Page 1

Referat Bestyrelsesmøde – SABR Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i ”Tutten”

Indkaldte:

Kamilla, Eva A, Marianne, Jan, Astrid, Karina, Marie, Else, Katrine, Elisabeth, Christian

Deltagere:

Kamilla, Eva A, Marianne, Jan, Astrid, Karina, Marie, Else, Katrine, Elisabeth

Afbud fra:

Christian

Ordstyrer:

Kamilla

Referent:

Karina

Pkt.

Beskrivelse Godkendelse af seneste referat

Diskussion, Handling og Beslutning Referat fra seneste møde den 21. august er godkendt og sendes til web.

Ansvar Kamilla

Opgaver fra sidst, herunder status på opgaver.

Lydanlægget i hallen, hvorvidt det brummer for meget) og EL i dommervogn.

Christian

Rodfræsning af af alleen?

Chr/Jan

Alm. hegn omkring udebanerne og barriere port i ridehallen?

Karina

Øvrige SABR info foldere?

Kamilla

Koncept for udlejning af bokse i elevstalden?

Kamilla

Opfølgning på sikkerhed til børneridelejr og generelt i klubben ? (certificeringsudvalget)

Karina

Sand på springbanen op opretning af ujævnheder?

Jan

Procedure for at få passet elevhestenes tænder?

Marianne

 Der er lavet intern boks flytte liste. Forretningsudvalget koordinerer sammen med den almindelige venteliste.

Forretni ngsudv.

Siden sidst, orienteringspunkter 1. Kamilla, formand, Forretningsudvalg

 Byfesten gik over al forventning, og vi tjente 1280,- på rideture og bingo. Kamilla  Vi er blevet virkomhedskontakt for Sara, som er nystartet jordbrugsteknolog studerende. Hun er til en start med i stalden fredag og lørdag i uge 39.  ETB folder er sendt rundt, og sendt videre til webmaster for layout. Arbejder videre med de næste foldere.

Kamilla

 Marie Nielsen har lejet den nyistandsatte lejlighed i underetagen fra 1/10, det er vi glade for :-)

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

1 www.sabrorideklub.dk


Referat Bestyrelsesmøde – SABR Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i ”Tutten”

2. Jan, Kasserer, forretningsudvalg

 Karen Tambo, Jan og Kamilla har søgt tilskud fra kommunen til skift af tag på Tutten. Der bliver også søgt andre fonde. Projektet planlægges til forår/sommer 2015. Andre der har lyst til at være med?

Alle

 Der bliver lavet sedler med "Ingen fodring af hestene" til omdeling på Rønnevangen, ophængning på folden ud mod vejen, og i stalden.

Kamilla

SABR har fået 25.000 kr. ekstra udbetalt i lokaletilskud fra Århus Kommune for 2013.

Jan

Kommunen har indbetalt 16.000 kr. til klubben for afholdelse af sommerferie-aktiviteter.

Jan

Det koster 67.000 kr. i tilslutningsafgift at blive tilsluttet det kommunale kloak-system. Anlægsudgiften bliver ca. 60.000 kr. Da vi p.t. bruger ca. 8.000 kr. årligt til tømning af septiktank, fortsætter vi med septiktank som tidligere. Der er søgt puljetilskud hos kommunen til tilslutning til offentlig fjernvarme og til nyt tag på fælleshuset/stuehuset.

Forretni ngsudv.

Forretni ngsudv.

Taget har 1. prioritet og skal skiftes indenfor 1 år, da det trænger akut. 3. Christian, Sekretær, forretningsudvalg

4. Handy udvalg

Optilite/Bundgaard her repareret vindskærme på ovenlys/ udluftning på privat stalden. Tilsyneladende fungerer det fint.

Christian

Vandtank er i tømt med klubbens pumpe. Det er nok sidste gang vi kan hælde det ud på kommunejorden. Fremover forsøges det at pumpe vandet ud i risten v. kastanjetræet. Det ledes derved ned i faskiner på klubbens egne marker. Hvis ovenstående fungerer skal det gøres 1 gang/uge. Elisabeth arrangerer sammen med Christian ”kursus” i brugen af pumpen for alle interesserede. Alternativt skal det hentes af en slamsuger som fra starten, men det bør undgås a.h.t. økonomi.

Christian

God arbejdsdag i søndags med fint fremmøde og flittige hænder.

Elisabeth

Næste arbejdsdag lørdag den 25. oktober 2014 fra kl. 11.00

Alle

5. PR udvalg

Intet

6. Hestevelfærdsudvalg

Fremover har vi samarbejde med beslagsmed Henrik Kristensen om beskæring og pasning af elevhestenes hove. Der er en god dialog og der er lavet aftale med ham om at komme ca. 1 gang/md til de elevheste der har behov for det.

Elisabeth Elisabeth Alle

Marianne

Han var enig med bestyrelsen i at stort set alle problemer med halte elevheste med ret stor sikkerhed skyldes forkert belægning (de skarpe sten) på foldene. SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

2 www.sabrorideklub.dk


Referat Bestyrelsesmøde – SABR Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i ”Tutten”

7. Breddeudvalg

God rytterfest med god tilslutning.

8. Ungdomsudvalg

Intet

9. Undervisningskoordinator

Der har været mange prøvetimer i august/september, så der er fint besat på holdene.

Marie

Der er rokeret rundt på holdene om torsdagen pr. 1/10, for at fylde holdene op. Det har skabt plads til indslusning på hold 1, hvorved der nu er så kort venteliste som aldrig før.

Marie

10. Støtteudvalg

Klubben skylder Else stor tak for det fine traktement til rytterfesten.

11. Stævneudvalg

Intet

Punkter til drøftelse 12. Input til Handy listen

13. Punkter fra forretningsudvalg  Forretningsorden  Parts-ordning

 Ryttermærkeuv.

Karina har skaffet klubben et brugt smartboard på 128x200 cm. Det kan bruget til stævner, filmaftener, foredrag/undervisning m.v. Det skal hænges op i Tutten og tilsluttes.

Karina

Forretningsordenen er rettet til i forhold til sidste mødes rettelser og er d.d. godkendt. Den sendes til webmaster til hjemmesiden.

Kamilla

Udkast til udvidelse af den succesfulde parts-ordning er udarbejdet. (Se vedhæftede). Der skal laves et nyt parts-udvalg som mere varetager ”driften” af partsordningerne. Kamilla, Katrine, Astrid og evt. Karen Tambo har meldt sig til udvalget. Kamilla indkalder til hvervekampagne/-møde for flere udvalgsmedlemmer.

Kamilla

Ryttermærkeundervisning: En af de tidligere ansøgere til undervisning på fredagsholdene (Margit) har tilbudt sig som underviser i ryttermærker Kamilla kontakter Margit for en vilkår for en evt. aftale. Husk - Der skal en underviser med, når der håndteres elevheste. Spørge Pil og Emma om det evt. var noget for dem.

Klubben betaler gerne kursus, hvis der er en intern der vil binde sig. 14. Punkter fra Handy udvalg

Elisabeth

Kamilla

Kamilla

Underlaget med Grus/sten på elevfolden skal forbedres. Kassereren er i dialog med leverandøren.

Forretni ngsudv.

Permanent løsning til afskærmning mod halvtaget laves.

Elisabeth

15. Punkter fra Hestevelfærdsudvalg

Ønske om ekstra hø-vogn på elevfolden. Kan der evt. findes en billig brugt, da der p.t. ikke er økonomi til en ny.

Alle

16. Punkter fra PR udvalg

Eva får ikke gjort noget i forhold til bestyrelsesarbejdet og appelerer til at der er en ny der melder sig til formandsposten.

Eva

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

3 www.sabrorideklub.dk


Referat Bestyrelsesmøde – SABR Torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i ”Tutten”

17. Punkter fra Undervisning

18. Punkter fra Stævneudvalg 19. Punkter fra Breddeudvalg 20. Punkter fra Ungdomsudvalg

Ønsker om et elev-springhold. Som haltiderne er nu, er der måske mulighed fredag aften eller lørdag formiddag. Mulighederne for et springhold undersøges.

Marie

Ønsker om ekstra springtid for privatrytterne. Mulighederne for ekstra springtid undersøges.

Kamilla/ Katrine

Evakueringsplan skal laves, må høre under certificeringsudvalget.

Karina

Start-klokke/fløjte indkøbes

Karina

Intet Der er arrangeret pudseaften inden klubmesterskaberne m. pizza.

Katrine

Der planlægges en hyggeaften uden overnatning og håber at få flere små og nye med. Pigerne i udvalget vil gerne tjene penge til klubben, evt. v.h.a. loppemarked.

21. Punkter fra/til Privatstalden

Der er lavet nye nummerskilte til skabene i fælleshuset for privatryttere. De udskiftes med de gamle.

22. Punkter fra/til Webmaster

23. Eventuelt (Intet kan besluttes under eventuelt, nye punkter kommer på til næste møde) 24. Næste møde

SABR

-

Hjemmesiden har fået fejlmeldinger efter den seneste webdomainopdatering. Lars kan ikke løse problemet. Vi ved at andre hjemmesider lavet i joomla med andre webhoteller ikke har problemer eller fejlmeldinger. Webmaster og Kamilla har møde med en datalog i morgen, fredag d. 26. omkring at få hjemmesiden til at køre fejlfrit uden warnings igen.

Kamilla Astrid/ Marie

Kamilla

Årets Julefrokost for bestyrelsen, ansatte og udvalgsmedlemmer over 18 år holdes den 19. december 2014 kl. 18.00. Den skal planlægges og der skal inviteres. Else deltager i år udelukkende som gæst, så der skal findes anden madleverandør. Alle ansatte under 18 år der ikke de må deltage i julefrokosten skal have en julegave i stedet for.

Alle

Torsdag d. 23. Oktober, 2014 kl. 19.00 i Tutten. Karina har kage med.

Alle Karina

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

Kamilla Kamilla

4 www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Sabr best møde ref 250914 godkendt til web  

Referat fra bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub, september 2014

Sabr best møde ref 250914 godkendt til web  

Referat fra bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub, september 2014

Advertisement