Page 1

Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” Indkaldte:

Kamilla, Ewa, Katrine, Christian, Marie, Mette, Karen, Astrid, Line, Else og Karina

Afbud fra:

Ingen

Kage:

Else

Ordstyrer:

Kamilla

Referent:

Karina

Pkt A. B.



Beskrivelse Godkendelse af seneste referat Status på opg. fra sidst Ryttermærke-uv.

Diskussion, Handling og Beslutning Referat fra 01/12-2015 er endeligt godkendt. Mødet er beslutningsdygtigt.

Referater fra GF på hjemmesiden

 Status på: Referater fra de sidste års generalforsamlinger lægges på Karen hjemmesiden, så medlemmerne kan følge lidt med. Karina  Karina sender til Karen.

Utæthed i stuehuset/ gl. fyrrum

Christian  Erik Ohlsen fra Ohlsen’s Reparationsværksted i Yderup samler de utætte vandrør i højre side af rummet. Christian  Tømrermester Bent Nielsen kommer og afklarer om den anden utæthed måske kommer fra det nylagte tag, han koordinerer med Pil for adgang til lejligheden.

Info til elevrytterne

 Status på: om alle undervisere kommer omkring kontoret inden uv. for at tjekke info.

Marie

Løbegang/elevfold

 Status på: pris på hvad det koster at dræne området af elevfolden i samme omgang. Intet nyt.

FU

 På hallen er en ovenlys tagplade revnet og taghætten til elevstalden er blæst istykker.  Skaden er anmeldt til forsikringen, selvrisikoen er 12.500,-kr.  Henrik Tømrer giver tilbud og der søges i akutpuljen under Århus Kommune til dækning af selvrisikoen.  Skaderne skal udbedres.  Christian kontakter Ohlsen’s Reparationsværksted for tilbud på at udbedre skaderne i henhold til sikkerhedsmæssige regler

Kamilla

 Vandskaden i fyrrummet er anmeldt til forsikringen som en evt. rørskade (vi har rørskade dækning). Skadenummeret er 2387101.  Selvrisiko på beboelsesdelen er 7.400,-kr.  Udgifter til undersøgelser af skadesårsag afholder vi selv indtil det afgøres om skaden skal dækkes af forsikring.

Kamilla/ Christian

Til orientering: Formand, FU Stormskade hal-tag

Vandskade i fyrrum

Ansvar Alle

 Status på: Underviser Emma Holleufer er rettet til på hjemmesiden. Karen

Forsikringer

Kamilla Christian Christian

Kamilla ,1

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der er tilkøbt dækning for råd og svamp i stuehuset efter at vi har fået nyt tag. Pris: 450,-kr/år.



EU-støtte

 Det er besluttet at der ikke længere skal søges om EU-tilskud fra Plantedirektoratet. Der er for meget arbejde i det og støtteindtægten modsvarer kun lige udgiften til at få udfærdiget regnskabet og ansøgningen.

Beredsskabsplan

Kamilla • Proces er i gang.  Maria Beerman vil gerne sponsorere et par pulverslukkere til stuehuset.  Der indkøbes 5 stk. røgalarmer til stuehusets beboelsesdel. 1 til hver Kamilla lejlighed i underetagen 2 til 1.salen og 1 til fællesgangen i stueetagen. Klubben er ansvarlig for anskaffelsen, og beboerne er ansvarlige for at få dem installeret. Alle  Punkt til beslutning under pkt. 100.

Salg af halmpillesmuld til privatstalden

 Salg af halmpille-smuld er igang. Prisen pr. balje er 45,-kr.  Bestilling og levering som ved halmpiller.  Er rettet på opslag og på hjemmesiden.  Ny kode til betaling via MobilePay ”HS”

FU

Klagebrev fra lejerne i stuehuset

 FU har 2/1-2016 modtaget et klagebrev fra lejerne omkring: P-pladsen (vand og sjap) Fyrrummet (hvornår de kan bruge det til opbevaring) Varme i lejllighederne (ustabile temperaturer) Badeværelset (Ventilator og lugtgener) Lem ovenfor trappen på 1.sal (træk, da den ikke kan lukkes). Skraldespand (ikke stor nok)  Brevet blev behandlet på FU-møde den 7/1 og lejerne har efterfølgende fået svar på deres spørgsmål. Hvor det er muligt er udbedringer sat/sættes i gang.

FU

Opsigelse værelse 1.sal stuehuset

 Kasper har opsagt leje af værelset på 1. sal. med virkning pr. 1/3.  Der skal findes en ny lejer, i samråd med Pil.

FU

 Balance t.o.m. december er udsendt til bestyrelsen inden mødet.

Ewa

Varelager til regnskab

 Værdi angivelse på SABR’s 14 egne elevhestene er for 2015 sat til 119.000,-kr samlet (2014 var det 104.500,-kr for 12 elevheste).  Vareopgørelse for udstyr er sat til 5.000,-kr samlet.

FU

Restancer

• Ny runde for opkrævning af restancer er igang.

FU

Bilagsspecifikationer

 Husk at specificere på bilagene hvad det skal bruges til (f.eks. gjord at skrive om det er til elevhestene og til hvilken hest).

Ewa

Kasserer, FU Ønonomistatus

Kontokort til Brugsen

FU

Alle

Ewa ,2

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der er kommet nye kort fra Brugsen der skal bruges når der handles på konto til klubben i Brugsen. Husk at skrive på bonen hvad det er til.





Medlemstal

 Medlemstal er indberettet til medlemsstatistik og DIF.

Ewa

Sekretær, FU Bokssituation

 Alle bokse er lejet ud og der er p.t. en venteliste med 2.

Karina

40-års jubilæum

 Klubben blev stiftet den 20. august 1976.  P.t. består udvalget af: Eva Ross, Jannie, Else, Katrine og jeg. Der indkaldes til møde i udvalget snarest.

Karina

Valg til bestyrelsen GF-2016

 Alle der er på valg ønsker genvalg  o Formandsposten – Kamilla Sofie Pedersen o Hestevelfærdsformand – Mette Nielsen o Stævneudvalgsformand – Katrine Printzlau Elkrog o Ungdomsudvalg – Line Cramer o Undervisningskoordinator – Marie Nielsen

Alle

Handy-udvalg Containerskifte

Møjaftager-skifte

Gødningsregnskab



Uv.-Koordinator Holdstatus



Hestevelfærds-udv. Ny elevpony

Christian  Det bliver også fremover Tilst vognmandsforretning v/ Per Malling der står for afhentning af møj og aflevering til Båndlev Biogas i den store container. Det sker fremover direkte via klubben og ikke som tidligere igennem Peter Lauritzen.  Båndlev vil have rent hestemøj baseret på halmpiller uden stråmateriale da det sætter sig fast i deres maskineri/snegle.  Fremadrettet betyder det at; o kun brug af halmpiller/halmpillesmuld o minimum af strå o vi skal fylde containeren (mest for at spare transport)  Nye regler for aflevering, er informeret ud i klubben, men der skal strammes op i forhold til frasortering.  Der indkaldes til staldmøde for yderligere info til bokslejerne først i februar.

Christian

Kamilla Alle Mette

 Der skal fortsat udarbejdes gødningsregnskab v. konsulent fra LMO. Christian I forhold til udarbejdelse af gødningsregnskabet, bliver det fremover /FU officielt at vi ikke selv bruger klubbens gødning da Båndlev Biogas kvitterer for mængden at modtaget gødning. Det betyder at vi nu fremover kan tilføre anden nødvendig gødning til vores marker. Marie  16 på venteliste til indslusning  4 på venteliste til puslinge.  Endvidere er der venteliste til både børn begynder og letøvet. Mette ,3

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  11. december 2015 købte klubben Timberlake. Han er vallak, født 2006, 137cm. Pris 12.500,- kr. med udstyr.  Han er begyndt at gå med i undervisningen og han er faldet godt til i flokken.





Ny elevhest

 21. december 2015 købte klubben Night Light. Han er ren oldenborg, vallak, født 2006, 155 cm. Pris 12.000,- kr. uden udstyr.  Han har været syg grundet kulde, men er ved at blive trænet op igen.  Har den 18/1 fået fjernet 2 ulvetænder og må ikke have bid i munden igen før den 25/1, hvorfor han først tidligst derfra kan indgå i undervisningen.  NightLight står inde om natten når jorden er frossen.

Anton

 Anton er solgt til 60årige Evy fra Bording. Kamilla afleverer ham d. 17/1. Pris 9.500,-kr. med hovedtøj.

Elevheste

 Forslag om at lucernen kommer tilbage i hestenes foderplan, da det måske vil hjælpe de heste der har tendens til tynd mave. Fodergruppen i HV-udvalget diskuterer forslaget og tager derefter beslutning.

PR-udvalg Terasse

Karen  Klubben har modtaget afslag fra Aarhus Kommunes Anlægspulje om støtte til overdækket terrasse.

DM-vine kampagne

 Status på kampagne med DM-Vine: Klubben tjente ca. 2.500 kr. Tak til DM-Vine.

Julebanko

 Status på Julebanko den 6/12: Ca. 60 sponsorpræmier og et overskud på godt 5.000 kr. Der er sendt brev med tak til alle sponsorer!

AURA tilskud

 Vi modtager 2.771 kr. fra AURA i forbindelse med energirenovering af tag på stuehuset.

Sabro Byfest

 Dato for Sabro byfest 2016 bliver den 10.-12. juni.

Stævneudvalg

 Der er afholdt møde i udvalget den 18. januar.

Katrine

 Udvidet indendørs dressurstævne, søndag den 13. marts 2016 er nu Karina godkendt af distriktet og der laves propositioner.



Bredde-udvalg

 Møde i januar med bl.a. planlægning af fastelavnsstævnet.  Derudover planlægning af et rytterkursus med personlig træner, Sharyn fra shapedanmark.dk. Der kommer mere info og dato til kurset efter mødet.

Astrid



Ungdoms-udvalg

 Møde i udvalget den 5. januar og der er planlagt aktiviteter til godkendelse v. senere pkt.

Line ,4

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” 

Støtteudvalg Generalforsamling



Til/fra privatstalden

Else  Lokale på lokalcenteret er booket til generalforsamlingen den 25. februar 2016 og der bestilles kaffe og kage igennem lokalcenteret.  Der indkaldes snarest til stald-møde, hvor der bl.a. skal vælges en ny stald-koordinator.

Mette

Punkter til drøftelse/beslutning:



Formand, FU A. Klub-håndværkere

B. Status ansatte

C. Brug af bokse i elevstalden

 Diskussion omkring fastholdelse/skifte af de håndværkere klubben fast benytter.

FU Alle

 Der ryddes ud i de afløsere der ikke tager vagter og der ansættes evt. ny/nye.  Astrid Ross har opsagt sin indluknings tjans om mandagen med virkning pr. 1/3, da hun ikke længere kan nå det  Julie har opsagt sin indlukker tjans om onsdagen med virkning pr. 1/3.  U18-gruppen spørges og ellers opslåes tjanserne.

Kamilla

 Forespørgsel fra ekstern ETB-rytter der kommer med 2 heste ad gangen om at kunne benytte en boks til den ene imens hun rider den anden.  Den næstnederste boks benyttes p.t. til opbevaring af næste dags hø o.lign. og skal ikke benyttes til andet.  Beslutning: det er tilladt eksterne ETB-ryttere der har et kortvarigt opstaldningbehov i forbindelse med ridning i klubben, at benytte den nederste elevboks, forudsat at ikke den er i brug af rideskolen og kun i tidsrum hvor der ikke er elevheste og elevryttere i elevstalden.

Kamilla

Kamilla Kamilla Kamilla

Alle Alle

 Når NightLight er klar til at komme i spiltov, forventes den nederste Alle boks at blive ledig igen, og kan da benyttes ifølge ovennævnte beslutning.

D. Lys i ridehallen

E. Partsordning

 Det er som ekstern ETB-betaler tilladt til at lave en frivillig aftale med en privat opstalder, forudsat at det udelukkende er i privathestenes foldtid.

Alle

 Kamilla informerer rytteren om beslutningerne.

Kamilla

 Opstramning på at der kun tændes 2 rækker lys i hallen (de 2 midterste).  Det er måske ikke alle der benytter hallen der kender til reglen, så der skal informeres og argumenteres tydeligt ud til alle relevante.

Alle

 Der skal findes en løsning med en anden ansvarlig for partsordningen for at aflaste Kamilla.

Alle

Kamilla

Mette ,5

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Det tages med på næste møde i hestevelfærdsudvalget, da det vil være naturligt at lægge det som en opgave der. F. Beredsskabsplan



Kasserer, FU A. Budget 2016

B. Regnskab 2015

Afskrivning bygninger



Sekretær, FU A. GF 25/2 kl. 19.00 Indkaldelse:

Punkter til do:

Beretning:

 Der kan ved evt. brand ikke anvendes pulverslukkere i staldene og hallen, da pulveret ødelægger jern. Der skal i stedet anvendes Vandslukkere. Udvalget har vurderet at der er brug for 4 stk. vandslukkere (2 i privatstalden og 2 i hallen).  Klubben har via Maria fået et supergodt tilbud fra Falck på 4 stk. vandslukkere til klubben, priserne er langt under normalprisen. Udvalget ønsker godkendelse af indkøb af: o 4 stk. vandslukkere til en samlet pris på 2.400,-kr. o Et efterfølgende årligt eftersyn af disse til 90,-kr/stk.  Det er besluttet at sige ja tak til ovenstående tilbud.  Revideret udkast til budget for 2016 fremlagt og godkendt af bestyrelsen.  Budget for 2016 er dermed klar fremlæggelse på generalforsamlingen.

Kamilla

Alle Ewa Alle Alle

 Regnskabet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen.  Det forelægges klubbens revisorere for deres godkendelse  Når revisorerne har godkendt det, er det klar til fremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen.

Alle Ewa Alle

 Regnskabsregler omkring afskrivning/ikke afskrivning på bygninger afklares med kommunen i forhold til at vi er en forening.

Ewa

Karina  Sedler med indkaldelse og dagsorden er rettidigt hængt op i klubben, lagt på klubbens fb-gruppe og på klubbens hjemmeside.

Kamilla/ Karen

 Der er ikke indkommet punkter fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.  Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastholdes.

Kamilla

 Beskrivelse af udvalgene og udvalgsmedlemmer skal tjekkes og evt. opdateres. Udvalg der ikke allerede er beskrevet, skal beskrives inden næste best.møde.

Alle

 Der skal være god tid til hvervning af udvalgsmedlemmer. Udvalgsformændene må meget gerne fortælle om udvalget (noget udover det der allerede er beskrevet).

Alle

 Input til beretningen så hurtigt som muligt og senest inden punkter til næstebestyrelsesmøde.

Alle

Ordstyrer:

Alle

Ewa

Alle

Karina ,6

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Der findes en kandidat: Lis Juul og/eller Charlotte Madsen fra DRF spørges. Praktisk:

B. Hestepas

 Vi køber kage og kaffe/the til alle af lokalcenteret.  Alle der kan, møder kl. 18.00 da der skal stilles borde m.v. op.  Opdateret medlemsliste medbringes i forhold til stemmeberettigelse ved evt. afstemning. Husk også post-it sedler til evt. stemmeafgivelse.

Else Alle Ewa

 Nye regler om hestepas pr. 1. januar 2016 Se HER o Hestepasset skal altid følge hesten. Efter 1. januar 2016 skal brugeren af heste altid kunne fremvise hestepasset umiddelbart, uanset om hesten er opstaldet, ude at ride, græsser eller er under transport. Det betyder ikke, at du skal have passet med ud på fx en ridetur, eller når du er ude at køre med hestevogn. Men fra nytår har du ikke længere tre timer til at fremskaffe passet. ”Umiddelbart” er siden defineret som indenfor 30 min. o Reglen betyder også at hesten ved evt. dyrlægebesøg ikke må medicin behandles før dyrlægen har set passet. o Også OBS på nye regler omkring registrering for udelukkelse af konsum.  Der gøres opmærksom på regelændringerne på næste staldmøde.

Karina Alle

Mette



Handy-udvalg

 Intet

Christian



Undervisnings-koordin.

 Intet

Marie



Hestevelfærds-udvalg (HV) A. Procedure v. køb af elevheste

B. Udskiftning af elevheste

C. Arbejds-team

D. Alt. aktiviteter for elevhestene i sommerferien

Mette  Der har været uklarhed omkring procedurerne i forbindelse med købet af Night-Light.  Hestevelfærdsudvalget laver udkast til specifik procedure for indkøb og indkøring af nye heste.

Mette

 Det er tidligere besluttet at Funny skal udskiftes og NightLight er i princippet hans afløser. Der er dog flere af elevhestene der er ved at være gamle, hvorfor en del udskiftning i de næste år må forventes.  Når Timberlake og NightLight er godt med i undervisningen, laver HV i samarbejde med underviserne en opdateret prioriteringsliste for udskiftning af elevheste fremadrettet. Listen fremlægges for bestyrelsen.

Mette

 HV tænker at starte et arbejdsteam med tilknytning til udvalget. De er ikke medlem af udvalget, men de kan indgå i turnus eller tilkaldeordning ved f.eks. trækning af syge/skadede heste, halevask, muk-behandling o.lignende.  Der laves et indslag til præsentation på general-forsamlingen under pkt.: hvervning af medlemmer.

Mette

 Forslag fra Katrine fra sidste bestyrelsesmøde.  Pkt. tages med på næste HV-møde

Katrine

Mette

Mette

,7

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten” 

PR-udvalg



Stævneudvalg A. Stævnedatoer



 Intet.

Karen Katrine

 Godkendelse til ansøgning af datoer for D-stævner i det kommende stævneår: 1. Bededagsstævne den 22-24 april 2016 (uge 16) 2 dage dressur og 1 dag spring for både hest og pony med 1. afdeling af klubmesterskaber. 2. Forsommer-stævne den 28-29 maj 2016 (uge 21). 1-1,5 dage dressur og 0,5-1 dag spring for både hest og pony. 3. 40-års Jubilæumsstævne den 20-21 august 2016 (uge 33). 1-1,5 dage dressur og 0,5-1 dag spring for både hest og pony. Evt. den 27-28 august (uge 34) i stedet for med 2. afdeling af klubmesterskaber. 4. Udv.klubstævne den 24-25 september 2016 (uge 38). 1-1,5 dage dressur og 0,5-1 dag spring for både hest og pony. med 3. afdeling af klubmesterskaber. 5. Udvidet indendørs dressurstævne den 26. marts 2017 (uge 13).  Datoerne er godkendt til ansøgning ved Distriktet.

B. Klubmesterskaber 2016

 Dato til finaleafdelingen af Klubmesterskaberne 2016: E-stævne kun for medlemmer den 8.-9. oktober, er godkendt.

C. Springmateriale

 Er der mulighed for indkøb/sponsorering af springmateriale. Der er en del der er gået i stykker, så vi mangler støttere, bomme og fyld.  Der laves en opgørelse over materialet og hvad vi mangler.

Bredde-udvalg A. Godkendelse af breddearrangementer

 Ungdoms-udvalg A. Godkendelse af ungdomsarrangementer

 Støtteudvalg  Andet

Alle Alle

Katrine Astrid

 Godkendelse af følgende aktiviteter og datoer: o Ridelejr den 3.-5. juni o Pinseridt den 15. maj  Datoerne er godkendt

Alle Line

 Godkendelse af følgende aktiviteter og datoer: o Lørdag den6. februar 2016: filmaften med overnatning. o Søndag den 6. marts 2016: Biograftur til Cinemaxx, Århus o Lørdag den 12. marts 2016 kl. 17.30: ”Før stævne” hygge.  Alle datoer og aktiviteter er godkendt.

Alle

 Intet

Else Alle

A. DRF repræsentantskabsmøde

 DRF’s Forbundsdag for alle klubber den 16/4 i Kolding. Program kendes endnu ikke.  DRF’s Repræsentantskabsmøde den 17/4 i Kolding. SABR har 2 pladser ved mødet og 3 stemmer.

,8

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk


Referat fra SABR-Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i ”Tutten”  Privatstalden A. Stråbøren

B. Strå i møddingen

C. Sygefold

 Strå i møddingen - hvor lidt er lidt og hvor meget er for meget?  Bånlev har pointeret at de ikke kan aftagegødning fra os, hvis der er meget strå i. Vi må afvente deres respons på prøvelæsset herfra. Det er ikke muligt 100 % at undgå strå (meget svært ved elevhestene), men bestyrelsen kan godt være bekymret for at der, som der sorteres nu, er for meget strå i.  Vigtigheden af en omhyggelig sortering pointeres af bestyrelsen på næste staldmøde.

Mette Alle

 Nogen fylder mere end den plads der er afsat i henholdsvis foderog sadelrummet.  Der skal strammes op på kun at fylde den plads der er tildelt. I foderrummet har det bl.a. resulteret i at heste er blevet fejlfodret, da foderet til dem ikke har stået ud for deres plads.  Info til lejerne på næste staldmøde.

 Næste møde B. Kage

Mette Alle Kamilla

Kamilla

Alle  Der er p.t. stor belastning på sygefolden. Alle  Det er kun syge heste der må benytte sygefolden, med mindre at andet er aftalt med bestyrelsen. Ved evt. flere syge heste skal ejerne selv koordinere brugen af folden. Mette  Reglerne for brug af folden præsiceres på næste staldmøde.

 Eventuelt

A. Dato

 Det er et problem at dem der bruger stråbøren ikke tømmer den. Det er ikke rimeligt at det er staldkoordinatoren der som den eneste gør det.  Opgaven sættes fremover på som arbejdsopgave på dagstaldvagtens arbejdsbeskrivelse.

Mette Alle

Mette Alle

 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 i Tutten.  Mette tager kage med.

Mette

,9

SABR

-

SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro

-

www.sabrorideklub.dk

Profile for Sabro Rideklub

Bestyrelsesmøde, januar 2016  

Referat

Bestyrelsesmøde, januar 2016  

Referat

Advertisement