Page 1

Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Christian, Marie, Mette, Karen, Astrid, Line, Else og Karina

Afbud fra:

Ewa

Kage:

Karen

Referent:

Karina

Pkt. Beskrivelse A. Valg af ordstyrer: B. Godkendelse af seneste referat C. Prioritering af d.o. Pkt. Beskrivelse  Formand, FU Ryttermærker

Godkendelse  Marie er valgt.  Referat fra 2016.06.20 er godkendt, da der ikke har været indsigelser indenfor fristen.  Ingen ændringer

Ansvar

Punkter til orientering – ingen beslutning

Ansvar

Alle Alle

 Der bliver startet ryttermærkehold op slut september. Det bliver nok Kamilla RM1 og RM3. Emma og Kamilla planlægger midt/slut august.

Underviserkursus

 Undervisere er blevet tilbudt inspirationskursus fra DRF (workshop i breddeaktiviteter) i ÅlestrupRK den 17/9 eller i EgumRK den 18/9. Annie er på ferie og kan derfor ikke, der er ingen respons fra resten.

Kamilla

Tømning af container

 Vi har i 1. halvår brugt 35.000 på tømning af container, og der er afsat 40.000 i budgettet for 2016!  Flg. tiltag gøres: o Kamilla beder Annie trække tømningen, da det ser ud til at den tømmes lige så ofte som den lille o Der SKAL stakkes bedre op o Pris på tømning og container-leje skal forhandles, da den ikke svarer til priserne Christian har meldt ud. o Budgetoverskridelsen meldes ud på staldmødet og på fb.

FU

Kamilla Kamilla Kamilla Kamilla

Arbejdsbeskrivelse weekendvagter

Kamilla  Arbejdsbeskrivelsen for weekendvagt er gennemgået og justeret. Det har været et problem at nå opgaverne indenfor arbejdstiden, især efter at hestene er sat op i wrap. Desuden er der tilført nye opgaver, fx tømme stråbørre, tage klatter hos elevhestene, køre wrap ind, harve hallen, slå græs. FU Arbejdstiden er øget med 0.5 time lørdag, og 1 time søndag.

Arbejdsbeskrivelse undervisere

 Status på at arbejdsbeskrivelse for undervisere, skal inkludere at der Kamilla/ Marie skal reklameres for arrangementer, og uddeles flyers.

Sommerferieaktiviteter

 Der er afholdt 2 ugers sommerferie aktiviteter, og de afregnes snarest med kommunen. Der var fyldt som altid, og positiv respons fra børn og forældre.  Der afholdes evalueringsmøde med underviserne Annie og Pil om hvad der fungerede og hvad vi evt. kan gøre bedre til næste år.

Kamilla

 Status: Sofia har sagt op pr. 1/10, så der skal ansættes en ny.

Kamilla

Ansatte

Kamilla

1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” Annie tager Sofias vagt indtil 1. oktober. Børneattester

 Status børneattester på Pil, Line, Sophie og Sara: Er i proces

Hektarstøtte/ Gødningsregnskab/ Konsulentydelser

 Status på aftaler med LMO (Hinnerup/Horsens): ?  Status på regning fra Økologisk Rådgivning: ?  Status på dokumentation af den mængde gødning Båndlev modtager/vi afleverer: ?  Priser på ydelserne lægges frem til næste bestyrelsesmøde, for valg af samme konsulent til alle ydelserne.

 Kasserer, FU





Kamilla

Christian

Økonomistatus

 Balance til og med juni 2016 (1. halvår) er udsendt inden mødet.

Ewa

Restancer

 Status: Restanceliste er gennemgået og der er sendt rykkere til alle med restancer. Ewa og Kamilla mødes d. 17/8 og gennemgår restancer igen, og rykker.  Status på manglende PBS-tilmeldte: Ikke gennemgået.

Ewa/ Kamilla

PBS Sekretær, FU Bokssituation

Ewa Karina

 Alle bokse er lejet ud. Der er 2 på venteliste. o Boks 14 er udlejet pr. 1/8 til Karen Tambo. o Boks 8 er pr. 15/8 udlejet til Trine Brøndlund Ørskou. o Ami er pr. 1/8 flyttet fra boks 8 til boks 3.

40-års jubilæum

 Den officielle fejring var i lørdags. Økonomisk overblik for jubilæet vil være klar til næste best.møde.

Karina Karina

Renovering elevfold/løbegang

 Danjord har i uge 28 skrabt mudder/jord af på den første del af elevfolden og efterfølgende lagt et tykt lag sand/flis. Løbegangen ned imod elevfolden er rettet op så der er fald væk fra dressurbanen. Der er efterfølgende fyldt ca. 5 cm. sand på.

Karina

Vildkat

 Vildkatten gik hurtigt i fælden og blev umiddelbart derefter kørt til dyrlægerne i Tranbjerg til aflivning.

Karina

Drejebog - sygdom i staldene Handy-udvalg Reparation barriere

 Status på ”drejebog” v. akut sygdom i staldene: Er endnu ikke klar.

Karina

 Status: Det skal laves i samme omgang som bunden skiftes, så det kan ikke laves før vi har et leveringstidspunkt fra Gustavsen.  Der er sat en testplade på barieren til evaluering/godkendelse.

Christian

Renovering halvtag

 Status: Arbejdet er udført i uge32.

Christian

Gødning af folde

 Status: Så snart vi har noget dok. for at have afsat gødning, gøres det.

Christian

Hal-bund

Christian  Status: Fibermateriale er i restordre fra Gustavsens tyske leverandør. Der kan derfor ikke fastsættes nogen dato for udførelse, Christian men forventes at være gjort indenfor 1 – 1,5 md.  Chr. er bekymret for om nuværende bærelag er godt nok. 2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” o

Tilbudet omfatter nyt top-lag med fiber. Det er klubbens eget ansvar at bund og mellemlag er i orden. o I den formulering ligger der en risiko for at Gustavsen altid vil kunne sige at det er vores underlag der ikke er godt nok hvis der opstår problemer. o En kopmplet bund fra Gustavsen består af 3 lag: 1) 15 cm toplag med fiber 2) 6 cm mellemlag af stenmel 3) 15 cm bundlag af betonknus  Det er besluttet at den gl. bund skal ud på den store udendørs dressurbane.

Alle

Vand i taglejligheden

 Taget er igen repareret i forbindelse med at halvtaget ved ridehuset Christian blev repareret.

Frøgræs-kasse

 Status på reparation af frøgræs-kassen til elevfolden: Den er ordnet. Christian

Handy-hjælp

 Status på at forsøge at finde en efterlønner el. lign. der har lyst til at ? blive tilknyttet klubben til handy-opgaver: Der er ikke gjort noget ? endnu.  Status på opslag på Sabro fb-gruppen og til ophængning på lokalcenteret: Det er endnu ikke gjort. Marie  Fortsat stor søgning til elevholdene. Der starter en del nye elevryttere her i august.

 Uv.-Koordinator Holdstatus

Underviser-stop

 Gitta har desværre valgt at opsige sin undervisning pr. 1/10. (Se punkt 500.A til drøftelse).

Marie

Aflysning af elevundervisning

 Der er spurgt til om der gives penge tilbage eller om man kan få timen på et andet tidspunkt, når vi aflyser undervisning.  Der er svaret, at vi ikke giver penge tilbage, og at det heller ikke er muligt at få timen på et andet tidspunkt.

Maria

Førstehjælps-skab

 Førstehjælps-skabet har nu det indhold, der var ønsket ifølge beredskabsplanen (Karina: Har du lagt dolken i?). Der er fortsat førstehjælpskasser de to steder vi plejer at have.  Der skrives om det nye 1. hjælpesskab og om den nye beredsskabsplan på nyhedsbrev.

Marie

 Hestevelfærds-udv.

Karen Mette

Stjerne

 Stjerne er godt med i undervisningen - det går rigtigt godt.

Hø-hæk ved Bredero

 Der er sat en hø-hæk op i BB's boks med låg på, da han sviner rigtigt meget og meget wrap dermed går til spilde.

Funny

 Funny blev aflivet i SABR den 14/7. Vi leder efter en erstatning – Tinkeren Tricker var på prøve, men blev fravalgt på grund af at han var for stærk og svær i galoppen.

Motion i sommerferien

 Alle heste er motioneret let og alsidigt gennem sommerferien, Astrid 3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” og Marie har trukket det store læs med organisering

 PR-udvalg

Karen

Klubaften v. HORZE

 Status: Der er endnu ikke melde en dato ud.

FB-link på hjemmesiden

 Der er oprettet to links fra hjemmesiden – til FB-gruppen for medlemmer og til FB-siden for alle.

 Stævneudvalg Jubilæumsstævne den 27.-28. august.

 Ingen elevundervisning lørdag den 27. Dressur om lørdagen og Spring om søndagen. Der er specielle jubilæums-rosetter med tryk til stævnet.

Udv. klubstævne den 24.-25. september

 Udv. klubstævne med 3. afdeling af klubmestersk. Der er spring om lørdagen med start kl. 12.00, så ingen aflysning af elevhold.

 Bredde-udvalg 

Ungdoms-udvalg



Støtteudvalg



Indkøber Til/fra privatstalden



Til/fra lejlighederne

Pkt. Beskrivelse



Karen Katrine Karina

Karina

Astrid  Intet nyt  Turen til Djurs Sommerland den 20/8 er aflyst, da der ikke er voksne Line fra udvalget der kan tage med den dag alligevel. Ny dato til godkendelse. Else  Else har desværre valgt ikke at genopstille til bestyrelsen/ støtteudvalget ved næste generalforsamling, så der skal arbejdes på Alle at søge en ny til posten. Kamilla  Status på fremtidig indkøber af toiletpapir, sæbe mv.: Intet nyt.  Intet nyt.  Se pkt. 1300 til beslutning Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

Formand, FU A. Halm/frøgræs på privatfoldene

Kamilla  Der er lavet afstemning blandt opstalderne om de ønsker halm eller frøgræs på foldene. o 8 bokslejere vil helst have frøgræs o 3 bokslejere vil helst have halm o 3 er ligeglade o 2 har ikke svaret Alle  Bestyrelsen tager afstemningen til efterretning i en prøveperiode indtil nytår, hvor der fortsat køres frøgræs på foldene. Derefter evalueres på økonomi og tilfredshed. Kamilla Udmelding til staldkoordinator og på næste staldmøde

B. Opfølgning på hvervning af frivillige

 Forslag om at undervisere aflønnes for ekstra timer til udvalgte arrangementer, hvor de sender mail til medlemmer på deres hold. o Hvem, hvad, hvornår og hvordan. o Pkt. behandles på et senere møde.

Kamilla

 Uddele ”vagter” så bestyrelsen er til stede nogle gange ved undervisning. Dække en uges undervisning hver anden mdr. o Plan skal laves.

Alle

Alle Karina

? 4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Det er besluttet at lave indstik i indmeldelsesfolderen for at hverve Alle frivillige. Forslag til tekst er fremlagt til godkendelse.  Tekst med ændret overskrift er godkendt. Der laves to variationer: Et indstik til medlemsfolderen, og en til omdeling til alle nuværende Karen medlemmer.

 

Kasserer, FU Sekretær, FU A. Beredsskabsplan

B. Foldstørrelser



Handy-udvalg A. Indkøb af værktøj

B. Oprydning på høloft





Undervisnings-koordin. A. Mandagsundervisning

Hestevelfærds-udv.(HV) A. Nye vinduer i gl. elevstald

 Intet

Ewa Karina

 Introduktion til undervisere, opstaldere og øvrige medlemmer.  Planen er godkendt.  Kamilla sørger for at sende den ud til ansatte, lægge den på kontoret og i førstehjælpsskabet i gangen.  Karen lægger den på hjemmesiden i nyhedsbrev og i HP.  Karina printer og ophænger actioncards relevante steder.

Kamilla Karen Karina

 Regulering af de 2 privatfolde, så de bliver lige store.  Forslag til hvordan det lettest gøres er vedhæftet seneste referat og Karina denne indkaldelse.  Det er besluttet at grøn fold bibeholder sin størrelse og der tages af Alle/ Christian elevfolden i stedet for, så privatfoldene bliver lige store. Christian  Klubbens værktøj er i sørgelig tilstand - meget er væk og de der låner værktøjet lægger det ikke tilbage, da der ikke er en fast plads til det.  Indkøb af nyt skønnes at løbe op i ca. 2000,-kr.  Standard sponsor værktøj til klubben efterspørges i nyhedsbrevet og på fb.  Søndag den 10. oktober fra kl. 10.00 er der STORE oprydningsdag på høloftet for bestyrelsen og evt. Annie.  I forbindelse med oprydningen vil det blive vurderet om der skal indkøbes nyt værktøj til klubben.

Christian Karen

Alle Christian

Marie  Forslag om ændret undervisningstid når Gitta stopper: o Indslusningsholdet flyttes til 18.15-19.00, voksenholdet beholder sit nuværende tidspunkt 19.00-19.45. Samme underviser har begge hold samt udluk/fodring efterfølgende. Samtidig flyttes springtiden tirsdag 14.30-16.00 til mandag 14.3016.30. Alle  Forslaget er besluttet. Mette  Forslag om at sætte nye/andre vinduer i elevstalden, så der kommer Mette mere lys ind i stalden.  Best. er opmærksom på det og det er allerede på prioriteringslisten. Desværre er der p.t. ikke økonomi til det. Mette  Mette orienterer HV. 5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” B. Lån af elevheste

C. Mulig låne-pony



 Mulighed for lån af elevheste fra Østerlund Ridelejr. Der er tale om Bandit og evt. en 2’er pony.  Det er besluttet at vi gerne vil låne Bandit igen i år, forudsat at vi kan lave en aftale der tager højde for den aldersrelaterede skaderisiko der er.  Kamilla kontakter Trine fra Østerlund.

Katrine

 Klubben har fået tilbudt at låne en lille pony: o Minnie, hoppe, ca 7 år, stg ca 110-115 cm o Udlånes på ubestemt tid på kontrakt o sød og rar, kan rides alene af let erfarne ryttere o Er vant til at gå med store og små heste på fold (kræver underhegn da hun ellers smutter under). o Har været redet selvstændigt af pige på 5 år med erfaring. o Går lige i trailer og har startet fastelavns stævne hos jer.  Klubben har ikke brug for en pony i den størrelse p.t.  Kamilla melder tilbage til ejeren.

Kamilla

Alle

Kamilla

Alle Kamilla

PR-udvalg A. Støtte til renovering stor dressurbane

Karen  Forslag om, at vi søger Aarhus Kommunes Anlægspulje om støtte til renovering af den store dressurbane. Puljen har ansøgningsfrist den 1/10 og vi kan søge 50%. Alle  Det er besluttet at ansøge puljen og også gerne andre støttepuljer/fonde til medfinansiering af projektet. Karen/  Det er besluttet at der søges om penge til en total renovering af Kamilla 20x60 banen: nyt dræn, nyt helårs top-, mellem- og bundlag, mulighed for fuld oplysning af banen og hegn omkring banen med åbningsmulighed i hver ende.

B. Sponsorhegn

 Sponsorhegn: Maria spørger til om de 5.000,-kr hun fik sponsoreret Marie til hegn er endt i et sort hul eller? Sponsoreren har været på besøg for at se det han har sponsoreret, og han undrer sig meget over hvorfor pengene ikke er blevet brugt som lovet. Christian  Christian opdeler opgaven i delopgaver og melder datoer ud til at gøre det a.s.a.p. Kim Fiirgaard og Maja Lykkes far spørges om de vil hjælpe. Christian  Der indkøbes et motoriseret pælebor til opgaven.

 Stævneudvalg  Bredde-udvalg  Ungdoms-udvalg

 Intet  Intet  Det er godkendt at der arrangeres en dag i efterårsferien til en tur i Djurs Sommerland.

Katrine Astrid Line

 Støtteudvalg  Privatstalden

 Intet

Else

A. Ridning uden opsyn

 Hvor gammel skal privatryttere være for selv ride uden opsyn -Eller Marie handler det om kompetencer og ikke alder?  Klubbens nuværende regler er fælles for både elev- og privatryttere Alle 6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” og er som følger: (ses på hjemmesiden under klubregler, regler i ridehus og på udendørs baner står samt i velkomstfolderen) o Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at ride uden underviser. o Der er p.t. også fælles regler mht. ophold i stalden alene og for indhentning af heste fra fold.  Folderen rettes til så det for privatryttere u18 er forældrenes ansvar. Der skal fortsat være regler for partrytterne, da hestene er vores. B. Prøveheste på privatfold

C. Trivsel i privatstalden

 Der har på det seneste været privatheste på prøve, hvoraf flere er blevet lukket med de andre på heste på fold. Hvad er klubbens holdning til det?  Flg. regel er besluttet: er hesten på prøve i 1 md. eller længere, må den godt komme på fold med de øvrige, ellers skal prøveheste på sygefolden og de har 2. prioritet hvis der er syge heste der har brug for.  OBS på: til nye opstaldere, at spørge ind til om hesten er på prøve.  Tjek af pas skal på tjeklisten ved ankomst af opstaldere.  Reglen præsenteres på næste staldmøde.

Karen/ Mette

Marie

Alle

Karina/ Maria Kamilla

Karina  Der er opstaldere der ikke trives så godt i stalden. Den primære årsag er sladder om hvordan andres heste passes, rides o.lign. Derudover er der en tendens til, at blande sig i andres måder at gøre tingene på, uden at være blevet spurgt til råds. Det gør nogle usikre på egne kompetencer og hæmmer dem i at gøre egne erfaringer.  Det er uheldigt og skal bremses, da resultatet er negativt og skaber Alle utryghed og manglende trivsel for nogen. Kamilla  Det er derfor besluttet at der skal sendes en mail ud til alle opstaldere for at gøre opmærksom på problematikken. Der skal være plads til og gensidig respekt for, at der er lige så mange måder at gøre tingene på, som der er opstaldere.  Er der nogen i bestyrelsen der oplever og er vidne til, at der sladres negativt om andre, er det vigtigt at sige fra overfor det.

Alle

 Lejlighederne  Forespøgsel/klage fra en lejer over fortsat meget ustabil netforbindelse. Hvad gør vi.  Det er besluttet at der skal findes en løsning med mobil-router til afløsning den nuværende TDC-aftale hurtigst muligt.  Lejerne informeres.

A. Internet

B. Vinduer i underetagen

  

Når det regner rigtig meget, bliver der vådt indenfor ved stuedøren. Derudover er der råd i vinduerne. En lejer har astma, og vil være nødt til at flytte, hvis der kommer skimmel eller lignende i vinduerne. Der luftes godt ud hver morgen og i løbet af dagen. Bestyrelsen kigger på det og vender tilbage med tiltag, når omfanget kendes. Pkt. på listen til næste arb.dag.

Christian Karina

Christian /Karen 7

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. august 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  C. Lugt ved afløb

Karina

Lejeren informeres.

Det er ret ofte at det STINKER som fra en kloak i den fælles gang. De mener ikke at det kommer fra toilet eller bruser, men måske udefra/fra fyrrummet. Det bliver hverken værre eller bedre når slamsugeren har været der. Alle  Der kan højst sandsynligt ikke gøres noget her og nu, men bestyrelser er opmærksom på problemet.  Det undersøges om det evt. er afløbet i klub-gangen det lugter fra Christian og om den kan blændes af.  Det sættes på som pkt. på arbejdsdagslisten. Karen Lejerne informeres. Karina

 Eventuelt

 Næste møde A. Dato B. Kage

 OBS på at man som bestyrelsesmedlem har tavshedspligt. Den SKAL overholdes, der er en del sladder i stalden og flere eksempler på at emner til behandling i bestyrelsen er havnet i stalden.

Kamilla

 OBS på at mail til/fra bestyrelsen KUN sendes til bestyrelsesmedlemmer!

Alle

 Næste best. møde tirsdag den 27. september kl. 19.00 i Tutten.  Mette har kage med.  Næste arbejdsdag: Lørdag den 17. september kl. 11-16.  Oprydningsdag på høloftet, søndag den 16. oktober kl. 10.00

Alle Mette Alle Alle

8

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, august 2016  

Referat af møde i Sabro Rideklub, august 2016

Bestyrelsesmøde, august 2016  

Referat af møde i Sabro Rideklub, august 2016

Advertisement