Page 1

1


คณะผูจัดทำ นางสาว นาย นาย นาย นาย นาย นางสาว

ศิริกอย ชุตาทวีสวัสดิ์ สุเมธ ทานเจริญ ภาคภูมิ นทีแสนประเสริฐ ธนิน ทวีอรรคเดช สิรพัชร พรอมพงษ พูนศักดิ์ นามทอง ธรรมพร สูจิวัฒนารัตน

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา ออกแบบภาพประกอบ ออกแบบกราฟฟก ขอมูลดานวิถีชีวิต ขอมูลโรคหนอนพยาธิ บทนิทาน

ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

1


คำนำ หนังสือเลมนี้เปนผลงานจากการศึกษาโครงการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่กอใหเกิด การติดโรคหนอนพยาธิของเด็กชาวไทยภูเขาเผาปกากะญอ เพื่อใชในการออกแบบสื่อหนังสือภาพประกอบ และสื่อ motion graphic เพื่อใหความรู เรื่องการปองกันโรคหนอนพยาธิในเด็กโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวโรคหนอนพยาธิที่พบในพื้นที่อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และใหเด็กตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยง ที่กอใหเกิดโรคหนอนพยาธิตลอดจนอันตราย ที่จะตามมา หลังจากเปนโรคหนอนพยาธิ โดยจัดทำในรูปแบบของ หนังสือนิทานที่มีเนื้อหาและภาพใกลเคียงกับสภาพแวดลอมและ วิถีชีวิตของคนในชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่ อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม คณะผูจัดทำหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปน ประโยชนอยางยิ่งตอผูที่ไดศึกษา คณะผูจัดทำ

1


7 5 5 2 È. ¾. ¸ ì ¹ ¾ Ñ Ç¹Ñ È¡Ø Ã·ì èÕ 21 ¡ÁØ ÀÒ ¡¢Í ¾ÂÒ¸ÔààÊéÁÒé

1

1

¾ÂÒ¸Ô»Ò

¾ÂÒ¸ÔäÊéà´×͹


จอนิ เเละ เนาะกา เปนพี่นองกัน เรียนชั้น ป. 3 วันนี้ ครูเกง สอนวิชาสุขศิึกษา เรื่อง โรคหนอนพยาธิ

2

1


1

3


พักเที่ยง จอนิ เนาะกา เเละ เพื่อนๆ ออกไปวิ่งเลน กันอยาง สนุกสนาน

4

1


1

5


หลังจากนั้น ครูเกงก็มาตามเด็กๆ ใหไปลางมือกอนกินขาว จอนิหลบ ครูเกง เพราะไมชอบ ลางมือ

6

1


หลังเลิกเรียน จอนิ เเละ เนาะกา เลนดิน ระหวางทางกลับบาน

1

7


8

1


1

9


พวกเขาเลนกันจนเหนื่อย จอนิวิ่ง ไปกินน้ำในลำหวย เนาะกาจึงเตือนวา “ จอนิ ครูหามกินน้ำ ที่ยังไมไดตมนะ ” จอนิตอบวา “ ไมเปนไร ฉันกิน มาตั้งแตเด็กแลว ”

10

1


1

11


จอนิ เเละ เนาะกา กลับมาถึงบาน แมบอก ใหทั้งสองคน ขึ้นบานไป กินขาว

12

1


1

13


จอนิ รีบขึ้นบาน ไปกินขาว ทันที เเต เนาะกา เดินไปลางมือ กอนกินขาว

14

1


1

15


ระหวางกินขาว จอนิ ปวดขี้ อยางหนัก

16

1


1

17


จอนิ จึงรีบ วิ่งไป ขี้ที่พุมไม ในปาหลังบาน

18

1


1

19


หลายวันผานไป จอนิ ปวดทองอยางหนัก ไมรูวาเปนอะไร จึงไปบอกเเม

20

1


1

21


แม จึงขอให ครูเกง พาจอนิ ไป หาหมอที่ รพ.สงเสริมสุขภาพประจำตำบล

รพ. สงเสริมสุขภาพประจำตำบล

22

1


หมอ ตรวจอาการ จอนิ แลวพบวา จอนิเปนโรคหนอนพยาธิ จึงให จอนิ กินยาถายพยาธิ เพื่อนำไปตรวจ

1

23


หองตรวจ

24

1


µÃǨâä

1

25


หมอ ตรวจออกมาวา จอนิเปน โรคหนอนพยาธิ จึงบอกกับ จอนิ ใหรักษาความสะอาด

26

1


1

27


เพราะ จอนิ ไมลางมือกอน กินขาว กินน้ำที่ ไมตม ไมใสรองเทา เเละ ไมขี้ในสวม จอนิเลยเปน โรคหนอนพยาธิ ครูเกงจึงเตือน จอนิไมใหทำอีก เเละใหจอนิสอน เพื่อนๆ ดวย

28

1


จอนิ ไมอยากเปน โรคหนอนพยาธิ จึงทำตามที่ ครูเกง เเละ หมอ บอก โดยมี เนาะกา บอกอยูเสมอ เพียงเเค ลางมือกอนกินขาว ดื่มน้ำที่ตม ใสรองเทา เเละ ขี้ในสวม เทานี้ก็จะไมเปน โรคหนอนพยาธิเเลว

1

29


30

1


พยาธิ ?

พยาธิ คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในรางกายมนุษย และ สัตว คอยแยงอาหาร หรือ ดูดเลือด มักจะทำใหเกิดอันตราย ตอคน เเละ สัตว ในอวัยวะตางๆของรางกาย พยาธิมีหลายชนิด เราสามารถพบ ระยะตางๆ ของพยาธิที่อยูในธรรมชาติ อันเหมาะสมตอการเจริญเติบโต เชน ในดิน พุมหญา ในน้ำ ในเนื้อสัตวตางๆ ทั้งสัตวบก สัตวน้ำ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชผักตางๆ น้ำดื่ม และในแมลงพาหะนำโรคหลายชนิด

พยาธิไสเดือน

1

31

พยาธิเเสมา

พยาธิปากขอ


พยาธิแสมา

พยาธิไสเดือน

มีลักษณะหัวเรียวเล็กปลายแหลมคลายปากแส ติดตอ - การกินอาหารที่ปนเปอนไขพยาธิเขาไป อาการ - ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย

เปนพยาธิตัวกลมที่มีขนาดใหญที่สุด ติดตอ - การกินอาหารที่มีไขพยาธิปนเปอน อาการ - ไอ เหนื่อย อาเจียน ปวดทอง

พยาธิปากขอ

พยาธิเสนปากขอ มีลักษณะลำตัวเรียวเล็ก ปากมีเขี้ยวไวเกาะผิวหนัง ติดตอ - การไชเขาเทาเกิดจากการไมสวมรองเทา อาการ - มีอาการคันตรงนิ้วเทา เปนรอยนูนแดงขึ้นบนเทา

32

1

Final book nithan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you