__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Pr o d o t t i i n Es c l u s i v a


L a“ Can t i n adel P al i o”conl as u al i n ea“ L aT r i f or a”v an t au nau t en t i col egameconl ’ an t i cat r adi z i on ev i n i col a t os can aeconi l s u ot er r i t or i o. L a“ Can t i n adel P al i o”r appr es en t ai l l av or odies per t iv i t i col t or is en es i : l a f ami gl i aCas i n ich edamol t ot empopr odu cev i n iau t en t i ci ; amet àdegl ian n i90s i amodi v en t at it i t ol ar idel mar ch i o,i n cr emen t an dol apr odu z i on eel adi s t r i bu z i on e,abbi amov i s t ocr es cer el ar i ch i es t aconn ot ev ol e s oddi s f az i on e,cer t idiav ers el ez i on at ov i n idif aci l egodi bi l i t à.

To s c a n a

5

6


Daqu at t r ogen er az i on il af ami gl i aF al or n is ioccu padiv i n oev i t i col t u r a. Agr i col eSel v in as cen el 2006da u n ’ i deadiAn dr eaF al or n i . Nel 2014n as ceu n ’ i mpor t an t epar t n er s h i pconL aCas t el l an i . Oggil ’ az i en da r appr es en t au n as pl en di dar eal t àv i t i v i n i col a,s i n on i modiv i n ieccel l en t iedias s ol u t aqu al i t à,f edel eal r i s pet t odel l emi gl i or icar at t er i s t i ch eepecu l i ar i t àdel t er r i t or i ot os can o.

To s c a n a

7

8


Nel cu or edel Ch i an t iCl as s i co,t r al ecol l i n ecoper t edibos ch idiqu er ceedigi n epr ieamet às t r adaf r ai l paes ediMon t iei l Cas t el l odiBr ol i o,s i t u at oal l epen di cidiu n adol cecol l i n an el l af r az i on ediMon t ii n Ch i an t i ,s it r ov ai l poder e“ ISodi ” . Iv i gn et is ies t en don oat t or n oal l acas aconu n ’ es pos i z i on eot t i mal ech eci per met t ediav er es empr eu v econcar at t er i s t i ch emol t oomogen eeeconu n aqu al i t às empr emol t obu on a.

To s c a n a

9

10


L aF at t or i aL eF on t i ,i n can t ev ol eaz i en daages t i on ef ami l i ar el ocat aaP oggi bon s i ,an t i cobor godel l ecol l i n e Sen es i .Iv i gn et igodon odiu n aot t i maes pos i z i on eegi u n gon oaper f et t amat u r az i on e. Conu n at r amad’ u nr os s opr of on doi l v i n oof f r eu n as t r u t t u r aeccez i on al eeit an n i n is on or ot on diedol ci . L ’ en t u s i amodel l agi ov an eéqu i pecombi n at aas os t an z i os ii n v es t i men t is u l l ev i gn eecan t i n e,gar an t i s con ou n a qu al i t àd’ eccel l en z an el l adegu s t az i on edeipr odot t idiqu es t at er r a.

To s c a n a

11

12


L aVi l l adel Ci gl i an oèu n aaz i en das t or i cas i t u at an el t er r i t or i odel Ch i an t iCl as s i coaSanCas ci an oi nVal di P es a,poch ich i l omet r ias u ddiF i r en z e. Iv i n ipr i v i l egi an odeci s amen t el ’ el egan z ael af i n ez z aal l apot en z a. Sidi s t i n gu on o,i n ol t r e,peru n as pi ccat ai den t i t àt er r i t or i al e,au t en t i caes pr es s i on ediqu es t apar t edel l a den omi n az i on edel Ch i an t iCl as s i co( l aVal diP es a)car at t er i z z at adagr an dipot en z i al i t àeu l t i mamen t e ogget t odis empr emaggi or eat t en z i on e.

VI GNA DEL COLOMBAI O

To s c a n a

13

14


Gr az i eal l es u es t r u t t u r eal l ’ av an gu ar di a,F at t or i ai l P al gi os egu et u t t oi l pr oces s opr odu t t i v o,dal l ages t i on e del l av i gn a,con t i n u an doconl ar accol t ael apr es s at u r adel l eu v e,l af er men t az i on eedi l s u cces s i v o s t occaggi o.E’ l apas s i on ech es pi n gequ es t ’ az i en daadu n acon t i n u ai n n ov az i on en eiv i gn et ien eipr odot t i . L an os t r aambi z i on eèqu el l adipr odu r r edeibu on iv i n ich ecir appr es en t i n oi nt u t t el epar t idel Mon docome u n ’ Az i en dal acu ipar ol ad’ or di n eèqu al i t à.

To s c a n a

15

16


Iv i n iF agn an iv en gon opr odot t ipr es s ol ’ Az i en daAgr i col aBel l ar i a,ch es it r ov ai nu n adel l ez on epi Úv ocat ee car at t er i s t i ch edel t er r i t or i odiMon t al ci n o,dov edal 1765v i en ecol t i v at al av i t e. Nas ceu nv i n omoder n oma at t en t oal l at r adi z i on econgr an der i s pet t odel t er r i t or i o.

To s c a n a

17

18


Si amogi ov an ii mbot t i gl i at or i ,maconu n as t or i au l t r at r en t en n al ecomepr odu t t or id’ u v a. Nel l acan t i n a s ecen t es cadif ami gl i aabbi amodeci s odipu n t ar es u l Sy r ah ,v i t i gn opr i n ci pediCor t on a,ol t r eal Mer l otch es i s pos aegr egi amen t econi l t er r en odov es or gon oin os t r iv i gn et i . Si amopr odu t t or i“ din i cch i a”v i s t el en os t r equ an t i t àl i mi t at e. L acu r adeidet t agl ièl an os t r apr i or i t às i ai n v i gn ach ei ncan t i n a.

To s c a n a

19

20


Cacci agr an de,oggi ,s ies t en deperci r ca40et t ar i ,dicu i20col t i v at iav i gn et oe5adol i v et o,n el cu or e del l aMar emmaT os can a,a10Kmdal bor godiCas t i gl i on edel l aP es cai a. L acon du z i on ef ami l i ar e del l ’ az i en dacon s en t ediadot t ar eu n acu r aedu n ’ at t en z i on epar t i col ar men t er i gor os es i an eis i s t emidi ges t i on eagr on omi cadegl ii mpi an t ich en eipr oces s idiv i n i f i caz i on e,s empr econu nocch i or i v ol t oal l a s os t en i bi l i t à ,i nqu an t or i t en goch eu ngr an depr odot t os iot t en gapr i madit u t t or i s pet t an dol at er r a.

To s c a n a

21

22


L ef ami gl i ediv i gn ai ol idel l aCan t i n aSanP aol ocu r an oil or ov i gen t icongr an deat t en z i on eequ as i es cl u s i v amen t eaman o–175et t ar idiot t i mit er r oi ri nu n adel l ear eev i t i v i n i col epi ùbel l edel l ’ Al t oAdi ge. I l s ol egen er os oas s i cu r af r u t t iper f et t amen t emat u r i ,men t r eiv en t if r es ch idel l emon t agn ecr ean of or t i es cu r s i on it er mi ch ech econ t r i bu i s con oal man t en i men t odel l ’ aci di t àdu r an t ei l per i ododimat u r az i on e. Neder i v an ou v edial t i s s i maqu al i t àch ev en gon or accol t eaman o,i l mi gl i orpr es u ppos t operv i n ieccel l en t i .

Tr e n t i n o

23

24


I l Ver men t i n oèu n odeit an t iv i t i gn ich en egl iu l t i mian n ih av i s t ou n ’ es pan s i on edel l as u acol t i v az i on ei nI t al i a gr az i eal l ’ i n n al z amen t odel l i v el l oqu al i t at i v o,perv ol on t àdial cu n ipr odu t t or ich eh an n oi n t u i t ol apot en z i al i t à diqu es t ov i t i gn o. L aDocdior i gi n e“ col l idiL u n i ”f ar i f er i men t oal l apar t eor i en t al edel l aL i gu r i ai npr ov i n ci adi L aSpez i aen el l apar t es et t en t r i on al edel l aT os can ai npr ov i n ci adiMas s aCar r ar aecompr en deu nt er r i t or i o al qu an t odi f f er en z i at o,conv i gn et is i t u at iperl amaggi orpar t ei npi an u r aebas s acol l i n a.

Nel l eMar ch e,t r ai l mar eel ’ Appen n i n o,s ies t en deu n adel l ez on ecol l i n ar ipi ùbel l edel l apr ov i n ci adi An con a,t er r adiv i n ipr egi at icomei l Ver di cch i odeiCas t el l idiJ es i . Qu i ,conis u oi35et t ar idiv i gn et i ,s it r ov a l ’ az i en dav i n i col aCas al F ar n et o,dov et ecn ol ogi a,t r adi z i on e,es os t en i bi l i t às if on don operpr odu r r ev i n i d’ eccel l en z a.

DIVINAE STELLAE

Li g u r i a

25

La z i o

26


Dal l at r adi z i on ev i t i v i n i col adel l aF ami gl i aMan ci n i ,n at aal l af i n edel l ’ 800,edal l aper s ev er an z ae l u n gi mi r an z adel pi ùgi ov an edeis u oidi s cen den t i ,Gi ov an n iMan ci n i ,h aor i gi n el aCan t i n aP edr es . Si t u at ai nGal l u r a,t r al ez on ev i t i col epi ùpr egi at ed’ I t al i a,dov ei l t er r en oei l cl i mami t er i s u l t an o eccez i on al men t ef av or ev ol iperl acol t i v az i on edel l av i t e.

Si c i l i a

27

Sa r d e g n a

28


Al t r i p r o d o t t i i n As s o r t i m e n t o


L apr at i cadel “ f ar ei l v i n o”èdan oicon s i der at acomeu n as or t adimes s aggi odal pas s at o. T u t t iin os t r iv i n i der i v an odau n av en demmi aman u al es el et t i v a. L an os t r aat t en z i on eededi z i on eder i v an odal l ’ at t accamen t o al l at r adi z i on ech en el cas odeiv i n iPi t i cci an os i gn i f i cacu s t odi r eeman t en er ev i v ou nan t i copat r i mon i odi cu l t u r acon t adi n a. Dopol af er men t az i on eal col i ca,i l v i n ov i en emes s oi nbot t idir ov er ecer t i f i cat e.

P oggi oAl l or os it r ov aas ol i5k mdaSanGi mi gn an o. L agen u i n i t àdeiv i n in as cen el l ev i gn eat t r av er s o pot at u r es ev er e,bas s er es e,eu t i l i z z odicon ci meor gan i cos econ dois i s t emidel l ’ agr i col t u r abi ol ogi ca,n el pi en or i s pet t odel l ’ ambi en t e. Un ’ at t en t as cel t adeigr appol ii nf as edir accol t agar an t i s ceal v i n ocar at t er i s t i ch eu n i ch e.

To s c a n a

31

32


To s c a n a

33

34


L ’ az i en daagr i col aCas aal l eVacch es it r ov aapoch ich i l omet r idaSanGi mi gn an oi nu n az on a par t i col ar men t ev ocat aal l acol t i v az i on edel l av i t eedel l ’ ol i v o. L ’ az i en da,dipr opr i et àdel l af ami gl i aCi appidagen er az i on i ,s ies t en des u25et t ar idiv i gn et ie3et t ar idi ol i v et i . P erl an at u r adeit er r en ieperl ’ es pos i z i on ei deal es ir accol gon ou v ediel ev at aqu al i t à,ch ev i n i f i cat e cons api en z a,per met t on odiot t en er ev i n ieccel l en t i .

To s c a n a

35

36


L as t or i adel l ’ an t i caPi ev eSanF el i cei nPi n ci saf f on dal er adi cin el l ’ epocaet r u s ca,at t r av er s ai l P apat o,v i en e con t es adaicomu n idiF i r en z eeSi en a,ev edeal t er n ar s il ages t i on edif ami gl i el ocal i . Negl ian n i70l at en u t a èacqu i s i t adal Gr u ppoAl l i an zch epu n t as u l l ’ eccel l en z aen ol ogi caet er r i t or i al e. Oggii l Bor goel ’ Agr i col a SanF el i ces on odu er eal t àdis u cces s oconu n ’ an i mas ol a,ch eu n i s cet r adi z i on eei n n ov az i on e.

L aF at t or i adel l ’ Ai ol aèu n as t or i caaz i en dav i t i v i n i col aaVagl i agl i ,n el cu or edel Ch i an t iCl as s i coemol t o v i ci n oaSi en a. I100et t ar idipr opr i et às on or i coper t idav i gn et i ,ol i v et iebos ch i ,al cen t r os or gel av i l l acon or i gi n imedi oev al iaf f i an cat adal l amoder n acan t i n adipr odu z i on e. I l r i s pet t odel t er r i t or i oedel l es u e t r adi z i on i ,l ar i ccaes per i en z aaccu mu l at an egl ian n ii n s i emeal l ' i mpegn odiat t r ez z at u r eal l ' av an gu ar di a, s on ol an os t r ar i cet t apert en er eal t oi l pr es t i gi odel mar ch i oAi ol a.

To s c a n a

37

38


F i ndal 1966,l af ami gl i aP oggi al ih acr eat ou n ’ i mpr es amoder n an el r i s pet t odel l at r adi z i on e,pos i z i on an dos i aimas s i mil i v el l ii n t er n az i on al i . T er r adif r on t i er at r ai l Ch i an t iel eCr et eSen es i : i l T er r i t or i odiF èl s i n ar appr es en t apat r i mon i odicl on idiSan gi ov es edal l ei n f i n i t epos s i bi l i t à. Appen as imet t epi edei nqu es t acampagn as i per cepi s cel ’ abbr acci oos pi t al edel l at er r aaccompagn at oal l ar es pon s abi l i t àmor al ev er s oi l t er r i t or i o.

To s c a n a

39

40


Oggicomen el l ’ XIs ecol ol ’ i n t er obor goèi n t i mamen t ecoi n v ol t on el l apr odu z i on ev i t i ol i v i col a. L et i n ai eel e can t i n e,l av i n s an t ai ael ’ i mbot t i gl i amen t o,l ’ or ci ai aei l f r an t oi o– pu rmoder n i s s i mi –s on oan cor aos pi t at in ei s ot t er r an ei ,n eipal az z et t i ,n el l ech i es es con s acr at een eif abbr i cat idel bor go,f r al or ou n i t idau n s or pr en den t e“ v i n odot t o”s ot t er r an eo. Vol pai a,n onèdu n qu e,u ns empl i ce“ t eat r i n opert u r i s t i ” ,mai l cen t r odi u n acompl es s aat t i v i t àr u r al ecu is on odi r et t amen t eoi n di r et t amen t el egat it u t t igl iabi t an t idel bor go.

I l s egr et odel s u cces s odel l eCan t i n eDeis ibas as u l r i s pet t operi l t er r i t or i oes u l l apas s i on eperi l v i n o,u n i t i adu n os pi r i t oi mpr en di t or i al econr adi cin el l al av or az i on edel t r av er t i n odel l et er r ediSi en a. Un ’ az i en dach eman t i en ei n t at t al at r adi z i on epr oi et t an dos ial l os t es s ot empon el f u t u r o,capacedii n n ov ar e er ei n t er pr et ar eu n al u n gas t or i av i t i v i n i col at os can a.

To s c a n a

41

42


Unt er r i t or i or i ccodis t or i an el cu or edel l aT os can a,Mon t epu l ci an o. Un apas s i on eperl an at u r aeperi l v i n o. Nas cel ’ Az i en daP ol i z i an och en egl ian n iècr es ci u t acondedi z i on e,pr of es s i on al i t àedet er mi n az i on es egu en dol et ecn i ch epi ùav an z at ediv i t i col t u r aeen ol ogi a. I l s u on omeèu nomaggi oal l ’ u man i s t aepoet aAn gel o Ambr ogi n i( 14541494) ,det t oi l “ P ol i z i an o” .

Noncis i amof at t ii mpr es s i on ar edaimu r icaden t iedaiv i gn et iabban don at i . P ern oiVal l ocai aer au ndi aman t egr ez z o,u n agemmach en onv edev al ' or adit or n ar eabr i l l ar e. Ser v i v an os ol opas s i on e,dedi z i on eet an t apaz i en z a. I nper f et t as i mbi os iconl an at u r a,i l gi oi el l oèt or n at oan u ov av i t a.

To s c a n a

43

44


L aF at t or i adeiBar bis ies t en deper306et t ar it r aMon t al ci n oeScan s an o. ÈSt ef an oCi n el l iCol ombi n i ,er ededel l ’ an t i cas t i r pes en es epr es en t eaMon t al ci n odal 1352,ages t i r eoggi qu es t apr opr i et àdif ami gl i a. L aF at t or i adeiBar biès empr es t at au n acu s t odedel l at r adi z i on e,maan ch e at t en t aal l ’ i n n ov az i on eepi on i er ai nogn icampodel l ’ en ol ogi a: ès t at al apr i madi t t amon t al ci n es ead es por t ar ev i n ii nbot t i gl i a.

Col d' Or ci al et t er al men t es i gn i f i cacol l i n ach es iaf f acci as u l f i u meOr ci a,i l qu al es egn ai l con f i n eSu dOv es t del t er r i t or i odipr odu z i on edel Br u n el l odiMon t al ci n o,i l n omedel l ' az i en daèi n t r i n s ecamen t el egat oal l a pos i z i on edov es on opi an t at iiv i gn et i . Pr odu r r eiv i n imi gl i or i ,ch edal l ' eccez i on al ecombi n az i on edel s u ol oe del cl i madiqu es t az on adiMon t al ci n os ipos s on oot t en er e,èl ami s s i on ediCol d' Or ci a.

To s c a n a

45

46


L aF ami gl i aAn t i n or is idedi caal l apr odu z i on ev i n i col adapi ùdis ei cen t oan n i : daqu an do,n el 1385, Gi ov an n idiPi er oAn t i n or ien t r òaf arpar t edel l ' Ar t eF i or en t i n adeiVi n at t i er i . I nt u t t al as u al u n gas t or i a, at t r av er s o26gen er az i on i ,F ami gl i aAn t i n or ih as empr eges t i t odi r et t amen t equ es t aat t i v i t àcons cel t e i n n ov at i v eet al v ol t acor aggi os emas empr eman t en en doi n al t er at oi l r i s pet t operl et r adi z i on i eperi l t er r i t or i o.

To s c a n a

47

Sp a g n a

48

Profile for pasquini.drinkfoodiffuzion

Catalogo Vini Pasquini Drink/Foodiffusion  

La Pasquini Drink/Foodiffusion opera da oltre 50 anni nel settore della distribuzione e commercializzazione di bevende e prodotti alimentari...

Catalogo Vini Pasquini Drink/Foodiffusion  

La Pasquini Drink/Foodiffusion opera da oltre 50 anni nel settore della distribuzione e commercializzazione di bevende e prodotti alimentari...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded