Issuu on Google+

opruiming

Sa!

70%20% 50% OP=OP 70%20% 50% grote keus

kijkt anders

20% 30%

WINTERKORTING € 30,- KORTING PER DAG van 1 december t/m 17 maart 2017*

70%

Woensdag 25 januari 2017

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

Jaargang 4 Nummer 4

DE LOL VAN SAMEN PAGINA 21

KOERS FUSIESCHOOL

SCHOOL EXCELLENT

OLIEBOLLENLOOP

SLIM DOOR GYM

Maandag kregen 54 scholen van de onderwijsinspectie het predicaat Excellente School. Twee scholen in het Sa!-gebied dachten het feestje mee te vieren. Op cbs De Opdracht in Ureterp was dat inderdaad het geval. Bij cbs De Pream in De Knipe werd het een teleurstelling. Geen predicaat en zelfs geen telefoontje.

De vrijwilligers van de Oliebollenloop Gorredijk veroverden vrijdag de felbegeerde Gouden Turf. Nog niet eerder in de achtjarige geschiedenis van deze prijs voor vrijwilligersorganisaties werden er zoveel stemmen uitgebracht. Er werd 1.601 keer online gestemd.

Ruim drie maanden lang krijgen de leerlingen van groep 6 van obs FlambouTrimbeets in Gorredijk extra gymlessen. Ze werken mee aan het project Slim door Gym, dat de invloed van fitheid op de schoolprestaties onderzoekt. Deze aanpak past helemaal in de koers die de fusieschool wil varen.

PAGINA 3

PAGINA 5

PAGINA 23

FE

BRU

ARI

len

GOUDEN TURF

Va

WEL EN NIET

t ij n

sma

and

www.sa24.nl


Familieberichten overleden

19-2-1926 Marum

21-1-2017 Beetsterzwaag Met het overlijden van

Gerrit Siebinga dierenarts is een eind gekomen aan een lang leven met elkaar, een leven vol liefde en geluk hij was mijn lieve man

Hettie Siebinga-Zantinga

onze dierbare vader

Akkeleen en Bert Welmoed en Menno Reinder en Olga Eke en Ankie Jan Tiete en Rebecca Itte en Daan Mattijs en Jeanette Carla en Erik

en een fijne opa en oerpake

alle klein- en achterkleinkinderen

Er is gelegenheid tot het nemen van afscheid op donderdag 26 januari tussen 14u en 16u in Het Witte Huis te Olterterp. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Wij zorgen voor bloemen. Correspondentie-adres: Eineflecht 4, 9244 EN Beetsterzwaag

Nei in lang libben is dochs noch hastich ferstoarn ús mem, beppe en oerbeppe

Trijntje Kielstra-Pander yn ’e âldens fan 95 jier. Sûnt 30 jannewaris 2003 widdo fan Broor Reinder Kielstra. It Hearrenfean, 19 jannewaris 2017 De Gordyk: Ynskje en Bob It Hearrenfean: Sietske en George Windesheim: Afke en Geerhard De Gordyk: Hendrika en Mink Jirnsum: Hans en Wietske beppe en oerbeppesizzers De begraffenis hat yn besletten rûnte plakfûn op it tsjerkhôf yn Koartsweagen. Skriuwadres: Y. Hofstee-Kielstra, De Leijen 89, 8401 BA De Gordyk

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

UITNODIGING voor alle inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag

INFORMATIEAVOND EXPANSIE 2017 Donderdag 26 januari 20.00 uur MFG De Kompenije

Op deze avond krijgt u allerlei informatie over Expansie 2017, zoals ... de vernieuwde opzet van het festival de locatie de thema’s het evenementenprogramma het artiestenprogramma de nieuwe website de prijs van de doorloopkaarten de start van de voorverkoop de aankleding/versiering Namens het bestuur van Stichting Expansie Jubbega-Hoornsterzwaag

www.expansiejubbega.nl @festival2017


Sa!

3

25 januari 2017 www.sa24.nl

Cbs De PreaM grijpt naast preDicaat eXcellente school

Ontdekken talent geeft zelfvertrouwen “Nee klopt, de kinderen zijn er niet. Die staan op het ijs. Wel komen ze om de haverklap om te vragen of we al iets weten. Zij zitten net zo in spanning als wij hier. Tussen elf en twaalf krijgen we te horen of we het predicaat Excellent krijgen. Maar nog niks gehoord.” WIM BRAS DE KNIPE

Maandagmorgen even na elven begint de nervositeit aardig op te lopen in het directiekantoortje van christelijke basisschool De Pream. Directeur Irma Korpershoek, schoolleider Jan Schaper en ouder Britta Doddema verwelkomen Sa! hartelijk, een beetje afleiding kunnen ze wel gebruiken. Elk ogenblik kan namelijk het verlossende telefoontje binnenkomen of De Pream het predicaat Excellent krijgt opgespeld. Of komen ze langs? Hoe gaat zoiets eigenlijk? Nou ja, dat doet er ook niet toe.

Sowieso excellent

Wat er wel toe doet is dat De Pream met slechts 38 leerlingen bij de voorselectie zit van de excellente scholen. “Dat houdt in dat we ons onderwijs goed op orde hebben”, zegt

Korpershoek. “De onderwijsinspectie is langs geweest om te beoordelen of we wel mee mochten doen. Van de negen voorwaarden scoorden we op vijf punten goed en op de andere vier ruim voldoende. Voor een kleine basisschool als de onze beschouwen we dat al als bewijs van excellentie.“ Maar goed, nu De Pream toch meedingt, is het helemaal de kers op de taart wanneer het bijzondere project talentvorming van de school de ultieme beloning krijgt, geeft schoolleider Schaper toe.

Talentvorming

Het project ‘tjong®talent loopt nu drie jaar op De Pream, een van de pilotscholen van koepel De Tjongerwerven. “De gedachte erachter is dat ieder kind wel een talent bezit”, legt Schaper uit. “Met aparte themaklasjes stellen we de kinde-

De leerlingen van De Pream. FOTO: SIETSE DE BOER

ren in staat om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daar putten zij zelfvertrouwen uit en dat vertaalt zich weer in betere schoolprestaties over de hele linie.” In de praktijk betekent de talentvorming dat de leerlingen kunnen kiezen uit tien onderwerpen, van wetenschap&techniek tot drama, koken of tekenen. De talentleerkracht houdt een inleidend praatje en vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag. “Omdat de leerlingen zich verdiepen in iets dat hun interesse heeft, gaat het leren vanzelf. En passant pikken zij vaardigheden op die niet per se bij hun specifieke onderwerp horen”, verduidelijkt Korpershoek. ”Ze zoeken zaken op, spreken zich in groepjes

uit en aan het eind presenteren ze het resultaat van hun bevindingen. De leerkracht vertelt niet wat ze moeten doen, maar staat hen al coachend bij.”

Saai

Begon ‘tjong®talent met één middag per week, inmiddels zit De Pream op vier middagen en behoren ook reguliere vakken als wereldoriëntatie en geschiedenis tot de keuzemogelijkheden. De onderzoekende manier van kennisverwerving wint ook terrein in de normale lessen, merkt Schaper. “Gewoon lesgeven is inmiddels een beetje saai geworden.” Het project kent ook een toptalentenklasje dat is samengesteld uit hoogbe-

gaafde leerlingen van verschillende vestigingen van De Tjongerwerven. Twee kinderen van De Pream, waaronder haar dochtertje Nina, krijgen zo één ochtend les buiten school, vertelt moeder Britta Doddema. “Na aanvankelijk heel enthousiast te zijn, vond Nina op een gegeven moment school niet interessant meer. Nu ze het topklasje bezoekt, is ze daar overheen. De andere kinderen vinden dat niet raar, iedereen heeft immers zijn talent.” Al met al is de wijzer op de klok de twaalf voorbij en slaat de verwarring een beetje toe op De Pream. “Zouden ze ons vergeten zijn?” Dan zelf maar bellen. “Geen predicaat? Jammer. Ach, u was ons vergeten. Da’s pijnlijk.”

Cbs De Opdracht in Ureterp is drie jaar lang Excellente School Een feestdag voor alles en iedereen maandag op cbs De Opdracht in Ureterp.

URETERP

De school kreeg van de onderwijsinspectie, als een van 54 scholen in het land, voor

Directeur Otto Hiemstra en burgemeester Van Selm.

drie jaar het predicaat Excellente School. “In dikke krul foar ús masters en juffen”, aldus een trotse directeur Otto Hiemstra. Burgemeester Ellen van Selm en wethouder Piet van Dijk kwamen het feestje meevieren. Het rapport van de Onderwijsinspectie bevat mooie woorden: ‘In een prachtig en bijzonder goed geoutilleerd schoolgebouw zetten schoolleiding en team zich ten volle in om het uitgangspunt ‘omgaan met verschillen’ waar te maken voor de circa 300 leerlingen. Op zowel het cognitieve, sociale als creatieve domein streeft de school naar

een gedifferentieerd aanbod waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de leerlingen.’ Directeur Hiemstra is helemaal blij met de conclusie van de inspectie dat het aanbod om de diversiteit in talenten te ontwikkelen niet alleen kwalitatief goed is, maar ook duurzaam. “It is dus mear as in momintopname, in byld fan in proses. Dit ha wy yn de rin fan de jierren opboud. Wy fiere hjoed feest, mar gean moarn gewoan fierder sa’t wy alle dagen dwaande binne.” Hiemstra liet burgemeester en wethouder meedelen in de complimenten. Dat De Opdracht haar leerlingen een

breed aanbod kan presenteren komt onder andere door de grote keuzevrijheid die Opsterland aan haar scholen laat, vindt de directeur. “Wy krije eigen budgetten en meie sels kieze hoe’t wy dat bestede. Ik hoopje dat Opsterlân dit belied fêsthâldt.” Toen Hiemstra zijn team een jaar geleden voorstelde zich aan te melden voor het predicaat Excellente School, werd er wel even getwijfeld. “Mar wy wiene grutsk op ús skoalle en ha it dien. It is ek wolris moai in kompliment fan de ynspeksje te krijen.” Friesland kent nu drie Excellente basisscholen.

Krimp zuidoost minder dan elders in Fryslân BEETSTERZWAAG De krimp van het aantal inwoners in Fryslân gaat de komende jaren sneller dan vier jaar geleden werd gedacht. Dat blijkt uit de jongste provinciale Prognose Bevolking en Huishoudens, die vorige week werd gepubliceerd. In 2040 telt Fryslân 27.500 inwoners minder (4,3 procent) dan nu het geval is. Belangrijkste oorzaak: ontgroening en vergrijzing. De komende 25 jaar groeit het aandeel 65-plussers met 45 procent tot bijna 190.000 mensen. Het

totaal aantal inwoners van Fryslân ligt dan rond 620.000. De voorspelde krimp is wel ongelijk over de provincie verdeeld. De Zuidoosthoek komt er met een krimp van 3,1 procent het gunstigst vanaf. In het noorden van de provincie daalt het aantal inwoners tot 2040 met meer dan 11 procent. De ook in andere onderzoeken aangekondigde trek naar de grotere steden blijkt ook uit de jongste provinciale prognose. Daalt het aantal inwoners in grote delen van de provin-

cie, Leeuwarden kan in 2040 rekenen op 10 procent meer inwoners dan nu het geval is. Ook dit heeft met vergrijzing te maken, het voorzieningenniveau voor ouderen ligt in de steden hoger.

Na 2025

De krimp in Zuidoost-Fryslân komt pas echt op gang na 2025. Ten opzichte van 2016 is de krimp in 2020 nog nul, in 2025 is dat 0,4 procent, in 2030 al 0,9 procent en weer vijf jaar later 1,6 procent. Van-

wege grotere onbetrouwbaarheid van de cijfers zijn er geen prognoses per gemeente gegeven. Zuidoost-Fryslân bestaat in dit onderzoek uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf.

Gevolgen

De krimp en de veranderende opbouw van de bevolkingssamenstelling heeft grote maatschappelijke gevolgen. Dat blijkt onder andere uit de Opsterlandse Woonvisie die

op dit moment ter inzage ligt. Voor de woningbehoefte is naast het absolute aantal inwoners vooral het aantal huishoudens van belang. Omdat het aantal ouderen fors toeneemt, neemt de gemiddelde grootte van de huishoudens af. Het aantal huishoudens stijgt daarom de eerste jaren nog door. Naast de woningmarkt gaan ook het onderwijs, culturele - en zorgvoorzieningen de gevolgen van de krimp merken.


Geïsoleerde garagedeur met aandrijving vanaf € 999,- incl. BTW

ER WINT ACTIE antie ar

op

1ja0ar

*

*

g

17 maart 20 en rd i t/m 15 1 januar ar de voorwaa Vraag na

deur de

Showroom (op afspraak): De Werf 12-1, 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8, 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43 06 - 52 59 25 14 www.ellema.nl info@ellema.nl

Geïsoleerde garagedeur met loopdeur vanaf €1428,Inclusief montage vanaf slechts € 1.299,- incl. BTW

Nieuws van de Buurtsportcoaches! SCALA Fittest Gorredijk 2017

U kunt u aanmelden bij

Deze week kunnen inwoners van Gorredijk een

Buurtsportcoach Welzijn

in Gorredijk op 4 maart.

Dit kan via

Geerte Kwant

uitnodiging verwachten voor de SCALA fittest

Eet een hapje mee in de Draaier, Gorredijk

06 - 57 040 151 of

g.kwant@sportfryslan.nl

Bent u tussen 18 en 75 jaar, heeft u een chronische aandoening en/of een lichamelijke

Zien wij u op 4 maart?

beperking? Wilt u graag uw gezondheid in

kaart brengen? Of wilt u meer sporten en

bewegen?

Geef u op en schuif op woensdagmiddag gezellig aan bij de maaltijd in de Draaier! Vier uw feest in de Draaier! Iets te vieren? De Draaier biedt verschillende feestarrangementen en proeverijen aan!

Voor al uw vragen en voor reserveringen neemt u contact op met de Draaier: 0513-521425 (bereikbaar op woensdag), 0512-305324 of mail naar dedraaier@zuidoostzorg.nl

Dan zijn wij op zoek naar u!

sportinopsterland

sportopsterland

www.sportinopsterland.nl

Nu ook meeneem-maaltijden! Geen zin om te koken? Dan zijn de vers bereidde diepvriesmaaltijden iets voor u! De maaltijden zijn iedere dag tussen 10-00-12.00 uur af te halen bij de Draaier en kosten €4,95 cabaret

RouÉ verveer

op het laatste moment ZuidOostZorg, Locatie de Draaier, Stationsweg 76, 8401 DT Gorredijk

vrijdag 3 februari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 18,50 De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

5

25 januari 2017 www.sa24.nl

Dit jaar recorD aantal steMMen

Oliebollenloop wint Gouden Turf De vrijwilligers van de Oliebollenloop Gorredijk veroverden vrijdag de felbegeerde Gouden Turf. Nog niet eerder in de achtjarige geschiedenis van deze prijs voor vrijwilligersorganisaties zijn er zoveel stemmen uitgebracht. Er werd 1.601 keer online gestemd. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK “Eén keer

eerder zaten we boven de 1.700, maar toen hadden we wel veertien genomineerden, dit jaar zijn het er negen.” Johan Sieswerda van de organiserende politieke partij OpsterLanders benadrukt het belang en bestaansrecht van de vrijwilligersprijs: “We willen vrijwilligers in de schijnwerpers zetten. En in acht jaar is er niet veel veranderd: u nomineert, u stemt en u bepaalt. Zo zal het blijven. Dat is de kracht.”

Mazzel

“Dit is een stukje waardering voor alle vrijwilligers die op de laatste dag van het jaar de hele dag in touw zijn”, reageert Miranda Majoor. “We hebben meer dan honderd vrijwilligers, man en vrouw, jongens en meisjes.” Nee, ze had niet verwacht dat de Oliebollenloop de Gouden Turf zou winnen. “Ik dacht dat een organisatie die veel doet voor ouderen meer kans maakte, zij verdienen het ook.” De Oliebollenloop had wel mazzel, vindt ze. “Wij zaten tijdens het

stemmen nog vers in het geheugen. Maar ook de vele positieve reacties die we kregen, hebben denk ik veel stemmen opgeleverd.” Miranda Majoor en Wietske Beenen kregen de Gouden Turf, een wisseltrofee, uit handen van de winnaar van vorig jaar: Twan van Duijven van zwembad De Delte uit Gorredijk.

‘DE WINST DIK FERTSJINNE’ Jeugd

De vrijwilligers van de Vlooienmarkt Bakkeveen eindigden met 260 stemmen op de tweede plaats. “Ik fyn dat de Oliebollenloop de winst dik fertsjinne hat”, zegt Jan van Dalen, medeorganisator van de Vlooienmarkt. “It is in jonge klup en in jeugdige organisaasje hat neffens my de takomst.” Met een vaste kern van vijftien vrijwilligers is de Vlooienmarkt de kleinste organisatie onder de genomineerden, denkt hij. “Mar we meitsje wol in protte oeren;

Miranda Majoor en Wietske Beenen met de trofee van de Gouden Turf. FOTO: SIETSE DE BOER

sa’n alvehûndert yn ’t jier.” De strijd om de bronzen medaille was spectaculair. Johan Sieswerda: “We hebben nog niet eerder meegemaakt dat er een gelijke stand is. Dagelijks volgde ik de uitgebrachte stemmen en lang stonden de vrijwilligers van De Miente/ Voltawerk op de derde plek. En toen kwam er in een keer een briesje voor ’t Swarte Wief uit Tijnje, op de laatste dag kregen zij er nog een stem bij.”

Bertie ten Haaf

SIEGERSWOUDE Het Blomke van Sa! gaat deze week naar Bertie ten Haaf-Boerrigter in Siegerswoude. De tachtigjarige bestuurt in haar eentje de ANBO-afdeling van Oost-Opsterland. “En dat fyn

ik geweldich”, zegt tipgeefster en ANBO-lid Griet Dijkstra uit Ureterp. “Sy is foarsitter, sekretaris en ponghâlder. En ek dit winterskoft hat se wer in moai programma foar ús klear. Wy genietsje derfan.”

Tot zo’n anderhalf jaar geleden organiseerde Bertie ten Haaf de activiteiten samen met Greta van der Harst. “Dy hie ek in blomke fertsjinne, mar dêr bin we te let mei, sy is ferstoarn.” Nu staat de tachtigjarige er dus alleen voor. Maar dat vindt ze niet erg, weet Griet Dijkstra. “We helpe har fansels wol, mar der is net ien dy’t seit: ik nim it fan dy oer.” Elke maand is er op vrijdagmiddag een gezellige bijeenkomst met meestal muziek. “Se freget ús altyd: wat wol jim? Foar kommend jier bin we fan plan om ek ris wat oars as muzyk te dwaan op de freedtemiddei.” Bertie ten Haaf organiseert ook het jaarlijkse reisje. Vorig jaar ging de busreis naar Gaasterland. “Hartstikke moai. Se regelt alles en dat fyn ik wol knap.”

Bertie ten Haaf in de bloemen. FOTO: SIETSE DE BOER

hjoed binne. En we ha it tige gesellich.” De overige genomineerden van dit jaar waren Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), LETS-kring Ureterp, Doarpsrounte (Koningsdag) Beetsterzwaag, ART Super Hemrik en Iepenloftspul Opsterlân Hemrik.

Beide clubs kregen uiteindelijk 230 stemmen. Paul de

IN Blomke BLOMKE FOAR

foar...

Koster van het Tynster skûtsje is dik tevreden met de derde plaats. En nuchter: “As we fan ’t simmer mar earste wurde.” Ook Coby de Vegt, vrijwilligerscoach van De Miente en Voltawerk, is niet teleurgesteld. “Moatst ris sjen mei watfoar grutte groep as we hjir

Nieuwe kandidaten Weet u ook iemand die weleens een bloemetje verdient, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@ sa24.nl of bel 06-52 47 10 13.

Het kon net TERWISPEL Schaatsliefhebbers zaten vorige week dagenlang in onzekerheid. Zou het dan toch in januari mogelijk zijn van natuurijs te genieten? Het spande erom. ‘Bijna zover…’, kopte Sa! vorige week op de voorpagina. Zorgvuldig gekozen woorden, we konden er alle kanten mee op. Twee dagen lang zag de wereld om ons heen eruit als een winters sprookje. Een gebrek aan wind zorgde ervoor dat de rijp lang aan de bomen bleef hangen. Wandelaars genoten volop, er zijn veel foto’s gemaakt. De daaropvolgende dagen kwam het kwik overdag te ver boven nul. ’s Nachts vroor het, maar niet voldoende om een sterke ijslaag op de ijsbanen te produceren. Op landijs was het vanaf donderdag wel raak. Sa!-fotograaf Sietse de Boer

keek vrijdagmiddag in Van Oordts Mersken, tussen Terwispel en Beetsterzwaag. Bij intredende vorst is dit natuurgebied vanouds een van de eerste gebieden in de regio waar schaatsers het aandurven. Ondanks veel waarschuwingen om ook niet het landijs op te gaan, waagden de schaatsers het hier wel. Een rondje van zo’n anderhalve kilometer was te maken. Vooral in de ochtenduren. Zodra de zon aan kracht won, werd het ijs snel minder. De schaatsliefhebbers hopen dat het er de komende weken alsnog van komt, maar de voorspellingen voor de komende week gaan niet verder dan ’s nachts drie of vier graden vorst en overdag boven nul. Gelukkig, het is nog maar januari…


Jumbo Broccoli Per 500 gram

0

89

0

Jumbo Spruiten

85

Zak 500 gram

Kiloprijs 1,78

Jumbo Boerenkool of Andijvie 2 zakken à 300-400 gram

2

eHALVE PRIJS*

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 februari 2017

Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 25 januari 2017

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Aangevraagde omgevingsvergunning - verbouw winkel naar vier woningen, Nije Buorren 2

Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 30 januari 2017 komen te vervallen De eerstvolgende raadsbijeenkomst en raadsvergadering vinden plaats op maandag 13 februari.

Wil jij geld verdienen voor je (sport)vereniging? Help dan mee bij de verkiezingen op 15 maart 2017! Kijk op www.opsterland.nl voor meer informatie.

Bestemmingsplan “Terwispel Kom” gewijzigd vastgesteld De gemeenteraad heeft op 14 november 2016 het bestemmingsplan “Terwispel Kom” (planid-nummer NL.IMRO.0086.14BPKom-0301) gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op enkele veranderingen in de regels. Met ingang van 27 januari 2017 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.opsterland.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Strekking van het bestemmingsplan Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de dorpskom van Terwispel. De begrenzing is afgestemd op logische geografische begrenzingen en de begrenzing van het bestemmingsplan "Buitengebied". Het op 21 september 2015 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan "Terwispel - Smidte, dorpshuis en plein" blijft buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft tot doel om een actuele juridisch-planologische regeling te geven voor het plangebied. Reageren? Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.opsterland.nl of contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoonnummer (0512) 386 340.

Bestemmingsplan “Tijnje Kom” gewijzigd vastgesteld De gemeenteraad heeft op 12 december 2016 het bestemmingsplan “Tijnje Kom” (planid-nummer NL.IMRO.0086.15BPKom-0301) gewijzigd vastgesteld. De wijziging bestaat uit een aanpassing van artikel 19 (Uit te werken bestemming - Wonen) in die zin dat bij de uitwerking van de bestemming te allen tijde archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. Met ingang van 27 januari 2017 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.opsterland.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Strekking van het bestemmingsplan Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de dorpskom van Tijnje. De begrenzing is afgestemd op logische geografische begrenzingen en de begrenzing van het bestemmingsplan "Buitengebied”. Het bestemmingsplan heeft tot doel om een actuele juridisch-planologische regeling te geven voor het plangebied. Reageren? Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.opsterland.nl of contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, telefoonnummer (0512) 386 340.

Verleende collectevergunning - verkoop aardappelen en potgrond, 13 tot 20 februari 2017, World Servants

Beetsterzwaag Verleende omgevingsvergunning - bouwen berging, De Lange Jacht 4 - aanleg nieuwe uitweg, Jokwei 2 Aangevraagde evenementenvergunning - kunstweekend, 30 juni t/m 2 juli 2017, Hoofdstraat e.o.

Drachten Azeven Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding loods, Dopplerlaan 20a

Frieschepalen Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen twee eiken, Hearsterwei 31 Verleende omgevingsvergunning - vergroten hoofdgebouw, Hearsterwei 29

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - vergroten woning, Nieuwstraat 12 - kappen eikenboom, Kûperij 2 Aangevraagde standplaatsvergunning - verkopen oliebollen, november en december 2017, Marktplein

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - kappen twee eiken, Bûtewei 51

Langezwaag Verleende omgevingsvergunning - kappen van 25 eiken, sportveld Paradys

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Olterterp Aangevraagde omgevingsvergunning - wijzigen voorgevel, Heidehuzen 5

Siegerswoude Aangevraagde omgevingsvergunning -kappen zieke eik, Binnenwei 21 - plaatsen aantal kozijnen, Foarwurk 12

Terwispel Verleende omgevingsvergunning - kappen drie eiken, De Streek 40 Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding melkvee, Koaibosk 2

Tijnje Aangevraagde standplaatsvergunning - voorlichting inbraakpreventie, 1 februari 2017, Pipegealsplein Breewei

Ureterp Verleende omgevingsvergunning - plaatsen bijgebouw, Stûken 64 - kappen eik, De Skieding Verleende collectevergunning - verkoop paaseitjes, 2 t/m 9 april 2017, Oost Europa Comité Aangevraagde evenementenvergunning - Oerrock Festival, 25, 26 en 27 mei 2017, weiland aan de Skieppeleane - Finale Oerrock Play-Offs, 25 maart 2017, De Telle 21

Wijnjewoude Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten woning, Klein Groningen 13

Lippenhuizen Verleende collectevergunning - verkopen viooltjes, 18 maart 2017 van 10.00 tot 13.00 uur, Jeugdwerk Aangevraagde evenementenvergunning - Piter Run/ Piter Walk, 11 maart 2017, start Buorsterwyk 34

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Bij aanschaf van een JAcobus houtkachel krijgt u een grote houtbak met deksel voor de helft van de prijs of 1 kuub beukenhout gratis.

JAnus pellet

ACTIE

JAcobus doorkijk

Wat is er nu mooier dan lekker een vuurtje stoken? Tijdens de stookdag op 28 januari 2017 van 10 tot 16 uur bent u van harte welkom om dat bij ons in de showroom te komen doen…. Er zijn twee sessies waarvoor u zich kunt aanmelden: om 10.30 uur en 13.30 uur. Onder onze begeleiding gaat u één van de kachels in onze showroom aanzetten en stoken. Wij geven u volop tips en trucs voor optimaal stoken en zorgen voor koffie met iets lekkers. Aanmelden kan via info@jancodejong.nl. Heeft u dan de smaak te pakken en wilt u weten welke kachel in uw situatie het beste past? Dan maken wij voor u ter plekke een offerte op maat.

JAcobus beton

Welkom bij Janco de Jong in Gorredijk!

JAcobus

Stookdag 28 januari

Ruilt u een kachel bij ons in? Dan krijgt u minimaal

€ 350 inruilkorting!

Janco de Jong Tolbaas 2-10, Gorredijk Tel. (0)513 460575 Twitter: @JAnusJAcobus Facebook: www.facebook.com/houtkachels www.jancodejong.nl


Sa!

9

25 januari 2017 www.sa24.nl

OpsterlanD zoekt toekoMstbestenDige onDerneMers

Zoek de kansen in verandering Hoe bereid je een bedrijf voor op de toekomst? Een actuele vraag voor ondernemers. Opsterland zoekt tien ondernemers die samen willen kijken hoe zij hun onderneming toekomstbestendig kunnen maken. Door een plan te maken, met elkaar te discussiëren, resultaten uit te wisselen en elkaar op ideeën te brengen. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Wil een bedrijf over vijftien tot twintig jaar nog bestaan, dan is het zaak om vandaag in te spelen op de maatschappelijke veranderingen. Volgens Jaap de Vries van adviesbureau DZyzzion uit Drachten wordt duurzaam ondernemen te vaak alleen gekoppeld aan het thema energie. “Maar het gaat in feite om toekomstbestendig ondernemen. Dat is veel breder, bijvoorbeeld voorbereiden op de circulaire economie en het duurzaam inzetten van medewerkers. Hoe je dat doet verschilt per bedrijfstak, maar een ondernemer moet continu zoeken naar kansen om in te spelen op veranderingen in de markt en de samenleving als geheel.”

Waar beginnen

De Vries weet dat veel ondernemers op dit terrein ook wel stappen willen zetten. Maar waar te beginnen? Om hen op weg te helpen zoekt

de gemeente Opsterland tien ondernemers die mee willen doen aan een door DZyzzion begeleid project in het kader van het nieuwe economische beleid van de gemeente. De Vries: “In vijf bijeenkomsten kijken we waar iedereen staat en wat beter kan. Dan maken we actieplannen, gaan er met elkaar over dicussiëren en wisselen ervaringen uit. Transparantie is een centraal begrip. We kijken niet alleen naar het eigen bedrijf, maar ook naar leveranciers. Zo krijg je vanzelf een sneeuwbaleffect.”

Stimulans

Romke de Jong van De Jong’s IJs uit Gorredijk was ruim vijf jaar geleden een van de ondernemers die deelnam aan het in Opsterland ontwikkelde Koploperproject rond duurzaam ondernemen. “Voor mij was het heel verrassend, het begin van een andere manier van denken. Ik ging er vrij blanco in, dacht dat we al heel goed bezig waren. Maar bij de

Romke de Jong. FOTO: SIETSE DE BOER

nulmeting bleek dat er voor ons bijvoorbeeld op het terrein van vervoer en afval nog een wereld te winnen was. We werken nu in het vervoer veel efficiënter en zijn een stuk kritischer naar onze leveranciers. Ingrediënten die eerst in zakken van twee kilo kwamen, komen nu in bags van honderd kilo. Dat scheelt enorm veel afval. Het project heeft mij heel enthousiast gemaakt. Het heeft geleid tot een ambitieuze doelstelling: CO2-neutraal zijn in 2020. Het gaat allang niet meer om alleen energie besparen, maar meer over

de toekomst van je bedrijf. We maken producten met natuurlijke ingrediënten zonder kunstmatige toevoegingen. Ik vind dat ons product in lijn moet zijn met ons bedrijf en omgeving. Onze medewerkers ondersteunen het beleid en we laten aan onze klanten zien dat het geen loze kreet is, maar dat we er echt inhoud aan geven. Er zijn opdrachtgevers die dat waarderen, maar er zijn steeds meer opdrachtgevers die het eisen. En geloof mij, het winstpotentieel is veel groter dan besparingen.”

Aanmelden

boxen uit. Dekker geeft ze een aai over de bol. Ja, hij heeft ook een bok, maar die is op tournee. “Naar de geiten bij andere fokkers. Ik heb hem ’s winters liever niet thuis ook, dat stinkt toch.” In het voorjaar mogen de geiten weer naar de ruime speelweide achter het huis. De stal is aangekleed met veel oorkondes en twee prijzenkasten. “Die zijn vol, tegenwoordig bewaar ik alleen het stickertje en geef de beker terug aan de vereniging.”

van de vereniging liep de laatste jaren fors terug. “Dat komt door alle regels: oormerken, registratie, enten tegen Q-koorts. De hobbyisten die één of twee geitjes hadden, zijn nu allemaal weg. Het kost te veel geld.” Zelf prijst Dekker zich gelukkig: “Ik heb een goede naam opgebouwd in de fokkerij. Mijn geiten en bokken leveren meer op. Dat dekt de kosten niet, maar maakt het wel gemakkelijker.”

K.I.

Dwerggeiten verschillen niet alleen qua grootte van andere rassen. “Ze zijn vriendelijker. En grote geiten moet je melken, bij dwerggeiten hoeft dat niet.” Bij veel mensen staan geiten bekend als ware ontsnappingskunstenaars. “Niks van waar. Als je ze goed verzorgt, goed te eten geeft en zorgt voor een goede afrastering, dan gebeurt er niks.” Ze zijn er in vele kleurschakeringen. Het fokken is puzzelwerk: “Je moet niet te veel bont op bont kruisen, dan gaat de tekening weg. En soms komt er gewoon een bonte uit twee zwarte ouders.”

Toekomstbestendig ondernemen is een van de zes thema’s die door de gemeente Opsterland worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor dit thema gaat Jaap de Vries van DZyzzion een aantal Opsterlandse bedrijven begeleiden en adviseren. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij Sjouke van der Meulen van de gemeente Opsterland (06-5154 4898 of sjouke.vander.meulen@opsterland.nl).

Fokken dwerggeiten is puzzelwerk DE KNIPE Hij begon zoals zoveel liefhebbers. Vijfenveertig jaar geleden kocht Sil Dekker (69) twee dwerggeitjes voor de kinderen. Maar al snel begon het bij vader te kriebelen: fokken zou best leuk zijn. Dan volgt een tentoonstelling met keuring. “En zo rol je erin.” Hij geeft het toe, het zit er sowieso wel een beetje in. “Ik was inseminator, de fokkerij bij

koeien en geiten heeft me altijd geïnteresseerd.” Destijds woonde Dekker met zijn gezin in Heerhugowaard, waar hij in 1973 Dwerggeitenstal De Pijpjes oprichtte. “De naam komt van het buurtje waar we woonden: er kwamen veel pijpjes uit op de sloten om ons heen, ook de bushalte vlakbij heette De Pijpjes.” Het eerste gefokte geitje van De Pijpjes

Sil Dekker met zijn grote hobby. FOTO: SIETSE DE BOER

leek een succes te worden. “Er kwam een kenner die er wel vijfhonderd gulden voor wilde geven. Toen dacht ik: die moet ik dan zelf maar houden. Later bleek het helemaal niks. Het geitje was nog heel jong en dan is het moeilijk te zien wat het wordt. Tegenwoordig zie ik dat binnen een week.” Zes geitjes steken nieuwsgierig hun koppie boven de

Sil en zijn vrouw Tiny wonen inmiddels al weer achttien jaar in De Knipe. “Mijn werk ging naar Heerenveen en wij verhuisden mee.” Hij was inmiddels plaatsvervangend hoofd bij de K.I. Door een reorganisatie kwam hij negen jaar geleden thuis te zitten. “We zijn hier gebleven vanwege de ruimte en de rust. En je kunt hier prachtig fietsen en wandelen. Onze twee dochters zijn ook in de buurt komen wonen.” In Friesland werd Dekker meteen lid van de Dwerggeitenvereniging Noord-Nederland, hij verzorgt de PR voor de vereniging. Het ledental

Vriendelijker


2

2

PAKKEN

Alle Douwe Egberts aroma rood en variaties* 2e halve prijs Combineren mogelijk Bijv. aroma rood snelfiltermaling

5.98

4.48

AH Perssinaasappelen 2 netten à 2 kilo

2

Alle varianten, combineren mogelijk* 2 zakken *M.u.v. Excellent

3.98-4.98

2.50

5.58

3.50

KORTING

AH Iets kruimige of vastkokende aardappelen 5 kilo Per zak 25 % korting

Alle varianten Per 100 gram Actieprijs per kilo 19.99

1.99

2 stuk

AH Varkensshoarma 500 gram Bijv. naturel Per schaal Actieprijs per kilo 4.50

3.00

2.25

Alle biologische zuivel* *M.u.v. roomboter Bijv. Arla halfvolle melk Pak 1 liter

1.31

0,98

2.18

1.39 2e

HALVE PRIJS

Alle AH Kipschnitzels* Combineren mogelijk 2 schalen *M.u.v. scharrel en Biologisch

25%

2.35-2.59

3.74

AH Komkommers

KORTING

5.18

4.50 – 5.50

4.00

AH Spelt van de bakkerij

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Liefde & Passie speltbrood

3.88

2e

KORTING

AH Greenfields rosbief en rookvlees

4.99

25%

ZAKKEN

AH Thaise en Chinese wokgroente 400 gram

25%

NETTEN

HALVE PRIJS

Alle Honig

Combineren mogelijk Bijv. macaroni 2 pakken à 625 gram

1.94

1.45

DubbelFrisss en Taksi 1.5 liter Alle varianten, combineren mogelijk 4 pakken

3.80-5.96

3.00

25%

KORTING

Coca-cola 1.5 liter en 4-packs Alle variante mogelijk Per 4-pack of 4 losse flessen

4.15-7.96

5.49

Alle Concha y Toro

Chili Bijv. Casillero del Diablo Chardonnay Fles 0.75 liter + extra AH Pannenzegel* *Per bestelling

6.69

4.99

Amstel Pils

Krat 24 flesjes à 0.3 liter

13.99

9.99

Brand Pils

Krat 24 flesjes à 0.3 liter

15.99

10.99


Sa!

12

25 januari 2017 www.sa24.nl

Lekenpreker Steven Sterk pleit voor ‘culturele bioDiversiteit’

‘Net better of minder, in bytsje oars’ “Bisto in Fries? Wêrom dan? Of wêrom net?” Volgens uitgever en boekhandelaar Steven Sterk moeten we ons deze vragen vaker stellen op verjaarsvisite, in de kroeg, bij de koffieautomaat of in de sportkantine. Want waaruit bestaat de Friese identiteit eigenlijk? Vanaf de kansel van het kerkje in Kortezwaag gaf hij zondag in de Preek van de leek alvast een aanzet. WIM BRAS GORREDIJK

Als Sterk in Ierland een boekwinkel binnenstapt, staat er steevast een plank vol met boeken over de Ierse identiteit. In Frankrijk, Schotland, Baskenland, Catalonië en andere Europese regio’s net zo. De eigen identiteit is overal een veelbesproken item, zeker in deze tijd. Behalve in Friesland. Als hij hier probeert het gesprek erover op gang te brengen, komen al gauw sentimenten over de oorlog bovendrijven en moet hij oppassen dat hij niet alsnog met terugwerkende kracht in de foute hoek wordt weggezet. “Fansels bestiet de Fryske identiteit, hearst dan. Mar dêr hoege wy net de klam op te lizzen. Binne wy ommers ek net Nederlanner en Europeaan?” Sterk stoort zich aan zulke vrijblijvendheid en waarschuwt dat de onwilligheid om het Friese eigene te benoemen de culturele gelijkschakeling versnelt en dus onherroepelijk tot verlies zal leiden.

Ethische plicht

Maar waarom zou het erg zijn als het ‘Frieswêzen’ verdwijnt? De volgende generaties eten er waarschijnlijk niet minder om. Overigens ook niet als de panda en de neushoorn uitsterven, of de grutto. Maar dat laten we toch niet gebeuren? Opsterland steekt zelfs miljoenen extra in het opknappen van een oude turfvaart om een zeldzame kever te behouden. “Yn de natoer wolle wy biodiversiteit en sa soe it ek mei de kultuer moatte.” Sterk noemt het streven naar behoud van de Friese cultuur een ethische plicht tegenover het nageslacht. Net zomin als hij het vel van de laatste panda voor zijn open haard wil uitspreiden, wil hij de pake zijn die zo mooi herinneringen kan ophalen over het ‘smûk skaadzjend beamtegrien’ uit zijn jeugdjaren, of over die rijke taal van vroeger. Zijn pleidooi heeft niets met de naar binnen gekeerde blik of met

gevoelens van superioriteit te maken. “Friezen binne net better, net minder, mar in bytsje oars.” Dat besef van identiteit sluit buitenstaanders niet uit, integendeel. Door het eigen anderszijn te benoemen, erken je immers automatisch ook de eigenheid van de ander. Culturele biodiversiteit leidt tot wederzijds begrip en empathie, is zijn overtuiging.

Vijf bestanddelen

Maar wat zijn dan de ingrediënten die maken dat de ‘Fryske gehakbal’ alleen in dit hoekje van de wereld smaakt zoals die smaakt? Volgens Sterk bestaat de identiteit van de Friezen uit vijf bestanddelen die we moeten koesteren en versterken. Ten eerste de taal, die onder invloed van moderne ontwikkelingen als sociale media en mobiliteit onder druk staat. Dan de eigenzinnige niet-commerciële cultuur van onder andere ‘it reedriden, it skûtsjesilen en it keatsen’. Het open landschap, dat beleidsmakers steeds meer naar Hollandse maatstaven modelleren. De sociale cohesie van het platteland, de mienskip met zijn tolerantie en vrijwilligers. En de geschiedenis, van de terpen tot Fryslân 2000. “It giet om de ferbûnens mei dizze eleminten. Jo hoege net Frysk te praten om Fries te wêzen. Jo binne Fries as jo jo Fries fiele.” Steven Sterk preekt. FOTO: MARIJE GEERTSMA

Meinsma Fietsen in landelijke finale

Van Teyens verdeelt geld

WIJNJEWOUDE Meinsma Fietsen is doorgedrongen tot de finale van de landelijke verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017. Na de gemeentelijke finale veroverde de fietsenwinkel ook provinciaal de meeste stemmen en de hoogste beoordelingscijfers op

BEETSTERZWAAG Het College van Regenten van de Van Teyens Fundatie heeft vorige week geld toegekend aan een serie Opsterlandse projecten.

klantvriendelijkheid, prijs-kwaliteitverhouding, assortiment en kennis van de medewerkers. Meinsma Fietsen bestaat al sinds 1904. Eigenaar Hans Meinsma is de derde generatie Meinsma en gaf het bedrijf de laatste jaren een complete metamorfose. Voor de finale

beoordeelt een vakjury het bedrijf, wordt een financiële bedrijfsvergelijking gemaakt en krijgt Meinsma bezoek van een mysteryshopper. De overall winnaar Tweewielerwinkel van het Jaar 2017 wordt bekend gemaakt op maandag 3 april.

De logeerkamer

Boomer

“Kijk nou eens wie daar aan komen fietsen”, roept Hidde. Akke kijkt op terwijl ze de laatste verhuisdoos aan het uitpakken is. “Oh nee, Geeske en Sjoerd!” Ze had net zo’n zin om eindelijk eens in alle rust van haar nieuwe huis te genieten. Even helemaal verdwijnen in het laatste woontijdschrift. Voordat Akke het in de gaten heeft, staan Geeske en Sjoerd al in de kamer. “We zijn wel toe aan een bakje koffie. Met die e-bikes komen we veel verder dan voorheen”, zegt Geeske met haar luide stem. Sjoerd buldert er enthousiast overheen: “Het is exact 34,4 kilometer van ons naar jul-

pen en dat zoiets bij hen niet voorkomt. Of nog erger, ze zal adviezen gaan geven. Het klamme zweet breekt Akke uit. Snel zegt ze: “Hoe was jullie logeerweekend met de kleinkinderen?” Haar zus hoort het niet. De deur van de logeerkamer staat open. Kordaat stapt Geeske naar binnen: Slapen jullie apart?” Haar vraag lijkt door de logeerkamer te knallen. “Sjoerd en ik ook.”

lie.” Akke voelt zich compleet overvallen. Versteend staat ze midden in de kamer. Hidde zet al koffie. “Kunststof kozijnen?”, roept Sjoerd en de beide mannen raken direct in een bouwkundig gesprek. Geeske zegt: “Er moet nog een hoop gebeuren, zie ik wel. Laat mij het huis eens zien, zusje.” Geeske staat al halverwege de trap. Akke volgt haar, zoals ze altijd al gedaan heeft. Plotseling slaat de schrik haar om het hart; de beide bedden zijn nog niet opgemaakt! Hidde en zij slapen apart, omdat zij zo snurkt. Als Geeske dit te weten komt, zal ze zeggen dat stellen bij elkaar horen te sla-

De babyboomers vormen een generatie met hun eigen probleempjes. Ze zijn een bron van inspiratie voor generatiegenoot Boomer.

Gymnastiekvereniging Stânfries uit Gorredijk ontvangt 4.145 euro als bijdrage in de vervanging van afgekeurde toestellen. Ars Musica uit Heerenveen krijgt 1.000 euro voor de muzikale presentatie van leerlingen, deelnemers en docenten van Ars Musica en andere zelfstandige muziekdocenten. Voor het renoveren van haar speeltuin ontvangt Buurtvereniging Russchenreed in Wijnjewoude 2.000 euro. Stichting SYB Beetsterzwaag krijgt een bijdrage van 2.500 euro voor het uitvoeren van het project Where Are We, Art?, een zoektocht naar een circulair en duurzaam bouwproces voor de bouwsector. Voor het trainen van vrijwilligers die op hun beurt mantelzorgers kunnen ondersteunen ontvangt Stichting Timpaan Welzijn Gorredijk 1.000 euro.

De Stichting Clubwerk Geestelijk Gehandicapten Pypskoft in Ureterp krijgt 1.000 euro als bijdrage in de reiskosten voor een bezoek aan de Orchideeenhoeve in Luttelgeest. De Stichting CultBee in Beetsterzwaag ontvangt 2.500 euro voor het organiseren van culturele evenementen en concerten in Beetsterzwaag en omgeving. Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Boornbergum, ontvangt 750 euro voor het houden van een jubileumdag voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers. Tot slot ontvangt de Maaltijdcommissie Lekker Oud in Beetsterzwaag 6 euro per betalende deelnemer voor maaltijden voor 70-plussers en voor deelnemers aan een lunch/diner voor alleenstaande 75-plussers. De Van Teyens Fundatie was tot vorig jaar alleen gericht op Beetsterzwaag. Een statutenwijziging maakt het nu mogelijk projecten uit heel Opsterland te ondersteunen. vanteyensfundatie.nl


Sa!

13

25 januari 2017 www.sa24.nl

Ook BlØF, DouWe Bob, Miss Montreal, Jelle B en DannY Vera

Kensington komt opnieuw naar Oerrock De organisatie van Oerrock is erin geslaagd Kensington ook voor de editie van dit jaar vast te leggen. “Kensington was vorig jaar een succes, dus waarom niet nog een keer”, aldus voorzitter Sietze Boonstra. De achttiende editie van Oerrock heeft ook voor de rest een gevarieerde en aantrekkelijke line-up. RENSKE WOUDSTRA URETERP “Vorig jaar

hebben veel mensen Kensington gemist omdat de kaarten snel uitverkocht waren. Ook dat is een reden om hen nog een keer te vragen.” Oerrock is altijd op zoek naar Nederlandse topbands, zegt voorzitter Sietze Boonstra. Zo is de Zeeuwse band Bløf gestrikt om het festival op donderdagmiddag te openen. “Vorig jaar opende Racoon het festival, dat is goed bevallen. Voor een goede band komen mensen graag eerder naar het festival. We vinden het een eer dat Bløf bereid is als openingsact op te treden.” Normaal gesproken willen bands met een vergelijkbare status als Bløf alleen primetime spelen op het tijdstip waarop het meeste publiek aanwezig is. Boonstra: “Blijkbaar is Oerrock zo veranderd dat die eis nu van tafel is. Dat ze nu al op donderdagmiddag komen, onderstreept de reputatie van Oerrock bij de bands.” Boonstra verwacht

dat het dus ook al op donderdagmiddag druk zal zijn op het festivalterrein. “Vorig jaar waren er ’s middags zoveel mensen dat er wel hele lange rijen stonden voor het eten. Daarom hebben we dit jaar extra balies die ook voor de bevoorrading beter bereikbaar zijn.” Naast de grote bar komt zelfs een ‘raptap’ zodat bezoekers nog sneller hun drinken kunnen krijgen.

Douwe Bob

Naast Kensington en Bløf zijn er op Hemelvaartsdag optredens van onder andere Douwe Bob, Miss Montreal, Danny Vera, Jelle B en de nummers 1 en 2 van de Oerrock Play-Offs. Het programma van vrijdagavond, traditioneel met gratis entree, is nog niet bekend. “Dat heeft te maken met het budget. We wachten eerst af of alle kaarten verkocht worden, de laatste 1.500 zijn beschikbaar tijdens de finale van de Play-Offs.” Ook op zaterdag komt de festivalganger aan zijn

Kensington. FOTO: RAHI REZVANI

trekken. Dan is de bühne het domein van nationale en internationale tributebands. Met het Duitse Feuerengel (Rammstein), The Bruceband (Bruce Springsteen), Rootsriders (Bob Marley), Total Who Show (The Who), Musest (The Muse), The Fortunate Sons (Creedence Clearwater Revival), Best Of Foo (Foo Fighters), Bleach (Nirvana) en Electric Gypsies (Jimi Hendrix) biedt Oerrock een gevarieerde mix.

Hoge tent

Dit jaar maakt de oude feesttent, de aluhal, plaats voor een dertien meter hoge festivaltent. “Dat past beter bij het festival en was altijd onze droom. Dankzij de grote opening in de tent, wordt het echt onderdeel van het hele terrein.” De sponsorvlaggen die voorheen de grote tent sierden, verdwijnen. “Voor onze sponsoren hebben we buiten extra uitingen gerealiseerd.” Het hoofdpodium op

het buitenterrein blijft vrijwel gelijk. “Het ziet er net zo uit als vorig jaar. Wel hebben we het iets dieper gemaakt om de bands meer ruimte te geven.”

Voorverkoop

De voorverkoop (online) start op woensdag 25 januari. De finale van de Play-Offs is op zaterdag 25 maart in mfc De Wier in Ureterp. oerrock.nl

Popkoor Bakkeveen maakt iedere zes maanden een nieuwe start BAKKEVEEN Elk half jaar besluiten de zangers of ze doorgaan of niet. En dat is best een aparte formule voor een popkoor.

In Bakkeveen doen ze het gewoon: geen traditioneel koor, maar een serie van acht workshops op rij. En dan maar kijken wie er blijft of vertrekt. Langzaam druppelen de zangeressen en één zanger de

Dúnhoeke binnen. “Ik sil even it keyboard helje en doch de auto op slot. En dan bin ik mentaal oanwêzich.” Dirigente Marjan Holtrop zet meteen de toon: het gaat hier duidelijk om het plezier. Ook het plezier van het weerzien, want de laatste kooravond is twee maanden geleden. Handen worden geschud, een nieuwkomer begroet. “Ha, in nije

Zingen is een leuke hobby, zeker in Bakkeveen. FOTO: SIETSE DE BOER

man jûn?” Nee, het is de fotograaf. “Ach, jammer.”

Dabedabeda

“Hou de kleppen even dicht”, brult Marjan theatraal van achter het keyboard. Grietsje Bron stapt naar voren voor een kort welkomstwoord. “Gedraach dy foaral sa ast gewoan dochst, dan bist it leukst”, grapt ze tegen de dirigente. “Totaal

ûnferwachte komt de krante del. En wy tochten: we ha in man derby!” De kleine twintig deelnemers van vanavond starten met een warming-up: benen wiebelen ritmisch, Marjan slaat een toets aan. “We dogge even dabedabeda.” Grinnikend eindigt de canon in ‘lalilalilalileeeee’. “Sjoch, de ferslachjouwer makket in notysje: ‘dirigent heeft het koor onder controle’. Soa, dat stiet dan mar swart op wyt.” Een kleine twee jaar is het popkoor nu actief. “We begjinne elk healjier opnij. Dan kin elkenien beslute om mei te dwaan of te stopjen. Dat jout in gefoel fan frijheid. Mar it is ek in útdaging om mearstimmige nûmers der goed yn te krijen”, vertelt Grietsje Bron. De vaste kern bestaat uit twintig tot vijfentwintig deelnemers uit diverse omringende dorpen, eigenlijk altijd vrouwen. Het workshopkoor zoekt dan ook naarstig naar mannelijke deelnemers. “Yn it begjin wienen der mear manlju, mar ik tink dat dy ôfheakke binne, omdat se it mearstimmich sjongen te lestich fine.” Ze zingen drie- tot

vierstemmige oude en nieuwe popsongs. “It giet ús om de lol, mar we wolle ússels ek ferbetterje.” Is dat niet lastig zonder vaste koorvorm? “Kwaliteit is wol in wrakseling, ja. Faak kin we nije ferskes der krekt net yn krije yn de acht kear workshop.” Ook het onderdeel ‘lol’ gaat soms ten koste van de vooruitgang. “Tidens de lêste workshop fan foarich jier ha we even flink meimekoar yn gesprek west. Doe is besletten dat we it repertoire minder útwreidzje en dat we mar ien of twa nije nûmers per workshopsearje ynstudearje.”

Pittig

Marjan zet de iPod met versterker aan. ‘Mr Blue Sky’ van ELO klinkt door het zaaltje. “Wolst dy jûn dwaan?” Ja, glimt Marjan. Even is het worstelen met het notenschrift, ook voor de dirigente. “Ik fyn dit dochs in pittich arrangement, sorry.” Serieus buigen de zangers zich over hun papieren. In drie keer oefenen zitten de eerste maten erin. “Don’t you know, it’s a beautyful new day.” Het klinkt mooi, stelt de dirigente tevreden vast.


Geldig in week 4

(zondag 22 t/m zaterdag 28 januari 2017)

Ariel Tabs of pods

250 gram 4.99

3

49 .

PLUS Blonde d’Aquitaine Biefstuk Per 250 gram

1.-

1.37 - 1.49 Mona Pudding

Alle bekers à 450-500 ml

of vla

Alle pakken à 750 ml Per stuk

13-16 stuks, vloeibaar 975-1170 ml, poeder

1+1

1125 gram of Lenor Alle wasverzachters, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Ariel Wasmiddel Vloeibaar Colour, 2 flacons à 1170 ml

GRATIS

13.58 6.79

2.86 - 2.99

1

99 .

Karvan Cévitam Limonadesiroop of Go Alle bussen à 750 of 48 ml Per bus

Kies & Mix stamppot

+1A

EXTR ZEGEL

2 voor

2

Pepsi, Sisi, Seven Up of Rivella

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 2 flessen

2.98-3.72

49 .

Andijvie fijn, hutspot, boerenkool, groene kool, koolraap, spitskool of stamppotmix, alle zakken à 300-1000 gram of kruimige aardappelen zak 2500 gram, combineren mogelijk, uit de koeling 2 stuks** Bijv. PLUS Hutspot 2 zakken à 500 gram

1+1

GRATIS

KIES & MIX

2.18 1.09

WEEKENDPAKKER do

vr za

ED LK A

G

E

Alléén geldig op 26, 27 en 28 januari

T

UI

+1A

2 voor

EXTR ZEGEL PLUS Korenlanders Vloerbrood

Extra donker, tijger of maïs, combineren mogelijk, vers uit eigen oven 2 broden

4.58

2

99 .

G

Dagvers LI M B UR

PLUS Taart

Slagroom-, triple choco of fruit, geschikt voor 4-9 personen Per stuk

5.99 - 7.99

4

99 .

04/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **Per combinatie kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


16

25 januari 2017 www.sa24.nl

Doe mee & WIN

Twee kaartjes voor Proef de Winter

Onder de goede inzenders van de kruiswoordpuzzel van deze week verloten we twee kaartjes voor Proef de Winter, een uitgebreide avond over het Friese paard, inclusief stamppotbuffet, in Stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik. U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 1 februari. Vermeld ook W4, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

24 februari (vanaf 17.00 uur) Het Swarte Paert - Hemrik

1 11 15

2

3

4

16

17 21

129 soort hond 131 sjaal 132 lichtzinnig 134 voortreffelijk 136 gemalin 137 gloeilamp 138 schaakterm 139 pendelaar. Verticaal: 2 begin v.e. voetbalwedstrijd 3 heden 4 smart 5 keukengerei 7 balspel 8 bijbelse figuur 9 woonboot 10 sterke drank 11 schrijfgerei 14 guitig 16 bloemversiersel 17 schoenvorm 18 zuigdop 19 via het genoemde 22 meervoud 28 loot 30 glorie 33 godsdienst v.d. moslims 35 gemene opmerking 38 fair 39 opgeld 41 onbepaald vnw. 42 telwoord 44 betaaleenheid 45 onderwerp 47 gelijktijdig 52 lichaamsdeel 53 naderen 55 groot water 57 zenuwtrek 59 ongelukkige bestemming 60 afloop 62 por 63 ridder 66 hoofdstad van Tunesië 67 beeldpuzzel 70 uitroep 73 één en ander 76 werkplaats 77 hoge berg 78 truc 79 Russische brandewijn 80 kilte 81 drukte 84 doping 86 afzonderlijk 89 sierplant 91 sportman 93 vreemde snuiter 94 deel v.e. toneelstuk 96 hardrock 98 kleur 99 vrij van drugs 104 dreun 105 geluk 106 snelheid in het lezen 108 Viking 110 wolvlokje 112 tochtje 113 schaaldier 115 nummer 116 zeer begaafd persoon 118 middagslaapje 120 kleurstof 123 van deze tijd 126 United Nations 129 reinigingszout 130 snaarinstrument 133 beroep 135 ontkenning.

19 23

29

39 43

48

30

44

40 46

53 56

60

54 57

61 66

62

68

71

72

77

82

83

78

79

84

85

89

95

96

93 97

100

99 102 106 111

114 120

115

108

112

122 125

128

107

116

121

124

91

98

110

126

118

134

48

127 130

133

117 123

129

132

87

94

105

109

81

86

101

104

113

80

90 92

119

73 75

76

103

63

67

74

88

47

50

55

70

36 41

45

52

65

31 35

49

51

69

Horizontaal: 1 aangeboren gave 6 telwoord 12 uitroep van afkeuring 13 schuilhokje 15 hedendaags 18 planten vermeerderen 20 vod 21 dorpel 23 jaartelling 24 etensrest 25 tor 26 ontvangzaal 27 loofboom 28 godin v.d. dageraad 29 pl. in Gelderland 31 recht vaarwater 32 achter 33 kleurstof 34 kortaf 36 Nederlandse Spoorwegen 37 gebaar 40 soepel 42 groot aantal 43 gebied 46 droogvloer 48 knaagdier 49 voorzetsel 50 deel v.e. auto 51 rolprent 52 pantalon 54 hoogte v.e. functie 55 dierentuin 56 insect 58 berouw 61 taille 64 Evangelische Omroep 65 broedplaats 67 kwitantie 68 deel v.h. been 69 ellende 71 aandachtig kijken 72 deel v.h. jaar 74 lidwoord 75 extra large 76 Griekse letter 78 deel v.e. vis 80 legerplaats 82 tegenover 83 deel v.h. oog 85 in je eentje 87 als onder 88 deel v.e. parcours 90 grenscontroledienst 92 ijzerhoudende grond 94 grote bijl 95 dito 97 windjack 99 dasspeld 100 onverschrokkenheid 101 heel naar 102 Spaanse uitroep 103 schoorsteenzwart 105 draadje 107 één keer 109 klavier 111 muze v.h. minnedicht 113 karaat 114 afbijtmiddel 116 lol 117 Olympische Spelen 119 gebouw in Amsterdam 121 pluspunt 122 Europeaan 123 scantechniek 124 vulkaan op Sicilië 125 huzarenstukje 127 hoofdstad van Italië 128 bezwering

14

34

42

64

10

26

38

59

9

22

33 37

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.

8

18

28

32

58

7

25

27

den van het Tynster Popkoor, gevolgd door het vermaarde stamppottenbuffet van Siepy. Aansluitend is er een showprogramma met Friese paarden. Het arrangement inclusief eten kost 27 euro per persoon. Entree voor alleen het showprogramma en een consumptie is 10 euro. Aanmelden kan via info@ swartepaert.nl.

6

13

24

Op vrijdag 24 februari kunt u bij Stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik kennismaken met alle facetten rond het enige inlandse paardenras dat Nederland rijk is. De cultuur, historie, fokkerij, sport en training. Alles komt aan bod. Het programma begint om 17.00 uur met een inloop met glühwein en chocolademelk. Vanaf 17.45 uur is er een optre-

5

12

20

Proef de Winter

PUZZEL

Sa!

134

136

131 135

137

138

139

© www.puzzelpro.nl 99

26

138

69

15

105

2

130

14

78

127

9

53


Sa! Gurbe Douwstra

Op zondagmiddag 29 januari (15.00 uur) treedt Gurbe Douwstra op in de Witte Kerk Hemrik, al voor de vierde keer. Deze keer is hij alleen. In een solo-optreden brengt hij een keuze uit de mooiste liedjes van zijn repertoire. Dat zijn bekende nummers, maar ook nieuwe liedjes die nogal eens melancholisch en nostalgisch zijn. “Mar dat sil wol mei de leeftiid te meitsjen ha”, zegt hij lachend. Entree: 10 euro, t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Johan de Jong oer tsjerkûlen

Fjild- en fûgelman Johan de Jong fan Oerterp komt op snein 29 jannewaris (14.30 oere) nei it Tsjerkje Skuorregea. Hy sil ûnder oaren fertelle oer de tsjerkûle. De middei is yn gearwurking mei Fûgelwacht Jobbegea e.o. Johan de Jong is jierren oanien belutsen by it beskermjen fan tsjerkûlen en by it foarkommen dat se útstjerre. Ek is hy bekend fan syn natuerrubryk op de radio by Omrop Fryslân. Tagong: 5 euro. JOBBEGEA

Bauke en Campbell

WIJNJEWOUDE In de gereformeerde kerk aan de Merkebuorren wordt op vrijdag 27 januari (20.00 uur) een benefietconcert voor het jaarlijkse Pinksterfeest gehouden. Muzikale medewerking is er van praisegroep Joy uit Ureterp onder leiding van Durk Hoekstra en het interkerkelijk mannenkoor in shantystijl It Ljochtbeaken onder leiding van Jaap Kuperus. Spreker is dominee Bruinsma uit Frieschepalen. Het orgel wordt bespeeld door Jannie Oostingh, de trompet door Petra Rodenboog. pinksterfeest.org

The Soul of Spanish Harlem

Zaterdag 28 januari (20.30 uur) staat De Skâns in het teken van soulmuziek met de zinderende productie The Soul of Spanish Harlem. Op de bühne staan drie topzangeressen: Shirma Rouse (The Voice), de nieuwe soulster van de Nederlandse muziekscene, zangeres en percussioniste Gianna Tam (Drums United) en Lilian Viera (Zuco 103). Het programma belicht honderd jaar muzikale cultuur en historie van de wijk Spanish Harlem lopend van 1917 tot 2017, met een accent op de explosie van Latin soul en boogaloo in de jaren zestig, gevolgd door salsa boom in de jaren zeventig. Centraal in de show staat de enorme verscheidenheid aan kokende salsa, soul, Latin jazz, gospel, mambo, boogaloo en hip hop. Entree: 25 euro. skans.nl GORREDIJK

Wintercheck naaigoed

BEETSTERZWAAG Repair Café Beetsterzwaag organiseert op zaterdag 28 januari (9.30-12.00 uur) een wintercheck voor naaigoed. In It Klaverblêd aan de Vlaslaan 11 staat de onderhoudsploeg klaar voor het repareren van bijvoorbeeld de wandelbroek die al 5.000 kilometer meegaat. Voor een gehavende zitting, losse draden of dunne plekken op de band wordt een oplossing gezocht. Maar de wintercheck is ook voor de rugzak die een lange reis voor de boeg heeft. Alle merken en typen worden aangepakt. De repairochtend is ook voor klein rollend materieel en alles wat met lampen en motoren te maken heeft.

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

20:00 UUR | WIJNJEWOUDE Benefietconcert Pinksterfeest Gereformeerde kerk Merkebuorren

ZA 28 JAN

Introductiecursus T’ai Chi

GORREDIJK Vanaf woensdag 1 februari (20.15-21.15 uur) organiseert Sportclub F en F The Inner Way een tienweekse introductiecursus T’ai Chi in het gymlokaal van de BHS. T’ai Chi is een Chinese bewegingskunst die heilzaam is voor lichaam en geest. Het hoofddoel is het versterken van het lichaam aan de hand van ademhalingsoefeningen en cirkelvormige bewegingen. Deelnemers krijgen een steeds ruimer inzicht in hoe ze zelf een positieve prikkel kunnen geven aan lichamelijk en geestelijk welbevinden. Er is specifiek aandacht voor de Yangshi 43 T’ai Chi-vorm, waarbij een juiste lichaamshouding, het vinden van een alerte ontspanning en oefenen op melodieuze ontspanningsmuziek centraal staan. Aanmelden kan tot 1 februari via info@sportclubfenf.nl of 0515-432 030.

Lezing Wim Anker

Op donderdag 2 februari (20.00 uur) houdt strafrechtadvocaat Wim Anker een lezing in de Witte Kerk: ‘Strafpleiter, een wandeling op een evenwichtsbalk’. Aan de hand van interessante strafzaken uit het verleden en heden komen de principiële uitgangspunten van kantoor Anker en Anker en de ethische grenzen van het beroep aan de orde. Met onder andere aandacht voor de zaak Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn, en de bijstand aan de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, Robert M. Na de pauze is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Entree: 10 euro, inclusief consumptie. Reserveren via wittekerkhemrik.nl.

HEMRIK

BOORNBERGUM In dorpshuis ’t Bynt aan de Westerbuorren 1 wordt op vrijdag 27 januari (17.00-21.00 uur) een ondernemersbeurs georganiseerd. Er zijn stands van ruim twintig ondernemers. De toegang is gratis.

ADVERTENTIEVERKOOP

17:00 UUR | BOORNBERGUM Ondernemersbeurs ‘t Bynt

Mantelzorgcafé

Ondernemersbeurs

REDACTIE

VR 27 JAN

20:00 UUR |SIEGERSWOUDE Lezing natuurlijk ouder worden Theeschenkerij Bellefleur

Op donderdag 2 februari (14.00-16.00 uur) organiseert het Steunpunt Mantelzorg in mfc De Wier een mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Opsterland. Op verzoek van meerdere mantelzorgers vinden dit jaar enkele bijeenkomsten plaats die gericht zijn op ontmoeting en gezelligheid. Er is dus geen speciaal thema. Entree: gratis. Opgeven kan voor 31 januari bij Yvonne Suiveer (06-2500 0644; y.suiveer@timpaanwelzijn.nl)

Benefietconcert Pinksterfeest

AGENDA

BOORNBERGUM Bauke van der Woude en Campbell Forbes verzorgen op zondag 29 januari (15.00-17.30 uur) een muzikale middag in dorpshuis ‘t Bynt aan de Westerbuorren 1. De toegang is gratis.

URETERP

COLOFON

17

25 januari 2017 www.sa24.nl

Winterwandeling Ketliker Skar

Schotse hooglanders vormen een imposante verschijning in het landschap. Maar wat voor werk verrichten deze grazers nu eigenlijk in de natuur? In de gebieden van It Fryske Gea houden deze ruig behaarde runderen de begroeiing in toom. Nieuwsgierig naar hun leven? Op zaterdag 28 januari (9.00-11.00 uur) organiseert It Fryske Gea een excursie met het thema ‘Schotse hooglanders en damherten’ in het Ketliker Skar. Opgeven voor vrijdag 27 januari (15.00 uur) via 0512-381448 of itfryskegea.nl. Deelname: leden Fryske Gea gratis, niet-leden 4 euro; t/m 12 jaar 2 euro.

KATLIJK

09:00 UUR | KATLIJK Winterwandeling Ketliker Skar 09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Repair Café It Klaverblêd 20:00 UUR | JUBBEGA Brutsen iis Café De Alde Slûs 20:00 UUR | JONKERSLÂN Knoffelrij op Kreamkunde Us Doarpshûs 20:30 UUR | GORREDIJK The Soul of Spanish Harlem De Skâns

ZO 29 JAN

13:00 UUR | LANGEZWAAG Open Atelier Atelier Hanneke Vleugel 14:00 UUR | HEMRIK Gurbe Douwstra Witte Kerk Hemrik 14:30 UUR | JUBBEGA Middei mei Johan de Jong Kerkje Schurega 15:00 UUR | BOORNBERGUM Bauke en Campbell ‘t Bynt


Heren opgelet! ALLES VOOR DE

halve

prijs

Geldt voor de gehele wintercollectÄąe *M.u.v. nieuwe en standaard collectie.

Voor vrouwen hebben we stapelkorting! 1 artikel

2 artikelen

60% 50% korting korting op allebei

*M.u.v. nieuwe en standaard collectie.

3 artikelen of meer

70% korting op allemaal

RINSMA FASHION | LIJNBAAN 7 & 10 | GORREDIJK | WWW.RINSMAFASHION.NL


Sa!

19

25 januari 2017 www.sa24.nl

Volgens Paulo Martina past De Stijl bij onze calvinistische genen

Korte metten met tierelantijnen

Wie was er bang voor rood, geel en blauw? Niet de schilders van De Stijl. Het Kunstweekend van Beetsterzwaag staat deze zomer in het teken van de kunststroming die honderd jaar geleden de oerknal betekende voor het modernisme in Nederland. Paulo Martina van Museum Dr8888 vertelt over de wonderlijke Friese connectie met De Stijl. TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER DRACHTEN De museumdirecteur staat een druk 2017 te wachten. In dit jubileumjaar brengt Museum Dr8888 vier tentoonstellingen die elk vanuit een ander perspectief De Stijl belichten. Daartussendoor adviseert Martina de organisatie van het Kunstweekend in Beetsterzwaag en is hij juryvoorzitter bij de kunstwedstrijd rond dit thema in Beetsterzwaag. “Stel je eens voor: een eeuw geleden kwamen hier in Drachten de denkbeelden samen over een nieuwe manier van kunst maken.”

Chaos

De wordingsgeschiedenis begint met een andere kunstuiting, dada, die iets eerder het licht ziet. Dada is het protest van kunstenaarsvluchtelingen in Zwitserland op de gruwelen en de waanzin van de Eerste Wereldoorlog. “Dada staat voor chaos. Alles kan, als het de decadente kunst van de bourgeoisie, de verantwoordelijken voor de oorlog, maar afwijst. Dada omarmt alle kunstvormen. Zoals bijvoorbeeld het klankdichten, zeg maar de voorloper van de performance art. De dadaїsten wilden met een schone lei beginnen, opnieuw leren kijken en doen als kind.” De uitgangspunten spreken Theo van Doesburg aan. Deze jonge energieke Amsterdamse kunstenaar en schrijver loopt zelf over van ideeën over hoe nieuwe kunstvormen de mens kunnen losmaken uit de spiraal van oorlog en armoede. “We zouden hem nu als ADHD’er bestempelen”, grinnikt Martina.

Geestverwanten

Bij de mobilisatie van 1914 wordt Van Doesburg onder de wapenen geroepen in Tilburg; in de kazerne ontmoet hij lotgenoot en geestverwant Evert Rinsema uit Drachten. “Evert is net als Van Doesburg belezen en filosofisch aangelegd. Hij schrijft prachtige ‘volzinnen’, haiku’s zouden we nu zeggen. Die twee lezen en bespreken elkaars werk en daaruit ontstaat een diepe vriendschap.” Van De Stijl is dan nog geen sprake, maar Van Doesburg vindt in Evert Rinsema een klankbord voor zijn ideeën, zo blijkt uit de correspondentie die het museum in bezit heeft. De armlastige Van Doesburg komt graag naar Drachten, waar Evert en zijn schilderende broer Thijs een goedlopende schoenenzaak runnen en hem steevast gastvrij onthalen. Van Doesburg raakt ook bevriend met Thijs, die hij stimuleert nieuwe abstracte wegen in te slaan. In het westen weet Van Doesburg kunstenaars als Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld aan zich te binden. Daaruit ontstaat de beweging De Stijl, die officieel in 1917 met het gelijknamige tijdschrift van start gaat. “Nu denken we bij De Stijl direct aan Mondriaan en Rietveld, maar daarmee doen we Van Doesburg tekort. Hij was de aanjager van de beweging en ook veel minder star dan Mondriaan toen die eenmaal zijn vorm had gevonden. Maar ook Van Doesburg was een las-

tige persoonlijkheid, niet zonder dictatoriale trekjes, die uiteindelijk met iedereen ruzie kreeg.” Behalve dus met Evert Rinsema, de vriendschap houdt tot Van Doesburgs dood in 1931 stand. Als voorman van De Stijl heeft Van Doesburg allerlei contacten in het buitenland, onder andere met dadaїst Kurt Schwitters die hij vervolgens weer met de gebroeders Rinsema laat kennismaken. Vooral tussen Thijs Rinsema en Schwitters ontstaat daarop een hechte band.

Lezing De Stijl

Op dinsdag 7 februari (20.00 uur) geeft Paulo Martina in de Dorpskerk van Beetsterzwaag een lezing over de kunststroming De Stijl. Entree: gratis. Kaarten bij Wijnwinkel Peter Leon en Drogisterij Ans.

Torenstraat

De kunstkring in Drachten is bescheiden en Evert Rinsema, die de verheffing van het volk onder andere nastreeft met de oprichting van de bibliotheek, wendt zijn invloed aan om Van Doesburg aan opdrachten te helpen. “Van Doesburg vond dat De Stijl zich niet moest beperken tot schilderijen, maar de mens geheel moest omringen om te kunnen leven in de moderne wereld. Een schoolvoorbeeld van utopisch denken.” Rinsema brengt hem in contact met gemeentearchitect Cees Rienks de Boer, die juist een aanvang maakt met de sociale woningbouw in Drachten. De traditionalist De Boer schrikt in eerste instantie terug voor de revolutionaire plannen van glas, beton en staal die Van Doesburg en Stijlarchitect Oud hem voorhouden, maar raakt niettemin gefascineerd door Van Doesburgs theorieën over kleurgebruik. Samen werken zij de veertien woningen in primaire kleuren aan de Torenstraat uit. Later volgen de Landbouwschool en het schoolgebouw van de ULO aan de Stationsweg. “De museumdirecteur blaast de betekenis van de Torenstraat op, wordt wel gezegd”, aldus Martina. “Niet waar. Het gaat niet zozeer om de buitengevels, maar om de kleurstellingen van het interieur in de huizen. Dat is in de architectuur echt uniek. Ook het praatje dat

Cursus Glas in Lood

De organisatie van het Kunstweekend Beetsterzwaag wil bij voldoende belangstelling vanaf 8 maart een cursus Glas in Lood organiseren. De cursisten maken kennis met de technieken waaronder het glas snijden, slijpen, zetten in lood, koperfolie, solderen en de afwerking. Vervolgens maakt iedere cursist een raam, geïnspireerd door de kunststroming De Stijl. Tijdens het Kunstweekend (1 en 2 juli) worden de werken tentoongesteld. Docente is glas-in-loodkunstenaar Anita de Vries. Locatie: Ons Huis. Voor informatie en opgave: Anita de Vries (06 – 3630 8387 of clarafenestraglas@gmail.com.

de bewoners niet wisten hoe gauw ze de boel moesten overschilderen klopt niet. De mensen wisten waarin ze kwamen te wonen en ze hebben de interieurs lang in stand gehouden. Zeker tot in de jaren zestig, blijkt uit onderzoek van de verflagen. Komend voorjaar start de tentoonstelling over kleur en architectuur van De Stijl, met als hoogtepunt de openstelling van Torenstraat 16 als gerestaureerde dependance. Bezoekers kunnen dan voor het eerst sinds lange tijd de binnenkant weer in originele staat zien.” Met de bezoeken van Van Doesburg en Schwitters hebben de Rinsema’s de moderne kunst naar Drachten en het Noorden gebracht. Het werk van Thijs Rinsema uit die periode is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Dat het even duurde voordat andere noordelijke kunstenaars volgden, wijt Martina aan de tussenkomst van de Tweede Wereldoorlog. “Maar daarna zie je de grote doorbraak. Aan de invloed van De Stijl in Noord-Nederland wijden we later in het jaar nog een aparte tentoonstelling.” Het ligt volgens de museumdirecteur aan onze calvinistische inslag dat deze de kunststroming nog altijd zo tot de verbeelding spreekt. “De Stijl maakte korte metten met de overdadige tierelantijnen van de gevestigde kunst. Dat strakke appelleert aan onze protestantse genen. En kleur maakt iedereen blij.”

Paulo Martina en De Stijl.


Divola gaat sluiten

Welkoop Jubbega begroet u graag!!

VOOR UW VERTROUWDE SERVICE EN ADVIES

bent u van harte welkom bij Welkoop Jubbega Gorredijksterweg 54, Telefoon: 0516 - 461648

Welkomstaanbieding Tegen inlevering van deze bon bij Welkoop Jubbega.

20% KORTING

Op uw aankoop bij Welkoop Jubbega

Voorwaarden: Alleen geldig bij Welkoop Jubbega tegen inlevering van deze coupon en is geldig voor 1 artikel van de dierenafdeling. Aanbieding is geldig t/m 26 februari 2017. Niet geldig i.c.m. lopende acties en aanbiedingen, wettelijk uitgesloten artikelen en cadeaukaarten.

Welkoop Jubbega

Gorredijksterweg 54, 8411 KG Jubbega, tel 0516-461648

The Soul of Spanish Harlem

Honderd jaar zindering De legendarische wijk East Harlem in New York heeft inwoners aangezogen uit alle hoeken van de wereld. De buurt bracht grote sterren voort zoals de acteur Al Pacino en de rapper Tupac. Maar vooral latino’s bepaalden de afgelopen eeuw de sfeer. Meestermusici als Tito Puente en Ray Barretto groeiden er op in een Spaanstalige gemeenschap die zoveel zielen telde dat East Harlem lange tijd beter bekend stond als Spanish Harlem. De buurt werd lang geplaagd door armoede en criminaliteit, van tienerzwangerschappen keek niemand op. Onder het kolkende danspubliek in clubs als ‘The Conga’ bevonden zich overgrootouders van tegen de vijftig, zo snel ging het soms met de generaties. Op de ellende bloeiden passie en vrolijkheid. Even pittig als de mojitos aan de bar waren de kruiden op de markt. Aretha Franklin zong het al: ‘There is a rose in Spanish Harlem.’ De roos, de liefde, groeide ‘zomaar tegen het beton’.

‘Eerbewijs aan een magisch muziekoord’ “Het was vooral een gezellige buurt”, zegt Lucas van Merwijk (55), slagwerker en oprichter van een Cubop City Big Band die vanuit Nederland, in heel Latijns-Amerika een naam opbouwde. “Het was een migratiewijk waar culturen botsten en samengingen. Daarom was het muzikaal ook zo zinderend en vruchtbaar.” Van Merwijk was twintig, toen hij voor het eerst de timbales liet knallen in muziekgroepen die zich toelegden op salsa. Dit jaar wijdt Van Merwijk een programma aan de wortels van zijn muziek. In ‘The Soul of Spanish Harlem’ bewijst hij eer aan ‘een plek die je doet duizelen door alle muziek die daar vandaan komt.’ Hij doet dat samen met Cubaanse, Venezolaanse en Nederlandse musici en een zangeressentrio van Antilliaanse, Braziliaanse en Surinaamse afkomst. “Het

is nu een eeuw geleden dat de inwoners van Puerto Rico plotseling tot Amerikaan werden om ze zo massaal te kunnen inzetten in de Eerste Wereldoorlog.” Veel Puertoricanen werden in legerorkesten ingezet, waar ze invloed hadden op de muzikale spirit. Hetzelfde gebeurde toen Puertoricanen in Harlem neerstreken en er een muzikale mix ontstond van latin en zwart. Jazz-zangeres Shirma Rouse (36), opgegroeid op St. Eustatius, kreeg haar portie Caribische cultuur van thuis mee. Ze wist dat muzikale invloeden tussen de Cariben en de VS heen en weer liftten. “Maar ik had geen idee dat zóveel van die ene plaats vandaan kwam. Het is een potpourri van culturen.”

ZATERDAG 28 JANUARI 20.30 UUR GORREDIJK WWW.SKANS.NL


Sa!

21

25 januari 2017 www.sa24.nl

Muziekverenigingen starten project MuziekRoute

De lol van samen muziek maken Samen muziek maken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daarvan zijn de Opsterlandse muziekverenigingen overtuigd. Toch hebben ze te maken met teruglopende belangstelling van jongeren. De Spelenderwijsorkesten van het project MuziekRoute moeten daar verandering in brengen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Muziek maken doe je met z´n allen en dat is vooral heel leuk. Die boodschap kwam vrijdagochtend goed door tijdens de promotietour van de Spelenderwijsorkesten op cbs De Opdracht. Meer dan honderd leerlingen gingen samen met hun leerkrachten en de vijf muziekdocenten onder leiding van Guus Pieksma helemaal los op Pitbull-Fireball. En toen tot slot de tune van de Muppetshow klonk, liepen de leerlingen spontaan in polonaise door de school. Ook al was het pas ’s ochtends half tien. Pieksma: “Als jullie dit nu leuk vinden, dan hoop ik jullie volgende week terug te zien bij de start van het Spelenderwijsorkest.” Dat moet vast goed komen. Dertien leerlingen hadden zich vooraf al spontaan aangemeld.

URETERP

kontakt te bringen. Yn groepsferbân, dat makket it safolle leuker”, vertelt muziekdocent Pieksma, coördinator van het project. De kwaliteit en de toegankelijkheid van muzieklessen staat onder druk, de belangstelling loopt terug. Daar zijn in de ogen van de FOM verschillende redenen voor: de forse kortingen op subsidies spelen mee, maar ook de teruglopende stimulans vanuit thuis. Meinze Poelstra is ervan overtuigd dat de traditionele een-op-een-muzieklessen voor kinderen ook niet altijd even inspirerend zijn. “As bern nei muzykles geane, wurde se sjoen as nerds. Dat moat derôf. Want muzyk meitsje is just sa leuk.” Dat zit in de manier van hoe je met muziek omgaat, maar ook de kleur van de instrumenten kan al veel doen. Voor het project zijn onder andere rode en een groene trompet aangeschaft. De oh’s en ah’s zijn niet van de lucht, wanneer de kinderen deze instrumenten zien.

Jonge aanwas

Groene trompet

Achter in de zaal genieten Siepy Hoekstra en Meinze Poelstra, bestuursleden van de Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM). Zij gingen vorige week met de docenten mee op tournee langs scholen in Wijnjewoude, Ureterp, Beetsterzwaag, Nij Beets en Tijnje. In deze vijf Opsterlandse dorpen start het project MuziekRoute. Dit initiatief van de FOM biedt kinderen een meerjarige muziekopleiding, een route die loopt van de basisschool tot het meespelen in een muziekvereniging. “It doel is om bern boartsjendewei mei muzyk yn

De muziekverenigingen in Opsterland kampen al langer met teruglopende ledenaantallen. De korpsen hebben dringend behoefte aan jonge aanwas en zijn de laatste jaren volop actief in het bedenken van plannen. Zo was er een jaar geleden het Birds & Brass in Beetsterzwaag, waar alle muziekverenigingen van de partij waren en samen speelden. Het smaakte naar meer. Poelstra: “De ferienigingen ha de subsydzjes dy’t elk krige byelkoar lein. De gedachte is dat wy de sinten better yn werving en oplieding sette kinne dan yn nije instrumenten.” Het door de FOM samen met Keunstwurk bedachte plan MuziekRoute kreeg de wind goed in de zeilen na toekenning van een subsidie door het Iepen Mienskips Fûns en Keunstwurk. Het beschikbare geld wordt gebruikt voor de inhuur van de coör-

dinator en docenten en de aanschaf van instrumenten. Het project dient nu als pilot voor de hele provincie.

Start

De introductie van de Spelenderwijsorkesten vormt de start van het project. De FOM hoopt dat de scholen later dit jaar ook kunnen kiezen voor het aanbod onder schooltijd. Het in Opsterland al jaren bekende IMV-onderwijs (Instrumentale Muzikale Vorming) wordt tot komende zomer verzorgd door Ateliers Majeur. Het contract met dit centrum voor de kunsten loopt eind dit schooljaar af en het is nog niet duidelijk hoe dit verdergaat. De FOM hoopt dat Opsterland ervoor kiest om iedere school een eigen budget te bieden, waarmee de school muziekonderwijs kan inkopen, zoals het nu in het cultuuronderwijs al het geval is. Hoekstra: “Dan kinne wy ús oanbod miskyn ek ûnder skoaltiid kwyt.”

‘WAT SPORT IS FOAR IT LICHEM, IS MUZYK FOAR DE GEAST’ Opsterland is jarenlang geprezen voor haar IMV-onderwijs onder schooltijd. Maar bezuinigingen hebben dit onderwijs onder druk gezet en subsidies voor muzieklessen na schooltijd zijn verdwenen. Hoekstra: “Hiel nuver. Bern binne entûsjast makke en dan hâldt it op”. Met de MuziekRoute en de introductie van de Spelenderwijsorkesten springt de FOM in dat gat. “It oanbod moat útgroeie ta mear dan in projekt”, vindt Poelstra. “Muzyk moat ûnderdiel wurde fan de wrâld rûn de skoalle en it bern. Wat sport is foar it lichem, is muzyk foar de geast.” Volgens Pieksma zijn dit soort orkesten in de provincie Gelderland al een doorslaand succes. Kinderen gaan direct na schooltijd op school spelenderwijs met muziek aan

de gang. Niet gedreven door een lesmethode die week voor week strikt gevolgd moet worden, maar op basis van initiatieven van leerlingen zelf en geïnspireerd door muziekdocenten die hiervoor geschoold zijn. “It is allegear wat frijer. It plezier stiet foarop en dan stekke de bern elkoar fansels oan.” Verwondering, inspiratie, motivatie en ontmoeting staan centraal.

Jeugdorkesten

Vanzelfsprekend hoopt de FOM dat een aantal leerlingen ook actief wordt in de jeugdorkesten van haar leden. Hoekstra: “Dat soe hiel moai wêze. Mar dit is it begjin. It wichtigste is dat de bern de wille fan it meielkoar muzyk meitsjen ûntdekke. Dan komt de rest fansels.” De Spelenderwijsorkesten zijn niet alleen gericht op koperinstrumenten. Er zijn ook keyboards, er is ruimte voor gitaar en er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om zang toe te voegen. Hoekstra: “Eins kinst it ek in bytsje sjen as scouting. We helpe de bern yn te sjen welke talinten se ha.” De plaatselijke muziekverenigingen spelen in het project een duidelijke rol. Zij ondersteunen het project en organiseren gezamenlijke voorspeelmiddagen en concerten.


2017

begint voordelig! vanaf

15%

798,- 10% korting

korting

Enkele losse dressoirs in blank eiken.

Op alle PVC, Laminaat en Parketvloeren

Op alle Gordijnstoffen

vanaf

vanaf

125,-

498,-

Buitenkans, losse fauteuils die uit de collectie gaan

N-idee.nl

Massief eiken tafels, showmodellen.

Swynswei 2D 9245 HE Nij Beets 0512 - 461448

www.wooncentrumsvdberg.nl info@wooncentrumsvdberg.nl /wooncentrumsvdberg

OPENINGSTIJDEN: Ma. gesloten Di. - do. 08.30 - 18.00 uur Vrij. 08.30 - 21.00 uur Zat. 09.00 - 17.00 uur

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis” “Ik ben Juliette en op mijn tiende

THE WORLD kon ik een naaiatelier

wilde eenDie vakkans leren, maar ik werd “Ik ben en op mijnDankzij tiende kreeg ik Juliette een infectieziekte. beginnen. gun ik andere geweigerd. hielpook!” LIGHT kreeg ik een en infectieziekte. een operatie hulp van LIGHT FOR jongeren metGelukkig een handicap FOR THE WORLD met het starten Jarenlang kon ik niet lopen. Dankzij van een eigen naaiatelier. Ik krijg een operatie en revalidatie leerde ik “Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!” lopen met krukken. Mijn problemen nu waardering en dat gun ik andere Reinier van den Berg, ambassadeur jongeren met een handicap ook!” waren daarmee niet opgelost. Ik

Werken

DIRECT DONEREN

CBW erkend

Meer dan 35 jaar ervaring

Ophaal service

Op afspraak

Advies op maat

Inmeet service

Montage service

Volop parkeer gelegenheid

Malischa Kledingverhuur Keuze uit bijna 20.000 kostuums ook voor groepen verkoop diamond FX schmink, stomerijdepothouder Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur

ikkanwerken.nu

(wijzigingen voorbehouden, zie website voor de meest actuele tijden)

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

Tolhûsleane 10 8401 GA GORREDIJK - Tel: 0513 466 130 / 0630 032 835 - www.malischa.nl LFW-Ik_Kan_Adv_265x100_V2_1.indd 1

21-11-14 16:06


Sa!

23

25 januari 2017 www.sa24.nl

FlaMbouTriMbeets zet in op leeFstijl en beWegen

Slim door Gym Ruim drie maanden lang krijgen de leerlingen van groep 6 van obs FlambouTrimbeets extra gymlessen. Ze werken mee aan het project Slim door Gym, dat de invloed van fitheid op de schoolprestaties onderzoekt. Deze aanpak past helemaal in de koers die de fusieschool wil varen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Maandagochtend 8.15 uur. Een groep leerlingen van FlambouTrimbeets vliegt al door de sportzaal van De Skâns. Dat is nog eens sportief aan de week beginnen. Meester Albert Jan moest in Groningen vroeg uit de veren. Op het moment dat de leerlingen zich melden, heeft hij al een hele meerkamp in de sportzaal uitgezet. Verspringen, op de basket schieten, hindernisbaan, hoogspringen, sprinten. Het komt allemaal aan bod, nadat iedereen via een tikspelletje eerst even een warming-up heeft gehad. De leerlingen vinden het prachtig, van opstartproblemen op maandag hebben zij nog niet gehoord.

Het is geen gewone huis-tuin-en-keukengym die deze groep leerlingen vier keer per week krijgt in lessen van 45 minuten. De externe gymdocent neemt wekelijks een uitgebreid programma mee. Het is van tevoren uitgedacht. Van improvisatie is geen sprake. De twintig deelnemende scholen binnen

het project volgen hetzelfde programma. Enerzijds zijn de oefeningen gericht op het verbeteren van de fitheid. Anderzijds zijn er teamspelen waarbij de regels steeds veranderen en moeilijker worden. De proef is nu ongeveer halverwege. Tijdens de lessen worden de fysieke fitheid en de motorische vaardigheden van de kinderen gemeten. Op school zijn er ook allerlei computertestjes. De extra-gymmers zitten in de trainingsroep. De leerlingen van de groepen 5 zitten in de controlegroep. Zij volgen de gewone gymlessen van de eigen docent. Bij een deel van de kinderen worden voor en na de 14 weken die de proef duurt hersenscans afgenomen.

Leefstijl

De relatie tussen leren en bewegen past helemaal in het profiel van de nieuwe centrumschool in Gorredijk die langzaam maar zeker vorm krijgt. De twee voormalige openbare basisscholen Trimbeets en De Flambou zitten

sinds afgelopen zomer samen (totaal 180 leerlingen) in de gebouwen van de voormalige Tsjerne. “Het samensmelten van twee culturen vergt veel aandacht en energie, maar na een half jaar voelt het goed”, vertelt directeur Peter Postma. “Het geeft veel nieuwe energie en ruimte en tijd om na te denken wat we gaan doen. We houden alles tegen het licht. Met als centrale vraag: hoe kunnen we het kind het best bedienen?” Sport en leefstijl spelen daarin een belangrijke rol. Volgens Postma is leefstijl synoniem aan zelfregulering. “De wereld van nu is complex en zit vol met prikkels. Dus is het belangrijk om kinderen te leren waar ze mee bezig zijn, hoe ze voor zichzelf zorgen. Wat geef je meer aandacht, wat minder? Dat is voor ieder kind anders. Daarom voeren we met de kinderen individuele gesprekken en helpen we de kinderen naar zichzelf te kijken. Wat wil je bereiken en hoe bereik je dat? Wie ben ik, wat kan ik? Dan moet het tussen de oren fysiek en sociaal in balans zijn. Vervolgens bespreken we hoe wij als docenten een kind daarbij kunnen helpen. Een van onze leerkrachten is daarom opgeleid tot kindercoach.”

Bewegen

Postma en zijn team kijken daarom speciaal naar wat kinderen, naast de vaste onderdelen rekenen, lezen en schrijven, in deze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Bewegen is daarbij een wezenlijk onderdeel. “Tegenwoordig is bewegen niet automatisch een deel van het opgroeien. Maar je ziet aan de kinderen wel dat ze het nodig hebben. Een kind dat gezond en fit is leert beter. Daar zijn wij van overtuigd. Het project Slim door Gym moet dat ook aantonen.” Bewegen gaat op FlambouTrimbeets verder dan alleen de gymlessen. Ook in de ‘gewone’ lessen komen leerlingen meer in beweging. Stilzitten en bewegen wisselen elkaar af. Zo is er de Daily Mile, waarin de leerlingen samen een kwartiertje matig intensief rennen. “Maar je kunt ook zomaar leerlingen zien die al polonaise lopend de tafel

Gymdocent Albert Jan en schooldirecteur Peter Postma.

van zeven opdreunen. Met een beetje creativiteit kun je heel veel dingen bedenken om leerlingen in beweging te krijgen.” Voor de leerlingen in de onderbouw is er schooljudo. Alles gericht op een gezonde balans tussen bewegen en leren. Om het programma verder uit te breiden zoekt FlambouTrimbeets ook nadrukkelijk contact met verenigingen in het dorp, zodat ze met allerlei activiteiten in aanraking komen. De groepen 7 en 8 maken ook kennis met eco-coaching dat inzet op de mentale weerbaarheid van leerlingen.

Kinderwoud doet mee

Basisschool FlambouTrimbeets werkt toe naar de bouw van een nieuwe school in het centrum van Gorredijk, bij de Burgemeester Harmsma School. Het is de bedoeling dat er dan opvangmogelijkheden zijn voor leerlingen van 0 tot 12 jaar. Kinderwoud Kinderopvang sluit zich daarom komend voorjaar aan bij de school op de huidige locatie. Ze opereren nu nog vanuit de BSO Kinderopvang De Toverbal nabij de vroegere school Trimbeets. Jitske de Boer: “Dat we dan onder één dak zitten helpt enorm bij het verder uitrollen van onze visies die goed op elkaar aansluiten. Een doorlopende leerlijn biedt hierbij veel pluspunten. Slim door Gym sluit goed aan bij onze methodes tijdens de activiteitenprogramma’s. Door leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden dagen wij kinderen op een speelse manier uit om nieuwe dingen te ontdekken en kunnen we aansluiten bij de activiteiten op school.”


www.oerrock.nl Met trots presenteert Oerrock haar sponsoren!


Sa! week 4 2017