Page 1

Po r t f o l i o

Sa bi nadeBr u i n


c u r r i c u l u mv i t a e Pe r s o o nl i j k e ee v e ns Ac h t e r n a a m: Vo o r n a me n : Adr e s : Po s t c o de : Te l e f o o n : Ema i l : Ge bo o r t e da t u m: Ge bo o r t e pl a a t s : Na t i o n a l i t e i t : Ri j be wi j s : Au t o :

Va a r dihe de n Br u i n , de Sa bi n aEl i s a Ka di j k s e l a a n55A Be ra mba c h t 061 9474435 s a bi n a de br u i n @ ma i l . c o m 21a uu s t u s1 991 Go u da Ne de r l a n ds e J a J a

I kh e bo n de ra n de r ek e n n i s v a ne ne r v a r i n me t : Gr a ph i cde s in I n t e r a c t i o nDe s in Ga me de s in El e a r n i n Pr o j e c t ma n ae me n t Ado beCr e a t i v eSu i t e Mi c r o s o f tWo r d, Ex c e l , Vi s i o Dr u pa l

I nt e r e s s e s Gr a ph i cde s in , i n t e r a c t i o nde s in , deNe de r l a n ds et a a l , ( dii t a l e )me di a , mo bi l ea pps , ma r k e t i n, i n t e r n e t , s o c i a l me di a ,a me s

Opl e i di ne n Ha v o( r i c h t i n: e c o n o mi ee nma a t s c h a ppi j ) CSGWi l l e m deZ wi je rt eSc h o o n h o v e n

di pl o mabe h a a l di ns c h o o l j a a r2007–2008

On t we r pe n&De s k t o ppu bl i s h i n L e i ds eOn de r wi j s i n s t e l l i ne n

di pl o mabe h a a l di ns c h o o l j a a r2008–2009

HBOCo mmu n i c a t i o n&Mu l t i me di aDe s in Mi n o rGa meDe s in&De v e l o pme n t Av a n sHoe s c h o o l t eDe nBo s c h

di pl o mabe h a a l di ns c h o o l j a a r201 2–201 3

We r k e r v a r i n Co n c e pt i ne nc r e a t i ebi j I n s i de r sOn l i n e Pr o c e s ma n ae me n t , c o n c e pt i n, Ne de r l a n ds

j a n u a r i 201 3t o th e de n

Wi n k e l me de we r k e rbi j L i dl

ma a r t2008t o th e de n

Eie n a r e sGr a ph i c a k e Gr a fi s c hde s in , pr o j e c t ma n ae me n t

ma a r t201 2t o ta uu s t u s201 3

DJ / Si de k i c kbi j Ra di oCe n t r a a l t eBe ra mba c h t

ma a r t2009t o tme i 201 2

I n t e r a c t i o nde s in /r a ph i cde s inI n Br a i n Opba s i sv a ns t aee ne e n0u r e n c o n t r a c t

a uu s t u s201 1t o tf e br u a r i 201 2

Se c r e t a r e s s ebi j Va nde rSpe l da a n n e me r s

j u n i 2008t o ts e pt e mbe r2008

1


fl y e re a s ye n e r a t o r Ea s ye n e r a t o ri se e ne br u i k s v r i e n de l i j k et o o lv o o rh e tbo u we nv a ne l e a r n i n.De z efl y e rh e bi k o n t wo r pe nv o o ro n t wi k k e l a a rI SMe Co mpa n y .

2


n a r r o wc a s t i ns y s t e e m Om o pl e i di nse n o t e no pe e ni n t e r a c t i e v ema n i e rv a nh e tl a a t s t en i e u wso pdeh o ot et eh o u de n h e bi kme te e nr o e pme de s t u de n t e ne e nn a r r o wc a s t i ns y s t e e m be da c h tv o o ro pe e n42”t vda t be s t u u r dk a nwo r de ndo o rmi dde l v a nn a t u u r l i j k eh a n dbe wei ne n . De z ebe wei ne nwo r de ne de t e c t e e r dme te e nKi n e c t c a me r a . Vo o rdi ts y s t e e mh e bi kdeo n de r s t a a n dei n t e r f a c eo n t wo r pe n . De z ei n t e r f a c ei sa fe s t e mdo ph e t do e l e ndebe s t u r i n. L i n k si si né é no oo ps l ah e t r o o s t e rt ez i e n . Des e l e c t e e r ba r ebl o k k e nz i j nr o o t e ne ma k k e l i j ka a nt ewi j z e n . Wo r dtdec u r s o ro pe e nbl o kn ae n o es t i le h o u de n , da ne e f te e n l o a di n ba rde e br u i k e r1 , 5s e c o n dec o r r e c t i e t i j de nz a l v e r v o le n sdepai n al a de n .

3


po r t a l e i ffe l De z ee l e a r n i npo r t a l sh e bi ko n t wo r pe nv o o rz a k e l i j kdi e n s t v e r l e n e rEi ffe l . Ui t e i n de l i j kh e e f t Ei ffe l h e t o n de r s t eo n t we r pe k o z e n .

4


e i ffe l s o l v e n c yI I He tSo l v e n c yI I pr o j e c tv o o rEi ffe l wa se e nr o o t , 3ma a n de nl o pe n dpr o j e c te ndee e r s t eo pdr a c h tv a n mi j nbe dr i jeGr a ph i c a k e . Pr o j e c t ma n ae me n t e ni n t e r a c t i o nde s ins pe e l de nh i e r i ne e nr o t er o l . Al l e r e e r s t h e bi kdeo n de r s t a a n dema s t e r paeo n t wo r pe n . Ve r v o le n sh e bi ks a me nme t dec r e a t i v edi r e c t o r be pa a l dwa tv o o ra e e l di ne n , c l i c k a bl e se na n i ma t i e so e dbi j dedr oet e k s tz o u de npa s s e no m de s t o fdu i de l i j k e re na a n t r e k k e l i j k e rt ema k e n . I kwe r da a ne s t e l da l spr o j e c t ma n ae r , k wa l i t e i t s be wa k e re ni n t e r a c t i o nde s in e rv a ndi tpr o j e c t . I kk r e e del e i di no v e rt we epr o f e s s i o n e l e i l l u s t r a t o r e nv o o rde r a ph i c se ne e ns t ai a i r v o o ro v e r iewe r k z a a mh e de na a ndee l e a r n i n. I ks t e l depl a n n i ne no p,f u ne e r dea l sv r a aba a k , h i e l ddev o o r ta ne nk wa l i t e i tbi j v a nde h o n de r de ni l l u s t r a t i e sdi en o diwa r e n , ma a k t e me tAdo be Fl a s hc l i c k a bl e s ,a n i ma t i e se n mo u s e o v e r sv a nde e ma a k t ei l l u s t r a t i e se n pl a a t s t ea l h e te ma a k t ema t e r i a a l i ndec u r s u s . Hi e r o n de re n k e l ei l l u s t r a t i e sdi ei kh e bbe da c h t e nv e r we r k tt o ta n i ma t i e s ,c l i c k a bl e so fe e n c o mbi n a t i eh i e r v a n . .

Bi j mo u s e o v e rv a né é nv a ndedo z e no pe n e ndek l e ppe nv a nde be t r e ffe n dedo o s .Bi jk l i k k e ns pr i nte re e npo pu pt e v o o r s c h i j n me ti n f o r ma t i e .

Bi jh e ta a n k l i k k e nv a né é nv a ndet we ebo x e n v l i etde z eo mh o oe nv e r v a atdea n de r e . Ee n po pu pme ti n f o r ma t i ev e r s c h i j n t .

De z ec l i c k a bl ei l l u s t r e e r te e ni ne wi k k e l dpr o c e s . Bi j mo u s e o v e rs pr i nth e tbe t r e ffe n dei c o o nn a a rv o r e n . Bi j k l i kv e r s c h i j n t e e npo pu pdi ee e no n de r de e l v a nh e tpr o c e sn a de ru i t l et .

5


ma s t e r pae s De z ee l e a r n i nma s t e r pae sh e bi ko n t wo r pe nv o o rr e s pe c t i e v e l i j k Du k e r s & Ba e l e ma n s ( o pl e i di ne nv o o rfi n a n c i ë l edi e n s t v e r l e n e r s )e nAc h me a . ( v e r z e k e r i ne n ) .

6


a l be r t De z ee l e a r n i nma s t e r paee ni c o n e nh e bi ko n t wo r pe nv o o rAl be r t , debe z o rs e r v i c ev a nAl be r t He i j n , Et o sGa l l &Ga l l .

a dmi n i s t r e r e n

l o s s e n

o ne we n s te dr a

i n f o r me r e n

c o r r ie r e n

di s c r i mi n a t i e

7


x o r pde f e n s e Ti j de n smi j nmi n o rGa meDe s in&De v e l o pme n th e bi kdeo pdr a c h te k r ee no m de a me pl a yv a n e e no u de r we t s ea met ev e r n i e u we n . I kh e be k o z e nv o o re e nt o we rde f e n s ea me . De z ea mez o ue ma a k two r de nv o o rWi n do wsPh o n e . I kbe da c h t a l l e sv a n a fh e t bei n : h e t v e r h a a l , deu s e ri n t e r f a c e , dea f me t i ne nv a ndema p, det o r e n se n h e tpl a a t s e ne r v a n , des pe l r ee l s . De r o o t s t eu i t dai n wa sh e tba l a n c e r e nv a na l l ea s pe c t e ni nde a me . Z omo e s t des c h i e t k r a c h t v a ndet o r e n s , dek oe l s n e l h e i d, h e t e e c t e r v a no pde e z o n dh e i dv a n dee n e mi e s , h e t a a n t a l e ns o o r t e n e mi e spe rwa v ee nh u ns n e l h e i d, der e s o u r c e sdi edes pe l e ro n t v a nt bi j h e tv e r s l a a nv a ne e nv i j a n de ndepr i j sv a ndet o r e n sa l l e ma a l pe r f e c ti nba l a n sz i j n . An de r sz o ude a meo n mi dde l l i j ko f we l t ema k k e l i j ko f we l o n moe l i j kwo r de n . Un i e k ea s pe c t e n / USP’ si nX o r pDe f e n s ez i j no n de ra n de r e : -He tk u n n e npl a a t s e nv a nmi j n t o r e n sdi er e s o u r c e se n e r e r e no mt o r e n st ebo u we no ft eu pr a de n -He tk u n n e ndr a a i e nv a nt o r e n st i j de n sder u n sv a ndee n e mi e sv o o re x t r as pa n n i ne nu i t dai n -He tpl a a t s e nv a nv a l l e n : z ok u nj el a n dmi j n e no ph e tpa dpl a a t s e ndi ee n e mi e si nder a nebe s c h a di e n , o fe e ni n s e c t e n n e s tdi edee n e mi e se l k es e c o n deda maet o e br e nt . He tpr or a mme r e nv a nde a mee nde r a ph i c sh e bi ko v e re l a t e na a ne e na r t i s te ne e nde v e l o pe r .

8


( s ) l i me r i c k s Vo o rden i e u wel i me r i c k bu n de l o v e rden a t u u rv a nEl l av a nVl i e t h e bi kdev o o r k a n t o n t wo r pe n . Z ewi l de r a az e l fe e ne dr o od( f y s i e k )k l a v e r t j e v i e ro pe l k ek a f tpl a k k e n , e nv r o eo mn a t u u r l i j k ek l e u r e ndi e bi j dek l e u r e nv a ndi tk l a v e r t j e v i e rz o u de npa s s e n . He tADh e e f te e na r t i k e le wi j da a ndebo e k j e s . Di ta r t i k e l i sbi j n ae e nh e l epai n ar o o te ni sv e r s pr e i d o v e r3r ei o ’ s ,o e dv o o r40. 000h u i s h o u de n s .

9


3D Ee n3Dmo de l v a ndeAr t h r o br a c e ,e ma a k ti n3dsMa x .

1 0


Ami c u s Co n c e ptv o o re e na ume n t e dr e a l i t y a pp. Ami c usi se e ns oc i a la me e ba s e e r dopa ume nt e dr e a l i t ye n f y s i e k ev e r pl a a t s i n. Debe l a nr i j k s t ef unc t i ev a nAmi c usi she tc ont a c tma k e nme tv r i e nde n, ma a rda n ope e nni e uwe , l e uk e r ema ni e r . Del oc a t i e sv a nv r i e nde n( e nonbe k e nde n, mi t sa a ne z e t )z i j nt ez i e nop z owe l dek a a r te nder a da ra l sv i aa ume nt e dr e a l i t y . El k ee br ui k e rhe e f te e ne ie na v a t a r , e nde z ea v a t a r sbe wee nz i c hme tde e br ui k e r sme e . I nf or ma t i eov e rpa s s e r e ndea nde r ee br ui k e r sk a nwor de nope v r a addoorophe ta v a t a r wol k j et et a ppe n. Ami c ushe e f tv e r s c hi l l e ndei t e mse nmunt e n‘ v e r s t opt ’ opv e r s c hi l l e ndepl a a t s e ni nNe de r l a nd. Doorov e r he ti t e m he e nt el ope n di ede e br ui k e rz i e tdoorz i j ns c he r m,pa k thi jofz i jhe ti t e m op.Ve r v ole ns k unne nde z ei t e msna a rhe thui s a dr e sv a nv r i e nde nv e r s t uur dwor de n, e nme tmunt e nk unne na c c e s oi r e s v oordea v a t a re k oc htwor de ni ndes hop. De e br ui k e rk a nv e r s c hi l l e ndea c hi e v e me nt sbe ha l e n, bi j v oor be e l ddoorop1 0s t a t i onsi nNe de r l a ndt e z i j ne we e s t , ofdoore e nbe pa a l dr e s t a ur a nt3k e e rbe z oc htt ehe bbe n. Hi e r i nl ie nooki nt e r e s s a nt emoe l i j k he de nv oorbe dr i j v e nom z i c ht el a t e nopne me ni nAmi c us .

1 1


L oo ’ s Hi e r o nde re nk e l ev a nmi j nl oo o nt we r pe n

1 2

Portfolio 2013  
Portfolio 2013  

Portfolio van Sabina de Bruin

Advertisement