Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 15 juli 2015

Jaargang 2 Nummer 28

simmerwurk PAGINA 9 miljoenen extra

jp van den bent

marten kooistra

Precario

Tijdelijk dak

twee titels

De gemeente Opsterland krijgt steeds meer zicht op jaarlijks 1,5 miljoen extra inkomsten. Volgens de belastingkamer van de rechtbank in Groningen mag de gemeente bij kabeleigenaar Liander precariobelasting heffen voor het gebruik van Opsterlandse grond.

Soms redden mensen het niet meer zonder hulp. Ze kunnen door omstandigheden niet thuis blijven wonen of hebben zelfs geen thuis meer. Het JP van den Bent kortverblijfhuis in Ureterp biedt personen met een verstandelijke beperking in dergelijke situaties tijdelijk een dak boven hun hoofd.

Iedere jonge wielrenner droomt ervan later prof te worden en te schitteren in de Tour de France of een andere grote wielerronde. Het talent Marten Kooistra (17) zou het kunnen bereiken; hij haalde de afgelopen weken twee Nederlandse titels binnen.

PAGINA 3

PAGINA 15

PAGINA 19

www.sa24.nl


Familieberichten

overleden

Na een lang en zorgzaam leven is zondag toch nog onverwacht overleden ús heit en opa

Barteld Bron

Verdrietig zijn wij om het toch nog plotseling overlijden van

† 12 juli 2015 Nieuwehorne

* 21 juni 1920 Jubbega-Schurega

Opa Pennenburg - John -

Sinds 10 februari 1963 weduwnaar van Maaike Nijenhuis Sinds 11 juli 1996 weduwnaar van Gré Hoogerwaard

Altijd vrolijk, altijd in voor een grapje, alles kon. Ik zal met veel plezier terugdenken aan alle leuke woensdagmiddagen bij jullie.

Brugt en Greetje Eppie en Frank Janny Klein- en achterkleinkinderen

Liefs van Mark Wij wensen Diny, Ronnie, Maya, Rob en Jody heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies, wat zal het stil zijn... Wij zullen zijn enthousiasme missen.

Geen bezoek aan huis. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Thuiszorg ‘De Friese Wouden’ voor de goede zorg.

Jacob en Marianne

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: B. Bron, Kalverkamp 42, 8414 LE Nieuwehorne

Na een kort ziekbed overleed

John Pennenburg

vader van onze vrienden Maya en Rob Stuy Ronnie Pennenburg

Wij wensen hen, Diny en de rest van de familie veel sterkte.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve oudste broer en zwager

Barteld Bron (ús Bap)

Henk en Hennie de Vos Robert en José Riphagen Wietze en Simone de Jong en kinderen

dankbetuiging Wy wolle elk tankje foar de oerweldigjende belangstelling dy’t wy field ha nei it ferstjerren fan myn leave man, heit en pake

Gorredijk: H. Schots - Bron A. Oosterhof - Bron G. Bron - Brands

Nieuwehorne, 12 juli 2015

geboren Bliid binne wy mei de berte van ús famke

Marit Berne op 4 july 2015

Atze Benedictus Alle belutsenheid fersêftet it fertriet en fergruttet de moed om fierder te gean. Janke Benedictus-Sijtsema Klaas en Antje Femke Sanne De Sweach, july 2015

Pier en Margerietha van der Meulen Loaijersstrjitte 1 8401 DV De Gordyk

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.


Sa!

15 juli 2015

Opsterland mag precariobelasting innen

Extra miljoenen in zicht De gemeente Opsterland krijgt steeds meer zicht op jaarlijks 1,5 miljoen extra inkomsten. Volgens de belastingkamer van de rechtbank in Groningen mag de gemeente bij kabeleigenaar Liander precariobelasting heffen voor het gebruik van Opsterlandse grond. De vlag gaat nog niet uit, maar de gerechtelijke uitspraak van vorige week maakt het werk van wethouder Financiën, Rob Jonkman, behoorlijk lichter. Liander kan echter nog in beroep gaan. Sinds 2012 int Opsterland precariobelasting bij eigenaren van kabels in de Opsterlandse grond. Het gaat om 1,5 miljoen euro per jaar. Liander ging in verweer, zich beroepend op een afspraak uit de jaren twin-

Beetsterzwaag

tig. De rechter acht dit beroep nu ongegrond. De uitspraak betekent een grote financiële meevaller waar Opsterland lang naar uitkeek.

Voorzichtig Sinds de invoering van de precariobelasting kwam er al circa 5 miljoen euro binnen. In afwachting van de rechterlijke uitspraak staat dat geld geparkeerd. Jonkman is nog voorzichtig. Hij wil het vonnis met

3

www.sa24.nl

juristen goed bestuderen om de kansen van de tegenpartij bij hoger beroep in te schatten. “Tekent Liander beroep aan, dan kan een definitief oordeel nog lang op zich laten wachten. Dan is het aan ons om te beoordelen hoe groot het risico is dat we het geld alsnog terug moeten geven. Dan kunnen we ook afwegen of we het geld alvast gaan gebruiken.” Het geld is welkom, omdat Opsterland volop

moet bezuinigen; volgend jaar 600.000 euro, oplopend tot 1,6 miljoen euro in 2018. De wethouder vindt dat er volop is gesneden in de eigen organisatie. Ook het laaghangende fruit, de voor de hand liggende bezuinigingen, is al geplukt. “Tot nu toe hebben burgers er relatief nog niet veel van gemerkt, maar bezuinigingen gaan straks wel pijn doen. Met jaarlijks 1,5 miljoen euro extra maak je dan toch andere afwegingen.” Een deel van het geld gaat naar het gemeentelijke spaarbankboekje. Buiten voor speciale doelen beoogde reserves, staat daar nu nog 5,8 miljoen euro aan vrije reserves op. En dat is veel minder dan de afgesproken 7,5 miljoen euro. “Wanneer daar 5 miljoen bij komt, ziet het er ineens heel anders uit.”

Belasting De precariobelasting lag bij de invoering politiek wel gevoelig. Want loop je niet het risico dat de kabelbeheerder de belastingen doorberekent aan de burger? In dit geval is het een verkapte lastenverzwaring. Jonkman is daar niet bang voor. “Inmiddels zijn er in ons land al 80 gemeenten die deze belasting heffen. Indirect betalen inwoners van Opsterland daaraan mee. Zo werkt het systeem, maar op het totaal is dat heel weinig.” Saillant detail: Opsterland is ook aandeelhouder van Liander. Jaarlijks vloeit er circa 60.000 euro dividend in de Opsterlandse kas. Dat kan door de precariobelasting wel eens minder worden. “Maar daar weegt die anderhalf miljoen euro wel tegenop.”

Een halve eeuw zwembad De Delte Ze brachten er ieder tientallen jaren door en dus kwam een vaste groep oud-werknemers vrijdag naar zwembad De Delte, op de dag waarop het zwembad officieel 50 jaar bestond. Badmeester Dries Jongsma, zelf al aanwezig bij de opening, roemt zijn team. “Wy wiene sa op elkoar ynspile, we begrepen elkoar blyn.” De plakboeken komen op tafel. De verhalen komen los. Jongsma hield veel bij. Het beeld uit de gloriejaren is nu amper voorstelbaar. In 1975 passeerden 135.000 bezoekers de kassa. Op 14 augustus 1974 was er een record met 2.748 zwemmers. Sommige jaren telden 7.000 schoolzwemmers. In de jaren zeventig trok het toen moderne zwembad bezoekers uit een wijde omge-

Gorredijk

ving, ook uit Drachten en Heerenveen. Cor van der Velde: “Troch ús ferwaarming wiene wy yn guon jierren al begjin april iepen, wol in moanne earder as oare baden. We ha wol mei swimmers oan it sniebaljen west.” Zeker nadat timmerfabriek De Vries vanaf 1979 voor de verwarming zorgde, waren de stookkosten nihil en was het water altijd warm. Herinneringen zijn er ook aan de dagelijkse dichtstrijd tussen vaste zwemmers Bennie Holtrop en master Tiemen van der Vee. Uit het plakboek: ‘Ik fiel my sa fiis, sei Pûle Patat en skuodde in pak Biotex leech yn it bad.’ En ‘Ik soe bêst swimme wolle, sei Dûbele Det, mar ik krij it badpak net oer myn korset.’ Aan tafel overheersen warme gevoelens over vervlo-

gen tijden. Ze kregen, samen met Zwemclub ISIS, veel voor elkaar. “Minsken fielden har hjir wolkom”, vertelt Corrie Dekker. “It wie in echt ontmoetingsplak.” De evenementen, zoals de zwemvierdaagsen, waren groots. Maar de tijd was anders, nuanceert Van der Velde. “Minsken wiene noch net sa mobyl en der wie rûnom folle minder te dwaan as no.” De ontwikkelingen van de afgelopen jaren deden de oud-medewerkers pijn. Ze hebben veel waardering voor de vrijwilligers die het bad nu open houden. Zelf kijken ze liever terug op de rijke tijden van weleer en al die gezellige weekendjes samen op stap. Eens in de twee jaar doen ze dat nog steeds.

Cor van der Velde, Jouk Keegstra, Gretha de Ruiter, Dries Jongsma en Corrie Dekker. Ilonka Braaksma kon er niet bij zijn.

De tijd vliegt om bij Petrus en Johanna Petrus weer thuis, drie maanden later stonden ze voor de trouwambtenaar in Beetsterzwaag. “Minsken tochten dat we trouwe moasten. Mar dan wie it wol in oaljefantsdracht west.” Het getrouwde stel wachtte namelijk twaalf jaar op hun eerste en enige kindje: dochter Aukje.

Bij tante in huis

Petrus en Johanna al 65 jaar getrouwd. Foto: Sietse de Boer

“We wolle it eins net ha, sa fluch is it gien.” Petrus de Boer (88) en Johanna de Boer-Postma (89) waren maandag 65 jaar getrouwd. De tijd is omgevlogen, vindt Petrus. Met een knipoog: “Yn ús holle fiele wy ús noch jong. Jo bin pas âld as jo 90

Ureterp

binne.” Eenmaal verloofd, in 1946, moesten Petrus en Johanna lang wachten op hun trouwdag. Johanna: “Petrus moast earst trije jier nei Indië yn tsjinst.” Trouw wachtte zij op hem. “Dat duorre lang. Belje koe net, allinne mar brieven skriuwe.” In april 1950 kwam

“Doe’t ik weromkaam út Indië hie ik in lyts fermogen.” Schamper legt Paulus uit dat dienstplichtigen in die tijd maar een schijntje verdienden. Hij kwam thuis met zo’n 250 gulden. Terugkerende militairen kregen wel voorrang voor een huurwoning. Johanna: “Mar myn tante wenne neist ús oan De Feart. Wy bin by har yn ‘e foarkeamer wenjen gien.” Petrus, afkomstig uit Groninger Opeinde, en Johanna woonden uiteindelijk veertig jaar aan De Feart, vervolgens twin-

tig jaar op de Lange Baan en nu al weer vijf jaar bij De Lijte. Voor zijn diensttijd was Petrus bakkersknecht. Na zijn terugkeer werd hij varkenshandelaar, net als zijn vader. Voor haar trouwen hielp Johanna haar moeder in het grote gezin. “En nachts paste ik op beppe.” Ze ging vaak met haar man mee op een vrachtrit. “Dan namen we de fiskangels mei en sieten wy ûnderweis op in moai plakje te fiskjen.

De frachtwein hie gjin ferwaarming. As it kâld wie brûkten we in stoarmlantearne om waarm te bliuwen.” Ze vullen nu hun dagen met rummikub, yahtzee, puzzelen en wandelen. Petrus: “We ha twa Mercedessen foar de doar”, wijzend op hun rollators. Soms stapt hij nog in de auto voor een kort ritje. Johanna en Petrus hebben inmiddels vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

TIP van On Tour Tweewielers ... Een nieuwe 20 inch Beachcruiser met lichte transportschade € 199,– (3 x jongens- en 1 x meisjes-fiets) 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


VANDAAG BESTELD. MORGEN LEZEN! BESTEL UW BOEKEN SNEL EN COMFORTABEL OP ONZE WEBSITE!

b

Planteyn boeken Planteyn boeken Langewal 19 Gorredijk T 0513 461254 M info@planteyn.nl www.planteyn.nl

VOORGERECHTEN

• Een heerlijke pittige iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Kippensoep met vermicelli en peterselie • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, zonnebloempitten en kaas ( meerprijs € 2,50 ) • Salade met brie, komkommer en appel gegratineerd met honing • Frisse galia meloen met rauwe ham • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet, sinaasappel, pijnboompitten en kerriesaus • Tonijnsalade met komkommer, tomaat, augurk en ui • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en gefrituurde garnalen in filodeeg ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen.

HOOFDGERECHTEN

• Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Varkenshaasje met champignonroomsaus ( meerprijs € 2,50 ) • Varkensschnitzel met champignonroomsaus • Gebakken reepjes gyros met tzatziki • Wrap gevuld met gekruid gehakt, maïs, ui en paprika met kaas uit de oven en tacosaus • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamant haas) in teriyakisaus ( meerprijs € 3,50 ) • Gegrilde kipspiesjes met pestoroomsaus • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Gebakken kabeljauw met kruidenkorst • Zalmstokjes geserveerd met een dip van mayonaise, yoghurt, wasabi en bieslook ( meerprijs € 3,50 ) • Vegetarische ravioli met roerbakgroenten en een topping van oude kaas en rucola

Wij heten u van harte welkom! Diverse kindergerechten.

NAGERECHTEN

• Boerenroomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Boerenroomijs met advocaat en slagroom • Vers fruit met mangosorbetijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / aardbeien ijstaart met aardbeien saus en slagroom • Sinaasappelbavarois met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en boerenroomijs • Griekse yoghurt met verse aardbeien en aardbeiensaus • Huisgemaakte cheesecake met frambo zensiroop en slagroom ( meerprijs € 1,50 ) • Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie : Irish/Spanish/Italian/ Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )


Sa!

15 juli 2015

5

www.sa24.nl

Themawandeling met burgemeester over eenzaamheid

Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn Niet moeilijk en formeel doen, een praatje maken is dikwijls goed genoeg. Die praktische aanpak van de Timpaan-actie tegen de ‘zomereenzaamheid’ past ook bij burgemeester Ellen van Selm. Afgelopen week liet ze zich bijpraten door ‘professionals’. Bakkeveen Dat gebeurde niet aan de vergadertafel, maar tijdens een boswandeling. De term ‘professionals’ staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Opsterland behoort tot de koplopergemeenten in Nederland met de aanpak van eenzaamheid onder de inwoners. De crux van de aanpak zit onder andere in het wegnemen van de scheidslijnen tussen de deskundigen die de theorie kennen en de beroepskrachten of de vrijwilligers die eenzaamheid in de alledaagse praktijk signaleren. Ze leren van elkaar. Door beleid niet van bovenaf op te leggen, maar uit te proberen, te kijken wat werkt, en ervaringen te delen.

Eenzaamheid is in Opsterland een probleem, bleek uit

de dorpsspiegels. Opsterland zag in dat er geen eenduidige oplossing bestaat en gaf Timpaan Welzijn ruimte om te experimenteren met uiteenlopende lokale initiatieven. Zoals het dorpssteunpunt in Wijnjewoude en het buurtproject Buur en Co in Gorredijk. “We zijn aan het uitvinden wat het beste werkt. Wat bijvoorbeeld in Wijnjewoude goed gaat, slaat niet aan in een grotere plaats als Gorredijk. In zijn algemeenheid geldt echter: zoek het contact op, maar hou het simpel en kleinschalig”, aldus Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn.

Ogen en oren Reinder de Vries verhaalt over het dorpssteunpunt in Wijnjewoude. Het bestuur woont verspreid over het dorp en

Burgemeester Ellen van Selm (rechts vooraan) op stap met zorgprofessionals. Foto: Sietse de Boer

met zijn zessen vormen zij de ogen en oren van de gemeenschap. “Als we zien dat het ergens niet zo goed gaat, dan sturen we er iemand op af. Vaak gaat het om eenvoudige zaken als een praatje bij de koffie, helpen met een klusje, of boodschappen doen.” Aan het toewijzen van hulp moest Reinder wel wennen. Hij had de neiging om telkens zelf in de bres te springen, de valkuil

Comeback wagenmakerij in Open Stal dat die gemaakt is door Remmelt zelf. Kijk hier kun je zien waar hij de ladder altijd vastpakte.” Elly wijst op een restant oude balken in de nok. “Ik denk dat er ooit een nieuw dak op gemaakt is, er is niet veel van het oude balkwerk over. We hebben alles zwart gemaakt, want het zag er niet uit.” En daarmee troffen ze precies een authentieke sfeer in de oude werkplaats. “Bezoekers zijn vast blij dat het weer in de route zit. Van veel mensen hoorde ik dat dit het mooiste plekje is.” Opnieuw is er kunst te zien in de oude wagenmakerij.

Tien jaar lang was de oude wagenmakerij van Remmelt de Weger niet te vinden in de Open Stal-route van Oldeberkoop. Dit jaar maakt het honderdvijftig jaar oude pand een comeback. Het is nummer 1 van de kunstroute, pal naast het startpunt aan de Oosterwoldseweg.

Oldeberkoop

Elly Mijlof en Gerrit de Vries betrokken het historische boerderijtje in januari dit jaar. Elly: “Toen ik hoorde van de Open Stal wilde ik daar graag in participeren. Ik ben een echte creabea en houd sowieso van kunst.” Ze woonde ruim dertig jaar in Brabant en is van oorsprong Drentse. De roots van Gerrit liggen in Oldeberkoop. Hij vertrok uit zijn

dorp om carrière te maken in de wielersport. Toch bleef zijn geboortedorp trekken. Gerrit: “Ik heb altijd gezegd, als het pand van De Weger vrijkomt, wil ik proberen het te kopen.” Remmelt de Weger was tot 1969 wagenmaker in Oldeberkoop. Zestig jaar lang maakte hij zijn kruiwagens, sjezen en wielen in het pand en de even oude schuur aan de Oosterwoldseweg 18. De grote wagendeuren van diezelfde schuur gaan deze weken open voor duizenden bezoekers van Open Stal. Brede plankenwanden herinneren aan een tijd dat er nog dikke bomen gebruikt konden worden, een oude zolderladder staat langs de wand. “Ik denk

Gerrit herinnert zich de wagenschuur nog uit zijn jeugd. “Ik weet nog dat de schuur in de Open Stal-route zat. Als kinderen gingen we ook altijd kijken. Dat De Weger nu na tien jaar terug is in de route vindt de organisatie best wel bijzonder. En ik vind: tradities moet je erin houden.” Voor Elly wordt het de eerste keer dat ze kennismaakt met de kunstroute. “Ik hoorde erover bij mijn schoonmoeder die hier in het dorp woont. Daar liet ik vallen dat ik wel mee zou willen doen. Een dag later hing de organisatie al aan de lijn.” Ze heeft geen idee wat haar te wachten staat. “Toen ik de organisatie vroeg of ik voor koffie moest zorgen, moesten ze wel lachen. Er komen wel 10.000 mensen.”

bij burenhulp. Gepke Veenstra, spil bij Buur en Co in Gorredijk, leerde ook grenzen te stellen. “Onze twee straten kennen een gemêleerd gezelschap aan bewoners. Dat maakt het contact weleens lastig, vooral bij allochtonen die de taal niet spreken. Komt de Somalische buurvrouw om tien uur ’s avonds vragen of ze nog een was kan draaien. Hoe maak je dan duidelijk dat zoiets op zo’n moment niet past?”

Koffiedrinken bij de zusters “De eenzaamheid van cliënten raakt me”, zegt Sieta Jonker van Thuiszorg De Friese Wouden. “Ik zie het steeds meer in de praktijk.” Het participatieverhaal klinkt mooi, aldus de verpleegkundige, en past ook bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. Maar ouderen worden steeds ouder en doorgaans wonen de kinderen een eind uit de buurt. Om de eenzaamheid van hun cliënten enigszins te doorbreken, draaien Sieta en haar collega’s de rollen eens om. “Wij nodigen onze cliënten uit op

kantoor om bij ons een kopje koffie te komen drinken. Kunnen ze zien hoe het er bij ‘de zusters’ aan toegaat. Wij bakken zelf wat lekkers en bezorgen ze zo een leuke ochtend. Simpel toch?” Oldengarm is ervan overtuigd dat alleen en hulpbehoevend aan huis gekluisterd zijn altijd te prefereren valt boven een verzorgingshuis. Ze zag haar eigen moeder in het verzorgingshuis wegkwijnen en heeft nog altijd spijt dat ze destijds niet ingreep. “In het verzorgingshuis zijn zo weinig prikkels van buitenaf. Dan blijft er logischerwijs niets anders over dan klagen en kletsen over elkaar.” Burgemeester Van Selm knikt; ze stond zelf in het verleden aan de wieg van projecten die integratie en buurtontwikkeling stimuleerden. Mensen bij elkaar brengen is haar ding. “Het gaat om de waarde van contact. Daar hoef je niet hoogdravend over te doen, zomaar een praatje is vaak al goed genoeg.”


Alles moet weg! Kortingen tot en met 75%

Brouwerswal 11 | Gorredijk | 0513-463865 | www.huys11.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 15 juli 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Bekendmakingen Beetsterzwaag Verleende omgevingsvergunning - plaatsen terrasoverkapping, Vlaslaan 22

Gorredijk Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 1 eik en 1 beuk, Ra’Anana 16 Verleende omgevingsvergunning - vergroten van de woning, Nijewei 34 Meldingen - activiteitenbesluit uitbreiding melkveehouderij, De Tsjoele 6a

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - uitbreiden van de verdieping, Butewei 57

Langezwaag Meldingen - activiteitenbesluit verminderen aantal melkvee, Hegedyk 37

Terwispel

Ureterp

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - bouwen aanbouw woning, Bouekers 10 Verleende omgevingsvergunning - verbouw woning bouw kapschuur, Dokter Prakkenleane 44

Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Wijnjewoude Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - dempen sloot, Weinterp 50

Verleende omgevingsvergunning - bouwen vrijstaande woning, Kolderveen 5

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Sa!

15 juli 2015

9

www.sa24.nl

Serie:

Simmerwurk

Sluiswachter Jan Johan Draaistra

‘Moatst wol spierballen ha hjir’ de sluisdeur een eindje van de kant. Vervolgens legt hij de pikhaak om de knop en duwt de zware deur verder. “Moatst wol spierballen ha hjir.” Met een paar forse slagen aan het draaiwiel verankert hij de deur. Dan is de tegenoverliggende deur aan de beurt. Snel loopt hij over het bruggetje en duwt de deur iets van de wand.

Jan Johan aan het werk bij de Wijnjeterpverlaat. Foto: Sietse de Boer

Hij is deze zomer vliegende kiep voor de sluizen en bruggen in de Turfroute. Student Jan Johan Draaistra (20) bedient onder andere Wijnjeterpverlaat, de sluis tussen Wijnjewoude en Hemrik. “Oeral wêr’t se my nedich ha, gean ik hinne.” Het is zijn eerste zomer als brugwachter voor Provinsje Fryslân. “Ik wenje op ‘e Gordyk flak by it brechje op it Easterein. De brêgewachter kaam del om te freegjen of dit wurk ek wat foar my wie.” Dat leek Jan Johan wel wat. “Ik hâld fan boatsjefarren.” Begin

Hemrik

juni ging hij aan de slag. Het tijdelijke brugwachtersonderkomen, een bouwkeet langs de vaart, komt als geroepen op de koude regenachtige julidag. In de hoek een hooivork. “Dy is foar de grutte waternavel. Dy fiskje wy derút as we dat tsjinkomme.” Op tafel

ligt een partij mappen. Naast een instructiemap en een gebruiksaanwijzing voor sluis en brug ook een logboek. Technische mankementen schrijft hij op; maar ook wanneer hij een pleister op de zere vinger van een kind plakt, noteert Jan Johan dat. Hij let sowieso goed op de varensgasten. “Lêstendeis wie der in man dy’t te ticht by de râne stie. Ik sei doe: gean mar even wat fierder op ‘e boat stean.” Soms ook moet hij de gemoederen wat sussen. Zoals die keer toen een dame op

een boot boos werd op vlakbij zwemmende kinderen. Tien uur in de ochtend laten de bootjes nog op zich wachten. Hij hoeft niet steeds de keet uit om te kijken of er een schip aan komt. Collega’s stroomopen afwaarts bellen wanneer een schip passeert. Even voor half elf meldt een collega van de Trambrêge de eerste passant van de dag. Jan Johan trekt zijn verplichte reddingsvest aan en pakt de lange pikhaak uit de houder langs het water. De boot is in zicht en legt even aan om te wachten. Met de hand duwt Jan Johan

Schuimend en kolkend Het water in de schutsluis staat laag. “No moatte de lûken oan de oare kant iepen en kin it folstrome. Duorret ûngefear in kertierke.” Schuimend en kolkend vult de sluis zich met water. De pleziervaarder wil het beter bekijken en wandelt met zijn hondje over de smalle bovenkant van de sluisdeuren. Hij komt uit de buurt van het Duitse Hannover. Deze zomer heeft Jan Johan welgeteld één week vakantie. Maar dat is niet erg. “Ik ha in fantastyske baan.”

Iedere paal drie foto’s

Of ze mee wilde denken over de vormgeving van de paaltjes, die moeten verhinderen dat auto’s in de kom van Wijnjewoude de stoepen op rijden. Dit was de vraag van de Stuurgroep N381 aan beeldend kunstenaar Jikke van de Waal. Dat wilde ze. Jikke van de Waal leverde eerder al het ontwerp voor het kunstwerk dat in 2016 bij de Trijehoek geplaatst gaat worden. Een hoge boom in drie

Wijnjewoude

delen met daarop foto’s van vroeger en nu uit de woongebieden Wijnjewoude, Weinterp en Klein Groningen. “Dat ûntwerp fûnen se moai. Yn dy styl ha ik no ek 26 pealtsjes ûntwurpen foar it sintrum fan it doarp.” Jikke maakte een gedetailleerd ontwerp, gespecialiseerde bedrijven tekenen voor de eigenlijke fabricage. De paaltjes worden op diverse plekken in het dorp geplaatst. Net als op de hoge boom bij de Trijehoek krijgt elk paaltje drie foto’s: één van toen, één van nu en een blanco voor de toekomst. De palen van 25 bij 25 cm steken zo’n 70 centimeter boven de grond uit en worden gemaakt van cortenstaal. “Dat is echt myn kleur, dat rustbrún. It is hiel natuerlik. Eltse peal krijt ek in útstanste fûgel, in merel.”

vandaag de dag nog precies gelijk is. De oude wagenmakerij, de koepel en de bakker, veel historische punten komen voorbij. De beeldbepalende kerk aan de Merkebuorren is op veel foto’s te zien. “Dat is in soart ijkpunt. Dan kin minsken it plak fan de foto goed werkenne.”

Zelf ging Jikke met de camera op pad om foto’s te maken van de omgeving waar de palen worden geplaatst. Van dorpshistoricus Durk van der Veen kreeg ze de historische foto’s. Zo kunnen voorbijgangers zien hoe de kapperszaak van vroeger eruitzag en dan opmerken dat de voordeur

Jikke van de Waal-Bijma vestigde zich 35 jaar geleden als keramist in Wijnjewoude. De mens is het centrale thema in haar werk, communicatie onderling door houding en gebaar. Jikke werkt met klei en brons en maakt schilderijen.

Op drie plekken komt een groep van drie hoge palen, waarschijnlijk bij Klein Groningen, bij de nieuwe fly-over richting Hemrik en achter het Wâldhûs. Ook hier trekt de kunstenares het thema door. Op de hoogste van de drie palen komt de merel en alle drie krijgen bladeren met foto’s van heden en verleden. “It belangrykste is de ûnderlinge ferbining: beammen en blêden, fûgels en de omjouwing.”

High tea voor het goede doel Een kleine vijftig ouderen genoten zaterdagmiddag in de locatie Voltawerk van een heerlijke high tea. Het gezellige evenement was georganiseerd door tien medewerkers van het team ZorgThuis Beetsterzwaag en Gorredijk van ZuidOostZorg. Het is hun bijdrage aan de actie tegen de zomereenzaamheid.

Gorredijk

www.jikkevandewaalbijma.com

Daarnaast willen ze er ook geld mee ophalen voor een sponsoractie waaraan ze in september meedoen: een 24-uurswandelestafette in de strijd tegen kanker. Deelnemers aan de high tea gaven allemaal een donatie, de middag leverde 600 euro op. Albert Heyn stelde de lekkernijen beschikbaar.


VEEL SUCCES IN JULLIE NIEUWE WINKEL !!

Bel ons voor mogelijkheden voor groepen en feestjes Er kan een heleboel! Elke dag is de keuken geopend van 12.00 tot 20.30 uur Beetsterweg 1 – 9244 GC Beetsterzwaag

Hoofdstraat 48 9244 CN Beetsterzwaag 0512-383799

Installatiebedrijf van Linde Van Harinxmaweg 13 9244 CJ Beetsterzwaag 0512-382632

KUNST OP TAFEL

www.vanlindeinstallatie .nl info@vanlindeinstallatie.nl

Hoofdstraat 34, Beetsterzwaag Hoofdstraat 34 Beetsterzwaag www.bakkerijverloop.nl vrijdag 19 en zaterdag 20 juni

Koffie/thee met oranjekoekstukje

3,00

in onze tearoom

Exellente zorg in een adellijke omgeving Verzorgd Wonen Hoofdstraat 9 Beetsterzwaag Tel: 0512-380804 e-mail: blaauw@huysterswaach.nl

Molenlaan 8, 9244 EA Beetsterzwaag Tel: 0512 382 555 www.dierenartsenpraktijkbeetsterzwaag.nl

Meer leven in uw tuin • Tuin in aanleg • Tuinonderhoud • Bestrating • Schuttingbouw • Vlonderbouw • Vijveraanleg • Gladheidbestijding • Gecertificeerd in boomverzorging

brink groenvoorziening

Hoofdstraat 50, 9244 CP Beetsterzwaag 0512 383 845

kuiperslaan 32 – 9244 AT Beetsterzwaag telefoon: 0512-381705 brink.groenvoorziening@hetnet.nl

Autobedrijf: De Roef 17 9206 AK Drachten 0512-334900 Info@tolman.nl www.tolman.nl

Tankstation: Hoofdstraat 110 9244 CR Beetsterzwaag 0512-385616

Hoofdstraat 39 - 9244 CL Beetsterzwaag Telefoon: 0512 382224 - www.kotaradja.nl


Sa!

15 juli 2015

11

www.sa24.nl

Van rood naar groen

Plus geeft Germ Berkenbosch energie De wallen onder de ogen groeien, maar Germ Berkenbosch zit barstensvol energie. De ombouw van zijn supermarkt van C1000 naar Plus was een intensieve klus van twee weken. Vanaf vandaag is de nieuwe supermarkt open. Beetsterzwaag Afgelopen vrijdagmiddag. Het parkeerterrein staat vol busjes van gespecialiseerde installateurs en bouwers. “Op de drukste dag waren er 73 man tegelijk aan het werk”, vertelt Germ Berkenbosch. Binnen wordt nog volop aan leidingen en installaties gewerkt. Vakkenvullers zijn tegelijkertijd al de stellingen aan het vullen. Overal hangen lijsten met wat waar moet komen. De gangpaden staan vol containers. In menig schap staat van alle producten één exemplaar op de juiste plaats. Een grappig gezicht. De vakkenvullers hoeven zo niet na te denken, alleen maar aan te vullen. “Maandag moet de winkel vol staan. Dinsdag moet een stresstest uitwijzen of alle apparatuur het goed doet.” De opening op woensdag is zonder tierelantijnen. “Onze klanten leven volop mee en zijn erg nieuwsgierig. De komende maanden zijn er nog volop speciale aanbiedingen. Want Plus is gelukkig een formule met veel acties.” De formulewisseling is een intensieve periode, die ook met emoties gepaard ging. Berkenbosch heeft een C1000hart, geeft hij toe. Samen met zijn vader begon hij twintig jaar geleden zijn supermarktavontuur. “Ik was blij met C1000. Maar de overname door Jumbo zorgde drie jaar lang voor stilstand. Ik ben blij dat die periode nu voorbij is.

De Plus-formule geeft zoveel energie. Ik merk dat dit ook voor de medewerkers geldt.” De ombouw begon met een tekening van een mogelijke indeling. Een aantal uitgangspunten van de winkelformule staat vast. Daarna begint het schuiven en discussiëren. “De ruimte was eigenlijk te krap, dus is de winkel met 140 m2 uitgebreid.” Na de sluiting op 1 juli volgde een volledige ontmanteling. Alles is nieuw: de vloer, de displays, de koelvitrines. Waar eerst de ingang zat, staan nu de kassa’s. En omgekeerd. Bij de entree van de winkel is het een en al vers wat de klok slaat. Rechts brood, links voor kaas en ook de groenteafdeling is direct in zicht. De eigen slagerij zit nog steeds op dezelfde plek achterin, maar kreeg meer ruimte. “Wij draaien hier ons eigen gehakt en worst. In welke supermarkt zie je dat nog?” De slijterij verhuisde vanuit de Hoofdstraat naar een plek bij de kassa’s. Nieuw zijn de zelfscanners. Een niet te missen innovatie in supermarktland. De klant scant zelf het product voordat het in het wagentje gaat. Bij de kassa is het alleen een kwestie van scanner afgeven en betalen. Alle boodschappen op de band zetten en later weer inpakken is niet meer nodig. “Wij kennen onze klanten en vertrouwen het systeem. We controleren steekproefsgewijs.”

VIDEO SA24.NL Germ Berkenbosch demonstreert de zelfscanner in de totaal vernieuwde winkel. Foto: Sietse de Boer

Eerste interne verhuizingen De Miente Bestuurders Anke Huizenga (ZuidOostZorg) en Alex Bonnema (Elkien) gingen vorige week op bezoek bij mevrouw Bron. Zij is de eerste bewoonster die van de ‘oude’ Miente is verhuisd naar het aangelegen aanleuncomplex. De Miente zit midden in de ombouw tot een nieuw wonen&zorg concept. In De Miente ‘nieuwe stijl’ kunnen bewoners met een zorgvraag, ondersteund door moderne technologie, in hun vertrouwde

Gorredijk

omgeving blijven wonen. Wanneer een bestaande aanleunwoning vrijkomt, wordt er eerst een nieuwe keuken en badruimte geplaatst. Deze gerenoveerde appartementen zijn bestemd voor bewoners van het oude hoofdgebouw. Mevrouw Bron verhuisde in mei als eerste intern, inmiddels is een tweede bewoner haar gevolgd en staan er binnenkort nog twee verhuizingen op stapel. In het bestaande hoofdgebouw zijn nu nog 47 van

de 88 beschikbare plaatsen bezet. Volgens planning wordt het huidige hoofdgebouw in 2017 gesloopt. ZuidOostZorg verwacht dat de kamers tegen die tijd ook allemaal leeg zijn. Nieuwe toestroom is er al een tijdje niet meer, omdat de toelatingseisen een stuk strenger zijn en mensen langer thuis willen blijven wonen. Een deel van de bewoners van de huidige Miente is vanwege de complexe zorgvraag verhuisd naar een verpleeghuis.

Eerste lustrum voor Café Neys Een rookverbod, een verhoging van de leeftijdsgrens waarop je jongeren alcohol mag verkopen. Het zijn maatregelen die Ronny de Boer en Maaike van den Berg niet voor ogen hadden, toen ze vijf jaar geleden begonnen met Café Neys. “Het heeft het er in de horeca niet eenvoudiger op gemaakt”, vertelt Ronny. “Het is nu lastiger dan vijf jaar geleden. Maar het maakt je ook creatief. Stilzitten heeft geen zin. Je moet continu op zoek naar manieren om de mensen binnen te halen. Gelukkig zien we dat het ook in de horeca de laatste tijd weer wat aantrekt.” Ronny werkt zelf al achttien jaar in het café. Maar toen hij het overnam, wilde hij dat niet alleen doen. In Maaike vond hij een geschikte partner. “We stapten in een café dat niet super draaide, maar we hebben

Gorredijk

er veel energie ingestoken om het weer van de grond te krijgen. Dat is gelukkig gelukt. We hebben altijd de blik naar voren.” Café Neys heeft net weer een make-over achter de rug. Alles heeft een fris kleurtje gekregen en er is een nieuwe lichtshow. “Mensen willen niet jaren achter elkaar naar hetzelfde kijken.” Ronny en Maaike merken dat Neys ook steeds meer in trek is als de plek om een besloten feestje te geven. Meerdere keren per maand wordt het café hiervoor gebruikt. In de bovenzaal is plek voor ongeveer honderd personen. Is het gezelschap groter dan kan het beneden en gaan de vaste klanten naar boven. “Dat is het mooie van meerdere ingangen.” Neys heeft een goede band met de sport in Gorredijk. Met name aanhang

en spelers van de korfbal en voetbal weten de weg naar het café te vinden. Komend voetbalseizoen speelt Gorredijk weer volop derby’s. De datum bijvoorbeeld waarop Jubbega naar Gorredijk komt, staat nu al in de agenda. “Van dat soort wedstrijden hebben wij het hele weekend profijt.” De belangstelling voor het darten trekt ook weer aan. “We spelen nu op dinsdag weer met drie ploegen in de competitie.” Ronny wil graag dat het café een breed publiek blijft trekken. Neys is meer dan een bomvol jongerencafé op zaterdagavond. Ook dertigers, veertigers en ouder publiek is welkom. “Vooral de vrijdagavond is daarvoor heel geschikt. We hebben voor deze doelgroep ook wel plannen, met bijvoorbeeld weer wat meer livemuziek.”

Vaste klanten vieren het jubileum mee. Foto: Sietse de Boer


-vacature -

JULI MEEVALLERS

DEZE COUPONS ZIJN DE GEHELE MAAND JULI 2015 TE GEBRUIKEN BIJ JOUW MULTIMATE IN GORREDIJK

Dames SJO WTTC/Udiros Voornoemd team bestaat uit damesleden van de verenigingen Wispolia,Thor,Tijnje en Udiros en is een voortvloeisel uit de samenwerkingsvereniging Wispolia/Udiros. Binnen dit samenwerkingsverband zijn er nieuwe ontwikkelingen om het damesvoetbal op een hoger niveau te brengen. Voor het seizoen 2015/16 zal er gestart worden met een 11-tal en een 7-tal in competitieverband. Voor het komende seizoen 2015 – 2016 zijn we op zoek naar een

Trainer / coach

knip deze bon uit en neem mee naar de winkel

van het 11-tal. Het team is in samenstelling nieuw met veel voetbalervaring van de dames (in het damesvoetbal) en meiden (in jeugdteams samen met jongens). Doelstelling zal zijn: kampioen in de 5de klas.

10% KORTING

Van deze trainer verwachten wij: • Verzorgen van trainingen op de maandagavond (dames vanaf 14 jaar) en woensdagavond (dames) • Coaching/begeleiding dameselftal op de zaterdagmiddag • Tactisch en technisch goed onderlegd • Affiniteit met damesvoetbal • Communicatief vaardig richting speelsters en bestuur

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

15% KORTING OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

Wat bieden wij: • Een zeer talentvolle (jonge) spelersgroep • Bijpassende vergoeding in overleg Heeft u interesse? stuur dan uw brief / mail met cv voor 1 augustus naar: M. Minkes Secretaris SJO WTTC/Udiros m.minkes@ziggo.nl

T.A.T.

TAXI ALLE 20% KORTING OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

06 50 54 60 65

GEHELE WEEK

20% KORTING OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

Zaterdag en zondag staan wij ook voor u klaar!

TAXIVERVOER  06 50 54 60 65

taxitat@ziggo.nl Dag en Nacht

Betaling contant of pin

TAXI ALLE

Smidte 66 • 8407 ET Terwispel


Sa!

15 juli 2015

Eerste Flaeijelkuier Prijzen bij jubilerend zwembad Een nieuwe wandeltocht op 29 augustus: de eerste Flaeijelkuier rond Oude- en Nieuwehorne. Afstanden: 42, 25, 15 of 7 kilometer. De route loopt onder andere langs Landgoed De Horne, de plek van het jaarlijkse Flaeijelfeest. De langere afstanden lopen ook door de koninklijke bossen en het parkmuseum in Oranjewoud. www.doelgerichtwandelen.nl Oudehorne

Gorredijk Tijdens

het vijftigjarig bestaan van zwembad De Delte werden vrijdag een aantal prijswinnaars bekendgemaakt. Liesbeth Idzinga uit Gorredijk won bij de ochtendzwemmers de prijs voor de mooiste en origineelste badmuts. Tim Nijenhuis uit Langezwaag won een abonnement met de ballonnenwedstrijd begin mei. Zijn ballon kwam tot in het Duitse Neustadt. Een tienbadenkaart was er voor Yeska Haasnoot uit Gorredijk.

Vaartocht door Gorredijk Museum Opsterlân organiseert op 26 juli en 9 augustus (13.00-16.00 uur) unieke vaartochten met de historische snik ‘Swaentsje’ door het centrum van Gorredijk en een stukje Compagnonsvaart. Deelnemers horen onderweg alles over de geschiedenis van Gorredijk, de beurt- en turfvaart, vervening en de omgeving. Deelname: 12,50 euro. Reserveren is noodzakelijk via info@museumopsterlan.nl of 0513 – 46 29 30. www.museumopsterlan.nl

Gorredijk

Vakantiestreekmarkt De maandelijkse Friese Streekmarkt organiseert zaterdag 18 juli (10.00-16.00 uur) een extra Vakantiestreekmarkt met meer standhouders. Bezoekers kunnen kennismaken met (h)eerlijke producten uit eigen streek. Ook de Stellingwarver Schrieversronte is aanwezig met boeken, kalenders en cd’s. De markt krijgt bezoek van een promoteam van het Stellingwarfs Mesiekfestival dat ’s avonds in Appelscha plaatsvindt. www.friesestreekmarkt.nl

Oldeberkoop

13

www.sa24.nl

Ambachtendag Op zaterdag 18 juli (10.00-16.00 uur) zijn er in en rond Museum Oold Ark en korenmolen De Weyert volop demonstraties van oude ambachten. Onder andere: spinnen, breien, vilten, twijnen, smeden, boter karnen, zeis haren, eendenkorven en stoelenmatten vlechten en kalligrafie. Ook aanwezig: een imker, een ouderwetse pindabranderij, een kruidenstand en de ouderwetse snoepkraam. Kinderen kunnen zich verkleden en bij juf in een ouderwets schooltje met Ot en Sien aanschuiven. Er is een ijscokraam en kinderen kunnen blikgooien. Het museum en de molen zijn open. Entree: 3,50 euro inclusief bezoek molen en museum, tot 12 jaar gratis.

Makkinga

Klaas de Boer (acitiviteitencommissie) en winnaar Tim Nijenhuis.

Vlinderexcursie

Emmy Verhey

Zondag 19 juli (14.00 uur) is er een vlinderexcursie in het Wijnjeterper Schar. Dit afwisselende natuurgebied met natte en droge heide, schraallanden en vennetjes heeft een voedselarme bodem. Een speciale plek voor insecten. De gidsen Siep en Janny Sinnema vertellen over de namen, de leefwijze en de bijzonderheden van de vlinders en andere insecten die het ‘excursiepad’ kruisen. Start: Parkeerplaats Nije Heawei / Hege Heide. Deelname: 3 euro. Aanmeldingen via 0516 – 471 222. www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl

De bekende violiste Emmy Verhey treedt op zaterdag 18 juli (20.15 uur) op in de Dorpskerk. Het concert maakt deel uit van het Peter de Grote Festival. Verhey speelt samen met Paul Komen (piano), Harro Ruijsenaars (cello), en Amparo Lacruz (cello). Op het programma staan werken van Beethoven: Pianotrio in Bes (Aartshertog), Cello-sonate nr 2 en Piano-sonate nr 31. Entree: 23 euro. Kaartverkoop via het festival: www.peterdegrotefestival.nl of 050-59 51 306.

Wijnjewoude

Belly Goes Bonkers Oldeberkoop De veelkoppige formatie Belly Goes Bonkers, rond

zanger Rockin’ Belly, is op zaterdag 18 juli (20.15 uur) te beluisteren bij Le Brocope. Ze spelen rock-’n-roll en rhythm-and-blues door de eeuwen heen en zetten een kamerbreed geluid neer met een vette knipoog. Op en top dansmuziek die je de hele avond in de juiste stemming houdt. Entree: 10 euro, tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

Beetsterzwaag

Duindienst De interkerkelijke recreatiecommissie openluchtdiensten organiseert ook dit jaar weer vier openluchtkerkdiensten in de duinen van Bakkeveen. Op 19 juli (10.00 uur) verzorgt drs. Dorrepaal uit Makkinga de eerste dienst. Muziekkorps De Bazuin uit Donkerbroek begeleidt de dienst muzikaal. Entree via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle. De organisatie adviseert een eigen stoel mee te nemen.

Bakkeveen

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Spoorspeurtocht

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Advertentieverkoop Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

opmaak Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

Op vrijdag 17 juli (19.00-21.00 uur) organiseert It Fryske Gea onder leiding van een gids een spoorspeurtocht voor kinderen (6 t/m 12 jaar). De tocht voert vanaf de schaapskooi door het Mandefjild en langs bos en heide. Opgeven kan tot 15.00 uur een dag voor de excursie via It Fryske Gea, tel. (0511) 539618. Deelname: voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden 4 euro. www.itfryskegea.nl

Bakkeveen

Huisartsenpraktijk Tijnje A. Hoekstra en I. Vervoorn is gesloten van: 27 juli t/m 14 augustus 2015 Waarneming: S. Woudstra, huisarts Tsjerkeleane 1, Langezwaag Tel: 0513 854 000 Boodschappen graag vóór 10.00 uur doorbellen.

AgendA wo 15 juli 17:00 uur| Wijnjewoude Rommelmarkt Wijnjewoude Evenemententerrein

vrij 17 juli 19:00 uur | Bakkeveen Spoorspeurtocht Mandefjild

zat 18 juli 07:00 uur | Bakkeveen Vlooienmarkt Bakkeveen Terreinen rond sportpark 10:00 uur | Jubbega Open tuin Bokkehûske Leidijk 22, bij sportvelden 10:00 uur | Bakkeveen Ambachtendag Museum Oold Ark 10:00 uur | Oldeberkoop Vakantiestreekmarkt Centrum 13:30 uur | Jubbega Expositie Gerda den Os De Beage 16:30 uur | Olterterp Peter de Grote Festival Sint Hippolytuskerk 20:15 UUr | Beetsterzwaag Peter de Grote Festival Dorpskerk 20:15 uur | Oldeberkoop Belly Goes Bonkers Le Brocope

zondag 19 juli 10:00 uur | Bakkeveen Openluchtkerkdienst Duinen (via zwembad Dúndelle) 10:00 uur | Jubbega Open tuin Bokkehûske Leidijk 22, bij sportvelden 14:00 uur | Wijnjewoude Vlinderexcursie Parkeerplaats Nije Heawei/ Hege Heide


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

15 juli 2015

15

www.sa24.nl

Het JP van den Bent kortverblijfhuis

Zoeken naar andere koers Soms redden mensen het niet meer zonder hulp. Ze kunnen door omstandigheden niet thuis blijven wonen of hebben zelfs geen thuis meer. Het JP van den Bent kortverblijfhuis biedt personen met een verstandelijke beperking in dergelijke situaties tijdelijk een dak boven hun hoofd.

samen in één huis woont. Hoe verdeel je de taken, hoe deel je de dag in? Je kunt hier met alles bij de begeleiders terecht, ze kijken naar oplossingen en zoeken dingen met je uit. Dat is fijn.” Lissy en Dominique missen Dilyla wel. Lissy: “Voordat ze bij ons kan wonen moeten we een huis en een baan hebben. Het voelt goed om aan onze toekomst te bouwen.”

Tekst: Belinda Fallaux Foto’s: Sietse de Boer

Ureterp Lissy en Dominique zijn allebei

20. Vier jaar geleden beviel Lissy van hun dochtertje Dilyla. Als piepjonge ouders waren ze nog te onervaren om zelfstandig te wonen. In het ouderlijk huis wonen kon ook niet. Gelukkig kon Lissy terecht bij het kortverblijfhuis in Ureterp. Ook Dominique kreeg er een plekje. Na verloop van tijd woonden beiden tijdelijk ergens anders, maar vorig jaar keerden ze terug. Dilyla woont elders. Met steun van de begeleiders van het JP van den Bent huis proberen Lissy en Dominique hun leven op de rit te krijgen. Dominique: “Ons doel is om samen met Dilyla een gezinnetje te vormen.”

Vastgelopen Het kortverblijfhuis in Ureterp biedt sinds 2008 crisis- en overbruggingsopvang aan mensen van alle leeftijden met een lichte, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. De cliënten hebben allemaal een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) of een beschikking van de gemeente. De situaties waarin ze verkeren zijn divers, aldus locatiecoördinator Carmen Bekhof. “Het zijn mensen die in de thuissituatie zijn vastgelopen en dringend hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die maandenlang in een schuurtje wonen en zichzelf hebben verwaarloosd. Of personen van wie de partner of de ouders zijn weggevallen

Zonder oordeel

en die zichzelf niet meer kunnen redden. Suïcidale mensen zonder familie. Kinderen voor wie het thuis niet meer veilig is en die daarom uit huis worden gehaald. Ons kortverblijfhuis geeft hen tijdelijk ondersteuning en een dak boven het hoofd.”

Rust Het kortverblijfhuis heeft ruimte voor maximaal 22 cliënten. Elke cliënt heeft de beschikking over een eigen zit-/ slaapkamer. Soms wonen de bewoners, zoals Lissy en Dominique met z’n tweeën in een appartement, soms wonen ze met meerdere mensen in een woning. Er is op de locatie dagbesteding mogelijk, terwijl er ook cliënten zijn die stage lopen, naar school gaan of vrijwilligerswerk doen. De instelling maakt onderscheid in crisisopvang (zes weken) en overbruggingsopvang (maximaal een jaar). Overbruggingsopvang is bedoeld om mensen te begeleiden van een oude naar een nieuwe woon- en leefsituatie. Het uitgangspunt van het kortverblijfhuis is dat mensen er tot rust komen. Carmen: “We willen er voor hen zijn, hen het gevoel geven dat er weer ergens een lichtpuntje is. Ze krijgen hier een luisterend oor. Maar ook praktische hulp, bijvoorbeeld om structuur in de dag te krijgen. In overleg met de betrokken instanties en de cliënt zelf

Carmen Bekhof, locatiecoördinator.

maken we voor iedere cliënt een ondersteuningsplan. Wat zijn hun doelen? Zelfstandig wonen, betaald werk vinden? En wat is daarvoor nodig? Onze medewerkers bieden begeleiding bij die zoektocht.”

Toekomst Voor Lissy en Dominique werd steeds duidelijker wat hun doel is: zelfstandigheid. Dominique werkt met plezier een aantal dagdelen op vrijwillige basis als automonteur in Ureterp, terwijl Lissy stage loopt op een basisschool in het dorp. Voor beiden is het een opstapje naar betaald werk en daarmee naar een betere toekomst. Dominique: “We worden hier persoonlijk begeleid. Zo krijgen we tips over hoe het gaat als je

Ureterp is een hechte gemeenschap. Carmen begrijpt dat binding krijgen met de bewoners lastig kan zijn voor de dorpelingen. “De bewoners zijn hier tijdelijk en hebben vaak een andere achtergrond. Maar wij willen ons niet anders opstellen dan gewone buren; normen en waarden zijn voor het huis belangrijk. Ons uitgangspunt is: heb je een vraag? Kom ermee. Iedereen is hier welkom voor een kop koffie. Voor de maatschappij lijkt het vaak alsof deze mensen alleen nemen. Maar ze geven ook. Hier in Ureterp onderhouden ze het naburige speeltuintje en doen ze vrijwilligerswerk. Het blijven wel mensen met een verstandelijke beperking en vaak worden ze overvraagd. We hopen dat anderen hen kunnen zien zoals ze zijn. Dat we gewoon naast elkaar kunnen leven, zonder oordeel.” De wachtlijsten voor permanente woonplekken zijn lang - soms drie jaar - en dat maakt het bestaan van een huis als dit een bittere noodzaak. Carmen: “Als dit er niet was, zouden veel mensen die direct hulp nodig hebben op straat staan. Maar het blijft triest dat het nodig is. Het raakt me nog steeds diep als er een kind in z’n pyjamaatje wordt binnengebracht, omdat het anders geen plek heeft. Schrijnend is dat.” Voor de cliënten is het JP van den Bent kortverblijfhuis slechts een ‘passant’. “Toch proberen we ze in die korte tijd zo goed mogelijk te helpen. Het zou mooi zijn als het ons lukt om ze op een andere koers te zetten, om ze een beter gevoel te geven over zichzelf. Een cliënt overschreed laatst bepaalde grenzen. Tijdens ons gesprek daarover vroeg ik hem of hij iets lekkers wilde koken – dat kan hij namelijk heel goed. Bij het rondbrengen van zijn gerecht aan de bewoners en het personeel glom hij van trots. Als zo’n klein moment iemand de kracht geeft om verder te gaan, is dat al heel waardevol.” www.jpvandenbent.nl

Dominique en Lissy bouwen aan hun toekomst in het kortverblijfhuis.


Geldig in week 29 (zondag 12 t/m zaterdag 18 juli 2015)

PLUS Klaverland Kaas 48+

Wagner Big pizza Alle dozen à 400-430 gram Per doos** Bijv. Wagner Big pizza Texas, doos 400 gram

Jong, jong belegen of belegen, alle stukken à ca. 500 gram Per 500 gram** Bijv. PLUS Klaverland Kaas jong belegen, per 500 gram

5.70

2.59

2.85

50% KORTING

Bush Creek

PLUS Kabeljauwfilet

Chardonnay, Petite Sirah, Rosé of Shiraz Cabernet, fles 75 cl Per fles

5.99

1.29

Omo of Robijn wasmiddel Klein & krachtig

Per 500 gram

10.58

2.99

5.29

Alle flacons à 700-735 ml

of vloeibare capsules

50% KORTING

BESTE

2015

WIJN SUPER

MARKT

50% KORTING

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

PLUS of PLUS Korenlanders Snackbroodje

Frikandel, kaas, saté of Angus saucijzenbroodje Per stuk** Bijv. PLUS Frikandelbroodje, per stuk

1.09

0.54

50% KORTING

50% KORTING

vriesvers

Alle pakken à 16 stuks Per stuk** Bijv. Robijn Klein & krachtig color, flacon 735 ml

5.99

2.99

50% KORTING

Hak Appelmoes, rode kool, veldertjes of tuinbonen Alle potjes à 370 ml Per potje** Bijv. Hak Appelmoes extra kwaliteit, potje 370 ml

50% KORTING

1.09

0.54

PLUS Vers gesneden fruit

Alle schalen à 100-500 gram Per schaal** Bijv. Fruitsalade, schaal 200 gram

2.00

50% KORTING

1.00

Weekendpakker do vr za

Coca Cola

Alle varianten à 1,5 liter, combineren mogelijk 2 flessen

Alléén geldig op 16, 17 en 18 juli PLUS Verse noten

Alle varianten, kuipje 110-275 gram Per kuipje** Bijv. PLUS Cashewnoten gezouten, kuipje 175 gram 2.99

1.50

2 VOOR 3.66

2.

49

50% KORTING

29/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Voornaam + achternaam

Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden?

Stuur deze bon naar: Sa! Media

• Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

15 juli 2015

Marten Kooistra beleeft topseizoen

www.sa24.nl

Nog een hele weg te gaan Iedere jonge wielrenner droomt ervan later prof te worden en te schitteren in de Tour de France of een andere grote wielerronde. Het talent Marten Kooistra (17) zou het kunnen bereiken; hij haalde de afgelopen weken twee Nederlandse titels binnen. Tekst: Niels van Marle Foto’s: Sietse de Boer Jonkerslân “Ik heb mezelf wel een beetje verrast tijdens het NK in Emmen. Ik wist dat ik tijdens de wegwedstrijd een kans zou hebben om te winnen. Maar dat ik goud pakte op de tijdrit, daar had ik totaal niet op gerekend.” Logisch, want de race tegen de klok is niet de discipline waar Kooistra in het verleden klinkende successen mee behaalde. “Eigenlijk heb ik het tijdrijden pas sinds kort onder de knie. Die gouden plak kwam dan ook totaal onverwacht. Mooi natuurlijk, maar als ik moet kiezen, hecht ik meer waarde aan het goud tijdens de wegwedstrijd. Daar heb ik het toch altijd voor gedaan.”

Oude racefiets Hoe oud hij precies was toen hij de schuur binnenliep en daar de oude racefiets van zijn vader Jelle ontdekte, herinnert Kooistra zich niet meer. “Ik zat nog op de basisschool, dat weet ik wel. Maar die fiets hing daar maar wat in het hok, stoffig en onder een paar spinnenwebben.” De jonge Marten trok zichzelf op het zadel en probeerde het. Het beviel, en niet veel later ging hij eens een keer bij een fietsclub kijken. “Ik vond het steeds leuker om te doen en ging ook deelnemen aan wedstrijden.” De voetbal bleef vanaf dat moment in een hoekje van de tuin liggen. Fietsen en schaatsen, met die sporten vulde hij vanaf dat moment zijn tijd. Maar ook aan het schaatsen kwam op een gegeven moment een einde. Het moest wijken voor het baanwielrennen. “Fietsen was voor mij een heel logische keuze.” Inmiddels woont Kooistra al bijna een jaar op zichzelf in Arnhem. Hij traint dagelijks op Topsportcentrum Papendal, als lid van de nationale baanselectie. “De begeleiding is hier heel goed en de faciliteiten optimaal. Wielrennen is echt mijn leven, al doe ik ook nog een studie.” In wedstrijdverband fietst hij zijn races namens De Volharding uit Utrecht, na eerder bij de wielerverenigingen Woonexpo Kapenga en Otto Ebbens

Het eerste EK Marten Kooistra maakt deel uit van de Nederlandse selectie die van 6 tot en met 8 augustus in het Estse Tartu deelneemt aan het Europees kampioenschap. Hij start zowel in de tijdrit als in de wegrace. “Het wordt mijn eerste EK. Ik ben vooral erg benieuwd. Ik heb in de internationale wedstrijden die ik gereden heb al wel wat gezien van het niveau. Winnen zal lastig worden, maar ik wil me hoe dan ook laten zien en belangrijk zijn voor de Nederlandse ploeg.”

te hebben gereden. Bij die laatste club waren echter weinig leeftijdsgenoten om mee te trainen. “En het programma was ook niet zo uitgebreid.”

Regen en wind Het mooiste aan wielrennen? “Je kunt heel veel lol hebben met elkaar, maar het is af en toe ook vreselijk afzien. Al hou ik wel van rijden in de regen en met wind. Zulke elementen maken het gevecht alleen maar mooier. En de voldoening, nadat je kapot bent gegaan op de fiets, is ook heel mooi.” Kooistra is een slimme rijder. “Ik weet wel waar ik moet rijden, met mijn koersinstinct zit het wel goed. Ik ben ook niet zo bang voor valpartijen, zoals die in de Tour de France. Natuurlijk, je maakt wel eens wat mee. Ik ben vorig jaar op het NK ook gevallen. Ze dachten dat ik een gebroken heup had, dus moest ik naar het ziekenhuis. Gelukkig was het slechts een kneuzing.” Ook op de baan maakte hij al eens een flinke smak, met een heupscheuring als gevolg. “Even een weekje rust en toen zat ik al weer op de fiets.” Hij is gemaakt voor ééndagswedstrijden. “Ik ben geen echte klimmer en dat is wel iets wat je nodig hebt voor een klassement. Natuurlijk, deels kun je dat leren. Maar er zijn ook renners die het van nature in zich hebben. Dan heb je een voorsprong. Voor sprinten heb ik ook niet echt de genen, al kan ik aardig aankomen. Bovendien wil ik in de koers nog wel eens iets teveel doen, waardoor je in een eventuele sprint te weinig over hebt. Ik ben niet het type dat een hele race kan zitten wachten tot die laatste kilometer.”

Beloftes Volgend seizoen maakt Marten de overstap van de junioren naar de beloftes. Dat betekent dat hij voor een deel weer onderaan de ladder moet beginnen. Met concurrenten die ouder, sterker en meer ervaren zijn. “Ik hoop onderdak te vinden bij een continentale ploeg om dan over maximaal vijf jaar over te stappen naar de profs. Er zijn al wat contacten. Hoe dan ook gaat het een belangrijk seizoen worden. En ik besef heel goed dat het nog een heel eind is naar de profs en de grootste koersen. Maar die uitdaging is juist mooi.”

19


BONUS

BONUS

5.38 ALLE Karvan Cévitam Combineren mogelijk 2 blikken of flesjes

4.00

ALLE Hardys Crest

Australie. Combineren mogelijk 2 flessen à 0.75 liter

BONUS

1.49

17.96

8.98

0.79 AH Broccoli

Los. Per 500 gram Actieprijs per kilo 0.98

Diverse varianten. Bijv. Greenfields Schaal 2 stuks

2.10

AH Braadworst

Diverse varianten. Bijv. Runderbraadworst Schaal 4 stuks

4.69 Monarco

Italië. Diverse varianten. Bijv. Verdicchio dei Castelli di Jesi. Fles 0.75 liter

2.99

6.78 AH Perla pads - 36 stuks

Alle varianten. Combineren mogelijk 2 zakken

BONUS

14.69 24 flesjes à 0.3 liter of 16 beugelflesjes à 0.45 liter

9.99

1.89

Alle varianten. Combineren mogelijk 2 flessen à 1 liter

1.68

Chocomel literpakken

Alle varianten (m.u.v. Chocomel vers) Per pak

30% VOORDEEL

2.99

8.85 ALLE Ariel en Lenor

Combineren mogelijk Bijv. Lenor wasverzachter zeebries 3 flessen à 28 wasbeurten

5.90

1.00 BONUS

2 +1 GRATIS

2.24 Royal Club en Rivella

5.00

1.35

BONUS

2e halve prijs

Grolsch krat

Vers uit onze oven. Grof volkoren, meergranen of spelt. Per heel brood

2 STUKS

4.04

2.50

2.81

AH Stevig brood

BONUS

2 STUKS

Alle varianten. Combineren mogelijk 2 pakken

2.69

2.59

3.75

BONUS

CoolBest literpakken

Bijv. groot Per stuk

4.49

25% VOORDEEL

3.00 AH Beefburgers

0.49

AH Watermeloenen

BONUS

30% VOORDEEL

2.98 Alle varianten. Combineren mogelijk 2 schaaltjes à 100 gram

40% VOORDEEL

BONUS

1+1 GRATIS

AH Snacksalades

BONUS

2=1

2 STUKS

ALLE Ola

Alle varianten. Bijv. Cornetto classico Doos 8 stuks

2.09

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 19 JULI 2015


Sa! week 29 2015