Page 1

PORTFOLIO PORTFOLIO Saar Alliet


INDEX

Index Intro Bachelor Master

Onderzoek Andere


INTRO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOO OOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOO OOOO OOOOO OOOO OOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Dit portfolio geeft een beeld van mezelf, Saar Alliet, en van mijn ontwerpen studies aan Sint-Lucas Gent. OOOOO OOOtijdens OOO OOOmijn OOOOO OO OOarchitectuur OO OOOO OOOOOOOOO OOOOOOOO

OOOOOOO OOO OOOOOO OO OOOOOOO OOOOOOOOOO HOOOOO OOO OO

Reeds bijOOOOOOOOOOO het begin is erOOOOO in mijnOOontwerpen aandacht besteed OO OOOvan OOO OOOOO’O OOOOOO OOOOO OO aan natuurlijke en sociale elementen. Hierna kan je ze terugvinden OOOOOO OOOO OOOOO’O OOOOOO OOO OOOOOOO OOOOOO OOOO onder thema’s lucht, water groen. OOO DezeOO thema’s worden per OOOOOOdeOO OOOOOOOOO OO OOenOOOOOOO OOOOOOO HOO OOO ontwerp verder uitgelegd en aangeduid op de zijkant van de paOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOO OOOOOO OOO OO OOOOOOOOOOO OOO OO gina. Het sociale aspect zit zowel verweven in de ontwerpen als in OOOO OOO OOOOOOOOOOOO de onderzoeken die ik deed als keuzevakken.


BACHELOR


De opdracht musicmccsc bestond met de beperkingen van Bij cc cpccccccFrozen Fcczccmind, miccc Frozen Fcczcc music mccerin cc ccpcccicgcc vcc c cccccc ccceen gcvcciccccc ccmpcsitic gccccëccc wccccc ic in cccccccccc twee balken gevarieerde compositie gecreëerd worden de oude industriecccc.Dok-Noord, Gent, die moest dienen als generatiewoning. zone Bij mijn mijc ontwerp cccwccp werden wcccccde cwcc Bij tweevccumcs volumescp opcccccc elkaar gcccgc gelegd,wccccij waarbij ccc het bovenste ccvccscc gcfccgmccccccc wccc cc vccscccvcc vccgccs ccc gccf. cc gccccc gefragmenteerd werd en verschoven volgens een sinusgolf. De groene delen op ccccc cp cc scccmc’s ccvcttcc cc cccicc wccccccccccc pcc gczic. ccic de schema’s bevatten de kleine wooneenheden per gezin. Drie daarvan werden ccccvcc wccccc uigcwcccc ccc ccc scucic vccc ccc jccg ccppccc ccc gczc uitgewerkt tot een voor jong koppel, voor vier pericswccicg vccc vicc studio pccscccc cc een ccc cccicc wccicg een vcccgezinswoing ccc cuccc ccppcc sonen en een kleine woning voor een ouder koppel (rolstoeltoegankelijk). Deze (cccscccccccgcccccijc). cczc ccccc ccvcttcc cc scccpvcccccccccc ccc sccic delen bevatten de slaapvertrekken, een sanitair blok en een kleine zithoek. Ze hebccicc cccc cc ccc cccicc ziccccc. Zc cccccc ccc gcsccccc gcvcc mcc ccc icc ben een gesloten met een industriële straatkant toe en een open cuscciëcc cccc ccccgevel cc sccccccccc ccc cc ccclook cpccnaar gcvccdecccc cc ccc wcccc. Hcc cicmc cc cccmpccficccc cccpcdecccccc ccc ccccloop ic ccc gcsccccc gevel naar vcc het water. Het ritme van raamprofielen door in het gesloten gccccccc.om een geheel te vormen. gedeelte Ic cc In de cccccscc onderste cccc balk cwcmcc kwamencc degcmcccscccppccijcc gemeenschappelijkeccccc delenccs alsccdeccucccc keuken, een eetccc ccccuimccc ccc gcccccc ziccuimcc cc ccc ccccicg. cc muuc cc werd geruimte, een grote zitruimte en een hellend vlak. De muur van de vcc dokken cccccc wccc gccccccccijc cpcc gcwcccc zcccc cc gcmcccscccppccijcc deeltelijk opengewerkt zodat de gemeenschappelijke buitenruimtes zicht bieden cuiccccuimccs ziccc cicccc cp ccc wcccc cc cccc ccg ccc gccccgcc cccccc op watericencc toch eenccvcczccc. geborgen karakter hebben in de oude vccmcc havenzone. ccc het cccccc cucc cczc ccic wccccccccccc

Frozen mind, Frozen mind, Frozen music Frozen music ccccccccccccccc Tuin Sint-Lucas, Gent ccccccccccc 2e bachelor

scmcc mcc ccc cccccscc vccumc ccc gcccccticwccicg.


De studio’s hebben een vrij plan zodat de vorm

Ieeeeeeee eeedee Ieeeeeeee eeedee Interieur studioeeedeee studenteeedeee

Ieeeeeeee gemeeeeeeeppeeejk Ieeeeeeee gemeeeeeeeppeeejk zeee zaalzeee Interieur gemeenschappelijke

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee

Zeeeeeee veeeee eee eeeeeegebeew Zeeee veeeee eeeeeegebeew Zicht vanuit het schoolgebouw

Myspace

Zeeeede veeeee de eeee Zeeee veeeee eeee Zicht vanuit de tuin

De eeedee’e eee veej peee De eeedee’e eebbee eebbee eee veej peee zedee dezedee veemde veem van het ontwerp tot in het interieur voelbaar is. eee eeeweep eeeeeeeeeeee ee eee eeeeeeeee vee eee vee eeeweep eee ee eee veeebeeeveeebeee Alle kasten, de badkamer enee de de keuken zitten daarAeee keeeee, de bedkemee ee de keekee ee. Aeee ee. keeeee, de bedkemee keekee om in het houten volume verwerkt. De studio’s zettee deeeem ee eee veeeme eeeeee veeeme veeweeke. zettee deeeem ee eee eeeeee veeweeke. en de daktuin errond zijn enkel toegankelijk voor De eeedee’e ee de dekeeee eeeeed zeje eekee eeee De eeedee’e ee de dekeeee eeeeed zeje eekee eeee de bewoner enveee de conciërge. Deeeeeeëege. conciërgewoning geekeeejk de beweeeee ee de eeeeeëege. geekeeejk veee de beweeeee ee de wat hetzeeoostelijke deel voor de Deafgezonderd eeeeeëegeweeeeg eeeemeee eeeeeeeee De zit eeeeeëegeweeeeg zeeopeeeemeee eeeeeeeee eee depeeveey. eedege peeveey. veee de veedege nodige privacy.

Myspace ce Myspa eeeeeeeeGent eeeeeeeeeeee Tuin Sint-Lucas, e eeeeeeeeee 2e bachelor

Bij ‘Myspace’ werd gevraagd om een aantal stu-

Deze em eee eeeeee Deze epdeeeee beeeeedbeeeeed eeeee emeeeee eeede eeeeee dio’s voor epdeeeee Eramsusstudenten in abdijtuin van eeedee’e veee Eeeemeeeeedeeeee ee de eeedee’e veee Eeeemeeeeedeeeee ee de ebdejeeee Sint-Lucas Gent te voorzien. Omdat dezeebdejeeee tuin veel vee eeeeeeeeee ee veeezeee. Omdee deze vee eeeeeeeeee eeee ee eeee veeezeee. Omdee deze gebruikt wordt, wilde ik de kwaliteiten ervan - het veee gebeeeke weede ek de kweeeeeeeee eeee veeeeeee gebeeeke weede weede ek weede de kweeeeeeeee rustige karakter en het vele groen - geeee behouden. Er eevee, eee keeekeee eeetige keeekeee ee eee veee geeee eevee, eee eeetige ee eee veee werd gekozen voor een heuvellandschap dat overbeeeedee weed gekezee eee eeeveeeeede beeeedee weed gekezee veee eeeveee eeeveeeeede gaatdeee van de dedeee tuinee ineeeee de daken vandeeeeepee deevee woningen. De eeeep de eeee ee eeeee eeeep eeee deeeeepee de evee de functies komen op bejkemeede niveau -1 enfeeee ook de de weeeegee. dekee vee de weeeegee. De de bijkomende dekee vee De bejkemeede feeee werd het maaiveld aangepast. Door deeee betiee kemee ep e1 eeveee e1 eeee ee eek eeee tieehier kemee ep eeveee ee eek weed eeeweed meeeveed de bepeekee eeegee meeeveed eeegepeee. Deeekan deDeee bepeekee eeegeetoch perkte totale eeegepeee. hoogte de zuiderzon nog kee de zeedeezee eeee eeg gemekkeeejk keegemakkelijk de zeedeezee gemekkeeejk eee ee eee ee toteeee in deeeg tuin doordringen. de eeee deeedeeegee. de eeee deeedeeegee.

De gemeeeeeeeppeeejke eeemee eedeeeee ee De De gemeeeeeeeppeeejke eeemee eedeeeee ee is voor gemeenschappelijke ruimte onderaan veee eeee eeedeeeee beeekbeee ee bevee eee veee eeee eeedeeeee beeekbeee ee bevee eee alle studenten bruikbaar en bevat een refter met eefteekeekeee mee keekeee ee eeeeeeeeee eeftee mee ee eeeeeeeeee eeemeee.eeemeee. keukens en technische ruimtes. Door de uileendiDeee de eeeeeeedeeeee veee weekmeeeeeeee Deee de eeeeeeedeeeee veee weekmeeeeeeee enst eeeee voor werkmateriaal naast de eeee conciërgewoning de eeeeeëegeweeeeg eeeee de eeeeeëegeweeeeg keeeee keeeee eekeeee eek kunnen hier ook groepwerken doorgaan. De stugeeepeweekee deeegeee. De eeedeeeee geeepeweekee deeegeee. De eeedeeeee keeeee keeeee denten kunnen er ook ontspannen bij de eek eeeepeeeee de beejeettefeee ef ee eek eeeeeepeeeee bej de bej beejeettefeee ef biljarttafelsge of de gewoon de De extra desk hiergeweee ee dein zeeeeek. exeee deek eeeebej ge geweee ee zeeeeek. Dezithoek. exeeeDedeek eeeebej bij veee zorgt de info overfeevee, Gent, feevee, fuiven, zeege veee de nodige eedege eefe evee eeee, zeege devoor eedege eefe evee eeee, week,... week,... werk,...


Bij deze opdracht werd een verbouwing van het UCO-gebouw in Gent gevraagd van kantoorruimtes naar woningen. Als concept werddddd het ddd typische beeld vdd van ddd hetdCOddddddd kader rond id hetdddd gebouw herhaald en verschaald. De dij ddzd dpdddddd vddddddidd ddvddddd vdd kddddddd groene kaders zijn open en vormen een wandeling in daktuinen en terrassen. De beweging die ze ddimdds dddd dddidddd. verbeelden reikt naar de drie torens van Gent. Hierdoor wordt het UCO-gebouw de vierde moderne Ads dddddpd dddd ddd dypisddd ddddd vdd ddd kdddd dddd ddd dddddd dddddddd dd vddd variant. sdddddd. Dd dddddd kdddds zijd dpdd dd vddmdd ddd ddddddidd id ddkddiddd dd dddddssdd. Dd

Hart Hart voor voor hard hard UCO-gebouw, Gent dddddddddddddddd ddddddddddd 2e bachelor

dddddidd did zd vddddddddd ddikd dddd dd ddid ddddds vdd dddd dddddddd ddd dCOddddddd

dd een vidddd mddddddopdracht vddiddd ddddd. Bij technische in het 1e master werd dit ontwerp opnieuw bekeken samen met Karita Blaton en Jana Zavodna. Door de samenwerking met een Erasmusstudente werd dit in het Engels dij ddd dddddisddd dpdddddd idopdracht 1d mdsddd ddddherwerkt did ddddddp dpdiddd ddkdkdd mdd structurele, gepresenteerd. De bestaande moest worden met de nodigesdmdd technische, Kddidd dddddd dd Jddd Zdvdddd. Dddd dd sdmdddddkidd mdd ddd Eddsmdssddddddd dddd did bouwfysische regels en de brand- en veiligheidsnormen in acht genomene. Daarbij bleek dat om het id ddd Edddds ddpddsddddddd. Dd ddsdddddd dpdddddd mddsd ddddddkd dddddd mdd dd dddidd huidige ontwerp te behouden een verbouwing niet de meest logische keuze was zowel op vlak van dddddisdddd sddddddddddd ddddfysisddd dd ddddddddmdd id dddd ddddmdd. Dddddij ddddk ddd tijd als op het financiële Toch werd een gevonden dm ddd ddididd ddddddpen ddtechnische dddddddd vlak. ddd vddddddidd diddmogelijke dd mddsd oplossing dddisddd kddzd dds door onder andere de circulatie en de structuur wat aan te passen. zdddd dp vddk vdd tijdd ddd fiddddiëdd dd ddd dddddisddd dspddd. Tddd dddd ddd mddddijkd dpd ddssidd ddvddddd dddd ddddd dddddd dd didddddtid dd dd sdddddddd ddd ddd dd pdssdd.


Hart voor hard

1e master

dddddddddddddddd Hart ddddddddd Hart voor voor hard hard Technische ddddddddddddherwerking dddd ddddddddd UCO-gebouw, Gent

ddd mddd ddmddd dddidddd ddvddddd lidkd: lidkd: dd kldk dd dddidddd ddvddddd Metddddd dekldk klok mee, te beginnen bovenaan Opdddddddkdd iddmdddid vdd ddvdd ddddddddtid Opdddddddkdd iddmdddid dd ddddddddtid links: Tddhdiddh ddhdmdddhdmd Tddhdiddh NiddddNidddd ddddddddd ddddddddd isometrie 7 Opengewerkte dddddddd dddddd 7 dddddddd dddddd van de constructie, Technisch schema, Nieuwe doorsnede, Nddddiddddddd Nddddiddddddd 7 dragende wanden, Nooduitgangen, VerVddtiddld didddldtid Vddtiddld didddldtid Appddddmddddd ticaleAppddddmddddd circulatie, Appartementen, Open Opdd kddddd Opdd kddddd kaders, Render RdddddRddddd


ssssssssss sssss s ssssss sssss sssss sssss sss ssssss sssss ssssss sssss s sssss s ssssssssss sssss

Bridge between Bridge between Bridge between buildings ldings bui nn wee wee bet bet dge dge Bri Bri ngs ldi bui Rogierplein, Brussel sss ssssss ssssss sssssldi ngs weenn ngs ldi bet bui bet dge ssswee bui ssssss Bri dge ssssss Bri sssss sssssss sssss 3e bachelor sssss sss sss ssssss ssssss sssss ssssss sssss sngs sssss sssss ngs ldi bui ldi bui

Deze woonbrug aan het Rogierplein werd gevormd naar het beeld van een wolk. Het biedt een plek Dszs Dszs wsssbsss Dszs wsssbsss wsssbsss sss sss sst sss sssssssssss sst sssssssssss sst wssd wssd ssvssmd wssd ssvssmd ssvssmd ssss ssss sst ssss bsssd sst bsssd sst vss bsssd sss vss vss sss wssk. sss wssk. Hst wssk. bssdt Hst Hst bssdt sss bssdt sss sssk sss sssk sssk Dszs wsssbsss sss sst sssssssssss wssd ssvssmd ssss sst bsssd vss sss wssk. Hst bssdt sss sssk Dszs wsssbsss sst sssssssssss sssssssssss wssd ssvssmd ssss sst bsssd wssk. bssdt sssk Dszs wsssbsss sss sss sst sssssssssss wssd ssvssmd ssss sst bsssd vss vss sss sss wssk. Hst Hst bssdt sss sss ssskvan van rust voor de werknemers van Dexia en de gasten van het Sheratonhotel, zeker ten opzichte het vss vss vss ssst vsss ssst vsss ds vsss wsskssmsss ds wsskssmsss ds wsskssmsss vss Dsxss vss vss Dsxss ss Dsxss ds ss ssstss ds ss ssstss ds vss ssstss sst vss Ssssstsssstsss vss sst sst Ssssstsssstsss Ssssstsssstsss zskss zskss tss zskss sszsssts tss sszsssts tss sszsssts vss vss vss vssssst ssst vsss ds wsskssmsss vss Dsxss ss ds ssstss vss sst Ssssstsssstsss zskss tss sszsssts vss ds wsskssmsss Dsxss ssssstss ds ssstss sst Ssssstsssstsss zskss tss sszsssts vss vss ssstssst vsssvsss ds wsskssmsss vss vss Dsxss ss ds vss vss sst Ssssstsssstsss zskss tss sszsssts vss vss sst sst sst dsskks ss dsskks sssds ss sssds ss sssssssssss. sssds sssssssssss. sssssssssss. Dsssdst Dsssdst Dsssdst ds sssvssds ds sssvssds ds sssvssds wssdss wssdss wssdss kssssss kssssss kssjs kssssss kssjs js sss kssjs js sss stssks js sss stssks stssstsss stssks stssstsss stssstsss sstdsskks dsskks ss sssds sssssssssss. Dsssdst ds sssvssds wssdss kssssss kssjs js sss stssks stssstsss drukke en luide Rogierplein. Doordat de golvende wanden elkaar kruisen, krijg je een sterke structuur dsskks ss sssds sssssssssss. Dsssdst ds sssvssds wssdss kssssss js sss stssks stssstsss sst sst dsskks ss sssds sssssssssss. Dsssdst ds sssvssds wssdss kssssss kssjskssjs js sss stssks stssstsss mst mst vsss mst vsss vsssstis vsss vsssstis vsssstis sss sss sss sss mssss sss mssss ssssstsstsssss mssss ssssstsstsssss ssssstsstsssss wssdsssss wssdsssss wssdsssss tsssss tsssss ds tsssss ds ssbsswss. ds ssbsswss. Ds Ds twss Ds sssmssttwss sssmsstsssmsstmst vsss vsssstis sss sss mssss ssssstsstsssss wssdsssss tsssss dsssbsswss. ssbsswss. Dstwss twss sssmsstmet veel variatie en een mooie architecturale wandeling tussen de torens. De twee elementen van een mst vsss vsssstis sss sss mssss ssssstsstsssss wssdsssss tsssss ds ssbsswss. Ds twss sssmsstmst vsss vsssstis sss sss mssss ssssstsstsssss wssdsssss tsssss ds ssbsswss. Ds twss sssmsstss ss sss vss ss vss sss wssks sss wssks sssst wssks sssst ss sssst wstsss ss wstsss ss vssd wstsss vssd skskssk vssd sk in ssk tssss sk ssk tssss ss tssss dsds ssfsss ds ss fsss ssss ds fsss ssss tssssss. ssss tssssss. tssssss. Dsssbsj Dsssbsj msst Dsssbsj msst wssd msst wssd dssswssd dsssdsssssvss vss sss wssks sssst ss wstsss vssd ssk tssss ss fsss ssss tssssss. Dsssbsj msst wssd dssswolk, lucht en water, vond ik ook terug de feng shui theorie. Daarbij moet win doorheen het ss vss sss wssks sssst ss wstsss vssd sk ssk tssss ss ds fsss ssss tssssss. Dsssbsj msst wssd dsssss vss sss wssks sssst ss wstsss vssd sk ssk tssss ss ds fsss ssss tssssss. Dsssbsj msst wssd dsss- hele ssss ssss sst ssss ssss sst sst ssss ssss ssss ssss ksssss ssss ksssss ksssss vsss vsss vsstisstis vsss vsstisstis vsstisstis sswaterpartij ss zssst ss sss zssst sss wstssssstij sss wstssssstij sss sss ds sss ds ssssss ds vsss ssssss vsss dsrust vsss ssdsss ds ssdsss ds ssdsss ssss sst ssss ssss ksssss vsss vsstisstis sszssst zssst sss wstssssstij sss dsssssss ssssss vsss ds ssdsss huis kunnen voor ventilatie en zorgt een aan dewstssssstij ingang voor nodige ssss ssss ssss ksssss vsss vsstisstis ss zssst sss wstssssstij sss ds ssssss vsss dszuiverheid. ssdsss ssss sst sst ssss ssss ksssss vsss vsstisstis ss zssst sss wstssssstij sss dsdessssss vsss dsen ssdsss ssst ssst sssszssvsssssd. ssst ss zssvsssssd. ss zssvsssssd. Os sst Os ssbsssktsssssksssjks sst Os sst ssbsssktsssssksssjks ssbsssktsssssksssjks ssdsssts ssdsssts ssdsssts zst sss zst sss wstssbss zst sss wstssbss wstssbss ss sss ss sss sss. ss sss sss. Dsssbsvss sss. Dsssbsvss Dsssbsvss ssst zssvsssssd. Os sst ssbsssktsssssksssjks ssdsssts zst sss wstssbss ss sss sss. Dsssbsvss ss zssvsssssd. Os sst ssbsssktsssssksssjks ssdsssts zst sss wstssbss ss sss sss. Dsssbsvss Op ssst het ssst publiektoegankelijke gedeelte zit een waterbar en een spa. Daarboven bevinden zich vier woss zssvsssssd. Os sst ssbsssktsssssksssjks ssdsssts zst sss wstssbss ss sss sss. Dsssbsvss bsvssdss bsvssdss bsvssdss zsss zsss vsss zsss vsss wsssssss vsss wsssssss wsssssss vss tysss vss tysss 1/2 tysss ss 1/2 1/2 ss 2/4. ss 2/4. bsvssdss zsss vsss wsssssss vssvss tysss 1/2 ss2/4. 2/4. bsvssdss zsss vsss wsssssss vss tysss 1/2 ss 2/4. ningen van types 1/2wsssssss en 2/4. vss tysss 1/2 ss 2/4. bsvssdss zsss vsss


De centrale vraag van onze bachelorproef was het herbewoonbaar maken van Doel. Na een stedenbouwkundig nn nnntnnnn vnnng vnn nnzn bnnnnnnnnnnnn wns nnt nnnbnwnnnbnnn mnknn vnn nnnn. Nn nnn stndnnbnuwkundig nnnn nnntnnnn nnntnnnn vnnng vnnng vnn vnn nnzn nnzn bnnnnnnnnnnnn wnswns nnt nnt nnnbnwnnnbnnn nnnbnwnnnbnnn mnknn mnknn vnn vnn nnnn. nnnn. Nn Nn nnn nnn stndnnbnuwkundig stndnnbnuwkundig nn nnntnnnn vnnng vnn nnzn bnnnnnnnnnnnn wns nnt nnnbnwnnnbnnn mnknn vnn nnnn. Nn nnn stndnnbnuwkundig onderzoek in groep koos ikbnnnnnnnnnnnn voor het masterplan ‘Grenzen infiltreren’. Daarbij ging er vooral aandacht naar de grens nndnnznnk gnnnn knns ik vnnn nnt mnstnnnnnn ‘Gnnnznn infintnnnnn’. nnnnbij ging vnnnnn nnnn nndnnznnk nndnnznnk in gnnnn in gnnnn knns knns ikknns vnnn ik vnnn nnt mnstnnnnnn mnstnnnnnn ‘Gnnnznn ‘Gnnnznn infintnnnnn’. infintnnnnn’. nnnnbij nnnnbij ging ging nnging nn vnnnnn vnnnnn nnndnnnt nnndnnnt nnnn nnnn dn dn nndnnznnk in in gnnnn ik nnt vnnn nnt mnstnnnnnn ‘Gnnnznn infintnnnnn’. nnnnbij nnnn vnnnnn nnndnnnt nnnn dndn tussen het private en publieke, ook nu al bijzonder in Doel. In mijn ontwerp werd daarvoor een asnnndnnnt gecreëerd met de gnnns tussnn nnt nnivntn nubninkn, nu snnnifink in nnnn. In mijn nntwnnn wnnd dnnnvnnn gnnnnënnd gnnns gnnns tussnn tussnn nnt nnt nnivntn nnivntn nn nn nubninkn, nubninkn, nnknnk nunnk nu nnnnk snnnifink nn in nnnn. in nnnn. mijn In mijn nntwnnn wnnd wnnd dnnnvnnn dnnnvnnn nnnnnn nsnnn gnnnnënnd nsnnn gnnnnënnd gnnns tussnn nnt nnivntn nnnn nubninkn, nusnnnifink nn nn snnnifink in In nnnn. Innntwnnn mijn nntwnnn wnnd dnnnvnnn nsns gnnnnënnd publieke functies van de kerk tot aan de haven. De grenzen naar de woningen zijn opgewerkt tot zones i.p.v. harde mnt nubninkn nunntins vnn dn knnk tnt nnn nnvnn. nn gnnnznn nnnn wnningnn tnn zijn tnnknns znnns. mnt mnt dnmnt dn nubninkn nubninkn nunntins nunntins vnnvnn dnvnn dn knnk knnk tnt nnn nnn dn dn nnvnn. nnvnn. nn nn gnnnznn gnnnznn nnnn nnnn dn dn wnningnn wnningnn tnntnn zijn zijn tnnknns tnnknns znnns. znnns. nn nn nnnn dndn nubninkn nunntins dntnt knnk tnt nnn dndn nnvnn. nn gnnnznn nnnn dndn wnningnn tnn zijn tnnknns znnns. lijnen. De publieke straat werd op sommige plaatsen verbreed om meer tetussnn krijgen tussen de bouwblokken. nubninkn stnnnt wnnd nn snmmign nnnntsnn vnnbnnnd nm mnnn intnnnntin knijgnn tussnn bnuwbnnkknn. nubninkn nubninkn stnnnt stnnnt wnnd wnnd nn nn snmmign snmmign nnnntsnn nnnntsnn vnnbnnnd vnnbnnnd nm nm mnnn mnnn intnnnntin intnnnntin tninteractie knijgnn tn knijgnn tussnn dn dn bnuwbnnkknn. bnuwbnnkknn. nnnn nnnn nubninkn stnnnt wnnd nn snmmign nnnntsnn vnnbnnnd nm mnnn intnnnntin tn tn knijgnn tussnn dndn bnuwbnnkknn. De overgang naar de semi-publieke zones binnen het bouwblok ikdn met de luifels met groendaken waaronder gnnns nnnn dn snmi-nubninkn znnns binnnn nnt bnuwbnnk mnnktn ik mnt dn gnnnndnknn mnt nnnndnn gnmnnngnnns gnnns nnnn nnnn dn dn snmi-nubninkn snmi-nubninkn znnns znnns binnnn binnnn nnt nnt bnuwbnnk bnuwbnnk mnnktn mnnktn ikmaakte mnt ik mnt gnnnndnknn gnnnndnknn mnt mnt nnnndnn nnnndnn gnmnnngnmnnngnnns nnnn dn snmi-nubninkn znnns binnnn nnt bnuwbnnk mnnktn ikdn mnt dn gnnnndnknn mnt nnnndnn gnmnnnde gemeenschappelijke en technische functies zich bevinden. De semi-private delen (lichtblauw) functioneren snnnnnnnijk nunntins nns fintsnnstnnningn. nn snmi-nnivntn dnnnn (ninntbnnuw) dinnnn vnnn dn vnntinnnn ninnuntntin,als snnnnnnnijk snnnnnnnijk nunntins nunntins nnsnns fintsnnstnnningn. fintsnnstnnningn. nnnn snmi-nnivntn snmi-nnivntn dnnnn dnnnn (ninntbnnuw) (ninntbnnuw) dinnnn dinnnn vnnn vnnn dn dn vnntinnnn vnntinnnn ninnuntntin, ninnuntntin, snnnnnnnijk nunntins nns fintsnnstnnningn. nn snmi-nnivntn dnnnn (ninntbnnuw) dinnnn vnnn dn vnntinnnn ninnuntntin, ontmoetingsplek invnntinntinknknn. denn wintertuin bij ieder bouwvolume. Deze dient ook als verticale circulatie en natuurlijke ventinns wintnntuin vnntinntinknknn. Enkn nnivntn wnning nnnft nnk nng nnn nignn buitnnnuimtn tnnnns. nnsnns wintnntuin wintnntuin nn nn vnntinntinknknn. Enkn Enkn nnivntn nnivntn wnning wnning nnnft nnnft nnk nnk nng nng nnn nnn nignn nignn buitnnnuimtn buitnnnuimtn nn tnnnns. nn tnnnns. nns wintnntuin nn vnntinntinknknn. Enkn nnivntn wnning nnnft nnk nng nnn nignn buitnnnuimtn nnnn tnnnns. latiekoker. Elke woning heeft ook nog een private buitenruimte of terras.

nnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn

Grenzen Grenzen treren Grenzen treren nnnn Grenzen nnnn nnnnnnnnnnnnn treren treren nnnnnnnnnnnnn nnnn

infilinfilinfilinfil-

Plezierhaven Pnnzinnnnvnn 1. Pnnzinnnnvnn 1.1.Pnnzinnnnvnn 1. 1. Pnnzinnnnvnn Ennnngisnnn nnvnn 2. Ennnngisnnn 2.2.Ennnngisnnn nnvnn nnvnn 2. 2. Ennnngisnnn nnvnn Ecologische oever Vnijstnnndn bnbnuwing 3. Vnijstnnndn 3.3.Vnijstnnndn bnbnuwing bnbnuwing 3. 3. Vnijstnnndn bnbnuwing Vrijstaande bebouwing 4. Abdij gnnnnnvnnnd nn nngnwnnndnnnd 4. Abdij 4.4.Abdij gnnnnnvnnnd nn nn nngnwnnndnnnd tnt tnt 4. gnnnnnvnnnd Abdij gnnnnnvnnnd nn nngnwnnndnnnd Abdij gerenoveerd ennngnwnnndnnnd opgewaardeerd tottnttnt wnningnn wnningnn wnningnn wnningnn woningen Knnknnn nngnwnnndnnnd nnnk 5. Knnknnn 5. Knnknnn nngnwnnndnnnd nngnwnnndnnnd tnt tnt nnnk nnnk 5. 5. Knnknnn nngnwnnndnnnd tnttnt nnnk 5. Kerkhof opgewaardeerd tot park Vnnstnnnd nnnin 6. Vnnstnnnd 6. Vnnstnnnd nnnin nnnin 6. 6. Vnnstnnnd nnnin 6. Versteend plein Administnntinvn nunntins nnnn 7. Administnntinvn 7. Administnntinvn nunntins nunntins nnnn nnnnnnnn 7. 7. Administnntinvn nunntins 7. Administratief centrum Doel Snnnnn 8. Snnnnn 8. Snnnnn 8. 8. Snnnnn School Pnnyvnnnntn Cuntunnnn nuimtn 9. Pnnyvnnnntn 9.8.Pnnyvnnnntn Cuntunnnn Cuntunnnn nuimtn nuimtn 9. 9. Pnnyvnnnntn Cuntunnnn nuimtn 9. Polyvalente culturele ruimte 10. Cnmmnnninnn nunntins mnt wnningnn 10.10. Cnmmnnninnn Cnmmnnninnn nunntins nunntins mnt mnt wnningnn wnningnn nn- nn- nn-nn10. Cnmmnnninnn nunntins mnt wnningnn bnvnn bnvnn bnvnn 10.bnvnn Commerciële functies met woningen erboven 11. Pnnk 11.11. Pnnk Pnnk Pnnk 11.11. Park 12.Snnntznnn Snnntznnn nnsnnnttnnnninnn snnnttnnnninnn 12.12. Snnntznnn Snnntznnn nn en nn snnnttnnnninnn snnnttnnnninnn nnbij nnbij dn dn nn nnbij dndn 12. 12. Sportzaal sportterreinen nabij dennbij school snnnnnn snnnnnn snnnnnn snnnnnn 13. Bufferbos als speelbos bij school en jeugd13. nuffnnbns snnnnbns jnugd13.13. nuffnnbns nuffnnbns nns nns snnnnbns snnnnbns bij snnnnn bij snnnnn nnsnnnnn jnugdnn jnugd13. nuffnnbns nnsnns snnnnbns bijbij snnnnn nnnn jnugdwerking wnnking wnnking wnnking wnnking 14.14. Parkeren buiten het dorp. 14. Pnnknnnn buitnn nnt dnnn 14.14. Pnnknnnn Pnnknnnn buitnn buitnn nnt nnt dnnn dnnn Pnnknnnn buitnn nnt dnnn


MASTER

RR twRR mastRrjarRn in Sint-Lucas zijn opgRdRRld in driR De twee masterjaren Sint-Lucas zijn Urban opgedeeld in drie subsubrichtingRn. IkzRlfinkoos voor uad, ArchitRctural richtingen. Ikzelf koos Urban Architectural Het RRsign. HRt vormt dRvoor link uad, tussRn stRdRnbouw RnDesign. architRcvormt de link tussen stedenbouw en architectuur door de grotere tuur door dR grotRrR schaal van dR ontwRrpRn Rn door dR schaal van de opdrachten en door de inplantRn aandacht voor context aandacht voor dR contRxt bij hRt vande RRn indivi-bij het inplanten van een gebouw. Als rode draad doorheen de masterduRRl gRbouw. In hRt RRrstR mastRrjaar wordt vooral hRt opleiding werd aandacht geschonken aan waterurbanisme. Voor RRrstR aspRct, dR grotRrR schaal, uitgRdiRpt. mezelf was hierbij het ecologische aspect belangrijk.


Dendermonde D en de rm on de D De en nd de er rm mo on nd de e waterstad watersta d D e n d e r m o n de e watersta d D e n d e r watersta m o n d d D enderd monde ddddddddddd Dendermonde ddddddddddd watersta ddddddddddd D e n e watersta d D emaster nd dddddd er rm mo on nd de e watersta d dddddddd 1e ddddddddddd dddddddd ddddd ddddddddddd dddddddd ddddd d watersta watersta ddddddddddd ddddddddddddd ddddd d ddddddddddd dddddddd ddddddddddd dddddddd ddddd dddddddd ddddddddddddd ddddd

Bij deze opdracht werd het stedenbouwkundige onderzoek in groep uitgevoerd samen met Wout Helsmoortel en Cosimo Menga. We besloten dat Dendermonde haar link

Bij ddzd dpdddchd wddd hdd ddddddbddwkdddig dddddzddk id gdddp didgdvdddd ddddd ddd Wddd Hdldddddddl dd Cddidd Mddgd. bddldddd wdddd id ddddddddddd Bij Bij Bijddzd ddzd ddzd Bij Bij ddzd dpdddchd Bij ddzd dpdddchd dpdddchd ddzd dpdddchd dpdddchd dpdddchd wddd wddd wddd wddd hdd wddd hdd hdd wddd ddddddbddwkdddig ddddddbddwkdddig hdd ddddddbddwkdddig hdd hdd ddddddbddwkdddig ddddddbddwkdddig ddddddbddwkdddig dddddzddk dddddzddk dddddzddk dddddzddk dddddzddk dddddzddk idididgdddp gdddp gdddp idid gdddp gdddp id didgdvdddd didgdvdddd didgdvdddd gdddp didgdvdddd didgdvdddd didgdvdddd ddddd ddddd ddddd ddddd ddddd ddd ddd ddd ddddd Wddd ddd Wddd ddd Wddd ddd Wddd Wddd Hdldddddddl Hdldddddddl Hdldddddddl Wddd Hdldddddddl Hdldddddddl Hdldddddddl dd dd ddCddidd Cddidd Cddidd dd dd Cddidd dd Cddidd Mddgd. Mddgd. Cddidd Mddgd. Mddgd. Mddgd. Wd Mddgd. Wd WdWd bddldddd bddldddd Wd bddldddd Wd Wd bddldddd bddldddd bddldddd ddd ddd dddddd wdddd wdddd ddd wdddd ddd ddd wdddd wdddd ididid wdddd ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddd idid ddddddddddd ddddddddddd idddddddddddd ddddddddddd Bij ddzd dpdddchd wddd hdd ddddddbddwkdddig dddddzddk id gdddp didgdvdddd ddddd ddd Wddd Hdldddddddl dd Cddidd Mddgd. Wd bddldddd ddd wdddd id met water wat verloor, hoewel deze vroeger zo belangrijk was. We konden het onderzoek van ons deelgebied, ten zuidwesten van het centurm, samenvatten in drie tegenstelvdddgdd vddl dddd dddwdzig wdd dd did lidk wdd vddliddd. Odk zdgdd wd id ddd zdidwddddd vdd hdd cdddddd, ddid ddgdddddllidgdd. Tdd dddddd zdgdd wd ddd vdddgdd vdddgdd vdddgdd vdddgdd vdddgdd vddl vdddgdd vddl vddl dddd vddl dddd vddl dddd vddl dddd dddwdzig dddd dddwdzig dddwdzig dddd dddwdzig dddwdzig dddwdzig wdd wdd wdd dd wdd dd dd wdd dd dd wdd dd dd dd did did did dd dd lidk lidk did lidk dd did wdd wdd lidk did wdd lidk vddliddd. lidk vddliddd. wdd vddliddd. wdd wdd vddliddd. vddliddd. Odk vddliddd. Odk Odk zdgdd Odk zdgdd Odk zdgdd Odk zdgdd zdgdd wd wd wd zdgdd id idwd idddd wd ddd ddd id wd id dddlgdbidd, dddlgdbidd, ddd dddlgdbidd, ddd iddddlgdbidd, ddd dddlgdbidd, dddlgdbidd, dddlgdbidd, ddd ddd dddddd zdidwddddd zdidwddddd ddd zdidwddddd ddd zdidwddddd ddd zdidwddddd zdidwddddd vdd vdd vdd hdd hdd vdd hdd vdd cdddddd, cdddddd, vdd hdd cdddddd, hdd cdddddd, hdd cdddddd, cdddddd, ddid ddid ddid ddgdddddllidgdd. ddid ddgdddddllidgdd. ddgdddddllidgdd. ddid ddid ddgdddddllidgdd. ddgdddddllidgdd. ddgdddddllidgdd. Tdd Tdd Tdd dddddd dddddd Tdd dddddd Tdd Tdd dddddd dddddd zdgdd zdgdd zdgdd dddddd zdgdd zdgdd wd wd wd zdgdd ddd ddd wd ddd wd ddd wd ddd ddd vdddgdd vddl dddd dddwdzig wdd dd did lidk wdd vddliddd. Odk zdgdd wd id ddd dddlgdbidd, ddd zdidwddddd vdd hdd cdddddd, ddid ddgdddddllidgdd. Tdd dddddd zdgdd wd ddd lingen. Ten eerste zagen we een patchwork an functies, terwijl een meervoudig gemengd gebruik hier perfect mogelijk is. Daarnaast zagen we ook een aantal sterke grenzen pddchwddk ddd fddctidd, dddwijl ddd ddddvdddig gddddgd gdbddik hidd pddfdcd ddgdlijk id. ddddddddd zdgdd wd ddk ddd dddddl ddddkd gdddzdd zddld hdd kddddl, dd dpdddwdg, pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk ddd ddd ddd fddctidd, fddctidd, ddd fddctidd, ddd ddd fddctidd, fddctidd, fddctidd, dddwijl dddwijl dddwijl dddwijl dddwijl ddd ddd ddd dddwijl ddddvdddig ddd ddddvdddig ddddvdddig ddd ddd ddddvdddig ddddvdddig ddddvdddig gddddgd gddddgd gddddgd gddddgd gddddgd gddddgd gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik hidd hidd gdbddik hidd pddfdcd hidd pddfdcd pddfdcd hidd hidd pddfdcd pddfdcd ddgdlijk ddgdlijk pddfdcd ddgdlijk ddgdlijk ddgdlijk ddgdlijk id. id. id.ddddddddd ddddddddd ddddddddd id.id. ddddddddd ddddddddd id.ddddddddd ddddddddd zdgdd zdgdd zdgdd zdgdd zdgdd wd wd wd zdgdd ddk ddk wd ddk wd ddd ddd ddk wd ddd ddk dddddl ddk ddd dddddl dddddl ddd ddd dddddl dddddl ddddkd ddddkd ddddkd dddddl ddddkd ddddkd gdddzdd gdddzdd gdddzdd ddddkd gdddzdd gdddzdd zddld gdddzdd zddld zddld zddld hdd zddld hdd hdd zddld kddddl, kddddl, hdd kddddl, hdd kddddl, hdd kddddl, dd dd kddddl, dddpdddwdg, dpdddwdg, dpdddwdg, dd dd dpdddwdg, dd dpdddwdg, dpdddwdg, pddchwddk ddd fddctidd, dddwijl ddd ddddvdddig gddddgd gdbddik hidd pddfdcd ddgdlijk id. zdgdd wd ddk ddd dddddl ddddkd gdddzdd zddld hdd kddddl, dd dpdddwdg, zoals het kanaal, dedd spoorweg enddddddddd de restanten van de omwalling. Dit zorgde voor een slechte verbinding, maar ook voor een minder intensief gebruik van het terrein. Als dd Gddddddddddwdg dd ddddddddd vdd ddwdllidg. did zddgdd vddd ddd dldchdd vddbiddidg, dddd ddk vddd ddd didddd idddddidf gdbddik vdd hdd dddddid. Ald ddddd ddgdddddlldd dd ddGddddddddddwdg Gddddddddddwdg Gddddddddddwdg dd dd Gddddddddddwdg dd Gddddddddddwdg Gddddddddddwdg dd dd dd dd dd dd dd ddddddddd ddddddddd ddddddddd dd dd ddddddddd dd ddddddddd ddddddddd vdd vdd vdd ddwdllidg. ddwdllidg. vdd ddwdllidg. vdd vdd ddwdllidg. ddwdllidg. ddwdllidg. did did did zddgdd zddgdd zddgdd did did zddgdd did zddgdd vddd vddd vddd zddgdd vddd ddd ddd vddd ddd vddd dldchdd dldchdd ddd dldchdd ddd ddd dldchdd dldchdd vddbiddidg, vddbiddidg, dldchdd vddbiddidg, vddbiddidg, vddbiddidg, vddbiddidg, dddd dddd dddd dddd ddk dddd ddk ddk dddd vddd vddd ddk vddd ddk ddk vddd ddd ddd vddd ddd vddd didddd didddd ddd didddd ddd ddd didddd didddd idddddidf idddddidf didddd idddddidf idddddidf idddddidf idddddidf gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik vdd vdd gdbddik vdd hdd hdd vdd hdd vdd dddddid. dddddid. vdd hdd dddddid. hdd dddddid. hdd dddddid. Ald Ald dddddid. Aldddddd ddddd Ald ddddd Ald ddddd Ald ddddd ddgdddddllddgdddddllddgdddddllddddd ddgdddddllddgdddddllddgdddddlldd Gddddddddddwdg dd vdd ddwdllidg. did zddgdd vddd ddd dldchdd vddbiddidg, dddd ddk vddd ddd didddd idddddidf gdbddik vdd hdd dddddid. Ald ddddd ddgdddddllderde tegenstelling zagen we dat dezddld geplande zaken, zoals de inplanting van de gevangenis, tegenover het informeel gebruik staat, zoals hetdddddiddl. spelen van het gevonden matezidd wd dd gdpldddd zdkdd, zddld dd idplddtidg vdd dd gdvddgddid, ddgdddvdd hdd idfddddld gdbddik ddddd, zddld hdd dpdldd ddd gdvddddd did ldddddd ididddd idg zidd idg zidd idg wd zidd idg wd zidd wdzidd dd zidd dd wd dd wd gdpldddd gdpldddd gdpldddd dd wd dd gdpldddd dd gdpldddd gdpldddd zdkdd, zdkdd, zdkdd, zdkdd, zdkdd, zddld zddld zddld zdkdd, dd zddld dd dd idplddtidg zddld idplddtidg idplddtidg dd dd idplddtidg dd idplddtidg idplddtidg vdd vdd vdd dd dd vdd dd vdd gdvddgddid, gdvddgddid, gdvddgddid, vdd dd dd gdvddgddid, dd gdvddgddid, gdvddgddid, ddgdddvdd ddgdddvdd ddgdddvdd ddgdddvdd ddgdddvdd ddgdddvdd hdd hdd hdd idfddddld idfddddld hdd idfddddld hdd idfddddld hdd idfddddld idfddddld gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik gdbddik ddddd, ddddd, gdbddik ddddd, ddddd, ddddd, zddld zddld zddld ddddd, zddld hdd zddld hdd hdd zddld dpdldd dpdldd hdd dpdldd hdd dpdldd hdd dpdldd ddd ddd ddd dpdldd gdvddddd ddd gdvddddd ddd gdvddddd ddd gdvddddd gdvddddd gdvddddd dddddiddl. dddddiddl. dddddiddl. dddddiddl. dddddiddl. dddddiddl. did did did ldddddd ldddddd did ldddddd did ldddddd did ldddddd idid id ldddddd ddd ddd ddd iddd ddd dddd ddd ddd dddd dd dd idg idg idgzidd idg wd dd gdpldddd zdkdd, zddld dd idplddtidg vdd dd gdvddgddid, ddgdddvdd hdd idfddddld gdbddik ddddd, zddld hdd dpdldd ddd gdvddddd dddddiddl. did ldddddd ididdd ddd bdhddddd kwdliddid. bdhddddd bdhddddd bdhddddd bdhddddd bdhddddd bdhddddd kwdliddid. kwdliddid. kwdliddid. kwdliddid. kwdliddid. kwdliddid. bdhddddd kwdliddid. riaal. Dit laatste was voor ons een kwaliteit die we wilden behouden. kwdddd zd ddd hdd ddddddpldd. did hddft id hdd ddd ddddd wddddidbddididgdzddd dd ddd dddkdddtig pddchwddk vdd wijkdd ddgdd dd gddd. Id hdd ddd Wd Wd WdWd kwdddd kwdddd Wd kwdddd Wd Wd kwdddd kwdddd kwdddd zd zd zdddd ddd ddd zdzd hdd hdd ddd hdd zd ddd ddddddpldd. ddddddpldd. hdd ddd ddddddpldd. hdd hdd ddddddpldd. ddddddpldd. ddddddpldd. did did didhddft hddft did hddft did hddft did id hddft idid hdd hddft hdd hdd idid ddddddd ddddddd hdd ddddddd hdd idddddddd hdd ddddddd ddddddd ddddddd ddd ddd ddd ddddd ddd ddddd ddddd ddd ddd ddddd ddddd wddddidbddididgdzddd wddddidbddididgdzddd wddddidbddididgdzddd ddddd wddddidbddididgdzddd wddddidbddididgdzddd wddddidbddididgdzddd dd dd dd ddd ddd dd ddd dd dddkdddtig dd ddd dddkdddtig dddkdddtig ddd ddd dddkdddtig dddkdddtig dddkdddtig pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk pddchwddk vdd vdd vdd wijkdd wijkdd vdd wijkdd vdd vdd wijkdd wijkdd ddgdd ddgdd ddgdd wijkdd ddgdd ddgdd dd dddd ddgdd gddd. gddd. gddd. dddd gddd. gddd. Id dd IdId hdd gddd. hdd hdd IdId zdiddd zdiddd hdd zdiddd hdd Idzdiddd hdd zdiddd zdiddd ddd ddd ddd zdiddd ddd ddd ddd Wd kwdddd zd ddd hdd ddddddpldd. did hddft id hdd ddddddd ddd ddddd wddddidbddididgdzddd dd ddd dddkdddtig pddchwddk vdd wijkdd ddgdd dd gddd. Id hdd zdiddd ddd We kwamen zo tot het masterplan. Dit heeft in het noorden een dense woonuitbreidingszone om een toekomstig patchwork van wijken tegen te gaan. In het zuiden wilden gddddd vidgdd did ddd hdd cdddddd ddikd. Wd cddëddddd hiddvddd ddid dcddddid’d: Wddddfdddd id hdd ddddd bdbddwdd, Wddlddd lddd hdd zdiddd dvddddddddd dd Wddklddddchdp gddddd gddddd gddddd gddddd gddddd vidgdd vidgdd gddddd vidgdd vidgdd vidgdd did did did vidgdd ddd ddd did ddd did hdd hdd ddd hdd did ddd cdddddd cdddddd hdd cdddddd ddd hdd cdddddd hdd cdddddd cdddddd ddikd. ddikd. ddikd. ddikd. Wd ddikd. Wd Wd ddikd. cddëddddd cddëddddd Wd cddëddddd Wd cddëddddd Wd cddëddddd cddëddddd hiddvddd hiddvddd hiddvddd hiddvddd hiddvddd hiddvddd ddid ddid ddid dcddddid’d: ddid dcddddid’d: dcddddid’d: ddid ddid dcddddid’d: dcddddid’d: dcddddid’d: Wddddfdddd Wddddfdddd Wddddfdddd Wddddfdddd Wddddfdddd Wddddfdddd id id id hdd hdd hdd id ddddd id ddddd hdd ddddd hdd id ddddd hdd ddddd bdbddwdd, bdbddwdd, bdbddwdd, ddddd bdbddwdd, bdbddwdd, bdbddwdd, Wddlddd Wddlddd Wddlddd Wddlddd Wddlddd Wddlddd lddd lddd lddd hdd hdd lddd hdd lddd zdiddd zdiddd lddd hdd zdiddd hdd zdiddd hdd zdiddd dvddddddddd dvddddddddd dvddddddddd zdiddd dvddddddddd dvddddddddd dvddddddddd dd dd dd Wddklddddchdp Wddklddddchdp Wddklddddchdp dd dd Wddklddddchdp dd Wddklddddchdp Wddklddddchdp gddddd vidgdd did ddd hdd cdddddd ddikd. Wd cddëddddd hiddvddd ddid dcddddid’d: Wddddfdddd id hdd ddddd bdbddwdd, Wddlddd lddd hdd zdiddd dvddddddddd dd Wddklddddchdp we een groene vinger die tot het centrum reikt. We creëerden hiervoor drie scenario’s: ‘Waterfront’ is het meest bebouwde, ‘Wetland’ laat het zuiden overstromen en ‘Werkcddbiddddd ldddbddw, ddcdddtid dd wdddd dp ddd ddddddchdd dddidd. wddkddd ddd cddbiddtid hiddvdd did id dd dwdddd vdd did pddiddd. cddbiddddd cddbiddddd cddbiddddd cddbiddddd cddbiddddd cddbiddddd ldddbddw, ldddbddw, ldddbddw, ldddbddw, ldddbddw, ldddbddw, ddcdddtid ddcdddtid ddcdddtid ddcdddtid ddcdddtid ddcdddtid dd dd ddwdddd wdddd wdddd dd dd wdddd dd wdddd dp dp wdddd dpddd ddd ddd dp dp ddddddchdd ddd ddddddchdd dp ddddddchdd ddd ddd ddddddchdd ddddddchdd ddddddchdd dddidd. dddidd. dddidd. dddidd. dddidd. Wd Wd dddidd. WdWd wddkddd wddkddd Wd wddkddd Wd wddkddd Wd wddkddd ddd wddkddd ddd ddd cddbiddtid ddd cddbiddtid cddbiddtid ddd ddd cddbiddtid cddbiddtid cddbiddtid hiddvdd hiddvdd hiddvdd hiddvdd hiddvdd did did hiddvdd didid idid did dd did dd dd id dwdddd did id dwdddd dwdddd dd dd id dwdddd dd dwdddd hdlft hdlft dwdddd hdlft hdlft vdd vdd hdlft vdd hdlft did did vdd did vdd pddiddd. pddiddd. vdd did pddiddd. did pddiddd. did pddiddd. pddiddd. cddbiddddd ldddbddw, ddcdddtid dd wdddd dp ddd dddidd. Wd wddkddd ddd cddbiddtid hiddvdd did id dd dwdddd hdlft vdd did pddiddd. landschap’ combineert landbouw, recreatie en wonen opddddddchdd een doordachte manier. We werkten een combinatie hiervan uit inhdlft de tweede helft van onze opdracht.


DDeennddeerrmmoonnddee watersta Dwatersta enderd mdo n d e ddddddddddd ddddddddddd watersta De n Dendermonde m D ed ne dr ed ro mn od ne de dddddddd dddd ddddddddddd dddddddd dddd watersta waterstad d d watersta dddddddd dddd ddddddddddd ddddddddddd Dendermonde dddddddd dddd dddddddd dddd 1e master

Bij de uitwerking van ons masterplan besloten we nog steeds te overleggen, maar ons elk op eenBijgebied toe te spitsen. werkte op de meeste noordoostelijke zone van onsddd gedd didwddkidg vdd ddd Ik ddddddpldd bddldddd wd ddg dddddd dd dvddldggdd, dddd Bijbied, dd didwddkidg vdd ddd ddddddpldd bddldddd wd ddg dddddd dd dvddldggdd, dddd ddd net buiten de vroeger omwalling. De link met het centrum werd gemaakt door een dlkdidwddkidg dpdidwddkidg ddd gdbidd dd cddcdddddddd. Ik wddkdd ddddg ddddd ddddddddddlijkd zddd vddddd ddd Bij dd Bijdidwddkidg dd Bij dd vdd vdd ddd vdd ddd ddddddpldd ddd ddddddpldd ddddddpldd bddldddd bddldddd bddldddd wd ddg wddpddg dddddd wd dddddd dddddddd dvddldggdd, dd dvddldggdd, dd dvddldggdd, dddddddd ddddddd ddd dlk dp ddd gdbidd dd cddcdddddddd. Ikwdddd wddkdd dp dd ddddd ddddddddddlijkd zddd vdd dddcentrum, bestaand wandelpad te verlengen, waardoor een promenade ontstaat vanuit het gdbidd. Od dd lidk ddd hdd ddddg dd bdddgdd wddd ddd jdchdhdvdd dddgdldgd dd dlk dp dlkddd dp dlkddd gdbidd dp ddd gdbidd ddgdbidd cddcdddddddd. dd cddcdddddddd. dd cddcdddddddd. Ik wddkdd Ik wddkdd Ikdp wddkdd dd dpddddd dd dpddddd ddddddddddddlijkd ddddd ddddddddddlijkd ddddddddddlijkd zdddzddd vddzddd ddd vdd ddd vdd ddd gdbidd. Od dd lidknaar dddhet hdd wdddd ddddg dd bdddgdd wddd ddd jdchdhdvdd dddgdldgd ddvddd langs het water, nieuwe woongebied. Ik paste hier het slotensysteem voor de landid dd wdddzddd pddddd wd hdd dldddddyddddd vddd dd ldddbddw ddd dddd ééd ddd gdbidd. gdbidd. gdbidd. Od dd Odlidk Od dd ddd lidk dd ddd lidk hdd ddd wdddd hdd wdddd hdd ddddg wdddd ddddg dd ddddg bdddgdd dd bdddgdd dd bdddgdd wdddwddd dddwddd ddd jdchdhdvdd ddd jdchdhdvdd jdchdhdvdd dddgdldgd dddgdldgd dddgdldgd dd dd dd id dd wdddzddd pddddd wddiddd hdd dldddddyddddd vddd dd ldddbddw dddbovengrondse dddd ééd vddd ddd aan één voor een woongebied. Het voor de regenafvoer, wdddgdbidd. Hdd vddd dddldddddyddddd bdvddgdddddd ddgdddfvddd, dld dpdldgbdffdd ddvddd vdddddd idid bouw ddidwdddzddd ddid wdddzddd dd naar wdddzddd pddddd pddddd wd pddddd hdd wd dldddddyddddd hdd wd dldddddyddddd hdd vddd vddd dddient ldddbddw vddd dd ldddbddw dd ldddbddw ddd ddd dddd ddd dddd ééddddd ééd vdddééd vddd ddd ddd wdddgdbidd. Hdd diddd vddd ddddbdvddgdddddd ddgdddfvddd, dld dpdldgbdffdd ddddvddd id-ddddddfildddtid id dd bdddd. ddddkdd did zd gdcddëddd wddddd, dwddd dp dddd als opslagbuffer en voor infiltratie in de bodem. De stroken die zo gecreëerd werden, wdddgdbidd. wdddgdbidd. wdddgdbidd. Hdd diddd Hdd diddd Hdd vddd diddd vddd dd bdvddgdddddd vddd dd bdvddgdddddd dd bdvddgdddddd ddgdddfvddd, ddgdddfvddd, ddgdddfvddd, dld dpdldgbdffdd dld dpdldgbdffdd dld dpdldgbdffdd dd vddd dd vddd iddd vddd id- idfildddtid id dd bdpddlddd bdddd. ddddk ddddkdd did zd gdcddëddddd wddddd, dwddd dp dd dddd did ddddddddd, dd diddwd pdblidkd fddctid ddddddd ddd fildddtid fildddtid id fildddtid ddidde bdddd. ddid bdddd. dd bdddd. dd ddddkdd dd ddddkdd ddwddddypdldgiëd. did ddddkdd zd didgdcddëddd zd didgdcddëddd zd gdcddëddd wddddd, wddddd, wddddd, dwddd dwddd dpdwddd dd dp dddd dd dp dddd dd dddddddddd dddddddddddddwars op oude Denderarm, bepaalden ook de woontypologiën. De eerste van deze ddd, bdpddlddd ddk dd wddddypdldgiëd. dd diddwd pdblidkd fddctid did dddddddddddd dd hdvdd, bdddddd did ddd wijkcdddddd gdcddbiddddd ddd wddkdddliddd widkdldjdd ddd, ddd, bdpddlddd ddd, bdpddlddd bdpddlddd ddk ddk dd wddddypdldgiëd. ddk dd wddddypdldgiëd. dd wddddypdldgiëd. ddzone diddwd dd diddwd dd pdblidkd diddwd pdblidkd pdblidkd fddctid fddctid did fddctid ddddddd did ddddddd did ddddddd ddd dddhier dddin sloten werd verbreed tot een recreatieve met jachthaven. Het wandelpad splits dd hdvdd, bdddddd did ddd wijkcdddddd gdcddbiddddd ddd kddd wddkdddliddd dd widkdldjdd vddd ddbdchd dd kdddd. dd vddd vdd hdd gdbddw didmeer dd dd dddddlijkd, ddeen hdvdd, ddbrug hdvdd, dd bdddddd hdvdd, bdddddd bdddddd didplezierhaven ddd did ddd wijkcdddddd did ddd wijkcdddddd wijkcdddddd gdcddbiddddd gdcddbiddddd gdcddbiddddd ddd wddkdddliddd ddd wddkdddliddd wddkdddliddd widkdldjdd dd widkdldjdd dd ddddddlijkd widkdldjdd over de en een pad langs deddd oostelijke, natuurlijke Dit vddd ddbdchd dd kdddd. dd vddd vdd hdd gdbddw kddd did dd dddddlijkd, ddddddlijkdoever. dp ddvdd ddddd dd jdchdhdvdd dd gdddid did ddd ddd ddkddid dd ddd widkdl-wddddlzddd vddd vddd ddbdchd vddd ddbdchd ddbdchd dd kdddd. dd kdddd. dd dd kdddd. vddd dd vddd dd vdd vddd vdd hdd vdd gdbddw hdd hdd gdbddw gdbddw kddd kddd did kddd dd did dddddlijkd, dd did dddddlijkd, dd dddddlijkd, ddddddlijkd ddddddlijkd ddddddlijkd laatste stijgt een winkel-wandelzone op 1 en het groen dak van het nieuwe pubddvdd ddddd ddtot jdchdhdvdd dd hdd gdddid did dddgdbddddd dddniveau ddkddid ddddd dddbddddddd widkdl-wddddlzddd dp divddd d. lidk ddd cdddddd dddd wddddlpdddp dd dp vddlddddvdd ddvdd ddddd ddvdd ddddd ddddddd jdchdhdvdd dddd jdchdhdvdd dd jdchdhdvdd dd gdddid dd gdddid dddidgdddid ddd didddd ddd didddd ddkddid ddd ddd ddkddid dd ddkddid dd ddd widkdl-wddddlzddd dd ddd widkdl-wddddlzddd widkdl-wddddlzddd dp lieke gebouw. Deze ligt aan een plein voor de haven en biedt ruimte voor een wijkcentrum divddd d.gdd dddd lidk ddd hdd cdddddd gdbddddd dddd ddd bddddddd wddddlpdd dd vddlddddd dvddgdbddddd dd diddwd jdchdhdvdd, wddddddd divddd divddd d.divddd ddd.lidk ddd. lidk ddd ddbddg lidk ddd hdd ddd cdddddd hdd dd cdddddd hddldggdd cdddddd gdbddddd gdbddddd dddd dddd ddddddd ddd bddddddd ddd bddddddd bddddddd wddddlpdd wddddlpdd wddddlpdd dd ddd vddldddd pdddddddd vddldddd vddlddgdd dd ddd bddg vdddid ddd dd ldggdd dvddendd diddwd jdchdhdvdd, wddddddd ddd pdddddddd gecombineerd metddd werkateliers winkeltjes voor ambacht en wddddddd kunst. dddddddd hdd cdddddd, dddd hdd diddwd wdddgdbidd. gdd gdd dd ddd gdd dd ddd bddg dd ddd bddg dddbddg dd ldggdd ddd dd ldggdd dddvdd ldggdd dvdd ddlddgd dvdd diddwd dd hdd diddwd dd wdddd, jdchdhdvdd, diddwd jdchdhdvdd, jdchdhdvdd, wddddddd wddddddd ddd ddd pdddddddd ddd pdddddddd pdddddddd dddddddd vdddid hdd cdddddd, lddgd hdd wdddd, dddd hdd diddwd wdddgdbidd. dddddddd dddddddd dddddddd vdddid vdddid hdd vdddid cdddddd, hdd cdddddd, hdd cdddddd, lddgdlddgd hddlddgd wdddd, hdd wdddd, hdddddd wdddd, dddd hdddddd diddwd hdd diddwd hdd wdddgdbidd. diddwd wdddgdbidd. wdddgdbidd.


What D e n d matters? ermonde Trondheim d watersta ddddddddddd 1e master uad ddddddddddddd

The first image that springs to my mind when thinking of fragile architecture is one of a building with almost no construction. A building existing of space rather then big structures and walls. No borders. It blends into its environment in a way that when the environment changes by rain or seasons, the look, the meaning or the use of the building also changes. Even with more radical ones likes those of the urban design, it can adapt. This implies that the architecture should be of that kind that it’s adaptive and flexible. In this way a building can stay for decades. So while the look, meaning or use can be fragile for changes, the architecture is durable by its flexibility. Saar Alliet Voor deze opdracht werd in een internationale groep gewerkt samen met Maarten Heyndrickx en Eilyn Chia. Alles werd daarom in het Engels gepresenteerd. Een eerste onderzoek ging rond het thema ‘Fragile’, het algemene kader van Sint-Lucas gedurende enkele jaren. Daarbij namen we een eigen standpunt in op vlak van architectuur en deden we een ruimtelijke analyse van een film. Dit was ook onze eerste kennismaking met de Noorse cultuur, verhalen en levenstijl. In de film I Bij ddzdam dpdddchd wddd ddddddbddwkdddig id gdddpvaak didgdvdddd ddddd ddd Wddd dd Cddidd Mddgd. Wd bddldddd ddd wdddd id ddddddddddd Dina van Olehdd Bornedal vluchtte hetdddddzddk hoofdpersonage naar schuilplekken in de Hdldddddddl natuur. Dit idee werd overgenomen in het ontwerp.

vdddgdd vddl dddd dddwdzig wdd dd dd did lidk wdd vddliddd. Odk zdgdd wd id ddd dddlgdbidd, ddd zdidwddddd vdd hdd cdddddd, ddid ddgdddddllidgdd. Tdd dddddd zdgdd wd ddd pddchwddk fddctidd, voor dddwijlTrondheim ddd ddddvdddig gddddgd gdbddik hiddafgeleid pddfdcd ddgdlijk id. ddddddddd zdgdd wd ddk ddd dddddl gdddzdd hdd kddddl, dd dpdddwdg, Hetddd masterplan draaide rond vier thema’s uit het stedenbouwkundige onderzoek en de ddddkd vraag naar eenzddld ecologisch stadsontwerp. Een eerste dd Gddddddddddwdg dd dd ddddddddd vdd ddwdllidg. did zddgdd vddd ddd dldchdd vddbiddidg, dddd ddk vddd ddd didddd idddddidf gdbddik vdd hdd dddddid. Ald ddddd ddgdddddllwas ‘Brownfield’ en bepaalde de keuze van onze terreinen: oude industriële zones die nood hadden aan een herfunctionering en aansluiting op het stadweefsel. Het idg zidd wd dd gdpldddd zdkdd, zddld dd idplddtidg vdd dd gdvddgddid, ddgdddvdd hdd idfddddld gdbddik ddddd, zddld hdd dpdldd ddd gdvddddd dddddiddl. did ldddddd id ddd dd tweede thema ‘Connections’ sloot daarop aan door bij de bestaande tramlijn die door/langs de drie gebieden liep, een lus toe te voegen. ‘Green and blue’ zorgde voor bdhddddd kwdliddid. een ecologische verbinding met de natuur en de biotopen rond de stad en dit langsheen de oevers. In het noorden word water geherintroduceerd d.m.v. waterzuiverWd kwdddd zd ddd hdd ddddddpldd. did hddft id hdd ddddddd ddd ddddd wddddidbddididgdzddd dd ddd dddkdddtig pddchwddk vdd wijkdd ddgdd dd gddd. Id hdd zdiddd ddd plaats ddikd. van deWd oude rivierarm. Bij het deel ‘Social’ Wddddfdddd werd de vraag naar extra woningenWddlddd met de lddd bijhorende functies opgelost. gddddd ingsbekkens vidgdd did ddd op hddde cdddddd cddëddddd hiddvddd ddid dcddddid’d: id hdd ddddd bdbddwdd, hdd zdiddd dvddddddddd dd Wddklddddchdp cddbiddddd ldddbddw, ddcdddtid dd wdddd dp ddd ddddddchdd dddidd. Wd wddkddd ddd cddbiddtid hiddvdd did id dd dwdddd hdlft vdd did pddiddd. Brownfield Connections Green and blue Social

Brownfields

Connections

Brownfields ag gggg ggg Bggggfigggg gggggggg ggg gggggg ggg ggggg gg

gggg gggg ggggggggg figggg Marienborg g Bggggfigggg gggggggg ggg gggggg ggg ggggg gg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Marienborg ggggggggg figggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg g gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Kanalhavna ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kanalhavna aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sgggggg ggggg ggg yggg gggggggg gggg ggg ggggg gg ggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa fjgggg Bg gggggggg ggffggggg ggygggggggg gg ggggggggg ggggggggggggggggggggggggg Lilleby

ggggg gggg ggggggg Cgggggggg gg yggg gggg 200 ggggggg gyg ggggggg gg ggg ggggggggggg gg gg gg gggggggg ggggg gggg gg gg ggg ggggggggg ggg gggg ggg ggggggggg ggggggg ggggggggg

ggg gggggg a Eggggggg gggg: gggggggggggg gggg ggggggg gggggg ggga aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lilleby gggg gggggggggggg: ggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bgttgg ggggggggg ggg ggggggggggg ggg gggggg gg ggg

Connections Marienborg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Kanalhavna Sgggggg ggggg ggg yggg gggggggg gggg ggg ggggg gg ggg fjgggg Bg gggggggg ggffggggg ggygggggggg gg ggggggggg ggggg gggg ggggggg Cgggggggg gg yggg gggg ggggggg gyg ggggggg ggggggggg Lilleby yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy Bgttgg ggggggggg ggg ggggggggggg ggg gggggg gg ggg ggggggggggg gggg gg ggg gggggggggg Bgttgg ggggggggg gg ggg gggggggg


Existing buildings New Houses School Commercial centre

Het gebied in het noorden ‘Lilleby’ krijgt een herfunctionering van zware industrie naar wonen met lichte industrie en diensten. In combinatie met de nieuwe tramlijn zorgt dit ervoor dat heel wat parkeerplaatsen die gedeeltelijk of volledig vrijkomen (geel). Deze plekken kunnen eringevuld worden om de ecologische verbinding te maken. Ook de vele grote, platte daken kunnen deel gaan uitmaken van dit park (paars). Een voorbeeld van de een park en groendaken op een industriële zone is het Ford Rouge wagenpark in de Verenigde Staten.

Beelden uit I am Dina

Parkeerplaatsen en platte daken

Parc Botenical garden Lade sportfields

ONDERZOEK In mijn verhandeling voor Steven Roosen ‘Het beheer van de Vlaamse begijnhoven, Zijn begijnhoven een positieve vorm van gated communities?’ ging ik na in hoeverre de Vlaamse begijnhoven van vandaag een vorm van groepswonen zijn. Ik deed dit aan de hand van vier begijnhoven, namelijk het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent, Sinte-Elisabeth in Sint-Amandsberg, het klein begijnhof OLV Ter Hoyen in Gent en het begijnhof in Hoogstraten. Ik onderzocht er zowel de juridische en organisatorische structuur van het beheer als de sociale verbondenheid van de bewoners.

Samen met Liesbeth Helsen onderzocht ik de bibliotheek van Dendermonde op haar toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hoe goed zijn de regels van Universal Design hier toegepast? Dit gingen we na door ons voor te doen als rolstoelgebruiker. Hiervan Ecoduct and roofparc maakten we een korte film. Overflow areas Water Voor ‘Onderzoekseminarie moderne architectuur’ onderzochten we wat er kan gebeuren met het kerkpatrimonium dat leeg komt te Grass to walk on staan of minder vaak gebruikt wordt. Hiervoor deden we eerst een Grass and flowerbed algemeen onderzoek in groep, waarna een concreet voorstel volgde Woodlands voor de Maria-Gorettikerk in Gent. Ik heb hier de link gelegd met de aanpalende school en vulde de kerk in als zingevingsruimte voor kinCemetery deren zonder enige religieuze connotatie.

What matters? Trondheim 1e master uad

Houses


Open sourece urbanisme Rijsel 2e master, Erasmus

Tijdens mijn Erasmus aan de ENSAP Lille werd er gebrainstormd over mobiliteit aan de hand van een assenstelsel (zie hiernaast). Hieruit bleek dat door de komst van nieuwe technologiën en het internet vooral de mobiliteit van ideeën en fenomenen een belangrijke rol spelen op onze levens. Een Spaans fenomeen als botellón komt bijvoorbeeld via een uitnodiging op facebook tot op het Sint-Pietersplein van Gent. Zo bestaan er wel meer wereldwijde fenomenen die een heel lokale invulling krijgen: guerillabreien, guerillagardening, LETS,... Maar hoe goed laat onze stedenbouw dit toe? Is onze omgeving flexibel genoeg? Moet er meer interactie zijn tussen de digitale wereld en de werkelijke wereld? Kan er zoiets bestaan als Open Source Urbanisme, waarbij de ontwerper de tools en mogelijkheden aanbied, maar de gebruiker deze kan aanpassen aan de noden van het moment? Deze vragen stonden centraal bij dit ontwerp. Hoewel het idee overal toepasbaar is, wilde ik dit concreet uitwerken in Rijsel. Hiervoor ging ik op zoek naar plekken met potenties voor een flexibele of tijdelijke invulling. Ik zocht deze langs het traject van de toekomstige tramtrein zodat beide projecten elkaar kunnen versterken door het herkenbaar van bepaalde plekken in de publieke ruimte. In het centrum zijn de mogelijkheden beperkter omdat hier weinig ‘vrije’ plekken zijn. In een leegstaand winkelpand kan bijvoorbeel een popupshop huizen. Maar in de omliggende wijken zijn er meer lege woningen, vergeten hoekjes en zelfs een verlaten station. Dit laatste zou bijvoobeeld kunnen dienen als markhal met wagons als kraampjes om de producten uit de onmiddellijke omgeving aan de man te brengen. Deze tijdelijke invullingen zorgen niet alleen voor meer dynamiek en creativiteit bij de bewoners, maar gaan ook de leegstand en verkrotting tegen. Kraakpanden zijn namelijk een groot probleem in sommige buurten van Rijsel.

Bij een verdere uitwerking werd gekozen voor zo’n wijk met potenties en werkte ik met een gefasserd plan: 1/ Introductie van het tram-trein project met een creatieve, ludieke aanpak (bv. schommelstoelen of hangmatten in plaats van zitjes, een rode loper van de school tot aan de halte,...) 2/ Ontwikkeling van een digitaal netwerk dat de wijk een identiteit geeft. Een kruising tussen facebookprofiel voor de wijk met een digitale grafittimuur om commentaar op te posten en Simcity in de werkelijkheid.


Mobilité Urbanité

Atelier

Saar Alliet

Open sourece urbanisme Rijsel 2e master, Erasmus

3/ In een derde fase worden de plekken met potentieel aangetoond en gecombineerd met een catalogus aan mogelijkheden. De ontwerper is als een webdesigner die de catalogus samenstelt, maar de gebruiker past ze toe. Zo maakte ik een kaart met alle onbenutte publieke hoekjes (voor bv. guerillagardening), blinde gevels en garagepoorten (al wandelend door de wijk kan je een stripverhaal lezen op de beschilderde muren), voortuintjes (werden een etalage voor kunst), een lege garage werd een fietsatelier in samenwerking met de technische school ernaast en de autogarage ertegenover,... Een aantal voorbeelden werden uitgewerkt tot een photoshopbeeld. 4/ Voor de laatste fase waarbij de tram-treinlijn in gebruik werd genomen ontworp ik de haltes zo dat de gebruiker ze kan aanpassen naar zijn/haar Zichtbare prive tuinen noden. Dit kan door draaibare panelen die meer of minder wind of zon Publiek groen Blinde gevels toelaten en verschillende zithoudingen mogelijk maken. Garagepoorten

Lille 2.0

Ville précaire Mobilité Urbanité

Atelier

Saar Alliet


DMasterproef endermonde Ljubljana waterstad ddddddddddd 2e master uad ddddddddddddd

Voor de masterproef moest een site gekozen worden in Ljubljana, een stad gekenmerkt door de Ljubljanicarivier en haar zijrivieren en kanaal. Ik koos voor een site aan het kanaal net buiten het stadscentrum, geklemd tussen een terrein waar vroeger een kazerne, een school en wat industrie op stond en de Golovec-heuvel. Mijn groepsgenoten kozen voor een herbestemming van deze lege plek, terwijl ik de aansluiting met de groene omgeving zocht op de zuidelijke oever. Na een analyse kwam ik hiervoor tot 3 x 3 werkpunten die samen een nieuw masterplan vormden. De eerste drie werkpunten zijn gebaseerd op enkele theoretische teksten die ik gelezen had. Water is een structurerend element in een landschap, zowel verbindend als scheidend. Op de site vormt water een grens metddddddbddwkdddig tussen de open zuidoever grote geplandeddddd projecten op deHdldddddddl noorBijhet ddzd dpdddchd wddd hdd dddddzddkenidde gdddp didgdvdddd ddd Wddd dd Cddidd Mddgd. Wd bddldddd ddd wdddd id ddddddddddd vdddgdd vddl dddwdzig dd ddweer did lidk vddliddd. Odk zdgdd wd id ddd dddwil zdidwddddd doever. Ikdddd laat deze tweewdd kanten metwdd elkaar in interactie komen. Alsdddlgdbidd, tweede punt ik de vdd hdd cdddddd, ddid ddgdddddllidgdd. Tdd dddddd zdgdd wd ddd pddchwddk fddctidd, dddwijl ddd ddddvdddig gddddgd gdbddik pddfdcd die ddgdlijk ddddddddd biotopenddd rond Ljubljana verbinden door ‘steppingstones’ aanhidd te leggen zowelid.voor natuurzdgdd als wd ddk ddd dddddl ddddkd gdddzdd zddld hdd kddddl, dd dpdddwdg, ddvoor Gddddddddddwdg dd dd ddddddddd vdd ddwdllidg. did zddgdd vddd ddd dldchdd vddbiddidg, dddd ddk vddd recreatie kunnen dienen. Dit is gebasseerd op de theorie van Richard Forman. Een belangrijk ddd didddd idddddidf gdbddik vdd hdd dddddid. Ald ddddd ddgdddddllzidd uit wd de dd theorie gdpldddd zdkdd, zddld ddstad idplddtidg dd gdvddgddid, ddgdddvdd idfddddld gdbddik idgpunt van de poreuze handeltvdd over betekenisvolle plekken.hddDeze hangen af vanddddd, zddld hdd dpdldd ddd gdvddddd dddddiddl. did ldddddd id ddd dd bdhddddd kwdliddid. de schaal waarop je iets bekijkt. Voor toeristen is dit bijvoorbeeld het kasteel van Ljubljana, voor Wd kwdddd zd ddd hdd ddddddpldd. did hddft id hdd ddddddd ddd ddddd wddddidbddididgdzddd dd ddd dddkdddtig pddchwddk vdd wijkdd ddgdd dd gddd. Id hdd zdiddd ddd de mensen van de wijk zijn dit de volkstuintjes die als herkennings- en ontmoetingspunt dienen. gddddd vidgdd did ddd hdd cdddddd ddikd. Wd cddëddddd hiddvddd ddid dcddddid’d: Wddddfdddd id hdd ddddd bdbddwdd, Wddlddd lddd hdd zdiddd dvddddddddd dd Wddklddddchdp Om de attractiviteit van de site verhogen komt er een nieuw knooppunt. cddbiddddd ldddbddw, ddcdddtid dd te wdddd dp ddd ddddddchdd dddidd. Wd wddkddd ddd cddbiddtid hiddvdd did id dd dwdddd hdlft vdd did pddiddd. Een tweede groeps van werkpunten vat het STOP-principe (Stappen - Trappen - Openbaar vervoer - Privaat vervoer) samen in 3 ringen. Voor het private vervoer is al door de stad de vervolmaking van de binnenring gepland. Dit zorgt ervoor dat in mijn gebied het autoverkeer en vooral het vrachtverkeer zal minderen. Ikzelf plan een vervolmaking van de ring voor spoorverkeer waarbij ik de tram-trein introduceer. Dit systeem werkt al in Saarbrücken en moet zorgen voor een daling in het autoverkeer. Aanvullend op de bestaande stations komt er ook een halte op mijn site. De architect Plecnik ontwierp in het begin van de twintigste eeuw een groot deel van het oude stadscentrum, zo ook de bruggen en de wandelpaden langs de oevers. Vandaag werden deze paden deels aangevuld, maar langs het Gruberkanaal is het bijna onmogelijk om in de buurt van het water te komen. Ik wil deze rondgang vervolledigen voor wandelaars en fietsers en daarbij rustpunten en activiteiten toevoegen. Door het weglaten van de waterpoorten komt er ook de mogelijkheid bij om rond te varen in kano of kajak.


Met de klok mee op de maquette in kleur: kijktoren (groen), kijkhut en tentoonstellingsruimte (blauw), restaurant (geel), circulatie en technieken, bibliotheek en mediatheek (donkergroen), verblijfsruimtes (lichtblauw), outdoorshop (paars)

ONDERZOEK In mijn verhandeling voor Steven Roosen ‘Het beheer van de Vlaamse begijnhoven, Zijn begijnhoven een positieve vorm van gated communities?’ ging ik na in hoeverre de Vlaamse begijnhoven van vandaag een vorm van groepswonen zijn. Ik deed dit aan de hand van vier begijnhoven, namelijk het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent, Sinte-Elisabeth in Sint-Amandsberg, het klein begijnhof OLV Ter Hoyen in Gent en het begijnhof in Hoogstraten. Ik onderzocht er zowel de juridische en organisatorische structuur van het beheer als de sociale verbondenheid van de bewoners. Samen met Liesbeth Helsen onderzocht ik de bibliotheek van Dendermonde op haar toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hoe goed zijn de regels van Universal Design hier toegepast? Dit gingen we na door ons voor te doen als rolstoelgebruiker. Hiervan maakten we een korte film. Voor ‘Onderzoekseminarie moderne architectuur’ onderzochten we LJUBLJANA: GRUBERJEV PREKOP wat erSAAR kan ALLIET_MASTERPROEF gebeuren met het kerkpatrimonium dat leeg komt te 2e MASTER ARCHITECTUUR 2011-2012 staan of minder vaak gebruikt wordt. Hiervoor deden we eerst een algemeen onderzoek in groep, waarna een concreet voorstel volgde voor de Maria-Gorettikerk in Gent. Ik heb hier de link gelegd met de aanpalende school en vulde de kerk in als zingevingsruimte voor kinderen zonder enige religieuze connotatie.

Masterproef Ljubljana 2e master uad

De laatste groep van werkpunten bevat de functies die op het terrein komen en die op verschillende schalen voor aantrekking zorgen. Voor toeristen is dit het vertrekpunt voor het verkennen van Slovenië. Door nieuwe tram-treinverbinding komen ze vanaf de luchthaven rechtstreeks tot hier en kunnen ze de informatie en kaarten vinden in de bibliotheek en mediatheek, materiaal huren of kopen in de outdoorshop of tot rust komen in de hostel. Ook op mesoschaal is dit een kenniscentrum voor de streek en haar streekproducten door de kijkhutten, de tentoonstellingsruimte en het restaurant. Deze laatste haalt een deel van de producten uit de volks-moestuintjes, de kruidentuin en de boomgaard. Zo kunnen ook de mensen uit de buurt genieten van dit nieuwe park en er wandelen, picknicken, barbecuen, kajaken, spelen aan het water,... De watertrap langs de kijkhut en tentoonstellingsruimte zorgt niet alleen voor een waterspeelplaats en uitzicht op het leven langs en in het water, maar ook voor een buffer, een geleidelijke afvoer van het stormwater en betere infiltratie. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijk waterverloop en habitat.


MASTER ONDERZOEK

RR twRR mastRrjarRn in Sint-Lucas zijn opgRdRRld in driR subrichtingRn. IkzRlf koos voor uad, Urban ArchitRctural RRsign. HRt vormt dR link tussRn stRdRnbouw Rn architRctuur door dR grotRrR schaal van dR ontwRrpRn Rn door dR aandacht voor dR contRxt hRtkeuzevakken inplantRn van Tijdens de master kon via eenbij aantal eenRRn eigenindivirichtduRRl gRbouw. In aan hRt de RRrstR mastRrjaar wordt vooral hRt ing gegeven worden opleiding tot architect. Ik koos daarbij voor onderzoekRRrstR met een sociaaldR uitgangspunt. aspRct, grotRrR schaal, uitgRdiRpt.


Universal Design Bibliotheek Dendermonde Videopresentatie Vlaamse begijn-hoven Verhandeling i.v.m. groepswonen

Een eerste onderzoek was de verhandeling voor Steven Roosen ‘Het beheer van de Vlaamse begijnhoven, Zijn begijnhoven een positieve vorm van gated communities?’ Hierin ging ik na in hoeverre de Vlaamse begijnhoven van vandaag een vorm van groepswonen zijn. Ik deed dit aan de hand van vier begijnhoven, namelijk het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent, Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg, het klein begijnhof OLV Ter Hoyen in Gent en het begijnhof van Hoogstraten. Ik onderzocht er zowel de juridische en organisatorische structuur van het het beheer als de sociale verbondenheid van de bewoners. Deze is bij allevier heel verschillend gaande van aparte private woningen tot een algemeen beheer in een vzw, het bisdom of het OCMW. Deze verschillende structuren hebben ook gevolgen voor de omgang van de bewoners met elkaar. Indien er bijvoorbeeld naast een gemeenschappelijke tuin ook een gemeenschappelijke binnenruimte voorzien is met geregeld een activiteit, kan je meer spreken van groepswonen.

Voor het vak Social Sustainability werd aandacht geschonken aan de noden van mensen met een beperking. Aan de hand van de zeven principes van universal design onderzocht ik samen met Liesbeth Helsen de bibliotheek van Dendermonde op haar toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, slechtzienden en mensen met een mentale beperking. We deden dit proefondervindelijk en legden dit vast in een videopresentatie.


erk los van het men christenen eer het gebouw n belang. Het is elmatig samenospectie mogeligde bij een hu is, schuld bij de anden van een

aar de essentie j wil ik rekening en jonge bevolwil bijvoorbeeld verdwijnen. Dit chap te verbink, die naast de s voor een mul-

Tijdens mijn Erasmus° werd de vraag gesteld door de stad Dunkerque om de deelgemeente Malo-les-Bains beter toegankelijk te maken. Bij de analyse legden we de kwaliteiten van Malo-les-Bains, zoals de authentieke gevels, vast via schetsen. Door het al dan niet weglaten van bepaalde zaken op de schetsen werden de problematieken duidelijke: veel geparkeerde auto’s, de dijk vol windschermen rond de terrassen, onderbroken bomenrijen, weinig ruimte voor de zwakke weggebruiker,... Hoewel er al zoveel parkeerplaatsen zijn, was er toch nog vraag naar meer omdat de zomermaanden voor een piek aan toeristen zorgen. Deze zaken werden in groepjes aangepakt. Ons voorstel spitste toe op aangenamer en toegankelijker maken voor de voetganger en fietser en het weren van auto’s waardoor de straat en de dijk weer een ontmoetingsplek wordt. In een mondelinge presentatie tijdens een tentoonstelling werden de aanpassingen voorgesteld aan de burgemeestere en enkele schepenen. Hierdoor werd ook de eerste keer de beperkingen van de realiteit duidelijk op vlak van budget, tijd en politiek. ° Ik volgde het eerste semester van mijn tweede masterjaar aan Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Alle vakken werden hier in het Frans gegeven.

Kinderen beleven emoties verschillend. Zo zullen ze bij angst vaak wegkruipen op de schoot/in een kamp/... Terwijl ze bij vreugde niet genoeg ruimte kunnen hebben. Dit vraagt om een verschillende aanpak. Zo ook voor hun leeftijd. Daarom zijn er diverse zones per leeftijdscategorie. Daarnaast zijn er ook een aantal zones die de communicatieve vaardigheden van kinderen stimuleren. De ouders kunnen met hun vragen over opvoeding, zingeving en gezin terecht in de vroegere kapel. Daar worden workshops en lezingen georganiseerd. Muziekale expressie op het podium. Het nieuwe raam geeft zicht op de buitenruimtes. De houten vloer biedt ruimte aan dramatische expressie en beweging zoals dans.

De verplaatsbare box dient als kantoorruimte voor een sociale werker. Die neemt een deel van de functie over van priester door zijn of haar raad. Bovenop de box is een gezellige zitruimte voorzien voor jong en oud.

De witte mat geeft de vrijheid om kampen te bouwen met de moussenvolumes uit de dikke wand. Zo ontstaan ook knusse holtes in de muur. Ideaal voor kinderen tussen 5 en 10.

De wand tussen de kerkruimte en de kapel is opgevat als een wijnrek met in elke fles een tekening van elk kind. Ze dienen om hun dromen te bewaren en als herinnering om later op terug te kunnen kijken. Een soort tijdscapsule. De lage tafels dienen voor groepswerken en voor manuele expressie. In de lage kasten ertussen kunnen de kinderen vanalles ontdekken en mee experimenteren.

De mezzanine is voor de oudsten (10-13). Door de computer, het projectiescherm en andere multimedia kunnen ze zich hier op hun eigen manier uitdrukken en praten over de actualiteit.

Het ontwerp van het exterieur werd geïnspireerd Huis op het voorstelZingeving voor devoor meesterproef vanmulticulturele Annelies gemeenschap, Saar Alliet vol emoties, kinderen in een De Nijs. Ook hier word het schoolgebouw in 2 gesplitst met een speelplaats naast de kinderboederij. Er zijn grasvelden om te spelen (lichtgroen) en beplanting in een border. Door de lijnvoering van de paden en de waterelementen komt de kerk bij dit ontwerp echter meer tot zijn recht. Op het grasplein achter de kerk kan een kampvuur aangestoken worden (symboliek van het licht). Het eindpunt van

De bedbak is voor de allerkleinsten om gezellig naar verhalen te luisteren of poppenkast te kijken. De zone kan knus worden afsgeloten met gordijnen.

-2-

Tentoonstelling Huis vol emoties Maria-Gorettikerk, Gent Malo-les-Bains Onderzoekseminarie Onderzoekseminarie

beelden en de vorm, dan krijg duidelijke kathon atypische lijnaren omdat het eschiedenis van pen, maar wel ze.

Voor ‘Onderzoekseminarie moderne architectuur’ onderzochten we de mogelijkheden van het kerkenpatrimonium dat leeg komt te staan of minder vaak gebruikt wordt, meer specifiek dat van de Maria-Gorettikerk in Gent. Hiervoor deden we eerst een algemeen onderzoek over bestaande herbestemmingen en een analyse van de omgeving. Door de atypische vorm van de kerk is ze uniek en het behouden waard. Ik koos daarom voor een herbestemming. Bij mijn voorstel werd de link gelegd met de aanpalende school en de multiculturele buurt. Ik greep terug naar de oorspronkelijke betekenis van een kerk als huis om samen te komen rond zingeving. Het werd een plek zonder religieuze connotatie waar kinderen hun emoties kunnen beleven en uitdrukken, elk op hun eigen manier en voor hun eigen leeftijd. Hiervoor werd de kerk gevuld met meubels en hoeken voor vertelmomenten, muziek, expressie, knutselen, poppenkast, film,... Buiten is er hiervoor een zitput onder de boom met boomhut. De ouders en oudere kinderen kunnen met hun vragen terecht bij de sociaal werker (paarse ‘kantoorbox’) en in de kapel voor workshops.


ANDERE ONDERZOEK In mijn verhandeling voor Steven Roosen ‘Het beheer van de Vlaamse begijnhoven, Zijn begijnhoven een positieve vorm van gated communities?’ ging ik na in hoeverre de Vlaamse begijnhoven van vandaag een vorm van groepswonen zijn. Ik deed dit aan de hand van vier begijnhoven, namelijk het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent, Sinte-Elisabeth in Sint-Amandsberg, het klein begijnhof OLV Ter Hoyen in Gent en het begijnhof in Hoogstraten. Ik onderzocht er zowel de juridische en organisatorische structuur van het beheer als de sociale verbondenheid van de bewoners. Samen met Liesbeth Helsen onderzocht ik de bibliotheek van Dendermonde op haar toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hoe goed zijn de regels van Universal Design hier toegepast? Dit gingen we na door ons voor te doen als rolstoelgebruiker. Hiervan maakten we een korte film. Voor ‘Onderzoekseminarie moderne architectuur’ onderzochten we wat er kan gebeuren met het kerkpatrimonium dat leeg komt te staan of minder vaak gebruikt wordt. Hiervoor deden we eerst een algemeen onderzoek in groep, waarna een concreet voorstel volgde voor de Maria-Gorettikerk in Gent. Ik heb hier de link gelegd met de aanpalende school en vulde de kerk in als zingevingsruimte voor kinderen zonder enige religieuze connotatie.


Naast de specifiek architectuuropdracht hou ik me zowel binnen als buiten school creatief bezig. Hier zie je een selectie aan beelden en gebruikte technieken.

Licht en kleurstudies (maquette, LEDlicht, verf) Stil beeld uit film (Autodesk Viz) ‘A House is not a Home’, expressieopdracht (metaal en verftechnieken) ‘Het gezicht van het Rabot’, Mixed media opdracht (portret samengesteld uit vele kleine portretten en een luchtfoto)


Sabine werd er 50!

Daarom willen we haar verrassen met een tuinfeest. Kom haar samen met ons in de bloemetjes zetten. En vooral niets verklappen! Datum: 30 juni 2012 Tijdstip: 11.30 Adres: Kapelleweg 9b, 8700 Schuiferskapelle

‘Time to Create’. Wedstrijdontwerp voor een nieuwe schoolcafetaria i.s.m. Rien Blauwet, Bert Bekaert, Annelies Bruneel en Sara Gerard.

Foto’s uit de dansvoorstelling ‘Herinneringen’ van Euterpe.

Grafische vormgeving in Photoshop


Saar Alliet Saar Alliet ttttttttttttttttttttt saar.alliet@gmail.com ttttttttttttttt +32499 36 32 42 tttttttttttttttttttttttttt http://issuu.com/saaralliet

t t ttttttttttttttttttttttttttt (binnekort volledige portfolio online)

Portfolio Saar Alliet  

Portfolio van mijn studies architectuur aan Sint-Lucas Gent en Ecole Nationale Supérieur d'Architecture et de Paysage de Lille

Advertisement