Page 1

Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Line Cramer, Astrid, Marie, Tine, Christian, Else og Karina

Afbud fra: Kage:

Kamilla

Ordstyrer:

Kamilla

Referent:

Karina

Pkt Beskrivelse A. Velkommen til nye best.medlemmer B. Godkendelse A af referat . fra GF

C. Godkendelse af seneste referat D. Status B på opgaver fra sidst . A. Underviser profilering B. Sand i hallen

1.

Diskussion, Handling og Beslutning Velkommen til Tine, Line og Ewa. Husk at læse forretningsordenen grundigt igennem, den er bestyrelsens arbejdsmanual. Referatet er godkendt og er allerede offentliggjort. Video af beretning er under udarbejdelse og kommer på hjemmesiden sammen med referatet. Regnskab og budget skal ifølge organisations-certificeringskrav også på hjemmesiden.

Ansvar Tine/ Line/ Ewa

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

Alle

Underviser profilering på hjemmeside m.v. Marie rykker undervisere der ikke allerede har afleveret, for beskrivelser.

Marie

Er der behov for tilførsel af ekstra sand i hallen? Efter grundig harvning på arbejdsdagen i søndags, er bunden blevet bedre, så fremover harves der 1 gang om ugen. Der laves turnus for dette. Den normale planing af Annie fortsætter som tidligere.

Christian

Karen

Karen

Kamilla

C. Bundgård Byg sponsorat Til orientering: Formand, FU A. Vejhøvl

Er der afklaring m.h.t. forlængelse af Bundgård Byg sponsorat? Der rykkes for svar igen.

Christian

Vejhøvl er indkøbt (8500,-). Jan tester og kører den til. Kamilla sætter gang i at lave en turnus.

Jan Kamilla

B. Omlægning af DLR lån

Kontakt til banken i forhold til omlægning af DLR lån (rest 308.182). Opsigelse af DLR-lån skal ske senest ultimo marts. Hjemtagning af nyt bank-lån skal ske ultimo juni. Ved omlægning kan frigøres penge til udskiftning af tag.

Kamilla/ Jan

C. Indkøb

Ny dymo er indkøbt, pas på den! Den ligger fast i kontoret. Husk at lægge den på plads umiddelbart efter brug. Vi har besluttet ikke at købe et nyt pengeskab. Vi kan eventuelt have et skab eller andet med almindelig lås.

Kamilla

Der indkøbes cavalettis og springduge(fyld).

Vi undersøger om det er muligt at købe halmpiller billigere af anden

FU Karina Karina 1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” leverandør.

2.

D. Ryttermærkeuv.

Ryttermærkeundervisning til RM1 er afsluttet. Emma Holleufer tager RM-uddannelsen til efteråret og overtager derefter RM-undervisning.

Kamilla

E. Aktivitetsstøtteordning

Vi har afgivet svar i høringen om revision af aktivitetsstøtte ordningen. Vi svarede overvejende positivt i forhold til model 2, med kommentar om faktorfordeling der tilgodeser vores aldersfordeling. Vi afventer udspil fra århus kommune.

Kamilla

F. Ledige bokse.

Ledige bokse. Kontaktet angående udlejning af boks pr 1/6, afventer skrivning af kontrakt.

Kamilla

G. Husorden

Husorden-stuehuset (ro-regler) Det skal præsiceres at de også gælder i rytterstuen.

Kasserer, FU A. Varmeafregning

B. Aktivitetsstøtte

Kamilla

Tilbagebetaling fra varmeafregning er på ca. 18.000 kr. Noget af overskuddet modregnes i kommunens lokaletilskud. Ansøgning om aktivitetsstøtte og lokaletilskud er indsendt til Århus Kommune. Kalle er afmeldt på SEGES-Afd. for heste og der er indsendt papirer for ejerskifte af Felixgårds Isaura samme sted.

Jan/Linda /Kamilla

3.

Sekretær, FU

4.

Handy-udvalg A. Ventilator på BV

Opsætning af ventilator på badeværelset i huset p.g.a. fugtproblemer.

Jan

B. Radiator i Tutten

Udskifting af defekt radiator i Tutten.

Jan

C. Fjernvarme

Fjernvarmeprojektet er næsten færdigt og færdiggøres helt.

Jan

D. Dør i rytterstuen.

Der indhentes tilbud på isætning af dør i rytterstuen. Karina følger op.

Jan/Karina

E. Arbejdsdag 15/3

Der var stort fremmøde, også fra elevrytterne. Mange opgaver blev nået og meget affald kørt væk. Elisabeth fremsender liste over fremmødte fra privatstalden.

Christian/ Elisabeth

F. Rodfræsning

Der blev fræst rødder tirsdag den 17/3 til en fast pris på 7000kr. Han Christian ville have en 1000kr ekstra pga. de store rødder og stammer der skulle saves ned først. Der jævnes efterfølgende så der bliver klar til stv.parkering den 22/3 Christian

G. Næste møde

Der indkaldes til møde i handy næste uge. Vi vil forsøge at forankre støtten til udvalget og arbejdsopgaverne mere bredt.

Christian

Sara Rosendahl Sørensen er underviser-afløser på springholdet i marts, april, maj og juni. Det forventes, at Katrine overtager springholdet igen efter sommerferien igen.

Marie

5.

UndervisningsKoordinator A. Vikar til springundervisning

Karina

2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”

6.

7.

B. Hold-status.

Der er fortsat pæn stabilitet på holdene. Vi har lidt huller på voksenhold, men ellers er holdene rimelig fyldte. Der er pt en venteliste på 15 til indslusning og 5 til puslingeholdet.

Marie

C. Kalle Hestevelfærds-udv. A. Opf. ny foderplan

Kalle blevet aflivet den 11/3 hos Frijsenborg Dyrlægerne i Hammel.

Marie

Har været i bero, men kører nu videre. Der er valgt nyt foder: Cool performance fra Equisana. Dette foder gør at der skal fodres med mindre mængder end vi gør nu. Eqiusana giver et sponsorat på 3.000 kr. til et sponsorspring

Marie

B. Lus hos elevhestene

Der er fundet lus hos elevhestene. Efter dyrlæge-anvisning er alle elevhestene blevet behandlet for lus. Alle underlag vaskes og behandlingen gentages om 4 uger.

Tine

C. Hø til Hidalgo

Der er kommet hø til Hidalgo.

Christian

D. Ny elevpony

Den 2/3 blev der indkøbt ny elevpony (Felixgårds Isaura), som erstatning for Kalle. Astrid og Line arbejder med den og mener at den snart er klar til at gå med i undervisningen.

Astrid/Line

E. Udstyr-elevheste

Status på udstyr d. 29/3 klokken 15. Vi tjekker op på behov og tilpasninig.

Tine

F. Smed-elevheste

Der skal vælges ny faguddannet smed til elevhestene. Jakob Grabow, Lars Olsen, Jess Schultze og evt. andre kontaktes for tilbud.

Diana

Der er bestilt nye bannere, som kan komme op til stævnet den 22/3. Når OK reklamerne for "støtter lokalsporten" i Sabro-området bliver trykt næste gang, så kommer SABR til at fremgå sammen med Sabro IF.

Karen

PR-udvalg A. OK-støtte

B. Støttelotto

To nye lodder solgt.

C. Klubhæfte

Klubhæfte – findes ikke længere i papirform, men kan downloades som App. Det koster stadig 200 kr. (hvoraf 100 kr. går til klubben) at aktivere tilbuddene, som man så har adgang til et halvt år. Vi reklamerer for Klubhæftet på FB, i hesteposten og med små flyers.

D. Sponsorer

Der er udsendt opkrævning og takkebrev til alle ”almindelige” sponsorer. Takkebrev til sponsorer til julebanko er på vej.

E. Nye naboer

Der er åbent hus ved de nye nabohuse i påsken. Vi undersøger, om vi for det gode naboskab kan stå og sælge kaffe & kage til gæsterne. Rejseholdet (Sabro IF) sælger pølser.

F. Fondssøgning

Fondssøgning er stadig en høj prioritet i PR-udvalget, da det kan give mulighed for at gennemføre projekter som klubben ellers ikke har økonomi til. De fleste fonde yder ikke 100% tilskud til et projekt, men en vis %-del af udgiften. 3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”

8.

9. 10.

11.

100.

G. Merchandisesalg

Se pkt. 700.3

H. Støtteindsamlinger

Ingen nye støtteindsamlinger fra PR-udvalget. Andre opgaver prioriteres højere.

I. Næste møde Stævneudvalg A. Stv. 22/3

Tirsdag den 19. maj kl. 19.00 Rigtig mange starter til stævnet den 22/3. Der er specielt brug for hjælp til parkering.

Karina

B. Slibe-maledage

I samarbejde med ungdomsudvalget er arrangeret slibning og maling af springmaterialer Vigtigt at der bliver slebet godt ned og at træet er tørt inden der males.

Karina/ Line

C. Max. på starter Bredde-udvalg

Fremover sættes der max. antal starter på til hver stævnedag. Intet

Karina

Ungdoms-udvalg A. Fællesspisning B. Gyseraften 28/3 Støtteudvalg

Punkter til drøftelse: Formand, FU 1. DRF-rep.møde

Se pkt. 1000. Er flyttet til 4. april Brug for megen hjælp i Tutten den 22/3. Der laves hjælpermad til 10 personer til alle dagens måltider (morgen, middag, eftermiddag og aften). Derudover er der 3 dommere der skal have hvad de ønsker af mad og drikke.

Klubben har 3 pladser til DRF-repræsentant-skabsmødet den 19/4 i Rebild. Karina og Tine deltager begge dage. Alle spørger i udvalgene og der gives tilbagemelding til Karina.

Else

Karina/ Tine

2. Stævneparkering

Vi bliver nødt til at finde en fremtidig løsning m.h.t. stævne-parkering. Der jævnes ud efter stubfræsningen så der som minimum kan parkeres med biler og meget gerne med trailere der. Der i øvrigt flg. muligheder: Bruge foldene, tage af springbanen. Alle holder øje med hvordan det fungerer med parkering til stævnet den 22. Der evalueres efter stævnet.

Alle Christian

3. Fræsning af stubbe

Fræsning af stubbe langs vejen er gjort. Se pkt. 4.F.

Christian

4. Medarb.udd.

DIF uddannelsespulje, og Idrætssamvirket Århus kursuspulje. Kamilla undersøger detaljerne i forhold til mulighed for tilskud nærmere.

Kamilla

5. Kurser

Kurser fra Distrikt12 og kursus katalog fra Århus Kommune. Kig efter om der er noget relevant og interessant. Kurserne fra Århus kommune er gratis, men hvis man tilmelder sig og ikke dukker op, koster det dog 300,-kr. hvilket man selv betaler! Udvalgsformændene opfordrer udvalgsmedlemmerne til at deltage på alle de kurser de ønsker. Det synliggøres (nyhedsbrev og hjemmeside) at D12 har mange

Alle

Alle

Karen 4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” relevante kurser også for elevryttere og privatryttere. 6. Facilitetskort

FU foreslår flg. facilitetskortsordning: Klippekort til faciliteterne: o Klippekort vha mobilpay o Alternativ mulighed med fysisk ”klippekort” o Priser: 100,- kr. for enkeltbesøg uanset om man er medlem af klubben eller ikke. o For medlemmer:  5-turs kort: 250,- kr. indbetales for kortet inden. Herefter 10,- kr. pr. klip på kortet.  10-turskort: 400,- kr. indbetales for kortet inden. Herefter 10,- kr. pr. klip på kortet

FU

Øvrige priser for måneds ETB bibeholdes. Det skal være et personligt kort. Det koster 1 klip pr. ekvipage, så kommer man med flere heste, er det 1 klip pr. hest. Husk betaling skal være fra samme mobil som har købt klippekortet. Priser og koncept godkendt. Der arbejdes videre med implementering i FU. 7. Tag-projekt

8. Sabro Byfest

200.

Kasserer, FU 1. MobilePay

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til tag-projektet. Gruppens opgave er ikke at udføre arbejdet, men at projektere, planlægge, styre og koordinere. Else, Christian og Kamilla ingår i gruppen fra bestyrelsen. Karen kobles på omkring muligheder for fondssøgning.

Christian/ Else/ Kamilla Karen

Spørg endelig også personer udenfor bestyrelsen om de har lyst til at indgå i gruppen. Ewa spørger sin svigersøn.

Alle /Ewa

Der ”reklameres” via nyhedsbrev, hjemmeside og FB. Christian indkalder til opstartsmøde.

Karen Christian

SABR deltager igen i år i Sabro Byfest (lørdag den 13. juni kl. 13-15) Tine er tovholder og koordinerer opgaven. Kamilla er ikke hjemme på dagen, men vil gerne hjælpe med planlægningen. Line undersøger om hun kan. Der opfordres til at deltage i arbejdsgruppen via nyhedsbrev og fb.

Tine Kamilla/Lin e Karen

Fremover bliver der mulighed for betaling med MobilePay. Det bliver muligt både i forhold til stævner, Tutten, arrangementer, tilkøb af strøelse, facilitets-klippekort ect. Det skal laves så Ewa kan postere alle overførsler korrekt. Der laves derfor koder for betaling så det er tydeligt hvordan betalingen skal posteres. Der oprettes særskilt konto til MobilePay. Vi mangler en smart-phone hvor MobilePay kan installeres, da det ikke er mulige med nuv. undervisermobil. Det undersøges om det nuværende underviser-mobil nr. (42560601) kan bruges (er det abonnement eller taletidskort).

FU

FU

Eva Ross 5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”

300.

Sekretær, FU

400.

Handy-udvalg

500.

UndervisningsKoordinator 1. Undervisermobil

2. Ny elevhest

600. 700.

Ewa/Jan Ewa

Der er opfordring fra en elevforælder om: Fremover at hænge opslag op et par uger inden en arbejdsdag, og gerne med opgaver der skal laves og gerne med plads til at skrive på hvis nogen har forslag til arbejdsopgaver de kan udføre.

Christian

Marie Ønsker ikke længere en undervisermobil, da det alligevel er hendes privatnr. der bliver brugt. Nummeret bruges fremover til MobilePay. Der rettes til i forhold til dette på hjemmesiden, foldere ect.

Marie

Der kigges først efter ny elevhest som erstatning for Funny til sommer, da der ikke er ressourcer til det nu. Vi takker nej til den tilbudte gratis pony via Jan, da vi er blevet oplyst at den ikke har korrekt benstilling.

Marie

3. Lukket punkt

Er behandlet.

Hestevelfærdsudvalg PR-udvalg 1. Sponsorringridning og loppemarked.

Intet.

2. Mosaik

Mosaik med SABR-logo. Mangler bare ”afsyring”, hvilket Bente gør. PR foreslår, at mosaikken bliver hængt op i hallen på langsiden over for tilskuerpladserne og til venstre for spejlet. OBS på at den så nok hurtigt vil blive grim af kalkaflejringer fra vnadingsanlægget. Foreslag om at sætte den i en vinduesramme og hænge den op over stalden. Forslag vedtaget og iværksættes.

3. Logo-broderi på tøj og udstyr

800.

Ewa kontakter Jan for en løsning. Mobilen kommer til at ligge ved Ewa, da det ikke er nødvendigt at den er fysisk tilstede for at kunne modtage penge. Betaler kan dokumenterer sin betaling.

En dag med begge aktiviteter. Datoforslag: søndag den 30. august. Godt forslag som er godkendt.

Vi har tidligere besluttet ikke at købe trøjer eller andet til lager. Der er mulighed for, gennem Horze at få broderi på både eget tøj eller varer købt hos dem. Mulighed for kundeaften. Det koster 1.000 kr. at få oprettet filen med logo. Vi kan så tage et mindre overhead pr. tryk og dermed langsomt tjene investeringen ind igen. God ide, der arbejdes videre med.

Stævneudvalg 1. DjurslandsBank-Cup Vi satser på at stævnet i bededagsferien (1.-3. maj) igen i år bliver en Djurslands Bank Cup. Det laves der dækkener efter. Kamilla kontakter banken igen for svar. Horze kontaktes for god pris på Cup-vinder dækkener til stævnet

Karen

Katrine

Karen

Christian

Kamilla

Katrine Kamilla Kamilla 6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” 2. Spring-udstyr

900.

Der indkøbes 2 stk. cavalettis fra Mjølner Wood i Mariager. Stv.udv. vender snarest tilbage med hvad der ellers er behov for af spring/-udstyr.

Karina Katrine

Aftalte fremadrettede aktiviteter: o Før stævne-hygge for alle den 30/4. o Bålaften, for ungdomsudvalget den 23/5 . o Sommerferie-aktivitetseftermiddag for alle den 22/7 o Fælles tur for alle i SABR til Djurs Sommerland den 15/8 Opslag m.v. til hjemmeside, nyhedsbreve og ophængning i klubben laves i god tid inden arrangementerne. Husk at bruge den officielle SABR opslags-skabelon

Line

Vi er næsten klar til Organisationscertificeringen, velkomstfolderen skal lige være helt klar. I forhold til sikkerhedscertificeringen mangler baneindhegningen. Karina undersøger eksakte krav til indhegningen (højde, antal tværplanker m.v.). Ingen.

Karina

Datoer for arbejdsdage aftales på næste best. møde

Karina

Bredde-udvalg

1000. Ungdoms-udvalg

Line

1100. Støtteudvalg 1200. Certificerings-udvalg 1. Baneindhegning

1300. Punkter fra/til Privatstalden 1400. Eventuelt 1500. Næste møde

Karina

Tirsdag den 21. april kl. 19.00 i Tutten. Ewa tager kage med

7

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, marts 2015  

Referat af bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, marts 2015  

Referat af bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub

Advertisement