Page 1

A X ) Ị Ị | iiế ' ip f ấ lẵ ể f f i q

f l l l r a

?

Lời

CHÜÇ PHÚC y

cua ♦

Ệ Ế vVllvănh h N!r


t v j u c : Lụ c Chíđng I ò ế 2 9 phi? Idun_______________________________

C htfng

2

THư ủy thác: của ¿ậ ỉ ế ti................................. Ơrương 3

P ậ ma ăạơ sư Landớ___________________ ốhướttg A ì4gợn tháp ca¿? traiặ hữàng cung ũữ erìir ____ Orương 3

Vián kim cũđng của Thần mặt irầng N/jani____ Chíđng 6 ù u ê hưổAig của ìậ c Người kháng u -----------------Chương y

Tấm thiểp m^ỉ màu vàng_________________

ô Cư\g ẳện ú ọ c giả______________________

Oxíđng 9

Trớ chới “gã Lùn và tễn kh^hg u chội mắt'— Chiírtig lơ Ỵ iệc sinh nhật của Landớ---------------------------------


ơnưững II

!—£7ki hiển th<ế...„....

16 2

CUưđng 12 òay mèm sau dạ tiệc................... .............................. ............... 177 Chướng

13

L ễ Vật đhh bân của Lớki........................................... ...........................19 3

Chưđng IA

Th<¿¡ Pại K/|ớdin................................................ .......... .......................... 2.03 Chương

15

\Zữ ug vàng bến cánh L ữ l—Ù...................................................... ...... ................ 223

ChiẨổmg 16

Uâa thần bị ĩhưđng...................................................................... 2 3 8 Chưưng ự Ngày lễ Nữ thần.......................................................................... 2 5 4 Chik/ng lô Cầy th i g\ả .......................................................................... .................27 Ớ Chương 19

Pưa hấu và ¿lía chuậỉ............................... ................... .......................... 286 ơnưđng 2.0

Mợt ngày của bằn ngày sau.................................................................302

Chương 21 ôhujn....................................................................................................... 318 Ũ-AẮđng 2 2 . T iệ c ắnh hân tạ i cm g ẵệr\ Á nh ó á n g .................................... ...... ............3 3 A


Chương

23

Chúa i ể của các vị thần.........................................................................3 4 9 Chướng 2Á

Pấu hiệu Thần t ộc ¿ược phục chá------- ----------------------------- -------------------- 3 6 5 đhướìig 25 prigổ Sớ 2 biến mất.......................................... ...................................... 381 Chương 2 6

■6ự trớ’ về của Frigg.......................................... .......- .......... —...........3 9 7 27 Cảng K/|ỡdin..................... ................................................. ....................... 4 l3 Chưítig 28 Xư^ng Luyển kim M |m............................................................................ ..... ^ 2 9

ChưíTttg 2 9 L ễ Traữ giải danh nhân.......................................................................... 445 Chương

30

k lý ức của ba nghìn năm........................................................................... 461 Chưứng 31 Thần Tình yểu thức tỉnh............................ ............. — ......................... 4 7 6


C h iơ n g I

Qể)ế29 phế ^dun

^-—^ rư ớ c khi tôi đến vương đô, những người xung ( quanh đều nói rằng Loki vẫn còn sống, O din thì đã chết rồi. Bởi vì, th ế giới có Odin, sẽ không thể nào giông như bây giờ. Thứ ánh sáng do thẩn Ánh sáng mang tới sẽ vẫn rực rỡ kể cả khi đêm xuống. Vậy nên, bầu trời đêm của Vanaheim 1 từ trước tới giờ, vân như m ột tâm màn xanh thẫm cực lớn, vây quanh dải ngân hà được kết thành từ hàng vạn vì sao, hiển hiện vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Thếnhưng, những người đã từng đặt chân tới Thẩn giới đều nói rằng, ở nơi đó, bầu trời ban đêm luôn đen như mực. 1 V an ah eim (c ò n có tê n g ọ i là V an aỉan d ), là n ơ i cá c V an ir s in h số n g .

6


<éiởi chúc phúc của (Ẽ)din Bất kể thần Ánh sáng có hiện diện hay không, bất kể cung điện Valhalla 1 có được những dây leo m àu vàng kim giăng kín hay không, bất kể trên bầu trời kia có điểm xuyết vô vàn những vì sao rực rỡ hay không... thì bầu trời ấy luôn là màu đen. Bởi vì chủ thần Odin sở hữ u m ột m ái tóc đen tuyền, và m ột ánh nhìn thăm thẳm, thâm thúy nhất th ế gian. Ở thời đại xa xôi ây, Thần giới từng là cô' hương của ngài. Ngài chỉ có m ột con m ắt đ ể nhìn th ế giới, nhưng có thể thu vào m ình tâ't cả ánh sáng trên cõi đời này. Đổng thời, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ngài chỉ đ ể m ắt tới duy nhâ't m ột người con gái. Đương nhiên, những lời kể lãng m ạn này đều là tôi đọc được trong sách, chứ không phải linh cảm mà tôi tìm được từ cuộc sông thành thị ngập tràn áp lực, lại càng chẳng phải những lời nghe được từ miệng của Shia. Bởi vì trong m ắt Shia, ỉãng m ạn chính là sự kết hợp của nước m ắt đàn ông và tiếng cười phụ nữ. Tôi vẫn hay nói với cô ấy, trừ vẻ ngoài ra thì cô chẳng khác gì m ột gã đàn ông, lăng nhăng lừa dối, thờ ơ lãnh đạm, đứt dây thần kinh tình cảm, nói dối thành thần, lại còn khiến cho lũ đàn ông phải khóc rống lên. T hếm à cô ây lại coi đó như lời khen ngợi, nói lời cảm ơn tôi bằng gương m ặt rất tự hào. 1 C u n g đ iệ n V a lh a lla c ò n đ ư ợ c b iế t đ ế n v ớ i tê n g ọ i “ C u n g đ iện c ủ a n h ữ n g n g ư ờ i tử trậ n ” , là m ộ t tro n g n h ữ n g lâu đ ài c ù a O d in tro n g th ầ n th o ạ i Bắc  u , n ơ i ở c ủ a n h ữ n g c h iế n sỹ h y sin h m ộ t c á c h a n h d ũ n g n g o à i m ặ t trận.

7


''Chiên éZại &ỈÌỈ ¿õiền Tôì nay, tôi vẫn nằm trên giường nhìn bầu trời xanh tham, bị ép nghe trận cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi của cặp tình nhân lầu dưới. "Chỉ có ba nghìn Vader mà cũng đ ể tâm như vậy, sao em lại hám tiền th ế chứ? Rô't cuộc em ở với tôi vì tiền hay vì con người tôi?" "Tôi hám tiền? Ngày xưa ma đạo sư theo đuổi tôi, tôi không chọn người ta mà chọn cái gã mục sư thực tập cỏn con như anh. Tôi m uôn gả thì đã gả lâu rồi, còn phải ở chỗ này chịu đói chịu khổ với anh sao?" "Em đang kỳ thị nghề nghiệp đây hả? Em có hiểu câu 'nghề nào cũng có tinh anh' là như th ế nào không? Em đừng thấy đám giàu có toàn là ma đạo sư m à suy nghĩ nông cạn thế nữa, Freyr1 là đại tế ti2 đây. Tôi chẳng thây làm tế ti có gì là không tốt." "Vân đ ề ở chỗ Freyr là m ột trong mười hai chủ thần3, còn anh, anh là cái thá gì?" 1 F re y r (Frey, F re i) là tê n m ộ t vị th ầ n tro n g th ầ n th o ạ i B ắ c  u , là th ần củ a sự th ịn h v ư ợ n g v à sin h sô.i n ả y nở. 2 T ế ti: T h ầ y tế, lo các n g h i th ứ c cú n g b ái th á n h th ầ n tro n g c á c đ iệ n thờ . 3 M ư ờ i h ai v ị th ầ n tro n g th ầ n th o ại B ắc  u , g ồ m : O d in (c h ù th ần , th ầ n ch iên tra n h ), F rig g (n ữ th ầ n c ù a sự sin h sản , h ô n n h â n , g ia đ ìn h , tìn h m ẫu tử), T h o r (th ầ n sấm ), S i f (n ữ th ầ n th u h o ạ c h ), F re y r (th ầ n c ù a sự th ịn h v ư ợng, sin h sô i n ả y n ở ), L o k i (th ầ n lử a), T y r (th ầ n c ủ a n h ữ n g trậ n đ ấ u tay đôi, c h iế n th ắ n g , v à h à o q u a n g a n h h ù n g ), F re y ja (n ữ th ầ n c ù a tìn h y ê u , sắc đẹp, sự sin h sôi, p h é p th u ậ t v à ch iến trậ n ), H e im d a ll (th ầ n b ả o h ộ ), B a ld e r (thân A n h sán g , n g h ệ th u ậ t, cái đ ẹp , q u a n g m in h ), H o d e r (th ầ n b ó n g tối), V id ar (th ần c ù a c á c k h u rừ n g ).

8


élờ i chúcphúc của (Ẽbdin "C h ín h em cũng có h u y ế t th ố n g T in h lin h 1, có tư cách gì n ói tôi?" "A nh n ó i tôi kỳ th ị nghê' n g h iệp , còn an h thì kỳ th ị cả chủng tộc n ữ a kìa! A n h tư ở n g là T h ẩn tộc th u ầ n chủ n g thì giỏi lắm à? A n h thích con tiểu yêu tin h m ê chơi trò luyện k im kia thì đ i m à tố t v ớ i nó, ch ú n g ta chia tay!" "Sao tự d ư n g lôi Shia vào làm gì, đ ã n ó i a n h với cô ta không có g ì rồ i m à, này, em q u ay lại đây. ơ kìa, em đ ừ n g đ i .. G iọng của h ai n g ư ờ i càng lú c càng lớn, tôi n ằm trên giường lăn q u a lăn lại m ãi m à k h ô n g n g ủ được. Đ ến lúc n g h e thây cô n à n g kia gào lên: "Đ ám đ à n ô n g các n g ư ờ i đều thích m ây đ ứ a con gái n g ự c to m à óc b ằn g trái n h o n h ư Shia", tôi không n h ịn đ ư ợ c n ữ a, giật tu n g rèm , đ ẩ y cửa sổ ra, p h i th ẳn g lọ n ư ớ c h o a làm từ hoa h ổ n g x an h m à Shia m ới điều c h ế đư ợ c ra ngoài. T h ế g iớ i đ ã b ìn h y ên trở lại. Tôi v ù i đ ầ u vào chăn, n h a n h chóng chìm vào m ộ n g đẹp. Sau đ ó tôi m ơ m ộ t giâc m ơ. Trong m ơ, thời gian q uay ngược lại, v ề th ờ i điểm m ộ t giây trư ớ c k h i tôi n ém lọ nước hoa ấy x u ô n g . Tôi rú t tay về, m ở cử a sổ, rấ t n g h iêm tú c m à nói cho cô n à n g lầu d ư ớ i biết, th ậ t ra tiểu th ư n h ầ m rồi, cánh đ àn ông n g h ĩ n g ự c Shia to là v ì lúc n ào cô ây cũng nói ngự c m ìn h to. Kỳ thực, n g ự c cô ấy th ì to đ ư ợ c với ai. Đ ư ơ ng nhiên, cái vụ óc n h o óc vải th ì cũng coi n h ư là sự thật. V ừa nói xong câu 1Tộc Tinh linh còn có tên gọi là tộc Elf.

9


rChiên éíạ i 6*hỉ ^ iề n đó, mái tóc của cô gái kia đột ngột biến thành m àu vàng kim, gương m ặt tái nhợt méo m ó của Shia xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi có thể khẳng định, đây đúng là giấc m ơ đáng sợ nhất năm nay. T hế nhưng mãi tới hôm sau tôi mới biết, so với hiện thực, giâc m ơ ây chỉ là con m uỗi m à thôi. Vả lại, tôi cũng biết thêm m ột chân lý nữa, đó là không bao giờ được làm mây cái trò "giết gà lây trứng " 1 như hành động hôm nay. N ếu nói trên đời này có thứ gì kinh khủng hơn tiếng thét của m ột cô gái, thì chắc chắn đấy là tiếng gào của hai cô gái. Mà nếu có thứ gì còn kinh khủng hơn tiếng gào của hai cô gái, thì đó chỉ có thể là tiếng thét chói tai của Shia. Khi tôi bị Shia lôi ra khỏi chăn, túm lây cánh tay m à lắc lây lắc để, bị ép nghe mây câu gào rú chả ăn nhập gì với nhau của cô ấy, tôi thật sự hận m ình không thể giống như lũ quái vật của Aesir, trong nháy m ắt phi thân đến bẩu trời phía trên khe nứt Ginnungagap2, không chút do d ự mà nhảy phắt vào . trong đó tự sát cho rồi. Shia gào rú đến hơn nửa tiếng đổng hổ, cuối cùng m ất kiểm soát, hai tay run run cẩm m ột đống thủy tinh vụn màu lam, khô cứng, giận đên độ lưỡi cũng líu cả vào nhau: 1 C h ỉ h àn h vi th ấ y m ó n lợi n h ỏ trư ỡ c m ắ t m à q u ê n đi lợ i ích lâu dài. 2 K h o ả n g trố n g g iữ a v ù n g đ ấ t b ă n g g iá N iflh e im v à v ù n g đ ấ t rự c lử a M u sp e lh e im , n ơ i k h ô n g c ó b ấ t cứ s in h v ậ t n à o sin h số n g .

10


élờ i chúcphúc của (Ẽ)ần "Cậu có biết, lọ nước hoa này, tớ phải tôn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới điều ch ế ra không?" "Không biết." Tôi cũng chẳng m uôn biết. Shia ả, làm người thì cũng coi như thành công, th ế nhưng làm m ột thiếu nữ thì rất đáng ăn đập. Mỗi lần thây cả đám đàn ông đáng thương đứng dưới lầu nhà chúng tôi gào khóc thảm thiết, rồi quay nhìn Shia đang ngồi trong phòng vắt chân sơn móng, tôi lại hận là không thể thay m ặt toàn bộ con gái trên đời mà tiêu diệt cô nàng. Trong đám con gái, Shia cũng coi như là người nổi bật. Bởi vì cô nàng là Thần tộc thuần chủng, tuổi thọ rất dài, bôn mươi lăm tuổi mới trưởng thành, th ế nên bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với đám "hỗn huyết" mới ba mươi m ấy tuổi. Thế nên, việc tìm m ột cô vợ Thần tộc thuần chủng dường như đã trở thành giấc m ộng của tất cả cánh đàn ông. Mà Shia với mái tóc dài xinh đẹp lấp lánh ánh vàng, đương nhiên trở thành cực phẩm trong các cực phẩm. Đáng tiếc, Shia tuy trẻ đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là m ột cô gái tô't trong định nghĩa của chúng ta. Cô ây hoàn toàn có đủ điều kiện đ ể trở thành phu nhân cao sang quyền quý, có điều, hình n h ư từ khi mới sinh ra Shia chưa từng có ý định đi con đường này. Lý do rất đơn giản: thứ nhất, cô nàng không cho phép bâ't cứ gã đàn ông nào can thiệp vào cuộc sống của mình; thứ hai, cô nàng chịu không nổi tính khí nóng nảy của bất cứ thằng đàn ông nào dù chỉ là m ột tiếng. Tuyên ngôn của cô ấy thì nhà nhà người người đều biết: 11


i J ~ ando từ trên cao bước xuống, đứng ở nơi cao nhất ĩ ~ / ự ) của tế đàn, giơ cao quyền trượng:"Chúng ta đã

I sống trong mơ màng lâu quá rồi, đã do dự lâu quá | | £ * y rồi! Giờ đây, thời khắc biến đổi lịch sử đã tới, chúng ---------- } ta phải dùng đôi tay của chính mình để thay đổi thế giới này, dùng đôi mắt của chính mình để chứng kiến sự vùng dậy của tộc Vanir cùng tương lai huy hoàng của toàn bộ tộc!". Lando xòe bàn tay ra, một khối cẩu lửa bùng cháy giữa lòng bàn tay ngài. Ngài vươn tay ném nó thẳng về phía tấm bia đá đang lơ lửng nơi chân trời ngoài xa. Chỉ trong nháy mắt, một chùm ánh sáng màu đỏ bay ra, bắn thẳng về hướng tế đàn. Đó chính là một cái tên khác của ta Lời còn chưa dứt/luồng ánh sáng đó đã chiếu tới dưới chân ngài. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bùng lên mạnh mẽ, những con sói lừa liên tiếp nhau vươn lên như sóng biển. 'Để ta giới thiệu lại một lẩn, ta là Loki - Hỏa thần Loki!

¡SBN: 978-604-69-2813-3

A O T IN G DE Z H U F U C o p y rig h t © 2010 b y B eijing Jin jian g o rig in a l n e tw o r k T ec h n o lo g y C o., L td., C h in a A ll rig h ts reserved. L òi ch ú c p h ú c củ a O d in © 2012 B achvietB ooks.

8 936041

684195

B B K im Ị Đ

BV181: Lời Chúc Phúc Của Odin - Tập 1: Hỏa Thần Sống Lại - Thiên Lại Chỉ Diên  

Truyền thuyết kể rằng, ba ngàn năm trước, thần thánh chia tách thành hai bộ tộc: tộc Aesir do Chủ Thần Odin lãnh đạo, đóng đô nơi Asgard và...