__MAIN_TEXT__

Page 1

Kalnički partizanski odred

Svibanj 1943. Zagorska udarna četa KPO, na Kalniku prije odlaska u Hrvatsko zagorje. Prvi u prvom redu je komandir čete Slavko Mrkoci

Osnovan: 10. 10. 1942., u selu Bijela, kod Daruvara. -

Komandanti: Mate Jekovic, Izidor Štrok, Stjepan Kučiš, Stevo Čavic, Jovica Mandic, Vlado Kobal, Stevo Čučkovic, Mato Ostovic Majstor, Josip Hržica, Radovan Gorenc. Komesari: Josip Horvat Joža, v.d. Andrija Muhek, Gabrijel Santo, Nikola Ladišic, Josip Gugo, Viktor Kocijan. Sastav: 1 - 4 bataljona i prištapske jedinice ranga voda i odjeljenja.


Komandanti i komesari Kalničkog partizanskog odreda

Joža Horvat, prvi komesar Kalničkog partizanskog odreda

Mato Jerkovic, prvi (privremeni) komandant Kalničkog partizanskog odreda -

Izidor Štrok, prvi imenovani komandant Kalničkog partizanskog odreda

Ostali komandanti Kalničkog partizanskog odreda

Stjepan Kučiš

Stevo Čavic-

Jovica Mandic-


Ostali komandanti Kalničkog partizanskog odreda

Vlado Kobal

Stevo Čučkovic

Mato Ostovic -

-

Josip Hržica

Radovan Gorenc

Ostali komesari Kalničkog partizanskog odreda

Andrija Muhek

Gabrijel Santo

Josip Gugo

Nikola Ladišic

Viktor Kocijan

-


Narodni heroji Kalničkog partizanskog odreda

Petar Biškup Veno

Antun Blažic-

Florijan Bobic-

Dušan Čorkovic-

Nikola Demonja

Stevo Došen

Mate Jerkovic-

Milan Joka

Stojan KomljenovicČoka

Slavko Mrkoci

Josip Prša

Nikola Severovic-

Ivan Šibl

Izidor Štrok

Marija VidovicAbesinka


Sanitet KPO i briga o ranjenicima

dr. Jelka Veseljak - Hirjan; prva doktorica koja je lječila kalničke partizane

Ivan Franz Jovica iz Pule; student medicine; prvi referent saniteta KPO

Grupa ranjenih partizanki u Novom Vrbasu 1944./1945. Medu njima je treca od desna Milka Severovic- Janžek, prvoborac u KPO

Spomeničko područje partizanskih bolnica u Gabrinovcu i Stupama

Božena Peharec Petrovic; referentica saniteta Udarnog bataljona "Matija Gubec". teško je ranjena u borbi za oslobodenje Koprivnice u jesen 1944.


Božo Lajner, komandant prvog Kalničkog partizanskog odreda, poginuo travnja 1942. u Hravstovskom

Žarko Miličevic; u KPO od 1942; komesar čete i komesar bataljona

Josip Skupnjak Vlado; u KPO od 1943; zamjenik komesara čete i rukovodilac SKOJ-a bataljona

Grupa boraca Banijske proleterske čete koja je u listopadu 1942. godine ušla u sastav Kalničkog partizanskog odreda


Štefica Novosel Berekovic; u KPO od 1943. godine

Kličkovic- Milenko Milkan; u KPO od 1942; komandir voda i komandir čete

Jelka Jurin-Strmečki; u KPO od 1943; bolničarka

Aleksandar Jurekovic; u KPO od 1943; zamjenik komesara bataljona

Sestre Milica i Brigita Patafta iz Hrženice, Ludbreg; u KPO od rujna 1943; Milica zarobljena i ubijena u Lepoglavi 1945, a Brigita poginula 1944. kao komandir voda u brigadi "Matija Gubec"


Svibanj 1943. Prvi bataljon KPO u Šandrovcu (Bilogora) prilikom povratka iz Slavonije

Srpanj 1943., Ludbreški Ivanec. Pripadnici voda za veze KPO od lijeva: Štefanija Hrvoj, Vlado Gluhak i Nada Gorenc

Mala Mučna (Bilogora), 1943. od lijeva: Stjepan Pozaic, komandir čete, s komesarom čete i dva borca


Srpanj 1943., Ludbreški Ivanec. Pripadnici voda za veze KPO na tečaju signalizacije. Nastavnik Aleksandar Jurekovic, a slušaoci od lijeva: Štefanija Hrvoj, Nada Gorenc i krajnji desni Vlado Gluhak. Žarko Miličevic- i Jovica Mandic, negdje na položaju 1944. godine

Vod veze u Ludbreškom Ivancu 1943.


Andela Jakuš Mejarec; u KPO od 1943; bolničarka

Bačkovica (Bilogora) 1. travnja 1943. Štab 1. bataljona KPO. Od lijeva: Miloš Korač, komandant, Nikola Kličkovic, zamjenik komandanta i Ivo Robic, komesar bataljona

Ljubomir Crnkovic, operativni oficir Udarnog bataljona '’Matija Gubec’’. ranije u odredu bio vodnik voda i komandir čete -

Kalnik 1943. Grupa boraca KPO na odmoru


Prva četa 1. bataljona KPO u listopadu 1943. u oslobodenom Ludbregu. U pozadini na konju je Stjepan Šelendic, komesar čete Od lijeva: Zlatko Rukavina, komesar Udarnog bataljona "Matija Gubec", Ljubica Žardin Ivanc, administrativni referent u Štabu bataljona i Mate Škrljan, komandant bataljona, kada bataljon vec- bio u brigadi "Braca Radic"

Grupa rukovodilaca KPO. Prvi s desna je Stjepan Kučiš, komandant KPO od rujna 1943.

Neutvrdena jedinica KPO u pokretu 1944. godine na Kalniku

Ludbreg 1943. Stevo Miočinovic, komandir čete i Stevo Zoric, vodnik voda u KPO


Prištapske jedinice Kalničkog partizanskog odreda u predahu na Bilogori 1944. godine

Razrušena kaznionica u Lepoglavi u noci sa 13. na 14. srpnja 1943. godine, snimio Tošo Dabac

Štab Kalničkog partizanskog odreda

Studeni 1943. Grupa boraca KPO pred polazak u napad na neprijateljsko uporište u Varaždinskim Toplicama

Medimurska četa KPO u Varaždinskim Toplicama, listopad 1943. godine

Katica Vidiček Detelj; jedna od mnogih partizanki u KPO iz Hrvatskog zagorja


Ruža Klas, medu prvim partizankama u KPO; ranjena i zarobljena u prosincu 1942. u borbi kod Velikog Trgovišca (Zagorje); strijeljana od ustaša 6. lipnja 1943. u Cerju Nebojse kod Varaždina

Milka Severovic- Janžek, prvoborac u KPO, u Ludbregu 1945. godine.

Ljubica Jagic- Crkvenčic- iz Sesveta Ludbreških, u Ludbregu 1945. godine

Od desna: Verica Ivanuša - Kneževic, borac KPO s drugaricom neutvrdenog imena


Štefica Leskovar iz Valentinova, Pregrada; u KPO od 1943; poginula 1944. kao zamjenik komesara čete u brigadi "Braca Radic"

Sabina Mlanar, ud. Zagorc, iz Zbelave, Varaždin; u KPO od svibnja 1943.

Ruža Kolman, ud. Badovinac, iz Kuzminca, Koprivnica, u KPO od lipnja 1943.

-

Nikola Kličkovic, prvi s lijeva i Stevo Čučkovic, rukovodioci u KPO


Miloš Kučekovic, komandir čete u KPO s komesarom neutvrdenog imena

Čedo Dulikravic; u KPO od 1943; vodnik voda

U selu Kalnik 1943. Okružni komitet KPH Varaždin na čelu sa sekretarom Stjepanom Ivicem Malim, sjedi drugi od lijeva


Spomenici i spomen obilježja

Ludbreški Ivanec: Središnji spomenik kalničkim partizanima, simbol ustanka i narodnooslobodilačke borbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Zbelava kod Varaždina: kuca s mlinom obitelji Vidovic (Baza 1), u kojoj je 10. ožujka 1942. donijeta odluka o formiranju Prvog kalničkog partizanskog odreda

Spomen-dom "Kalnički partizanski odred" u selu Kalnik, otvoren 1988. godine Planinarski dom na Kalniku, mjesto sastajanja organizatora ustanka i kalničkih partizana

Raskršce putova: Mali Poganac Veliki Botinovac - Lepavina. Spomenik i spomen kosturnica u koju su položene kosti poginulih boraca KPO, koji su poginuli na tom mjestu, te poginulih boraca i civilnih žrtava iz Velikog i malog Botinovca i malog Poganca

Spomenik i spomen-kosturnica u Velikom Pogancu gdje je pokopan i narodni heroj Nikola Severovic-


Jer, vrh Kalnika nije samo puki simbol i ne radi se o našem kapricu da na najvišu kotu zataknemo partizansku zastavu kao znak naše nazočnosti u ovim dosad neoslobodenim krajevima... Na vrhu Kalnika su šume. To je jedini prikladni teren na kojem možemo organizirati početne baze, dok ne izvojujemo pravo boravka u selima. Nama su takve, relativno najsigurnije baze potrebne za odmor poslije borbe i za prikupljanje novih snaga. Osim toga, treba pohvatati veze s partijskom organizacijom koja djeluje na tome terenu i s nekoliko gerilskih skupina koje operiraju u okolici. Zasad smo još sami i sve je nepoznato i neizvjesno... -

Ivan Šibl (Ratni dnevnik)


Kalnička mi gora mati Kalnička mi gora mati, suho lišce krevet moj, svakog dana ja odlazim, u krvavi teški boj.

Postao sam ja partizan borac za slobodu i borim se s drugovima u našemu vodu.

Kucu moju zapališe, više nemam doma svog, sad u šumi nalazim se, to je dragi dom moj.

Ako drugovi ja padnem, u tom teškom boju, pod drvetom iskopajte, tada raku moju.

Oca nemam, sestre, majke, ostao sam ja i brat sve mi drugo uništio taj krvavi teški rat.

Neka sunce toplo sije, na zeleni grobek moj, neka slavuj u slobodi, pjesmom slavi poj svoj.

-

Profile for SABA RH

Kalnički partizanski odred izložba  

Izložba povodom 70. godišnjice formiranja Kalničkog partizanskog odreda.

Kalnički partizanski odred izložba  

Izložba povodom 70. godišnjice formiranja Kalničkog partizanskog odreda.

Profile for sabarh
Advertisement