Page 1

Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Christian, Marie, Mette, Karen, Astrid, Line, Else og Karina

Afbud fra:

Ingen

Kage:

Ewa

Ordstyrer:

Karen

Referent:

Karina

Pkt A. B.



Beskrivelse Godkendelse af seneste referat Status på opgaver fra sidst Hegnsudvalg

Diskussion, Handling og Beslutning Referat fra 20/10-2015 er endeligt godkendt.

Ansvar Alle

 Status: Overgår til Handyudvalg, som vurderer, prioriterer og planlægger opgaven.

Chr.

El-opgaver v. Jan

 Status: Der følges op.

Kamilla

”Bliv dus med heste”

 Status: Der er ikke lavet yderligere.

Karen

Ændring af SABRforretningsorden

 Status: Er ændret også på hjemmesiden.

Karen

Fondssøgning

 Status på overslag og tegningsmateriale til fondsansøgninger fra Arne fra Bundgård Byg: Der er kommet opdateret tegning og fondsgruppen arbejder videre med at søge penge.

Kamilla

 Der skal udarbejdes en beredsskabsplan og plancher for hvem der skal kontaktes hvordan man skal forholde sig i en given situation.  Der skal udfærdiges en plan for evakuering af hestene i begge stalde.  Kamilla sætter proces i gang i samarbejde med Maria Beermann og Karina.  OBS på, at hvis vi samler 150 personer i et lokale skal der søges tilladelse ved brandmyndighederne.

Kamilla

• Emma Holleufer planlægger at starte RM2 op til februar 2016. Derefter startes 1 og 3 op sideløbende. Der er lavet tekst til Hesteposten.  Undeviser rettes på hjemmesiden.

Kamilla

Isaura

 Status: Isaura er solgt som MountedGame pony til en pige fra jylland, til 15.000kr uden udstyr.

Kamilla

Infomøde elevryttere

 Der kom 3 elevryttere! Vi havde en god dialog og de havde masser af spørgsmål.  Tilbagemelding fra de fremmødte:

Kamilla

Til orientering: Formand, FU Beredsskabsplan

Ryttermærkeundervisning

Karen

,1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” o Info: Elever og forældre ønsker mere aktiv info fra undervisere, brug gerne tiden når der skridtes af til at give information om kommende arrangementer, og opfordre rytterne/forældrene til at deltage. o Mange af dem kendte ikke til FB gruppen eller nyhedsbrevet. Gør gerne mere for at få elevryttere i FB gruppen. Alle nye medlemmer bliver fremover tilmeldt nyhedsbrevet. o Kan vi klæde underviserne bedre på til at hjælpe og informere elevrytterne? o Arrangementer: Ryttere og forældre er i tvivl om målgruppen for vores arrangementer. Hvis vi skal have fat i elevrytterne og forældrene skal vi måske skrive mere direkte at det også er til dem. De var især i tvivl om de også var inviteret til de sociale arrangementer. Vær meget gerne mere tydelig i opslag mv. o Stævner: Ryttere og forældre har generelt mange spørgsmål ang stævner, og de vil gerne deltage men synes det er svært og vil gerne have mere hjælp. o Info angående hvad man som minimum har jeg brug for når man skal starte sit første stævne, ex mørk trøje, støvler eller leggings etc. Hvordan kan man deltage i sit første stævne uden at skulle investere i hele skruddet? Kan vi eventuelt lave en kort lille guide på nettet? o Kan der øves programmer inden stævner på holdene? Alternativt kan vi eventuelt lave en øve time uden hest hvor man kan løbe programmerne i hallen og mødes og snakke. o Kan der laves et øve-stævne inden stævnet for alle elevryttere der skal starte, hvor de tager tøj på og rider programmet. o Kan vi købe nogle hvide handsker og have dem til udlån?

Elev-springhold

Privatundervisning partryttere

 Katrine har ikke mulighed for at flytte elev-springundervisning til torsdag, da hun selv modtager undervisning der. Elev-holdet fortsætter om onsdagen fra 20.00-21.00.  Berider Marie-Louise Pedersen vil gerne undervise de parts elevryttere der måtte ønske det. Der er mulighed for eneundervisning om torsdagen inden eller efter den private springundervisning og at tilmeldes springholdet. Marie-Louise har også tilbudt at komme nogle weekender hvor det kan passe ind for hende. Alle partsryttere skal fortsat ride på min. 1 ugentligt elevhold.  Parts-rytterne er orienteret.

Kamilla

Kamilla

Salg af halmpillesmuld til privatstalden

 Halmpille-smuld kan tilkøbes fra årsskiftet. Prisen bliver ca. 3,- kr/kg. Kamilla  Dette meldes ud fra FU snarest. FU  Der købes 2-hanks baljer til formålet, hvorpå der markeres med en kant på baljerne, hvor meget X kg fylder og der afregnes så udfra hvad en baljefuld kommer til at koste.  Bestilling og levering bliver som ved halmpiller.

Ny-ansættelse

 Nanna Kynde Agerskov er ansat som afløser både i elvundervisningen og evt. staldvagter.

Aktivitetsstøtte

 Der er kommet nye regler fra Århus Kommune for ansøgning til aktivitetsstøtte.  Klubben kan derfor ikke som hidtil, på forhånd vide ca. hvor meget vi

Kamilla

,2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” får. Fremover afsætter kommunen hvert år et fast beløb til aktivitetsstøtte uanset antal ansøgere. Beløbet fordeles derefter imellem det antal ansøgerne der nu måtte være.



Kasserer, FU Ønonomistatus

 Balance t.o.m. oktober er udsendt til bestyrelsen umiddelbart inden mødet og gennemgået kort.

Ewa

 Alle udlæg og, fakturaer for året skal indleveres til Ewa inden 31/12.

Alle

• Restancer er gennemgået og FU rykker i fællesskab skyldnerne for betaling (ikke alle har angivet mailadresse/adresse hvilket besværliggør processen).

FU

Sekretær, FU Bokssituation

 Alle bokse er lejet ud og opslagene på fb m.v. er fjernet.

Karina

Julegaver U18-ansatte

 Der købes julegaver til ansatte under 18år (Emma, Julie og Freja).

Karina

Referater fra generalforsamlingerne på hjemmesiden

 Det kunne være fint hvis referater fra generalforsamlingerne kom på hjemmesiden, så alle medlemmer har mulighed for at følge med.

Karen

Restancer





Handy-udvalg Arbejdsdag

Utæthed i stuehuset/ gl. fyrrum



UndervisningsKoordinator Undervisermøde

 Årets sidste arbejdsdag var lørdag d. 7. november. Der var rimelig tilslutning, og vi fik ordnet mange ting på listen. Fx blev der bl.a. opsat hvidt bånd til afskærmning ud mod naboerne til vest, gjort rent i elevstald, luget bede, ordnet hegn og samlet sten.  Der er utætheder, som gør at der kommer vand i det gl. fyrrum.  Der var en utæthed i taget, som løb i el-tavlen. Det har bl.a. forårsaget overophedning i el-tavlen, hvilket har krævet akut-indsats for at sikre el-tavlen.  Der er også utæthed fra gl. vandrør. Skaden er stoppet men ikke repareret.  Loftet i fyrrummet er revet ned p.g.a. skaderne. Når skaderne er udbedret repareres loftet.  Forsikringsselskabet kontaktes for dækning af skaden fra taget og evt. dækning af rørskaden..

Chr./ Karen

Chr.

Kamilla

Marie  Der er afholdt undervisermøde tirsdag d. 17/11, hvor alle undervisere og Karina deltog.  Elevundervisning holder juleferie fra og med d. 23. december til og med d. 1. januar. Hjemmesiden er opdateret med datoerne for, hvornår klubben holder ferie.  Flere elevryttere spørger til hvorfor der ikke er vand i elevstalden. Der er lavet opslag med information om hvorfor hestene ikke har vand.

Karina ,3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”  Elevhestene må ikke bruges timen inden undervisningsstart. Dette kommunikereres også ud til partsrytterne. Info til elevrytterne

 Alle underviserne skal omkring kontoret hver dag de underviser, dels for at tjekke info om elevhestene og dels for at tjekke evt. info til elevrytterne.  Info til elevrytterne gives enten mundtligt eller skriftligt. Pas på med ikke at bombardere elevrytterne med for mange sedler.

Partsryttere og stævner

 Der er tvivl om, hvorvidt partsrytterne har førsteret til partshesten ved stævner.

Alle

Alle

 Før 1/1-2015 (Karen og Sarah): Partryttere kan deltage i stævner på Sabro Rideklub med fortrinsret til parthesten. Dette forhindrer dog ikke at andre ryttere også kan ride hesten til samme stævne. Til breddeaktiviteter og andre arrangementer har partrytter ikke fortrinsret til parthesten.  Efter 1/1-2015: Til stævner, breddeaktiviteter og andre arrangementer har partrytter ikke fortrinsret til parthesten, det forsøges dog så vidt muligt at tage hensyn.



Rytterstuen

Rytterstuen er malet og shinet op med oprydning og bedre møblering.

Opmagasinering for lejere

Fyrrummet er tømt og vores cykler er flyttet derind. Al klubbens maling, malergrej, sprøjte og sprøjtemiddel skal fortsat stå frostfrit i fyrrummet samt, resten er flyttet på høloftet.

Hestevelfærds-udv. Ny formand

Marie

Marie

Mette  Mette Nielsen er konstitueret som ny formand for hestevelfærdsudvalget efter Tine og dermed er Mette også nyt medlem af bestyrelsen. Hjertelig velkommen til Mette 

Ny elevpony

 Der er fundet en ny elevpony. Den er vallak, hedder Timberlake, er 9år, 135cm og en islænder/pinto-blanding. Pris: 12.500 med udstyr. Den skal i handelsundersøgelse den 11/12 og hvis den går igennem, tager vi den med hjem med det samme.

Astrid

Ny elevhest

 Udvalget leder også efter en ny elevhest. Det skal være en max. 165cm robust hest i et prisniveau på ca. 15-20.000kr.

Katrine

Elevheste

 Ingen halte elevheste pt.  Mary har fået massage. Hendes sadel ligger skævt på hende og der købes en ny gjord med elastik for afhjælpning.  Mary har hudsvamp og er i behandling –øvrige elevheste tjekkes også efter.  Funny er sat på mælkesyrebakterie-kur for at starte hans mave op igen, det hjælper men kun langsomt.  Vi har igen mange heste med vat-pakninger i den ”hvide linie” i hovene.

Mette Mette Mette Mette

,4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” 

PR-udvalg Udvalgsmøde

Karen  PR-udvalget holdt møde den 10. november

Århus genopretningspulje

 Vi har den 1. november indsendt ansøgning til Aarhus Kommunes genopretningspulje om støtte til renovering af halvtag på siden af ridehallen, reparation af barierre og toplag i halbunden. Det samlede budget for projekterne er 138.950 kr. + moms. Vi har søgt Aarhus Kommune om 50%. Svar på ansøgning kan vi forvente primo 2016.

DM-vine kampagne

 Status på kampagne med DM-Vine: aftalen fortsætter året ud. Vi reklamerer for ordningen og DM-Vine holder åbent hus to datoer i december.

Gødningssalg

 Status på gødningssalg: der er solgt for 400 kr. Vi kører fremover til lavere priser og laver kampagne forår og efterår.

Ny sponsor

 Kennedy’s brudekjoler er ny sponsor i Sabro Rideklub fra 1. Januar 2016. Kennedys giver også gave til julebanko den 6. december.

Farvel til sponsor

 Johs. Sørensen & Sønner er kontaktet for fortsat sponsorat, men har takket nej. Skilt i hallen tages ned på næste arbejdsdag.



Stævneudvalg

Katrine



Bredde-udvalg



Ungdoms-udvalg

 

Støtteudvalg Tag-projekt



Til/fra privatstalden Punkter til drøftelse/beslutning:

 Udvalget venter på at distriktets C-stævneplan er klar (medio januar), så vi kan komme til at ansøge om D-stævner.  Sidste SABR-stævne i distriktets stævnesæson (1/4 – 31/3) bliver et indendørs udv. dressurstævne søndag den 13. marts 2016.  Julestævnet gik godt, trods det dårlige vejr. Der var mange deltagere og mange af elevhestene gik en del.  Stor opbakning til bowlingsarrangementet. 21 deltog.  Filmaften på fredag er aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.  God indtjening på julestævnet - ca. 2.800 kr i overskud.  Tagprojektet er afsluttet. Der løber vand i eltavlen som kommer fra taget, se endvidere under pkt.4.  Punktet udgår fremover. 



Formand, FU A. Løbegang/elevfold

 Der er indhentet pristilbud fra Borum Maskinstation og entreprenørforretning og der kommer fra yderligere 2 andre entreprenører (Meiner Ladefoged Kristiansen fra Hornslet og B.S. Kristiansen fra Ørum, Djursland)  De har lidt forskellige bud på løsning af vores problem med sandpakningerne men alle forventer at prisen bliver i samme leje som Borum Maskinstations tilbud.  Bestyrelsen har besluttet at der i budget for 2016 afsætte ca. 30.000 kr. til renovering af elevfold/løbegang for at undgå sandpakninger og halte heste. Opgaven skal løses så snart vejrforholdene tillader det.

FU

Astrid Line Else Chr.

Mette

Alle

,5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der indhentes endvidere pris på hvad det koster at dræne området af elevfolden i samme omgang.

FU

 Hvad er holdningen til at Mette er både formand for hestevelfærd og staldkordinator – også fremadrettet.  Bestyrelsens holdning er at det ikke er optimalt at 1 person sidder på 2 tunge poster, men at det kan accepteres, hvis det i en periode er nødvendigt. Der skal ikke stilles krav om at det ikke må forekomme.

Alle

 Efter at der er kommet nyt tag på ”stuehuset” er der nu mulighed for dækning for råd og svamp. Det koster: 450,-kr/år.  Bestyrelsen har besluttet at tilkøbe dette.

Kamilla

D. Retningslinier for gæster

 Forslag til opslag er fremlagt og godkendt. De hænges op i staldene.

Kamilla

E. Udlån af boks i elevstald

 Det er besluttet at klubbens udefrakommende ETB-ryttere har lov til at bruge en boks i elevstalden, hvis der er en ledig. Det er kun i korte perioder, f.eks hvis man har 2 heste med på én gang og den ene så står i boksen imens den anden rides. Det må kun være i tidsrum hvor der ikke er elevheste i stalden. Boksen skal efterlades tømt og rengjort.

Alle

 Udkast til budget for 2016 er fremlagt og gennemgået. Det rettes til og medtages til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Ewa

B. Dobbelt-funktioner i klubben

C. Forsikringer







Kasserer, FU A. Budget 2016

Sekretær, FU A. 40 års jubilæum

Kamilla

Karina  Der laves et udvalg bestående af: Katrine, Else, Karina og evt. andre udenfor bestyrelsen. Med i nyhedsbrevet.

B. Datoer for best.møder i 2016

 Mødedatoer aftales fra gang til gang.

C. Dato for generalforsamling 2016

 Torsdag den 25. februar kl. 19.00. Else booker lokale på lokalcenteret, Kamilla laver opslag og Karen lægger på hjemmesiden.

D. Valg til bestyrelsen 2016

 Hvem er på valg og hvem ønsker genvalg? I 2016 er følgende poster på ordinært valg: o Formandsposten – Kamilla Sofie Pedersen, genopstiller o Hestevelfærdsformand – Mette Nielsen, genopstiller o Stævneudvalgsformand – Katrine Printzlau Elkrog, genopstiller o Ungdomsudvalg – Line Cramer, ? o Undervisningskoordinator – Marie Nielsen, genopstiller

Handy-udvalg A. Ny møg-aftager

Alle

 Kamilla og Christian koordinerer o ingen tørv og træpiller i containeren efter 1/1-2016. Der er meldt ud til bokslejerne at de må putte i indtil nytår, hvor det

Alle

Chr./ Kamilla ,6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten” forventes at elevhestenes tørv er brugt op. o hvornår den nye container kommer på plads o hvornår aftalen med Peter om at hente gødning stopper o hvornår vi forventer at levere 1. læs til Båndlev  Kamilla melder ud til opstaldere og staldpersonale snarest.

Kamilla

B. Springbanen

 Der afsættes ca. 10.000 kr til at køre sand ud på springbanen og tromle? i budget for 2016. Arbejdet udføres i foråret inden banen tages i brug.

Alle

C. Standard for pasning af privatheste

 Hvordan stemmer lejekontrakten overens med virkeligheden i forhold til udmugning og strøelse.  I kontrakterne står der bl.a. : Ejeren er forpligtet til, at o forestå udmugning dagligt, ved opsamling af hestepærer, og evt. luftning af strøelse. o overholde de til en hver tid gældende regler i SABR, samt Loven om Hestehold.

Chr. Karina

Bekendtgørelse af lov om hold af heste Kap.3 §11: Stk.1. Gulvet i stalden og boksen skal være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret således, at hestene ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning skal hestene have adgang til et velstrøet, tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet. Kap. 5 § 21. Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder. I guiden til lov om hestehold står vedr. §21: Som minimum bør hestens strukturfoder, i kg tørstof, udgøre 1% af hestens kropsvægt. Resten af hestens foder kan udgøres af forarbejdede græsmarksprodukter, korn, biprodukter og andet. Disse regler svarer til, at en hest som udgangspunkt dagligt skal æde 1,2 kg almindeligt tørt hø eller 2 kg almindeligt wraphø og ensilage pr. 100 kg hest. I sommerperioden dækker en god græsmark i almindelighed hestens behov for strukturfoder. Strukturfoder omfatter ikke halm, som anvendes til strøelse eller den halm hesten har adgang til på fold.

D. Arbejdsdage 2016

 

Undervisnings-koordin. Hestevelfærds-udvalg A. Anton

 Punkt er diskuteret.

Alle

 Fastlæggelse af datoer for arbejdsdage i 1. halvår 2016  Lørdag den 5. marts kl. 11.00  Søndag den 10. april kl. 10.00  Søndag den 12. juni kl. 10.00  Datoerne lægges på hjemmesiden

Alle

Karen

  Anton er i en længere periode stort set ikke blevet brugt i elevundervisningen, da han for de fleste er svær at ride.  Bestyrelsen har derfor i samarbejde med hestevelfærd og underviserne besluttet, at det bedste for Anton og klubben er, at han sættes til salg.

Mette/ Marie Alle

,7

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”   

PR-udvalg Stævneudvalg Bredde-udvalg A. Kursus

 Ungdoms-udvalg  Støtteudvalg  Andet

 Kamilla melder ud i kubben og laver salgsannonce.    Opstaldere i privatstalden har arrangeret et kursus med Joan Sartori Søe, lørdag den 16/1 2016 kl. 11.00 – 18.30.  Da kurset lægger beslag på hallen en hel dag, er det uheldigt at det ikke har været omkring bestyrelsen for godkendelse inden.  Bestyrelsen vælger dog at bakke op om det gode initiativ og hallen lukkes derfor i tidsrummet 11.00 – 18.30.  Bestyrelsen er meget positive overfor initiativer fra klubbens ryttere, men fremover skal planlægning af lignende arrangementer omkring bestyrelsen for godkendelse, inden det meldes ud i klubben.  Procedurerne for brug af hallen der blokerer for andre vil blive tydeliggjort og meldt ud på næste staldmøde.

Kamilla Karen Katrine Astrid

Alle Alle

FU

 

Line Else

A. Partryttere og privatundervisning

 Bestyrelsen har besluttet at partsrytterne har mulighed for at deltage på springhold eller at tage ene-undervisning hos Marie Louise på deres partsheste, men rytterne skal skal stadig ride på elevhold ved klubbens undervisere.

Alle

B. Udlejning af elevheste i sommerferien

 Forslag om at leje nogle af elevhestene ud til Østerlund Ridelejr 3 uger i sommerferien (uge 27-29).  Det er umiddelbart en god ide og kunne give evt. egnede elevheste et afbræk i de daglige rutiner, men da der er sommerferieaktiviteter i uge 27+28 kan vi ikke undvære hestene. Derfor kan det desværre ikke lade sig gøre.

Katrine

 Privatstalden

Alle

Mette Ewa

A. Pris på halmpiller

 Prisen er pr. 1/12 reguleret til 38,-kr/pose.

B. Uro på grøn fold

 Der er p.t. noget uro på foldene. Da der er nye heste i flokkene, ser vi tiden an og håber der bliver etableret et hieraki der fungerer.

Alle

C. Bestyrelsessnak på staldgangen

 Bestyrelses-snak på staldgangen kan give det forkerte indtryk overfor dem der ankommer midt i en samtale og der så pludselig bliver helt stille.  Tænk over hvad der bliver snakket om på staldgangen – og husk at informere uddvalgsmedlemmerne om deres tavshedspligt.

Mette

 Forslag til hestevelfærd: Kan der evt. arrangeres alternative aktiviteter for elevhestene i sommerferien?  Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00.  Else tager kage med.

Katrine

 Eventuelt  Næste møde

Alle

Alle Else ,8

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.00 i ”Tutten”

,9

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, december 2015  

Referat af bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, december 2015  

Referat af bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub

Advertisement