Issuu on Google+

Sa!

Hoofdstraat 2 • 8401BZ Gorredijk Telefoon: 0513 463 488

kijkt anders

Woensdag 29 april 2015

Jaargang 2 Nummer 17

www.sa24.nl

VERRAST PAGINA 11

SLUITING DREIGT

SCHOTERLANDSE JORDAAN

FAMILIE WIERINGA

PEUTEROPVANG

HARE MAJESTEIT

UIT DE SCHOENEN

Dat het allemaal niet lekker liep in de Opsterlandse peuteropvang bij Timpaan Kinderopvang, was een publiek geheim. Maar dat Timpaan vier maanden na de start van de nieuwe regeling al af wil van acht peuteropvanglocaties wekt verbazing. De situatie is namelijk niet anders dan in november vorig jaar.

Hendrik Marcus de Jong, ‘Hare Majesteit’, werd in de laatste oorlogsjaren de spil in het onderbrengen van tientallen onderduikers aan de stille kant van de Schoterlandse Compagnonsvaart in Oudehorne en Bontebok. Hij zette zijn herinneringen direct na de oorlog op papier.

Vader Hielke Wieringa maakte in 1926 zijn entree in Ureterp als schoen- en tuigmaker. Zoon Klaas en zijn vrouw Joke namen het stokje 48 jaar geleden over. Maar het einde van de schoenenwinkel aan de Weibuorren is nu in zicht. Tenzij ze zich nog een keer bedenken…

PAGINA 3

PAGINA 19

PAGINA 23

woning van de week

HEGEDYK 1 LAnGEzwAAG Vraagprijs  550.000,– V.O.N. www.sierdmoll.nl


Fertrietlik, mar mei ûnferjitlik oantinken oan har libben, hawwe wy ûnferwachts ôfskie nimme moatten fan ús mem, skoanmem, beppe en oerbeppe

Annigjen Dijkstra-Kluitenberg * Koartsweagen 22 maaie 1919

† It Hearrenfean 24 april 2015

Sûnt 14 febrewaris 1989 widdo fan Lammert Dijkstra De Gordyk: Geesje de Vries-Dijkstra Hinke de Vries Jos en Afke Fardou Jesmer De Gordyk: Cor Dijkstra † Sietske Dijkstra-Seinstra Ellen en Marcel Lex René Lammert en Corina Skriuwadres: G. de Vries-Dijkstra, Easterein 11, 8401 AV De Gordyk. Wy nimme ôfskie fan mem en beppe op tongersdei 30 april om 12.00 oere yn krematoarium “Schoterhof”, Rotstergaastwei 45, Nijskoat (It Hearrenfean-Súd). Woansdei 29 april is der tiid ta kondolearjen fan 19.00 oant 19.30 oere yn de Miente, De Hoop 2, De Gordyk, keamer 201. Elkenien dy’t gjin roubrief krigen hat, kin dizze advertinsje as útnoeging beskôgje.

AANBIEDINGEN week 18

Alle producten zijn Rundervinken gemaakt van duurzaam 4e gratis rundvlees, zonder Ossemetworst kleurstoffen of 2e halve prijs smaakversterkers. Puur lekker en gezond.

Runderrookvlees 100 gram

€ 2,25


Sa!

29 april 2015

3

www.sa24.nl

Dreigende sluiting acht locaties peuteropvang

Verbazing over actie Timpaan Dat het allemaal niet lekker liep in de Opsterlandse peuteropvang bij Timpaan Kinderopvang, was een publiek geheim. Maar dat Timpaan vier maanden na de start van de nieuwe regeling al af wil van acht peuteropvanglocaties wekt verbazing. GORREDIJK Dalende inkomsten en stijgende uitgaven zorgen er volgens Timpaan Kindercentra voor dat de kleine peuteropvanglocaties niet meer rendabel zijn. Timpaan dreigt de locaties in Lippenhuizen, Tijnje, Terwispel, Wijnjewoude, Nij Beets, Langezwaag, Frieschepalen en Bakkeveen te sluiten wanneer er voor de zomervakantie geen oplossing is gevonden. Yvonne Schippers van Timpaan benadrukt dat haar organisatie er alles aan doet om de voorzieningen in de dorpen overeind te houden, maar niet langer onder de Timpaanvlag.

Het verbaast betrokkenen dat Timpaan al zo snel de hand-

doek gooit. De ‘oude’ peuterspeelzalen vallen vanaf 2016 onder de wet Kinderopvang. Opsterland voerde deze wijziging al een jaar eerder in. Timpaan kreeg voor de exploitatie altijd een gemeentelijke subsidie, aangevuld met een ouderbijdrage. Ouders krijgen nu via de belasting of de gemeente rechtstreeks een inkomensafhankelijke vergoeding voor de peuteropvang. Ze zijn vrij in hun keuze waar ze deze willen besteden. De gemeentelijke subsidie is vervallen. Schippers: “Sommige ouders zijn daardoor nu duurder uit en kiezen ervoor hun kinderen minder of helemaal niet meer naar de peuteropvang te brengen. Ze zoeken bijvoorbeeld

opvang bij familieleden of buren. Dat is jammer, omdat de peuteropvang ook een functie heeft als voorbereiding op de basisschool.” Op de social media blijkt dat ouders de nieuwe situatie ook omslachtig en administratief ingewikkeld vinden.

Krimp

Timpaan zag sinds begin dit jaar het aantal kinderen in de Opsterlandse peuteropvang met meer dan tien procent dalen. Dat komt bovenop de krimp die in sommige dorpen al zichtbaar is. Zo heeft peuteropvang It Pikehokje in Terwispel nu acht kinderen, terwijl dat er tien jaar terug meer dan dertig waren. In andere dorpen is er echter een wachtlijst. Naast dalende inkomsten heeft Timpaan fors stijgende personeelskosten. Een gediplomeerde peuterleidster mag volgens de nieuwe regels maximaal acht kinderen begeleiden. Bij het negende kind is een tweede leidster verplicht.

Voor betrokkenen kwam de mogelijke sluiting van locaties vorige week als een verrassing. Ze vinden het wel passen bij de gesloten cultuur zoals ze die bij Timpaan Kinderopvang ervaren. De cliëntenraad, die de belangen van de ouders vertegenwoordigt, zei twee jaar geleden om die reden al het vertrouwen in Timpaan op. “Der wie absolút gjin iepenheid”, vertelt voorzitter Ronald de Boer. De laatste tijd was er wel weer contact. Begin maart hoorde de cliëntenraad van Timpaan dat het niet uit kon en dat werd gezocht naar mogelijke aanpassingen in de exploitatie. “Dêr ha wy neat mear oer heard. Dit nijs is no wol hiel koart troch de bocht. De situaasje is net oars as yn novimber.” Die verbazing deelt wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland.

Hij benadrukt dat Timpaan vanaf het begin bij de wijzigingen is betrokken. “It koe doe allegear. No docht bliken dat it tsjinfalt. Ik kin net by Timpaan yn de keuken sjen, mar ik hie net ferwachte dat dit beslút sa snel komme soe.” Binnen de betrokken dorpen wordt nu volop gekeken naar alternatieven. Commerciële partijen melden zich, leidsters willen wel als ZZP’er verder en franchiseconstructies gaan over tafel. De ogen zijn daarbij ook gericht op leegstaande lokalen in de basisscholen. “Dat leit, tink ik, wol wat dreger dan it oan de bûtenkant liket”, volgens Jan Veenstra van PRIMO-Opsterland (openbaar basisonderwijs). “Mar wy sjogge mei de gemeente en it bysûnder ûnderwiis nei wat mooglik is. Dizze wike is der oerlis.”

Juf Kromkamp is er weer bij GORREDIJK Duizenden kinderen leerde ze zwemmen. Fimke Kromkamp-Wissema (91) wordt nog dagelijks herkend door haar vroegere zwemlessers. “Ek hjir yn Voltawerk kenne de measten my as de badjuffrou.” Ze begon haar carrière onder leiding van meester Pot. De zwemmeester van het oude bad aan de Badweg vroeg de tienjarige Fimke regelmatig om voor te zwemmen. “Dan rôp er my en moast ik de oare bern foardwaan hoe’t it moast.” Op aandringen van meester Pot volgde ze aan de Leeuwarder sportschool de opleiding voor zwemonderwijzeres. “Mar it wie doe oarloch en it reizgjen nei Ljouwert wie gefaarlik. Soms moasten wy de trein út of moast ik yn Ljouwert sliepen bliuwe.” Op 7 mei 1944

haalde ze op 21-jarige leeftijd haar diploma Zwemonderwijzeres van de Nederlandsche Zwem- en Reddingsbond. Van de zeventien examenkandidaten slaagden er maar twee. Een jaar lang werkte ze in Drachten als badjuffrouw. “Mar doe sieten se op ‘e Gordyk al gau efter my oan en bin ik dêr hinne gien.” Het zwemonderwijs was in die dagen nog compleet anders dan nu. Eerst kwam je op het speciale zwembankje droogzwemmen: ‘Intrekken, spreid, sluit’. Soms gebruikte de badjuffrouw een speciale hengel om de eerste verrichtingen in het water te begeleiden. “En we hienen doe ek wol swimbannen.” Het valt haar op dat de leszwemmers vandaag de dag veel jonger zijn dan in haar tijd.

“Dan steane se te bibberjen oan ‘e râne, se bin bang. Ik fyn wol dat se in swimdiploma ha moatte, mar dy jonge bern kin earst better wat yn it wetter boartsje. Dan kin se prima leare hoe’t se driuwen bliuwe moatte.” Ter vervanging van het oude uit 1925 daterende bad aan de Badweg kwam er in 1965 een nieuw bad aan de Mientewei. Badjuffrouw Kromkamp verzorgde de officiële opening. Ze vindt het jammer dat het bad vorig jaar in financiële problemen kwam. “Mar wol moai dat se it no trochsette mei frijwilligers.” En of de oud-badjuffrouw hier zelf een rol in gaat vervullen? “Se ha my al frege, mar dat liket in bytsje raar no, mei de rollator oan it swimbad stean.” Die rollator wordt zaterdag 2 mei wel naast het water geparkeerd. Badjuffrouw Kromkamp is vast van plan de heropening van het zwembad mee te maken.

Opening

Badjuf Fimke Kromkamp-Wissema. FOTO: SIETSE DE BOER

Nadat vorig jaar duidelijk werd dat het openluchtzwembad van Gorredijk alleen kon overleven als vrijwilligersbad, heeft een werkgroep er keihard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Ruim tachtig vrijwilligers meldden zich aan. Het bad heeft de oude naam De Delte terug en gaat op zaterdag 2 mei (13.00 uur) weer open voor publiek. Met vrij zwemmen voor iedereen en volop leuke activiteiten rond het bad. www.dedelte.nl

Optocht vol revalidatie BEETSTERZWAAG De traditionele optocht trok op Koningsdag zowel ’s ochtends als ’s middags weer duizenden mensen naar Beetsterzwaag. De optocht stond in het teken van 100 jaar Cornelia-Stichting, dat dit jaar volop in het dorp wordt gevierd.

De wagen van de Boslaan e.o. met de titel ‘Lyndenstein draait door’ won de eerste prijs van de jury, gevolgd door

de tram van cbs De Paedwizer die ook de publieksprijs won. De wagen ‘Revalidatie van de toekomst’ van ods De Trime won de derde prijs en de originaliteitsprijs. De Sweachster Jeugd liet met een ongeluk en een nagemaakte brandweerauto zien ‘wat vooraf gaat aan revalidatie’. Ze wonnen hiermee de bestuurdersprijs. De prijs voor de mooiste straatversiering was voor debutant Bommegaerde.

TIP van On Tour Tweewielers ... Binnenkort ook verhuur van mountainbikes bij On Tour Tweewielers! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Delen in onze winst

om uw buurt te versterken.

Coöperatiefonds ondersteunt lokale initiatieven. Van IJsclub Winterwille uit Jubbega tot Stichting de Drie Gebroeders uit Gorredijk. Samen zetten we ons in om bij te dragen aan de leefbaarheid van de samenleving. Voor meer informatie over het Coöperatiefonds ga naar:

www.rabobank.nl/heerenveen Een aandeel in elkaar

woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

woansdei

freed

sneon

27 29 30 3 5 6 10 12 13

maaie/juny 2015

Rezjy: Jan Smit Tekst: Bouke Oldenhof Dekor: Jaap Groen Plak: Overtuin Lyndensteyn De Sweach Oanfang: 20.00 oere Kaartferkeap: De Skâns, De Gordyk 0513 – 46 86 00 of fia webside Tagong: 16 euro (bern o/m 16 jier): 5 euro

WWW.IEPENLOFT-OPSTERLAN.NL


Sa!

29 april 2015

5

www.sa24.nl

Rommelmarkt door het hele dorp Een gewone rommelmarkt is zo gewoon. Dus doen ze het in Terwispel anders. Zo’n 45 dorpsbewoners verkopen zaterdag 2 mei vanaf het eigen erf hun spulletjes: Terwispel on Tour. TERWISPEL Curiosa, leuke hebbedingetjes, speelgoed, boeken of onverwachte schatten. Het is er allemaal op wat eigenlijk de grootste rommelmarkt van het noorden moet worden. “Ik wit fan in plakje yn Fryslân wêr’t se it ek sa dogge. Dêr komme wol fiif- oant seishûndert minsken op ôf.” Organisator Anja Minkes hoopt op net zo’n succes. De eerste editie viel vorig jaar letterlijk en figuurlijk in het water. “It wie striemin waar; roetkâld en it hat hast de hiele dei reind.”

Terwispel on Tour is onderdeel van een reeks activiteiten om de kas van het dorpshuis te spekken. Een lijst met deelnemers is gratis af te halen bij het dorpshuis aan de Smidte 24a. De deelnemers zijn te herkennen aan een Nederlandse, Fryske of de eigen dorpsvlag die aan de gevel wappert. Vorig jaar moest betaald worden voor de routebeschrijving. “Mar doe wienen der tûke figueren dy’t gewoan by de flaggen del gienen. Wy hoopje eins dat minsken in rûtebe-

skruwing ophelje en dan in bakje kofje, in broadsje of in kûm sop by ús keapje.” Het dorpshuis van Terwispel werd vorig jaar ingrijpend vernieuwd. Er kwam een nieuwe kantine met grote keuken en extra vergaderruimtes. Hoewel de exploitatie er goed uitziet, zoekt het dorpshuis vooral overdag meer invulling van de nieuwe ruimtes. Speciaal hiervoor is vorig jaar een activiteitenkalender in het leven geroepen. “We ha al leuke dingen organisearre. Sa ha ik op tredde krystdei mei tachtich bern iten makke, is der in kookworkshop foar manlju west en ha we in goedbesochte doarpsbrunch hân.” Anja

Simultaan tegen grootmeester Tea WIJNJEWOUDE De schakers van Schaakclub Bakkeveen hadden woensdagavond hoog bezoek. Oud-Nederlands kampioen Tea Lanchava kwam naar De Stripe in Wijnjewoude voor een simultaanwedstrijd tegen twintig tegenstanders. De komst van de grootmeester was het resultaat van een door de KNSB uitgeschreven prijsvraag rond de Nationale Sportweek. Berend Joustra, lid van de schaakclub, deed mee en won een van de vijf hoofdprijzen: een simultaan tegen chessqueen Tea Lanchava. Zij won in 2012 de Nederlandse titel bij de dames. De grootmeester, geboren in Georgië, vond twintig schakers tegenover haar. Ze was als simultaanspeler verplicht direct te zetten als ze aan de beurt was en speelde met wit. Na een half uurtje zaten enkele mannen al in de groot-

Koningsspelen zijn pas echt leuk als het mooi weer is. En dat was het vrijdag. Net als in veel andere dorpen vermaakten ook de ruim 150 leerlingen van de twee basisscholen in Frieschepalen zich

ladiesnight en een winterkostwandeling. Terwispel on Tour duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Gemeente Mijn vader was gemeenteambtenaar. Van 1956 tot zijn overlijden in 2013. Kritiek op de gemeente was er in mijn jeugd niet bij. De gemeente deed altijd voor iedereen zijn best, ambtenaren waren onkreukbaar. Dat gold zeker mijn vader. Eerst goed nadenken en dan pas weloverwogen een besluit nemen. Dat grote vertrouwen in dé gemeente zit er bij mij dus ingeramd. Mijn carrière in het onderwijs liep van Lemsterland via Achtkarspelen en Boarnsterhim naar Opsterland. En overal waren er gemeenteambtenaren zoals ik die van huis uit kende. Vooral mannen die het goed met de burgers voor hadden en bijvoorbeeld alleen een bouwtekening afkeurden als het echt niet anders kon. Thuis klaagde ik soms mijn nood. Zolang je vader leeft, blijf je zijn kind. Altijd overtuigde hij mij. De gemeente had altijd gelijk; ook al hadden ze het niet. Zou de gemeente voor mij of de school waar ik werkte een uitzondering maken, dan was Leiden in grote last.

Chessqueen Tea Lanchava aan zet. FOTO: SIETSE DE BOER

ste problemen en mochten ze zelfs hun foutieve zetten even overdoen. Niet lang daarna vielen de eerste slachtoffers. De overblijvers moesten daardoor steeds sneller nadenken over hun volgende zet. Dirk

Müller sleepte als eerste een knappe remise uit de strijd, later lukte dit Robin Baines en Menno-Peter van der Meer ook. Jaap Weidenaar was de enige schaker die van Lanchava wist te winnen.

Love voor de koning en koningin FRIESCHEPALEN

Minkes, assistent-beheerder van het dorpshuis, zit altijd vol ideeën. Op haar wensenlijstje staan onder andere nog een

vrijdag uitstekend tijdens de Koningsspelen. Ook de peuters van De Krobbedobbe deden een uurtje mee. Natuurlijk heb je veel energie nodig voor een paar uurtjes sporten. “We ha earst mei alle bern fan beide skoallen en peuters ontbijt hân. Dêrnei ha we allegearre it lied ‘Energie!’ song en meidûnse”, vertelt juf Froukina Postma van Rehoboth. Het is de derde editie van de Koningsspelen en de scholen in Frieschepalen waren steeds van de partij. “We fine it leuk om mei alle bern ien kear yn’t jier wat te dwaan. Foarhinne hienen we altyd de Byntwurkdei begjin april, dat ha we no koppele oan de Keningsspelen.” De kiss and go-zone voor de brede school is perfect voor een partijtje ballontrappen en de skelterrace. “Het is de bedoeling dat jullie de ballon van

elkaar stuktrappen.” Dat blijkt nog niet zo makkelijk. Hier en daar breekt al een touwtje voordat het spel begonnen is en een enkeling kan het niet laten om de eigen ballon even plat te trappen. Op het achterplein is Anna aan het stoepkrijten. “Kijk, die heb ik gemaakt. Een vlinder en een hartje. En ook nog een ster.” Een speciale tegel maakte ze voor de koning en koningin: een hartje met ‘love’. Op het grote grasveld naast de school wint Chantal een partijtje touwtrekken, van een jongen nog wel, terwijl daarnaast moeilijke manoeuvres worden uitgehaald met een tennisbal op een lepel. Pannakooi-voetbal, spijkerbroekhangen, ringgooien, kroontjes leggen, blikgooien; de speciale werkgroep had samen met studenten sportopleiding Cios een keur aan spellen bedacht.

Mijn vader overleed zoals hij ambtenaar was. Keurig netjes en zonder overlast. Hij werd 86. Zijn grote vertrouwen in dé gemeente leeft nu in mij voort. In Boarnsterhim waren er momenten dat mijn geloof wankelde. En nu zit ik al weer een jaar of wat in Opsterland. Steeds vaker zie ik dat mijn vader toch wel gelijk had. Opsterland heeft een groot hart voor haar kinderen. Daar waar het kan is ze royaal voor kunst, cultuur en sport. En waar het niet kan, gaan we de strijd aan. Want altijd gelijk, dat had mijn vader toch ook weer niet. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij PRIMO-Opsterland, maar schrijft de column op eigen titel.)

EP:Van EP: Van der Molen Wasmachine Special 9

• 9 kg • 1400 Toeren • Energieklasse A +++-20% • ProTexPlus: veilig wassen van zeer delicate stoffen • Extra geruisloos wassen

r

GRATIS 8 jaa zekerheid t.w.v. 135,alleen deze week van 849,-

799,EP: die doet het

Hoofdstraat 88 - 8401 CC Gorredijk (0513) 46 20 65 - www.ep.nl/epvandermolen


Hoe kiest u de juiste makelaar? Vijf argumenten voor het maken van een goede keus!

1. PRIJS

Vanaf € 2.590,–! Mét tevredenheidsgarantie én No Cure, No Pay!

2. PRESTATIE Een ‘te koop’ bord in de tuin plaatsen kan iedereen, maar een huis verkopen is wat anders. In de afgelopen twaalf maanden hebben wij, ondanks de crisis, maar liefst 82 woningen verkocht!

3. NETWERK Hoeveel gegadigden bereikt u via uw makelaar? Ons kantoor heeft prima cijfers op dit gebied: 1067 Facebook volgers, 2130 Twitter volgers, 2650 Nieuwsbrief ontvangers, 298 ingeschreven actieve woningzoekers!

4. CREATIEF 5. FUNDA

Lukt de verkoop niet? Dan wachten we niet af, maar zoeken we naar mogelijkheden! We hebben verschillende producten en diensten zoals VRIJ OP NAAM WEKEN, NO RISK CLAUSULE, WONINGRUIL, OPEN HUIS, KOOPZONDAG, TRY BEFORE YOU BUY etc.

RE

Wist u dat er op Funda ook een tabblad ‘MAKELAARS’ is? Zoek de makelaar waar u meer over wilt weten en klik op het tabblad ‘woningaanbod’. U krijgt dan inzichtelijk welke woningen bij die makelaar te koop staan, maar óók het tabblad ‘verkocht’ komt in beeld.

CE NT VE RK

Hoe zijn de prestaties van uw makelaar?

OC HT R

EC

EN

T

V

ER

KO

C

H

T REC

ENT

VER

KOC

HT

RE

C

E T V EN

RECENT VERKOCHT

Badweg 30, 8401 BL Gorredijk Tel. (0513) 46 01 01 Kijk voor ons aanbod op www.sierdmoll.nl

RK

O

T CH

RE

N CE

T

R VE

KO

CH

T


Sa!

29 april 2015

7

www.sa24.nl

De gezichten van de lokale Rabobank

Marktteam brengt bank weer dichtbij In de bankenwereld is de laatste jaren veel veranderd. Fusies en digitalisering maakten de lokale bank minder zichtbaar. Met de vorming van marktteams gaat de Rabobank dat nu veranderen. “Want de lokale betrokkenheid is gebleven.” GORREDIJK De lokale bank speelde lang een belangrijke rol in het dorp en de regio. Iedereen bezocht regelmatig een bankkantoor, de bankdirecteur was een lokale bekendheid en de bank was volop betrokken bij het economische en sociale leven. Maar tijden veranderen. Klanten bankieren tegenwoordig vooral online en komen zelden meer op een bankkantoor. Door fusies zijn de lokale vestigingen onderdeel van een groter geheel en dreigt het eigen gezicht verloren te gaan. Maar dat gaat veranderen. Want wat volgens Peter Renes is gebleven, is de lokale betrokkenheid. “We zijn nog altijd een coöperatie en daar is lokale betrokkenheid onlosmakelijk mee verbonden. Dat willen we meer laten zien.” Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft hiervoor vijf lokale marktteams opgericht. Peter Renes is voorzitter van

het Marktteam Gorredijk, dat uit twaalf bankmedewerkers bestaat. “Het zijn allemaal min of meer bekende Rabo-gezichten die al jaren in het gebied wonen en werken. Ieder dorp in ons werkgebied is in het team vertegenwoordigd.” Maandelijks vergadert het team over lokale economische en sociale ontwikkelingen en de mogelijke rol van de Rabobank daarin. “We vergaderen niet op kantoor, maar bewust in een van de dorpen. Van tevoren hebben we contact met Plaatselijk Belang om te horen wat er zoal in het dorp speelt.” Het marktteam was al te gast in Lippenhuizen, Tijnje en Jubbega. Het marktteam gaat niet over het toekennen van sponsoring, daar zijn andere commissies voor. Volgens Renes is het wel de taak van de marktteams om de ogen en oren van de bank te zijn en initiatieven te attenderen op mogelijkheden die de Rabobank

Het Marktteam Gorredijk. V.l.n.r.: Hennie Venema, Meine van der Zee, Wytse de Haan, Rinze van Teijen, Ronny Bloemhoff, Klaske de Vries-van der Sluis, Trijntje de Jong-de Leeuw, Tjeerd Meulenbelt, Jelle Bijlsma, Peter Renes, Geertje van der Bij-Hijlkema en Freerk van Teijen. FOTO: SIETSE DE BOER

biedt om financieel te ondersteunen. “De Rabobank steekt jaarlijks substantieel geld in sponsoring van activiteiten en ondersteunt vanuit het Coöperatiefonds diverse initiatieven. Daarmee onderstrepen we de lokale betrokkenheid.” Iedere medewerker van het team is gekoppeld aan een dorp in de regio en onderhoudt de contacten met het dorp. “Zo krijgt

de Rabobank in de dorpen toch weer haar eigen gezicht.” Contacten met de lokale samenleving onderhoudt het marktteam ook door groepen mee te nemen naar evenementen die de Rabobank ondersteunt. Renes benadrukt dat hier niet alleen ondernemers voor in aanmerking komen. Zo gingen ouderen vorig jaar mee naar de Flaeijelfees-

ten, werden Plaatselijke Belangen uitgenodigd voor het Opsterlandse iepenloftspul en gingen besturen van sportverenigingen mee naar LDODK.

Fysio Gorredijk officieel Pluspraktijk, een door de zorgverzekeraars verleend predicaat. Dat is niet alleen goed voor de relatie tussen de praktijk en de verzekeraars. Hannie: “Het zegt iets over onze manier van werken en de kennis van de medewerkers. Daar plukken de patiënten de vruchten van.” Binnen de praktijk zijn veel verschillende disciplines verzameld. Het is geen bundeling van verschillende praktijken, maar de specialisten

zijn bij de praktijk in dienst. “Dat garandeert daadwerkelijk een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines.” Binnen de praktijk is een haptonoom actief, maar ook zijn er specialisaties rond manuele en cesartherapie, de bekkenfysio, kinderfysio, oedeemfysio, oncologiefysio, sportfysio en thuiszorgfysio. “De thuiszorgfysio draait mee in het begeleidingsteam vanuit de thuiszorg en is dus volop bij de hele thuiszorg betrokken.”

Het Marktteam is actief in Gorredijk, Jonkerslan, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Langezwaag, Luxwoude, Tijnje, Nijbeets, Jubbega en Hoornsterzwaag.

Succesvolle aanpak Fysio Gorredijk

Activeren patiënt loont GORREDIJK Het was een prettig telefoontje dat ze onlangs bij Fysio Gorredijk kregen. Zorgverzekeraars meldden dat de fysiotherapiepraktijk van Hannie Schulting en Jeroen Schadron in het noorden van het land het laagste behandelgemiddelde scoort. Hannie: “Dat betekent dat wij het minst aantal behandelingen inzetten om het probleem van de patiënt op te lossen.” Het is een compliment dat ze aan de Stationsweg graag in ontvangst namen.

Coachen

Volgens Jeroen is dit het gevolg van een koers die de praktijk al een aantal jaren geleden heeft ingezet. “Wij hebben al vroeg ingespeeld op veranderingen die we in de zorg aan zagen komen. Maar het heeft ook te maken met onze filosofie. Niet pamperen, maar activeren.” Bij Fysio Gorredijk zijn ze ervan overtuigd dat de klachten van patiënten door pamperen niet overgaan. “Wij stimuleren onze patiënten om na te denken over hun pro-

bleem. De tijd van ‘ga maar liggen en wij maken u wel beter’ is voorbij. Door de patiënten te coachen kijken we verder dan alleen de klacht. Wij nemen ze actief mee in de behandeling. Daar krijg je veel voor terug. Patiënten investeren zelf meer in het herstel, waardoor ze ook eerder hun levensstijl veranderen. Daarmee is de kans op resultaten op langere termijn ook groter.” Patiënten zijn volgens Hannie ook helemaal niet uit op een lange serie behandelingen. “Ze willen vooral dat hun klachten verminderen. Hoe sneller, hoe beter.”

Diagnose

Maar eigenlijk begint het nog een stap eerder, bij de extra aandacht die Fysio Gorredijk geeft aan de diagnose. Hannie: “Wij hebben bijvoorbeeld de kennis en apparatuur om zelf echo’s te maken. Dat helpt om een betere diagnose te stellen en daar de behandeling op af te stemmen. Dus niet eerst een paar keer wat proberen, maar direct gericht aan de slag gaan. Ook dat scheelt in het aantal behandelingen. We investeren daarvoor ook steeds in nieuwe kennis.” Hannie Schulting en Jeroen Schadron. FOTO: SIETSE DE BOER

Door hun resultaten en de kennis binnen de praktijk is


Sa!

29 april 2015

9

www.sa24.nl

CoMbinatie Massage en yoga

4 mei

Pasgeboren baby’s ademen van nature vanuit de buik. “Mar hoe mear we yn ‘e holle krije, hoe heger it sykheljen wurdt.” Massagetherapeut en yogadocent Marijke de Jong van SamsaraNij Beets legt het vaak uit aan haar cursisten.

Ook zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden op 4 mei de gevallenen hedacht. Een overzicht van de bij Sa! aangemelde activiteiten.

Luisteren naar het lichaam NIJ BEETS De westerse wereld vraagt veel van een mens, maar we nemen niet altijd tijd om te ontspannen en bij te tanken. De Jong krijgt steeds meer jonge mensen in haar praktijk met een drukke baan en een gezin. Maar ook ouderen die altijd maar willen blij-

ven presteren en niet willen zeuren wanneer ze iets voelen. “Dêrtroch reitsje se faak it gefoel mei it lichem kwyt en de holle sit fol mei gedachten en gefoelspatroanen.” De mens anno 2015 moet volgens de therapeut vooral presteren: op school, thuis of op het werk.

Marijke de Jong (r) tijdens een oefening. FOTO: SIETSE DE BOER

De grenzen worden daarbij onbewust behoorlijk verlegd, met alle gevolgen van dien. Een bijzondere groep klanten vormen de 70/80-plussers bij wie Marijke het ouder wordende lichaam een liefdevolle massage geeft. “Dêr wurd ik bliid fan en it jout my enerzjy.” Mensen hebben vaak al een mening zonder zich überhaupt in de yoga en massage te verdiepen. Marijke doorbreekt met simpel gemak deze terughoudendheid en weerstand. “Dan freegje ik: wêr sit it midden fan dyn lichem, hoe fiele dyn fuotten, dyn búk. Dêr lette se net op, mar it is wol allegearre fan dy. Dan doch ik it foar en sjochst dat minsken it snappe en ek faak al meidogge en -fiele.” Leren ademen via je eigen buik is het begin van bewustwording en het loslaten van spanningen. Hoe voller het in ons hoofd raakt, hoe hoger de ademhaling wordt, stelt de therapeut. Dat proces blijft altijd doorgaan en dat leidt tot klachten. “Minsken rinne fêst

en reitsje it gefoel mei harren lichem kwyt. Troch ferwachtingspatroanen fan tsjintwurdich, mar ek troch trauma’s dy’t se oprûn hawwe.” Zoals bij dat jonge meisje met een posttraumatische stress-stoornis; haar hele lichaam zat vast. Manueel therapeut Marijke de Jong gebruikte de Breuss-techniek: “Earst de rêch, want dêr sitte de úttredende senuwen. Dan de fuotten. Dêr stryk ik hiel sêft oerhinne. Soks hat in sederend effekt. “ Massage en yoga zijn beide gericht op ontspanning, aandacht, stilte, meer contact met jezelf. Maar de doelgroepen verschillen. Op de yogalessen komen vooral mensen die gespannen of druk zijn. Hier hoeven ze niet te presteren en kunnen ze ontspanning ervaren. Op de massagetafel belanden vaak mensen met vastomlijnde klachten. Maar massage kan volgens Marijke ook preventief onderhoud voor het lichaam zijn. www.massage-yoga.nl

Jubbega komt op voor Taxi Koopmans Een handtekeningenactie in Jubbega en omgeving ter ondersteuning van het plaatselijke taxibedrijf Koopmans is door ruim 1.100 mensen ondertekend. Initiatiefnemers zijn Geert en Annie Jonker. Zij vinden het onterecht dat Taxi Koopmans vanaf 1 juni geen Wmo-vervoer meer voor de gemeente Heerenveen uit mag voeren. Koopmans was als onderaannemer actief voor Taxi Oenema, dat vorig jaar failliet ging.

JUBBEGA

De failliete boedel is overgenomen door Taxi Witteveen uit Lemmer, die per 1 juni afscheid neemt van Koopmans. Annie: “Mar it reint klachten oer Witteveen. Minsken wurde te let ophelle en binne dêrtroch te let yn it sikehûs. En de buskes binne faak ek net goed tagonklik foar âlderen. Koopmans hat it altyd goed foarelkoar. Sy reitsje it wurk kwyt en moatte daalk minsken dien jaan.” Het verzamelen van de handtekeningen was een

hele klus, maar het dorp leeft enorm mee. “Minsken sprekke ús oan, omdat wy noch net by harren west hawwe.” Het echtpaar Jonker, actief voor de SP afdeling Heerenveen, overhandigt de handtekeningen op 30 april (16.00 uur) aan wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen. Vanzelfsprekend reizen ze met busjes van Koopmans naar het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom bij de overhandiging aanwezig te

zijn. Het taxibedrijf is blij met de ondersteuning uit het dorp. Ze staan voor een moeilijk jaar. Eerder hoopte Arie Koopmans nog dat het Wmo-vervoer per 1 augustus opnieuw zou worden aanbesteed, maar Heerenveen heeft het contract met Witteveen inmiddels voor een jaar verlengd. “Dat betsjut dat wy kommend jier oerbrugge moatte.” Het taxibedrijf denkt onder andere na over het opzetten van een vorm van lokaal vervoer binnen Jubbega.

Overwijk Koffiesystemen koopt pand Bional GORREDIJK Overwijk Koffiesystemen, met vestigingen in  Gorredijk en Woudenberg, verhuist naar de voormalige panden van Bional aan de Tolhûsleane.

De huidige locatie aan de Leitswei is volgens eigenaar Luitzen Overwijk, na 23 jaar groei, te klein. “Wij huren elders al ruimte bij. Maar voor

de langere termijn is dat geen oplossing.” Om verder te kunnen groeien, onderzocht Overwijk de mogelijkheden van nieuwbouw. Een bestaand pand herinrichten past echter beter bij zijn filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En toen bleek de oplossing hemelsbreed een paar honderd meter verderop te staan. “Het

pand is voor ons nu nog wel wat aan de grote kant, maar dan hebben we ruimte om te groeien. Een deel van de kantoren wil ik gaan verhuren.” Volgens Overwijk zien de Bional-panden er vanbinnen goed uit. En na een kleine opknapbeurt straalt de buitenkant ook weer. Overwijk verwacht voor het einde van het jaar te ver-

huizen. Het huidige pand aan de Leitswei wordt verkocht of verhuurd. Overwijk Koffiesystemen telt circa 50 werknemers. Het bedrijf heeft een eigen automatenlijn ontwikkeld en verkoopt deze koffiemachines door het hele land. www.cafesalento.nl

Bloemencorso gaat door

SP zoekt vochtoverlast

LIPPENHUIZEN Groen licht voor de plannen om in 2016 in het kader van 700 jaar Lippenhuizen het bekende bloemencorso nieuw leven in te blazen. De organiserende werkgroep ziet in het dorp voldoende draagvlak en er is een sluitende begroting. De komende maanden overlegt de organisatie

GORREDIJK De SP Opsterland is begonnen met een actie tegen vochtoverlast in huurwoningen. Tijdens het Buurten in de Buurt doken hierover klachten op. Klagen bij de woningbouwvereniging had geen effect. Bewoners kregen de tip beter te gaan ventileren. Op sommige plekken zijn

met de buurtverenigingen over de verdere uitwerking van de plannen. Zes praalwagens komen er zeker, maar de werkgroep hoopt in ieder geval op tien wagens. Het idee is om in één tent alle wagens net voor het corso te voorzien van de bloemen. Het corso wordt gehouden op 17 september.

muren zwart uitgeslagen van de schimmel. De SP wil weten of meer mensen last hebben van dit probleem en de daaruit voortvloeiende ongezonde leefomgeving. Meldingen zijn welkom op opsterland@sp.nl of via 0513-463 762.

Tijnje Vanaf 19.00 uur verzamelen voor stille omgang bij de kerk aan de Rolbrêgedyk. Na het leggen van bloemen bij de graven van oorlogsslachtoffers wordt er een krans gelegd bij het monument. Burgemeester Ellen van Selm verzorgt een korte overdenking en schoolkinderen lezen gedichten voor. Ureterp Vanaf 19.25 uur een stille tocht vanaf de Ontmoetingskerk aan de Mounestrijtte, onder begeleiding van luidende klokken. Onderweg kranslegging door kinderen bij monument aan de Weibuorren. Op begraafplaats kranslegging. Met muzikale omlijsting door plaatselijke muziekverenigingen. Aansluitend lezingen in de Piterkerk van de heren Zigterman en Van der Heide. Gorredijk Vanaf 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk met toespraak van wethouder Wietze Kooistra en muziek van Ieteke Baakman. Vervolgens een stille tocht naar de begraafplaats aan de Hegedyk waar bloemen worden gelegd bij het monument en bij graven van Engelse piloten en verzetstrijders. Beetsterzwaag Bijeenkomst in dorpskerk start om 19.00 uur. Sprekers zijn Jelle Terluin en wethouder Rob Jonkman. Thema: kinderen in de oorlog. Schoolkinderen maakten tekeningen en gedichten naar aanleiding van presentaties van Terluin, die als kind in Jappenkampen zat. Later kranslegging op trappen van de toren. Muziek van Euterpe en leerlingen van Stemstudio Lysbeth. Wijnjewoude Alle dorpsbewoners van 80 jaar en ouder zijn eregast; een groep die als kind veel heeft gemist. Vanaf Tsjerkereed (19.45 uur) verzamelen voor een stille tocht naar het monument op het graf van de 21-jarige verzetsheld Jan Welfing. Kinderen leggen een krans. Na twee minuten stilte en het Wilhelmus volgt het indrukwekkende gelui van de drie klokken in de grote klokkestoel. Met medewerking van muziekkorps Euphonia.


Tijd voor een andere bank?

Stap nu over! Open een Plus Betaalrekening en krijg: Hulp bij overstappen Een Adviseur die u kent Persoonlijk advies Wereldpas App voor Mobiel Bankieren Internet Bankieren iDEAL

Van Campen & Dijkstra Registermakelaars in AssurantiĂŤn Brouwerswal 1 8401 CZ GORREDIJK T (0513) 46 13 46 E info@vancampendijkstra.nl I www.vancampendijkstra.nl


Sa!

29 april 2015

11

www.sa24.nl

Verrast en gewaardeerd De nieuwe Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm reikte vrijdag voor het eerst koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Ze koos ervoor om het wat anders dan anders te doen. BEETSTERZWAAG De gedecoreerden werden dit jaar niet met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, maar Van Selm kwam een dag eerder op verrassingsbezoek bij de gelukkigen thuis. “Ik heb ze een brief overhandigd waarin stond dat ze een onderscheiding kregen. De reacties waren bijzonder. Ze hadden het natuurlijk niet verwacht.” De burgemeester denkt dat de gedecoreerden zo het feestelijke moment wat bewuster hebben beleefd. “Ze kunnen nu even laten doordringen

wat er gaat gebeuren en dat er mensen in hun omgeving zijn die zich zo hebben ingespannen om hen deze onderscheiding te bezorgen. We hebben dit jaar ook de mensen uitgenodigd die vorig jaar zijn onderscheiden. Dan beleven zij het nog een keer vanaf de andere kant.” De nieuwe werkwijze is de burgemeester goed bevallen. “We hadden een enorme voorpret. En ik blijf het bijzonder vinden dat mensen de moeite nemen om anderen zo in het zonnetje te zetten.”

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Henk en Anna Boersma

Henk Boersma (67) uit Ureterp

De heer Boersma was vanaf eind jaren zeventig in Bolsward actief bij de Gereformeerde Kerk en korfbalvereniging Westergo. Hij was ook bestuurslid bij de afdeling Friesland van de Korfbalbond. Daarnaast is hij pleegouder voor tien kinderen en bestuurlijk actief bij Jeugdzorg Friesland. Ook in Ureterp is Henk Boersma actief bij de korfbalvereniging en de kerk. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Stichting Zorgboeren Fryslân en medeoprichter en voorzitter van de vereniging BEZINN.

Johannes Roelsma

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Anna Boersma-Osinga (63) uit Ureterp

Net als haar man Henk is ook Anna Boersma al jaren actief binnen de korfbalwereld. Na een reeks functies bij korfbalvereniging Westergo in Bolsward, is ze nu volop actief bij KV Oerterp. Onder andere als oprichter, begeleider en trainer van het G-korfbalteam. Mevrouw Boersma is pleegouder en voorlichter over pleegouderschap. Binnen de Hervormde Kerk geeft ze basiscatechese aan jongeren, verstandelijk gehandicapten en dementerende cliënten.

Johannes Roelsma (82) uit Bakkeveen

De heer Roelsma vervulde vele functies binnen de Gereformeerde Kerk. Hij was ouderling, diaken en tuinman, maar ook 45 jaar drager bij de begrafenisvereniging. Daarnaast was hij bestuurslid van Plaatselijk Belang en vrijwilliger bij de oudjaarsploeg, het plaatselijke rolstoelpad en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). De Heer Roelsma is medeoprichter en vrijwilliger bij de Himmelploech Bakkeveen. Fokke en Hilly Veenstra

Hilly Veenstra-Geertsma (75) uit Bakkeveen

Mevrouw Veenstra zette zich 52 jaar lang in voor de Christelijke Plattelandsvrouwen Bakkeveen, die zij zelf mee oprichtte. Ook was ze bestuurslid bij het gemengd christelijk koor ‘Ta Gods Eare’, oprichter en dirigente van het Kinderkoor Bakkeveen en docent Nederlands voor asielzoekers. Ze is nog steeds actief voor de stichting ‘Goed werk’, de evangelisatiecommissie binnen de Gereformeerde Kerk Bakkeveen, de Stichting Dorcas en projecten voor straatkinderen in Roemenië.

Fokke Veenstra (77) uit Bakkeveen

De heer Veenstra was op vele manieren als vrijwilliger en bestuurder betrokken bij de Gereformeerde Kerk Bakkeveen en de christelijke basisschool in het dorp. Daarnaast is hij als depothouder van de Stichting Dorcas betrokken bij de inzameling en verkoop van kleding en textiel en was hij tien jaar lang betrokken bij het gezamenlijk onderhoud aan Bakkeveen.

Wolter Rozenberg (60) uit Jubbega

Ook in de gemeente Heerenveen was er vrijdag een lintjesregen. Hierbij werd Wolter Rozenberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Rozenberg is al decennialang actief binnen het amateurvoetbal. Acht jaar als trainer/ coach bij v.v. Jubbega, 30 jaar als penningmeester van de club en 29 jaar als scheidsrechter bij de KNVB regio Noord.

Wolter Rozenberg


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Altijd in de buurt Iedereen verdient een bank in de buurt. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Van Campen & Dijkstra Registermakelaars in Assurantiën Brouwerswal 1 8401 CZ GORREDIJK T (0513) 46 13 46 E info@vancampendijkstra.nl I www.vancampendijkstra.nl

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk

Welkom!


Sa!

29 april 2015

Moederdagfair

Kooistra in kerk

Opnieuw is er, een week voor moederdag (2 mei 11.00-16.00 uur), een Moederdagfair in de consistorie tegenover de kerk van Lippenhuizen. Met veel kraampjes met volop aanbod aan moederdagcadeautjes. Decoratieve spulletjes, sieraden, tweedehands kunst & curiosa, haak- & breiwerkjes, biologische theecadeautjes, schilderijen, tuinplanten en fruitbomen. Met workshops bloemschikken en moederdagcadeautje maken. Entree: gratis. Opbrengst gaat naar de restauratie van de Piterkerk. piterkerklippenhuizen.nl

TIJNJE Kunstschilder J. Kooistra vertelt in een speciale kerkdienst in de kerk aan de Rolbrêgedyk op 3 mei (9.30 uur) over zijn zeven schilderijen over de schepping. Deze schilderijen zijn dan ook te bezichtigen.

LIPPENHUIZEN

Sjoukje Iedema

De bekende Friese kunstenaar Sjoukje Iedema toont haar krachtige maar zeer intieme werken van 1 t/m 17 mei bij Kunsthuis LOOF. Een serie werken over de onzichtbare wereld van de micro-organismen. Het is de bron van ons bestaan en een bewijs dat alles met iedereen verbonden is, zowel natuur als dier en mens. De werken uit de serie bestaan uit mixed media’s, papierwerken, olieverven, tekeningen, aquarellen en multipletypes. www.kunsthuisloof.nl

JUBBEGA

Recreatieloop

TERWISPEL Sportvereniging Wispolia organiseert op 28 juni de tweede Recreatieloop van Terwispel. Ter voorbereiding op de race zijn er gedurende zes weken loopclinics onder leiding van Sietse van der Mei van Lopers Company Heerenveen. Op 8 mei (19.00 uur) is er een kennismaking bij het dorpshuis. Deelname vanaf 8 jaar. Deelname: 10 euro voor de hele serie. www.terwispel.nl

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

15

www.sa24.nl

Lentefair

Kaatsclinic

HOORNSTERZWAAG Kaatsvereniging Op ’e Grins opent het nieuwe kaatsseizoen op woensdag 29 april (19.00 uur). Voor iedere belangstellende vanaf 15 jaar is er dan een gra-

tis kaatsclinic onder leiding van topkaatser Cornelis Terpstra. Plaats: sportveld achter school aan de Aise Bruggensweg 2. www.kaatsenopegrins.nl

The Snake Charmers

GORREDIJK Het Northern European Jazz Orchestra speelt op 5 mei (15.45 uur) op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden repertoire van The Snake Charmers. Deze jazzband werd in 1942 in Gorredijk opgericht en geleid door weerman Hans de Jong (1921-2010). Ook de later bekende Friese schrijver Anne Wadman was lid van de band. Na de bevrijding speelden ze

Friese Streekmarkt

Zaterdag 2 mei (10.00-16.00 uur) start een nieuw seizoen van de Friese Streekmarkt in Oldeberkoop. De standhouders, waaronder enkele nieuwe, zijn er weer OLDEBERKOOP

overal in de provincie voor de Canadezen. The Northern European Jazz Orchestra staat onder leiding van trompettist Kurt Weiss die ook twee composities van Wadman uit de oorlog arrangeerde. Gastsoliste is zangeres Jannie Brandsma. Journaliste Marita de Jong (dochter van de oprichter) zorgde voor de uitgesproken teksten.

klaar voor en nemen een grote diversiteit aan (h)eerlijke streekproducten mee naar de markt. Plaats: plein tegenover Le Brocope en Hof van Oldeberkoop. friesestreekmarkt.nl

Kleding voor Fûgelhelling Vogelopvangcentrum De Fûgelhelling doet mee aan de kledinginzamelingsactie van Dierenlot. Alle kleding, textiel en schoenen zijn welkom in de daarvoor bij het

URETERP

centrum geplaatste container. De opbrengst van wat er in Ureterp wordt ingezameld gaat volledig naar De Fûgelhelling. www.defugelhelling.nl

Deborah J. Carter

Diggin’ the Duke is een nieuw programma waarin Deborah Carter, met Leo Bouwmeester (piano) en Mark Zandveld (bas), een heel nieuw en persoonlijk licht laat schijnen op bekend en onbekend repertoire van Duke Ellington. Ze zijn op 2 mei (20.30 uur) te gast bij Le Brocope. Vanuit een hedendaagse perspectief schreven ze nieuwe arrangementen en teksten op enkele instrumentale composities. Een variatie aan swing, latin en fusionritmes en avontuurlijke harmonieën. De Amerikaanse Deborah J. Carter is bekend om haar dynamische en warme podiumpersoonlijkheid. Ze werd geboren in de VS en groeide op in Hawaii en Japan. Entree: volwassenen: 12,50 euro; tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl OLDEBERKOOP

NIJ BEETS Ruim 30 kramen zijn op 2 mei (10.00-17.00 uur) aanwezig bij de eerste Beetster Lentefair op het terrein van verenigingsgebouw De Rank aan de Prikkewei 35. Veelzijdigheid voor jong en oud is de gedachte van organisatrice Tamira Piet, eigenaresse van TiP’s ID Foar Thús. “Het leek me leuk om naast de tweejaarlijkse kerstmarkt ook iets te doen in het voorjaar. Dan willen we toch weer genieten van de natuur, het nieuwe leven. We willen in de tuin aan de slag of die hobby weer oppikken. De Lentefair kan je in een gezellige ambiance weer op tal van ideeën brengen. Dat is onze insteek.” Entree: gratis.

Pypskoft

OUDEHORNE De Frije Wiken ont-

vangt van de Provincie Fryslân 16.000 euro voor de realisatie van vijftien rustpunten voor fietsers en wandelaars in het gebied. Deze plekken krijgen de naam Pypskoft. Vroeger moesten de turfarbeiders af en toe even de benen strekken. Deze manier van even kort pauzeren wordt pypskoft genoemd.

Boottochten

Komend weekend start It Damshûs weer met haar wekelijkse boottochten op zaterdag of zondag. Er zijn tochten door het Polderhoofdkanaal en het Koningsdiep naar Pier’s Hiem. Eens per maand (9 mei, 13.30 uur voor het eerst) wordt er gependeld tussen It Damshûs en het Sudergemaal, waar een rondleiding wordt gegeven. Na 1 juli wordt er ook naar De Kraenlannen gevaren. www.damshus.nl

NIJ BEETS

Open Deur

Op zondag 3 mei (11.00 uur) is er in de Ontmoetingskerk een Open Deur met ds. Piet Hulshof uit Jubbega en vocale en muzikale ondersteuning van ‘Our Choice’ uit Lauwersoog. Het thema van de dienst is: ‘Witte Zwanen, zwarte zwanen ’. Voor de dienst geldt een dresscode: zwart-wit. GORREDIJK

AGENDA WO 29 APR 18:30 UUR | TIJNJE De Wispel voorverkoop Natuurbad De Wispel 19:00 U. | HOORNSTERZWAAG Kaatsclinic Sportveld achter school

ZA 2 MEI 07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt Bakkeveen Terreinen rond sportpark 10:00 UUR | NIJ BEETS Beetster Lentefair Verenigingsgebouw De Rank 10:00 UUR | TERWISPEL Terwispel on Tour Start bij Dorpshuis 10:45 UUR | OLDEBERKOOP Friese Streekmarkt Dorpsplein 11:00 UUR | LIPPENHUIZEN Moederdagfair Consistorie 20:00 UUR | URETERP Pub Quizz MFC De Wier 20:30 UUR | OLDEBERKOOP Deborah Carter Le Brocope

ZO 3 MEI 09:30 UUR | TIJNJE Kunstschilder Kooistra Kerk Rolbrêgedyk 11:00 UUR | GORREDIJK Open Deur Dienst Ontmoetingskerk 11:00 UUR | GORREDIJK Open Deur Ontmoetingskerk 13:30 UUR | NIJ BEETS Varen met turfbok Openluchtmuseum It Damshûs

MA 4 MEI HERDENKING (zie pagina 9)

DI 5 MEI 15:45 UUR | LEEUWARDEN The Snake Charmers Bevrijdingsfestival

WO 6 MEI 14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Wijnjewoude Bij evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei 14:00 UUR | URETERP Kinderactiviteit De Fûgelhelling De Fûgelhelling


Sa!

29 april 2015

19

www.sa24.nl

Serie 40/45

Nederland staat dit jaar uitgebreid stil bij de start van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (75 jaar geleden) en 70 jaar bevrijding. Sa! besteedt deze weken daarom ruim aandacht aan verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog in ons verspreidingsgebied.

Tientallen onderduikers aan de stille kant van de vaart

De Schoterlandse Jordaan Hendrik Marcus de Jong, ‘Hare Majesteit’, werd in de laatste oorlogsjaren de spil in het onderbrengen van tientallen onderduikers aan de stille kant van de Schoterlandse Compagnonsvaart in Oudehorne en Bontebok. Hij zette zijn herinneringen direct na de oorlog op papier. TEKST: EVERT DE JONG FOTO: DOARPSARGYF ALD- EN NIJHOARNE

De stille kant van de Schoterlandse Compagnonsvaart in Oudehorne en Nieuwehorne aan de Vaart (nu Bontebok) was in de oorlogsjaren alleen bereikbaar via een zandpad en de karakteristieke ‘barten’ over de wijken. Daardoor vonden tientallen onderduikers hier een schuilplaats. Was er onraad dan konden ze een veilig heenkomen vinden in de weilanden en boswallen richting Oudeen Nieuwehorne. Vanwege de talrijke joodse onderduikers werd dit deel aan de vaart later ook wel de Jordaan genoemd.

NIEUWEHORNE

Onderdak

Veehouder Marcus de Jong was de centrale figuur in de organisatie van de onderduik. In december 1945 vertelde hij in de brochure ‘Het illegale werk in de gemeente Heerenveen’ over de laatste twee oorlogsjaren aan de vaart. Want pas in januari 1943 werd hij door een vriend benaderd met het verzoek om een paar joodse mensen onderdak te verschaffen. Het werden er uiteindelijk tientallen, al is het exacte aantal niet bekend. Sommige oorlogsdeskundigen spreken zelfs over 300 tot 400 onderduikers. Zeventig joodse onderduikers, mannen en vrouwen, hielden op

26 april 1945 een bijeenkomst waarin zij hun innige dank betuigden aan hen ‘die hun leven op het spel zetten om hun medemensen uit de klauwen van hun vervolgers te redden’. Onder hen Trudi Ascher-Jacobs. Sa! was er eerder dit jaar bij toen zij vanuit haar nieuwe vaderland Israël terugging naar het huis nabij de Eilewijk in Oudehorne. De plek waar ze de laatste negen maanden tot de bevrijding had gezeten. Haar ouders kwamen om in Auschwitz en Mauthausen. Ook de bekende joodse Amsterdamse wielrenner Tinus van Gelder, in 1948 actief op de Olympische Spelen in Londen, had zijn leven te danken aan de hulp van barmhartige mensen aan de vaart. Van Gelder emigreerde later naar Australië, waar hij in 1991 overleed. Vorige week vertelde Ben Troostwijk uit Leeuwarden in de Leeuwarder Courant over zijn onderduikerstijd op het boerderijtje van Hendrik Marcus de Jong in Bontebok. “Daar molk ik twaalf koeien.” De Jong noemde hij zijn pleegvader. “Er waren regelmatig vergaderingen. Ik haalde de mensen dan op, zette ze over de vaart, stond op wacht of bracht Engelse en Amerikaanse piloten in veiligheid.” Het waren niet alleen joden en

jodinnen die een veilige schuilplaats aan de vaart vonden. In zijn brochure schrijft De Jong: “Wij hadden een Amerikaanse piloot in huis. Kwam er onverwachts iemand binnen, dan werd met een stalen gezicht verteld dat de persoon een doofstomme was uit Holland. In liegen en zwijgen kreeg je hoe langer hoe meer routine. Zo was er een weduwe, die geen joodse studenten in huis wilde hebben, maar wel een paar anderen. De joodse studenten werden haar prompt bezorgd en ze waren spoedig de beste vrienden.”

Hare Majesteit

In de volksmond werd Hendrik Marcus de Jong vaak Hare Majesteit of kortweg HM genoemd. Die naam kreeg hij van een van zijn voornaamste kompanen in het verzetswerk, Roel Vis uit De Knipe. Later vertelde Vis: “De Jong en ik hadden op een avond een flinke discussie. Hij communist, ik gereformeerd. Hij was toen, later niet meer, tegen het Koninklijk Huis. Ik zei toen voor de grap: U bent Hendrik Marcus. Ik ga u voortaan Hare Majesteit noemen. Hij kon dat goed waarderen en schijnt dat verder verteld te hebben.” Ondanks hun grote verschil in politieke achtergrond konden Vis en De Jong het uitstekend met elkaar vinden. Vis betitelt de Jong ook als humoristisch, vriendelijk, emotioneel, maar soms ook bikkelhard. Bij zijn indrukwekkende illegale activiteiten kreeg HM hulp van veel andere verzetsmensen, bijvoorbeeld bij het verzamelen van de broodnodige bonkaarten. Ook de directeuren van de zuivelfabrieken in Bontebok en Jubbega steunden het illegale werk.

De Jong daarover in zijn brochure: “Zonder hun medewerking zou het niet mogelijk zijn geweest in Nieuwehorne zoveel mensen onder te brengen, daar dit meestal geschiedde bij kleine veehouders en arbeiders, waar de voedselvoorraad niet van dien aard was om geregeld kostgangers van het nodige te voorzien. Op deze fabrieken zijn duizenden kilo’s boter en kaas aan de bezetter onttrokken en voor de onderduikers afgestaan.”

Innerlijk samenwerken

Naarmate de oorlog langer duurde werd het optreden van de bezetter wreder. Het had tot gevolg dat steeds meer mensen aan het verzetswerk meededen. Er was langs de ‘Jordaan’ haast geen gezin meer dat geen onderduikers in huis had. In zijn voorwoord bij de brochure schrijft De Jong: “Wij mogen niet verhelen dat dit schone werk van naastenliefde en vaderlandse plicht alleen voltooid kon worden door het innerlijke samenwerken van mensen, saamgebonden uit alle politieke en godsdienstige partijen. Mensen, die slechts met één doel bezield waren, namelijk zich te ontfermen over hun medemensen, aanvaardende alle risico die er aanverbonden was. (..) Het is één van de schoonste fragmenten uit mijn leven geweest, dat mij eeuwig zal bijblijven.” Het was dan ook een terechte beslissing van de Israëlische regering om De Jong en zijn vrouw Nienske de Jong-Zeinstra in 1973 te onderscheiden met de Yad Vashem-medaille, officieel ‘Certificaat van bijzonder goed gedrag in oorlogstijd’ geheten.


Sa!

29 april 2015

www.sa24.nl

21

Bernou HylkeMa stopt erMee

Honger naar bal is gestild Voor Bernou Hylkema was de bal altijd alles. Met haar talent schopte ze het tot speelster van SC Heerenveen en tot jeugdinternational. Maar na vier jaar eredivisie neemt ze gas terug. “Ik heb minder honger naar de bal.” TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Het is een situatie die de twintigjarige inwoonster van Ureterp zich een aantal jaren geleden niet had kunnen voorstellen. “Ik ben altijd helemaal gek geweest van voetbal. Maar in het vorige seizoen merkte ik al dat het wat minder werd.” Afgelopen zomer twijfelde ze dan ook of ze nog wel door wilde, maar Bernou besloot uiteindelijk om er in ieder geval nog een jaar aan vast te knopen. “Ik was er toch nog niet helemaal klaar mee. Ik begon aan mijn hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Leeuwarden en ik wilde zien hoe dat zou passen.” Inmiddels weet ze dat het een onmogelijke combinatie is. “Ik mis sowieso twee trainingen per week. Dat kan ik fysiek wel aardig opvangen, maar je mist toch een aantal groepsmomenten. Dat is gewoon jammer. En wat betreft het reizen met het openbaar vervoer is het ook allemaal niet ideaal.”

URETERP

Linksback

Daar komt nog bij dat Bernou vindt dat ze zich de afgelopen maanden als speelster onvoldoende heeft doorontwikkeld. Al heeft ze als linksback inmiddels wel haar positie gevonden. “Ik was altijd linksbuiten, een echte aanvaller. Maar toen Danielle Kuikstra, onze vaste linksachter, geblesseerd raakte, heb ik in een oefenwedstrijd daar een keer gespeeld. Dat ging heel goed en vanaf dat moment ben ik achterin blijven staan.” Helemaal nieuw was die plek in de defensie ook weer niet voor Hylkema. “Bij de Nederlandse selectie onder 17 jaar zei de coach al tegen me dat ik moest doorzetten als linksback. Hij vond dat daar toekomst voor mij zat.” Hylkema wilde er toen niet aan. “Ik ben aanvaller dacht ik bij mezelf. Dus wat praat je nou?” Haar verleden als linksbuiten komt nu in de verdediging goed van pas. “Ik ben erachter gekomen hoe dom aanvallers eigenlijk vaak zijn. Ze doen meestal maar gewoon wat, zonder een plan te hebben.” Bovendien staat meeverdedigen bij de meeste spitsen niet bovenaan het prioriteitenlijst-

je. Hylkema profiteert er graag van. “Ik ben snel en ik weet natuurlijk wel wat aanvallen is. Ik ga dan ook graag over onze linksbuiten heen.” Dat extra wapen levert Heerenveen dit seizoen echter weinig op. De ploeg staat tiende in de BeNe League, de gecombineerd Belgisch-Nederlandse competitie voor vrouwenteams. Slechts drie teams verzamelden minder punten dan Heerenveen.

Te weinig scoren

“Het valt inderdaad tegen dit seizoen. Vorig jaar werden we nog vierde. Dat was een topprestatie.” Het grote verschil tussen beide jaargangen is het vertrek van topschutter Vivianne Miedema naar het Duitse Bayern München. De pas achttienjarige aanvalster van het Nederlands elftal schoot er vorig seizoen namelijk 37 in voor Heerenveen. “De meiden die nu voorin staan doen hun best, maar dat is gewoon niet op te vangen. Ons veldspel klopt, maar we maken te weinig doelpunten. Dan win je dus niet zo vaak.” Desondanks probeert Hylkema met het einde in zicht te genieten van elk moment op het veld. “Ik realiseer me dat het nu echt aftellen is. Op 8 mei spelen we de laatste wedstrijd, thuis tegen Anderlecht. Ik heb al aan een heleboel mensen gevraagd of ze die dag willen komen kijken.” Voetballen voor zo’n 4.000 toeschouwers in het Abe Lenstra Stadion, het was voor Bernou volop genieten. Dat gold zeker ook voor haar doelpunt in de halve finale van de beker in 2013, tegen landskampioen FC Twente. Ze werd bedolven onder haar ploeggenoten. “Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Oerterp, Cambuur, Heerenveen, nationale selecties. Samen spelen met meiden als Sherida Spitse en Vivianne. Ik heb er wel alles uitgehaald wat erin zat. Ik neem in ieder geval een jaar rust. Wie weet hoe ik er daarna tegenaan kijk. Misschien wil ik dan wel terug, want ik ga het absoluut missen. Maar voor nu is dit voor mij de juiste keuze.”

Puur voetbal Vrouwen- en mannenvoetbal, de verschillen zijn enorm. Wie een keer gaat kijken bij een wedstrijd, ziet het direct. “Vrouwenvoetbal is nog puur”, aldus Hylkema. “Als je valt, sta je op en ga je gewoon weer door.” Geen gezeur om kaarten, niet overdreven doorrollen na een sliding. “Vrouwen maken geen theater zoals mannen dat vaak wel doen. Daar kan ik ook slecht tegen. Misschien heeft het te maken met de belangen. Het draait allemaal om winnen en geld. Maar ik heb het liever zoals bij ons. Gewoon, normaal doen met en naar elkaar.”

Afbouwen Oerterp, de voormalige club van Hylkema, heeft momenteel geen vrouwenelftal meer. Daar afbouwen is voor Bernou Hylkema dus geen optie. “Er is wel een juniorengroep. Misschien dat ik daar nog eens meetrain. En met andere meiden die in het verleden ook bij Oerterp speelden, heb ik het er al wel eens over gehad om weer een elftal te beginnen. Een bierteam. Nou ja, dat klinkt natuurlijk wat gek voor iemand van twintig. Een gezelligheidsteam, dat is beter ja. En wie weet waar dat op lange termijn dan weer toe kan leiden.”


Sa!

29 april 2015

23

www.sa24.nl

Sluiting schoenenWinkel voorlopig uitgesteld

Afscheid nemen valt Wieringa’s zwaar Vader Hielke Wieringa maakte in 1926 zijn entree in Ureterp als schoen- en tuigmaker. Zoon Klaas en zijn vrouw Joke namen het stokje 48 jaar geleden over. Maar het einde van de schoenenwinkel is nu in zicht. Tenzij ze zich nog een keer bedenken… TEKST: SIKKE MARINUS FOTO’S: SIETSE DE BOER EN FAMILIEARCHIEF

De datum 30 april stond al lang in de agenda omcirkeld. Op die dag zouden Joke en Klaas Wieringa hun schoenenwinkel sluiten. Maar op de folder waarin dat wordt aangekondigd, staat nu een pennenstreek door deze datum. “Wy hâlde wol op, mar witte noch net wannear.” Joke is de motor achter het uitstel van executie. “Ik wol eins hielendal noch net ophâlde.” De Wieringa’s plakken er in ieder geval nog een maand aan vast.

URETERP

Achtenveertig jaar geleden namen Joke en Klaas Wieringa de schoenenzaak over van vader Hielke Wieringa. Voor de 77-jarige Klaas is het nu genoeg. Hij wil er een punt achter zetten. “Ik bin no noch sûn. It kost in soad ynspanning om de saak yn bedriuw te hâlden.” Bovendien wil Klaas graag meer tijd vrijmaken voor zijn kleinkinderen en zijn hobby. Hij houdt van tuinieren en stekt geraniums en fuchsia’s. Joke, die vijf jaar jonger is, wil de aanloop in de winkel nog niet missen. “It is sa gesellich as der minsken delkomme.”

4.000 gûne

Plaatselijk Belang Ureterp zocht in 1926 een schoenmaker voor het dorp. Het liefst iemand die ook nog paardentuigen kon maken. Hielke Wieringa werkte destijds in loondienst als schoen- en tuigmaker in Bedum. Een eigen zaak leek hem wel wat. En dus begon hij in Ureterp, aan de Weibuorren. In café Oosterhof,

het latere café Gorter. Het bedrijf was toen nog vooral een schoen- en tuigmakerij. De verkoop van schoenen stond nog op een laag pitje. Wieringa bleek een rasechte vakman. Was er iets van leer kapot, dan wist hij altijd wel een oplossing te bedenken. Hij ontwikkelde zich zelfs tot orthopedisch schoenmaker. Mensen met knolvoeten en andere orthopedische ongemakken togen massaal naar Ureterp voor het juiste schoeisel. Door het succes groeide de zaak uit haar jas. In 1927 werd daarom aan de Weibuorren 81 een gloednieuw pand gebouwd. “Foar 4.000 gûne. Dat moasten wy in pear jier lyn betelje foar in nij kezyn.” De Ureterpers waren blij met Wieringa, aan klandizie geen gebrek. De werkplaatswinkel had vroeger eigen geluiden en een eigen geur. Dat kwam onder andere door de schuurmachine en door de lijm die schoenmaker Wieringa gebruikte. Als je met een kapotte schoen aan kwam zetten, kon je vaak wachten en toekijken totdat het schoeisel weer gemaakt was.

Hielendal oarsom

De werkplaats verhuisde in de loop van de tijd van de winkel naar een aanbouw achter het winkelpand. Ook de woonkamer aan de voorkant van het pand moest eraan geloven. Dit allemaal, omdat er meer ruimte voor de winkel moest komen. Klaas: “Froeger moasten wy it foaral fan it skuonmeitsjen ha en minder fan de ferkeap. Dat is no hielendal oarsom.” Het echtpaar Wieringa maakte mee hoe de verhoudingen in de schoenenwereld veranderden. Klaas leerde het ambacht van zijn vader. “It echte skuonmeitsjen bart no hast net mear. Alles is tsjintwurdich syntetysk. Dat lymje je dan efkes en dan is it klear.” De machines van zijn vader zijn er nog steeds. In de werkplaats staat ook een werkbank met toebehoren. Er

kunnen twee mensen aan werken. “Ien fan myn pakesizzers mei hjir ek graach sitte en fan alles útprobearje.” Het internet is een ander fenomeen dat erg bijdraagt aan veranderingen. “Eartiids wie it persoanliker en gemoedliker. Jo koene je klanten. No keapje in soad minsken fia ynternet. Alle lytse winkels ferdwine sa.”

Yn in jutesek

In de 48 jaar maakte het echtpaar heel wat mee. Joke: “Soms dan komme de ferhalen nei boppe by minsken. Dat kin hiel emosjoneel wêze.” Klaas: “Ik wit noch dat lamme Lammert geregeld by ús kaam. Dy krûpte dan de winkel binnen. Myn heit makke spesjale skuon foar him. Sa ha ik ek ris in keunstfoet fêstsetten dy’t los siet. Ek kaam der froeger om de pear moanne in man del mei in keunstfoet yn in jutesek. Dy wie fan syn frou. Ik moast der nije learen bandsjes oan sette. Dat soarte fan keunstfuotten ha je no net mear. En dat soarte fan spesjale kontakten ek net mear.” Op tafel tussen de koffiekopjes heeft hij de geschiedenis van Schoenmode Wieringa in woord en beeld uitgestald. De foto’s en oude advertenties getuigen van een mooie historie. “Ik bin no 77. Ik tocht, dan moatte wy der no mar mei ophâlde.” Joke: “Us klanten fine it jammer dat wy ophâlde. Ik ek. Ik bin bliid dat wy it yn elts gefal noch in maand útstelle.”


25%

25%

VOORDEEL

1.99

1.49

1+1

VOORDEEL

AH Biologische cherrytomaten Schaal 250 gram.

2.60

AH Biologische runderbraadworst

1.59

Per 250 gram.

2

3.00

AH Les Pains broden

Alle varianten. Combineren mogelijk.

2e

2.49

AH Greenfields rosbief van de versafdeling

2.29

1.95

Per 100 gram. Actieprijs per kilo 19.46

Unox soep

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. stevige tomatensoep. 2 blikken a 800 ml.

5.78

4.33

Grolsch krat

24 flesjes a 0,3 liter of 16 beugelflesjes.

14.38

7.19

1.94

1.45

Campina literpakken

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. magere yoghurt. 2 pakken.

6.65

4.99

Milner van de versafdeling

1.49

Chocomel literpakken

Alle varianten. Bijv. jong 30+ stuk.

Dr. Oetker Casa di Mama & Tradizionale

Alle varianten. Combineren mogelijk.

8.16

6.50

1.00

Alle varianten. Per pak.

2+1

STUKS

GRATIS

Senseo pads 32 en 36 stuks Alle varianten. Combineren mogelijk. 2 zakken.

15.79

10.38

ALLE Wasmiddelen

Combineren mogelijk. Bijv Robijn klein en krachtig color. 3 flessen a 20 wasbeurten.

2

STUKS

GRATIS

9.99

Alle varianten. Combineren mogelijk.

2

2e

HALVE PRIJS

1+1

14.38

1.99

AH Verse pasta en pastasauzen

HALVE PRIJS

HALVE PRIJS

3.32

3.98

VOORDEEL

2e

STUKS

4.18

25%

GRATIS

Finish

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. classic tabs. 2 dozen a 50 stuks.

6.00

4.00

AH Rundergehakt 500 gram. 2 schalen.

4.49 ALLE Biologische wijnen Bijv. Adobe Chardonnay Reserva


Sa! week 18