Page 1

Sa!

Woensdag 21 mei 2014 Jaargang 1 Nummer 7 www.sa24.nl

kijkt anders

LEKKER RENNEN PAGINA 13

COALITIEAKKOORD

PRIKKEDAM

IEPENLOFT OPSTERLÂN

BURGER AAN ZET

STRIJD

WYLDE GRIZEN

De vier coalitiepartijen in Opsterland zijn eruit. Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie en D66 presenteerden vrijdag het coalitieakkoord. Nog niet veel concrete plannen, wel een andere manier van werken. Het woord is de komende jaren meer dan ooit aan de burger.

Het aantal toeschouwers en crossers is niet meer wat het is geweest, Prikkedam is echter nog steeds een begrip in de motorcrosswereld. Toch levert het bestuur een flinke strijd om de boel overeind te houden.

Vanaf dinsdag is Sparjeburd in Hemrik bezet door opstandige oudjes. Ze binden de strijd aan met het gemeentebestuur. Vergrijzing en krimp een ramp? Zij zien het juist als de redding voor de maatschappij.

PAGINA 5

PAGINA 17

PAGINA 19

Woning van de week

Mouterij 25 Gorredijk Vraagprijs  115.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Dochs noch hommels is ferstoarn de leave man fan Ăşs freondinne Grietsje

Kees Veenstra Us tinzen binne by Grietsje, harren bern en bernsbern. Rinie en Kees Joke en Luit

Johannes en Iepie Fem en Arjen â€

Janny en Jildert De Gordyk, 13 maaie 2014

Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.


Sa!

3

Zeldzaam gave kogelpot in De Deelen Restanten van huissteden zijn er in natuurgebied De Deelen tussen Terband en Tijnje nooit gevonden, maar toch zijn er voldoende aanwijzingen dat er zo’n duizend jaar geleden mensen in dit gebied woonden. TIJNJE Onlangs dook er bij de afgravingen in het gebied een kogelpot op die volgens amateurarcheoloog Hendrik de Jong uit Tjalleberd uit circa 1100 stamt. De pot is vrijwel onbeschadigd en is daarmee een unieke vondst. Dit soort potten werd volgens De Jong tussen 1000 en 1300 veel gebruikt. “It wie op dat stuit it nijste húshâldlik materiaal.” In de omgeving van De Deelen maakten de bewoners het aardewerk zelf. Rond 1100 kwam er echter ook een import van dergelijke potten op gang. Dit aardewerk uit de buurt van Düsseldorf kwam via de Rijn en de IJssel ons land binnen. Het zogenaamde Paffrath-aardewerk is gemaakt van een

ander soort, beter te bakken, klei. De in De Deelen gevonden pot heeft de voor Paffrath zo herkenbare kleur met een enigszins metaalachtige glans. Restanten van dit type aardewerk zijn in De Deelen veel gevonden. De Jong speurt al tientallen jaren in het gebied van De Deelen naar sporen uit het verleden. Veel scherven worden gevonden in zogenaamde waterputten. Om schoon water te vinden zijn deze putten een paar meter diep door het veen gegraven. Tot op de zandbodem. Oeds Dam werkt al 25 jaar in het gebied. Hij graaft er veengrond af die door de laatste vervener Theun de Leeuw als tuinaarde wordt verkocht.

Oeds Dam met de eeuwenoude kogelpot.

“At de boppelaach der ôf is, bin dy putten goed te herkennen.” Dam heeft in de loop der jaren in dergelijke putten al heel wat scherven gevonden. Complete potten zijn echter zeldzaam. “It is myn earste en De Leeuw hat der ek twa.”

FOTO: SIETSE DE BOER

De putten en de scherven zijn aanwijzingen dat er een nederzetting in het gebied is geweest. Bewijzen daarvoor zijn echter nooit gevonden. Een stuk noordelijker zijn in 1986 wel restanten van woonterpen aangetroffen. De Jong:

“Yn De Deelen is noch wol in stik dat se it âld tsjerkhôf neame. De ferfeners sloegen dat ek oer omdat der safolle yn de grûn siet. Dat soe betsjutte kinne dat dêr in tsjerke stien hat, mar bewizen binne der net.”

Snelle actie koopzondagen De Foarikker Als het aan D66 verwacht dat een ruime gaat dicht BEETSTERZWAAG

de D66-fractie in de Opsterlandse raad ligt, is het snel afgelopen met de beperkende maatregelen rond de zondagsopening van winkels.

Bouw de Nieuwe Vlecke start na bouwvak GORREDIJK Na de bouwvak start Van Wijnen Projectontwikkeling Noord met het nieuwbouwplan De Nieuwe Vlecke in Gorredijk. Het gaat om acht half vrijstaande woningen, waarvan er dit jaar vier worden opgeleverd. Op 26 mei is er voor geïnteresseerden een informatieavond op de bouwlocatie.

De nieuw te bouwen woningen zijn bijzonder ruim van opzet, hebben veel comfort, weinig onderhoud en staan op een royale kavel. Achter en naast de kavels is een brede gemeentelijke groenstrook, waardoor er afstand tot de overige bebouwing is. Kopers hebben zelf de mogelijkheid om de kleur van de gevel te bepalen en kunnen kiezen voor diverse opties zoals bijvoorbeeld het vergroten van de woonkamer. Er zijn nog een aantal woningen in het plan beschikbaar

vanaf 121.000 euro vrij op naam, met de Duokoop-regeling. De woning wordt dan wel gekocht, de grond (nog) niet. Met deze regeling bedragen de totale netto lasten vanaf 660 euro maand. Maar het is ook mogelijk de woningen zonder Duokoop te kopen. De Vlecke en omgeving is in de afgelopen jaren geheel vernieuwd en gerenoveerd. Met sloop en vervangende nieuwbouw, met renovatie en met de herinrichting van de openbare ruimte. De wijk ligt tegen het park ‘De Groene Long De Wiken’ aan. Een park dat de komende jaren nog wordt opgeknapt. De informatieavond op 26 mei (18.30 tot 20.00 uur) wordt gehouden op locatie aan De Vlecke in Gorredijk. Meer informatie over De Nieuwe Vlecke is te verkrijgen op www.denieuwevlecke.nl of bij makelaardij Sierd Moll of Makelaardij Hoekstra.

De kwestie van de koopzondagen speelde in de aanloop naar de recente gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol. Veel partijen vinden dat ondernemers zelf moeten kunnen beslissen of ze wel of niet opengaan op zondag. Het aantal koopzondagen in Opsterland is nu nog beperkt. Het onderwerp speelde in de coalitieonderhandelingen geen rol. Het op vrijdag verspreide coalitieakkoord zegt er ook niets over. Het is een vrije kwestie. Aanleiding genoeg voor raadslid Romke de Jong (D66) om direct actie te ondernemen. De Jong dient in de gemeenteraadsvergadering van komende maandag (26 mei) dan ook een motie in om de winkelopeningstijden op zondag helemaal vrij te laten. De Jong: “De Opsterlandse winkeliers moeten de ruimte krijgen om de openingstijden aan te passen aan de wens van de klant. De klant staat centraal. Een groeiend aantal gemeentes in Fryslân is overgegaan of gaat over tot ruimere openstelling van winkels en supermarkten. Wij willen geen koopkracht weg laten lekken naar andere gemeentes. Bovendien zijn webwinkels wereldwijd 24 uur per dag 365 dagen per jaar open.”

meerderheid van de raad voor de motie stemt, omdat ze in aanloop naar de verkiezingen al hebben laten weten voor een vrije opening van winkels te zijn. Alleen ChristenUnie en CDA hebben tijdens de verkiezingscampagne laten weten bezwaren te hebben. Enkele weken geleden kwam raadslid Klaas de Boer (BAS) in de raad met een vergelijkbaar voorstel. In afwachting van het coalitieakkoord wilden de meeste raadsfracties daar toen nog geen besluit over nemen.

ChristenUnie

De kwestie rond de koopzondagen is bewust buiten het coalitieakkoord gehouden. Vier jaar geleden kon de ChristenUnie bij de onderhandelingen een verdere verruiming van de koopzondagen nog tegenhouden. “Wy koene no kieze. Of der in brekpunt fan meitsje en ôfheakje of de ried beslisse litte. Hoe’t wy der oer tinke is helder. Gjin fierdere ferromming, dêr steane wy foar. Mar wy witte ek dat wy dêr net in soad stipe foar krije yn de ried en wy wolle de ried hjir net mei gizelje. It is no oan de ried.”

SIEGERSWOUDE CBS De Foarikker uit Siegerswoude sluit per 31 juli haar deuren. Zoals Sa! eerder al meldde zijn er te weinig leerlingen en is er ook geen zicht op nieuwe aanwas. Van de huidige 24 leerlingen zijn er op de teldatum, 1 oktober, nog maar 17 over. De Algemene Ledenvergadering van de school besloot op 8 april te fuseren met CBS Betrouwen uit Bakkeveen. Op 6 mei stemde ook de Algemene Ledenvergadering van CBS Betrouwen voor de fusie. Dit betekent dat De Foarikker, opgericht in 1922, na dit schooljaar haar deuren sluit. Daarmee verliest Siegerswoude haar laatste school; de openbare basisschool verdween al eerder. Voor het personeel wordt binnen de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland een alternatieve plek gezocht. Saillant detail is dat CBS Betrouwen in de zeventiger jaren is ontstaan uit de School met de Bijbel uit Siegerswoude. Of zoals één van de oudere leden op de Ledenvergadering memoreerde: ‘De moeder gaat naar haar dochter.’

TIP van On Tour Tweewielers ... Is de accu van uw E-bike geïntegreerd in het frame, sluit deze dan bij stalling altijd aan op het lichtnet! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Avond4daagse

C1000 henk Split wenst alle lopers veel plezier!

hele kilo

Junami of kanzi appelen heerlijke handappel voor onderweg !

1.

69

2.19

C1000 Split Gorredijk Badweg 34 8401 BL Gorredijk

Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag Zondag

08.00 - 21.00 Gesloten

1.69


Sa!

5

Collegepartijen gaan beter luisteren naar initiatieven van inwoners

Minder praten Meer aanpakken De collegepartijen Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie en D66 zijn eruit. Vrijdag presenteerden zij het coalitieakkoord 2014-2018. Met weinig concrete plannen, maar wel met een hele andere manier van werken. De burger is aan zet. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG De collegepartijen hadden het na de informatieronde al aangekondigd. Er komt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Geen dichtgetimmerd stuk, maar een denklijn waarmee het college de komende periode vooruit kan. En waarin ook ruimte is voor goede ideeën van de oppositiepartijen in de raad. Het coalitieakkoord heeft even op zich laten wachten omdat de partijen eerst ook zo veel mogelijk wilden rekenen aan hun ideeën. Dat wil niet zeggen dat er heel veel concrete plannen in het coalitieakkoord staan. De uitwerking bewaart het nieuwe college voor later.

Toch is het geen hol stuk. Het coalitieakkoord ademt behoorlijk ambitie, zeker in de manier van werken. De komende jaren is het gemeentehuis niet langer leidend, maar de samenleving. Met andere woorden: de inwoners van Opsterland zijn aan zet. Het is niet langer afwachten met welke plannen het gemeentehuis komt, maar het gemeentehuis wacht op initiatieven uit de samenleving. Het akkoord heeft niet voor niets de titel ‘De krêft fan de mienskip.’ De burger draagt plannen aan, het gemeentehuis faciliteert. Zij maakt het mogelijk plannen te realiseren en geeft plannenmakers goed advies. Daarbij staat flexibiliteit voorop. Letterlijk staat er: als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan.

Doorpakken

Deze werkwijze is niet helemaal nieuw in Opsterland. Veel dorpen werken al met eigengemaakte dorpsvisies, maar die leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. De vier partijen willen dat veranderen. Het wordt minder praten, meer doen. Doorpakken en zakelijkheid is het credo. De werkwijze heeft gevolgen voor het ambtelijk apparaat. De ambtenaren moeten vooral kijken naar mogelijkheden en niet direct inzoomen op wat niet kan. Overigens betekent dit niet dat alles mogelijk

Actiepunten Het coalitieakkoord sluit af met een lijstje actiepunten. Enkele opvallende zaken: • Avondopenstelling gemeentehuis • Minder regels ruimtelijke ordening, met eenvoudiger welstandsbeleid • Stimuleren van ondernemersfonds, eventueel in vorm van reclamebelasting • Voortzetting van het dorpenbeleid. Dorpsvisies vertalen naar haalbare werkagenda’s • Aandacht voor kwaliteit fietspaden • Van structurele naar incidentele cultuursubsidies • Formuleren nieuw dorpshuizenbeleid • Stimuleren fusies van scholen in brede scholen • Mensen mogelijkheid bieden zelf regie te voeren op zorgkeuze via PGB • Faciliteren van kunstgrasvelden waar mogelijk. Initiatieven moeten komen vanuit verenigingen, samenwerken verenigingen is een pre. is, zeggen de partijen er direct bij. De tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ is definitief voorbij. Het liefst zien de collegepartijen goed onderbouwde initiatieven uit de dorpen. Breed gedragen en het resultaat van samenwerking van meerdere partijen.

Bezuinigingen

Er komt de komende jaren minder geld uit Den Haag. Dit is een van de redenen dat het begrotingstekort de komende

jaren oploopt van 0,4 miljoen in 2015 tot 1,6 miljoen euro in 2018. Mogelijke besparingen zien de collegepartijen in een efficiëntere bedrijfsvoering. Door meer samen te werken met de Stellingwerven en door kritisch te kijken naar het gemeentebedrijf. Andere bezuinigingsposten: Timpaan, onderhoud sportvelden, onderhoud De Skâns, ruimtelijke ordening, A7-zone, internationale samenwerking en gereserveerde middelen Wmo en jeugdzorg. Nieuw beleid moet budgetneutraal zijn, dus door bestaand beleid te schrappen. Buiten een inflatiecorrectie stijgen de lasten voor de inwoners niet. Op de terreinen van zorg, jeugd en werk draagt het Rijk de komende jaren veel taken over op de gemeenten. De coalitiepartijen zien dat als een kans om het beter te doen dan het nu gaat. Ook hier staat het inspelen op de behoeften van burgers voorop. Net als een aantal jaren terug bij de invoering van de Wmo, wil Opsterland de eerste jaren meer dan gemiddeld investeren in de nieuwe taken om daar in latere jaren de financiële vruchten van te plukken.

Wethouders blijven

Ondanks een uitbreiding van de taken, kiezen de vier collegepartijen uit financiële motieven ervoor het college niet uit te breiden. De drie zittende wethouders blijven. Piet van Dijk (Opsterlands Belang), Rob Jonkman (ChristenUnie) en Wietze Kooistra (CDA) worden in de komende raadsvergadering voorgedragen voor herbenoeming.

Gerrit Weening (ChristenUnie) “Er was een meer dan goede sfeer tijdens de onderhandelingen. Dat vind ik belangrijk. Rond de tafel zaten ondernemers en ondernemende mensen. Dat zie je terug in het resultaat. Belangrijke punten voor ons zijn de blijvende nuloptie voor coffeeshops en het uitblijven van nieuwe jongerenketen. Ik ben blij met een integraal huisvestingsplan voor dorpshuizen, net zoals we bij de scholen ook doen. Verder vinden wij het heel belangrijk dat onze inwoners zorgkeuze houden binnen het PGB en dat we commerciële partijen mee laten praten over de woningmarkt.”

Tineke Jagersma (CDA) “Dit past hiel goed by it CDA en by my. Ik fiel my hjir hielendal thús. Doarpen en mienskippen binne fan de minsken en net fan de steat. Minsken moatte it sels meitsje. De eigen ferantwurdlikheid fan minsken stiet foarop. Ik bin der fan oertsjûge dat dit ek yn de minsken sit. It is oan ús om dat der ek út te heljen. Wy binne earder al foarsichtich op dizze wize útein set. It begjin fan de feroaring op it gemeentehûs is der al.”

Romke de Jong (D66) “Wij zijn erin geslaagd enkele belangrijke D66-punten in het akkoord te krijgen. Dat is vooral een extra investering van 200.000 euro in de onderwijshuisvesting, zodat we toekomstbestendige scholen kunnen maken. Ook ben ik blij met het niet verder bezuinigen op cultuur, waarbij we wel kritisch naar structurele subsidies kijken. Bovendien zetten we de komende jaren ook in op vernieuwing van dienstverlening. Een koopavond op het gemeentehuis, digitaal afspraken kunnen maken en een betere dienstverlening naar de burger.”

Sikke Marinus (Opsterlands Belang) “Wy stribje al folle langer nei it ynsetten fan de krêft fan de mienskip. Doarpen moatte mear sels de regy yn hannen nimme. Dat betsjut lykwols net dat se ek alles sels dwaan moatte. Dat is wat oars. De doarpsfisys wurkje ek al sa, mar dizze rapporten bedarje no ûnder yn it laad. Wy wolle dat de plannen omset wurde yn agenda’s mei konkrete aksjes en wurkôfspraken. Wichtige punten foar ús yn it akkoard binne fierder it kritysk sjen nei it gemeentebedriuw en it ynvestearjen yn soarch, wurk en jeugdbelied.“


449.-

Samsung 40 SMART TV 100Hz

OP = OP

Alleen geldig op zaterdag!!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei demonstraties van: arantie g n e d n 8 maa

4 Whirlpool 1400 toeren 7KG Wasautomaat

AEG 1400 toeren wasautomaat

Samsung Galaxy Tab 3 10” Prijs is na aftrek € 50,-

32GB USB STICK

289,-

229,-

449,-

15,-

• Streaming audio (SONOS en SAMSUNG), • OLED en CURVED TV, • ULTRA HD, • Smart TV

Philips Blender 800watt

79,-


Sa!

7

Maaiedei in Damshûs Maaiedei-organisator Pieter Nauta heeft er zin in. De voorbereidingen voor het eerste nostalgisch lente-evenement op het terrein van Openluchtmuseum It Damshûs, komende zaterdag, zijn in volle gang. “Der dogge hast hûndert frijwilligers yn âlde arbeidersklean oan mei. Mei-inoar bringe se de âlde maitiid werom.” NIJ BEETS Nei in lange wurkleaze en kâlde winter kin it libben yn it museumdoarp wer útein sette. Dy tiid spylje wy op Maaiedei nei. Dus skrobje, waskje, himmelje, tún harkje, turf meitsje, meane en fierder alle wurk dat de maitiid eigen wie.” Op Maaiedei zijn alle woninkjes in het museum bewoond door grote gezinnen. “Se binne drok dwaande mei it waskjen fan de lange win-

terûnderbroeken, it skythûs skrobjen en it itensieden op petroaljestellen”, legt Nauta uit. De bezoekers kunnen meeproeven van het eten uit de verveningstijd. Bij de petgaten werken de arbeiders zich ‘it swit foar de kop’ in de turfmakerij. De stukjes grasland die nog niet ten prooi vielen aan de vervening, worden met de zeis gemaaid. Het versgemaaide gras wordt met vaar-

Onduidelijk Snippergroen BEETSTERZWAAG De volledige oppositie in de Opsterlandse gemeenteraad wil opheldering van het college van B en W over het Snippergroenproject. De raadsleden krijgen van burgers veel vragen en klachten over de gang van zaken.

over de doorvoering van het project in de overige Opsterlandse dorpen. “Wy wolle eins earst wol in evaluaasje fan de ûnderfiningen yn Beetstersweach”, aldus Vogelzang. “Wy binne wat bang dat foar de gemeente de kosten heger binne dan de baten.”

Het project Snippergroen startte in 2013 met een pilot in Beetsterzwaag. Maar het project verloopt volgens raadslid Roel Vogelzang (PvdA) niet vlekkeloos. “Wy krije in soad fragen.” De oppositiefracties geven aan dat de vragen zich vooral richten op de communicatie vanuit het gemeentehuis, onduidelijkheden over verjaringstermijnen, problemen met bestemmingsplannen en de invoering van het begrip maatwerk door de gemeente. De fracties maken zich zorgen

De oppositie (PvdA, VVD, BAS, FNP en OpsterLanders) heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Wanneer de tussenevaluatie er is, willen de raadsfracties het op de agenda van een opiniërende raadsbijeenkomst zetten, zodat burgers over hun ervaringen kunnen vertellen. Binnen het project Snippergroen verkoopt de gemeente Opsterland stukken openbaar groen aan particulieren. De uitgifte gaat per dorp.

Turfroute weer los

bokken vervoerd. Bezoekers zullen ontdekken dat er ook mensen zijn die het geld liever wat gemakkelijker verdienen. “De opbringst fan de streuperij en yllegaal fiskjen wie doetiids in noflike ynstruier.”

Openluchtscènes

Bij de huisjes zijn bezoekers live getuige van de harde werkelijkheid van een huisuitzetting door de veenbaas. Bezoekers staan er met hun neus bovenop. In een andere openluchtscène wordt duidelijk dat er vroeger ook al mensen waren die hun voorjaarsdrang niet konden intomen. Dat loopt uit op een ‘moetje’. Ze willen graag trouwen, maar daar denkt het halve dorp anders over: “Ongepast!” Wel wordt er een huis gebouwd voor het jonge paar. Dat gebeurt achter in het petgatenlandschap. “Froeger wie it yn earmoedige streken de gewoante om meielkoar yn ien dei in hûske te bouwen foar it breidspear. As it foar donker klear wie, mocht it stean bliuwe.” Lukt dat op Maaiedei ook? Pieter Nauta: “Ik soe sizze: kom en help mei, dan sil it seker slagje.”

Muziek en snertpreken

“Bern moasten wurkje yn de feantiid. Tiid foar boartsjen wie der net. Op Maaiedei dogge wy dat wat oars”, belooft Nauta. Kinderen kunnen op Maaiedei onder andere knutselen, knuffelen en er is een

Pieter Nauta organiseert, schrijft de openluchtscènes en speelt ook graag zelf mee.

groot labyrint. Aan de inwendige mens is ook gedacht. Behalve oude ambachten zijn er kramen met streekproducten, zoals paling, droge worsten en spek. Er zijn muzikale optredens van Dûbel Twa, Dixie Doodle, Spilersnocht, Corrie de Ring en het museumkoor De Baggelbaksjongers. In het Houten Himeltsje worden snertpreken gehouden. De voorganger deelt na afloop

traditiegetrouw snert uit aan de kerkgangers. De kerkgangers moeten, net als vroeger, wel zelf een bord of kom meenemen. Het nostalgisch lentefestijn begint om 10.00 en duurt tot 17.00 uur. De entree is voor volwassenen 4 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 3 euro.

Groentehandelaar Kleinsma in Tijnje TIJNJE Groentehandelaar Jan Kleinsma uit Gorredijk staat vanaf deze week op donderdagochtend met aardappelen, groente en fruit op het Pipegaelsplein in Tijnje. “De Troefmarkt in het dorp is onlangs gesloten. Voor groenten en fruit kunnen de Tynsters nu

bij mij terecht.” Kleinsma staat er alleen ’s ochtends van 8.00 tot 12.30 uur. Pogingen om ’s middags samen met de visboer de standplaats in te nemen stuitten op regelgeving. “Er is maar één standplaats, dus kunnen wij er niet tegelijkertijd staan. Daarom ik ’s

ochtends en de visboer ’s middags.” Kleinsma is geen onbekend gezicht in Opsterland. In verschillende dorpen vent hij zijn verse groenten en fruit van deur tot deur. “Ik ga eens kijken hoe het in Tijnje loopt. Voorlopig sta ik er tot half juli iedere week.”

Deze zomer waarnemende burgemeester BEETSTERZWAAG Commissaris van de Koning Jorritsma verwacht dat de nieuwe Opsterlandse burgemeester rond oktober van dit jaar kan worden geïnstalleerd. In de zomermaanden krijgt Opsterland een waarnemer.

FOTO: SIETSE DE BOER

GORREDIJK De Turfroute is weer open. Zaterdag was de officiële start van het jubileumseizoen, maar vrijdag passeerden de eerste vaartoeristen al de sluis in Gorredijk. De familie Wijnja uit Leeuwarden waren de voorlopers. Zij kregen uit handen van voorzitter Jantienus Have een Fries suikerbrood. Op zaterdag waren er in Gorredijk activiteiten rond het thema turf. Met daarbij natuurlijk gerookte paling.

De Commissaris was donderdag te gast bij de Opsterlandse gemeenteraad. In een speciale raadsvergadering stelde de raad de profielschets vast. Ook werd de vertrouwenscommissie geïnstalleerd. De procedure voor het zoeken van een nieuwe burgemeester is daarmee officieel gestart. De mededeling over de waar-

nemer kwam voor de raad als een verrassing. Eerder had de raad al bij de Commissaris aangegeven dat in de overbruggingsperiode, die in de zomermaanden valt, een locoburgemeester de taken van de burgemeester wel kan overnemen. Jorritsma gaf echter aan dat hij, wanneer er twee maanden tussen het afscheid van de ene en het aantreden van de andere burgemeester zitten, altijd een waarnemer benoemt. Wie dat gaat worden is nog niet bekend. Jorritsma vindt het tegenover de huidige burgemeester netjes daar

pas over te beginnen na haar afscheid op 25 juni. Nu de profielschets is vastgesteld is de procedure open. Kandidaten hebben, gerekend vanaf 16 mei, drie weken de tijd om te solliciteren. De raad verwacht begin juli de voordracht te kunnen doen voor een nieuwe burgemeester. Door vakanties en procedures kan het dan nog wel tot oktober duren voordat de nieuwe burgemeester aan zijn/haar werk kan beginnen. De huidige burgemeester van Opsterland, Francisca Ravestein, verruilt in juni Opsterland voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Sa!

9

Kunst in alle hoeken van Opsterland Vaak zijn ze te vinden op afgelegen of bijzondere locaties. In een prachtig verbouwde schuur of gewoon aan huis. De kunstenaars van Opsterland krijgen geen hordes bezoekers over de vloer en meestal werken ze alleen, zonder klankbord van collega’s. HEMRIK “En daar had ik nou juist

wel behoefte aan, dat contact met medekunstenaars. Alleen al om gewoon eens te horen hoe zij het doen.” In 2010 polste Jacqueline Verhoef uit Nij Beets een aantal collega’s of er belangstelling bestond om samen iets te doen.” En die belangstelling was er: maar liefst twintig kunstenaars reageerden. “We hebben toen de werkgroep Kunst in Opsterland opgericht. Grote wens van de groep was om een gezamenlijke kunstmarkt te organiseren.” Die eerste kunstmarkt werd gehouden in Allardsoog en trok veel publiek. In 2011 volgde de allereerste Open Atelier Route van Opsterland. Kunst in Opsterland is een initiatief van Jacqueline Verhoef, Hans

Verschoor, Liesbeth Kradolfer, Caroline Houthuyse en Michiel Kroonenberg. Op dit moment bestaat de werkgroep uit Liesbeth Kradolfer, Alie Popkema, Klaas Klazema en Jacqueline Verhoef.

Demonstraties

Hoewel tijdens de Atelier Route niet veel kunstwerken worden verkocht, zijn er wel degelijk voordelen aan de atelieropenstelling: “Mensen zien je werk en kunnen even met je praten. En het is toch ook hartstikke leuk om eens op de werkplek van een kunstenaar te kijken.” En met een beetje geluk, vindt de kunstenaar even tijd om de manier van werken te demonstreren. In elk geval worden op een aantal plekken demonstraties en workshops georganiseerd.

Alie Popkema, Klaas Klazema en Jacqueline Verhoef. FOTO: SIETSE DE BOER

“Er zijn workshops schilderen, raku stoken, vilten, kienhout bewerken en wenshartje maken. Daarnaast is er in de Witte Kerk op de zondagen een workshop schilderen en komt er een verhalenvertelster.” Jaarlijks trekt de kunstroute zo’n vierhonderd bezoekers. “In Beetsterzwaag krijgen de ateliers relatief veel aanloop,

soms wel honderd mensen per dag. Opsterland is groot en sommige ateliers liggen best wel afgelegen. En toch is het heel erg de moeite waard om juist die ateliers ook op te zoeken; daar word je vaak het meest verrast.”

Herkenbare vlag

Bij de Witte Kerk in Hemrik is werk van alle 22 kunstenaars

te zien. Ook liggen hier routekaarten klaar. De route is op ieder punt te starten. Deelnemers zijn herkenbaar aan de vlag van Kunst in Opsterland. De route is ook te downloaden op www.kunstinopsterland.nl. De Open Atelier Route is op zaterdag 24 en zondag 25 mei en op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni. De ateliers zijn dan van 11.00 tot 17.00 uur open.

Feest der herkenning bij Ma Kelly’s FRIESCHEPALEN Het is een ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers uit vele landen, maar bovenal de plek waar liefhebbers van blues-, boogie- en rockmuziek hun hart ophalen. Arjen, Jan Martin and Friends maken zich op voor de tiende editie van het Crossed Guitars Festival in en om muziekcafé Ma Kelly’s te Frieschepalen.

Quo-fans uit binnen- en buitenland weten het kleine Friese dorp al jaren te vinden om te genieten van onder andere coverbands van Status Quo, ZZ Top, Normaal en diverse lokale bands. “Dat The ZZ Tops hjir komme, is dochs wol wer in hichtepunt foar ús”, stelt organisator Jan Martin Zwanenburg vast. Het is een bijzonder festival in Frieschepalen. “De minsken dy’t hjir foar it earst komme, stelle harren faak foar.” Een soort reünie dus voor liefhebbers van rock, blues-rock en boogie.

Trouwe bands

Niet alleen bezoekers komen trouw terug. Al tweemaal eerder stond Status Quo-bassist John ‘Rhino’ Edwards op het podium. “Elk jier bellet hy om te ynformearjen nei de data.” Dit jaar was er een gaatje in zijn agenda. Met zijn band Woodedz, waarin ook zoon Freddie speelt, staat hij geprogrammeerd op donderdag 29 mei. In 2005 schreef Crossed Guitars geschiedenis door de

Rûntsje Ald Djip fan start NIJ BEETS Wethouder Piet van Dijk opende zaterdagochtend een nieuwe rondwandeling door de omgeving van Nij Beets: het Rûntsje Ald Djip. Het pad voert langs vaarten en sloten en door wijde vergezichten ten westen van Nij Beets. De rondwandeling is 16 km met een mogelijke verkor-

Albert Jeensma en Jan Martin Zwanenburg

band Predatür naar Frieschepalen te halen. Begin dat jaar werd bekend dat de band zou optreden op het Zwarte Cross Festival. Jan Martin belde met Quo-vriend Arjen de Graaf in Lelystad. De mannen waren er snel uit: alles zou in het werk gesteld worden om de band te strikken voor een optreden in het toenmalige Café 1913, nu Ma Kelly’s. Dit optreden werd de basis van wat later het Crossed Guitars Festival genoemd zou worden.

Crossed Guitars

Die naam? “De crossed guitars bin it logo fan Status Quo. Ik ha in kear dy gitaren fan beton krigen en dy ha we doe yn ‘e tún fan it kafé setten”, waarmee de naam van het festival in de volksmond geboren werd. De eerste twee jaar werd op het, toen nog tweedaagse, feest met name Status Quo-gerelateerde muziek geboden. “No dogge we it breder mei rock,

ting tot 11 km. De groene route laat duidelijk zien hoezeer de vervening de omgeving van Nij Beets heeft bepaald. De rondwandeling is gemarkeerd met de blauw/rode stickers van het wandelnetwerk. Bij de opening werd ook de eerste uitgebreide informatiefolder over de route uitgereikt.

FOTO: SIETSE DE BOER

blues-rock en boogie”. Ook groeide het muziekfeest naar vier dagen. “Want de seal is net sa grut en no kin’ we yn totaal sa’n seishûndert man bergje.”

The ZZ Tops

Het Crossed Guitars Festival start op woensdag 28 mei met de Opsterlandse rockband No Rush en de Normaal-coverband Kisjeskearls. Donderdag 29 mei is het Quo-avond met Rhino’s Woodedz en Quotation. Vrijdag 30 mei speelt de Noorse boogie-formatie Hercules, voorafgegaan door akoestische rockcovers van Two Faces. Het festival sluit zaterdag 31 mei af met Jack Bottleneck en Johan Keus en als headliner The ZZ Tops, een Engelse tributeband van ZZ Top. De deuren van het café gaan elke avond om 20.00 uur open. Kaarten kunnen besteld worden via 0512- 302219 of crossedguitars@live.nl.

Kleurwedstrijd WHI GORREDIJK Op zaterdag 19 april organiseerde de WHI in het centrum van Gorredijk een puzzeltocht voor kinderen. Zij konden in dit Paasweekeinde ook meedoen aan een kleurwedstrijd. Het was voor de organisatie heel moeilijk om te kiezen uit alle mooie ingeleverde tekeningen. Maar de winnaars zijn bekend. In de categorie van 0 tot 5 jaar maakte Tess de Vries (2) de mooiste tekening. Jetze Kok (6) krijgt de prijs in de categorie 6 tot 8 jaar en Kim Stoelwinder maakte de mooiste tekening in de categorie van 8 jaar en ouder. De kleurplaten zijn te bekijken in de etalage van Hoofdstraat 24, het voormalig pand van Ed’s Fietsen.


D O mei

22

V R I J mei

23

Z A mei

24

Outlet Sale! tot

75 % kor t ing!

Restanten zomermode van vorig jaar. Nu ook merkschoenen van Steenwijk tot 75% korting!

We hebben ons modetheater tijdelijk omgebouwd tot outletstore. Onze outletstore hangt vol met leuke zomermode van vorig jaar in alle kleuren en maten, dus volop keus. Ook in de ruime collectie merkschoenen van Steenwijk! Het moet allemaal de deur uit, in drie dagen tijd. Gaat dat lukken? Dat moet haast wel, met zulke superlage prijzen. R I N S M A FA S H I O N P L A Z A L I J N B A A N 1 0 G O R R E D I J K | W W W. R I N S M A FA S H I O N . N L

Ook heel veel keus in gelegenheidsmode voor lage prijzen!


Sa!

11

Maria-concert Het Opsterlands Vocaal Ensemble zingt zondagmiddag 25 mei verschillende Ave-Maria’s en andere liederen over Maria, van diverse componisten. Stuk voor stuk nummers die de ziel van de zangers strelen. Het dubbelkwartet onder leiding van Jan Andries Dijkstra geeft het concert in het tuintheater aan de Ripen 11 in Nij Beets. Twee kunstenaars laten zich tijdens het concert inspireren tot een kunstwerk op doek. Met kor-

NIJ BEETS

Dorpsfeest Bakkeveen

te poëtische en informatieve teksten wordt aandacht gegeven aan de vrouwelijke spiritualiteit rond Maria. Tussen de bloeiende fruitbomen is meer kunst te zien. Vanaf 14.00 uur kunnen bezoekers ronddwalen, het labyrint bezoeken of genieten van een kopje koffie of thee in het tuintheater dat deze keer ook als theetuin dienst doet. Het concert begint om 15.00 uur. Toegang: 8,50 euro. Tuinstoel zelf meenemen.

Lentefair

Lanterfanten

TIJNJE De Tuingroep Ulesprong organiseert op 24 mei haar tweede Lentefair (van 14.00 tot 17.00 uur). Op het terrein van Theeschenkerij De Ulesprong zijn zowel binnen als buiten activiteiten. Dit jaar zijn er flink meer standhouders. Houten meubelen, kleingoed, hebbedingetjes en decoraties voor huis en tuin. Natuurlijk ontbreekt de groeimarkt niet met veel vaste planten, grassen voor de siertuin, groente en perkplanten. Kaasboerderij De Deelen is er met kaas en er is gezellige muziek.

BEETSTERZWAAG

Oog voor natuur, cultuurhistorie en voor zingevende gedachten. Dat is kort samengevat de inhoud van de lanterfant-wandeling door de bossen van Beetsterzwaag. Vrijdag 23 mei om 19.30 uur start deze wandeling vanaf de Notariskoepel, direct achter het Gemeentehuis. Deelname: 5 euro, incl. koffie en thee. Meer informatie op www.beetsterzwaagnatuurlijk. nl. De organisatie omschrijft lanterfanten als het juiste tempo, een veredelde vorm van onthaasten. “Langzaam als het kan, snel als het snel moet zijn.”

Zestigplussers bewegen buiten

AGENDA VR 23 MEI 12:00 UUR | GORREDIJK Boekenbeurs Magazijn Steven Sterk 19:30 UUR | BEETSTERZWAAG Lanterfant-wandeling Start bij Notariskoepel, achter Gemeentehuis

ZA 24 MEI 10:00 UUR | BAKKEVEEN Buiten-beweeg-dag voor zestigplussers Recreatiecentrum Dúndelle 10:00 UUR | NIJ BEETS De Maaiedei: een nieuw openlucht festijn in Openluchtmuseum it Damshus Openluchtmuseum it Damshus 11:00 UUR | HEMRIK Open Atelier Route Opsterland Gemeente Opsterland

BAKKEVEEN Wat is er nu een mooier thema voor een dorpsfeest als ‘Feest!’ Bakkeveen gaat dit weekend helemaal los met tal van activiteiten. Woensdagavond (vanavond) is er touwtrekken en op donderdag een programma voor de kinderen. Een optocht met versierde wagens trekt zowel op donderdagavond als zaterdag door het dorp. In de feesttent is iedere avond muziek. Noovids op donderdag, Radio Veronica op vrijdag en op zaterdagavond zet Papa di Grazzi de feesttent op zijn kop. Het feest wordt op zondagochtend afgesloten met een kerkdienst in de feesttent.

12:00 UUR | GORREDIJK Boekenbeurs Magazijn Steven Sterk 14:00 UUR | TIJNJE Lentefair Theeschenkerij De Ulesprong

ZO 25 MEI 11:00 UUR | JUBBEGA Start windhondenrenseizoen Windhondenrenbaan, Luxemburg 1 12:00 UUR | GORREDIJK Boekenbeurs Magazijn Steven Sterk 14:30 UUR | JUBBEGA Miniconcert Zang en Vriendschap Kerkje Jubbega-Schurega

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

BAKKEVEEN Zestigplussers en minder mobiele mensen komen zaterdag 24 mei in Bakkeveen volop in beweging. De Friesland Zorgverzekeraar, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer organiseren een grote gratis ‘buiten-beweeg-dag’. Er zijn leuke beweegclinics, wandelexcursies, fietsroutes en een infomarkt. En dat alles midden in de natuur van Bakkeveen. De twee natuurorganisaties en de zorgverzekeraar willen de gezondheid van

ouderen bevorderen. Bewegen in de natuur helpt daarbij. Het heeft een helende kracht en zorgt voor balans. Samen met anderen bewegen biedt bovendien een goede gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Recreatiecentrum Dúndelle is het kloppende hart met een infomarkt en trainingsveld. In natuurgebied Het Mandefjild zijn verschillende beweegclinics voor verschillende niveaus. Er zijn mooie fietsroutes (15 km en 30

km) door de Duurswouderheide en het Oude Bosch. Ook zijn er wandelroutes van 2,5 km (geschikt voor mensen met rolstoel/rollator), 4 km en 7/8 km. Staatsbosbeheer verzorgt Natuurwijs en Natuursprong, laagdrempelige en vooral leuke programma’s voor natuurbeleving en natuureducatie voor ouderen. Recreatiecentrum Dúndelle ligt aan de Mjumsterwei 16. De activiteiten zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk ook op www.defriesland.nl.

15:00 UUR | NIJ BEETS Opsterlands Vocaal Ensemble Tuintheater, De Ripen 11

DI 27 MEI 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing Eric Bos: ‘Wat is kunst’ Dorpskerk Hoofdstraat 15 21:00 UUR | HEMRIK Iepenloft Opsterlân: Wylde Grizen Sparjeburd

Lezing: Wat is Kunst? BEETSTERZWAAG De vraag is eenvoudig, het antwoord een stukje ingewikkelder. Wat is kunst? Niemand verwacht er een zinnig antwoord op en misschien is er ook wel niet een goed antwoord op te formuleren. Er zijn veel kunstgeschiedenisboeken, maar een antwoord is ook daar niet te vinden. Sterker nog: de vraag wordt daarin niet eens ge-

steld. Ter voorbereiding op het Kunstweekeinde in Beetsterzwaag (26 t/m 29 juni) heeft de organisatie Eric Bos uitgenodigd voor de eerste kunstlezing in Beetsterzwaag op 27 mei. Hij stelt niet alleen de vraag, maar probeert ook het verlossende antwoord te geven. Bos is beeldend kunstenaar, kunstjournalist, schrijver, publicist en docent Kunstbe-

schouwing aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen. De lezing wordt gegeven in De Dorpskerk van Beetsterzwaag en begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Entree: 5 euro, inclusief koffie. Voorverkoop kaarten bij Wijnwinkel Peter Leon en Drogisterij Ans.

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.


Sa!

13

Passie op topsnelheid Zodra de kans op vorst is verkeken, transformeert de ijsbaan van Jubbega tot een hondenracebaan. Tot aan de volgende winter is de baan het domein van de leden van de Windhondenrenvereniging Friesland en hun razendsnelle viervoeters. TEKST: CINDY SCHWERING FOTO’S: SIETSE DE BOER

Nederland telt dertien officiele hondenrenverenigingen, waarvan de Windhondenrenvereniging Friesland in Jubbega er één is. De naam Windhondenrenvereniging is eigenlijk niet helemaal op zijn plaats, omdat er naast windhonden ook Rhodesian Ridgebacks en zelfs een Pitbull over de baan racen. “Wij discrimineren niet: elke hond is hier welkom”, aldus bestuurslid Tessa Negenman uit Jubbega. “Af en toe trainen er zelfs Teckels met ons mee. Vergeet niet dat veel honden een jachtinstinct hebben en het fantastisch vinden om achter een haas, het wollen nepvel, aan te rennen. Ze mogen echter niet meedoen aan officiële wedstrijden. Dat is alleen weggelegd voor windhonden met een stamboom en een zogenaamde renlicentie. Renlicenties worden afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Wanneer de hond ongeveer één jaar oud is, meet een medewerker van de Raad van Beheer de hond op. “Een reu mag een schofthoogte van 51 centimeter hebben en een teef mag maximaal 48 centimeter hoog zijn. Grotere honden mogen uitsluitend in een aparte klasse meedoen.”

JUBBEGA

Whippetvirus

John Edward Kamminga is één van de ongeveer vijftig leden van de Jubbegaaster vereniging. Hij heeft samen met zijn vrouw Suzanne maar liefst tien Whippets. “Mensen denken dat het bij ons thuis een hectische boel is met tien honden, maar het tegendeel is waar. In huis zijn het namelijk hele rustige honden, mits je er maar voor zorgt dat ze hun energie voldoende kwijt kunnen.” Om daar zeker van te zijn, is John Edward bijna dagelijks minimaal anderhalf uur in een hondenlosloopgebied in Bakkeveen te vinden. “Ik ben praktisch vierentwintig uur per dag met onze honden bezig. Acht uur werk is een noodzakelijke onderbreking, maar de rest van mijn tijd gaat op aan mijn honden.” Op de vraag wat zijn vrouw daarvan vindt, antwoordt John Edward dat zij net zo gek van het hondenracen is. “Dat moet ook wel, anders zou het niet gaan. Ik heb haar zelfs via dit wereldje leren kennen. We zijn allebei opgegroeid met Whippets. Als klein jochie kwam ik hier al op de baan. Mijn ouders hebben mij geïnfecteerd met het Whippetvirus. Zo zie ik het ook echt, want het gaat verder dan zomaar een hobby, het is echt een passie.” Het is wel een passie die veel tijd, discipline en geld vraagt. De Kamminga’s zijn bloedfanatiek en dat levert resultaten op. “Ik heb een hond die 58 kilometer per uur rent. Vanzelfsprekend doen wij dus ook met enige regelmaat mee aan Europese wedstrijden. De reis- en verblijfkosten kunnen er behoorlijk in-

hakken. Maar ja, als je een hond hebt waarvan je denkt dat hij kans maakt, dan blijf je natuurlijk niet thuis.”

Jong talent

Steeds nieuwe mensen ontdekken het draven met honden. Anne en Bea Tjeerdsma uit Giekerk zijn nieuwkomers; zij kochten achttien maanden geleden een Whippet. Bea: “Mijn man wilde graag een Whippet, maar ik zag die magere trillerige beesten aanvankelijk niet zitten. Maar: eenmaal kijken bij een fokker en ik was om. Het zijn echt hartstikke lieve en leuke honden. Onze Famke komt uit een echte renfamilie. Het leek ons voor haar leuk om te baanracen. Ze blijkt talent te hebben. We wilden eigenlijk niet aan wedstrijden deelnemen, maar nu ze het zo goed doet, sluit ik niet uit dat we haar binnenkort toch voor een officiële wedstrijd inschrijven. Famke vindt het geweldig om te doen. Als we hiernaartoe rijden, begint ze al te piepen en wordt ze helemaal hyper. Ze kan dan niet wachten tot ze mag rennen.” Yolanda van der Molen uit Tijnje kan beamen dat de honden het heerlijk vinden om hun energie op de baan kwijt te raken. Ze traint al jaren met haar Afghaanse windhonden op de baan in Jubbega. “We hebben elf Afghanen, waarvan we met vijf intensief trainen en aan wedstrijden meedoen. Ook in Europa. Het is een vrij harde wereld. Mensen gunnen elkaar soms het licht in de ogen niet. Dat is jammer, want het is zo’n geweldige sport.” Op de baan in Jubbega gaat het er gelukkig altijd gemoedelijk en sportief aan toe, vertelt bestuurslid Tessa. “In de zomeravonden is het vaak nog lang gezellig hier op het terras en tijdens de wedstrijdweekenden kunnen deelnemers met hun caravan of tent op het terrein overnachten. Dan is het altijd feest tot in de kleine uurtjes.”

25 mei Opening seizoen Wie wil uitproberen of hondenbaanracen iets voor zijn of haar hond is, kan altijd vrijblijvend een keer aan een training deelnemen. De trainingen vinden plaats op de woensdagavond vanaf 18:00 uur. Op zondag 25 mei vindt op de baan aan Luxemburg 1 in Jubbega de eerste wedstrijd van dit seizoen plaats. De wedstrijd begint om 11:00 uur en duurt tot ongeveer 15:00 uur. De toegang is gratis. De wedstrijdagenda voor het hele seizoen staat op www.wrvfriesland.nl.


Sa!

15

Festival316 trekt duizenden gelovigen naar Ureterp

‘De Bijbel is een feestboek’ Een traditionele kerkdienst trekt niet meer iedereen naar de kerk. Samen een feest met God vieren kan ook anders, blijkt in Ureterp. Komend weekend komen weer duizenden gelovigen naar het Festival316. TEKST: SIKKE MARINUS FOTO’S: MAIKE VELTMAN, MARK VAN DER SCHAAF EN ELSE SOUWMAN

Anno 1944. De kerkscheuring tussen vrijgemaakten en synodalen slaat diepe wonden in het gemeenschapsleven van Ureterp. De eenheid in het dorp lijkt voorgoed verdwenen. Anno 2014. Zeventig jaar later komen duizenden christenen juist in datzelfde Ureterp bij elkaar om een uniek feest met God te vieren. Voor de zevende keer gaat het Festival316 los. “Ja, juist in Ureterp”, vertelt medeorganisator Haise Veen vol overtuiging. “Een geschenk van God. Het is alsof Hij zei: Begin daar maar, het moet in Ureterp gebeuren.”

URETERP

Haise Veen en Henk Jan van der Veen

En het gebeurde. Het geloofsfeest is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot het grootste christelijke festival in Noord-Nederland. Vorig jaar kwamen er ruim 5.000 bezoekers op af. De organisatoren Haise Veen en Henk Jan van der Veen hopen dat het komend weekend weer zo’n gezellige drukte wordt. Aan de programmering zal het niet liggen. Met een imposante line-up uit binnen- en buitenland scoort Festival316 hoog in de christelijke hitlijsten.

Geen gepimpte kerkdienst

Zeven jaar geleden bestond er bij een groep gelovigen in Ureterp behoefte om anders samen te komen dan in een traditionele kerkdienst. De vraag kwam in de kringen van ‘Unite in Christ’ op tafel. In Frieschepalen waren er op dat moment succesvolle jeugddiensten. In Ureterp wilde men ook iets; het was echter niet de bedoeling om te kopiëren wat er in Frieschepalen al gebeurde. Maar wat dan wel? “Vanuit die vraag groeide het plan om een festival te organiseren”, leggen Haise en Henk Jan uit. De groep klopte aan bij het Oerrock-bestuur voor het medegebruik van de tenten en andere faciliteiten. “Dat werd heel goed ontvangen.

Er was echter één belangrijke voorwaarde”, herinnert Haise zich. “Het moest wel wat voorstellen. Dus geen gepimpte kerkdienst of zo, maar een echt festival.”

De naam 316

Hoe kom je dan vervolgens aan de naam 316 voor een festival? “Dat slaat op Johannes 3 vers 16, een tekst in de Bijbel”, vertellen de organisatoren. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes is één van de 66 boeken die de bijbel telt. Met zo’n naam zou je verwachten dat de organisatoren er zwaar aan tillen. Niets blijkt minder waar. Het op het festival uit te delen 316magazine opent verrassend met: ‘Als wij denken dat we kunnen feesten…. God kan het nog veel beter. Feesten duurden in de Bijbel al gauw zeven dagen. Dat was dus heel wat meer dan een biertje op vrijdagavond. Het eerste wonder dat Jezus deed, was water veranderen in wijn. De Bijbel is dus ook een feestboek. Een vingerwijzing waar Festival316 zich goed bij voelt.‘

‘Plezier hebben met God’

Festival316 zit in de lift. Vorig jaar werd het festival van een avondgebeuren opgeschaald naar een hele dag. Overdag zijn er behalve de optredens van muziekgroepen ook workshops en bijeenkomsten rondom thema’s. Er wordt bewust apart geprogrammeerd voor vrouwen, kinderen, tieners en mannen. Dat de mannen en de vrouwen gescheiden zijn, vindt Haise Veen niet antiek. “Zeker niet. Mannen houden van een stoer programma. Daar zie ik de meeste vrouwen niet zo van smullen. We proberen met het programma maatwerk te bieden. Dat heeft niets te maken met een ouderwetse scheiding van mannen en vrouwen. We hebben vorig jaar ontdekt dat de activiteiten, gericht op de specifieke doelgroepen, goed aanslaan. Ontmoeting, beleving, plezier hebben met God, dat is Festival316.”

Steun van Oerrock

Met bands en artiesten als Guvna B (top-rapper uit Groot Brittannië), Stellar Kart (power punkrock uit de VS), The Abrams Brothers (bluegrass uit Canada), Gerald Troost, Hanne de Vries en Het VreemdelingenCollectief is de organisatie er ruimschoots in geslaagd een aansprekende line-up naar Ureterp te halen. “En we zijn nog steeds een gratis festival”, voegt Henk Jan van der Veen er niet zonder trots aan toe. Het festival steunt op een lange rij sponsoren en op een nog langere rij vrijwilligers. Echter zonder de steun van de organisatie van Oerrock had Festival316 nooit zo’n vlucht kunnen nemen. “Die mannen steunen ons geweldig. Ze zijn hier de hele week om ons te helpen. Net zoals al die andere vrijwilligers. De voorbereiding en de opbouw zijn al een feest op zich. Dat geeft een geweldig gevoel van saamhorigheid.” Het gevoel van samen iets presteren, is dat dan misschien het tweede wonder van Ureterp?

Actie Amnesty De werkgroep Amnesty International Ureterp vraagt tijdens het festival aandacht voor twee gewetensbezwaarden: de Ethiopische journalist Eskinder Nega en de Molukse leraar Johan Teterissa. Beide mannen maakten op vreedzame wijze gebruik van hun recht op vrije meningsuiting. Nega kreeg in 2011 achttien jaar gevangenisstraf omdat hij de mensenrechtensituatie in zijn land aankaartte.

Teterissa werd in juni 2007 samen met 22 anderen gearresteerd nadat zij een dans opvoerden waarbij ze de vlag van de Zuid-Molukken toonden. Teterissa kreeg hiervoor vijftien jaar gevangenisstraf. Amnesty komt in actie tegen de schending van de mensenrechten in Ethiopië en Indonesië en probeert Nega en Teterissa door middel van een spoedactie vrij te krijgen. Op het festival is het mogelijk de petitie te ondertekenen.


r a a j 45 De Slag

Juwelier

meer info op www.deslag.nl * gastexposanten * demonstraties

Vroege Vogel actie!

* verloting

ELKE DAG de eerste 20 bezoekers een feestelijk kado !

9.30 - 21.00 uur

23

9.30 - 21.00 uur

zaterdag

24

MEI

MEI

22

vrijdag

MEI

donderdag

* goodybag (op=op)

Selmien West 2 Olterterp / Ureterp 0512 - 30 16 95

9.30 - 17.00 uur

met 2 koopavonden

landelijk gelegen tussen Beetsterzwaag en Ureterp

MIS HET NIET!

kom gezellig langs met je partner, vriendin, collega, zus, etc.


Sa!

17

Prikkedam is juridische stormen beu Een begrip in de motorcrosswereld, dat is Prikkedam nog steeds. Dat lijkt logisch voor een club met een circuit dat al vanaf 1946 op een unieke locatie in Makkinga ligt. Maar er moet flink geknokt worden om de boel overeind te houden.

DMX-races

De trainingen en wedstrijden op Prikkedam beginnen zondag 25 mei om 09.30 uur. De entree voor de races is gratis. Tijdens de racedag zijn enkele voertuigen te bezichtigen die aan de Dakar Rally hebben meegedaan. Bezoekers maken kans op een ritje in één van de voertuigen.

TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

“Het mooie aan motorcrossen? Je kunt je hoofd even helemaal vrij maken.” Tseard Boonstra, voorzitter van MCO Prikkedam, zegt het met een grote lach. “Je moet ook wel. Want zodra je op die machine over andere zaken dan remmen, gas geven of schakelen gaat nadenken, vlieg je eraf. Je moet constant meedenken met de motor.” Boonstra zelf zou om die reden bijna dagelijks op de motor kunnen stappen, want er zijn kopzorgen genoeg voor de preses en de andere leden van Motor Club Ooststellingwerf. “De club staat al heel lang onder druk. Dat komt door de manier waarop men aankijkt tegen motorcrossers”, aldus Boonstra.

MAKKINGA

Sommige mensen vegen iedereen die graag op gemotoriseerde tweewielers rijdt op één grote hoop, zo is de ervaring van de voorzitter. “Wij zijn geen motorclub zoals die de laatste tijd steeds in het nieuws zijn. En we zijn ook geen vrijbuiters of aso’s die zomaar wat door het bos heen crossen, tegen alle regels in.” De gebruikers van de baan van Prikkedam zijn juist het tegenovergestelde, zo stelt Boonstra. “Sociale mensen. Jong en oud. Rijke mensen, maar ook crossers die elke cent die ze maar kunnen missen in hun motor steken. Want een machine met uitrusting kost zomaar 10.000 euro.

En ze helpen elkaar allemaal. Aan het eind van de dag eten ze samen een balletje gehakt met elkaar onder de luifel van het clubhuis.”

DMX-races zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders die in een ontspannen sfeer wedstrijden willen rijden. Maar er is uiteraard wel een stevige competitie. De machines variëren van 50 cc tweetakten (kinderen) tot 450cc viertakten. Licentiehouders die willen racen kunnen zich tussen 07.30 uur en 09.00 uur inschrijven bij het rennerskwartier. Zonder districtslicentie en transponder is deelname niet mogelijk.

Juridische stormen

De vereniging werd opgericht in 1946, maar moet de laatste jaren steeds vaker juridische stormen trotseren. Boonstra: “De tolerantie voor motorcrossen is heel klein. En gemeenten hebben er onderhand ook geen zin meer in, zo lijkt het.” Niet dat ze meteen tegen crossers zijn, verduidelijkt Boonstra. “Maar ze worden wel getergd door klagende mensen.” Die zijn er ook in Makkinga en omgeving. In 2013 werd Boonstra voorzitter van Prikkedam en inmiddels is hij al twee keer bij de Raad van State geweest om zijn circuit te verdedigen. “Tel alle juridische kosten eens bij elkaar op; dan denk ik dat het ons als club de afgelopen jaren 30.000 euro heeft gekost. De gemeente is nog meer kwijt. En dat allemaal omdat er één of twee mensen klagen.” Boonstra vreest wel eens voor het voortbestaan van de unieke baan, gelegen op elf hectare grond. “Er zijn in Friesland nog twee crosscircuits: Joure en Prikkedam. Maar wij zijn de enige die nog op de oorspronkelijke locatie zit. Als wij hier weg zouden moeten, krijgen we nooit weer een nieuwe plek.” Hij noemt Noord-Holland als voorbeeld.

Tseard Boonstra

“In die provincie is niet eens meer een crossbaan. En ga mij nou niet vertellen dat dat nergens mogelijk is…” De gemeente Ooststellingwerf wil Prikkedam graag behouden, dat proeft Boonstra wel. “De baan geeft de gemeente, en Makkinga in het bijzonder, wel naamsbekendheid. Maar ze heeft ook te maken met regelgeving en burgers. Dat vertaalt zich naar ons.”

Geluidswallen

En dat terwijl Prikkedam er alles aan doet om de overlast van de ronkende motoren, die slechts op woensdagmiddag en zondag de anderhalve kilometer lange zandbaan op mogen, te beperken. “We leggen op eigen kosten geluidswallen aan. Tien meter geluidswal kost duizend euro. Vorig jaar hebben we nog 130 meter aangelegd. Dat betalen we dus allemaal zelf, met behulp van sponsoren en vrijwilligers. Ik heb nog nooit een zak subsidiegeld voorbij zien komen.” En daarnaast doet de club constant metingen van het aantal decibels. Rij-

ders die met hun motoren boven de 94 decibel uitkomen, worden van de baan gehaald en moeten hun machine aanpassen. Valt er dan helemaal niks te genieten als voorzitter? Boonstra lacht. “Natuurlijk wel. Zondag hebben we weer een DMX-wedstrijd – één van de drie die we per jaar mogen organiseren – en dat zijn altijd fantastische dagen. We halen niet meer de tienduizend bezoekers uit het verleden. Nu zijn het regionale races en zijn de landelijke toppers er niet meer bij. Maar het zijn nog steeds prachtige evenementen.” Boonstra geniet namelijk als de vele vrijwilligers ervoor zorgen dat alles gesmeerd loopt. “En als hier dan aan het eind van de dag 1.500 mensen zijn geweest, halen we misschien één vuilniszakje aan zwerfvuil op. Want iedereen die hier komt beseft wat voor een uniek plekje we hebben. Daar zijn crossers en het publiek heel erg zuinig op. Echt, één zo’n dag maakt het alle moeite in de rest van het jaar waard.”


TALENT IS GOUD WAARD ontdek jouw talent op de BHS

VAK C

G. Wiegersma Wijnjewoude Uw stalstoffeerder

www.boumaadmin.nl

Tj. Harkeswei 106 a / b 9241 HM Wijnjewoude

Tel. 0516 - 48 17 86 Fax 0516 – 48 10 57

tel. 0516 - 48 09 93

6OORLEERLINGENDIEZICHINDEBOVENBOUWWILLEN VERDIEPENINDEKUNSTEN-ETPERWEEKEXTRA LESURENOPHETUNIEKE%XPRESSIEPLEIN%ENIDEALE VOORBEREIDINGOPEENCREATIEVE-"/ OPLEIDING .ETALSDEAFGELOPENJARENDOETOOKDITJAAR EENENTHOUSIASTELEERLINGVANDE"(3MEEAAN )EPENLOFT/PSTERLÉNChris SeinstraVEELSUCCES

(2INGENOLDUSSTRAAT06'ORREDIJK 4 %ADMINISTRATIE BURGHARMSMASCHOOLNL )WWWBURGHARMSMASCHOOLNL

Theaterprogramma 2014/2015

4 1 0 2 i n u j aandag 2

Kaartv

m f a n a v t r erkoop sta

Zat. 27 sept. Vrij. 10 okt. Vrij. 17 okt. Vrij. 24 okt. Vrij. 31 okt. Zat. 15 nov. Zat. 22 nov. Zon 30 nov. Zat. 6 dec. Zon. 14 dec. Zat. 10 jan. Vrij. 23 jan. Zon. 25 jan. Zat. 31 jan. Vrij. 13 feb. Zon. 22 feb. Vrij. 6 mrt. Zat. 7 mrt. Vrij. 13 mrt. Vrij. 27 mrt. Vrij. 10 apr.

Streektoalfestival Op ‘e Streek Twee Recht, Twee Averecht Jan Arendz/Marijke Geertsma - It Jubileum Tryater - In Leafde 50 jaar Teake v.d. Meer (reprise) Sinterklaas Other roads en Rolling Home Lucky Daltons Speelman en Speelman Di Gojim Stroatklinkers Enge Buren Rients Gratama & Clara Rullmann Happy Tunes Lookin ‘4 Cash Adri de Boer & Marcel Smit Tryater - ThĂşsfront Pater Moeskroen Marjolein Meijers (ex Berini’s) Stroomdalkapel Feteranen - Joop Wittermans/Freark Smink

De Skâns Gorredijk www.skans.nl


Wylde Grizen:

ALDEREN KOMME YN OPSTÂN Fergrizing en krimp op it plattelân. In aktueel tema, ek yn de gemeente Opsterlân. It rapport Vitaal Opsterland wie foar Els Buseman in ynspiraasje om foar it Iepenloftspul Opsterlân in nij stik te skriuwen. De âldsjes pikke it net mear! In groep âlderen hat syn nocht fan it geseur oer fergrizing en krimp op it plattelân. Al dy ferhalen oer spoekdoarpen wêr’t allinnich mar begrutlike âldsjes wenje dy’t in bulte jild kostje. It is tiid foar aksje. Sy sille wolris sjen litte hoe Vitaal Opsterlân echt is. It âlde protestbloed út de jierren sechstich brûzet wer troch de ieren. In lêst foar de mienskip? Skyt! De âldsjes komme út de tiid dat se harren mei neat rêde koene. Gewoan, omdat der neat wie. De Wylde Grizen sille dat dy nijmoadrige amtners en bestjoerders op De Sweach ris efkes goed yndruie. At dy skiters op it gemeentehûs lústerje wolle, dan is it plattelân sa mar rêden!

De âldsjes lûke harren werom yn it bosk en lizze dêr harren eigen oerlibbingskamp oan. Mei praktyske fynsten om it deistige libben libje te kinnen. De âldsjes kinne harren wol rêde. In minske kin mei in bytsje ta. Tinke se. It is in groepke bysûndere minsken, dêr yn it Himrikker bosk. Der sit fan alles wat by. Ek minsken dy’t jo op foarhân net meielkoar kampearje litte soene. Mar it past elkoar moai en at jo stride foar itselde doel, moat it kinne. Soenen jo sizze. It meielkoar yn in kamp wenje liket moai en spannend. Mar hoe langer at se der sitte, hoe dreger it wurdt. At de spanning yn it kamp tanimt, rint it dan ek út op bargebiten. De driging fan bûten it kamp nimt ta. Mar ek fan binnenút slûpt it gefaar. Ûnderling binne se net mear sa ienriedich as yn it begjin en de druk fan de boargemaster docht de rest.

KAARTVERKOOP U kunt op verschillende manieren toegangskaarten bestellen voor de voorstellingen van Wylde Grizen. Het eenvoudigst bestelt u de kaarten via onze website (www.iepenloft-opsterlan. nl). U selecteert de voorstelling naar keuze, voert het gewenste aantal kaarten in, betaalt en print vervolgens de kaartjes thuis. Dat kan op ieder moment, 24 uur per dag. Persoonlijk kaarten kopen kan tijdens kantooruren (09.00-17.00 uur) bij de kassa van De Skâns Cultuur en Sport in Gorredijk. Tot slot is het ook mogelijk kaarten te reserveren door te bellen met De Skâns (0513 – 46 86 00, tijdens kantooruren) of door een mailtje te sturen naar info@iepenloft-opsterlan.nl. De entreeprijs voor Wylde Grizen is 16 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur.


“Ambachtelijk vakmanschap met

oog voor detail”

kijk voor ons veelzijdige aanbod op www.kortezwaag.nl

Mientewei 2, 8401 AA Gorredijk, T (0513) 46 19 78

Meer ruimte door een dakkapel? Plannen voor een aanbouw of een serre? De slaapkamer opknappen? De keuken of zelfs de hele woning renoveren? Dromen van complete nieuwbouw. Plannen maken is één, uitvoeren is een heel ander verhaal! Wij staan u graag met raad en daad én vakmanschap terzijde!

De Werf 40, 8401 JE Gorredijk Tel. 0513 460 625 www.bouwgorredijk.nl

Stationsweg 85 8401 DM Gorredijk Tel. 0513 - 462103

www.opelaanbod.nl

• gas • water • verwarming • badkamers • zink- en dakwerk • elektra • airco

Installatiebedrijf van Linde Van Harinxmaweg 13 9244 CJ Beetsterzwaag tel. 0512 - 38 26 32 installatiebedrijfvanlinde@hotmail.com


Regisseur Atze J. Lubach DEBUUT OP BEKEND TERREIN Het Iepenloftspul in Opsterlân is voor Atze Lubach bekend terrein. Vijf keer speelde hij mee, onder andere in de bekroonde voorstelling Hoe no, Robin Hood? “Dat was super. Wat een feestje.” Maar Atze wil meer dan spelen. In het dagelijks leven is hij altijd bezig met theater, spelen, presenteren. En Atze regisseert sinds een aantal jaren. Eerst vooral in Groningen, de provincie waar hij woont. “Ik wilde graag als regisseur de stap naar Friesland maken. En als ik ergens wil starten dan is het in Hemrik. Hier ben ik ook met spelen in de iepenloft begonnen.” Hij klopte zelf bij het bestuur aan met het verzoek om eens een gesprek aan te gaan. Het kreeg al snel een vervolg. En Lubach kwam niet met lege handen. Hij had samen met scenarioschrijver Els Buseman al een idee voor een stuk. “Wij hebben samen in Oost-Groningen al

producties gemaakt. We kennen elkaar en delen dezelfde humor.” Humor, het loopt als een rode draad door het leven van Lubach. Wanneer Atze in de buurt is, is een grap of grol nooit ver weg. Datzelfde geldt voor de bijbehorende bulderende lach. Ook in Wylde Grizen staat de humor centraal. “De humor uit de tekst halen, dat moet mijn toegevoegde waarde zijn. Timing en intonatie, daar gaat het om. Als je dat als speler goed te pakken hebt, krijg je vleugels.” Het Iepenloft in Opsterland heeft bij Atze een speciaal plekje. Hij is er begonnen, kent de mensen en de mensen kennen hem. “Het is een mooie omgeving om te regisseren. Met een bijzonder theatertje in het bos. Hier maak je gebruik van de elementen in de omgeving. Dat is echt iepenloft en geen toneel dat net zo goed binnen gespeeld kan worden.”

www.iepenloft-opsterlan.nl

Schrijfster Els Buseman DE LACH DIE DOOR HET THEATER ROLT Wylde Grizen gaat over een actueel maatschappelijk thema. De krimp en vergrijzing op het platteland. Maar dat betekent niet dat schrijfster Els Buseman uit het Groningse Scheemda maatschappelijk geëngageerd toneel wil maken. ”Liever steek ik de draak met zo’n onderwerp. Humor maakt het leven lichter. Mensen moeten vrolijker het theater verlaten dan dat ze binnenkomen. Mijn lol is wanneer er zo’n heerlijke lach door het theater rolt”. Waarom dan toch dit thema? Eigenlijk is het puur toeval. Regisseur Atze Lubach vroeg of Els een stuk wilde schrijven voor Opsterland. “En toen ik wat ging googelen kwam ik al snel terecht op het rapport Vitaal Opsterland. Ik dacht direct: dat is een grappig gegeven. Maar ik doe verder niet veel met de inhoud van het rapport. Alleen de namen Groeisterwoude en Krimpsterterp komen in het stuk terug.” Zelf denkt ze dat het met die rampzalige scenario’s wel meevalt. “Ik geloof in de kracht van mensen.

Die vinden wel weer oplossingen. Nederland gaat echt niet ten onder in spookdorpen.” Het idee om iets met opstandige ouderen te doen, liet Els niet snel weer los. “De hippies hebben altijd al gewaarschuwd voor het lot van de wereld. Zij hebben altijd gezegd dat ze met weinig toe kunnen. Dat willen ze de wereld nog wel een keer laten zien, in hun eigen survivalkamp. Met dat gegeven kon ik wel

wat. Bovendien heeft die hippietijd van die lekkere muziek opgeleverd.” Els Buseman is van huis uit journalist. Van Boerderij tot Opzij, overal schreef ze voor. Tot het een kunstje werd. “Ik wilde iets anders waar ik mijn creativiteit in kwijt kon.” Via de scriptschool stapte ze het schrijverschap binnen. Een eenvoudige entree was het niet. Totdat ze de kans kreeg enkele afleveringen te schrijven van de Omrop Fryslânserie Dankert en Dankert. Ook ontwikkelde Buseman de serie Bit voor de Omrop. Binnen afzienbare tijd komt een mede door Buseman geschreven dramaserie op de Nederlandse tv.

Tekst: Arend Waninge Vormgeving: Paul Roorda Foto’s: Sietse de Boer


De nieuwe payroller Kenonz heeft oog voor mensen. Dat is ons vak. Daarom biedt Kenonz nu ook Payrolling. Deze nieuwe dienst sluit prachtig aan bij de detachering,waarvan men Kenonz inmiddels in het noorden volop kent. Wij kennen de match www.kenonz.nl

KIJLSTRA-BROUWER bna

Bureau voor architectuur en restauratie Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Tel. 0512 - 382660 - Fax 0512 - 381566

Hoofdstraat 57 8401 BW Gorredijk Tel: 0513 - 461424

Marktplein Gorredijk Tel.: 0513 - 462 552 06 - 290 78 123

Compagnonsfeart 52 9241 HJ Wijnjewoude 06 - 22 27 35 72 info@sietsedeboer.nl www.sietsedeboer.nl


Troubadour Adri de Boer: “IT FIELT AS IN EARSTE OPTREDEN” Hij staat al ruim veertig jaar op een podium, maar toch is troubadour Adri de Boer in lange tijd niet zo zenuwachtig geweest als nu voor de première van Wylde Grizen. “Eins skyt ik alle kleuren. It fielt as stean ik foar myn earste optreden.” Toen de vraag kwam om mee te spelen in het iepenloftspul moest Adri wel even nadenken. “It hat wol wat fuotten yn de ierde. Wol ik dat wol?” Hij besloot de uitdaging aan te gaan. En daar heeft hij nog geen seconde spijt van. “Dit moat jo in kear yn je libben dien ha.” Grote uitdaging voor Adri is daadwerkelijk mee te spelen met de rest van de ploeg. Een nieuwe ervaring. Normaal is hij helemaal gericht op zijn eigen liedjes. “Mar no moat ik op oaren lette en op de juste mominten ynfalle. Dat is efkes wennen. Ik bin wat út myn komfortzône, sis mar. Ik bin no net Adri, mar in personaazje. Dat is dochs oars.” Adri vindt het leuk om sixtiesmuziek in te passen in deze nieuwe productie.

Hij houdt wel van een muzikale uitdaging. Die ging hij wel eerder aan in zijn carrière. “Dy útstapkes binne alle kearen wer in nije prikkel.” Toch weet ook Adri dat het publiek een bepaald verwachtingspatroon van hem heeft. De gevoelige luisterliedjes, dat is zijn ding. “Dat bliuwt foar in sanger dochs altyd de grutste útdaging. Wat binne de goede ferskes foar my?” In het verleden heeft de troubadour uit Lippenhuizen ook wel eens gedacht aan een wat luchtiger repertoire. Inmiddels weet hij ook dat dit niet bij hem past. “Dat ha ik no wol akseptearre. At ik no dy draai noch meitsje soe, soe net ien dat begripe. Ik wol it no ek net mear.” Hij kiest zijn optredens zorgvuldig uit. Hij wil geen behangmuziek zijn. Zijn publiek moet komen om te luisteren. Dan komen zijn liedjes het best tot hun recht. “Ik sjong ek wolris op strjitfestivals, mar dan pas ik myn programma wat oan.” Al met al heeft Adri jaarlijks dertig tot veertig optredens en daar is hij meer dan tevreden mee. Nu wacht eerst een reeks voorstellingen van het Iepenloft Opsterlân. Adri is heel benieuwd hoe de men-

sen gaan reageren. Hij kan het straks goed zien, want de zanger zit hoog boven het publiek in een speciaal gebouwde boomhut. “Ik ha it moaiste plak fan elkenien.”

www.iepenloft-opsterlan.nl SCOUTS HELPEN MEE MET DECORBOUW Een toren bouwen met boomstammen van 15 meter. Dat is voor de bouwploeg van het Iepenloftspul Opsterlân ook geen alledaagse kost. Maar gelukkig is daar de scoutingploeg van Ba-ow uit Beetsterzwaag.

Stam ook regelmatig voor zichzelf leuke activiteiten. Daar was het samen bouwen aan het decor van het iepenloftspul een goed voorbeeld van. De scoutingsgroep Ba-ow, opgericht in 1961, beleeft weer een periode van groei. Zeker in de jongste groepen melden steeds In twee weekenden bouwden twaalf scouts meer nieuwe scouts zich in Beetsterzwaag. een toren en diverse poorten in het theater- Ze komen uit de hele regio. “Het is op zatje in Hemrik. Het blijken ware vakmannen terdag gezellig druk in en bij ons clubhuis. op dit terrein. Een driepotige toren opzetIeder weekend zijn er wel zo’n 60 scouts ten is voor de scouts eigenlijk gesneden actief.” In de leeftijdsgroep van 15 tot 18 koek. Ieder jaar rond de herfstvakantie jaar zijn er wat minder leden, maar Iwan bouwen ze op het eigen terrein in Beetster- verwacht dat het ledenaantal in deze groep zwaag ook een dergelijke toren. Eentje die ook wel weer aantrekt nu de jongste groenog veel hoger is dan die in Hemrik. “Daar pen zo populair zijn. halen we met een mast hoog in de toren De scouting vecht nog wel eens tegen het wel eens een hoogte van 36 meter”, vertelt ouderwetse padvindersimago, weet ook Iwan Wijkstra. “Dat is een hele operatie. Iwan. “Het is ook moeilijk uit te leggen wat Nu mochten we bouwen op een andere plek wij doen. Eigenlijk moet je dat vooral zelf met andere eisen. Een leuke variatie.” ervaren. De activiteiten van de scouting zijn heel breed. Maar centraal staat zelfDe bouwploeg bestond uit leden van de redzaamheid. Daar werken we vanaf het Stam, de groep scouts van 18 jaar en ouder. begin naartoe. Onze scouts leren zichzelf Het is volgens Iwan een dienend onderdeel te redden en te vermaken wanneer ze gaan van de organisatie. “Wij hebben bijvoorkamperen. In het kort komt het daarop beeld de leiding bij de andere activiteiten neer. En dat allemaal omringd met heel van de scouting.” Daarnaast organiseert de veel plezier.”


ALBERT HEIJN GORREDIJK

CHIQUITA BANANEN

AH PERSSINAASAPPELEN

Los Per kilo

Net 2 kilo Actieprijs per kilo 1.00

1,89

2,49

0.99 AH SLAMELANGES Krulsa, eikenbladsla of rucola

1.99 2e

HALVE PRIJS

2 zakken a 75 of 100 gram

2,98

Alle varianten Vers uit eigen oven Bijv. spelt Per heel brood

30% KORTING

2,59

RIVELLA EN HOLY SODA Alle varianten Bijv. Crystal Clear framboos-bosbes Pak 1.5 liter

1,09

0.82

Diverse varianten Bijv. rosbief naturel per 100 gram Actieprijs per kilo 17.20

25% KORTING

2,29

1.81

CRYSTAL CLEAR

AH GREENFIELDS VLEESWAREN

KORTING

0.95

COCA COLA 6 PACK 1.5 LITER GRATIS COCA-COLA WK BAL

Geldt voor COCA-COLA REGULAR, ZERO en LIGHT

10,68

9.99

Alle varianten Bijv. jong belegen in plakken per 100 gram. Actieprijs per kilo 9.49

1,26

1.72 25%

AH ZAANLANDER KAAS

OP = OP

Verpakt, per 250 gram Actieprijs per kilo 10.00

25% KORTING

ALLE BECEL

COMBINEREN MOGELIJK Bijv. light 2 kuipen a 500 gram

3.03

Pak 32 rollen

24 flesjes a 0,33 liter of 16 flesjes a 0,45 liter Max 6 kratten per klant

7.99

2e

HALVE PRIJS

4.04

GROLSCH KRAT

10,45

KORTING

2.50

PAGE ORIGINAL TOILETPAPIER

AANNEMEN DIE BAL!

33%

3,75

2.23 AH STEVIG BROOD

AH VARKENSHAAS

13.99

9.99

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK

HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 24-05-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

€ 4,KORTING

Sa! week 21  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you