Hesteposten nr. 4, 2015

Page 1

De ecemberr

2 2015

Nr. 4

Flittige pigger samler ssten og nysggerrige hestte ser på til årets sidstee arbejdsdaag den 7. no ovember 


INDHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8‐11 Side 12 Side 13‐15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22‐27

Bestyrelsen Kom til julebanko Generalforsamling 2016 Julestævne i snestorm Undervisning i ryttermærker Farvel til Isaura Sponsornyt Nyt tag på stuehuset Stævneudvalget Rytterstuen har fået nyt liv Ferielukning i 2016 Ny formand for hestevelfærd Vindere af støttelotto Ny Facebookside til SABR Berider Marie Louise Faste rubrikker

BESTYRELSEN

Forretningsudvalg:

2

Mobil

Formand

Kamilla S. Pedersen

sabr@sabrorideklub.dk

72201262

Kasserer

Ewa Sørensen

kasserer@sabrorideklub.dk

28732785

Sekretær

Karina Erikstrup

sekretaer@sabrorideklub.dk

20866676

Øvrige Bestyrelse: Undervisningsudvalg

Marie Nielsen

undervisning@sabrorideklub.dk

Materialeudvalg

ChristianErikstrup

materiale@sabrorideklub.dk

Ungdomsudvalg

Line N. Cramer

ungdom@sabrorideklub.dk

22292320

Stævneudvalg

Katrine P. Elkrog

staevneudvalg@sabrorideklub.dk

22832107

Støtteudvalg

Else Cramer

tutten@sabrorideklub.dk

40289640

PR udvalg

Karen Tambo

pr@sabrorideklub.dk

21725235

Karen Tambo

hesteposten@sabrorideklub.dk

Breddeudvalg

Astrid Ross

bredde@sabrorideklub.dk

28698084

Hestevelfærdsudvalg

Mette Nielsen

hestevelfaerd@sabrorideklub.dk

22378774

51548673


K KOM TIL JULLEBA ANKO O Vi gentager su uccesen og holder igen n i år god gaammeldags støttebankko for Sabro o Rideklub søndag den 6. de ecember, kl.. 14 (dørenee åbnes kl. 13.30). Jullebanko er for medlem mmer og allle andre, de er holder aff bankospil.. Børn er oggså velkomne  Ko om og vær m med på Sabro Lokalcen nter, Sabro K Kirkevej 151 1. Kaffe, kage, ø øl og vand skkal købes påå centret. Vi spiller bankko, til vi løber tør for præmier (om mkring 20 sp pil meed præmie på 1 rækkee og pladen fuld). Vi spiiller også ett paausespil. Vin nd flotte præ æmier og sttøt samtidigg Sabro Rid deklub. Veel mødt!

3


GENEERALLFOR RSA AMLIING 201 16 Klu ubben indbyyder hermeed alle klubbens medle emmer ‐ ele evryttere, fo orældre, privatryttere og ryttere d der ko ommer udeffra og brugeer klubbens faciliteter ‐‐ til generalforsamling til februar 2 2016. mlingen er medlemme ernes muligghed for at vvære med ttil at forme rideklubbe en og vores Geeneralforsam aktiviteter. Etthvert rettid digt fremsen ndt forslag tages op ogg kan sættess til afstemn ning. Haar du lyst til at gøre en forskel for Sabro Ridekklub, så stil op til bestyyrelsen ellerr bliv medle em i et udvaalg. Vi har brug fo or alle, bådee dem der ved noget om m heste og dem der ikke gør. Infformation o om hvad maan laver i ud dvalgene kan findes på vores hjem mmeside under ”kontakkt” ‐> udvallg. Geeneralforsam mlingen forregår altid sidst i februaar, nærmere dato og tiidspunkt følger, så følgg med på hjeemmesiden n, facebook og opslagsttavler i stald den. Allle medlemm mer er velko omne til at indsende punkter og fo orslag til beehandling. P Punkter skal sendes til beestyrelsen seenest 15. jaanuar på inffo@sabrorid deklub.dk. Følgende poster i besstyrelsen err på valg:  Formaand  Underrvisningskoo ordinator  Stævn ne‐ og sporttsudvalg  Hestevvelfærdsudvalg  Ungdo omsudvalg Allle medlemm mer over 18 8 år og junio or medlemm mers foræld dre er valgbare til SABR R bestyrelse e.

Vær med ttil at forme DIN rideklub ‐ frra ridelejr 201 15.

4


JULESTÆVNE I SNESTORM

Der var masser af nisser, julepynt og heste med juleskæg til årets julestævne den 22. november. Og selv om dagen startede med dramatisk storm og snevejr (og et par uheldige ryttere i savsmulden), havde vi en forrygende dag med masser af underholdning i hallen. Særlig tak til Tutten for varme og god forplejning når kulden krøb ind på kroppen ;‐)

5


UND DERV VISN NING G I R RYTTTERM MÆRKEE Op pstart af rytttermærke 2 i februar 2016 No ogle ryttere tog rytterm mærke 1 i 20 015, og dett næste skridt for dem er dermed ryttermærkke 2, som vii staarter undervvisning i til februar. Plaanen er derrefter at kørre ryttermæ ærke 1 og 3 sideløbende. Næ ærmere info o følger – fø ølg med på hjemmeside, FB og opslagstavler i stalden. Nyy ryttermærrke‐undervviser Em mma Holleufer er klubb bens nye rytttermærkeu underviser. Em mma har i oktober tageet Dansk Rid deforbunds kursus i un ndervisning i ryttermærrker, og glæ æder sig til aat undervise e vo ores ryttere i sikkerhed og omgangg med hestee. Emma er 23 år,, har redet ii 12 år og væ æret tilknytttet klubben n i mange år. Em mma bor desuden i stueehuset.

Hvvorfor tage ryttermærkker? Rid dning er den eneste sp portsgren, h hvor redskab bet er et levvende dyr. D Derfor skal man som ryytter lære een maasse om hesste. Heste eer ikke farligge dyr, men n de skal om mgås med viden om ‐ ogg med respekt for derees naatur. Ryyttermærke erne viser ve ejen til sikkkerhed og h harmonisk ssamvær Ryyttermærkerne er et beevis for, at d du kan ride og ved, hvo ordan du skal håndteree en hest. Dansk Ride Fo orbund har lavet rytterm mærkeuddaannelsen fo or at give ryttteren den bedst tænkkelige start, og det anbe‐ falles, at alle b børn og ungge som minimum tagerr de tre basiismærker. Hvvor starter jjeg? Ryyttermærkerne tages i eet kronologgisk forløb. D Du kan starrte med Intrromærkernee, Ryttermæ ærke 1 ellerr Ryyttermærke 3. Det er din underviser, som besstemmer, hvvilket startn niveau du er på. Sikkkerhed førrst Deet behøver iikke at væree farligt, meen når det n nogle gange e skal gå hurrtigt, kan rid dning blive farligt. Ryyttermærkerne sikrer, aat du som ryytter lærer de basale ssikkerhedsreegler omkring samværet med heesten. Husk at det er seejt at vide, h hvad der er sikkert, og det er tillad dt, at give siine venner et praj, hviss dee glemmer ssikkerheden n i dagligdaggen. Det er cool at passse på hinan nden! Læ ær hestens rreaktioner aat kende Baaggrunden ffor at gå til rridning er een helt andeen end for 1 15‐20 år sideen. Dengang voksede m mange op meed heste påå landet. I daag møder m mange hesteen for første e gang, når de starter p på rideskole en. Derfor haandler det o om at blive ffortrolig me ed hesten o og lære den at kende, ssamtidig meed at du harr respekt fo or deen og ved, at den ikke aaltid reagereer, som du ttror. 6


F VEL TIL ISAU FARV URA A Vi har sagt farrvel til Isaurra. Isaura vaar en frisk p pony, der go odt kunne lide at løbe sstærkt, når hun galoperede. D Det betød, aat hun ikke egnede sig til at være e elevpony. Isaaura er solgtt til en pigee, som skal b bruge hende til mounte ed games ‐ en slags po ony‐games. Vi afleverede selv Isaura til hendes n nye hjem, o og hun kommer til at bo et rigtig d dejligt sted ssammen meed an ndre ponyerr. Hun komm mer til at bo o i løsdrift, o og gå på en stor græsm mark med en n dejlig sø. Vi er helt sikree på, at Isau ura vil få deet godt i hen ndes nye hje em, og Isaura vil helt sikkert syness, at det er ovt at få lov til at løbe sstærkt  sjo

7


HAR DU OK BENZINKORT?

Tank støtte til Sabro Rideklub med et OK Benzinkort! Få et OK kort og tank billig benzin og diesel, samtidig med at du støtter Sabro Rideklub! For hver liter du tanker på bilen giver OK 6 % til Sabros lokale idrætsforeninger, støtten går blandt andet til Sabro Rideklub!! Tag en OK‐folder i gangen ved rytterstuen eller i Tutten, og læs mere om OK Benzinkort, eller bestil et kort med det samme på www.ok.dk. Husk at registrere Sabro som modtager, bare søg ”Sabro” eller ”8471” i feltet hvor modtageren af støtten registreres. Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke benzin og diesel på mere end 650 OK‐tankstationer over hele landet. Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, træpiller, træbriketter, brænde, el‐ og varme‐ pumper. Du kan bestille døgnet rundt. Gå ind på www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33

Så er Sabro Rideklub kommet på flaget ved OK tanken sammen med Sabro IF

8


R ATFO RABA ORD DELEE I LH H‐FO ODER Allle medlemm mer af Sabro o Rideklub har muligheed for at få rabat hos LLH‐Foder ogg samtidig sttøtte klub‐ been!! or at få rabat skal du op prettes som m kunde hos LH Foder, o og sige at du, eller dit b barn, er me edlem af Fo Sabro Rideklu ub. Ved efteerfølgende kkøb, siger du dit navn o og købet bliiver registreeret som rabatgivende. Sabro Rideklu ubs medlem mmer får 7% % på alt rideudstyr, 2% på plejemid dler og 1% p på foder, 2//3 af rabatteen op pspares til en personligg bonus der udbetales een gang årliigt, 1/3 går til Sabro Rid deklub. Tak til LH Foder – og til aalle jer der sstøtter klubben når I haandler hos LLH !! LH H Foders åbningstider: Mandag ‐ FFredag kl. 8 8.00 ‐ 18.00 0 + Lørdag kkl. 8.00 ‐ 14..00

9


K BLIV KLUB V DA ANM MARK K STTØT SABRO RIDEKLUB UDEN DET KOSTER DIG G EN KRONE Klu ubLiv Danm mark er en sp ponsormod del udviklet af DGI, hvor du optjener MikroSp ponsorater ttil Sabro Rid deklub, hveer gang du b bruger dit Dankort hos en KlubLiv Sponsor‐bu utik. Det er nemt, sikke ert og gratis forr dig. Mo odellen byggger på, at m medlemmerrne af KlubLLiv Danmarkk – det vil sige dig – op ptjener MikrroSponsorater til den eller dee klubber, ssom de ønskker at støttee, hver gangg de brugerr Dankort i een butik, de er er KlubLivv ponsor. Sporrtigan, Scan ndic Hoteller, Din Bilpartner og Din n Tøjmand eer for nylig blevet spon nsor‐butikkeer. Sp Deerfor vil vi gerne opford dre alle med dlemmer till at tilmelde e sig KlubLivv Danmark ii dag. Så stø øtter I allerede næstte gang, I brruger Danko ortet. Tilmeld dig påå klublivdan nmark.dk ogg optjen stø øtte til Sabro o Rideklub m med dit Dan nkort. Såd dan ser man u ud, når man haar vundet klub bmesterskabeet – glad og ru ullet i sandet   10


AFFTALLE M MED DM M‐VIN NE Sabro Rideklu ub har i efteeråret 2015 haft en særrlig sponsorraftale med DM‐Vine. FFor hver flaske, der blivver solgt, giver DM M‐Vine 20% % af prisen ttil klubben. Kampagnen lø øber til nytåår, så vi kan n nå at købee god julevin n eller bobleer til nytårssaften og samtidig støttte klu ubben. Insspiration: ”julepakke” fra DM‐Vin ne: 1 ffl. Rose Taveel (til julefrrokosten) 1 ffl. Macon Viillages hvid (til skaldyrss‐menuernee) 2 ffl. Lirac ”Cuvvee Raphaeel” (til juleafftens menu) 1 ffl. Chateaun neuf‐du‐Pap pe (når du vvirkeligt skaal forkæles) 1 ffl. Rasteau d dessertvin Veejl. Pris 728 kr. Pakke epris 698 krr. (en pakke e vil give 14 40kr. til ride eklubben) DM M‐Vine hold der aftenåbent for med dlemmer deen 8/12 og 9 9/12, kl. 17‐‐21 på Multtebærvej 26 6 i Sabro. Du u er også velkom mmen til att ringe til John Futtrup på Tlf.: 402 20 9207 elleer 4032 459 95 og lave vi en aftale o om afh hentning eller leveringg i Sabro.

DM‐Vin D ne B Bourgo ogne og g Rhone e Følgg os også på Facebook k, hvor vi lø øbende opd daterer med nyt fra vo ores vinverrden!

DM V Vine Bourgogne v/John Futtrup Rhône e Alsaace Multtebærvej 26 8471 1 Sabro M. 4 4020 9207

11


NY YT TA AG P PÅ STTUEHUSSET So om de flestee sikkert harr bemærkett har klubbeen fået nyt ttag på gårdeens stuehuss. Taget og nye vinduer i gavlen og i Tu utten er dett sidste i en række projekter på stu uehuset. Tid dligere på ååret fik vi ind dlagt fjern‐ varme og hulm mursisolereet. ngen var nø ød‐ Til sammen har det væreet en større investeringg, men besttyrelsen harr vurderet, aat renoverin vendig for at opretholde huset til beeboelse. Vi ser også pro ojekterne som en investering i en mere bæree‐ mi omkring huset, da vvores udgiftter til varme e bliver væssentligt redu uceret. Desuden er ind de‐ dyygtig økonom klimaet for hu usets beboeere bedre, sså de nu kan n se frem till en vinter u uden træk o og kolde mu ure. ntet pænt m meget på stu uehuset, ogg nye vindueer i Tutten ggør rummett dejligt lystt. Deet nye tag har også pyn Pro ojektet er ggennemført med støttee fra Aarhuss Kommune e og et mind dre beløb till energireno overing fra AU URA.

Nyt tag påå stuehuset pynter ‐ mååske vi får lyyst til at maale huset til sommer...

12


NYTT FRA A STTÆVNEU UDVA VALG G Deer har værett afholdt 5 sstævner i 20 015. Deet er en forn nøjelse at affholde stævvner, når deer er starterr nok, vejrett er med os, teknikken virker og hjæ ælperplanen går op. Vi bestræber os på, at deer ved SABR R's stævner altid er klassser til alle. Vi glæder o os et nyt stæ ævneår i 20 016 ogg håber at see mange staarter fra SABR, både elevryttere o og privatrytttere :‐) Tak for i år ogg på gensyn i 2016 – stæ ævneudvalgget

13


K BMESTR KLU RE 2 2015 5

Igeen i år havde vi et dejligt klubmestterskab. Deer var 98 staarter der dyystede om d de forskelligge meesterskabsttitler, med ffølgende ressultat:

SA ABR‐Klubme estre 2015: Eleevmester po ony/hest: Lille dressurm mester ponyy/hest: or dressurm mester ponyy/hest: Sto Lille springmeester pony: Sto or springmeester hest: Rin ngridningsm mester ponyy/hest:

14

Emilie Elleskov Th hygesen på Mary Sophiee‐Amalie Daahl Flink Sørrensen på TTop Gun Rebeccca Lynge Bø øgh Nielsen på Mr. Luccky Boy Isabella Jeppesen på Torps Issabeau Katrinee Printzlau Elkrog på Sttagsteds Deesire De Revvel Camillaa Jeppesen på Torps Issabeau


INFO O FR RA STTÆV VNEU UDV VALG G Po oint til SABR R‐pokalerne e Allle klubbens ryttere er sselv ansvarllige for at in ndberette re esultater, der tæller m med i kapløb bet om de forrskellige po okaler. Reesultaterne indberettess via mail till: stavneudvvalg@sabro orideklub.dkk med følgeende oplysninger:  Navn p på rytter  Navn p på hest/pon ny  Stævn nedato og sttævnetype (E, D, C el. h højere)  Klub d der afholderr stævnet (m meget gernee klubforko ortelsen)  Disciplin (Dressurr, Spring, Military, Distaance el. and det)  Klassee der er opn nået placerin ng i  Resulttat/placerin ng Du u kan læse m mere om po okalerne på klubbens h hjemmeside e sabroridekklub.dk und der aktivitetter. Ud dklasseringe er/OUT‐reggler Ryytterne er seelv ansvarligge for at ho olde øje med d, hvilke klaasser de er u udklasserett af. OU UT‐reglernee gælder ved d E‐ og D‐stævner, men husk at re esultater fraa højere stæ ævnetyper aaltid tæller meed ved lavere stævnetyyper. Stæ ævnereglerr Daa Sabro Rideeklub er meedlem af Dansk Rideforrbund, brugger vi DRF’s officielle reegler vedrørrende afh holdelse af stævner (bo ortset fra U U18‐stævnerr).

15


RY YTTERSTTUEEN Ryytterstuen h har fået en overhaling… og én af d de gode. Pill og Marie h har malet, sørget for nyye møbler o og hæ ængt dejligee hestebilled der på vægggene. mne til at brruge rytterstuen, som lligger i stuehuset undeer Tutten. Paas godt på d den og huskk Allle er velkom at skrue ned ffor varme o og slukke lysset, når du ggår 

16


FEERIEELUK KNIN NG I 201 16 Fø ølgende dage er der inggen elevund dervisning ggrundet helligdage, feriier og andree arrangementer: Julleferie fra o og med d. 23 3. decembeer 2015 til og med d. 1 1. januar 20 016 Skærtorsdag: Torsdag d. 24. marts Langfredag: FFredag d. 25 5. marts 2. påskedag: M Mandag d. 28. marts dag d. 22. aapril Beededag: Fred Lørdag efter b bededag: Lø ørdag d. 23.. april Kristi Himmelfarsdag: To orsdag d. 5. maj 2. pinsedag: M Mandag d. 1 16. maj So ommerferie hele juli

17


HESTEV VELFÆR RD: N NY FFORMAND I hestevelfærd dsudvalget tager vi primært vare på elevhesttenes trivsel. Vi tjekkker og vedlligeholder d deres udstyrr, sørger forr behand‐ ling ved sygdo om, laver fo oderplaner o og holder ø øje med deres foder‐ staand samt laver statistikk på hvor m meget de bru uges i underrvisnin‐ gen Tin ne har beslu uttet at træ æde tilbage o og derfor haar vi interntt i udval‐ get valgt en n ny formand. Jeg blev vaalgt, og det betyder bl.aa. at jeg oggså indtrædeer i klubben ns bestyrelsse. Jeg glæd der mig til hyygge en ndnu mere o om elev‐hesstene og hjæ ælpe med d deres dagligge pleje. Hvvis I ikke ken nder mig kaan jeg sige, aat jeg ejer A Asterix i privvatstal‐ deen, og jeg haar stald‐vaggten hver an nden weekeend. Så jeg kkender allerede elevh hestene rigttig godt og sser dem oftte i dagligdaagen. Det er en stor hjæ ælp til at vurrdere om heestene har æ ændret adfærd eller væ ægt osv. I er velkomnee til at komm me med god de ideer elleer hjælpe til i ud dvalget ‐ I ko ommer baree og fanger mig i staldeen eller sender en maail. Vi ses i Staldeen, Mette (N Nielsen)

18


V DERE AFF STØ VIND ØTTTELO OTTO O Til julestævneet blev åretss anden træ ækning af støttelotto ge ennemført. Tillykke til de heldige vvindere: Gaavekort til B Bageren i Tilst på 100 kr. ‐ vandt Lo otte Vind Garnforretningen Sabro o på 200 kr. ‐ vandt Jan ne Sørensen n Gaavekort til G Gaavekort til D DM vine på 3 300 kr. ‐ vandt Annie W W. Pedersen Gaavekort til B Brugsen i Sabro på 400 kr. ‐ vandt Familien Je eppesen Gaavekort til LH Foder på 500 kr. ‐ vaandt Eva Am mdisen Haar du lyst til at købe et støttelod og være med d i lodtrækn ningen til so ommer, kan n du kontaktte Eva Ross. Priisen for et lod er 300 kkr. om året. Og der er rrigtig gode cchancer for at vinde. Du kan læse mere om stø øttelotto påå hjemmesid den: sabrorrideklub.dk

19


FACEBOOKSIDE TIL SABR

Sabro Rideklub har fået officiel Facebookside Den ny Facebookside henvender sig primært til personer, som ikke allerede er medlem af Sabro Rideklub. Efterhånden skal siden tegne et billede af klubbens primære aktiviteter som elevundervisning, opstaldning og stævner. Vi er godt begyndt så gå gerne ind ”like” siden  Hvis du ikke allerede er tilmeldt klubbens facebook‐gruppe, så kig forbi – der er masser af nyheder og opslag fra medlemmer og udvalg.

Døgnvagt: 8696 2300

Vi kan tilbyde et moderne hestehospital og udkørende praksis med 4 hestedyrlæger. På hestehospitalet er der mulighed for indlæggelse i kortere og længere tid. Her ud‐ føres bl.a. avanceret tandarbejde, halthedsundersøgelser, sårbehandling og kirurgi‐ ske indgreb. Vi udfører desuden scanning, røntgenfotografering og kikkertundersø‐ gelse af heste. Under bedøvelse af heste anvendes nyt og sikkert udstyr. Administration: Finlandsvej 1 ‐ 8450 Hammel tlf. 8696 2300 ‐ fax 8696 2014 www.frijsenborgvet.dk

Sabro Rideklub, Grønvej 110, 8471 Sabro 20


BERIDEER M MAR RIE LLOUISE Sabro Rideklu ub har fået ttilknyttet beerider Marie Louise Petersen, som m underviseer en‐to gange om ugen n. To orsdag aften n har det private springghold underrvisning. De esuden kan privatrytterre og partsrryttere bookke tid d til eneundervisning i d dressur, nårr Marie Lou uise er i klub bben. Priisen for en halv times u undervisnin ng er 200 krr. Hvis du err interessereet, kan du følge med i Facebook‐ gru uppen, hvor det bliver annonceret, hvornår M Marie Louisse næste gang er i klubben.

Her er det Mette Nielsen på Asterix, derr får undervvisning af M Marie Louisee 

21


U DERV UND VISERE//STA ALDP PERSS. Underviserre Giitta Knudsen ....................................... ………….. ................... 86 24 34 2 23 Asstrid Ross .......................................................... ................... 28 69 80 8 84 An nnie W. Ped dersen ............................................. ................... 30 48 30 5 51 Pi l Andersen… ………………… ………… ........ ................... . . ........ … …… ….60 20 04 6 67

Staldmedarrbejdere i hverdage e/weeken nder i SABR Hvverdage om m morgenen n An nnie W. Ped dersen Ind dlukning aff heste

3048 3 3051

Maandag: Astrid Ross

2869 8 8084

Tirrsdag: Emm ma Tambo

4183 0 0414

On nsdag: Juliee Hvid Gam m

2245 6 6737

To orsdag: Ann nie W. Pedersen

3048 3 3051

Freedag: Pil A Andersen Weekend

6020 0 0467

Ulige uger: Pil Andersen

6020 0 0467

Ligge uger: Meette Nielsen n

2237 8 8774

22


NYT FRA REDAKTIONEN

Skriv gerne om det du har på hjertet eller tag et billede af din yndlingshest -

og få det i Hesteposten

Du kan også lave en tegneserie, en tegning eller fortælle om en oplevelse i en ridetime eller til et stævne. På den måde bliver HESTEPOSTEN endnu mere DIT blad Artiklerne til Hesteposten må højst være 1‐2 sider A4 med skrifttype Times New Roman størrelse 12 og gerne i Word. Du kan sende din tekst, tegning eller fotos til Jannie Kolbye Rasmussen på mail hesteposten@sabrorideklub.dk eller send det på papir til adressen: Viborgvej 47, Voldby, 8450 Hammel. Hvis du har noget, du gerne vil have fortalt i bladet, men ikke selv har lyst til at skrive teksten, så ring gerne til mig på 2096 5011, så finder vi ud af det sammen.

Deadline på næste udgave af Hesteposten: lørdag den 27/2‐2016 Udkommer ca. uge 11 Bag udgivelsen af Hesteposten står: PR‐udvalget samt Bladtrykker: Linda Jensen, Multebærvej 13, 8471 Sabro, 86949434 / 28891148

23


KASSERERENS RUBRIK Nu har klubben MobilePay Sabro Rideklub har oprettet mulighed for at betale en række ydelser over MobilePay. Det gælder fx køb i Tutten, betaling til stævne‐ og breddeaktiviteter og meget mere. Hver type indbetaling har sin egen kode, for at vi kan holde styr på regnskabet. Inden længe kommer der opslag på i stalde og hallen med koder og mobilnummer.

Vedrørende udmeldelse og opsigelse af boks Evt. udmeldelse fra hold m.m. skal ske skriftlig med en måneds varsel til udgangen af et kvartal til kasserer Ewa Sørensen. Opsigelse af boks skal ske skriftligt med en løbende måneds varsel til kasserer Ewa Sørensen. Email: kasserer@sabrorideklub.dk Har du lyst til at hjælpe med administrative opgaver i Sabro Rideklub? Sabro Rideklub fungerer kun, fordi vi er mange, der løfter i flok! Hvis du har lyst og lidt tid, mangler vi hjælp til forskellige administrative opgaver. f.eks. girokort til støttelotto, regnskab over tidsforbrug i hallen, udfærdige opkrævning for undervisning. Der vil være mulighed for yderligere opgaver og ansvar, alt efter hvad man har lyst til. Det vil være opgaver, du kan lave, når du har tid og hjemme hos dig selv. Vil du vide mere, så kontakt kasserer Ewa på kasserer@sabrorideklub.dk

24


F MEDLEM TTIL M FRA MED DLEM M

Op pgaver du u altid er vvelkomme en til at laave på ride eskolen – so om foræld der eller ryytter Sabro Rideklu ub og Rideskkole er en fo orening, som for en sto or del fungeerer på frivillig basis. D Derfor er der maange opgavver, som I so om ryttere o og forældree til elevryttere og privaatryttere kaan lave både e i det dagliige ogg på de særlige arbejdsdage. Daaglige opgavver kunne vvære følgende:  Fejee staldgang  Fejee fliserne fo oran stalden n  Fjerrne hestepæ ærer  Tøm mme skraldeespande  Fjerrne affald påå området  Og iikke mindstt: gøre toiletter rene Gåå bare i gangg eller spørg i stalden. Yd derligere spø ørgsmål kan n rettes til b bestyrelsesm medlemmer(se www.sabrorideklu ub.dk) På forhånd taak fra alle bååde to‐ og ffire benede i Sabro Rideklub

25


M DER MUD R MU UDD DER MUDDEER Vi går en våd og kold tid i møde på G Grønvej 110 0. Efter en sskøn og tør oktober, haar efterårett taget revvance. Der er masser aaf mudder p på foldene o og rundt om m bygningerr. Vi forsøgeer at holde iindkørslen ffri forr huller ved jævnligt att køre med vvejhøvlen. M Men vandpytterne kan n ikke helt u undgås. Tag gummistø øvlerne på o og tænk på at tørre fød dder af inde en du brugeer toilettern ne 

26


AK KTIVITETTSKA ALEN NDER 20 015‐‐16 05 5.12.15 Filmaften n med ungd domsudvalgget 06 6.12.15 Julebankko 21 1.02.16 Fastelavn nsstævne Fø ølg med på o opslagstavleen i elevstallden og på SSabro Ridekklubs hjemm meside, da o opslag med mere præccis inffo om arran ngementern ne kommer op der nogen tid før arrangementtet. Ko om og vær m med! Det err hyggeligt aat være fællles om opgaaverne. esiden: Akktivitetskaleenderen blivver løbendee opdateret på hjemme

27


Glæ ædellig ju ul og godtt nyttår til alle e i S Sabro o Rid deklu ub

28