Page 1

Sa!

Kristal Keukens Kristal Wij maken graag uw keukendroom waar!

Gorredijk Tolbaas 20

www.kristalkeukens.nl

kijkt anders

Woensdag 18 januari 2017

Jaargang 4 Nummer 3

BIJNA ZOVER...

RECLAMEBELASTING

FRIESCHEPALEN

HARMSMA SCHOOL

AAN TAFEL

SAMEN KOFFIE

EIGEN DNA

Op verzoek van de gemeenteraad gaat wethouder Piet van Dijk met voor- en tegenstanders van de ondernemersbelasting in Gorredijk om tafel. Inzet is het verhogen van het draagvlak van de belasting en het bijbehorende ondernemersfonds. De tegenstanders reageren sceptisch.

Sa! ging op de koffie in Frieschepalen. We hadden geluk. Ondanks dat het dorp en wijde omgeving zonder water zat, was de koffie toch bruin in De Paedwizer. Iedere maand is het vrije inloop. “Wij willen hiermee de verbinding maken tussen kerk en dorp.’

De Burgemeester Harmsma School vaart al bijna vijftig jaar een eigen koers. Soms een tikkeltje eigenwijs, maar wel met resultaten. Veel leerlingen eindigen op een hoger niveau dan vooraf gedacht. De school is nog altijd zelfstandig, het aantal leerlingen blijft op peil. En dat willen ze graag zo houden.

PAGINA 3

PAGINA 9

PAGINA 17

www.sa24.nl


Familieberichten overleden

Vacature

Us kaartspilersfreon is ferstoarn

Elektro-/onderhoudsmonteur

Kees Huitema Kaartklub Ons Genoegen Jonkerslân

Bouwen gaat bij Van Wijnen over ‘ruimtes waardevol maken’. Over het leven van mensen en hun comfort. Samen met onze klanten, partners en medewerkers creëren we oplossingen die het wonen of verblijven aangenaam, persoonlijk, toekomstbestendig en duurzaam maken.

dankbetuiging

Van Wijnen heeft een eigen materieeldienst, Wijmat Noord, die voor de werkplaats in Gorredijk op zoek is naar een fulltime:

Elektro-/onderhoudsmonteur

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze Mem, Beppe en Oerbeppe

Wijmat Noord faciliteert het materieel, dat nodig is om de bouwprojecten van Van Wijnen te realiseren. Er is een breed assortiment aan materieel, waaronder keten, units, elektra, verlichting, terreininrichting, machines en handgereedschappen. Als monteur ben je verantwoordelijk voor de controle, het reinigen, het onderhouden, het repareren en het keuren van (elektrische) gereedschappen, apparatuur en installaties.

Janke van Buiten - Sloterwijk Het heeft ons goed gedaan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Van Buiten

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten.

Wij zoeken een ervaren elektro/-onderhoudsmonteur, die: - Gedreven en met passie zijn vak uitoefent. - Zelfstandig, nauwkeurig en veilig werkt. - In teamverband wil werken. - Technisch inzicht heeft en gestructureerd werkt. - Servicegericht en communicatief is. - Een opleiding op niveau 4/MTS heeft afgerond. Ben jij geïnteresseerd in deze boeiende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving? Stuur dan je motivatiebrief met CV voor 8 februari 2017 naar Jannie Profijt-van Wijk, HR Adviseur, via HR.Noord@vanwijnen.nl.

Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

www.vanwijnen.nl

GeTeBe staat voor technisch beheer, onderhoud en service van gebouwgebonden installaties. Met bijna twintig jaar ervaring op zak staan wij niet alleen voor vakmanschap, maar ook voor korte lijnen, een goede service en duidelijk advies.

kt GeTeBe den ee! m u et m graag

Richard Germeraad T 06-80 14 24 54 Parkleane 5 8401 NB GORREDIJK

Ook voor advies, ontwerp en ontwikkeling kunt u bij ons terecht!

info@getebe.nl www.getebe.nl

Technisch beheer, onderhoud en service!


Sa!

3

18 januari 2017 www.sa24.nl

Voor- en tegenstanders reClamebelasting samen aan taFel

Raad legt bal terug bij ondernemers Op verzoek van de gemeenteraad gaat wethouder Piet van Dijk met voor- en tegenstanders van de ondernemersbelasting in Gorredijk om tafel. Inzet is het verhogen van het draagvlak van de belasting en het bijbehorende ondernemersfonds. De tegenstanders reageren sceptisch. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

De Opsterlandse raad vindt het jammer dat de ingevoerde reclamebelasting in Gorredijk tot zoveel verdeeldheid heeft geleid tussen ondernemers. Maar er is geen enkele partij die het al nodig vindt om de besluitvorming terug te draaien. Ze vinden allemaal dat de ondernemers de tijd moeten krijgen om het draagvlak te verbeteren. Wethouder Piet

van Dijk gaat met de partijen in gesprek, doet de raad verslag en dan wordt besloten of de evaluatie eerder komt dan de afgesproken drie jaar. De FNP wil dat de gemeente zelf een enquête houdt. Daar zien anderen niets in. Rynk van der Woude (CDA): “Dat is ús wurk net, dat is oan de ûndernimmers.” De raad en college zijn het erover eens dat er is voldaan aan de door de raad gestelde voorwaarden rond

draagvlak van de belasting. Van Dijk: “Dus in man in man, in wurd in wurd. Jou de ûndernimmers dan ek de kâns om it meielkoar op te pakken.” Van Dijk is huiverig om de evaluatie naar voren te halen. Libbe de Vries (PvdA): “Der binne no sa’t it liket mear tsjin- as foarstanners. Ik fyn dat op syn minst 60 prosint fan de ûndernimmers foar wêze moat.” Opsterlands Belang sloot zich hierbij aan. De voorstanders hebben 106 namen op papier, de tegenstanders 146.

‘Kâns hân’

Meine de Jong, voorzitter van de Ondernemerskring Opsterland (OKO), blijft erbij dat de verenigingen, die vorig jaar het initiatief voor het ondernemersfonds namen, absoluut zorgvuldig hebben gehan-

deld. “Alle ûndernimmers ha de kâns hân om der wat oer te sizzen. Dat der tsjinstanners binne is logysk, oars wie it fûns ek net nedich west.” De tegenstanders toonden zich ook na afloop van de vergadering kritisch. “Wêrom wolle jim no wol mei ús prate en earder net?”, wilde Anja de Roos weten. Jitze Bosgra, de andere woordvoerder van het tegenkamp: “Ik hie hope dat de belesting stilset wurde soe, no’t der safolle tsjinstân is. Dat is dus net it gefal. Teloarstellend. Ik rekkenje derop dat alle ûndernimmers no skriftlik útnoege wurde foar in fergadering. Dat hie al folle earder moatten. Der is kostbere tiid ferlern gien.”

Kosten inning

Pijnpuntje in de discussie zijn nog de kosten die Opsterland

voor het innen van de reclamebelasting rekent. Volgens wethouder Van Dijk gaat het om 5.000 euro per jaar. Libbe de Vries (PvdA) herinnerde de raad aan een aangenomen mondeling PvdA-amendement waardoor de ondernemers alle inningskosten betalen. ChristenUnie is het daarmee eens. Aangezien er al 44 bezwaarschriften zijn ingediend, is de verwachting dat inning meer gaat kosten dan 5.000 euro. Het ondernemersfonds is een idee van de ondernemersverenigingen in Gorredijk om iedere ondernemer via een reclamebelasting mee te laten betalen aan het economisch beter op de kaart zetten van Gorredijk.

‘Mooi Loevestein past binnen plannen’

Weinterp op de schop WIJNJEWOUDE Vanaf deze week pakt aannemer Heijmans het stuk Weinterp aan tussen de vernieuwde N381 en het kruispunt bij Sparjeburd.

De weg wordt ingericht als 60km-weg. Dat betekent een op het oog smallere rijbaan, met een lichtgekleurde slijtlaag in het midden en donkere banen aan de zijkant. De kruispunten worden voorzien van verhogingen en op een aantal plekken moeten verkeersdrempels ook meehelpen om de snelheid van het verkeer te verlagen. Het fietspad langs Weinterp blijft ongemoeid.

Het kruispunt met Sparjeburd ondergaat een metamorfose. Het wordt ingericht als shared space-kruispunt, zodat alle verkeersdeelnemers er gelijke rechten krijgen. Ook de fietsers worden vanaf het fietspad over het kruispunt geleid.

Kunstwerk

Het plein wordt in klinkers uitgevoerd. Nieuw aan te planten bomen moeten zorgen voor voor een groene uitstraling. Op het plein wordt een kunstwerk geplaatst van kunstenares Alie Popkema uit Bakkeveen. Werk van haar hand is ook te vinden aan de andere

kant van de dorpskom, bij het Koetshuis. Beide kunstwerken sluiten op elkaar aan.

N381

Als alles volgens planning verloopt, is het de bedoeling dat de werkzaamheden op 3 april zijn afgerond. Het project Weinterp is de een na laatste klus die in het kader van de verbreding en verplaatsing van de N381 aan de wegen in de omliggende dorpen worden uitgevoerd. Dit voorjaar volgt tot slot nog de aanpak van de parallelweg langs de N381 tussen Drachten en Wijnjewoude.

GORREDIJK Woningbouwproject Mooi Loevestein kan voorlopig gewoon verder met de voorbereiding van de tweede fase van het plan met vier uitritten op de straat Fontein. Wethouder Piet van Dijk benadrukte maandag in de gemeenteraad nogmaals dat dit plan volledig voldoet aan het bestemmingsplan, dat de raad in 2001 heeft aangenomen, inclusief het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan (BKP). Buurtbewoners van Fontein lopen tegen het plan te hoop, omdat het volgens hen strijdig is met eerder in het BKP vastgelegde afspraken. Dat de op verzoek van de raad door het college onderzochte varianten zonder uitritten minimaal 335.000 euro moeten kosten wil er bij Hans de Jong (Opsterlands Belang) niet in. Hij betwijfelt bovendien de juridische houdbaarheid van een claim die ontwikkelaar Zwanenburg dan in wil dienen. “De ried hat noch gjin grien ljocht jûn foar it plan.” Van Dijk wees partijgenoot De Jong erop dat het plan binnen het bestemmingsplan past en dat de raad er dus in 2001 al mee heeft ingestemd. Dat Zwanenburg ondanks de huidige discussie wel met de verkoop van de woningen is begonnen, vindt

Van Dijk niet handig. “Mar it mei wol.” Volgens de wethouder past het plan met uitritten ook in het BKP, mits er een goede groene inpassing is. “Dat is der yn it ferline by bleaun. Wij wolle it dêr graach mei de buert oer ha, mar dy wegeret oant no ta it gesprek.” Naast juridische houdbaarheid van het plan hechten zowel OB als VVD grote waarde aan het nakomen van eerder gemaakte afspraken. De Jong (OB): “Wy moatte stean foar wat doe tasein is.” Rinse Haisma (VVD): “Ik fyn dat it sa net kin. It kolleezje moat ta it úterste gean om it mei elkoar iens te wurden.” Van Dijk is het met beide partijen eens dat de overheid zich aan afspraken moet houden, maar vindt dat Opsterland dat met het huidige plan ook doet. Hoe het nu verdergaat is niet duidelijk. Opsterland heeft gezien de discussie de vergunningsaanvraag voor de tweede fase van Mooi Loevestein stilgelegd. Maandagavond vielen er geen besluiten. Het is nu aan de gemeenteraad om in een volgende besluitvormende vergadering te zeggen dat het anders moet. Partijen beraden zich hier nu op.

Vragen over zorgpremies minima

Grondruil Langezwaag

BEETSTERZWAAG De Opsterlandse raadsfracties van OpsterLanders en PvdA willen van het college van B en W weten waarom de zorgpremies voor minima in Opsterland hoger zijn dan in omliggende ge-

LANGEZWAAG

meenten. Minima kunnen gebruikmaken van een speciale zorgpolis AV Frieso, waarvan de gemeente een deel van de premie betaalt. Opsterlandse minima betalen daardoor per maand 139,90 euro terwijl

minima in Smallingerland en Ooststellingwerf respectievelijk 123 en 129,90 euro betalen. De beide fracties vragen zich onder andere af waarom de OWO-gemeenten hierin geen gezamenlijke koers volgen.

Woningcorporatie Elkien en de gemeente Opsterland ruilen met gesloten beurzen stukjes grond aan De Klamp. In totaal gaat het om ruim 400 vierkante meter. Elkien heeft aan De Klamp

een aantal huurwoningen gesloopt en bouwt hier geen nieuwe woningen voor terug. De grond is verkocht aan bouwbedrijf Werbouw uit Sint Nicolaasga, dat op de locatie zeven woningen bouwt.


Divola gaat sluiten

Welkoop Jubbega begroet u graag!!

VOOR UW VERTROUWDE SERVICE EN ADVIES

bent u van harte welkom bij Welkoop Jubbega Gorredijksterweg 54, Telefoon: 0516 - 461648

Welkomstaanbieding Tegen inlevering van deze bon bij Welkoop Jubbega.

20% KORTING

Op uw aankoop bij Welkoop Jubbega

Voorwaarden: Alleen geldig bij Welkoop Jubbega tegen inlevering van deze coupon en is geldig voor 1 artikel van de dierenafdeling. Aanbieding is geldig t/m 26 februari 2017. Niet geldig i.c.m. lopende acties en aanbiedingen, wettelijk uitgesloten artikelen en cadeaukaarten.

Welkoop Jubbega

Gorredijksterweg 54, 8411 KG Jubbega, tel 0516-461648 BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN - BRILLEN - MONTUREN - GLAZEN -

M E G A

OPRUIMING RK- EN E M E ALL TUREN N O M N DESIG

€75,-

*

KIND

ERBR 2 HA ILLEN LEN 1 BET= ALEN

* informeer naar de actievoorwaarden

Hoofdstraat 74 - 8401 CB Gorredijk

@LouisOptiek

LouisOptiek


Sa!

Volgende Fase in ConFliCt PolderHooFdkanaal

Hoomans zet aanval in op wethouder Het conflict tussen Judy Hoomans uit Nij Beets en de gemeente Opsterland over de natuurcompensatie rond het heropende Polderhoofdkanaal gaat een volgende fase in. Hoomans maakt in een brief aan de gemeenteraad wethouder Rob Jonkman scherpe verwijten. AREND WANINGE NIJ BEETS Hoomans

5

18 januari 2017 www.sa24.nl

verwijt Jonkman de schijn van partijdigheid, ze vindt dat de wethouder buiten zijn boekje is gegaan door met individuele burgers afspraken te maken zonder enige transparantie te geven over de daarbij gemaakte afwegingen. Ook stelt ze dat een particulier daarbij bovengemiddeld financieel gecompenseerd is en de bijbehorende werkzaamheden zonder alle benodigde vergunningen zijn uitgevoerd. In een brief van bijna elf pagina’s vraagt Hoomans de gemeenteraad deze kwestie op de raadsagenda te zetten. Ze vraagt zich af of de raad volledig is geïnformeerd. Zo vertelde het college van B en W eerder dat de problemen met Hoomans opgelost zijn. ‘Dat is echter geen moment het geval geweest’, schrijft Hoomans.

Eigen weg

De kwestie draait om de heropening van het Polderhoofdkanaal. Hoomans is mede-eigenaar van een petgat dat op

verzoek van Opsterland onderdeel is van de benodigde natuurcompensatie. Terwijl plannen werden uitgewerkt, ging Jonkman volgens Hoomans zijn eigen weg door afspraken met een buurman te maken, in haar ogen een niet-rechthebbende partij. Ze vindt dat de wethouder hiermee zijn zogenaamde bestuurlijke vrijheid heeft overschreden. Bovendien stelt Hoomans dat deze afspraken negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit in haar petgat en tuin. Via allerlei Wob-verzoeken en juridische procedures probeert Hoomans de gang van zaken rond deze deal helder te krijgen. Hoomans spreekt over oneigenlijke besteding van gemeenschapsgeld en ‘opmerkelijke overcompensatie’. Daar komt bij dat de werkzaamheden rond de natuurcompensatie op haar eigen erf nog niet volledig zijn uitgevoerd, terwijl de periode voor de ontheffing voor deze werkzaamheden inmiddels is overschreden. Hoomans stelt in de

brief al sinds 2015 bezig te zijn om het probleem op te lossen. Diverse procedures leidden al tot een vertrouwensbreuk tussen haar en de provincie Fryslân. De gemeente Opsterland nam een bemiddelende rol op zich, maar Hoomans verwijt de gemeente nu achter de schermen onder één pet te spelen met de provincie. Bovendien is de provincie sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe natuurwet en gaat nu in de ogen van Hoomans haar eigen handelen in de kwestie beoordelen. Burgemeester Van Selm schakelde een vertrouwenspersoon in waar Hoomans haar verhaal kwijt kon, maar wat er met de uitkomsten van deze gesprekken gebeurt, is nog onduidelijk. Hoomans kondigt aan opnieuw naar de Rijksrecherche te stappen wanneer de problemen niet worden opgelost. Wethouder Rob Jonkman heeft kennisgenomen van de brief en de daarin geuite beschuldigingen. Hij zegt al wel zich niet te herkennen in de door Hoomans geschetste gang van zaken. Volgende week krijgt de gemeenteraad op verzoek van de fractie van OpsterLanders in een bijeenkomst een reactie van het college op de brief.

iPadcursus ‘Sluit mij aan!’ GORREDIJK AanZet en Sûnenz slaan de handen ineen in ‘Sluit mij aan!’, een project voor 55+ers om digitaal aan te sluiten en nieuwe contacten op te doen. Op 25 januari start de cursus in Rispinge (Drachten) en op 26 januari in De Miente (Gorredijk). Tijdens de cursus

wordt de werking van de iPad uitgelegd en komen onderwerpen als internet en e-mail, Skype, apps downloaden, internetbankieren en Facebook aan bod. Voorkennis van het internet en het gebruik van een tablet is niet nodig. Om te oefenen is thuis wel een internet-

aansluiting nodig. De cursus duurt ongeveer drie maanden. Om de week zijn er groepsbijeenkomsten. Deelnemers krijgen tijdens de cursus een iPad in bruikleen. Deelname: gratis. Aanmelden kan via 0512 - 35 93 80 of info@sunenz.nl.

NieUwjaarstoespraak:

‘We hebben elkaar nodig’

BEETSTERZWAAG In haar nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland vorige week in op discussies rond vertrouwen en saamhorigheid. “Laten wij elkaar niet wijsmaken dat alles bergafwaarts gaat, dat wij ten onder gaan aan polarisatie. Dat is namelijk niet zo.” Enkele fragmenten.

“…. Hoe geef je woorden aan wat er gebeurt in onze samenleving…. Hoe duid je toegenomen verharding en aanslagen in het buitenland waarvan je je realiseert dat ze dichtbij kunnen komen…. Ook ik heb mij afgevraagd wat dit jaar de boodschap van de nieuwjaarstoespraak moet zijn….” “Ik was onder de indruk van de woorden van Jan Terlouw. Dat ging over vertrouwen. Over het touwtje dat vroeger uit de brievenbus hing als teken dat men elkaar vertrouwde en bij elkaar binnen kon lopen…. Dat touwtje uit de brievenbus is een sterke metafoor. En ik ben ervan overtuigd dat het touwtje niet verdwenen is. Als er ergens in Nederland nog een figuurlijk touwtje uit de brievenbus kan hangen, is dat wel in Opsterland. Het vertrouwen is niet weg uit Opsterland.”

gemeenteraad ervaren het als een serieuze verantwoordelijkheid samen te werken met de gemeenschap. Daarvoor is het nodig dat er vertrouwen is, dat over en weer de touwtjes uit de brievenbus hangen.” “Samen de schouders eronder zetten zit in het DNA van Opsterland…. Dat kan alleen als men elkaar weet te vinden en men vertrouwen weet te geven.” “De wil om er met elkaar uit te komen is leidend in de discussie over integriteit die wij begin 2016 voerden…. In eerste instantie heeft het begrip integriteit de geesten verdeeld en zijn er harde woorden gevallen. Wat het ons echter gebracht heeft is eensgezindheid over integriteit en transparantie als kernwaarden van het openbaar bestuur….”

‘TOUWTJE UIT DE BRIEVENBUS’

“Natuurlijk leven wij hier niet op een eiland. Ook in Opsterland zijn er meningsverschillen en kwesties waarin partijen recht tegenover elkaar staan en er stevige discussies zijn. Dat moet ook…. Ook in Opsterland moeten we letten op verruwing van omgangsvormen en de opgang van het eigen gelijk. Wij moeten niet naïef zijn. Maar laten wij elkaar geen angst aanpraten. Laten wij elkaar niet wijsmaken dat alles bergafwaarts gaat, dat wij ten onder gaan aan polarisatie. Dat is namelijk niet zo.”

“ Ve r t r o u w e n zie je ook terug in de waarde die saamhorigheid heeft in Opsterland. Ik noem als voorbeeld het bloemencorso in Lippenhuizen…. De organisatie heeft de wedstrijd ‘wie heeft de mooiste wagen’ goed op poten gezet, maar heeft tegelijkertijd gezegd: het gaat ons ook om saamhorigheid. Dus werkte iedereen in een grote tent samen aan zijn eigen wagen. Ik heb zelf even meegeprikt en ik voelde de saamhorige trots op het dorp…. Maar voorbeelden van saamhorigheid zijn ook de zwembaden van Nij Beets, Hemrik, Tijnje en Gorredijk die door vrijwilligers worden opengehouden, de supermarkt van Nij Beets die met crowdfunding werd heropend, de mfa die de inwoners van Tijnje voorbereiden, Wijnjewoude dat werkt aan ambities om energie-neutraal te worden…. Een groot aantal voorbeelden van ‘samen de schouders eronder’.”

“Wij hebben elkaar ook nodig. Als inwoners onderling en ook als overheid en inwoners. De overheid die over u beslist is uit de tijd. Wij als college en

“Saamhorigheid, elkaar helpen en open zijn over wat je doet. Hiermee kunnen wij in Opsterland met vertrouwen het nieuwe jaar in.”


Geldig in week 3

(zondag 15 t/m zaterdag 21 januari 2017)

1.-

1.-

1.25 - 1.39

1.34 - 1.59 Roosvicee Fruitdrink

Alle pakken à 1,5 liter Per pak

TOT 37% KORTING

Optimel Drink Alle pakken à 1 liter, uit de koeling Per pak

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje PLUS Klaverland Kaas Alle varianten Per 100 gram

1.03-1.69

Bonduelle Groente

Alle zakken à 300 of 400 gram Per zak

vriesvers

1.-

1.-

100 gram

1.-

1.56 - 1.85 Unox Stevige soep

Alle blikken à 800 ml Per blik

TOT 46% KORTING

TOT 49% KORTING

1.73

1.-

kilo

1.05 - 1.97

PLUS Appelen Fuji gelegd Los Per kilo

WEEKENDPAKKER do Alléén geldig op 19, 20 en 21 januari

PLUS Schouderkarbonade Naturel Per 200 gram

4.29

1.12

1.-

200 gram

vr za

PLUS Roomboter appeltaartje Geschikt voor 5 personen Per stuk

2

99 .

03/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 18 januari 2017

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Parkeercontroles blauwe zones Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag Overal in Opsterland kunt u gratis parkeren. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in het centrum van Gorredijk, bij het Lijteplein in Ureterp en in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag een blauwe zone. In een blauwe zone bent u verplicht een blauwe parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd (één, twee of drie uur) staat op de borden aangegeven. De komende weken worden er parkeercontroles uitgevoerd. Gecontroleerd wordt op een (correct ingestelde) blauwe schijf en of er niet te lang of verkeerd geparkeerd wordt. Bij de eerste controles wordt er nog alleen gewaarschuwd, daarna wordt er bij een overtreding een boete uitgeschreven. Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl.

Gladheidbestrijding Opsterland Als het glad is, strooit de gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikbaarheid van de wegen. De A-wegen worden, als er gladheid wordt verwacht, vooraf gestrooid (preventief). U kunt per dorp op www.opsterland.nl bekijken welke straten en fietspaden onder de A-route vallen. Ook staat hier andere relevante informatie over gladheidbestrijding.

Beetsterzwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen raamkozijn in zijgevel, Bommegaerde 164 Aangevraagde evenementenvergunning - toneelstuk Fryske Krite, 7, 8 en 9 april 2017, Schoollaan - hardloopwedstrijd en recreatieloop De 8 van Dr8chten, 19 juni 2016, start De Wissel

Gorredijk

Op woensdag 1 februari 2017 staat de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Tijnje. Politie en gemeente geven advies en voorlichting over inbraakpreventie aan inwoners van Opsterland. De preventietruck staat van 13.00 tot 16.00 uur op het Pipegaelsplein in Tijnje.

Luxwoude Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen overkapping, Hegedyk 8

Nij Beets Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen zonnepanelen, Leppedyk 15

Aangevraagde omgevingsvergunning - realiseren benedenwoning, Hoofdstraat 49 Verleende omgevingsvergunning - verandering rioolwaterzuiveringsinstallatie, Overtoom 6 - kappen eik, Brouwerswâl 63 Melding - activiteitenbesluit, verandering rioolwaterzuiveringsinstallatie, Overtoom 6

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - nieuwbouw garage, Honk 4

Langezwaag Preventietruck ‘Stop woninginbraken’ in Tijnje

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Verleende evenementenvergunning - Acht van Langezwaag, 11 februari 2017, 10.00 - 15.00 uur

Terwispel Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw woning met garage/berging, De Streek 7

Tijnje Aangevraagde omgevingsvergunning - verlengen vergunning tijdelijke woonunit, Polderdyk 5A - vergroten werktuigenberging, De Warren 8 Verleende omgevingsvergunning - opsplitsen woonboerderij naar twee wooneenheden, De Warren 19

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - wijziging van bedrijfspand tot woning (Mounleane 4) en het wijzigen van bedrijfswoning tot woning (Mounleane 2), Mounleane 2 en 4

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! Sa! kijkt anders

Ja! ik meld me aan voor de Club van Sa!

Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

Geboortedatum

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Straat + huisnummer Postcode + Plaats

GRATIS BOEK Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Lilian Veira

Sherma Rouse

Gianna Tam

iPad cursus Sluit mij aan!

Muziek

the soul of spanish harlem Van Merwijk’s music Machine zaterdag 28 januari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 25,-

Sluit u aan en maak kennis met het gemak van de tablet. Door middel van een korte cursus wordt u snel vertrouwd met de digitale wereld. De cursus duurt ca. 3 maanden.

De Skâns Gorredijk

Door ondersteuning van De Friesland, het RCOAK, AanZet en Sûnenz zijn er aan de cursus geen kosten verbonden.

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

K

om, s k n i l t e i n t an he

da

som t h c e r j i w n gaan

Wij zrijnu!er voo

(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■ persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■ vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en boodschappenservice

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne ■ 0513 - 54 21 78 ■ info@aardemathuiszorg ■ aardemathuiszorg.nl

Cursusdagen Om de week op donderdag van 14.00-15.30 uur. Meer informatie op www.sunenz.nl, voor aanmelden en vragen: 0512-359380 of info@sunenz.nl

Cursuslocatie

De Miente De Hoop 2 8401 AC, Gorredijk


Sa!

9

18 januari 2017 www.sa24.nl

Verbinding tUssen kerk en dorp

Alle gezindten samen aan de koffie We hebben geluk, er is koffie in De Paedwizer. Dat is bijzonder op deze dinsdagochtend, want het dorp en wijde omgeving zit zonder water. Bijzonder is ook de gelegenheid: een koffieochtend in het kerkgebouw. RENSKE WOUDSTRA FRIESCHEPALEN “Ik

tocht, ik sil ris even ûnder sjen oft Maaike ek kofje hat.” Gastvrouw Maaike Feenstra is slim geweest, met flessen bronwater zette ze koffie. “Dan kom ik by dy om in bakje”, besluit Geert Bruinsma. Ook Rinze en Foekje Bouma, Corina van der Zwaag en Jacqueline de Groot zijn aangeschoven. De dochters van Corina, Lieke (3) en Benthe (1), verkennen de speelgoedkast. “Veel leuker speelgoed dan thuis”, constateert moeder.

Verbinding

Sinds twee jaar kent Frieschepalen deze koffieochtenden. Koffiedrinkers van alle gezindten en ook van buiten de kerk komen een bakkie doen. “We willen hiermee een verbinding maken tussen kerk en dorp”, zegt Maaike. “Gewoon omdat het kan en heel gezellig is. Hier kun je nieuwe mensen ontmoeten.” In het begin was het elke week, sinds dit jaar een keer per maand. Meestal zijn er zo’n tien koffiedrinkers. Vanmorgen wat minder. Foekje: “Ik tink dat in protte minsken tocht ha dat it net trochgie omdat der gjin wetter is.” Nog niet zo lang terug in de

geschiedenis zou het ondenkbaar zijn: mensen van de verschillende kerken in Frieschepalen samen aan de koffie. “It wie doe fjoer en flam”, vertelt Foekje. Dat weet ze ook nog uit de tijd dat ze kraamzuster was. “Ik kaam by in soad minsken oer de flier. Ek in kear by Jehovagetuigen. Se woenen prate, mar dat woe ik net wêr’t de bern by wienen. En ik ha sein: ik bin hjir om te bakerjen en net om te preekjen. En ek: jo wurde net yn fjirtjin dagen grifformeard.” De anekdotes gaan erin als zoete koek. Dat geldt ook voor de stroopwafeltjes op tafel. Foekje en Rinze Bouma zijn voor het eerst op de koffieochtend. “We hienen it lêzen yn it tsjerkeblêd”, zegt Rinze. Ze zijn geen kerkgangers in De Paedwizer, de kerk van gereformeerd vrijgemaakt, maar van de gereformeerde kerk even verderop. Het is pas sinds kort dat de beide kerken samenwerken en ook de kerkblaadjes worden uitgewisseld. “Santich jier hat der in djippe kloof west.” Geert Bruinsma kent de kerkgeschiedenis van het dorp op zijn duimpje. Hij is er geboren en getogen, sinds

Koffiedrinken in De Paedwizer. FOTO: SIETSE DE BOER

2010 is hij predikant van De Paedwizer.

Koffiepraat

Wie denkt dat alle gesprekken aan de koffietafel over het geloof gaan, heeft het mis. Maaike: “Wel zijn het vaak diepe gesprekken. Bijvoorbeeld over werk, kinderen en opvoeden. Maar ook gewoon koffiepraat, hoor.” En daar is Jacqueline uit Haulerwijk op afgekomen. “Leuk, hè? Hier kom ik voor, gezellig praten en wat mensen ontmoeten.” Dominee Geert moet weer aan het werk. “Wol jim even mei nei boppe om myn kantoar te sjen?” Met z’n allen beklimmen we de steile trap. Langs de kribbe, stoelen

Cursus Landschapslezen

lichten op: “Us dominee spilet gitaar.”

Nieuwe start Zaterdag 31 december zat ik samen met mijn collega Sake Saakstra bij de notaris. Met het ondertekenen van de fusieaktes is PRIMO-Opsterland verleden tijd en zijn we nu formeel Comprix, het openbaar basisonderwijs in Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Gefuseerd, gezond en wel én klaar voor de toekomst. De notaris presenteerde oliebollen, zijn lieftallige collega koffie. En dat op zaterdagochtend om negen uur. Dubbel tarief, denk ik. Tot 2006 hadden we in Opsterland het ‘OAB-tijdperk’; daarna tien jaar PRIMO en nu Comprix. En dan spreek ik natuurlijk over het openbaar primair onderwijs. Alle tijdperken brengen goede en slechte dingen. Het ene tijdperk brengt vaak tegengestelde (re) acties aan het vorige. Zette het OAB indertijd volop in op cultuur, gedreven door de eisen van de tijd (lees: de inspectie) stak PRIMO veel energie in vakmanschap van leerkrachten en de daarbij horende hoge prestaties van kinderen.

LIPPENHUIZEN Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn organiseert vanaf 6 februari een uitgebreide cursus Landschapslezen. Vragen die in de cursus aan de orde komen zijn onder andere: Wat is dat eigenlijk, ‘landschap’? En wat is de relatie tussen landschap en natuur?

De afgelopen jaren werden in de Stellingwerven en in Bakkeveen al eerder succesvolle cursussen Landschapslezen georganiseerd. De cursus bestaat uit een combinatie van door deskundigen verzorgde inleidingen en een aantal veldexcursies. Centraal staat de kunst van het landschapslezen: het leren zien van de structuur en de details van het landschap. In acht lezingen gaan verschillende sprekers in op de geschiedenis en de essenties van het landschap van het Boornegebied. De lezingen worden verzorgd door Jan Slofstra, Theo Spek, Wibe Altenburg, Ronald van Immerseel of Peter Verhoeff

en votieflampjes naar de studeerkamer. Vroeger speelde hij trombone, vertelt de dominee. De ogen van Foekje

en Dennis Worst. De drie veldexcursies gaan naar drie of vier Natura 2000-gebieden in het beekdal: It Mandefjild, het Wijnjeterper Schar, Van Oordt’s Mersken en eventueel de Deelen. Data voor de lezingen: 6, 13 en 27 februari, 6 en 20 maart, 10 april en 1 en 8 mei. De veldexcursies zijn op de zaterdagen 7 en 20 mei, 10 juni en eventueel 24 juni. Cursusleider is Jan Slofstra. Locatie: Hûs De Mande

in Lippenhuizen. Deelname: 100 euro, inclusief consumpties en reader. Vrijwilligers landschapsinventarisatie betalen 50 euro en Vrienden van de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn 80 euro. Aanmelden kan via lb@lennekebuller.nl.

Nu aan de rand en het begin van het nieuwe tijdperk gaan we opnieuw op zoek naar ‘Het Wiel’. We moeten uitvinden hoe we ons tot elkaar verhouden in deze snel veranderende wereld. Nieuwe inzichten maken plaats voor oude waarden. Althans meestal. En dát brengt mij weer in mijn eigen klas. Bij het zien van dia’s over de geboorte van een kalfje vroeg kleine Janke aan mij hoe die kalfjes er eigenlijk kwamen. Ik zou net - na enig gesteun en gezucht - een lesje algemene voortplanting te berde brengen, toen haar iets oudere broertje zei: ‘Dat giet krekt as by de minsken, je’. Gered door de gong. Sommige dingen veranderen dus niet. Zelfs niet na een toch wel grote fusie. Ik wens u allen een bijzonder goed 2017. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij Comprix, maar schrijft

beekdalkoningsdiep.nl

de column op eigen titel.)


Even voorstellen: n e e v n e r e e H e o K e d n e h c a L e D é f a c t e E open vanaf 3 februari!

In-Koe-Sief

Openingsactie

Kiezen van de kaart

2 gangen diner 3 gangen diner

€21,85 €25,35

Inclusief onbeperkt bier/wijn/fris

Reserveer voor 2 fe bruari voor een datum na 3 februari en ontva ng: 3 gangen In-Koe-S ief-diner voor de prijs van 2 gangen In-Koe-S ief-diner

Vrijdag en zaterdag €2,- toeslag

In-Koe-Sief

Lunch50 , ! Altijd € 7 / n kop koffie Inclusief éé e) uz ke r aa thee (n rse jus drank of ve en een fris €0,50 toeslag) (verse jus

Altijd open voor koffie/lunch/ borrel en diner!

eK

Ee

ca

nd

b ij

Alleen vers! t

oe

Oude Koemarkt 12, Heerenveen (Voorheen Paul Kruger) | T 0513 624 148 info@dekoeheerenveen.nl | dekoeheerenveen.nl

fé D e L a c h e


Sa!

11

18 januari 2017 www.sa24.nl

Bosma & Boonstra Zijn samen tien jaar onderweg

‘Wij bieden ondernemers handvaten’ Het is tien jaar geleden dat ze, een paar maanden na hun gezamenlijke start, neerstreken in hun huidige kantoor. Het gaat goed met administratie- en belastingadvieskantoor Bosma & Boonstra. Een uitbreiding van het kantoor staat voor de deur. “Klanten weten wat ze aan ons hebben.” AREND WANINGE JUBBEGA Op vrijdag

halverwege de middag stapt een klant het kantoor aan de Jelle van Damweg binnen voor een paar korte vraagjes. Mark Bosma onderbreekt het gesprek. “Kijk, zo hebben wij het graag”, vertelt zijn compagnon Jan Boonstra. “Klanten moeten geen drempels ervaren om aan te kloppen. Hoe meer vragen ze stellen, hoe liever wij het hebben.” Het past bij de filosofie van Bosma & Boonstra. Ze willen meer zijn dan een administratiekantoor, dat alleen de cijfertjes op een rij zet. Bosma: “Wij geven onze klanten inzicht in de cijfers, zodat ze weten hoe het in elkaar zit en ze op basis daarvan verantwoorde beslissingen kunnen nemen. De accurate administratie is daarbij de kapstok van alles.” Ze noemen het zelf ook wel ‘Suske en Wiske’-advisering. Overzicht en inzicht zijn daarbij toverwoorden. “Vergelijk het met een auto. Met alleen gereedschap en een handleiding voer je nog geen reparatie uit. Als je niet weet

“Maar dan moeten we wel heel zeker zijn dat we de juiste cijfers op een rijtje hebben.” In het marktsegment waarin Bosma & Boonstra opereren, veel zzp’ers en de mkb-bedrijven, is dat in de praktijk soms best lastig. Boonstra: “De verkoopfacturen zijn altijd goed op orde, maar bij de kosten schort dat er nog weleens aan. Niet iedereen is altijd even strak in het ordenen van alle bonnetjes.”

waar je mee bezig bent, kun je niet sturen.” Ze nemen dan ook uitgebreid de tijd de jaarrekening met klanten door te nemen. Boonstra: “Bij nieuwe klanten merken we tot onze verbazing dat ze dat lang niet altijd gewend zijn. Voor ons is het essentieel.”

Geen prijsdiscussie

Evenwicht

Aan de ene kant van de tafel ligt een iPad. Aan de andere kant een traditionele klapper en een fraaie perforator met bedrijfslogo. Jan Boonstra: “Volledige automatisering is de toekomst, maar niets is zo eenvoudig als het lijkt. Lang niet iedere ondernemer is blij met een helemaal gedigitaliseerde administratie. Ze missen dan het overzicht, ze willen graag een klapper open kunnen slaan.” Dat vinden Bosma & Boonstra ook helemaal geen probleem. Zeker niet als het helpt om inzicht te krijgen en te houden. “Het zoeken naar het evenwicht tussen papier en digitaal is maatwerk. Het digitaal binnen laten komen van facturen op

Jan Boonstra en Mark Bosma. FOTO: SIETSE DE BOER

een speciaal mailadres is voor sommige ondernemers al een hele stap.” De digitale mogelijkheden lijken inmiddels al schier oneindig. Alles kan ‘in

the cloud’. Mark Bosma laat op de iPad een dashboard zien, waarmee hij klanten vrij snel een overzicht kan laten zien van de situatie op hun bedrijf.

Onderdeel van hun aanpak is het vooraf maken van vaste prijsafspraken. Volgens Jan Boonstra moeten klanten niet bang zijn om vragen te stellen, omdat dit misschien geld kost. “Als ze door vragen te stellen de administratie beter op orde hebben, verdient onze tijd in het beantwoorden van vragen zich vanzelf terug.” bosma-boonstra.nl

Beter leren werken met de computer GORREDIJK De bibliotheek biedt de gratis cursus Klik & Tik aan, bedoeld voor beginners op de computer of mensen die handiger willen internetten en meer willen weten van social media. De online cursus kan thuis vanachter

de eigen computer worden gevolgd. Vanaf vrijdag 27 januari (19.00-20.30) is het ook mogelijk de cursus iedere vrijdagavond onder begeleiding in de bibliotheek te volgen. Deelname is gratis. Klik & Tik bestaat uit drie delen: de ba-

sis (typen, klikken en websites bekijken), surfen op internet en samen op het web (social media, links en weblogs). Delen kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

Natuurlijk

andere af van het type hond of kat. Welkoop geeft graag een goed voedingsadvies. “We freegje dan wat se mei de hûn dogge, of watfoar kat se ha. En we sjogge nei it gewicht en de bou.” Het advies gaat niet alleen over het juiste product, maar ook over de juiste hoeveelheid voer. “Op de ferpakking stiet in gemiddelde, moatst altyd goed sjen nei it bist sels.”

bzof.nl

Welkoop geeft graag voeradvies op maat Waar de trouwe viervoeter vroeger kreeg voorgeschoteld wat de pot schafte, eet de moderne huishond steeds vaker uit de diepvries.

JUBBEGA

In opmars

Vers ingevroren voer, speciaal geschikt voor honden en katten, is in opmars. En dat heeft vele voordelen weet Jan Wil-

lem de Groot, bedrijfsleider van Welkoop Jubbega. Sinds een aantal weken heeft Welkoop het assortiment diepvriesvoeding uitgebreid. Op verzoek van veel klanten ook het merk Energique, in Gorredijk geproduceerd. “Dat waard ferkocht by Divola op ‘e Gordyk, mar dy is no sluten.” Het assortiment bevat ook groot-

Jan Willem de Groot en Wiljan Hut. FOTO: SIETSE DE BOER

verpakkingen van Energique en het merk Duck. Fokkers kenden de voordelen van vers vlees al langer, nu wint het voer ook terrein bij een grotere doelgroep. “Minsken wurde harren bewust fan wat se ite, en foar bisten wolle se tsjintwurdich ek graach goed foer. Der is ek in soad fraach nei Kenner Natuurlijk.”

Vers vlees benadert het natuurlijke voedingspatroon van honden en katten. Het belast de organen minder, is vaak een probleemoplosser bij vacht- en huidproblemen en uitermate geschikt om te geven na een wormkuur. Het bewijst ook zijn nut wanneer hond of kat last heeft van dunne ontlasting of het ongewenst eten van uitwerpselen. “Dan ha se in kalsium- en mineralentekoart. Yn farsk fleis sit wat se nedich ha, dan wurdt it poep-iten minder of hâldt it op.” Volgens De Groot is van honden die Energique eten bekend dat ze minder ontlasting produceren. “Mar tsien prosint fan wat se oars ha. Soene alle hûnen fan Nederlân Energique ite, dan soene we fyftich miljoen kilo minder hûnekeutels yn ’t jier ha.” Het vlees is zelfs goedgekeurd voor menselijke consumptie. “De byfstik wurdt no yn in hûnehamburger draaid.” Slecht voer bestaat niet, aldus De Groot. “Alles stiet ûnder kontrôle.” Wel is het ene voer beter dan het andere. Welk voer voor een hond of kat het meest geschikt is, hangt onder

Advies

In principe zijn alle dieren welkom in de winkel, ook grote grazers en paarden. Maar in de praktijk nemen klanten vooral honden mee. Gewoon voor de gezelligheid, een lekker koekje of een bezoekje aan de weegschaal. Klanten zijn het hele jaar door welkom voor het testen van grond voor een bemestingsadvies voor de tuin, voor het testen van de waterkwaliteit van de vijver en het wassen van paardendekens. Naast dierbenodigdheden en -voeders heeft de winkel een ruim assortiment werkkleding, vrijetijdskleding en schoeisel.


Hoe kiest u de juiste makelaar? Vijf argumenten voor het maken van een goede keus!

1. PRIJS Vanaf € 2.120,–! Mét tevredenheidsgarantie én No Cure, No Pay!

3. NETWERK Hoeveel gegadigden bereikt u via uw makelaar? Ons kantoor heeft prima cijfers op dit gebied: 1280 Facebook volgers, 2222 Twitter volgers, 2883 Nieuwsbrief ontvangers, 339 ingeschreven actieve woningzoekers!

2. PRESTATIE • we verkopen sneller dan gemiddeld, • voor een hogere prijs dan gemiddeld, • met minder onderhandelingsruimte dan gemiddeld. De NVM cijfers bevestigen dit (gebaseerd op onze regio Zuid Oost Friesland).

4. CREATIEF

5. FUNDA

Lukt de verkoop niet? Dan wachten we niet af, maar zoeken we naar mogelijkheden! We hebben verschillende producten en diensten zoals VRIJ OP NAAM WEKEN, NO RISK CLAUSULE, WONINGRUIL, OPEN HUIS, KOOPZONDAG, TRY BEFORE YOU BUY etc.

RE

Wist u dat er op Funda ook een tabblad ‘MAKELAARS’ is? Zoek de makelaar waar u meer over wilt weten en klik op het tabblad ‘woningaanbod’. U krijgt dan inzichtelijk welke woningen bij die makelaar te koop staan, maar óók het tabblad ‘verkocht’ komt in beeld.

CE NT VE RK

Hoe zijn de prestaties van uw makelaar?

OC HT

R

EC

EN

T

V

ER

KO

C

H

T REC

ENT

VER

KOC

HT

RE

C

E T V EN

RECENT VERKOCHT

Badweg 30, 8401 BL Gorredijk Tel. (0513) 46 01 01 Kijk voor ons aanbod op www.sierdmoll.nl

RK

O

T CH

RE

N CE

T

R VE

KO

CH

T


Sa!

13

18 januari 2017 www.sa24.nl

Bij It Heideblomke spelen generaties samen

Van 28 tot 81 jaar

Nieuwe groep Samen Uit BEETSTERZWAAG Soms is het voor mensen lastig om nieuwe kennissen op te doen. Bijvoorbeeld omdat je alleen in een nieuwe omgeving komt wonen, omdat je partner is weggevallen of omdat het niet in je aard ligt om zomaar ergens op af te stappen. Timpaan Welzijn wil in Beetsterzwaag een nieuwe groep Samen Uit op-

zetten, gericht op alleenstaande volwassenen die op een ongedwongen manier nieuwe contacten willen leggen. Samen bijvoorbeeld af en toe koffie drinken, uitgaan of iets ondernemen waarbij gezelligheid voorop staat. Aanmelden via: t.kraai@timpaanwelzijn.nl of 06-5120 3428.

Tegenstanders mfa weer uitgenodigd mee te praten

Waar andere toneelverenigingen het vaak moeilijk hebben, bloeien de gezelschappen van Jubbega. Sa! ging, net voor de uitvoering van de nieuwste productie, langs bij de oudste van de vier toneelverenigingen van het dorp: It Heideblomke. Opgericht in 1873.

RENSKE WOUDSTRA JUBBEGA It Heideblomke

komt dit jaar met ‘Brutsen iis’; het stuk speelt zich af op een cruiseschip. Aan de productie doen zeven van de twintig spelende leden mee. De vereniging telt toneelspelers in alle leeftijden. Met 81 jaar is Evert de Haan de oudste. Nynke Jongsma is 28, zij is de jongste van het stel. Op maandagavond, een van de repetitieavonden, bekent Evert de Haan dat hij na dertig jaar, waarvan twaalf als voorzitter, wel klaar was met toneelspelen. Toen zijn vrouw acht jaar geleden ziek werd, stopte hij. “Mar trije jier lyn, myn frou wie doe al weirekke, fregen se oft ik net weromkomme woe as sûffleur. Dat soe ik dit jier ek wer dwaan, mar doe fregen se oft ik net wer spylje woe. Se hienen in âld man op it toaniel nedich.” Met plezier speelt hij zijn rolletje, maar: “It soe better wêze as jongeren it oernimme, dat is dochs normaal.”

Ontmoeting

Nynke is het er niet helemaal mee eens. “Want wêr tref je

‘ELK JIER IN HECHTE GROEP’ mekoar oars? We kenne mekoar wol fansels, mar mei it toaniel is it dochs oars. We bin elk jier in hechte groep. Dy gesellichheid ûnderling en dy sfear, dat is moai. We meitsje geintsjes en ha serieus praat. En úteinlik litte we dan wat moais op it toaniel sjen. Om dat te berikken hast in leuke ploech nedich.”

Jeugd

Glimlachend erkent de nestor van het toneelgezelschap dat meespelen heel gezellig is. “Mar ik fyn it belangriker dat de jeugd oan bar komt.” En met een knipoog: “De jeugd oant sechtich jier.” De vereniging zoekt en vindt de jongere jeugd door eens in de drie jaar jongerentoneel te organiseren, vaak in samenwerking met de andere toneelvereni-

gingen van het dorp. En soms lenen de toneelploegen spelers van elkaar. Nynke kwam bij It Heideblomke toen ze zestien was. “It sit wat yn de famylje. Myn omke, broer, suske en neef sitte der ek by.” Vorig jaar werd ze moeder. “Foar dy tiid wie it wat makliker, hiest mear tiid. No sis ik net altyd mear ja as se freegje.” Aan dek van cruiseschip Maria Stuart speelt ze een pas gescheiden dochter die haar moeder meeneemt op cruise. “It moaiste famke dat der omrint, dat sjocht in âld man ek noch wol”, lacht De Haan.

Buurtvereniging De Takomst viert op zaterdag 11 februari (15.00-18.00 uur) haar 50-jarig bestaan met een gezellige bijeenkomst in het Streekcentrum. Om bij te praten met oud-buurtge-

noten en foto’s en video’s van toen en nu te bekijken. De organisatie zoekt nog films, foto’s en andere leuke dingen om te laten zien. Wie nog wat heeft kan dat melden bij Udo Krekt

willen. ‘Het is juridisch niet mogelijk om een openbaar en democratisch genomen collegebesluit of raadsbesluit terug te draaien. Dit is een zekerheid die opgesloten ligt in onze democratie’, schrijft het college. Wel is het gemeentebestuur altijd bereid het gesprek aan te gaan. ‘Zorgen of meningen kunnen dan worden gedeeld. Dat geeft ons de gelegenheid hier iets mee te doen in de planvorming.’ Leden van het actiecomité hebben al een aantal keren geweigerd in de klankbordgroep zitting te nemen. Het college ziet dat als ‘een gemiste kans’.

Uit de speakers klinkt de tune van The Love Boat. “Jonges kom mar, we gean los”, roept regisseuse Tineke Hielkema. “Myn hiele libben ha ik my út de naad wurke om skytryk te wurden en no ’t ik it bin, fyn ik der neat oan”, moppert De Haan in zijn rol als Hindrik. De jonge frisse Susan komt op. “Wat wol sa’n famke no op in boat tusken de âlderen?” De scheepshoorn klinkt. “Godskes, neffens my gean we fuort”, schrikt Susan, alias Nynke.

Brutsen iis

It Heideblomke speelt ‘Brutsen iis’ op zaterdag 21 en 28 januari (20.00 uur) in café De Alde Slûs in Jubbega. Kaarten via 0516-462979 en toanielferienigingheideblomke@gmail.com.

50 jaar Buurtvereniging De Takomst JUBBEGA

GORREDIJK Leden van het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ zijn nog steeds welkom om mee te praten in de klankbordgroep rond de bouw van een nieuwe mfa in Gorredijk. Die uitnodiging doet de gemeente Opsterland als reactie op een open brief van het comité. Enkele weken geleden stuurde het actiecomité een open brief aan het college van B en W en de gemeenteraad over de gang van zaken rond De Skâns en de nieuwe mfa. Het college is niet van plan het besluit tot de bouw van de mfa terug te draaien, zoals de tegenstanders graag

(06-546 476 51 of buurtver. detakomst@gmail.com). Deelname aan de middag kost 5 euro inclusief koffie en thee. Aanmelden kan alvast bij Fedde Jonker (06-2738 6403)

De slaap van Ondine GORREDIJK Mini Theater Friesland is op zaterdag 21 januari (20.30 uur) in De Skâns met het stuk De slaap van Ondine. De titel verwijst naar de zeenimf Ondine die, nadat ze door haar echtgenoot verstoten was, hem strafte door hem al zijn autonome functies, inclusief de ademhaling, te ontnemen. Steeds moest de man

eraan herinnerd worden om te ademen; uiteindelijk viel hij in slaap en overleed. In de medische wereld staat de slaap van Ondine bekend als een vorm van slaapapneu. In deze productie snurkt Hans wat af en Ondine is niet van plan Hans in zijn slaap met rust te laten. skans.nl


Sa!

Somatic Release

Jacquelien Plat organiseert vanaf eind januari de cursus Somatic Release, bedoeld om de dieperliggende spanning bij mensen weg te nemen. Het kan gaan om jarenlang opgebouwde spanning, maar ook om spanning die recent is ontstaan door een vervelende situatie, privé of op het werk. Somatic Release is een nieuwe methode, voortgekomen uit Somatic Experiencing en lichaamsgerichte psychotherapie. De cursus wordt gegeven op maandagavond en vrijdagmiddag en start op maandag 23 en vrijdag 27 januari. Aanmelden: 0512-300 903 of terugnaarjezelf.nl.

URETERP

Knoffelrij op Kreamkunde

Kijk en verwonder

NIJ BEETS Fotografe Else Maria van der Meulen wil bezoekers verwonderen met haar nieuwste foto-expositie ‘Kijk en verwonder’ bij Galerie Aepos (19 januari t/m 1 mei). Fotograferen is voor Else Maria spelen met licht, lijnen en diepte. ‘Kijk en verwonder’ laat zien hoe zij naar de wereld om haar heen kijkt, interpreteert en ontdekt: “Het is voor mij een uitdaging om hele kleine dingen om ons heen te maken tot iets groots, of juist in een landschap te spelen met lijnen om zo het hele grote te vatten in één beeld.” Het grote geheim achter haar bijzondere fotowerken: “Zonder plan vooraf er met de camera opuit gaan; vooral om je heen kijken en je verwonderen!” galerieaepos.nl

JONKERSLÂN Toanielferiening It Freonental spilet op 21 en 28 jannewaris (20.00 oere) it stik ‘Knoffelrij op Kreamkunde’ yn Us Doarpshûs. In fleurich stik oer de kreamôfdieling fan in sikehûs. Haadsuster Debby hat it aardich foar elkoar op har ôfdieling Kreamkunde, mar as dokter yn spee Alex der komt te wurkjen is alles oars. De jonge dokter sit leaver achter de susterkes oan dan dat er mei lytse poppen ompakt. Susterkes Katrien en Elana gunne elkoar it ljocht yn de eagen net fanwege de oantreklike jonge dokter en tuskentroch is der soarch foar oansteande mem Fanny en har man Viktor, dy’t mei tassen fol ynfêrzen iten nei Kreamkunde ûnderweis is. Kaarten fia info@freonental.nl.

Kleinkunstkoor in Witte Kerk

Het Kleinkunstkoor verzorgt op zondag 22 januari (15.00 uur) een optreden in de Witte Kerk. Het gemengd koor staat onder leiding van Meindert Bosklopper met pianobegeleiding van Dave Antonisse. Op het programma een breed repertoire van klassieke werken, meerstemmige volksliederen uit diverse landen, musicalsongs en jazz-standards. Entree: 7,50 euro; t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Jouw hand... mijn hand

GORREDIJK De Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken orga-

niseert op zondag 22 januari (10.00 uur) in de RK-kerk (Compagnonsstrjitte) een regionale kerkdienst die in het teken staat van gebed om eenheid in de wereld. Thema van de viering: ‘Jouw hand… mijn hand’. Dominee Piet Hulshof, pastor Koos Dijkshoorn, Daan van Dijk en Rinse Spits zijn de voorgangers. Muzikale medewerking is er van het kerkkoor onder leiding van Paul van der Voort.

Meditatie voor de vrede

LIPPENHUIZEN Op woensdag 25 januari (20.00 uur) is er aan De Buorren 17 een stiltemeditatie voor de vrede. De meditatieavond is bedoeld voor iedereen die stil wil zijn bij de vrede in zichzelf, zijn omgeving en in de wereld. De avond wordt afgesloten met het samen zingen van Taizeliederen. Na afloop is er gelegenheid voor napraten. Opgeven: annemiekeschimmel3@gmail.com of 06-2679 8159.

Lezing Het Kennis Boek

Op zaterdag 21 januari (14.00 uur) wordt in Ureterp (De Wier) en Katlijk (Zijn-plek, Bisschoplaan 12) een lezing gegeven over Het Kennis Boek. Door de hoge energiefrequentie begeleidt het kosmische boek naar een universeel bewustzijn en een toekomst van vrede en harmonie voor de hele mensheid. Het Kennis Boek is een oproep aan de essentie van de mens om zich in te spannen het eigen ego te overstijgen en te leven vanuit de zuiverste kern. Nel Bijlmer en Liesbeth de Groot van Stichting Het Kennis Boek verzorgen de lezingen. Entree: gratis. Aanmelden: Wiekje Ykema 06-2038 5101 of Joke Lock 06-1262 2102. hetkennisboek.nl

GORREDIJK Steven Sterk verzorgt op zondag 22 januari (15.30 uur) de Preek van de Leek in de Mariakerk van Kortezwaag. Sterk is directeur van Tialda/Steven Sterk BV en Uitgeverij Bornmeer. Met het thema ‘Wannear binne jo in Fries?’ geeft hij een aanzet tot discussie over de Friese identiteit. Volgens Sterk worden overal in de wereld discussies gevoerd over identiteit, behalve in Friesland. Friesland lijkt cultureel en landschappelijk steeds meer op andere delen van Nederland, terwijl de provincie gewaardeerd wordt om de eigenzinnigheid van haar inwoners en het landschap. Sterk zet in op het behouden van culturele biodiversiteit. Hij pleit voor het versterken van de Friese identiteit; niet omdat de Friezen beter zijn maar meer om het behoud van het anders-zijn. Entree: gratis.

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

14:00 UUR | URETERP Lezing Henk Kroes Sint Piter

ZA 21 JAN

10:00 UUR | BAKKEVEEN Snertwandeling Mandefjild Mandefjild 14:00 UUR | KATLIJK Lezing Het Kennis Boek Zijn-plek, Bisschoplaan 12 14:00 UUR | URETERP Lezing Het Kennis Boek Mfc De Wier 20:00 UUR | JUBBEGA Brutsen iis Café De Alde Slûs 20:00 UUR | JONKERSLÂN Knoffelrij op Kreamkunde Us Doarpshûs 20:00 UUR | URETERP Heineken Pubquiz MFC De Wier 20:30 UUR | GORREDIJK De slaap van Ondine De Skâns

ZO 22 JAN

10:00 UUR | GORREDIJK Regionale kerkdienst RK-Kerk (Compagnonsstrjitte) 15:00 UUR | HEMRIK Kleinkunstkoor Witte Kerk 15:30 UUR | GORREDIJK Preek van de Leek Mariakerk Kortezwaag

MA 23 JAN

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Olterterperkring De Buorskip

BEETSTERZWAAG In het Tsjoch-café van De Buorskip geven HawaR en De Hapsnurkers op zondag 22 januari (16.00 uur) het traditionele Nieuwjaarsconcert. HawaR brengt Ierse en andere Keltisch gerelateerde folkmuziek. De Hapsnurkers spelen repertoire uit de jaren zestig en zeventig, afgewisseld met instrumentale nummers. Entree: gratis.

ADVERTENTIEVERKOOP

DO 19 JAN

16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Nieuwjaarsconcert De Buorskip

Nieuwjaarsconcert De Buorskip

REDACTIE

AGENDA

URETERP/KATLIJK

Preek van de Leek

COLOFON

15

18 januari 2017 www.sa24.nl

Snertwandeling Mandefjild

BAKKEVEEN It Fryske Gea organiseert zaterdag 21 januari (10.0014.00 uur) een snertwandeling in het Mandefjild, een groot wandelgebied met zandverstuiving, bos, water en heide. De gids vertelt over begrazingsbeheer, bijzondere planten en slaapplaatsen van nachtdieren. Er is kans om onderweg Drentse heideschapen, Exmoorpony’s en reeën te treffen. Na afloop is er snert in de schaapskooi. Opgeven voor vrijdag 20 januari (15.00 uur) via 0512-381448 of itfryskegea.nl. Deelname: leden van It Fryske Gea 2 euro; niet-leden 6 euro; t/m 12 jaar 4 euro.

WO 25 JAN

20:00 UUR | LIPPENHUIZEN Meditatie voor de vrede De Buorren 17


Niet één week, maar...

Het HELE JAAR in de aanbieding Crystal Clear

Alle soorten 3 pakken of flessen à 1,5 liter

Cup-A-Soup

Alle soorten 4 doosjes met 2 of 3 porties

3+1 GRATIS 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten, alle combinaties mogelijk.

Conimex kroepoek

Alle soorten 3 zakken à 73-75 gram

3 VOOR

2

25

Geldig van zo 1 januari t/m zo 31 december 2017

3 VOOR

3

00

Danio kwark

Alle soorten 2 bekers à 450 gram

2 VOOR

2

50

Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

17

18 januari 2017 www.sa24.nl

Strijd om groep 8-leerling barst weer los

BHS vertrouwt op eigen DNA De Burgemeester Harmsma School (BHS) in Gorredijk vaart al bijna vijftig jaar een eigen koers. Soms een tikkeltje eigenwijs, maar wel met resultaten. Veel leerlingen eindigen op een hoger niveau dan vooraf gedacht. De school is nog altijd zelfstandig, het aantal leerlingen blijft op peil. En dat willen ze graag zo houden. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Het regent deze weken open dagen op middelbare scholen. Het is de tijd dat leerlingen van groep 8 zich oriënteren op de schoolkeuze na de basisschool. Op 25 januari zijn basisschoolleerlingen uit een grote regio rond Gorredijk welkom op de BHS. Tijdelijk directeur Marita Schreur rekent erop dat 175 tot 200 van hen voor de BHS gaan kiezen. “Scholen krijgen te maken met dalende aantallen leerlingen, maar tot nu toe zien wij daar de gevolgen nog niet van. De BHS houdt naar verwachting ook de komende jaren 700 tot 750 leerlingen. Daarmee kunnen we als zelfstandige school verder.”

Binnen de onderwijswereld is de BHS best een vreemde eend in de bijt. Een relatief kleine school, nog altijd zelfstandig en met een eigen visie op onderwijs. Marita Schreur is, als vervanger van de zieke directeur Johannes de Boer, sinds augustus actief in Gorredijk. “Ik loop al langer mee in het onderwijs, maar keek hier in de eerste weken mijn ogen uit. In positieve zin. Leerlingen stralen zelfvertrouwen uit en zijn vaak geconcentreerd met hun eigen activiteiten bezig. Niet klassikaal, maar individueel of in kleinere groepen. Leerlingen ervaren de schoolomgeving als veilig en inspirerend en dat

Marita Schreur en Esther Brouwer.

zie je terug in hun prestaties en gedrag.” Schreur is onder de indruk van het BHS-DNA, zoals zij het noemt. “Hier heerst een klimaat waarin kinderen de kans krijgen om te groeien, zodat eruit komt wat erin zit. Dat zie je ook in het fors aantal leerlingen dat op een hoger niveau uitstroomt dan in groep 8 van de basisschool werd verwacht.”

Gelijke kansen

Recent onderzoek wijst uit dat de afkomst van leerlingen nog steeds sterk bepalend is voor hun opleidingskansen. Volgens Esther Brouwer, onderwijskundige aan de BHS, raakt dat aan de basis van de BHS. “Burgemeester Harmsma zag vijftig jaar geleden dat verschijnsel al in deze regio. Hij heeft hier toen het gelijkekansenonderwijs ingevoerd. Hij wilde door het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen in deze regio het gevoel van zich af zouden schudden dat ze van een dubbeltje nooit een kwartje konden worden. Dat is vijftig jaar na dato nog steeds de missie van de BHS.” Kernwoorden in de BHS-filosofie zijn brede vorming en het zo lang mogelijk uitstellen van studiekeuzes. Brouwer: “Wetenschappelijk is wel bewezen dat de hersenontwikkeling tot een leeftijd van 25 jaar doorgaat. En dus moet je

in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar niet selecteren, maar breed onderwijs aanbieden. Laat de leerlingen zoveel mogelijk proeven. Vandaar dat wij ook al jaren de vakken aanbieden met afwisselend aandacht voor hoofd, hand en hart.”

onze filosofie.” Schreur kent de naam en faam van de BHS in onderwijsland. “Andere scholen proberen ook wel onderdelen van onze aanpak te kopiëren. Maar dat werkt niet. Het is een filosofie die moet doordringen in de hele organisatie. Dat kost tijd.”

Schreur vult aan: “Kennis is natuurlijk belangrijk, maar in deze fase van de ontwikkeling zijn competenties misschien nog wel belangrijker. Zelfstandig werken, samen werken, leren te leren, sociale ontwikkeling. De BHS beoordeelt leerlingen zeker in de eerste twee jaar vooral op persoonlijke ontwikkeling. Niet kijken hoe je presteert ten opzichte van anderen, maar ten opzichte van je eigen mogelijkheden. Dan komen ieders individuele talenten vanzelf boven drijven.”

Op- en afstromen

Mentoren

Aandacht voor de leerling is in het BHSDNA dan ook dik omkaderd. Mentoren hebben een veel uitgebreidere rol dan op andere scholen. Brouwer: “Wij investeren heel bewust in twee mentoren per klas, zij hebben veel contact met leerlingen. Het is een verlenging van de cultuur op de basisscholen. Het vertrouwde, het sociale.” Marita Schreur is ervan overtuigd dat de onderwijsfilosofie van de BHS goed aansluit bij wensen van de politiek, de beleidsmakers. Uitstel van studiekeuze, gelijke kansen, de tweejarige brugklas; het zijn onderwerpen die in veel partijprogramma’s terugkeren. Esther Brouwer loopt al wat langer mee op de BHS. “Het is een golfbeweging. Wij houden de basis van onze koers al tientallen jaren vast, steeds opnieuw ontdekken anderen de kracht van

Gedurende het schooljaar stromen er op de BHS jaarlijks twintig tot dertig leerlingen in die het op andere scholen niet hebben gered. Het niveau was daar voor hen te hoog of de manier van lesgeven paste niet bij het type leerling. Schreur: “Wij zijn blij met deze leerlingen, de zogenaamde afstromers, maar zij hebben wel een negatieve ervaring achter de rug. Dat werkt demotiverend. Wij hebben deze leerlingen natuurlijk liever vanaf de start. Ik ben zelf ook moeder, dus ik begrijp heel goed dat ouders graag het beste voor hun kind willen en streven naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Maar te hoog inschalen leidt tot ongelukkige, gedemotiveerde kinderen. Onze ervaring is dat opstromen, de geleidelijke weg omhoog, zoveel positiever werkt.” Dat beleidsmakers het stapelen van onderwijs weer meer omarmen, leidt bij Brouwer alleen maar tot tevredenheid. “In onze filosofie is dat goed voor de ontwikkeling. Het is geen schande om via vmbo en havo of via vmbo en mbo op het hbo of de universiteit te komen. Uiteindelijk kom je zo geleidelijk toch waar je wilt zijn. Sa! interviewde vorig jaar een oud-leerling die startte op de BHS, op de universiteit eindigde en nu als onderzoeker werkt op de befaamde Harvard University in Amerika. Een heel inspirerend voorbeeld.”


Sa!

18

Doe mee & WIN

Twee kaartjes voor The Soul of Spanish Harlem

Onder de goede inzenders van de woordzoeker verloten we twee kaartjes voor een geweldig avondje uit in De Skâns in Gorredijk: The Soul of Spanish Harlem met onder andere de bekende Shirma Rouse.

28 januari De Skâns - Gorredijk

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 25 januari. Vermeld ook W3, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

PUZZEL

18 januari 2017 www.sa24.nl

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

W K S B IJ K E K L A T E G I N E L U

R E G G I L I V T A A M B E I E N F

L I T U E B E E T O A S T S I E E A

E W R S B L R E T N O G E D S L V C

© www.puzzelpro.nl

R K H O R K R D L E K N E T A B O E

O P E N B A R I N G A R E B E U L T

F T R R E G B E Z A E T B G P L U M

S E V E K E H F I M M E R O S N T A

E J A B E M L D A L K K N E I I I A

T S T E N O U K L A E O J D G G E Z

N E T L G E N U K A N R T L E E Z R

E M I I R E E T R I A K A Z V R N U

M N N F R A Y O N V E T A A E T A U

O I G O S P E L S O N G R D R S A D

M U T P E E S E Y J K L I E U N L T

N T N H L I H C S R E V P L D R S I

I S R O S Z M O I V C T E C Z E E M

U L O G N E T E E N G A N G E R O N

M U H E A W K N H O O G V L I E T M

E H A N D B A L O C L U S T E R H S

AAMBEIEN ACRYL AHORN ATLETE BARST BEKEN CHEMIE CLUSTER COUPON DANSLES DUREN DUURZAAM ECZEEM EENDER EGAAL EISEN ENKEL ERNST ETSEN EVOLUTIE FACET FOREL FREUDIAAN GETAL GEVER GEZAG GOSPELSONG HANDBAL HERVATTING HOOGVLIET HULST IMMER JOVIAAL KERKMUUR KIBBOETS KRIEK

KROKET KRUIK KWIEK LABBEKAK LEEST LEIDER LENIG LERAAR LEVEN LIGGER MESJE MINIGOLF MOEDERTAAL MOMENT OCELOT OMEGA OMNIUM OPENBARING OPHOGEN PEIZE PIRAAT RAYON REBEL REISGENOOT SPRITS TABOE TATER TEENGANGER TOAST TOESLAAN TORENKAMER TUINMES VEEDIEF VERSCHIL ZADEL ZEELT


Sa!

19

18 januari 2017 www.sa24.nl

‘De piken en delten binne derút’

Weer is wat het is

Wordt ons klimaat warmer? Mogelijk ietsje. Wordt het natter? Nee, niet over het hele jaar gezien. Kunnen we een Elfstedenwinter voortaan vergeten? Tja, daar vraag je hem wat. “Komt de kjeld net yn ‘e winter dan komt dy letter wol, sei myn heit eartiids al.” Amateurweerman Willem Faber doet niet aan voorspellingen. “Ik bin in mjitter, gjin meteorolooch.” TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER LIPPENHUIZEN Jawel, regelmatig schiet iemand uit het dorp hem aan om te informeren naar het weer voor de komende dagen of zelfs naar de algehele toestand van het klimaat. Niet zo gek natuurlijk, in Lippenhuizen is zijn website genoegzaam bekend. En anders komen dorpsgenoten de plaatselijke weerstatistieken van zijn hand wel tegen in dorpskrant De Harker. Maar een autoriteit wil Willem Faber zich niet noemen. Weersvoorspellingen laat hij graag over aan Piet Paulusma en aan klimaatbeschouwingen waagt hij zich al helemaal niet. “De knapste saakkundigen komme der al net út, wat sil ik dan?”

treren; gewoon het weer als dagelijks fenomeen waar je mee te maken hebt. “Dat hie ik as lyts jonkje al, ik tink dat it dêrwei komt.” De ouderlijke boerderij op de klei buiten Winsum stond op de ruimte. Nergens kon je onweer of zonsondergangen zo fraai op de eerste rij bekijken als vanuit de ouderlijke woonkamer. Regen betekende te voet naar school, want met de fiets viel op het onverharde pad niet door de modder te ploegen. Vroor het, dan ging het over de sloten dwars door het land, scheelde een stuk. “It wetter spilet no ien kear in grutte rol yn ús libben, dat makket it ynteressant.”

Pieken en dalen

In de jaren zeventig, toen Renske en hij in Lippenhuizen kwamen wonen, begon het registreren met een windmeter op het dak. Een zelfgemaakte weerhaan met propellertje op een stang, die een weerstandje in een stuk pvc-pijp aandreef. Op de display in huis kon hij de windsnelheden aflezen. En zo knutselde hij meer weerapparatuur in elkaar. “Ik bin in man fan de technyk, myn hiele warbere libben ha ik yn it ynstallaasjewurk sitten.” De meetresultaten hield hij louter bij voor eigen gebruik; aan de vaart woonde immers de oude Keimpe de Boer, sinds jaar en dag de weerman van het dorp. “Keimpe wie de man fan Piet Paulusma. Hy wie in samler krekt as ik, yn skriftkes hâlde hy sekuer mei tabellen syn mjittings by. Doe’t de kompjûter it oernaam, hat Keimpe sein: No moatsto it mar dwaan foar Piet.“ Faber vraagt zich nog altijd

Maar meten is weten, toch? Nou vooruit dan, in zijn algemeenheid kan je stellen dat het weer gelijkmatiger wordt. “De piken en delten binne derút.” Maar dat gaat weer niet op voor de neerslag. Het jaargemiddelde blijft weliswaar gelijk, maar de uitschieters liggen verder uit elkaar dan ooit. Langere droge periodes wisselen af met extremere regenval. Die twee trends kan Faber uit zijn dagelijkse waarnemingen opmaken. En onweer duurt korter, maar dat zegt hij dan weer op gevoel en kan hij niet met gegevens staven. “Ik sit der net op te wachtsjen, hear. Mar hjoeddedei is de tonger mei in pear klappen samar oer. Dat wie yn it ferline wol oars.” Maar nogmaals, hij oefent zijn weerhobby niet uit met het oog op wat komen gaat. Weer is wat het is. De aardigheid zit voor hem in het regis-

Verzamelaars

Willem Faber.

af waar de schriftjes na het overlijden van Keimpe zijn beland. Nee, hij heeft er destijds niet naar geїnformeerd. Dat kwam toen niet bij hem op, had hij misschien wel moeten doen. “Foar in oar hat sa’n argyf gjin wearde, ik hie se graach hân as historyske oanfolling op myn eigen mjittings.”

Weermast

In het land achter zijn huis aan De Buorren heeft Faber sinds 2006 een flinke mast staan, die vol hangt met compacte kastjes om onder andere temperatuur, luchtdruk, neerslag en luchtvochtigheid te registreren. Radiografisch pikt de computer binnenshuis de informatie op. Met een paar drukken op het toetsenbord verschijnen op het beeldscherm statistiekjes over neerslag, zonuren en windsterkte. Evengoed peilt hij dagelijks voor de zekerheid de hoeveelheid neerslag nog eens met de hand. Want je weet

maar nooit, een toevallige stroomstoring en er zit een hiaat in het overzicht. Elke morgen om zeven uur stuurt hij de plaatselijke gegevens door naar officiële zegsman Paulusma, die de bevindingen vervolgens met de informatie van de andere weeramateurs verwerkt in zijn praatje voor de Omrop. Daarna volgen nog updates om twaalf en om vier uur. En eens in de zoveel tijd belt Paulusma hem op om live de resultaten door te geven. Dat gaat allemaal belangeloos: “Piet organisearret sa no en dan in feestje foar ús waaramateurs, dat is altyd wol gesellich.”

Seizoenen

Voor zijn dorpsgenoten houdt Faber de website weerstationlippenhuizen.nl in de lucht met de actuele gegevens. De totstandkoming ervan kostte wat meer hoofdbrekens dan de regeltechniek van de meetapparatuur, maar het is hem gelukt. “Dêrnei makke ik in moanneoersicht foar de doarpskrante. Dat is noch in erfenis fan Keimpe.” Op vakantie gaan zit er met het consequent bijhouden van de dagelijkse metingen niet in, maar daar malen Renske en hij niet om. “Mei de seizoenen hjir libje wy dochs op it moaiste plakje fan de wrâld. Wêrom soene wy dan earne oars hinne gean?” Kan zo zijn, maar daar hoort toch af en toe wel een Elfstedentocht bij? “Tink it net. Ik lykje misskien wat pessimistysk, mar dat wurdt him net mear. Gjin delten, gjin piken, no.”


2

STUKS

Lay’s 200 en 225 gram Alle varianten Per zak

AH Kilo’tje aardappelen

Alle varianten* Per zak *M.u.v. Biologisch en zoete aardappelen

Chocomel en Fristi literpakken

1.29-1.39

0.99

1.85-1.95

0.99

1.17-1.49

Alle varianten Per pak

0.99

Fanta en Sprite 1.5 literflessen

1.80-1.83

Alle varianten Per fles

0.99

AH Conference handperen Los per kilo

AH Rundertartaar Schaal 2 stuks

Danone Danio 450 gram Alle varianten Per beker

Cif schuurmiddel, Glorix bleek en Andy Alle varianten* Per fles. *M.u.v. doekjes en sprays

1.49

0.99

2.00

0.99

1.69-1.99

0.99

1.31-2.29

0.99

AH Runder- of slavink schaal Per schaal

AH Sappige magere of Gelderse rookworst 250 gram* Per stuk *M.u.v. scharrel- en op beukenhout gerookte rookworst

AH Aardappelballetjes of -kroketjes Zak 600 gram

Heineken

Krat 24 flesje à 0.30 liter

1.50-1.95

0.99

1.09-1.19

0.99

1.25

0.99

15.49

10.49

AH Verse zuurkool 500 gram, boerenkool 300 gram of hutspotgroenten 1 kilo Per zak of schaal

Arla Skyr en AH Landenyoghurt Alle varianten Per beker

Lassie rijst en sauzen Alle varianten Per verpakking

AH Mandarijnen 2 netjes à 1 kilo Actieprijs per kio 1.25

1.99

0,99

1.29-1.69

0.99

1.17-1.99

0.99

4.38

2.50

Sa! week 3 - 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you