vấn đề về thời gian mà thỏi. Và rồi chúng $ẽ tới tìm bạn. Đứng nói rằng tôi không cảnh báo bạn trước nhe." - Percy Jackson.

Sách Có Ngựa


CẨM N A N G T H Ầ N T H Á N H

Tèn:

P e rc y Ja ck so n

Ngáy sinh:

1 8 .8

Nơi sinh:

New York

Mọ:

Sally Ja c k s o n

Bố:

Poseidon

Thức ần ưa th ich: B ấ t kỷ thứ gi có màu xanh vả vị ngọt Đò uống ưa thích: Coca v à rượu th á n Nơỉ yêu thích:

Nhả nghi m ùa hẻ ờ M ontauk, Long Island

Phương tiệ n giao thông ưa thich:

Pegasus (B lack jack ) Giỏi nh át:

Đáu kiếm

Dở nh át:

Môn đọc

Bạn bẻ:

ữ ro v e r Underwood, Annabeth, Tyson, O X eary

Kẻ thù:

Kronos, Gabe Ugliano, c ỏ Dodds

Sách Cá Ngựa 7

CHIBOOKS^


"Đến dởy nào, Percy. Cái cháu gọi là nền văìi minh phương TỎI/ ấy, cháu nghĩ đó chi là một khái niệm trừu tượng thôi phải không? Không, đó là một súc mạnh đang tổn tại. Một ý thức chung liă được đốt sátiẹ hàng ngàn năm. Những vị thần là một phần trong dó... Ngọn lứa bắt đầu ở Greece. Rồi... trung tăm ngọn lứa chuyển tới Rome, và các vỊ thần cũng vậy... Bết cứ nơi nào ngọn lứa chái/ sáng nhất, các vị thần sẽ ở đó. Cức vị thần chi đơn giàn là di chuyển... Họ đũ trài qua một vài thế kỵ ở Anh. M ỗi một nơi họ trị vì... cháu có thề nhìn thấy họ trong các bức vẽ, bức tượng, trớn những tòa nhà quan trọng nhất... Và... giờ họ dang ở nước Mi? cứa cháu. Híh/ Iilỉitỉ biểu tượng cứa đất nước cháu, hình con đại bàng của thảỉi Zeus. Hở)! nhìn bức tirợìig thần Prometheus ở Trung tâm Rockefeller... Dan có thích hay không thì nước Mỹ hiện dang là truìỉg tâm cũn ngọn lửa. Nó là một cường quốc lớn của phương Tãy. Và vì thể đinh Olympus có mặt ớ đây." - Chiron

»»«

Sách Cá Ng ưa


{

N h ử ng dẮu hiệu n à o g ỉú p cá c bạn nhận biết m ình

ß

đ ích thị là m ộ t á thần? Và qu an trọ n g nhất là nhửng d ấ u hiệu nào g iú p bạn tự nhận tháy vị thần nào chính là ch a hoặc m ẹ ruộ t cú a m ìn h? c ẩ m nang thần thánh sé cu n g c ấ p tắt c á th ón g tin qu an trọng này c h o cá c bạn v à là m ộ t b í kíp th am khão khòng thế th iếu cùa bất cứ á thần nào. c ẩ m nang c ò n bật m í rát ch i tiế t v à đầy đú vè từng vị thần, cá c qu áỉ vật và tấ t c ả m ọ i thứ về nhân vật chính - Percy Ịackson. D ĩ nhiên hình m àu m inh họa c h o từng vị thần và cá c trại viên quan trọ n g ở Trại C on Laỉ là điều kh ô n g thế thiếu. H á y kịp thời cù n g Percy khám ph á th êm nhiều đỉều bí ẩn về thế g iớ i cá c vị thần ( trén đ in h O ly m p u s c ù n g Trại C o n Lai nhé. )i

Trọn bộ series Percy Jackson do Chi books xuất bàn: Phần 1: Kẻ cáp tia chớp (3.2010)* Phần 2: Biến quái vật (9.2010) Phần 3: Lời nguyên của thân Titan (10.2010)* Phăn 4: Cuộc chiến chôn mé cung (4.2011) Phần 4,5: Hồ sớ á thân (5.2011) Phần 5: Vị thân cuôì cùng (8.2011) Phụ lục: cấm nang thân thánh (9.2011) Truyện tranh Ké cắp tia chớp (*) nằm trong Top 10 sách bán chạy nhất Fahasa năm 2010

The U ltim a te G u ide I C o p y rig h t © 2 00 9 M ary-Jan e K n ig h t. A ll r ig h ts reserved,

c im iwng thân th in h £ 2 0 1 1 Chibook*. Ban dtcfc cẽng V « do Chibooks thục htên vả xuă« bản theo thóa th u in Itẻo két xuẳt bản vớt D iiney Hyperion Books rtbn 2011.

Giá: 63.000 d

CB084: Percy Jackson - Phụ Lục: Cẩm Nang Thần Thánh - Rick Riordan  

Những dấu hiệu nào giúp các bạn nhận biết mình đích thị là một á thần? Và quan trọng nhất là những dấu hiệu nào giúp bạn tự nhận thấy vị thầ...