38 - 2021

Page 1

Sa!

www.kontrastbrilmode.nl

kijkt anders

Woensdag 22 september 2021

Jaargang 8 Nummer 38

www.sa24.nl

BEETJE MINDER PAGINA 21

LECO-ENERGIE

RENÉ DE GRAAF

VOETBALCOMPETITIE

ENERGIEAMBITIES

JUBILEUM BIJ MOLL

LANGS DE LIJN

Lokale energiecoöperaties hebben het steeds moeilijker bij de aanleg van zonnedaken en -velden. Grootste struikelblok is de aansluiting op het elektriciteitsnet. Liander vraagt steeds meer geld en geeft geen zekerheid of een project wel of niet wordt aangesloten. Leo Andringa van LECO-energie wordt er gek van.

Met stip op nummer één staat autoramen wassen bij de benzinepomp. Voor René de Graaf (45) is dat het hoogtepunt van de dag. Deze maand is hij al 25 jaar in dienst bij Taxi Moll, en dat is best bijzonder voor iemand met het syndroom van Down.

Sa! volgt de voetbalcompetitie onder andere door gedurende het seizoen iedere club een keer uitgebreid aan bod te laten komen. Deze week is dat THOR uit Lippenhuizen. Online brengt Sa! iedere maandagochtend de wedstrijd van de week. Volop voetbal dus komend seizoen.

PAGINA 3

PAGINA 10

V

CH O ERK

MERKEBUORREN WIJNJEWOUDE www.sierdmoll.nl

PAGINA 14-15

T


Familieberichten

overleden

De blommen bûten yn de tún dy bloeie net, mar kleurje brún, it is of alle libben stjert no’t men dyn blide stem nea wer hjert Nei in moai, mar te koart libben hawwe wy ôfskie nommen fan myn leave man, ús soarchsume heit en grutske pake

Verdrietig en stil zijn wij door het overlijden van onze vriend

Bonnie van den Bos Wij wensen Iepie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Bonne van den Bos

De strijd is gestreden, met telkens weer nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig ‘t is op. Zo is het goed. Intens verdrietig maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, hebben we afscheid moeten nemen van myn leave man, ús heit en pake

Marten en Immie

Tjeerd van der Iest

Bonnie

*Langsweagen 2 febrewaris 1952

† De Gordyk 19 septimber 2021

- Tseard -

Rust nu maar uit Je hebt je strijd gestreden

*Langezwaag 11 mei 1937

† Gorredijk 18 september 2021

Na een moedige maar oneerlijke strijd hebben wij afscheid genomen van onze zwager en oom

1972

Bonne van den Bos

Iepie

60 jaar Gorredijk

Baukje van der Iest - Krikke

Elsje en Martin José en Jordy Ingrid Frida

Wij wensen Iepie en (klein)kinderen heel veel sterkte.

Leeuwarden

Geertje en Bart Niek Sven Anna Silke

Jan en Roelie Geert Patrick en Janneke Nienke, Lotte, Tesse en Ise Heino

Johannes van der Iest Erik Martijn Arjen en Melissa Martin

Denemarken

Geeke en Eelco Jonker Gert-Jan en Sanne Johan Robbert Klaas Mathijs Thomas Friso

Aukje en Patrick Yara

Gorredijk, 18 september 2021

Yfke

Us jonkje

Us tank giet út nei húsdokter Woudstra foar de goede soarch. Bonnie is thús. Nijlân 17, 8401 XA De Gordyk Der is tiid ta kondolearjen en om ôfskie te nimmen op woansdei 22 septimber fan 18.30 oant 20.00 oere by ús thús. It ôfskie fan Bonnie sil op tongersdei 23 septimber yn eigen rûnte plakfine.

Warbere hannen, no yn frede en rêst. In libben lang jûn, dat is sa‘t Wiesje wie. Dyn striid is foarby. Soarchsum foar oaren en in soad moed, ûnbetinklik sterke krêften. It is foarby, it is goed sa.

Oandien binne wy troch it ferstjerren fan myn leave frou, ús soarchsume mem, beppe en âldebeppe

Wietske Rinsma - Bouma

Bonnie van den Bos

- Wiesje *It Hearrenfean 6 oktober 1937

† De Gordyk 15 septimber 2021 58 jier

Kees en Sonja Chantal en Gert-Jan, Lieke Fardau en Ronny Jarno en Maura Jurrie en Guido † Jelle Silke

Bonnie van den Bos Wy sille him yn ‘e club fan 8 tige misse mei syn smoute ferhalen.

Verdrietig hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze buurman

Jan Donker We wensen Froukje en de familie veel sterkte. Namens de buurtbewoners van ‘t Easterein te Gorredijk

Correspondentieadres: De Helling 57, 8401 TT Gorredijk

Nei in drege tiid is ferstoarn ús buorman

Tjeerd van der Iest Wy winskje buorfrou Baukje, bern, bernsbern en famylje in protte sterkte ta. De buorlju fan De Helling (efter ‘t Leantsje)

Jan Rinsma

Nei in jierrenlange freonskip is nei in slimme sykte ús ûntfallen

Wy winskje Iepie en har neisten in soad sterkte ta. Tjibbe en Ukkie Wim en Annelies Henk en Pietsje

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 23 september om 13.00 uur in crematorium “Schoterhof”, Rotstergaastweg 45 in Nieuweschoot. Wij gedenken Tseard zijn leven in besloten kring.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze goede buurman

Wij wensen Iepie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Rika Ingrid Tina Jaap en Aukje Gerard en Minke Edwin en Annika, Nils

Aaltje Geesje

Wy betankje de thússoarch en de Miente foar de geweldige soarch. De Hoop 82, 8401 AE De Gordyk

LIEFDE STERFT NOOIT

Na een kortstondig ziekbed en moedig gedragen lijden is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Anton Holleboom Antonius Johannes Maria Deventer, 26 januari 1952

It ôskie hat yn besletten rûnte plakfûn.

Sylvia Inge & Richard Sanne, Sofie

Nei ôfnimmende sûnens is ferstoarn ús trou lid

Tim

Wiesje Rinsma-Bouma Wy winskje Jan, bern en bernsbern folle sterkte ta.

Bakkeveen, 11 september 2021

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Lange Singel 3 | 9243 KJ Bakkeveen

De Wispelboulers

Vraag naar de mogelijkheden: familieberichten@sa24.nl of bel naar 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.


Sa!

22 september 2021

3

www.sa24.nl

Leo Andringa (energieCoÖperatie LECO) zoekt steun bij gemeente

‘Zo halen we de energieambities nooit’ Lokale energiecoöperaties hebben het steeds moeilijker bij de aanleg van zonnedaken en -velden. Grootste struikelblok is de aansluiting op het elektriciteitsnet. Liander vraagt steeds meer geld en geeft geen zekerheid of een project wel of niet wordt aangesloten. Leo Andringa van LECO-energie wordt er gek van. AREND WANINGE LIPPENHUIZEN Hij

heeft ongelofelijk veel energie en is altijd strijdbaar. Maar als bestuurder van de Lokale EnergieCoöperatie Opsterland (LECO-energie) is Leo Andringa het langzamerhand beu. LECO heeft

opdrachten voor het plaatsen van circa 6.000 zonnepanelen. Maar het is de grote vraag óf, en zo ja, wanneer ze geplaatst gaan worden. Netbeheerder Liander geeft dat antwoord niet. “Om moedeloos van te worden”, verzucht

Andringa. Hij schetst een weinig vrolijk beeld. Om subsidies voor grotere projecten aan te vragen, is een transportindicatie van Liander nodig, een verklaring dat er op het elektriciteitsnet ruimte is voor het plan. “Maar een indicatie van Liander is geen garantie dat een project ook daadwerkelijk wordt aangesloten.”

Geen garantie

Is de subsidie verstrekt, dan heeft een initiatiefnemer drie jaar de tijd om het project te realiseren. Volgende stap is dan een offerteaanvraag bij Liander. De kosten voor aanslui-

Dansvoorstelling over stress bij jeugd

ting op het net stijgen fiks, van vijf- tot tienduizend euro naar inmiddels twintig- tot dertigduizend euro. “Dan klopt een businesscase niet meer.” En sluit een initiatiefnemer vervolgens een contract, dan eist Liander een aanbetaling van circa 10 procent. “Vervolgens vertelt Liander dat het een aanlegtermijn aanhoudt van 45 weken. Maar dat is geen garantie. Lukt het uiteindelijk niet, dan ben je de aanbetaling kwijt.” In het ergste geval is de subsidiebeschikking dan verlopen en moet een initiatiefnemer het hele traject opnieuw doorlopen. “Dat hebben we inmiddels al een paar keer meegemaakt.”

Animo ebt weg

De trage en logge manier van werken en de onzekerheden missen hun uitwerking niet. LECO drijft op vrijwilligers. “Maar wie wil hier nu nog mee aan de slag? Dit kost zo ongelofelijk veel tijd.” Ook de animo bij eigenaren van daken ebt weg. Datzelfde geldt voor burgers die willen investeren in de energiecoöperatie. LECO betaalt 3,5 procent rendement op de inleg van deelnemers. “Mensen zoeken nu andere bestemmingen voor dat geld, terwijl de coöperatie dit geld nodig heeft voor bijvoorbeeld de voorfinanciering van projecten. Dit loopt spaak.”

Samenwerken

Andringa ziet het liefst dat een overkoepelende gemeentelijke energiecoöperatie de voorbereidingskosten gaat voorfinancieren. Bovendien wil Andringa graag samen met gemeente en andere partijen een vuist maken richting de netbeheerder. “Als de overheid niet snel ingrijpt, dan is het een illusie om te denken dat we de energieambities gaan halen.” Wethouder Rob Jonkman ziet het wat genuanceerder, al maakt hij zich ook zorgen over de netwerkproblemen met Liander. “We onderzoeken de mogelijkheid van een gemeentelijke energiecoöperatie. Om bijvoorbeeld zelf een zonnepark te exploiteren en de revenuen te gebruiken voor verdere duurzaamheidsprojecten. En om kennis te delen met lokale coöperaties.” Hij ziet zelfs wel kansen voor het voorfinancieren van projecten van dorpscoöperaties. “Maar LECO is een vereniging waarbij deelnemers rendement ontvangen. Voor dergelijke organisaties, die natuurlijk een prima doelstelling hebben, bestaat helaas geen mogelijkheid om projecten met publiek geld voor te financieren.”

De Hûnekop op speciale Music Meeting Een scène uit de voorstelling Onderweg van dansgroep Unlimited. FOTO: SIETSE DE BOER

Er was in De Kompenije speciaal een groot podium gebouwd voor de dansers en figuranten van de voorstelling Onderweg. De veertien jongeren (12 tot en met 19 jaar) van dansgroep Unlimited uit Gorredijk laten in de voorstelling door middel van dans zien hoe zij zich vaak op verschillende manie-

JUBBEGA

I

ren gestrest voelen vanwege de belangrijke keuzes die ze op jonge leeftijd al moeten maken. Samen met 25 jonge figuranten willen zij meer aandacht genereren voor dit onderwerp. Op 24 september is de voorstelling te zien in Theater de Koornbeurs in Franeker en op 2 oktober in het Posthuis Theater in Heerenveen.

Choreograaf Janna Eijer heeft de druk en stress omgezet in de vorm van een trein. “Op het station is het erg belangrijk dat je in de juiste trein stapt. Maar welke trein pak je? En met wie ga je? Of ga je alleen? En wat gebeurt er als je de trein mist? Eenmaal onderweg komt de vraag: heb je wel de juiste keuze gemaakt?”

GORREDIJK Nu duidelijk is wat de nieuwe coronavoorwaarden zijn, heeft de organisatie van de Music Meeting in Gorredijk het programma uitgebreid. Er is geen beperking meer voor het aantal bezoekers, er is plek voor drieduizend feestvierders. Het hele programma, dit jaar buiten op het parkeerterrein voor Sportcentrum Kortezwaag, moet wel om middernacht klaar zijn. Als extra attractie komt nu de bekende Friese formatie De

Klubleafde

COLUMN

t wie alwer in jier as wat lyn dat ik op de tribune fan it Abe Lenstra Stadion siet. Ik wit ek wer wêrom. Man, wat duorret in wedstriid lang as der op it fjild amper wat gebeurt. In goal yn de earste minuten en dat wie it. Ek noch oan de oare kant fan it fjild, dat ik ha letter by Studio Sport pas sjoen hoe’t it wie. Mar fierder… Ik hie sa wol alle tiid om goed om my hinne te sjen. Wy sieten krekt nêst it steanfak fan Nieuw

Hûnekop naar Gorredijk. Zij beginnen om 18.30 uur met hun optreden; het feestterrein is om 17.00 uur open, het programma start om 17.30 uur. Het programma omvat naast een optreden van De Hûnekop ook optredens van Daredevils, Las Bandidas, X-4 (Ten Four) en Subtune Discoshows. Voor de toegang geldt het protocol van Testen voor Toegang. De entreekaarten (13,50 euro) zijn online te bestellen via music-meeting.com/tickets.

Noord, de fanatike supporters. Sy soargen foar sfear en songen omraak. It sil ek holpen ha dat se aardich sportbenzine tankten. Foar de wedstriid seach ik in hiele rigel jonges stean mei allegear seis deasleine pilskes achter harren. Sy koenen efkes foarút. Tidens de wedstriid, foar safier it al in striid wie, wie it in kommen en gean fan supporters dy’t om in nije foarried útgiene. Of om it eardere bier wer kwyt te wur-

den. As tsjinst nei dizze trouwe supporters koe de fuotbalclub oars ek wol pisgoaten op de tribune ynstallearje. Stean dogge se al en se hâlde elkoar wol wat út it sicht. It bier begûn te wurkjen. Fûleindich springe wie der foar guon net by sûnder harren goed oan in stekje beet te hâlden. En springe moasten se al, want oars binne je foar Cambuur, sa klonk it. It Hearrenfean helle de oerwinning binnen, mar fierder

wie it neat mei neat. Sa krije de spilers it stadion net wer fol, ik hoech takom wike yn elts gefal fuort net wer. Nei de tiid songen de supporters fan Nieuw Noord harren spilers ta as wiene se kampioen. Ik hearde ien nêst my sizzen: ‘ongepast enthousiast’. En sa wie it. Arend Waninge


Back to

k r o w

e i g r e vol en

?

Lekker

n e n e i d bijvegren buurt in je ei

Jousterpof 1.6�

1.

40

Voor de bezorging van de weekbladen zoeken wij nog bezorgers in:

BONTEBOK JUBBEGA NIEUWEHORNE

na pen p a t s 0 10.00 kkers wat le nd verdie

www.bakkerijverloop.nl

e Lijkt j k l n eu dit ee e? j baant an d e Meld j a: v aan i maandag 7 t/m zaterdag 12 juni

bezorgers.frl

week 23-2021

of telefonisch via: 058 - 233 49 70

t/m zat. 25 september

Speciaalbier & ....... Hoofdstraat 104 - 9244CR Beetsterzwaag

Je mag al bezorgen vanaf 13 jaar!

Uitnodiging ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer Jubbega Hoornsterzwaag Maandag 4 oktober 2021 Aanvang 20.00 uur Locatie: Pipegaeltsje Aise Bruggenswei 5, 8412 SW Hoornsterzwaag Het bestuur

speciaalbier en

bier cadeaus openingstijden donderdag:11.00-18.00 vrijdag:11.00-20.00 zaterdag: 11.00-17.00 zondag: 13.00-17.00

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl


Sa!

22 september 2021

5

www.sa24.nl

Yeb en ELLY vieren aLsnog hun 60-jarig huWeLijk

Hemrik speelde toen en nu een rol Yeb Marten de Haan (87) en Elly van der Henst (84) leerden elkaar kennen rond een studentenfeest in Delft. In een barak afkomstig uit het werkkamp van Hemrik, wat sinds 1998 hun woonplaats is. Deze week vieren ze, met een jaar vertraging, hun 60-jarig huwelijk. RENSKE WOUDSTRA HEMRIK Elly werd

door een vriendin overgehaald om naar dat feest te gaan. “Ik had op dat moment een beetje genoeg van de jongens, maar ik ging toch.” Ze werd door drie studenten in een Citroën Traction Avant opgepikt bij de tramhalte. “Die auto vergeet ik nooit weer. Ik kwam bij Yeb op de achterbank terecht, het was meteen heel leuk en vertrouwd.” Elly is Voorburgse, in hart en nieren. “Als tiener liep ik al met een spandoek: geen annexatie door Den Haag.” Ze was van plan zuster te worden in het Juliana Kinderziekenhuis. “Dat liep anders. Door een vakantiebaantje in de oudste platenzaak van Den Haag ben ik in de muziek gedoken.” Later besloot ze voor de taal een jaar als au pair naar Engeland te gaan. “Toen ik terugkwam, ging ik in een andere platenzaak aan de slag, prachtig werk.”

Naar beppe

Yeb is in Arnhem geboren, uit Friese ouders. In 1944 werden tienduizenden Arnhemmers gedwongen te evacueren. “Wij zijn toen lopend, met een oude bolderkar, naar beppe in Gorredijk gegaan.” Na de oorlog bleven ze in Friesland, vader werd onderwijzer in Grou. Yeb ging naar de Rijks HBS in Leeuwarden. “Prachtige tijden met voetballen op het Zaailand.” Hij vervolgde zijn studie in Delft, richting technische natuurkunde. “Ik was al verloofd met Elly toen ik de mogelijkheid kreeg om met een studiebeurs naar Amerika te gaan. En ze wilde mee.” Elly kon overzee aan de slag als au pair bij een Italiaans gezin. Yeb kreeg bij terugkomst in Delft een aanstelling als academisch docent aan de universiteit. Ze trouwden op 12 augustus 1960, de huwelijksreis ging naar een congres in Cambridge. Vele seminars en congressen over de hele

Elly en Yeb de Haan werden gefeliciteerd door burgemeester Ellen van Selm. FOTO: SIETSE DE BOER

wereld, meerdere technische publicaties en onderzoeken volgden. In 1980 werd Yeb hoogleraar aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Daarnaast was hij betrokken bij de Fryske Akademy in Leeuwarden en was hij jarenlang gemeenteraadslid in Zoetermeer.

Levensverhaal

Na een werkzaam en rijk leven zochten ze in 1998 rustiger vaarwater in Hemrik. In Opsterland was Yeb politiek betrokken bij OpsterLanders

en D66. Sportieve uitdagingen vond hij in het uitrijden van de Elfstedentocht 1956 en driemaal de Slachtemarathon. Tegenwoordig gaan ze samen naar fysiofitness. Drie jaar geleden werd Yeb getroffen door een herseninfarct. Toch verschijnt binnenkort zijn levensverhaal in boekvorm. “Na de beroerte kreeg Yeb voor het schrijven en vormgeven fantastische steun van een coach van Home Instead Thuisservice.” Het paar is ook blij met de ondersteuning door hun zoon en de buren.

Yeb en Elly kregen een dochter en een zoon. “Onze dochter woont al 38 jaar in Los Angeles, ze is kunstenaar. Onze zoon is neurochirurg in Leeuwarden.” Vorig jaar zou hun dochter remigreren naar Nederland, door de pandemie ging dit niet. “Dus stelden we ons feest uit”, zegt Elly. Een bescheiden feest vierden ze dinsdag, helaas toch nog zonder de dochter. “Maar zij komt dit jaar nog terug uit Amerika.”

tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. Volgens het college van B en W duurt het traject zo lang omdat de ontwikkelaar pas op een laat moment een architect inschakelde. Naast het appartementencomplex is er op de locatie van de voormalige school plaats voor drie vrije bouwkavels en twee twee-onder-eenkapwoningen.

De bouw op de eerste vrije kavel is al een tijdje bezig. Voor de overige twee kavels is ook interesse, maar Heerenveen wil deze pas in de verkoop brengen nadat de plannen rond het appartementencomplex definitief zijn. Voor de twee-onder-eenkapwoningen is de gemeente in gesprek met een ontwikkelaar/aannemer.

Belangstelling voor bouwen Jubbega Kortgeleden heeft zich een initiatiefnemer voor een nieuw woningbouwplan in het centrum van Jubbega gemeld bij de gemeente Heerenveen. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Ate Eijer (FNP). Het college van B en W is van plan met de initiatiefnemer een intentieovereen-

JUBBEGA

komst af te sluiten, om daarna in samenwerking met het dorp het plan verder uit te werken. Omdat de direct omwonenden nog niet op de hoogte zijn van het plan, wil het college voorlopig niets vertellen over de locatie en het aantal woningen. Uit antwoord op raadsvragen van Age Hartsuiker (Heerenveen Lokaal) is ook meer be-

kend geworden over de bouw van een appartementencomplex aan de Schoolweg in Jubbega. Het gaat om vier sociale huurappartementen en vier koopappartementen voor ouderen. Ontwikkelaar AAPEX verwacht de omgevingsvergunning uiterlijk in november aan te vragen. De bouw kan dan op zijn vroegst in het

COLUMN

W

aarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen te berekenen en vast te leggen in een akte na het overlijden van de eerste ouder? Vaak wordt ervan uitgegaan dat alle vermogen bij de langstlevende ouder blijft en dat, behalve het regelen van de zaken bij de bank en de Belastingdienst, verdere actie niet nodig is. Toch zijn er meerdere redenen waarom het wel verstandig is om het een ander vast te leggen. Als de langstlevende ouder komt te overlijden, zijn de erfdelen een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. Maar om daar aanspraak op te kunnen maken moet het bestaan en de hoogte van de

Vaststellen erfdelen van kinderen erfdelen uit de eerste nalatenschap wel worden bewezen. In testamenten staat vaak opgenomen dat over de erfdelen van de kinderen een rente moet worden vergoed, zodat de nalatenschap van de langstlevende ouder zo klein mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te kunnen berekenen, is het wel nodig de hoogte van het erfdeel te kennen. Krijgt de langstlevende ouder te maken met de Wet Langdurige Zorg en is er niets geregeld, dan wordt de hele erfenis beschouwd als eigen vermogen van de langstlevende ouder, waardoor hij/zij deze ook moet aanspreken voor de eigen

zorgbijdrage. Om dat te voorkomen kun je in het testament opnemen of aanvullend overeenkomen dat in een dergelijke situatie de erfdelen van de kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst overleden ouder) kunnen worden uitgekeerd. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Telefonisch zijn we overdag bereikbaar. Een afspraak bij u thuis is ook altijd mogelijk. Fokje Kooi

FOLKERTSLÂN 68, 9244 ED BEETSTERZWAAG � WWW.NOTARISKOOI.NL � 0512 382 415 � INFO@NOTARISKOOI.NL


Geldig in week 38

zondag 19 t/m zaterdag 25 september

Zuivelhoeve Boer’n yoghurt, vla of roomyoghurt

Alle bekers à 400-800 gram, combineren mogelijk 2 bekers** Bijv. Zuivelhoeve Boer’n vla vanille, 2 bekers à 450 gram

2.34

1.17

De actieprijzen variëren van 1.17- 2.79

1+1

GRATIS

Ariel of Lenor Wasmiddel

5 =2

Alle varianten à 10-20 wasbeurten, combineren mogelijk 5 stuks*** Bijv. Ariel Pods color, 5 dozen à 16 stuks

47.45

18.98

HALEN

De actieprijzen variëren van 12.90 – 18.98

6.49

3.

Per 500 gram

PLUS Culinaire beenham

Naturel, honing-mosterd of bourgondisch

99

1.10 – 1.58 PLUS Zoete lekkernijen van de bakkerij • Gesuikerde donut • Muffin vanille of chocolade • Pecannotenbroodje Combineren mogelijk

0.

2 stuks

99

1+1

PLUS Koffiepads Alle zakken à 36 stuks, combineren mogelijk 2 zakken

4.90

GRATIS

2.45

Wicky Minipakjes

Alle sets à 10 stuks, combineren mogelijk 2 sets** Bijv. Wicky Minipakjes aardbei zonder suiker, 2 sets à 10 stuks

2.35

4.70

BETALEN

De actieprijzen variëren van 2.12 – 2.35

1+1

GRATIS

GRATIS BEZORGING BIJ DIVERSE PRODUCTEN

Help jouw club met onze sponsorpunten.

Bestel op plus.nl of met de PLUS app. Bekijk de producten en voorwaarden op

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

38/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - di - wo 7.00 - 20.00 | do - vr -7.00 - 21.00 | za 7.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512 65 - 381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

Wo. 22 september 2021

22 september 2021

Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland Facebook facebook.nl/opsterland WhatsApp 06 51 59 36 97

7

www.sa24.nl

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur do. 17.00 – 20.00 uur I.v.m. de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak, bel het Publiekscentrum op (0512) 386 222 of maak een afspraak via www.opsterland.nl.

VACCINATIEBUS GGD FRYSLÂN OP 29 SEPTEMBER IN GORREDIJK

Bekendmakingen

Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur vrij. 09.00 – 13.30 uur

De vaccinatiebus van GGD Fryslân voor het coronavaccin komt op woensdag 29 september van 9.00 – 16.30 uur in Gorredijk bij De Skâns. U kunt zonder afspraak in de bus terecht voor een vaccinatie. Na de prik wordt meteen een afspraak ingepland voor een tweede prik op 20 oktober. De bus staat dan weer op dezelfde plek. Voor meer informatie gaat u naar www.ggdfryslan.nl/bus.

Collecte Nij Beets, verkoop pepernoten van 25 oktober t/m 6 november 2021, sinterklaascommissie

WEGWERKZAAMHEDEN IN OPSTERLAND

Aangevraagd: Wijnjewoude, Biskopsreed 1, realiseren overdekte uitloop

URETERP In verband met herstraatwerkzaamheden is de Postleane in Ureterp vanaf maandag 27 september tot en met 29 oktober afgesloten. De kruisingen met de Weibuorren en Bouekers blijven open.

APV

Omgevingsvergunning

Afspraak maken met B&W T (0512) 386 202 of T (0512) 386 208 E bestuurssecretariaat@opsterland.nl Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) maandag t/m vrijdag, 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) i.vm. corona gesloten Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) i.vm. corona gesloten T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Siegerswoude, De Mersken 6, (ver)nieuwbouw Stal De Mersken

GORREDIJK Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is bezig met werkzaamheden in woonwijk De Vlecke in Gorredijk. In de wijk komt een nieuwe riolering en daarna worden de wegen herstraat. Door deze werkzaamheden wordt er vanaf 20 september 2021 een gedeelte van De Vlecke en de Sjoelstrjitte in Gorredijk voor het doorgaande verkeer afgesloten. Dit gedeelte van de werkzaamheden duurt tot en met 1 november 2021.

Siegerswoude, Van Akenwei 35, levensloopbestendige aanbouw

Verleend: Nij Beets, Legewei 3, bouw carport met zonnepanelen

Ureterp, weiland naast Tsjerkeleane 31, kappen 19 eiken

Luxwoude, De Wyngaerden 13, realiseren aanbouw

Voor meer informatie gaat u naar www.opsterland.nl/wegwerkzaamheden.

Ureterp, De Mersken 14, verbouw woning

Gorredijk, Leitswei 10, vergroten bedrijf

RECTIFICATIE

Wijnjewoude, Meester Geertswei 5, uitbreiding woning

Gorredijk, Burgemeester Selhorststraat 40, kappen 2 eiken

Nij Beets, De Ripen 3, restauratie Sudergemaal Gorredijk, plaatsen 4 digitale ledborden

Voor meer informatie gaat u naar www.opsterland.nl/bekendmakingen

In de Sa! van 15 september stond vermeld dat u vanaf 1 oktober zonder afspraak bij de loketten van het Gebiedsteam terecht kunt. Dit is niet juist. Voor een bezoek aan het Gebiedsteam maakt u nog steeds een afspraak. Bel hiervoor (0512) 386 222 of stuur een mail naar gebiedsteam@opsterland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

16 en 17 oktober

Ben jij erbij op de Sa!-cultuurmarkt? Culturele verenigingen hebben een lastige periode achter de rug. Door corona lagen veel activiteiten noodgedwongen stil. Geen zang-, toneel-, dans- of muziekrepetities, geen optredens. Geen fotografie-, volksdans-, teken- en schildercursussen. Dit alles heeft de culturele sector geraakt. Veel verenigingen verloren leden en vrijwilligers. Wij bieden jullie een podium

Veel verenigingen hebben hun activiteiten weer opgestart. Er wordt weer gerepeteerd, er wordt weer gedacht aan optredens en aan andere activiteiten, cursussen starten weer op. Het is daarom nu tijd om aan de weg te timmeren, op zoek naar nieuwe leden, deelnemers en vrijwilligers. Om samen de cultuur weer nieuw leven in te blazen. Dat kan op de Sa!-cultuurmarkt.

Wanneer?

Zaterdag 16 oktober (13.00 – 17.00 uur) in mfc De Wier in Ureterp Zondag 17 oktober (13.00 – 17.00 uur) in De Skâns in Gorredijk

Wat gaan we doen?

Verenigingen en cultuuraanbieders kunnen zich in kraampjes presenteren. Door informatie te bieden en in gesprek te gaan met geïnteresseerden. Op het podium is er ruimte voor kleine optredens, interviews en korte presentaties. Voor het publiek in de zaal en voor het publiek thuis dat online kan meekijken.

Sa!

Sa! Media zorgt voor volop publiciteit, vooraf, gedurende de markt en na afloop. In de krant en online. Met onder andere een online te volgen liveprogramma.

Meld je nu aan!

Verenigingen die zich in Gorredijk (17 oktober) willen presenteren kunnen zich per mail aanmelden via atty.ekema@skans.nl. De verenigingen die zich willen presenteren in Ureterp (16 oktober) kunnen een mail sturen naar info@mfcdewier.nl. Vermeld duidelijk de vereniging, de contactpersoon en of je wel of geen kort optreden wilt verzorgen. Deelname is gratis. De Sa!-cultuurmarkt is een initiatief van Sa! Media in samenwerking met De Skâns in Gorredijk en De Wier in Ureterp en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Opsterland en de Van Teyens Fundatie.


SKANS GORREDIJK

De Skâns | Loaijerstrjitte 2 | Gorredijk | 8401 DV | Telefoon: 0513 -468600 | E-mail: info@skans.nl | website: www.skans.nl

Loaijersstrjitte 2 | Gorredijk | 0513 - 468600 | info@skans.nl | www.skans.nl

De “Bingoplate” fân freed Kom vóór de bingo gezellig eten in ons café. Deze vrijdag hebben wij een speciale “Bingoplate” voor u samengesteld betaande uit:

Shoarma Gebakken aardappelen Knoflook saus Consumptie Reserveren via info@skans.nl

Uitgelicht:

r Vanaf 18.00 uu

10.-

The Story of… ELVIS PRESLEY Alexander der Boussard ft. Johnny E. Johnny E. is niet alleen bekend om zijn werk met grote cover-bands zoals De Corona’s of The Clarks, hij was ook de spil in een echte Elvis Presley Tribute Show, met alles erop en eraan. Johnny kroop in de huid van alle imago’s die Elvis tot zo’n icoon gemaakt hebben én beheerst het repertoire van The King als geen ander. In de intieme voorstelling “The Story Of… Elvis Presley” zal Johnny E. de verhalen en anekdotes van Alexander illustreren met de mooiste muziek van Presley. Zowel de grote hits, als misschien het iets onbekendere werk. Al is van dat laatste bij de koning van de Rock and Roll natuurlijk niet veel… Zondag 26 september 2021 | Aanvang: 15:00 uur Entree 24.75 euro incl. consumptie

Astrid deelt haar positieve energie, verbazing en emotie en zij gaat haar gevoelige karakter in deze goudeerlijke cabaretvoorstelling niet uit de weg. Mèt zelfspot. Zij neemt luisteraars mee in haar persoonlijke, dagelijkse gewoonste en ongewoonste levenssituaties. Want, hoeveel tijd besteden wij aan het waarmaken van onze échte realistische wensen? Het leven is te kort om daar niet een middag of avond bij stil te staan.

Johnny E.

In de haute couturezaak “Smoes & Buijsman Designers” staat er een prachtig, nieuw, exclusief ontwerp van meneer Smoes in de verkoop: “De Silverflashmantel”. Menig vrouwenhart begint harder te kloppen voor deze prachtige mantel, dus welke man zou deze nou niet voor zijn vrouw (of misschien wel minnares) willen kopen? Piet Smoes en Jaap Buijsman hadden verwacht de mantel binnen no-time te verkopen, maar dat gaat toch niet helemaal zoals gepland …

Het duo Anker en Anker stopt. Per 1 januari 2022 nemen ze afscheid van de advocatuur. Tijdens dit theatercollege gebruikt Wim Anker beelden uit de documentaires Anker & Anker I en II, uit de documentaire ‘De verdediging van Robert M.’ en ook ‘de zaak van de gebroeders R.’ over de levenslange gevangenis straf. Tijdens het college is er ook aandacht voor spraakmakende zaken als die van Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn en de zaak Robert M., de hoofdverdachte uit de grote Amsterdamse Zedenzaak. Als advocaten hanteren ze de stelregel dat, hoe gruwelijk de feiten waarvan de cliënten worden verdacht, eenieder recht heeft op een eerlijk proces. Na afloop is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en de gebroeders Anker zijn ook zeker nog een uur aanwezig daarna voor het leggen van persoonlijke contacten.

Skâns drankje met een plankje € 7,50, Culivents Hoofdgerecht Keuze uit: vlees, vis of vegetarisch € 18,75 of het Culivents 3-gangen verrassingsmenu € 18,75 kunt u gewoon reserveren via onze kaartverkoop…

Voor Multifunctioneel Centrum de Skâns Gorredijk zijn wij op zoek naar:

horecamedewerkers (m/v) Ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv met motivatie naar atty.ekema@skans.nl


Sa!

22 september 2021

9

www.sa24.nl

Sa! Politiek Café

In de komende maanden organiseert Sa! Media in samenwerking met de Opsterlandse gemeenteraad zes keer een politiek café. Een discussieprogramma over actuele politieke thema’s. Met aan tafel raadsleden, deskundigen en belangenvertegenwoordigers. Kijk aflevering 1 vanaf vrijdag 24 september (12.00 uur) op sa24.nl.

Start van maandeLijks disCussieprogramma

Sa! Politiek Café over woningmarkt Dagelijks is de overspannen woningmarkt in het nieuws. Vrijwel iedere doelgroep heeft moeite met het vinden van een geschikte woning. Bij beschikbare woningen is het overbieden met tienduizenden euro’s meer standaard dan uitzondering. De doorstroming op de woningmarkt stokt en dat heeft grote gevolgen. Kortom: de woningmarkt is een uitermate geschikt onderwerp voor het eerste Sa! Politiek Café.

FOTO: SIETSE DE BOER

De oplossing voor woningmarktproblemen lijkt eenvoudig: meer woningen bouwen. Landelijk wordt gesproken over een miljoen woningen in tien jaar tijd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Grond is schaars, er spelen ook andere belangen en gemeenten zijn afhankelijk van de provincie. De gemeente Opsterland richt zich vooral op bouwen in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Maar de kleinere dorpen zitten niet op slot. Initiatieven uit de mienskip maken ook kans, mits er aantoonbare belangstelling voor de woningen is. Maar ook dat

blijkt in de praktijk lastiger dan het lijkt. In het eerste Sa! Politiek Café staat de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de woningmarkt centraal. Hoe groot is die rol? En wat zou die rol moeten zijn? Wat kan een gemeente wel en wat niet sturen? En hoe kunnen initiatieven uit de mienskip sneller van de grond komen? Aan tafel een discussie met Jan Harmsma (raadslid PvdA), Wanda Geertsma (raadslid VVD), Sierd Moll (makelaar) en Jos van der Veldt (Stichting Mooi Wenplak Terwispel).

Opsterland in 2040 In april presenteerde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op verzoek van de gemeenteraad vier toekomstscenario’s voor het Opsterland van 2040. Twee toekomstbeelden gaan uit van een krimpende bevolking, de andere twee rekenen juist op groei. Daarnaast is er onderscheid tussen keuzes gericht op primair levensonderhoud (werk, zorg, onderwijs) en keuzes gericht op levensstijl (vrijheid, mienskip, rust, ruimte). Waar gaat het naartoe? Komt het

aan op de creativiteit en het improviserend vermogen van burgers en kunst- en vliegwerk om voorzieningen op peil te houden? Of gaan we voor een groeiend Opsterland met sfeer, landschap en ruimte? Kernwaarden die jongeren gaan binden, met rustzoekers van elders en jonge gezinnen die kiezen voor een klein dorp. Of gaat Opsterland voor een uitbundige expansieve ontwikkeling met de komst van veel nieuwkomers uit stadsregio Groningen en het overbevolk-

te westen van het land? Met veel nieuwbouw in wijkjes aan de randen van de grotere dorpen. Kijk op sa24.nl voor een uitgebreide beschrijving van de scenario’s.

Voor werk verhuisden ze naar het westen van het land, maar in het achterhoofd zat altijd de gedachte om tegen hun pensioen terug te keren naar het Noorden. Een woning in Lippenhuizen was drie jaar geleden de start van een zoektocht. Tot nu toe zonder succes. Het overbieden van de vraagprijs neemt absurde vormen aan, vindt Margrethe. “Het is soms om moedeloos van te worden. Je kan dan reageren door nog meer te overbieden. Dat is misschien een logische, maar wel foute reactie. Het moet wel reëel blijven.”

stroomgebied van Amsterdam. Ze kennen buren met vier van de vijf kinderen die noodgedwongen nog thuis wonen. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje, je lost dit niet in de regio op.” Ze begrijpt de gevoelens in het Noorden over westerlingen die de woning in hun regio ‘wegkapen’. “Ik zou ook begrijpen dat lokale overheden mensen uit eigen dorpen voorrang geven, ook al is dat voor ons niet leuk.” Ze hebben zelf de zoektocht eerst gestaakt, maar zijn wel ingeschreven voor een nieuwbouwwoning in de nieuwste fase van plan Loevestein in Gorredijk.

Aan tafel praten raadsleden Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang) en Harm de Jong (FNP) over hoe zij binnen hun partijen deze scenario’s gebruiken voor het ontwikkelen van hun toekomstvisie.

Uit de praktijk

‘Meer bouwen is de enige oplossing’ Ze zijn ervaringsdeskundigen. Jelmer en Hilda Post uit Langezwaag en Age en Margrethe Jager uit Alkmaar zoeken al langere tijd naar een woning in deze regio. Tot nu toe tevergeefs. Jelmer en Hilda wonen sinds 2008 in een twee-onder-eenkapper aan de rand van Langezwaag. Met inmiddels twee kinderen zoeken ze iets groters. In twee jaar tijd bekeken ze circa twintig woningen, de een meer geschikt dan de ander. “Op in gegeven momint witte je dat je konsesjes dwaan moatte”, vertelt Hilda. Het fors overbieden is in de markt inmiddels standaard, is hun ervaring. Tot soms wel 80.000 euro boven de vraagprijs. Ze

overbieden zelf ook, maar vinden het een vervelend proces. “It is net transparant. Je hearre eins noait wêr’t it hûs úteinlik foar ferkocht wurdt. Al krije je fia fia faak wol in idee.” Het is spitsroeden lopen, goed opletten. Ze hebben al een ervaring dat alleen de eerste tien belangstellenden een uitnodiging kregen voor een bezichtiging. “Bist nûmer alve dan krigest net iens de kâns.” Ze verkochten begin dit jaar al hun eigen huis, maar wel met het voorbehoud dat ze zelf een ander huis zouden vinden. Ze voelden de druk van de overeenkomst. Eenmaal werd hun bod op een huis geaccepteerd. Maar het voelde uiteindelijk toch niet goed, dus

zagen ze van de koop af. De overeenkomst rond hun eigen woning verliep vorige week. Moedeloos zijn ze nog niet, ze hebben immers een dak boven hun hoofd. En zien ze een mooi huis, dan begint het toch weer te kriebelen. “Mar je hâlde der eins al rekken mei dat it neat wurdt.” De oplossing is volgens Jelmer en Hilda niet moeilijk: er moet meer gebouwd worden. “Dat hie eins al folle earder barre moatten. En jou minsken út it eigen doarp dan foarrang, dat soe ik net raar fine.”

Terug naar Noorden

Age en Margrethe Jager wonen in Alkmaar, maar groeiden op in Zuidoost-Friesland.

Ze zien in hun eigen omgeving de situatie uit de hand lopen. Alkmaar fungeert als over-


Sa!

22 september 2021

10

www.sa24.nl

RenÉ de Graaf aL 25 jaar bekend geziCht bij Taxi MoLL

‘Hy is altyd op ‘t skik’ Met stip op nummer één staat autoramen wassen bij de benzinepomp. Voor René de Graaf (45) is dat het hoogtepunt van de dag. Deze maand is hij al 25 jaar in dienst bij Taxi Moll, en dat is best bijzonder voor iemand met het syndroom van Down.

RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Elke vrijdag

doet René vele klusjes. Zijn ochtend begint met het schoonspuiten van de wasstraat, dan de prullenbakken legen, oud papier sjouwen, klanten helpen in de carwash en om twaalf uur gaat zijn wekker voor het hoogtepunt van de dag: autoramen wassen bij de benzinepomp. “Ik wurkje mei Lammert, we helpe elkoar. Ik ha in sleutel foar de prullebak bûten. En blikjes opromje.” Dat doet hij met zo’n pistool, zegt René grijnzend. “En Lammert plagen”, vult zijn begeleider Lammert Moll aan. Dankzij zijn werk bij Moll heeft René een groot netwerk opgebouwd, zegt heit Gerrit. “Hy komt hjir ûnder de minsken.” De dochters van Lammert lagen nog in de kinderwagen toen René bij Moll kwam werken. “En no rinne se mei him fuort”, stelt Lammert. “Hy is al-

René de Graaf aan het werk bij Taxi Moll. FOTO: SIETSE DE BOER

tyd op ‘t skik.” René heeft een passie voor vrachtwagens, soms mag hij bij de pomp even in een vrachtwagen zitten. “En soms komt de brandweerauto, dan mei we der ek yn en dogge se de lampen oan.”

Karaoke

Vier dagen in de week werkt René op houtwerkplaats De Wisse in Heerenveen. “Mar hjir is it leuker.” Hij hoort er helemaal bij; ook als er feestjes zijn, is René van de partij. Lammert: “Lêstendeis hat hy

in hiele karaokefoarstelling jûn mei de bbq, we wienen der allegear stil fan.” René is dol op de countrymuziek van Don Williams, die hij dan ook graag imiteert. Taxi Moll is een van de eerste bedrijven waar iemand met een beperking is geïntegreerd, denkt mem Neeltsje. “25 jier lyn benadere Henk Moll ús, René mocht by him wurkje.” René was toen net 18 jaar en zat in een grijs circuit, vertelt ze. Naar school mocht

Beat van Jort en Jorn in de prijzen BEETSTERZWAAG Er is in Opsterland volop gedanst afgelopen dinsdag, de gemeente riep 21 september uit tot de dag waarop ‘Heel Opsterland danst’. De actie, bedacht in coronatijd was bedoeld om iedereen in beweging te krijgen door te dansen op een speciaal hiervoor gecomponeerde Opsterlandse beat. De makers van de beat, dj/producers Jort Breeuwsma en Jorn Piëst van Two Below Zero uit Gorredijk, ontvingen dinsdagmiddag uit handen van burgemeester Ellen van Selm een prijs. Medewerkers van het gemeentehuis werden daarna uitgenodigd mee te dansen.

krijgen en blij te maken, passend binnen de coronamaatregelen, dat was het doel. Het eerste onderdeel van de muziek- én danswedstrijd was het maken van een geschikte beat. Dansschool Eijer Producties bedacht vervolgens een choreografie op de beat. Een dans die makkelijk te leren en te onthouden is, zodat

(bijna) iedereen kan meedoen. De afgelopen weken is er flink geoefend. De buurtsportcoaches hebben bijvoorbeeld op alle basisscholen in de gemeente tijdens de gymlessen gedanst met de kinderen. Dansfilmpjes kunnen deze week nog worden ingestuurd naar gemeente@opsterland.nl.

Blijmaken

Opsterland bedacht ‘Heel Opsterland Danst’ begin dit jaar, toen de coronamaatregelen nog voor grote beperkingen zorgden. Een activiteit om jong en oud in beweging te

Jorn Piëst en Jort Breeuwsma en burgemeester Van Selm. FOTO: SDB

hij op die leeftijd niet meer, dus zat hun zoon thuis. Voordien ging hij naar school met het leerlingenvervoer van Taxi Moll. Toenmalig chauffeur Wim Sikma trok aan de bel, waarop Henk Moll bij de gemeente een werkplek voor René regelde. “Henk sei altyd: ast oan dy jonge komst, komst oan my.”

‘Grutte maat’

“Dat wie eins dyn grutte maat”, zegt Lammert tegen René, verwijzend naar zijn vader die in

2017 overleed. “Do ek”, antwoordt René; hij flappert met zijn armen en doet het geluid van een haan na. Neeltsje: “Dat die Henkie ek altyd.” René is wel klaar met het interview: “Myn baas moat my wer brûke”, kondigt hij aan. Met ferme pas gaat hij richting carwash. Die is bezet, schoonspuiten kan dus nog niet. René maakt een praatje met een mevrouw die wacht op haar beurt. Even later pakt hij de hogedrukspuit erbij en maakt handig haar hele auto schoon.

Verkeerscentrale De Opdracht Op cbs De Opdracht staat de hele lesweek in het teken van praktische verkeerslessen. Samen met diverse organisaties, zoals VVN, de fietsersbond en ‘Friesland Beweegt’, heeft verkeersouder Grietje Boersma een compleet programma opgezet voor alle veertien groepen. De jongste kinderen oefenen ‘veilig oversteken’ door te wandelen op een zebrapad in combinatie met een verkeerslicht. Andere groepen zijn bezig met fietsvaardigheden. Daarnaast worden de risico’s bij het gebruik van een mobieltje op de fiets getoond in de bovenbouw. Ook vindt er een heuse remproef plaats in een van de naburige straten. Met behulp van een grote tractor en aanhanger, die geparkeerd staat bij de school, wordt er gewezen op gevaarlijke verkeersvoer-

URETERP

tuigen. De fietsen van de kinderen worden gecontroleerd, zodat de kinderen en ouders weten welke onderdelen voor het donkere najaar nog even moeten worden nagekeken. Verder worden de ouders deze week, onverwachts, gecontroleerd op het gebruik van de autogordel. De Opdracht stimuleert de leerlingen om zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te komen. Alle kinderen die dat deze week doen, maken via een lotje kans op een lekkere taart.


Sa!

22 september 2021

11

www.sa24.nl

SYtse Bosma is personaL trainer bij zijn eigen FSB-ACademY

Beweging en voeding horen bij elkaar Hij is nog maar 23, maar al vier jaar ondernemer. Met zijn FSB-Academy wil Sytse Bosma uit Lippenhuizen de mensen die hij begeleidt fitter, sterker en beter maken. Door voeding en beweging te combineren. Want naast personal trainer is Sytse gediplomeerd diëtist.

AREND WANINGE GORREDIJK De trainingshal

van FSB-Academy aan de Molenwal in Gorredijk bood lang geleden onderdak aan een houthandel. Nu werken mensen zich er in het zweet. Op werkdagen staat Sytse Bosma al voor zeven uur ’s ochtends paraat voor mensen die de dag bewegend willen beginnen. Daarvoor gebruikt hij niet de standaard serie toestellen die in de gemiddelde sportschool is te vinden. “Der binne al twa sportskoallen op De Gordyk. Hjir komme folle minsken dy’t net fan in sportskoalle hâlde.” Sytse richt zich vooral

op personal training, hij houdt van het een-op-een werken met mensen. “De persoanlike sfear fyn ik hiel belangryk.” Maar inventief als hij is, bedenkt Sytse voldoende afwisselende oefeningen om zijn klanten bezig te houden. Vorig jaar liet hij dat al zien door in coronatijd met zijn bakfiets op pad te gaan en zo mensen in huis achter het raam in beweging te krijgen.

Leefstijl

Als Sytse het over leefstijl heeft, dan gaat het over de combinatie van voeding en bewegen. “It is dy kombinaasje

dy’t it súkses opleverje kin. Beweging en voeding fersterkje elkoar.” Deze combinatie was voor Sytse ook de trigger om na zijn CIOS-opleiding nog een opleiding Voeding en Dietetiek te volgen.

Kans op succes

Nu hij ook die laatste opleiding heeft afgerond, richt hij zich fulltime op de verdere ontwikkeling van zijn Academy. Bij zijn voedingsadviezen komt Sytse overigens niet aan met allerlei shakes of andere exotische toestanden, zoals hij het noemt. “Ik gean foar de gewoane nuchtere Fryske benadering. Dat jout de measte kâns op súkses.” Het veranderen van leefstijl vraagt ook om geduld. Succes op korte termijn is volgens Sytse niet reëel. “Dat wurket noait. Je kinne wol snel kilo’s kwytreitsje, mar elk wit wol dat se der ek sa wer bykomme. Ik gean foar de lange termyn.” En in

het volhouden van de aanpak is de persoonlijke begeleiding een behoorlijke stok achter de deur. “As wy ôfprate, stean ik op dy persoan te wachtsjen. Dat soarget foar kontinuïteit, it is wat minder frijbliuwend, je sizze minder maklik ôf.” fsb-academy.nl

Tweewekelijkse tips

Sytse Bosma geeft de lezers van Sa! vanaf volgende week iedere twee weken een tip voor een gezonde leefstijl. Handige weetjes. Als eyeopener om eens over na te denken. Of als handigheidje om direct in de praktijk te brengen.

INGEZONDEN

Skâns-soap nog lang niet voorbij Namens de gebruikersgroep discussieerde ik enkele jaren mee over een nieuw te bouwen Skâns. De gemeenteraad wilde het sociaal-cultureel centrum met een nieuwe basisschool en de Burgemeester Harmsma School samenvoegen in één complex. Ik zag liever een renovatie van de bestaande Skâns, gebaseerd op het ontwerp van een architect op een zogenaamde inspraakavond. Dat ging uit van modernisering en het energiezuiniger maken van het gebouw. Het zag er mooi uit en bleek met 1,5 miljoen euro bovendien betaalbaar. Het prijskaartje van nieuwbouw was minimaal vijf tot zeven miljoen euro. Het college van B en W besefte dat de mienskip niet of nauwelijks bij het project was betrokken, dus kwam er onder andere een gebruikersgroep. Door het raadsbesluit lag de focus dus inmiddels geheel op nieuwbouw. De jaren daarna werd het plan door vertraging en verandering van ideeën alleen maar duurder. Opsterlands Belang bepaalde in juni 2019 met haar stemgedrag dat de nieuwbouwplannen voor De Skâns te duur werden. Bij monde van Hans de Jong was de mienskip nu aan zet. Nu is het nota bene diezelfde Hans de Jong van Opsterlands Be-

lang die in een ingezonden artikel in deze krant meent dat De Skâns plaats moet maken voor woningbouw. Hoe respectloos kan men zijn. Hij dient te wachten op het renovatieplan van de mienskip, daarna is hij als raadslid aan bod via zijn stemgedrag. Als niet-Gorredijkster moet hij zich er niet eerder mee bemoeien. Het is overigens te betreuren dat de directie van De Skâns uit het Mienskipsproject is gestapt. Je moet trachten zo lang mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Opstappen betekent vaak kiezen van de weg van de minste weerstand, daar los je geen problemen mee op. Kortom: los samen de problemen rond de sportaccommodatie op, ga weer in gesprek. De sport hoort zoveel mogelijk (maar niet helemaal) bij sportcomplex Kortezwaag, maar de prima sportzaal bij De Skâns hoeft niet te verdwijnen. De renovatieplannen gingen uit van behoud van de theaterzaal én de sportzaal. Renovatie is nodig, maar wat goed is breek je niet af. Wat weg is komt namelijk niet terug. Harrit Wester Gorredijk Lid voormalig gebruikersgroep De Skâns

Sytse Bosma in de trainingshal van zijn FSB-Academy. FOTO: SIETSE DE BOER

COLUMN DUURZAME OPLOSSING!

D

aar was de verplichte QR-code al, terwijl die niets over gezondheid zegt. Een gevaccineerde kan nog steeds een heel ongezond lijf hebben. Terwijl een ongevaccineerde misschien een goed immuunsysteem heeft, dus weinig kans heeft op de IC te komen. De zorg ontlasten was toch het doel? Ik steun horecaondernemers die het testen weigeren. Ik was ook tegen de mondkapjesplicht, iedereen was voor mij welkom. Je kent nooit iemands situatie en iedereen heeft recht op privacy. Bovendien hebben longen frisse lucht nodig om te kunnen functioneren. Het is toch raar dat gevaccineerden overal kunnen gaan en staan, terwijl ze een ander nog steeds

Daan’s gezonde gedachten kunnen besmetten. Bovendien neemt de werking van het vaccin na vier maanden af. Een artsencollectief stelde eerder al dat een PCR-test een virus niet kan onderscheiden en dat testen van gezonde personen geen zin heeft. Wat is waar? Cijfers zijn dubieus. Meerdere klanten vertellen een overleden persoon te kennen die ten onrechte als coronadode is genoteerd. Ziekenhuizen schijnen daarvoor giga-vergoedingen te ontvangen. Dat wordt komend griepseizoen nog een feest, zijn we weer maanden verder. Visrussen zijn slimmer dan de mens en kunnen snel muteren. Daarom kies ik bewust voor een duurzamere oplossing. Met de miljarden die zijn uitgegeven had je heel wat voedselbanken en zorginstel-

lingen van echt gezonde voeding kunnen voorzien. Ik ken klanten die mijn verhaal ondersteunen, maar vertellen dat ze bij de voedselbank juist producten met heel veel suiker krijgen. Mijn hart huilt. De duurzame oplossing begint met wat je in je mond stopt. Er is meer ondervoeding dan je denkt en ziet. Niets is zo ingenieus als ons eigen immuunsysteem. Als drogisten hebben we daar met adviezen de afgelopen anderhalf jaar een behoorlijk steentje aan bijgedragen. Met positief resultaat! Dank voor het vertrouwen! Mogen wij ook een paspoort?

LANGEWAL 8B, GORREDIJK � WWW.DAANSDROGISTERIJ.NL � POST@DAANSDROGISTERIJ.NL � TELEFOON 0513 46 48 00


Versie 1

Juwelier Wiebe Woudstra

Goudinkoop

links

Schouderkarbonade rechts

links

1 kg .........................................

Procureurrollade 1 kg ..........................................

rechts

De goudkoers is nog nooit zo hoog geweest!!

5 99 6. 99 .

Gepaneerde schnitzels boeren- of naturel

Heeft u nog oude, kapotte sieraden liggen waar u niks mee doet? Wilt u nog een leuke prijs ontvangen? Kom dan naar onze winkel.

1 kg ............................................

‘Indien u kiest voor besteding in onze winkel dan verhogen wij de waarde van het ingeleverde goud.

8

99 .

Aandacht voor lekker! Slagerij Bigmans Schoolstraat 3-G, 8401 CS Gorredijk Telefoon 0513 466 377 www.bigmansgorredijk.nl

HOOFDSTRAAT 45 GORREDIJK 0513 - 461626 * EIGEN REPARATIE AFDELING WWW.JUWELIERWIEBEWOUDSTRA.NL

Maandag t/m donderdag 8.30 tot 18.00 uur

Vrijdag: 8.30 tot 19.00 uur

Zaterdag: 8.30 tot 17.00 uur

OUTLET

MODEPLEIN

OUTLET-SALE

OUTLET ALLE ZOMERMODE

van dit jaar

MODEPLEIN

A.s. donderdag weer geopend! De outlet hangt weer vol met nieuwe items van verschillende topmerken voor heren en dames! Shop de zomercollectie van dit jaar tot wel -70% korting, zodat je heerlijk kunt nazomeren in je nieuwe outfit. Speciaal voor de heren is de eerste verdieping gevuld met shirts, korte broeken en nog veel meer. Meer in de outlet: heel veel winterjassen van onze bekende merken tot -60% korting.

tot -70 %

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

23 SEPT

24 SEPT

25 SEPT

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 17.00

p.s. reserveren hoeft niet meer, je kunt langskomen wanneer je wilt. Tot dan!

De Kromten 12 te Gorredijk | RINSMA MODEPLEIN

Versie 2


Sa!

22 september 2021

13

www.sa24.nl

Wethouder Libbe de Vries over de OpsterLandse Preventie Agenda:

‘In sûn lichem is mear as net siik wêze’ Elkenien docht mei yn Opsterlân, iedereen doet mee. Wethouder Libbe de Vries aarzelt niet om het iedere keer weer te benadrukken. En dus wil de gemeente Opsterland iedereen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen aan de mienskip. Dat is de kern achter de Preventie Agenda. “Fitale doarpen spylje dêr in wichtige rol yn.” TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

BEETSTERZWAAG De meest ideale situatie? Dat vindt wethouder Libbe de Vries niet zo moeilijk te benoemen: een leefwereld creëren waarin mensen niet in de problemen komen. “Mar ik wit ek dat wy safier noait komme sille.” En dus komt het erop aan om signalen die erop wijzen dat het niet zo goed gaat met iemand, zo vroeg mogelijk op te pikken. Om erger te voorkomen. Dat mensen met problematische schulden bijvoorbeeld vroegtijdig geholpen worden, zodat de rest van het gezin er niet onder gaat lijden. “Want dat kin hiele earnstige gefolgen ha. Je moatte probearje dat it iene probleem it oare probleem net oanhellet. Want sa giet it faak wol.” En dat geldt niet alleen voor schulden, maar bijvoorbeeld ook voor overgewicht, gebrek aan beweging, drugsgebruik, huiselijk geweld, eenzaamheid, laaggeletterdheid, alcoholisme en tal van andere problemen waar een mens tegenaan kan lopen. De Vries: “Meidwaan freget net allinnich om in sûn lichem, mar ek dat minsken selsstannich funksjonearje kinne. In sûn libben is mear as net siik wêze.”

ynvestearre wurdt, smyt bygelyks 2,5 euro op.” Bijvoorbeeld in besparingen op ziektekosten of minder jeugdhulp. Maar geld is voor PvdA’er De Vries op dit dossier nooit de drijfveer. “It giet altyd om de minsken.” Al beseft de wethouder ook heel goed dat wanneer op het gemeentehuis het bezuinigingsmes dreigt, preventie al snel op lijstjes opduikt. “It is gjin kerntaak fan gemeenten, mar besunigingen op dit mêd krigest altyd letter mei in boemerang werom.” Preventie is ook niet iets nieuws. “Wy dogge dat al langer. Yn de Previnsje Aginda pakke wy in soad besteand belied by elkoar.”

Positieve gezondheid

Mee kunnen doen aan de maatschappij is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de individuele burger, vindt Opsterland. De mienskip speelt ook een belangrijke rol. De Vries ziet zelfredzaamheid dan ook als een gezamenlijke taak. “Wy ha elkoar dêrby nedich.” En dus ruimt Opsterland in de Preventie Agenda ruimte in voor vitale dorpen en initiatieven vanuit de mienskip. “Doarpshûzen kinne dêr in wichtige rol yn spylje, dat moatte eins in soarte fan doarpskeamers wurde.” De Vries heeft er een duidelijk beeld bij. Een dorpshuis zou vaker gewoon open moeten zijn, zonder dat er direct activiteiten zijn. Zodat mensen er eens binnenstappen voor een kopje koffie en ontmoetingen met anderen. De introductie van dagbesteding zonder indicatie is een goed voorbeeld van dat dit principe werkt. “De drompel is leger, der komme no ek minsken dy’t der oars net kamen.” In de meest ideale situatie zijn er in de doarpskeamers mensen met een achtergrond die signalen kunnen oppikken en een verbinding kunnen leggen met het Gebiedsteam. “Doarpssteunpunten binne der al langer, mar de ôfstân mei de ynwenners is grutter wurden. Troch ferrin fan minsken yn de steunpunten en fansels troch de corona. It kin wol wer in nije boost brûke. Ik wol graach mei doarpshûzen yn petear om dit fierder út te wurkjen.”

De Opsterlandse Preventie Agenda gaat uit van de theorie van positieve gezondheid. De Vries illustreert dat met twee praktijkvoorbeelden. Wanneer mensen eenzaam zijn, kun je voor hen een zorgplan opstellen. “Mar je kinne ek sjen wat minsken noch kinne en sjen hoe’t dizze minsken yn harren sosjale omgeving aktiever wurde kinne.” En misschien nog wel het eenvoudigste voorbeeld: iemand met een hoge bloeddruk kun je een medicijn voorschrijven of stimuleren meer te gaan wandelen. “De projekten yn Bakkefean litte sjen dat dit lêste wurket.” Volgens de wethouder is het vooral zaak om mensen uit te dagen en te verleiden. Dat werkt beter dan verbieden. Hij refereert aan het verstrekken van fruit in de sportkantines. “Bern gripe dan minder faak nei in pûdsje sjips. Minsken moatte leare inisjatyf te nimmen.”

Moeilijk meetbaar

Het nut van preventie zal niemand bestrijden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Aan de andere kant is het effect van preventie moeilijk te meten. De Vries: “At minsken net iensum binne, komt dat dan troch ús belied? Dat kinne je noait hurd meitsje.” Aan de andere kant laten onderzoeken zien dat investeren in positieve gezondheid effect heeft. De wethouder heeft de cijfers paraat. “Elke euro dy’t yn sport

Wethouder Libbe de Vries.

Preventie Agenda

De Preventie Agenda Opsterland bestaat uit zeven actielijnen waarbinnen de gemeente Opsterland de komende jaren keuzes kan maken voor de inzet en ondersteuning van inwoners, daarbij volop gebruikmakend van de krêft van de mienskip. De komende maanden besteedt Sa! in samenwerking met de gemeente Opsterland aandacht aan deze actielijnen.

Vitale dorpen

Ondersteunen van initiatieven in de buurt. Het eigen netwerk, de aanwezigheid van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving bepalen de vitaliteit van een dorp en de daaruit voortvloeiende krêft van de mienskip.

'MINSKEN MOATTE LEARE INISJATYF TE NIMMEN' Vitale dorpen

Kwaliteit aan de basis

Investeren in de hulp die ouders kunnen inschakelen bij de opvoeding.

Gezond lichaam

Integratie van beweging en voeding in de fysieke leefomgeving. Het helpt enorm als de leefomgeving uitnodigt om te bewegen en meer verleidingen biedt om gezond te eten.

Mentale veerkracht jongeren

Jongeren hebben het soms moeilijk. Stress en depressieve gevoelens liggen op de loer. Daarom is resultaatgericht jongerenwerk van het grootste belang.

Zelfstandig functioneren

Proactief en vroegtijdig aanpakken van schulden.

Blijven meedoen

Bedenken van slimme oplossingen in het huis en de buurt om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Zinvol ontzorgen

Eenzaamheid aanpakken en mantelzorgers ondersteunen.

opsterland.nl/ preventie-agenda

Deel uw idee met ons! Opsterland wil bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij preventie uitnodigen om mee te denken en mee te doen. In de cirkel vindt u zeven actielijnen die we elk jaar willen vertalen naar concrete inspanningen. Heeft u hiervoor een idee of bent u al ergens mee bezig waar u ons of anderen voor nodig hebt? Deel die plannen via gemeente@opsterland.nl.


Sa!

22 september 2021

14

www.sa24.nl

Ernst Pieter Bantema, voorzitter van THOR

Hopen op handhaving Mona Verdraaid Lente koekjes GRATIS BIJ Verpakking Lekkere Yoghurt In zijn eerste jaar als voorzitter van THOR maakte de coronapandemie tweemaal voortijdig een einde aan het voetJUMBO KOELVERSE GROENTE, balseizoen. Nu hoopt Ernst PieterGESNEDEN Bantema voluit te kunnen WITTE CHAMPIGNONS OF DUOPAK AARDAPPELEN genieten van de rol waar hij misschien nooit van droomde, 2 verpakkingen broccoli- of bloemkoolroosjes, bloemkool/broccoli roosjes mix, spitskool, maar die hem wel perfect past. “Het is heerlijk om bij deze groentemix, pompoenblokjes, snijbonen, prei of geschoonde spruitjes à 400 gram, gesneden dorpsclub betrokken te zijn.”

Beker 450 gram

TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN Ernst Pieter Bantema (43) woont pal naast het voetbalveld in Lippenhuizen; hij geniet met volle teugen van de bedrijvigheid in de ‘achtertuin’. “Al die geluiden, al dat plezier van jong en oud dat vanaf het voetbalveld doordringt, dat heb ik echt enorm gemist. Natuurlijk hadden wij als bestuur genoeg te doen in de afgelopen anderhalf tot twee jaar, maar niet op de manier zoals ik dat voor ogen had toen ik deze rol op me nam.”

Toen het verzoek kwam om Tjidsger Rozenberg op te volgen, was Bantema bezig aan zijn laatste jaar als keeper van het eerste team. Het seizoen waarin de ploeg onder leiding van trainer Rick Zwart kampioen werd in de vierde klasse. “Tjidsger had het acht jaar gedaan en vroeg of ik erover na wilde denken. ‘Nou, dat moet je eigenlijk aan mijn vrouw vragen’ zei ik toen.” Toen zij instemde, was het voor Bantema meteen duidelijk dat hij de voorzittershamer zou overnemen. “Ik ben een voetbaldier. Altijd geweest en dat zal ook altijd wel zo blijven. Ik vind het lekker om betrokken te zijn. Dat het zo’n bijzondere taak zou zijn als de afgelopen twee jaar, kon ik alleen niet bedenken. Maar dat was voor iedereen zo, in wat voor rol dan ook.”

Op peil

Toch is THOR goed uit de hele situatie gekomen stelt de preses. “Ons ledenbestand is op peil gebleven. En was het voorheen vaak zo dat kinderen eerst hun zwemdiploma’s moesten halen en

witte champignons à 250 gram of duopak aardappelschijfjes/krieltjes à 2x 350 gram a3,16 - a4,98

2 VOOR

3.–

dan pas op een andere sport mochten, we zien nu ook al kinderen aansluiten voordat ze afgezwommen hebben.” Ook financieel is THOR goed uit het coronajaar gekomen, stelt Bantema. Want los van de financiële regelingen vanuit de overheid bracht de coronasituatie namelijk ook verbondenheid en creativiteit. “Binnen Lippenhuizen ontstond een actiegroep die allerlei activiteiten heeft opgezet om geld binOPTIMEL nen te halenDRINKYOGHURT en de mensen natuurlijk Uit de koeling ook wat plezier te brengen.” Een van 3 pakken à 1 liter die activiteiten was de slowbingo. “Een - a4,29 groot a3,54 succes. Een maand lang werden er iedere dag twee of drie getallen bekendgemaakt, de winnaar kreeg mooie prijzen.” Dat bekendmaken gebeurde via een tuktuk, een gemotoriseerde riksja, met daarop een geluidsinstallatie. “Verder hebben we bijvoorbeeld ook nog een drive-inwasserette gehad bij het multifunctioneel centrum.” Bantema genoot, ondanks de vervelende aanleiding, van de krachten die in Lippenhuizen werden gebundeld. “Zulke dingen zijn prachtig om te zien en ook heel waardevol.”

3 VOOR

3.–

Plaatjes

THOR bestaat in 2021 honderd jaar, maar de festiviteiten rond dat jubileum zijn een jaar opgeschoven. “We willen het wel echt, met elkaar, kunnen vieren.” Maar de lancering van het jubileumboek werd niet uitgesteld, mede Mona Verdraaid Jumbo ook in omdat hoofdsponsor GRATIS BIJ Lekkere Yoghurt viert. Het 2021 het eeuwfeest spaarBeker 450 gram plaatjesboek – met daarin ook veel historische informatie – vond PUNTEN (en vindt)

250 6 PUNTEN

gretig aftrek, merkt Bantema. Er waren Mona zelfs mensen in Lippenhuizen die Verdraaid GRATIS BIJ speciaal vanwege JUMBO MAALTIJDSALADES Lekkere Yoghurthet huis-aan-huis M.u.v. basis450 maaltijdsalades bezorgde boek Beker gramde sticker op de brie2 verpakkingen à 350-450 gram venbus om ongeadresseerde post te a7,32 - a9,98 PUNTEN weren een dagje verwijderden. “Het VOOR is2echt een prachtig boek geworden en nu is iedereen fanatiek de voetbalplaatjes aan het sparen. Het leeft echt in het dorp. Dat merk ik ook rond het schoolplein en niet alleen bij kinderen”, zegt hij lachend.

50

Lente koekjes

Co GRATIS BIJ of

190PUNTEN

250 Geldig t/m di 23 maart 2021

Alle soorten 2 verpakkingen

1+1

GRATIS*

190 PUNTEN Alle

A P

Per

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er sinds een aantal weken weer gevoetbald kan worden. “En ik verwacht niet dat we nu nog een keer helemaal opGeldig slot moeten. Dat moet ook niet get/m di 23 maart 2021 ✓ APK Keuringstation! on! ✓ Onderhoud & reparatie alle merken! beuren. De meeste leden en vrijwil APK Keuringstati ✓ Banden/Accu’s/Uitlaten/Aircoservice! ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER ligers, zoals scheidsrechters, - en dit &occasions! reparatie ✓Onderhoud Inkoop & verkoop bedoel ik landelijk, niet alleen voor alle merken! THOR - zijn nu grotendeels aan boord gebleven. Bij een volgende onderbreBanden/Accu’s/Uitlaten/ Bel of kijk op WWW.DEBUORREN.NL 0513-461938 KIES & MIX king zullen er FRUIT wel veel mensen afhaKanzi verpakt kilo, korting mandarijnen 1 kilo, van 2 producten. Alle combinaties * 1+1 gratis: 150% op denet totaalprijs Aircoservice! Zespri kiwi’s verpakt 3 stuks, wittehebben druiven 500we gram ken, ben ik bang. Dan pas mogelijk. of blauwe bessen bak 125 gram echt schade.”

 Inkoop & verkoop

3 VOOR

4

Derde klasse

occasions!

99

n 65naties * 1+1 gratis: 50% korting op deUtotaal rijs van producten. Allerecombi de buor ons2 op vinpdt mogelijk. in Lippenhuizen!

THOR begint zondag aan het vierde seizoen op rij in de derde klasse, het hoogste niveau dat de club ooit bereikte. Wat de ploeg op dat niveau kan beteken, is afwachten. Zeker omdat een paar belangrijke spelers nog niet (Remco de Jong) of niet meer (Geertwim de Kleine en Ronald Abma) inzetbaar zijn. Bovendien had THOR het in het debuutjaar en het seizoen daarop al loodzwaar.

“We hopen op handhaving, want het is door de derby’s een prachtige competitie waar we in zitten, maar van moeten is geen sprake”, stelt Bantema. “We willen elke wedstrijd winnen, maar plezier hebben is het allerbelangrijkst. En de jongens die vanuit de jeugd zijn doorgekomen moeten wennen aan Lente koekjes het niveau, dus we zitten GRATIS echt nog BIJ in Verpakking de opbouwfase. Maar voor een kleine club als de onze staan we er hoe dan ook prachtig voor.” PUNTEN

250 Geldig t/m di 23 maart 2021

190

Bel 0513 46193 8 of kijk op WWW.DEBUORREN.NL

Scan en herkensoftware; bespaar tijd en geld Uw administratie altijd up-to-date Slimmer en sneller samenwerken

Colgate Max, Smile Van particulier tot B.V. BIJ GRATIS of Total tandpasta Administratie-

600 PUNTEN

Alle soorten Per verpakking Salarisverwerking

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

- Advies

Korte lijnen gunstige tarieven

De Buorren 59a 8408 Lippenhuizen info@westra-hoekema.nl Telefoon 0513 - 436 749 www.westra-hoekema.nl

Geldig t/m di 23 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. Ernst Pieter Bantema. FOTO: SIETSE DE BOER

C o

GRATIS BIJ GLORIX, AIRWICK, WC EEND, Verpakking WITTE REUS OF AMBI-PUR TOILETBLOKKEN

Gorredijk

Jumbo, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

22 september 2021

olgate Max, Smile GRATIS BIJ Total tandpasta

Colgate Max, Smile of Total tandpasta

Alle soorten Per verpakking

e soorten verpakking

600 PUNTEN

GRATIS BIJ

600 PUNTEN

15

www.sa24.nl

Sa! een seizoen lang langs de lijn GORREDIJK Sa! gaat dit jaar bij het volgen van het voetbalseizoen verder op de lijn die vorig jaar is ingezet. Dus geen speciale voetbalbijlage aan het begin van het seizoen, maar gedurende het seizoen komt iedere club een keer uitgebreid aan bod. Dan kunnen we ook het competitieverloop van het seizoen beter meenemen. En er zijn

plannen om ook online bij een aantal wedstrijden aanwezig zijn. Wat blijft is de wedstrijd van de week, waarin we op maandagochtend online terugkijken op een van de gespeelde wedstrijden. We proberen op zondag aan het einde van de middag al een overzicht online te plaatsen van alle uitslagen van de dat weekend gespeelde wedstrijden.

Volop voetbal dus komend seizoen in Sa!, zowel in de krant als online. Tips over interessante ontwikkelingen bij de verenigingen zijn altijd welkom op redactie@sa24.nl.

Vijfde keer Comprix in Beweging

Gorredijk

Jumbo, Gorredijk, Badweg 34

s

Jumbo, Gorredijk, Badweg 34

Rolstoelbasketbal was een van de sporten op de Comprix-sportdag. FOTO: SIETSE DE BOER

Alle 540 leerlingen uit de groepen acht van de 39 Comprix-scholen beleefden afgelopen vrijdag een sportieve dag. De koepel voor de openbare basisscholen in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland organiseerde deze sportdag voor de vijfde keer. De leerlingen hadden onder het mom ‘Comprix in Beweging’ op locaties in Wolvega en Gorredijk de keuze uit in totaal 24 verschillende sporten. En dan niet alleen de ‘standaardsporten’, maar ook WOLVEGA

Danny de Jong Schilderwerken ’t Corso 24 8408 HX Lippenhuizen tel. 06-30 03 48 89 info@dannydejongschilderwerken.nl

Stucadoorwerk Behangwerk, behang en glasvezelbehang

info@medprevent.nl www.medprevent.nl 085-0441244

Bewegingsonderwijs

Plezier beleven aan bewegen is een motivatie voor ‘een leven lang sporten’. Stichting Comprix vindt dit heel belangrijk en heeft daarom samenwerkingsovereenkomsten met alle Beweeg-

teams in de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Zij ontplooien allerlei activiteiten om het bewegingsonderwijs op de scholen te bevorderen. Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl - nu en later - is daarbij het uiteindelijke doel. De Comprix-sportdag vond in 2016 voor de eerste keer plaats. Vorig jaar kon de sportdag in verband met de coronabeperkingen niet doorgaan.

Zeven clubs naar knock-outfase beker GORREDIJK Voordat de competitie van start gaat, hebben de voetballers al weken bekervoetbal achter de rug. Zeven verenigingen uit het verspreidingsgebied van Sa! slaagden erin de groepsfase van het noordelijke bekertoernooi te overleven. Mildam, Gor-

Trijehoek 19 8408 HB Lippenhuizen

bijvoorbeeld freerunning, klimmen, karate, snorkelen, rugby, rolstoelbasketbal, boksen, archery attack, discgolf en hiphop-dansen. Het weer was vrijdag uitstekend voor een lekkere dag bewegen.

redijk, UDIROS, ODV, RWF, Sportclub Makkinga en het zondagteam van De Sweach bereikten na drie wedstrijden in hun poule allemaal de knock-outfase van de strijd om de districtsbeker. In die fase stromen ook de Friese hoofdklassers ONS Sneek en Bui-

tenpost in, wat bij de loting natuurlijk prachtige affiches kan opleveren voor de regionale clubs. In de poules met eerste- en tweedeklassers gingen de eerste twee door, in de groepen met lager spelende teams alleen de nummers één.

Wrotters blij onderuit in Sneek GORREDIJK Na elf maanden lockdown en beperkingen is de landelijke rugbycompetitie afgelopen weekend weer gestart. De Wrotters uit Gorredijk reisden met zeventien spelers af naar Sneek. Rugby Club Sneek is heropgericht en heeft nog veel langer op competitie moeten wachten. Door het mooie weer en de festiviteiten kwam er meer dan honderd man publiek af op de wedstrijd. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat beide ploegen in balans waren. Het bleef heel lang 0-0,

Jumbo, Gorredijk, Badweg 34

kleine breaks bleken geen uitlopers en grote breaks werden teruggehaald of om zeep geholpen door een slechte pass. Gorredijk speelde met vier debutanten, die het leeftijdsgemiddelde mooi omlaag trokken. Het waren echter de rechtdoorlopers van Sneek die het verschil maakten. Als zij de bal kregen, was er dreiging. De Wrotters moesten een gaatje te veel laten. Ruststand 17-0. De Wrotters hadden weinig te wisselen, maar de thuisploeg des te meer. Hierdoor werden de ruimtes

te groot om de verdediging te blijven vasthouden. Ook viel er nog een gele kaart. De thuisploeg had aan het einde van de wedstrijd een 45-0 overwinning op het bord staan, de uitploeg een glimlach vanwege het weer mogen spelen onder deze omstandigheden met een vernieuwd team. Komende zondag (14.00 uur) komt Delfzijl op bezoek in Gorredijk. De entree is gratis. Vrijwilligers leggen graag de regels van het spel uit.


2 OKTOBER

BESTEL NU JE KAARTEN MUSIC-MEETING.COM/TICKETS


Sa!

22 september 2021

17

www.sa24.nl

Amarins van der Bij start bij Axis Osteopathie in Gorredijk

Osteopaat kijkt verder Axis Osteopathie breidt het aantal uren in Gorredijk uit. Was er altijd één dag per week een osteopaat in de praktijk aan de Jodocus Heeringastrjitte, vanaf eind september zijn dat drie dagen. Dat kan dankzij de komst van osteopaat Amarins van der Bij.

AREND WANINGE GORREDIJK Ze groeide

op in Terwispel, maar de laatste vijf jaar woonde Amarins van der Bij (25) in het Belgische Gent, waar ze een opleiding volgde aan de International Academy of Osteopathy. Als ze enthousiast over haar vak praat, klinkt zo nu en dan een lichte Vlaamse tongval in het Fries door. “Dat hear ik mear, moatst my Nederlânsk praten hearre, dan is it noch folle slimmer. Mar dat sil wol wer oergean.” Amarins is terug in haar geboortestreek. Ze woont in Gorredijk en gaat eind september aan het werk bij Axis Osteopathie in Gorredijk. “Ik ha altyd de gedachte hân om werom te kommen. Dy kâns wie der no. En it liket my sa moai om ek Frysk prate te kinnen mei pasjinten. Op ien of oare manier komt dat toch tichterby.” Samuël Draijer van Axis is al jaren een dag per week in Gorredijk, de rest van de week werkt hij in de praktijk in Assen. Amarins gaat nu drie dagen per

Osteopaat Amarins van der Bij behandelt drie dagen per week in Gorredijk. FOTO: SIETSE DE BOER

week aan de slag in Gorredijk, de overige twee dagen werkt ze bij Samuël in Assen. “Ik kin my nei de oplieding en trije jier staazjes hielendal sels rêde, mar it is ek hiel moai om noch by te learen en gebrûk te meitsjen fan de jierrenlange ervaring fan Samuël.” Op termijn hoopt Amarins de praktijk in Gorredijk uit te bouwen tot vijf dagen per week.

Hele lichaam

Amarins omschrijft het werk van een osteopaat als het herstellen van bewegingsbeperkingen in het lichaam. En dat gaat verder dan het bottenstelsel, spieren en gewrichten. Een osteopaat kijkt naar het hele lichaam,

Opsterland helpt vv De Sweach bij laatste hobbel BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland heeft een bijzondere financiële constructie bedacht om de nieuwbouw van de accommodatie van vv De Sweach in het nieuw te bouwen Kindcentrum aan de Vlaslaan mogelijk te maken. De totale bouwkosten bedragen 706.000 euro. De gemeente investeert maximaal 369.000 euro in de voetbalaccommodatie, het overige deel (337.000 euro) komt voor rekening van de voetbalvereniging. Opsterland investeert alleen in dat deel van het gebouw dat ook voor andere doeleinden kan worden ingezet. Daar horen bijvoorbeeld de kleedkamers niet bij.

De voetbalvereniging betaalt de hele gemeentelijke investering via een kostendekkende vergoeding in veertig jaar terug. Deze constructie wordt op andere plekken ook gebruikt bij bijvoorbeeld kinderopvang. De vereniging kan vermoedelijk deze vergoeding niet dragen. Om nieuwbouw toch

mogelijk te maken, brengt de gemeente maximaal 100.000 euro in mindering op de gebruiksvergoeding over veertig jaar. Het exacte bedrag is afhankelijk van hoeveel geld de voetballers via fondsen en subsidies zelf bij elkaar krijgen. Deze korting wordt aan het einde van de looptijd alsnog met de voetbalvereniging verrekend. De nieuwe accommodatie van de voetballers wordt onderdeel van de nieuw te bouwen basisschool met kinderopvang (Kindcentrum De Finne). Samen bouwen is volgens de gemeente de goedkoopste oplossing. Bovendien is de plek van de huidige voetbalaccommodatie volgens Opsterland de beste locatie. Zou nieuwbouw daar niet mogelijk zijn, dan moeten de voetballers hun bestaande gebouwen opknappen en moet het Kindcentrum opschuiven. De gemeenteraad bespreekt dit raadsvoorstel maandag 27 september, een besluit valt dan op 11 oktober.

bijvoorbeeld ook naar het hoofd en de organen. Dat organen ook bewegen is misschien onbekend, maar dat is wel nodig om de lichaamsfuncties optimaal te houden. Ieder orgaan is omgeven door een vorm van bindweefsel dat door omstandigheden het bewegen en functioneren kan beperken. Denk bijvoorbeeld aan ziektes, ontstekingen, ongevallen, operaties of bepaalde processen in het lichaam. “En dat kin wer effekt ha op it hiele lichem.” Amarins haalt een voorbeeld van een patiënt aan bij wie na een ontsteking de blindedarm was verwijderd. Door de ingreep kan daar littekenweefsel ontstaan dat zich zou kunnen vertalen in rugpijn.

Hier ligt ook het verschil tussen osteopathie en fysiotherapie. De fysiotherapeut kijkt volgens Amarins vooral lokaal naar de spieren, de gewrichten en de bijbehorende banden. Een osteopaat kijkt verder, benadert en behandelt het lichaam als geheel. “Dêrom kin it sa wêze dat as minsken by de fysio net ta in oplossing komme, in osteopaat dat wol oprêdt.” Een osteopaat kan zo ook klachten oplossen rond hardnekkige hoofdpijn, klachten in de buik, spijsverteringsklachten of oorsuizen. “Wy sykje de oarsaak fan de klacht oant op de boaiem fan de put út.” Een verwijzing van de huisarts is voor een bezoek aan de osteopaat niet nodig. axis-osteopathie.nl

Supermarktbeleid onder vuur GORREDIJK RetailPlan uit Drachten daagt de gemeente Opsterland uit om haar beleid rond het vestigen van supermarkten in Gorredijk beter te onderbouwen of te herzien. Het bedrijf zegt plannen te hebben een of meer percelen aan de Badweg te kopen om daar een vestiging van een supermarkt mogelijk te maken. Volgens het Opsterlandse beleid kan dat op dit moment niet. De gemeente staat in Gorredijk maximaal vier supermarkten toe. Wanneer een supermarkt wil verhuizen, verhuist de supermarktbestemming mee. Zo is het ook met de Aldi geregeld. Als de verhuizing van de supermarkt naar de Hoofdstraat doorgaat, kan er op de huidige locatie van de Aldi aan de Schoolstraat geen nieuwe supermarkt komen.

Vestiging van een nieuwe supermarkt is alleen mogelijk wanneer een andere supermarkt vertrekt. Bovendien is Opsterland aan de Badweg heel strikt met vergunningen rond detailhandel. De vestiging van een supermarkt op de huidige Jumbo-locatie leidde in het

verleden tot veel discussie, met strikte voorwaarden tot gevolg. Eerdere plannen tot vestiging van meer supermarkten aan de Badweg liepen in het verleden al stuk op gemeentelijke regels. Wim Eilering van RetailPlan legt zich hier niet bij neer en vindt dat Opsterland haar beleid niet goed onderbouwt. Hij zegt dat het Opsterlandse beleid niet in overeenstemming is met Europese wetgeving, bovendien verwijst hij naar een gerechtelijke uitspraak over een vergelijkbare kwestie in Appingedam. Eilering wil niet zeggen namens welke supermarktondernemer of -keten hij opereert. Als beoogde supermarktlocatie noemt hij Badweg 38, de huidige locatie van MPC Industries. Dit bedrijf heeft verderop aan de Badweg nog een locatie (nummer 56). MPC onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de activiteiten op nummer 56 te concentreren. Als dat gaat lukken, komt nummer 38 vrij voor verkoop.


1

TOT €2.200 VOORDEEL 2

Kom langs tijdens de Renault Rendez-vous Dagen en profiteer tijdelijk van 4 jaar gratis onderhoud en garantie op geselecteerde modellen uit onze voorraad.1 LANGE LEVERTIJDEN? NIET BIJ ABD RENAULT! Drachten Jade 1, tel. (0512) 51 56 15 Heerenveen Skrynmakker 26, tel. (0513) 65 02 22 Dokkum (service & onderhoud) De Brêge 6, Leeuwarden Hortensiastraat 2, tel. (058) 266 35 55 tel. (0519) 82 00 20 Sneek Kolenbranderstraat 7, tel. (0515) 41 32 91 1. aanbieding 4 jaar gratis onderhoud en verlengde garantie is uitsluitend geldig voor particulieren en kopende zakelijke markt, tijdens de actieperiode van 13 tot en met 26 september 2021, met een uiterste registratiedatum van 31 december 2021. aanbieding is op basis van 2 jaar garantie+ na afloop van de reguliere fabrieksgarantie met een maximum van 70.000 kilometer en het afsluiten van een Renault onderhoudscontract met een maximum van 70.000 kilometer over de looptijd van het contract. alle garantie+- en onderhoudscontractvoorwaarden zijn van toepassing. actie is niet van toepassing op de twingo e-tech electric, zoe e-tech electric en arkana e-tech hybrid. Dit onderhoudscontract en deze verlengde garantie worden geaccepteerd door elke in nederland gevestigde officiële Renault-dealer. de Renault business-versies zijn uitgesloten van het commerciële aanbod. afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden uitvoeringen, luxere uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. 2. genoemd voordeel betreft het berekende totale voordeel indien een klant een regulier onderhoudscontract i.c.m. garantie+ zou afsluiten en betreft het maximale voordeel van deze actie, van toepassing op de mégane e-tech plug-in hybrid 160 zen. officiële brandstof- en CO2-gegevens: min/max. verbruik 1,5-6,0 l/100 km. resp. 66,7-16,6 km/l. CO2 33-135 gr/km. www.abdrenault.nl

BB154-009697-DTPN151047476P-Rendez-Vous-KrantAdv ABD 266x398-v2.indd 1

16/09/2021 13:17


Sa!

22 september 2021

www.sa24.nl

19

De famiLie Bosma is vergroeid met RWF

Het familieleven op voetballand

Renskje, Piet, Gerhard, Halbe, Durk, Jenne, Froukje, Hielke.

Pake Halbe Bosma (70) Alles komt samen op het voetbalveld van Rood Wit Frieschepalen (RWF), de plek waar saamhorigheid de normaalste zaak van de wereld is. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Spelers, vrijwilligers en toeschouwers vormen een hechte voetbalfamilie. Dat geldt zeker ook binnen het gezin van supervrijwilliger Halbe Bosma (70). TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO: SIETSE DE BOER FRIESCHEPALEN Halbe is op-en-top RWFman. “Ik bin hjir yn 1966 kaam te wenjen, it fuotbalfjild hienen we achter hûs.” Het grappige is, grinnikt dochter Froukje, dat heit en mem twee dochters kregen. “Thús waard der altyd oer fuotbal praat, we bin dermei opgroeid. Heit wie altyd op 't fjild en mem stie yn ‘e kantine, wy gienen dan mei om dêr te boartsjen, hartstikke leuk!” Niet verwonderlijk dus dat Froukje en zus Renskje al snel gingen voetballen.

Het leven op voetballand, zo noemt pake Halbe dat. “RWF is hiel belangryk foar my omdat je der al it hiele libben by sitte. En no ek mei pakesizzers en alles derby.” Pakesizzer Gerhard verwoordt het RWF-gevoel kernachtig: “Je ha it sels net sa yn ‘e gaten omdat it sa normaal is, mar RWF is in grut ûnderdiel fan ús libben. As RWF der net wie, dan soe it hiel saai wêze.” Broer Hielke vult aan: “Makkest hjir freonen, boust in libben op.” Twee dochters bij voetbal, twee schoonzoons en drie kleinzoons, dat zal veel voetbalpraat opleveren tijdens verjaardagen. Toch? Renskje: “Dat falt wol ta, hear. It giet net altyd oer fuotbal. Mar it komt wol alle kearen even ter sprake.” Het mooie van zo’n dorpsclub is de grote saamhorigheid, zegt Frouk-

je. “Nei de wedstriid of training sit alles hjir troch elkoar yn de kantine; spilers en taskôgers. It makket net út yn welke ploech ast spilest, we ha it allegear gesellich mei elkoar.” Haar heit noemt ze een gestaag vrijwilliger. “Hy is hiel belangryk foar de klup, neffens my is hy hjir alle dagen.” Bescheiden antwoordt Halbe: “Ik soargje gewoan dat alles der hjir moai by leit.” De RWF’ers vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze taken verrichten voor hun club. Gerhard: “Ik fûn it machtich doe’t ik as bern hjir kaam en de minsken allegear foar je klear stienen. Dat wol ik ek: bern safolle plesier jaan as wy sels hân ha.” Wedstrijden fluiten, velden sproeien, feestjes organiseren, jeugd trainen of lijnen kalken, ze doen het allemaal met plezier. Want dat is zoals Halbe Bosma zegt, het leven op voetballand.

De Wike

De provinciale actie ‘De Wike; Lit Jim Gean’ vraagt aandacht voor het verenigingsleven binnen de sport. Veel verenigingen organiseren open trainingen om geïnteresseerden kennis te laten maken met hun sport. Daarnaast is er ook aandacht voor de sociale kant van sportverenigingen. dewike.frl

Is sinds zijn vijftiende lid van RWF. Speelde in diverse elftallen, waaronder de bierploeg van Hepke en Joke, de toenmalige uitbaters van het dorpscafé. Tot zijn 42e actief voetballer. “Dêrnei ha ik der in tiid net by west. Mar doe’t ik mei de vut gie, ha se my wer frege as kalker.” Hij is bijna dagelijks op de sportvelden en verricht vele klussen. “En froeger stie myn frou Hennie yn de kantine.”

Dochter Froukje Donker (49)

Voetbalt sinds haar twaalfde. “Doe begûn it damesfuotbal yn Fryske Peallen te libjen.” Met zus Renskje speelde ze meestal in het tweede damesteam. “Mar we ha ek mei west mei it earste, yn de haadklasse, meast op de reservebank.” Een tijdlang voetbalde ze niet, totdat zoon Jenne bij RWF kwam. “Doe ha se my frege om jeugdtrainer te wurden. Sa leuk, dy aksje en reaksje fan de bern.” Dit jaar traint ze geen ploegje, maar zit wel in het jeugdbestuur. Tot vorig jaar was Froukje actief in de activiteitencommissie.

Dochter Renskje van der Meulen (46)

Voetbalde haar hele jeugd en is sinds twee jaar leidster van het damesteam. RWF heeft nog één damesteam; een zevental dat uitkomt op toernooien. “Mar yn de tiid dat ik net fuotballe, kaam ik wol geregeld hjir op de fjilden.”

Schoonzoon Durk Donker (47)

Voetbalde van zijn vijfde tot vijfentwintigste bij RWF. “Ik ha alle alve teams hân, earst omheech en dêrnei nei beneden.” Is nu leider bij de jeugd en verricht vrijwilligerswerk. “We dogge it mei elkoar, oars wie ik hjir ek net sa lang hingjen bleaun.”

Schoonzoon Piet van der Meulen (51)

“Ik bin begûn mei fuotbaljen yn Oerterp en kaam hjir op myn fyftjinde.” Zat in diverse elftallen, na een blessure werd hij jeugdleider. Tegenwoordig is hij omroeper bij de wedstrijden van het eerste elftal, presenteert het team en maakt de opstelling bekend. “Faak mei in grapke.” Hij zit in de activiteitencommissie en treedt regelmatig op als gastheer.

Kleinzoon Gerhard van der Meulen (21)

Speelt voor het tweede seizoen in het tweede elftal. “Dizze hjir,” wijzend op zijn jongere broer, “is krekt wat better.” Gerhard was de afgelopen drie jaar trainer, maar kan dat niet meer combineren met twee keer per week trainen, werk en studie.

Kleinzoon Hielke van der Meulen (17)

Speelt zijn debuutseizoen in het eerste. Werd op zijn achtste gescout door SC Heerenveen waar hij negen maanden speelde. Een jaar later werd hij ontdekt door FC Groningen, daar speelde hij twee jaar. Derde wapenfeit: toen hij 11 was, werd hij gescout door SC Cambuur waar hij ook negen maanden speelde.

Kleinzoon Jenne Donker (10)

Speelt in JO11 (jeugd onder 11 jaar). Ook hij speelde een tijdje bij SC Cambuur nadat de Leeuwarder ploeg hem had gescout.


Sa!

22 september 2021

Varen naar de Kraenlannen

Op zaterdag 25 september (13.30 uur) vaart de oude turfbok vanaf It Damshûs naar natuurgebied de Kraanlannen op De Veenhoop, waar onder leiding van een gids een wandeling wordt gemaakt. Aansluitend is er koffie in It Polderhûs. Een half uur voorafgaand aan de vaartocht is het mogelijk het openluchtmuseum te bezichtigen. Reserveren kan tot een dag tevoren via 06-3062 8818. damshus.nl

NIJ BEETS

‘Eigenheid in beeld’

WIJNJEWOUDE Van zaterdag 25 september tot 12 december te zien bij Galerie Efterom: de expositie ‘Eigenheid in beeld’ met keramiek van Gina Bilyam en Tiny Bouter-Snijders en schilderijen/mixed media van Mus Atelier. Het werk van keramiste Bilyam bestaat uit abstracte objecten, in vormgeving zoekt ze naar tegenstellingen. Bouter-Snijders bouwt haar keramische objecten op uit plakken klei en voorziet de verstilde abstracte vormen van zelfontwikkelde glazuren. Het werk van Mus Atelier kenmerkt zich door diversiteit met beelden, schilderijen, vormen en verhalen met gebruik van diverse materialen, vormen, kleuren en technieken. Geopend: zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur). galerie-efterom.nl

Digitale Struuntochten

Doelgericht Wandelen organiseert in oktober en november digitale Struuntochten van 10, 15 en 21 kilometer. De routes zijn een leuke mix van verharde en onverharde paden die de wandelaar langs verrassende plekjes voeren. De verschillende startlocaties liggen tussen Beetsterzwaag en Wolvega. Deelnemers bepalen zelf wanneer ze welke route(s) lopen en maken gebruik van de gratis wandelapp AsUgo. doelgerichtwandelen.nl/evenementen/struuntochten

OUDEHORNE

www.sa24.nl

Agenda

20

Oproep thema-expositie Fluke

GORREDIJK Een Fluke is een toevalstreffer: het vinden van iets bruikbaars op een onverwacht moment. Zoals bijvoorbeeld Alexander Fleming de penicilline uitvond, toen hij tijdens het opruimen van zijn laboratorium bij een kweekplaat zag dat bacteriën in een bepaalde zone niet groeiden. Bij biljart wordt de term Fluke gebruikt voor onverwachte winst. In kunst ontstaan soms ook de indrukwekkendste dingen door toeval. En daar is galerie Nynke & Blom naar op zoek voor de expositie Fluke (20 november-16 januari). Ze zoeken niet alleen de resultaten maar ook het euforisch gevoel dat toevalstreffers kunnen geven. Ideeën, schetsen of werk insturen kan tot 1 oktober naar nynkeenblom@gmail.com.

Repair Café Hemrik

Zaterdag 25 september (14.00-16.00 uur) pakt Repair Café Hemrik de draad weer op. Voor reparaties, reparatieadvies, technische vragen of vragen over onderhoud kunnen bezoekers dan terecht in De Bining. Gewoon langskomen voor een kop koffie kan ook.

HEMRIK

Opening supermarkt Wijnjewoude live op sa24.nl

WIJNJEWOUDE Commissaris van de Koning Arno Brok opent donderdag 23 september de nieuwe buurtsuper Manjefiek in Wijnjewoude. Nadat de vorige supermarkt door brand werd getroffen, heeft een werkgroep uit het dorp drie jaar lang gestreden voor de vestiging van een nieuwe supermarkt. Het winkelpand werd eerder aangekocht door een groep dorpsbewoners. De werkroep vond uiteindelijk ook een nieuwe ondernemer: Joël Basta. "De betrokkenheid en inzet van de bewoners maakte vanaf het begin indruk. Wij zijn horecaondernemers met een wens om ook een supermarkt uit te baten.” Het is wel de bedoeling op termijn ook horecafaciliteiten aan de supermarkt toe te voegen. De familie Basta exploiteert in Kollum ook een restaurant. De nieuwe supermarkt bezorgt ook boodschappen aan huis, Wijnjewoude Energie Neutraal stelt hiervoor een elektrische auto beschikbaar. De opening van Buurtsuper Manjefiek is donderdag live te volgen op sa24.nl.

Vrouwen van Nu gehuldigd

Rondleiding Tropische Kas

BEETSTERZWAAG Op zondag 26 september (13.00-14.30 uur) wordt de laatste rondleiding van het seizoen in de Tropische Kas gehouden. Halverwege oktober sluit het complex en maken de vrijwilligers de kas winterklaar. De kuipplanten gaan naar binnen waardoor de oranjerieën en de ontvangstkas bomvol staan. Tijdens de laatste rondleiding is het nog steeds genieten van de bloeiende planten en de bomen in herfsttinten. Naast anekdotes worden er bijzonderheden verteld over de geschiedenis van het kassencomplex en de planten. De Tropische Kas ligt achter in de overtuin van het Lycklamahûs. Deelname: 6 euro (incl. consumptie). tropischekas.nl

Nieuw sport- en beweegmoment

BEETSTERZWAAG Karin’s Fit en fun organiseert vanaf donderdag 23 september een nieuw sport- en beweegmoment in de sporthal van Revalidatie Friesland. Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn er op de donderdagen 23 en 30 september, 7 en 14 oktober (16.30-17.15 uur) spelletjes als tikvormen, trefbal en apenkooi, maar ook het James Bond-spel en verstopspelletjes. Het lesmoment is bedoeld voor kinderen die graag meer willen bewegen en iets anders willen doen dan de gangbare sporten. Opgeven is verplicht via 06-2311 9061. karinsfitenfun.nl

‘Heeft Israël onze steun nodig?’

BOORNBERGUM Heleen Bénard van stichting Christenen voor Israël verzorgt op woensdag 29 september (20.00 uur) in de VGK-kerk (Easterbuorren 52) een studieavond over het onderwerp ‘Heeft Israël onze steun nodig?’. De spreekster bekijkt dit vanuit de Israëlische positie, een land dat al duizenden jaren van Gods volk is, maar als onafhankelijke Joodse staat pas 70 jaar oud is. Steeds meer Joden keren terug naar Israël. Is dit in het licht van de Profetieën of heeft het andere oorzaken? Het antisemitisme lijkt toe te nemen, de VN spreekt steeds meer veroordelingen uit over Israël. Hoe hiermee om te gaan en wat is een goede opstelling ten opzichte van Israël? Entree: gratis, er worden producten uit Israël verkocht. Opgeven is verplicht via christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458 824.

Garage- en opritverkoop Langezwaag

Meer dan twintig adressen doen mee aan de garage- en opritverkoop op zaterdag 25 september (9.30-13.30 uur). Er is een grote diversiteit aan spullen, van kleding tot meubilair. Een overzicht van deelnemende adressen is verkrijgbaar op Skoalplein 29 of De Finne 26.

LANGEZWAAG

GORREDIJK Vorige week kwamen de Vrouwen van Nu Gorredijk na lange tijd weer bij elkaar in De Skâns. Vijf dames werden gehuldigd voor hun lange lidmaatschap. Mevrouw Statema ontving een voor haar gemaakte schaal met inscriptie omdat ze zeventig jaar lid is. Een speciaal Vrouwen van Nu-lepeltje was er voor de dames Zandstra en Kleiterp, beiden veertig jaar lid. Twee dames konden niet aanwezig zijn: mevrouw Van der Weide (veertig jaar lid) en mevrouw Jongsma (vijftig jaar lid). Zij krijgen het speciale Vrouwen van Nu-speldje.

COLOFON REDACTIE

redactie@sa24.nl 06 - 52 47 10 13 Arend Waninge Wim Bras Renske Woudstra Geertje Luchtenveld

FOTOGRAFIE

Sietse de Boer 06 - 22 27 35 72

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje.nl

FAMILIEBERICHTEN

familieberichten@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ADVERTENTIEVERKOOP Ate Eijer ate@sa24.nl 06 - 52 24 98 55

ONLINE UITGEVER

Siebe Kuipers siebe@sa24.nl 06 - 50 24 67 06 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur


Sa!

22 september 2021

21

www.sa24.nl

Wetterskip promoot eCoLogisCh sLootsChonen

‘Sa’n sleat hoecht net sûkerskjin’ Ecologisch slootschonen? In simpel Nederlands: het schoonmaken van boerensloten op een natuurvriendelijke manier. “As wy de sleatten fan ‘e boeren oars skjinmeitsje, krije wy der mear flora en fauna foar werom.”

REMCO HOFMAN TERWISPEL Normaliter

wordt een boerensloot schoongemaakt met een zogenaamde maaikorf, waarbij de hele sloot wordt leeggehaald. Alle planten, vissen, kikkers en allerlei insecten worden gegrepen en op het land gedeponeerd. De sloot is schoon, maar alle leven is ook verdwenen. Dat moet anders, vindt Wetterskip Fryslân. Vorige week woensdag kregen ongeveer vijftig boeren en loonwerkers tekst en uitleg over hoe het ook kan. “Als we de sloten natuurvriendelijker hekkelen, krijgen we meer variatie in vegetatie”, aldus Jan van Weperen van het Wetterskip. “Wij kijken tegenwoordig niet alleen naar de hoeveelheid water die wordt afgevoerd, maar ook naar de kwaliteit ervan.” Fryslân telt bijna 22.000 kilometer aan boerensloten, met wel zo’n tweehonderd soorten water-

beestjes. Anne Jansma van Living Lab Fryslân: “Als we de sloot het ene jaar aan de ene kant en het andere jaar aan de andere kant schoonmaken, krijgen we al meer variatie in de sloot. De hele sloot hoeft ook niet schoon.”

Alsnog ontsnappen

In een weiland bij Terwispel volgt een demonstratie ‘ecologisch slootschonen’ in de praktijk. Een brede sloot wordt onder handen genomen met een baggerpomp en daarna met een maaikorf. Jansma kijkt goedkeurend toe: “Door de maaikorf anders te gebruiken, blijft een deel van de planten in de sloot staan. Vissen en andere dieren krijgen daarom de tijd om te vluchten. Bovendien beschadigen we de wortels van de planten zo min mogelijk.” De aanwezige boeren en loonwerkers horen hoe ze te werk moeten gaan. Het sloot-

Start drijvend zonnepark op Lippe Gabriëlsplas

GroenLeven is gestart met de aanleg van een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas. De ruim 25.000 zonnepanelen moeten voldoende zijn voor de stroomvoorziening voor ruim vierduizend huishoudens. Na het project bij Nij Beets is dit het tweede drijvende zonnepark dat GroenLeven in de gemeente Opsterland realiseert. Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van brede lichtstraten en panelen die licht doorlaten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar blijft. Er wordt gebruikgemaakt van bodemverankering. GroenLeven besteedt bij de aanleg veel aandacht aan landschappelij-

URETERP

ke inpassing en verrijking voor natuur en recreatie. Er wordt een kleinschalige fruitboomgaard aangelegd en nabij de plas worden op diverse locaties vleermuiskasten en vogelnestkastjes geplaatst. Ook komen er voorzieningen om de populatie vissen en amfibieën te bevorderen. Als recreatievoorziening wordt een nieuw wandelpad langs de plas aangelegd en er komen uitkijkpunten. De vislocaties langs de plas worden verfraaid. De plaatsing van zonnepanelen op mfc De Wier is ook onderdeel van het plan. Als alles volgens planning verloopt, wordt het park op de Lippe Gabrielsplas voor het einde van het jaar aangesloten. Het project was eerst in handen van een buitenlandse ontwikkelaar. GroenLeven heeft het project overgenomen.

Boeren en loonwerkers kwamen voor een demonstratie ecologisch sloothekkelen. FOTO: SIETSE DE BOER

materiaal moet maximaal twee meter van de kant worden gelegd en het materiaal moet minimaal 48 uur blijven liggen. Zo kunnen allerlei gevangen vissen en insecten nog terug het water in komen. Martin Lageveen van Loonbedrijf Lageveen uit Nij Beets is positief over deze nieuwe werkwijze, maar plaatst wel een kanttekening: “It wetter moat wol fuort kinne. Dit jier wie it wiet. Dan is de wetterôffoer wol belangryk.

It is ek net geskikt foar lytse sleatten.”

Minder werk

Maar waarom zouden de Friese boeren hun sloten voortaan ecologisch schoonmaken? Alleen vanwege de biodiversiteit in de sloot? Boer Warner van der Leeuw uit Nij Beets: “It is minder wurk, do hoechst mar ien kant fan ‘e sleat skjin te meitsjen. It kostet dus ek minder. Dêrnêst kriget de boer

noch in fergoeding omdat fiif meter fan ‘e sleat ôf gjin dong of keunstmest brûkt wurde mei.” Maar wat is dan de ideale sloot? Jansma: “At in stik fan ‘e sleat iepen wetter is. Do moast de boaiem sjen kinne. Der moatte ferskillende soarten planten stean. En it soe moai wêze as wy de grote en de kleine modderkruiper wer yn ‘e sleatten sjen kinne.”

Gemeente beslist over mestvergister WIJNJEWOUDE Het is uiteindelijk aan de Opsterlandse gemeenteraad of een mogelijke mestvergister bij Wijnjewoude past binnen het bestemmingsplan. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van Statenleden van D66 en GrienLinks aan het college van Gedeputeerde Staten. De eerder deze zomer gestelde vragen wekken de suggestie dat een beslissing afhankelijk is van een provinciaal besluit, maar dat is volgens Gedeputeerde

Staten niet het geval. Sterker nog, zij leggen de bal helemaal bij de gemeente. Uit de antwoorden blijkt dat mestvergisting volgens de provincie past in de duurzame energiemix zoals die is omgeschreven in het beleid Duurzame Energie dat in 2016 door de provincie is vastgesteld. Ook past de beoogde mestvergister op de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane binnen de provinciale Omgevingsvisie en Verordening

Romte. Ruimtelijk gezien heeft de provincie dus geen problemen met een mestvergister op deze locatie. De Statenleden vragen naar het onderzoeken van draagvlak voor de mogelijke mestvergister. Uit de antwoorden blijkt dat het college van GS vindt dat Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) en de gemeente Opsterland de omgeving voldoende betrekken bij de plannen.

Raad bespreekt bestemming Stationsweg 58 GORREDIJK Op verzoek van de fractie van GroenLinks-OpsterLanders bespreekt de Opsterlandse gemeenteraad volgende week maandag de situatie rond de locatie Stationsweg 58 in Gorredijk. Riemer Mulder uit Terwispel strijdt al jarenlang met de gemeente over de toekomst van dit terrein van de voormalige koperslagerij. Hij wil er graag een woning bouwen. Dat kan alleen wanneer het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Begin dit jaar werd bekend dat beide partijen het niet eens werden over de voorwaarden voor de omgevingsvergunning. Volgens de

gemeente zijn hiervoor een aantal actuele onderzoeken nodig, waaronder een bodemonderzoek. Opsterland bood eerder al aan dit onderzoek te willen betalen. Mulder vond dat begin dit jaar verkwisting van gemeenschapsgeld omdat volgens hem een in 1999 uitgevoerd bodemonderzoek al duidelijk heeft gemaakt dat sanering van de bodem niet nodig is, ondanks een aangetoonde bodemvervuiling. Omdat Mulder niet wilde meewerken, staakte Opsterland het proces in februari. Uit een recente brief aan de gemeenteraad over

de kwestie blijkt dat Mulder enkele weken later alsnog mee wilde werken. Maar eind maart volgde het bericht dat de eigenaar van de grond dat is niet initiatiefnemer Mulder - niet wil meewerken aan een bodemonderzoek op zijn perceel. De grondeigenaar wil opnieuw de wijziging van de bestemming uit 2005 ter discussie stellen, waarbij de woonbestemming werd veranderd in bestemming groen. Volgens de eigenaar gebeurde dat niet volgens de regels, volgens de gemeente is dat wel op rechtmatige wijze tot stand gekomen.


17 2 “ Onze winkel is open! open Onze open! Onzewinkels winkel zijn is

17 1voor VITAMINE C BOOST! Nederland kiest Dé specialist beschermingsOnze winkels “Dé Lucovitaal specialist voor beschermingsmassaal voor !

1+1

1+1

ACTIEBON NUMMER

zijn open! immuniteitsproducten!” enenimmuniteitsproducten!”

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

®

ACTIEBON NUMMER

*

Orthopedisch 39 C BOOST! 17 1 VITAMINE Nederland kiest NU VOOR GRATIS 50%voor massaal Lucovitaal ! GRATIS 99 Bamboe Gezond & Wel Unipharma Medische e 2 20% 25% elk opVoorhoofd Echinacea w! u e i S N Infrarood I P Zitkussen Mondkapjes OP=O T A R opneembare Het meest aanbevolen productabijrtianale Super magnesiumcitraatverbinding nu KORTING GKORTING kel ongemakken! Forte+ 1+1 KORTING Thermometer Dit type mondkapje heeft 3 lagen Ondersteunt het GRATIS 1+1verkrijgbaar!

9

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

1 + 1 50%

% 25% 2030%

®

KortingsParade! 9. 3. Prijsvoorbeeld: B 2 x 60 Vitamine B12 kauwtabletjes

*

99

Geadviseerd door erkende therapeuten

Prijsvoorbeeld: Super Vitamine C 1000 mg 2 x 20 bruistabletten

Corrigeert de bekken

Verlicht spanning in rug, schouders & nek

100%

en is gecertificeerd. Dit zorgt voor immuunsysteem!123 Bamboe hoes Snel, accuraat en contactloos tempera-98 GRATIS Goed opneembare, We praten er liever niet over: anale Magnesium staat aan de basis van 99 99 98 extra en beperkt de invloed op de 7. bescherming ongemakken. Toch hebben honderden biochemische processen in  Verzachtende organische tuur opmeten van hetveel voorhoofd. 19. mensen van tijd tot tijd te maken met luchtwegen123 verspreiding vanhelpt bacteriën tijdens het lichaam. Het bij vermoeidheid mineraalverbinding Gezond & Wel Temperaturen was nog gevoeligheid ‘down under’ doornooit een zo gemakkelijk. Gezond &Met Wel deze Bio-Oil enpraten, ondersteunt hetPrijsvoorbeeld: energieniveau. Prijsvoorbeeld:  Bevat 120 mg Vit. C per capsule lachen, hoesten of niezen. minder sterke vaatwand. Logisch dat je BBovendien Vitamine B12 2 x 60 Vitamine C 1000 mg Magnesium Gel is het goedSuper voor de spieren, contactloze infrarood thermometer meet je snel en Optimaal Rooibosthee Droge Huid Gel 1 2 x 20 bruistabletten dan op zoek gaat naar Echinacea , Cat’s Claw2 De zenuwstelsel mondkapjes zijn van KORTING KORTING KORTING kauwtabletjes SPELREGELS: het én voorzien het geheugen. met Epsom-zout zitcomfort 3 enige verlichting! het voorhoofd accuraat de lichaamstemperatuur op in Uitgerust en volzeer energie✓ Baanbrekende en Plantago stuit-uitsparing & stabiliteit ‘1-2-3 parade’ is niet geldig Daarnaast is magnesium 99 Orthopedisch 99 DeMet zachte, elastische oorlusjes die3belang niet ✓ Zuiver en bovendien ✓ Ondersteunt direct bij stijve, 19.98 gelformule 7.98 van plaatselijke 9 . . invoor combinatie met andere voor het behoud van sterke botten en slechts één seconde. Het toestel is uitgerust met een drukverlichting van smaak worden voor de behandeling van deen zijn dus zeer geschikt aanbiedingen Helpt,aangenaam wakker stramme en gevoelige irriteren en/of kortingen. Deze tanden. (extreem) droge huid spierengroot, in o.a.goed benen,leesbaarherstelt, actie geldt niet op geneesmiddelen display dat ook van ✓ Cafeïne vrij en verzacht voor zelf-bescherming en toegestaan Hoofdkussen met bamboevezel hoes, ontspant nek, Golden Naturals Magnesium Citraat en/of medische hulpmiddelen. kuiten,kleur nek enverandert afhankelijk looizuurarm ✓ Ook verkrijgbaar400 in 100 mlbevatin 400 schouders envan rug en allestuk slaaphoudingen. mg mg elementaire Geadviseerd door therapeuten en verzorgt deis perfect voorPer voor gebruik de zorg. 99 100% naadloze 60 v caps. 2x 100 ml Orthopedisch 3927.99 schouders Uitgerust en volmlenergie en 200 Orthopedisch magnesium per dagdosering. temperatuur. Een absolute must-have NU VOOR 14.95 19.90 Belastende drukpunten weg van Bamboe Sokken nu wakker worden  (bacterie rug -BFE schouders - heupenfilter efficiency) 99 Nu 80 st. Nu ®® 199 250 ml voor ieder gezin! bijv. 50 ml slechts 1 5.99 Hypoallergeen en microbieel Frisse en droge voeten •Geschikt helpt vermoeidheid en is goed NU VOOR spieren 95% Hoofdkussen met bamboevezel nek, vanbijbij minimaal 12.95 6.95 hoes, ontspant slechts slechts nu gewrichtsklachten Geurbestendig voor het geheugen1,2 Bij diabetes perfecte ondersteuning nu het behoud van een sterke schouders en rug en is perfectnuvoor alle slaaphoudingen. 59 • voor voor Officieel getestvan sterke slechts Gevoelige, allergische huid 21Minder kans op blaren 92 slechts •Hypoallergene het behoud botten slechts vaatwand P OP=O 1 100% bamboe hoes 49 Belastende drukpunten weg van en tanden  Geschikt voor gebruik in 47 hoogwaardige kruidenextracten GRATIS 17erkende therapeuten Geadviseerd door • met rug - schouders - heupen 19999 • speelt een rol bij het behouden van zorginstellingen Corrigeert • snel merkbaar resultaat Geschikt bij 1 spier- en NU VOOR Verlicht spanning in soepele en sterke spieren OptiPlus Anti-Fog 100% Gezond & Wel de bekken OP=OP gewrichtsklachten 50 mlGezond &rug, Pukka verzacht Wel Disposable schouders & nek Maskie • helpt, herstelt, en verzorgt Bamboe hoes  Medisch type I1 mondkapje • met magnesium citraat en TOT

50%

25%

40%

*Vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid en zorgt mede voor een goede weerstand.

17 3

17 4

ACTIEBON NUMMER

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

*Vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid en zorgt mede voor een goede weerstand.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

20% KORTING Topmatras Zitkussen 99 Max. geldig i.c.m. andere acties Max. 22 acties actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

51+1- 10 919.

ACTIEBON NUMMER

Bamboe Topmatras 3 17 1 Nederland kiest 17 1 Nederland kiest Bamboe Zij-Lig Kussen Bamboe Bamboe 99 zelfs massaal - of massaal voor voor Lucovitaal Lucovitaal !!

6911. op 1, 2 4.of 3 producten van hetzelfde merk!* 14. 4. 1+1 1+1 Brillenspray 23% 99C 1000 20%25% Mondkapjes max. 20%50% 20% 40%of max. 20% Vit. 69 3 VOOR NUTR KORTING Brillendoekjes korting op KORTING KORTING korting op 99 A.VOGEL WELEDA 79. 39 . 99 19 6 6.

Hypoallergene € 9,952-1 Shampoo TOT 5 cm 60 tabletten € 12,95 | 180 tabletten Gecertificeerd 3-Laagse GRATIS 5999€ 29,95 vitamine B6 100% bamboe hoes Formaat: 66 x 50 x 18 cm GRATIS GRATIS of Douchegel KORTING Biologische KORTING KORTING Mondkapjes MAKKELIJK MEE TE NEMEN! 2 grote kussens NU VOOR Thee ✓ Douchegel, keuze uit Aloë Vera, ✓ Voor éénmalig gebruik ✓ Award winning thee OP=OP 1 99 98 Langdurig effectieve anti-condens Ondersteunt de weerstand! Een optimale bescherming Prijsvoorbeeld: Cederhout of Sea Breeze PERpluisvrij, TOPMATRAS 90 X 200 5 cm ✓ Hoog draagcomfort, ✓ Duurzaam verbouwd Juiste slaaphouding Prijsvoorbeeld: Formaat: 66 xbescherming 50 x 18 cm voor alle brillenglazen. B 2 x 60 Vitamine B12 Deze speciale Timed 1 PAARRelease-formule Weleda heeft een A.Vogel biedt u een met 5-laags koolstoffilter B 2 x 60 Vitamine B12 MAKKELIJK MEE TEdrukpunten NEMEN! weg 2 grote kussens rafelt niet Optimaal en huidvriendelijk kauwtabletjes Neemt hinderlijke kauwtabletjes zitcomfort ruim assortimentBijv. reeks aan huidverBij het dragen van een mondmasker 99 P zorgt optimale afgifte voor een van OP=O  Veilig: Nu met 2 GRATIS filters Met & stabiliteit Ook te gebruiken tijdens zwangerschap 99stuit-uitsparing zorgende producten, homeopathie en 99 98 Douchegel Rose of Bijv. Green 1 P 79.98 39 voor plaatselijke OP=O PER 90 X 200 98 en TOPMATRAS als voedingskussen kan de anti-frog zeer handig zijn om 19. . 9 ..22 cm vitamine C gedurende een langere 19. XXL 1109x99 Formaat drukverlichting fytotherapie. AloëkVera voor u en uw baby! Zwart Collection Anti-bacterieel Blauw ids

1. SOLGAR Hooy Hennaplus een vooraan60%PerJacob 50% stukolie Solgar, 30 ml CBD Haarkleuring staand merk als het 3.

93 cm / minimale hoogte 80 cm) +

Lichtgewicht rollator met draagvermogen en microbieel zijn in Frisse en droge voeten vanHypoallergeen 135 kilo. De handgrepen hoogte verstelbaar. (Maximale hoogteGeurbestendig Bij diabetes 80 cm) 93 Gevoelige, cm / minimale hoogtehuid allergische Minder kans op blaren

KORTING 8.4919900om voedingssuppleKORTING Producten 9.95 OP ELK 2 PRODUCT +

nu ✓ CBD olie Nu van menten gaat. NU VOOR 00 199 zeer hoge slechts slechts Spierpijn verdwijnt terwijl je wacht! ✓ De haarkleurspecialist kwaliteit NU VOOR 37 max. 20% geïnspireerd door96de natuur E

7900

6.

4.

99

1+1

max. 20%

3 5 korting17 op 97

17 6

Bij rug-, heup-, beenperiode in het lichaam. tabl. 25.95 en 300 voetklachten!

MENSTRUATIE CUP 17 3 8. wakker worden DR.HAUSCHKA ZERO alviana Bij rug-, heup-, beenTherapeutische Koper geweven Uitgerust en vol energie Microvezel voor 19.95 Uitgerust en vol energie Orthopedisch voetbed warme Compressie voeten en voetklachten! Sokken 12 uur lekvrije bescherming wakker worden absorbeert het

ACTIEBON NUMMER

Rollator PRO-4 korting op  Wasbaar 97 Sokken Bamboe 51 hoogte verstelbaar. (Maximale hoogte

50 st. 14.95 nu slechts

Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max. niet geldig i.c.m. andere acties Max.22 actiesper perklant, klant, niet geldig i.c.m. andere acties en en geneesmiddelen. geneesmiddelen. Max. 22acties acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties

6.95 nu slechts

4

COMPACT VERPAKT IN DRAAGBARE TAS

Bruikbaar tijdens dag, nacht & sport Microvezel voor tijdens schokeffect Bloed circulerend Hoofdkussen met bamboevezel hoes, nek, Hoofdkussen met bamboevezel hoes, ontspant ontspant nek, Orthopedisch voetbed warme voeten Herbruikbaar cupje Vermindert Herstelt het lopen alle pijn schouders en rug en is perfect slaaphoudingen. Hauschka, het hoogstaande het schouders en rug en WASTE is perfect voor voor alleabsorbeert slaaphoudingen. Geurloos Bij spataderen en koude voeten cosmeticamerk voor natuurlijke enschokeffect verzorgt tijdens Voorkomt kramp het lopen huidverzorgingsproducten.Veilig in gebruik zeer droge voeten Geen zweetvoeten ✓ De juiste handverzorging Geschikt voor diabetici voor elk huidtype

30 stuks 10 st. Bio Handcrème GRATIS 6.95 4.49 nu slechts

nu

slechts Met mooie voeten de ✓ Keuze uit Spa Hands Hand59 56 Eelthielklovencrème Ageless Handcrème, 7. zoals duivelsklauwcrème, 5.NUQ10max. 3.&20% kruidenextracten en boswellia

00 79 OP=OP Maskie MondOrthica 35% 3D 20%

100 tabl. 11. 95 Nu zomer slechts in!

24 1+19.1+1 95 GRATIS GRATIS

99

99 NU VOOR

2499

19 Een sterk en soepel lichaam bepaalt voor een stimuleren de doorbloeding van de spieren. groot deel de kwaliteit van leven. Ouder worden, NU VOOR Repair & Care Hands en Soft zware arbeidsomstandigheden en een verkeerde hielkloven Hands HandcrèmeEelt, Stevige hiel en zeer droge voeten komen lichaamshouding kunnen ervoor zorgen datBijv. Diepe warmtewerking vaak voor. Eelt- & hielklovencrème van waardoor M A ATA hiel D V I E S : Bij pijnlijke/ 2 cups maat A spieren en gewrichten minder sterk en soepelColourGolden Naturals Souplesse Spier- & GewrichtsVoor Stevige extra Formaat: 66 Formaat: 66 xpassend x 50 50 xx 18 18 cm cm 1 PAAR GoldendeNaturals is een zacht en balsem heeft een hoge dosering glucosamine en worden. Gelukkig is er ondersteuning in de vorm Maat A: Geschikt voor vrouwen voet 2 grote kussens waardoor branderige comfort, schok 2 grote kussens Mousse Bij99 pijnlijke/ Voor extra assortiment Ons topmerk it’s Purekwaaltjes. die niet vaginaal bevallen zijn. die 98 middel deze Een crème van een heerlijke balsem vanHet Golden Naturals. van is goed voor de gewrichtsfunctie: het ondersteunt niettegen kantelt de voet op voetenschok dempend branderige comfort, 2 x 75 ml 5% 30Kijk ml voor meer informatie 75 ml de aanmaak en opbouw van kraakbeen Maat B: Geschikt voorverzorgen vrouwen in de speciaal ontwikkeld is voor het heeft o.a. een ruim ‘Orthica’ beslaat alle 99 98 niet kantelt Kijk voor informatieAlle op pezen en aanhechtingen die wel vaginaal98 bevallen zijn. dempend voeten www.lucovitaal.nl/rollator.html stabiliteit 15.90in het 8.49meer Ook verkrijgbaar in maat B gewrichten. Hét59.99 ultieme smeermiddel van dikke huid envan eelt en een actieve aanpak bekende voedingssupaanbod op gebied stabiliteit nu het lichaam worden direct verzorgd door Souplesse Spier- & Gewrichtsbalsem iswww.lucovitaal.nl/rollator.html het nu 2e artikel biedt van ruwe, droge hielen en hielkloven. tsupplementen plementen. aanbrengen van Souplesse. De diepe warmteultieme ‘smeermiddel’ voor het totale bewegingsslechts slechts slechts De nieuwe samenstelling met hoogwaardige werking stimuleert de doorbloeding van de apparaat dat ontspanning en verlichting geeft. ingrediënten ondersteunt het natuurlijke spieren, waardoor deze weer soepel en goed Het bevat PEA en MSM die doelgericht de  Geen irritatie rondom de  Afvalstoffen Zorgt voor meer ademruimte  Voorkomt speeksel  Op basis van honing aanvoelen. worden afgevoerd en de voornaamste oorzaken dat van spier- tijdens en herstelproces vanCastanea de huid. Het bevat weldadige werking is al tijdens het inmasseren gewrichtskwalen aanpakken. Hoogwaardige glycerine, ureum en Butyrospermum Parkii mond en ogen achter je gezichtsmasker het koken in levensmiddelen merkbaar. 278 mgdeken propolis Naproz Dubbellaagse Design Footmed Bevat maar liefstZware 5,5 KILO, groot formaat 150 x

korting op

ACTIEBON NUMMER

de glazen te vermijden. 50 st.

ACTIEBON NUMMER

max. 20%

17 5

Nieuw!

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Rollator PRO-4

damp op 200 ml 20 st. 3.95 4.39  Herbruikbaar nu nuLichtgewicht rollator met draagvermogen  Comfortabel 100% slechtsnaadloze slechts van 135 kilo. De handgrepen zijn in

476/02

COMPACT VERPAKT IN DRAAGBARE TAS

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

006/01

2

korting op 3 VOOR

6

99it’s23% PureGezond & Wel

43%9 6

NU VOOR 99 99Shield99 Face

9

OP=OP Propolis 19. 9 . Gezichtsscherm schermpjes KORTING Bracket OPP KORTING 499 OP=OP KORTING Honing OP=O Siroop 79. 39 . KORTINGOP= OP=OP

Hygiënische aanpak van Beschermt tegen spattingen Vergroot het draagcomfort van Voor een goede verzorging van keel en luchtwegen! van buitenaf! een gezichtsmasker! 95 99bijv. voedselbereiding 24 Rozen Wonder 7. 23.Fantastische 4. Fantastische Rozen Wonder Heerlijk tot rust komen in deze bizarre tijd? Therapeutische Koper geweven Heerlijk tot rust komen in deze bizarre tijd? Goed voor de werking max. 20% max. 20% Rollator PRO-4 Zware deken 5,5nature KILO,verzachtende groot formaat 150 x 200 Compressie Sokken vancm de spieren! 200 cm (Shea) butter, wat van korting op korting opzijn. NU Lichtgewicht rollator met  Natuurlijk blijven ademen  Geen benauwd gevoel Lichtgewicht rollator met draagvermogen Thermosokken Katoenen Kalknagel of dagdosering per Souplesseterechtkomt Spier- & Gewrichtsbalsem ingrediënten De crème is niet vet Magnesium speelt een rol van circulerend kilo. De De handgrepen handgrepen zijn in van 135 135 kilo. waardoor de huid deze snel kan opnemen. KORTING KORTING Wrattentinctuur Het verzwaringsdeken  Ideaal voor brildragers 2 bijVOOR het behouden van Het verzwaringsdeken • stimuleert doeltreffende wijze KORTING Mondmaskers  Bloed Geen beslagen bril  Met eucalyptus en althea wortel hoogte verstelbaar. (Maximale hoogte  Metopergonomische hoogte verstelbaar. (Maximale Vermindert pijn Beschermt, voedt en en zorgt voor geborgenheid 2E MASKER Hielkloven verdwijnen en de huid van zorgt voor geborgenheid GRATIS 80je cm) 93 // minimale hoogte de doorbloeding van spierenBeschermt, en OP ELKvoedt 93 cm cm minimale hoogte Ontspant ✓ Gemaakt van hoogwaardige ✓ Kalknagel: RemtDermatologische de spataderen en  Herbruikbaar soepele spieren en draagt versterkt de koude droge voeten en  Bij Minder zweten Krachtige voedings afbraak 100% en helpt het lichaam kinsteun zodat

max. 20%

Geeftop de huid korting

1+1 99 GRATIS

1+1 6 9.

w! NieuNord Pharma

4.95 9.95 nieuwe energie! nu 2e masker nu slechts slechts slechts met Korting de Golden Naturals €2,- kortingsdop!

stuks nu 2 x 100 ml slechts

6.95 025/01 nu slechts

NU VOOR

199

169 max.NU20% VOOR korting op

79

00€ Per stuk 6.95 99 9,95 nu

99 49 OP=OP Losse G&W kruiden

49 9.

nu slechts

1999

150 ml

999

slechts

3.

GRATIS 99 98 P bijopeen erkend OP=O Het assortiment Uitgebreid aan P21 om deze goed 19. 47 zit een €2,-95 95assortiment 96 79met je aankoop? Kijk voorweer meerinlevert informatie meer informatie Ben96 je tevreden Op onzevan potjes kortingsdop.OP=O Het is slim te bewaren want alsKijk je voor ‘m 5. 2. 7. losse kruiden doppen (thee) met www.lucovitaal.nl/rollator.html www.lucovitaal.nl/rollator.html 99 98debeslaat verkooppunt, krijg je €2,-‘Pharmanord’ korting op aankoop van een nieuw Golden Naturals-product. De geretourneerde worden gerecycled en de opbrengst OP OP= 19. voe-Toch 9 . mooi meegenomen! Meer weten? Kijk op: https://www.goldennaturals.nl/kortingsdop unieke eigenschappen. bekende hiervan gaat naar KNGFalle Geleidehonden.

6.

2 x 100 ml

4.

ACTIEBON NUMMER

ACTIEBON NUMMER

versterkt droge en voeten soepel en zijdezacht. en helptwordt het lichaam ✓de Met ingenaaide neusbeugel gewrichten gevoelige Voorkomt kramphuid van de nagel enverzorging neemt de vezels voor heerlijk warme volledig tot rust te supplementen voor en Per verlicht gevoelige huid volledig tot voor rust te st. 1.50 natuurlijk het schermpje • met hoogwaardige kruidenextracten zweetvoetenhet herstellend ✓ Met verstelbareGeen lussen komen! oorzaak weg dekomen! Ondersteunt iedereenOndersteunt die bewust gevoelige huid. voeten • met hoogwaardige ingrediënten het herstellend direct Geschikt voor diabetici 00 • snel merkbaar resultaat vermogen en de vochten comfortabel zit zijn vermogen ✓ Verkrijgbaar in zwart en met lichaam bezig is. ✓ Wratten: Dringt door tot diep • ondersteunt het herstellend en de vocht- en ✓• Verkrijgbaar in blauw, vetbalans van de huid pakt doelgericht de oorzaak aan in de wrat en pakt vermogen hem aan van de huid 169 14 hippe NU 99 VOOR vetbalans van de huidprints en zwart Ook bij roodheid en 99 • grijs ontspant en verlicht direct 99 binnenuit van 19 • merkbaar verzorgend verwijde adertjes Ook bij roodheid en NU VOOR ✓• Maten t/m 49 200 ml bevat 35 glucosamine, MSM en • geschikt 250 ml voor vegetariërs en 4 stuks verwijde adertjes 5 Geeft de huid NU VOOR palmitamide MEA € 12,95 nieuwe energie! veganisten 20 ml 12.95 Per stuk per 3 paar 8.49

17 8

1499

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ULTRA ZACHT ONDERGOED! 1+1 Louis Widmer 17 5 7

Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max. klant, niet geldig i.c.m. andere acties Max.2222acties actiesper per klant, niet geldig i.c.m. andere actiesen engeneesmiddelen. geneesmiddelen. Max. acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties

Max. 22 acties geldig i.c.m. andere acties Max. actiesper perklant, klant,niet niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

ACTIEBON NUMMER

20% 25% 50% HANDCRÈME! HANDCRÈME! New Care Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

Max. 2 acties per klant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

17 7

17 5

bij aan geestelijke veerkracht.

OP=OP

2 x 20 sachets

16.

8 29 .

Hypoallergeen en58 anti microbieel Geurbestendig en ademend 538/01 2 x 60 tabletten Ultiem draagcomfort 78

26.

Slim fit

13 39 .

Vanaf 6.99 voor 30 tabletten

dingssupplementen. Ga naar jouw GezondheidsWinkel 7 17 HEERLIJKE 100% 17 7 of bestel online in onze webshop! van de spieren! NIEUW! HANDCRÈME! SUIKERVRIJE Exclusief bij uw GezondheidsWinkel: ‘t Winckeltje DeClement Pepermolen ‘t Winckeltje De Pepermolen Sneek Bolsward GRATIS ! GUMMIES! risch32, 9, Heerenveen Doelensteeg 1-3, Leeuwarden Molenplein 9, Heerenveen Oude Doelensteeg 1-3, Leeuwarden Galigastraat 1, Sneek Molenplein Snekerpoort 19, Bolsward Oude Gorredijk geta VeHoofdstraat

Fantastische Rozen Wonder Exclusief verkrijgbaar bij: Goed de werking *U ontvangt 5% op 1, 10% op 2 of zelfs 20% korting op 3voor producten naar keuze van hetzelfde merk. Uitsluitend geldig op de genoemde merken. Magnesium speelt een rol bij het behouden van soepele spieren en draagt bij aan geestelijke veerkracht.

ant, niet geldig i.c.m. andere acties en geneesmiddelen.

‘t Winckeltje

1+1 De Pepermolen Sneek Bolsward Clement

Beschermt, voedt en versterkt de droge en gevoelige0513 huid 058– 461455 – 2150336

0513 0513 – 624182 058 – 2150336 0515 – 230266 0515– –624182 573307 Clement Franeker Kleine Breedstraat 3 9101 LB Dokkum Ma. 10.00 1 8.00 uur Di. 32, 09.00 - 18.00 uur 15, Franeker Ondersteunt het herstellend Molenplein 9, Heerenveen OudeHoofdstraat Doelensteeg 1-3, Leeuwarden 32 Galigastraat 1, Sneek Snekerpoort 19, Bolsward Hoofdstraat Gorredijk Voorstraat vermogen en de vocht- en | 8401 Ca Gorredijk - Tel. 0519-292497 09.00 - 18.00 uur Do: 09.00 -1 8.00 uur vetbalans van de huid huid vetbalans van de 0513 –info@werkmandokkum.nl 624182 058 – 2150336 0515 – 230266 Wo. 0515 – 573307 0517 – 396300 0513 – 461455 2 x 20Vr. sachets Ook bij roodheid en ! W U E I N NIEUW! www.werkmandokkum.nl 09.00 20.00 uur Za: 09.00 1 7.00 uur Ook bij roodheid en De vitamine en CBD speciaalzaak van Friesland! 213613.indd 1 480220.indd 1 verwijde adertjes adertjes verwijde Geeft de huid nieuwe energie!

1+1

GRATIS


Sa!

22 september 2021

23

www.sa24.nl

Natuurverenigingen vroegen foto’s van de mooiste bomen

Markante bomen vereeuwigd De gemeente Opsterland is rijk aan bomen. Naast houtproductie zijn ze belangrijk voor de CO2-opname en de bodemstructuur. Bovendien dienen ze als schaduw- en schuilplek voor veel dieren en bieden ze verkoeling. De Natuerferiening Bakkefean en Natuurvereniging Geaflecht vinden dat bomen niet altijd de bescherming krijgen die ze verdienen. In de hoop dat mensen beter naar bomen gaan kijken, schreven ze een fotowedstrijd uit. Er kwamen in totaal 56 inzendingen binnen.

Siegerswoude

Bakkeveen

Als een baken in de tijd, zo staat de levensboom op het hoog en droog gelegen kerkhof van Siegerswoude. Een historische plek, ooit een uithof en rond 1220 met een houten kerkje. Tot 1909 stond er een stenen kerkje. Toen bouwde men er een baarhuisje met gedeeltelijk hergebruik van de oude kloostermoppen. Daarnaast werd de Thuja aangeplant. De ruim honderdjarige boom is naar schatting zo’n tien meter hoog, de arme zandgrond heeft de groei beperkt. In Amerika en Canada kunnen Thuja’s uitgroeien tot reuzenlevensbomen van meer dan 50 meter hoog. Fotograaf Rino Rietveld uit Bakkeveen raakte geboeid door de prachtige bast en dikke zijtakken van de Thuja in Siegerswoude. De imponerende tak helemaal links onderaan op de foto is de dikste en de grootste en is een hangende boom op zich. De drie juryleden in Bakkeveen kozen de foto unaniem als winnaar.

Al ongeveer 45 jaar kon dit lieflijke appelboompje ongemoeid groeien. Het staat op de rand van een klein weiland en een greppel, vlak langs de weg van Bakkeveen naar Allardsoog. Een oud-bewoner van het naastgelegen huis herinnert zich dat het solitaire boompje ooit spontaan is ontstaan. Door weggegooide appelpitten of een klokhuis? Laura Teeuwen maakte de foto, zij is de huidige bewoonster van het huis. “De markante, knoestige boom wordt vaak op de foto gezet, als hij in bloei staat of in de winter als mooi wintersilhouet. In de nazomer stoppen er wel mensen om een appeltje te eten. Het is een zacht zoetzuur handappeltje.”

De levensboom (Thuja)

De spontane appelboom

Gorredijk Terwispel

De linde

Een foto met volgens de jury een mooie compositie. De boom staat centraal in het landschap. De linde valt op. Niet alleen door de grootsheid, maar ook door de vorm: scheef door de wind. De foto maakt de kijker nieuwsgierig: hoe komt die boom daar? Deze boom is een overblijfsel van vroegere bewoning. Ooit stond hier een huis en vroeger was het de gewoonte om leilinden te plaatsen om de zon te weren. De linde is, na de afbraak van het huis, niet meer onderhouden en kreeg een natuurlijke vorm. Het is een wonder dat ondanks alle verkavelingen deze boom is blijven staan als monument, verwijzend naar de historie van het landschap. De winnende foto is gemaakt door Jelle Hofstra uit Gorredijk.

Canadapopulier

De jury van Geaflecht verleende een eervolle vermelding aan Frank van Gessele uit Gorredijk. Hij stuurde een foto in van een grote Canadapopulier tegenover het Easterein in Gorredijk.

Meer foto’s

Kijk voor meer ingestuurde foto’s op natuur-bakkeveen.nl onder het kopje ‘nieuws’.


Bestel 1.5 m online! Bestel online!

Hou Voorkom Spaar nu voldoende afstand verspreiding voor handige 1.5 m coronavirus. vershoudbakjes.

Keuze Keuze uit uit Pick Pick Up Up of of laten laten bezorgen bezorgen

kijk kijk op: op: ahgorredijk.nl

Doe je boodschappen veilig en sociaal.

AH Aardappelen 3500 of 5gram, kilo AH Pitloze rode druiven schaalAlle A-merk s nu AHBo Nederlandse aardbeien schaal 250 gram, zoet broodbeleg r! Blauwe bessen schaal knalleAH 150 gram

AH pastasauzen Kip-cordon bleu 2 stuks, AH Verse pasta, enAmericans Italiaanse Dr. Oetker Big s Bonu kipgehakt 300 400 gram en roerbakgroenten gram r! le verse kipburger 2 stuks knal

stuks 2+1 gratis 25%2KORTING

2+12gratis STUKS

2. 3. 5.

99 10

Alle varianten* mogelijk (muv pindakaas) Combineren Bijv. kruimig zak 3aardbeienconfiture kilo Bijv.iets Bonne Maman van 3.99 voor 3 potten à 370 gram *M.u.v. Biologisch 2Van schalen naar keuze voor 7.65 voor

4

De actieprijzen van 2.18-3.49

AH Excellent feeststol Alle Appelsientje en DubbelDrank Alle Perla

Appelsientje en Huisblends DubbelFrissendrinkpakjes Perla biologische AH Rundergehakt 500 gram

2e halve 2e KORTING gratis prijs 1,-

e gratis 1+1 gratis 2 2schalen

gratis 25% KORTING 22flessen e

9. 3. 991.

1. 2.

4. 3. 1.

89 59 50

Alle varianten*, combineren mogelijk Alle Bijv. varianten kipschnitzel 2 schalen à 2 stuks Bijv. pizzabodem tomaat van 5.18 voor mogelijk Combineren per stukBiologisch van 2.89 voor *M.u.v. 2 schalen voor De actieprijzen variëren van 1.89-4.99

De actieprijzen variëren van 3.98-8.20

Alle Alle AH Kipdrumsticks Robijn en Omo Coca-Cola 1.5 literflessen

2. 1. 5.

Combineren Combinerenmogelijk mogelijk Bijv. Bijv.Appelsientje classic padssinaasappelsap 22pakken liter zakken stuks 6x63 en 6x80 stuks àà 136 Per van 3.38 voor m.u.v. 3-pak vanstuk 7.58van voor3.99 voor

De actieprijzen actieprijzenvariëren variërenvan van2.89-19.99 1.84-7.87 De

snelfiltermaling

99 69 68

Alle Etos lotion 39 87 79 billendoekjes

Combineren mogelijk Alle varianten, Bijv. Robijn klein & krachtig color combineren mogelijk Bijv. gemarineerd, 22flessen à 21 wasbeurten flessen schaal 600voor gram van 2.49 voor van van18.78 4.58 voor

1+1 gratis KORTING 2 1,schalen

50 98 99

Alle varianten*, combineren mogelijk Bijv. tagliatelle all’uovo Diepvries Alle varianten*, combineren mogelijk 3 Alle pakken van 5.97 varianten muvvoor XL 2*M.u.v. stuks van 5.38-6.38 voor voordeelverpakkingen Per stuk *M.u.v. Biologisch envan pasta fresca voor 3.45/3.99

De actieprijzen variëren van 2.99-4.49 De actieprijzen variëren van 1.98-11.98

AH Grote verse en pizza’s Ø 30 cm AH kipcordonbleu AH Kipschnitzels Pitloze witte druiven 500 gram of pizzabodems en Sable druiven 400 gram

1.99-2.59 De actieprijzen variëren van 2.69-8.79

De actieprijzen actieprijzen variëren variëren van van 2.98-20.23 1.35-2.49 De

per doos

Hertog Jan 11,34-12,54 Hardys Crest Senseo koffiepads Les Pains broden heel Winemaker’s Lot Hertog Jan, AH Grolsch of Brand pilskrat krat Pageen compleet 24 rollen Bonus Page sensitive 16 rollen knaller! Edet 16 en 18 rollen

25%

2+1 1+1 gratis gratis 2=1

3. 10. 13.

98 2 2 stuks stuks

98 mogelijk combineren

99 99 prijsvoorbeeld Baby Dry

1887 3 stuks 2697

5 stuks 00

Van de brunch tot aan het diner

DE SMAKEN VAN ITALIË 99

5

BOKMA

3

99 **

Etos Remember Me Always Fabulous ** ** Volume Mascara Zwar t

9

**

18

45

je voordeel 9,45

3

1+1 gratis

Alle Ambre Solaire Etos Magnesium V zonbescherming 90 stuks en aftersun

*

WILLIAM

CAPTAIN

9 98 / LA PALMA CHARDONNAY LAWSON’S MORGAN

SPICED GOLD OF MERLOTBruine Rum, 1 liter

Blend, 1 liter

Chili, Cachapoal Valley

JOHNNIE WALKER BACARDI BLACK 12 YEARS CARTA BLANCA ALAMOS CHARDONNAY Blend, 1 liter Witte Rum, 1.5 liter Mild & zacht OF MALBEC OP=OP Argentinië, Mendoza

De Grote Hamersma

8

00 30 8 korting

Wine Advocate

James Suckling

punten 2018

punten 2018

91

2018

90

8

Alle Sensodyne en Parodontax **

2 s

alle varianten, combineren mogelijk m.u.v. duopakken

**

**

8,00-19,96 /

2 stuks

V

2 stuks

20 korting **

12.99

16.99

70 cl

17.99

70 cl

70 cl

18.99

70 cl

19.99

70 cl

NU

25.49

1 liter

99 99 15.99 17.99 9.NU 12.99 13.49 14. 7. 9.

3.

49

4.

99

5.

99 99 99 12.49 13.99 14.99 14.99 29.99 24.99

17.49

**

BOOMSMA 19.99

Jonge Jenever, 1 liter

21.99

21.99

41.99

35.99

ALLE BOKBIERE

1 liter

19.99

**

N

BIJVOORBEELD: BROUWERIJ ’T IJ IJBOK Speciaalbier, 33 cl

bestel gemakkelijk Boodschappen uurtje voor ouderen Gewoon bij Albert Heijn Gorredijk HOFLAND en snel op gall.nl1

Actie-uitleg: bij de actie 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij de 2+1 gratis krijg je 33,33% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 70% korting krijg je 35% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e artikel 80% korting krijg je 40% korting op de totaalprijs. Bij de actie 5+1 gratis krijg je 17% korting op de totaalprijs. Bij de actievorm 2e artikel voor 1,- (of 5,- of 3,- etc), kost het goedkoopste artikel 1,- (of 5,- of 3,- etc). Bij elke actie geldt: alle combinaties zijn mogelijk en per combinatie kan de prijs verschillen; mini’s en cadeausets lopen niet mee. Bij acties van Etos eigen merkproducten lopen mini’s en voordeelselectie niet mee. De acties uit deze folder zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen. Niet alle in deze folder afgebeelde producten zijn bij iedere Etos-winkel of etos.nl verkrijgbaar. Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeelding voorbehouden. Etos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Heb je klachten over de bezorging, bel dan (088) 6594245 (normaal gesprekstarief). KOAG/KAG nr 4214-0220-0821. Kijk op www.etos.nl voor de dichtstbijzijnde winkel. Uitgave: Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, www.etos.nl.

39 Nieuwe Openingstijden

ERISTOFF

PIERRE DE PRUNET ROSÉ

Alle Parodontax, Gum, CB12, Listerine, altijd lief Zendium en Tepe Alle Alle Sensodyne Sensodyne en en 2 stuks voor 3 stuks combinerenje mogelijk m.u.v. voordeelpakken Parodontax Parodontax alle alle varianten, varianten, combineren mogelijk combineren mogelijk portemonnee m.u.v. m.u.v. duopakken duopakken prijsvoorbeeld CB12 mondwater mild 250 ml 2 stuks

2e

prijsvoorbeeld Elvive Dream Lengths Herstellende Shampoo 250 ml

40 korting

2 2 stuks stuks 8,00-19,96/ 8,009019,96 /

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

WIJN OP Z’N PAASBEST actieknallers 1

Jonge Jenever, 2 stuks VODKA OF 1 liter KIEFER PINOT BLANC Wodka, 1 liter

V

4 stuks

je voordeel 8,10

**

gall.nl

alle varianten, combineren mogelijk m.u.v. make-up

2e artikel

korting

luiers 4 25 stuks

De actieprijzen variëren van 1.89-19.99

Alle L’Oréal Paris

1 50

Dream

Bestel direct op

Acties geldig van 30 maart t/m 13 april 2020

1+1 5 5 gratis Alle Pampers Baby prijsvoorbeeld prijsvoorbeeld Elvive Dream Elvive Dry luiers, pants Lengths Lengths Herstellende Herstellende Shampoo Shampoo 250 ml 250 ml megapakken

10. 3.

99 49

Frankrijk Alle varianten Krat 24 flesjes àChardonnay 0.3 liter Bijv. Per Undurraga fles van 15.49-17.19 fles 4.99 voor van0.75 5.29liter voorvanvoor

De actieprijzen variëren van 6.98-53.88 4.78-9.18 De actieprijzen variëren van 7.99-12.99 De actieprijzen variëren van 0.36-18.17

Alle Alle L’Oréal L’Oréal Paris Paris

tand, ijs 9 / 9 /

98 38 99

Australië/Chili Alle varianten, mogelijk Combineren Alle combineren mogelijk combineren mogelijk Bijv.varianten, Page compleet 24 rollen Bijv. classic zakken stuks Bijv. Hardys 3Crest roodà 236flessen 2 pakken van 12.57 àVan 0.75 litervoor van 23.98 voor17.96 voor

actieprijzen variërenvan van8.38-10.18 10.49-13.12 DeDe actieprijzen variëren

alle alle varianten, varianten, combineren combineren mogelijk mogelijk m.u.v. m.u.v. make-up make-up

per fles per krat 30% KORTING

8. 11.

00 99 12

Alle Bijv.varianten*, Hertog Jancombineren mogelijk Krat 2424 flesjes à à0.30.3 liter 2Krat broden van 4.30 voor flesjes liter van 17.29 voor *M.u.v. Biologisch van 17.49 voor

nee

Heineken, Heineken of Brand pils krat Alle0.0% Undurraga Aliwen Wild Pigen 0.75 liter

deze folder is 1 week geldig! maandag 11 t/m zondag 17 mei 2020

2KORTING stuks

ef

2. 4. 5.

19 89 00

Alle varianten, combineren mogelijk Alle mogelijk Bijv. varianten, Huisblendscombineren aroma Bijv. DubbelFrisss2 appel & perzik snelfiltermaling pakken 2 schalen 2àVan sets à 6voor pakjes van voor 4.38 voor 5007.38 gram van 9.78

Op maandag tot en met zaterdag zijn wij geopend van 1+1 1+1 1+1 1 gratisgrat is grat is g

99 Maandag t/m zaterdag 8.00 –7.00 uur Zondag 8.00 – 20.00 uur 15.21.00 2.39 - 8.00 uur ‘s ochtends voor ouderen (70-plussers) V

Ook op:

V

+ gratis

11.99

1.79 V