Issuu on Google+

"Den khi näo ban khöng coi ti'en bac lä muc tieu cao nhät cua cuoc dffi, dö cüng lä khi, ban cd rät nhieu tien” -

Mr Why-

BOB PROCTOR

Sach Ca Ngi/a ARISE THE TALENTS IHilOC


MỤC LỤC

Chương ì: T iến K hông Phải Là M ục Đ ích ..................................... 9

Chương 2: N ghịch Lý......................................................................... 45

Chương3: Đ ùng Đ óng Vai Phụ Trong Bộ Phim C ủa Bạn............ 69

Chương4: M ục Đ ích, Tẩm N h ìn và N h ữ n g M ụ c T iê u ..................90

Chương5: Ào T ư ở n g Vĩ Đ ại C ùa Q u àn Lý Thời G ia n ................115

Chươngó: N hũ ng M ô H ìn h , Thực Thi và Lợi N h u ậ n .................. 137

Chương 7: T ự D o - P há Vỡ C ác M ô H ìn h ................................... 162

a * * *

S ớ c h

C

ó

N 9 ự Q

.........,« 2

Chương 9: T ìn h Ycu và C uộc Sống C ủ a B ạn ................................198


T ién khỏng phải là m ục đích

9

CHƯƠNG 1 TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH •

Ó m ột cuón sách rất quan trọng với tôi. Kể từ khi có dược

C

nó trong tay lẩn đáu tiên năm 1961, tôi đã đọc đi đọc lại rất

nhiểu lần. Đó là cuốn của Napoleon Hill m ang tên Nghỉ Giàu

Làm Giàu, m ột trong những đột phá thật sự trong lĩnh vực cùa tôi. Nó truyền cảm hứng cho người dọc và Hill xứng dáng là một nhà tư tưởng xuát chúng, người đả có ảnh hường sâu sắc tới cuộc đời tôi. N hưng điểu quan trọng nhất của cuổn sách là gì? Tác giả đã nghiên cứu sầu về tất cả các đc tài củng như các câu chuyện, ví dụ vé hành trìn h đến với sự giàu có - tu y nhiên ông không thực sự nói vê Tiên. Điếu này có vẻ lạ đối với m ột cuốn sách nói về làm giàu. C ũng có m ột cuốn sách khác với tựa đẽ Bạn cũng có th ể thành (tạt của Robert Russel không hế mảy may để cập tới tiền. Tôi hy vọng các bạn hiểu được rẳng: m ột trong những chìa khóa để gây dựng sự giàu có cho bàn th ân là cẩn xác đ ịn h rằng tién không phải m ục đích. Hãy cùng tôi nhắc lại điểu này và nhấn mạnh: Tiền không p h ả i là vấn dế. N hững gì m à các tác già m uốn chủng ta hiểu là việc tạo dựng sự giàu có không cán tập tru n g quá nhiẽu vào tiển. Thực sự, nhửng điểu c ấ r vế tiên bạc. Nghe có vc đơ..

u

*’K'4S AA ' A

Kon tư duy

....... ..

«vU không

Sách Có Ngựa

hiểu rỏ được vấn đế, mặc dù nó rất rỗ ràng. Hãy thử nghĩ vé nó: khi bạn sống m ột cuộc sống giàu sang, điểu gì xuát hiện trong


10 ỉ

T iế n - K h ô n g p h ải là v ấn d ế

tâm trí bạn? Đ ó có phải là m ột căn nhà ở m ột hòn đảo nhiệt đới? M ột chiếc máy bay riêng? Làm bát cú' điéu gì vào bát cứ khi nào bạn m uốn? C ó thẻ’ là tất cả những điểu này và hơn th ế nửa? Đó là tôi đoán thế. Và tôi cá là tôi đúng. N hưng có phải bạn đã tưởng tượng ra m ột núi tién hoặc m ột tài khoản ngân hàng với 7, 8 thậm chí là 9 con số ? Nếu là tôi, tôi sẽ không nghĩ vậy. Từ điển W ebster định nghĩa giàu có đống nghĩa với m ột nguón cung cấp dổi dào. T ừ khóa quan trọng ở đây là "dồi dào”. Nó không hể nhắc đến là , phải không ? Tiến chỉ có giá trị vì chúng ta tin n h ư vậy. N ó được in trên giáy và thực ra khá là vô giá trị. N ên khi m ột ai đó nói rằng họ m uốn làm ra thật nhiểu tiến, những gì tôi nghe thây chi là họ m uốn những thứ m à tiến có thể trao đổi đ ế có được nhu' những chiếc ô tô, hòn đào hay máy bay. Tuy nhiên phán lớn thứ cuối cùng mà họ theo đuổi lại là thời gian tự do để tận hường m ột cuộc sống viên mãn. Vậy, tiến không phái là vấn đế chính xác là điếu tôi m uốn nói đến. Vẵn đẽ không chi đơn giản là tăng thêm sự giàu sang mà thay vào đó là hành trìn h tiếp theo của sự phát triển cả vé cá nhân và tài chính. Điểu này có th ể ỉà m ộ t khái niệm khô khan đối với nhiếu người trong chúng ta. Với da số, trong toàn bộ cuộc dời chúng ta được dạy rằng điếu cốt yếu cùa việc kiếm tiễn là tích lũy càng nhiéu càng tốt. N hưng m ua du

c ^ r v - '

u I I ^

I

M N

LT n

à u T ifa k h û n g m à tôi đã từng

n g h e. Eme u nay g iim g m iu IIU1 i a “ 5 1/çMi M iu u g th ề ch ạ y q u a n h

khu phố nhà bạn với m ột chiếc tủ lạnh trên lưng. Câu nói dó hoàn toàn vô lý. DI nhiên tién không th ể m ua dược hạnh phúc


Ticn k h ô n g phải là m ục đích

111

cho bạn - nhưng nỏ có th ể làm bạn cảm thãy đủ dễ chịu đế không cấn suy nghĩ nhiéu vế nó. Tiển làm chúng ta hao m òn nếu chúng ta không có nó. Khi giá cả háu hết các sản phẩm , dịch vụ tiếp tục leo thang, tôi không bận tâm nhiểu. Tại sao tôi phải lo lắng vế n h ữ ng thứ tôi không thê’ kiểm soát được? N hưng nếu tôi không có tiến, tôi chắc chắn sẽ nghĩ vé nó. Tiến làm hao m òn thời gian, năng lượng của chúng ta. Nó làm giảm tinh thán và khả nâng sáng tạo vô tận đ ể đưa bạn đến sự lo lắng. Đây là lý do bạn cán phải thoát khỏi chu kỳ này và dừng lại việc th an h m inh bao biện. Đ ó củng là lý do bạn cán n hận ra rằng tiến không phải là ván đé quan trọng nhát trong cuộc sổng. Khi tôi nghĩ tới nhữ ng người m à bản thân họ dạt dược thành công lớn cho bản thân, tôi không n h ìn thấy họ theo đuổi tiển bạc. Tôi tháy những người có hiểu biết và tư duy. Họ không nghĩ cách đế kiềm tiến. H ọ tập tru n g vào công việc họ đang làm. Dây là nơi bạn có th ể di trèn con đường tới sự giàu có như m ột trò chơi tâm trí. ‘C hẳng phải tiẽn không th ề m ua h ạn h phúc?’ Đó là m ột câu thanh m inh cho việc tại sao chúng ta không giàu có! Trong m ột khoảnh khầc, bạn biết bạn m uốn thay đổi điều đó. Q uyển sách này sẽ hướng dẫn bạn tim ra cách làm đúng Người giàu c ó biết tién khônị

~ o Q C n

bạn thấy họ sử

.

y v *2

----- u ti^n ' Họ N Q ư Q ) tại sao ' tiồi lưu

thông hơn là việc giữ lấy chúng. Rát nhiểu người trong chúng ta gập khó khăn để hiểu được


12 i

T iế n - K h ô n g p h ải lã vẫn đế

điếu này. N hưng rất dễ dàng thấy lý do. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta, chúng ta dược lập trìn h đế nghĩ rằng ticn là m ục đích cuối cùng. Đáy cũng chính là nguyên nhân tại sao, khi việc kiếm tiến không dơ n giản, chúng ta quay trở lại thê phòng thủ và bào chữa cho bàn thân. Một trong những cách dc nhất đ ể tháy sự vận hành thực sự cùa tiến là nghĩ về tiến như th ể nghĩ vế nước: M ột giọt nước bàn thân nó chẳng có ý nghĩa gì. N ó nhò bé, vô hại. Nỏ gióng như nghĩ vế $1, nếu bạn thích: Nó chẳng làm dược gì nhiéu. Tuy nhiên, khi nhiều giọt nước tụ lại sẽ đạt dược khối lượng và động lực lớn. C húng tụ thành dòng suối nhỏ và rối hòa vào con sông lớn tạo nên m ột dòng thác lủ. D òng thác lũ này chuyển tới hèm núi và làm hẻm núi dó rộng lớn. Theo nghĩa đcn, nó đã định hình toàn bộ hành tinh của chúng ta - nhưng m iẻn là khi nó còn được vận hành. N ếu nó ngừng chảy và ứ đọng, nếu nó không còn đáu ra, đáu vào, nó bị trì trệ và dòng thác lũ bắt dầu tiêu tan. Đ iểu này cũng đú n g với tiền bạc. N hiểu người nghĩ họ cần có m ột lượng tiến lớn. Điểu này không dúng. C ũng n hư nước, thậm chí với số tiền nhỏ nếu được sử dụng đúng cách có th ế m ang lại hiệu quà lớn. Chi m ột dòng nước nhò có th ể xô đố m ột ngọn núi, dòng chày đó có th ế đánh bật bạn khỏi đôi chân của mình! Bí m ật khòng ờ số lượng m à ở sự chuyển động. t

A

con sông,

_

U1CU n a y ỉ i i d i i g UCII

I

uưng m ay

ii t ii lụ c

t

*

*éf_.

của sự giàu có.

Họ, những người biết Luật Lưu 'Ihông này hiểu vế bản thân như m ột dường dẫn cho tiến chảy qua và không có điểm dừng.


T ien khỏng phải là m ục đích

ỉ 13

Khác Biệt giữa H ọ và Bạn Khi m ột người bình thường nhìn vào một người rất giàu có, là triệu phú thậm chí m ột tỉ phú - họ thừa nhận rằng người kia có gì đó rất đặc biệt hoặc rất độc đáo, thông mi nh hơn và hiểu biết hơn! Điểu này có thè’ đúng mà cũng có thể là không. Họ giàu có hơn vì họ cỉã tiếp thu triệt để tư duy làm giàu, và những thứ đó đã ngấm vào trong con người họ. Dù họ m ất tất cả và phá sản, họ sẽ tự đứng dậy và lại trở nên giàu có, bời vi họ hiểu cách vận hành cùa tiến. Ngược lại, với háu hết m ọi người những điếu học được in dấu trong tiếm thức - những thông tin lệch lạc được gán vào trong suy nghĩ sâu thẳm . C húng ta sẽ sớm hiểu dược ý này trong các phẩn sau... Ngoài những khác hiệt rất cơ bàn, người giàu cũng gióng hệt như m ột người bình thường. H ọ sổng, làm việc, cười và yêu, có thăng, có trám , giống như bạn và tôi. Họ có chính xác số giờ trong ngày như mọi người; n h ư ng h ọ làm được nhũng điểu đáng kinh ngạc trong khi cùng thời gian dó, chúng ta chi làm dược rát ít. Vậy khác biệt ỉà gi? K hông nhiéu. Tuy nhiên đó lại là tất cả - bạn nghĩ th ế nào, cảm thấy ra sao và bạn tin diếu gì ờ tiến bạc? Tất cả chúng ta đéu biết m ột câu sáo rỗng “có thấy m ới tin”. Tỏi xin nói với bạn ngay răng đáy là m ột cách nhìn nh ận đầy hoài nghi và tiêu cực vào sự phong phú và vỏ vàn n hữ ng cư hội mà cuộc sống dành cho han. Nó nói với ban rằn s ban chỉ có thẻ' tin tường vào nhi năng lực q u ar

Sách Cớ Ngưa •

'ớinhữns íợng, trực

giác, và sự sáng tạo của bạn. Thật tệ là chúng ta đã nghe điếu đó lặp đi lặp lại trong suốt cuộc


TIỄN

KHÔNG PHÂI LA.VẤNĐ'

”Tệi 9ÊỢngưài giàu, Sãti kki bị mẦt ứì*, họ Utỏn SỚMtrớ lẹi vi giàu có hơn trước' "Tệi mề hàm hết người trúng sẬ,sđM khi bị m ầ tiền họ kiếm khiiẩyỉại được tiền?' ( T â u tr á lời kh ôn g phải bói bạ n bè, gia d in h hoặc môi trư ò ìig cùa họ - m à đó là do tâ m trí cua hợ. H ầ u hết chú n g ta đã đ ư ợc giảng dạy tro n g suốt th òi t h ơ ấu r ằ n g toàn bộ tiền bạc nên đế d à n h , để d ự t r ử p h ò n g t r ừ b ấ t trắc. 'Iuy nhiên, tôi sẻ chi cho bạ n r ằ n g s ự giàu có k h ô n g p hải là tích lũy; nó là m ột h à n h tr ìn h của s ự p h á t triế n và lưu ỉhông. Vói n h ậ n th ứ c; nó chính là s ự p h á t triển một hệ tư d u y th ịn h vưựng. Ngay b ây giờ bạ n đ a n g giử tro n g tay cảu t r ả lời dể đ ạ t đ ư ợc sự giàu có và một cuộc sống theo ý m ìn h thay vì c h ấ p n h ậ n cuộc sống m à b ạ n đ a n g có. C ó vẻ n h ư r ấ t nhiều t r ờ ngại trc n h à n h tr ìn h cùa bạ n đến s ự giàu có, n h ư n g t r ờ ngại thự c sự chì là n h ử n g gì b ạ n tin, suy n g hỉ và càm n h ậ n c ủ a bạ n về tiền bạc.

BOB PROCTOR

"N êu bạn thông m inh, bọn sẽ đọc cuỏn sách này. T ừ kh i tôi áp dụng các nguyên tắc và chiên lư ợ c cùa Bob trong cuộc song cùa m ình, tài sán ròng cùa tôi đả tâng đen 40 tản! Và g iờ đày, vị h u ấ n luyện viên này đã đ ư a nhữ ng điêu tuyệt vời đó trong cuốn sách cùa m ìn h " - Jack Canfield, Dống tác già

* Sách Cớ Ngựa Thân tặng bạn MÓN QUÀ trị giá 5,000,0 0 0 đ bên trong cuốn sách!

I T íèn

k h ô n g p h í i lả v ã n d ẽ

ÍT 936066 70393? G ii tiín: 75.0000


AB314: Tiền Không Phải Là Vấn Đề - Bob Proctor