Page 1


เน’


เน“


กินข้าวต้มกระโจมกลาง หมายถึง การทำ�โดยไม่พจิ ารณาให้รอบคอบ จะทำ�ให้เกิดผลเสียตามมา ตามปกติขา้ วต้ม เมื่อตักใส่ชามไว้ย่อมเย็นตามริมก่อน ส่วน ตรงกลางกว่าจะเย็นก็กินเวลานาน ใครไม่ พิจารณา แล้วตักตรงกลางกินข้าวต้มร้อนๆ จะลวกปาก ทำ � ให้ ไ ด้ ร ั บ ความลำ � บาก การทำ � สิ ่ ง ใดโดยไม่ พ ิ จารณาให้ ร อบคอบ จึงเปรียบเสมือนการ “กินข้าวต้มกระโจมกลาง”


เน•


เน–


ทำ�นาบนหลังคน หมายถึง การหาประโยชน์สว่ นตนด้วยการเบียดเบียน เอาผลประโยชน์จากน้�ำ พักน้�ำ แรงคน สมัยโบราณเรา ทำ�นาเป็นอาชีพสำ�คัญ การทำ�นาสมัยโบราณนั้นต้อง ทำ�บนพื้นแผ่นดิน ได้ผลประโยชน์จากการเก็บเกี่ยว เป็นการหาประโยชน์จากพื้นดินนั้น ใครมีอาชีพหา ประโยชน์โดยอาศัยเบียดเบียนเอาผลจากน้�ำ พักนำ�แรงคน เราจึงเปรียบเทียบว่า ไม่ได้หากินบนพื้นที่นาเหมือน คนทั้งหลายทำ�กัน แต่ว่าเป็นการหากินบนหลังคน พูดเป็นสำ�นวนว่า ทำ�นาบนหลังคน เช่น ซื้อข้าวจาก ชาวนาด้วยราคาถูกแล้วมาขายเอากำ�ไรแพง หรือ ให้เงินกู้เอาดอกเบี้ยแพง ๗


อุปมาการ์ตูน  

การ์ตูนสั้นสนุกๆ เรียนรู้ที่ม่าและความหมายของคำอุปมาอุปไมยที่มาจากวิถีข้าวและการทำนา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you