Page 1

Sa!

kijkt anders

Woensdag 10 juni 2015

Jaargang 2 Nummer 23

www.sa24.nl

ROEFELJE PAGINA 7 DE SKÂNS

CONCOURS HIPPIQUE

WIE NODIG JIJ UIT?

OPNIEUW UITSTEL

NIEUWE LOCATIE

EENZAAMHEID

En opnieuw krijgt Gorredijk niet de toegezegde duidelijkheid over de toekomst van De Skâns. Het Opsterlandse college stelt de beslissing uit tot na de zomer. Ze wil eerst meer zekerheden over haar eigen financiën. Alle onderzoeken ademen een voorkeur voor een nieuw MFA boven renovatie op de huidige plek.

Het Concours Hippique van Gorredijk verhuist. Het jaarlijkse paardenfestival wordt dit jaar gehouden in nieuwbouwwijk Loevestein en niet langer bij Manege Dekema. Deze week in Sa! uitgebreide informatie over het Concours (19 t/m 21 juni) in een speciaal katern.

Voor wie weinig sociale contacten heeft, kan het in de zomermaanden erg stil worden. Timpaan Welzijn Opsterland zet zich in voor een integrale aanpak van eenzaamheid. In dat kader steunt Timpaan onder meer de landelijke campagne ‘Wie nodig jij uit deze zomer?’.

PAGINA 3

PAGINA 25

Woning van de week Huis OpenRAVOND ZOMEUNI a.s. r 18 J

0 uu

0 - 21.0

.0 van 19

‘T WEIKE 12 GORREDIJK Vraagprijs € 189.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Drachten

-

Drentse

grens

juni 2015

Afsluiting N381 tussen Oosterwolde zuid en Smilde Vrijdagavond 19 juni tot maandagochtend 22 juni 2015

g n i t i u l s Af VRIJDAGAVOND 19 JUNI TOT MAANDAGOCHTEND 22 JUNI 2015 De weg N381 tussen Drachten en Drenthe gaat op de schop. De N381 wordt tussen Oosterwolde zuid en Smilde afgesloten voor alle verkeer van vrijdagavond 19 juni 18.00 uur tot maandagochtend 22 juni 6.00 uur. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Meer informatie is te vinden op www.n381.nl.

Tot eind 2015 krijgt u op de N381 te maken met wegwerkzaamheden. Provincie Frysl창n werkt hier aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Frysl창n.

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381


Sa!

10 juni 2015

3

www.sa24.nl

Twee avonden praten over de toekomst van De Skâns

Inhoudelijke voorkeur voor nieuw MFA Het Opsterlandse college van B en W spreekt zich nog niet uit over de vraag of De Skâns op de huidige plaats blijft of opgaat in een nieuw te bouwen MFA bij de Burgemeester Harmsma School. De optie voor nieuwbouw ligt een paar punten voor op de optie voor renovatie. GORREDIJK De toekomst van De Skâns is al jaren onderwerp van discussie. De stapel rapporten en studies naar de beste oplossing groeit nog steeds. Gorredijk ging ervan uit dat er dit voorjaar eindelijk helderheid zou komen, maar Opsterland stelt de beslissing opnieuw uit. Eerst moet er duidelijkheid komen over de financiële onzekerheden, luidt de verklaring. Toch wordt er de komende week volop over De Skâns gesproken. Donderdag in het dorp en maandag in de gemeenteraad. Het uitgangspunt is helder: een Skâns, waarvan de exploitatie op termijn zonder subsidie kan.

Nieuw MFA

Meest kansrijke optie is een nieuwe multifunctionele accommodatie bij de BHS, waarin ook plaats is voor een nieuwe basisschool. De sportvoorzieningen worden dan geconcentreerd op sportpark Kortezwaag, met een noodzakelijke uitbreiding van de bestaande sporthal. Dit plan vergt een investering van 10 miljoen euro. De dekking hiervan is geregeld, zo blijkt uit de raadsstukken. Toch schetst

het college van B en W nog volop onzekerheden. Opsterland moet onder andere een miljoenenlening afsluiten, waarvan rente en aflossing worden gedekt uit de exploitatiesubsidie die De Skâns nu krijgt (circa 300.000 euro per jaar). Ook is een langdurige huurovereenkomst met een partner in de kinderopvang een voorwaarde. Hiervoor zijn nu twee kandidaten. Bovendien wil De Skâns de horeca in eigen beheer nemen, dus niet met een pachter zoals nu.

Huidige Skâns

Samenwerking tussen De Skâns, BHS en basisscholen is, volgens een rapport van Harry Koning, directeur van De Skâns, mogelijk. Er zijn wel wat planningsproblemen, maar die zijn op te lossen. De directeuren van De Skâns, PRIMO-Opsterland en de BHS benadrukken in een brief aan de raad dat een MFA een grote meerwaarde heeft voor de leefbaarheid en dat een samenwerking tussen onderwijs, welzijn en cultuur op termijn een beslissende rol kan spelen in de toekomst van het voortgezet onderwijs in

Een besluit over de toekomst van De Skâns is opnieuw uitgesteld. FOTO: SIETSE DE BOER

Opsterland. Niet alle huidige gebruikers van De Skâns zijn echter enthousiast over een MFA. Een aantal verenigingen heeft een voorkeur voor renovatie van de huidige Skâns. Opsterland bekeek ook deze alternatieven. De Skâns laten zoals het nu is, is geen optie. Een volledige renovatie, met of zonder sporthal, kost 2,4 tot 5,1 miljoen euro. In de duurste variant sneuvelt de sporthal van De Skâns en wordt sporthal Kortezwaag uitgebreid. Blijft De Skâns op de huidige plek, dan komt er sowieso een nieuw te bouwen basisschool die Trimbeets en De Flambou vervangt.

Kortezwaag

Kiest de gemeenteraad uiteindelijk voor een nieuw MFA, dan wordt sporthal Kortezwaag uitgebreid. Hiervoor is groot draagvlak bij de sportverenigingen. Zij hebben zelfs al aangeboden de uitbreiding van het parkeerterrein voor hun rekening te nemen. Ook wanneer sporthal Kortezwaag niet wordt uitgebreid, wil het college wel meewerken aan de verplaatsing van LDODK naar de zonneweide bij het zwembad en aan een kunstgrasveld voor de voetbal. Kortezwaag wordt dan ook geschikt gemaakt voor het geven van basisschoolgymnastiek.

Na zomer duidelijkheid

Het college kiest voor uitstel omdat het eerst de mening van de raad en het dorp wil horen. Bovendien zijn er volgens wethouder Van Dijk onzekerheden over de bijdragen uit het gemeentefonds, de kosten van de zorgdecentralisaties en een rechtzaak over Precario-belastingen op leidingen en kabels. Nieuw in de discussie is de noodzaak/wens van de BHS voor vervangende nieuwbouw van het oudste gedeelte van de school. Ook hierover wil Opsterland na de zomer meer duidelijkheid hebben.

Actiegroep Skâns is klaar voor de strijd

Actie rond zwerfvuil op BHS Wethouder Rob Jonkman gaf maandagochtend op de Burgemeester Harmsma School het startsein voor een bijzonder project rond zwerfafval. Vrijwilligers van Milieudefensie Opsterland geven deze week lessen aan alle tweede klassen van de BHS. In de eerste les gaan de leerlingen zelf zwerfafval opruimen op de routes van huis naar school. Daarna krijgen zij in twee lessen voorlichting over de noodzaak van de preventie van zwerfvuil. Voor de leerlingen met de meeste kennis over zwerfvuil en voor de

GORRREDIJK

beste ideeën om zwerfvuil te voorkomen stelt de gemeente een aantal prijzen beschikbaar. Milieudefensie en enkele Himmelploegen in de dorpen doen er alles aan om zwerfvuil te beperken. “Dat lukt alleen als iedereen overtuigd is van de schadelijke gevolgen van zwerfvuil voor het milieu”, vertelt Ammy Langenbach, voorzitter Milieudefensie Opsterland. “Scholieren zijn voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor het zwerfafval, dus is het goed om hen bij het probleem te betrekken.”

GORREDIJK De leden van de actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ zijn er klaar voor. Ze staan te trappelen om de discussie met wethouder Piet van Dijk en de Opsterlandse raadsleden aan te gaan. Donderdagavond in eigen dorp en maandagavond in de raadzaal in Beetsterzwaag zijn ze van de partij. Hun doel is helder. Verplaatsen van De Skâns? Geen denken aan. “De Skâns is de húskeamer fan De Gordyk. Jong en âld komme dêr”, stelt Luit Beenen.

Hij strijdt al jaren tegen wat hij de afbraak van Gorredijk noemt. Tsjesse van der Zee valt hem bij. “De oare doarpen rûnom De Gordyk ha of krije allegearre moaie doarpshuzen en by ús bliuwt der neat oer.” Dat er in een nieuw MFA ruimte is voor een volwaardige theaterzaal wil er bij hen niet in. “Der bliuwt neat foar kultuer oer.” En de noodzaak om de huidige Skâns af te breken zien ze ook niet. Henk Hoen: “De Skâns draait folle better

as dat it yn jierren west hat.” De mannen, en ook hun vrouwelijke collega Ieke de Vries, zijn veel in het dorp te vinden. Van der Zee: “It hiele doarp is tsjin. Minsken moedigje ús hieltyd oan om troch te gean.”

Meepraten

De onvrede zit niet alleen in de plannen, maar zeker ook in de manier waarop er met het dorp is gecommuniceerd. Beenen: “Se ha it oer de krêft fan de mienskip. Mar der is noait mei De Gordyk oer de plannen praat. Dizze wike, in pear dagen foardat de ried oan it wurd komt, meie wy ek noch wat siz-

ze. Fierstente let. Fan in taseine klankbordgroep ha wy ek noait wat heard.” Beenen vindt dat hij en zijn kompanen opkomen voor Gorredijk. Hij twijfelt soms of de gemeenteraad dat ook doet. Hoen: “Der komt mar ien riedslid út De Gordyk. Dat seit genôch. Gemeentebestjoerders meie de miening fan de ynwenners net negearje.” En die mening is volgens de actiegroep duidelijk. “Wy ha 1.300 hantekeningen. Dat seit wol wat.” Ze geloven er niet in dat ze donderdag nog argumenten horen, waardoor hun mening zal veranderen. “Us nee is nee.”

TIP van On Tour Tweewielers ... De zomer komt eraan! U rijdt nu al een gebruikte E-bike vanaf €750,– inclusief 6 maanden garantie! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Spectaculaire magazijn-opruiming Adidas - Nike - Asics - Jako - Reebok Lowa - Puma - Hummel - Craft - Jack wolfskin - Schoffel - Brunotti - Speedo

De laatste twee weken Alles op zijn kop Kortingen Openingstijden

Woensdag 13.00– 17.00 uur

Donderdag 10.00– 17.00 uur Vrijdag

10.00– 21.00 uur

Zaterdag 10.00– 17.00 uur

Van 50 tot

70 % www.sporthuisvanderhoef.nl Hoofdstraat 47 Gorredijk

Niet afgeprijsde artikel 20 %


Sa!

10 juni 2015

5

www.sa24.nl

Fûgelhelling bestaat 40 jaar

Op zoek naar financiële stabiliteit In veertig jaar tijd van ‘in hokjeboel’ met enkele tientallen vogels tot een riant onderkomen waarin per jaar meer dan zesduizend inheemse vogels en zoogdieren worden opgevangen. De Fûgelhelling is een begrip. De op te vangen vogels komen tegenwoordig overal vandaan. Het werkgebied breidde zich van Opsterland en Smallingerland uit naar het hele Noorden. Wat niet veranderde: de voornaamste bron van inkomsten zijn giften en donaties. Het is een wankele financiële basis. Voorzitter Henk Marinus zou graag een structurele bijdrage van overheden zien. “We kin de holle krekt boppe wetter hâlde. It sjocht der hjir allegear prachtich út, mar yn ús beurs is it krap.” De goede en slechte jaren wisselen elkaar af. Vorig jaar was er een verlies van 11.000 euro. “We ha ien betelle meiwurker foar 16 oeren yn ‘e wike. Op basis fan in tydlik kontrakt, want struktureel jild foar in salaris is der net.” Er zijn wettelijke regels voor de opvang van beschermde diersoorten. De

URETERP

Flora- en faunawet kent een zorgplicht voor dieren, maar na twaalf uur moeten de dieren worden overgedragen aan een gecertificeerde opvang. De overheid geeft daar echter geen vergoeding voor. “Dat is dochs gek. Der wurde hjir mear as seistûzen bisten yn ’t jier brocht.” De opvang kost geld, vaak veel geld. “Benammen de bisten dy’t libbend foer ha moatte. Lokkigernôch krije we in soad âlde bôle fan bakkers en hotels en helje we it graan foardielich by in boer út Grins.” De Fûgelhelling draait bijna volledig op 57 vrijwilligers. “We wolle hiel graach op syn minst ien fulltime betelle meiwurker. Ien dy’t der de hiele dei is en alles koördinearret.” Het aantal donateurs loopt de laatste jaren fors terug. “It binne der no wol in pear hûndert

Open Dag

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum heeft De Fûgelhelling op zaterdag 13 juni (10.00-16.30 uur) een Open Dag. Voorzitter Henk Marinus. FOTO: SIETSE DE BOER

minder as fiif jier lyn. Minsken tinke wat mear om harren útjeften.” Af en toe komen er schenkingen binnen. Deze bedragen, groot en klein, worden altijd gebruikt voor een speciaal project. Zoals een opvangkooi voor oehoes, een omheining of de twee jaar geleden gebouwde conferentiezaal. Inkomsten zijn er ook uit zaalverhuur, kinderfeestjes, excursies, presentaties en

Fryske Peallen goes Africa FRIESCHEPALEN Ze zijn aangestoken door de prachtige reisverhalen van Roy en Hendrika Caudron. Vijf echtparen, waarvan drie met hun kinderen, twee volwassenen en 21 jongeren gaan deze zomer zelf hun steentje bijdragen aan het werk van The Shelter Ministries in Zuid-Afrika.

Het initiatief ontstond op een bijzondere manier. Roy Caudron: “Myn frou en ik ha faak yn tsjerke ferteld oer ús reizen nei The Shelter Ministries yn Kriel, oardel oere fan Johannesburg.” De verhalen maakten een dusdanig grote indruk dat een jeugdouderling vroeg naar mogelijkheden om een groepsreis voor jongeren te organiseren. Tegelijkertijd kwam er een hulpkreet van Jan-Willem en Anne-Marie Griffioen van The Shelter Ministries. “Sy bin al wat âlder en kin net alles sels mear dwaan. Der moatte skoallokalen en in toiletromte boud wurde. It is wol in stikje lieding fan boppe dat dit sa byelkoar komt.” The Shelter Ministries biedt kinderen een toekomst in een huiselijke omgeving. Dertig jaar geleden startte het echtpaar Griffioen met een zondagsschool voor acht kinderen. Nu komen er wekelijks honderden kinderen naar de diverse zondagsscholen, is er een kindertehuis, een kleuterschool en zijn er twee jeugd-

centra voor straatkinderen. De groep uit Frieschepalen gaat helpen bij de uitbreiding van de kleuterschool met twee klaslokalen en een toiletgroep. Sybren van der Meer (16) en Albert Wagenaar (17) zijn ingeroosterd bij de bouwploeg, samen met een installateur en aannemer. Sybren: “Dat bouwen giet dus wol slagjen. It giet my derom dat ik wat foar in oar dwaan kin. Mar fansels is it ek prachtich om sa’n reis mei te meitsjen.” Albert: “De measten fan ús ha sa’n bytsje deselde ynstek. Oan it wurk en ûndertusken wat fan in oare kultuer opsnuve.” De groep gaat niet alleen bouwen. Joke van der Meer: “Der bin genôch dingen te dwaan. Klusjes, húswurkbegelieding, knutselje mei bern. Dat is foaral

rondleidingen. “Kinst hjir hartstikke leuk mei de hiele famylje komme. Dan fersoargje wy in presintaasje en rûnlieding.” De Fûgelhelling zoekt voortdurend nieuwe inkomsten. Meest recente voorbeeld: Sam’s Kledingactie in samenwerking met Stichting DierenLot. Voor de ingezamelde gebruikte kleding ontvangt De Fûgelhelling een bedrag per kilo. “Dat mes

snijt oan twa kanten. De klean gean nei rampgebieden en wy krije der jild foar.” In het kader van het veertigjarig jubileum vraagt De Fûgelhelling basisschoolleerlingen om zakken met kleding in te leveren. In ruil krijgen deelnemende klassen een gratis uitgebreide excursie. Ook wordt gewerkt aan een ‘Club van 100’. “Ik ha my al oanmeld as lid”, zegt Marinus. www.defugelhelling.nl

60 jaar Klaas en Jantje ek leuk foar de trije jongste famkes fan tolve dy’t meigean. En fan ús tsjerke út organisearje we seis projektmiddeis op ferskate plakken.” De groep wil letterlijk maar ook figuurlijk bouwen. Het thema van het project: Siyakha i Tempele (wij bouwen aan de tempel).

Benefietconcert

Alle groepsleden betalen hun eigen reis- en verblijfkosten. De acties van de jongeren om het geld in te zamelen eindigen op zaterdag 13 juni (18.00 uur) met een benefietconcert van zanger/songwriter Matthijn Buwalda en de band Together in de vGKN kerk aan de Tolheksleane in Frieschepalen. Entree: 12,50 euro. Kaarten bestellen kan via de mail: kaartverkoopmatthijnbuwalda@gmail.com.

Klaar voor een reis naar Zuid-Afrika. FOTO: SIETSE DE BOER

NIJ BEETS Klaas van der Molen (89) en Jantje van der Molen-Stoker (88) vierden dinsdag hun 60-jarig huwelijksfeest. “We gean út iten mei de famylje, 14 man”, vertelt mevrouw Van der Molen. ’s Middags werd het paar gefeliciteerd door burgemeester Ellen van Selm.

Zangersfeest

Klaas en Jantje leerden elkaar kennen tijdens een zangersfeest in Oranjewoud. Na hun trouwen woonde het echtpaar zeven jaar in Kortehemmen, in de ouderlijke boerderij van

Klaas. Daarna kochten ze een boerderijtje aan de Janssen Stichting onder Nij Beets. Na vijftien jaar boeren verhuisde het gezin naar de Krûme Swynswei, waar ze de ouderlijke boerderij van Jantje betrokken.

Vierde generatie

De boerderij wordt nu gerund door de derde en vierde generatie; Klaas en Jantje wonen in een naastgelegen burgerwoning. “Klaas helpt noch wolris op de trekker mei meanen en sa.” Het echtpaar kreeg drie kinderen en zes kleinkinderen.


Een geslaagd feest begint bij Jumbo! Want wij zijn er voor ál uw boodschappen.

Waardebon

voor 50% korting op al ons gebak & banket! Maximaal één waardebon per transactie/klant. Korting geldt voor één product of één verpakking van de banketafdeling en tegen inlevering van deze waardebon.

Geldig van 10 juni t/m 16 juni 2015, bij de hiernaast genoemde Jumbo. Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl

Henk Split

Gorredijk: Badweg 34


Sa!

10 juni 2015

7

www.sa24.nl

Snuffelen aan beroepen Honderd leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de vier basisscholen uit Jubbega gingen donderdagochtend roefelen. “En no sil jim tinke, dat is in lekker Frysk wurd. Mar dat is net sa. It komt út it Flaamsk en betsjut snuffelje”, verklapt directeur Jouke Jansma van obs De Feart. Snuffelen is dan ook wat de kids van De Feart, Fan ‘e Wiken, Op ‘e Grins en de JB Kanschool gaan doen. Kennismaken met het dagelijks werk van volwassenen; 28 bedrijven in de regio doen eraan mee. “Sjoch, it is belangryk datst twa fingers sa hâldst. En dit is ek belangryk, de kaam.” Kapper Wico van kapsalon It Slûske in Jubbega ontvangt het eerste groepje van vier meiden. “It bin eins altyd famkes dy’t snuffelje wolle by de kapsalon. In inkele kear sit der in jonge by.” Al vanaf het begin van de Roefeldag, zo’n twintig jaar geleden, opent kappersechtpaar Wico en Augusta de deuren. “We meitsje der hjoed in kompetysje fan. Wa’t de roller der it moaist yndraait, mei gratis komme te knippen.” De kapperskop staat klaar. De pruik

JUBBEGA

is nat, er liggen rollers, vloeipapiertjes en een kam klaar. “Ik sil it foardwaan. Sjoch sa. Pakst it floeike en dat wikkelst mei it hier mei. Makkie, toch?” Dat wil Menna van de JB Kanschool wel proberen. Geroutineerd draait ze het haar om de roller, elastiekje vast en klaar. “Do koest it wol faker dien ha”, complimenteert de kapper. Ook Jelbrich, Amber en Brecht gaan aan de slag. “Wat tinke jim? Hoelang soe kapster Augusta wurk ha om de hiele kop yn ‘e rollers te setten?” Dertig minuten dus voor zo’n zestig rollers.

Drie keer half uur

Een aantal vrijwilligers organiseert de jaarlijkse Roefeldag van Jubbega. Anneke Bakker, Jellie de Vries, Ellie de Leeuw en Thirza Barendregt hebben er een hele kluif aan. Ellie:

Basisschoolleerlingen maken kennis met diverse beroepen. FOTO: SIETSE DE BOER

“Alle bern krije in formulier. Dêr mei se fiif bedriuwen op oankruse.” Vervolgens maken de dames een planning waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de kinderen. Elk groepje van vier kinderen gaat drie keer een half uur op bezoek bij een bedrijf. “Wy freegje de

bedriuwen sels. Dit jier ha we foar it earst ek bedriuwen yn Aldhoarne derby.” De bedrijven bedenken zelf wat ze de kinderen laten zien of doen. Politie, brandweer en loonbedrijven zijn al sinds jaar en dag favoriet. Natuurlijk kiezen meisjes vaak meisjesdingen en jongens jongenszaken.

“Mar der gean ek famkes nei boubedriuwen en jonges sitte tusken de peuters te boartsjen. En witst wat grappich is? Jonges ha der faak muoite mei om by in boubedriuw de helm op ‘e kop te setten. Dan rekket it hier yn ‘e war. En dan komme de famkes dêr en sette dy helm samar op ‘e holle.”

Felicitaties voor avondvierdaagse BAKKEVEEN Een kleine vijftienhonderd deelnemers aan de avondvierdaagse van Bakkeveen werden zaterdag extra feestelijk en onder grote publieke belangstelling binnengehaald door vier muziekkorpsen. Het was feest omdat de wandeltocht dit jaar haar zestigste editie beleefde. Speciaal hiervoor hadden de deelnemende scholen felicitatiespandoeken gemaakt. De wandelaars konden kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer. Met 329 wandelaars was basisschool De Opdracht uit Ureterp de grootse groepsdeelnemer.

Nieuw programma De Skâns GORREDIJK Cabaretier Pieter Derks opent op 16 oktober het nieuwe theaterseizoen van De Skâns. Derks, bekend van onder andere De Wereld Draait Door en De Slimste Mens, wordt gevolgd door nog 28 theateravonden. “We hebben dit jaar iets meer cabaret, omdat vorig jaar bleek dat hier veel belangstelling voor was”, vertelt directeur Harry Koning. Het is tekenend voor de manier waarop De Skâns haar publiek beter wil leren kennen. “We proberen steeds nieuwe dingen, zoeken contact met bedrijven en instellingen, maar ook met onze bezoekers. De Skâns is van de mensen en we luisteren graag naar hen.” Koning overweegt de oprich-

ting van ‘De Vrienden van De Skâns’; vrienden die onder andere kunnen meepraten over het programma. “Zo moeten we stap voor stap komen tot een theaterprogramma dat helemaal past bij Gorredijk en omgeving.” Het afgelopen theaterseizoen was niet ideaal. De herstart na het faillissement betekende dat er met kunst en vliegwerk een programma in elkaar gezet moest worden. Koning is toch blij met het resultaat. “We hebben er vorig jaar uitgehaald wat erin zat. Maar je merkt ook dat er veel rumoer rond De Skâns was. Dat zie je terug in lagere bezoekersaantallen.” Het Poppodium is niet geworden wat ervan werd verwacht. “Het wa-

ren super optredens, maar het aantal bezoekers was vaak te laag. Dus parkeren we dit initiatief nu even.” Het nieuwe programma kent provinciaal en landelijk bekende namen, met onder andere Droog Brood, Tet Rozendal, Tryater, Klaasje Postma en Di Gojim. “En in samenwerking met de bibliotheek geeft Maarten van Rossem op 9 maart een lezing. Daar kijk ik ook erg naar uit.” De Skâns werkt actief samen met het Posthuis in Heerenveen en De Lawei in Drachten. De sites van de schouwburgen verwijzen naar elkaar. “Wij blijven wie we zijn. Zonder ons af te zetten tegen andere theaters bieden wij ons eigen solide programma.”

COLUMN Lekker túnkje mei Feitze

Zomersnoei Het groeiseizoen is dan eindelijk los, ook al lopen we een paar weken achter. De hagen laten een forse groeispurt zien en dus is het tijd voor de eerste zomersnoei. Wanneer u de haag gewoon terugsnoeit naar de oude hoogte en breedte, kan er weinig misgaan. Let er bij een coniferenhaag wel op dat u niet voorbij het groene gedeelte komt, anders ontstaan er kale plekken. Het kan geen kwaad een hele top uit een haag weg te snoeien. Dit is het snelst groeiende deel, dus herstellen de hagen zich snel. Kies een bewolkte, wat frissere dag om te snoeien; het voorkomt doodbranden van snoeiplekken. Voor het meest strakke resultaat spant u een lijntje. Vertrouwt u op uw gevoel, neem dan regelmatig even afstand om de vorm in de gaten te houden. Twee keer per jaar snoeien is voor de meeste hagen voldoende, al kan een snelgroeiende ligusterhaag ook wel drie keer worden ingekort. Plan de eerste snoeibeurt voor de langste dag. Daarna volgt vaak nog een groeispurt, waarna augustus/september een mooi moment is voor de tweede snoeibeurt. Nu alles zo lekker begint te bloeien, let dan bij de rozenstruiken op de uitgebloeide bloemen. Knip deze bloemen tot het tweede blad weg, anders stopt de struik te veel energie in de vorming van rozenbottels. Een tip voor de vrouwenmantel: snoei na de eerste bloei de plant helemaal terug. Dan bloeit hij deze zomer vast nog een keer. Lekker túnkje! Tolbaas 14 Gorredijk Telefoon: 06-29 51 54 61 www.feitzedijkstra.nl


Open dag project N381 Ook nieuwsgierig hoe Boskalis Nederland Infra B.V., Gebr. Van der Lee en Heijmans Integrale Projecten de nieuwe N381 bouwen? Pak dan uw kans op zaterdag 13 juni tijdens de Dag van de Bouw. Ervaar het vakmanschap van dichtbij. Het is interessant, bijzonder én leuk voor groot en klein. Doe laarzen of oude schoenen aan en vergeet niet uw fototoestel mee te nemen! U bent van harte uitgenodigd op 13 juni tussen 10.00 uur – 16.00 uur. De Dag van de Bouw is gratis en aanmelden voor deze dag is niet nodig.

Parkeren doet u zo: Bent u met de auto, dan kunt u deze parkeren op het parkeerterrein van Heijmans/Van der Lee aan de Venekoterweg 50-54 in Oosterwolde. Een pendeldienst rijdt regelmatig langs en brengt u van en naar de bouwlocaties. Komt u op de fiets of lopend? U kunt ook rechtstreeks naar de bouwlocaties: • ’t West, Donkerbroek • Weinterp, Wijnjewoude • Terwisscha / Wester Es, Appelscha


Sa!

10 juni 2015

9

www.sa24.nl

Mooi rondjes lopen voor Tuigpaarden Ze lopen nog mooier dan de dressuurpaarden onder Anky van Grunsven. Het concours hippique voor tuigpaarden tijdens Hynstedei Wynjewâld is een betoverend spektakel, vindt voorzitter Joop Witlox. Zijn paarden Wapenaar, Gentenaar en Zowat doen mee in vier van de achttien rubrieken. WIJNJEWOUDE “Eigenlijk is de wedstrijd heel simpel. Op een veld zo groot als een voetbalveld, aan de Merkebuorren, staat twintig meter uit elke hoek een mooie plant. In het midden is er een jurytafel en achter een hindernis staan de grooms, de paardenverzorgers. De ringleider zet maximaal vijftien aanspanningen op een rij en dan gaan we lopen. Twee keer het rondje rechtsom, over de diagonaal en twee keer linksom.” De jury bepaalt vervolgens welke aanspanning het mooist rijdt, de vijf besten gaan voor nog een

rondje. Naast de diverse rubrieken voor paard en wagen, zijn er rubrieken voor tuigpaarden onder het zadel. Tijdens Hynstedei rijdt Witlox zijn aanspanningen niet zelf. “Ik ben niet zo van het juryrijden. Ik rijd alleen recreatief. Het is heerlijk om in de natuur je hoofd leeg te rijden. Het paard is ontspannen en dan ben je dat zelf ook. Tijdens een wedstrijd zijn de paarden op hun zondags, maar het blijft een jurysport.” Natuurlijk is hij er wel bij als zijn paarden het wedstrijdveld betreden.

“Gerard van der Meulen, een vriend, rijdt de wagens. Zelf sta ik in het wit gekleed, als groom, voor de aanspanning en houd ik het paard vast.” Joop Witlox is gepassioneerd paardenliefhebber. Met eigen paarden bezocht hij jaarlijks alle nationale concoursen. “Dat begon op Koninginnedag en eindigde op het Stratenconcours in Workum.” Na zijn pensionering verhuisde hij met echtgenote Margot in 1999 naar Wijnjewoude. “Ik ging een keer met Piet Reitsma mee naar een tuigpaardenconcours. Eerst hielp ik hem wat, maar al snel kocht ik Sibour, een eigen wedstrijdpaard. Ze is nu zestien en met prepensioen. Ik gebruik haar alleen bij grote shows. Witlox’ paardenkudde omvat inmiddels vijf wedstrijdpaarden, vijf merries, drie veulens

Update nacompetitie voetbal GORREDIJK Een paar weken geleden publiceerde Sa! een overzicht van de voetbalcompetities. Een aantal ploegen maakten zich toen nog op voor de nacomptetitie. Udiros uit Oude- en Nieuwehorne was tot afgelopen weekend actief. Ze schopten het tot de finale om promotie naar de tweede klasse. In de eerste ronde werd Zwaagwesteinde over twee duels via strafschoppen verslagen. De laatste horde, tweedeklasser Olyphia (Noordwolde), bleek te hoog. In Noordwolde werd het al 7-1, bij de return op het eigen sportpark vielen er nog meer doelpunten: 3-9 voor Olyphia.

Udiros speelt daardoor volgend seizoen gewoon weer in de derde klasse. Dan wil de ploeg van Willem Schokker opnieuw serieus mee gaan doen om promotie. Voor Jubbega eindigde het avontuur in de derde klasse tegen GOMOS, uit het Drentse Norg. De Jubbegasters hadden eerder nog een beslissingsduel om rechtstreekse degradatie gewonnen van VENO, maar bogen vervolgens in de tweestrijd met GOMOS alsnog het hoofd. Op eigen veld werd al met 2-4 verloren, de return eindigde vervolgens opnieuw in een Drentse zege: 4-1. Bakkeveen wist dat het na de eerste ont-

moeting met VWC de vierde klasse al vaarwel kon zeggen. De bezoekers uit Munnekeburen wonnen de wedstrijd in Bakkeveen met 1-7. In de tweede wedstrijd was de winst ook voor VWC, hetzij met iets mildere cijfers: 3-2. Feest was er wel bij ODV. Na het kampioenschap van de zaterdagtak in de vijfde klasse, mocht ook de zondagafdeling feest vieren. ODV versloeg collega-vijfdeklasser Kloosterburen in de uitwedstrijd al met 8-3, waarna de 3-1 winst in Wijnjewoude de feestvreugde alleen nog maar vergrootte. ODV keert zo binnen een jaar terug in de vierde klasse.

Levend kunstwerk in Overtuin

Het levend kunstwerk van Merijn Vrij in wording. FOTO: SIETSE DE BOER

Joop Witlox. FOTO: SIETSE DE BOER

en een pony. “De merries heb ik zelf voor de kar, die rijden geen wedstrijden.” Witlox heeft een royale keus aan wagens. Op stal staan ze in soorten en maten, variërend van concourswagen tot wagonette en van Jubbegaster boerenwagen tot dos-à-dos.

Hynstedei

Hynstedei Wynjewâld vindt plaats op zaterdag 13 juni op het terrein aan de Merkebuorren. Aanvang: 12.00 uur. Entree: gratis.

Eerder naar Midzomerfeest NIJ BEETS Met ruim negenhonderd bezoekers was het Midzomerfeest in Nij Beets vorig jaar een “hartstikke leuk feest”. Maar het kan altijd beter, vinden de organiserende vrienden. Erwin van der Duim: “De minsken komme sa ferrekte let. Dat is sneu foar de muzikanten. Om healwei tolven begjint it pas te rinnen. Dan hat de earste band al west. En fansels kinne we de slutingstiid net nei efteren skowe; om twa oere moat it dien wêze.” Tijdens de komende editie (zaterdag 13 juni) betalen bezoekers die voor tien uur ’s avonds komen de helft van de normale entreeprijs. “Dan hast

in hiel goedkeape jûn, want ek de konsumpsjeprizen bin tige leech, dat sjochst hast nergens mear.” Al ruim vijfentwintig jaar organiseert een groep voormalige en huidige ‘keetjongeren’ het Midzomerfeest in Nij Beets. Met de kortingsactie hopen de organisatoren ervoor te zorgen dat de eerste band voor een volle tent kan spelen. Het optreden van Tin Roof… Rusted! begint rond tien uur. De formatie speelt puntige popliedjes uit de jaren 80. Aansluitend neemt DiQuapo het publiek mee in een knallende rockexplosie. www.midzomerfeest.net

BEETSTERZWAAG Kunst in en met de natuur. Kunstenaar Merijn Vrij maakt in zijn installaties graag gebruik van natuurlijk materiaal zoals wilgentenen en bamboe in combinatie met ‘men-made’ materiaal zoals staal en stof. Participatie- en groeikunst noemt Merijn het zelf. Ter voorbereiding op het Kunstweekeinde Beetsterzwaag (18 t/m 21 juni) is Vrij deze week al aan de slag gegaan in de Overtuin tegenover het Lycklamahûs. “Alle materialen versterken elkaar, in contrast en vorm.” Vrij voegt het begrip tijd aan de materialen toe door vaak eetbare gewassen in zijn werk op te nemen. Zijn werkt verandert op die manier met de tijd mee: in uiterlijk en beleving. Elementen en bezoekers brengen daarbovenop nog extra vorm en gebruik: bijvoorbeeld door erin te vertoeven (mensen) of erop te zitten (vogels). “Het

werk wordt dan even één met de omgeving.” In zijn werk zoekt Vrij schoonheid in materiaal en locatie: het werk kan verwondering brengen, waardoor de toeschouwer de locatie opnieuw beleeft. Merijn vindt de Overtuin een perfecte locatie. Vroeger was het een plek met een moestuin waar geoogst en gepicknickt werd. “Net zoals het ook nu weer het geval is. Zo ontstaat een mooie, oorspronkelijke verbinding tussen de Tropische Kas en het Lycklamahûs. www.merijnvrij.nl

Kunstweekend

Het Kunstweekend Beetsterzwaag telt dit jaar maar liefst 63 verschillende activiteiten. Volgende week besteedt Sa! uitgebreid aandacht aan deze kunstmanifestatie met een uitneembaar programma en volop achtergrondinformatie over wat er allemaal te zien is.


FIETSTURFROUTE GORREDIJK www.fietsturfroute.nl Zaterdag 13 juni 2015

Afstanden: 60,100 en 150 km Start vanaf 08.00 uur Inschrijven kan op fietsturfroute.nl Start en finish adres: Sportcentrum Kortezwaag Mientewei 2 8401 AA Gorredijk

Verzorgingsposten Pechhulp herinnering

(750 ml bidon & medaille)


Sa!

10 juni 2015

Wielerronde Gorredijk GORREDIJK Iedereen met een racefiets die ook wel eens een wedstrijd wil rijden, kan op woensdag 24 juni terecht in het centrum van Gorredijk. Voorafgaand aan de Wielerronde van Gorredijk vinden dan om 18.30 uur de Open Kampioenschappen van Gorredijk plaats. De wedstrijd is alleen bestemd voor mensen die normaal geen wedstrijden rijden. Het dragen van een helm

is verplicht. De koers duurt een half uur plus twee ronden. Deelname: 5 euro. Opgeven kan via symenalgra63@gmail. com. Deze wedstrijd komt in de plaats van de Dikke Bandenrace zoals die nog werd verreden bij de laatste Ronde van Gorredijk. Aansluitend is er een wedstrijd voor Mannen Elite, Beloften en Amateurs. Zij rijden 66 rondjes, goed voor 80 kilometer. De Wielerronde

11

www.sa24.nl

Get Ready For Summer van Gorredijk kent dit jaar een nieuw parcours van circa 1.200 meter. De start is bij Museum Opsterlân. Van de Hoofdstraat en de Molenwal rijden de coureurs dan via de Rindert van Zinderen Bakkerstrjitte, Geert van der Zwaagstrjitte, de paralellweg Badweg, Lammert Heringastrjitte, Rindert van Zinderen Bakkerstrjitte, Badweg en Hoofdstraat weer naar de finish.

Banaantje mee tijdens Fietsturfroute

WIJNJEWOUDE Het is juni, dus de zomer moet binnenkort toch echt een keer beginnen. Voorbereiden op de zomer kan op zaterdag 13 juni (16.00-20.00 uur) in MFC De Swingel op het Summer Event ‘Get ready for Summer’. Er zijn demonstraties en workshops op het gebied van Fashion, Beauty, Health & Food, Outdoor en Music & Entertainment. Een modeshow laat de laatste trends op het gebied van mode, badkleding en accessoires voor het hele gezin zien. Er is aandacht voor de innerlijke mens met ver-

schillende hapjes en drankjes en de uiterlijke mens met make-up, haartrends, lichaamsverzorging en lichaamsbeweging. Zo is er een swingende workshop salsadansen. Tot slot is er de mogelijkheid om, eenmaal geheel in zomerse stijl, een heuse glamourshoot te laten maken. Voor de eerste vijftig bezoekers is er een fraaie goodiebag en doorlopend is er een verloting met mooie prijzen. Voor de kleine bezoekers is er schminken en een groot luchtkussen. www.swingel.nl

GORREDIJK De Fietsturfroute in Gorredijk vertrekt dit jaar voor het eerst vanaf een andere locatie: Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag. De gewijzigde startlocatie is onderdeel van een ambitieus plan. Voorzitter Peter Spigt: “We wolle fytsers út it hiele lân lûke en it imago feroarje.”

Drie jaar geleden was de Fietsturfroute op sterven na dood. De organisatoren werden ouder en de fietstocht trok steeds minder deelnemers. Jammer, vond fietsliefhebber Peter Spigt. Samen met Jelke Jetten verzamelde hij een paar gelijkgestemden. Sinds drie jaar wordt de Fietsturfroute nu georganiseerd door Peter en Jelke, samen met Jaco van der Werf en Harry Bruinsma. “It earste jier ha we neat oan it konsept feroare. Dat ha we doe evaluearre en we besletten dat de tocht wol in moderner jaske ha mocht.” De stempelposten verdwenen; niet meer van deze tijd, vonden de mannen. Deelnemers krijgen nu een polsbandje en onderweg zijn er verzorgingsposten ingericht. De routes zijn voorzien van duidelijke bewegwijzering. Tweede verandering is het schrappen van één van de vier afstanden, de 40 kilometer. “Dat wie wol altyd de ôfstân wêr’t in protte gesinnen oan meidienen. Mar foar harren is der ek de Goarretocht yn septimber, dy is 45 kilometer.

Finales straatvoetbal

Pieter Bijlsma (Albert Heijn), Tina Kuipers (werkgroep Fairtrade) en Peter Spigt (Fietsturfroute) selecteren alvast bananen.

De overgebleven, en nieuw uitgezette, routes volgen gedeeltelijk hetzelfde traject en dat is ook nieuw. De jongste wijziging is de veranderde startlocatie dit jaar. “We ha besletten om nei Koartsweagen te gean. Net omdat it by De Skâns net goed wie, mar wol omdat it logistyk en organisatorysk handiger is. Der is bygelyks mear parkeerromte.” Bij de start van de Fietsturfroute deelt de werkgroep Opsterland Fairtrade Gemeente gratis bananen uit onder het motto ‘Gaan met die banaan’. Dat bij veel supermarkten tegenwoordig fairtradeproduc-

Fietsturfroute zaterdag 13 juni Afstanden 60, 100 en 150 kilometer. Start bij Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag, Mientewei 2, Gorredijk. Inschrijven:

GORREDIJK Maar liefst 26 teams namen de afgelopen maand deel aan het KNVB Straatvoetbaltoernooi in de gemeente Opsterland. Tijdens voorronden in Gorredijk en Ureterp plaatsten tien teams zich voor de finale, vorige week op het parkeerterrein bij sporthal Kortezwaag. Ieder team speelde met vier voetballertjes. Bij de D-jongens was het een spannende poule, waarbij Team Omar van De Twirre uit Ureterp won. Het Dream Team van De Tsjerne uit Gorredijk pakte ongeslagen de titel bij de

E-jongens. De belangstelling van de meisjesteams was niet heel groot. De Vliegetjes van De Vlieger uit Gorredijk pakte de titel bij de D-meisjes. Bij de E-meisjes waren de Cheesegirls van De Opdracht uit Ureterp automatisch winnaar. Alle vier winnaars plaatsten zich voor de districtsfinale op 13 juni in Emmen. Niet alle winnaars zijn dan echter van de partij. Bij de E-jongens gaat nummer twee, De Streetfighters van De Opdracht, naar Emmen.

fietsturfroutegorredijk.nl ten verkrijgbaar zijn, is nog niet bij iedereen bekend. De actie maakt duidelijk dat er voor fairtrade gekozen kan worden zonder meer te betalen. De bananen worden gesponsord door Albert Heijn Gorredijk. Aan de finish krijgen de deelnemers een bidon van Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag.

Koningin bloeit NachtSwalkerstocht Fryslân Wandelen in het donker. Het is volgens de organisatie van de NachtSwalkerstocht Fryslân een bijzondere ervaring. Alles ziet er anders uit, je hoort geluiden die je overdag niet hoort, alle zintuigen worden geprikkeld. De nachttocht op 19 juni voert door de prachtige omgeving van Oude- en Nieuwehorne,

NIEUWEHORNE

Katlijk, Mildam en door het mooie parklandschap Oranjewoud. Onderweg zijn er sfeervolle rustposten, niet alleen om uit te rusten maar ook om te genieten van plezier en muzikaal vertier. Er zijn drie afstanden (42, 25 en 15 kilometer) die vanaf 22.00 uur na elkaar starten vanaf het sportcomplex Udiros

in Nieuwehorne. Deelnemers krijgen een duidelijke routebeschrijving mee en de route is met verlichte pijlen aangegeven. De route is niet geheel autovrij, dus is een reflecterend hesje verplicht. Inschrijven kan tot 15 juni. doelgerichtwandelen.nl.

BEETSTERZWAAG De Koningin van de Nacht in de Tropische Kas heeft een eigen willetje. Haar uitbundig grote witte bloemen bloeien slechts één nacht. Daarbij geeft ze een zoete geur af. Wanneer ze bloeit is slecht voorspelbaar. Liefhebbers die erbij wilden zijn, konden zich van tevoren aanmelden. Pas aan het begin van de avond, wanneer echt duidelijk werd dat er een bloeiavond zou komen, kregen zij een uitnodiging om langs te komen. Het was de

afgelopen weken drie keer raak. De cactus zat dit jaar vol knoppen. De eerste keer op 24 mei bloeiden er maar liefst vijf bloemen. Op 5 juni volgde een zesde bloem en op 7 juni was het opnieuw raak met vier prachtige bloemen. De Koningin van de Nacht is een klimmende cactus met bloemen van circa 30 centimeter doorsnede. De cactus wordt in het oorspronkelijke verspreidingsgebied (Mexico, Jamaica, Cuba en Haïti) bestoven door nachtvlinders.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

10 juni 2015

Van Fixet naar Hubo In eerste instantie is het niet meer dan een cosmetische ingreep. De Fixet in Jubbega schakelt vanaf deze week over op de Hubo-formule. “Verder verandert er niet zoveel. Het team blijft hetzelfde en ook het assortiment wordt maar lichtjes aangepast”, aldus eigenaar Dennis van Linde. Hubo is volgens Van Linde al jarenlang een vertrouwde naam in de doe-het-zelfwereld. De formule maakt deel uit van hetzelfde concern, waartoe ook de Fixet behoorde. Toen werd aangekondigd dat Fixet verdween, had Van Linde de keuze tussen Hubo of Multimate. Aangezien de Multimate een

JUBBEGA

formule is voor de grotere bouwmarkten, is het logisch dat Van Linde koos voor de Hubo. “Wij zijn de wat kleinere speciaalzaak die ook veel aandacht geeft aan maatwerk voor de klant. Onder andere met een breed aanbod van bouwstoffen, plaatmaterialen en tuinhout. Alles om huis en tuin mee op te knappen.”

13

www.sa24.nl

Buiten een andere naam op de gevel verandert er in Jubbega niet zo veel. Van Linde: “Het team blijft gelijk, dus onze klanten treffen dezelfde, vertrouwde gezichten aan en kunnen blijven rekenen op hetzelfde persoonlijke en deskundige advies.” Tijdens de ombouw van Fixet naar Hubo bleef de winkel gewoon open. Vanaf 11 juni kan iedereen het resultaat zien. Volgens Van Linde is er geen grote feestelijke opening, maar wel veel leuke speciale openingsaanbiedingen. De Hubo-formule bestaat sinds 1969 en is het laatste jaar in Nederland uitgebreid met vijftig nieuwe winkels.

Streekmarkt Gorredijk GORREDIJK Op zaterdag 13 juni (11.00-16.00 uur uur) organiseert de WHI een kleine streekmarkt bij museum Opsterlân in Gorredijk. Op de markt staan verschillende kraampjes met de lekkerste streekproducten uit Gorredijk en omgeving. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten.

Ze kunnen een broodje bakken boven het kampvuur en er zijn springkussens. Ook liggen de aquaballen weer in de Compagnonsvaart en is het mogelijk kennis te maken met suppen. Op de rode loper verzorgt Hie & Sie Lingerie verschillende modeflitsen en er is muziek van DJ Appie.

Huizenprijzen stijgen GORREDIJK Volgens de Rabobank is de gemiddelde huizenprijs van Opsterlandse koopwoningen in het eerste kwartaal van 2015 met 5% gestegen. Het aantal woningtransacties nam in Opsterland in het eerste kwartaal met 23% toe. De Opsterlandse cijfers passen in het landelijke beeld van herstel van de woningmarkt, schrijft de bank in een vorige week verschenen rapport. Directievoorzitter Rients Schuddebeurs van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland: “In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal verkochte woningen in Friesland met 34%. In Opsterland viel dit iets lager uit, maar ook

hier is nog steeds een forse stijging te zien. De gemiddelde verkoopprijs steeg in deze regio sneller dan in de rest van Friesland.” Volgens de Rabobank staat de woningmarkt er in vrijwel het hele land beter voor dan voorgaande jaren. Door de gedaalde woningprijzen, de lage hypotheekrente, de gestegen werkgelegenheid en het herstelde vertrouwen in de woningmarkt lag het aantal woningtransacties in 2014 fors hoger dan in 2013. Een stijgende woningprijs is een logisch gevolg van een minder ruime woningmarkt. De stijging in de steden is nog iets hoger dan op het platteland.

Zaterdag is het onder andere mogelijk de aanleg van de tunnel in Weinterp van dichtbij te bekijken.

Kijken bij aanleg N381 op Dag van Bouw WIJNJEWOUDE Komende zaterdag 13 juni is het de nationale Dag van de Bouw. Provincie Fryslân en de aannemers geven belangstellenden dan de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij de verschillende werkzaamheden aan de N381 tussen Drachten en de Drentse grens. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er een interessant programma.

Er rijden in het gebied de hele dag bussen, waarmee bezoekers een hop-on-hopoffbustour kunnen maken. Op verschillende plaatsen kunnen ze uitstappen voor een rondleiding ter plekke. Er zijn

twee routes die beide starten op de centrale locatie aan de Venekoterweg 50-54 (Oosterwolde). Een noordelijke route gaat naar Donkerbroek en Wijnjewoude. Hier is onder andere de aanleg van de tunnel onder Weinterp te bekijken. Ook andere kunstwerken zijn te bezichtigen. Een zuidelijke route rijdt vanaf de Venekoterweg richting Appelscha. Op de centrale locatie is volop parkeergelegenheid en vertellen algemene informatieborden veel achtergronden van het hele project. Het project rond de verbreding en het deels nieuwe tracé van

de N381 loopt al geruime tijd. Het nieuwe tracé is in het landschap al goed herkenbaar. De planning is erop gericht dat alle werkzaamheden aan het einde van het jaar zijn afgerond. In de aanliggende dorpen wordt ook hard gewerkt aan aanvullende projecten. Het centrum van Wijnjewoude ondergaat al een metamorfose en plannen voor de aanpak van kruispunten in Hemrik en Ureterp zijn klaar voor uitvoering. Met dank aan meevallers bij de aanbesteding krijgt ook de Turfroute een opknapbeurt. De toeristische vaarroute wordt uitgediept naar 1,50 meter.

Ureterp heeft centrummanager Aan Klaas de Winter de uitdaging om de komende twee jaar het centrale winkelgebied van Ureterp aantrekkelijker te maken. Sinds dinsdagmiddag is hij officieel centrummanager. Volgens de gemeente Opsterland heeft de centrummanager een onafhankelijke positie als aanspreekpunt, bruggenbouwer en makelaar tussen diverse economische partijen in het centrum van Ureterp. De Winter moet onder ande-

URETERP

re kandidaten zoeken voor leegstaande winkelpanden en winkelpanden waarvoor leegstand dreigt. Ureterp scoort met 9% leegstand bovengemiddeld. De aanstelling van een centrummanager is een van de actiepunten uit de onlangs gepresenteerde detailhandelsvisie. Deskundigen waren daarin zeer kritisch over het winkelgebied van Ureterp, dat een te versnipperd aanbod kent en niet een echte winkelstructuur heeft.

De Winter woont zelf ook in Ureterp. Hij heeft een adviesbureau en was vorig jaar al betrokken bij een actie over de klantvriendelijkheid van de winkeliers. “De ûndernimmersferieniging frege at ik dizze funksje oppakke woe. It liket my in moaie útdaging om inisjativen te nimmen en it winkelklimaat te ferbetterjen.” Voor concrete plannen vindt De Winter het nog te vroeg. Hij wil pas na overleg met ondernemers met ideeën komen.

De winnende tekening staat op het bord. FOTO: SIETSE DE BOER

Tút-en-der-út bij ‘t Ambyld TERWISPEL Obs ‘t Ambyld in Terwispel doet een nieuwe poging om de omgeving van de school autoluw te maken. Vrijdagmiddag werd een Túten-der-út-bord geplaatst. Bedoeling is dat de ouders daar de kinderen afzetten en dan direct doorrijden.

Alle leerlingen van ‘t Ambyld mochten een tekening maken voor op het bord. Na een eerste selectie bleven er vijf tekeningen over. De makers hiervan zaten vrijdagochtend in spanning over wie uiteindelijk met de eer zou gaan strijken. Mirre Huisman uit groep 7 was de gelukkige. Haar tekening prijkt nu op het bord.

Vorig jaar organiseerde de school een actie met grote stickers en borden met daarop de maximumsnelheid van 30 km per uur. Dat heeft volgens verkeersouder Annegien Smit maar weinig geholpen. “De snelheid is letter metten, mar der waard earder hurder riden dan stadiger.” In de laatste ouderbijeenkomst schaarde iedereen zich achter het plan om het tút-en-der-útbord te plaatsen. Ouders die hun kinderen in de klas willen brengen, moeten nu bij het dorpshuis parkeren en dan een stukje naar school lopen. “Wy ha hoop dat dit wol goed útpakt.”


Sa!

10 juni 2015

Actie Jonah

LETS-Café

De benefietactie voor de zieke Jonah Veenstra, anderhalve week geleden in Jubbega, heeft 17.527,60 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt om Jonah te begeleiden tijdens een half jaar durende behandeling in de Verenigde Staten. De vierjarige jongen heeft een kankervorm waarvoor hij een immunotherapie moet volgen in Philadelphia.

Op 16 juni (19.00 uur) is er in MFC De Wier een gezellig LETS-café, waar deelnemers elkaar ontmoeten en handelen in goederen en diensten. Niet voor geld, maar voor punten. Ook niet-deelnemers zijn van harte welkom.

JUBBEGA

Open Tuin

LIPPENHUIZEN De zonnige borders staan weer volop in bloei. Ook de verstilde schaduwtuinen, waarin de hosta’s de boventoon voeren, zijn het bekijken waard. De rodgersia’s zijn nu prachtig. Voldoende reden voor Hilco en Froukje Kuipers om hun tuin aan de Sweachsterwei 1 tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen weer open te stellen. Vanaf 14 juni tot 2 augustus is het publiek iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur welkom.

Dorpsfeest

Vanaf woensdag 17 juni staat Wijnjewoude vier dagen in het teken van het jaarlijkse dorpsfeest. Het programma begint op woensdag vanaf 16.00 uur met een avondrommelmarkt. Om 20.00 neemt GeDoBr het stokje over. Donderdagochtend is er voor de kinderen muziektheater met De Fretz. ’s Avonds is er een buurtsurvival. Muziek in de tent wordt verzorgd door Troubabroers. Vrijdagochtend is er bingo en vanaf het eind van de middag playbackshows. DJ Appie zorgt later voor de feeststemming. Zaterdagmiddag is er een beachvolleybaltoernooi (13.00 uur). Boulevard sluit het feest in de tent af. Het hele weekend is er kermis. WIJNJEWOUDE

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

URETERP

Barrelhouse

Avondwandeling Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG Gids Dirk de Haan neemt belangstellenden op vrijdag 12 juni mee voor een avondwandeling door de bossen rond Beetsterzwaag. De Haan kent de natuur in dit

gebied als zijn broekzak. Start om 20.00 uur bij de Notariskoepel achter het gemeentehuis. Deelname: 5 euro. Aanmelden: 0512 – 531 204. beetsterzwaagnatuurlijk.nl

Goed verlopen Avond4daagse Muziekvereniging De Vrije Fries en een spontaan optreden van dansgroepen van Udiros zorgden voor de muzikale binnenkomst van de Avond4daagselopers in Nieuwehorne. Na een nat begin en twee dagen prima wandelweer was het de hete laatste dag nog spannend of

NIEUWEHORNE

alle deelnemers hun medaille wel droog op konden halen. De afwisselende routes leidden de wandelaars over wegen en paden waar ze soms het bestaan niet van wisten. Vooral de routes van 10 en 15 kilometer kenden vele verrassingen. www.avondvierdaagse-oude-en-nieuwehorne.nl

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

BAKKEVEEN Zondagmiddag 14 juni (16.00 uur) treedt bluesband Barrelhouse op in De Schaapskooi van ‘t Fryske Gea aan de Jarig van der Wielenwei. Barrelhouse is uniek in de Nederlandse blueswereld en bestaat meer dan 40 jaar in ongewijzigde bezetting. Na al die jaren heeft Barrelhouse nog dezelfde energie, intimiteit en vitaliteit als in 1974. Ze traden op bij diverse bekende festivals, zoals North Sea Jazz Festival en Crossing Border, en speelden in het voorprogramma van BB King. Entree: 20 euro. Kaarten reserveren: muziekpodiumbakkeveen.nl

Inspired 2015

NIJ BEETS Tien getalenteerde singer-songwriters uit de Randstad verblijven komend weekend in groepsaccommodatie SamsaraNijbeets voor een inspiratieweekend. Aan het eind van het masterproject Inspired 2015 treden de artiesten gratis op in Café De Brêge op zaterdag 13 juni (20.45 uur). Twee uur lang livemuziek van pop naar rock en van blues naar folk. Entree: gratis.

Bercooper Bridge

Midzomeravond Muziekfestival Popkoor Let’s Try uit Nieuwehorne organiseert op 13 juni (20.00 uur) voor de eerste keer een Midzomeravond Muziekfestival. Let’s Try, opgericht in 2001, is een gemengd koor met 20 leden en dirigente Griet Bergsma. Alle leden hebben een eigen microfoon en worden begeleid door een orkest-

NIEUWEHORNE

band. Het repertoire is breed, van de jaren 60 tot de hedendaagse popsongs. Naast het popkoor treden ook Anna Siet Algra en Gitaarclub de Capodastro’s op. Het festival is op de Brink; bij slecht weer wordt uitgeweken naar dorpshuis De Kiekenhof. Entree: gratis. www.popkoorletstry.com

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

15

www.sa24.nl

Sneupersmerke Selmien Buurtvereniging Selmien organiseert op 13 juni (10.00-15.00 uur) een sneupersmerke in de loods aan Selmien West 7. De opbrengst van de markt gaat naar Talant, locatie De Wissel, en is be-

URETERP

stemd voor de aanschaf van muziekinstrumenten, zitkussens en een binnenschommel voor de loungeruimte van dagbesteding Karwei. Inbreng is mogelijk tot 12 juni na een telefoontje (0512-520 086).

OLDEBERKOOP Bridgelegende en oud-international Kees Kaiser (87) is komend weekend deelnemer aan de tweede Bercooper Bridge Omloop. Hij speelt met Sjoeding Cho, zijn Friese partner met wie hij regelmatig op digitale platforms actief is. Op het toernooi, gespeeld op zeven verschillende locaties in het dorp, verschijnt ook nationaal kampioen Harry Burmania. Deze deelnemers geven de Bercooper Bridge Omloop een onvoorziene allure en daar zijn organisatoren Hotel Lunia, Bridgeclub De Lindebridgers en Bridgeschool2Trust erg blij mee. Er doen ruim vijftig paren mee aan het toernooi. www.lunia.nl

zijn komend weekend nog drie kansen om het Opsterlandse Iepenloftspul Noblesse Oblige te zien. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag zijn er nog voorstellingen, waarvoor ook nog kaarten beschikbaar zijn. De

VR 12 JUNI 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Iepenloftspul Opsterlân 2015 Overtuin Lyndensteyn 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Avondwandeling Notariskoepel

ZA 13 JUNI 08:00 UUR | GORREDIJK Fietsturfroute Gorredijk Sportcentrum Kortezwaag 09:30 UUR | JUBBEGA Rommelmarkt WK-Hiem 10:00 UUR | URETERP Sneupersmerke Selmien Loods Selmien West 7 10:00 UUR | URETERP Open Dag De Fûgelhelling 11:00 UUR | GORREDIJK Streekmarkt Gorredijk Bij Museum Opsterlân 12:00 UUR | WIJNJEWOUDE Hynstedei Wynjewâld Merkebuorren 16:00 UUR | WIJNJEWOUDE Get Ready for Summer MFC De Swingel 18:00 UUR | FRIESCHEPALEN Benefietconcert vGKN-kerk Tolheksleane 20:00 UUR | NIEUWEHORNE Midzomer Muziekfestival Brink 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Iepenloftspul Opsterlân 2015 Overtuin Lyndensteyn 20:45 UUR | NIJ BEETS Inspired 2015 Café De Brêge 21:00 UUR | NIJ BEETS Midzomerfeest Leppedijk (achter zandwinning)

ZO 14 JUNI 13:30 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok It Damshûs 16:00 UUR | BAKKEVEEN Barrelhouse Schaapskooi 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Iepenloftspul Noblesse Oblige Overtuin Lyndensteyn

DI 16 JUNI

Laatste weekend Noblesse Oblige BEETSTERZWAAG Er

AGENDA

voorstelling van zondag is een extra voorstelling, noodzakelijk omdat afgelopen vrijdag na tien minuten spelen een noodweer losbarstte dat verder spelen onmogelijk maakte. www.iepenloft-opsterlan.nl

19:00 uur | Ureterp LETS-café MFC De Wier

WO 17 JUNI 16:00 uur | Wijnjewoude Rommelmarkt Evenemententerrein


IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET... Dankzij de DNEye® scanner kunnen we zeker 25x nauwkeuriger meten dan meetapparatuur voorheen. De DNEye® scanner doet namelijk niet één oogmeting, maar scant het oog met een onschadelijke lichtstraal waarbij het 1500 hypernauwkeurige metingen verricht. NACHTBLINDHEID Veel mensen ervaren kijkproblemen in het donker. Hun oogafwijking is ’s avonds anders dan overdag. Met de DNEye® scanner worden verschillende lichtomstandigheden nagebootst en wordt vervolgens de exacte afwijking bij diverse pupilgroottes gemeten. Deze extra meetgegevens gebruiken we bij het nauwkeurig slijpen van uw glazen. Het resultaat? Volledig individuele brillenglazen met een ongekende scherpte en helderheid. Zo heeft u altijd optimaal zicht: overdag én in het donker! KOSTELOZE OOGMETING Maak een afspraak en kom langs op WOENSDAG 17 JUNI TUSSEN 09:30 - 18:00 UUR, want dan staat de Rodenstock DNEye® scanner de hele dag opgesteld in de speciale DNEye® caravan voor onze winkel! Wees er snel bij, dan bent u verzekerd van een kosteloos onderzoek en ervaart u dé oplossing tegen nachtblindheid met de unieke 3D Oculus Rift bril. Tijdens deze exclusieve Rodenstock DNEye® dag ontvangt u eenmalig een waardecheque ter waarde van €100,- cadeau!

Exclusief in DRACHTEN! Kom langs op

woensdag 17 juni Smit Optiek Noorderbuurt 31 9203 AL Drachten

T: (0512) 51 48 81 E: winkel@smitoptiekdrachten.nl www.smitoptiekdrachten.nl

Wilt u ook ee n metin met de DNEye ® g scanner erva ren? Bel voor een afs of kom vrijblij praak vend langs voor een gra tis oogmeting!


CHG Concours Hippique Gorredijk

Oplage 16,000 Gemeente Opsterland e.o.

De top aan goud helpen

19 20 21

juni 2015 GRATIS TOEGANG

NIEUW

LoeveE locatie stein

en jong talent in het zadel.

Rensche de Haan Links: Rensche op Horse2Fly V-power HH (Ronald x Jazz x Ferro) - Z springen. Rechts: Snowy White HH (Indorado x Nimmerdor) - Z springen

een veelzijdig paardenvrouw De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

Sport inspireert en verbindt. Daarom ondersteunt de Rabobank niet alleen de nationale selecties maar helpen we ook jong talent binnen de paardensport. Kijk op rabosport.nl Rensche de Haan uit Jubbega is al jarenlang, in meerdere hoedanigheden verbonden aan Concours Hippique www.rabobank.nl/heerenveen Gorredijk. Ze is deelneemster in de hoogste dressuur- en springrubrieken en jurylid op zondag bij de ponywedstrijden. Dit jaar zal zij voor het eerst de Bestgaande rijpony’s beoordelen. Dat haar talent niet Samen sterker. Dat voor is het van coöperatief bankieren. onopgemerkt is gebleven, blijkt uit haar selectie hetidee ambitieuze plan: ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ (Grand Prix is de zwaarste wedstrijd, die bijvoorbeeld op de Olympische spelen verreden wordt red.). Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

R

ensche, wil jij je even voorstellen?

Ik ben Rensche de Haan, geboren en getogen in Jubbega. Samen met mijn ouders heb ik een veelzijdig paardenbedrijf in Jubbega. Waar ik sinds kort samenwoon met mijn partner Rick. Het bedrijf is gericht op het opleiden en rijden van zowel dressuur als springpaarden. Daarnaast geef ik les, groeien jonge paarden bij ons op en we fokken zelf KWPN-paarden.

Kom je uit een echt paardengezin? Jazeker. Mijn vader is een bevlogen paardenman en hij heeft het ‘paardenvirus’ op mij overgedragen. Op jonge leeftijd zat ik al op mijn pony Smokey. Dat wil zeggen met springen zat ik er regelmatig naast op de grond. Daarna kwam de pony The Fury. Een top pony! Ik ben met hem meerdere malen Fries kampioen dressuur geworden en zelfs een keer 2e op de nationale kampioenschappen. Mijn vuurdoop op het grote

concours Jumping Amsterdam heb ik al op 11 jarig leeftijd met deze pony beleefd. Prachtig om mee te maken.

ontwikkelde zich zodanig dat er voor mij ook mogelijkheden ontstonden. En wie wil er niet van zijn hobby zijn beroep maken?

Is werken in de paarden altijd je wens geweest?

In je jeugd reed je voornamelijk dressuur. Nu combineer jij de dressuursport met de springsport. Heeft dat een reden?

Nee, eigenlijk helemaal niet. Paardrijden was en is mijn hobby. Ik heb een HBO-studie Technische Bedrijfskunde gevolgd en wilde daarmee aan de slag in het dagelijks leven. Maar het bedrijf van mijn ouders

Ja. Dat is voornamelijk de sfeer. De dressuursport is zeer individualistisch, de springsport is veel meer ‘met elkaar’. Men helpt elkaar en

men geeft bijvoorbeeld een advies over een te rijden parcours. Daarnaast fokken wij springpaarden en die moeten worden opgeleid. Momenteel rijd ik 5 dressuur en 5 springpaarden. Deze worden op een zeker moment verkocht. De schoorsteen moet tenslotte blijven roken. Een van de redenen van dit interview is jouw selectie voor het project ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’. Kan jij uitleggen wat dat inhoudt? (lees verder op pagina 4)

3

5

7

ZUID OOST FRIESLAND SPRINGCUP

PROGRAMMA

VAN DWERSFEART NAAR LOEVESTEIN

Wedstrijden en activiteiten


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, Tractoren,sanitair, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinri CV-installaties, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onde

Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, gereeds Wij helpen onderhoud, u graag!

Wij h

Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuinen parkma helpen Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.orgWij • www.kuperus.org CV-installaties, sanitair, dakbedekking, onderhoud, gereedschap en CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, en Al 60 j aarkonstruktiewerk, b i j zongereedschap d e r ge woon ! meer. Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij Wij helpen u helpen graag! u gr

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.

Schoterlandseweg 40 • 8413 • Tel.0513-541214 • info@ku AlNB 60Oudehorne j aar bij zond e r ge woon!

ud graag! Al 60 jWij aarhelpen bi j zon e r ge w

• 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org SchoterlandsewegSchoterlandseweg 40 • 8413 NB40Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.o Al 60 jaar bijzon der gewoon !

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 Al 60• info@kuperus.org j aar b i jzon •dwww.kuperus.org er gewoo n !

Al 60 j aar b i j zon de r g e woo n !

Hier is het echt Fijn Wonen! Langer en fijner thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving? Fijn Wonen ook iets voor u? Rinsma Fashion Plaza Lijnbaan 10 8401 VL Gorredijk

Kijk op: www.fijnwonen.nl

www.rinsmafashion.nl

Wij wensen alle ruiters en paarden veel succes! Op een prachtige locatie in het hartje van Sneek vindt u bij ons hotel-restaurant alles voor een uitstekend en ontspannen verblijf.

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 15% korting op onze menu’s en spijskaart.

Eén winkel, alles in huis! Albert Heijn Gorredijk, Hofland 6, 8401 SH Gorredijk T (0513) 46 23 80 F (0513) 46 17 11

Marktstraat 23 | Sneek | 0515 412421 | info@hoteldewijnberg.nl

TIS GRA ! U N EN KOMEFRIJD PRO

W W W. P I E T V O O L S T R A . N L

DE GROENE WERKPAARDEN

W W W. P I E T V O O L S T R A . N L

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

TOTAALREINIGING:

Gevelreiniging TOTAALREINIGING: - Trendsetter in 100% elektrisch aangedreven werken voertuigen - Subsidiemogelijkheden en géén wegenbelasting, BPM en bijtelling - Standaard geleverd op kenteken, maar ook verkrijgbaar op landbouwkenteken - Snelheid ca. 60 km/u en een actieradius van ca. 80 kilometer

Hoge druk reiniging Gevelreiniging straalreiniging Hoge druk reiniging straalreiniging

UW DEALER:

www.frisianmotors.nl

VERHUUR VAN:

Partytenten VAN: VERHUUR Feesttenten Partytenten Opslagtenten Feesttenten Doorwerktenten Opslagtenten Marktkramen

Doorwerktenten Marktkramen


Concours Hippique Gorredijk - juni 2015

Pagina 3

VAN DE VOORZITTER

CH Gorredijk

Een oude traditie in een nieuw jasje Het is bijna zover: het derde weekend van juni staat voor de deur. Dat betekent Concours Hippique Gorredijk. Een traditie die dit jaar 45 jaar bestaat. Een evenement met elk jaar bruisende paardenactiviteiten mogelijk gemaakt met de onmisbare hulp van zo’n 200 vrijwilligers. Dit jaar niet op de terreinen van Manege Dekema maar de nieuwe locatie is Loevestein. Hier zullen de activiteiten plaatsvinden van 19 t/m 21 juni. Het terrein is gelokaliseerd aan de rand van de woonwijk van Gorredijk. Prima bereikbaar via de nieuwe rondweg, maar ook te voet of op de fiets vanuit het dorp. Vrijdag en zaterdag staan de paardenrubrieken op het programma. De deelnemers zullen in de verschillende spring- en dressuurrubrieken de strijd met elkaar aangaan. Zondag is het de beurt aan de jeugd met hun pony’s om voor de winst te gaan. Want er valt wat te winnen! Er zijn niet alleen dagprijzen. CHG vormt ook een selectiemoment voor de Friese Kampioenschappen dressuur. Daarnaast zijn er op zondagmiddag drie bijzondere rubrieken.

DE TWEEDE EDITIE VAN

Zuid Oost Friesland

Springcup De Zuid Oost Friesland Springcup is een competitie voor ponyruiters en natuurlijk amazones. Na het succes van afgelopen jaar gaan we deze competitie voor de 2e maal organiseren. Iedereen die L of hoger geklasseerd is kan zich inschrijven. Het doel is om de springjeugd kansen te bieden om zich tot een betere ruiter te ontwikkelen. Hiervoor heb je niet alleen een pony nodig maar zeker ook veel wedstrijdervaring. Ervaring die je moet op doen tijdens wedstrijden over mooie, uitdagende hindernissen met de nodige concurrentie van andere deelnemers. Daarom organiseren CH Oosterwolde, CH Oranjewoud en CH Gorredijk deze Zuid Oost Friesland Springcup.

De jeugd strijdt om een plaats in de finalewedstrijd tijdens deze concoursen. Hierin mogen de beste combinaties over de 3 selectiewedstrijden terugkomen. De finalewedstrijd van de competitie wordt als aparte wedstrijd verreden tijdens het CH Gorredijk. Dit jaar zal deze finalewedstrijd, net zoals andere grote jeugdwedstrijden, op stijl worden beoordeeld. Hester Klompmaker, nationaal topamazone en jurylid, gaat deze taak op zich nemen en zal haar beoordeling op duidelijke wijze aan de deelnemers en het publiek toelichten. En als er dan ook nog prachtige prijzen zijn te winnen….. Wie wil er dan niet meedoen? Voor niet-ruiters: kom tijdens de gezellige concoursen kijken hoe de jeugd het er van af brengt en wilt u altijd al iets meer van de technische kant van de springsport weten: luister dan naar het commentaar van Hester Klompmaker tijdens de grote finale in Gorredijk! Voor data en aanvangstijden ga naar www.zuidoostfrieslandcup.nl

Als eerste: de Manege Dekema prijs verbonden aan de Bestgaande rijpony. Deze prijs is dit jaar nieuw ingesteld en is een blijk van waardering en een eerbetoon aan Manege Dekema. De afgelopen 44 jaar onze voortreffelijke gastvrouw. Als tweede: de Zuid Oost Friesland Springcup. De finale van deze springcup (over drie wedstrijden) wordt zondagmiddag als afsluitende springrubriek verreden. De beste ponyspringruiters en amazones uit Noord Nederland verschijnen aan de start. En tenslotte kunt u de jongste jeugd met hun kleine pony’s bewonderen tijdens de Bixie. De Bixiewedstrijd is voor deze kinderen de eerste ervaring met de wedstrijdsport op onbekend terrein, in wedstrijdtenue en onder toeziend oog van de jury. Spannend, leuk, uitdagend, maar wat is dat begin vaak moeilijk. Het zal u duidelijk zijn, er valt op alle dagen veel te zien en te beleven. Het volledige programma vindt u op www.chgorredijk.nl. Kom gerust kijken, u bent van harte welkom.

De toegang is gratis!


Concours Hippique Gorredijk - juni 2014

(vervolg van pagina 1) ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ heeft als doel om talentvolle Friese ruiters en amazones met hun kwaliteitsvolle paarden naar het hoogste (internationale) niveau te begeleiden. In een kleine provincie als Zeeland zijn er wel 20 Grand Prix-ruiters. Dat moet in Friesland toch ook mogelijk zijn? De potentie en ambitie bij de ruiters/amazones is zeker aanwezig. Goede paarden zijn er in een echte fokkerijprovincie als Friesland te over. Denk maar aan het dressuurfenomeen: de prachtige gitzwarte hengst Totilas . Geboren in het Friese Broeksterwoude. Het verschil met Zeeland vormt het ontbreken van een toptrainer in de buurt. Je moet veel reisuren maken voor goede instructie. Dat is een kostbaar plaatje. Het project ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ moet de ontwikkeling van dressuurtalenten mogelijk maken

Pagina 4

Oud-turnster Berber van de Berg is als mental coach vastgelegd en de nodige sponsoren zijn gevonden. Samen met Laura Zwart, Linda van der Hauw, Kim Jacobi en Ivonne Lawrence ben ik geselecteerd.

Mijn vader is een bevlogen paardenman en hij

heeft het ‘paardenvirus’ op mij overgedragen.

In eerste instantie richt het project zich op de dressuur, omdat daarin onze achterstand bij de landelijke top groter is dan bij het springen. Met mij zijn er nog vier andere combinaties geselecteerd op basis van het talent van de ruiter of amazone, de kwaliteiten van het paard, motivatie, inzet en of de ruiter/amazone ‘coachable’ is. Iemand kan wel heel veel talent hebben, maar een ruiter moet iets willen aannemen van de instructeur. Doelstelling is deze combinaties in vier jaar op te leiden tot Grand Prix-niveau. Op stoeterij het Swarte Paert verzorgt Alex van Silfhout, topdressuurruiter, als trainer de training.

Met welk paard ben jij geselecteerd en hoe ervaar jij de trainingen?

Ik ben geselecteerd met Horses2fly V-Power HH, een 13 jarige zwarte ruin. Deze rijd ik op lichte tour niveau. Dit is het niveau onder de Grand Prix, de proef waarin Anky van Grunsven Olympisch kampioen werd.

Rensche op Horse2Fly V-power HH (Ronald x Jazz x Ferro) - Lichte tour dressuur

In de dressuurtraining maak ik echt grote stappen. Maar de mental coaching onder leiding van Berber van de Berg is ook zeer waardevol. In de turnhal in Heerenveen worden op een hele creatieve manier, zoals boksen en evenwichtsbalk, wedstrijdelementen nagebootst waardoor je de situaties en je eigen handelingen goed kunt analyseren. Omgaan met spanning en stress, optimale focus, zelfvertrouwen en je gedachten onder controle houden komen aan bod. Echt, een aanvulling.

SPRING/SUMMER 2015

Terug naar CH Gorredijk. Wat wordt jouw inbreng? Net als andere jaren neem ik deel aan zowel het springen als de dressuur. Ik start 2 paarden voor de selectie van de Friese Kampioenschappen en daarnaast jureer ik Z-dressuur pony’s en de rubriek Bestgaande rijpony. Hier komt ook een doelstelling uit ‘Mei Grand Prix -nei Grand Prix’ naar voren. Het uitdragen van onze opgedane kennis naar anderen en zo de sport naar een hoger plan tillen.

Vanwaar de naam

‘Loevestein’ Slot Loevestein is bij iedereen bekend door de ontsnapping in 1621 van Hugo de Groot, een rechtsgeleerde, die gevangen zat in slot Loevestein. Hij ontsnapte door zich te verbergen in een grote boekenkist. Dit slot staat op de plaats waar de rivieren de Maas en de Waal samenkomen. In Gorredijk was er in vroegere tijden een soortgelijke situatie. Alleen het slot bleek een woudhuisje. Dit huisje stond op het punt waar de Lange Wijk een haakse bocht maakt(e) naar Gorredijk. Als de kinderen daar vroeger heerlijk riddertje speelden, dachten zij aan de geschiedenislessen op school. Het huisje, hun kasteel, was gelegen tussen de takken van de Opsterlandse Compagnonsfeart evenals het grote Loevestein gelegen tussen 2 rivieren. Zo is de naam Loevestein in Gorredijk ontstaan.

www.horka.com


Concours Hippique Gorredijk - juni 2015

Pagina 5

Programma 2015

vr 19 juni

Paarden dressuur

Paarden springen Ring 1

TIJD

RUBRIEK

RUBRIEKSPONSORS

18.00 uur

B L1 L2 Z1 Z2 ZZL

Rinsma Fashion Gorredijk Van Wijnen Gorredijk Stichting Gorredijk Vooruit Dekema Ruitersport Gorredijk Van der Veen & Kromhout Gorredijk Rabobank Heerenveen-ZO Friesland

18.00 uur 18.05 uur

BB en B 1e parcours BB en B 2e parcours

1e en 2e proef 1e en 2e proef 1e en 2e proef 1e en 2e proef 1e en 2e proef 1e en 2e proef

Karat Nederland Rotterdam Garijp Kobus Garijp

Samen de vereniging supporten.

Waardoor de hele club wint. Een stabile partner op elts momint.

za 20 juni

Rabobank. Een bank met ideeën. Sponsor van CH Gorredijk. Van de vrijwilligers achter de bar tot de deelnemers in de ring. Elke dag zetten we ons samen in om paardensport voor iedereen mogelijk te maken. Zodat CH Gorredijk op ieder vlak top is.

Paarden dressuur (ochtend)

TIJD

RUBRIEK

RUBRIEKSPONSORS

08.30 uur

B 1e en 2e proef L1 1e en 2e proef L2 1e en 2e proef M1 1e en 2e proef M2 1e en 2e proef Z1 1e en 2e proef Z2 1e en 2e proef

De IJzeren Man Joure Autobedrijf Hylkema Heerenveen Hotel Restaurant De Wijnberg Sneek Olympia Uitzendbureau Drachten Filter Service Heerenveen Rabobank Heerenveen-ZO Friesland Rabobank Heerenveen-ZO Friesland

B 1e en 2e proef L1 1e en 2e proef L2 1e en 2e proef M1 1e en 2e proef M2 1e en 2e proef Z1 1e en 2e proef Z2 1e en 2e proef

Kobus Garijp Kuperus Mechanisatie Oudehorne Van Wijnen Gorredijk Karat Nederland Rotterdam Olympia Uitzendbureau Drachten Olympia Uitzendbureau Heerenveen Van der Veen & Kromhout Gorredijk

B springen 1e parcours L springen 1e parcours M springen 1e parcours Z springen 1e parcours ZZ springen 1e parcours

Hotel Restaurant De Wijnberg Sneek Kuperus Mechanisatie Oudehorne Horka Zwolle Rabobank Heerenveen-ZO Friesland Rabobank Heerenveen-ZO Friesland

B springen 2e parcours L springen 2e parcours M springen 2e parcours Z springen 2e parcours ZZ springen 2e parcours

Stichting Gorredijk Vooruit Horka Zwolle Filter Service Heerenveen Van der Veen & Kromhout Gorredijk Van der Veen & Kromhout Gorredijk

www.rabobank.nl/heerenveen Eenwww.rabobank.nl/heerenveen aandeel in elkaar

WEGA FS LUI T I N G I T GOA R R E F EA N De ontsluitingsweg van de rondweg naar de woonwijk Loevenstein is, gedurende het concours, afgesloten voor doorgaand verkeer. Kijk voor meer info op www.chgorredijk.nl.

Paarden dressuur (middag)

Paarden springen Ring 1

Ring 2

zo 21 juni Pony’s dressuur

Pony’s springen Ring 1

Ring 2

TIJD

RUBRIEK

RUBRIEKSPONSORS

09.00 uur

B t/m Z2 dressuur 2 proeven

Autobedrijf Hylkema Heerenveen

09.00 uur 09.30 uur aansluitend

parcours verkennen BB springen 1e parcours B springen 1e parcours L springen 1e parcours M springen 1e parcours Z/ZZ springen 1e parcours

Hotel Restaurant De Wijnberg Sneek De IJzeren Man Joure Rinsma Fashion Gorredijk Dekema Ruitersport Gorredijk Rabobank Heerenveen-ZO Friesland

09.00 uur 09.35 uur aansluitend

parcours verkennen BB springen 2e parcours B springen 2e parcours L springen 2e parcours M springen 2e parcours Z/ZZ springen 2e parcours

Stichting Gorredijk Vooruit Karat Nederland Rotterdam Filter Service Heerenveen Olympia Uitzendbureau Heerenveen Van der Veen & Kromhout Gorredijk

Ring 1

Bestgaande Rijpony CH Gorredijk Best combinatie wint de Manege Dekemaprijs

‘s Middags

Bixiewedstrijd

Horka Zwolle

Aanvangstijden worden mogelijk aangepast. Kijk voor actuele tijden op www.chgorredijk.nl


Vrijwilligers, alvast bedankt! Zonder jullie steun lukt het nooit.

Het bestuur

Schoterlandseweg 29 8414 LM Nieuwehorne Tel. 0513 - 541029

Badweg 50, 8401 BL Gorredijk Tel Nr.: (0513) 46 38 25 Fax: (0513) 46 52 46 E-Mail: gorredijk@broekens.nl Website: www.broekens.nl

“ Voor al uw landbouwwerkzaamheden “

Tel: 0513 - 462574 www.loonbedrijfvanderspoel.nl

GORREDIJK

Redelijk, billijk ’t Kiemke 8 en kwaliteit

8401 JC Gorredijk Telefoon (0513) 46 57 00 Telefax Na overname op 1 januari 2000 is een(0513) nieuwe 46 57 60 koers ingeslagen metJC redelijkheid, billijkheid ‘t Kiemke 8 | 8401 Gorredijk info@schoterland.nl en kwaliteit hoog in hetE-mail vaandel. Door te werken korte lijnen en een flexibele instelling kan 0513 -met 461820 | info@schoterland.nl Internet www.schoterland.nl goed worden ingespeeld op de wensen van Met overheden, bedrijven en particulieren als opdrachtgevers opereert Schoterland BV voornamelijk in het noorden van het land.

de opdrachtgever, en kan worden gezorgd dat | www.schoterland.nl de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden afgehandeld.

Schoterland BV werkt volgens NEN-EN-ISO 9001 en VCA** normen. Door met goed opgeleid en betrokken personeel en met de juiste machines te werken is kwaliteit gegarandeerd.

Uw bij on h

’t Kiemke 8 | 8401 JC Gorredijk | Telefoon (0513) 46 57 00 Telefax (0513) 46 57 60 | E-mail info@schoterland.nl | Internet www.schote

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

Betrouwbaar, betrokken en deskundig T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

De werf 20 | 8447 GE Heerenveen Tel: 0513-653430 | Fax: 0513-653305 info@smitstaal.nl | www.smitstaal.nl

WWW.INTERIEURBETIMMERINGEN.NL WWW.RUDOLFDEJONG.NL

Vos Ruinerwold, Ruinerwold

Marcel Oosten Hekwerken, Oudehorne

Double H. Stables, Jubbega

Bouwkern Hamstra, Gorredijk

Pluimveevangbedrijf Van der Veen, Harkema

Kapsalon Kees & Sita, Gorredijk

Sportcentrum Kortezwaag, Kortezwaag

Adviesbureau van der Werf, Langezwaag

Schaap en Zn - transport- & carrosseriebedrijf, Tijnje

De Verfboer, Jubbega

Van der Let & partners, Heerenveen

Stichting Gorredijk Vooruit, Gorredijk

De Copieerderij, Heerenveen

Bouwbedrijf de Jong, Langezwaag

Tuindorado, Gorredijk

Drukkerij & Copyshop Lageveen, Gorredijk

Mulder Agro, Kollumerzwaag

Wolter Haanstra, Oudehorne

D O N A T E U R S


Concours Hippique Gorredijk - juni 2015

Pagina 7

CHG Gorredijk

van Dwersfeart naar Loevestein Concours Hippique Gorredijk wordt dit jaar gehouden op een nieuwe locatie: Loevestein. Een kleine terugblik In 1970 werd het eerste concours georganiseerd. Doel: het organiseren van meer wedstrijden voor de landelijke ruiter ter bevordering van de ruitersport in de ruimste zin van het woord. De doelgroep was de deelnemer in de lagere klassen. 45 jaar geleden waren er alleen grote concoursen voor de “grotere toppers”. De mindere goden en vaak echte liefhebbers konden alleen aan onderlinge of kringwedstrijden deelnemen. Met het ontstaan van CH Gorredijk werd beoogd dat deelnemers uit geheel Noord Nederland met elkaar de strijd aangingen. Op deze manier werd de concurrentie groter. Er moesten betere prestaties worden neergezet en dat leidde tot beter paardrijden. Een doelstelling die anno 2015 nog steeds gelijk is. Wat begon als een eendaagse wedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een driedaags evenement met 1500 tot 2000 starts. De paardensport is meer en meer een volkssport geworden. Grondlegger van Manege Dekema, de heer Jan Tjalle de Jong , was één van de grote inspirators van het CHG in de eerste jaren. De locatie was vanaf het begin op de terreinen van Manege Dekema aan de Dwersfeart. Daar lag zeker de grondslag en betrokkenheid van de families de Jong en Dijkstra bij de paardensport en in het bijzonder CH Gorredijk. Al deze 44 jaar heeft het CHG gebruik gemaakt van het gastvrije onthaal en de prachtige terrei-

nen en accommodatie van deze families. De afgelopen jaren hebben alle besturen van CHG nooit vergeefs een beroep gedaan op hen. Nu hebben zij gekozen om het wat rustiger aan te doen. Gelukkig kunnen wij nog steeds een beroep op hen doen. We vergaderen steevast op de manege en op hulp van Manage Dekema kunnen we altijd rekenen. Onze dank voor al deze jaren willen wij kenbaar maken door de instelling van een nieuwe prijs: ‘De Manege Dekemaprijs’. De prijs wordt verdiend door de winnaar van de bestgaande rijpony. Let wel de pony moet niet alleen goed lopen, de ruiter moet ook goed rijden.

Nu de dag van vandaag De locatie ‘Loevestein’, prachtig gelegen aan de rand van Gorredijk is ons beschikbaar gesteld door medewerking van Mts. Calis en Gemeente Opsterland. Goed bereikbaar, gedraineerd land en het publiek dichtbij. Maar … er is niets behalve land en sloten. Alle voorzieningen wat betreft water, stroom en toiletten maar ook de voorzieningen voor secretariaat, deelnemers en toeschouwers zullen moeten worden aangevoerd. Een hele nieuwe organisatorische uitdaging. Een klus die we gaan klaren met behulp van meer dan 200 vrijwilligers. Vanaf deze plaats hartelijk dank. Zonder jullie hulp kunnen wij het niet organiseren. Kom het resultaat van dichtbij bekijken vanaf vrijdagavond 19 juni tot en met zondagmiddag 21 juni 2015. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.

ZAKELIJK UITGELICHT

Filter Service Het begon uit gekkigheid...

Otto Tulner, de zoon van een dierenarts uit Gorredijk, wilde boer worden maar nu is hij directeur van Filter Service. Hoe is dat zo gekomen? In begin jaren 80 kwam Otto Tulner met de vorige eigenaar van Filter Service in contact. Hij kon wel bij hem werken als vertegenwoordiger. De oude eigenaar reed bij de schadebedrijven langs om filters te verkopen voor de spuiterij. Otto nam de industrieterreinen voor zijn rekening en checkte elk bedrijf die gekenmerkt was met een pijp op het dak. Dit is de basis van Filter Service. Wat doet Filter Service en wat is jullie succes? Filter Service is gespecialiseerd in het produceren van luchtfilters voor diverse branches, waaronder ook het ontwerpen en het leveren van maatwerk. Dit gebeurt allemaal in eigen beheer. In de laatste decennia

zijn ze gestaag gegroeid naar 24 medewerkers. Daarvan zijn sommigen al meer dan 20 jaar in dienst. Ook werkt zijn broer Ritske mee in het bedrijf en zijn sommige collega’s met elkaar getrouwd. De menselijke factor is belangrijk. ‘Daarnaast kan elke medewerker de klant te woord staan’, aldus Otto. In het begin hebben we veel tijd geïnvesteerd in het opdoen van kennis en hebben we een stabiele deskundigheid ontwikkeld. Deze basis helpt ons nu door de moeilijke economische tijd heen. Ook gaan we mee met de huidige tijd, door het aanbieden van de 24-uurs levering. Wat is de toekomst voor Filter Service? Filter Service groeit nog steeds. Het pand in Heerenveen met de depen-

dance in Gorredijk is onvoldoende. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheden om in Gorredijk uit te breiden en hiernaar toe te verhuizen. ‘We werken landelijk, dus de locatie is niet heel erg belangrijk. Voor mij voelt het meer als teruggaan naar de roots’, geeft hij aan.

Wat begon uit gekkigheid? Al jarenlang draagt Filter Service CHG een warm hart toe. Otto Tulner is opgegroeid in G’dijk en kwam als vertegenwoordiger bij Timmerfabriek De Vries. Dit was tevens de eerste benadering voor sponsoring. In alle gekheid werd de sponsoring toegezegd, zolang ze klant van elkaar zouden zijn. Inmiddels

bestaat deze relatie helaas niet meer, maar de band met CHG is nog steeds heel warm.


www.triplaw.nl

OVERTUIGEND

183701014_TRIP_Adv Trip 148x210.indd 1

29-08-2008 09:52:34

183701014_TRIP_Adv Trip 148x210.indd 1

29-08-2008 09:52:34

De juristen en bedrijfsadviseurs van148x210.indd Trip Advocaten 1 183701014_TRIP_Adv Trip & Notarissen gaan zonder omwegen op hun doel af, overtuigend en gedreven. Korte lijnen en snelle verbindingen zorgen voor adequate oplossingen en daar doen we het allemaal voor bij Trip. Trip Advocaten & Notarissen heeft vestigingen in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden.

www.triplaw.nl

83701014_TRIP_Adv Trip 148x210.indd 1

O V E R T U I G E0513 N D461 346

0513 461 346

www.vancampendijkstra.nl

www.vancampendijkstra.nl

29-08-2008 09:52:34

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen OVERTUIGEND 29-08-2008 09:52:34

Betrouwbaar, betrokken en deskundig T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

Olympia Uitzendbureau Fryslan

nt 2010.indd 1

01-06-1

Werkt als een paard! Ook voor U!

Olympia Uitzendbureau Fryslan

AUTOBEDRIJF HYLKEMA B.V.

Heerenveen • Beurtschip 35 Tel: (0513) 62 27 44 Sneek • Maria Louisestraat 20 Tel: (0515) 54 81 11

Emmeloord • Traktieweg 20 Tel: (0527) 61 36 35 Drachten • De Bolder 83 Tel: (0512) 54 56 00

Drachten • 0512 537744 Sneek • 0515 439811 Heerenveen • 0513 620619 Ljouwert • 058 2157570 heerenveen@olympia.nl www.olympia.nl

WWW.HYLKEMA.NL

Mini websites & online magazines • Voor smartphone, tablet en desktop • Altijd in contact met je doelgroep • Als extra of alternatief voor huidige website

Pentapark.nl | Ella Knip | Groningen | 050 311 51 21


Sa!

10 juni 2015

25

www.sa24.nl

De zomer is lastige periode voor wie zich eenzaam voelt

‘Samen kunnen we iets doen’ ’Voor wie weinig sociale contacten heeft, kan het in de zomermaanden erg stil worden. Timpaan Welzijn Opsterland zet zich in voor een integrale aanpak van eenzaamheid. In dat kader steunt Timpaan onder meer de landelijke campagne ‘Wie nodig jij uit deze zomer?’.

VIDEO SA24.NL

TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Ze slaat een blad van de kalender om. Juni alweer. Waar blijft de tijd? Een paar maanden geleden overleed haar man en kwam ze er alleen voor te staan. De eerste weken werd ze nog omringd door vrienden en kennissen, maar na verloop van tijd werd de aandacht minder. De dagen zijn lang, ze kabbelden stilletjes voorbij. Nu nadert een lange zomer. En ze ziet er tegenop. Want is er nog wel iemand in de buurt die er voor haar is? Voor wie ze koffie kan zetten? Eenzaamheid. Zo’n 40 procent van de volwassen Nederlanders heeft er last van, waarvan acht procent in ernstige of zeer ernstige mate. Uit onderzoek blijkt dat ook in Opsterland een vergelijkbaar percentage van de inwoners in meerdere of mindere mate eenzaam is. De officiële definitie van eenzaamheid is het ‘subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’. Mensen kunnen emotionele eenzaamheid voelen, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare. Daarnaast is er sociale eenzaamheid, wanneer mensen met weinig anderen contact hebben. En mensen kunnen existentiële eenzaamheid ervaren, een gevoel van niet meer van waarde te zijn.

Normale emotie

Of en hoe iemand eenzaamheid ervaart, is persoonlijk. Iemand kan veel contacten hebben en toch eenzaam zijn, terwijl een ander maar een klein kringetje mensen om zich heen heeft en zich niet eenzaam voelt. Feit is dat eenzaamheid een normale emotie is. “Het hoort bij het leven en het kan iedereen overkomen”, zegt Willie Ol-

dengarm, projectleider integrale aanpak eenzaamheid bij Timpaan Welzijn. “Niet alleen oudere mensen die bijvoorbeeld hun partner verliezen, maar ook jonge mensen, mantelzorgers bijvoorbeeld. Ook mensen die hun baan kwijtraken, allochtonen en personen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen zich door de omstandigheden eenzaam voelen. Eenzaamheid kan tot psychische en lichamelijke klachten leiden, met name als mensen vanuit eenzaamheid in een sociaal isolement glijden.”

Zomer

Timpaan Welzijn ondersteunt ook afzonderlijke projecten. Zo startte in 2013 in Gorredijk Buur&Co, een project waarbij mensen werden uitgenodigd om iets voor anderen in hun omgeving te betekenen. Deze zomer ondersteunt de gemeente Opsterland met inzet van Timpaan Welzijn en andere organisaties als een van de 20 koplopergemeenten ‘Wie nodig jij uit deze zomer?’, een landelijke campagne tegen zomereenzaamheid. De kick-off was op 6 juni in Rotterdam, op dezelfde dag verzorgde burgemeester Van Selm in Gorredijk de aftrap. Willie: “De zomer is een lastige tijd voor wie zich eenzaam voelt. Veel mensen gaan op vakantie, activiteiten en vrijwilligerswerk liggen vaak stil. Mensen die al weinig contacten hebben, worden vaak nóg eenzamer in die periode. Deze campagne roept iedereen op

een sympathieke manier op om samen iets te doen tegen eenzaamheid. Heel simpel en laagdrempelig, door het sturen van een kaartje aan iemand die zich eenzaam voelt en die persoon uit te nodigen voor een kop koffie, een wandelingetje of om gewoon eens bij te praten. Kijk om je heen, in je eigen straat of buurt. Er is altijd wel iemand van wie je dacht: die kan wel wat aandacht gebruiken? Dan is dit een mooie manier om dat te doen. Ook bedrijven of organisaties kunnen meedoen.”

Gelukkiger mens

Contact maken met iemand die eenzaam is, kan nét dat zetje zijn waardoor zo’n persoon weer kleine stapjes zet naar een prettiger bestaan. En het is niet alleen waardevol voor de ontvanger, maar ook voor jezelf. “Een ander helpen is leuk. Je wordt er een gelukkiger mens van.”

Sociaal netwerk

Sinds 2010 maakt Timpaan Welzijn Opsterland serieus werk van eenzaamheid. Willie: “Deze aanpak wordt breed gedragen, door gemeente en instanties en door zowel vrijwilligers als professionals. Denk aan zorginstanties en woningcorporaties, maar ook aan dorpssteunpunten en wijkverpleegkundigen. Het uitgangspunt van de aanpak is een gezamenlijke visie en een gezamenlijk actieplan uitgaande van vroegsignalering, het bespreekbaar maken van het probleem en een persoonlijk plan van aanpak. Soms worden mensen doorverwezen naar hulpinstanties of krijgen ze een passende methodiek, project of activiteit aangeboden. In andere gevallen biedt een netwerkcoach een steuntje in de rug bij het aanhalen van contacten.” Voorop staat de zelfregie en het versterken van het eigen sociaal netwerk. “Vaak is het voor iemand al prettig om erover te kunnen praten. Mensen schamen zich er soms voor dat ze eenzaam zijn. Door het er met anderen over te hebben, voel je je vaak al minder eenzaam en verdwijnt het taboe.”

Wenskaarten

De wenskaarten zijn te verkrijgen bij Timpaan Welzijn aan de Badweg 28 in Gorredijk, bij dorpssteunpunten en in het gemeentehuis. De kaart is ook te downloaden via www.wienodigjijuit.nl.


3

DUBBEL JUBILEUM VOORDEEL!

Op de Renault

ABD JUBILEUM WEKEN

S FEE

w

elk

T M E E M E T A BD

!

JAAR o m bij a b d

.nl

CAPTUR

vanaf

€17.190,- nu met:

Of de Renault

MEGANE ESTATE

vanaf

€23.190,- nu met: €

ABD BESTAAT

4VIER0HETJMAEE ENARMAA!K

IJZEN. KANS OP TOP PR AAN OP VRAAG UW WINCODE WELKOMBIJABD.NL

1 2 3 TOT

€2000,-

EXTRA + INRUIL

FEE

w

ST M

elk

E E M ET AB

D!

JAAR o m bij a b d

2008/2009/2010/2011/2012 .nl

GRATIS

3 JAAR + ONDERHOUD

40

TOP PRIJZEN!

20

% KORTING

OP ACCESSOIRES

Kom dus zeker langs en vier mee! Vraag naar de voorwaarden.

DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD RENAULT

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.

SNEEK DOKKUM DRACHTEN HEERENVEEN LEEUWARDEN

KOLENBRANDERSTRAAT 7 DE BRÊGE 6 JADE 1 SKRYNMAKKER 26 HORTENSIASTRAAT 11

Tel: 0515 - 413 291 Tel: 0519 - 820 020 Tel: 0512 - 515 615 Tel: 0513 - 650 222 Tel: 058 - 266 3555


Sa!

10 juni 2015

29

www.sa24.nl

Hardloper Jan Sytze Jonker

Tien kilometer als mooiste afstand Jan Sytze Jonker doet niet aan loopschema’s. De atleet uit Hemrik loopt altijd op gevoel. Hoe meer kilometers over asfalt en bospad er onder zijn voeten verdwijnen, hoe gelukkiger hij is. “Ik zou elke dag wel willen hardlopen.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Wie Jan Sytze (28 jaar) hoort praten over de hardloopsport, kan zich niet voorstellen dat hij tot vijf jaar geleden niets aan sport deed. Of beter gezegd: niets meer. “Want tot mijn zestiende, zeventiende was ik juist heel fanatiek. Ik deed aan survivalrun en dat vond ik fantastisch. Ik had ook talent, was Nederlands kampioen in mijn leeftijdsklasse en heb ook nog een keer het open Belgisch kampioenschap gewonnen.” Maar ineens ging het bergafwaarts met zijn prestaties. Jonker was krachteloos, had een totaal gebrek aan energie. Survivalruns werden onbegonnen werk voor de jongen die daarvoor het liefst elke keer een zwaarder parcours voorgeschoteld kreeg. “Ik heb heel wat onderzoeken gehad, maar ze hebben nooit echt kunnen vinden wat het was.” Toen hij daarbovenop ook nog eens de ziekte van Pfeiffer kreeg, was het met de sportieve ambities van Jan Sytze wel gebeurd.

HEMRIK

Drive terug

8 van Drachten

Op zondag 14 juni start Jan Sytze Jonker in de Acht van Drachten, een wedstrijd over acht kilometer. “Een mooie race met een sterk nationaal deelnemersveld. Een aantal mannen is net wat sneller dan ik, dus winnen zal ik niet. Maar ik probeer wel altijd een heel eind mee te gaan met hun tempo. Daarna zoek ik mijn eigen tempo, of sluit ik aan in een groepje met een snelheid die me mooi past. Op die manier hoop ik weer sneller te lopen dan vorig jaar. Dat is trouwens mijn doel bij elke wedstrijd. Ik probeer altijd een minuutje van mijn beste tijd af te lopen.”

Jarenlang liet hij het sporten voor wat het was. “Tot ik een keer voor de spiegel op de weegschaal stond. Ik was over de tachtig kilo en toen dacht ik bij mezelf ‘als je zo doorgaat, dan word je niet gelukkig’. Toen heb ik de knop omgezet.” Na een jaar in de sportschool was hij ruim twintig kilo kwijt en was de drive om te sporten helemaal terug. Hardlopen werd zijn nieuwe passie, in plaats van banjeren door sloten of slingeren in touwbruggen. “Ik voel me heerlijk in deze sport. In het begin gebruikte ik nog een tijdje schema’s, maar die heb ik aan de kant gelegd. Een trainer heb ik ook niet. Ik doe alles op gevoel. Ik ken mijn lichaam na die slechte periode inmiddels heel goed. Kom ik thuis van het werk en heb ik zin om te lopen, dan trek ik de schoenen aan en ga ik. Ben ik rustig, dan loop ik ook zo. Is het druk in mijn hoofd, ben ik opgefokt, dan doe ik een pittige, snelle training.” Het werkt voor de telg uit de Jonker-familie uit Terwispel, van het gelijknamige loon- en aannemingsbedrijf. Hij wordt vaak vergezeld door vriendin Rinske de Jong, met wie hij twee jaar geleden een woning in Hemrik kocht. “In deze tijd van het jaar ben ik soms van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds aan de slag. Dan is het heer-

lijk om daarna nog even de uitlaatklep van het lopen te hebben. Dan sta ik de volgende dag fris weer op.”

Te sociaal

Sportief gaat het ook lekker, want Jan Sytze pakt regelmatig podium- en ereplekken mee in wedstrijden. “Ik wilde wel competitie hebben met lopen en hou niet van verliezen. Dat is dus een extra stimulans om ervoor te gaan.” Al zou hij nog wel vaker eremetaal kunnen pakken. “Ik ben soms een iets te sociale loper. Dan ga ik bij tegenwind op kop lopen, waarna de concurrentie me na de bocht voorbijsteekt en bij me wegloopt. Daar moet ik harder in worden. Anderzijds vind ik dat aspect juist mooi aan het lopen. Het is ook tactisch slim zijn en mentaal sterk. Je kunt elkaar breken met kleine tempoversnellingen. Natuurlijk hoort het snijden van je tegenstander bij bochten, waardoor hij even moet inhouden, daar ook bij. Het gaat niet alleen maar om snelheid en uithoudingsvermogen.”

Sprintje

Wedstrijden over tien kilometer hebben zijn voorkeur. “Dat vind ik de mooiste afstand om te lopen. Daar specialiseer ik me ook echt op, door veel 10 Engelse mijlen te lopen. Dat is iets meer dan 16 kilometer. Op die manier moet de 10 kilometer op een gegeven moment als een sprintje gaan voelen.” Jan Sytze mag dan alles op gevoel doen, hij denkt uiteraard wel na over wat hij doet. “Ik loop maximaal vier tot vijf keer per week en meestal zo’n drie kwartier tot een uur. Nooit veel langer. Het ligt er ook aan wat je wilt trainen. Moet mijn snelheid omhoog, dan train ik ‘maar’ 70 kilometer over een hele trainingsweek, maar wel op hoge snelheid. Gaat het om duurvermogen, dan loop ik 140 kilometer op een rustiger tempo.” Die variatie in combinatie met de vrijheid die het lopen geeft, maken dat Jan Sytze van elke loop geniet. “Wat dat betreft zitten we hier ook nog eens in een topomgeving, met veel afwisselende routes. Ik ben zo in de bossen bij Beetsterzwaag of, als ik een beetje doorstap, Bakkeveen. Maar ook de weilanden zijn prachtig. Als ik daar loop, ben ik echt helemaal gelukkig.”


De Grootste voorraad van Noord-Nederland Hout

Plaat

IJzerwaren

Bouw

Tuin

Webshop

Binnenkort geopend

Dokkum

N356

Leeuwarden

Groningen N31

A7

Drachten

A28

Sneek

Persoonlijk

A7 advies

Heerenveen

Groot assortiment

Assen

Eigen transport

www.eppinga.nl • 0512 300 600 • Marconilaan 5 • 9207 JC Drachten


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


BONUS

BONUS

BONUS

3.58

8.78

2.92

2e GRATIS

AH Trostomaten 2 schalen a 5 stuks

1.79

2e HALVE PRIJS

AH Perla snelfiltermaling en bonen

6.58

25% VOORDEEL

ALLE Hertog

Bijv. slagroomijs. Bak 900 ml.

2.19

Alle varianten. Combineren mogelijk.

BONUS

BONUS

BONUS

4.00

3.79

4.04

AH Rundertartaar

Diverse varianten. Bijv. malse rundertartaar. 2 schalen a 2 stuks.

3.00

Old Amsterdam kaas

Alle varianten. Bijv. 48+ in plakken van de zelfbedieningsafdeling.

Met 4 GRATIS DIERENPLAATJES

Combineren mogelijk. 2 bussen.

4.00

2.84

CoolBest literpakken

Alle varianten. Combineren mogelijk. 2 pakken.

Dr. Oetker Ristorante

Diepvries. Alle varianten. Combineren mogelijk. 3 stuks.

2.50

BONUS

BESPAAR

10.35

14.39

5 EURO

3 STUKS

5.98

ALLE Karvan Cevitam

2 STUKS

25% VOORDEEL

2e HALVE PRIJS

5.00

Amstel krat

24 flesjes a 0,3 liter. Max 6 kratten per klant.

BONUS

9.39 BONUS

25% VOORDEEL

1+1 GRATIS

Met 4 GRATIS DIERENPLAATJES

Palm krat

24 flesjes a 0.25 liter. Max 6 kratten per klant.

15.29

11.47

17.99

Ariel grootverpakkingen Alle varianten. Per pak of fles.

Met 4 GRATIS DIERENPLAATJES

30% VOORDEEL

2.19

Per stuk

ALLE shampoo en cremespoeling

2.49

Combineren mogelijk. 2 flessen.

BONUS

AH Galiameloen

9.99

4.98

1.53

Alle varianten. Vers uit onze oven. Per heel brood.

1.69

BONUS

2.50

6.69

25% VOORDEEL

25% VOORDEEL

2.09

AH Les Pains broden

BONUS

AH Varkens braadworst Diverse varianten. Bijv. schaal 4 stuks.

1.87

ALLE Concha y Toro wijnen

4.99

Chili. Bijv. Casillero del Diablo.

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 14 JUNI 2015

Sa! week 24 - 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you