49 - 2021

Page 1

hypotheekhouse.nl/gorredijk

Renteherziening

Kan uw rente gunstiger?

Hoofdstraat 6, Gorredijk

(0513) 769 067

Écht onafhankelijk hypotheekadvies.

Woensdag 8 december 2021

Jaargang 8 Nummer 49

www.sa24.nl

STOER EN BIJZONDER PAGINA 13

DE SKÂNS FRIESCHEPALEN

VRIJWILIGERSDAG

LELYLIJN EN DELTAPLAN

CREATIEF

BEDANKT!

SA! KIJKT VERDER

Als het niet kan zoals je wilt, dan doe je iets wat wel kan. Dan bouw je een grote berg, compleet met kleurrijke skiërs, springschans en een hele lange kabelbaan. En zo verzetten de kinderen van Daltonschool De Skâns samen bergen, zelfs in coronatijd.

De nationale vrijwilligersdag is jaarlijks op 7 december, ingesteld om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. Samen met de gemeente Opsterland en Code Hans besteedt Sa! deze week ruim aandacht aan vrijwilligerswerk.

In de derde aflevering in de serie over de Lelylijn en het Deltaplan voor het Noorden aandacht voor de economie. Friesland staat voor een complexe opgave: jongeren trekken weg, op zoek naar een opleiding of werk, terwijl de Friezen die blijven alsmaar ouder worden. Hoe vullen we de vacatures? En wat als we niets doen?

PAGINA 13, 17-21

PAGINA 23-25

PAGINA 3

Uw garage in Gorredijk Service & onderhoud. APK € 29,00 Alle merken welkom!

Service bij u in de buurt

Wetterkant 1 • Gorredijk 0513-463755 • www.sutherland.nl


Familieberichten Sa tink je dat je alles noch kinne en sa hellet de wierheid je yn Fjochtsje, winne en dochs belies jaan moatte…..

It spyt ús slim dat we foar altyd út ús freonerûntsje misse moatte

Wy binne stil om’t wy de juste wurden net fine kinne…… Us leave broer, sweager en omke

Uilke Johannes Braam *30 april 1945

dankbetuiging

overleden

†6 desimber 2021

Feikje Mulder-Maat Wy winskje Wytse, bern en bernsbern in protte sterkte ta. Jelle en Alie Henk en Fokje Aldert (yn neitins) en Alien Wobbe en Joke Lippenhuzen, 30 novimber 2021

Aldeberkeap: Johan en Sjoeke Braam Sanne Femke en Marc It Hearrenfean: Nynke en Jurrit Oosterbaan-Braam

Der is gelegenheid ta kondolearjen en ôfskied nimme op sneon 11 desimber, tusken 11.00 en 11.30 oere yn it tsjerkje oan de Kerklaan 3, Jobbegea-Skuorregea. It ôfskied sil yn besletten rûnte plakfine.

Onverwacht moeten we afscheid nemen van onze trimvriendin

Feikje Mulder-Maat Wij wensen Wijtze en familie veel sterkte. Trimploeg Lippenhuizen 30 november 2021

Skriuwadres: Oosterwoldseweg 62, 8421 RN Oldeberkoop

De leegte na het overlijden van mijn man, onze vader en lieve pake

Reitze Koelstra blijft moeilijk te aanvaarden. We missen hem enorm.

De vele telefoontjes, brieven, kaarten, bloemen en bezoekjes hebben ons enorm goed gedaan in deze voor ons zo verdrietige tijd. Het troost ons te weten dat zo veel mensen met ons hem missen. Heel hartelijk dank voor de belangstelling. Tineke Koelstra-Jansen kinderen en kleinkinderen

Gorredijk, december 2021

Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl of bel naar 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.

Wij renoveren uw keuken zodat deze weer jaren mee kan Is uw keuken toe aan vernieuwing? Ik kom graag langs voor advies op maat! BAS Opsterland zoekt kandidaten die onze raadsfractie willen versterken.

BAS: Betrokken, Anders, Samen

Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap. Bij mij kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Ik bespreek graag de mogelijkheden voor uw keuken.

Daniël van der Meulen | 06 – 21 16 37 32 | danielvandermeulen@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

De ambities zijn er. Volop. Maar we kunnen het niet alleen! • Voel je je betrokken bij het wel en wee van Opsterland en haar inwoners?

I

• Vind je ook dat het anders kan, anders moet? • Dan ben jij de persoon die wij zoeken om samen idealen waar te maken. Interesse, of wil je meer weten? Kijk voor meer informatie op basopsterland.com of neem direct contact op met raadslid Henk Hoen: hhoen@kpnplanet.nl

Gorredijk – Workum www.woudaschoenen.nl

gemakkelijk gratis parkeren voor de deur.


8 december 2021

3

www.sa24.nl

CORONA MAAKT CREATIEF OP DE SKÂNS

Niet samen, toch bergen verzetten Als het niet kan zoals je wilt, dan doe je iets wat wel kan. Dan bouw je een grote berg, compleet met kleurrijke skiërs, springschans en een hele lange kabelbaan. En zo verzetten de kinderen van Daltonschool De Skâns samen bergen, zelfs in coronatijd. ! RENSKE WOUDSTRA FRIESCHEPALEN Al kun

je nu even niet samenwerken zoals je gewend bent, toch kun je samen nog wel bouwen aan een groepswerk. De Skâns-leerlingen zijn gewend dat ze vanuit hun groep samenwerken met leerlingen van andere groepen. Maar de nieuwe coronaregels maken dat onmogelijk. Leerlingen moeten in hun eigen groep blijven. “Dan tink je: wat kin der noch wol?”, zegt directeur Liesette Duinstra. Creatief als ze met elkaar zijn, bedachten leerlingen en leerkrachten een superplan voor het centrale lesplein.

Kabelbaan

Ze bouwen rondom de pilaar op het lesplein een grote, groeiende winterse berg. Een leuke uitspatting in aanloop naar de feestdagen, zegt Duinstra. “Sa kreatyf. En ek al bin je net samen, toch kin je noch wat moais bouwe.” In hun eigen groepen bedenken en bouwen de leerlingen steeds nieuwe dingen om toe te voegen; net aangelegd is een kabelbaan die door

de gang loopt. Van elke groep mogen steeds een paar leerlingen de creaties op de berg bijplaatsen. Het zijn prachtige tafereeltjes in bijvoorbeeld schoenendozen die zijn omgebouwd tot chalet, in een iglo of op besneeuwde bergtoppen. Skiërs met warme, kleurrijke mutsen maken gebruik van een springschans.

Verbinding

De kinderen genieten er enorm van, weet Duinstra. De fantasie is ook groot: “Der wie ien dy’t fûn dat de skiërs op de berch ek in hotel ha moasten. In oar betocht dat der in kabelbaan by moast.” Het is een echte groeiberg, waar steeds meer aan wordt toegevoegd. Samen hebben ze zo een werkwijze uitgevonden waarbij toch de onderlinge verbinding in stand wordt gehouden. Die verbinding is de basis van het onderwijs op De Skâns. Als een rode draad loopt die verbinding door alle lesgroepen. Bijvoorbeeld bij het groepsdoorbrekend onderwijs.

Alle groepen van De Skâns werken mee aan de groeiende berg. FOTO: SIETSE DE BOER

“We folgje bern wêr’t se sitte en hâlde se net fêst yn harren eigen groep”, legt Liesette Duinstra uit. Dus als een leerling uit groep 5 al wat verder is met rekenen, mag die meedoen met de rekenlessen van een hogere groep. En elke woensdag werken alle leerlingen van de school samen en door elkaar aan de creatieve vakken. Dat kan nu dus allemaal even niet. De samenwerking blijft echter, zij het iets meer op af-

stand. De missie van Daltonschool De Skâns is om ‘wereldwijze en kritisch denkende wereldburgers op te leiden die samenwerken om de wereld te veranderen en verbeteren’. “By in daltonskoalle tinke minsken faak ‘frijheid-blijheid’, mar in daltonskoalle is ien fan de meast strukturearre ûnderwiisfoarmen.” Dat noemen ze ‘vrijheid in gebondenheid’, waarbij de school de kaders aangeeft. De leerlingen hebben dat goed

in de gaten: vandaag dit werkje afmaken, zodat je morgen met het volgende kan beginnen.

Fantasie

Het bouwen aan de berg gaat door totdat de fantasie op is, zegt Duinstra. Voorlopig is die fantasie nog volop aanwezig; straks volgen nog de Olympische Winterspelen, daar kunnen ze mooi op aansluiten.

Bijdragen Van Teyens Fundatie BEETSTERZWAAG In

de novembervergadering heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie weer een aantal aanvragen gehonoreerd. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Opsterland maakt het, door het betalen van de lesgelden of materialen, mogelijk dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum toch kunnen sporten. Hiervoor stelt de Van Teyens Fundatie maxi-

maal 10.000 euro beschikbaar. Zwembad De Wispel in Tijnje ontvangt een bijdrage van 8.000 euro voor vervanging van de huidige pomp. Stichting Ons Huis in Beetsterzwaag ontvangt voor de grote renovatie van de zalen 6.000 euro. Voor de aanschaf van nieuwe (winter)kleding voor de vrijwilligers krijgt Stichting Manege onder de Linde uit Beetsterzwaag 3.700 euro. Sportvereniging Langezwaag

ontvangt 3.500 euro voor de vervanging van de huidige verlichting van het trainingsveld door ledverlichting. De jeugdafdeling LEEF van toneelvereniging Nij Bigjin uit Bakkeveen kan rekenen op 2.500 euro als bijdrage voor een openluchtvoorstelling in 2022. Museum Opsterland ontvangt 1.000 euro voor de in november gehouden verhalenavond. Scouting Ba-ow uit Beetsterzwaag ontvangt 765

I

‘Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel trappel trippel trap’. Mar dit kear dus net. It wie snein stil by ús thús, it gefoel fan 5 desimber wie fier fuort. Sinteklaas fiere wy altyd mei de hiele famylje fan myn frou har kant. Mar dat binne, krekt as ferline jier, tefolle húshâldingen om by elkoar te kommen. Wat skûmkes

bingo in het kader van eenzaamheid onder ouderen en hulpbehoevenden. De Stichting Federatie van Opsterlands Muziekonderwijs/cultuur (FOM) ontvangt 2.500 euro voor de oprichting van een Nij Talinten Orkest, waarbij alle Opsterlandse muziekverenigingen betrokken zijn om nieuwe muzikanten op te leiden en ze vervolgens bij een vereniging aan te laten sluiten.

Fan ien nei mear pk’s

COLUMN t moaiste byld fan ôfrûne wykein dat ik op tillevyzje seach wie Sinteklaas yn it sadel mei de reade mantel útspraad oer it achterein van syn hynder. Wat bliuwt dat dochs moai.

euro voor EHBO-cursussen. De vogelwacht uit Nij Beets/ De Veenhoop kan rekenen op 2.500 euro als bijdrage in de aanschaf van een drone om meer zicht te krijgen op haar gebied. Werkgroep Groenstroken Roekebosk in Beetserzwaag ontvangt 1.000 euro voor het opknappen van groenstroken in hun buurt. Thuiszorgorganisatie De Schakel ontving 534,53 euro voor de organisatie van een

en pipernuten yn in pot op it oanrjocht, dat wie it. Soe de âld baas takom jier it der wol wer op weagje? Miskien fielt hy him sa njonkenlytsen wol ‘ongewenst’. Mar sa is it net blinder, it bliuwt in prachtfeest. Wat ha ik wer in wille hân mei it Sinteklaassjoernaal. It kaam wat dreech op gong, mar de Pieteparsekonferinsjes en it ûntslach fan de Hoofdpiet wiene boppeslagen. Ik ha net in ôflevering mist. En dat as begjin fyftiger dy’t al jierren út de lytse bern wei is. Elk syn gebrek.

Mar we koene snein sa trochskeakelje fan dy iene ien nei folle mear pk’s. By de Formule 1 hiene se lykwols noch nea heard fan it begryp pakjesjûn. Se joegen neat wei, ek al sjogge se net op in stikje blik of rubber mear as minder. De Saoedi’s hienen harren sels mei dizze earste eigen Formule 1-wedstryd wol in aardich kado jûn. Dêr stekt myn sûkeladeletter wol hiel bleekjes tsjin ôf. Sy ha dêr ek krekt in wat oar ‘bestedingsnivo’ tink ik dan mar. En it sit ús mear yn de grap en it omtinken dan yn de jildwearde

fan it kado. Wy ha al betocht dat we Sinteklaas yn de rin fan jannewaris mar ris ynhelje moatte, at it allegearre wer wat kin. Tsjin dy tiid sil Max noch wol in kater ha. Mar oft it fan it heljen of it missen fan de wrâldtitel is, docht kommende snein bliken.

Arend Waninge


VOOR VROEGE VOGELS om alvast in kerststemming te komen

DE ELEKTRONICA- EN WITGOEDSPECIALIST

BEZOEK ONZE NIEUWE WINKEL!

S J I R P HOOFD

Proefstolletje

4.

Koop Lokaal &Win

75

www.bakkerijverloop.nl

t/m zat. 11 december

KEES HOMANS

DE WINTERSCHILDERS

t.w.v.

Volautomaat koffiemachine ENA4 Zwart

699,-

Vlamkast 16 - 1792 CR Oudeschild - Tel.: (0222) 32 23 98 info@epvoordeelland.nl - epvoordeelland.nl

EP:Van der Molen

Hoofdstraat 52 - 8401 CB Gorredijk Tel.: (0513) 46 20 65 - epvandermolen.nl

Wonen met zorg en aandacht

Wij maken het schilderwerk deze winter weer heel aantrekkelijk! Wij zijn er voor alle ouderen die onbezorgd willen wonen in een prettige, veilige omgeving, waar ze gezien worden en de oprechte aandacht krijgen die ze nodig hebben.

www.huysterswaach.nl | Hoofdstraat 9, Beesterzwaag

Gorredijk ‘t Kiemke 5 8401 JC 06-55834173 / 0513-462982


8 december 2021

5

www.sa24.nl

AANMELDING VOOR NETWERKEN DORPSKERNEN KOMT OP GANG

‘Glasvezel is investering in toekomst’ Het grootste deel van het Opsterlandse buitengebied geniet inmiddels al van de voordelen van het glasvezelnetwerk. Bij voldoende belangstelling volgen ook de dorpskernen. “Een goede zaak”, vindt Jan Jaap de Vries uit Gorredijk. “De huidige kabel is nu misschien nog voldoende, maar voor de toekomst is dat nog maar de vraag.” ! AREND WANINGE GORREDIJK DELTA Fiber

Netwerk is op dit moment overal zichtbaar. De campagne om voldoende belangstellenden te vinden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk is in volle gang. “En het begint te lopen”, vertelt Bert Veenstra, gebiedsmanager DELTA Fiber. “Maar corona gooide ook roet in het eten. Geplande informatiebijeenkomsten konden helaas niet doorgaan.” Volgens Jan Jaap de Vries is glasvezel voor dorpskernen een noodzaak om aantrekkelijk te blijven. “Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor burgers. Het draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp.” De ontwikkelingen gaan snel, schetst de in Gorredijk woonachtige ondernemer met een adviesbureau in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. “De jeugd kan nu meestal nog wel vooruit met de bandbreedte van de huidige internetverbindingen via de kabel. Maar is dat over vijf jaar nog zo? In deze coronatijd

zien we al hoeveel we thuis zijn en hoeveel internetcapaciteit het thuiswerken, beeldbellen en onderwijs op afstand neemt. Op sommige plekken begint het al te knijpen. En er komen ook steeds meer zorgtoepassingen die gebruikmaken van internet.” De Vries is dan ook blij met het initiatief van DELTA Fiber Netwerk. “Zij durven de stap te wagen. Het is maar de vraag wanneer een andere partij met een vergelijkbaar aanbod komt.” Ook Sietze Beenen is blij met de glasvezelplannen. Hij woont in het buitengebied en heeft een winkel in de Hoofdstraat van Gorredijk. “Thuis waren we vanwege het trage internet gewend aan de zandloper in beeld. Nu hebben we glasvezel. Het is perfect met enorme snelheden. Dat willen we in het centrum van het dorp ook graag.” Beenen ziet in zijn winkel ook de grote ontwikkelingen in elektronische apparatuur, zoals slimme wasmachines, drogers en koelkasten. “De wasmachine communi-

Sietze Beenen. FOTO: SIETSE DE BOER

ceert met de droger en met je telefoon. Dat is handig en kan energie besparen. Maar al deze toepassingen maken gebruik van internet.” DELTA Fiber Netwerk wil glasvezelkabel aanleggen in alle Opsterlandse dorpskernen. Eerst in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag, de andere dorpen volgen. Op het open netwerk kunnen meerdere providers hun diensten aanbieden. De aanleg

start pas wanneer minimaal 25 procent van de beschikbare adressen meedoet. Dat zijn alleen adressen die nu zijn aangesloten op de kabel. Gebruikers van de glasvezelverbinding hoeven niet te betalen voor de aanleg van het netwerk, ze betalen alleen de provider voor de geleverde diensten. Bewoners van Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp hebben tot 22 december de tijd om zich aan te melden, de overige dorpen heb-

ben tot 2 februari 2022. Er zijn Glasvezel Informatiepunten in Gorredijk (Hoofdstraat 63) en Ureterp (Weibuorren 81), geopend van woensdag tot en met zaterdag (10.00 – 17.00 uur). Bij aanmelding via GunGorredijkGlasvezel.nl, GunUreterpGlasvezel.nl of GunBeetsterzwaagGlasvezel.nl. is het mogelijk een lokale vereniging te steunen die zich inzet voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Zij ontvangen 50 euro per inschrijving.

Ruurdtje krijgt een eigen prijs De Nierstichting heeft een nieuwe jaarlijkse prijs in het leven geroepen: de Ruurdtje de Vries-prijs. Bedoeld voor de actievrijwilliger van het jaar voor de Nierstichting. Vanzelfsprekend krijgt Ruurdtje zelf als eerste de naar haar vernoemde prijs. De actieve 90-plusser is al meer dan veertig jaar de drijvende kracht achter de handwerkroep van ruim veertig vrouwen die truien, mutsen, sokken en ande-

GORREDIJK

re handwerken maken voor het goede doel. Zij brachten al meer dan 200.000 euro bijeen. Wouter Langeveld van de Nierstichting: “Duizenden mensen zetten zich belangeloos voor de Nierstichting in. Het was daarom moeilijk kiezen, elke inzet telt. Maar Ruurdtje is heel bijzonder. Met haar ondernemingsgeest en drive op haar leeftijd is ze een inspiratie voor velen.” Ruurdtje was maandag overrompeld toen

ze hoorde dat er een prijs naar haar is vernoemd. Door corona mist de groep haar vaste verkooppunten in ziekenhuizen en op braderieën. Speciaal voor deze decembermaand is voor hen nu een webshop geopend: ruurdtje.shop. De gehele opbrengst gaat naar de Nierstichting. De introductie van de nieuwe prijs was dinsdag, op de nationale dag van de vrijwilliger.

Van oriëntatie tot overdracht

COLUMN

H

et proces van het kopen van een woning begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek over jouw hypotheekmogelijkheden. Zodat je weet wat je kan. Gedurende de zoektocht kun je bij een bepaalde woning of koopsom altijd opnieuw navragen hoe het financiële plaatje eruitziet. Wil je gaan bieden, dan kan ik een Hypotheek Certificaat afgeven. Dan weet de verkoper dat je de benodigde hypotheek kunt afsluiten. Dat kan je een voordeel geven ten opzichte van de ‘concurrentie’. Is je bod geaccepteerd, dan volgt een adviesgesprek op basis van alle benodigde informatie en stukken, waaronder ook de

opdracht om de aangekochte woning te taxeren. Eerst kijken we hoelang je de hypotheekrente vast wilt leggen. Op basis van de rentevergelijking, alle verkregen informatie en jouw wensen bepalen we dan de geldverstrekker. De nieuwe hypotheek met bijbehorende lasten is dan bekend. Daarna bespreken we de situatie bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en eventueel pensioen. Na het adviesgesprek vragen we de besproken hypotheekofferte en eventueel aanvullende verzekeringen aan. Na ondertekening duurt het dan nog maximaal een week voordat de geldverstrekker akkoord gaat. De verkoper en jij

hebben dus meestal binnen vier weken duidelijkheid over de financiering. Indien nodig regelen we ook nog de bankgarantie. Dan kan alles naar de notaris. Ik kijk nog even de notarisstukken door, zodat je met een gerust hart je handtekening kunt zetten. Dan ben je de trotse eigenaar! Ook daarna houden wij jaarlijks contact om te kijken of ons advies blijft passen bij jouw situatie. Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Loop eens binnen of bel ons voor het maken van een vrijblijvend gesprek. Christiaan Schipper


Geldig in week 49

zondag 5 t/m zaterdag 11 december

25% KORTING

Alle Maaslander of Old Amsterdam Per stuk Bijv. Maaslander Jong belegen plakken 50+, pak 200 gram

2.95

2.21

PLUS Nederlandse Aardappelen Alle zakken à 2,5 kilo

of zoete aardappelen

Zak 1 kilo, combineren mogelijk 2 zakken** Bijv. PLUS Nederlandse Kruimige aardappelen, 2 zakken à 2,5 kilo

6.58

3.29

De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.49

Alle Lipton 1-Kops thee

Combineren mogelijk 2 doosjes** Bijv. Lipton 1-Kops thee Russian earl grey, 2 doosjes à 20 stuks

3.58

1.79

De actieprijzen variëren van 1.69 - 2.49

+1 GRA

TIS zegel

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

1+1

Ola Viennetta

Alle dozen à 750 ml, combineren mogelijk 2 dozen** Bijv. Ola Viennetta vanille, 2 dozen à 750 ml

5.18

2.59

GRATIS

De actieprijzen variëren van 2.59 - 3.83

3.49 Per doos

1

PLUS FeestMoment Feeststol met amandelspijs en noten Doos 750 gram

Douwe Egberts Aroma rood snelfilterkoffie

99 .

11.78 - 12.98

7.

2 stuks

Alle enkelpakken à 500 gram,

99

koffiebonen

Alle zakken à 500 gram

of koffiepads

Alle zakken à 54 stuks, combineren mogelijk M.u.v. aroma variaties en D.E. Café

17.29 Per krat

Heineken of Brand Pils Krat 24 flesjes à 30 cl 49/21

12

99 .

Bestel op plus.nl of met de PLUS app. Bekijk de producten en voorwaarden op

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - di - wo - do - vr - za 7.00 - 20.00 | zo| za. 10.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512 65 - 381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland Facebook facebook.nl/opsterland WhatsApp 06 12 64 51 55

Wo. 8 december 2021

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur do. 17.00 – 20.00 uur I.v.m. de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak, bel het Publiekscentrum op (0512) 386 222 of maak een afspraak via www.opsterland.nl.

VERANDERINGEN OPENBAAR VERVOER IN 2022 In januari 2022 veranderen er een aantal dingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer. Door corona zijn reizigerspatronen veranderd en daarom neemt de Provincie Fryslân maatregelen. Deze maatregelen komen uit een plan. Dit plan heet ‘Transitieplan openbaar vervoer Fryslân’. Met dit plan wil de Provincie toe naar een toekomstbestendig openbaar vervoer in Fryslân na corona. Waarschijnlijk reizen ook in 2022 door corona nog steeds veel minder mensen met het openbaar vervoer. Pas in 2025 zijn de reizigersaantallen weer hetzelfde als voor corona, verwacht de Provincie. Daarom is het nodig om maatregelen te nemen die geld besparen. En verbeteringen door te voeren om het reizen met het OV voor reizigers weer aantrekkelijker te maken.

Wat verandert er voor u in uw reis met het openbaar vervoer in Opsterland? Wijnjewoude Vanaf januari 2022: Lijn 14 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude en Oosterwolde rijdt alleen nog op maandag tot en met vrijdag overdag. In de avonduren en in het weekend rijdt lijn 584 tussen Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Bakkeveen en Assen. Omdat lijn 584 een andere route rijdt dan lijn 14, vervallen de bestaande haltes in Wijnjewoude in de avonduren en in het weekend. Er komt een nieuwe halte voor lijn 584 bij de kruising Merkebuorren met de Mounleane.

Bekendmakingen Aanvragen: • Beetsterzwaag, Hoofdstraat 8, verbouw woning • Beetsterzwaag. Poostweg 2, kap 3 beuken • Beetsterzwaag, Commissieweg 3/5, kap 19 bomen • Beetsterzwaag, Commissieweg 3,5, bouw 56 zorgappartementen • Beetsterzwaag, Commissieweg 3,5, wijzigen watergangen • Gorredijk, De Kalkovens, plaatsen spijlenhekwerk • Langezwaag, 8 van Langezwaag op 26 februari 2022 • Lippenhuizen, De Buorren 40, vervangen schuur • Tijnje, Farskewei 10, plaatsen overkapping boven mestplaat • Ureterp, Hege Kamp 25, bouw woning • Ureterp, Skoalleane 55, bouw vrijstaande woning • Ureterp, De Feart 44, kap 4 populieren

Verleende vergunningen: • Bakkeveen, gezamenlijke collecteweek van 15 fondsen, van 24 t/m 29 oktober 2022 • Beetsterzwaag, Hoofdstraat 110, standplaats verkoop oliebollen t/m 3 januari 2022 • Gorredijk, pleintje Schansburg, standplaats verkoop doner kebab t/m 8 november 2026 • Gorredijk, Rattelwacht 22, kap 2 berken • Siegerswoude, Bremerwei 20, aanleggen mestzak • Wijnjewoude, Jan Hofswyk 3, plaatsen 2 tijdelijke woonunits

Langezwaag Vanaf december 2022 rijden buslijnen 20 en 21 via De Boenders en de Hegedyk. De haltes ‘Langezwaag’ en ‘t Skeane Ein’ vervallen. In plaats daarvan komt er een nieuwe halte aan De Boenders dichtbij het Paradys.

Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur vrij. 09.00 – 13.30 uur Afspraak maken met B&W T (0512) 386 202 of T (0512) 386 208 E bestuurssecretariaat@opsterland.nl Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) maandag t/m vrijdag, 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) i.vm. corona gesloten Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) i.vm. corona gesloten T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Meldingen: • Gorredijk, De Kromten 18, nieuwbouw onbemand tankstation inclusief laadpunten en wascentrum • Gorredijk, Langewâl 12 en 13, uitbreiding modewinkel en horecafunctie • Gorredijk, Goarrefean bij minirotonde, carbidschieten op 31 december 2021 van 10.00 tot 18.00 uur • Langezwaag, tegenover Lytse Wyngaerden 10, carbidschieten op 31 december 2021 van 10.00 tot 18.00 uur • Langezwaag, Boerestreek 4C, carbidschieten op 31 december 2021 van 10.00 tot 18.00 uur • Siegerswoude, Bremerwei 20, aanleggen mestzak • Wijnjewoude, Jan Hofswyk 3, verbreden oprit Voor meer informatie gaat u naar www.opsterland.nl/bekendmakingen.

Steunpakket voor ondernemers en werkenden

Nu er weer nieuwe coronamaatregelen zijn, heeft de Rijksoverheid opnieuw steunmaatregelen aangekondigd. Tijdens de persconferentie van 26 november 2021 zijn het aantal regelingen weer uitgebreid. Hieronder vindt u een overzicht:  Voor ondernemers die meer dan 30% van hun omzet verliezen, komt de Tegemoetkoming Vaste Lasten terug. Ook als u hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt, kunt u dit aanvragen.  Voor de periode van 1 november 2021 t/m 31 december 2021 wordt de NOW5-regeling open gezet. Dit is een regeling, waarin ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen. Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now5 Vragen? Neem contact op met de Provincie Fryslân Heeft u vragen hierover of wilt u meer weten over het transitieplan van de Provincie? Ga dan naar www.fryslan.frl/transitieplan. U kunt ook mailen naar provincie@fryslan.frl. Of bel naar 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

 De regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) voor de landbouw was gesloten. Deze gaat nu weer open.

Volg ons op

Voor een uitgebreid overzicht van het steun- en herstelpakket van de overheid, verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusfinanciele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

 facebook.com/Opsterland  twitter.com/Opsterland  www.opsterland.nl

 Ook voor evenementen en de culturele sector zijn er specifieke regelingen. De details zijn te vinden via RVO en het Fonds Podiumkunsten.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Ondernemers op www.opsterland.nl/servicepunt-ondernemers.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


SKANS ANS GO GORREDIJK De Skâns | Loaijerstrjitte 2 | Gorredijk | 8401 DV | Telefoon: 0513 -468600 | mail: info@skans.nl | website: www.skans.nl

Zaterdag 15 januari | 20.15 uur

Vrijdag 21 januari | 20.15 uur

Mannen van Naam “De Duivelsbrug” De MANNEN VAN NAAM brengen het programma DE DUIVELSBRUG op de planken. Met hun sympathieke presentatie creëren de mannen een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos schakelen tussen hilarische grappen en kleine persoonlijke liedjes. Maar net zo gemakkelijk zetten ze een opzwepende Keltische folk deun in. Daarvoor brengen de mannen een keur aan instrumenten mee, waaronder een heleboel snaarinstrumenten, fluiten, een accordeon en een doedelzak. Het Brabants Dagblad noemde hen ooit de Brabantse Crosby, Stills and Nash. Zanger/verteller Ton Smulders vertelt het verhaal van DE DUIVELSBRUG.

Elske & Femke | Live in Concert

De bekende singer-songwriter Elske DeWall geeft, samen met haar zus Femke en Peter Krako op vrijdag 21 januari een concert in De Skâns Gorredijk. De nu 35-jarige Elske en de ruim 2,5 jaar oudere Femke treden van jongs af aan al met elkaar op. Elske koos voor een professionele carrière als singer-songwriter. Na het debuut ‘Balloon Over Paris’ (2010) volgden ‘Brave’ (2012) en ‘Velvet Soldier’ (2016). Femke de Walle (1983) werkt sinds 2006 bij Omrop Fryslân. Zij is toetsenist in de begeleidingsband van haar zus Elske. Vrijdag 21 januari 2022 Aanvang: 20.15 uur € 17,25 (Inclusief consumptie)

Zaterdag 15 januari 2022 Aanvang 20.15 uur € 19,50 (Incl. consumptie) In samenwerking met ’t Nut Gorredijk de: “Aldjiers útsetter”

Maak uw voorstelling compleet en boek: • Skâns drankje met een plankje € 7,50 • Culivents Hoofdgerecht € 18,75 • Culivents 3-gangen verrassingsmenu € 32,50 Reserveren kan via kaartverkoop kaa k k op onze e website b of telefonisch telefo f nisch via 0513 - 468600 fo

Ga gerust voor glasvezel van DELTA Glasvezel van DELTA nu ook in Opsterland Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen. Je verstuurt net zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete films en series. Jij bepaalt zelf wat je aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan allemaal. Zonder gedoe of extra kosten.

1 Gig 12 maanden

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor giga goede wifi zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken wat je ermee wilt gaan doen.

45,Mis het niet!

per maand*

Bestel vóór 22 december

Doe de postcodecheck op onze website, bezoek ons Glasvezel Informatiepunt in Gorredijk of bel met tot in onze adviseurs voor de nok meer informatie.

geïnstalleerd gratis!

delta.nl/opsterland


Sa!

8 december 2021

9

www.sa24.nl

Libbe de Vries trekt PvdA-lijst

Van zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 2 januari 2022 is onze praktijk gesloten. Graag eventuele herhaalmedicatie op tijd aanvragen en ophalen. Waarneming bij spoed: Huisartsenpraktijk Langezwaag Tel: 0513-854000 Huisartsenpraktijk Tijnje

Zonnedakproject Bakkeveen

Anja Wiersma, Libbe de Vries en Joke Brouwer. EIGEN FOTO FRIESCHEPALEN De leden van de PvdA Opsterland hebben Libbe de Vries uit Frieschepalen gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De Vries is nu bezig aan zijn eerste periode als wethouder, waarin het Sociaal Domein zijn grootste portefeuille is. Nummer twee op de lijst is Anja Wiersma uit Beetsterzwaag, zoals ze zelf

zegt een nuchtere Friezin die zich bestuurlijk al langer voor de PvdA-afdeling inzet. Joke Brouwer uit Bakkeveen staat op plaats drie. Zij is sinds 2014 actief in de lokale politiek en is lid van de huidige driemansfractie van de PvdA in de Opsterlandse gemeenteraad. Nummer vier op de kandidatenlijst is Rein Postma uit Frieschepalen, oud-voorzitter

van de ondernemingsraad bij Philips Drachten. Ingrid Dijkstra uit Bakkeveen staat op nummer vijf, gevolgd door Pyt Achenbach uit Jonkerslân (plek 6) en Kris Ogugua (plek 7) uit Luxwoude. Huidige fractievoorzitter Roel Vogelzang en raadslid Jan Harmsma hebben eerder al aangegeven na deze raadsperiode afscheid te nemen.

ontkom je er niet aan om in het donker op onverlichte fietspaden te fietsen. Ook hier heb ik geen problemen mee. Maar het wordt vervelend wanneer je medeweggebruikers pas op het laatste moment ziet omdat ze volledig in het zwart gekleed op een onverlicht fietspad (hard)lopen. Of juist met een felle lamp waardoor je niet ziet wat er zich achter de lamp bevindt. Of dus wanneer

er materiaal op het fietspad wordt achtergelaten (vanuit de beste bedoelingen misschien) waardoor een fietser lelijk ten val kan komen. We willen allemaal graag veilig en onbeschadigd thuis komen, we kunnen elkaar daarbij helpen door zichtbaar te zijn in het verkeer, voor jezelf en voor anderen! Afke de Jong Beetsterzwaag

INGEZONDEN

Zichtbaar zijn Dinsdagavond 23 november reed ik op mijn fiets van mijn werk naar huis. Vlak voor Beetsterzwaag lagen, volkomen onzichtbaar tot ik er vlakbij was, metalen rijplaten dwars over het fietspad. Ik kwam lelijk ten val. Ik fiets sinds het Openbaar Vervoer als gevolg van corona geen vanzelfsprekende reisoptie meer is voor mij. Ik voel mij daar goed bij. Maar in het donkere jaargetij

Weer succes voor draver Fado Trainer Aonne de Wrede van Stâl Boppeslach in Lippenhuizen bewees opnieuw zijn vakmanschap: vrijdag 3 december was op de

WOLVEGA

drafbaan in Wolvega het door hem getrainde paard Fado de sterkste. Fado debuteerde onlangs in een hogere klasse en neemt het sindsdien op tegen

betere en snellere paarden. In deze voorbereidingsrace op de grote finale van 10 december was Fado in bloedvorm. Mede dankzij de intelligente rijstijl van pikeur John Dekker was hij zijn negen ervaren tegenstanders de baas. Dekker wachtte tot de laatste ronden voordat hij Fado aanspoorde. In de laatste meters haalde hij zijn tegenstanders in en liep als kampioen naar de eindstreep. Hiermee verdiende Stâl Boppeslach weer 2.250 voor het goede doel: Sportstichting Dol Fijn. Trainer De Wrede liet Fado dit jaar elf keer aan de start komen en vaste toprijder John Dekker stuurde hem tien keer naar het podium. Dat leverde dit seizoen al 12.900 euro prijzengeld op voor de bijzondere sportstichting uit Drachten.

BAKKEVEEN Het collectieve zonnedakproject onder de postcoderoosregeling in Bakkeveen gaat door. Er is meer dan voldoende belangstelling voor het project, waarbij tweehonderd zonnepanelen worden geplaatst op het dak van Garage- en Mechanisatiebedrijf Veenstra aan de Mandewyk in het dorp. Belangstellenden konden inschrijven op 650 participaties van honderd euro per stuk. “In totaal zijn er dertig verzoeken binnengekomen voor in totaal 1.302 participaties”,

vertelt Fred Hoogenboom van de lokale energiecoöperatie. Alle verzoeken voor tien of minder participaties zijn volledig gehonoreerd. Andere deelnemers krijgen minder participaties dan ze hebben aangevraagd. “We hebben geprobeerd de inwoners van Bakkeveen goed te informeren over de voortgang van dit project. We zijn blij met het vertrouwen dat spreekt uit de grote bereidheid om deel te nemen in dit project.” Het collectieve zonnedak wordt volgend jaar gerealiseerd.

Geen activiteiten Aldjiersploech BEETSTERZWAAG Al vele jaren organiseert Aldjiersploech Beetstersweach tussen Kerst en oud en nieuw activiteiten: bingo, kinderdisco, pubquiz en een spetterende vuurwerkshow in en bij de tent op het voetbalveld. Vorig jaar werden alle onderdelen al gecanceld, dit jaar gebeurt hetzelfde. Na

het afgelasten van de vuurwerkshow is ook de geplande pubquiz in De Buorskip op oudejaarsmiddag geschrapt. Lieke, Mirjam, Laura, Willem, Sybren, Jeroen, Douwe-Jan en Jelte verwachten dat ze volgend jaar weer volop aan de bak kunnen.

TIP VAN SYTSE

Alle tijd voor beweging Nieuwe coronamaatregelen zijn een feit. Na 17.00 uur een avondlockdown voor veel sectoren, waaronder de sport. Het wordt helaas niet gemakkelijker om te sporten en aan je gezondheid te werken. Maar nu we allemaal na 17.00 uur thuis zijn, komt er ook veel tijd vrij! Investeer die tijd in je eigen gezondheid! Ga aan de slag met beweging. Dat kan vanaf de eigen voordeur. Pak die hardloopschoenen eens op en maak een rondje of een avondwandeling. Maak van een avondlockdown geen ‘sitdown’.

Onder begeleiding buiten sporten? Kijk op fsb-academy.nl voor de aangepaste buitentrainingen!

COLOFON

FAMILIEBERICHTEN

redactie@sa24.nl 06 - 52 47 10 13 Arend Waninge Wim Bras Renske Woudstra Geertje Luchtenveld

ADVERTENTIEVERKOOP

REDACTIE

FOTOGRAFIE

Sietse de Boer 06 - 22 27 35 72

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje.nl

familieberichten@sa24.nl 06 - 52 24 98 55 Ate Eijer ate@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uu

ONLINE UITGEVER

Siebe Kuipers siebe@sa24.nl 06 - 50 24 67 06

OPMERKINGEN OVER BEZORGING: bezorging@sa24.nl


Huurder of woningeigenaar in Opsterland? Ontvang 70 euro voor energiebesparende producten! Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/opsterland of scan de QR-code voor meer informatie en om producten te bestellen.

tochtstrippen

LED lampen

stekkerdoos met schakelaar

waterbesparende douchekop

ren uit a n e g i e woning n e unnen k s r d e n d r a l u r Hu Opste e t n ducten e o e r p m e n g a de euro a 0 7 t deze r e o M o . v p s o i t gra websh e d n gie én i r e n n e l e l e u t bes espaart hers voor b n e t c vouc produ 0 0 2 1 n j zi 0 voor 0 7 geld. Er n e s r huurder en. Dus wees e eigenar op = op! g n i n o w want , j i b l e n s dan m e e N ? nternet zaam i n e e g Heeft u t op met Duur 56). 43 39 contac 7 – 2 7 0 ket ( Bouwlo lpen u verder. Zij he

radiatorfolie of -ventilator en nog veel meer...

Met kleine aanpassingen kunt u veel geld besparen

Scan de QR-code om producten te bestellen

www.energieinopsterland.nl


8 december 2021

11

www.sa24.nl

DE WARMTETRANSITIE BEGINT VORM TE KRIJGEN

Op naar 20% minder aardgas in 2030 Iedereen krijgt ermee te maken: in 2050 mogen we in Nederland geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen. Dat lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar het is ook nu al goed mogelijk om stappen te zetten en zo het aardgasverbruik te verlagen. Op eigen verzoek zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze zogenaamde warmtetransitie. Volgende week neemt de Opsterlandse gemeenteraad naar verwachting een Transitievisie Warmte aan, die later per dorp of wijk wordt uitgewerkt. Het hoe en waarom en hoe nu verder in een paar vragen en antwoorden. Waarom warmtetransitie?

In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat alle Nederlandse gebouwen in 2050 CO2-neutraal worden verwarmd. Dus zonder het gebruik van fossiele brandstoffen en dus zonder aardgas. Hiermee wordt de totale CO2-uitstoot fors verminderd. Ook de problemen rond de aardgaswinning in Groningen en de maatschappelijke weerstand tegen de kleinere gasvelden spelen mee. We staan nog aan het begin van de warmtetransitie, hoewel burgers al wel bezig zijn met de verduurzaming van hun woningen. In Opsterland zijn circa 220 van de 13.000 woningen inmiddels aardgasvrij. De Opsterlandse woningen en gebouwen gebruiken jaarlijks samen 29 miljoen kuub gas.

Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte geeft inwoners duidelijkheid over hoe de gemeente aardgas wil vervangen. Iedere gemeente moet voor eind 2021 een eerste Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, die vervolgens minimaal eens per vijf jaar wordt geactualiseerd. De Transitievisie Warmte gaat alleen over de warmte en niet over het opwekken van duurzame elektriciteit. De visie geeft in-

FOTO: SIETSE DE BOER

zicht in welke duurzame alternatieven beschikbaar zijn voor het verwarmen met aardgas. Het biedt een eerste houvast. Opsterland heeft de Transitievisie Warmte samen met Ooststellingwerf en Weststellingwerf opgesteld. Deze drie gemeenten zijn in veel opzichten vergelijkbaar.

goed mogelijk isoleren. Op die manier maak je een woning aardgasvrij-ready. Dat kan gemiddeld al leiden tot het gebruik van 25 procent minder aardgas. Naast isolatie kan bij de vervanging van een cv-ketel worden gekozen voor een duurzame oplossing zoals een warmtepomp. Een hybride warmtepomp is op dit moment samen met goed isoleren de beste oplossing voor oudere woningen (voor 1993). Voor recentere woningen is de all-electric warmtepomp de beste oplossing. De combinatie van goed isoleren en een warmtepomp kan helpen om het aardgasverbruik met maximaal 70 procent terug te dringen. Opsterland heeft zichzelf ook een doel gesteld: in 2030 ligt de hoeveelheid gebruikt aardgas 20 procent lager dan in 2019.

Wat doet de gemeente om mij te helpen?

Omdat de gemeenten een breedgedragen visie willen, is er voor het opstellen van de visie overlegd met burgers, dorpen en andere belangengroeperingen. De dorpen spelen ook een belangrijke rol bij het vervolg. De Transitievisie Warmte is de basis voor een uitvoeringsplan per dorp of wijk. Iedere gemeente kiest twee dorpen of wijken uit om hiermee ervaring op te doen. Een alles omvattende aanpak is op dit moment nog niet voorhanden.

Uit onderzoek blijkt dat veel burgers wel begrip hebben voor de noodzaak van de warmtetransitie, maar de urgentie nog niet zien. Ze vinden veel zaken nog onduidelijk en wachten daardoor af. De gemeente zet daarom eerst erg in op bewustwording. Door hierover veel te communiceren, door burgers zoveel mogelijk bij de plannen in het dorp en de wijk te betrekken en door inspirerende voorbeelden van mogelijke oplossingen te geven. De energiecoaches en de lokale energiecoöperaties en -werkgroepen helpen daarbij, door duidelijke en betrouwbare informatie te geven.

Kan ik als burger al aan de slag?

Wat zijn de duurzame alternatieven voor aardgas?

Wat is de rol van de dorpen?

Het duurt nog wel even voordat er per dorp een uitvoeringsplan klaar is. Maar niemand hoeft daarop te wachten en kan nu al stappen zetten door het nemen van zogenaamde altijd-doen maatregelen. Dit zijn maatregelen die financieel altijd lonen. Bijvoorbeeld de woning zo

De warmtebehoefte in een goed geisoleerde woning kan worden overgenomen door een duurzame warmteoplossing zonder aardgas: warmtepomp, groengas of waterstof. Welk alternatief het meest kansrijk is, hangt af van wat technisch en financieel haalbaar is. Dat

kan per dorp of zelfs per gebouw verschillen. Bovendien gaan de technische ontwikkelingen de komende jaren verder.

Zijn er collectieve oplossingen?

Een grootschalige collectieve oplossing zoals een gemeentelijk warmtenet is voor plattelandsgemeenten zoals Opsterland geen alternatief. In een warmtenet, ook wel stadswarmte genoemd, stroomt warm water door een leidingennet. In Opsterland staan de woningen te ver uit elkaar, waardoor het systeem per aansluiting te duur is en er onderweg te veel warmte verloren gaat. Bovendien zijn er ook te weinig geschikte warmtebronnen (zoals geothermie) aanwezig om een warmtenet te voeden. De verwachting is dat het op termijn in enkele wijken van Gorredijk en Beetsterzwaag misschien wel mogelijk is een kleinschalige collectieve warmteoplossing of een warmte-koudeopslag te realiseren.

Wie gaat de warmtetransitie betalen?

Het isoleren van een woning kost gemiddeld 14.000 euro. Een woning volledig aardgasvrij maken kost veel meer. De investeringen leveren direct lagere energiekosten en meer wooncomfort op. Uiteindelijk moeten de gevolgen voor de woonkosten neutraal zijn. Veel burgers missen zicht op de financiële consequenties voor hun woning. Gemeenten kunnen echter niet zelf financieel bijdragen. Subsidies, fiscale regelingen en financieringsopties moeten van de Rijksoverheid komen. Deze zijn al aangekondigd, maar moeten nog worden uitgewerkt. Gemeenten pleiten daarom voor een realistisch ambitieniveau. We moeten nu stappen zetten, maar niet te snel. Beproefde technieken hebben de voorkeur, maar er is ook een open vizier voor nieuwe mogelijkheden.


Tandartspraktijk Ringenoldusstraat Tandartspraktijk Ringenoldusstraat

Opel Astra

1.6 115PK SPORT OPC LINE

Prijs Bouwjaar Kilometerstand Brandstof Transmissie

€ 12.950,2015 54.368 Benzine Handgeschakeld

Opel Mokka X

1.4 TURBO 152PK AUT 4X4

Prijs Bouwjaar Kilometerstand Brandstof Transmissie

€ 20.950,2016 63.994 Benzine Automaat

Prijs Bouwjaar Kilometerstand Brandstof Transmissie

€ 21.750,2018 30.677 Benzine Handgeschakeld

Opel Mokka X

1.4 TURBO 140PK COLOR INNOVATION

Peugeot RCZ

Tandartspraktijk Uw tandartspraktijk Ringenoldusstraat in Gorredijk, voor alle behandelingen aan gebit! Uw tandartspraktijk in uw Gorredijk, voor

alle behandelingen aan uw gebit!

Wilt u patiënt worden bij onze tandartspraktijk, wij nemen nog nieuwe patiënten aan (zowel bij een van onze tandartsen als mondhygiëniste)

Wilt u patiënt worden bij onze tandartspraktijk, wij Tandarts Ringenoldusstraat Bezoekadres: H. Ringenoldusstraat 47 nemen nog nieuwe patiënten aan (zowel bij een van 8401 PW Gorredijk onze tandartsen mondhygiëniste) Telefoon: als 0513-463905 Uw tandartspraktijk in Gorredijk, voor alle E-mail: tandartsringenoldusstraat@gmail.com behandelingen aan uw gebit! Aangesloten bij: Tandarts Ringenoldusstraat Bezoekadres: H. Ringenoldusstraat 47 Wilt u patiënt worden bij onze tandartspraktijk, wij nemen nog nieuwe patiënten aan 8401 PW Gorredijk (zowel bij een van onze tandartsen als mondhygiëniste) Telefoon: 0513-463905 Tandarts Ringenoldusstraat Bezoekadres: H. Ringenoldusstraat 47 E-mail: tandartsringenoldusstraat@gmail.com 8401 PW Gorredijk Telefoon: 0513-463905 E-mail: tandartsringenoldusstraat@gmail.com

Aangesloten bij:

Prijs Kenteken Bouwjaar Kilometerstand Brandstof Transmissie

€ 9.650,RR-442-T 2010 145.574 Benzine Handgeschakeld

Stationsweg 85 Gorredijk - Friesland - Tel: (0513) 46 21 03 - Mob: 06 - 124 322 34

IN

T E RS CH DER

uw winterschilder voor binnen en buiten

IL

W

Zachter haar met minder haarproduct dankzij Mezutec-waterontharder

VERTROUWD MET KWALITEIT

EIGENARESSE RAMONA DE BOER EN BEDRIJFSLEIDSTER SIJKE VAN DER WAL IN HUN KAPSALON STUDIO HAIR. Zijdezacht haar met maar een kleine druppel haarproduct? De kapsters van Studio Hair in Burgum bewijzen dat het kan. Hun geheim is de waterontharder van Mezutec. Ramona de Boer, de eigenaresse van de kapsalon, is nog iedere dag blij dat ze de ontharder een aantal jaren geleden liet installeren. “Wij gebruiken nu veel minder haarproduct dan voorheen en onze zwarte wasbakken blijven kalkvrij. Het is echt ideaal, ik heb daarom thuis ook een Mezutec-waterontharder laten plaatsen.” In het begin was het wel even wennen, vertelt Ramona. “Je hoeft echt nog maar één pompje shampoo, conditioner en haarmasker te gebruiken, anders staat de wasbak vol schuim.” Ze heeft gemerkt dat de pompflacons met haarproduct sindsdien veel langer meegaan. “Dit is beter voor het milieu. Dat vinden wij belangrijk, daarom ligt het dak hier ook vol met zonnepanelen en hebben wij laadpalen voor elektrische auto’s.”

Bedrijfsleidster Sijke van der Wal geeft aan dat het ontharde water merkbaar zachter is dan ‘gewoon’ water. “Het is daarom veel beter voor het haar en de huid. Niet alleen onze klanten profiteren hiervan, maar ook wij merken dat wij aan het einde van de dag niet meer last hebben van droge, gebarsten handen.” Volgens Ramona profiteert ook de apparatuur van het zachte water. “Zo blijft onze koffieautomaat in goede staat, zodat wij de lekkerste cappuccino van Burgum kunnen blijven serveren.” Wil je ook zachter haar en een gezonde huid? Bel vandaag nog met Mezutec om een afspraak te maken voor een vrijblijvend advies aan huis of kom langs op het Mezutecservicepunt in Drachten. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. www.mezutec.nl | Het Helmhout 34-13 Drachten | 0512-544101 | info@mezutec.nl | Volg Mezutec ook op Facebook.

Uw schilderwerk 9% BTW Is uw woning ouder dan 2 jaar dan geldt voor al het schilderwerk binnen en buiten het lage BTW tarief van 9%.

Afspraak voor offerte Heeft uw huis onderhoud nodig, wacht dan niet tot het voorjaar, want ook in de winter kunnen wij heel goed uw huis onderhouden. Bel 0561-745 054 of een email naar administratie@jildertvenema.nl

Schildersbedrijf Venema wordt Lenis Schilders


Sa!

8 december 2021

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

www.sa24.nl

13

Nationale Vrijwilligersdag Ieder jaar is het op 7 december Nationale Vrijwilligersdag. De speciale dag is ingesteld om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. In samenwerking met de gemeente Opsterland en Code Hans besteedt Sa! daarom deze week op vier pagina’s aandacht aan vrijwilligerswerk. Met ook bedankjes van organisaties richting hun vrijwilligers voor hun inzet.

‘Stoer en hiel leuk om te dwaan’

Janna is reddend zwemmer

Stoer is het zeker, een beetje bijzonder ook. De zestienjarige Janna Achttien is reddend zwemmer en leert daarnaast ook de jonge jeugd hoe je drenkelingen uit het water vist. Ze laat zien dat je ook als jongere veel plezier kunt halen uit vrijwilligerswerk. RENSKE WOUDSTRA HEMRIK Ze is altijd

al een waterrat geweest, verklaart Janna. “As ik wetter seach, en myn swimpak by my hie, dan lei ik der drekt yn.” Als kleuter haalde ze binnen een jaar haar eerste twee zwemdiploma’s in het binnenbad van Hemrik. “Ik wie in hiel snelle swimmer.” Het derde diploma van het Zwem-ABC

sloeg ze over. “Want doe bin ik nei DZ&PC gien, de swimklup yn Drachten.” DZ&PC is de kweekvijver voor de Reddingsbrigade Drachten waar Janna op haar vijftiende lid van werd. Bij reddingsbrigade denk je algauw aan stranden, snelle boten en woeste golven. Die zijn er natuurlijk niet in Hem-

rik of Drachten. De Reddingsbrigade traint met name voor evenementen; zo waren ze present bij de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Ook de traditionele nieuwjaarsduik staat op hun programma. Dan kan er dus best ijs op het water liggen en dat bootsen ze na met een groot zwart doek op het water in zwembad De Welle, hun trainingsplek. Best eng is dat, weet Janna. “Foaral de lytse berntsjes fine dat hiel spannend. Sjochst mar ien gatsje en dêr moatst trochhinne.” Janna zelf zwemt in het op twee na hoogste niveau Livesaver 1, waarmee ze les mag geven aan de juniorredders van de club. In principe zou ze ook toezicht mogen houden in het dorpszwembad. “Mar dêrfoar ha ik krekt noch in oar EHBO-diploma nedich as wat ik op skoalle helle ha.” Ze is eerstejaars student aan het CIOS in Heerenveen. Daar leert ze onder andere om les te geven aan een groep. “Mar op it CIOS witte se mar kwalik wat in rêdingsbrigade ynhâldt, der bin mar weinich dy’t dat dogge. We ha wol lessen yn it swimbad mar op de klup lear ik mear.”

Lesgeven aan kleine kinderen vindt ze prachtig, veel leuker dan bijvoorbeeld een les verzorgen voor haar klasgenoten. Lesgeven aan de jonge reddertjes begon voor Janna met een stage toen ze op de Burgemeester Harmsma School zat. Heit Rudy is hoofdtrainer bij Reddingsbrigade Drachten. “Heit sei: kinst wol by ús de staazje dwaan. Dêr bin ik doe mei begûn en gewoan trochgien.” Van de twaalf instructeurs is ze de jongste, ze geeft elke week les aan een groep van negen jonge reddingzwemmers.

'Praten bliuwe'

Drenkelingen raken in het water vaak in paniek, hoe pak je zoiets aan? “Dêr ha we ferskillende oefeningen foar: de dubbele polsgreep, voorwaartse omklemming en achterwaartse omklemming. Mar moatst ek altyd goed kontakt hâlde mei de drinkeling, praten bliuwe, dan wurde se wol rêstich.” Mocht je zelf in de problemen komen in het buitenwater en Janna loopt net langs: “Dan belje ik earst 112 en spring der dan yn om dy derút te heljen.” De charme van het reddend zwemmen? “Ik fyn it stoer en hiel leuk om te dwaan!”

Gevoelens van eenzaamheid Roos Damstra, praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (POH-ggz Jeugd) in de gemeente Opsterland, merkt in haar werk met jongeren dat er in deze groep regelmatig sprake is van gevoelens van eenzaamheid. "De coronamaatregelen en vooral de sluiting van de scholen die we hebben gehad, gaven voor een deel van de jongeren een extra versterking in het gevoel van eenzaamheid. Niet iedereen heeft naast school nog een netwerk met allerlei sociale contacten. Voor sommige jongeren is school de enige plek voor sociaal contact en als dat wegvalt, dan is er direct

niks. Jongeren zoeken ook naar zingeving: wie ben ik, wat wil ik doen in mijn leven. Vrijwilligerswerk kan daar een mooie betekenis aan geven. Jongeren associëren vrijwilligerswerk misschien niet zo met hun leeftijd, maar de jongeren die ik spreek ervaren het vrijwilligerswerk als heel positief.“ De gemeente Opsterland heeft in de preventie-agenda opgenomen dat er in de komende jaren gewerkt gaat worden aan het verstevigen van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Dit draagt volgens de gemeente uiteindelijk bij aan vitale dorpen.

opsterland.nl/ preventie-agenda

Janna Achttien. FOTO: SIETSE DE BOER

Jongeren actief in eigen dorp

Van jongeren hoor je regelmatig dat ze het jammer vinden dat er zo weinig te doen is in eigen dorp. Vaak hebben jongeren toffe ideeën om hun dorp (nog) leuker te maken, maar komt het er niet van om er iets mee te doen. Dat kan ook anders. Hoe? Word vrijwilliger in eigen dorp en maak van je idee een mooi project. Jongerenwerk Code Hans helpt je graag. Code Hans gaat met je op zoek naar de mensen en de middelen die nodig zijn om van je project een succes te maken. Jij houdt de regie en krijgt de credits. Het is en blijft tenslotte jouw idee. Waag er eens een mailtje aan: info@codehans.nl of app naar 06-1140 3385.

Vitale dorpen Met de preventie-agenda ondersteunt de gemeente initiatieven die dorpen vitaler maken. We willen bestaande vrijwilligersorganisaties - zoals dorpssteunpunten en het sociaal cultureel werk - effectiever ondersteunen en inzetten. Ook gaan we de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals op dorpsniveau verbeteren. Heeft u daar zelf ideeën voor? Deel ze dan met gemeente@opsterland.nl.


Muziekvereniging Euterpe Beetsterzwaag: 1.524 euro

Klanten van PLUS Berkenbosch, BEDANKT

Speeltuinen Beetsterzwaag: 1.513 euro

Tennisclub Lauswolt Beetsterzwaag: 900 euro

PLUS Berkenbosch staat midden in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk om de lokale gemeenschap in Beetsterzwaag en omgeving te ondersteunen. Zeker nu ook de verenigingen als gevolg van corona zoveel beperkingen ervaren en het financieel moeilijker hebben.

Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap Nij Beets: 463 euro

Van zondag 5 september tot zaterdag 13 november konden de klanten van PLUS Berkenbosch euro’s sparen voor hun club of vereniging. Ze bepaalden zelf waar het geld naar toe ging. De actie is buitengewoon geslaagd. Alle zeventien deelnemende verenigingen zijn blij met uw bijdrage. Bedankt!

Korfbalvereniging WWMD Hemrik: 274 euro

Germ & Henk Berkenbosch Openingstijden: ma-za 7.00-20.00 // zo 10.00-18.00

Berkenbosch Molenlaan 8 // Beetsterzwaag // T: 0512 381232

Showband Oerterp: 160 euro


Voetbalvereniging De Sweach: 1.458 euro

Voetbalvereniging Blue Boys Nij Beets: 855 euro

Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging de Wâldruters Beetsterzwaag: 444 euro

Stichting Wedstrijdturnen Beetsterzwaag: 1.349 euro

Volleybalvereniging ODS Beetsterzwaag/Nij Beets: 818 euro

Sportclub Boornbergum ’80: 412 euro

Zwembad De Blauwe Kamp Nij Beets: 1.011 euro

Fryske Krite De Sweach: 553 euro

Jeu de Boulesvereniging De Boskboulers Beetsterzwaag: 404 euro

Dicht bij huis We ondervinden momenteel allemaal de gevolgen van de gezondheidscrisis waar we in terecht zijn gekomen. Het heeft veel verdriet en tegenslag met zich meegebracht. Maar misschien zit er ook een klein pluspuntje aan de omstandigheden: het brengt mensen soms dichter bij elkaar. We zien dat de wereldeconomie zoals we die kenden nadelen had. Waarom allemaal prullaria uit China in huis halen als er lokaal ook hele mooie en gezonde producten te koop zijn? `Koop in den vreemde niet wat uw eigen land u biedt’. Plaatselijke ondernemers, zoals Germ & Henk Berkenbosch spelen goed in op de behoefte van hun klanten. Met hun medewerkers lopen zij zich het vuur uit de sloffen om in de wijde omgeving boodschappen te bezorgen bij de mensen thuis. Ben je ziek of niet mobiel? Bestel je boodschappen online en ze worden tot aan de voordeur gebracht.

Scouting De Wâldswalkers Drachten: 229 euro

Het runnen van zo’n winkelbedrijf is een hele opgave. Zeker nu de drukke feestdagen weer voor de deur staan, en zeker in coronatijd, waarin ook je eigen personeel soms geveld is door het virus. Extra waardering verdient het initiatief van de Plussupermarkt om juist nu een sponsoractie te organiseren voor de verenigingen in Beetsterzwaag en omgeving. Voetbal, tennis, turnen, jeu de boules, heel veel clubs profiteren mee. Een groot compliment verdienen ook de klanten, die actief hebben gespaard voor hun clubs. Berkenbosch kan hierdoor duizenden euro’s uitdelen. Een lichtpuntje in een tijd waarin veel verenigingen het moeilijk hebben om rond te komen en om iedereen bij elkaar te houden. Het gemeentebestuur is trots op haar inwoners en trots op lokale ondernemers als Germ & Henk Berkenbosch. Een groot compliment dat zij zich inzetten voor de mienskip en dat de mienskip gehoor geeft aan deze mooie actie. Ik wens u allemaal prettige feestdagen.

Judo Kings Burgum: 133 euro

Anko Postma Wethouder Opsterland


Gratis voor rs huurde op=op!

Alle huurders in de gemeente Heerenveen ontvangen in december een envelop van de gemeente met de Energie Kado Bon. Hiermee kun je gratis voor € 70,- aan producten krijgen waarmee je energie kunt besparen, zoals ledlampen en tochtstrips. Dat is mooi meegenomen! Liesbeth is een van de huurders die de bon al heeft besteed. Liesbeth: ‘Ik heb van de Energie Kado Bon onder andere een waterbesparende douchekop gekocht. Dat scheelt zo’n € 50,- aan energiekosten per jaar. Dat is toch een leuke meevaller!’

Je kunt de Energie Kado Bon online besteden óf in de plaatselijke bouwmarkt

Kijk voor meer informatie op:

www.energieloketheerenveen.nl/ www.energieloketheerenveen.nl/energiekadobon of bel 0513 - 200 950

Hulp nodig bij het bestellen via internet? Ga dan naar een van onderstaande bibliotheken op de inloopmomenten en neem de brief mee. Een vrijwilliger helpt je verder. Akkrum: woensdagmiddag Heerenveen: dinsdagmorgen en donderdagmiddag Jubbega: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.


Sa!

8 december 2021

www.sa24.nl

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

17

Het goede vrijwilligersgevoel bij de PlusBus

‘Passagiers zijn altijd vrolijk’ De vrijwillige chauffeurs van de PlusBus vinden het leuk om op de bus te rijden. Maar ze hebben ook een grote maatschappelijke functie. “We zorgen voor individueel vervoer van iedereen met een beperking en voor ouderen vanaf zestig jaar. Dat helpt mee aan het beperken van sociaal isolement. Het is heel dankbaar werk.”

Gezocht: chauffeurs en planners

De activiteiten van de PlusBus liggen op dit moment vanwege de coronamaatregelen tijdelijk weer stil. Zodra het kan, gaat de dienstverlening weer los. Er is behoefte aan extra chauffeurs en ook in het team planners is plek voor vier of vijf extra vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich melden bij henkspeelman@ ziggo.nl.

GORREDIJK De chauffeurs van de PlusBus rijden geen rondjes, maar halen hun passagiers van huis op. “En de planning is altijd zodanig dat er voldoende tijd is om de passagiers in en uit de bus te helpen”, vertelt bestuurslid Henk Speelman. “En als het moet helpen we ook bij het aantrekken van de jas. Zeker bij vaste ritten is er vaak veel persoonlijk contact tussen de passagiers en de chauffeur.”

Laagdrempelig

De PlusBus begon zestien jaar geleden met een ideologisch doel: het individueel vriendelijk en laagdrempelig vervoeren van ouderen met beperking op wat voor manier dan ook. “En zo is het nog steeds”, aldus voorzitter Reinder Haakma. De passagiers schakelen de PlusBus voor allerlei doelen in. Het kan gaan om het doen van boodschappen of het bezoek aan familie of ziekenhuis. “Maar we hebben ook een vast groepje ouderen uit verschillende dorpen die we ophalen om in Nij Beets samen te sporten.” Het systeem is eenvoudig. Passagiers moeten lid zijn van de PlusBus (10 euro per jaar) en betalen vervolgens per rit. Speelman: “Daar hebben we een vaste prijstabel voor. De kosten zijn afhankelijk van de lengte van de rit, maar zijn voor iedereen betaalbaar.” Het grootste deel van de ritten vindt plaats binnen de gemeente Opsterland, maar ook het nabijgelegen Drachten en Heerenveen met alle voorzieningen zijn populaire bestemmingen. De stichting krijgt geen subsidies.

Planners zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. Een planner heeft een week lang de verantwoordelijkheid over het rooster, deelt de vaste ritten in en neemt de reserveringen per telefoon aan. Speelman: “Dat kan in die week best druk zijn, maar een week later is een ander weer aan de beurt. Het is wel heel leuk werk voor wie van organiseren en puzzelen houdt.” De PlusBus voorziet in een behoefte. Het wagenpark bestaat inmiddels uit één bus en twee caddy’s waar ook

eenvoudig een rolstoelpassagier mee vervoerd kan worden. Haakma: “Ik durf wel te zeggen dat deze manier van werken mensen over de drempel helpt om de deur uit te gaan. Je hoort dat ook vaak terug van chauffeurs. Het helpt om het sociaal isolement van ouderen te beperken.”

Sterke verhalen

Zou de PlusBus er niet zijn, dan is de doelgroep aangewezen op familie en bekenden. Speelman: “En die zijn niet altijd op de juiste momenten beschikbaar. Bovendien voelt deze manier van werken ook goed. Passagiers betalen ervoor en dan voelt het niet als vragen

om een gunst. Dat maakt het makkelijker.” De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Naast het bestuur en de planners zijn er nu circa 45 chauffeurs. Haakma: “Het is heel dankbaar werk, de passagiers zijn over het algemeen vrolijke mensen. En de chauffeurs maken onderweg bijzondere dingen mee. Als we met alle chauffeurs samenkomen, zijn er volop sterke verhalen.” Chauffeurs moeten behulpzaam zijn en worden van tevoren goed ingewerkt. Ze krijgen een info-pakket, maar ook een EHBO-cursus. Voor de technische ondersteuning kunnen ze terugvallen op specialisten.

Voor Elkaar Plein De kern van vrijwilligerswerk is dat mensen graag iets voor een ander willen betekenen. De kunst is wel om vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden. Elkaar vinden gaat namelijk niet altijd vanzelf. Daarom organiseerde Code Hans recent een vrijwilligersmarkt. Het plan van een fysieke markt viel in het water vanwege de coronamaatregelen. Maar desondanks was de week succesvol. Marissa van der Walle van Code Hans: “De week leverde onder andere op dat zeventien mensen met een wens om vrijwilligerswerk te doen, een organisatie hebben gevonden die bij hen past. Bovendien vonden de deelnemende organisaties elkaar. Zo gaan twee zorgorganisaties bijvoorbeeld een duofiets delen. Je ziet dus dat, als je mensen samenbrengt, we elkaar veel te bieden hebben.”

De gemeente Opsterland en Code Hans pleiten daarom voor een toekomstig platform waar mensen en organisaties elkaar continu kunnen vinden. Marissa: “Dat wordt het Voor Elkaar Plein. Een online platform waar we vraag en aanbod kunnen matchen. Rond vrijwilligerswerk voor de lange termijn, maar ook voor de korte klussen.” Martin Hammenga, coördinator van de preventie-agenda: "Het Voor Elkaar Plein is een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van nieuwkomers en het geweldige werk dat taalcoaches doen." Op zaterdag 2 april (13.00-16.00 uur) vindt de volgende vrijwilligersmarkt in de bibliotheek van Gorredijk plaats. Organisaties uit Gorredijk en omliggende dorpen die vrijwilligers zoeken, kunnen zich melden via mail op contact@codehans.nl of 06-2918 0887.


2e Kerstdag gesloten

Van € 2.930,- Voor € 1.995,-

Enkele linnenkasten

Op alle boxsprings van Eastborn

50% korting

20% korting (actieboxen uitgesloten)

1-persoons boxsping met hoofdsteun en matras

Voor € 498,Gealux bank Denver

Van € 1.395,- Voor € 795,Bank Catalpa

Van € 3.495,Voor € 1.995,-

Alle gordijnstoffen nu

10% korting

Op alle sta-op stoelen. Van De toekomst, Gealux, Hukla en ons eigen merk.

15% korting

Nog enkele dressoirs. In blank eiken.

1.80 m. breed voor € 795,2.00 m. breed voor € 895,2.30 m. breed voor € 995,-

Bank 3-zits Cambridge

Van € 968,Voor € 795,-

21m2 PVC click vloer

Van € 892,- Voor € 400,-

Vitrinekast klassiek 2-deurs. In kersen uitvoering

Van € 2.680,Voor € 1.650,Bijpassend TV-meubel

Van € 1.475,Voor € 850,-

Diverse losse fauteuils

€ 198,per stuk

3-zits bank Cartell

Van € 1.795,- Voor € 895,Gezien in VT-wonen

Donkerblauw leren bankstel Hukla. Met hoge rug en elektrische relaxfunctie.

Van € 4.295,Voor € 2.795,-

Op alle tapijt en vinyl

Zonwering 10% Winter korting Binnen & buiten

Boxspringset donkergrijs 1.60 x 2.00 m.

Nu € 899,-

18,3 m2 PVC click vloer

Van € 756,Voor € 350,-

2,5 zits bank Allegro van Gealux

Van € 1.898,Voor € 995,-

40m2 PVC vloervisgraat, lichteiken

Van € 1.278,- Voor € 650,Relaxfauteuils Vanaf € 795,Relaxfauteuil Hukla in zwart leer. Elektrisch verstelbaar.

Van € 2.450,- Voor € 1.695,Relaxfauteuil Hukla in zwart leer. Handmatig verstelbaar.

Van € 1.295,- Voor € 895,Op alle wandsets van Interstar, BKS

10% korting

en Saunaco

10% korting

Tempur matrassen, lattenbodems en kussens

+ gratis geplaatst

2e artikel

50% korting

Wij doen er alles aan om het winkelen zo plezierig en veilig mogelijk te maken. Wij volgen de richtlijnen die gesteld zijn door het RIVM. Ook kunt u op afspraak langs komen.

Swynswei 2D 9245 HE Nij Beets 0512 - 461448

www.wooncentrumsvdberg.nl info@wooncentrumsvdberg.nl /wooncentrumsvdberg

OPENINGSTIJDEN: Ma. gesloten. l Zat. 09.00 - 17.00 uur Di. - vrij. 08.30 - 12.30 l 13.30 – 17.00 uur

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten kleurafwijkingen voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig zolang de voorraad strekt. De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

N-idee.nl

Hoekbankstel met Wall-away relax. In blauwe stof.


Sa!

8 december 2021

www.sa24.nl

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

19

Beetsterzwaag werkt aan een vrijwilligerspool

Cultuurhistorische krachten bundelen Vrijwilligersorganisaties in een dorp kunnen onderling de strijd aangaan in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Maar in Beetsterzwaag zien ze veel meer heil in samenwerken. Daar werken ze aan de opzet van een pool van vrijwilligers die willen helpen bij culturele en cultuurhistorische activiteiten.

BEETSTERZWAAG Het jaarlijkse Kunstweekend, de Kunstmarkt, de concerten van Cultbee, de Open Monumentendag, de Tropische Kas. Het zijn vaste onderdelen in het culturele leven in Beetsterzwaag. En daar komen zo nu en dan nog de eenmalige projecten bij, zoals in 2018 de grote Tinco-tentoonstelling en dit jaar de buitenexpositie over de schilderijenverzameling van de familie Van Lynden. Activiteiten die niet mogelijk zijn zonder de inzet van

tientallen vrijwilligers. “Daar is ook altijd wel belangstelling voor”, vertelt Heleen Verhage van Stichting Historisch Beetsterzwaag. “Maar de meeste vrijwilligers zoeken tegenwoordig wel iets met een duidelijk begin en eind. Ze willen zich niet te lang binden.” Daar komt bij dat veel van deze activiteiten een beroep doen op vrijwilligers met vergelijkbare interesses. “Dan kun je veel beter samenwerken dan elkaar beconcurreren.” Verhage heeft het idee al met meerdere organisaties besproken, het viel in goede aarde. “Ik denk aan het samenbrengen van adressenbestanden van vrijwilligers. Dan heb je misschien wel een pool van zeventig of tachtig personen. Door ze regelmatig een nieuwsbrief te sturen, kun je dan de activiteiten onder de aandacht brengen. Dat werkt beter dan oproepen in het algemeen.” Het is een idee dat Marianne Gemser direct omarmt. Twee jaar geleden verhuisde zij met haar man vanuit het westen van het land naar Beetsterzwaag. “Ik wilde graag weer in een dorp wonen en ook actief deelnemen aan het dorpsleven. Als je dan terechtkunt bij zo’n vrijwilligerspool heb je direct een overzicht van de activiteiten, in dit ge-

FOTO'S: SIETSE DE BOER

val op cultuurhistorisch terrein. Dat zou wel helpen. De drempel om bij zo’n pool in te schrijven is laag.” Maar ook zonder de pool wisten Marianne en Nico hun weg te vinden. Nico timmerde de priëlen van de buitenexpositie Van Lyndens erfenis, die afgelopen zomer in de overtuin en rond Lyndenstein werd georganiseerd. Marianne was een van de gastvrouwen. “Het was heel leuk. Ik heb niet veel verstand van kunst, maar heb zoveel geleerd. Je rolt er zo in, leert veel mensen kennen en je leert ook direct heel veel over het dorp.” Belangstellenden die mee willen helpen om een vrijwilligerspool op te zetten, kunnen zich melden via heleenverhage@historischbeetsterzwaag.nl.

Vrijwilligers bedankt! THEO DAM, SUPER BEDANKT FOAR AL DY YNSET FOAR IT DOARPSHÛS.

KRIJN, BEDANKT VOOR JE JARENLANGE INZET BIJ HET DOARPSHÛS, EERST BIJ DE VERBOUWING EN DAARNA BIJ HET ONDERHOUD VAN DE TUIN. JACOB & ANNEKE BEDANKT!!

GRIETJE ALBADA BEDANKT! STIEN MEYER BEDANKT VOOR DE INZET BIJ DE BROODMAALTIJDEN EN DE BINGO. MEDEWERKERS EN TEAM BEDANKEN HET BESTUUR VAN STICHTING MFC DE WIER (MEI HWA KHOE, DOEKE VENEMA, MAJA VAN DEN BROEK EN CLARA SLUMP) VOOR HUN INSPANNING OM DE LAAGDREMPELIGHEID VAN DE WIER TE WAARBORGEN.

LUTSKE, BEDANKT FOAR DYN BREDE YNSET AS FRIJWILLIGER YN EN OM US DOARPSHÛS YN TERWISPEL.

PETRA KIP: ALTIJD ENTHOUSIAST EN HET ZONNETJE IN HUIS. IEMAND WAAR JE ALTIJD EEN BEROEP OP KUNT DOEN EN DIE ALTIJD EEN LACH OP HAAR GEZICHT HEEFT. ZE STAAT ALTIJD KLAAR VOOR HET DORPSHUIS EN IS ALTIJD OP SCHIK.

WEINTJE ZWANENBURG: EEN TOPPER! LIEZE WIERDA BEDANKT VOOR HET IEDERE DAG OPRUIMEN VAN ZWERFVUIL. METSJE LEIJENAAR STAAT ALTIJD VOOR IEDEREEN KLAAR! MERIAM, BEDANKT. WY HOEGE MAR TE BELJEN OF DO STIEST KLEAR AS FRIJWILLIGER FAN ÚS DOARPSHÛS YN TERWISPEL

LIEVE VERONICA, BEDANKT VOOR ALLE KNUFFELS EN GOEIE ZORGEN. DIKKE TÚT INTE.


Bestel 1.5 m online! Bestel online!

Hou Voorkom Spaar nu voldoende afstand verspreiding voor handige 1.5 m coronavirus. vershoudbakjes.

Keuze Keuze uit uit Pick Pick Up Up of of laten laten bezorgen bezorgen

kijk kijk op: op: ahgorredijk.nl

Doe je boodschappen veilig en sociaal.

AH Aardappelen of 5gram, kilo AH Pitloze rode druiven schaal3500 Alle appels op schaal AH Nederlandse aardbeien schaal 250 gram, AH Blauwe bessen schaal 150 gram

2KORTING stuks 225% schalen Alle varianten* Bijv. iets kruimig zak 3 kilo Combineren mogelijk van 3.99 voor 2 schalen *M.u.v. Biologisch 2voor schalen naar keuze voor

2. 3.

99 00

De actieprijzen variëren van 2.99-4.49

AH pastasauzen Kip-cordon bleu 2 stuks, AH Verse pasta, en Italiaanse AH Perssinaasappelen 2 kilo kipgehakt 300 gram en roerbakgroenten 400 gram verse kipburger 2 stuks

4

per doos

2. 4.

1.99-2.59 De actieprijzen variëren van 2.69-8.79

De Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van1.35-2.49 0.19-3.75

Heineken, Heineken of Brand krat Alle0.0% Undurraga enpils Aliwen AH Frikandelbroodjes

Senseo koffiepads Hardys Crest en Winemaker’s Lot Appelsientje en DubbelDrank 0.75-1 liter

00 99 50

luiers 4 25 stuks

1887 3 stuks 2697

ERISTOFF VODKA PINOT BLANC OF Wodka, 1 liter PIERRE DE PRUNET ROSÉ

40 1+1 gratis korting V

prijsvoorbeeld CB12 mondwater mild 250 ml

9

je voordeel 9,45

De actieprijzen variëren van 1.89-19.99

gall.nl

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

2 stuks

20 korting

WILLIAM CAPTAIN LAWSON’S MORGAN Blend, LA 1 literPALMA CHARDONNAY SPICED GOLD OF MERLOTBruine Rum, 1 liter

aandacht voor jezelf

Jonge Jenever, 1 liter KIEFER

4 stuks

30 korting

Bestel direct op

1+1 gratis

Van de brunch tot aan het diner

BOKMA

combineren mogelijk m.u.v. voordeelpakken

45

Vers uit onze ovens Krat 24 flesjes àChardonnay 0.3 liter Bijv. Undurraga 2 stuks van 15.49-17.19 fles 4.99 voor van0.75 1.60liter voorvanvoor

WIJN OP Z’N PAASBEST actieknallers

korting

3 stuks

10. 3. 0.

99 49 80

deze folder is 2 weken geldig! maandag 6 t/m zondag 19 december 202

Acties geldig van 30 maart t/m 13 april 2020

5 stuks

Alle Parodontax, Gum, CB12, Listerine, Zendium en Tepe

1890

e

Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van0.36-18.17 6.98-53.88 4.78-9.18 De

je voordeel 8,10

2 stuks

8. 2.

98 38 50

Australië/Chili Alle varianten, Alle combineren combineren mogelijk Allevarianten, varianten, combinerenmogelijk mogelijk Bijv. classic zakken stuks Bijv. Hardys 3Crest roodà 236flessen 2 stuks van 12.57 àvan 0.75 litervoor van 17.96 2.78/3.98 voor voor

1+1 50 gratis

prijsvoorbeeld Baby Dry

2 KORTING gratis per krat 30%

2+12 gratis stuks 2=1

combineren mogelijk

4

2. 1.

19 89 99

Alle varianten, combineren mogelijk Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. aroma Alle Huisblends varianten (muv biologisch) Bijv. & perzik snelfiltermaling 2 appel pakken Per DubbelFrisss pak 2àvan sets à 6 pakjes van voor 4.38 voor 5003.59/3.79 gram vanvoor 9.78

deze folder is 1 week geldig! maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020

Alle Pampers Baby Dry luiers, pants megapakken

99

1+1 gratis 2eper gratis pak

99 69 50

Combineren mogelijk Bijv. sinaasappelsap Bijv.Appelsientje mini-tompoucen 2Schaal pakken 1 liter 6x63 en 6x80 stuks 4 àstuks Per 3.99 voor van 3.38 voor m.u.v. 3-pak Vanstuk 2.00van voor

De actieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van2.89-19.99 1.84-7.87 De De actieprijzen variëren van 4.42-5.75

3. 10. 2.

9 98 /

snelfiltermaling

25%

De actieprijzen variëren van 8.38-10.18

2 stuks

Appelsientje enofHuisblends DubbelFriss Perla endrinkpakjes biologische AH Hamspekblokjes of -reepjes

2e KORTING gratis 1,Korting

Alle Etos lotion 39 87 42 billendoekjes

Combineren mogelijk (muv Alle combineren mogelijk 270varianten*, gram) Krat 24 flesjes à 0.3voor liter 22broden van 4.30 stuks van 17.29 voor voor *M.u.v. Biologisch Van 2.98/3.78

prijsvoorbeeld Natural Oil doucheolie 200 ml

De actieprijzen De actieprijzen variërenvan van2.18-3.49 2.24-2.99

Excellent Alle Alle Appelsientje en DubbelDrank AHAH Mini’s van defeeststol bakkerij

2 stuks

alle varianten, combineren mogelijk m.u.v. gezichtsmaskers sachets, zonbescherming, aftersun en handcrème

1. 2.

4. 3. 1.

89 59 69

Alle Allevarianten*, varianten combineren mogelijk Alle Bijv. kipschnitzel 2 schalen à 2 stuks Bijv.varianten Tomatensoep Bijv. pizzabodem tomaat van Per 5.18 stuk voor per stukBiologisch van 2.89 voor *M.u.v. Van 3.59 voor De actieprijzen variëren van 1.89-4.99

De actieprijzen variëren van 3.98-8.20

Hertog Jan Mona krat 11,34-12,54 AH Les Pains broden heel Alle

Nivea

1+1 gratis 1,- KORTING Korting

50 98 99

Alle varianten*, combineren mogelijk Bijv. tagliatelle all’uovo Alle varianten*, combineren mogelijk 3 pakken van 5.97 voor 2*M.u.v. stuksper vankilo 5.38-6.38 voordeelverpakkingen Prijs 1.00 voor *M.u.v. Biologisch enPer pasta net fresca

2e KORTING gratis 25% €1,KORTING

9. 4. 991.

25%

2+1per 2gratis STUKS net

AH Kipdrumsticks Alle Robijnstoofvlees en Omo AHAlle Greenfields

Alle varianten Combineren mogelijk Bijv. Ierse Runderriblappen Bijv. Robijn per klein & krachtig color Actieprijs kilo 8.84 Bijv. gemarineerd, 2Per flessen 21 wasbeurten 500 àgram schaal 600voor gram van 2.49 voor van Van18.78 5.42 voor

AHKipschnitzels Grote verse en pizza’s Ø 30 cm AH kipcordonbleu AH Soep verspakketten of pizzabodems The Masked Singer

Chili, Cachapoal Valley

JOHNNIE WALKER BACARDI BLACK 12 YEARS CARTA BLANCA ALAMOS CHARDONNAY Blend, 1 liter Witte Rum, 1.5 liter Mild & zacht OF MALBEC OP=OP Argentinië, Mendoza

Alle Biodermal

combineren mogelijk m.u.v. zonbescherming en aftersun

De Grote Hamersma

V

Wine Advocate

James Suckling

2018

punten 2018

91 punten

8

2018

90

prijsvoorbeeld Face Wash 150 ml

14 2 stuks

2878 /

39

NU

3.

7.49

4.

9.99

5.

99 99 99 12.49 13.99 14.99 14.99 29.99 24.99

17.49

19.99

21.99

21.99

41.99

35.99

bestel gemakkelijk Boodschappen Gewoon bij Albert Heijn Gorredijk HOFLAND 1uurtje voor ouderen gratis feestelijke kerstboomhangers! en snel op gall.nl

2+1 gratis

Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% korting op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1,- (of 5,- of 3,- etc), kost het goedkoopste artikel 1,- (of 5,- of 3,- etc). Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet mee. Bij acties van Etos eigen merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245 (normaal gesprekstarief). KOAG/KAG nr 4214-0220-0821. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl.

Nieuwe Openingstijden

Alle Ambre Solaire Sensodyne en zonbescherming Parodontax* en aftersun alle varianten,

Op maandag tot en met zaterdag zijn wij geopend van

t.w.v. 7,99 verzamel ze allemaal! blader snel verder Maandag t/m zaterdag 8.00 –7.00 20.00 uur Zondag 8.00 – 20.00 uur - 8.00 uur ‘s ochtends voor ouderen (70-plussers) V

Ook op:

ontdek onze

Alle Oral-B

combineren mogelijk


Sa!

8 december 2021

www.sa24.nl

Vrijwilligers bedankt! WAT ZOU JONKERSLÂN ZIJN ZONDER DE VELE VRIJWILLIGERS? WIJ WILLEN KRIJN BAREMAN SPECIAAL IN HET ZONNETJE ZETTEN EN HEM BEDANKEN VOOR ZIJN INZET VOOR EEN MOOIER JONKERSLÂN! ONDANKS ZIJN HOGE LEEFTIJD KLUSTE KRIJN IEDERE ZATERDAG TIJDENS DE FERNIJBOU VAN DORPSHUIS ‘DE LYTSE JONKER’. DAARNAAST LEVERDE HIJ ALTIJD EEN GROTE BIJDRAGE AAN HET SLAGEN VAN BURENDAG EN NLDOET. DE LAATSTE JAREN ONDERHIELD KRIJN EEN GROOT DEEL VAN DE PICOBELLO DORPSTUIN. KORTOM: KRIJN HEEFT VEEL WERK VERZET VOOR ONS MOOIE DORP. DAARVOOR ONZE GROTE DANK! PLAATSELIJK BELANG JONKERSLÂN

LIEVE HILLE, BIST EEN TOPPER! MYN DRANKJES BIN ALTIID KÂLD! DIKKE TÚT INTE.

HINKE, GROTE DANK VOOR AL JE VRIJWILLIGERSWERK! VERONIKA, JE BENT EEN TOPPER. ALTIJD BESCHIKBAAR VOOR HET DORPSHUIS DE BINING. VOOR ALLES EEN OPLOSSING IN DEZE LASTIGE TIJD!

SIMON, NAMENS JE COLLEGA-BESTUURSLEDEN BEDANKT VOOR JE TOMELOZE INZET VOOR DE OPSTAP.

GARMA BEDANKT VOOR AL JE INZET IN BAKKEVEEN.

BAUWINA BEDANKT VOOR JE INZET IN BAKKEVEEN.

DORPSHUIS DE UTHOF EN PLAATSELIJK BELANG SIEGERSWOUDE

RIJN DE BOER, TJITSKE KLOOSTERMAN, CILEKE POSTMA, ANNEGE KOOPMAN, LEIDA INIA. WEKELIJKS STAAN ZE KLAAR OM MAALTIJDEN TE BEZORGEN, EEN RITJE OP DE DUOFIETS TE DOEN, KOFFIE TE SCHENKEN OF IETS GEZELLIGS MET DE BEWONERS TE ONDERNEMEN. IN HUYS TER SWAACH ZIJN WE BLIJ MET DEZE VRIJWILLIGERS. WE WILLEN HEN LANGS DEZE WEG IN HET ZONNETJE ZETTEN EN ZE HEEL HARTELIJK BEDANKEN VOOR HUN TROUWE INZET.

WIEGER, GROTE DANK VOOR AL JE VRIJWILLIGERSWERK! DORPSHUIS DE UTHOF EN PLAATSELIJK BELANG SIEGERSWOUDE

TOPVRIJWILLIGERS VAN ONS DORPSHUIS, OOK IN CORONATIJD, BEDANKT! DORPSHUIS ’T TREFPUNT, LUXWOUDE.

EEN STILLE GROTE KRACHT VOOR HET DORP. EMY HOOGENBOOM, BEDANKT!

DE DAMES VAN HET GRAND CAFÉ URETERP ZIJN BLIJ MET DE VELE VRIJWILLIGERS DIE HEN DAGELIJKS ONDERSTEUNEN BIJ KOFFIE SCHENKEN EN HET SERVEREN VAN DE MAALTIJDEN. SOMMIGEN DOEN DIT AL MEER DAN TIEN JAAR.

MEDE DOOR ONZE VRIJWILLIGERS IS HET IN ‘DE DRAAIER’ BIJ VOLTAWERK ALTIJD EEN WARM WELKOM. TOPPERS ZIJN HET, SUPER! WE DOEN HET SAMEN, BEDANKT!

DE LIJTE BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS VOOR HUN BETROKKENHEID EN INZET.

TWAN BEDANKT VOOR JE INZET EN JE BETROKKENHEID. VAN JE ALLERBESTE COLLEGA.

SONJA, AL HEEL LANG ZET JIJ JE IN VOOR DE WEKELIJKSE OUDER/ KIND-OCHTEND IN DE OPSTAP. NAMENS ALLE ‘SAMEN OP STAPPERS’ DANK VOOR JE JARENLANGE INZET EN ONDERSTEUNING. OOK BIJ ANDERE BIJEENKOMSTEN MET KINDEREN KAN IK ALTIJD EEN BEROEP OP JE DOEN. DAAROM VERDIEN JIJ HET OM IN HET ZONNETJE GEZET TE WORDEN. GRETHA.

NELLEKE, BEDANKT VOOR JE WEKELIJKS AANWEZIGHEID BIJ OUDER/ KIND-OCHTEND IN DE OPSTAP IN GORREDIJK. JIJ DOET ELKE KEER WEER ENTHOUSIAST EN MET ZICHTBAAR PLEZIER JE BEST ‘SAMEN OP STAP’ TOT EEN FIJNE OCHTEND TE MAKEN VOOR OUDER EN KIND. GRETHA.

SIEGERSWOUDE KAN ALTIJD REKENEN OP WIEGER DE BOS ALS DE ‘HANDEN UIT DE MOUWEN’ MOETEN. HANDIGE WIEGER ONDERHOUDT AL JAREN MET HART EN ZIEL ONZE SPEELTUINEN. ZE LIGGEN ER SPIC EN SPAN BIJ. ALS LID VAN DE ‘HIMMELPLOEG’ HOUDT HIJ ONS LANDELIJKE DORP MOOI. VOOR IEDER KLUSJE KUN EEN BEROEP OP HEM DOEN.

21

SIMON BEDANKT VOOR AL JE INZET VOOR DE OPSTAP. IK HOOP DAT MEER VRIJWILLIGERS JE GAAN HELPEN.

FRED HOOGENBOOM BEDANKT. JE LEIDT ONS FANTASTISCH ROND MET DE WEKELIJKSE WANDELINGEN EN VERTELT VEEL OVER DE OMGEVING EN DE HISTORIE.

SIEGERSWOUDE IS TROTS OP HAAR SUPERVRIJWILLIGER HINKE MEKKES. EEN BEDACHTZAME, SOLIDE ROTS IN DE BRANDING BIJ DORPSHUIS DE UTHOF EN ANDERE COMMISSIES EN ACTIVITEITEN IN SIEGERSWOUDE. VAAK IN DE ROL ALS PENNINGMEESTER, EEN BETROUWBARE KASBEWAARDER. EEN MEEDENKER. ALS ZIJ HAAR SCHOUDERS ERGENS ONDER ZET, DAN KOMT HET VOOR ELKAAR.

NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

TINKE BAK: HET ODENSEHUIS BEETSTERZWAAG IS ONTZETTEND BLIJ MET IEMAND ALS JIJ!

WE ZETTEN ALLE 55 VRIJWILLIGERS VAN DE TROPISCHE KAS IN BEETSTERZWAAG IN HET ZONNETJE. ZIJ ZORGEN MET VEEL ENTHOUSIASME ERVOOR DAT DE BEZOEKERS KUNNEN GENIETEN VAN DE PRACHTIGE PLANTENKASSEN, DE MOOI VERZORGDE BORDERS EN DE STOERE KUIPPLANTEN OP HET TERREIN. DE GROENGROEP ZORGT VOOR DE PLANTEN, DE GASTLJU VOOR DE ONTVANGST VAN DE BEZOEKERS. ER ZIJN RONDLEIDINGEN EN DIVERSE EVENEMENTEN WAAR VERSCHILLENDE VRIJWILLIGERS HUN STEENTJE AAN BIJDRAGEN, ZOALS DE BAKPLOEG. DE VRIJWILLIGERS VAN DE TROPISCHE KAS VERWELKOMEN OOK VOLGEND SEIZOEN GRAAG WEER ALLE BEZOEKERS! BEDANKT VOOR JULLIE INZET! NAMENS BESTUUR TROPISCHE KAS.

TEAM WELZIJN LIJTEHIEM BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS DIE ZICH HET AFGELOPEN JAAR ACTIEF HEBBEN INGEZET VOOR DE BEWONERS.

CODE HANS BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS DIE MEEWERKEN IN DE JEUGDSOZEN IN GORREDIJK EN URETERP, BIJ PROJECTEN IN DE DORPEN, OP DE BHS EN BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN STATUSHOUDERS.


17 2 “ Onze winkel is open! open Onze open! Onzewinkels winkel zijn is

17 1voor VITAMINE C BOOST! Nederland kiest Dé specialist beschermingsOnze winkels “Dé Lucovitaal specialist voor beschermingsmassaal voor !

zijn open! en immuniteitsproducten!” en immuniteitsproducten!”

1+1

1+1

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

®

ACTIEBON NUMMER

*

Orthopedisch 39 C BOOST! 17 1 VITAMINE Nederland kiest NU VOOR GRATIS % 0 5 massaal voor Lucovitaal ! GRATIS 99 Bamboe Gezond & Wel Unipharma Medische e 2 lk 20% 25% e Echinacea ieuw! GKORTING S N InfraroodoapVoorhoofd I P Zitkussen Mondkapjes OP=O T A R l KORTING e k ti r Forte+ 1+1 KORTING Thermometer Dit type mondkapje heeft 3 lagen Ondersteunt het GRATIS 1+1

9

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

1 + 1 50%

% 25% 2030%

®

KortingsParade! 9. 3. Prijsvoorbeeld: B 2 x 60 Vitamine B12 kauwtabletjes

*

99

Geadviseerd door erkende therapeuten

Prijsvoorbeeld: Super Vitamine C 1000 mg 2 x 20 bruistabletten

Corrigeert de bekken

Verlicht spanning in rug, schouders & nek

100%

en is gecertificeerd. Dit zorgt voor immuunsysteem!123 Bamboe hoes Snel, accuraat en contactloos tempera-98 GRATIS 99 99 en beperkt de extra  Verzachtende invloed op de 7.98 bescherming tuur opmeten van het voorhoofd. 19. luchtwegen123 verspreiding van bacteriën tijdens Gezond & Wel was nog nooit zo gemakkelijk. Temperaturen Gezond &Met Wel deze Bio-Oil Prijsvoorbeeld: Prijsvoorbeeld:  Bevat 120 mg Vit. C per capsule praten, lachen, hoesten of niezen. B 2 x 60 Vitamine B12 Super Vitamine C 1000 mg Magnesium Gel thermometer meet contactloze infrarood je snel en Optimaal Rooibosthee Droge Huid Gel 1 kauwtabletjes 2 x 20 bruistabletten Echinacea , Cat’s Claw2 De mondkapjes zijn voorzien van KORTING met Epsom-zout KORTING KORTING SPELREGELS: zitcomfort 3 het voorhoofd accuraat de lichaamstemperatuur op in Uitgerust en vol energie en Plantago stuit-uitsparing & stabiliteit ‘1-2-3 parade’ is niet geldig 99 Orthopedisch 99 DeMet zachte, elastische oorlusjes ✓ Zuiver en bovendien zeer ✓ Baanbrekende ✓ Ondersteunt direct bij stijve, 19.98 gelformule 7.98 die3niet plaatselijke 9 . . invoor combinatie met andere slechts één seconde. Het toestel is uitgerust met een drukverlichting aangenaam van smaak worden voor de behandeling van deen zijn dus zeer geschikt aanbiedingen en/of kortingen. Deze wakker stramme en gevoelige irriteren spierengroot, in o.a.goed benen,leesbaar Hoofdkussen actie geldt niet op geneesmiddelen display✓ Cafeïne datmet ookbamboevezel vanen hoes, ontspant nek, (extreem) droge huid vrij voor zelf-bescherming en toegestaan en/of medische hulpmiddelen. kuiten,kleur nek enverandert afhankelijk looizuurarm ✓ Ook verkrijgbaar in 100 ml schouders envan rug en allestuk slaaphoudingen. deis perfect voorPer voor gebruik in de zorg. Geadviseerd door therapeuten 99 100% naadloze 60 v caps. 2x 100 ml Orthopedisch 3927.99 schouders Uitgerust en volmlenergie en 200 Orthopedisch temperatuur. Een absolute must-have NU VOOR 14.95 19.90 Belastende drukpunten weg Bamboe van Sokken nu wakker worden  (bacterie rug -BFE schouders - heupenfilter efficiency) 99 Nu 80 st. Nu ®® 199 250 ml voor ieder gezin! bijv. 50 ml slechts 5.99 Hypoallergeen en microbieel Frisse en droge voeten spier- en 95% Hoofdkussen met bamboevezel nek, vanbijminimaal 12.95 6.95 hoes, ontspantGeschikt slechts slechts NU VOOR nu gewrichtsklachten Bij diabetes Geurbestendig perfecte ondersteuning nu schouders en rug en is perfectnuvoor alle slaaphoudingen. 59  Officieel getest slechts Gevoelige, allergische huid 21Minder kans op blaren 92 slechts slechts Hypoallergene OP=OP 100% bamboe hoes Belastende drukpunten weg van  Geschikt voor gebruik in 47 GRATIS 49 17 Geadviseerd door erkende therapeuten rug - schouders - heupen 19999 zorginstellingen Corrigeert Geschikt bij spieren NU VOOR Verlicht spanning in OptiPlus Anti-Fog 100% Gezond & Wel de bekken OP=OP gewrichtsklachten Pukka Disposable Gezond &rug,Wel schouders & nek Maskie Bamboe hoes  Medisch type I mondkapje TOT

50%

25%

40%

*Vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid en zorgt mede voor een goede weerstand.

17 3

17 4

ACTIEBON NUMMER

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

*Vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid en zorgt mede voor een goede weerstand.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

20% KORTING Topmatras Zitkussen 99 Max. geldig i.c.m. andere acties Max. 22 acties actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

51+1- 10 919.

ACTIEBON NUMMER

Bamboe Topmatras 3 17 1 Nederland kiest 17 1 Nederland kiest Bamboe Zij-Lig Kussen Bamboe Bamboe 99 zelfs massaal voor - of massaal voor Lucovitaal Lucovitaal !!

6911. op 1, 2 4.of 3 producten van hetzelfde merk!* 14. 4. 1+1 1+1 Brillenspray 23% 99 20%25% Mondkapjes max. 20%50% 20% 40%of max. 20% 69Vit. C 1000 NUTR KORTING Brillendoekjes korting op KORTING KORTING korting op 3 VOOR 99 A.VOGEL WELEDA 79. 39 . 99 19 6 6.

Hypoallergene TOT 5 cm 2-1 Shampoo Gecertificeerd 3-Laagse GRATIS 5999 100% bamboe hoes Formaat: 66 x 50 x 18 cm GRATIS GRATIS of Douchegel KORTING Biologische KORTING KORTING MAKKELIJK MEE TE NEMEN! 2 grote kussens NU VOOR Thee Mondkapjes ✓ Douchegel, keuze uit Aloë Vera, ✓ Voor éénmalig gebruik ✓ Award winning thee OP=OP 1 99 98 Langdurig effectieve anti-condens Ondersteunt de weerstand! Een optimale bescherming Prijsvoorbeeld: Cederhout of Sea Breeze PERpluisvrij, TOPMATRAS 90 X 200 5 cm ✓ Hoog draagcomfort, ✓ Duurzaam verbouwd Juiste slaaphouding Prijsvoorbeeld: Formaat: 66 xbescherming 50 x 18 cm voor alle brillenglazen. B 2 x 60 Vitamine B12 Deze speciale Timed 1 PAARRelease-formule Weleda heeft een A.Vogel biedt u een met 5-laags koolstoffilter B 2 x 60 Vitamine B12 MAKKELIJK MEE TEdrukpunten NEMEN! weg 2 grote kussens rafelt niet Optimaal en huidvriendelijk kauwtabletjes Neemt hinderlijke kauwtabletjes zitcomfort ruim assortimentBijv. reeks aan huidverBij het dragen van een mondmasker 99 P zorgt optimale afgifte voor een van OP=O  Veilig: Nu met 2 GRATIS en filters Met & stabiliteit Ook te gebruiken tijdens zwangerschap 99stuit-uitsparing zorgende producten, homeopathie 99 98 Douchegel Rose of Bijv. Green 1 P 79.98 39 voor plaatselijke OP=O PER TOPMATRAS 90 X 200 99 98 en als voedingskussen kan de anti-frog zeer handig zijn om 19. . 9 vitamine C gedurende Formaat een langere 19. XXL 110 x. drukverlichting fytotherapie. AloëkVera voor u en uw baby! 9 .22 cm Zwart Collection Anti-bacterieel Blauw s id

+

KORTING 7. 7900 00 79e

KORTING 8.4919900om voedingssuppleKORTING Producten 9.95 OP ELK 2 PRODUCT +

nu ✓ CBD olie Nu van menten gaat. NU VOOR 00 199 zeer hoge slechts slechts ✓ De haarkleurspecialist kwaliteit NU VOOR 37 max. 20% geïnspireerd door96de natuur E

6.

20%

4.

Lichtgewicht rollator met draagvermogen en microbieel zijn in Frisse en droge voeten vanHypoallergeen 135 kilo. De handgrepen hoogte verstelbaar. (Maximale hoogteGeurbestendig Bij diabetes 80 cm) 93 Gevoelige, cm / minimale hoogtehuid allergische Minder kans op blaren

korting op

35%

1+1

max. 20%

3 5 korting17 op 97

ACTIEBON NUMMER

SOLGAR Jacob Hooy Hennaplus een vooraan60%PerCBDstukolie Solgar, 50% 30 ml Haarkleuring staand merk als het 93 cm / minimale hoogte 80 cm)

99

17 6

Bij rug-, heup-, beenperiode in het lichaam. tabl. 25.95 en 300 voetklachten!

50 st. 14.95 nu slechts

MENSTRUATIE CUP 17 3 8. wakker worden DR.HAUSCHKA ZERO alviana Bij rug-, heup-, beenTherapeutische Koper geweven Uitgerust en vol energie Microvezel voor 19.95 Uitgerust en vol energie Orthopedisch voetbed warme Compressie voeten en voetklachten! Sokken 12 uur lekvrije bescherming wakker worden absorbeert het

ACTIEBON NUMMER

3.

ACTIEBON NUMMER

Rollator PRO-4 1.

korting op  Wasbaar 97 Sokken Bamboe 51 hoogte verstelbaar. (Maximale hoogte

6.95 nu slechts

4

COMPACT VERPAKT IN DRAAGBARE TAS

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

de glazen te vermijden. 50 st.

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

max. 20%

17 5

Nieuw! Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max. niet geldig i.c.m. andere acties Max.22 actiesper perklant, klant, niet geldig i.c.m. andere acties en en geneesmiddelen. geneesmiddelen. Max. 22acties acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties

50%

Rollator PRO-4

damp op 200 ml 20 st. 3.95 4.39  Herbruikbaar nu nuLichtgewicht rollator met draagvermogen  Comfortabel 100% slechtsnaadloze slechts van 135 kilo. De handgrepen zijn in

COMPACT VERPAKT IN DRAAGBARE TAS

Bruikbaar tijdens dag, nacht & sport Microvezel voor tijdens schokeffect Bloed circulerend Hoofdkussen met bamboevezel hoes, nek, Hoofdkussen met bamboevezel hoes, ontspant ontspant nek, Orthopedisch voetbed warme voeten Herbruikbaar cupje Vermindert het lopen alle slaaphoudingen. pijn schouders en rug en is perfect WASTE het schouders en rug en is perfect voor voor alleabsorbeert slaaphoudingen. Bij spataderen en koude voeten schokeffect tijdens Voorkomt kramp het lopen Geen zweetvoeten Geschikt voor diabetici

Hauschka, 30 stuks 10 st.het hoogstaandeGeurloos Bio Handcrème cosmeticamerk voor natuurlijke GRATIS 6.95 huidverzorgingsproducten. Veilig in gebruik 4.49

nu ✓ De juistenu handverzorging voor elk huidtype slechts slechts ✓ Keuze uit Spa Hand56 Hands 59 max. 20% NU crème, Ageless Q10 Handcrème, Repair &3Care Hands en Soft korting op VOOR Hands Handcrème Stevige hiel

5.

6

3.

100 tabl. 11. 95 Nu slechts

24 1+19.1+1 95 GRATIS GRATIS

23%

99

NU VOOR 1999

2499

43%9 6

99

NU VOOR NU VOOR

9

Bijv. 2 Gezond & WelBij pijnlijke/ *OP MondELK PRODUCT 99Shield99 waardoor 99 OP=OP Voor extra 3D 1 PAAR Face Maskie Orthica it’s Pure Colour de voet P branderige comfort, schok OP=O Mousse Honing Propolis 99 Gezichtsscherm Het assortiment van Ons topmerk it’s Pure 99 niet kantelt Bracket schermpjes 19.98 9OP= voor meer informatie op voeten dempend . OP=O 2 x 75 ml 5% 30Kijk mlKORTING 75 ml KORTING OPP KORTING KORTING 4 heeft o.a. een ruim ‘Orthica’ beslaat alle 99 98 98 P www.lucovitaal.nl/rollator.html stabiliteit Siroop 79. 39 . 15.90 OP=O 59.99 8.49 OP=OP Kijk voor meer informatie op

2 cups maat A Formaat: 66 x 50 x 18 cm

M A ATA hiel DVIES: Stevige

Formaat: 66 x 50 x 18 cm

Maat A: Geschikt voor vrouwen 22 grote waardoor grote kussens kussens Bij pijnlijke/ Voor extra die niet vaginaal bevallen zijn. de voet branderige comfort, schok Maat B: Geschikt voor vrouwen kantelt die niet wel vaginaal bevallen zijn. dempend voeten Ook verkrijgbaar in maat B

gebied van www.lucovitaal.nl/rollator.html nu nu Hygiënische bekende 2e artikel aanpakvoedingssupvan Vooropeen goede verzorging Vergroot het draagcomfort van aanbod tsupplementen plementen. slechts slechts slechts

stabiliteit

van keel en luchtwegen! van buitenaf! komen Geenbizarre irritatie rondom  Op basistot van Castanea honing Heerlijk rust komen deze tijd? Heerlijk tot in rust in deze bizarre tijd? Goed voor dedewerking max. 20% max. 20% Rollator PRO-4 mond en ogen achter je gezichtsmasker het koken in levensmiddelen  Bevat maar liefst 278 mg propolis Naproz Dubbellaagse Design Footmed Zware deken 5,5 KILO, groot formaat 150 x 200 cm Compressie Sokken van 150 de spieren! Zware deken 5,5 KILO, groot formaat x 200 cm korting op korting op NU Lichtgewicht  Natuurlijk blijven ademen  Geen benauwd gevoel Lichtgewicht rollator rollator met met draagvermogen Thermosokken Katoenen Kalknagel of dagdosering per terechtkomt Magnesium speelt een rol van circulerend kilo. De De handgrepen handgrepen zijn in van 135 135 kilo. KORTING KORTING Wrattentinctuur KORTING Mondmaskers Het verzwaringsdeken  Ideaal voor brildragers 2 bijVOOR het behouden van Het verzwaringsdeken  Bloed Geen beslagen bril  Met eucalyptus en althea wortel hoogte verstelbaar. (Maximale hoogte  Met ergonomische Beschermt, hoogte verstelbaar. (Maximale Vermindert pijn Beschermt, voedt en en zorgt geborgenheid OP ELKvoedt 2E MASKER zorgt voor geborgenheid93 GRATIS // minimale hoogte 80 cm) 93 cm cmvoor minimale hoogte ✓ Kalknagel: RemtDermatologische de ✓ Gemaaktkinsteun van hoogwaardige spataderen en  Herbruikbaar soepele spieren en draagt versterkt de koude droge voeten en  Bij Minder zweten Krachtige voedings afbraak 100% en helpt het lichaam zodat

per 3 paar 9.95 nu slechts

7.96

6.79

Geeftop de Per huidstuk korting 4.95 nieuwe energie! e

2 x 100 ml

2 masker slechts

2.

Het assortiment van 47 ‘Pharmanord’ 98 beslaat99 alle bekende voedingssupplementen.

19.

9.

5 Geeft de huid 20 ml stuksnieuwe energie! 6.95 nu 2 x 100 ml nu GRATIS slechts slechts GRATIS 99 19.98 OP=OP21

4.

5.

NU VOOR 12.95 op korting nu slechts

9.OP=OP

NU VOOR

9

99

19900

NU 99 VOOR 169 NU VOOR

00 79 99 1+1 99 99 49 ! w 1+1 6 OP=OP NieuNord Pharma Losse G&W kruiden 49 OP=OP 95 95 9 . verwijde adertjes

1999

volledig tot rust te komen!

Per stuk 6.95 nu slechts

3.96

Uitgebreid assortiment Kijk aanvoor Kijk voor meer meer informatie informatie op losse kruiden (thee) metwww.lucovitaal.nl/rollator.html www.lucovitaal.nl/rollator.html unieke eigenschappen.

14

ACTIEBON NUMMER

versterkt droge en en helpt het lichaam ✓de Met ingenaaide neusbeugel gevoelige kramphuid van de nagel enverzorging neemt de vezels voor heerlijk warme supplementen voor gevoelige huid tot voor rust te PerVoorkomt st. 1.50 natuurlijk het schermpje Geen zweetvoeten ✓ Met verstelbare lussen oorzaak weg devolledig iedereenOndersteunt die bewusthet herstellend Ondersteunt het herstellend gevoelige huid. voeten komen! voor diabetici vermogen en de vochten comfortabel zit Verkrijgbaar in Geschikt zwart en lichaam✓bezig ✓ Wratten: Dringt door tot diep en deis. vocht- en ✓ Verkrijgbaar in blauw,met zijn vermogen vetbalans van de huid in de wrat en pakt hem aan 14 hippe prints vetbalans van de huid grijs en zwart Ook bij roodheid en 99 van binnenuit 16999 verwijde adertjes 19 Ook bij roodheid en ✓ Maten 35 t/m 49 NU VOOR max. 20% max. 250 20% ml

4 stuks 8.49 nu slechts

17 8

99

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

20% 25% 50% HANDCRÈME! HANDCRÈME! New Care

ULTRA ZACHT ONDERGOED! 1+1 Louis Widmer 17 5 7

ACTIEBON NUMMER

een gezichtsmasker!

95 99 24 Rozen Wonder 7. 23.Fantastische 4. Fantastische Rozen Wonder  Zorgt voor meer ademruimte  Voorkomt dat speeksel tijdens Therapeutische Koper geweven17 7

Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max. klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max.2222acties actiesper per klant, niet geldig i.c.m. andere actiesen engeneesmiddelen. geneesmiddelen. Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties

bijv. voedselbereiding

39 . Beschermt tegen spattingen

17 5

bij aan geestelijke veerkracht.

OP=OP

2 x 20 sachets

16.

8 29 .

Hypoallergeen en58 anti microbieel Geurbestendig en ademend 2 x 60 tabletten Ultiem draagcomfort 78

26.

Slim fit

13 39 .

Vanaf 6.99 voor 30 tabletten

Ga naar jouw GezondheidsWinkel 7 17 HEERLIJKE 100% 17 7 of bestel online in onze webshop! van de spieren! NIEUW! HANDCRÈME! SUIKERVRIJE Exclusief bij uw GezondheidsWinkel: ‘t Winckeltje DeClement Pepermolen ‘t Winckeltje De Pepermolen Sneek Bolsward GRATIS ! GUMMIES! risch32, 9, Heerenveen Doelensteeg 1-3, Leeuwarden Molenplein 9, Heerenveen Oude Doelensteeg 1-3, Leeuwarden Galigastraat 1, Sneek Molenplein Snekerpoort 19, Bolsward Oude Gorredijk geta VeHoofdstraat

Fantastische Rozen Wonder Exclusief verkrijgbaar bij: Goed de werking *U ontvangt 5% op 1, 10% op 2 of zelfs 20% korting op 3voor producten naar keuze van hetzelfde merk. Uitsluitend geldig op de genoemde merken. Magnesium speelt een rol bij het behouden van soepele spieren en draagt bij aan geestelijke veerkracht.

, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

‘t Winckeltje

1+1 De Pepermolen Sneek Bolsward Clement

Beschermt, voedt en versterkt de droge en gevoelige0513 huid 058– 461455 – 2150336

0513 0513 – 624182 058 – 2150336 0515 – 230266 0515– –624182 573307 Clement Franeker Kleine Breedstraat 3 9101 LB Dokkum Ma. 10.00 1 8.00 uur Di. 32, 09.00 - 18.00 uur 15, Franeker Ondersteunt het herstellend Molenplein 9, Heerenveen OudeHoofdstraat Doelensteeg 1-3, Leeuwarden 32 Galigastraat 1, Sneek Snekerpoort 19, Bolsward Hoofdstraat Gorredijk Voorstraat vermogen en de vocht- en | 8401 Ca Gorredijk - Tel. 0519-292497 09.00 - 18.00 uur Do: 09.00 -1 8.00 uur vetbalans van de huid huid vetbalans van de 0513 –info@werkmandokkum.nl 624182 058 – 2150336 0515 – 230266 Wo. 0515 – 573307 0517 – 396300 0513 – 461455 2 x 20 sachets Ook bij bij-roodheid roodheid en uur !WUEuur I1N NIEUW! www.werkmandokkum.nl Vr. 09.00 - 20.00 Za: 09.00 17.00 Ook en De vitamine en CBD speciaalzaak van Friesland! 213613.indd 480220.indd 1 verwijde adertjes adertjes verwijde Geeft de huid

1+1

GRATIS


Sa!

8 december 2021

23

www.sa24.nl

De toekomst van Zuidoost-Fryslân

De Lelylijn en het bijbehorende Deltaplan voor het Noorden. Iedereen die het afgelopen half jaar de Friese media ook maar met één oog heeft gevolgd, ziet de onderwerpen regelmatig voorbijkomen. Het noordelijke bestuur hoopt op een flinke make-over. In een serie artikelen kijkt Sa! verder. Naar de achtergronden van de ontwikkelingen en naar de mogelijke impact op de infrastructuur, de woningbouw, de economie en de natuur. In de derde aflevering: de economie. Friesland staat voor een complexe opgave: jongeren trekken weg, op zoek naar een opleiding of werk, terwijl de Friezen die blijven alsmaar ouder worden. Om vacatures te vullen zijn nieuwe of terugkerende Friezen nodig, bij voorkeur jonge gezinnen. Maar hoe krijg je zoiets voor elkaar? En wat nou als we niets doen? Voor dit artikel sprak Sa! met bestuurders, academici en ondernemers over krimp, de Friese economie en het deltaplan.

Friese beroepsbevolking in 2040 met kwart gedaald

Infrastructuur is maar deel van probleem Het illustere duo vergrijzing en ontgroening waart al enige tijd rond op het platteland. De 'demografische transitie' die we doormaken is dan weer boeman, dan weer een natuurlijk, onontkoombaar verschijnsel. Moet de regio zich ertegen verzetten, of juist eraan toegeven? En wat zou het deltaplan op dit vlak kunnen betekenen? Wouter Marchand van het Fries Sociaal Planbureau: “Het is niet goed of slecht, maar het trekt zeker een zware wissel.”

ALLART VAN DER WOUDE

Krimp: het woord galmt al een poos door de wandelgangen van Friese gemeentehuizen. Hoewel sociale voorzieningen zoals scholen, politiebureaus en winkels vanaf de jaren tachtig al langzaam uit sommige dorpen verdwenen, bleef de bevolking gestaag groeien. Totdat pakweg in het jaar 2000 de groei op bepaalde plekken begint af te vlakken of zelfs geheel stagneert. Voor een ambtenarenapparaat volledig ingericht op vermeerdering, vergroting en uitbreiding, lijkt krimp een existentiële dreiging.

Samenstelling

Het is een woord dat in plattelandsgebieden zo belangrijk is, maar krimp wordt vaak niet of onduidelijk gedefinieerd. "Sommige mensen denken bij krimp aan spookdorpen waar amper nog mensen wonen. Zo zit het niet in elkaar", legt Bettina Bock uit. Zij werd in 2015 aangesteld als bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid aan de RUG. "Krimp betekent niet

hoofdzakelijk dat er ergens minder mensen zijn, maar ook dat de plaatselijke bevolking een andere samenstelling krijgt."

Meer tachtigplussers

Het Noorden kan wat dat betreft rekenen op een ingrijpende verschuiving. "Het percentage oudere bewoners loopt op van twintig naar dertig procent", aldus professor Bock. "Dan hebben we het niet alleen over vijfenzestigplussers. Ook tachtigplussers zullen in aantal flink toenemen." In de kleine dorpen, waar de supermarkt en huisarts al lang zijn verdwenen, kunnen de senioren minder goed terecht. "Dus dan verhuizen ze naar plekken waar ze geen auto nodig hebben. Dat hoeft niet Leeuwarden te zijn, een plek als Dokkum kan bijvoorbeeld net zo goed." Volgens de huidige prognose voor 2040 neemt het aantal Friezen met twintigduizend af. Maar wat meer telt is de leeftijd: ruim een derde is dan met pensioen. "Die ontwikkeling an sich is niet goed of slecht te noemen. Voor de

economische vitaliteit is het echter wel belangrijk dat de bevolking qua leeftijd gemengd blijft", licht Bock verder toe. Wouter Marchand, onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau, is het met haar eens. "Maar wát er precies zal gebeuren als de bevolking zo sterk veroudert, is echt heel moeilijk te zeggen."

Wazig beeld

Marchand ging onlangs met twintig andere onderzoekers de samenwerking aan om te modelleren wat de demografische prognoses concreet betekenen voor het toekomstige Friesland. "Het hangt al zo lang boven de arbeidsmarkt, maar eigenlijk is het beeld nog heel wazig." Toch zijn de huidige statistieken helder genoeg: het aantal banen in Friesland groeit maar door met zo'n vijftigduizend de afgelopen twintig jaar - terwijl het aantal werkende Friezen alsmaar afneemt. "Die twee ontwikkelingen kunnen zich niet op hetzelfde tempo doorzetten", merkt Marchand op. Wat nou als ze het wél doen? "Dat is betrekkelijk simpel: dan worden vacatures niet meer gevuld." Bedrijven trekken weg en vestigen zich elders, op plekken waar genoeg arbeidskrachten te vinden zijn. Volgens huidige trends is de Friese beroepsbevolking in 2040 met bijna een kwart geslonken: een vooruitzicht dat moeilijk verenigbaar is met een gezond bedrijfsleven.

Tekort werknemers

"Met een deltaplan kun je zulke toekomstscenario's voorkomen, maar we

Op het industrieterrein nabij de A7 in Heerenveen wordt volop gebouwd. FOTO: SIETSE DE BOER

hoeven niet te doen alsof een tekort aan werknemers niet al een serieus probleem is", stelt wethouder Jaap van Veen nuchter. Op het gemeentehuis in Heerenveen, 'de banenmotor van de provincie', legt hij uit hoe kritisch de situatie nu al is. "Ik heb wekelijks bedrijven aan tafel zitten die hier geen werknemers kunnen vinden. En weten ze wel iemand van elders aan te trekken, dan vindt diegene met geen mogelijkheid een huis." Van Veen staat hierin niet alleen. Gedeputeerde Avine Fokkens ziet hetzelfde probleem al enige tijd: "De rechtbank, het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk, de Friese Academie - ze kampen allemaal met een tekort aan geschikt personeel." Hoogopgeleide Friezen om útens keren na hun studie maar mondjesmaat terug, omdat ze dikwijls een partner hebben die dan ook een baan moet vinden in het Noorden. "Als je partner dan met een Lelylijn nog in het westen kan blijven werken, maak je die overstap makkelijker."

Van laag tot hoog

De openstaande vacatures zijn echter allang niet meer uitsluitend voor medisch specialisten, juridische hoogvliegers of academici. Van Veen merkt in zijn gemeente dat allerhande bedrijven naarstig op zoek zijn naar werknemers. "Je ziet het tekort tegenwoordig in elke sector. Zorg, onderwijs, bouw. Van laag- tot hoogopgeleid. Er is bijna geen branche die er niet op een of andere manier mee worstelt." Daar waar bijvoorbeeld de bouw nog overgeleverd is aan de grillen van de economie en de arbeidsbehoefte sterk kan schommelen, is de zorg verzekerd van een gestage groei. In een krimpend Friesland is het tevens een van de kwetsbaarste sectoren. "De vraagkant is in de zorg namelijk heel anders", legt Marchand van het Fries Sociaal Planbureau uit. "Een alsmaar groter stuk van de bevolking zal door de vergrijzing zorg nodig hebben, maar dat betekent tegelijkertijd dat het aanbod van beschikbare arbeidskrachten afneemt." Wanhoop en paniek heerst bij bedrijven die al met lede ogen toekijken hoe bepaalde vacatures maar niet ingevuld worden. Het dwingt sommige werkgevers tot de nodige creativiteit. "As der hjir gjin ôfstudearre studinten binne dy't foar je oan de slach gean kinne, dan moatte je se sels ophelje", vertelt Binne Visser van Philips. Hij is tevens voorzitter van Innovatiecluster Drachten, een netwerk van hightechbedrijven verspreid over het Noorden.


Sa!

8 december 2021

24

www.sa24.nl

Safari

Bij gebrek aan een constante toevoer aan afgestudeerden - van mbo tot universiteit - is het bedrijvenverband begonnen regelmatig een zogeheten 'safari' te organiseren. "We stjoere dan in bus om studinten fan bygelyks de universiteit fan Delft nei Fryslân te heljen, en litte se in stik as wat bedriuwen sjen." De Lelylijn zou voor de Philipsman een goede ontwikkeling zijn, mits groot aangepakt en deel van een bredere strategie. "Sa'n trein moatte je trochlûke nei bygelyks Bremen, oars is it heal wurk. En njonken ynfra, moatte we ynvestearje yn skoallen." Alle noodgedwongen creativiteit ten spijt zullen de arbeidstekorten aanhouden en zelfs toenemen wanneer de vergrijzing en ontgroening zo doorzetten. Maar moet dit dan ook koste wat kost worden tegengegaan? Jouke van Dijk, professor regionale arbeidsmarkten aan de RUG, is er helder over. "It is in kwestje fan wat je wolle mei de regio. As je sizze: 'Wy fine it prima dat der foaral âlde minsken wenje en de ekonomy net in soad foarstelt', dan kinne je dêrfoar kieze. Dat is demokrasy." "Mar as je je der net by dellizze wolle, dan moatte je al yngripe en ynsette op wurk en wenjen - tegearre mei ynfrastruktuer", aldus Van Dijk, die ook voorzitter is van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. "Ferbining is hartstikke wichtich en rint yn it Noarden achter. It OECD hat dat yn in rapport ek sein oer Nederlân. Wêrom soe de regio net meiprofitearje mei de rêst fan it lân?"

Tij keren

Alleen met nieuwe Friezen en terugkerende Friezen om útens lijkt het mogelijk om het demografische tij te keren, en daarmee de Friese economie door te laten groeien. Bereikbaarheid en betaalbare huisvesting zijn daarbij leidend volgens experts. Maar wat nou als er niet voor een dergelijk import-

Verschil geboorte- en sterftecijfer loopt op

Het aantal inwoners van Friesland ligt al enige tijd vrij stabiel rond de 650.000. In de naoorlogse periode, tot aan 2010, kende de provincie net als de rest van het land een explosieve groei: van 460.000 naar het huidige aantal. Sinds de jaren negentig worden jaarlijks minder Friezen geboren en sterven er gestaag meer. Dit betekent dat - na een immigratiepiek in de jaren negentig - de bevolkingsgroei de laatste twintig jaar schommelde van positief naar negatief. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat in dat nog ruim vóór 2030 de geboorte- en sterftecijfers in Friesland flink uiteen beginnen te lopen. Waar nu jaarlijks drie- à vierhonderd meer Friezen overlijden dan er worden geboren, loopt dit al rap op naar een verschil van tweeduizend per jaar. Tegenwoordig heeft één op de tien Friezen een migratieachtergrond. De helft daarvan is niet-Westers. De grootste groepen inwoners met een migratieachtergrond komen uit Duitsland, Indonesië, Suriname, Syrië en de Antillen. Dit beeld verschilt wezenlijk van het landelijk gemiddelde, waar relatief méér mensen een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond hebben.

scenario wordt gekozen, of juist wél maar zonder succes?

Afhankelijkheid

Lange termijn

"Friesland kenmerkt zich nu al door een hele hoge mate van vrijwilligerswerk, de echte mienskip, en dat rust heel zwaar op de schouders van ouderen", vertelt onderzoeker Wouter Marchand. "Het is echt het bindweefsel van de samenleving." Wanneer echter het leeuwendeel van de senioren naar de grotere woonkernen zou trekken om dicht bij voorzieningen te wonen, is het de vraag of de grote vraag naar vrijwilligerswerk in dorpen houdbaar is.

Anko Postma, wethouder in Opsterland, stemt daarmee in. "Natuurlijk wil je je gemeente behouden, met alle rust en ruimte en het groen. Vooral met al onze bossen en natuurgebieden is dat prioriteit." Postma kijkt echter net zo goed ver vooruit. "Het moet wel een landschap zijn waar geleefd en gewerkt kan worden, niet alleen een natuurpark dat mooi is om naar te kijken." Juist voor het groene schoon moet

De tastbare gevolgen van krimp - het verdwijnen van voorzieningen - is maar één deel. Daartegenover staat dus de toenemende afhankelijkheid van betrokken, actieve burgers: het sociaal-culturele budget van de gemeente is dermate geslonken dat de dorpsgemeenschappen zelf voor (zorg)initiatieven verantwoordelijk zijn. In 2040 is de dorpeling dus mantelzorger, bibliothecaris en bestuurder tegelijk.

De gemeenteraad van Opsterland liet het onderzoeken door het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Aan de hand van vier mogelijke toekomstbeelden wordt geschetst hoe de gemeente er over twintig jaar uit kan zien. Twee van de scenario's houden rekening met gestage krimp, de andere twee kijken naar verschillende maten van bevolkingsuitbreiding. Bij een aanhoudende krimp verwacht het FSP dat winkels en bedrijven verder uit de kleine dorpen zullen verdwijnen. Gorredijk groeit verder doordat voorzieningen zich er concentreren, terwijl in de kleine woonkernen inwoners ‘met kunst en vliegwerk het dorpshuis en het verenigingsleven overeind [houden].’ De plaatselijke bibliotheek en supermarkt zijn ingeruild voor een SRV2.0 en de kroeg is gesloten bij gebrek aan jeugd.

Wethouder Hartogh Heys van Smallingerland benadrukt de risico's van beleid dat niet actief krimp vermijdt. "Alleen een sterke gemeente kan ook een sociale gemeente zijn. Je moet zorgen voor reuring en werkgelegenheid, wil je ook je eigen sociale domein kunnen onderhouden." Voor de wethouder is een blik op de lange termijn nu onmisbaar. "De angst dat het hier te druk wordt, begrijp ik. Maar de dingen die je nu dierbaar zijn, moet je over twintig jaar ook nog kunnen financieren."

Bevolkingsontwikkeling Fryslân Regio Fryslân

Geslacht Leeftijden Totaal mannen en vrouwen Per leeftijdscategorie

Periode 1990 to 2020 and Null values 0 Leeftijd van

tot

25

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1994

1999

2004

0 tot 4 jaar

18 tot 25 jaar

65 tot 80 jaar

4 tot 12 jaar

25 tot 45 jaar

80 jaar of ouder

12 tot 18 jaar

45 tot 65 jaar

2009

2014

2019


Sa!

8 december 2021

25

www.sa24.nl

‘SA'N TREIN MOATTE JE TROCHLÛKE NEI BYGELYKS BREMEN, OARS IS IT HEAL WURK’ BINNE VISSER (VOORZITTER INNOVATIECLUSTER DRACHTEN)

Bevolkingsontwikkeling Fryslân Regio

Geslacht

Fryslân

Totaal mannen en vrouwen Per leeftijdscategorie

Leeftijden

‘IK HEB WEKELIJKS BEDRIJVEN AAN TAFEL DIE GEEN WERKNEMERS KUNNEN VINDEN’

Periode 1990 to 2020 and Null values 0 Leeftijd van

tot

25

180.000

JAAP VAN VEEN (WETHOUDER GEMEENTE HEERENVEEN)

160.000

‘WÊROM SOE DE REGIO NET MEIPROFITEARJE MEI DE RÊST FAN IT LÂN?’

140.000

JOUKE 120.000

VAN DIJK (HOOGLERAAR REGIONALE ARBEIDSMARKTEN RUG)

100.000 80.000

worden gevochten: “Het onderhoud van onze natuur - van beheerders tot 60.000 - moet over twintig jaar ook ieboeren mand doen."

niet verzekerd: "Het is ook echt maar net wie zo'n trein gaat nemen, en wie hier komt wonen. Als dat vooral senioren zijn, dan schiet je daar uiteindelijk niet veel mee op."

met aanhoudende krimp? Moet krimp koste wat kost worden tegengegaan? Hoe ziet Friesland en de Friese economie eruit wanneer één op de drie Friezen met pensioen is?

De economische motivatie voor het 20.000 De hamvraag is natuurlijk of een del- deltaplan berust dus grotendeels op taplan met grootschalige woningbouw voorspellingen. Een paar fundamenteen een0 verbeterde treinverbinding dé le maatschappelijke vraagstukken onmanier is om krimp te1994 bestrijden. Vol- 1999 derliggen dit dossier: zich 2004 is Friesland2009 gens Wouter Marchand is het succes voldoende bewust van een toekomst

Regeren is vooruitzien, en in dit geval kunnen alle modellen, prognoses en scenario's geen eenduidig antwoord opleveren. Er zijn slechts een paar zekerheden.2014 De leeftijd van de2019 gemiddelde Fries stijgt rap, net zoals het aantal

40.000

Wie pakt trein?

0 tot 4 jaar

18 tot 25 jaar

65 tot 80 jaar

4 tot 12 jaar

25 tot 45 jaar

80 jaar of ouder

Friesland heeft niet alleen te maken met vergrijzing, maar ook met ontgroening. De grafieken van het Fries Sociaal Planbureau 12 tot 18 jaar 45 tot 65 jaar (FSP) laten duidelijk de sterke stijging van het aantal 65+'ers zien en tegelijkertijd de scherpe afname van de categorie 18-25 jaar. Ook is duidelijk te zien dat in de laatste jaren het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer.

Bevolkingsgroei, natuurlijke aanwas, netto-migratie, Fryslân

Regio/gemeente Fryslân

Geslacht Mannen en vrouwen

Indicatoren All

vacatures en de benodigde uitgaven in het sociale domein. In het provinciaal bestuursakkoord uit 2019 wordt krimpbestrijding nadrukkelijk genoemd. Maar hoe dat het beste lukt? "Eenieder die denkt dat de Lelylijn zoiets oplost, die gelooft in een illusie. Dat is maar één onderdeel van een veel complexer vraagstuk." Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De serie artikelen is een gezamenlijk initiatief van Sa!Media, Actief Media en Ying Media (Groot Heerenveen). De eerder verschenen artikelen zijn terug te vinden op sa24.nl.

Minder actief in verenigingsleven

Periode 1990 to 2019

Van sportclubs tot ouderenverenigingen, van liefdadigheidsorganisaties tot dorpsfeestbesturen. In het gemiddelde Friese dorp is er genoeg te beleven, participeren en meebesturen. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) houdt de deelname van Friezen aan het verenigingsleven nauwkeurig in de gaten. Uit een eerder dit jaar gepubliceerd rapport blijkt dat tussen 2012 en 2019 de deelname aan het verenigingsleven met zo’n 13% afnam. Dit was het sterkst in de leeftijdsgroepen 25-30 jaar (-30%) en 75+ (-14%). Daarnaast nam het aantal actieve leden, dat wekelijks aan activiteiten van een vereniging deelneemt licht af (-2%).

8.000

6.000

4.000

2.000

0

-2.000

1994

1999

Bevolkingsgroei

Geboorte

Natuurlijke aanwas

Sterfte

2004 Nettomigratie

2009

2014

2019

Zo’n kwart van de sportverenigingen, hoofdzakelijk in krimp- en plattelandsgebieden, omschrijft zichzelf als financieel niet gezond. Culturele verenigingen staan er nog slechter voor: bijna de helft zegt met financiële tekorten te kampen of dat te verwachten. Deze problematiek vertaalt zich in gelijke mate naar de bezorgdheid van de verenigingsleden. Zo’n kwart tot wel veertig procent van de leden maakt zich serieuze zorgen over de toekomst van hun vereniging.


Kom naar Gorredijk maak kans op een van de maak kans op een van de maakmaak kanskans op een vanvan de de op een maak kans op een van de

HOOFDPRIJZEN HOOFDPRIJZEN HOOFDPRIJZEN HOOFDPRIJZEN HOOFDPRIJZEN

EP van i v u c ah der mol en EP van O BUDcDuHvAi T der JUR mol A en KO FFI EP EEP van van SHOPTahE.vG. OED i i v v u u c c O T A D A H H w E D D . h BUBDUD ahSHOPtTa EGO der der mol mol en Een JUR A EP KO MA van FFI CH INE , 0 i 0 v O u 5 T c O EDUDDSIE H T RA BUA OOE€PtDT.awhE.vG. OB NASEJU BDUADTDHDEAH R der mol en Ev.INE JUR At.w. KO FFI KO FF IEMA CH SHOPTE.SvGH , 0 O T 0 . A D 5 . ASET JUR . O€PtT.wE.vGOE BUSDIE t.DDwHDE.vH BDUR €t.w. BHDUAA 699 ,N t.w SH A KO v. FFIEMA CH INE MA CH INE , ,0 73 5 0 € 5 , . 0 € v . ASET t.w. SIERASDIEER € 50 Rinsma N BNUAt.DSwDE.vH €.v. T 699 ,t.w. v. MA t.w CH INE , 0 €t.D5w73 € 50 €Tt.w. 699 E.vN,-. SET € 699 ,-rado t.Sw modeplein IE.vR.A u v. in ,d o Rinsma ,73 5 €t.w.vke . liers ,€gro573 €TOu699 ,modeplein S H SHOPTEGOED in Rinsma in d P w o T 6 ErGaOdoED ep Rinsmamodeplein ,73 5 € t.w.v. tr.w daoE.v HTdOuoin SHOPTEGOED Rinsma rGo.aOdoED ke in IRliers TuSin P w A T N 6 modeplein LI ep U C ro g d € 500,€in 5Td0oE.v 0 ,-.aOdoED t.w.v. modeplein T s u S er t H SHOPTEGOED .w li O ke in P r w 6 T ep N IR G E A ro N g M E LI G U s S N C er A H SHOPTEGOED R li R O ke A in P w T 6 EPt.w G groep ep 6 wNinAke O E € 500,DE € t.w.v. 5 0 0 ,s S er H SHOPTEGOED .v li O . T IR E G G T LI ro t.w.v. € 500,U g N O IN C E T H M C E D t A G .w N N AIR .v ER RORAV . EAT M IN L U C € 5 0 t.w.v. 0 ,t.w s. r.v e k € 500,- € J500,k IR A T a € N N b E LI 5 e U M C G E 0 d G umbo 0 IN N T ,A H R C LT R A O A N R SW E U V O LA ENTG INEMENT M €rkl5eor0os0p,A R R A e v n a v T k N D G E a E M b IN T GESW NPR CO)HG de A NETRAIN ROR(2 ATIN EC LT V E SHOJPuTmEbGoOT OM S. U LA H osEp D A o N l R O E r G V e r E v e T k E n k P . M a a O .v v b o G w H e b t. IN S D d m T E H u C J O A N G LT R E O E V PT00,- METINO(2 LAOPULT s r RS.) de baaknktve.w ESW .v lpe.orOosEp D r JumbSoHO e 5 G W S k € E U v k A T a L P b . D o IN O .v e b E w d m H O u t. S G J E T LT O P o O oe0Er.v0Gl,SGHOED00,LAPUESW RS.) van venr€tlv.w IN(2 5 p o . D o E O E T P a T 5 v P O . € ) O .v D SH S. w H R E t. E S P O G (2 E T P O DED SH O0E.v0E (2 PERS.) SHOPTE€PtG.w ,5 . . €t.5w0.v0,t.w.v O G T . O StH.wprijzen op tientallen .50.v0,.v 00,- kans €t.w . € 5en 00,5 € € 50prijzen en kans op tientallen 500,€0,-

en kans op tientallen prijzen en kans opVULtientallen prijzen en kans op tientallen DE UNIEKE CODE IN OPprijzen

Sa! Sa! Sa! a! Sa!

kijkt anders kijkt anders kijkt anders

anders

SA24.NL SA24.NL SA24.NL SA24.NL SA24.NL

VUL DE UNIEKE CODE IN OP VUL DE UNIEKE CODE IN OP DE UNIEKE IN OP VUL DEVUL UNIEKE CODECODE IN OP

kijkt anders

Groep 6 winkeliers

HOOFDSTRAAT 45 GORREDIJK 0513 - 461626 *EIGEN REPARATIE AFDELING

WWW.JUWELIERWIEBEWOUDSTRA.NL

Sa!

kijkt anders

Deelnemers Koop Lokaal&Win Gorredijk: Tuindorado Gorredijk | Slagerij Bigmans | Makelaardij Sierd Moll | Wouda Schoenen | Primera De Primeur | Us Hoekje | Qulotte | Poiesz | De bakkers van Verloop | Juwelier Wiebe Woudstra | Leads | Juwelier Sijtema | Kontrast Brilmode | Jumbo | Makelaardij Gorredijk | Hypotheek House | Expert Gorredijk | EP Van der Molen | Bloembinderij Amber | Sporthuis van der Hoef | Vakslagerij De Roos | Daan’s Drogisterj | Albert Heijn | Gall en Gall | Etos | Pearl | Pieta Livestyle | Rinsma modeplein | GW Clement | Cuvi | Kapsalon Ida de Vos | Planteijn |


Tweede winnaar Koop Lokaal & Win

GORREDIJK En ook de tweede winnaar van een van de hoofdprijzen van de actie Koop Lokaal & Win is bekend. Janneke Otten uit Lippenhuizen kan eens goed gaan rondkijken bij Tuindorado in Gorredijk. Uit handen van Rutger Kussendrager ontving ze maandagochtend een shoptegoed van 500 euro. Naast vele tientallen kleine prijsjes zijn er acht hoofdprijzen te winnen bij de actie van de winkeliers in het centrum van Gorredijk. Iedere week gaat er een hoofdprijs uit. Op de foto van Sietse de Boer links Anton de Bruin van winkeliersvereniging Whi Gorredijk, Janneke Otten en Rutger Kussendrager (Tuindorado).

Kersthoofdstad van het noorden Als Kerst een land was, was Tuindorado Drachten de hoofdstad. Met 10.000 m2 kerstinspiratie, de grootste keuze in echte én kunstkerstbomen en de mooiste kerstversiering. Hier vind je 7 dagen per week échte kerstsfeer.

Tuindorado Drachten is tot de kerst ELKE zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Tuindorado vestiging Drachten • Het Zuid 26 a


CTIE Bestel 1.5 m online! Bestel online!

Hou Voorkom Spaar nu voldoende afstand verspreiding voor handige 1.5 m coronavirus. vershoudbakjes.

Keuze Keuze uit uit Pick Pick Up Up of of laten laten bezorgen bezorgen

kijk kijk op: op: ahgorredijk.nl

Doe je boodschappen veilig en sociaal.

AH Aardappelen 3 of 5gram, kilo AH Pitloze rode druiven schaal Unox 500 rookworst AH Nederlandse aardbeien schaal 250 gram, AH Blauwe bessen schaal 150 gram

AH pastasauzen Kip-cordon bleu 2 stuks, AH Verse pasta, enstazakken Italiaanse Hak potten 330-370 gram en kipgehakt 300 400 gram en roerbakgroenten gram verse kipburger 2 stuks

AHKipschnitzels Grote verse en pizza’s Ø 30 cm AH kipcordonbleu AH Kipschnitzels 2 stuks of pizzabodems

stuks 25% 22eKORTING gratis

2+1 STUKS 2e2gratis gratis

1+1 gratis 1,2eKORTING gratis

Alle Allevarianten* varianten, combineren mogelijk Bijv. kruimigrookworst zak 3 kilo Bijv.iets Gelderse van 3.99 2 stuksvoor à 285 gram *M.u.v. Biologisch 2Van schalen naar keuze voor 5.10 voor

2. 3.

99 55

De actieprijzen variëren van 2.99-4.49 De actieprijzen variëren van 1.39-3.95

4

De actieprijzen De actieprijzen variërenvan van2.18-3.49 2.29-3.69

Excellent Alle Appelsientje en DubbelDrank MilnerAH in plakken enfeeststol stukken van de versafdeling

Appelsientje en Huisblends DubbelFriss drinkpakjes Perla biologische Dr. Oetker en Big American

22eKORTING gratis 1,gratis

1+1 gratis 22ee gratis gratis

22eKORTING gratis 25% gratis e

9. 991.

Alle varianten*, combineren mogelijk Alle Bijv. kipschnitzel 2 schalen àmogelijk 2 stuks Allevarianten varianten, combineren Bijv. pizzabodem van voor 2tomaat Bijv.5.18 gepaneerd schalen à 2 stuks per stukBiologisch van 2.89 voor *M.u.v. Van 5.90 voor De actieprijzen variëren van 1.89-4.99

De Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van3.98-8.20 1.25-2.99

Alle Alle AH Kipdrumsticks Robijn400 en Omo AH Italiaanse roerbakgroente gram AH Chinese wokgroente 400 gram

snelfiltermaling

e

2. 1.

99 69 66

39 87 99

Combineren mogelijk Bijv. Robijn klein & krachtig color Combineren mogelijk Bijv. gemarineerd, 22flessen à 21 wasbeurten zakken schaal 600voor gram van 2.49 voor van Van18.78 3.98 voor

1. 2.

4. 3. 1.

89 59 95

50 98 49

Alle varianten*, combineren mogelijk Bijv. tagliatelle mogelijk, all’uovo alle varianten Combineren Alle varianten*, combineren mogelijk 3 Bijv. pakken van 5.97 voor appelmoes 2*M.u.v. vanà 5.38-6.38 voordeelverpakkingen 2stuks potten 360 gramvoor *M.u.v. Biologisch enVan pasta 2.98fresca voor

Alle varianten Alle Etos lotion Combineren mogelijk Bijv. jong belegen 30+ in plakken Bijv. Appelsientje Actieprijs per kilosinaasappelsap 16.59 billendoekjes 2 pakken à 1 liter

Per 100 gram 6x63 en 6x80 stuks Per 3.99 voor van 3.38 voor m.u.v. 3-pak Vanstuk 3.32van voor De actieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van2.89-19.99 1.84-7.87 De

per doos

Hertog Jan krat 11,34-12,54 Les en Pains broden heel Perla HuisblendsAHpads snelfiltermaling

2. 4. 3.

19 89 99

Diepvries Alle Allevarianten, varianten,combineren combineren mogelijk mogelijk Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. aroma Bijv.Huisblends Texas Bijv. DubbelFrisss appel & perzik snelfiltermaling 2 pakken 2 dozen à 435 gram 2àvan sets à 6voor pakjes van voor 4.38 voor 5007.98 gram van 9.78

Bokma De Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van1.35-2.49 1.45-2.99

1.99-2.59 De Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van2.69-8.79 3.75-4.99

Heineken, Heineken 0.0% of Brand krat AllePringles Undurraga enpils Aliwen 160-165 gram

Senseo koffiepads Hardys Crest en Winemaker’s Lot Hertog Jan pils krat

Jonge25% Jenever, 2+1 gratis Korting 2 KORTING gratis per krat 2=1 30% 1 liter 38 98 99 49

deze folder is 1 week geldig! maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020

22e stuks gratis

3. 10. 4.

00 99 19

Alle varianten, combineren mogelijk Alle combineren mogelijk Bijv.varianten*, classics pads Krat 24 flesjes à stuks 0.3voor liter 22broden van 4.30 zakken à 36 van 17.29 voor *M.u.v. Biologisch Van 8.38 voor

actieprijzen variëren 3.29-10.79 De De actieprijzen variëren vanvan 8.38-10.18

e

8. 13.

luiers 4 25 stuks

1887 3 stuks 2697

5 stuks

De actieprijzen variëren van 1.89-19.99

gall.nl

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

WIJN OP Z’N PAASBEST actieknallers ACTIEKNALLERS Van de brunch tot aan het diner

BOKMA

ERISTOFF

Jonge Jenever, VODKA Johnnie Walker OF 1 liter KIEFER PINOT BLANC Wodka, 1 liter

Black Label

korting

PIERRE Blend,DE 70 clPRUNET ROSÉ

WILLIAM

CAPTAIN

1 liter

Mild & zacht

Alle Parodontax, Gum, CB12, Listerine, Zendium en Tepe

3 stuks

40 korting

30 korting

JOHNNIE WALKER

BACARDI

MORGAN BLACK 12 YEARS CARTA Bacardi BLANCA BokmaLAWSON’S Dujardin Blauw William Bacardi CHARDONNAY CHARDONNAY ALAMOS Blend, LA 1 literPALMA Blend, 1 liter Witte Rum,Spiced 1.5 liter GOLDLawson’s Jonge Jenever, Vieux,SPICED 1 liter Carta Blanca & zacht OF MERLOTBruine Rum, 1 liter Blend,Mild 1 liter

Chili, Cachapoal Valley

4 stuks

je voordeel 8,10

Bestel direct op

Acties geldig van 30 maart t/m 13 april 2020

combineren mogelijk

prijsvoorbeeld Baby Dry

19

Alle varianten, combineren mogelijk. Krat 24 flesjes àChardonnay 0.3 liter Bijv. Undurraga 2 bussen van 15.49-17.19 fles 4.99 voor van0.75 4.38liter voorvanvoor

Deactieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van0.36-18.17 6.98-53.88 4.78-9.18 De

1+1 50 gratis

Alle Pampers Baby Dry luiers, pants megapakken

10. 3. 2.

12

Australië/Chili Alle varianten, Alle varianten,mogelijk combineren mogelijk combineren Bijv. 3Crest zakken stuks Bijv. Hardys roodàliter 236flessen kratclassic 24 flesjes à 0.25 van 12.57 àvan 0.75 litervoor van 17.96 voor 17.49 voor

Mild & zacht

OFWitte MALBEC Rum, 1 liter

OP=OP Argentinië, Mendoza

OP=OP

IWSC Jim Murray

De Grote Hamersma

Zilveren Medaille

2018

punten

Wine Advocate

James Suckling

punten 2018

punten 2018

91

8

95.5

Bruine Rum, 1 liter

90

combineren mogelijk m.u.v. voordeelpakken

prijsvoorbeeld CB12 mondwater mild 250 ml

9 2 stuks

1890

45

je voordeel 9,45

2 stuks

20 korting

NU

3.

7.49

4.

9.99

5.

99 99 99 99 99 99 99 99 29. 14. 14. 12.49 9913. 99 99 99 21. 11. 11. 16. 18.9924.18.99

17.49

29.29

19.99

15.98

21.99

15.98

21.99

21.99

41.99

23.99

35.99

24.99

bestel gemakkelijk Boodschappen uurtje voor ouderen Gewoon bij Albert Heijn Gorredijk HOFLAND en snel op gall.nl1

Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% korting op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1,- (of 5,- of 3,- etc), kost het goedkoopste artikel 1,- (of 5,- of 3,- etc). Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet mee. Bij acties van Etos eigen merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245 (normaal gesprekstarief). KOAG/KAG nr 4214-0220-0821. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl.

Nieuwe Openingstijden

Alle Ambre Solaire zonbescherming en aftersun

Op maandag metOP zaterdag GA NAAR DE WINKELtot OF en BESTEL GALL.NL zijn wij geopend van

Maandag t/m zaterdag 8.00 –7.00 20.00 uur Zondag 8.00 – 20.00 uur - 8.00 uur ‘s ochtends voor ouderen (70-plussers) Ook op:


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.