Page 1

Nieuwsbrief scholengemeenschap Sint-Michiel vzw

COMPETENTIELEREN via structureel coöperatieve technieken: van samenwerking op niveau van de scholengemeenschap via PROEFTUINEN tot samenwerking met internationale partners binnen COMENIUS. Irène Indemans, pedagogisch coördinator Middenschool H. Hartinstituut en scholengemeenschap Sint-Michiel

Secretariaat: Marc Timmermans, bestuurssecretaris scholengemeenschap

Verantwoordelijke uitgever: coördinerend directeur Jos Bollen, p/a Sint-Jacobsstraat 12, 3960 Bree

NUMMER 2 — JUNI 2011

In de scholengemeenschap Sint-Michiel hebben we in 2de Proeftuinenperiode van het project „Competentieleren, echt iets voor iedereen!‟ vooral gefocust op het competentieleren van de teamleden om een aantal doelstellingen van het geactualiseerde pedagogisch project van de scholengemeenschap te kunnen concretiseren in de eigen school:

In dit nummer: Competentieleren

1

Leerling wint kangoeroewedstrijd

4

Nieuws uit de scholen - TISM Bree

5

- Sint-Augustinusinstituut Bree

6

- Middenschool H. Hartinstituut Bree

7

- Biotechnicum Bocholt

8

- Middenschool Meeuwen

9

- Instituut Agnetendal Peer

10

hanteren van het referentiekader van de 3 S‟en (Sturen, Steunen, Stimuleren) om de begeleiding en coaching van leerlingen en teamleden te structureren en te verankeren in de schoolorganisatie; implementeren van A(ctiverend) V(akdoorbrekend) C(ompetentiegericht)leren om een schoolcultuur van betrokkenheid en motivatie voor competentieontwikkeling van leerlingen en teamleden te stimuleren.

In de Middenschool H. Hartinstituut hebben we een deelproject Proeftuinen – CoNetCom – ontwikkeld en gecoördineerd in een internationale context. 'Cooperative learning networks for competence management @ school' is een schoolgeoriënteerd Comenius project en maakt bijgevolg deel van het Europese Programma „Een Leven Lang Leren‟.

Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan zeker hun website:

Instituut Agnetendal Peer Biotechnicum Bocholt Middenschool H. Hartinstituut Bree Middenschool Meeuwen Sint-Augustinusinstituut Bree TISM Bree

www.agnetendal-peer.be www.biotechnicum.be www.hhartbree.be www.middenschoolmeeuwen.be www.augustinus-bree.be www.tismbree.be


Wie zijn onze projectpartners? Ze komen uit diverse landen en geledingen van het schoolonderwijs:

België - Middenschool H. Hartinstituut - Bree

Finland - Järvenpään Lukio Bovenbouw - Järvenpää

Noorwegen - AaUngdomsskole Middenschool - Lyngdal

Finland - Tietola school - Inclusief Basisonderwijs - Valkeakoski

Spanje - CPEE - Maria Soriano Gehandicapten begeleidingscentrum - Madrid

Turkije - Yüregir Anadolu Lisesi Bovenbouw - Adana Letland - Livani 1 Vidusskola Bovenbouw - Livani

Italië - Istituto E. De Filippo Basisonderwijs - Villanova di Guidonia

Wat is het algemeen doel van het CoNetCom Comeniusproject?

Hoe hebben we aan dit doel gewerkt op niveau van het partnerschap, in samenwerking met de deelnemende partnerscholen, tijdens de meetings? In 2008, het jaar vóór de opstart van het 2-jarig project, hebben we een voorbereidend bezoek georganiseerd in Italië. Hier hebben we gezamenlijk de projectaanvraag ingevuld. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan afspraken betreffende:

   

de afbakening van het algemeen doel van het project; vorm en inhoud van het eindproduct; concrete inhoud en timing van de meetings; taakverdeling coördinerende school/participerende scholen; 2


 

voorbereidend werk door alle participanten en follow-up tussen de meetings; onthaal door gastschool/verblijf in gastland.

In het 1ste projectjaar werkten we tijdens de meetings in 3 landen aan de volgende inhouden via ervaringsoefeningen in Structureel Coöperatieve technieken: De Coöperatieve School

In Spanje

Roger T . & D.W. Johnson

CoNetCom 2009-2010

Basisprincipes Structureel Coöperatief Leren

In Turkijë

S. Kagan

Basistechnieken SCL Jigsaw-methode

In Finland

E. Aronson

In het 2de projectjaar kwamen de volgende coöperatieve methoden om te leren en te overleggen aan bod: Meervoudige intelligenties

In Letland

H. Gardner

CoNetCom 2010-2011

De 6 denkhoeden

In België

E. De Bono

In Noorwegen

Peer Mediation en Mentoring Paulo Freire

Behalve bovenstaande specifieke inhouden waren vaste onderdelen van het formeel programma:  gidsbeurt in de school door leerlingen, in de voertaal van het project, nl. het Engels;  voorstelling AVC-projecten in de gastschool;  voorstelling onderwijssysteem van het gastland;  voorstelling van het organogram van de schoolorganisatie en het communicatieplan.

Hoe hebben we het Comeniusproject in de Middenschool H. Hartinstituut vorm gegeven binnen het kader van de 3 S’en? Sturen In de 2de cyclus van de Proeftuinen, tegelijkertijd de 2de GOK-cyclus voor onze school, hebben we binnen de GOK-pijler „Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden‟, de integratie van interactieve werkvormen in het beleids- en actieplan expliciet opgenomen. Tijdens de pedagogische studiedag van vorig schooljaar hebben alle teamleden zich verdiept in de geactualiseerde GOK-visie en visie op Talenbeleid via structureel coöperatieve werkvormen. Beide visies werden hertaald op basis van het aangepaste pedagogisch project van de scholengemeenschap. Steunen Om het draagvlak te vergroten van teamleden die expliciet structureel coöperatieve werkvormen integreren in de dagelijkse klassenpraktijk, werd er in de eigen school een Leergroep Proeftuinen/Comenius/SCL opgericht. De leraren die lid zijn van deze Leergroep, behoren tot verschillende vak- en werkgroepen en het overleg is vast ingeroosterd. Tijdens het wekelijks overleg verkennen de collega‟s de basisprincipes en –technieken van coöperatief leren, ze nemen deel aan ervaringsoefeningen en/of ze ontwerpen vakgebonden lesdelen met integratie van deze technieken. Ook fungeren ze als „klankbordgroep‟ bij de bespreking van bepaalde beleidsaspecten via SCL-technieken. Op Smartschool (Nederlands) en op de CoNetCom blog (Engels) zijn inspirerende voorbeelden van structureel coöperatieve oefeningen en beschrijvingen van deze technieken terug te vinden. 3


De coördinator van deze Leergroep is tevens pedagogisch coördinator van de scholengemeenschap. Gedurende de Proeftuinen periode deelden de leden van de Stuurgroep Middenscholen/1 ste graad ervaringen van structureel coöperatief leren, meervoudige intelligenties en vakdoorbrekende projectwerking. Stimuleren Met het beursgeld van € 20 000 voor 24 mobiliteiten naar de partnerlanden hebben 15 verschillende teamleden van onze school kunnen deelnemen aan een meeting in één van de partnerscholen. Deze collega‟s konden culturele diversiteit lijfelijk ervaren, contacten leggen met vakcollega‟s in de andere scholen, geïnformeerd worden over gelijkenissen en verschillen in organisatorische aspecten, ervaringen van leerlingen delen, … Ze werden zeker uitgedaagd om diverse initiatieven van internationalisering voor leerlingen in een breder kader te plaatsen en actief te ondersteunen. Het thema van de meeting in onze school was „Participatie van jongeren‟. Op school werden casussen van de leerlingenraad besproken. Voor het overleg over „Jongerenparticipatie in de stad‟ hebben we samengewerkt met de Jeugddienst. De 34 buitenlandse gasten hebben in de Kim Clijsters-zaal de casus van de verfraaiing van het skatepark op de Boneput besproken volgens de methode van creatief denken van De Bono.

De netwerking met de stad Bree via de Jeugddienst heeft geleid tot de aanzet van internationale projectwerking via eTwinning met de Middenschool in Volpago del Montello, de Italiaanse stad waarmee de stad Bree de verzustering tekende in 1989. Bovendien waren de deelname aan en coördinatie van de Proeftuinen- en Comenius-projecten zeker voor de collega‟s van de Middenschool H. Hartinstituut competentieontwikkelende ervaringen. Het vertalen van deze leerervaringen in concrete AVC-lesmomenten voor alle leerlingen zal een prioriteit blijven in onze school „met een hart voor elk talent‟.

Leerling van het Biotechnicum Bocholt wint Europese Kangoeroewedstrijd wiskunde Op donderdag 17 maart 2011 namen 85 leerlingen van het Biotechnicum Bocholt deel aan de Kangoeroewedstrijd. De leerlingen kregen de kans om zich een 70-tal minuten te concentreren op 24 pittige wiskundevragen. In totaal deden er 27 626 deelnemers mee aan de wedstrijd. Het gemiddelde voor Vlaanderen bedroeg 69 op 120. Leerling Laurien Paredis won de wedstrijd met een maximum van 120 op 120. Van harte proficiat! De klas 2G2 eindigde in de top 10 beste klas van Vlaanderen. 4


Nieuws uit de scholen

TISM BREE 1 000 km tegen kanker Dat TISM ook sociaal engagement heeft, bewijst dit project. Een aantal leraren wil de krachten bundelen en zich inzetten om „Kom op tegen kanker‟ te steunen. De school wil 10 000 euro verzamelen om 2 X 1 000 km te fietsen tegen kanker. Met het verzamelde geld kan „Kom op tegen kanker‟ haar projecten (kinderen en kanker, preventie, wetenschappelijk onderzoek) ondersteunen. Meer uitleg vindt u op www.1000km.be. Wie wil sponsoren kan storten op het rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 met vermelding van ons actienummer 170-021-697 (stortingen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar).

wil ik later worden? Wat zijn mijn interesses? Waar ben ik goed in? Welke richting kies ik dan? Welke nieuwe vakken worden er gegeven in de richting die ik wil kiezen? Ben ik al goed geïnformeerd? Zal ik het aankunnen? Een heleboel vragen waarop de antwoorden niet steeds voor de hand liggen. Daarom organiseerden we op school een studie-informatiedag. We zetten onze tweedejaars rond de tafel met de ervaren rotten van onze school, de zesdejaars. De leerlingen van het zesde jaar bezorgden de tweedejaars alle informatie die ze nodig hebben om een goede, doordachte studiekeuze te maken voor de tweede graad. Ook kwamen enkele leraren, die lesgeven in de tweede graad, langs om verdere informatie te geven en vragen te beantwoorden. Verder nodigen we Examens met 'SPRINT' binnenkort alle leerlingen van het tweede jaar uit om Vorig schooljaar hebben we onze leerlingen van de een belangstellingstest in te vullen. Het is een test die eerste graad met dyslexie de kans gegeven om hun peilt naar hun interesses en die kan helpen bij het examens te maken met behulp van het ondersteunen- maken van een keuze. We wensen hen alvast veel de computerprogramma 'Sprint'. Dit is een programsucces. ma waarin je een aangename stem in alle programma's teksten laat voorlezen of waarin je laat De leerlingenraad organiseert kooivoetbal voorlezen wat je zelf geschreven hebt. Dit schooljaar Dit jaar geen groots opgezet spektakel zoals Fata Morhebben alle leerlingen met dyslexie de kans gekregen gana vorig jaar. Neen, de leerlingenraad tekende voor om 'Sprint' te huren. Op die manier kunnen ze er thuis een fris, vernieuwend toernooi kooivoetbal. Voor de gebruik van maken als ze opdrachten en taken opge- inschrijvingsprijs van € 1 per speler kon men deelnegeven krijgen. Bovendien krijgen alle leerlingen met men. Meer dan 15 ploegen tekenden in voor deze eerdyslexie uit het TSO vanaf dit schooljaar de kans om ste editie. Per graad werden poules gemaakt. Telkens een aantal examens met behulp van 'Sprint' te maspeelden teams van drie spelers tegen elkaar. De beken. De examenvragen worden dan door 'Sprint' voor- langstelling tijdens de wedstrijden was enorm, het gelezen en de leerlingen horen ook wat ze invullen. enthousiasme groot. Er was ook een lerarenploeg die Het is een geheel nieuwe manier van werken die een meestreed voor de titel in de 3de graad. grondige voorbereiding nodig heeft. Hier en daar zal De winnaars hadden zeker geen spijt van hun deelnaer zeker ook nog iets moeten aangepast worden. Feit me. Ze konden hun prijs immers kiezen: vier leerlinis echter dat alle leerlingen die van deze dienst gegen kozen voor de play-off wedstrijd KRC Genk - Anbruik hebben gemaakt, zeer positief reageren. derlecht op 6 mei. De anderen kozen voor een waardebon van Eurosport Bree van € 15. Dank aan alle 24 uur lesmarathon 5 en 6 IW deelnemers en proficiat aan de winnaars! Op vrijdag 29 april organiseerden de leerlingen van 5 en 6 IW een lesmarathon ten voordele van de actie Dikke-truiendag Kom op tegen Kanker. Overdag waren er de gewone In onze school besteden we regelmatig aandacht aan lessen, na half vier startte een gevarieerd programma het leefmilieu. Dit schooljaar lag onze focus op duurzame mobiliteit. Hiervoor hebben we het “Umicore met o.a. een culinaire kooksessie, bierproeven, een muziekquiz en “droog zwemmen” op de beurs, waarbij solar team” naar school gehaald met hun wagen op de leerlingen een aandelenportefeuille konden samen- zonne-energie waarmee ze op internationale wedstrijden in het buitenland hoge scores halen. Er was ook stellen en in de toekomst die evolutie kunnen volgen. een demonstratie van een elektrisch voertuig. De leerMidden in de nacht was er nog een sessie gevechtslingen van het 4de en 6de jaar speelden een elektrisport en vroeg in de ochtend een theorieles van de sche voertuigenquiz, de leerlingen van 2BVL maakten directeur over warmtepompen. In de vroege ochtend een autootje dat aangedreven werd door een muizenwas er in het zwembad van Bree nog een duikinitiatie. val. Ook het isoleren van een ijsblok was een leuke en Daarna volgde een welgekomen ontbijt. De lesmaraleerzame activiteit. De avond vóór de dikke-truiendag lanceerde de directhon bracht € 500 op. teur het nieuwste project van onze school: het energiehuis. Milieu en groene energie liggen ons nauw aan Studie-informatiedag: van 2 naar 3 Op het einde van dit schooljaar zullen onze tweede- het hart. We investeren veel in kennis en technologie om in dit verhaal mee te stappen. Groene energie renjaars misschien wel de belangrijkste studiekeuze uit dabel maken, kan enkel met de juiste technieken en hun schoolloopbaan moeten maken. Dat dit niet altijd daarin ligt een deel van de toekomst van onze leerlineven gemakkelijk is, weten we maar al te best. Wat gen. 5


SINT-AUGUSTINUSINSTITUUT BREE Nieuw logo SAB heeft een nieuw logo! Het oude logo dateerde van de jaren ‟80 en kon de vergelijking met hedendaagse logo‟s niet langer doorstaan. Wij hebben bewust gekozen om „SAB‟ centraal te plaatsen. Leerlingen en personeel gebruiken al jaren SAB in de schoolkrant „SABsoluut‟, het festival SABstock en ga zo maar door. De naam Sint-Augustinusinstituut Bree verdwijnt niet, maar krijgt voortaan een plaatsje in de contactgegevens. SAB trekt resoluut de kaart van kleur. Groen mocht hierbij zeker niet ontbreken. De school investeert al vele jaren in ecologische projecten zoals recent de 304 zonnepanelen of de vervanging van 800 TL-lampen door nieuwe, energiezuinige exemplaren. De drie concentrische cirkels verwijzen naar onze drie onderwijsvormen ASO, BSO en TSO. Met een beetje verbeelding zie je een diafragma, als symbool voor de focus op onze leerlingen. SAB wil vernieuwend onderwijs aanbieden, in een modern kader. Dit belangrijk element uit de missie mocht best een plaats krijgen in het logo, vandaar de keuze voor „vorming met visie‟ als baseline.

komstige onderwijshervormingen. Het mag niet verwonderen dat de economisten – na hun Engelse presentatie van enkele ondernemende projecten (waarbij natuurlijk hun recente ‘prijzen’ niet mochten ontbreken) – hier wel wat kritische kanttekeningen bij plaatsten. Minister Pascal Smet drukte na afloop zijn appreciatie uit voor het zinvolle debat in de beide klassen. 5 M&M test zelfgemaakte PDA-fietsroute uit Na maanden voorbereiding in de lessen was het eindelijk zo ver. Met de fiets en natuurlijk het PDA-toestel bij de hand vertrokken de leerlingen van 5 Management & marketing donderdagmorgen op pad om hun eigen toeristische fietsroute uit te testen. De bedoeling van dit project is bezoekers van Bree via PDA informatie mee te geven over de bezienswaardigheden die ze tegenkomen tijdens hun fietstocht. Er werden enkele praktische problemen ondervonden bij het gebruik van de PDA‟s, maar het is een uitdaging om hier oplossingen voor te vinden. Nu de leerlingen de route zelf aan den lijve ervaren hebben, kunnen ze aan de slag om promotiemateriaal te ontwikkelen voor deze leuke en afwisselende fietsroute!

Ministerieel bezoek van Pascal Smet Je stuurt niet iedere dag een brief naar een minister. Zou die tijd vrij maken om te debatteren met ons? Hebben wij, leerlingen van SAB, daar wel „iets te vertellen‟? Maar waarom geen gezonde ambitie tonen, het erop wagen, zeker na de nodige ruggensteun van de directie? Het was dan ook een grote eer dat de minister van Onderwijs het gesprek wilde aangaan met de twee ondernemende klassen: 6 Humane wetenschappen en 5 Economie-moderne talen/ Economie-wiskunde. Vooreerst hadden de laatstejaars binnen hun project Waalse politieke partijen hun visie in het Frans ontwikkeld om de tweede landstaal binnen het onderwijs „beter te beschmen‟. Pascal Smet ontweek de confrontatie niet. Integendeel, hij gaf een krachtig politiek wederwoord, in die zin dat hij met gloed al (een stukje van) zijn toekomstige taalnota verdedigde. Een andere beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs kwam ter sprake bij de vijfdejaars, namelijk de toe-

Topprestatie SAB Professional Cycling Team Donderdag 2 juni om 6.00 uur vertrokken de renners van SAB met ingevette en onthaarde benen aan de school, klaar voor hun tocht naar de zee, klaar om 218 km heen en weer te schuiven op een zadel. Om 19.11 uur was het zover: rechtsaf draaien, een pittige helling en daar stonden we dan op de zeedijk in Blankenberge. 218 km tegen een mooi gemiddelde van 23.5 km/u. Proficiat!

Allereerste editie slothappening ethische B@Sjes levert recordbedrag van 4 186 euro op De bedrijvigheid van onze ethische B@S-jes is dit schooljaar bij niemand onopgemerkt gebleven. Er werden massa‟s ethische producten van de wereldwinkel en zelfgemaakte producten verkocht. Men zocht ijverig naar geschikte verkooplocaties en verkoopmomenten. Heel wat B@S-jes gingen nog een stap verder en draaiden een dag mee bij het zelf gekozen goede doel, organiseerden een lessenmarathon of gaven heuse infosessies met activiteiten in lagere scholen. De economieklas had dit jaar dan ook veel weg van een gonzende bijenkorf. Het resultaat mag er wezen, maar liefst 4 186 euro werd bijeengehaald voor de verschillende goede doelen van de B@S-jes, een resultaat waar we allemaal fier op zijn!

6


MIDDENSCHOOL H. HARTINSTITUUT BREE Solidariteitsactie.

namen aan een ervaringsdag en zo praktische informatie omtrent de richtingen Verzorging-Voeding en Kantoor konden opsteken.

Met als doel aan ieder kind van het weeshuis in Haïti een fiets te verschaffen, organiseerde de pastorale groep een fietstocht van een 30tal kilometer waaraan alle leerlingen en teamleden deelnamen. Met de hulp van de leden van de ouderraad, ex-collega‟s, leden van bevriende wielerclubs en andere sportievelingen werd de organisatie van 8 april deskundig voorbereid. De organisatie verliep vlekkeloos en leverde een recordopbrengst van meer dan 6 000 euro op, waarmee de doelstelling ruim gehaald werd. De heer Vandueren heeft inmiddels laten weten dat 32 fietsen per container naar hun gebruikers onderweg zijn. Dank aan alle medewerkers voor zoveel solidariteit!

Studiereis Xanten. Naar jaarlijkse traditie trokken de leerlingen Latijn van 2A op 6 april naar Xanten. Ze maakten er een boeiende tocht door de tijd van de Romeinen, de Kelten en de Germanen. In het Römermuseum en in het Archeologisch Park trokken de leerlingen onder begeleiding van gidsen op ontdekkingstocht en leerden op deze wijze tal van wetenswaardigheden over het destijds leven van alledag. Uit de evaluatie van de leerlingen maakten wij op dat de dag “leuk, leerrijk en onvergetelijk” was. Op vrijdag 20 mei waren al onze tweedejaars heel vroeg uit de veren want de jaarlijkse uitstap naar Parijs was eindelijk daar. Ondanks de lange busreis, de vele wachttijden en de drukte van de wereldstad waren de evaluaties van de leerlingen bijzonder positief. De beklimming van de Eiffeltoren, het Louvre, Montmartre, … waren toppers!

Taaluitwisseling Leuze. Eind april gingen 29 leerlingen van het tweede jaar samen met hun begeleiders, mevrouw Paesen en mevrouw Schurmans, een weekje op tegenbezoek in onze Waalse partnerschool, het Centre Éducatif Saint-Pierre in Leuze. Onze leerlingen ruilden hun thuis in voor een weekje in het gezin van hun partner. Studenten van de lerarenopleiding werkten mee en begeleidden tal van workshops. Eerder werkten ook 11 studenten van de hogeschool KHLim mee aan de organisatie van de uitwisseling in Bree. Een steun voor de leraren en een unieke ervaring voor de studenten. Win-win dus!

Dag van de Middenschool/CreActieve Dag. Vrijdag 20 mei konden leerlingen en leraren hun creativiteit weer de volle loop laten tijdens de CreActieve Dag. Gevarieerde workshops werden met hulp van kunstenaars uitgebouwd. De Dynamo2 -beurs was goed besteed. Diverse creaties sieren momenteel menige hoek in het gebouw van de school als getuigen van deze geslaagde dag.

Op 5 april gingen de leerlingen van 1A op geografische excursie. Ze trokken naar Genk en Hasselt voor een studie van bewoning en bebouwing. Zij bezochten een Turkse moskee, een Oekraïense kerk en gekaderd binnen een vakoverschrijdende samenwerking met PO werd ook het Modemuseum in Hasselt aangedaan. De leerlingen van 2A combineerden een excursie binnen aardrijkskunde met de Wetenschapscarrousel. Een halve dag stond in het teken van de thema‟s: landbouw, industrie en toerisme. Zo werd onder meer de boerderij “Het Hilkenshof” bezocht. Nadien werden de industrieterreinen Vostert en Kanaal Noord en Zuid aangedaan. Vakantiepark Erperheide was de uitvalsbasis voor een studie van de toeristische dimensie. Op school zelf vond ondertussen een heuse wetenschapscarrousel plaats, opgezet door de studenten en docenten van de KHLim. Op een interactieve wijze konden de leerlingen kennismaken met wetmatigheden uit fysica en scheikunde. 1B bracht ondertussen een gesmaakt bezoek aan het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek en de leerlingen van 2B staken de handen uit de mouwen in het Heempark in Genk.

Bangladesh. Tijdens de paasvakantie maakte meneer Delbroek deel uit van een Vlaamse delegatie die samen met de Damiaanstichting een bezoek bracht aan Bangladesh. Een beklijvende ervaring, zoals de foto‟s op onze website getuigen.

“A kind of magic”. De leerlingen van 1A van de optie Muzisch Atelier brachten met bravoure in de Breughelzaal drie opvoeringen van hun musical, waaraan zij flink wat uren voorbereiding besteed hadden. Het resultaat mocht er dan ook zijn: welhaast professionele kwaliteit van zang en dans en een staande ovatie van het publiek. Mevrouw Drijkoningen en mevrouw Haels waren terecht fier op hun pupillen!

Op 3 mei bezochten de leerlingen van het BVL onze zuster(s)school Sint-Augustinusinstituut waar zij deel7


BIOTECHNICUM BOCHOLT Een nieuwe studierichting vanaf 1 september 2011 Vanaf 1 september 2011 biedt onze school een nieuwe studierichting aan: “Derde graad TSO Natuur- en groentechnische wetenschappen”.

activiteiten stonden op het programma: een bezoek aan het containerpark, het wel en wee van de imker, een bezoek aan een kruidentuin, een spelletje bezemgolf, verschillende themalesjes en een film zijn slechts enkele voorbeelden van deze druk gevulde projectweek. De leerlingen van BVL sloten de week af met een stevige fietstocht en genoten achteraf van een lekker ijsje.

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?  Deze studierichting is gericht op leerlingen met een ruime interesse voor de natuur. Zij leidt op tot tewerkstelling in groen-, landschaps- of natuurbeheer.  Inhoudelijk verwerven de leerlingen kennis van fauna en flora, ecologie en landschap ter ondersteuning van de competenties die ze zullen verwerven.  Zij hebben een ruime kennis van wilde fauna en flora. De leerlingen leren beheersmaatregelen uitvoeren om de natuurwaarde of biodiversiteit te verhogen en begrijpen de noodzaak ervan.  Ook verwerven ze competenties m.b.t. het uitvoeren van werkzaamheden in functie van de inrichting, het beheer en onderhoud van een groter domein of parkgebied.

De leerlingen van 1B op projectweek: „Op reis‟ Tijdens de week van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei 2011 namen onze leerlingen van 1B deel aan hun projectweek. Deze projectweek stond volledig in het teken van „op reis‟. De leerlingen voerden verschillende leuke activiteiten uit, waaronder een bezoek aan „Itek‟. Deze projectweek werd afgesloten met een stevige fietstocht. Studiereis aardrijkskunde voor de eerstejaars Op maandag 2 mei 2011 trokken de leerlingen van het eerste jaar met de bus op pad. Tijdens een excursie in en rond Bocholt en Bree, maakten de leerlingen kennis met tal van begrippen binnen het vak aardrijkskunde. Een blitsbezoek aan het industriepark „Goolder‟, een tocht langs „Kanaal Noord‟, een tripje rond de kerk van Tongerlo, een wandeling doorheen de stad Bree en een bezoek aan de Boneput stonden op het programma. De zon maakte er alvast een geslaagde dag van en onze leerlingen zorgden voor een passende en ontspannen sfeer tijdens het uitje.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor deze studierichting? Deze studierichting kan gevolgd worden door alle leerlingen die in de 2de graad (ASO of TSO) geslaagd zijn. Aangezien deze richting start in de derde graad is er geen voorkennis vereist. Uiteraard is een ruime interesse voor de natuur een must.

Creatief omspringen met wiskunde? Het kan! De leerlingen van 1G2 hebben wiskundespellen gemaakt. Per twee maakten de leerlingen memoryspellen, een ganzenbord, een voetbalspel, een doolhof, tiktak bom … Enthousiast werd heel hard gewerkt tijdens de les maar ook thuis. Creatief bezig zijn met wiskunde was zeer verrijkend. De leerlingen kregen ook een punt op hun werken. Tijdens deze laatste periode van het schooljaar is creativiteit en samenwerken een aandachtspunt op het attituderapport.

Meisjesvoetbalploeg Vlaams kampioen Op woensdag 25 mei 2011 werd de meisjesvoetbalploeg van Biotechnicum Vlaams kampioen. In een spannende wedstrijd tegen MASK Kapellen wisten onze Bocholtse meisjes één keer de bal in de netten te krijgen. Een dikke proficiat voor deze prachtige prestatie! Projectweek BVL Tijdens de week van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei 2011 werden de leerlingen van BVL getrakteerd op een leuke projectweek. Het thema van de projectweek was: „natuur & milieu”. Verschillende

8


MIDDENSCHOOL MEEUWEN Project sport - 1B en BVL In de week van 9 mei stond voor de leerlingen van 1B en BVL alles in het teken van het project Sport. Naast de gewone lessen, waarin de nadruk lag op gezond leven, maakten de leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten. Op maandag mochten ze zich uitleven tijdens een initiatie kickboksen en Jiu Jitsu. Onder het goedkeurend oog van de instructeur werden allerlei technieken en grepen op elkaar ingeoefend. In de namiddag werden de spieren losgemaakt in de aquadroom van Maaseik. Op woensdag zoefden de leerlingen op ski‟s de helling af in Snow Valley, gelukkig zonder gebroken ledematen achteraf. De projectweek werd afgesloten met een complete training in de fitness. Tijdens het squashen en de spinning werd heel wat zweet gelaten. Tenslotte daagden de leerlingen elkaar uit met allerlei sporten op de Wii. De sportieve week was dus meer dan geslaagd!

Dag van de Middenschool Naar jaarlijkse gewoonte stond de “Dag van de Middenschool” volledig in het teken van onze leerlingen. De dag werd goed ingezet met een stevig ontbijt in ‟t Heem. Iedereen kon naar hartenlust smullen van het overvloedige buffet. Vervolgens ging het in colonne naar de sporthal van Meeuwen, waar een aantal stevige sportwedstrijden op het menu stonden. De meisjes beten de spits af met een partijtje handbal tegen de vrouwelijke leraren. Ondanks hevig weerwerk moesten de juffen toch het onderspit delven. Daarna werden twee voetbalteams, samengesteld uit leerlingen van alle klassen, het veld op gestuurd voor een onderling duel. Iedereen kon tevreden zijn met het billijk gelijkspel dat ze behaalden. Achteraf mochten de mannelijke leraren hun (beperkte) kunstjes tonen tegen een sterrenteam van leerlingen. Blijkbaar hadden de jongens ‟s morgens net niet genoeg boterhammen gegeten, waardoor ze nipt onderuit gingen tegen de leraren. ‟s Middags werd iedereen getrakteerd op overheerlijke frieten. Nadat de magen goed gevuld waren, ging elke klas in duel tijdens een spannend dorpsspel. Klas 1A3 was het snelst én het slimst en ging verdiend met de eerste prijs lopen. Ondanks het slechte weer werd het een superleuke dag!

Dag van de preventie Tijdens de “Dag van de preventie” trachten we de leerlingen bewust te maken van de gevaren van alcohol- en druggebruik. Met de hulp van het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) werden er op 30 mei workshops gegeven over hoe de juiste keuzes te maken. Daarnaast werd er in groep gesproken over alcohol- en druggebruik bij jongeren en konden de leerlingen een video bekijken over “coma-zuipen”. We sloten de zonovergoten dag af met een zelfgemaakte, alcoholvrije cocktail.

9


INSTITUUT AGNETENDAL PEER Born in Africa: collega Nele Schroyen voor de klas in Plettenberg Bay Onze collega Nele Schroyen, leraar Nederlands en Engels, heeft de klaslokalen van Instituut Agnetendal voor een tijdje ingeruild voor die van Plettenberg Bay in Zuid-Afrika. Daar is ze aan de slag als vrijwilliger voor het project „Born in Africa‟. „Born in Africa‟ is een Belgische organisatie die kansarme kinderen uit Afrika een betere toekomst wil bezorgen. Veel van de kinderen daar komen immers uit erg arme wijken en goed onderwijs is zowat hun enige kans om van hun leven echt iets te maken. De collega‟s en directie van Instituut Agnetendal vinden het super wat Nele doet: ze steunen haar dan ook niet alleen moreel, maar ook financieel. Dat deden ze voor de paasvakantie door een hele week lang tal van activiteiten te organiseren om zo wat geld in het laatje te krijgen. Leraren An Hendriks en Bart Vliegen vertellen: “We organiseerden een beetje onze eigen Music for Life, met als goed doel „Born in Africa‟. En omdat we daar iemand hebben die in de organisatie zit, zijn we zeker dat het geld goed terechtkomt.” En dus stond Agnetendal een hele week lang in het teken van „Born in Africa‟. “Door centjes in te zamelen, konden de leerlingen hun leerkrachten een liedje laten zingen”, vervolgen An en Bart. “Collega Peter van Limpt liet zich voor het goede doel de baard afdoen, leerlingen konden een serenade van meneer Reyskens kopen, leraren deden de strijk van de leerlingen en de juffen van de eerste graad gaven een dansperformance.” De acties brachten 1 200 euro op, die zal besteed worden aan een nieuw project voor naschoolse begeleiding.

Milieu(beheer) Instituut Agnetendal denkt aan het milieu. De leerlingen van de milieuwerkgroep hebben een bloemenmuur en een bessenhaag aangeplant. De leerlingen van het 5de jaar hebben beheerswerken uitgevoerd in de vallei van de A-beek en de Mullemerbemden.

Leerlingentoneel Instituut Agnetendal staat al jaren bekend als culturele school. Zo krijgen de leerlingen o.a. jaarlijks de kans om hun acteer- en zangtalenten te laten zien. Dit jaar voerden de leerlingen van de 1 ste graad de musical „Dat Spoort‟ op, de leerlingen van de 2de/3de graad verdiepten zich in een bewerking van Don Quichote, namelijk „Donna Quichotta‟.

Groen licht voor nieuwe scholencampus Op 1 maart 2011 werd groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe scholencampus op de site Panhoven, naast het huidige collegegebouw. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werkzaamheden starten in december 2013 en zullen de middelbare school Instituut Agnetendal, de Vrije Basisschool en het Internaat Agnetendal de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen in het najaar van 2015. In samenwerking met de Stad Peer zal op de nieuwe campus ook ongeveer 3 600 m2 sportaccommodatie gebouwd worden. Die sportruimtes staan buiten de schooluren ter beschikking van de Peerse sportverenigingen. Door nieuwe ontwikkelingen inzake de financiering van scholenbouw wordt op dit ogenblik onderzocht of ook de eerste graad, thans in het collegegebouw gehuisvest, mee opgenomen kan worden in het nieuwbouwproject. Dit heeft uiteraard een ernstige impact, zodat we hiervoor niet over één nacht ijs willen gaan. Een gevolg hiervan zou immers zijn dat een groot deel van het collegegebouw geen onderwijsfunctie meer zou hebben en dus een andere bestemming zou moeten krijgen. Het is wel de bedoeling het vooraanzicht van het college zeker te behouden als baken in het landschap. Het voorcontract voor de nieuwe scholencampus werd tijdens een persconferentie ondertekend op 1 maart 2011.

10

Schooljaar 2010-2011 – nieuwsbrief 2  

Schooljaar 2010-2011 – nieuwsbrief 2

Schooljaar 2010-2011 – nieuwsbrief 2  

Schooljaar 2010-2011 – nieuwsbrief 2

Advertisement