Page 1

opruiming

Sa!

70%20% grote keus 50% OP=OP 70%20% 50%

kijkt anders

20% 30%

20% KORTING

OP ISOLATIEGLAS

in de periode januari en februari

70%

Woensdag 11 januari 2017

S

SLECHT

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

6%ARBBETIDWSOP

UREN

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

Jaargang 4 Nummer 2

HIEP HIEP HOERA PAGINA 5

ULESPRONG WIL GEEN DAM

RINSMA EN NEPAL

AMATEURVOETBAL

STRIJD VOOR BRUG

VOLGENDE FASE

TUSSENBALANS

Ineens was daar eind november de mededeling dat het fietspontje bij de Ulesprong enkele weken uit de vaart zou zijn. Wetterskip Fryslân wil de bestaande brug over de ringvaart vervangen door een dam met een duiker. Enkele buurtbewoners willen het tij keren. Als het nodig is zorgen zij voor het onderhoud.

Het project van de Rinsma Nepal Foundation gaat een volgende fase in. Op het naaiatelier in Charpane wordt een extra verdieping gebouwd. Zodat nog eens vijftig vrouwen aan het werk kunnen. Het project heeft in het dorp en de omgeving inmiddels al heel wat positiefs teweeg gebracht.

De voetballers zitten midden in de winterstop, voor veel teams is de competitie halverwege. In het laatste weekend van januari gaat het seizoen weer verder. Sa! maakt met de ploegen in haar verspreidingsgebied de eerste balans op. Beetje terugkijken, vooral vooruitkijken.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 18

www.sa24.nl


Familieberichten overleden

Op 8 januari is ons oud-bestuurslid

Anneke de Wagt overleden. Haar positieve instelling en inzet zullen we ons nog lang blijven herinneren. Rinze, kinderen en kleinkinderen wensen we heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

Nei in sykte fan in pear dagen is weirekke

Onbegrijpelijk dat zo onverwachts is overleden onze sympathieke buurvrouw

Tjitske Posthumus-van der Heide

Iepke Jonker-Meijer Wij wensen Sietse en de kinderen veel sterkte toe de komende tijd.

De mem fan ús freonen Tjeerd en Jeltje. Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.

Fam. Bergsma W. Jonker Fam. Haagsma Bernard en Linda S. de Jong Fam. Kooistra

De Matenklup Wynjewâld, 3 jannewaris 2017

Bestuur St. Freonen fan ’t Damshûs,

J. Krekt Fam. Hakze J. Tiekstra S. Bakker Fam. Otten S. van Dam

Nij Beets, 10 januari 2017

dankbetuiging Wy misse myn leave frou, ús ûnferjitlike mem en beppe

Hieke Bethlehem-van Dijk noch alle dagen fan ’e wike, mar stipe troch de waarmte fan ús famylje, freonen en kunde besykje wy mei ús libben fierder te gean. Jimme oanwêzigens by de útfeart, de kaarten, brieven, tillefoantsjes en besites nei har ferstjerren hawwe ús goed dien. Wy hiene graach eltsenien persoanlik tank sein foar it meilibjen mei ús fertriet, mar om nimmen te ferjitten doch ik it, mei út namme fan ús bern en bernsbern, op dizze wize. Kees

It is foarby, ús âlderlik hûs...

Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar de waarme belangstelling by it ferstjerren fan myn man, ús heit en pake

Wy wolle elkenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave heit, pake en oerpake

Andries Zandstra

Hendrik Stoelwinder

Doete Grietje & Hans Jeep Jan & Gerda pakesizzers

It hat ús tige goed dien. Siepie en Theo Arend en Lieneke Edwin en Finnie pakesizzers en oerpakesizzers

Jannewaris 2017

Jobbegea, jannewaris 2017

Terwispel, jannewaris 2017

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang U vindt ons op verschillende locaties in de gemeenten Heerenveen en Opsterland.

kinderwoud.nl

Kijk voor al onze locaties en meer informatie op kinderwoud.nl. T 0513 – 610 825 M info@kinderwoud.nl


Sa!

3

11 januari 2017 www.sa24.nl

Afke LieMBurg-de Haan Maakt eeuW vol

‘As je sjogge wat se no allegear ha’ ‘De burgemeester hoeft niet te komen, jij hebt al een burgemeester.’ In aanloop naar haar honderdste verjaardag hoorde Afke Liemburg-de Haan dat vaak van haar medebewoners in De Miente. Het is waar, dochter Johanneke is burgemeester van Littenseradiel. RENSKE WOUDSTRA ✏ GORREDIJK Vanzelfsprekend

kwam burgemeester Ellen van Selm toch langs om te feliciteren. “Dan bin der dus twa boargemasters”, stelt de jarige nuchter vast. Afke Liemburg-de Haan werd zondag honderd jaar. Tijdens de koffie trakteerde ze haar medebewoners op gebak, later ging ze met de familie pannenkoeken eten bij De Koppenjan. Het koffiedrinken in de grote zaal van De Miente is vaste prik voor mevrouw Liemburg. “Se rydt har rolstoel der sels hinne”, vertelt dochter Johanneke. Haar moeder hecht aan die zelfstandigheid, ondanks haar sterk verminderd zicht. Trots vertelt de honderdjarige zelf: “Ik bin hjir ien fan de minsken dy’t de minste medisinen brûkt.”

Doorgaan

Met weemoed vertelt ze dat het leven klein wordt, saai eigenlijk. “Ik sjoch net folle mear en sit my faak te ferfelen.” Gewoon doorgaan is haar devies. Toch kan ze ook nog volop genieten van de kleine dingen, zoals het geregelde bezoek van haar kinderen, een muziekmiddag in de grote zaal en op televisie kijken naar schaatsen en voetbal. Ze is van de generatie die de introductie van de tv meemaakte. Het duurde tot halverwege de jaren zestig voor het gezin Liemburg ook een televisie aanschafte. Tot die tijd keken ze bij buren naar kinderprogramma’s en ook de Elfstedentocht van ’63 werd op die manier gevolgd. “Wy wienen eins noait de earsten mei oanskaf fan nije dingen. Ik wie

Afke Liemburg, inmiddels 100 jaar. FOTO: SIETSE DE BOER

tefreden mei wat we hienen. As je sjogge wat se no allegear ha. En dan ha se ien bern en o wat ha se it dêr drok mei.”

Kortezwaag

De wieg van Afke de Haan stond aan de Oude Singel in Kortezwaag. Als twaalfjarige verhuisde ze met haar ouders naar een boerderij aan de Tol-

heksleane in Terwispel. In 1942 trouwde ze met veekoopman Jan Liemburg: “Dy wenne der skean tsjinoer, oan de Stationswei.” Het paar kreeg vier kinderen, waarvan een zoon is overleden. De familie is verder uitgebreid met elf kleinkinderen en intussen dertien achterkleinkinderen. Na vele verhuizingen streken Jan en Afke

in 1966 neer op De Vlecke in Gorredijk; Jan overleed in 1994. Sinds 2011 woont Afke Liemburg in De Miente. Hoe ze deze hoge leeftijd bereikt heeft? Schouderophalend: “Je moatte wol sykhelje. En ik ha nea drank hân of rookt. Boppedat ha ik in protte bûten west en fytst.”

Buurt wil bruggetje Ulesprong redden TIJNJE Ineens was daar in november de melding dat het fietspontje bij de Ulesprong enkele weken uit de vaart zou zijn. Wetterskip Fryslân wil de bestaande brug over de ringvaart naar het pontje vervangen door een dam met een duiker. Dat kwam voor de bewoners van ‘Ulesprong Noord Oost’ als een vervelende verrassing. “Het bruggetje hoort bij het culturele erfgoed van dit gebied. Met de enig overgebleven molen van de 7e veenpolder, het pontje, de oude school en meesterswoning, het café/sluiswachterswoning. Wij willen het bruggetje graag behouden”, vertelt

buurtbewoonster Godelieve Kok. “Het kan zo nog vijftien jaar mee. We genieten bovendien van de ijsvogels die vlak over het water onder de brug door scheren.” De actie van de buurtbewoners heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden zijn opgeschort. De buurt is nu in gesprek met het Wetterskip; samen zoeken ze naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Volgens Wetterskip Fryslân zijn de werkzaamheden vooral het gevolg van een inventarisatie van enkele jaren geleden van alle bruggen die het Wetterskip in beheer heeft. “In principe onderhouden wij al-

leen bruggen die een functie hebben in het waterbeheer”, aldus woordvoerder Michiel Zijlstra. “Bij de Ulesprong is een brug niet nodig voor het waterbeheer, dus kiezen wij voor de goedkoopste oplossing. En dat is een dam met een duiker.” Het Wetterskip wil de brug wel behouden, maar alleen wanneer een andere partij dan het onderhoud en beheer overneemt. “Het buurtschap Ulesprong heeft zich nu hiervoor gemeld. We zijn met hen in overleg. We willen ook wel een bijdrage leveren, als het maar niet meer kost dan de aanleg van een dam en duiker.”

On Tour Tweewielers wil verder

Minder restafval Nij Beets

GORREDIJK Al voor de kerst ging de deur op slot. Sindsdien hangt er een briefje op de deur: ‘wegens omstandigheden gesloten’. Eigenaar Carl Kort vroeg eind vorig jaar het faillissement aan van On Tour Tweewielers. Vorige week dinsdag is het faillissement uitgesproken. Een fikse tegenvaller van drie jaar geleden is de fietsenzaak niet meer te boven gekomen. Kort: “We hebben een paar tegenvallers gehad, maar ik heb ook een paar foute beslissingen genomen. Daar draai ik ook niet omheen.” Een van de tegenvallers was een afspraak met het Amerikaanse sport-

NIJ BEETS Als een van acht Frie-

fietsenmerk Specialized, die anders uitpakte dan Kort had verwacht. Om te zorgen dat zijn vijf medewerkers ook in december hun loon en eindejaarsuitkering uitbetaald kregen, restte Kort niets anders dan net voor de kerst het faillissement aan te vragen. “Het kon niet meer anders, maar dit hakt er bij ons natuurlijk wel in.”

Doorstart

Desondanks klinkt Kort alweer optimistisch. De plannen om met On Tour een doorstart te maken zijn al in een vergevorderd stadium. Op dezelfde plaats aan De Kromten. Ge-

sprekken met de eigenaar van het pand en een leverancier van fietsen zijn zodanig goed verlopen dat het volgens Kort reëel is om te verwachten dat On Tour begin februari de deuren weer kan openen. “Ik ben onder de indruk van de steun die ik nu krijg vanuit Gorredijk en vanuit de fietsenbranche. Dat geeft extra energie om door te gaan.” Kort wil bij de doorstart de e-bikes een nog prominentere plek geven in het assortiment. “Dat is nog steeds een groeimarkt en ik zie kansen om het assortiment zo uit te breiden dat de consument uit nog meer modellen kan kiezen.”

se dorpen neemt Nij Beets deel aan de afvalcampagne ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’, bedoeld om de hoeveelheden afval in de restafvalcontainer met 25 procent te verminderen. Dat is volgens de initiatiefnemers al te bereiken door een betere afvalscheiding. Bewoners laten zien dat ze meedoen door de campagnesticker met de tekst ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’ op hun restafvalcontainer te plakken. Dat de campagne werkt, is bewezen door de vier Friese dorpen die de campagne eerder al uitvoerden. Met deelname van circa

een derde van alle huishoudens liep de hoeveelheid aangeboden restafval met 10 tot 18 procent terug. Veel mensen zijn alert op afvalscheiding, maar toch blijkt dat er in de grijze kliko’s nog van alles zit dat er niet in thuishoort. Het gaat vooral om groenafval (GFT) en papier, textiel, elektrische apparaten, klein chemisch afval en verpakkingsglas. In 2017 gaat Nij Beets samen met Hemelum, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Balk, Harich en Ruigahuizen de uitdaging aan om deze zes soorten afval niet meer in de grijze kliko te gooien. De dorpen worden begeleid door het Netwerk Duurzame Dorpen.


%

4

4 KO 0 RT % I NG

4 KO 0 RT % I Divola gaat sluiten Drogisterij Clement Gorredijk

Hoofdstraat 32, Tel.nr. 0513 46 14 55

NG

Welkoop Jubbega begroet u graag!!

VOOR UW VERTROUWDE SERVICE EN ADVIES

bent u van harte welkom bij Welkoop Jubbega Gorredijksterweg 54, Telefoon: 0516 - 461648

Welkomstaanbieding Tegen inlevering van deze bon bij Welkoop Jubbega.

20% KORTING

Op uw aankoop bij Welkoop Jubbega

Voorwaarden: Alleen geldig bij Welkoop Jubbega tegen inlevering van deze coupon en is geldig voor 1 artikel van de dierenafdeling. Aanbieding is geldig t/m 26 februari 2017. Niet geldig i.c.m. lopende acties en aanbiedingen, wettelijk uitgesloten artikelen en cadeaukaarten.

Welkoop Jubbega

Gorredijksterweg 54, 8411 KG Jubbega, tel 0516-461648


Sa!

5

11 januari 2017 www.sa24.nl

Paul van der Voort viert verjaardag Met concert

Hiep hiep hoera met muziek

Hij doet het al een paar jaar op deze manier. Een verjaardagsfeestje in de vorm van een concert in de Witte Kerk. “Ik heb nogal veel kennissen. Iedereen die wil komen, is welkom”, vertelt muziekdocent Paul van der Voort. “Ik kan op deze manier trakteren en beleef er zelf ook volop plezier aan.” AREND WANINGE HEMRIK In een uurtje

door tien eeuwen muziekgeschiedenis. Dat was het programma dat Paul van der Voort zijn publiek zaterdagmiddag voorschotelde ter gelegenheid van zijn 48e verjaardag. Dat klinkt ambitieus, maar Paul kan leuk vertellen. Blij, enthousiast en ongedwongen was hij het stralende middelpunt. Het verveelde geen moment. Een aantal collega-muziekdocenten vond het leuk om belangeloos mee te doen. Zij vormden samen het gelegenheidsorkest op het podium. Daarnaast zaten er nog een kleine twintig cursisten in de kerk. Zij speelden op blokfluit, dwarsfluit, hobo, viool en cello mee. Een uurtje voor het concert repeteerden ze samen. De opkomst was iets minder dan verwacht. “Het weer met die gladde wegen helpt vandaag niet mee. Tientallen be-

zoekers die er andere jaren wel zijn hebben ook al laten weten het vandaag niet aan te durven.” Paul heeft het zijn cursisten niet al te moeilijk gemaakt met de mee te spelen muziek. De repetitie verloopt vlot. “Speel vooral met je oren”, houdt hij zijn leerlingen voor. Het orkest is leidend. “Ik hoor daar iemand huppeldepup proberen, maar wel een maat te vroeg. Dat gaat straks opvallen.”

Blokfluit

Paul van der Voort is kooren orkestdirigent, maar in de regio ook vooral bekend als blokfluitdocent. Hij gebruikte zaterdagmiddag dan ook een breed scala aan fluiten. Van de standaard sopraanblokfluit tot een meer dan twee meter lange basfluit. Speciaal was een originele flageolet uit 1870, een fluit die in het verleden volgens Paul veel door het volk werd bespeeld. In dertien

De jarige, links vooraan, had er zelf ook veel plezier in. FOTO: MARIJE GEERTSMA

stukken vliegt de muzikale ontwikkeling door de eeuwen heen door de kerk. Deels klassiek, deels volksmuziek van de straat. Oude muziek eenstemmig, zo ging dat in die tijd, later meerstemmig. De Dance Royal uit de middeleeuwen klinkt dan ook heel anders dan de Dialogue van Luciuk uit 1977. Het laatste is een bijzonder stuk waarin fluit en contrabas op elkaar reageren. Door de componist uitgeschreven, maar op het oor volledig ge-

improviseerd. Het uurtje wordt afgesloten met een speciale 21e-eeuwse bewerking van de Toccata van Bach. Het orkest legt de ‘traditionele’ instrumenten neer. Dit nummer gaat helemaal elektronisch. Aan alle instrumenten zit een stekker. “Even lekker raggen met z’n allen.” Martin Kloos heeft speciaal voor dit nummer een soundconversion gemaakt. Ieder instrument krijgt een eigen digitale vertaling. Op het scherm levert het een

bijzonder plaatje op. Een fraai slotstuk van een bijzondere middag.

Trijntje Lollepot

Zelfs het toezingen van de jarige was in het programma verwerkt. Ook hier heeft Paul zelf de leiding. Op de wijze van Trijntje Lollepot, uit een 18e-eeuwse bundel Hollandse boerenwijsjes, klinkt door de kerk: “Van je hiep, hiep, hiep hoera. Paul is jarig en dat vieren wij vandaag, ja, ja.”

Reprise ‘Volk zonder uren’ in 2018 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang Jubbega werd in 2000 de grote toneelproductie ‘Volk Zonder Uren’ opgevoerd. Een project waarin de vier toneelverenigingen van Jubbega nauw met elkaar samenwerkten. Het werd een succes. Er kwam veel publiek, het leidde tot de oprichting van het koor ‘t Sjongfolk en was bovendien aanleiding voor een serie iepenloftspullen die vanaf 2002 eens per drie jaar werden opgevoerd. Volgens die kalender stond er voor 2017 opnieuw een iepenloftspul op de agenda. Het be-

JUBBEGA

Spelersbus voor LDODK GORREDIJK Als tweede korfbalvereniging in de Korfbal League beschikt de selectie van LDODK/Rinsma Fashion sinds deze week over een eigen spelersbus. Krekt Dijksma Reclame besteedde de eerste week van het nieuwe jaar aan de transformatie van een witte bus van Taxi Witteveen in een zwarte Korfbal Leaguebus. “Wy ha wol ris in bus bestickere, mar noch net earder in hiele bus fan in oare kleur foarsjoen mei stickers”, vertelt Berend Krekt. Groot op de zijkant van de bus staat: Our goal is Ziggo Dome. In de gro-

te Amsterdamse arena wordt aan het einde van het seizoen de finale om het Nederlandse kampioenschap gespeeld. Het is dit seizoen de ambitie van LDODK om in ieder geval de play-offs te halen. Daarvoor is het nodig om bij de eerste vier op de ranglijst te eindigen. De winnaars van de play-offs spelen in de finale om de nationale titel. Na zeven van de achttien wedstrijden ligt LDODK op koers met een tweede plek op de ranglijst. Afgelopen zaterdag werd wel onverwacht met 24-26 van DVO uit Bennekom verloren.

stuur was echter lange tijd op zoek naar nieuw bloed. Volgens voorzitter Age Hartsuiker zijn die nieuwe bestuursleden ook gekomen. “Wy kinne no wer fierder.” Er is besloten om de succesvolle productie waar het allemaal mee begon in 2018 opnieuw op te voeren. “Wy ha dat doe yn de Expansiehal spile, mar no bringe wy dat bûtendoar, as in echt iepenloftspul. Dat jout wer hiele oare mooglikheden.” De vier toneelverenigingen werken opnieuw mee aan de productie die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Evert Zandstra. “Dit stik fertelt it fer-

haal fan de Kompenije en har mienskip. Yn 2018 is ‘mienskip’ ek it sintrale tema by de Kulturele Haadstêd. Dat past hielendal goed.” Volgens Hartsuiker heeft het bestuur een speciale locatie op het oog, maar kan hij nog niet zeggen waar dat is. “Wy moatte it dêr earst mei de gemeente oer iens wêze.” De eerdere producties werden opgevoerd aan de Oude Groningerweg. Trienke Bron, Tine Bijstra en Jannie Koopmans zorgen met z’n drieën voor de regie. De geplande uitvoeringsdata zijn 28, 29, 30 juni en 1 juli 2018.

Succesvol 2016 voor Tynsters TIJNJE Het is traditie dat Plaatselijk Belang Tijnje tijdens de nieuwjaarsreceptie de kampioenen uit het dorp huldigt. Afgelopen vrijdag waren dat kampioenen in zeer uiteenlopende takken van sport: voetbal, schaatsen, paardensport, volleybal, skûtsjesilen, motorsport en solarboatracing.

Ook op cultureel gebied waren er winnaars: de toneelvereniging was de beste van Friesland en muziekvereniging De

Bazuin zelfs van Nederland. De kampioenen werden vrolijk toegespeeld door het Tynster dweilorkest De Boljeiers. Toneelvereniging Rjucht en Sljucht nodigde de Tynsters via een gespeelde scène uit naar de uitvoering te komen. Prins Jehanneman d’n Urste van de Turftrapers gaf zijn visie op de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Tijnje. De vrijwilligers die al 25 jaar een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de

4 mei-herdenking in het dorp werden in het zonnetje gezet. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie keek de voorzitter van Plaatselijk Belang terug en vooruit. Er is zorg over de recente inbraken en gevoelens van onzekerheid, maar er is ook vertrouwen in de kracht van de samenleving, in de verenigingen en in de saamhorigheid van de bevolking.


Geldig in week 2

(zondag 8 t/m zaterdag 14 januari 2017)

Unox Soep

Alle zakken à 570 ml Per zak

1.-

1.24

1.-

225 gram

1.84 - 2.69

G TOT 63% KORTIN

PLUS Rundergehakt Per 225 gram

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

PLUS Witlof Los Per kilo

1.-

1.86

1.-

kilo

1.08 - 1.35 Houdbare Chocomel, Fristi of Optimel Lang Lekker

G TOT 46% KORTIN

1.-

Alle pakken à 1 liter Per pak

1.-

1.07 - 1.39 Almhof Yoghurt

Alle bekers à 500 ml Per beker

1.21 - 1.49 Unox Leverpastei Alle setjes van 3 blikjes of Smac Alle blikken à 250 gram Per set of per stuk

WEEKENDPAKKER do

vr za

Alléén geldig op 12, 13 en 14 januari

1.-

500 gram 7.99

1.49 - 2.15 Coolbest

Alle pakken à 750 of 1 liter Per pak

PLUS Culinaire varkenshaas G

TOT 53% KORTIN

Mediterraans of naturel Per 500 gram

4

49 .

02/17

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Sa!

Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 11 januari 2017

7

11 januari 2017 www.sa24.nl

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Raadsbijeenkomst op maandag 16 januari 2017 Op maandag 16 januari 2017 is er een oriënterende raadsbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst • Uitkomsten motie inzake woningbouw Mooi Loevestein • Ondernemersfonds/reclamebelasting Gorredijk Wilt u over deze onderwerpen meepraten? Geef dit uiterlijk maandag 16 januari 2017, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffier@opsterland.nl.

Bakkeveen Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw woonhuis, Nije Drintsewei 3

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Beetsterzwaag Verleende omgevingsvergunning - het deels mogen gebruiken muziekschool als zelfstandige woning, Vlaslaan 3

Drachten Azeven Aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd Alle logiesverstrekkers die bekend zijn bij de gemeente hebben onlangs een aangifteformulier toeristenbelasting ontvangen. De omzet die u heeft gehad over het belastingjaar 2016 vult u hierop in. Op basis van de aangifte wordt er in mei 2017 een aanslag toeristenbelasting opgelegd. Als u een overnachting aanbiedt tegen betaling in elke vorm, bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Dus als hotelhouder, houder van pension, camping, bed and breakfast, enzovoort. Ook wanneer u via Airbnb verhuurt, bent u belastingplichtig. U kunt het tarief doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Melding - activiteitenbesluit, wijzigingen binnen het bedrijf, Edisonlaan 8

Frieschepalen Verleende omgevingsvergunning - kappen beukenboom, Tolheksleane 51

Gorredijk

Een nieuwe logiesverstrekker heeft een aanmeldingsplicht, die is opgenomen in de ‘Verordening toeristenbelasting’. Informatie over de toeristenbelasting vindt u op www.opsterland.nl. Voldoet u aan de eisen en heeft u geen aangifteformulier toeristenbelasting ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Opsterland.

Aangevraagde omgevingsvergunning - renovatie 40 woningen, Heerenacker

Nieuwjaarsreceptie, wees welkom!

Verleende omgevingsvergunning - plaatsen kapschuur, De Klok 5

Komt u vandaag ook naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland? Van 17.30 tot 19.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis.

Stel uw vraag over Europees aanbesteden op 12 of 19 januari Heeft u vragen over de wijzigingen omtrent het (Europees) aanbesteden? Donderdag 12 of 19 januari 2017 kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met onze Inkoopadviseur, de heer Jan Tempert, telefoon (0561) 691 439. Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl.

Melding - activiteitenbesluit, oprichting werkplaats, Wetterkant 12

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - plaatsen hekwerk rondom mestbassin, Binnenwei 69

Lippenhuizen Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw MFA, Buorsterwyk 36

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - nieuwbouw kalverstallen, Lipomwyk 4 - nieuwbouw vijf rijwoningen, Hege Kamp 9, 11, 13, 15 en 17 Verlengen beslistermijn - plaatsen stand alone geldkiosk, Lijteplein 18 (geen bezwaar mogelijk)

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

In de overgang: voeding en hormonen

Oer ’t Brechje organiseert donderdag 19 januari een voorlichtingsavond over voeding en hormonen tijdens de overgang. In samenwerking met Fysiotherapie Beetsterzwaag vertelt diëtiste Dineke Jongsma over de relatie tussen overgang en voeding. Bij vrouwen in de overgang spelen soms meerdere klachten een rol. Voeding is hierbij een belangrijk aspect. Een avond vol handige tips. Opgeven kan via WhatsApp: 06-1083 5022. Deelname: 2,50 euro. BEETSTERZWAAG

Henk Kroes: Mijn Elfstedentocht

URETERP Henk Kroes uit Boazum, de man van de beroemde woorden ‘It giet oan’,

is op donderdag 19 januari (14.00 uur) te gast in de Sint Piter in Ureterp. Elfstedentochten zijn stuk voor stuk legendarisch. Ouderen kennen de barre omstandigheden van 1963, jongere ouderen herinneren zich de tochten van 1985, 1986 en 1997. Henk Kroes is de gemene deler van deze vier tochten. In 1963 werd Kroes zelf in Franeker van het ijs gehaald. Geen schande. Slechts 1 procent van de deelnemers haalde de eindstreep. Daarna organiseerde hij de ‘tocht der tochten’ driemaal als voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden. Kroes houdt in Ureterp een persoonlijk verhaal over zijn Elfstedentochten. Met filmbeelden, foto’s, feiten en anekdotes. Entree: 4 euro.

Thijmen eerste Opsterlander van 2017

GORREDIJK De eerste Opsterlandse baby van 2017 heet Thijmen Oosterhof. Thijmen werd op 1 januari om 12.52 uur thuis geboren, als zoon van Jelle (39) en Ieneke (35) Oosterhof. “Bij de aangifte van geboorte op maandag 2 januari heb ik meteen gevraagd of hij de eerste van Opsterland was”, zegt Jelle. “We waren sowieso de eersten die aangifte deden en een week later werd duidelijk dat we inderdaad acte 001 hebben.” Thijmen is een kerngezonde en tevreden baby van 4.530 gram. Hij heeft drie broers van 13, 10 en 7 jaar en een zusje van 4. Verloskundigenpraktijk De Nieuwkomer begeleidde de zwangerschap.

Winterwandeling

Schotse hooglanders vormen een imposante verschijning in het landschap. In de gebieden van It Fryske Gea houden deze ruig behaarde runderen de begroeiing in toom. Nieuwsgierig naar hun leven? Op zondag 15 januari (9.00 tot 11.00 uur) organiseert It Fryske Gea een excursie met het thema ‘Schotse hooglanders en damherten’ in het Ketliker Skar. Opgeven voor vrijdag 13 januari (15.00 uur) via itfryskegea.nl of 0512-381 448. Deelname: gratis voor leden It Fryske Gea; niet-leden 4 euro, t/m 12 jaar 2 euro.

KATLIJK

Praiseavond

Op zaterdag 14 januari (20.00 uur) wordt voor de derde keer een praiseavond gehouden in mfc De Wier. De organisatie: “Wij geloven dat God alles heeft gemaakt en dat Hij alle macht heeft over hemel en aarde. Als wij in Hem geloven, op Hem vertrouwen zal Hij voor ons zorgen en alles in ons leven doen laten meewerken ten goede. Daar zijn we vol van. Daar willen we van getuigen. Dat willen we delen, maar ook uitdelen.” Een avond met elkaar ontmoeten, samen zingen, een band en dans. De avond is bedoeld voor iedereen, kerkelijke achtergrond doet er niet toe. Het doel is om samen God te prijzen, om dicht bij hem te zijn en onder de indruk te zijn van wat hij in mensenharten wil bereiken. Entree: gratis.

URETERP

Cabaret met Lieuwe en Andrea

Woensdag 18 januari (14.00 uur) is er een gezellige middag voor de ouderen uit Jubbega-Hoornsterzwaag in café De Alde Slûs. Het echtpaar Lieuwe en Andrea verzorgt deze middag Friestalig cabaret. Vrolijke en gevoelige liedjes, afgewisseld met herkenbare situaties.

JUBBEGA


Sa!

9

11 januari 2017 www.sa24.nl

Drogisterij CleMent sluit de deuren

Passie voor kruiden is nooit verdwenen Al sinds 1962 loopt Robert Clement dagelijks in zijn witte drogistenjas. “Dat was vroeger zo en ik heb het nooit anders gedaan. Het voelt lekker en geeft vertrouwen.” Maar dat duurt niet lang meer. Drogisterij Clement sluit binnenkort de deuren. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Hij was

de steun en toeverlaat van velen. Bij kleine en grotere ongemakken stond drogist Robert Clement klaar met een goed advies. Klanten hadden profijt van zijn kennis en kunde, vooral op gebied van homeopathie en kruidengeneeskunde. Clement leerde het vak in een kleine drogisterij in Rotterdam. “Eigenlijk wilde ik wel dokter worden, maar dat duurde mij te lang. Of boer, maar daar heb je heel veel geld voor nodig.” Hij besloot een spoedcursus te volgen en haalde in zeven maanden zijn drogistendiploma. In Haarlem opende hij zijn eerste kleine drogisterij. Clement leerde het vak in een tijd waarin de mottenballen nog los over de toonbank gingen, poeders in zakjes gevouwen werden en een drogist geneesmiddelen nog met de hand maakte. “Ik had toen al een passie voor kruiden. In Rotterdam ben ik in de leer geweest bij een kruidengenezer.” De passie en de kruiden zijn nooit verdwenen. Lange rijen volle bruine papieren zakken staan op voorraad. Clement: “Kruiden zijn heel goedkoop en je kunt er veel kwalen goed mee aanpakken. Waarom dan dure medicijnen kopen?”

Homeopathie

Er kwamen in de loop der jaren meerdere drogisten naar Gorredijk, die het kortere of langere tijd probeerden. Drogisterij Clement bleef fier overeind. “Dat komt vooral door de homeopathie en phytotherapie (kruidengeneeskunde) en mijn kennis daarin. Ook verkopen we veel voedingssupplementen. Soms sturen doktoren patiënten met een hoog cholesterol door naar mij voor roderijstcapsules. Dat doet het geweldig.” Zo zijn er veel natuurlijke geneesmiddelen, vertelt Clement. Zwavelpoeder bijvoorbeeld voor huidaandoeningen. “Weet je dat ze vroeger een zwavelstokje in de drinkbak van de hond deden?” Ruim 37 jaar geleden verhuisde het gezin Clement naar Friesland. “We wilden graag meer ruimte voor mijn andere passie: het Friese paard en de Drentse schapen. In Wijnjewoude kochten we een grote boerderij. Ik heb daar 33 Friese veulens gefokt. Met de drogisterij ging hij in Gorredijk verder. De eerste twaalf jaar aan de overkant van de Hoofdstraat, nu al vijfentwintig jaar op deze locatie.” Clement vindt het drogistenvak nog steeds interessant. “Daar-

Robert Clement, Bianca Jansma, Chris Clement en Sjoukje Kootstra. FOTO: SIETSE DE BOER

om ben ik ook zo lang doorgegaan. Het contact met de mensen is geweldig, ik wil ze heel hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen.”

acties als boekenmarkten is er al geld ingezameld. Nu de veldafmetingen binnen het korfbal zijn veranderd, is de definitieve realisatie een stuk dichterbij gekomen. De kleinere afmetingen zorgen voor een lager investeringsbedrag en bieden ook de mogelijkheid

Voorlopig blijft Drogisterij Clement open. “We houden een spectaculaire afscheidsuitverkoop. En dan gaat de winkel dicht of wordt door anderen overgenomen. Er is interesse voor overname, ik hoop dat het lukt want dan kan ik ze nog lekker inwerken en adviezen geven.” Mocht de overname lukken, dan verandert de formule wel. “Het wordt dan meer een natuurwinkel.” Voor Robert Clement wordt het wennen. “Ik zal het missen, maar heb nog wel een klein drogisterijmuseum. Met veel

om twee jeugdwedstrijden tegelijk te laten plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt moet het kunstgrasveld met ingang van de nieuwe competitie voor alle Lintjo-teams beschikbaar zijn.

Divola-voeders bij Multimate GORREDIJK De onder eigen naam geproduceerde Divoladiervoeders zijn sinds deze week te koop bij Multimate in Gorredijk. En dat is volgens Jentje Leenstra van Multimate best een unieke situatie. Ruim tien jaar geleden stond hij namelijk bij de Raad van State nog tegenover de familie Landman van Divola. Inzet was het verkoopoppervlak dat Leenstra in zijn nieuwe Fixet-bouwmarkt

(nu Multimate) aan diervoeder en dierbenodigdheden mocht verkopen. “Mar der is oan beide kanten gjin âld sear mear. It is moai dat, no’t Divola stoppe is, wy dizze produkten ferkeapje kinne.” Leenstra is blij met de uitbreiding van het assortiment. Divola was lang heel sterk in het scherpgeprijsde, onder private label gemaakte, eigen Divolavoer voor honden en katten. Ook de diepvriezers

den, schapen, kippen en mijn vrouw.”

Hoop opvername

Geld voor kunstgras Lintjo OLDEBERKOOP Korfbalvereniging Lintjo krijgt 12.500 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland voor de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark Lunia. Lintjo heeft al jaren plannen voor een kunstgrasveld, via

gapers en bijzondere weegschalen. En ik ga genieten van mijn andere passies: paar-

met diepgevroren vers vlees voor honden zijn meeverhuisd naar de Multimate-vestiging. “Foaral foar hûnen mei hûden maagproblemen is foer sûnder granen better. Dy ha in fleisdieet. In hûn is fan oarsprong fansels ek in fleisiter.” Multimate beschikt ook over een ruim assortiment voer in grootverpakking voor paarden en kippen.

Drents met Fries accent Toen ik, geboren en getogen Drent, in Assen naar de HBS ging, leerde ik daar een Fries meisje kennen. Op een druilerige zondagmiddag vroeg ze mij of ik vriendinnetje met haar wilde worden. Het meisje behoorde tot een echte Friese familie. Hun taal boeide mij enorm. Het was toen eigenlijk ‘not done’ om Drents te spreken en daarom heb ik het nooit goed geleerd. Maar het Fries was voor mij een volwaardige taal. Ik leerde de familie goed kennen. Het werd een beetje mijn tweede familie. De ouders en grootouders van het vriendinnetje waren ook ‘mijn’ heit en mem en pake en beppe geworden. ‘Mijn’ heit was vaak met muziek bezig. Hij leerde mij liedjes van vroeger, zoals ‘It Dokkumer lokaeltsje’ en ‘It stopljocht’. Ik leerde het Fries goed te verstaan. En wat vond de Friese familie het leuk toen ik vijftien jaar geleden voor Timpaan Welzijn in Opsterland ging werken! Ik nam me voor nu ook Fries te leren spréken. In diezelfde tijd begon ik met Griekse les. Met collega’s sprak ik af dat zij mij Fries zouden leren en ik Grieks aan hen. Tegenwoordig kan ik me in Griekenland goed redden. Daar bestel ik rustig bij de bakker in het Grieks een brood. Maar in Friesland durf ik dat (nog?) niet. Een paar weken geleden zei iemand tijdens een bijeenkomst in Overijssel dat ik Drents met een Fries accent sprak. Dat vat ik op als een mooi compliment. Een stimulans om door te gaan. (Willie Oldengarm is sociaal gerontoloog bij Timpaan Welzijn. Ze schrijft deze column op eigen titel.) Reageren? Mail dan naar info@willieoldengarm.nl


Ontspanning Energie Stressbestendigheid Kracht & Soepelheid Tijd voor jezelf

HATHA YOGA Mark van der Galiën

Start 2017 goed! Meld je aan voor een gratis proefles. Iedereen kan yoga beoefenen. Maandag 19.30-20.45u Jubbega, locatie De Kompenije

uitnodiging 24 januari 2017

Fosfaat en melkvee: Wegwijs bij keuzes voor uw bedrijf Wegwijs bij keuzes voor uw bedrijf praktische informatieavond over fosfaatregelingen in 2017 e.v.

Na afschaffing van het melkquotum leek er vrij baan voor de ontwikkeling van melkveebedrijven. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er toch beperkingen nodig worden geacht t.a.v. de fosfaatproductie. Voor uw situatie is het van belang de goede afwegingen te maken. In de praktijk is nog veel onduidelijkheid ten aanzien van de uitwerking hiervan op individuele bedrijven. Van der Meer Accountants & Adviseurs wijst u graag de weg bij het maken van de juiste keuze voor uw toekomst. Wij nodigen u daarom graag uit voor een praktische informatiebijeenkomst: Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Fosfaat en melkvee: Wegwijs bij keuzes voor uw bedrijf

Verzorgd door Teus Kool van ComponentAgro B.V. , een organisatie die ons ondersteunt o.a. op het gebied van agrarische wet- en regelgeving. Datum: Dinsdag 24 januari 2017 Locatie: ’t Witte Huis, Geert Wolter Smitweg 20 te Donkerbroek Vanaf 19:30 ontvangst met koffie 20:00 – 20:05

Opening

20:05 – 22:00

• • • •

22:00 – 22:30

Hapje en drankje

Fosfaatregelingen op een rijtje Fosfaatrechten: wat kan of moet u nu doen Fosfaatreductieregeling: de pijn verdelen of verschuiven? Interactie tussen de verschillende regelingen en met ander sectoren

U heeft de hele avond ruimschoots de gelegenheid uw vragen te stellen.

Woensdag 19.30-20.45u Gorredijk, locatie Frederiks Interieurs Info:

www.yogastroom.nl

Opgave voor 20 januari 2017 via agro@vandermeeracc.nl / telefonisch Voor meer informatie over deze avond of advies over de gevolgen voor uw situatie: Tim van Bostelen: 050 313 70 40 / t.m.vanbostelen@vandermeeracc.nl Albert Folkertsma: 0516 820 920 / a.folkertsma@vandermeeracc.nl Van der Meer Accountants & Adviseurs is een regionaal full-service accountants- en adviesorganisatie met veel kennis en ervaring in de agrarische sector. Een bondige werkwijze en betrokkenheid bij de ontwikkelingen op uw bedrijf staan hierbij voorop. Vanuit onze vestigingen Oosterwolde en Groningen staan wij altijd klaar om u optimaal van dienst te zijn. Oosterwolde • Groningen • 0516 – 820 920 / 050 313 70 40 • www.vandermeeracc.nl

toneel

mini theater friesland de slaap van ondine zaterdag 21 januari 2017 Aanvang 20.30 uur | € 10,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

Accordéon Mélancolique

Duo Accordéon Mélancolique verzorgt op zondag 15 januari (15.00 uur) een optreden in de Witte Kerk Hemrik. Het programma ‘De eierzoeker, de zeekapitein, twee accordeons en watermuziek’ bestaat uit woeste, romantische, ontroerende en aangrijpende verhalen uit het leven van Marten Toonder senior, de vader van de beroemde striptekenaar. Hij schopte het met twee jaar lagere school tot kapitein op de grote vaart. De muziekstukken klinken als strakgetrokken en doorleefde gedichten, ingrediënten van het meeslepende muzikale programma van Jean-Pierre Guiran en Cherie de Boer. Entree: 10 euro; t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Superzaterdag zoekt deelnemers

Op zaterdag 17 juni wordt er op het terrein van It Damshûs in Nij Beets een nieuw evenement georganiseerd. Op Superzaterdag tonen en verkopen kunstenaars hun werk. Boekenverzamelaars en antiquariaten zijn aanwezig met zeldzame boeken, er is een grote Friese boekenmarkt en livemuziek. Voor dit evenement (gratis entree en gratis parkeren) zoekt de organisaties deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Koos Beemsterboer (06 – 1613 8017 of koosbeemsterboer@hetnet.nl).

NIJ BEETS

Alex Roeka

The Amazing Stroopwafels

GORREDIJK De Skâns en ’t Nut Gorredijk presenteren op zaterdag 14 januari (20.30 uur) een gezellige avond met The Amazing Stoopwafels. Deze Rotterdamse band is opgericht in 1979 en werd vooral bekend met optredens op straat. Hun succes danken ze mede aan het feit dat ze altijd optreden in kleine, intieme setting. Inmiddels heeft de band al zo’n 6.500 optredens verzorgd en 22 albums, 42 singles en 3 dvd’s uitgebracht. Nog altijd spelen de drie muzikanten met dezelfde energie en met veel ruimte voor improvisatie en inbreng uit het publiek. Entree: 15 euro; leden van ’t Nut 12,50 euro. skans.nl

BAKKEVEEN Vrijdag 13 januari (20.30 uur) organiseert Muziekpodium Bakkeveen in De Slotpleats een luisterconcert van Alex Roeka: lief, scherp, kritisch en hartverwarmend. Hij treedt op met multi-instrumentalist Reyer Zwart en drummer Pim Drost. Het lijkt wel alsof het zwarte en soms zware vitalisme van Roeka’s vroegere werk geleidelijk plaatsmaakt voor een lichtere, optimistischer toon. Alsof hij, naarmate hij het leven beter begrijpt er ook meer van geniet. ‘De wereld is oud en versleten, maar het leven nog jeugdig en sterk’ (Vrolijk Ochtendlied). Hij kan toe met kleinere woorden, zijn pen is milder geworden. Maar Roeka’s rock-’n-roll is rauw gebleven en misschien wel vitaler dan ooit. Entree: 20 euro. muziekpodiumbakkeveen.nl

LIPPENHUIZEN Teater Tsja spilet op saterdei 14 jannewaris (20.30 oere) it stik ‘Brûze en Siede’ yn Hûs de Mande. Dizze hearlike komeedzje mei prachtige dialogen wurdt op it skerpst fan de snede útfochten troch twa komedianten pur sang: Anneke Hondema en Joke Tromp. Yntree: 10 euro; net-stipers 12,50 euro. Kaarten bestelle kin op dorpshuisdemande@gmail.com.

Demo vilt bewerken

GORREDIJK In Museum Opsterlân loopt op dit moment de expositie ‘Vurige Aarde, Gouden Grûn’ van viltgroep Flues. De kunstwerken zijn het resultaat van experimenten met wol en turf. Zondag 15 januari (13.30-16.00 uur) is Flues-lid Ineke Carolus aanwezig om te vertellen over het werk. Ook worden dan viltdemonstraties gegeven. Als materiaal is turf nogal stoffig, de kunstwerken zijn echter verre van stoffig. De wandkleden en objecten hebben prachtige kleuren en structuren. De turf en de aarde waaruit turf gewonnen werd en het vuur dat dankzij turf kon branden dienden als inspiratiebron. museumopsterlan.nl

REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

AGENDA VR 13 JAN

20:30 UUR | URETERP Bingo MFC De Wier 20:30 UUR | BAKKEVEEN Alex Roeka De Slotpleats

ZA 14 JAN

10:00 UUR | WIJNJEWOUDE Winterwandeltocht Gebouw de Driehoek 10:15 UUR | OLTERTERP Start to Powerwalk Parkeerplaats Het Witte Huis 15:00 UUR | URETERP Kinderbingo Mfc De Wier 20:00 UUR | URETERP Praiseavond Mfc De Wier 20:30 UUR | LIPPENHUIZEN Brûze en Siede Hûs De Mande 20:30 UUR | GORREDIJK The Amazing Stroopwafels De Skâns

ZO 15 JAN

09:00 UUR | KATLIJK Excursie It Fryske Gea Ketliker Skar 11:00 UUR | HEERENVEEN Dudok Kwartet Museum Belvédère 13:30 UUR | GORREDIJK Viltdemonstraties Museum Opsterland

Brûze en Siede

COLOFON

11

11 januari 2017 www.sa24.nl

15:00 UUR | HEMRIK Accordéon Mélancolique Witte Kerk

Stim fan Stilte

In de woonboerderij aan de Krûme Swynswei 21 is zondag 15 januari (15.00 uur) een huiskamerconcert ‘Stim fan Stilte’. Sjoukje van der Land (Balk) zingt eigen Fries- en Engelstalige nummers en enkele nummers van ‘Bowie tot Blondie’. Met begeleiding van gitarist Theo Stobbe (Koudum). Sjoukje is stembevrijder, dirigente en singer-songwriter. Theo is gitarist in diverse bezettingen en geeft gitaarles. Zij streven beide naar muziek waar vrijheid de boventoon voert. Spannende muziek om mee te beleven. praktijkstim.nl

NIJ BEETS

Tynster nieuwjaarsconcert

TIJNJE CMV De Bazuin, het Bazuin B-orkest, het Tynster Mânljuskoor en het Tynster Popkoor verzorgen op zondag 15 januari (16.00 uur) een nieuwjaarsconcert in de kerk van Tijnje. Entree: 5 euro.

LOOF verbindt noord en zuid

Op verzoek van Kunsthuis LOOF hebben drie vaste gastkunstenaars uit het zuiden van het land ieder een gastkunstenaar uit het noorden uitgenodigd om samen de binding tussen kunst uit het noorden en zuiden te verbeelden. Het resultaat is een expositie van 14 januari t/m 5 februari. Met werk van Ingrid Simons, Janus Metsaars, Yves Beaumont, Isabella Werkhoven, Leen Kaldenberg en Jan Enno de Jong. Gelijktijdig is er werk te zien van de bekende Friese schilder Jelle Schotanus. De tentoonstelling is geopend van vrijdag t/m zondag (13.00-17.00 uur) en op afspraak. kunsthuisloof.nl

JUBBEGA

15:00 UUR | NIJ BEETS Stim fan Stilte Krûme Swynswei 21 16:00 UUR | TIJNJE Nieuwjaarsconcert Kerk

WO 18 JAN

14:00 UUR | JUBBEGA Cabaret Lieuwe en Andrea Café De Alde Slûs


alles voor de

HALVE

PRIJS Geldt voor de gehele wintercollectie

BIJ DE HEEREN VAN RINSMA

ALLES MET

35% KORTING

Met uitzondering van de nieuwe collectie.

Nog meer dan 8.000 artikelen op voorraad!

RINSMA FASHION | LIJNBAAN 7 & 10 | GORREDIJK | WWW.RINSMAFASHION.NL


Sa!

13

Doe mee & WIN

2 kaartjes voor Stephen Fearing

Onder de goede inzenders van het Zweedse raadsel verloten we deze week twee kaartjes voor een concert van Stephen Fearing op Muziekpodium Bakkeveen op zaterdag 4 februari.

4 februari 20.30 uur Muziekpodium Bakkeveen

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 18 januari. Vermeld ook W2, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

schrijver

waardepapier

werelddeel

ongewenste mail

vleesgerecht

opstootje

5

misdrijf

vrees

voor

voorzaal

opplakbriefje wintervoertuig

witruimte

2

bijgevolg

grote papegaai

zuiver

ieder

bereide huid tussenstation

9

in het jaar

overmaat

bladgroente

golfterm

kort geleden

golfstok

Duitse omroep

sportman

reisweg

shoarmabroodje soort schep

moment

surprise

niet meegaand

PUZZEL

11 januari 2017 www.sa24.nl

juichkreet

grote steen

eerste kwartier

riv. in Frankrijk zonder gezelschap

biefstuk

telwoord

7

deel v.e. bromfiets

zitmeubel

afmeting

agio zeehond punt

deftige kamer

warme streken

11

signaal

Romeinse keizer

nikkel

Slowakije (op auto's) haarversteviger

neon Griekse y

bij geen gehoor

3

verharde huid

in hoge mate

eerbied droevig

gesloten

Europees land

raamscherm

broer van Abel

13

patiĂŤnt vracht ordinair mens (afk.) grammofoonplaat

sleep

beengewricht

Aziaat

10

dun papier

teugje

afbraak

luitenant

ongebruikt politieke partij

op de wijze van

bijbelse vrouw

snelle gang wereldrecord

riviermonding

kameraad

ter inzage sportvrouw

aansporing

getal

4

huiduitwas

12

wapenopslag

plezier

Š www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

herkauwer

scantechniek Aziatisch oliestaatje

spies

paradijs

buigzaam

in orde

eigenwaarde

renbode

nieuw (in samenst.)

honderd jaar

8

fijn glaswerk

kerkbewaarder

Turks bevelhebber

scheepsstuur

bruine platvis

gesteente

evenaar

machinemens Noorse hoofdstad

Nieuwe Testament tovergodin

afloop springstof

hoogvlakte

6

proesten

muzieksoort

Griekse zonnegod

gestreept zoogdier

11

12

13

1


Amstel, Heineken of Brand

2 kratten Amstel 24x30 cl, Heineken 24x30 cl of Brand 24x30 cl

2

eHALVE PRIJS

Geldig van 1 januari t/m 31 december 2017. Kijk voor de voorwaarden op Jumbo.com/bieraanbiedingen. 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Max. 4 kratten per klant per bezoek.

Henk Split geen 18, geen alcohol

Gorredijk, Badweg 34


Sa!

15

11 januari 2017 www.sa24.nl

Effecten Project in Nepal steeds groter

Revolutionaire gevolgen “Het project is jouw verdienste”, zegt de familie Rinsma. “Zonder het geld van de Rinsma Nepal Foundation zou ik niets kunnen uitrichten”, zegt Dick Beumer op zijn beurt. Hoe dan ook, de inspanningen van Beumer en de kledingfamilie zorgen voor een plaatselijke revolutie in een arme uithoek op het Nepalese platteland. TEKST: WIM BRAS FOTO’S: DICK BEUMER GORREDIJK Vijftig vrouwen werken sinds eind 2014 in het naaiatelier dat de Rinsma Nepal Foundation (RNF) in het stadje Charpane, in de arme uiterste zuidoosthoek van het land, heeft neergezet. Zij maken schooluniformen, sportkleding, T-shirts met opdruk; allerlei kleding voor de lokale markt. De verdiensten gaan per stuk en afhankelijk van de gezinsomstandigheden bepalen de vrouwen zelf hun werktijden. Maximaal vijf uur brengen zij achter de naaimachine door, daarna staan ze hun plekje af aan de volgende. Zonder naaiatelier zouden de Nepalese vrouwen hun mannen moeten helpen op het land; nu brengen ze meer geld binnen dan de rijstoogst oplevert en is er voldoende om de kinderen naar school te kunnen laten gaan.

Driehonderd kippen

Maar er gebeurt meer met de inkomsten, bemerkte Beumer nadat hij bij zijn laatste bezoek alle vrouwen thuis had bezocht. “Met het opgespaarde geld hebben sommigen een stenen huis of een biogasinstallatie laten bouwen, wat weer zorgt voor lokale werkgelegenheid. Een vrouw heeft driehonderd kippen aangeschaft, waarmee ze een extra handeltje drijft in eieren en kippenvlees. Vier zwangere vrouwen uit hetzelfde dorp hebben gezamenlijk geld opzijgezet, waarvan zij de ziekenhuiskosten kunnen betalen als een van hen moet bevallen. En het mooiste voorbeeld vind ik dat van een jonge vrouw die met wat ze in het naaiatelier verdient haar eigen opleiding bekostigt. Ze begint in alle vroegte om daarna naar de universiteit te gaan. Ze studeert nu voor modeontwerper.” Binnenkort reist Beumer opnieuw af naar Charpane om de voorbereidingen van de bouw voor een extra verdieping

De eerste contouren van de extra verdieping op het naaiatelier zijn zichtbaar.

Dick Beumer.

op het bestaande naaiatelier af te ronden. De benodigde 34.800 euro heeft hij net overgemaakt. Het geld is bijeengebracht door de loterij die Rinsma Fashion organiseerde, waarna het modehuis het bedrag verdubbelde en het fonds van Wilde Ganzen daar nog eens vijftig procent aan toevoegde. “Eind dit jaar staat de verdieping erop, dan kunnen we nog eens vijftig vrouwen aan werk helpen. Zo brengt de RNF in Charpane en de negen dorpen eromheen een kleine culturele revolutie teweeg.”

Wezenlijke vooruitgang

Tot zo’n twintig jaar terug was Nepal ook voor Dick Beumer nog een verwegland met hoge bergen. Destijds bezocht tandarts Bink met een clubje collega’s zo nu en dan het ontwikkelingsland om gratis tandhulp te verlenen. “Zij hadden een stichting opgericht en zochten een penningmeester om de tickets te verzorgen en de jaarrekening op te maken. Of ik dat wilde doen.” Een kleine moeite. Toen een van de tandartsen uitviel en een vliegticket beschikbaar was, ging Beumer zelf mee. Wellicht kon hij wat

hand-en-spandiensten verlenen bij het steriliseren en dergelijke. Ter plekke vond hij niet dat de groep het bijster slim aanpakte. “Men trok in een groep van dorp naar dorp en waren daarbij urenlang onderweg. Volgens mij kon je beter een enkel ‘dental camp’ inrichten en de mensen zelf laten lopen. Zo konden ze veel meer tandhulp bieden en bovendien lokale verpleegkundigen scholen.” Een kleine tien jaar heeft Beumer de tandartsenclub bijgestaan, maar uiteindelijk haakte hij af bij gebrek aan wezenlijke vooruitgang. “Het merendeel wilde telkens terug naar dezelfde plek vanwege de fraaie natuur, waardoor in dat gebied geen Nepalese tandarts zich meer vertoonde. Zo schoot het niet op, vond ik.” Omdat Nepal hem inmiddels in de greep had, besloot Beumer zich aan te sluiten bij een Fries scholenproject. Maar ook die vorm van hulp, hoe goed bedoeld ook, beviel hem niet. Scholen bouwen zonder de onderwijzers op te leiden had in zijn ogen geen zin. Maar hoe kon hij dan wel iets voor het straatarme land doen? “Het land verkeert in een impasse, van de zwakke overheid valt nauwelijks iets te verwachten. Er is geen werk, geen geld en dus geen toekomst.“

Regel het maar

Juist in de periode dat Beumer loopt na te denken over werkelijk betekenisvolle hulp, raakt hij in gesprek met Gerk Jan Rinsma. Rinsma Fashion heeft zojuist meegedongen naar een landelijke prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is geëindigd op de tweede plaats. “Gerk Jan vroeg

zich af wat het bedrijf dan nog beter kon doen. Nog duurzamer werken dan dat ze al deden of iets meer doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan weet ik wel iets, heb ik geantwoord. Richt een foundation op en ik kom met een plan. Daarop zei Gerk Jan: regel het maar.” De link met Rinsma brengt Beumer op het idee van het naaiatelier. Op eerdere reizen heeft hij vriendschap gesloten met Kala en Surendra Sanghoula en die stellen na het aanhoren van zijn plan grond beschikbaar. Om zelfstandig te kunnen voortbestaan, zal het atelier uitsluitend produceren voor de lokale markt. De ongeschoolde vrouwen krijgen vooraf een opleiding van een half jaar, maar zullen die daarna met drie maanden werk moeten afbetalen. Hetzelfde gaat op voor de aflossing van het microkrediet dat RNF renteloos fourneert voor de bouw van het aardbevingsbestendige atelier en de nieuwe industriële naaimachines. “We geven niets zomaar weg, de vrouwen worden door middel van hun werk op den duur zelf eigenaren. Met deze aanpak hebben we ook de Wilde Ganzen over de streep weten te trekken”, aldus Beumer. “Ik hoor de vrouwen nu al zeggen: als we sneller aflossen dan verdienen we straks ook meer. Kijk, dan gaat het de goede kant op. Ik schat dat over een jaar of acht de foundation kan worden omgezet in een Coöperatie/ Foundation. Met de terugbetaling van het microkrediet kan RNF het project dan verder uitbouwen.”


Niet één week, maar...

Het HELE JAAR in de aanbieding Lay’s of Doritos Alle soorten 2 zakken à 290 of 335 gram

Jonge, jong belegen of belegen kaas

Stuk jong ca. 745 gram, jong belegen ca. 725 gram of belegen ca. 710 gram

5

00

2 VOOR

3

19

cks partypa

Coca-Cola

regular, zero sugar of light Pak met 6 flessen à 1,5 liter

Jumbo ovenverse croissants, kaiser-, multikorn- of pompoenbroodjes

Per 4 stuks Alle combinaties mogelijk

4 VOOR

1

5+1 GRATIS

00 5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten.

Henk Split Geldig van zo 1 januari t/m zo 31 december 2017

Gorredijk, Badweg 34


Sa!

17

11 januari 2017 www.sa24.nl

IMke Gerritsen is specialist culinair erfgoed

Het verhaal maakt het speciaal Wat at men vroeger en vooral: welk keukengerei werd gebruikt bij de bereiding? Imke Gerritsen kan smakelijk vertellen over ons culinair erfgoed. Over oliebollen, de kikker in de pot en gevulde weckflessen van dik honderd jaar oud. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Zolang ze zich kan herinneren, is Imke geïnteresseerd in koken en keukengerei. “Ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder had een biodynamisch fruitverwerkingsbedrijf in Frieschepalen. Als kind mocht ik altijd meehelpen. Mensen brachten ons soms bijzondere dingen. Zoals een vrouw die aankwam met een weckfles met peultjes uit 1926. Ze had vroeger drie jaar voor een dominee gewerkt. Toen ze ging trouwen, kreeg ze als afscheid die pot peultjes. Ze wilde hem niet openen, want ze vond één pot als dank eigenlijk een beetje zuur.”

Jarenlang runde Imke met haar moeder Carolina Verhoeven een culinair museum in Appelscha. In 2008 sloot het museum. De inventaris ging naar verschillende locaties. Een gedeelte staat in Gorredijk op zolder bij Imke en haar man, chef-kok Ruben. “De rest staat op exposities overal in het land.” Het is uniek keukengerei, spullen die je bijna nooit meer ziet. De bijbehorende verhalen maken de verzameling speciaal. Samen met haar man geeft Imke veel lezingen. Over tradities in de keuken, gebruiken rond geboorte, trouwen en rouwen, Sint Nicolaas en jaarfeesten.

“Weet je dat we in Nederland al sinds 1600 oliebollen eten? In sommige delen van het land hebben ze een platte variant, de oliekoek. Met dezelfde ingrediënten, alleen met minder olie. Niet iedereen had in de middeleeuwen genoeg geld om olie of vet te kopen. Dus werden het platte koeken, ook wel smeerkoeken genoemd.” Melkbrood kennen we ook nu nog, maar dat die naam ooit ontstond uit een traditie rond de dood is minder bekend. “De eerste melk die koeien gaven nadat iemand overleden was, ging naar de bakker voor melkbrood. Men geloofde dat er een geest in die melk zat.”

In haar collectie zitten bijzondere zaken. Zoals een fles sneeuwwater uit 1979, een fles slaolie uit 1951, geweckte rabarber uit 1944 en een gevulde stenen weckpot uit 1856. “Maar die laatste, daar komen we niet aan, veel te kwetsbaar.” Ter lering en vermaak laat Imke een grote glazen pot zien. Er staat een trappetje in met onderaan een (nep)kikker. Dat was eigenlijk een soort weervoorspeller, legt Imke uit. “Vroeger zaten er kikkers in de kelder. Als het vochtig weer werd, kropen ze omhoog. Belangrijk om te weten bij het inmaken van voedsel.”

Bloedstok

Imke verzamelt al dertig jaar met haar moeder alles op gebied van het Nederlands culinaire erfgoed. Vorig jaar werd zij genomineerd voor de Dutch Collector Award. Tijdens de VerzamelaarsJaarbeurs in Utrecht, halverwege november, werd haar de Award toegekend. “Dat vond ik een hele eer.” De kennis die ze hebben brengen Imke en Ruben aan de man via hun bedrijf Culivents. Ze geven lezingen en gastlessen over culinaire geschiedenis en etnologie, maar verzorgen ook events en catering. puurculivents.nl

Mosterd

“Een mooi voorbeeld van een eigengemaakt stuk keukengerei. Deze kreeg ik van een vrouw die vroeger als kind haar vader hielp in november, de slachtmaand. Voor het maken van bloedworst moest ze het bloed van de geslachte varkens opvangen. Ze moest het van haar vader goed doorroeren, met haar handen. Dat vond ze vreselijk vies. Haar vader heeft toen een tak van de dennenboom gezaagd, die ze jarenlang heeft gebruikt.”

“De Spanjaarden maakten vroeger mosterd met een kanonskogel. Het mosterdzaad deden ze in hun helm en dan met een kogel erin draaien. Zo komt de olie uit het mosterdzaad vrij. Later werd ook een bak van papier-maché gebruikt. Deze kanonskogel komt uit de tijd dat de Spanjaarden bij Alkmaar gelegerd waren.”

Roomboter

“Dit is roomboter verpakt in groot hoefblad. De boter zit er al zeven jaar in en is nog steeds goed. Het verhaal komt van een mevrouw die met boter op de markt stond. Zij zag bij andere kramen prachtig gele roomboter. Zij had zelf niet al te vette roomboter, het was wat bleek. Dat kwam door de winter, dan is melk minder vet. De vrouw vertelde dat zij haar roomboter toen verpakte in hoefblad. Dat geeft een gele kleur aan de boter en is ook nog conserverend. De boter wordt niet ranzig. Ruik maar eens, je ruikt eigenlijk alleen een wat hooiachtige geur.”

Dutch Collector Award 2016

Beschuitplank

“Dit is een zwieback of tweesnij. Een snijplank voor het maken van beschuit. De bakker legde de gebakken bollen in de vorm. Dan met het mes doormidden snijden en vervolgens nogmaals de oven in. Daar komt de Duitse naam zwieback vandaan, tweemaal gebakken dus.


Sa!

18

11 januari 2017 www.sa24.nl

Winterstop: terug- en vooruitkijken

Voetballers maken tussenbalans op De voetballers zitten midden in de winterstop, voor veel teams is de competitie halverwege. In het laatste weekend van januari gaat het seizoen weer verder. Door het zachte winterweer benutten veel ploegen deze weken voor oefenwedstrijden. Sa! maakt met de ploegen in haar verspreidingsgebied de eerste balans op. Beetje terugkijken, vooral vooruitkijken. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Zaterdag 4C Voor RWF, degradant uit de derde klasse, begon de competitie heel moeizaam. De puntenteller kwam maar niet op gang en dus dreigde even een nieuw rampseizoen in Frieschepalen. Maar onder leiding van Marco van der Veen, de nieuwe trainer dit seizoen, begon het uiteindelijk toch te lopen. En hoe! Met maar liefst negen overwinningen op rij is RWF voorlopig de enige ploeg die in het spoor van koploper Mamio (Groningen) blijft. “Het was duidelijk dat de spelers na zeven mooie jaren met Klaas Zandberg aan mij moesten wennen. Verder hadden we ook nog eens te maken met blessures, waardoor we de hele as misten”, aldus Van der Veen. Inmiddels klopt het dus wel allemaal bij RWF. “Iedereen weet waar hij aan toe is en die duidelijkheid levert mooie dingen op.” Het vertrouwen bij de club in Van der Veen is groot, getuige ook de wel zeer vroege bekendmaking van verlenging van de samenwerking. Al vindt de trainer dat heel logisch. “Soms is het simpel als iets goed voelt en iedereen tevreden is.”

De cijfers van ODV zijn onmiskenbaar die van een middenmoter. Zes zeges, zes verliespartijen, geen gelijke spelen en een doelsaldo van 26 voor en 28 tegen. Daarmee is de formatie uit Wijnjewoude zelfs nog subtopper. Een stevige blessuregolf maakte dat ODV de selectie - met twintig man op papier van prima grootte - een groot deel van de eerste seizoenshelft moest aanvullen met B-junioren. Daarnaast was de mentale weerbaarheid in een aantal wedstrijden ondermaats, waardoor na de eerste tegenslag de koppies al gingen hangen. Gelukkig won ODV wel de cruciale thuisduels tegen Haulerwijk en De Lauwers, waardoor het in de tweede seizoenshelft niet direct nodig is naar onderen te kijken. De Sweach heeft het als promovendus goed voor elkaar. Voorlopig in ieder geval, beseft trainer Gerard Blaakmeer. “Onze vierde plek is boven verwachting. Alleen staat het ook echt heel dicht bij elkaar. Tussen ons en de nummer elf zitten maar zes punten verschil. Je merkt aan alles dat de verschillen klein zijn.” De ploeg uit Beetsterzwaag begon nog stroef, met drie nederlagen

op rij. “Daarna hebben we een mooie reeks neergezet met zes overwinningen en tussendoor nog een gelijkspel.” Net voor de winterstop trof De Sweach twee teams uit de top van de ranglijst en die duels gingen beide verloren. Met een puntje in de slotronde van 2016 eindigde het team op twintig punten. Blaakmeer is er zeer content mee en het geeft goede perspectieven voor de seizoenshervatting. “Als iedereen wat fit blijft en we blijven elke wedstrijd hard werken voor én met elkaar, dan moeten we weg kunnen blijven van de onderste vier plekken.” Blaakmeer zelf maakte overigens bekend na dit seizoen te stoppen. “Met pijn in het hart, na negen seizoenen bij mijn club.”

Zaterdag 5B Boornbergum deed een tijdje mee in de titelstrijd, maar een overschot aan gelijke spelen en een nederlaag bij koploper Harkema Opeinde maakte aan die droom een einde. Opvallend is dat Boornbergum van de laatste vier thuisduels drie keer niet verder kwam dan 2-2. Joran Wiersma is met twintig treffers goed op schot en topscorer van de klasse. Trainer Roel Tuinstra stopt aan het einde van het seizoen.

Zondag 3A Met vier punten achterstand op koploper Friesland ging Oerterp de winterstop in. Er moet dus nog heel wat gebeuren wil de nummer drie uit Ureterp - ook Bolsward pakte meer punten de kampioensvlag aan het eind van de competitie kunnen hijsen. Toch is Kees-Jan Dijk tevreden. “We draaien een goed seizoen. We scoren makkelijk en krijgen weinig tegen.” Een dipje (eind september, begin oktober) kostte Oerterp kostbare punten. “Gelukkig hebben we daarna voor de winterstop weer een sterke serie neergezet en die gaan we doortrekken in 2017. We hebben een goed en hecht team, en we zijn nog beter als we vol passie en beleving spelen.” Het gat met Friesland en Bolsward is volgens Dijk ook te overbruggen. “Ons spel in de onderlinge wedstrijden was veel beter. Als we die energie brengen, winnen we van iedereen.” De zeges in die wedstrijden, 3-0 en 4-0, spraken wat dat betreft boekdelen. Vorig seizoen liep UDIROS het kampioenschap net mis. Dit jaar moet de formatie uit Nieuwehorne vooral naar beneden kijken. Pas drie keer werd er gewonnen, tegenover al acht nederlagen. Twee seizoenen geleden verloor UDIROS ook zo vaak, maar dat was over een heel seizoen. “Er zijn nogal wat jongens vanwege hun studie gestopt, dus er staat een vrij nieuw team”, aldus trainer Friso Bakker. Ook Marten Kuperus haakte af, terwijl Jorrit Heida - de andere goalgetter van UDIROS nog altijd geblesseerd is. “Toch hebben we best een aardige ploeg. Het komt er alleen nog niet altijd uit. Heeft ook met wat vertrouwen te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we meer punten gaan halen.” Jubbega kende als promovendus eigenlijk een prima seizoen. De aanpassing van de vierde naar de derde klasse verliep volgens tevredenheid van trainer Johnny Wassenaar, al liet de ploeg soms nog weleens onnodig iets liggen. Maar de sportieve prestaties


Sa!

werden flink overschaduwd door de tragedie van 20 november, toen spelers Ids Douma en Jacko de Jong na de wedstrijd een auto-ongeluk kregen. Douma overleed een dag later aan zijn verwondingen. Sindsdien speelde Jubbega slechts twee wedstrijden en daarin kreeg het tweemaal ruim klop. Na de winterstop zal Jubbega er, zonder de voetballende impulsen van Douma en De Jong, hard voor moeten werken om niet in degradatiezorgen te komen. Assistent-trainer Oebele Schokker maakte vorige week bekend volgend seizoen Jubbega als speler te versterken.

Zondag 4A Read Swart is nog in de race voor het kampioenschap, maar dan zal het na de winterstop puntverlies in de ‘kleine’ wedstrijden moeten voorkomen. “We hebben de bovenste ploegen op de ranglijst verslagen, maar laten te veel liggen tegen de mindere teams”, aldus trainer Jan Sietse Heida. Over de ontwikkeling van het spel is hij tevreden. “Het team kan in het veld steeds beter zelf keuzes maken die nodig zijn om de wedstrijd naar ons toe te trekken.” Mildam was lange tijd middenmoter, maar klom net voor de winterstop omhoog door een sterke serie. Wat dat betreft had de onderbreking niet gehoeven in Mildam. Het elftal loert wel op de tweede periode, al moet het daarin dan afrekenen met Renado, dat momenteel ook de koploper is.

Zondag 4B Voor Gorredijk verliep de eerste seizoenshelft eigenlijk op rolletjes. Met de eerste periodetitel op zak ging de ploeg van Jacob Russchen, die zijn contract opnieuw met een jaar verlengde, als koploper de winterstop in. “Dat is heerlijk”, lacht de trainer. Gorredijk versterkte zich in de zomer met Arjen Bergsma - in het verleden speler van SC Heerenveen, FC Emmen, Harkemase Boys en Flevo Boys - en dat scheelt

19

11 januari 2017 www.sa24.nl

een hoop, oordeelt Russchen. “Dat is een impuls waar heel de groep beter van is geworden. Het team is jong en daarin zijn Arjen, en ook Mart van der Tuin, echte steunpilaren.” Daarnaast roemt Russchen de trainingsopkomst en -faciliteiten. “We kunnen nu altijd trainen dankzij het kunstgras en de mannen van het tweede zorgen ervoor dat het eerste altijd scherp moet en kan trainen.” Gorredijk gaat in de tweede seizoenshelft duidelijk voor het kampioenschap. “We zijn stabieler, dat heb ik sowieso al gemerkt. Nu is het een zaak van scherp houden, zeker in de wedstrijden die op papier minder voorstellen.” De achtste plaats die THOR bezet omschrijft Edwin Boonstra als ‘mager’. “We hadden een stroeve start, mede door drie uitduels op rij in verband met de aanleg van het kunstgras.” Eind september volgde in de eerste thuiswedstrijd ook de eerste zege voor de ploeg die vorig seizoen nog de nacompetitie bereikte. “Ons seizoen kenmerkt zich door veel langdurige blessures, het missen van enorm veel kansen en het te makkelijk weggeven van doelpunten.” Toch is Boonstra, die na het seizoen afscheid neemt in Lippenhuizen, positief naar deel twee van het seizoen. “Ik verwacht dat vier spelers aansluiten, waardoor de bezetting weer wat breder is. De sfeer is goed en ook over de trainingsopkomst heb ik niet te klagen. Ik ben ervan overtuigd dat wij voor niemand onderdoen en dat we er zullen staan.” Bakkeveen doet keurig mee in de vierde klasse. Leuk meedraaien in de middenmoot was het doel aan het begin van het seizoen, maar halverwege staat Bakkeveen zelfs vierde, op drie punten van de bovenste plaatsen. “We zijn thuis onverslaanbaar sinds we kunstgras hebben en ook uit doen we het steeds beter”, aldus aanvoerder Sander van der Meulen, die eerder in het seizoen de verwachting uitsprak dat zijn ploeg met 28 of 29 punten een heel eind moest komen om zich te handhaven. Inmiddels heeft Bakke-

veen er 22 verzameld en lijkt dat dus geen probleem te mogen worden. “Dit is een mooie competitie, waarin we lekker aan voetballen toekomen, en ook meer dan vorig seizoen. Daarnaast sluiten de A-junioren mooi aan en als ze spelen, doen ze dat alsof ze nooit anders gedaan hebben.”

Zondag 5B In een andere poule dan gebruikelijk met veel derby’s - doet Blue Boys het uitstekend. De eerste periodetitel is daarvan het duidelijke bewijs. “Na dat succes kwam er een dipje”, aldus Bart Jonckers, verwijzend naar twee duels op rij zonder zege. “Misschien hebben we de periode toch iets te veel gevierd.” Vooral het verlies bij De Wâlden was vervelend. Dat werd rechtgezet met een 13-1 overwinning tegen Flamingo. “Zo’n seizoensstart hadden we niet durven dromen en geeft ons veel vertrouwen. Leermoment voor ons is dat een wedstrijd twee helften heeft en we ook in beide goed moeten voetballen.” Tijnje heeft zich in de middenmoot genesteld, mede dankzij de doelpunten van Gerlof Dijkstra, die terug in de vijfde klasse weer makkelijk het net vindt. Mede daardoor is Tijnje de meest scorende ploeg van de competitie, maar

een serie nederlagen in oktober en november maakt dat de ploeg van Sjoerd van Klaarbergen vijfde staat, op een straatlengte achterstand van de koplopers. Ook dit seizoen draait het weer moeizaam bij Wispolia, dat nog maar één punt veroverde. Desondanks is aanvoerder Taco de Vos positief gestemd. “De stemming binnen de groep blijft goed, zonder gezeur en gezeik. We blijven gewoon keihard ons best doen met zijn allen.” Met vijf punten op zak is het seizoen van Langezwaag al bijna geslaagd. De zege op AVV, was de eerste winstpartij sinds 16 april 2015. “De ontlading na die wedstrijd was dan ook enorm”, vertelt trainer André van der Veen. “Desondanks was de trainingsopkomst altijd goed. Toch is de bevestiging van de opgaande lijn heerlijk.” De andere twee punten veroverde Langezwaag dankzij twee keer een 0-0. Boornbergum draait dit seizoen, na een moeizame voorgaande competitie, weer keurig in de middenmoot mee.

Zondag 5C Sportclub Makkinga degradeerde vorig seizoen naar de vijfde klasse en staat nu in de middenmoot. Die plek lijkt ook het hoogst haalbare voorlopig. ODV doet het een jaar na de degradatie nog iets minder en staat slechts tiende, met twaalf punten. De krappe bezetting in de selectie speelt daarbij een flinke rol. Sport Vereent behaalde met regelmaat een succesje en staat daardoor op negen punten na dertien wedstrijden. Precies volgens de doelstelling die trainer Eize Verra vooraf stelde. “We draaien lekker mee en genieten daarvan.” De Sweach staat een plekje onder de Berkopers, en verloor als enige van hekkensluiter Diever/Wapse.


2e

2e

GRATIS

Hak 330-370 gram

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. appelmoes 2 potten à 360 gram

2,18

1,09

AH Wok- en roerbakgroente

Chinese taugé & rode paprika, Italiaanse courgette & rode paprika en Thaise prei & rode peper 2 zakken naar keuze

2e

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. boerenkool 2 schalen

6,18

3,09

AH Goudse kaas in plakken en stukken van de zelfbedieningsafdeling Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. jong belegen 48+ in plakken 2 pakken à 190 gramBijv. gebakken kabeljauwburger 2 schalen à 2 stuks

2e

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Gelderse rookworst 285 gram 2 stuks

4,78

2,39

Combineren mogelijk Bijv. apfelstrudelpudding 2 bekers à 450 gram

1,49

3,58

1,79

Dr. Oetker Big Americans

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks

5,90

2,95

Hero gekoelde sappen

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. liefde voor fruit multifruit 2 flessen à 900 ml

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Pepsi Max

1,63

Combineren mogelijk Bijv. tagliatelle 2 schalen à 250 gram

4,98 Knorr wereldgerechten en sauzen

Alle varianten, combineren mogelijk*

2e

AH Perla pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. regular 2 zakken

6,38

3,19

1,99 2e

3,98

1,99

3,98-

GRATIS

2,49 2e

GRATIS

2e

3,26

1,85

Alle AH Verse pasta en pastasauzen

2e

GRATIS

Calvé pindakaas 350 gram Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. naturel 2 potten

3,98

1,99

2e

GRATIS

Pepsi, Sisi en 7UP 1.5 literflessen

3,70

GRATIS

GRATIS

2e

2e

2,98

Schaal 2 of 4 stuks Bijv. 2 stuks 2 schalen

GRATIS

GRATIS

Alle Mona

1,99

AH Runderhamburgers

GRATIS

GRATIS

Unox rookworsten

3,98

2e

GRATIS

2e

GRATIS

AH Stamppotten 500 gram

2e

GRATIS

GRATIS

Alle Ariel en Lenor*

Combineren mogelijk Bijv. Ariel 3-in-1 pods colour 2 pakken à 16 stuks

13,98

6,69

Grolsch pils*

Krat 24 fles à 0.3 lt of krat 16 beugels à 0.45 lt *M.u.v. Kornuit.

14,99

9,99

Sa! week 2 - 2017