Page 1

Utbildningar & konferenser 2014

Inneh책ller 채ven alla v책ra trycksaker!

SABO sprider kunskap

sabo sprider kunskap

1


Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm


ett nytt år med utvecklande utbildningar

Nya spännande möten! V

arje år samlar SABO nära 8 000 personer från hela landet på någon av alla våra utbildningar, konferenser, nätverksträffar och branschmöten. För mig som VD är det fantastiskt stimulerande att leda en verksamhet som inte bara är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan utan också en mötesplats för hela bostadsbranschen. Genom våra utvärderingar vet vi att det finns ett extra stort värde i att delta i en utbildning eller konferens tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor. Det är något jag känner igen själv och jag deltar med stor glädje i så många av våra konferenser och utbildningar som jag hinner med. Samtidigt som jag lär mig något nytt utökar jag mitt nätverk. Ett nätverk som blivit ganska stort genom åren och som jag har nytta och glädje av i stort sett dagligen. Därför ser jag nu fram emot ett helt nytt år med nya tillfällen till utveckling och möten. Kanske ses vi på någon av de aktiviteter vi har här på Drottninggatan 29 i Stockholm, eller på någon av alla våra konferenser runt om i landet. Det ser jag fram emot! SABO december 2013

Kurt Eliasson, VD SABO

sabo sprider kunskap

3


Innehåll inledning

3 SABOs finansdag

19

boende- & sociala frågor

6

Allmännyttan, jobben och framtiden – en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning

6

Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning

Vär(l)den efter vården

7

Komponentredovisning 20

Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

7

FOKUS PÅ HYROR

21

Kunskapsdag om migration

7

Sätt rätt hyra

21

Fastighetstransaktioner 20 20

Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa 8 Bodemokratidagarna 8

Hyreskonferenser 21 Vinnande förhandlingsteknik

22

Träff kring sociala frågor i boendet

8

SABOs ekonomidagar

22

Bättre boende för äldre

9

Ekonomi för VD och andra chefer i ledningsgrupp

22

Etik i bostadsföretag 9 Grannmedling 10

Affärsmannaskap 1 – en affärsmässig företagskultur

23

Affärsmannaskap 2 – en affärsmässig allmännytta

23

Koll på kraven

10

Skatter och redovisning i fastighetsföretag

23

Utbildningsdag om demenssjukdomar

10

energi

25

SABOs kundserviceprogram

11

Solenergidag med fokus på solceller

25

bostadspolitik & omvärld

14

bredband & tv

Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi

15 15

BoIT-utbildning 15

ekonomi & finans

17

Finansiering i fastighetsbolag

17

Investeringskalkylering, grund

18

Investeringskalkylering, fortsättning

18

Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken

19

Förändrade förutsättningar för fastighetsfinansiering och marknadsupplåning

4

sabo sprider kunskap

Energieffektivisering 25 Allmännyttans energisparkampanj

26

Årets energikick

26

Energijakt för bovärdar

26

fastighetsutveckling

28

SABOs fastighetsdagar

28

Renoveringsdagen 28 Att upphandla och kontrollera måleritjänster

29

Nätverk inom fastighetsutveckling

29

Brandskyddsdag 29 19

Bättre funktionalitet i små badrum

30


Juridik och praktik i störningsärenden Nätverksträff för måleriupphandlare

31

Kunskapsdag om tvättstugor

31

44

Entreprenadrätt 45 Lokalhyresjuridik och moms

45

Kunskapsdag om PuL

45

Offentlighet, sekretess och dokumenthantering

46

Ombyggnadssamordnare 31

företagsledning & organisationsutveckling

34

Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag

34

Fastighetsägarens juridiska ansvar

46

Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher

35

Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen

46

Flygande start på jobbet – för nyanställda i SABO-företag

35

kommunikation

48

Träff för nya VDar

35

Medieträning 48

Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag

36

Google Analytics – webbstatistik

49

VD-träffar

36

SABOs kommunikationsdagar – den digitala kommunikatören

49

SBL Företagsledning för bygg och fastighet

36

Mediecoachning – kommunikation i kris

49

Ledarskap i förändringsprocesser

37

Träff för kommunikatörer

49

Bostadsuniversitetet: Framtidens boende

37

miljö

50

Miljönätverksträff – tema avfall

50

Att styra skötsel av utemiljö

50

styrelse

52

SABO Professional Tours 38 Bo och bygga i Finland

39

Projektledning 40 SABOs ledarskapsdagar

40

SABOs forskarfrukostar

40

SABO Trainee 2014/15

41

juridik

43

Hyresjuridik I

43

Hyresjuridik II

43

LOU för bostadsföretag

44

Avflyttningsbesiktning 44 Entreprenadrätt, fördjupning

44

Styrelseutvärdering 52 VD-utvärdering

52

Utbildning för styrelser om räntederivat

52

Konferens för förtroendevalda

52

Styrelseutbildning 53 SABOs strategiska styrelseutbildning

53

allmännyttans energisparkampanj

54

information & anmälan

56

konsulttjänster

58

sabo sprider kunskap

5


Boende& sociala frågor

SABOs experter inom boende- och sociala frågor Fräs Therese Berg 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se  Enhetschef Boende & Juridik  Hyresgästinflytande och delaktighet  Diskrimineringsfrågor  Lokalt utvecklingsarbete

Lena Johansson 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se  Etik  Boendesociala frågor  Grannmedling  Hot och våld  Trygghetsfrågor Ylva Sandström 08-406 55 04, ylva.sandstrom@sabo.se  Boende för äldre  Kooperativ hyresrätt  Lokalt utvecklingsarbete  Boendeplanering

Allmännyttan, jobben och framtiden – en konferens om hur vi kan bidra till ökad sysselsättning Konferens

Det finns flera bostadsområden i vårt land där utanförskapet är stort och många av de boende går utan sysselsättning. Detta får många negativa effekter. De sociala problemen ökar och bostadsområdets attraktionskraft minskar. Men kanske går det att se möjligheter där många annars bara ser problem? Vi vet ju samtidigt att bristen på kompetens inom många branscher ökar i takt med att det är fler personer som går i pension än vad det är som kommer ut på arbetsmarknaden. Kanske är det i våra egna bostadsområden som den framtida kompetensen och arbetsmarknaden finns? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under dessa två dagar där frågan om jobb och sysselsättning står i fokus. Allmännyttan har en lång tradition av att ta samhälls­ ansvar och runt om i landet finns många exempel på lyckade projekt där man till exempel hjälper boende i utsatta områden att både skapa och hitta nya jobb. Många bostadsföretag samarbetar också med andra aktörer för att bidra till ökad sysselsättning eller engagerar sig på andra sätt i den framtida kompetensförsörjningen. På den här konferensen får du ta del av flera sådana exempel. Du får också lära dig mer om vilka bidrag ett bostads­ företag kan få från Arbetsförmedlingen och hur andra har arbetat med sociala krav vid upphandling. Efter dessa två dagar får du med dig ny inspiration och konkreta verktyg för att utveckla det ni redan gör och dra igång nya projekt för framtidens arbetsmarknad. Målgrupp Företagsledning, anställda med ansvar för bosociala frågor, HR-personal, kommunala tjänstemän och politiker. Tid & plats

Ulrika Sax 08-406 55 13, ulrika.sax@sabo.se  Integration och mångfaldsfrågor  Lokalt utvecklingsarbete  Kunskapsresor/seminarier och SABO Professional Tours

6

sabo sprider kunskap

20–21 mars i Stockholm. Pris Medlem: 5 900 kronor. Ej medlem: 8 400 kronor. Information Fredrik Bauer, 08-406 55 28, fredrik.bauer@sabo.se Therese Berg, 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se


Gå på båda! Vär(l)den efter vården

Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

Konferens

Konferens

Eget boende till varje pris? Hur mycket ska människor få bestämma över sitt eget liv och när ska samhället gå in? Hur hittar vi vägar till samverkan och samarbete? Det är några av de frågor som behandlas under denna konferens som handlar om hur vi som arbetar med boendefrågor möter människor som lider av psykisk ohälsa. Frågan om boende för psykiskt funktionshindrade eller personer med psykisk ohälsa är ständigt aktuell i bostadsföretagen. Vad har hänt sedan Nationella psykiatrisamordningen redovisade sitt uppdrag? Vad händer på statlig, kommunal och lokal nivå? Passa på att även gå på konferensen ”Vem tar ansvar för att alla får en bostad?” som arrangeras dagen efter denna. Se information här bredvid.

Ett eget boende är en självklarhet för många, men inte för alla. Under den här konferensen får vi exempel på hur man lokalt samverkar mellan kommuner och fastighetsägare för att hitta former för ett gemensamt förhållningssätt. Många har idag inte möjlighet att få ett eget hyreskontrakt utan man löser det genom att bo tillfälligt hos bekanta, genom andrahandskontrakt eller i värsta fall genom att leva på gatan. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen och därför är det angeläget att samarbeta lokalt med både allmännyttiga och privata fastighetsägare eftersom det hela tiden handlar om ett samspel mellan olika aktörer. Regeringens hemlöshetssamordnare medverkar under dagen tillsammans med några kommuner och bostadsföretag som kommer att berätta hur de arbetar med denna fråga.

Målgrupp

Målgrupp

Medarbetare som kommer i kontakt med denna fråga, både i bostadsföretag och i kommun.

Medarbetare som arbetar med frågan om boende för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, både i kommuner och i bostadsföretag.

Tid & plats 25 mars i Stockholm. Pris Meddelas senare. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Tid & plats 26 mars i Stockholm. Pris Meddelas senare. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Kunskapsdag om migration Kunskapsdag

SABO arrangerar årligen kunskapsdagar och träffar om migration och integration där vi får fördjupad information och kunskap om vilka som kommer till Sverige. Vi får höra hur bosättnings- och integrationsprocessen fungerar i praktiken. Till årets kunskapsdag om nyanlända bjuder vi därför in representanter från statliga myndigheter, kommuner, riksförbund och medlemsföretag till erfarenhetsutbyte och dialog. Ytterst handlar det nämligen om hur vi gemensamt kan medverka till att ta emot och introducera nyanlända på bästa möjliga sätt. Sverige har under de senaste åren tagit emot många människor på flykt från krig och fattigdom och vi är det tredje största mottagarlandet i Europa efter Tyskland och Frankrike. Många asylsökande bor i så kallade anläggningsboenden (ABO), som Migrationsverket hyr av allmännyttan eller av privata värdar, men en stor andel bor i så kallat eget boende (EBO) hos släkt och landsmän. Också efter att man fått uppehållstillstånd tvingas många bo kvar i anläggningsboenden eller inneboende, eftersom det är svårt att få tag i bostäder. En av de största utmaningarna är således att få fram bostäder till alla behövande.

Vid årets kunskapsdag ger representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting en lägesrapport och berättar om hur mottagandet fungerar i praktiken och vilka utmaningar de möter. Representanter från riksförbund berättar om sina möten med det svenska samhället och vi får höra hur ett par bostadsbolag arbetar med introduktion av nyanlända. Målgrupp Anställda och förtroendevalda i SABOs medlemsföretag samt tjänstemän i kommuner. Tid & plats 2 april i Stockholm. Pris 3 500 kronor. Information Ulrika Sax, 08-406 55 13, ulrika.sax@sabo.se

sabo sprider kunskap

7


Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa Utbildning

SABO bjuder tillsammans med RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, in till en dag om mötet med hyresgäster med psykisk ohälsa. Dagen ger baskunskaper om hur psykiska funktionshinder kan yttra sig och vilka svårigheter funktionshindret kan medföra för hyresgästen och för hyresvärden. Teoripass varvas med samtal om värderingar, vad som är ett bra bemötande och konkreta strategier till hjälp i det dagliga arbetet ute i bostadsområdet. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge utrymme till att samtala om egna erfarenheter.

Målgrupp Medarbetare som i sitt arbete möter hyresgäster med psykisk ohälsa i bostaden, i trapphuset, i garaget, ute i bostadsområdet eller på kontoret. Tid & plats 7 maj i Göteborg.

Innehåll

Medverkande

 Vad är ett bra bemötande?

Brita Modig, RSMH.

 Att leva och bo med psykisk ohälsa.

Pris

 Värderingar och fördomar om psykisk ohälsa.

Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor.

 Verktyg och strategier för bättre möten.

Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Bodemokratidagarna

Träff kring sociala frågor i boendet

Konferens

Nätverksträff

SABO arrangerar årligen Bodemokratidagarna tillsammans med Hyresgästföreningen. Fokus i år är inflytande. Enligt lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktie­ bolag ska hyresgästerna erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolagen – vad innebär detta egentligen? Hur kan man praktiskt arbeta med inflytande i bostadsbolagen och hur görs detta runt om i landet? Räcker det exempelvis med att upprätta ett boinflytandeavtal mellan bostads­ bolag och hyresgästförening och hur kan ett sådant avtal se ut? Vilka avtal har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra? Hur fungerar det på orter där man saknar avtal? Under dessa två dagar kommer vi att ta oss tid att borra djupare i denna fråga.

Denna träff vänder sig till dig som arbetar med störningar och andra sociala frågor. Du får här tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor i andra SABO-företag. Träffen som pågår under tre dagar varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och studiebesök. I år arrangerar vi denna träff tillsammans med Uppsalahem AB. Under träffen tas störningar, hyresjuridik, trygghet och andra sociala frågor upp.

Målgrupp

Målgrupp

Alla i bostadsföretag, hyresgästföreningar och andra organisationer som är intresserade av boinflytandefrågor samt stadsdelsutveckling.

Du som arbetar med boendesociala frågor i ett SABO-företag.

Tid & plats

16–18 september i Uppsala.

Tid & plats

2–3 juni i Stockholm.

Medverkande

Pris

Lena Johansson, Carina Knapp Svedberger, Lars Matton, samtliga från SABO, medarbetare från Uppsalahem AB m fl.

Meddelas senare. Information

Pris

Therese Berg, 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se

5 900 kronor. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

8

sabo sprider kunskap


Etik i bostadsföretag Företagsförlagd

Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostads­ företagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. SABO erbjuder olika möjligheter att komma igång med den etiska dialogen i en process där alla företagets medarbetare är delaktiga.

Bättre boende för äldre

Det här kan vi hjälpa er med:

Kunskapsdagar

 Anordna medarbetardagar om etik.

Årets kunskapsdagar har tre teman. Vi tar upp nyproduktionens betydelse. Vilka alternativ kan tillkomma i samband med renoveringar? Vilka tillgänglighetsförbättringar kan göras inom ramen för ett ”systemtänk”? Under 2014 gör SABO en uppföljning av hur olika lokala bostadsmarknader har påverkats av nyproduktion med SABOs Kombohus och vilka som flyttar till denna nyproduktion. Hur många är äldre personer, vilket boende lämnar de och vilka tankar har funnits inför olika flyttbeslut? Kommunerna får via Boverket ekonomiskt stöd under 2014 och 2015 för att göra tillgänglighetsinventeringar av befintligt fastighetsbestånd. De kan göras med olika syften och ambitionsnivåer. Någon form av inventeringar är en förutsättning för en strategi om att använda och utveckla väl valda delar av det befintliga beståndet. Vilka exempel finns i bostadsföre­ tagen? En sådan strategi kan också vara en viktig del av kommunernas boendeplanering med fokus på äldre. När allmännyttan renoverar så tillkommer ofta olika typer av trygghetsboende, både med och utan det statliga renoveringsstödet. Vi visar några intressanta exempel.

 Utbilda etikhandledare.  Skräddarsy ett program eller en aktivitet för just ert företag där etik­ frågorna belyses. Målgrupp Samtliga medarbetare. Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris Enligt överenskommelse. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Exempel på företagsförlagda utbildningar  Att förebygga diskriminering  Att bemöta hot och våld i boendet  Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa  Grannmedling

Målgrupp

 Kommunikation och aktivt lyssnande

Anställda vid bostadsföretagen, anställda i kommuner, politiker, övriga intresserade.

Utbildningarna skräddarsys efter era egna önskemål och ni bestämmer själva vilken omfattning de ska ha.

Tid & plats Hösten 2014 i Stockholm.

Tid & plats

Pris

Från en dag och uppåt. Utbildningen kan vara företagsförlagd eller arrangeras för flera bostadsföretag samtidigt.

Meddelas senare. Information Ylva Sandström, 08-406 55 04, ylva.sandstrom@sabo.se

Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

sabo sprider kunskap

9


Suverän föreläsare. Tanke­ väckande övningar som kommer att sitta kvar. God stämning som gjorde att de flesta bjöd på sig själva.

Koll på kraven Kunskapsdag

Deltagare från utbildningen Grannmedling.

Välkommen till en dag där du som kravhandläggare får möjlighet att få nya kunskaper och tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter och lära av andra kollegors erfarenheter. Erfarenheter visar att det är viktigt att ha ett gott samarbete mellan bostadsföretag och socialtjänst när det gäller vräkningsförebyggande arbete. Årets kunskapsdag handlar om olika sätt att arbeta förebyggande med dessa frågor.

Grannmedling

Du som arbetar med kravhantering.

Utbildning

Tid & plats

När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod. Medling definieras som en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Människor som deltar i medlingsprocessen löser inte bara sina egna problem utan lär sig också hur man hanterar konflikter på ett positivt sätt. I medling är själva processen lika viktig som resultatet. Den är frivillig och konfidentiell och medlarna kommer inte med råd till lösningar. Fokus på utbildningen är medlarens förhållningssätt när denne är anställd av bostadsbolaget och även måste tänka i termer av så kallat ”trepartskontrakt”, parterna, medlaren och bostadsbolaget.

16 oktober i Stockholm.

Utbildningen hjälper dig att:  Förstå principerna bakom medling och konflikthantering.  Kunna använda konflikthanteringsmetoder i olika situationer.  G enom kunskapen om dina egna reaktioner i konflikter kunna hitta nya metoder för att bättre hantera känslor, antaganden, värderingar och fördomar i konfliktsituationer.  T räna strategier som är till god hjälp när du arbetar med människor som är i en konflikt. Målgrupp Medarbetare som i sitt arbete hanterar situationer där grannkonflikter kan uppstå. Tid & plats 18–19 november i Stockholm. Medverkande Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut med nära 20 års erfarenhet av medling.

Målgrupp

Medverkande Lena Johansson och Lars Matton, SABO, medarbetare från Kronofogden samt från något medlemsföretag och någon kommun. Pris Medlem: 2 300 kronor. Ej medlem: 3 300 kronor. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Utbildningsdag om demenssjukdomar Utbildning

Antalet äldre personer ökar stadigt hos bostadsföretagen. När fler personer blir gamla så ökar också förekomsten av demenssjukdomar. Vilken kunskap bör företagens medarbetare ha för att veta hur man kan agera? Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen. Med stigande ålder ökar också andra typer av minnesstörningar. Bostadsföretagens personal märker ibland att det inte verkar stå rätt till med en del hyresgäster. Vad är orsaken till dessa sjukdomar, vilka är symtomen och hur bemöter man personerna ifråga? Vilket stöd kan demenssjuka få för att klara av att bo kvar hemma? Hur gör man om/när det inte längre fungerar så bra? Målgrupp Anställda i bostadsföretag. Tid & plats 2 december i Stockholm. Medverkande

Pris

Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm m fl.

Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Kaffe, lunch och middag ingår.

4 400 kronor.

Pris

Information

Information

Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

Ylva Sandström, 08-406 55 04, ylva.sandstrom@sabo.se

10

sabo sprider kunskap


SABOs kundserviceprogram Utbildning

För dig som har mycket kontakt med kunden – hyresgästerna – erbjuder SABO skräddarsydda utbildningar. Att arbeta som bo-/husvärd, kund­service­personal och i liknande ­yrkesroller ­ställer stora krav på kunskaper om lite av varje. Du får ny kompetens till direkt nytta och metoder för att möta kunderna på ett bättre sätt. Utbildningarna är fristående, välj den eller de som passar dig bäst nu. De åtta utbildningsblocken är:  Bostadsengelska för lyckade kundmöten, 11–12 mars Allt fler boende har ett annat modersmål än svenska. Engelska är ofta det gemensamma språket, men att diskutera problem i en lägenhet eller i ett bostadsområde på engelska är inte lätt. SABO har därför skräddarsytt en utbildning för dig som möter engelsktalande hyresgäster i ditt arbete. Utbildningen är inriktad på konversation och praktisk träning med målet att du ska känna dig tryggare i att använda engelska i ditt arbete. Du kommer att lära dig fackuttryck för det som finns i och omkring en lägenhet för att du ska få ett ökat ordförråd och självförtroende att lättare kunna byta till engelska vid behov på hemmaplan. Du behöver inte några särskilda förkunskaper.  Kommunikation, service och bemötande, 7–8 maj Ett arbete i kundtjänst eller som bovärd på ett bostadsföretag innebär ständiga möten med kunder där man i sin yrkesroll representerar företaget. Vad innebär det? I vilken mån innebär yrkesrollen att vara säljare? Och hur ska man hantera krävande kunder? Arbetet innebär även möten med kunder som kan vara upprörda, arga, hotfulla eller som beter sig på något annat besvärligt sätt. Utbildningen kommer att ge dig förståelse för olika personlighetstyper och du får tips och verktyg att använda när du kommunicerar. För att göra utbildningen så konkret och användbar som möjligt ägnas merparten av tiden under de två dagarna åt analys av riktiga exempel på situationer som deltagarna kan känna igen sig i.  Bostadsföretaget och de äldre hyresgästerna, 14–15 maj

 Vardagsjuridik för dig som möter hyresgäster 14–15 oktober På SABOs skräddarsydda utbildning inom vardagsjuridik får du kunskaper för att kunna känna dig trygg i ditt arbete. Du lär dig grunderna i hyreslagstiftningen, personuppgiftslagen, skadestånd, störningar för att kunna hantera vanligt förekommande ärenden rent juridiskt.  Hot, våld och psykisk ohälsa, 11–12 november Att hantera möten där det ”vanliga” samtalet inte fungerar. Den som har direktkontakt med kunder kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och som uppträder på ett oväntat sätt. Detta utbildningsblock är inriktat på att ge mer kunskap om vad som kan ligga bakom olika uppträdanden och hur man kan agera i olika situationer.

Allt fler äldre bor kvar i sin lägenhet. Det ställer nya krav på kundservice­ personal när det gäller förståelse, bemötande och förmåga att se hur boende för äldre kan underlättas. Du får ökad kunskap om åldrande, vanliga sjukdomar och vilka hjälpmedel hyresgäster kan få. Du får stöd för hur du kan agera i olika situationer och insikt i vilken hjälp äldre kan få från hemtjänst, sjukvård och andra samhällsorgan.

 Tryggare och säkrare bostadsområden. Datum meddelas senare.

 Mångkulturella möten, 11–12 september

Plats

Ett arbete på bostadsföretag innebär ofta många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på olika sätt kan vi bättre hantera möten. Utbildningsblocket handlar om möjligheter och svårigheter i det interkulturella mötet. Utbildningen belyser på olika sätt hur den kultur som präglar oss får genomslag i hur vi hanterar olika situationer. Utbildningen belyser även den problematik en individ eller familj får när man flyr och hamnar i en ny kultur. Vad innebär det till exempel att växa upp i ett land med en annan kultur än den som finns i hemlandet och som ens föräldrar har? Hur möter vi kunder som har en annan kultur?

Utbildningarna sker i Stockholm. Dessutom kan alla utbildningsblock inom SABOs kundserviceprogram förläggas till ett företag eller till en region, helt eller blockvis.

 Ekonomi för kundservicepersonal. Datum meddelas senare. Målgrupp Personal som har kontakt med kunder/hyresgäster.

Pris Medlem: 6 500 kronor per block inklusive luncher, middag och dokumentation. Ej medlem: 8 800 kronor. Information Fredrik Bauer, 08-406 55 28, fredrik.bauer@sabo.se Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

sabo sprider kunskap

11


Boende& sociala frågor Beställ på www.sabo.se

Hur vill du bo? Broschyren ”Hur vill du bo?” vänder sig till högstadie- och gymnasieelever och innehåller information om hur unga tänker kring boende. Här finns också konkreta tips på hur unga kan hitta sin första bostad. Syftet med broschyren är att få unga att tänka över hur de vill bo. Vi passar också på att berätta om olika upplåtelseformer, vart man vänder sig för att ställa sig i kö för en bostad och vad som gäller för den som hyr i andra hand. Broschyren är främst tänkt att användas i skolundervisning. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13643 Tryckår: 2012 Antal sidor: 12 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Ungas boende i storstäder och högskoleorter

Ombyggnad på hyresgästernas villkor

Den här rapporten analyserar ungas situation på bostadsmarknaden. Den innehåller goda exempel från ett antal kommunala bostadsbolag, som aktivt arbetar för att underlätta för unga att få en egen bostad. De närmaste åren kommer 640 000 personer i åldern 15–19 år att vilja flytta hemifrån. Men bostadsbyggandet är rekordlågt och det som trots allt byggs, har unga inte råd att bo i.

Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABOföretagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad. I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13598 Tryckår: 2010 Antal sidor: 24

Trycksaksnr: 13517 Tryckår: 2008 Antal sidor: 40

Pris

Pris

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Det befintliga bostadsbeståndet

SABO-företagens samarbete med högskolor och universitet

– ett framkomligt boende på äldre dagar Denna skrift handlar om hur man kan underlätta boendet för äldre i det befintliga bostadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på förbättringar av den fysiska tillgängligheten. Den riktar sig till politiker och anställda i kommuner och bostadsföretag, men även till de äldre och deras intresseorganisationer. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13603 Tryckår: 2010 Antal sidor: 16

Denna rapport är en kartläggning över hur SABO-företagen och SABO samarbetar med studerande på högskolor och universitet. Den innehåller flera goda exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut och vilket mervärde det kan ge bostadsföretaget. Här beskrivs bland annat hur bostadsföretaget kan ha nytta av examens­ arbete, mentorverksamhet, arbetsmarknads­ dagar och traineeprogram.

Ungas syn på boende

Pris

Trycksaksuppgifter

Syftet med den här rapporten är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de använt sig av kallas för netnografi.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Trycksaksnr: 13567 Tryckår: 2008 Antal sidor: 42

Trycksaksuppgifter

Pris

Vi beskriver här de särskilda kommunikativa utmaningar som hyresvärdar möter i mångkulturella bostadsområden. Rapporten ger råd och tips på hur dessa utmaningar kan mötas på ett sätt som kan leda såväl till effektivare förvaltning som nöjdare hyresgäster.

Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.

foto: mkb

Från information till relation

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

sabo sprider kunskap

ungas villkor

sveriges allmännytti

tag

2011

Tema: Boende för äldre Exempelsamling

Exempelsamling

ga bostadsföre

sabo

sveriges allmännytti

ga bostadsföret ag

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13582 Tryckår: 2009 Antal sidor: 40 Pris Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st.

12

sabos bopris

2010 sabos bopriis bostadsområden

Tema: Barns och

sabo

Trycksaksnr: 13632 Tryckår: 2011 Antal sidor: 36

foto: mkb

Trycksaker om

Bidragen till SABOs bopris samlas i en inspirerande exempel­samling som du kan ladda ner från www.sabo.se


Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Gemenskap och samarbete – bygga upp och bo i kollektivhus

Denna handbok ger de kommunala bostadsföretagen vägledning i ombildningsprocessens alla steg: att utarbeta riktlinjer och hanteringsordning, att utreda och analysera fastigheternas förhållanden, att få till en marknadsvärdering av fastigheten, att formulera ett erbjudande och att utforma ett köpeavtal.

Riksföreningen Kollektivhus Nu och SABO har tillsammans med fyra bostadsföretag gett ut den här boken. Den ska inspirera, vägleda och ge stöd för nya projekt som är inriktade på gemenskapsboenden. Boken vänder sig till bostadsföretag och presumtiva boende men också till intressegrupper, forskare och planerare.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13557 Tryckår: 2007 Antal sidor: 60

Trycksaksnr: 13562 Tryckår: 2007 Antal sidor: 98

Trycksaker om

Boende& sociala frågor Beställ på www.sabo.se

Pris

Pris

Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.

Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Lika inför värden? En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag

För säkerhets skull – trygghet och säkerhet för anställda i bostadsföretag

Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont.

Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för chefer och andra ansvariga och som en uppslagsbok eller ett studiematerial för alla i företaget som riskerar att utsättas för hot, våld och kränkningar. I priset ingår även ett handledarmaterial som kan användas för utbildningar på det egna företaget.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Pris

Trycksaksnr: 13560 Tryckår: 2007 Antal sidor: 144

Trycksaksnr: 13524 Tryckår: 2006 Antal sidor: 186

Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.

Pris

Pris

Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st.

Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st.

!

Konsten att dra åt samma håll – en rapport om Råslätt i Jönköping Eva Öresjö, professor och forskare vid Malmö Högskola har under trettio år följt utvecklingen i Råslätt. I denna rapport, som SABO tagit fram med stöd av Bostads AB Vätterhem och Jönköpings kommun, beskriver Eva Öresjö det arbetssätt som utvecklats av bostadsföretaget och de olika kommunala förvaltningarna i samarbete med de lokala aktörerna i stadsdelen. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13533 Tryckår: 2006 Antal sidor: 48

Informationsmaterial till hyresgäster hittar du på sidan 33. sabo sprider kunskap

13


bostadspolitik & Omvärld

SABOs experter inom bostadspolitik & omvärld Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40, jorgen.mark-nielsen@sabo.se  Utredningar och analyser  Omvärlds- och intressebevakning  Remissyttranden  Trepartssamarbete

Johanna Ode 08-406 55 22, johanna.ode@sabo.se  Internationella frågor  Intressebevakning EU  NBO  CECODHAS Housing Europe

Trycksaker om

Trycksaksuppgifter

bostadspolitik & omvärld

Trycksaksnr: 13677 Tryckår: 2013 Antal sidor: 52 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Svensk/engelsk ordbok för oss i bostadsbranschen

Beställ på www.sabo.se

nyhet!

Tillåtet statsstöd

I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning TILLÅTET STATSSTÖD och allt fler av de som bor PÅ SVAGA BOSTADSMARKNADER kvar är äldre människor. Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUFfördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Här presenteras också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. TILLÅTET STATSSTÖD PÅ SVAGA BOSTADSMARKNADER

SABO

Trycksaksnummer: 13677/2013-03.1 000 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

I nästan var tredje svensk kommun pågår en kontinuerlig befolkningsminskning och allt fler av de som bor kvar är äldre människor. Dessa kommuner måste få möjlighet att säkerställa tillgång till bostäder som motsvarar efterfrågan och den förändrade befolkningsstrukturen. EUF-fördraget innehåller särskilda regler om statsstöd för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Bestämmelserna gör det möjligt att med offentliga medel ersätta hyresvärdar – allmännyttiga såväl som privata – för vissa angelägna åtaganden på bostadsmarknaden, utan att det innebär otillåtet statsstöd. I denna rapport beskrivs och förklaras regelverket. Vi presenterar också idéer om hur kommuner på svaga bostadsmarknader kan använda reglerna som ett led i att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. SABO föreslår att regeringen nu utreder frågan med sikte på att ta fram en ordning för hur EUs statsstödsregler för tjänster av allmänt intresse kan tillämpas på svensk bostadsmarknad.

SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR

SABOs vidareutvecklade version av en svensk-engelsk/ engelsk-svensk ordbok med termer för personer som arbetar i bostadsbranschen. I smidigt fickformat. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13640 Tryckår: 2012 Antal sidor: 92 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

14

sabo sprider kunskap

Balanserade ekonomiska villkor I rapporten beskrivs hur de ekonomiska villkoren för boendet på senare år förändrats på ett sätt som gjort att hyresrättens konkurrenskraft ytterligare försämrats gentemot egna hem och bostadsrätter. Fas­tighetsägarna Sverige, Hyresgästföre­ ningen och SABO har som gemensamt mål

att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform – för hyresgäster, för fastighets­ ägare och för samhället. De ekonomiska villkor som staten erbjuder i form av olika skatter och stöd är då av största betydelse. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13595 Tryckår: 2010 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Idéprogram – SABO-företagen mot år 2020 Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? Hur kan de vara till nytta? I ett iDÉprogram: saBo-företagen de kommunala bostadsmot år 2020 företagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Idéprogrammet är tänkt att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren. SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

tIll nytta för kommunerna, bostadsområdena oCh hyresgästerna

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 6304 Tryckår: 2007 Antal sidor: 20 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.


Bredband & tv

Utveckla företagets bredbands- & tv-strategi Företagsförlagd

SABOs bredbandspärm innehåller ett omfattande material som underlättar arbetet med att utveckla en bredbands- och tv-strategi i bostadsföretaget, till exempel vad som är viktigt att tänka på inför beslut om upphandling, nätbyggnad och drift. Det är en handledning för bostadsföretag som tänker etablera en bredbands- och tv-lösning med ett attraktivt tjänsteutbud, valfrihet för hyresgästerna och konkurrens mellan leverantörer. SABO erbjuder ett paket där pärmen ingår tillsammans med en introduktion och en lokal eller regional workshop. Utgångspunkten för workshopen är de lokala eller regionala förutsättningarna och möjligheter som finns för att etablera ett öppet bredbandsnät. Målgrupp Företagsledning, IT-ansvariga, ekonomiansvariga, teknikansvariga m fl. Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris

SABOs expert inom bredband & tv

Pärm och en introduktion på cirka en halv dag: 6 800 kronor exklusive resa. Workshop med inriktning på strategi en dag. Pris enligt överens­ kommelse.

Anders Johansson 08-406 55 30, anders.johansson@sabo.se  IT, bredband och tv  Strategier  Avtal och upphandling

Information Anders Johansson, 08-406 55 30, anders.johansson@sabo.se

BoIT-utbildning Utbildning

Under tre år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO arbetat tillsammans i BoIT-projektet. Fokus i arbetet har varit att utveckla hur vi som fastighets­ ägare kan dra nytta av teknikutvecklingen men vi har även tittat på samhällets möjligheter att erbjuda tjänster för ökat kvarboende. En av slutsatserna är att det finns behov av att utveckla gemensamma öppna standards och krav på digitala fas­tighetsoch boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. SABO håller på med att ta fram en utbildning som utgår från de erfarenheter som vunnits i BoIT-projektet. Det första steget är att vi tillsammans med de företag som vill börja

använda näten för tjänster går igenom ett gemensamt upplägg under en workshop. Vid behov kan vi även senare involvera andra parter i arbetet, till exempel kommunikationsopera­ törer och kommuner. Målgrupp De företag som påbörjat eller redan byggt ut bredbandsnät som når fram till fastigheter och bostäder och som vill börja använda näten även för tjänster. Tid & plats Meddelas senare. Pris Kostnad för workshop en dag är 19 000 kronor exklusive omkostnader. Information Anders Johansson, 08-406 55 30, anders.johansson@sabo.se

sabo sprider kunskap

15


Trycksaker om

BREDBAND & TV Beställ på www.sabo.se

Paraboler – till glädje för alla? (andra upplagan) Med denna rapport vill SABO underlätta för medlemsföretagen att tillgodose hyresgästernas efterfrågan på tvkanaler samtidigt som det juridiska ansvaret blir belyst. Idag finns fler än 4 700 utländska och inhemska kanaler och program tillgängliga för de svenska hushållen, och många har fått möjlighet att välja sitt eget programutbud via en egen parabol. Detta har i sin tur lett till att vissa fastigheter har upp till 30–40 paraboler monterade per byggnad eller enskild fasad, och inte sällan har de boendes intresse av att sätta upp parabolantenner kommit i konflikt med bostadsbolagets intresse av att säkerställa ordning och säkerhet samt undvika skador på en fastighet. I denna skrift vill SABO redogöra för vilka regler som gäller i relationen mellan bostads­ bolag och hyresgäster i detta avseende. Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13676 Tryckår: 2013 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st.

Hemmanät – rekommendationer till fastighetsägare Denna rapport innehåller rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät. Projektet har utmynnat i rekommendationer för hur man kan bygga hemmanät i nyproduktion och befintligt bestånd. Trycksaksuppgifter

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

!

nyhet!

Under drygt två år har ett antal allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med stöd från Hjälpmedelsinstitutet (HI) arbetat tillsammans i BoIT-projektet. En av slutsatserna hittills från samarbetet är att det finns behov av att utveckla gemensam öppna standards och krav på digitala fastighets- och boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning. Tjänster som ger hyresgästerna möjlighet att få tillgång till val av egna tjänster inom tv och bredband och som samtidigt ger samhället möjlighet att utveckla tjänster inom kvarboende och omsorg.

Trycksaksnr: 13579 Tryckår: 2008 Antal sidor: 16

Trycksaksnr: 13537 Tryckår: 2009 Antal sidor: 20

16

BoIT 2.0 – Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder

Bredband – och sen då!? Denna rapport fördjupar sig i områdena tjänsteutveckling, bredbandsinfrastruktur och hemmanät, affärsmodeller för bredband och tv samt öppna nät. SABOs bredbandsgrupp har som uppgift att följa och analysera utvecklingen inom bredbandsområdet ur ett SABO-företagsperspektiv. Rapporten sammanfattar gruppens syn på utvecklingen inom området och konsekvenserna för SABOföretagen. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13569 Tryckår: 2007 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på www.sabo.se

sabo sprider kunskap


ekonomi & finans

Finansiering i fastighetsbolag Utbildning

SABO erbjuder en utbildning i finansiering i fastighetsbolag. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller vill fräscha upp dina kunskaper. Målsättningen är att du ska få praktiska kunskaper om hur man sköter finansieringen i ett fastighetsbolag. Vi börjar med att gå igenom de finansiella risker som ett fastighetsbolag är exponerade för och hur man hanterar dessa. Därefter går vi igenom vilka finansieringskällor som står till buds, hur prisbildningen fungerar och hur en offertförfrågan kan se ut. Vi visar också praktiskt hur olika finansieringslösningar påverkar en låneportfölj och diskuterar konsekvenserna av olika val. Slutligen ser vi på hur Allvill-reglerna och borgensavgiften påverkar fastighetsbolagens finansieringskostnad. Målgrupp Finansansvarig, ekonomichefer, controllers m fl. Tid & plats 18 mars i Stockholm. Medverkande Christer Lindberg, AB TM och Maria Gabrielsson, SABO. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

SABOs experter inom ekonomi & finans Maria Gabrielsson 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se  Finansieringsfrågor  Borgensavgifter  Pro-lån  Fastighetsskatt  Redovisning

Thorbjörn Nilsen 08-406 55 11, thorbjorn.nilsen@sabo.se  Enhetschef Administration  Investeringskalkylering

Johan Holmgren 08-406 55 09, johan.holmgren@sabo.se  Ekonomisk statistik  Hyresförhandlingsfrågor  Fastighetsvärderingar  Fastighetsekonomi

Roland Sernlind 08-406 55 23, roland.sernlind@sabo.se  Hyresstatistik  Hyresförhandlingsfrågor  Hyresmarknadskommittén  Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättning

Sophia Mattsson-Linnala 08-406 55 08, sophia.mattsson@sabo.se  Enhetschef Ekonomi & Finans  Företags- och fastighetsekonomi  Transaktioner  Investeringsanalyser  Företagsledningsfrågor

Peter Wallberg 08-406 55 15, peter.wallberg@sabo.se  Skatterätt  Årsredovisningspraxis  Fastighetsvärderingar

sabo sprider kunskap

17


Investeringskalkylering, grund

Investeringskalkylering, fortsättning

Utbildning

Utbildning

Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar, oavsett om det gäller nyproduktion, ombyggnader eller utrustning. Den lagstiftning som trädde i kraft 2011 ställer krav på affärsmässighet, vilket innebär att investeringar måste utvärderas och dokumenteras på ett annat sätt än tidigare. Vi går igenom grunderna för nuvärdesberäkning och upprättar kassaflödeskalkyler. SABO har tagit fram en modell som dels beräknar total produktionskostnad för ett så kallat Kombohus, dels sätter in investeringen i en kassaflödeskalkyl. Denna modell presenteras och används i övningsexempel. Vi laborerar med konsekvenser av ändrade intäkter och kostnader och kalkylräntan, liksom investeringens konsekvenser för resultat- och balansräkning, gränsdragningen mellan underhåll och investeringar, samt hur man ska se på avskrivningar.

Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen. Denna utbildning är en påbyggnad och fördjupning av innehållet i grundutbildningen. Vi behandlar såväl frågor som uppstår i samband med nyproduktion, som vid större ombyggnader. Utbildningen inleds med en kort repetition av grundläggande begrepp. Därefter följer en grundlig teoretisk genomgång av bland annat begreppet värde och hur man härleder sin kalkylränta ur marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar. Vidare går vi igenom regler och praxis för upp- och nedskrivningar, den redovisningsmässiga gränsdragningen underhåll – investering och investeringens konsekvenser i resultat- och balansräkning på kort och lång sikt. Genomgång sker också av vissa av Bokföringsnämndens nya K3-regler i de olika genomgångar som sker när det gäller redovisningsfrågor. Dessutom berörs också några viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Teoretiska genomgångar varvas med övningsuppgifter.

Målgrupp Beslutsfattare och medarbetare som i sitt arbete behöver förstå de ekonomiska konsekvenserna av investeringar. Tid & plats 25 mars i Stockholm. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor för medlemsföretag. Information Thorbjörn Nilsen, 08-406 55 11, thorbjorn.nilsen@sabo.se

Målgrupp Medarbetare som gått grundutbildningen i investeringskalkylering, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper, och nu vill fördjupa dessa. Tid & plats 26–27 mars i Stockholm

4,2 av 5 Medelbetyget för fortsättningsutbildningen i investeringskalkylering 2013.

18

sabo sprider kunskap

Medverkande Bo Nordlund, KPMG. Pris Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Information Thorbjörn Nilsen, 08-406 55 11, thorbjorn.nilsen@sabo.se


!

Anmäl dig på www.sabo.se

Räntederivat och aktiv skuldförvaltning i praktiken Utbildning

SABO erbjuder en grundutbildning i skuldförvaltning med räntederivat. Den riktar sig till dig som är relativt ny inom området eller behöver uppdatera dina kunskaper. Målsättningen är att du dels ska få praktiska kunskaper om ränte­ derivat, dels inblick i policyfrågor och hur andra bedriver en så kallad ”aktiv” skuldförvaltning. Anmälan görs för respektive dag och det finns möjlighet att endast delta på en av dagarna, till exempel avstå introduktionen dag 1. Dag 1 (halvdag). En introduktion för deltagare som behöver få mer allmänna kunskaper om hur räntemarknaden och kapitalmarknaden för räntepapper fungerar. Det sker ur långivarens perspektiv (= placerarens) och vi tittar även på vad olika så kallade låneprogram innebär. Detta passar deltagare som vill öka förståelsen för placerarens avkastningskrav och risksyn eftersom detta i hög grad påverkar lånekostnaden. Vi går även igenom vedertagen marknadsterminologi och olika begrepp. Dag 2 (heldag). Inledningsvis går vi igenom innebörden av ”aktiv skuldförvaltning” och begreppet ränterisk i olika sammanhang. Därefter följer genomgång av hur vanliga räntederivat såsom ränteswap, räntetak och enkla strukturerade derivat fungerar. Vi kommer även förklara vad som påverkar marknadsvärdet på ett derivat. Under dagen får man även ta del av hur och varför olika verksamheter använder räntederivat och inblick i deras finanspolicy. Vi går även igenom olika definitioner på risker och olika normer/målsättningar m m. Ett börsnoterat fas­ tighetsbolag, ett kommunalt bostadsbolag samt en kommun utgör praktikfall. Målgrupp VD, ekonomi- och finanschefer samt ekonomipersonal. Tid & plats

Förändrade förutsättningar för fastighets­ finansiering och marknadsupplåning Utbildning

I finanskrisens spår kommer nu många nya regler för att styra och begränsa bankernas riskexponering. Vilka är de stora regelverksförändringarna och hur påverkar de bankernas egen upplåning och därmed kreditmarginalerna mot de kommunala fastighetsbolagen? Vilken fördyring kan vi räkna med och hur kan man bedöma vad som är rimligt att betala när bankerna får ökade kapitalkrav m m? På eftermiddagen tittar vi på marknadsupplåning som ett alternativ till traditionell bankfinansiering. Hur gör man detta? Vad ska man tänka på och vad kostar detta? Vi avslutar dagen med ett case där ett bostadsföretag berättar om hur de arbetar med sin marknadsupplåning. Målgrupp Finansansvariga, ekonomichefer, controllers m fl. Tid & plats 6 maj i Stockholm. Medverkande Patrik Bernhard, Omeo Financial Consulting AB, Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

SABOs finansdag Konferens

Syftet med dagen är att belysa några aktuella frågor inom det finansiella området. Vi ägnar förmiddagen åt omvärldsanalys. Riksbanken och SEB ger sin syn på världskonjunkturen och på hur den svenska ekonomin ser ut. Under eftermiddagen tar vi upp några viktiga finansiella frågor och därefter tittar vi på ett case där ett bostadsbolag berättar om hur de klarar av dessa utmaningar. Målgrupp

9–10 april i Stockholm.

Ledningsgrupper, bolagsstyrelser och tjänstemän som arbetar med finansoch fastighetsfrågor.

Medverkande

Tid & plats

Heléne Rasmussen Anderberg, HRA Finansiell Utbildning.

8 maj i Stockholm.

Pris

Pris

Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor.

Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor.

Information

Information

Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

sabo sprider kunskap

19


Fastighetstransaktioner Utbildning

Att köpa eller sälja en fastighet är ofta en komplex process som är förknippad med osäkerhet för både säljare och köpare. Ett bolag som haft fokus på förvaltning kan behöva se över hur fastigheten kan kopplas loss ifrån det övriga beståndet utan att negativa konsekvenser och kostnader för de kvarvarande fastigheterna uppstår. Under dagen berör vi bland annat vilka som kan vara köpare till olika objekt på olika marknader, detaljplanefrågor, befintliga avtals påverkan på köpeskillingen, köpekontrakt, Due diligence, moms- och skattefrågor samt vanliga fällor och fel.

Fantastisk dag – över förväntan på alla punkter. Mitt i prick på vad vi behövde veta. Deltagare från Komponentredovisning 2013.

Komponentredovisning

Målgrupp

Utbildning

Styrelseledamöter, ledningsgruppen och personal som kommer att arbeta inom försäljningsprocessen.

Bokföringsnämndens nya regelverk K3 ”Årsredovisning och koncernredovisning” träder i kraft den 1 januari 2014. En nyhet är kravet på komponentredovisning av fastigheter. Jämfört med tradition­ ella värderingsregler innebär komponentmetoden ett helt nytt sätt att komponentredovisning redovisa fastighetsvärden, avskrivav fastigheter ningar och utgifter för underhåll. Den här utbildningen vänder sig till er som håller på att eller som ska implementera komponent­modellen under 2014. Program kommer senare.

Tid & plats 22 maj i Stockholm. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Sophia Mattsson-Linnala, 08-406 55 08, sophia.mattsson@sabo.se

TRADITIONELL AVSKRIVNINGSMETOD

KOMPONENTAVSKRIVNING

En vägledning

SABO

Kapitalmarknadsfinansiering, fördjupning Utbildning

Allt fler låntagare kommer att utnyttja kapitalmarknaden för att bland annat bredda sin finansiering genom att till exempel ge ut egna obligationer. Vi tar upp vad som krävs för att arbeta med de olika finansieringsformerna, men också vad som krävs efter att ett program eller en obligation är på plats. Denna utbildning vänder sig till dig som i dag är aktiv på kapitalmarknaden eller till dig som överväger detta. Målgrupp VD, ekonomi- och finanschefer och ekonomipersonal. Tid & plats 4 juni i Stockholm. Medverkande Mikael Andersson, Norm Finanspartner. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

20

sabo sprider kunskap

Målgrupp Ekonomer, förvaltare och tekniker. Tid & plats Våren 2014. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Peter Wallberg, 08-406 55 15, peter.wallberg@sabo.se

sveriges allmännyttiga bostadsföretag


ny utbildning och nytt upplägg på hyreskonferenser

Fokus på hyror Sätt rätt hyra Utbildning

Den svenska hyressättningsmodellen bygger på fria och kollektiva förhandlingar mellan de lokala parterna. Det är hyresvärden och hyresgästföreningen på varje ort som ska ta ansvar för att hyressättningen motsvarar lägenheternas olika bruksvärden, det vill säga det praktiska värde en lägenhet har för hyresgästerna. Avgörande är hur hyresgäster värderar faktorer som läge, boendemiljö, standard, planlösning, utrustning, förvaltningskvalitet, service och andra egenskaper. De lokala parternas ansvar för hyressättningen har tydligt lyfts fram i förarbetena till de ändringar som gjordes i hyreslagen den 1 januari 2011. Hos lagstiftaren – riksdagen – finns därför en förväntan på de lokala parterna. En systematisk hyressättning är självklart också viktig för att skapa rättvisa mellan hyresgäster och för att utveckla hyresrätten som en attraktiv och konkurrenskraftig boendeform. Därför ordnar SABO en helt ny utbildning om hyressättning. Utbildningen har fokus på det lokala arbetet med en systematisk hyressättning. Vi går igenom samtliga steg i processen – kartläggning, enkät, besiktning, värdering av olika egenskaper, framtagande av modell, förankring och kommunikation, poängberäkning, datorstöd, beräkning av ny hyra och implementering. Genom konkreta exempel förmedlas erfarenheter från

bostadsföretag som kommit långt med arbetet med en systematisk hyressättning. Utbildningen baseras på ”Sätt rätt hyra”, en handledning i systematisk hyressättning, som utarbetats av SABO och Hyresgästföre­ ningen. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången utbildning ska ha fått nödvändig praktisk kunskap samt användbara verktyg för att på hemmaplan driva företagets arbete med en systematisk hyressättning. Dessutom ska deltagarna kunna hantera nyproduktionshyror i modellen eller kunna behandla dem som presumtionshyror utanför ordinarie hyressättning. Målgrupp Personal som ansvarar för eller arbetar inom ekonomi respektive förvaltning. Tid & plats Meddelas senare. Pris Meddelas senare. Information Roland Sernlind, 08-406 55 23, roland.sernlind@sabo.se

Höstens hyreskonferenser Under 2013 utvecklade vi innehållet på hyreskonferenserna bland annat med ett block kring media och kommunikation. Det nya mottogs väl och därför går vi nu vidare och tar ett helt nytt grepp på 2014 års hyreskonferenser. Istället för fem mindre konferenser drar vi ihop till tre stora i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tider, platser och komplett program är ännu inte klart. Men på agendan kommer vi även

fortsättningsvis ha frågor som kommunikation och media, systematisk hyressättning, lokala förhandlingar och central medling. Eftersom hyresfrågorna även är ett av flera återkommande teman på årets vd-träffar kommer vi också att ha en återkoppling från dessa. Gott om tid kommer även att finnas till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Välkomna till SABOs nya hyreskonferenser!

Målgrupp VD, ledningsgrupp, styrelseledamöter, med­ arbetare och kommunala tjänstemän. Information Roland Sernlind, 08-406 55 23, roland.sernlind@sabo.se

sabo sprider kunskap

21


4,5 av 5 Medelbetyget för Vinnande förhandlingsteknik 2013.

Vinnande förhandlingsteknik Utbildning

Under denna utbildning får du många tips om hur du hanterar dödlägen, du lär dig känna igen ”fula tricks” samt lär dig frågemetodik och tekniker. I utbildningen ingår även ett förhandlingsspel där du får möjlighet att träna din förhandlingsteknik. Kom gärna flera från samma företag. De som utgör förhandlingsteamet i företaget får en utmärkt chans till ”trimning” och förberedelse inför hyresförhandlingarna. Målgrupp VDar och ekonomichefer. Tid & plats Våren 2014 i Stockholm. Medverkande Christer Isehag, IIR och Roland Sernlind, SABO. Pris

Ekonomi för VD och andra chefer i ledningsgrupp Utbildning

Som VD eller annan chef i ledningsgrupp är det viktigt att förstå den speciella ekonomiska situation som gäller för branschen, för att kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och diskuteras bland annat i ledningsgruppen och styrelsen. SABO genomför därför en utbildning i grundläggande företags- och fastighetsekonomi som endast riktar sig till VD och andra chefer i ledningsgruppen som inte är ekonomer. Utbildningen genomförs som en tvådagarsutbildning med gemensam middag under kvällen. Innehåll:  Innehåll i en årsredovisning, innebörd av balans och resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse samt frivillig information om verksamheten.  Ekonomiska begrepp som investering, aktivering och kostnad.  Redovisning enligt K2 eller K3.  Kassaflöde, driftnetto, avkastningskrav.  Grunderna för investeringskalkylering.  Grunderna för fastighetsvärdering, ekonomisk livslängd, av- och nedskrivningar.  Konsekvenser av nya Allbolagen.  Moms på lokaluthyrning, uttagsskatt och moms m m.

Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Kan även företags­ förläggas (minst 10 deltagare).

 Finansiering.

Information

Målgrupp

Roland Sernlind, 08-406 55 23, roland.sernlind@sabo.se

VD och andra chefer i ledningsgrupp som inte är ekonomer.

SABOs ekonomidagar

Maria Gabrielsson, Johan Holmgren, Elisabet Sundberger, Peter Wallberg – alla från SABO.

Medverkande

Konferens

Tid & plats

Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhets­ utbyten mellan kollegor i branschen och för uppdatering och fördjupning i aktuella frågor. I skrivande stund finns det inte något program och det är inte bestämt vilka frågor som kommer att behandlas. Konferensen genomförs under två halvdagar från lunch till lunch med gemensam middag på kvällen dag 1.

2 dagar i Stockholm. Datum meddelas senare.

Målgrupp VD, ekonomi- och finanschefer och ekonomipersonal. Tid & plats November/december. Plats meddelas senare. Pris Medlem: 6 400 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. I priset ingår logi, två luncher, en middag och dokumentation. Information Peter Wallberg, 08-406 55 15, peter.wallberg@sabo.se

22

sabo sprider kunskap

Pris 6 500 kronor. Priset inkluderar luncher, middag och dokumentation. Information Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Jag är fantastiskt nöjd och ser fram emot att komma på fler utbildningar arrangerade av er!

Deltagare från Ekonomi för VD och andra chefer i ledningsgrupp 2013.


AFFÄRSMANNASKAP Behöver ni inspiration till kreativitet och nytänkande i utvecklings­ arbetet på företaget? Utbildningen Affärsmannaskap kan då vara något för er. Den visar på sambandet mellan ekonomiska och sociala visioner och hjälper er att finna framgångsrika lösningar som gynnar såväl kunder som företag och medarbetare. Utbildningen innehåller två delar, Affärsmannaskap 1 och 2, som bygger på varandra. Affärsmannaskap 1 och 2 genomförs som företagsförlagda utbildningar och sker i samarbete med vår konsult Staffan Sundgren.

Affärsmannaskap 1 – en affärsmässig företagskultur Företagsförlagd

Första steget handlar om hur företaget kan skapa en stabil ekonomisk grund som ger rimlig trygghet inför väntade och oväntade utmaningar. För att företaget ska få de goda intäkter som ger denna stabilitet krävs främst att bostäderna verkligen är uthyrda och att hyresgästerna får god service till en rimlig kostnad. Och för att nå dit krävs i sin tur att man skapar en företagskultur med nytänkande och mod att prova nya lösningar. I detta arbete spelar bovärdar med ekonomiskt helhetsansvar en viktig roll, men minst lika viktigt är att hela företaget involveras och drar åt samma håll. I Affärsmannaskap 1 ger vi en helhetsbild av vad modern, affärsmässig bostadsförvaltning innebär. Utbildningen vänder sig till företag som vill stärka sin ekonomi och utveckla sina medarbetare till att ta ökat ansvar och tänka affärsmässigt.

Affärsmannaskap 2 – en affärsmässig allmännytta Företagsförlagd

Nästa steg i utvecklingen är att gå från en defensiv strategi, med konsolidering som mål, till en mer offensiv fas, som mer kommer att handla om att skapa värden för framtiden i form av investeringar i till exempel om- och nybyggnation, trygghetsåtgärder och sociala projekt. Det kortsiktiga resultattänkandet kompletteras med ett långsiktigt avkastningstänkande. Målet är att skapa största möjliga nytta för ägaren och medverka till en positiv utveckling av kommunen som helhet. I Affärsmannaskap 2 utvecklas kundorienteringen ytterligare mot affärsidéer och utvecklingsprojekt som utgår från lokala förutsättningar och behov.

Skatter och redovisning i fastighetsföretag Utbildning

Du arbetar idag kanske med leverantörsreskontra eller hyres­ avisering eller på någon annan funktion i företaget där du kommer i kontakt med dessa frågor. Du kan också vara ny i din roll i fastighetsbranschen. Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i och förbättra förståelsen för vissa fastighetsspecifika skatte- och redovisningsregler. Exempelvis nyckeltal och värderingsprinciper i redovisningen och frivillig momsplikt vid lokaluthyrning. Innehåll:  Regelverket för redovisning 2014.  Värderingsprinciper – avskrivning, ned- och uppskrivning.  Några vanliga nyckeltal.  K2-företag: gränsdragning – underhåll och investering vid renovering.  K3-företag: komponentredovisning.  Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.  Frivillig momsplikt vid lokaluthyrning.  Uttagsmoms i fastighetsförvaltande företag. Målgrupp Ekonomihandläggare och annan personal som kommer i kontakt med dessa frågor. Tid & plats Hösten 2014 i Stockholm. Medverkande Peter Söderman, auktoriserad revisor och Brita Rosén, momsjurist, Öhrlings PWC. Peter Wallberg, SABO.

Målgrupp

Pris

Alla anställda i företaget.

Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor.

Information och offert

Information

Roland Sernlind, 08-406 55 23, roland.sernlind@sabo.se

Peter Wallberg, 08-406 55 15, peter.wallberg@sabo.se

sabo sprider kunskap

23


Trycksaker om

Ekonomisk statistik 2012

ekonomi & finans

Rapporten är en sammanställning av ekonomiska uppgifter för SABOs medlemsföretag och innehåller nyckeltal på alltifrån driftoch underhållskostnader till soliditet och räntetäckningsgrader. Sedan 1971 samlar SABO årligen in uppgifter om medlems­ företagens ekonomi.

Beställ på www.sabo.se

Marknadsmässigt avkastningskrav

nyhet!

Ett marknadsmässigt avkastningskrav ska utgå från den lokala marknaden och motsvara det avkastningskrav som en jämförbar privat ägare ställer på ett jämförbart bostadsbolag, men också ta hänsyn till företagets egna förutsättningar och dess långsiktiga perspektiv på verksamheten. I denna handledning beskrivs gällande regelverk och den stegvisa processen med att ta fram, fastställa och följa upp ett marknadsmässigt avkastningskrav som är både robust och långsiktigt. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13708 Tryckår: 2013 Antal sidor: 28 Pris

nyhet!

Kravet på komponentredovisning regleras i Bok­ föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning ”Årsredovisning och koncernredovisning”, det så komponentredovisning av fastigheter kallade K3-regelverket. Komponentmetoden innebär en ändring av värderingsprinciper och sättet att redovisa tillgångar. Här har SABO tagit fram en vägledning. TRADITIONELL AVSKRIVNINGSMETOD

KOMPONENTAVSKRIVNING

En vägledning

SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Pris

Trycksaksnr: 13704 Tryckår: 2013 Antal sidor: 76 Pris

Sätt rätt hyra – handledning i systematisk hyressättning

Medlem: 450 kr/st. Ej medlem: 750 kr/st.

En modell för kommunal borgensavgift Här presenteras en modell för hur kommuner och kommunala bostadsföretag kan beräkna och fastställa en marknadsmässig borgensavgift som är i linje med EUs statsstödsregler och aktuell lagstiftning. Modellen har tagits fram gemensamt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SABO och Kommuninvest i Sverige och uppfyller – så vitt vi kan bedöma – statsstödsreglernas syfte att kommunen inte får gynna vissa företag på ett sätt som kan snedvrida konkurrensen.

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 75 kr/st.

Lönsam energi­effektivisering – myt eller möjlighet En fristående fortsättning på rapporten ”Hem för miljoner”. Upprustningen av landets miljonprogramsbostäder är fortfarande en stor utmaning. Parallellt har kraven på energieffektivisering av Sveriges bostäder ökat. Vår studie visar att dagens förutsättningar gör det svårt för bostadsföretagen att uppnå kraven och för flera blir det svårt att samtidigt klara företagets ekonomi.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13681 Tryckår: 2013 Antal sidor: 24

Trycksaksnr: 13626 Tryckår: 2011 Antal sidor: 20

Pris

Pris

Medlem: 120 kr/st. Ej medlem: 240 kr/st.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

24

sabo sprider kunskap

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13618 Tryckår: 2011 Antal sidor: 28 Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Trycksaksnr: 13638 Tryckår: 2012 Antal sidor: 12

Komponentredovisning av fastigheter

I denna promemoria kommenterar SABO de tolkningar och resonemang som framförs i rapporten ”Hur ett affärsmässigt bostadsbolag agerar” skriven av Hans Lind och Stellan Lundström från KTH, på uppdrag av Fastighets­ ägarna Sverige.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

SABO har tillsammans med Hyresgästföre­ ningen tagit fram denna handbok med en stegvis arbetsbeskrivning för att så lätt som möjligt sätta rätt hyra. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13600 Tryckår: 2010 Antal sidor: 36 Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Hem för miljoner – förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet Denna rapport belyser frågan om hur upprustningar finansieras idag och vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att genomföra upprustningar framöver. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13593 Tryckår: 2009 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Nedsatt nyttjandegrad – nedsatt hyra Kort vägledning om hyresreducering vid men i nyttjanderätten. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 6048 Tryckår: 2007 Antal sidor: 6 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.


energi

Solenergidag med fokus på solceller Konferens

Intresset för egenproducerad solenergi och då särskilt egen elproduktion från solceller ökar kraftigt. Med stigande elpriser, billigare teknik och stort symbolvärde blir solel allt viktigare och mer intressant. Med anledning av det arrangerar SABO en konferens om solenergi i samarbete med Uppsalahem. På programmet står bland annat ett studiebesök på Uppsalahems spjutspetsprojekt Frodeparken som har Nordens största solcellsfasad på ett flerbostadshus. Målgrupp Alla som arbetar med energi- och ekonomifrågor. Tid & plats 18 februari i Uppsala.  SABOs energiutmaning

Pris

Skåneinitiativet – en gemensam målsättning om att minska energianvändningen med 20 % från år 2007 till år 2016 har nu antagits av 106 SABOföretag som tillsammans äger över 400 000 lägenheter.

Medlem 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Per Holm, 08-406 55 21, per.holm@sabo.se Therese Rydstedt, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se

 Allmännyttans energisparkampanj Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj där bostadsföretag och hyresgäster till­ sammans jobbar för att minska energi­användningen. Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. Vill du veta mer kontakta Annicka Istemo, 08-406 55 51, annicka.istemo@sabo.se

SABOs experter inom energi Per Holm 08-406 55 21, per.holm@sabo.se  Energifrågor inom fastighetsutveckling  Miljövärdering av energikällor  Energimarknadsfrågor

Therese Rydstedt 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se  Energifrågor inom fastighetutveckling  Energideklarationer  Energieffektivisering

Energieffektivisering Nätverksträffar

Nätverksträffarna för erfarenhetsutbyte kring energieffektivisering fortsätter under 2014. Träffarna syftar i första hand till att utbyta erfarenheter kring drift- och energifrågor. Vi gör också en avstämning av hur det går i Skåneinitiativet. Varje träff ordnas tillsammans med ett värdföretag där vi får fördjupa oss i värdföretagets energiarbete samt göra ett studiebesök. Målgrupp Alla som arbetar med drift- och energifrågor. Tid & plats 6–7 februari med Övikshem i Örnsköldsvik. 20 mars med Sollentunahem i Stockholm. 26 mars med Karlskronahem i Karlskrona. 3 april med Falkenbergs Bostads AB i Falkenberg. Pris 1 000 kronor. Tvådagarsträffen 2 500 kronor. Information Per Holm, 08-406 55 21, per.holm@sabo.se Therese Rydstedt, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se

sabo sprider kunskap

25


Allmännyttans energisparkampanj Nätverksträff

Runt om i landet pågår en mängd energisparaktiviteter och nu är drygt 530 000 allmännyttiga lägenheter anslutna till Energisparkampanjen. Men vad är det som görs? Vad har fungerat bra? Och vad har varit mindre lyckat? Syftet med träffen är att alla ska få möjlighet att utbyta erfarenheter kring kampanjen och få med sig handfasta tips till arbetet på hemmaplan. Vi presenterar en del nya idéer men diskuterar även hur vi gemensamt kan utveckla kampanjen framöver. Bland annat berättar Eva Favaro från Bostads AB Mimer i Västerås om hur de på ett aktivt och väldigt kreativt sätt arbetar med kampanjen – och dessutom fått väldigt bra resultat av sitt energispararbete. Dessutom berättar Charlotte Kindmark, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter, om deras anställda energitipsare som går runt och knackar dörr och informerar hyresgästerna om hur man sparar energi. Målgrupp Kommunikatörer, energiansvariga och andra som arbetar med energi­ sparkampanjen. Tid & plats 4 februari i Stockholm. Pris Medlem: 2 200 kronor. Information Annicka Istemo, 08-406 55 51, annicka.istemo@sabo.se Therese Rydstedt, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se

Årets energikick Konferens

Energijakten fortsätter i full fart framåt och liksom förra året blir det två fullspäckade dagar om energieffektivisering med möjlighet att välja mellan parallella föredrag. Konferensen arrangeras som ett led i SABOs energiutmaning. Dagarna fylls med goda och lärorika energiexempel från bostadsföretag runt om i landet. Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med energifrågor i företagen, som vill ha inspiration och motivation i sitt energiarbete och träffa kollegor från hela landet. Målgrupp Alla som arbetar med drift- och energifrågor. Tid & plats 5–6 november i Norrköping. Pris Medlem: 5 900 kronor. Ej medlem: 8 400 kronor. Information Per Holm, 08-406 55 21, per.holm@sabo.se Therese Rydstedt, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se

26

sabo sprider kunskap

Energijakt för bovärdar Utbildning

Jakten på energitjuvar pågår i många bostadsbolag. Även den som inte är tekniker kan göra stor skillnad, bland annat genom att påverka det mänskliga agerandet. Utbildningen ger dig som har direktkontakt med hyresgästerna ökad kunskap om hur en byggnad fungerar. Många möter hyresgäster som är missnöjda med inomhusklimatet. Genom att själv få ökad förståelse för vad som påverkar inomhusmiljön får du verktygen att förklara för hyresgäster och ändra felaktiga beteenden. Du lär dig också att upptäcka fel och brister som därmed kan åtgärdas snabbare till nytta för både företagets ekonomi och miljön. Utbildningen tar bland annat upp:  Grundläggande energikunskap  Upplevd termisk komfort – vad påverkar känslan av värme och kyla?  Vad innebär huset som klimatskal, husets dynamik och energibalans?  Fakta om luftförings- och ventilationsprinciper: självdrag, frånluft och FTX  Boendevanor och energianvändning

Teori varvas med diskussioner och egna reflektioner om hur du kan bidra till bostadsföretagets energispararbete. Målgrupp Bo-/husvärdar, fastighetsskötare, kundservicepersonal och andra som möter hyresgäster i sitt arbete. Tid & plats 13 mars i Stockholm. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Fredrik Bauer, 08-406 55 28, fredrik.bauer@sabo.se Therese Rydstedt, 08-406 55 16, therese.rydstedt@sabo.se


Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej I den här rapporten berättar vi om hur IMD av värme fungerar i praktiken och vilka konsekvenser det medför. Vidare föreslås hur EU-direktivet om energieffektivisering kan implementeras i svensk lagstiftning utan att det får negativa konsekvenser och hur energi kan sparas på ett sätt som är både bättre och billigare än IMD av värme.

nyhet!

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13706 Tryckår: 2013 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd, rev. Att spara energi har inget egenvärde, utan vi gör det för att minska miljöbelastningen och spara pengar. Sparade pengar kan vi räkna fram, men det är svårare att beräkna miljöbelastningen. Därför tog SABO 2010 fram en handledning hur fastighetsföretag enkelt kan beräkna sina utsläpp av växthusgaser och sin primärenergianvändning från energianvändningen. Denna handledning har vi nu uppdaterat och kompletterat. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13605 Tryckår: 2013 Antal sidor: 16 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Energiresan – sex goda exempel på energieffektivisering Energieffektivisering står högt upp på agendan i SABOs medlemsföretag. Denna skrift är ett komplement till filmen Energiresan (www.youtube.com/ sabosenergiutmaning) som producerades tillsammans med Carmentus under våren 2012. I filmen likväl som skriften får vi möta några bostadsföretag som har lärdomar att dela

Trycksaker om

med sig av. Det finns exempel på bland annat solenergi, tilläggsisolering, individuell mätning, LED-belysning och naturligtvis engagerade medarbetare. Något som återkommer hos alla företag är att vardagligt gnetande i kombination med genomtänkta projekt ger resultat.

energi Beställ på www.sabo.se

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13649 Tryckår: 2012 Pris Medlem: 95 kr/st. Ej medlem: 190 kr/st.

Tvättstugan kan vara en stor energitjuv! Visste du att torkskåpet i en tvättstuga kan dra lika mycket energi som en hel villa under ett år? SABO har tillsammans med Örebrobostäder tagit fram en kort film om energibesparingar i en tvättstuga. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13633 Tryckår: 2011 Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Energijakt – en dvd om energibesparing På denna dvd visar Willy Ociansson de mindre, ofta mycket lönsamma underhållsåtgärderna, som minskar energianvändningen. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13610 Tryckår: 2010

Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing Denna skrift handlar om de mindre, ofta mycket lönsamma underhållsåtgärder, som minskar energianvändningen. Dessa brister kan upptäckas och ofta även åtgärdas av egen personal i bostadsföretaget. Det gäller bara att ta på sig de kritiska energi­glasögonen och gå ut på jakt! Energieffektivisering handlar om flera saker – dels om att optimera byggnadernas drift utan större ingrepp och dels om att förbättra byggnaderna, genom att göra större och mer kostsamma ingrepp på exempelvis klimatskalet. Energi­effektivisering handlar givetvis också om att få människor att agera mer energisnålt, både de som arbetar i bostadsföretagen och inte minst hyresgästerna. Det finns även en dvd-film att beställa där Willy Ociansson på ett pedagogiskt sätt visar vad man ska titta efter på sin energijakt. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13609 Tryckår: 2010 Antal sidor: 16 Pris

Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Energitjuvar – en praktisk väg­ ledning om energibesparing I denna skrift får du tips om hur du hittar dolda energiförbrukare i fas­ tigheterna. Dessutom hur man kan minska energianvändningen från dessa energitjuvar. Denna skrift fokuserar på de många installationer och tekniska lösningar som redan finns i fastigheterna och att minska energi­ användningen från dessa. I många fall kan det vara installationer som glömts bort eller så kan det vara lösningar som förvaltaren tror är en låg­energiförbrukare men som i själva verket genom dess långa drifttid drar stora mängder energi. Vi har i denna skrift valt att kalla dessa dolda energiförbrukare för energitjuvar. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13591 Tryckår: 2009 Antal sidor: 28 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

sabo sprider kunskap

27


fastighetsutveckling

SABOs fastighetsdagar Konferens

För tredje året bjuder SABO in till en spännande konferens med fokus på hur vi ska rusta upp och förbättra vårt fastighetsbestånd. SABOs medlemsföretag äger och förvaltar ett stort fastighetsbestånd där stora delar ska rustas upp, både tekniskt och socialt. Många olika aspekter måste tas hänsyn till såsom vvs, miljö, it, tillgänglighet, energi med mera. Målet med konferensen är att samla dessa teknikområden när det gäller fastighetsutveckling under samma tak samtidigt som boendet står i centrum. Målgrupp Alla som arbetar med fastighetsutveckling och teknisk förvaltning. Tid & plats 4–5 mars i Helsingborg. Pris Medlem: 5 900 kronor. Ej medlem: 8 400 kronor.

Information

Härligt att få möta de fantas­ tiska ungdomarna i Hovsjö. De visar att engagemang ger effekt, skapar trivsel och stolthet och därmed även sparar pengar. Deltagare från SABOs fastighetsdagar 2012. SABOs experter inom fastighetsutveckling Stefan Björling 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se  Bygg- och underhållsfrågor  Renovering, stambyten  Utveckling bygg- och installationsteknik

Stefan Björling, 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se

Renoveringsdagen Konferens

Hur bolagen renoverar sitt bestånd påverkar både företagets ekonomi och hyresgästernas möjligheter att bo kvar. Dagen tar sikte på att ge deltagarna kunskaper för att genomföra kommande underhållsinsatser på ett professionellt sätt. Under dagen förväntas du ha fått en ökad kunskap om fas­ tighetsekonomi och redovisning vid underhållsinsatser samt regelverk kring hyresgästinflytande vid ombyggnad. Du får även svar på vilka avtal bolaget bör ha med hyresgästföre­ ningen och hur praktiskt underhåll genomförs när det görs lägenhet för lägenhet respektive om hela fastigheten görs. Målgrupp VDar, ekonomichefer, tekniska chefer, projektledare, underhållsingenjörer, controllers m fl. Tid & plats 8 april i Stockholm.

Petter Jurdell 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se  Enhetschef Fastighetsutveckling  Nyproduktion  Entreprenadfrågor

Medverkande Sophia Mattsson-Linnala, Therese Berg, SABO m fl. Pris Meddelas senare. Information Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se Sophia Mattsson-Linnala, 08-406 55 08, sophia.mattsson@sabo.se

28

sabo sprider kunskap


Att upphandla och kontrollera måleritjänster

Nätverk inom fastighetsutveckling

Utbildning

Nätverksträff

Vi erbjuder en heldagsutbildning för dig som vill bli ännu skickligare beställare av måleritjänster, eller du som nyss har börjat att arbeta med eller ansvara för måleritjänster. Du lär dig upprätta förfrågningsunderlag för lägenhetsunderhåll och allmänna utrymmen i bostadshus. Vi studerar och jämför olika sätt att upphandla på och du får en inblick i hur man nyttjar systemet med ”Referensytor”. Du får även information om hur måleriavtalet är uppbyggt. Att upphandla måleritjänster är ofta ett ensamarbete som dessutom genomförs med flera års mellanrum. Det handlar mycket om strategiska frågor där avrop och kontroll måste utföras integrerat med övrig förvaltning. De bolag som har nyckeltal för kostnad och omfattning av måleriarbetena kan lättare jämföra med andra bolag för att på så sätt ytterligare effektivisera sitt arbete. Reglerna i LOU och upphandlingsmodeller förändras och material byts ut. Se till att du är uppdaterad och nyttja möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande frågor som du.

Vi ser ett ökat tryck både på renovering och nyproduktion i de allmännyttiga bostadsföretagen. Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Om du tror att du har kunskap och erfarenhet att förmedla eller om du känner att du inte får ditt lystmäte uppfyllt i ditt vardagliga arbete erbjuder vi en plats i ett nätverk som vi avser vara levande under året. Vi lyfter upp bra och dåliga exempel, djupdyker i renoveringsprojekt, tar fram statistik och underlag för jämförelser, diskuterar upphandlingsmetoder och behov av utbildning och utveckling. Deltagarna får i hög grad medverka och bistå under träffarna och har dessutom möjlighet att påverka SABOs fördelning av resurser inom ämnena. Vidare bjuder vi in föreläsare bland annat inom ämnena entreprenadjuridik, projektledning, arkitektur, projektekonomi, byggregler samt granskar utförda renoveringsprojekt och uppförda bostadsprojekt. Även entreprenörer som har system eller andra intressanta förslag till lösning av de utmaningar vi har framför oss bjuds in till träffen.

Målgrupp Alla som arbetar med måleri, antingen upphandling, avrop eller kontroll. Begränsat antal deltagare! Tid & plats 17 mars i Stockholm. 29 september i Stockholm. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Information Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se

Målgrupp Tekniska chefer och personal som arbetar med fastighetsutveckling inom ny-, om- och tillbyggnad eller inom renovering. Begränsat antal deltagare! Tid & plats 23–24 april i Stockholm. Pris Medlem: 5 900 kronor. Information Stefan Björling, 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se

Brandskyddsdag Kunskapsdag

Den här kunskapsdagen vänder sig till dig som arbetar med brandskyddsfrågor i bostadsföretaget och syftar till att öka kunskapen om hur viktigt det förebyggande brandskyddsarbetet är. Som fastighetsägare har du ett övergripande ansvar för brandskyddet i dina fastigheter och du är skyldig att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Under dagen får vi lyssna på experter inom brandskyddsområdet, ta del av hur bostadsföretag som har drabbats av brand har agerat samt lära av varandras erfarenheter.

Målgrupp Medarbetare som är involverade i bostadsföretagets brandskyddsarbete. Tid & plats 20 mars i Stockholm. Pris Medlem: 2 500 kronor. Ej medlem: 3 300 kronor. Information Lena Johansson, 08-406 55 18, lena.johansson@sabo.se

sabo sprider kunskap

29


Bättre funktionalitet i små badrum Kunskapsdagar

Alla vill fortsätta klara sig själv och sin hygien så länge det går. Eftersom antalet äldre med funktionsnedsättningar ökar finns starka skäl att ge stöd till tillgänglighetsåtgärder som förbättrar boendet för äldre. Vilka förbättringar kan bostadsföre­tagen göra i samband med renoveringar? Allmännyttan renoverar för närvarande cirka 11 000 lägenheter per år. Stambyten är som regel den viktigaste åtgärden. Badrummens användbarhet är en kritisk omständighet för äldres autonomi och dessutom ska äldreomsorgspersonal ha möjlighet att hjälpa till även i ett mindre badrum. En annan fråga handlar om vad en badrumsrenovering får kosta med ”äldreperspektivet” i beaktande och vilka finansieringsmöjligheter som finns. Det finns ett stort behov av innovation på detta område. Hjälpmedelsinstitutet, Micasa, SABO och Stockholmshem har därför samarbetat om en förstudie med frågan om en innovationsupphandling kan skynda på utvecklingen. Arbetet har fått stöd av Vinnova. Inom ramen för denna studie har vi

30

sabo sprider kunskap

sammanställt de erfarenheter, fakta och intressanta exempel som finns. Erfarenheter från Göteborgs ”görbra” badrum visar att förbättringar kan ske utan särskilt stora åtgärder och till samma eller låga extra kostnader som vid ”en vanlig badrums­ renovering”. Målgrupp Förvaltare, tekniska projektledare och utvecklare i medlemsföretagen. Deltagare från kommuner inom ramen för ett samarbete med bostads­bolaget om frågorna i programmet. Tid & plats 23–24 september i Stockholm. Pris Meddelas senare Information Stefan Björling, 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se Ylva Sandström, 08-406 55 04, ylva.sandstrom@sabo.se


Nätverksträff för måleriupphandlare

Kunskapsdag om tvättstugor

Nätverksträff

Kunskapsdag

De allmännyttiga bostadsföretagen köper måleritjänster för 2,2–2,4 miljarder kronor årligen. Det är ett kvalificerat uppdrag att maximera kvalitet och kostnadseffektiva lösningar vilket har drivit fram denna årliga sammankomst. Syftet med nätverksträffen är att förenkla erfarenhetsutbytet mellan företag och medarbetare som upphandlar, avropar och kontrollerar måleritjänster. Vi driver specifika beställarkrav inom målerisektorn som kan gälla stöd inom upphandling, behov av nytt material eller behov av att testa och utvärdera material eller produkter. Vi följer även utvecklingen med allt fler överprövningar enligt LOU. I år djupdyker vi i flera medlemsföretags strategiska arbete gällande måleritjänsterna genom att arbeta med nyckeltal och jämföra vad vi får för de resurser som investeras. Vi utökar nätverkandet för att sprida erfaren­heter samt ge deltagarna bättre förutsättningar att förbättra bolagens arbetssätt med måleritjänsterna. I år tar vi upp olika upphandlingsmodeller och vi diskuterar priser och nyckeltal. I programmet ingår även upphandling och utformning av förfrågningsunderlag samt intressanta domar i ärendet. Föreläsningar blandas med erfarenheter och grupparbeten.

Vilken strategi ska man ha när man planerar för boendes tvättmöjligheter. Ska tvättstugan vara kvar eller ska vi ha tvättpelare i lägenheterna? Hur ska vi tänka kring planering, utrustning, trygghet, miljö och energi? Kunskapsdagen om tvättstugor bygger på den handbok som SABO håller på att ta fram om tvättstugor. Vi presenterar några goda exempel från SABO-företag angående vilka steg som är viktiga att tänka på när man ska göra om tvättstugan. Exempel på områden som tas upp i handboken är:  Strategival, tvättstuga eller tvättpelare i lägenhet  Dialog och information med hyresgäster och medarbetare  Trygghet och trivsel  Miljö- och energikrav  Tillgänglighetskrav  Utrustning och underhåll  Ekonomi

Målgrupp

Målgrupp

Alla som arbetar med beställning och kontroll av måleritjänster. Begränsat antal deltagare!

Förvaltare, miljövärdar, fastighetsskötare och andra som på något sätt arbetar med tvättstugor.

Tid & plats

Tid & plats

17–18 september i Stockholm.

9 april i Stockholm.

Pris

Pris

Medlem: 4 900 kronor.

Medlem: 2 200 kronor.

Information

Information

Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se

Patrizia Finessi, 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se

Ombyggnadssamordnare Utbildning

Utbildningen riktar sig till personal i SABO-företagen vilka kommer att arbeta med samordning av entreprenörer, hyresgäster och bostadsbolaget under större renoveringar och ombyggnader. En ombyggnadssamordnare behöver ha flera egenskaper och kompetenser när det gäller såväl det administrativa arbetet som de sociala kontakterna. Utbildningen innehåller de verktyg som ombyggnadssamordnare behöver för att fungera som ”spindeln i nätet” under större ombyggnader och renoveringar. Exempel på innehållet är konflikthantering, byggprocessen, ansvars­frågor, kommunikation och juridik.

Målgrupp Personer som går denna utbildning bör ha erfarenhet från administrativt arbete, exempelvis ha arbetat med kundvård och hyresgästkontakter hos bostadsföretaget. Tid & plats Hösten 2014. Pris Medlem: 8 900 kronor. Ej medlem: 11 500 kronor. Lunch och middag ingår. Logi tillkommer. Information Stefan Björling, 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se Therese Berg, 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se

sabo sprider kunskap

31


Trycksaker om

fastighetsutveckling Beställ på www.sabo.se

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13675 Tryckår: 2013 Antal sidor: 24

Trycksaksnr: 13597 Tryckår: 2010 Antal sidor: 16

Pris

Pris

Medlem: 135 kr/st. Ej medlem: 270 kr/st.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Nyckeltal för underhåll av bostäder

Fördelningsmätning av el

Denna skrift är tänkt som ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt kunna skatta underhållskostnader för bostäder. Hjälpmedlet består av nyckeltal och är indelat efter AFF-koder, vilket är en standard inom fastighetsbranschens avtalsstruktur. Syftet med nyckeltalen är att man genom att nyttja dessa ska kunna skatta underhållskostnader som kan ligga till grund för budgetering av kommande underhållsåtgärder.

I denna rapport redovisas två olika sätt att mäta hyresgästernas elförbrukning – kollektivmätning och fördelningsmätning. Dessutom berättar några bostadsföretag om sina erfarenheter av fördelningsmätning, vad gäller kostnader, teknik, fakturering och uppföljning.

nyhet!

SABOs Kombohus Plus Den här trycksaken vänder sig till styrelser och ledningar på de av SABOs medlemsföretag som funderar på att bygga SABOs Kombohus Plus – det större av våra nyckelfärdiga hus, ett punkthus i 5–8 våningar. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13674 Tryckår: 2012 Antal sidor: 40

nyhet!

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13623 Tryckår: 2011 Antal sidor: 16 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Individuell mätning och debitering SABOs Kombohus

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighets­ ägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell mätning och debitering (IMD) för att underlätta för lokala parter att teckna överenskommelser.

Broschyren presenterar det vinnande förslaget samt tvåan och trean som SABO även skrivit ramavtal med när det gäller SABOs Kombohus i två, tre eller fyra våningar. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13641 Tryckår: 2012 Antal sidor: 20 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Nyckeltal för lägenhets­ reparationer 2013 Denna trycksak är tänkt som ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna.

32

nyhet!

sabo sprider kunskap

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13586 Tryckår: 2009 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

IMD i flerbostadshus Individuell mätning och debitering (IMD) är en fråga som kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energi­effektivisering. Intresset för öppna lösningar som skiljer på mätare och sensorer, lokal insamling i lägenhet eller trapphus, central insamlings­enhet och övergången till fastighetssystem ökar. Rapporten innehåller en kravspecifikation som kan användas som grund till ett förfrågningsunderlag.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13623 Tryckår: 2011 Antal sidor: 16

Trycksaksnr: 13592 Tryckår: 2009 Antal sidor: 20

Pris

Pris

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Liten handbok om att äga och förvalta skyddsrum

Upphandling av service av hiss

Ägaren till en fastighet med skyddsrum har enligt lag ansvar för att skyddsnivån upprätthålls. För att skyddsrummen ska fungera på det sätt som är meningen och för att fastighets­ägare ska undvika onödigt och kostsamt extraarbete vid felaktigt underhåll eller andra ingrepp har SABO tagit fram denna handbok i ämnet.

Denna skrift reder ut begreppen runt upphandling av service av hissar och fungerar som ett minilexikon som beställare kan använda vid upphandling av hisservice. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13580 Tryckår: 2008 Antal sidor: 8 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.


Alla sopor är inte skräp Folder om källsortering med miljötips.

boende

Pris

Trycksaksnr: 13390 Tryckår: 2003 4 sidor

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Pris

Important information for tenants

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Folder med tips om hur man spar el och vatten.

Folder med information på engelska om vad man bör tänka på när man är hyresgäst. Innehållet är en sammanfattning av informationen i övriga hyresgästfoldrar.

Trycksaksnr: 13391 Tryckår: 2003 4 sidor

Trycksaksnr: 13396 Tryckår: 2003 6 sidor

Den som spar den har både pengar och miljö

Information till

Trycksaksnr: 13384 Tryckår: 2003 4 sidor

Beställ på www.sabo.se

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera Folder om hur man går tillväga när man vill måla eller tapetsera i sin lägenhet.

Pris

Pris

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Medlem: 8 kr/st. Ej medlem: 13 kr/st.

Trycksaksnr: 13395 Tryckår: 2003 4 sidor

Ju mer vi är tillsammans – i gemensamma utrymmen

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Ett hem där du känner dig trygg och säker Folder om vad man som hyresgäst ska tänka på för ett tryggt och säkert boende. Trycksaksnr: 13383 Tryckår: 2003 6 sidor Pris Medlem: 8 kr/st. Ej medlem: 13 kr/st.

Husdjur – en familjemedlem som kräver särskilt ansvar Folder om vad hyresgäster som har husdjur bör tänka på. Trycksaksnr: 13392 Tryckår: 2003 4 sidor Pris Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Hushållsmaskiner – en effektiv hemhjälp Blad om hur man ska gå tillväga om man vill installera tvätt- eller diskmaskin samt torktumlare i sin lägenhet. Trycksaksnr: 13394 Tryckår: 2003 2 sidor Pris Medlem: 5 kr/st. Ej medlem: 8 kr/st.

Hänsyn + Omtanke = Trivsel Folder om att ta hänsyn till sina grannar och vad det innebär att ha delat ansvar för gemensamma utrymmen i flerfamiljshus.

Folder om vad man som hyresgäst ska tänka på när man vistas i de gemensamma utrymmen som finns i en hyresfastighet. Information om bl a allergiker, tvättstuga, cykeloch barnvagnsrum och fria ytor i trapphus och entré. Trycksaksnr: 13389 Tryckår: 2003 4 sidor Pris Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Rättigheter och skyldigheter i boendet

Pris

Till dig som flyttar Folder med viktig information till den som ska flytta. Information om bl a adressändring, flytt av el- och telefonabonnemang, återlämning av nycklar, lägenhetsbesiktning och flyttstädning. Trycksaksnr: 13388 Tryckår: 2003 6 sidor Pris Medlem: 8 kr/st. Ej medlem: 13 kr/st.

Till dig som flyttar in

Folder om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst. Information om bl a hyresinbetalning, felanmälan, besittningsskydd, överlåtelse och uppsägning.

Folder om vad man bör tänka på när man flytta in i en hyreslägenhet. Information om bl a adressändring, el- och telefonabonnemang, nycklar, service och hemförsäkring.

Trycksaksnr: 13385 Tryckår: 2003 4 sidor

Trycksaksnr: 13386 Tryckår: 2003 4 sidor

Pris

Pris

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

Skadedjur – ovälkomna gäster i hem och utemiljö

Vårda din lägenhet

Blad med information om skadedjurbekämpning med bilder av de vanligast förekommande skadedjuren.

Folder om hur man tar hand om sin lägenhet. Information om bland annat städning, stopp i avloppet, proppbyten med mera.

Trycksaksnr: 13393 Tryckår: 2003 2 sidor

Trycksaksnr: 13387 Tryckår: 2003 4 sidor

Pris

Pris

Medlem: 5 kr/st. Ej medlem: 8 kr/st.

Medlem: 7 kr/st. Ej medlem: 11 kr/st.

sabo sprider kunskap

33


Företagsledning & organisationsutveckling

SABOs experter inom företagsledning, organisationsutveckling och kompetensförsörjning

Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag Utbildning

Detta är ett exklusivt utvecklingsprogram som är helt skräddarsytt för dig som är VD i ett allmännyttigt bostadsföretag. Programmet sträcker sig över totalt fyra dagar uppdelat på två olika tillfällen och utgår från de behov du och de andra deltagarna har. Målet med programmet är att du ska få insikter, verktyg och kunskaper inom kommunikativt ledarskap. Du får verktygen för att hantera svåra samtal och vända en negativ spiral till något positivt i verksamheten. Du lär dig att bygga en fungerande tvåvägskommunikation och att hantera förändringsprocesser på ett effektivit sätt. Det gör att din organisation lättare kan ta beslut som får genomslag i hela organisationen. Utbildningen är processorienterad och utgår från de behov du och de andra deltagarna har. Inför programmet görs en inventering för att identifiera dina största utmaningar och du får med dig direkt användbara verktyg för ditt ledarskap. Teori blandas med praktiska övningar, mindre rollspel och diskussioner för att du ska få svar och nya metoder att hantera ditt ledarskap. Programmet gör att du:

Fredrik Bauer 08-406 55 28 fredrik.bauer@sabo.se

 Lär känna och utvecklas med ett unikt nätverk av VDar inom SABO.

 Kompetensutveckling för fastighetsbranschen  SABOs kundserviceprogram  Bostadsuniversitetet

 Utvecklar dina kunskaper och färdigheter i coachande teknik.

 Förbättrar ditt ledarskap genom kommunikation.  Får verktyg för att lyckas med förändringsprocesser effektivt! Målgrupp VDar i allmännyttiga bostadsföretag.

Hanna Larsson 08-406 56 15 hanna.larsson@sabo.se  Enhetschef Human Resources  Kompetensförsörjning för fastighetsbranschen  Träff för nya företagsledare  SABOs utvecklingsprogram för ledare  Styrelseutveckling Pia Leden 08-406 55 27 pia.leden@sabo.se  Kompetensförsörjning för fastighetsbranschen  SABO Trainee  Arbetsmarknadsdagar

Elisabet Sundberger 08-406 55 20 elisabet.sundberger@sabo.se  Flygande start – utbildning för nyanställda  SABOs kundserviceprogram  Ekonomi- och organisationsfrågor, samordnad förvaltning, affärsplanering  Styrelseutveckling

34

sabo sprider kunskap

Tid & plats Avsnitt 1: 5–6 februari i Stockholm. Avsnitt 2: 11–12 mars i Stockholm. Medverkande Androulla Demetriadou, MC-Mentorial Consulting. Pris Medlem: 25 000 kronor. Ej medlem: 35 000 kronor. Lunch och middag ingår. Logi tillkommer. Information Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

Nu vågar jag släppa detalj­ kontrollen på ett helt annat sätt och får plats för ett mer strategiskt ledarskap. Deltagare från utvecklingsprogrammet för VD i SABO-företag.


Androulla var en fantastisk inspiratör för mig och jag har tagit med mig väldigt mycket tillbaka.

Deltagare från utvecklingsprogrammet för mellanchefer och coacher.

Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher Utbildning

Att leda andra i en värld som förändras allt snabbare är en stor utmaning. På SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher skapar du förutsättningarna för att känna dig trygg i din roll. I programmet använder deltagarna sin vardag för att arbeta med lärande och utveckling. Detta kombineras med ett flertal pedagogiska verktyg såsom fallstudier, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik. Målet med utvecklingsprogrammet är att ge dig verktyg och förutsättningar att både stötta och styra dina medarbetare samtidigt som du lär känna dig själv och ditt ledarskap. Du möter andra i samma situation som dig och vi tar hela tiden avstamp i din vardagliga arbetssituation och dina utmaningar. Teori blandas med diskussioner för att lösa verkliga problem och praktiska inslag i ett upplevelsebaserat lärande. Det handlar lika mycket om träning och självreflektion som traditionell utbildning. Mellan programmets tre träffar utvecklar du de nya färdigheterna vidare till direkt nytta för dig själv och er verksamhet. Programmet gör att du:  Blir tryggare och säkrare i din roll som ledare och coach.  Utvecklar din förmåga att coacha arbetsgrupper och verksamheten mot uppsatta mål.  Ökar din förmåga att skapa förutsättningar för lärandemiljöer i verksamheten.  Får en individuell IDI-profil och utvecklar ditt sätt att samverka med olika typer av personligheter. Målgrupp Chefer på mellannivå. Tid & plats

Flygande start på jobbet – för nyanställda i SABO-företag Utbildning

Flygande start är en utbildning för nyanställda i SABOföretag och är tänkt som ett komplement till företagets egen introduktion. Utbildningen innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till, oavsett befattning i företaget och som få är anställda för att vara expert på. För att ge er bred och allmängiltig plattform till arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag innehåller utbildningen korta pass i ämnen som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande hyresjuridik, kommunikation, etik och ekonomi. Målgrupp En utbildning för nyanställda i SABO-företag. Tid & plats 15–16 januari i Stockholm. 12–13 mars i Stockholm. 3–4 juni i Stockholm. 24–25 september i Stockholm. 10–11 december i Stockholm. Pris Medlem: 5 500 kronor. Ej medlem: 6 500 kronor. Vid två deltagare eller fler från samma företag lämnas 10 procent rabatt. I priset ingår luncher, middag och underhållning samt dokumentation. Information Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Träff för nya VDar Utbildning

Träffen för nya VDar ger information om SABO och om allt organisationen kan erbjuda medlemsföretagen. Samtidigt ger den unika möjligheter att träffa andra som nyligen blivit VD för ett allmännyttigt bostadsföretag. Deltagarna träffar SABOs VD samt alla enhetschefer och får information om hur man bäst kan nyttja SABO. Därutöver ges tillfälle att träffa ett antal närstående företag såsom SABO Förlag/Bofast, SABO Byggnadsförsäkring AB, HBV och Fastigo. På kvällen erbjuds en spännande kvällsaktivitet där det finns goda förutsättningar att skapa kontakter med andra nya VDar.

Block I: 18–20 februari i Stockholm. Block II: 19–20 mars i Stockholm. Block III: 10–11 april i Stockholm.

Målgrupp

Medverkande

Nya VDar vid SABOs medlemsföretag.

Androulla Demetriadou, MC-Mentorial Consulting.

Tid & plats

Pris

27–28 mars i Stockholm

Medlem: 37 300 kronor. Ej medlem: 47 500 kronor. Lunch och middag ingår. Logi tillkommer.

Ingår i medlemsavgiften, inklusive kost och kvällsaktivitet. Logi ingår ej.

Pris

Information

Information

Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

sabo sprider kunskap

35


Praktiskt ledarskap för arbetsledare i bostadsföretag

VD-träffar

Utbildning

SABO arrangerar varje år ett antal träffar för VDar i våra medlemsföretag. Här får du som VD i ett kommunalt bostadsföretag en unik möjlighet att diskutera aktuella branschfrågor och utbyta erfarenheter med andra i samma position. Träffarna förläggs regionalt och vi skickar ut en särskild inbjudan för varje tillfälle.

Arbetsledare, som gruppchefer och områdeschefer, ska profilera sin arbetsroll inom givna ramar och ha acceptans i arbetsgruppen för att driva sitt ledaruppdrag. Ett bra ledarskap utgår från stor självkännedom och självinsikt om sitt eget beteende i olika situationer samt det egna sättet att kommunicera. Utbildningen ger ledarverktyg och arbets­metoder för att underlätta arbetet mot uppsatta mål. Utbildningen är uppdelad på 2+1 dagar med följande innehåll: Jag som chef och ledare – styrkor och förbättringsområden (dag I):

Nätverksträffar

Målgrupp VDar i allmännyttiga bostads­företag. Tid & plats

 Kommunikation – att ge och ta konstruktiv kritik svåra samtal, hantera kundklagomål m m.

23–24 april i Region Östra. 15–16 maj i Region Västra. 20–21 maj i Region Sydöstra. 16–17 september i Region Norr. 18–19 september i Region Mellansverige. 8–9 oktober Region Södra.

 Service och kundorientering.

Pris

 Beteendestil – att känna sina styrkor och förbättringsområden.  Ledarskapskompetens och ledarens olika roller och lojaliteter.

4 200 kronor inklusive måltider. Logi tillkommer. Att leda medarbetare i samverkan (dag II):

Information

 Att företräda arbetsgivare.

Gunilla Wikman Arnberg, 08-406 55 70, gunilla.wikman@sabo.se

 Helhetssyn på sitt ledaruppdrag med verksamhets- och kundfokus.  Hur gruppen utvecklas i en effektiv arbetsgrupp med ökat ansvar, ökad delaktighet och bättre resultat.  Hur samverkan mot gemensamma mål skapas/samverkanseffekter och feedback. Att leda medarbetare med fokus på verksamhetens ekonomi (dag III):  Företagsekonomiska grundbegrepp och nyckeltal.  Ekonomiska samband och sammanhang.  Innehållet i ekonomiska rapporter.  Att kunna använda ekonomiska rapporter som beslutsunderlag. Målgrupp Arbetsledare som exempelvis gruppchefer och områdeschefer. Tid & plats 2–3 april och 6 maj i Stockholm. Medverkande Androulla Demetriadou, MC-Mentorial Consulting, Elisabet Sundberger, SABO. Pris

SBL Företagsledning för bygg och fastighet Utbildning

Genom SABOs engagemang i Stiftelsen Byggnadsindustrins Ledarutveckling (SBL) erbjuds chefer på ledningsnivå här ett ledarutvecklingsprogram som utvecklar såväl individer som företag och därmed tillför företagen ledningskompetens för framtida utmaningar. Programinnehåll:  Det personliga ledarskapet och chefsrollen.  Ekonomi, finansiell analys och styrning.  Affärsplan, strategi och varumärke.  Branschen nationellt och internationellt.  Att utveckla och leda under förändring.

Utbildningen vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och är framtagen i nära samarbete med erfarna företrädare från branschen. Teori varvas med verksamhetsnära utmaningar som du löser tillsammans med de andra deltagarna.

Medlem: 14 200 kronor. Ej medlem: 18 500 kronor. Lunch och middag ingår. Logi tillkommer.

Målgrupp

Information

Högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen.

Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Omfattning 5 moduler à 4 dagar under 8 månader. Start i januari varje år. Pris Medlem: 154 000 kronor. Ej medlem: 158 000 kronor. Information Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

36

sabo sprider kunskap


Bostadsuniversitetet Framtidens boende Utbildning

Ledarskap i förändringsprocesser Utbildning

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i förändringsprocesser är att våga bygga relationer med sina medarbetare och att samtidigt ta fullt ansvar för att nödvändiga förändringar genomförs. För att nå framgång krävs delaktighet och det är chefens uppgift att arbeta för att delaktighet kan uppnås. I detta är bra möten och systemstöd i det interna arbetet viktiga delar. Deltagarna ska efter avslutat utbildningsprogram ha fått kunskaper, färdigheter och praktiska verktyg för att lyckosamt kunna leda förändringar i den egna organisationen. Programmet startar i seminarieform och övergår sedan till att bedrivas i workshops. Med effektiva mötestekniker guidas deltagarna praktiskt i hur egna förändringsprojekt bör drivas och i hur ett dialogforum skapas för framgångsrik hantering av förändring. Mellan de båda utbildningstill­ fällena arbetar deltagarna praktiskt med förändringsuppdrag i den egna verksamheten. Innehåll:  Framgångsrikt förändringsledarskap.  Erfarenheter och framgångsfaktorer.

Hur kan ett modernt bostadsföretag i ljuset av pågående demografiska förändringar och utifrån ett affärsmässigt perspektiv utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden som motsvarar de boendes behov, resurser och krav? Och hur kan det tillämpas såväl i den dagliga förvaltningen som vid ombyggnad och nyproduktion? Det är vad årets Bostads­ universitetet söker svaret på. Under tre dagar arbetar vi med frågeställningen och belyser den utifrån tre perspektiv, demografiskt, socialt och ekonomiskt. Föreläsningar varvas med grupparbeten och ett studiebesök hos Sigtunahem. Vid Bostadsuniversitetet medverkar kvalificerade före­ läsare från universitet och högskolor liksom representanter för kommuner och bostadsföretag med gedigna erfarenheter. Med inspiration från dessa får deltagarna arbeta med praktikfall. Bostadsuniversitetet arrangeras tillsammans med Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola. Möjlighet att tentera för 7,5 universitetspoäng finns. Målgrupp Anställda och ledamöter i kommunala och privata bostadsföretag, liksom inom företag, myndigheter, organisationer och kommuner med inriktning mot byggande och förvaltning av bostäder. Tid & plats 27–29 augusti i Sigtuna. Pris Medlem: 19 300 kronor, logi tillkommer. Information Fredrik Bauer, 08-406 55 28, fredrik.bauer@sabo.se

 Kommunikation.  Hantera förändringsreaktioner.  Effektiva möten.  Upprätthållande av motivation och engagemang.  Framgångsexempel. Målgrupp I första hand chefer som redan deltagit i SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher. Tid & plats 20–21 maj samt 13 juni i SABO, Stockholm. Medverkande Androulla Demetriadou, MC-Mentorial Consulting Pris Medlem: 14 200 kronor. Ej medlem 18 500 kronor. Lunch och middag ingår. Information Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

Jag är mycket nöjd med inne­ hållet, upplägget och utbildningen i sin helhet. För mig var det ett mycket intressant ämne och jag tar med mig det mesta. Bra kursdeltagare och det var hela tiden bra stämning. Deltagare från Bostadsuniversitetet 2012.

sabo sprider kunskap

37


kunskapsresor både inom och utanför landets gränser

SABO Professional Tours

38

sabo sprider kunskap


En viktig del av medlemsföretagens arbete är att finna goda idéer och byta erfarenheter med kollegor. Det blir allt mer viktigt att träffa kollegor, både hemma i Sverige och i andra länder. SABO arrangerar professionella resor på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands.

SABO genomför både öppna resor, utarbetar skräddarsydda program och förmedlar kontakter till olika lokala researran­ görer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. En bra studieresa med styrelsen, ledningsgruppen eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information ni inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med. Vi har goda erfarenheter både av att arrangera och genomföra resor och av att förmedla kontakter och tips på personer och företag som kan bistå er på plats. Vi hjälper också gärna till med bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av forskare, politiker och praktiker för att komponera ett reseprogram efter det tema som önskas. Under de senaste åren har vi exempelvis bistått medlemsföretag med resor både inom Sverige och i Europa, bland annat till Berlin, Freiburg och Hamburg i Tyskland, Amsterdam i Holland och till Schweiz. Varje år genomför vi en öppen studieresa utomlands. Resorna har olika teman och går till länder som ligger i framkanten och som har goda exempel att visa upp. På SABOs hemsida hittar ni inbjudningar till aktuella resor och reserapporter från tidigare studieresor. I mitten av maj 2014 planerar vi en resa till Helsingfors i Finland. Mer information om den resan hittar du här bredvid. Information Ulrika Sax, 08-406 55 13, ulrika.sax@sabo.se

Bo och bygga i Finland Studieresa

Likheterna mellan Sverige och vårt nordiska grannland Finland är stora. Men en påfallande skillnad är att man bygger fler bostäder i Finland. Under 2012 färdigställdes där dubbelt så många bostäder som i Sverige. Det gäller också i huvudstaden Helsingfors. Syftet med studieresan är att få fördjupade insikter om hur byggandet av bostäder och hur bostadsmarknaden och fastighetsförvaltningen fungerar i Finland. Vi besöker Helsingfors och någon grannkommun, där vi träffar planerare och tjänstemän från stadsplaneringskontor samt ett par bostadsföretag, bland annat stadens egna fastighetbolag. Vi gör också studiebesök i ett par bostadsområden. En fråga vi bland annat kommer att titta på är det helhetsgrepp som den finländska staten och staden Helsingfors tar för att göra det möjligt för äldre att bo kvar i sina ordinarie bostäder. Besöket omfattar 2,5 dagars program med två övernattningar. Med under besöket följer en reseledare från SABO. Målgrupp Anställda vid bostadsföretag, deras samarbetspartners inom kommunerna, politiker i bostadsföretagens styrelser och i kommuner. Tid & plats 14–16 maj i Helsingfors, Finland. Pris 9 700 kronor. I priset ingår hotell, måltider, lokala transporter. Deltagaren bokar och betalar själv resa till och från Helsingfors. Information Ylva Sandström, 08-406 55 04, ylva.sandstrom@sabo.se Ulrika Sax, 08-406 55 13, ulrika.sax@sabo.se

sabo sprider kunskap

39


Projektledning

SABOs forskarfrukostar

Utbildning

Seminarie

Inom alla samhällssektorer ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att bemästra effektivitetskraven i arbetet. Effektivt projektarbete är en förutsättning i en uppdragsorienterad organisation. Detta ställer krav på chefernas kompetens som uppdragsledare när det gäller kommuni­ kativ förmåga, styrning, kvalitativ projektledning, kund­ orientering och systemhantering. Deltagarna ska efter avslutad utbildning ha fått insikter, kunskaper och färdigheter i att leda effektivt och kvalitativt projektarbete samt kunna bygga funktionella nätverk. Utbildningen bygger på de projekt deltagarna arbetar med på hemmaplan. Teoripass varvas med gruppövningar och gruppdiskussioner.

Ett par gånger per termin bjuder SABO in en intressant forskare som föreläser om ett pågående forskningsprojekt eller om en nyutkommen bok/rapport under en morgontimme. Forskarfrukostarna äger rum på SABOs kontor i Stockholm men föreläsningarna spelas in och ligger ute på SABOs hemsida en månad efteråt. Årets första forskarfrukost blir den 17 januari 2014, då Ola Nylander, arkitekt och professor vid Chalmers presenterar sin nya bok Svensk Bostad 1850–2000. Boken är en samlad samtida svensk bostadshistoria om utvecklingen från bostadsbrist och nödbostäder vid sekelskiftet 1900 och hur bostadsbyggandet under 1920- och 30-talen blev en viktig politisk fråga. Årets andra forskarfrukost infaller den 7 februari, då Håkan Forsell, urbanhistoriker och docent vid Stockholms universitet, föreläser om ”Från stadsliv till livsstilsbostad och urbanitet under ett sekel”. Fler forskarfrukostar planeras senare under året. Inbjudan skickas löpande ut via mejl och läggs ut på SABOs hemsida.

Innehåll:  Projektdirektiv/uppdragsbeställning; Planering före projektstart; Konsekvensanalys; Projektorganisation; Styrning och uppföljning; Grupp- och förändringsprocesser; Utvärdering. Målgrupp

Målgrupp

I första hand chefer som redan deltagit i SABOs utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher.

Forskarfrukostarna är öppna för alla.

Tid & plats 8–9 oktober samt 6 november i Stockholm. Medverkande Androulla Demetriadou, MC-Mentorial Consulting. Pris

Tid & plats 17 januari, 7 februari på SABO i Stockholm. Fler planeras under året. Pris SABOs forskarfrukostar är kostnadsfria och öppna för alla intresserade, men du måste anmäla dig i förväg. Avanmälan måste göras dagen före. Om du är anmäld men inte kommer debiterar vi 500 kronor.

Medlem: 14 200 kronor. Ej medlem: 18 500 kronor.

Information

Information

Ulrika Sax, 08-406 55 13, ulrika.sax@sabo.se

Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

SABOs ledarskapsdagar Konferens

Under hösten arrangeras SABOs ledarskapsdagar. Årets tema och aktuellt program kommer senare. Målgrupp VD, ledningsgrupp samt andra intresserade personer. Tid & plats Hösten 2014 i Stockholm. Pris Medlem: 5 900 kronor. Ej medlem: 8 400 kronor. Information Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

40

sabo sprider kunskap


SABO Trainee 2014/15 Låt dina unga talanger utvecklas med SABO Trainee! Idag råder det stor konkurrens om de unga talangerna på arbetsmarknaden. Det är minst lika viktigt för företagen som för de anställda att visa vad man kan erbjuda. Även en arbetsgivare behöver ha ett CV som sticker ut. För oss som jobbar i allmännyttan, som enligt undersökningar är en ganska okänd bransch bland dagens unga, är det extra viktigt. En möjlighet att visa att man tar sina anställdas utveckling på allvar är att låta en ung talang starta sin karriär med hjälp av SABO Trainee. Programmet pågår under ett år. Arbete på företaget varvas med fem gemensamma utbildningsblock. Programmet vänder sig till nyutexaminerade från högskola eller yrkeshögskola. Utbildningsblocken förläggs till de orter där de medverkande företagen finns vilket bidrar till en ökad kunskap om att man kan organisera sig och jobba med samma typ av frågor på olika sätt. Traineeprogrammet ger en snabb start inom bostadsbranschen med en bred branschkunskap och ett eget nätverk utanför den egna arbetsplatsen. SABO Trainee genomförs hösten 2014 för nionde gången. Hittills har drygt 80 unga nyutexaminerade varit trainee på 30 olika företag, med alltifrån 600 till 23 000 bostäder.

Det här innehåller programmet:  Allmännyttans villkor Grundläggande kunskap om allmännyttan och dess roll i samhället. Hur fungerar hyressättningen och ekonomin i ett bostadsföretag, och vilka juridiska frågor är viktiga att kunna?  Spaning på omvärlden Hur fungerar EU och vad har EU för inverkan på ett bostadsföretags vardag? Hur ser den lokala marknad ut där du är verksam? Och hur går det för Sveriges ekonomi?  Medarbetarskap Vad ställs det för krav på medarbetare? Hur fungerar olika personer – och olika grupper? Hur ska en bra ledare vara? Och är etik något att jobba med? Teori varvas med gruppdiskussioner.  Kundrelationer Hur bemöter vi våra kunder? Och hur jobbar vi mot olika kundgrupper? Blocket fokuserar på hyresgästernas – våra kunders – intressen.  Fastighetsutveckling Här ges en grundförståelse för de viktiga delarna inom ett bostadsföretags verksamhet, såsom ny- och ombyggnation, energi och miljö. Målgrupp Alla SABO-företag. Tid & plats Vi planerar att starta ett nytt traineeprogram i september med rekrytering under april. Intresseanmälan senast 20 januari. Information Pia Leden, 08-406 55 27, pia.leden@sabo.se

sabo sprider kunskap

41


Trycksaker om

företagsledning & Organisationsutveckling Beställ på www.sabo.se

Plattform för lokalt trepartssamarbete SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bedriver sedan tio år ett nationellt trepartssamarbete för att utveckla hyresrätten och förbättra dess villkor. Med plattformen för lokalt trepartssamarbete vill vi inspirera till ett arbete också på kommunal nivå. Det handlar till stor del om att ta ansvar för en systematisk hyressättning på orten. Andra viktiga frågor är att skapa ett bättre boende i hyresrätt, att bevaka taxor och avgifter och agera mot orimliga höjningar samt att stärka hyresrättens roll i kommunens utveckling. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13624 Tryckår: 2011 Antal sidor: 8 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Handbok för varumärkesbyggare Vi har i den här handboken samlat råd och tips för dig som arbetar med kommunikation och varumärkesfrågor i ett bostadsföretag. Här kan du hämta inspiration och erfarenhet från en extern varumärkesexpert och, kanske ännu viktigare, från branschkollegor som var och en är kommunikationsexpert på sin lokala marknad. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13614 Tryckår: 2011 Antal sidor: 56 Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

42

sabo sprider kunskap

Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning SKL och SABO har gemensamt tagit fram en handledning som ett ägardirektiv till allmännyttiga stöd för kommuner och kommunala bostadsaktiebolag bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv. Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta kommuner. För att de ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt behöver varje kommun tydligt klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta som bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för bolagets verksamhet. SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

en handlednIng

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13612 Tryckår: 2011 Antal sidor: 16 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 75 kr/st.

Etik i bostadsföretag Vad menar vi med socialt ansvar? Hur kombinerar vi lojalitet och civilkurage? Är middagen eller golfrundan en muta? Hur undviker vi diskriminering? Detta är exempel på frågor som dyker upp i det vardagliga arbetet i bostadsföretagen. Frågor om etik och socialt ansvar blir allt viktigare i framtiden för företag och organisationer. Detta berör givetvis också de allmännyttiga bostadsföretagen vars medarbetare dagligen hanterar ett samhällsuppdrag i sitt arbete. Boken kan med fördel användas som stöd och underlag för diskussioner, grupparbeten och inspirationsdagar om de etiska frågorna. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13518 Tryckår: 2005 Antal sidor: 104 Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Bostadsföretagens dokumenthantering

Balanserat styrkort – ett verktyg för verksamhetsstyrning

Detta är en handbok i dokumenthantering för bostadsföretag. Dagens informationssamhälle ställer stora krav på hur företagen ska hantera sina handlingar och vad som ska sparas över tiden. Våra kommunägda bostadsföretag omfattas av arkivlagen vilket ställer särskilda krav på företagens sätt att hantera handlingar.

Om att utveckla en fungerande modell för ledning, styrning och uppföljning av företagets verksamhet, det vill säga att på ett strukturerat sätt omsätta företagets vision till det praktiska dagliga arbetet. I projektet om Balanserat styrkort har fyra SABO-företag deltagit: AB Botkyrkabyggen, Kopparstaden AB, Byggnads AB Mimer och AB Telgebostäder.

Trycksaksuppgifter

Trycksaksnr: 13372 Tryckår: 2003 Antal sidor: 46

Trycksaksnr: 13520 Tryckår: 2005 Antal sidor: 136 Pris

Trycksaksuppgifter

Pris Medlem: 100 kr/st. Ej medlem: 200 kr/st.

Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st.

!

Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på www.sabo.se


juridik

Hyresjuridik I Utbildning

SABOs grundutbildning i hyresjuridik för anställda i bostadsföretag kräver inga förkunskaper i juridik. Under utbildningen går vi igenom vanliga typfall och exempel och visar vilka lagar och regler som gäller enligt hyreslagen. Utbildningen har utvecklats i samarbete med SABO-företagen och är lämplig inte bara för dig som till vardags har kontakt med hyresgäster utan även för kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga med flera. Utbildningen är också ett mycket lämpligt inslag i introduktionsprogram för ny personal som ska arbeta med uthyrningsfrågor. Målgrupp Uthyrningspersonal, kvartersvärdar, bovärdar, områdesansvariga m fl. Tid & plats 11–12 februari i Stockholm. 9–10 april i Göteborg. 20–21 maj i Stockholm. 24–25 september i Stockholm. 19–20 november i Malmö. Medverkande Jurist från SABO. Pris Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag. Information Lars Matton, 08-406 55 32, lars.matton@sabo.se

SABOs experter inom juridik Sven von Randow 08-406 55 43, sven.vonrandow@sabo.se  Juridiska frågor

Carina Knapp Svedberger 08-406 56 25, carina.knapp-svedberger@sabo.se  Juridiska frågor

Hyresjuridik II Utbildning

Hyresjuridik II är en fortsättningsutbildning på Hyres­ juridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Sedan jämför vi dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna. Utbildningen är utvecklad i sam­arbete med SABO-företagen och är lämplig för dig som gått Hyres­ juridik I och nu behöver veta lite mer om tillämpningen av hyreslagen. Målgrupp De som gått Hyresjuridik I eller har motsvarande utbildning och nu behöver veta mer om hyresjuridiken kring bostäder. Tid & plats 18–19 februari i Stockholm. 6–7 maj i Malmö. 21–22 oktober i Stockholm. Medverkande

Lars Matton 08-406 55 32, lars.matton@sabo.se  Juridiska frågor

Jurist från SABO. Pris Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag. Information Carina Knapp Svedberger, 08-406 56 25, carina.knapp-svedberger@sabo.se

sabo sprider kunskap

43


LOU för bostadsföretag

Entreprenadrätt, fördjupning

Utbildning

Utbildning

Utbildningen riktar sig till nyanställda upphandlare och annan personal inom bostadsbranschen som behöver skaffa sig aktuella och grundläggande kunskaper inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna allmän information om hela upphandlingsprocessen – från uppstartsmöte till avtalsslut. Förutom regelverket LOU behandlas ämnen som offentlighet och sekretess, allmänna handlingar och skadeståndsanspråk. Inga förkunskaper behövs eftersom utbildningen ges på grundläggande nivå.

En utbildningsdag som förutsätter grundläggande kunskaper i entreprenadrätt. Vi djupdyker i aktuella frågeställningar som partnering, tvistefrågor/tvistelösningar och grundläggande arbetsmetodik för att säkerställa ett bra utgångsläge ifall det blir problem. Specifikt ämne som vi kommer ta upp specificeras i kallelsen.

Målgrupp Medarbetare som arbetar med upphandling i bostadsföretag.

Målgrupp

Tid & plats

Upphandlare, projektledare, fastighetsutvecklare, VD, fastighets- och byggchefer.

26 februari i Stockholm. 2 juni i Göteborg. 1 oktober i Stockholm. 5 november i Malmö.

Tid & plats

Medverkande Jurist från SABO. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag.

7 maj i Stockholm. Medverkande Extern jurist. Pris Meddelas senare.

Information

Information

Sven von Randow, 08-406 55 43, sven.vonrandow@sabo.se

Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se

Avflyttningsbesiktning

Juridik och praktik i störningsärenden

Utbildning

Utbildning

Här får deltagarna en bättre förståelse för hur och varför en avflyttningsbesiktning genomförs. Vi går igenom förberedelser, rutiner, tekniska hjälpmedel och kanske viktigast av allt: hyreslagens relevanta bestämmelser. Dagarna består till stor del av erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Utöver detta belyser vi hyresgästens vårdplikt och skadeståndsansvar samt redogör för bruksvärdessänkande åtgärder. Det ingår också gruppövningar där deltagarna får bekanta sig med SABOs nyckeltal för lägenhetsreparationer och diskutera problemlösningar utifrån givna scenarion.

Vi går igenom vad hyreslagen säger när det gäller störande hyresgäster och vad man kan göra för att komma till rätta med problemen. Vi diskuterar olika exempel på störningar och vad som juridiskt räknas som störning. En hyresgäst i ett flerfamiljshus måste till exempel tåla lindriga störningar, såsom barns lek under dagtid. Däremot ska man inte behöva stå ut med exempelvis skrik, hög volym från tv-apparater eller långvarig vattenspolning nattetid. Vi går också igenom hur det går till att driva en tvist i ett störningsärende och vilka förberedelser som bör göras.

Målgrupp

Målgrupp

Medarbetare som genomför lägenhetsbesiktningar.

Medarbetare som handlägger störningsärenden.

Tid & plats

Tid & plats

5–6 mars i Stockholm. 8–9 april i Malmö. 16–17 september i Stockholm.

7 oktober i Stockholm.

Medverkande

Medverkande

Jurist från SABO.

Jurist från SABO.

Pris

Pris

Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag.

Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag.

Information

Information

Sven von Randow, 08-406 55 43, sven.vonrandow@sabo.se

Carina Knapp Svedberger, 08-406 56 25, carina.knapp-svedberger@sabo.se

44

sabo sprider kunskap


Entreprenadrätt

Lokalhyresjuridik och moms

Utbildning

Utbildning

En utbildning riktad till dig som vill få en djupare inblick i entreprenadjuridikens spelregler. Utgångspunkten är standardavtalen AB samt ABT och vi följer flödet från konsultupphandling inför förfrågningsunderlag, därefter upphandling och produktion samt slutbesiktning och garantitid. Med entreprenadrätt avses i allmänhet avtalsförhållandet mellan beställare/byggherre och entreprenör. I ett vidare perspektiv faller även avtalet med den tekniska konsulten in. När en byggnad, anläggning etc uppförs finns det ett stort antal olika standardavtal att åberopa beroende på hur och vem som handlas upp (AB 04/ABT 06, ABK 09 m fl). I denna utbildning går vi igenom byggprocessen från början till slut med utgångspunkt i standard­avtalen, allt ifrån upphandling av teknisk konsult till färdigt bygge och efterföljande ansvarstid. Vi diskuterar och går också igenom lämpliga entreprenad-, ansvars- och ersättnings­former, allt för att entreprenaden ska bli en så lyckad affär som möjligt. Utbildningens syfte är att ge deltagarna grundläggande och nödvändiga kunskaper om de allmänna bestämmelser och avtalsvillkor som tillämpas inom byggbranschen och entreprenadförhållanden. Utbildningen syftar också till att deltagarna ska få en förståelse och inblick i bakgrunden till de avtalsvillkor som framförhandlats av parterna och varför byggbranschen valt att fördela risker och bevisbörda på det sätt som skett i avtalsvillkoren. Lagen om offentlig upphandling berörs inte under denna utbildning.

Utbildning om lokalhyresjuridik med ett särskilt avsnitt om moms i samband med uthyrning av lokaler. Det är viktigt att vara förutseende och professionell i sin uthyrningsverksamhet och i sina kontakter med hyresgäster. Särskilt under och i samband med upphörande av hyresförhållanden. Detta för att undvika oväntade och kostsamma överraskningar. Under utbildningen blandas genomgångar av lagar, avtal, uppsägningshandlingar och annat med diskussioner kring fall från verkligheten och övningsexempel.

Målgrupp

Kunskapsdag

Du som arbetar med entreprenader i någon form.

Under 2013 skrevs det en hel del om bostadsbolagens registrering av känsliga uppgifter om hyresgäster i media. SABO ordnar nu en kunskapsdag på temat PuL där du har chans och lyssna och ställa frågor till företrädare från Datainspektionen. SABOs jurister berättar även om den branschöverenskommelse som SABO och Fastighetsägarna tagit fram. Den handlar om behandling av personuppgifter, inklusive kamera­ övervakning, vid uthyrning av bostäder. Under dagen berättar även olika SABO-företag om hur de arbetar med dessa frågor.

Tid & plats 30 september – 1 oktober i Stockholm. Pris Meddelas senare. Information Petter Jurdell, 08-406 55 44, petter.jurdell@sabo.se

Bra utbildning. Ju fler konkreta exempel desto bättre. Intressanta diskussioner med andra uthyrare på fikapauserna.

Deltagare från Lokalhyresjuridik och moms 2013.

Målgrupp Medarbetare som till vardags arbetar med uthyrning av lokaler. Tid & plats 12–13 november i Stockholm. Medverkande Jurist och ekonom från SABO. Pris Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag. Information Lars Matton, 08-406 55 32, lars.matton@sabo.se

Kunskapsdag om PuL

Målgrupp Anställda på bostadsföretagen som vill få en bättre kunskap om PuL. Tid & plats 11 mars i Stockholm. Medverkande Lars Matton och Sven von Randow, SABO, Camilla Sparr, Datainspektionen samt representanter från ett antal olika SABO-företag. Pris Medlem: 2 500 kronor. Ej medlem: 4 000 kronor. Information Therese Berg, 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se

sabo sprider kunskap

45


4,4 av 5 Medelbetyget för Offentlighet, sekretess och dokumenthantering 2013.

Fastighetsägarens juridiska ansvar Utbildning

Vi går igenom hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Det kan till exempel handla om rätten till ersättning vid nikotin­ skadade lägenheter eller andra skador som hyresgästen vållat i lägenheten. Andra exempel är istappsolyckor, halkolyckor eller olyckor när hyresgäster har satt upp studsmattor, pooler eller parabol­ antenner. Belamrade trappuppgångar eller fall där hyresgäster stör sina grannar är ytterligare exempel. Målgrupp

Offentlighet, sekretess och dokumenthantering Utbildning

Utbildningen vänder sig till dem som behöver grundläggande kunskaper om offentlighet och sekretess samt reglerna om arkiv- och dokumenthantering. Dag 1 går vi igenom grunderna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi diskuterar sekretessproblematiken inom LOU, personuppgiftslagen (PuL) samt går igenom relevanta rättsfall. Vid dagens slut ska deltagarna ha fått en god kännedom om vilka handlingar som kan anses som allmänna och vilka sekretessbestämmelser som eventuellt kan bli tillämpliga. Dag 2 fokuserar vi på arkivkunskap och dokumenthantering. Vi diskuterar hur bostadsföretagen på bästa sätt kan sköta sin dokumenthantering, hur en dokumenthanteringsplan upprättas, vilka dokument som måste gallras och vilka tidsfrister som måste iakttas. I utbildningen ingår även ett särskilt avsnitt om vilka lagar som styr dokumenthanteringen. Målgrupp Anställda i bostadsföretag som vill få en bättre inblick i reglerna om allmänna handlingar, sekretess och arkivkunskap. Inga förkunskaper krävs. Tid & plats

Medarbetare som kommer i kontakt med de frågeställningar som utbildningen behandlar. Tid & plats 4 december i Stockholm. Medverkande Jurist från SABO. Pris Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor. Företagsförlagd: 25 000 kronor/dag för medlemsföretag. Information Lars Matton, 08-406 55 32, lars.matton@sabo.se

Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen Företagsförlagd

Här går vi igenom vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet som de flesta ställs inför. Utbildningen ger konkret handledning och är lämplig för alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget. Utbildningen, som utvecklats i nära samarbete med SABO-företagen, ger en bred överblick över lagstiftningar som är aktuella i ett bostadsföretags verksamhet. Några exempel är hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter, tillträde till lägenhet, parkeringsfrågor och skadeståndsfrågor.

19–20 november i Stockholm.

Målgrupp

Medverkande

Alla anställda oavsett arbetsuppgifter på företaget.

Jurist från SABO och extern konsult.

Medverkande

Pris

Jurist från SABO.

Medlem: 6 500 kronor. Ej medlem: 8 800 kronor. Utbildningen kan även ske företagsförlagd eller regionalt förlagd. Pris enligt överenskommelse.

25 000 kronor/dag för medlemsföretag.

Pris

Information

Information

Sven von Randow, 08-406 55 43, sven.vonrandow@sabo.se

Carina Knapp Svedberger, 08-406 56 25, carina.knapp-svedberger@sabo.se

46

sabo sprider kunskap


Riktlinjer för inoch avflyttning

nyhet!

SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förebygga skador och minska kostnaden för reparationer vid avflyttningen för att på så sätt öka kundnöjdheten och främja ett långsiktigt boende.

För den som arbetar med upphandlingsfrågor har SABO tagit fram den lätt­överskådliga skriften ”Lagen om offentlig upphandling – i pocketform”. Skriften innehåller den senaste revideringen av Lag om offentlig upphandling (LOU). Ändringarna, som trädde i kraft jan 2012, har nu kompletterat tidigare lagstiftning vilket medfört att LOU blivit mer omfattande än tidigare. Pocketen innehåller även ett axplock ur regelverket om allmänna handlingar samt aktuella sekretessbestämmelser för bostadsbranschen. Även samtliga bilagor som hör till lagen ingår.

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13682 Tryckår: 2013 Antal sidor: 8 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13639 Tryckår: 2012 Antal sidor: 116

Behandling av person­uppgifter, inklusive kamera­övervakning, vid uthyrning av bostäder

Pris

I syfte att skapa en gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, på bostadshyresmarknaden har Fastighetsägarna och SABO tagit fram denna branschöverenskommelse. Arbetet har skett i samverkan med Hyresgästföreningen Riksförbundet. Bransch­ överenskommelsen, som är granskad av Datainspektionen, är baserad på den praxis som utbildats vid tillämpningen av PuL. Trycksaksuppgifter

Trycksaker om

Lagen om offentlig upphandling – i pocketformat

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förebygga en okontrollerad utbredning av andrahandshyresmarknaden. Broschyren innehåller också de blanketter som behövs vid en andrahandsuthyrning, till exempel ansökan, avtal och fullmakt.

juridik Beställ på www.sabo.se

Riktlinjer för lägenhetsbyten SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram dessa riktlinjer för att tydliggöra innebörden i bytesrätten, söka uppnå största möjliga branschgemenskap och förebygga svarthandel med hyresrätter. Broschyren innehåller också de blanketter som behövs vid ett byte, till exempel ansökan och bilaga. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13552 Tryckår: 2007 Antal sidor: 8 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13551 Tryckår: 2007 Antal sidor: 12

Trycksaksnr: 13596 Tryckår: 2010 Antal sidor: 16

Pris

Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

!

Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på www.sabo.se sabo sprider kunskap

47


kommuni­ kation

Medieträning Utbildning

Delta på en medieträningsdag med fokus på realistiska händelser i de kommunala bostadsföretagens vardag. Målet med dagen är att du går därifrån betydligt säkrare på dina budskap och med verktyg som hjälper dig att konstruktivt besvara journalisternas frågor. Upplägget är en heldag som börjar med fakta kring grunderna i retorik och hur media och journalister arbetar. Vi formulerar egna budskap utifrån ett antal fallbeskrivningar som är utformade speciellt för kommunala bostadsföretag. Därefter tränar vi budskapen i filmade intervjuer och deltagarna får personlig feedback. Vi tränar i en liten och informell grupp, max åtta deltagare, under handledning av en erfaren journalist och PR-konsult. Målgrupp VD, informationschef eller annan presstalesman från företaget. Tid & plats 10 april i Stockholm.

SABOs experter inom kommunikation Cherstin Andersson 08-406 55 52, cherstin.andersson@sabo.se  Grafisk form och illustration  Marknadsföring och kommunikations­- planering av utbildningar och konferenser  Workshops inom kreativt idéarbete

48

Information Charlotta Lundström, 08-406 55 25, charlotta.lundstrom@sabo.se Nina Rådström-Oldertz, 08-406 55 72, nina.radstrom@sabo.se

Annicka Istemo 08-406 55 51, annicka.istemo@sabo.se  Grafisk form och illustration  Marknadsföring och kommunikations­- planering av utbildningar och konferenser  Allmännyttans energisparkampanj

Charlotta Lundström 08-406 55 25, charlotta.lundstrom@sabo.se  Pressansvarig  Presskontakter  Opinionsbildning  Mediastrategier

Anders F Johansson 08-406 55 26, anders.f.johansson@sabo.se  Webbansvarig  Marknadsföring och kommunikations­- planering av utbildningar och konferenser  Grafisk form och layout

Nina Rådström Oldertz 08-406 55 72, nina.radstrom@sabo.se  Enhetschef Kommunikation & Affärsutveckling  Kommunikationsstrategier  Varumärkesarbete  Utvecklingsfrågor

Lena Liljendahl 08-406 55 62, lena.liljendahl@sabo.se  Skribent  Marknadsföring och kommunikations­- planering av utbildningar och konferenser  Workshops inom kreativt idéarbete

Peter Sundqvist 08-406 55 49, peter.sundqvist@sabo.se  CRM-ansvarig (LIME)  Nyckeltal för lägenhetsreparationer  Statistik

sabo sprider kunskap


4,7 av 5 Medelbetyget för Medieträning 2013.

Allmännyttans energisparkampanj

Var med på ett erfarenhetsutbyte kring energi­ sparkampanjen och få med dig handfasta tips till arbetet på hemmaplan. Läs mer på s. 26.

Google Analytics – webbstatistik Utbildning

Endagsutbildning för dig som vill lära dig mer om hur man tar fram, tolkar och drar nytta av de kunskaper webbstatistik kan ge. Utveckla företagets webbplats, webbnärvaro och marknadsbudget med hjälp av webbstatistik. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och diskussioner. Målgrupp Webbredaktörer/-ansvariga, marknadsförare, marknadschefer, kommunikatörer och informatörer. Max 10 deltagare. Tid & plats 5 mars i Stockholm.

Mediecoachning – kommunikation i kris Företagsförlagd

När drevet går kan vi bistå med snabba råd. Vi erbjuder ”bollplank” för att mejsla fram budskap som kan användas i intervjuer och kan ofta ordna en skräddarsydd träning kopplad till det aktuella ämnet. Målgrupp VD, informationschef, styrelseordförande eller annan presstalesman från företaget.

Pris

Tid & plats

Medlem: 4 400 kronor.

Upplägget skräddarsys för respektive företag.

Information

Information

Anders F Johansson, 08-406 55 26, anders.f.johansson@sabo.se

Charlotta Lundström, 08-406 55 25, charlotta.lundstrom@sabo.se Nina Rådström-Oldertz, 08-406 55 72, nina.radstrom@sabo.se

SABOs kommunikationsdagar – den digitala kommunikatören

Träff för kommunikatörer

Konferens

Nätverksträff

Det här är konferensen för dig som arbetar med kommunikation i något av SABOs medlemsföretag. Varje år i maj träffas vi under några dagar för att bli inspirerade och utbyta erfarenheter med varandra. Programmet brukar innehålla flera inspirationsföreläsningar med externa gäster men också workshops, studiebesök och flera konkreta exempel på kommunikationsarbete från bostadsföretagen. Syftet är att du ska åka hem med ny energi och kunskap och att du får med dig värdefulla kontakter med kolleger över hela landet som jobbar med samma frågor som du. 2014 förläggs konferensen till Sundsvall.

Varje höst brukar vi ha en mindre träff för kommunikatörer i SABOs medlemsföretag då vi fokuserar på ett mer konkret ämne i vår arbetsvardag. Det kan handla om hyresgästinformation, kundtidningar, hur man kan arbeta med bilder eller med sociala medier, eller något annat aktuellt ämne. Hör av dig till oss om du har ett ämne du vill att vi tar upp nästa gång! Dessa träffar brukar hållas på SABO i Stockholm. Vi ser dem som ett komplement till den stora konferens vi har varje år i maj. På den här mindre träffen brukar vi bli cirka 30 personer och den bygger till större del på att deltagarna själva delar med sig av sina erfarenheter.

Målgrupp

Målgrupp

Kommunikatörer, informatörer, marknadsansvariga, VD, webbredaktörer och andra i SABOs medlemsföretag som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Kommunikatörer, informatörer, marknadsansvariga, VD, webbredaktörer och andra i SABOs medlemsföretag som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Tid & plats

Tid & plats

14–15 maj i Sundsvall.

Hösten 2014.

Pris

Pris

Medlem: 5 900 kronor.

Medlem: 2 200 kronor.

Information

Information

Lena Liljendahl, 08-406 55 62, lena.liljendahl@sabo.se

Lena Liljendahl, 08-406 55 62, lena.liljendahl@sabo.se

sabo sprider kunskap

49


miljö

SABOs expert inom miljö Patrizia Finessi 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se  Miljöstatistik och miljönyckeltal om SABO-företagen  Miljöledning, egenkontroll enligt miljöbalken  Hållbara byggnader

Att styra skötsel av utemiljö Utbildning

Miljönätverksträff – tema avfall Nätverksträff

Årets nätverksträff handlar om avfall från hushållen och från bygg och rivning, vad som är aktuellt och hur SABOföretagen kan påverkas och vilka möjligheter vi har att bidra till de nya målen. Etappmålet för bygg- och rivningsavfall innebär att återanvändning och materialåtervinning av ickefarligt byggnads- och rivningsmaterial ska uppgå till minst 70 procent senast 2020. Naturvårdsverket kommer att lägga fram ett förslag på att öka materialåtervinning av annat avfall, till exempel föreslå ett etappmål för textilier.

Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig för utemiljön på bostadsgårdar, oavsett om bostadsföretaget sköter bostadsgårdarna i egen regi eller upphandlar skötsel. Du får lära dig fem steg för att göra en skötselplan samt använda mallar för kontroll och beräkning av skötseltid. För att nå en jämn och god kvalitet på utemiljön behöver man styrdokument som arbetsledare och medarbetare använder. Utbildningen visar hur du med hjälp av mallar, symboler och bilder skapar skötselplaner, produktionsplaner och protokoll för kontroll som är enkla att förstå och använda. Utbildningspaketet består av sex moduler. När utbildningen är genomförd kan du som deltagare göra en egen skötselplan, kontrollera skötselarbetet och beräkna arbetstid. Utbildningsmaterialet utgår från handboken ”5 steg för att styra skötsel av utemiljö” och ”Skötselnyckeltal för bostadsgårdar”.  Modul 1. Kom igång och motivera ledare och medarbetare.  Modul 2. Skapa en gemensam målbild för skötsel.  Modul 3. Använd branschspråket.

Kort innehållet för dagen:

 Modul 4. Skapa en skötselplan, produktionsplan och beräkna arbetstid.

 Hur nedskräpning påverkar bostadsbolag – och vad vi kan göra för att minska problemen, Håll Sverige Rent.

 Modul 5. Kontrollera skötsel.  Modul 6. Implementera och kommunicera internt och externt.

 Återbruk och ett projekt om textilinsamling, Myrorna.  Insamling av matfett, MKB Fastighets AB.

Målgrupp Utemiljöansvarig, arbetsledare. OBS! Detta är ingen grönutbildning.

Målgrupp

Tid & plats

Miljösamordnare, miljöansvarig eller andra som arbetar med miljöfrågor.

11 februari i Stockholm.

Tid & plats

Medverkande

5 februari i Stockholm.

Hans Andrén, RODJ.

Pris

Pris

2 200 kronor.

Medlem: 4 400 kronor. Ej medlem: 6 200 kronor.

Information

Information

Patrizia Finessi, 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se

Patrizia Finessi, 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se

50

sabo sprider kunskap


Miljöbyggnad i renoveringsprocessen Det svenska miljöklassningssystemet för byggnader, ”Miljöbyggnad”, har fått ett stort genomslag på den svenska marknaden för nyproducerade byggnader. Däremot har intresset för Miljöbyggnad för befintliga byggnader varit lågt, det finns ingen drivkraft eller incitament i att klassa befintliga hus. I den här skriften visar vi hur man kan använda Miljöbyggnad i samband med renoveringar som ett styrverktyg för renoveringsprojekt. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13671 Tryckår: 2012 Antal sidor: 20 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Skötselnyckeltal för bostadsgårdar SABO har tillsammans med STAF utvecklat en modell för att på ett förenklat sätt uppskatta skötsel­tiden för en bostadsgård. Skötselnyckeltal har tagits fram inom följande områden: gräs, träd, buskar och häckar, rabatter, naturmark, markbeläggningar, vattenanläggningar och markutrustning. Utvecklingen av den här modellen är ett viktigt steg för att underlätta planering av skötsel oavsett om den är i egen regi eller om den ska handlas upp av entreprenör. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13628 Tryckår: 2011 Antal sidor: 28 Pris Medlem: 150 kr/st. Ej medlem: 300 kr/st.

Trycksaker om Trycksaker om

För att belysa de problem som kan uppstå och för att söka efter goda exempel inom avfallshanteringen har SABO intervjuat 18 medlemsföretag för att komplettera den information vi får via SABOs miljöenkät. Det utvalda företagen är både stora och små, samt finns i olika delar av landet. Den här rapporten ger en bild av hur situationen är i SABO-företagen och är ett underlag för erfarenhetsutbyte.

miljö Miljö Beställ på www.sabo.se

Beställ på www.sabo.se

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13587 Tryckår: 2009 Antal sidor: 24 Pris Medlem: 75 kr/st. Ej medlem: 150 kr/st.

Inventera och sanera PCB Fem steg för att styra skötsel av utemiljö Handboken vänder sig till förvaltare och ansvariga för skötsel av utemiljö, i egen regi eller på entreprenad. Det är en manual, med klara instruktioner, överskådlig formgivning och rikligt med bilder. Boken fungerar både vid självstudier och som utbildningsmaterial vid kompetensutveckling. Den första delen beskriver hur du skapar en grundläggande struktur för skötsel. Du får en praktisk beskrivning av hur företaget kan lägga krav i Aff-systemets Teknik 06 när man vill handla upp skötsel. Andra delen består av grunddokumentet för beskrivning av skötselprodukter; Skötselmanual för bostadsgårdar, samt en djupare genomgång av skötselprodukterna. Den tredje delen innehåller hjälpmedel för kontroll: fotolikare med en serie bilder som ger exempel på bra och dålig skötsel, checklistor för olika sorters kontroller och en mall för att göra produktionsplan. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13583 Tryckår: 2009 Antal sidor: 116

Denna handbok är tänkt som ett stöd för dig som är fastighetsägare i ditt arbete med att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen. Den kan även fungera som informationskälla för konsulter, entreprenörer och tillsynsmyndigheter. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13575 Tryckår: 2008 Antal sidor: 88 Pris Medlem: 200 kr/st. Ej medlem: 400 kr/st.

Goda exempel på hållbarhetsarbete SABO har instiftat ett nytt hållbarhetspris. Priset syftar till att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel. Ladda ner en exempelsamling i pdf-format med bidragen till tävlingen på www.sabo.se.

Pris Medlem: 490 kr/st. Ej medlem: 790 kr/st.

Avfallshantering i SABO-företag Många SABO-företag arbetar hårt med avfallshanteringen och kostnaderna ökar. Miljöarbetet i företagen och kraven i samhället har också lett till att allt fler avfallsfraktioner ska sorteras och att fraktionernas sammansättning kan ändras över tiden.

!

Anmäl dig till SABOs utbildningar och konferenser på www.sabo.se sabo sprider kunskap

51


styrelse

Utbildning för styrelser om räntederivat Företagsförlagd

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är det viktigt att man tar ett aktivt ansvar för bolagets finansiering. Ett sätt att hantera och begränsa bolagets finansiella risker är att använda olika räntederivat för att uppnå en bra balans mellan räntekostnad och riskexponering.  Vilka är de vanligaste räntederivaten?  Hur används de som skydd mot ränterisk?  Vad innebär ett räntederivat? Målgrupp Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag. Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris 25 000 kronor. Information Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se

Styrelseutvärdering SABO erbjuder ett verktyg där styrelse­ledamöterna utvärderar styrelsens sätt att fungera och ger underlag till en diskussion om vad som skulle kunna förbättras. Verktyget har tagits fram i samarbete mellan SABO och Styrelse­akademien och bygger på en webbaserad enkät.

VD-utvärdering SABO har också tillsammans med Styrelse­akademien tagit fram ett liknande verktyg där styrelse­ledamöterna utvärderar VDs prestationer. Vill du veta mer? Kontakta: Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se

Konferens för förtroendevalda Konferens

I december 2014 arrangeras en gemensam konferens med partivisa gruppmöten i Stockholm. Separat inbjudan skickas ut senare. SABOs kontaktperson för VDar och styrelser Gunilla Wikman Arnberg 08-406 55 70, gunilla.wikman@sabo.se  VD-assistent

Målgrupp Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag. Tid & plats 10–11 december i Stockholmsområdet. Pris Meddelas senare. Information Gunilla Wikman Arnberg, 08-406 55 70, gunilla.wikman@sabo.se

52

sabo sprider kunskap


Styrelseutbildning Företagsförlagd

Styrelsen ska ta ställning till många olika typer av beslut. Att ha grundläggande kunskaper i de aktuella frågorna leder till bättre diskussioner och mer genomtänkta beslut.

nytänkande • utveckling • samarbete

SABOs skriftserie

SABOs styrelseutbildning kan till exempel omfatta:  Grundläggande kunskaper i juridik och ekonomi  Utbyggnad av bredband och tjänste­ utveckling i näten  Energi- och miljöfrågor i bostadsbolaget  Finansiering av upprustning  Förutsättningar för nyproduktion  Förnyelse av miljonprogrammet  Bra boende för äldre  Bostadsfrågan och EU Målgrupp Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag. Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris 25 000 kronor. Information Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

SABOs strategiska styrelseutbildning Företagsförlagd

Målet med utbildningen är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling. Utbildningen tar sin utgångspunkt i det aktuella företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut med mera, som i förväg sänds till utbildningsledaren. Utifrån företagets förutsättningar diskuteras hur bostadsföretaget kan utveckla och formulera sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policy. Parallellt görs en genomgång av de regelverk som styr kommunala bostadsföretag. Målgrupp

Allmännyttan består men förutsättningarna har ändrats under årens lopp. På SABO, Allmännyttans bransch- och intresseorganisation, möter vi dessa förändringar med nytänkande, utveckling och samarbete. I den nya Allmännyttan går samhällsnytta och affärs­ mässighet hand i hand och i vår skriftserie hittar du vägledning, riktlinjer och inspiration som är till nytta för alla som arbetar i SABO-företagen. Såväl i styrelser som på bostadsföretag. Skriftserien har vi tagit fram i samarbete med medlems­ företag, hyresgäster, SKL och Kommuninvest. Den innehåller titlarna: ”Ett idéprogram: SABO-företagen mot år 2020”, ”Agenda för mandatperioden 2011–2015”, ”Ägar­ direktiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”, ”En modell för kommunal borgensavgift”, ”Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader” och ”Marknads­mässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostads­ aktiebolag”. Alla titlar kan beställas från www.sabo.se SABO

SABO

ttiga sveriges allmänny

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

bostadsfö retag

, kommunerna rna tIll nytta för hyresgäste ådena oCh bostadsomr

ram: ett iDÉprog en saBo-företag mot år 2020

SABO

för allmännyttIga kommunala bostadsföretag

AgendA FÖR MAndATPeRIOden 2011–2015

sverig es

allmä nnytt

dsför iga bosta

etag

ng dlednI en han

rektiv ägardi ttiga lmänny ala till al m kom un lag bo saktie ad st bo

SABO

sverig es

allmä nnytt

dsför iga bosta

etag

Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag. g tIga tIebola männyt tIll all ala bostadsak kommun

Tid & plats Enligt överenskommelse. Pris Enligt överenskommelse. Information

SABO

sveriges

bostadsfö retag allmänny ttiga

S kommunerna Svar SörjnIngSan boStadSför

ell en mod mmunal fÖr ko t savgif borgen

tsstöd tillÅtet sta stadsPÅ svaga bo marKnader

Hanna Larsson, 08-406 56 15, hanna.larsson@sabo.se Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

sabo sprider kunskap

53


anslut ditt företag på www.sabo.se

Allmännyttans energisparkampanj Gratis att ansluta sig Hittills har hela 140 företag anslutit sig till Allmännyttans energisparkampanj. SABO står för alla nationella marknads­föringsinsatser, vi stöttar också det lokala arbetet med material som till stor del är helt kostnadsfritt eller går att köpa till självkostnadspris. Det finns också gott om erfarenheter att ta del av från anslutna företag som genomfört lyckade lokala aktiviteter. Och det kostar inget att gå med!

Kolla in kampanjsajten på www.allmännyttan.se Där finns alla energispartips, reklamfilmer, spel för barn, ett test där man kan få sin energispar­ profil och exempel på kampanjaktiviteter hos andra medlemsföretag.

Webshop med både kampanjprylar och kostnadsfritt material! I vår webshop, finns allt kampanjmaterial som anslutna företag kan beställa, som till exempel broschyrer, affischer, kampanjprylar och kläder. Dessutom har vi på samma plats även samlat texter, bilder, flyers m m som ni kostnadsfritt kan ladda ner. Adressen är: http://webshop.allmannyttan.se Information Annicka Istemo, projektledare, 08-406 55 51, annicka.istemo@sabo.se eller Therese Rydstedt, energiexpert, 08-406 55 16 , therese.rydstedt@sabo.se

54

sabo sprider kunskap


Broschyr med energispartips

10 enkla energispartips

12-sidig broschyr med energispartips. Tipsen i broschyren är indelade efter rum och de finns också på kampanjsajten www.allmännyttan.se. Trycksaken är tänkt att fungera helt fristående och kan delas ut till alla hyresgäster antingen i brevlåda/ postfack eller personligen. Broschyren går även mot en extra kostnad att få med er egen logga påtryckt på baksidan.

Allmännyttans enklaste energispartips. På den här A4-sidan har vi samlat de viktigaste energispartipsen. Ladda ner som pdf och skriv ut själv. Perfekt att dela ut till hyresgäster i brevlådan eller på aktiviteter eller sätta upp i trapphuset.

Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13651 Tryckår: 2012 Antal sidor: 12 Pris Anslutna företag i kampanjen: 4 kr/st.

Klistermärken till tvättstugan Klistermärken med enkla tips för tvätt och tork. Det finns 7 klistermärken på varje ark och de är cirka 10x15 cm stora. Sätt klistermärkena direkt på tvättmaskiner och torktumlare. Trycksaksuppgifter Trycksaksnr: 13668 Tryckår: 2013 Pris Anslutna företag i kampanjen: 35 kr/st.

Ett urval av trycksaker från

energisparkampanjens webshop Beställ på webshop.allmannyttan.se

Pris Anslutna företag i kampanjen: Gratis

Flyer om att spara på värmen Dubbelsidig A5-flyer med enkla och informativa energispartips med fokus på värme. Till exempel att vädra med tvärdrag, kolla tätningslister och inte sätta igen ventiler och möblera framför element. Om ni vill ha en tryckt variant, kontakta Annicka Istemo på SABO för offert. Pris Anslutna företag i kampanjen: Gratis

Tipsrunda med energisparfrågor En kul tipsrunda med tio frågor i A4-format som kan ni ladda ner, skriva ut och sätta upp i samband med en energisparaktivitet.

Tips på aktiviteter

I dessa broschyrer får ni bland annat tips på lokala aktiviteter och tävlingar som ni kan genomföra i samband med kampanjen. Pris Anslutna företag i kampanjen: Gratis

Vepa ”Finn fem värmefel”

Pris Anslutna företag i kampanjen: Gratis

A4-flyer med belysningstips Tvättstugeaffischer Testa din tvättprofil på dessa tidsfördrivande affischer till tvättstugan. Informativ underhållning för den som till exempel står och väntar på att tvätten ska bli färdig. Affischerna kan ni till exempel sätta upp på anslagstavlan, tejpa upp på dörr eller vägg i tvättstugan. Trycksaksuppgifter

Flyer i A4-format som du kan ladda ner och skriva ut själv. Det är tänkt att kunna användas vid en belysningskampanj. Fokus är på att släcka lyset i rum man inte använder, använda timer på julbelysning och använda lågenergilampor eller LED-belysning.

Trycksaksnr: 13669, 13670 Tryckår: 2013

Vepan är anpassad för utomhusbruk och kan användas om man anordnar ett event för hyresgästerna. Vepan är försedd med öljetter för lätt upphängning. På vepan finns rubriken ”Finn fem värmefel!” och fem vanliga misstag illustrerade. Framför vepan sätts en riktig soffa. När deltagare kommer till platsen får de gissa vilka de fem felen är. När de gissat färdigt kan de få flyern ”Värna om värmen!” vars baksida ger ett facit på vilka felen är. Om ni vill låna vepan – kontakta Annicka Istemo på SABO.

Pris

Pris

Pris

Anslutna företag i kampanjen: 25 kr/st.

Anslutna företag i kampanjen: Gratis

Anslutna företag i kampanjen: Gratis lån

sabo sprider kunskap

55


Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar och konferenser genomförs antingen som internat eller dagkonferens. Vid internatutbildningar bokar vi automatiskt rum åt dig. Vid dagkonferens svarar deltagande företag för bokning av hotell. Vi ger tips på hotellalternativ. Anmäl dig på webben eller via e-post

till ar g i d äl ing Anm utbildnnser Os ere SAB ch konf .sabo.se o ww på w

Här i utbildningskatalogen hittar du vårt samlade utbud. Vi skickar även separata inbjudningar för varje aktivitet. På varje inbjudan och på webben hittar du information om hur du anmäler dig. Enklast anmäler du dig via vår hemsida www.sabo.se. På första sidan klickar du på Utbildningar och kan därefter söka dig fram till det du vill anmäla dig till. Du kan även anmäla dig via e-post eller genom att ringa till oss. Kontaktperson, e-postadress och direktnummer står alltid i den inbjudan du fått och på webben. Du kan även ringa direkt till våra utbildningsadministratörer. Bekräftelse och kallelse När din anmälan är registrerad hos oss skickar vi en bekräftelse. Cirka två veckor före utbildningsstart skickar vi även kallelse och program. Ändring eller avbokning

SABOs utbildningsadministratörer Daniel Andersson 08-406 55 66, daniel.andersson@sabo.se  Utbildningsadministratör

Anmälan är bindande. Avbokning ska helst ske fyra veckor före utbildningsstart. Vid senare avbokning än två veckor före start debiteras hela avgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person i företaget. Meddela oss vem som i så fall ersätter dig. Avbokningsreglerna gäller även vid sjukdom. Deltagaravgift Inkluderar oftast lunch, kaffe och dokumentation, däremot inte övriga internatkostnader (middag och logi) om inte annat anges. När middag och logi inte ingår, betalas det av deltagaren/företaget själv. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll. Där inte annat anges gäller priserna för medlemmar i SABO. Moms tillkommer på samtliga aktiviteter.

Pernilla Liljestrand 08-406 56 21, pernilla.liljestrand@sabo.se  Utbildningsadministratör

Betalning Deltagaravgiften faktureras i samband med utbildningen. Deltagaravgiften för företagsförlagd utbildning faktureras enligt den offert SABO har lämnat. Intyg/diplom

Anna Sundmark 08-406 55 41, anna.sundmark@sabo.se  Utbildningsadministratör

De som går på våra flerdagarsutbildningar får på egen begäran ett intyg på den genomförda utbildningen. För vissa av SABOs chefsutbildningar har deltagarna möjlighet att erhålla diplom efter genomfört kunskapstest. Information om personuppgifter hos SABO AB Personuppgifter som lämnas av dig i samband med anmälan behandlas inom ramen för SABOs verksamhet. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till SABO.

56

sabo sprider kunskap


Om du besöker SABO, kommer du även i kontakt med: Sanita Burdzovic 08-406 55 31, sanita.burdzovic@sabo.se  Redovisning  Skatter  Periodrapport, bokslut  Projektredovisning

Studera mera! Många utbildningar står ständigt på schemat såväl vår som höst medan andra återkommer med större intervaller. Varje år tillkommer också nyheter utifrån förändringar i omvärld och regelverk. Aktuellt program finns alltid på www.sabo.se. Har du frågor kring vårt utbud, eller idéer till nya utbildningar? Kontakta: Nina Rådström-Oldertz, 08-406 55 72, nina.radstrom@sabo.se.

Möten på SABO SABOs kontor på Drottninggatan 29, mitt i Stockholm, är inte bara ett kontor utan också en mötesplats för hela bostadsbranschen. Här samlas människor från hela landet för att till exempel gå en utbildning eller delta i en nätverksträff. För våra medlemsföretag finns möjlighet att boka våra mötesrum. Många väljer att förlägga ett styrelse- eller ledningsgruppsmöte här på SABO, ibland kombinerat med ett studiebesök. Det kostar inget för medlemmar att boka ett mötesrum, vi tar endast ut ett självkostnadspris för kaffe, lunch och service. Vill ni ha hjälp med program kan vi också ta fram detta mot offert. Välj gärna en måndag eller fredag för ert möte, då är möjligheterna som störst att hitta ett mötesrum som passar. För offert och bokning EvaHanna Wittrin 08-406 56 17, evahanna.wittrin@sabo.se  Ansvarig för möten på SABO

Britt-Marie Eriksson 08-406 55 55, britt-marie.eriksson@sabo.se  Växel och reception  Fakturering, ekonomihantering

Patrik Johansson 08-406 56 07, patrik.johansson@sabo.se  Intern databasutveckling  Support  Övriga datafrågor

Mari-Ann Lindborg 08-406 55 12, mari-ann.lindborg@sabo.se  Redovisning  Lön och personaladministration

Claes Petersson 08-406 56 01, claes.petersson@sabo.se  Vaktmästeri  Trycksaksbeställning  Lokaler och inventarier

Åsa Sandell 08-406 55 02/86, asa.sandell@sabo.se  Husmor i personalrestaurangen

Peter Svensson 08-406 55 05, peter.svensson@sabo.se  Datatekniker  Support  Hårdvara  Övriga datafrågor

Välkommen till SABO Drottninggatan 29 i Stockholm sabo sprider kunskap

57


ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet

Våra konsulttjänster SABO erbjuder konsulttjänster inom en rad olika verksamhetsområden. Dessa är ett viktigt och uppskattat komplement till den kostnadsfria rådgivning som ingår i medlemskapet. Det utgår alltid medlemsrabatt på samtliga konsulttjänster.

Konsulttjänster Inom ekonomiområdet erbjuder vi till exempel fastighetsvärderingar, ekonomisk rådgivning i samband med försäljningar, nyinvesteringar, finanseringsfrågor samt stöd vid hyresförhandlingar. Vi erbjuder även konsulttjänster inom ­juridik, exempelvis stöd vid tvister, hyres- och fastighets­ juridik, offentlighet och sekretess, samt vid upprättande eller granskning av avtal. Konsultstöd finns också att få i samband med olika ITfrågor i boendet, till exempel strategiutveckling, upphandling och avtal avseende bredband och tv. Andra efterfrågande områden är boende för äldre, samordnad fastighetsförvaltning, marknadsanalyser vid nyproduktion, omvärldsanalyser och affärsplaner. SABO erbjuder också konsulttjänster inom kommunikationsområdet. Det kan handla om fördjupat mediestöd och krishantering. Strategirådgivning vid extern eller intern kommunikation samt layout och formgivning av till exempel årsredovisningar, hyresgäst­information, kundtidningar och utställningar. Vi genomför även uppdrag vad gäller rekrytering till exempel av VD eller Kontakt: andra strategiska funktioner samt hanna.larsson hyr ut VD eller andra tjänster under @sabo.se begränsad tid.

58

sabo sprider kunskap

Utbildning på hemmaplan De flesta utbildningar i SABOs regi kan nu erbjudas företagsförlagda för ett eller flera företag i samma region eller nätverk. Detta blir mycket förmånligt för er då ni kan spara in på resor, restid och hotellkostnader. Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring. Priset är detsamma oberoende av hur många deltagare ni väljer att ta in. Undantag från detta gäller när deltagar­antalet är maximerat på grund av pedagogiska skäl. Vill du veta mer? Kontakta gärna den person som är angiven under respektive utbildning i katalogen.


sabo sprider kunskap

59


en självklar mötesplats för dig i branschen!

Drottningg. 29 i Stockholm

sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

Välkommen till våra fräscha lokaler!

Sabos utbildningskatalog 2014  

Sabos utbildningskatalog 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you