Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 14 mei 2014

Jaargang 1 Nummer 6 www.sa24.nl

kijkt anders

WANDELEN KUN JE LEREN PAGINA 15 OMGEVING

TOERISME

SPORT

WINDMOLENS

40 JAAR TURFROUTE

WEINIG AANWAS

Er zijn concrete plannen voor grote windmolens ten oosten van Heerenveen, dichtbij Luxwoude, Gersloot en Langezwaag. Het is nu aan de omgeving om te laten horen wat ze van de plannen vinden.

Stichting De Nije Kompanjons en de Turfroute bestaan 40 jaar. Nu provincie en gemeenten ook het belang van de toeristische vaarroute zien, wordt er volop geïnvesteerd. Nu nog een toename van het aantal boten.

Kleine sportverenigingen hebben het moeilijk. Aanwas van nieuwe leden is een probleem. De korfbalverenigingen WWMD uit Hemrik en VKC uit Siegerswoude weten er alles van.

PAGINA 3

PAGINA 10

PAGINA 17

Woning van de week

Feanborch 17 Jonkerslân Vraagprijs  275.000,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Sa!

3

Serieuze plannen voor grote windmolens Windenergie staat de komende maanden weer volop ter discussie in Fryslân, nu er maar liefst 67 initiatieven zijn gepresenteerd voor mogelijke windparken in de provincie. De kuststrook is het meest populair, maar een brede initiatiefgroep heeft ook serieuze plannen rond Heerenveen. TEKST: AREND WANINGE

In de omgeving van Langezwaag, Luxwoude en Gersloot hielden ze al langer rekening met nieuwe plannen voor het plaatsen van grote windmolens aan de oostkant van Heerenveen. Eerder dit jaar zijn de vertegenwoordigers van de verenigingen van Plaatselijk Belang achter gesloten deuren ook al op de hoogte gebracht. Sinds afgelopen vrijdag zijn de plannen openbaar.

HEERENVEEN

Achter de plannen gaat een brede initiatiefgroep schuil met grote namen: het Duurzaamheidsplatform Heerenveen, De Wolff Nederland Windenergie, Eneco, A-ware Food Group, Lidl Nederland, Noordenwind, Staatsbosbeheer, Omrin en de Feriening Fryske Doarpsmûnen. Zij hebben rond Heerenveen vijf zoekgebieden aangewezen die zij geschikt achten voor het plaatsen van de windmolens. Twee hiervan liggen aan de oostkant van Heerenveen langs de A7: het Internationaal Bedrijventerrein Friesland en het Klaverblad Noordoost. De andere drie gebieden liggen ten noordoosten van Heerenveen, meer in de richting van Vegelinsoord. Hoeveel windmolens de initiatiefnemers precies willen plaatsen staat niet vast, maar het gepresenteerde plan gaat vooralsnog voor het hele gebied uit van vier tot tien molens. Ieder met een vermogen van 2 tot 3,5 MW. Het gaat om molens met een masthoogte van 80 tot 100 meter en een

rotordiameter van 100 tot 120 meter.

Lange weg te gaan

Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de molens er ook daadwerkelijk staan, als ze tenminste komen. Na de presentatie van de plannen is de volgende stap een zoektocht naar draagvlak. De komende maanden zijn er in de regio dan ook verschillende informatieavonden gepland. De Regiegroep Fryslân foar de Wyn organiseert zelf in juni een avond. De initiatiefnemers in Heerenveen hebben een serie van zeven voorlichtingsavonden gepland, te beginnen op 13 mei in Vegelinsoord. Op 20 mei is een avond in Luxwoude. De presentatie van de plannen zorgt ook in de gemeenteraad van Heerenveen voor actie. In een eerder stadium heeft de gemeenteraad van Heerenveen besloten niet mee te willen werken aan het realiseren van een windmolenpark. Toch ondersteunen de raadsfracties en het college van B en W de manier waarop nu naar nieuwe initiatieven wordt gekeken. Dat wil nog niet zeggen dat de meerderheid in de raad ook voor de plannen is. Daar wordt pas veel later over gesproken.

Fryslân foar de Wyn

Spil in de provinciale aanpak voor windenergie is de Regiegroep Fryslân foar de Wyn, een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, De Friese Milieu Federatie en het comité Hou Fryslân Mooi. Het zijn organisaties die opkomen

voor de belangen van natuur en landschap, initiatiefnemers van windmolens en omwonenden. Samen willen ze proberen in de provincie een breed gedragen plan voor windenergie van de grond te krijgen. De Provincie Fryslân ondersteunt deze aanpak van onderaf. Initiatiefnemers van windmolenparken konden tot 30 april bij de Regiegroep plannen indienen. Er kwamen 67 projectvoorstellen binnen voor 72 locaties. Van alle voorstellen is bekeken of ze aan de basiscriteria voldoen. Hieruit is een kandidatenlijst van 39 projecten voortgekomen die volgens de Regiegroep het meest kansrijk zijn, waaronder de plannen in Heerenveen. Een reservelijst telt 30 projecten die niet helemaal aan de randvoorwaarden voldoen. Ook op deze lijst staat een plan uit Heerenveen, met vier

Weg naar Allardsoog blijft onveilig De verkeersveiligheid op de Mjumsterwei en Jarig van der Wielenwei tussen Bakkeveen en Allardsoog blijft de gemoederen bezighouden. Drie jaar geleden is de weg aangepakt om de veiligheid te verbeteren. Verkeerswethouder Wietze Kooistra gaf maandag in de gemeenteraadsvergadering toe dat de doelstellingen niet zijn gehaald. Vooral fietsers voelen zich er onveilig. Raadslid Evert Wilstra (FNP) wilde van de wethouder weten wat er nu gaat gebeuren. Hij vond dat het

BAKKEVEEN

project enigszins mislukt was. Zover wilde de wethouder niet gaan. Wel gaf Kooistra aan dat het een hele lastige situatie is. De maatregelen hebben niet geleid tot een afname van het sluipverkeer, de gemiddelde snelheid is maar met zo’n tien km per uur afgenomen en de wegversmallingen zorgen voor knelpunten. “It doel wie dat dêrtroch de snelheid sakje soe, mar de sitewaasje is goed te oersjen en dus wurdt der just hurder riden.” Kooistra benadrukte wel dat de aanpassingen van een aantal ja-

ren geleden niet uit de lucht zijn komen vallen. Ze zijn het resultaat van de aanbeveling van een brede projectgroep waarin alle partijen in het gebied inclusief het dorp zijn betrokken. Op het gemeentehuis wordt nu diep nagedacht over hoe het verder moet. Kooistra wil er binnenkort bij de behandeling van de uitvoeringsagenda van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op terugkomen. “Dan moatte wy sjen wat oanpast wurde moat en hoefolle jild wy dêr foar oer ha.”

windmolens langs het Heerenveens Kanaal aan de noordwestkant van Heerenveen op het industrieterrein Kanaal. De komende maanden mag iedereen zijn mening over de plannen geven. Dat kan via bijeenkomsten, maar ook via enquêtes. Op deze manier probeert Fryslân foar de Wyn niet alleen de felle voor- en tegenstanders aan het woord te laten, maar juist ook de grote groep mensen die nog geen standpunt hebben erbij te betrekken. De resultaten van deze draagvlakpeiling gaan naar de Commissie van Advies, onder voorzitterschap van oudminister Pieter Winsemius. Deze Commissie werkt vervolgens maximaal drie scenario’s uit voor een totaalplan waarmee Fryslân kan voldoen aan de eis van het Rijk om in 2020 een capaciteit van 530,5 MW aan windenergie beschikbaar te hebben. Hoeveel daarvan op land gerealiseerd moet worden is afhankelijk van de omvang van de plannen in het Friese deel van het IJsselmeer. De Commissie van Advies gaat dus ook kiezen

uit beschikbare voorstellen. Het lokale draagvlak speelt hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk wijst de Provincie de locaties aan die in aanmerking komen voor een vergunning voor de plaatsing van windmolens. Wanneer de Provincie er niet in slaagt om voldoende capaciteit te realiseren, neemt het Rijk het roer over en gaat zij zelf gebieden aanwijzen.

Gevolgen omgeving

De mogelijkheid geven om te participeren in een project en compensatie voor de omgeving zijn randvoorwaarden om toegelaten te worden tot de kandidatenlijst. Door te participeren kunnen omwonenden meeprofiteren van het project. Omwonenden die niet participeren komen in aanmerking voor compensatie. De initiatiefnemers hebben de plicht met iedereen die binnen een kilometer van een molen woont individuele afspraken te maken. Daarbuiten is het ook mogelijk gebiedsafspraken te maken. Voor het hele plan rond Heerenveen is jaarlijks 45.000 euro aan compensatie beschikbaar, gebaseerd op tien turbines van elk 3MW.

TIP van On Tour Tweewielers ... Vrijdag 16 en zaterdag 17 mei a.s. kunt u bij ons proefrijden op bijna alle Gazelle E-bikes! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


                                       



      

  



 


Sa!

5

Zwembad Gorredijk mogelijk snel weer open De onduidelijkheid rond het zwembad houdt nog wel een paar weken aan, zo bleek tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. GORREDIJK Wethouder Piet van Dijk meldde op vragen van de PvdA-fractie dat exploitant Edward de Leeuw een extra subsidie van 30.000 euro vraagt voor een tegemoetkoming in de exploitatieverliezen van het zwembad. Het college van B en W bespreekt dit verzoek in haar vergadering van volgende week dinsdag.

Van Dijk gaf aan dat er vorig jaar met De Leeuw duidelijke afspraken zijn gemaakt over een extra tegemoetkoming in de exploitatie voor 2013 en 2014 van 20.000 euro per jaar. Dit is verrekend met

de huurprijs. Deze afspraak is gemaakt in afwachting van de definitieve besluitvorming over de accommodaties in Gorredijk. “De extra subsidieaanvraag van 30.000 euro was voor ons ook een verrassing.” Van Dijk gaf aan zo snel mogelijk duidelijkheid te willen, maar ook de gemeenteraad moet zich er over uitspreken. Van Dijk: “Op de vraag of het voorstelbaar is dat Gorredijk straks geen zwembad meer heeft, moet ik ja zeggen. Het is een politiek besluit. We zullen samen moeten besluiten of we dat extra geld ervoor

overhebben.” Volgens de wethouder gaat hij er niet over of het zwembad open of dicht gaat. Dat is aan de exploitant. “Wij kunnen de exploitant op basis van de huidige afspraken niet dwingen open te gaan.” Roel Vogelzang (PvdA) merkte op dat bij een nieuwe subsidie wel duidelijke afspraken zijn te maken over openingstijden. Van Dijk was het daar mee eens. “Mar wêrom is dit net earder oppakt. Ferlinejierwiene de problemen ek wol bekend”, wilde de PvdA-fractievoorzitter nog wel weten. Het antwoord van de wethouder was ook duidelijk. “Het aanvullende verzoek is pas op 15 april binnengekomen.”

Leeuw het zwembad in Gorredijk dichthoudt tot hij van het gemeentebestuur duidelijkheid krijgt over de exploitatieverliezen en de toekomst van het zwembad. Concrete bedragen waren tot maandag niet bekend. Edward de

Leeuw liet dinsdag weten dat wanneer het college instemt met het extra geld, het zwembad binnen vijf dagen open is. Ook al moet de gemeenteraad er dan formeel later nog over beslissen.

“Myn frou mei der noch altyd wêze, hear”

Twee weken geleden werd bekend dat exploitant De

Het virus dat oldtimer heet BAKKEVEEN Liefhebbers van oldtimers beleven komende zaterdag de dag van hun leven op het 7e Dorpen Oldtimer Evenement op het terrein van Sligro bij Ureterp. De organiserende Fryske Oldtimer Club meldt dat er maar liefst 350 oude voertuigen en stationaire motoren aanwezig zijn. Drijvende krachten achter het evenement zijn Berend en Wimke Overwijk uit Bakkeveen.

De liefde voor oude auto’s begon bij Berend (65) rond zijn achtste jaar. “Der kaam faak in dame yn in moaie Citroën yn Bakkefean. Dat wie doe hiel wat, dan stienen wy op ús klompkes lâns de dyk om te sjen.” Zijn eerste eigen wagen was een Morris Mini 1000cc die hij van pake en beppe cadeau kreeg. “Mar ik fûn ek dy hege hoeden fan in A-Ford tige moai.” Jaren later werd hij de trotse eigenaar van een antieke A-Ford.

“Doe’t wy krekt troud wienen, sei ik tsjin Wimke: sille wy in âld auto ha?” Wimke had hier wel oren naar, maar het betekende eerst geld sparen. In 1984 kon een A-Ford Tudor uit 1930 worden gekocht. Meteen begon Berend aan het opknappen, maar tegelijkertijd sloeg ook het oldtimervirus toe: “Der moast fansels noch in auto komme.” Op een van hun tochtjes kwamen ze in 2010 langs een oldtimerverkoper in Aldeboarn. “Ik socht in MG fan foar 1940.” Die waren schaars, zo wist de verkoper. Gelukkig had hij een Engelse MG TA uit 1939 te koop. “Ik sei doe: doch der mar in strikje om, dizze nimme we mei as der ek in spegel oan de oare kant set wurde kin.” Van dit type MG (MG staat voor Morris Garage) werden maar drieduizend exemplaren gemaakt. “Dy fan ús komt fan Hawaï.” Daar werd de sport-

wagen MG veelvuldig gebruikt op de vliegvelden: “Dan koenen se der sa ynspringe.” Bijzonder trots is Berend op het feit dat zijn MG een van de eersten uit de serie is. De oldtimer heeft nummer 521, MG startte de productielijn met nummer 251. De klassiekers van Berend en Wimke zijn zaterdag natuurlijk ook van de partij: “Ek myn alderearste brommer giet mei.” Het oldtimerevenement begint om 9.00 uur. Tot 10.00 uur kunnen alle oldtimers bekeken worden, om 10.30 uur gaan vele deelnemers op pad voor een puzzeltocht die onder andere langs Haulerwijk, Bakkeveen en Frieschepalen voert. ’s Middags om 14.00 uur volgt er een Concours d’élégance.

Neeltje en Sietze van der Meulen

Sietze van der Meulen (88) en Neeltje van der Meulen-Kramer (86) uit Lippenhuizen vierden maandag hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar woont samen met hun zoon in de boerderij aan de Bûtewei. Mevrouw Van der Meulen verblijft tijdelijk in verpleeghuis Bertilla om te revalideren na een val. Maandag kon ze even naar huis om samen met haar man de gelukwensen van burgemeester Francisca Ravestein in ontvangst te nemen.

LIPPENHUIZEN

Sietze van der Meulen en Neeltje Kramer leerden elkaar kennen tijdens een groot feest van de zuivelfabriek in Balk. Afkomstig uit Lippenhuizen werkte Sietze als boerenknecht in Harich, de woonplaats van Neeltje. “Sjoch dizze foto mar ris, dan kin jo sjen werom ik fereale op har rekke.” Lachend toont hij de foto die hij ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag in de krant liet zetten. “En se mei der noch wol wêze hear, absolút!” Na hun trouwen werkte Sietze nog een aantal jaren als boerenknecht. Toen kwam

FOTO: SIETSE DE BOER

er een ‘lyts boerespultsje’ vrij in Earnewâld. “Dêr bin we begûn mei acht kij, in hynder en in hin.” Zeven jaar later kwam de ouderlijke boerderij aan de Bûtewei vrij. Met dertien koeien ging hier het boerenleven verder. Na tien jaar kwam de naastgelegen boerderij vrij. “Dy ha wy doe kocht en de grûn byelkoar dien. De âld buorkerij wurde saneard.” Inmiddels melkte Van der Meulen zo’n dertig koeien. In 1974 zorgde een ligboxenstal voor de verdere groei. Vijftig jaar is hij boer geweest. Tien jaar geleden werd het boerenbedrijf overgedaan aan zoon Simen. Sietze en Neeltje van der Meulen kregen zeven kinderen. Een zoon overleed op 29-jarige leeftijd: “De swartste dei fan ús libben.” Er kwamen acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het huwelijksfeest wordt op later tijdstip gevierd. “De measte minsken moatte op moandei wurkje, se krije der gjin frij foar.” Maar ook wil Van der Meulen het herstel van zijn echtgenote afwachten. “En sels kwakkelje ik ek wat.” Week 20

Berend en Wimke Overwijk MG uit 1939 FOTO: SIETSE DE BOER


GORREDIJK Op Zaterdag 10 mei bracht het evenement “Ladiesnight Gorredijk” haar 4de editie. .Maar liefst 1200 dames wisten het evenement te vinden en daarmee was deze editie van Ladiesnight Gorredijk volledig uitverkocht. Met 70 stands was er dan ook genoeg te beleven en ervaren op het gebied van persoonlijke verzorging, mode, hobby en relaxen. Kortom, alles wat de vrouw leuk vindt.

De innerlijke mens werd ook niet vergeten, met een aanbod van diverse hapjes en drankjes kon men langs de stands, kijken naar het podium programma of naar de live uitzending van het songfestival. Verrast werden 3 dames die met hun

entree nummer één van de drie goodiebags wonnen, die goed gevuld waren met cadeaus en waardebonnen, beschikbaar gesteld door de standhouders. Er waren diverse shows op het podium, dit varieerde van een musical act, dans, mode, bruidsmode, lingerie en badmode. Na de shows was het podium voor de 538DJ JeroenNieuwehuize en Sax o Joe. Zij sloten de ladiesnight af met een spetterende afterparty. De organisatie, standhouders en natuurlijk de bezoekers kunnen terug kijken op een zeer gezellige en geslaagde Ladiesnight.


Sa!

7

Op zoek naar nieuwe burgemeester Met de benoeming van de vertrouwenscommissie en de vaststelling van de profielschets start de gemeenteraad van Opsterland donderdag officieel met de procedure voor de selectie van een nieuwe burgemeester.

een verbinder. Verder staat de profielschets bol van gevraagde algemene en bestuurlijke vaardigheden. Het algemene profiel sluit af met de wens voor een ontspannen, plezierig mens waarmee het prettig werken is.

BEETSTERZWAAG Burgemeester Francisca Ravestein verruilt in juni gemeente Opsterland voor de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Nootdorp, zo werd medio februari bekend. Door het wachten op het officiële ontslag en de naderende gemeenteraadsverkiezingen is de start van de procedure uitgesteld.

Donderdag wordt ook de vertrouwenscommissie geïnstalleerd die straks gesprekken gaat voeren met de kandidaten. Deze commissie bestaat uit alle fractievoorzitters, met uitzondering van Romke de Jong (D66), Evert Wilstra (FNP) en Johan Sieswerda (OpsterLanders). Zij vertrouwen het werk in de commissie toe aan hun collega-fractievoorzitters.

Profielschets

Het zoeken naar een nieuwe burgemeester is aan wettelijke procedures gebonden. Komende donderdag komt Commissaris van de Koning

Jorritsma naar Beetsterzwaag om met de gemeenteraad te overleggen over een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een beschrijving van de kwaliteiten en ervaring die de raad in een nieuwe burgemeester zoekt. In de concept profielschets laat de raad geen twijfel over haar intenties voor de toekomst. Opsterland blijft een ondeelbare staatkundige eenheid die intensief samenwerkt met de buurgemeenten Oosten Weststellingwerf. De raad wil graag een burgemeester die flexibel en wendbaar is,

Eind juni

Daarna ligt het initiatief eerst buiten Beetsterzwaag. De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de vacature op 16

mei open en vervolgens hebben kandidaten drie weken de tijd om te solliciteren. Daarna selecteert de Commissaris van de Koning op 20 juni uit de binnenkomende sollicitaties een aantal kandidaten die in gesprek gaan met de vertrouwenscommissie. Deze gesprekken staan gepland voor 26, 27 en 28 juni. Na de sollicitatiegesprekken draagt de vertrouwenscommissie minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad die vervolgens in een besloten vergadering tot een uiteindelijke voordracht komt richting de Minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd. Het is uiteindelijk de Commissaris van de Koning die de burgemeester beëdigt. De installatie van de nieuwe burgemeester staat na de zomer gepland.

Natte merk Voor de tweede keer op rij zat het de Gordykster Merk niet mee met het weer. Het was maandag vaak nat. En dat hield een deel van het publiek en marktkooplui thuis. Vorig najaar gooide een storm roet in het eten en werd de hele markt afgelast. Buitengewoon teleurstellend voor iedereen die bezig is de markt en de kermis nieuw leven in te blazen.

De familie Bouma wil graag met drie generaties in één huis Het idee ontstond spontaan vorig jaar na de zomervakantie: met drie generaties samen in één huis wonen. Folkert (62) en Klaasje Bouma (61) uit Luxwoude durven dit wel aan met hun dochter en schoonzoon Esther Bouma (35) en Rienk Visser (38) en hun kinderen van 3 en 0 jaar uit Gorredijk.

LUXWOUDE

“Mijn dochter kwam gekscherend vragen om twee ton aan geld voor een nieuw huis. Ik zei toen: dat heb ik niet, maar wel twee ton aan steen”, herinnert Folkert Bouma zich de eerste aanleiding. Al pratend rond de keukentafel ontstond toen het idee om met drie generaties samen te wonen. Maar waar vind je informatie over het zo genoemde generatiewonen? “Er is maar weinig informatie te vinden en wat er is, is heel erg versnipperd.” Toen ontstond het volgende idee: waarom niet een website ontwikkelen om de gevonden informatie

te bundelen? Folkert voegde de daad bij het woord op www.generatiewonen.nl. “Natuurlijk geheel in overleg met de familieleden en met het idee dat ook anderen moeten kunnen profiteren van wat wij gevonden en meegemaakt hebben.” Het is nog niet zo eenvoudig om met drie generaties in één woning te gaan wonen. Want deel je dan het huisnummer, krijg je extra containers en hoe zit het met de onroerendezaakbelasting? “Veel gemeentes denken hier nog niet over na. Vaak geven ze wel toestemming voor het plaatsen van een woonunit bij bestaande bouw, met een vrijstelling van twaalf jaar in het bestemmingsplan.” Doordat de meeste gemeenten weinig tot geen beleid hebben voor generatiewonen, ook wel kangoeroeconstructies genoemd, is het lastig de juiste informatie te vinden. Het wonen met meerdere generaties raakte in Nederland uit de mode. Rond

Toeren op de motor Motorclubs zijn de laatste tijd niet erg positief in het nieuws. Dat is Harm Huitema uit Gorredijk een doorn in het oog. “Het gaat maar om een paar procent van de motorrijders, maar iedere motorclub wordt ermee geassocieerd.” En dat terwijl het samen rijden van een motortoertocht in de ogen van Huitema juist iets geweldigs is. Zelf rijdt hij jaarlijks twintig- tot dertigduizend kilometer op de motor. Toch weet Huitema ook dat er heel veel motorrijders zijn die een motor aanschaffen en er alleen het eerste jaar regelmatig mee op pad gaan. In de jaren daarna neemt het aantal tochten af tot de motor werkloos in de garage blijft staan. “Alleen motorrijden vindt lang niet iedereen leuk. Ik wil proberen deze mensen weer op de motor te krijgen.” Huitema is samen met Motorhuis Langezwaag verantwoordelijk voor de organisatie van de eerste Langezwaagster Motorhuis Toertocht, komende zaterdag. Deelnemers kunnen vanuit Langezwaag een route rijden van 100 of 200 kilometer richting de Kop van Overijssel. Tussen 10.00 en 13.30 uur kan er gestart worden. De tocht is één van de zes tochten die de Toerclub van KNMV District Noord dit jaar in samenwerking met verschillende motorspeciaalzaken organiseert. Van de 5 euro inschrijfgeld die iedere deelnemer betaalt, gaat er 3,50 euro naar Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Deelnemers kunnen via een donatiebus ook een grotere bijdrage geven. LANGEZWAAG

de Tweede Wereldoorlog, in tijden van woningnood, was het echter nog redelijk normaal. “Toen zaten generaties elkaar op de lip. Dat willen wij niet. Wij zoeken een woning die je in tweeën kunt delen, met twee voordeuren dus. Wij hoeven niet te weten wanneer iemand van het andere gezin thuiskomt.” Bij elkaar intrekken gaat beide gezinnen een stap te ver. “Maar we kunnen wel elkaars kwaliteiten benutten.” Folkert Bouma legt uit hoe je bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik kunt maken van een kantoor, knutsel- en hobbykamer of sauna. Oppassen op de kleinkinderen of het samen uitvoeren van klussen. Er zijn genoeg voordelen te vinden. De woningen van beide gezinnen staan te koop. “We hebben al een nieuwe woning op het oog, die we geschikt kunnen maken voor onze gezinnen. Maar eerst onze eigen woningen verkopen.”


Sa!

9

Puer in actie voor Nepal Tijdens de voorjaarsmarkt stond lifestyle winkel Puer in het teken van Nepal. Onder begeleiding van de uit Nepal afkomstige Chini Maya en de medewerkers van Puer werden de klanten meegenomen naar dit prachtige kleurrijke land. Om te genieten van een hapje, een drankje, de cultuur, het ambacht en de lokale gebruiken. GORREDIJK Puer werkt samen met de stichting Nepal Sambandha, een stichting die in Nepal kleinschalige projecten uitvoert op het gebied van gezondheid en educatie. Alle projecten worden samen met de lokale bevolking uitgevoerd. Draaide het project in 2013 om solarlampen, dit jaar wil de stichting extra geld besteden aan de school in het dorpje Bardheo. Hier begon

de stichting Nepal Sambandha twintig jaar geleden met één lokaaltje en een toilet. Toen gingen er 50 kinderen naar school, inmiddels zijn dat er 400. De oorspronkelijke school is dan ook vervangen door een groter gebouw met meerdere lokalen. De inrichting en nieuwe toiletten zijn echter nog lang niet af. De bijdrage van Puer wordt besteed aan schoolbanken, white-

boards en toiletten voor deze school. Naast de inrichting wil Puer ook graag helpen met het realiseren van internet op deze school. Een voorziening waar het hele dorp voordeel van kan hebben. Op de markt was ook Annette Reiling uit Tijnje, een van de mede-oprichtsters van de stichting, aanwezig in Tamang-kleding. Zij verkocht samen met Chini Maya allerlei Nepalese producten, waarvan de opbrengst bestemd is voor de verschillende projecten in Bardheo. Puer verkoopt met de hand vervaardigde producten uit Nepal. De producten worden rechtstreeks bij de lokale bevolking ingekocht. Nepal staat vooral bekend om zijn vilten, kleurrijke producten en creativiteit.

Wereldwinkel niet langer oubollig

Harm en Johanna van der Meer

FOTO: SIETSE DE BOER

Harm en Johanna van der Meer zestig jaar getrouwd URETERP Dinsdag 13 mei was het zestig jaar geleden dat Harm van der Meer (84) en Johanna van der MeerFeenstra (81) in het huwelijksbootje stapten. Harm werd geboren in Sint Nicolaasga en startte zijn arbeidzaam leven als boerenarbeider. Johanna, geboren in Wyckel, had een betrekking als dienster. Tijdens een bijeenkomst voor jongelingen sloeg de vonk over.

Na hun trouwen begonnen Harm en Johanna in Bantega een eigen boerderij met vier tot vijf koeien. Hier werden hun drie kinderen geboren: twee zoons en een dochter. In 1969 verhuisde het gezin naar een grotere boerderij aan de Bûtewei in Ureterp. Later kwamen er vier kleinkinderen. De twee zoons kwamen bij heit in het bedrijf. De maatschap floreerde en een tweede,

kleinere, boerderij aan de Boerestreek werd aangekocht. Zeventien jaar geleden besloot Harm te stoppen als boer. Op dat moment telde de boerderij zo’n 120 melkkoeien. Het echtpaar vertrok naar een burgerwoning in De Wilp. Na acht jaar stopten de broers met het boerenbedrijf. De jongste zoon bleef wonen op de kleinere boerderij aan de Boerestreek. Drie jaar geleden kochten Harm en Johanna de bungalow naast deze boerderij en keerden daarmee terug naar Ureterp. Het echtpaar heeft besloten geen groot feest te organiseren. Wel kwam burgemeester Francisca Ravestein ’s middags langs om haar felicitaties over te brengen.

Opsterland in beweging

Maarten de Jong bij de heropening van de vernieuwde Wereldwinkel. FOTO: MARIJE GEERTSMA GORREDIJK Met een eigentijds interieur en een vernieuwd assortiment vaart Wereldwinkel Gorredijk een nieuwe koers. Met een nieuwe naam: Fairtrade Cadeaushop. Voormalig profvoetballer Maarten de Jong opende zaterdag de verbouwde winkel, vanzelfsprekend met een fairtrade geproduceerde voetbal.

De winkel aan de Hoofdstraat wil af van de oubollige uitstraling. “Het aanbod wordt meer gericht op de omgeving, dichter bij de kopers dus”, verklaart voorzitter Michiel Brouwer. Dat Maarten de Jong bij de opening was, heeft een reden. “De voetbalwereld wil de kwalijke uitwassen van de sport uitbannen. Ruw spel, discriminatie, opstootjes van supporters. Dat moet allemaal verdwijnen: fairplay. De

Wereldwinkelketen wil de kwalijke kanten van de handel uitbannen: fairtrade. Geen kinderarbeid of uitbuiting van personeel”, aldus Brouwer in zijn openingstoespraak. Speciaal voor de herinrichting werd Tina Kuipers tijdelijk in loondienst genomen. “We richten ons op wat jonger publiek maar eren het oude.” Kuipers bedoelt daarmee dat naast de vele nieuwe producten ook de traditionele cadeaus uit Derde Wereldlanden in het assortiment blijven. Het is een verrassend assortiment: prachtige designschalen en -vazen pronken naast tijdloos servies en kookbenodigdheden. Bewust is gekozen voor een lagere prijsstelling: “Ons assortiment heeft nu dezelfde prijzen als ‘gewone’ winkels, waarmee gekozen is voor klei-

nere winstmarges.” De laatste jaren rendeerde de Wereldwinkel door diverse omstandigheden steeds minder. “We hadden natuurlijk last van de economische crisis maar ook moeten Wereldwinkels voortdurend vernieuwen om publiek te blijven trekken.” En dat is volgens Brouwer wat in Gorredijk nu gerealiseerd is. “Met zo’n veertig vrijwilligers zetten we het komend jaar alles op alles om door te gaan.” Binnen de vernieuwing past ook de lancering van een nieuwe tak. Kuipers: “Vanaf juni dit jaar kunnen bedrijven en organisaties hier terecht voor bijvoorbeeld relatiegeschenken.” Producten van de Fairtrade Cadeaushop zijn ook online te koop op gorredijk.wereldwinkel.nl.

TERWISPEL Zoveel mogelijk inactieve bewoners in beweging krijgen. Dat is de doelstelling van het project ‘Zuidoost Friesland in Beweging!’ van Sport Fryslân. Inge Rundervoort begeleidt in het kader van dit project verschillende initiatieven in de gemeenten Opsterland en Oost- en Weststellingwerf. Zo ook de organisatie van de Recreatieloop van Terwispel op 1 juni. “Een bijzonder project. Gewoon een groep enthousiaste inwoners die samen een activiteit willen organiseren. Voor en door het dorp.” Rundervoort kan goed begrijpen dat je heel wat vragen hebt wanneer je voor de eerste keer een dergelijk evenement organiseert. “Juist daar kunnen we vanuit Sport Fryslân heel veel hulp bieden. Het is best wel jammer dat daar in de praktijk nog zo weinig gebruik van wordt gemaakt.” De organisatie in Terwispel is bijvoorbeeld heel erg geholpen met het leggen van contacten met andere verenigingen die eerder of vaker een loop organiseren. Zo kwam de organisatie van de Recrea-

tieloop in gesprek met Sietse van der Mei, voorzitter van de atletiekvereniging in Heerenveen. Dit mondde onder andere uit in een aantal loopclinics die de volwassen deelnemers helpen bij de voorbereiding op de recreatieloop. Ook de basisschoolleerlingen in de buurt worden met het hardlopen in contact gebracht. Andrea Deelstra, Nederland Kampioen Marathon is al bij meerdere scholen langs geweest. Rundervoort: “Vanuit het project is er een potje waaruit we topsporters voor activiteiten kunnen inschakelen. Om hiermee de breedtesport te stimuleren. ” De Recreatieloop van Terwispel wordt gehouden op zondag 1 juni. De kidsrun voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en ouders start om 10.30 uur. De volwassenen vanaf 12 jaar gaan om 12.00 uur van start voor de 4 Mijl. Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden via recreatieloopterwispel@gmail.com, maar inschrijven kan ook op de dag zelf. De organisatie hoopt op 400 deelnemers.


Sa!

10

De Nije Kompanjons na 40 jaar nog steeds ambitieus

‘Verdubbeling aantal boten is mogelijk’ De Turfroute heeft de wind in de zeilen. Het uitbaggeren van de route en het vervangen van de walbeschoeiing liggen op schema. Dat betekent dat steeds meer plezierjachten gebruik kunnen maken van de toeristische vaarroute. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

Het is nu niet meer voor te stellen, maar begin jaren zeventig bestonden er serieuze plannen om de vaart in het centrum van Gorredijk te dempen. En dat met maar één reden: de roep om meer parkeerplaatsen. Een plan voor een alternatief kleiner kanaal rond Gorredijk voor het afvoeren van het water,lag al klaar. Maar zover kwam het niet. Gorredijk werd wakker, met de plaatselijke pater Van Ulden voorop. Het plan ging uiteindelijk van tafel, de vaart bleef open en de Turfroute was geboren. Deze zomer viert Stichting De Nije Kompanjons, de hoeder van de route, haar veertigjarig bestaan. De bestuursleden Jantienus Have en Sieger Mulder draaien al heel wat jaren mee in het bestuur van de stichting. “Het was soms een bijna hopeloze strijd tegen gemeenten en provincies. Drie keer dreigde de provincie om financiële redenen te stoppen met de bediening van bruggen en sluizen”,

vertelt Have. En drie keer konden De Nije Kompanjons het tij keren. Onder andere door zich deels garant te stellen voor de dekking van de kosten. “Het geld moet ergens vandaan komen, dus werd besloten het Turfroutevignet in te voeren. De gebruikers betalen op die manier zelf mee aan het in stand houden van de route.” Ook de lengte van het seizoen is een steeds terugkerend onderwerp van discussie. De laatste jaren is de route open van midden mei tot midden september. “Maar dat sluit nog steeds niet aan bij de openingstijden van bruggen en sluizen in de rest van Friesland en Drenthe”, merkt Mulder op.

Kentering

De laatste jaren krijgt de Turfroute de wind echter steeds meer in de zeilen. Ook de Provincie en de aanliggende gemeenten zien het belang van de vaarroute voor de ontwikkeling van het toerisme in de regio. “Vergeet niet dat

er via de Turfroute jaarlijks zeven- tot achtduizend toeristen het gebied binnenkomen.” Door de Turfroute op te nemen in het Fiese Merenplan kwamen er vele miljoenen vrij. “Maar die boot hadden we bijna gemist”, herinnert Have zich. “Even daarvoor was de route niet eens opgenomen in het langjarig Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan.” De Provincie Fryslân investeert nu volop in het bevaarbaar maken en houden van de route. Door de route uit te baggeren tot een vaardiepte van 130 cm en door grote stukken walbeschoeiing te vervangen. Mulder: “Walbeschoeiing is heel belangrijk voor de route. De vaartoeristen moeten een flink deel van de bruggen en sluizen zelf bedienen. Dan moet je goed van en aan boord kunnen komen.” Op het traject Appelscha-Oosterwolde is de klus voor een groot deel geklaard.

Wat rest is de aanpak van het zuidelijke stuk van de Compagnonsvaart vanaf Oosterwolde en de Tjonger. Het gaat hierbij nog om tientallen kilometers walbeschoeiing. Het geld is volgens Have voor het grootste deel geregeld. “Als alles volgens plan verloopt is het hele traject van de Turfroute in 2016 op diepte.” Dat opent volgens Mulder veel nieuwe mogelijkheden, onder andere voor huurjachten. “Dat is een hele interessante groep gebruikers die ook graag geld uitgeeft. Jachtverhuurders hielden deze, vaak wat onervaren, schippers nogal eens weg van de Turfroute omdat ze te vaak problemen kregen met ondieptes en dan kon de verhuurder opdraven.”

Minder boten

Met deze investeringen hopen de betrokken partijen de daling van het aantal gebruikers van de Turfroute te stoppen. In 2013 maakten 1.750 boten


Sa!

11

gebruik van de toeristische vaarroute; in goede jaren zijn dat er ook wel eens circa 3.000 geweest. “We zijn heel erg afhankelijk van het weer”, stelt Mulder. “Een mooi voorjaar levert ons veel extra boten op. Door de jaren heen gerekend bevaren jaarlijks 1.750 tot 2.250 boten de Turfroute, met soms enkele uitschieters naar boven.” Als het aan de bestuurders van De Nije Kompanjons ligt, neemt dat aantal de komende jaren fors toe. De verwachtingen zijn ambitieus. “In tien jaar tijd kan het aantal boten door de Turfroute verdubbelen”, denkt Mulder. Dat is dan niet alleen een gevolg van de bevaarbaarheid. De Turfroute wordt dankzij uitgebreide promotie ook steeds meer bekend bij vaartoeristen. “Al willen we die bekendheid de komende jaren nog veel meer uitbreiden. Dat kan onder andere door samenwerking met aanliggende gebieden in Drenthe, Groningen en het Duitse grensgebied. Daar liggen ook veel vaarten en kanalen die allemaal gerelateerd zijn aan de turfwinning. In die gebieden ontstaan ook steeds meer toeristische routes. Door samen te werken en routes op elkaar af te stemmen maken we het voor de vaartoerist steeds aantrekkelijker.” Dichtbij liggen ook nog volop kansen. De heropening van het Polderhoofdkanaal gaat de Turfroute waarschijnlijk ook extra aanvoer van toeristen opleveren.

Vasthouden in het gebied

Het aantal passanten op de Turfroute is niet het enige dat telt. Net zo belangrijk is het om de toeristen langer in het

Vergrijzing

De Turfroute is vanaf 2016 helemaal klaar voor de toekomst. Of dat met de organiserende De Nije Kompanjons ook zo is, is nog de vraag. De gemiddelde leeftijd in het acht man tellende bestuur is hoog, enkele bestuursleden zijn de zeventig al ruim gepasseerd. Have: “We zijn erg op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden, maar dat blijkt heel lastig. De Turfroute is straks helemaal klaar voor de komende jaren. We zoeken nu dringend mensen die de zaak vanaf hier op willen pakken. In eerste instantie hebben we behoefte aan mensen met gevoel voor en kennis van PR en communicatie.” www.turfroute.nl Jantienes Have en Sieger Mulder FOTO: SIETSE DE BOER

gebied vast te houden. “Dan heeft de regio er ook veel meer aan. Hier is nog een wereld te winnen”, vindt Have. Het gaat dan niet alleen om aanlegplekken, maar ook wat de regio de vaartoerist op het land te bieden heeft. “Daar kunnen ondernemers nog veel meer uithalen. Maar dat moeten ze wel zelf doen”, benadrukt Mulder. Er is in het gebied voldoende moois om van te genieten. Gebruikers van de Turfroute vragen wel kwaliteit, zo is de ervaring. “Maar daar willen ze ook voor betalen.” De Turfroute kent drie grote plaatsen: Gorredijk, Oosterwolde en Appelscha. Alle drie met een eigen cultuur. Appelscha is ingesteld op toeristen , maar volgens de bestuurders niet helemaal op vaartoeristen. “Dat zou je verwachten, maar Appelscha is vooral gericht op kam-

peerders en bezoekers van Duinenzathe. Die toeristen hebben een heel ander bestedingspatroon dan de vaartoerist.” Ondernemers in Gorredijk en Oosterwolde richten zich volgens De Nije Kompanjons nog te weinig op de varende toerist. “Het begint met gastheerschap. Toeristen willen voelen dat ze welkom zijn. Ben je een goede gastheer, dan komt de rest vanzelf. En ontstaan er ook weer nieuwe initiatieven.” Zelf hebben De Nije Kompanjons het gastheerschap ook hoog in het vaandel staan. “De brug- en sluiswachters zijn onze gastheren. Daar hebben we het vaak met hen over, ze begrijpen dat en brengen het ook in de praktijk. Van gebruikers van de Turfroute krijgen we daar enthousiaste reacties over.”

Festiviteiten

Op zaterdag 17 mei zijn er ter gelegenheid van het nieuwe seizoen en het 40-jarig jubileum tal van activiteiten in het centrum van Gorredijk. Met om 11.00 uur een toespraak van wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland, die daarna het symbolische ‘Vuur van de Turfroute’ aansteekt. Het Groot Blokzijls Piratenkoor treedt op en er zijn andere turfgerelateerde activiteiten.


Opening Turfroute 17 mei 2014 Wees erbij! Kom op zaterdag 17 mei naar de feestelijke opening van de Turfroute Kom naar de opening en geniet van optredens van het Groot Blokzijls Piratenkoor!

aan de Langewal in Gorredijk. Tussen 10.30 uur en 15.00 uur zijn er verschillende activiteiten. Kom bij de brug smullen van schepijs van Lilly’s ijs. Samen met de Commerciële Club Gorredijk scheppen zij een half uur voor en een half uur na de opening van de Turfroute gratis ijs. Beleef de Turfroute op een Friese Snik en geniet van optredens van het Groot Blokzijls Piratenkoor. En dit allemaal gratis! n k va brui ke e g k lij Maa trekke erse n a div a van ers! s e i t m ac erne ond

www.friesemeren.nl

tiisdei

freed

STICHTING DE NIJE KOMPANJONS www.turfroute.nl | www.turfroute.de

sneon

woansdei

freed

sneon

woansdei

sneon

27 30 31 4 6 7 11 14

www.iepenloft-opsterlan.nl

maaie/juny 2014

Rezjy:Atze J. Lubach Tekst: Els Buseman Oersetting: Keimpe Vlietstra Dekor: Jaap Groen Plak: Sparjeburd, De Himrik Oanfang: 21.00 oere Kaartferkeap: De Skâns, De Gordyk 0513 – 46 86 00 of fia webside Tagong: €16; bern (o/m 16 jier) €5


Sa!

13

Tsjoch live sessies BEETSTERZWAAG Zondagmiddag 18 mei vanaf 16.00 uur treden Adri de Boer en HawaR op in het grand café van De Buorskip in Beetsterzwaag. Adri de Boer behoeft eigenlijk geen introductie. De troubadour uit Lippenhuizen treedt al jaren op met hartverwarmende luisterliedjes die vaak een gevoelige snaar raken. Twee keer won hij met zijn melodieuze vertolking van een eigen lied het provinciale songfestival Liet. Zijn Friestalige programma omvat prach-

Uilen en vlinders In en om het vogelasiel De Fûgelhelling in Ureterp vinden op zondag 18 mei een aantal activiteiten plaats ten behoeve van een actie “Loop voor een Huis”. De opbrengst van de middag is geheel bestemd voor het bouwen van huizen in Bangladesh. Tussen 13.00 en 17.00 uur is er een programma met diverse lezingen. Johan de Jong van Kerkuilenwerkgroep Nederland vertelt over uilen, Gerard Bergsma van de vlinderstichting vertelt over vlinders en Jacob Bijlsma, oud boswachter van Staatsbosbeheer vertelt over de natuur in het algemeen. Er zijn films te zien over de kerkuil en de laplanduil en ervaren gidsen verzorgen excursies in de Fûgelhelling. Op dit moment zijn er veel jonge dieren, onder andere bosuilen. Entree: 5 euro per persoon.

tige luisterliedjes, door hem begeleid op gitaar of piano. Ingetogen en dan weer uitbundig, maar altijd uit het hart. Met De Buorskip als thuisbasis is HawaR voor velen ook geen onbekende. Een groep met vier gedreven muzikanten die al meer dan twintig jaar door de provincie toeren. Naast Ierse en Schotse spelen zij ook West-Europese Folk. HawaR bestaat uit Jan Frederiks, Henk Bloemsma, Kees Schriemer en Piet Zwerver.

Boottochten Damshûs Het seizoen voor de boottochten vanuit It Damshûs en het Sudergemaal is weer geopend. MS De Snikke vaart iedere twee weken vanaf het Sudergemaal naar het prachtige natuurreservaat De Deelen. Vanuit het openluchtmuseum It Damshûs vaart de Lytse Turfbok iedere twee weken naar café-restaurant Pier’s Hiem. Deze tocht gaat via het Polderhoofdkanaal naar de schilderachtige vroegere benedenloop van het Koningsdiep. Door werkzaamheden

NIJ BEETS

Byspikerdei in Ureterp

URETERP

COLOFON REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht. ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

aan het Polderhoofdkanaal vervalt dit jaar de tocht naar natuurgebied De Kraenlannen bij De Veenhoop. Beide tochten nemen inclusief een bezoek aan It Damshûs of het Sudergemaal een hele middag in beslag. Reservering voor deze vaartochten is nodig. De grote turfbok vaart op aanvraag ook met groepen vanuit It Damshûs. Kijk voor de data van de tochten op www.damshus.nl.

Vogels op Schier De Vereniging Natuurbescherming Gorredijk organiseert zaterdag 17 mei een vogelexcursie naar Schiermonnikoog, waar onder leiding van een gids van Natuurmonumenten een vogelrijk gebied wordt verkend. De excursie leidt naar een gebied dat normaal voor iedereen gesloten is. De groep is dan ook maximaal 25 personen groot. Aanmelding vooraf is verplicht via r.b.vd.berg@ziggo.nl. Vertrek om 8.00 uur vanaf De Skâns. GORREDIJK

Voor de twaalfde keer organiseert de Stichting Culturele Activiteiten Opsterland komende zondag (18 mei) de jaarlijkse Byspikerdei. Een muziekclinic voor kinderen die spelen in een harmonie, fanfare of brassband. De deelnemende jongeren t/m 14 jaar hebben minimaal een jaar muziekles. Het thema van dit jaar is Fabelachtig. De dag

URETERP

start om 10.30 uur. De deelnemers vormen deze dag samen met de Spijkerpakkenband een groot orkest. Met behulp van dirigent Menno Haantjes bereiden ze zich voor op een slotconcert dat om 16.00 uur wordt gegeven. Opgeven voor deelname is niet meer mogelijk, maar iedereen is van harte welkom bij het slotconcert in MFC De Wier.

Simba de Musical GORREDIJK Cursisten van Dans, Zang en Toneel (DZT) presenteren op 17 en 18 mei in De Skâns de musical Simba. Een onvergetelijke Disney-klassieker vol avonturen van Simba, de zoon van leeuwenkoning Mufasa. Samen met zijn vrienden, het hilarische stokstaartje Timon en het wrattenzwijn Pumbaa, gaat Simba een op het eerste oog zorgeloos leven tegemoet. Simba is een productie van één van de drie musicalgroepen met kinderen van 10 tot en met 12 jaar. In elk van de drie voorstellingen vertolkt een andere groep de hoofdrol. De rol van kleine Simba wordt gespeeld door Benthe Britt de

AGENDA VR 16 MEI 18:00 UUR | URETERP Rommelmarkt kv Oerterp Korfbalveld aan Griene Leane

ZA 17 MEI 08:00 UUR | GORREDIJK Vogelexcursie Schiermonnikoog Parkeerplaats voor De Skâns 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Cultuur-historische Rondleiding Beetsterzwaag-Olterterp Kantongerecht, Hoofdstraat 85 14:30 UUR | GORREDIJK Simba de Musical De Skâns 20:00 UUR | GORREDIJK Simba de Musical De Skâns

ZO 18 MEI 13.00 UUR | URETERP Actie Loop voor een Huis De Fûgelhelling 16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Café Tsjoch Live sessies De Buorskip, Vlaslaan 16:00 UUR | GORREDIJK Meiconcert de Vlecke Ontmoetingskerk 16.00 UUR | URETERP Slotconcert Byspikerdei MFC De Wier 16.00 UUR | GORREDIJK Simba de Musical De Skâns

MA 19 MEI 17:30 UUR | GORREDIJK Avondwandelvierdaagse Gorredijk, De Skans

Haan (Hemrik), Rosalie Kemna (Gorredijk) en Ellen Postma (Gorredijk). Uitvoeringen op

zaterdag 17 mei (14.30 uur en 20.00 uur) en zondag 18 mei (16.00 uur). Toegang 7,50 euro.

Rûntsje Ald Djip NIJ BEETS Zaterdag 17 mei wordt een nieuwe wandelroute rond Nij Beets geopend. De wandeling kent twee afstanden: 11 en 16 km. De route voert langs vaarten en sloten en door wijde vergezichten ten westen van Nij Beets. Over een onverharde polderdijk met schapen, fietspaden, een sintelpad en al dan niet verharde binnenwegen. In de buurt van het beekdal Ald Djip (Koningsdiep), langs het ‘wiid en wetter’ van de Lege Midden richting Oldeboorn en

langs het Polderhoofdkanaal. Het is interessant dat de groene route door een landschap voert waarin duidelijk zichtbaar is hoe de vervening de omgeving van Nij Beets heeft bepaald. De rondwandeling is gemarkeerd met de blauw-rode stickers van het wandelnetwerk. De wandeling is te starten bij het openluchtmuseum It Damshûs en bij het Sudergemaal. Hier staan informatiepanelen. De rondwandeling sluit

aan bij de wandel- en fietsroute ‘Domela’s paad’ en gaat deel uitmaken van het wandelnetwerk Fryslân. Tijdens de opening van de route door wethouder Piet van Dijk (11.00 uur) bij het Sudergemaal wordt ook de uitgebreide informatiefolder gepresenteerd. De samenstelling van de route is een samenwerking van Plaatselijk Belang Nij Beets, Gemeente Opsterland, Landschapsbeheer Friesland en een wandelcommissie.

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl.


De Grootste voorraad van Noord-Nederland Drive through concept

Houtbewerking

WAAROM EPPINGA?

AANBIEDING MEI:

• Uitgebreid assortiment • Veel producten op voorraad • Scherpe prijzen • Eigen transport • Eigen schaafafdeling en zetterij • Deskundige medewerkers • Eigen importeur zonder tussenhandel • Drive through-concept

GROOT INGEKOCHT!

ZWEEDS RABAT/ POTDEKSELPLANKEN Rondom 100 mu zwart gespoten Dikte: 27 mm. Breedte: 200 mm. Beschikbare lengtematen: 300, 360, 420, 480 en 540 cm.

€ 3,99 per meter

€ 22,17 per m2

excl. BTW

COMPOSIET VLONDERPLANKEN

NR. 1 IN SERVICE

Kleur: Antraciet en Donkerbruin Dikte: 26 mm. Breedte: 140 mm. Beschikbare lengtematen: 400 cm.

€ 3,99 p. m.

excl. BTW

Extra breed! Kleur: Antraciet Dikte: 25 mm. Breedte: 195 mm. Beschikbare lengtematen: 300, 390 en 480 cm.

€ 6,35 p. m.

excl. BTW

40 jaar ervaring

De grootste voorraad

• Snel en flexibel • Persoonlijk • Laat u adviseren

€ 27,50 per m2

Hard- en Tuinhout

Bouwmaterialen

€ 31,75 per m2

uw adres voor: STEEN VLOEREN DAKBEDEKKING

Sjoerd Eppinga

HOUT (bouwhout, tuinhout, hardhout en kozijnhout) BINDMIDDELEN WAPENINGEN ISOLATIE & KUNSTSTOFFEN DEUREN

Jan Eppinga

Henk-Willem Groot-Enzerink

Onze nieuwe verkopers

Erkend dealer van: EU LE GA A

VERORDENING (EU UT TR HO

10 /20 95 )9

L

CO

NFO

RM PRODU

CT

Henk Gjaltema

Peter Rozema

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG - VRIJDAG: 07.00 - 17.30 UUR | (TELEFONISCH BEREIKBAAR V.A. 07.30 UUR) | ZATERDAG: 08.30 - 12.00 UUR Marconilaan 5 Bedrijvenpark Azeven Noord 9207 JC Drachten T 0512 - 300 600 info@eppinga.net

www.eppinga.net


Sa!

15

Wandeltrainer Gretha de Vries:

‘In lege holle en in fol hert’

Het begon ooit met het uitlaten van haar jachthonden. Nu geeft ze wandeltrainingen, organiseert ze tochten en begeleidt ze ‘Bergtoppers’ in de Pyreneeën. Gretha de Vries: “Minsken kinne in soad wille ha fan in goede rintechnyk.” TEKST: HESTER DIJKSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

Niet iedereen vindt sportief wandelen een echte sport waar je voor moet trainen. Voor hardlopers is trainen doodgewoon, maar voor wandelen? Iedereen kan toch wandelen? Daar is Gretha het absoluut niet mee eens. Met verve zet ze het imago van de wandelsport in de etalage. Ze vindt het een serieuze sport die je over allerlei afstanden en overal kunt beoefenen. “Mei in goede hâlding en de juste technyk giet dat safolle better. Dat jout plesier, minder klachten, jo wurde je bewust fan de omjouwing en jo genietsje fan de natoer.” En daarom geeft Gretha elke week opnieuw aan enkele groepen een sportieve buitentraining in de techniek van het wandelen.

OUDEHORNE

Friese Waterlinie Op zaterdag 17 en zondag 18 mei voert een tweedaagse wandeltocht langs de Friese Waterlinie, een historische verdedigingslinie uit 1672 langs de riviertjes Linde en Tjonger. Prachtige routes tussen Kuinre en Bakkeveen met herstelde schansen, lokale lekkernijen, muziek en dans. De routes zijn 42, 25 of 15 kilometer. Eén dag lopen is mogelijk. Inschrijven via www.doelgerichtwandelen.nl.

Bedrijf

Gretha de Vries (58) is als trainer in de wandelsport een laatbloeier. Ze vond het altijd al heerlijk om de honden uit te laten en “einen te rinnen”, maar toen ze enkele jaren geleden haar baan kwijtraakte, besloot ze de opleiding tot trainer te volgen. Dat kon bij het CIOS in Heerenveen, waar ze ook haar diploma haalde. Ze richtte haar bedrijf ‘Doelgericht Wandelen’ op, traint nu groepen deelnemers en organiseert bijzondere wandeltochten zoals de tweedaagse tocht langs de Friese Waterlinie en de NachtSwalkerstocht. Ze is aangesloten bij de KNBLO, de landelijke wandelsportbond, en volgt jaarlijks bijscholingen om in bezit te blijven van haar licentie. Tussen de bedrijven door ging ze allerlei uitdagingen aan, zoals een sponsorloop naar de top van de Franse ‘Mont Ventoux’, de Slachtemarathon, Nijmeegse Vierdaagse, Elfstedentocht, Kennedymars en de Strand6Daagse.

Beweging

Dat de wandelsport oubollig is, zeggen alleen buitenstaanders, die nog nooit een training van Gretha hebben gevolgd. “In oere is krekt niks. Wy moatte al wat dwaan. Soms ha wy it swit op’e hûd.” Ze traint doelgericht. Na een opwarmronde volgt de kern van de training, gericht op kracht, coördinatie, lenigheid of uithoudingsvermogen. Gretha traint altijd buiten en op mooie plekjes. En ze maakt gebruik van wat de natuur of de omgeving levert, bijvoorbeeld een zandkuil, bomen of palen. “Sa as by in bootcamp-wandeltraining. It is ryk te erfaren wat de natoer mei jo docht.” De deelnemers, meestal vrouwen, bepalen hun eigen doel: conditie, techniek, afvallen, gezelligheid. En gaan de deelnemers echt voor de lange afstanden of de Nijmeegse Vierdaagse, dan krijgen ze schema’s mee voor thuis.

“Minsken moatte yn beweging bliuwe, dat jildt foar jong en âld. En at der klachten binne, brûk se net as ekskús om net te begjinnen.” Dat is absoluut niet nodig, weet Gretha uit ervaring. Door de juiste trainingen kun je de klachten juist beperken. Reacties van wandelaars onderschrijven haar passie: “Wat ben ik je dankbaar. Het lukte me nauwelijks om enkele kilometers te wandelen en nu heb ik een tocht van 25 kilometer gelopen.” Op deze manier worden de mensen weer trots op wat ze doen, vindt Gretha.

Wandelproject

Dat is ook de achtergrond van het wandelproject, waarmee ze binnenkort in de gemeente Heerenveen begint, bedoeld voor mensen met een bijstandsregeling. Het wandelproject is erop gericht mensen in beweging te krijgen en gezelligheid en structuur te bieden. “As dat slagget…. Geweldich!” Het eerste project duurt tien weken, maar Gretha hoopt op een vervolg, want “fan rinnen krije jo in lege holle en in fol hert. It is in bron om mear út josels te heljen”.

Jeugd

’s Ochtends rond koffietijd is Gretha al uren in de weer geweest. “Der skeat my fan’e moarn betiid fan alles troch de holle. Dan gean ik mar oan’t wurk”. Achter de computer werkt ze aan de laatste voorbereidingen voor de tweedaagse langs de Friese Waterlinie. Ze heeft net een avond met haar vrijwilligers achter de rug. “Dy binne goud wurdich.” Gretha organiseert bijzondere, kleinschalige wandeltochten, omdat ze graag meer biedt dan alleen een mooie route. Onderweg zoekt ze de afwisseling met leuke activiteiten, geschiedenis, muziek, dans, theater en natuur. “Dan kinne de doarpen harren sjen litte en wurde de routes folle nijsgjirriger.” Het is bovendien een manier om jongeren te betrekken bij de wandelsport. Want dat wil Gretha graag: “De kommende winter gean ik neitinken oer in útdaagjende wize om bern en jongeren te ynteressearjen foar it rinnen. Minder kompjûter en mear beweging bûtendoar.” In augustus vertrekt Gretha de Vries naar de Pyreneeën om daar trajecten te begeleiden van de ‘Bergtoppers’, een wandelorganisatie die tochten organiseert in de Franse en Spaanse Pyreneeën. “Ik krige sa’n adrenalinestoot…ik tocht: dit moat ik dwaan.” In deze tochten loopt ze een deel van de pelgrimsroute naar het Noord-Spaanse Santiago de Compostella. “En dat is in tocht wêr’t ik noch fan dream.”


Sa!

17

Kleine korFbalClubs hebben het Zwaar

Toekomst VKC en WWMD onzeker Het zijn zorgelijke tijden voor de korfbalclubs VKC en WWMD. De sport lijkt op dood spoor te zitten in Siegerswoude en Hemrik. “Het is doodzonde wat er nu dreigt te gebeuren.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER HEMRIK / SIEGERSWOUDE Sieuwert Lieffering ziet het bij zijn VKC al jaren bergafwaarts gaan met het ledenaantal. “Maar de laatste twee seizoenen is het heel hard gegaan en ook nu lijkt het weer erger te worden.” Zo erg zelfs dat de club onlangs een – inmiddels afgewezen – verzoek indiende bij korfbalverbond KNKV om het eerste team maar een niveau lager dan de huidige tweede klasse in te delen.

“Er stoppen een aantal spelers, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat we een team minder kunnen inschrijven”, aldus de voorzitter. Van de stoppende korfballers spelen er drie in het eerste team. “En voor onze club ook niet de minsten”, stelt Lieffering. Tjeerd Bakx doet door zijn werk een stap terug, terwijl Sander Visser het hogerop wil proberen. Bij WWMD is al jaren geen sprake meer van prestatief korfbal. De club heeft nog één seniorenteam en die ploeg speelt in de reserve zesde klasse. “Die heren en dames willen gewoon lekker een potje korfballen op zondagochtend”, weet voorzitter Tjalling Nijboer. “En soms is het al een heel gepuzzel om daarvoor genoeg spelers in het veld te krijgen.”

Halen honderdjarig bestaan

Wêz Wis Mei Doelen, opgericht in 1916, heeft verder alleen nog een viertal E-pupillen in de competitie. “Maar dat is een team met alleen maar meisjes. Ook hier in het dorp kiezen de jongens voor voetbal. Dus nee, het ziet er niet goed uit voor onze club.” Dat proces is overigens al jaren gaande, weet Nijboer. “We doen er alles aan om mensen enthousiast te krijgen voor korfbal. Spelers van LDODK/AH Gorredijk geven clinics bij scholen in de regio en tijdens het schoolkorfbal-

toernooi is iedereen ook altijd laaiend enthousiast. Maar het levert geen nieuwe leden op.” Hij hoopt van harte dat de club, vroeger een grote naam in het Friese korfbal door onder andere de bekende ( jeugd)series, erin slaagt het honderdjarig bestaan in 2016 te halen. “Een vereniging met een dergelijke historie verdient dat. Maar het zal een heel lastige opgave worden.” Lieffering voorziet ook voor VKC grote problemen om zelfstandig door te gaan. “Zoals het nu gaat, zeg ik dat er over tien jaar geen VKC meer is.” Hij hoopt daarom van harte dat het tot een samenwerking komt met de buren van Oerterp. “Vroeger was dat haat en nijd en ook nu is er natuurlijk nog wel wat rivaliteit tussen beide clubs. Het is ook een duidelijk verschil tussen een zaterdag- en een zondagclub. Maar als we iets willen in deze regio, als we de sport korfbal willen borgen, zullen we gewoon die stap moeten zetten.”

Geen aanwas

VKC (Voorwerker Korfbal Club, uit 1929 en vernoemd naar een plaatselijke boerderij) heeft in het dorp geen natuurlijke aanwas meer. Lieffering: “De openbare basisschool is al dicht en de christelijke school gaat ook sluiten. Het dorp vergrijst in rap tempo. Jonge gezinnen vestigen zich hier niet of nauwelijks nog. Die willen in de buurt van een school wonen. Heel logisch.” Nijboers eigen kinderen begonnen ooit bij WWMD, maar spelen inmiddels bij LDODK. “Natuurlijk had ik graag gehad dat ze hier nog speelden. Maar in Gorredijk hebben ze een team, kunnen ze wekelijks een paar keer trainen en korfballen ze met leeftijdsgenoten. Dat kunnen we bij WWMD niet meer bieden.”

De Hemriker club is in een soort vicieuze cirkel terechtgekomen. Geen jeugd betekent geen toekomst en zonder toekomst is het voor jeugd weinig aantrekkelijk om lid te worden. Niet zo heel lang geleden was er op jeugdniveau nog wel een samenwerkingsverband met Wordt Kwiek (Jubbega), eentje die prima beviel. Was een fusie dan niet handig geweest? “Ik denk dat de twee clubs daarvoor te verschillend waren. Te veel een eigen identiteit. Het is ook nooit ter sprake gekomen”, aldus Nijboer. “En je moet ook reëel zijn: wat hebben wij eigenlijk te bieden? Helaas niet bijzonder veel.” Onderdeel worden van een omnivereniging in eigen dorp zou de enige mogelijke uitweg kunnen zijn, denkt hij. De gedachte aan een mogelijk einde van de vereniging emotioneert Nijboer. “Het is jammer dat dingen zo lopen. Het zou een aderlating voor het dorp zijn. Er is hier al steeds minder. Maar met wat we hebben, proberen we de boel toch zo lang mogelijk “in de stokken” te houden.”

Krachten bundelen

Lieffering was eerder betrokken bij NKC’51 uit het Groningse Noordwijk.

Die vereniging besloot op een gegeven moment te verhuizen naar het nabij gelegen Marum, om zo een grotere voedingsbodem te hebben. Met resultaat, want inmiddels is NKC’51 een, qua omvang en sportieve prestaties, bloeiende club. De krachten bundelen met Oerterp ziet Lieffering daarom helemaal zitten. Maar hij hoopt ook dat er de komende periode toch wat nieuwe leden de weg naar VKC weten te vinden. “Het zou mooi zijn als spelers die bij hun club net buiten het eerste team vallen, maar die wel prestatiegericht zijn, naar Siegerswoude komen. Want ondanks al onze zorgen, zijn we nog steeds wel ambitieus. We blijven het liefst tweedeklasser.”


een er is a P Sol oortml ar v an .a.

129 exc

5,=

‘s Werelds grootste door kennis, passie, duurzaam- en betrouwbaarheid!

Altijd vers drinkwater voor uw vee.

Bel: 0513-466003 voor meer info en dealeradressen.

www.poortmansolar.nl

l. b tw


Sa!

19

Kringloopwinkel populair bij klanten en medewerkers

Iedere dag een buitenkansje Jaarlijks vinden vele duizenden afgedankte goederen een nieuwe bestemming via de Kringloopwinkel Gorredijk. De winkel is een dagbestedingslocatie van Wil, het voormalige Talant. Tweeëntwintig mensen met een verstandelijke beperking en dertien vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het succes. TEKST: CINDY SCHWERING FOTO’S: SIETSE DE BOER

De kringloopwinkel is al veertien jaar gevestigd op het industrieterrein van Gorredijk. Klanten weten het ruim twaalfhonderd vierkante meter tellende bedrijfspand aan ’t Kiemke goed te vinden. “Op regenachtige dagen kun je hier over de koppen lopen”, vertelt teamleidster José van Valkengoed. “Bovendien hebben we veel vaste klanten. Hoe vaker je hier komt, des te groter is de kans dat je tegen een buitenkansje aanloopt. We vullen de winkel dagelijks aan.”

GORREDIJK

Niet alleen bij klanten is de Kringloopwinkel populair, het is ook een geliefde werkgelegenheidsvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. “De werkzaamheden zijn hier heel divers, waardoor er voor iedereen passend en leuk werk beschikbaar is”, licht Van Valkengoed toe. “En of je nu kleding sorteert, schoonmaakt of achter de kassa staat: iedereen doet nuttig en zinvol werk dat bijdraagt aan de bedrijfsvoering van de winkel.”

Roelie Bakker

“Ik doe van alles”

Roelie Bakker is één van de 22 cliënten die sinds drie jaar in de Kringloopwinkel werkt. “Ik werk hier viereneenhalve dag per week. Ik doe van alles. Meestal sorteer ik kleding bij de inbreng of sta ik in de winkel of achter de kassa. Het prijzen van spullen doe ik soms ook. Het mooi aankleden van de poppen in de winkel vind ik het allerleukste.” De 27-jarige Gorredijkster heeft het hier duidelijk naar haar zin. “Ik heb hiervoor ook in een winkel gewerkt, maar het team is hier veel gezelliger. Het omgaan met de klanten vind ik ook erg leuk. Als klanten lastige vragen stellen of vervelend doen, vind ik dat best wel moeilijk. Maar gelukkig gebeurt dat maar zo nu en dan”, relativeert ze.

Trienke de Leeuw

De organisatie ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook taakgestraften een geschikte werkplek te bieden. “Deze mensen introduceren we als vrijwilliger. Alleen de begeleiders kennen hun achtergrond. We bieden overigens ook werkervaringsplekken, bijvoorbeeld aan mensen die in de toekomst willen werken met mensen met een verstandelijke beperking, maar ook aan mensen die uit het werkproces zijn geraakt en weer willen integreren.”

Afdingen niet mogelijk

De winkel is opvallend overzichtelijk en geordend. “Dat is het werk van onze cliënten en vrijwilligers. Klanten vertellen ons dat onze winkel zo netjes is vergeleken met andere kringloopwinkels. Daar zijn we natuurlijk best trots op”, aldus Van Valkengoed. “Door de professionele uitstraling vergeten mensen wel eens dat de winkel wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Dan komen ze bij de kassa en dan willen ze afdingen. Niet iedereen weet daar mee om te gaan. Dus is de regel dat we nooit afdingen. Het is de prijs die erop staat, zo simpel is het.” Vrijwilligster Trienke de Leeuw uit Terwispel kwam ruim twaalf jaar geleden regelmatig als klant over de vloer. “Ik maakte vaak even een praatje met de mensen. Op een dag vroegen ze of het mij leuk leek om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik heb een betaalde

“Vaak complimenten”

De 48-jarige Imke van der Wal uit Heerenveen is al twaalf jaar lang drie dagen per week bij de Kringloopwinkel in Gorredijk te vinden. “Ik ben het liefst buiten aan de slag. Alleen als het regent ben ik binnen. Dan werk ik meestal bij de inbreng: dingen testen en schoonmaken. In de winkel sta ik nooit – dat is niets voor mij. Grasmaaien, de tuin netjes houden, het terrein aanvegen, dat soort dingen doe ik het liefst.” Ook Imke noemt de gezelligheid binnen het team als voornaamste reden waarom hij nog altijd met veel plezier naar zijn werk gaat. Hoewel hij niet in de winkel staat, heeft hij toch regelmatig leuk contact met de klanten. “Als ik buiten aan het werk ben, krijg ik best vaak complimenten over de tuin. Ze zeggen dan dat het er hier netjes uitziet. Dat geeft mij veel voldoening.”

parttimebaan, dit vrijwilligerswerk doe ik er voor de leuk bij. Ik werk nu nog twee middagen per week en zou het niet willen missen. Ik ken hier iedereen. Bovendien geeft dit werk mij een goed gevoel. Met Kerst en Pasen maak ik voor de cliënten pakketjes met leuke en lekkere dingen. Dat betaal ik uit eigen zak. Mijn man en ik kunnen het wel missen en ze zijn er heel blij mee. Dat is voor mij onbetaalbaar.” De Leeuw is niet de enige vrijwilliger met een indrukwekkende staat van dienst bij de kringloop. “De meeste vrijwilligers werken hier al vanaf het begin”, aldus teamleidster Van Valkengoed. “De werksfeer is hier goed, maar bovenal geeft het mensen voldoening om op deze manier iets voor de samenleving te betekenen.”

Imke van der Wal

Kringloopwinkel Gorredijk

Kringloopwinkel Gorredijk aan ’t Kiemke 15 is geopend op maandag (13:00 tot 16:00 uur), dinsdag t/m vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.


ALBERT HEIJN GORREDIJK

AH RODE PITLOZE DRUIVEN

ALLE HEINEKEN Bijv. krat 24 flesjes a 0,30 liter Max. 6 kratten per klant

Bak 500 gram Actieprijs per kilo 3.86

JACKPOT 33% KORTING = 0.96

2,89

13,99

9.33

AH MAGER RUNDERGEHAKT Schaal 500 gram Actieprijs per kilo 5.33

2.00 JACKPOT 33% KORTING = 1.33

4,00

Vers uit eigen oven Per stuk

JACKPOT 33% KORTING = 1.43

4,29

Alle varianten Bijv. puur bosvruchten Per pak

1,45

0.97

Wit, bruin, volkoren of meergranen Per heel brood

JACKPOT 33% KORTING = 0.45

1,35

2.86 OPTIMEL DRINK LITER PAKKEN

AH ZAANSE SNIJDER

OLA MAGNUM EN CORNETTO Diepvries Diverse varianten Bijv. Magnum classic Pak 4 stuks

2,99

1.99

Alle varianten Bijv. stukjes noot Per pot

JACKPOT 33% KORTING = 0.58

ARIEL

DIVERSE VARIANTEN Bijv. colour vloeibaar Fles 1.26 liter

5,69

3.79

AH PERLA KOFFIEPADS 36 stuks Alle varianten Per zak

JACKPOT 33% KORTING = 0.92

2.75

1.83

1.17 JACKPOT 33% KORTING = 1.00

Bijv. schaal 4 stuks

JACKPOT 33% KORTING = 0.83

1.67

1,75

0.90 JACKPOT 33% KORTING = 0.48

CALVE PINDAKAAS 350 GRAM

AH BRAADWORSTEN 2 OF 4 STUKS

2,50

2.67 AH ROOMBOTER APPELTAARTJE

Bijv. schaal 4 stuks

JACKPOT 33% KORTING = 1.00

3,00

1.93

JACKPOT 33% KORTING = 4.66

AH HAMBURGERS 2 OF 4 STUKS

JACKPOT 33% KORTING = 1.90

BERBERANA RIOJA RESERVA CARTA DE ORO Spanje Fles 0,75 liter

8.99

5.99

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK

HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 17-05-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

JACKPOT 33% KORTING = 3.00


Sa! week 20