Page 1

Sa!

Hoofdstraat 2 • 8401BZ Gorredijk Telefoon: 0513 463 488

kijkt anders

Woensdag 22 april 2015

Jaargang 2 Nummer 16

www.sa24.nl

GEMIST PAGINA 19

7 BOSSEN BEETSTERZWAAG

GREBBEBERG

LOOPBAAN TECHNIEK

LANDGOEDEREN

KLAAS EN JEEN

TECHNETKRING

De komende twee jaar onderzoeken eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden samen hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag belangrijk kunnen maken voor de lokale economie. Subsidies zijn niet meer toereikend voor het onderhoud. Het aantal bezoekers neemt toe.

De twee jonge Tynster militairen Klaas Idzerda en Jeen Jeeninga sneuvelden in mei 1940 op de Grebbeberg. Een gebeurtenis met een lange nagalm in beide families. Nu, 75 jaar later, leggen op 4 mei twee omkesizzers een krans bij het monument op de begraafplaats in Tijnje.

De Burgemeester Harmsma School en een groep technische bedrijven slaan de handen ineen om meer leerlingen uit het basisonderwijs te interesseren voor een loopbaan in de techniek. De oprichting van een TechNetkring moet daarbij helpen.

PAGINA 3

PAGINA 17

PAGINA 23

Woning van de week

Hoofdstraat 77 Gorredijk Vraagprijs  200.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Na een tijd van afnemende gezondheid is overleden

John Uilenhoed ‘Buurman John’

Wij wensen Jiska en Joop, Marrit en hun kinderen heel veel sterkte. De buren van de Kûperij: Klaas en Elly Wietze en Petra Ursula en Renze Jan en Hilly Harm en Elly

Hylkje Rob en Katja Bauke en Hinke Jack en Betty en kinderen

Gorredijk, 19 april 2015

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe, mar ek de moaie oantinkens! Jimme waarme meilibjen by it siikwêzen en nei it ferstjerren fan ús leave mem en beppe

Griet Bron - de Vries hat ús goed dien. Wy wolle jim hjirfoar hertlik tankje! Bern en bernsbern


Sa!

22 april 2015

3

www.sa24.nl

Landgoederen onder de aandacht De komende twee jaar onderzoeken eigenaren, bewoners, ondernemers en overheden samen hoe ze de landgoederen rond Beetsterzwaag belangrijk kunnen maken voor de lokale economie. BEETSTERZWAAG Het project kreeg de naam ‘De 7 bossen van Beetsterzwaag’, verwijzend naar de zeven eigenaren. Wethouder Piet van Dijk, Frank van den Haak (Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten) en Yolt IJzerman (Staatsbosbeheer) plantten vorige week donderdag als start een moerascipres in de tuin van het Lycklamahûs. Op de plek waar anderhalf jaar geleden een fors exemplaar omwaaide.

Landelijke pilot

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees het project in Beetsterzwaag aan als landelijke pilot. Procesleider Age Fennema: “De komende jaren organiseren we een aantal landgoederendagen, elk landgoed krijgt een boom cadeau, we voeren herstelmaatregelen uit en we maken een boek over deze omgeving.” Maar het belangrijkste actiepunt is het opstellen van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Wat kost bijvoorbeeld het in stand houden van

de oude wandelpaden, vijvers en houtwallen? En hoe kun je geld genereren voor dit doel? Het lukt de landgoedeigenaren niet dit volledig zelf op te hoesten.

Groene Parels

Rino Jans van Bosgroep Noord-Oost Nederland namens de in Opsterlandse Groene Parels verenigde eigenaren: “We zijn trots op onze landgoederen en willen de kwaliteit graag op peil houden. Maar we zijn ook graag gastheer voor het stijgende aantal bezoekers.” De recreatieve druk neemt toe, terwijl subsidies niet meer toereikend zijn voor het onderhoud. De eigenaren verwachten dat het project leidt tot verbinding tussen eigenaren en de lokale omgeving en dat degenen die komen recreëren, bijdragen aan de financiering van het onderhoud. Leven in de brouwerij en samen de schouders eronder zetten. Frank van den Haak van Beetsterzwaag Na-

Het planten van de moerascipres bij het Lycklamahûs. FOTO: SIETSE DE BOER

tuurlijk Genieten (BNG) is blij met het project. “Toerisme is belangrijk voor de ondernemers en dus ook voor de lokale bevolking. Dit project sluit prachtig aan bij wat wij willen: genieten van natuur, historie, kunst en de heerlijke Hoofdstraat.” Een voorproefje heeft BNG al in petto: op 26 april zijn er gratis rondleidingen en eind augustus volgt de eerste landgoeddag.Een paar advie-

zen van landschapsarchitect Els van der Laan: “Bekijk de landgoedtuinen van Beetsterzwaag niet losstaand, maar zoek verbinding met meerdere regio’s. Zorg dat ze vindbaar, bereikbaar en betreedbaar zijn. En wat zou het mooi zijn om de oude wandelkaart uit 1905 opnieuw uit te geven. Dat zou dan mooi de eerste Roodbaards Rijkdomroute kunnen zijn.”

101 kaarsjes voor Wijtske Veenstra “Ik kin my wier net begripe hoe it safier kaam is. Ik ha der ek neat foar dien.” Wijtske Veenstra-Pietersma werd vorige week 101 jaar.

URETERP

“As ik oer myn libben fertelle moat, komt der gjin ein oan. Ik ha in goed libben hân. Wurkjen is sûn, dêr kin je goed fan ite en sliepe.” Hoogtepunt in haar lange leven is de geboorte van de tweeling op haar 25e verjaardag. “Se ha seis wiken thús yn de kûveuze lein en bin grut wurden op komolke. Se binne no 76 jier.” Wijtske en haar man Catrinus, dertig jaar geleden overleden,

kregen vijf kinderen. “Myn fleis en bloed libbet allegear noch en wennet tichtby. Dat is in grutte rykdom.” In september wordt het tweede achterachterkleinkind verwacht. Ze volgt trouw het journaal, de politiek en het kerkelijk nieuws. “As jo gjin belangstelling ha foar de saken om jo hinne, dan bin je in dikke sufferd.” Wel vindt mevrouw Veenstra het steeds moeilijker om met anderen over het nieuws te discussiëren. “Der is hast net ien mear fan myn generaasje.” Tot zes jaar geleden woonde ze nog zelf-

standig. Nu woont ze in De Lijte, net als haar broer van 93. Wijtske Pietersma werd geboren aan boord van het skûtsje van heit en mem, dat in de Oerterper vaart lag. “Fan dy jierren oan board wit ik noch in hiele protte. Ik wie skippersfeint. Stjoere en lûke yn ‘e line.” Toen ze acht werd, verkocht heit het skûtsje en bouwde een boerderij in Drachten. “Want hy woe net dat ik yn ‘e kost moast.” Na vier jaar lagere school werkte ze tot haar huwelijk op het gemeentehuis in Drachten, als conciërge en schoonmaakster. In 1935 trouwden Catrinus en Wijtske.

Ze woonden eerst in Surhuisterveen, later in een boerderij aan De Feart bij Ureterp. In de oorlogsjaren kwamen veel hongerende mensen langs de deur. “Ik wit noch goed dy man út Amsterdam. Hy hie gjin sokken om ‘e fuotten.” Maar ook verstopten ze onderduikers. “We hienen de jarrebak skjinmakke en der strie yn dien. Dêr koenen se yn sliepe. Guon sliepten yn it bargehok fierderop yn it lân. Grouwen en finen, it wie yn de oarloch allegear ien pot nat. We hienen doe in protte leafde foar elkoar. Dat bin we tsjintwurdich kwyt.”

Een nieuwe PlusBus BEETSTERZWAAG Wekelijks maken ruim 150 ouderen en mensen met een beperking gebruik van de PlusBus. “Dat aantal groeit nog steeds”, vertelt voorzitter Henk Modderman. “Daarnaast maken we met groepen jaarlijks zo’n 30 uitstapjes.” Afgelopen zaterdag nam de PlusBus een nieuwe bus in gebruik, geschikt gemaakt voor rolstoelen.

Henk Hoen (Van Teyens Fundatie) en wethouder Wietze Kooistra.

De stichting heeft twee van deze bussen en daarnaast een bus zonder rolstoellift. Vorig jaar werd de andere rol-

stoelbus vervangen. De gemeente Opsterland en de Van Teyens Fundatie betaalden beide mee aan de aanpassing van de liftinstallatie.

YNSTJOERD

‘It kin net’ De gemeente Opsterlân wol in grut part fan de sportfoarsjennings oerdrage oan de pleatslike befolking en op dy wize foars besunigje op de útjeften. Sa moat MFC De Wier yn Oerterp en it swimbad op De Gordyk troch pleatslike organisaasjes eksploitearre wurde. Prima dat de mienskip ferantwurdlik wurdt foar it yn stân hâlden fan dy foarsjennings, mar de FNP is fan betinken dat skoalbern swimme moatte ûnder lieding fan betelle en profesjonele tasichthâlders. De swimbaden fan Surhûsterfean en Haulerwijk binne foarbylden hoe it moat en kin. Underhâldswurk, skjinmeitsjen en kassawurk wurdt útfierd troch frijwilligers. De stichting fan De Gordyk giet noch in stapke fierder troch ek it tafoarsjoch by it swimbad útfiere te litten troch frijwilligers. Foar profesjonele tafoarsjochhâlders is gjin jild. De fraksje fan de FNP Opsterlân is fan betinken dat sa’n wurkwize perfoarst net kin. Noch alle jierren barre der slimme ûngelokken yn swimbaden. Opsterlân kin dêrom net alle ferantwurdlikheid by de entûsjaste frijwilligers dellizze. Dit kin en moat net, it is te hoopjen dat se de holle ‘boppe’ wetter hâlde. FNP Opsterlân Evert Wilstra

TIP van On Tour Tweewielers ... Geniet van het mooie weer. Ga lekker fietsen! Wij wensen je veel fietsplezier! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


D r a c h t e n

-

D r e n t s e

g r e n s

april 2015

locatie: MFC De W ier

Inloopmarkt 28 april Selmien East

Kunstgrasactie v.v. Gorredijk

Malse procureurrollade Van € 13,90 voor € 10 per kilo Wy gean d’r foar!

Bij het project N381 Drachten – Drentse grens pakt de provincie Fryslân niet alleen de hoofdweg aan, maar ook de wegen in de nabije omgeving. Deze worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Om u daarover te informeren, nodigen Roelofs Beheer BV en de Provincie Fryslân u graag uit voor deze Inloopmarkt. 28 april Inloopmarkt SELMIEN EAST Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de herinrichting van Selmien East. Het gaat om de kruising in Selmien East met de Weibuorren- Tsjerkeleane. De kruising wordt ingericht als pleinconstructie. Tijd: Plaats:

19.00 tot 21.00 uur MFC De Wier Telle 21 9247 BH Ureterp

n381@fryslan.nl

www.n381.nl

@projectN381

De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

22 april 2015

5

www.sa24.nl

Detailhandelsdeskundigen stellen:

Jumbo kan het best naar Hoofdstraat Het zuidelijk deel van de Hoofdstraat is de beste plek voor de Jumbo-supermarkt in Gorredijk, vinden detailhandelsdeskundigen. Eigenaar Split denkt daar zelf anders over. Henk Split heeft bij de opening van zijn Jumbo-supermarkt vorig jaar al laten weten op termijn te willen verhuizen. De winkel aan de Badweg is aan de krappe kant en uitbreiden is daar niet mogelijk. Bureau Broekhuis Rijs Advisering ondersteunt die gedachte in de door haar opgestelde Opsterlandse detailhandelsvisie. Op de huidige plek zit de supermarkt geïsoleerd en draagt ze niet bij aan de broodnodige versterking van het centrum, stelt het rapport. Dat lukt wel wanneer de Jumbo verhuist naar de leegstaande panden in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat, tegenover Peereboom Woninginrichting. Dit deel van het centrum van Gorredijk kampt met veel leegstand. Groot voordeel van deze locatie is volgens de onderzoekers dat het leidt tot een evenwichtige verdeling van de supermarkten over het centrum. Dat evenwicht verdwijnt wanneer de Jumbo verhuist naar de GORREDIJK

Skânslocatie, een andere optie die het rapport noemt. Met drie van de vier supermarkten in dit deel van Gorredijk verschuift het zwaartepunt dan helemaal naar het noorden van het centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt hier ook een logische looproute naar het centrum en maakt deze optie de situatie voor het zuidelijke deel van de Hoofdstraat nog lastiger dan het nu al is. Bovendien verliest de vaart in deze optie een deel van de centrumfunctie. Het bij winkelend publiek populaire lopen van rondjes is dan lastiger. De opstellers van het rapport beseffen wel dat de Hoofdstraatoptie lastiger te realiseren is. Er zijn meer panden bij betrokken, deels in handen van wooncorporatie WoonFriesland. De Skânslocatie is groter en in handen van de gemeente Opsterland.

Niet overtuigd

Henk Split, eigenaar van Jumbo Gorredijk, kan de rede-

nering van de onderzoekers volgen, maar is nog lang niet overtuigd dat de locatie aan de Hoofdstraat voor hem beter is dan de huidige aan de Badweg. “De locatie Hoofdstraat is ons al heel vaak aangeboden, maar de oppervlakte, de verkeerssituatie en de zichtbaarheid van de locatie zijn verre van optimaal. Wij kijken nadrukkelijk naar andere locaties.” Split wil niet ingaan op de situatie van de Skânslocatie. Wethouder Piet van Dijk begrijpt de visie vanuit het oogpunt van de detailhandel. Hij wil dit proces nu eerst zoveel mogelijk aan marktpartijen overlaten.

Andere rijrichting

De detailhandelsdeskundigen vinden de huidige rijrichting in de Hoofdstraat in Gorredijk niet de meest logische. Veel publiek komt vanuit het zuiden en moet dan helemaal omrijden om in het centrum te komen. Een omgekeerde rijrichting vinden ze veel logischer. Bezoekers rijden dan door het centrum op weg naar het winkelaanbod in het noordelijke deel en maken dan ook al kennis met de rest van het centrum.

WIE REGELT STRAKS UW GELDZAKEN? De 88-jarige tante van Jeannet moest om medische redenen plotseling verhuizen. Samen met haar man zocht Jeannet voor haar een nieuwe woonruimte. Vanaf dat moment deed tante steeds vaker een beroep op haar nichtje. Behalve Jeannet regelden ook anderen zo nu en dan zaken voor tante. Een oude vriend pinde wel eens geld en ook een voormalige buurvrouw kwam regelmatig op visite en hielp tante op haar manier. Een situatie waarbij Jeannet zich wat ongemakkelijk voelde. Inmiddels heeft Jeannet een volmacht. Haar tante heeft een levenstestament bij de notaris laten opstellen, waarin ze haar nicht heeft aangewezen als degene die haar mag vertegenwoordigen. Tweemaal per jaar legt Jeannet rekening en verantwoording af aan de notaris. Jeanet: “Dan worden alle inkomsten en uitgaven boven een bepaald bedrag doorgenomen. Zo is het ook vastgelegd in het levenstestament én zo is het ook goed. Als meisje logeerde ik altijd bij mijn tante. Nu kan ik eindelijk iets voor haar terugdoen. Dat geeft een goed gevoel.” Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig is verantwoorde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door ziekte of een ongeval niet meer in staat is zelf te handelen. Dit leidt geregeld tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie. Een levenstestament kan hier de oplossing bieden. Wilt u meer weten over het levenstestament, kom dan op 29 april naar onze open avond (zie advertentie elders in deze krant).

Massaal vissen met school

Bijzonder rioleringsproject afgerond BEETSTERZWAAG In anderhalf jaar tijd herstelde de gemeente Opsterland ruim 40 kilometer van haar riolering. Dat is bijna een vijfde van het totaal (217 km). Dat gebeurde allemaal van binnenuit, zonder dat er ook maar één sleuf is gegraven. Afgelopen maandag werd het 2,3 miljoen euro kostende project afgesloten. “Hadden we niets gedaan, dan waren we rond 2020 geconfronteerd met een piek in de vervanging van het riool”, vertelt wethouder Rob Jonkman. “Door nu reparaties uit te voeren, kan het riool langer mee en kunnen we vervan-

gingen uitstellen.” De aannemer inspecteerde tijdens het project het riool van put tot put. Met een soort pleister werden kleine slijtages gerepareerd. Dat is op 1.700 plekken gebeurd. Op 33 plekken (totaal 1,5 kilometer) koos men voor een meer rigoureuze oplossing, de totaalliner. Hierbij wordt een met epoxy ingesmeerde kous in het riool geplaatst en vervolgens opgeblazen. UV-lampen zorgen daarna voor de uitharding van de epoxy, waarna de rioolbuis is voorzien van een compleet nieuwe binnenkant. “Dat is een mooie oplossing. Vroeger

verving je dan een heel riool, terwijl misschien maar 40% echt aan vervanging toe was. Met deze methode voorkom je vervanging van nog goede stukken. Bovendien kun je zo veel sneller werken en is er veel minder overlast voor de omwonenden.” Volgens wethouder Jonkman is er gewerkt met een vrij unieke contractvorm, waarin de aannemer veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. “Zo maak je optimaal gebruik van de kennis in de markt en is de aannemer heel flexibel in de planning.”

Wedstrijdvissers leren de kinderen vissen.

Maar liefst 115 kinderen maakten vorige week vrijdag kennis met sportvissen, als afsluiting van een anderhalve week durend project ‘Water’ op obs De Feart, cbs Fan ’e Wiken en opvang Kinderwoud. Op school waren er eerst theoretische lessen over zoetwatervissen en hun biotoop van vismeester Seefat van Sportvisserij Fryslan. Van hengelsportvereniging De Roodvin kreeg ieder kind een

JUBBEGA

jeugdvisvergunning voor heel 2015. Sportvisserij Nederland zorgde voor allerlei materialen: tuigje, hakensteker, zoekkaarten over waterdieren en leerzame visboekjes. ’s Middags was er een spannend vervolg bij de 1e Wijk in Jubbega waar tien wedstrijdvissers van de hengelsportvereniging de kinderen begeleidden. Tygo, uit groep 6 van De Feart, ving de grootste vis van de dag: een ruisvoorn van 24 cm.


Sa!

22 april 2015

7

www.sa24.nl

Culinair genieten ‘Op Koningspad’ Het enige officiële Koningspad van Nederland ligt in het stroomdal Koningsdiep/Boorne. En wat ligt dan meer voor de hand dan dit pad te verbinden met Koningsdag.

luxe sandwiches, hartige hapjes en zalige zoetigheden.” Deelname: 25 euro. Aanmelden via 0512-381 245 of lauswolt.reservation@bilderberg. nl.

LIPPENHUIZEN “Het is de eerste echte Koningsdag, een mooie uitdaging om mensen dit mooie pad te laten beleven”, vindt Fokko Bosker van stichting Beekdallandschap Koningsdiep. ‘Op Koningspad’ wordt een culturele en culinaire beleving. Het Koningspad voert ruwweg van Allardsoog, waar het Koningsdiep ontspringt, naar Tijnje en weer terug. Zo’n 120 kilometer over de flanken van de beek. Op drie punten langs de route zijn er tijdens Koningsdag evenementen.

Argentijnse sfeer

Ontbijt

In dorpshuis De Mande in Lippenhuizen is er om 8.00 uur een majesteitelijk ontbijt.

“Daarna is het mogelijk een wandeling te maken met Jan Slofstra. Hij is archeoloog en landschapsdeskundige en kan veel vertellen over het ontstaan van het Koningsdiep.” De wandeling duurt ongeveer twee uur. Deelname: 5 euro. Aanmelden via dorpshuisdemande@gmail.com.

Afternoon tea

Hotel Landgoed Lauswolt neemt het stokje over met een vorstelijke afternoon tea, een culinaire wandeltocht onder leiding van boswachter Henk van den Berg. Hij vertelt over de rijke flora en fauna. “Op een mooie plek onderweg wacht de deelnemers dan een high tea met

Kroon op de dag is het Koningsconcert in Argentijnse sfeer op Nieuw Allardsoog met aansluitend een proeverij. De muziek is van bandoneonist Carel Kraayenhof, bekend van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Hij neemt de Argentijnse pianist Juan Pablo Doba mee. Nieuw Allardsoog ontvangt de gasten vanaf 16.30 uur met een aperitief. Om 17.00 uur begint het Koningsconcert. Deelname: concert en proeverij 27,50 euro. Aansluitend is er vanaf 19.00 uur voor liefhebbers een Argentijnse barbecue (22,50 euro). Opgave bij boekhandel Planteyn in Gorredijk of via mail@nieuw-allardsoog.nl.

Carel Kraayenhof.

Koningsdag en 100 jaar Cornelia

Prachtige Lammetjesdag BAKKEVEEN Het was zondag mooi voorjaarsweer. En dat was goed te merken aan het aantal bezoekers op de traditionele Lammetjesdag bij It Fryske Gea in Bakkeveen. Lammetjes van de Drentse

Heideschapen waren er volop. Dus veel knuffelplezier. De eerste schapen werden zondagmiddag ook uit de jas geholpen. Het voorjaar is nu echt begonnen.

BEETSTERZWAAG Koningsdag in Beetsterzwaag krijgt dit jaar een speciaal tintje. Het dorp staat op 27 april uitgebreid stil bij het honderdjarig bestaan van Revalidatie Friesland. Dit is vooral zichtbaar in de traditionele optocht (10.00 en 19.30 uur). “We sjogge wol krekt wat breder. De ôfrûne hûndert jier fan De Sweach stiet sintraal”, legt Doarpsrounte-voorzitter Lieuwe Krol uit. Revalidatie Friesland is voortgekomen uit de Cornelia-Stichting en Lyndensteyn. Wat in 1915 startte als een huis voor zieke kinderen is in de afgelopen honderd jaar uitgegroeid tot een organisatie met elf locaties voor medisch specialistische revalidatie. “It is moai om minsken sjen te litten dat De Sweach sa’n grut revalidaasjesintrum hat.” Er zullen dan ook wagens

meerijden die deze geschiedenis in beeld brengen. Maar ook rijdt er een tram door de Hoofdstraat en worden andere stukjes historie gebruikt. Er is extra aandacht voor de volgorde van de optocht. Het liefst wil de organisatie de deelnemende wagens in een logische volgorde opstellen. “It soe moai wêze as der dan in gronologysk tiidsbyld foarbykomt.”

Iepenloftspul

Het idee voor de thematische optocht komt van de Stichting Iepenloftspul Opsterlân. Van 27 mei tot 13 juni zijn er in de overtuin van Lyndensteyn negen voorstellingen van Noblesse Oblige, een speciaal door Bouke Oldenhof geschreven iepenloftspul naar aanleiding van het honderd-

jarig bestaan van de Cornelia-Stichting. Het iepenlofstpul is geen historische vertelling, maar een spectaculaire theaterproductie rond het thema revalidatie. Met soms een stille brok in de keel, maar ook met veel humor. Een aantal van de versierde wagens uit de Koningsdagoptocht speelt ook in Noblesse Oblige een rol. “En dan is it dochs prachtich om de echte optocht dêr oan fêst te knoopjen.” De medewerkers van het Iepenloftspul zijn op Koningsdag ook in Beetsterzwaag aanwezig. De voorverkoop van de kaarten voor Noblesse Oblige start op 28 april, maar op Koningsdag zijn kaarten ook al in een aparte stand verkrijgbaar. koningsdagbeetsterzwaag.nl iepenloft-opsterlan.nl

1.200 dansers in Jubbega Dans- en Theaterschool Eijer Producties organiseert op 25 april in De Kompenije het Iepen Frysk Kampioenskip Dûns (IKFD). Aaltsje Eijer: “We wilden graag een wedstrijd organiseren op gebied van dans. Bij veel wedstrijden draait het tegenwoordig om streetdance, maar wij geven ook moderne dans en jazz, dus zijn die twee onderdelen toegevoegd aan het Kampioenskip.” Het IFKD is een open danswedstrijd voor iedereen van jong tot oud en voor beginners tot gevorderden. Er wordt gestreden in verschillende leeftijdscategorieen. Daarnaast zijn de dansers opgedeeld in de disciplines

JUBBEGA

streetdance en jazz/modern. Er hebben zich al 1.200 dansers, verdeeld over 130 teams, ingeschreven voor de IFKD op zaterdag 25 april. De wedstrijden duren van 11.30 tot 20.00 uur. Naast danslessen geeft Eijer Producties ook lessen freerunning. “In Friesland wordt veel aan freerunning gedaan, maar er zijn weinig mogelijkheden voor de freerunners om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseren we voor hen op 26 april het Iepen Frysk Kampioenskip Free Running (IFKF).” Gekozen is voor een ‘jam’, een parcours vol uitdagende obstakels. De freerunners zorgen voor

spektakel door met salto van hoge torens te springen en zich van de ene auto naar de andere te verplaatsen. Vanaf 11.00 uur kunnen de freerunners meedoen aan de ‘jam’. Er mag dan vrij worden getraind. ’s Middags starten de wedstrijden. In verschillende leeftijdscategorieën wordt gestreden op de onderdelen speed (zo snel mogelijk van a naar b), show (wie heeft de mooiste tricks) en speed&show (combinatie van voorgaande twee). De ruim 80 deelnemers (7-50 jaar) komen uit binnen- en buitenland. www.ifkd.nl www.ifkf.nl

Bij Jumbo is elke klant koning! Daarom zijn wij op Koningsdag gewoon open! Van 08.00 tot 18.00 uur.

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Wie zijn wij en wat doen we?

Visser Plant Boomkwekerij / Plantencentrum houdt zich al 50 jaar bezig met het kweken van bomen, heesters, coniferen, rhododendrons, vaste planten, klimplanten, bodembedekkers, haagplanten en vele andere tuinplanten. Met een uitgebreid assortiment en vakkennis behoort Visser Plant tot de toonaangevende bedrijven in Nederland. Door de unieke combinatie van boomkwekerij en plantencentrum kunt u rechtstreeks bij de kweker kopen. Dit garandeert een uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs. Naast eigen productie van een breed assortiment, worden ontbrekende artikelen ingekocht bij geselecteerde kwekerijen, hierdoor kunnen wij u direct uit voorraad een volledig assortiment planten en bomen leveren. Onze vakbekwame medewerkers staan voor u klaar met deskundig advies over plant keuze, uitleg over het aanplanten en tips over de verzorging. Met onze gespecialiseerde medewerkers staan wij garant voor een product van topkwaliteit. Voor nadere informatie kunt u ons vrijblijvend benaderen. Kortom: Als het om planten gaat bent u bij Visser Plant Boomkwekerij / Plantencentrum aan het juiste adres. Uw droomtuin werkelijkheid laten worden begint bij Visser Plant. Nieuw bij Visser Plant

Schetsservice

Als u niet een compleet tuinontwerp wilt laten maken, vanwege de kosten, maar wel net even iets meer advies op maat nodig heeft, dan is de schetsservice van Visser Plant speciaal op uw situatie toegespitst, misschien iets voor u. Na uw bezoek krijgt u de tuinschets met de planten namen en benodigde hoeveelheden planten mee. U kunt ook direct de benodigde planten meenemen of door ons laten bezorgen. De voordelen zijn: u heeft een schetsontwerp en een beplantingsplan met advies op maat zonder dat het u geld kost. U kunt de plant combinaties direct zien in ons plantencentrum. Als u besluit de planten bij Visser Plant te kopen, dan is de schetsservice gratis. Vraag naar de voorwaarden.


Sa!

TUINinspiratie 22 april 2015

9

www.sa24.nl

Dam Beton Akkrum

Minder onderhoud door nieuwe toplaag

COLUMN

Bestrating rondom het huis is niet alleen functioneel. Sierbestrating geeft een gezellige sfeer in de tuin. “Mar de measte minsken wolle it ek graach netsjes om ‘e doar ha”, weet Gerben Dijkstra van Dam Beton.

Lekker tÚnkje mei FeitZe

AKKRUM Sierbestrating blijft echter niet zo fris als dat het bij de aanleg is. Iedereen kent wel die groene aanslag. Vaak worden huismiddeltjes als groene zeep, hoge drukspuit of azijn ingezet om een terras van algen en mos te ontdoen. “Net dwaan”, waarschuwt Dijkstra. “Dy tiid ha we echt wol hân. Mei dy middeltsjes fernielst mear as datst moai makkest.” Want de toplaag van de tegels en klinkers kan

fors beschadigen met dit soort middeltjes en manieren. Beter is het om het middel Biomos in te zetten. Het product kan, met water vermengd, op de stenen gesproeid worden. De rest gaat vanzelf. “En miljeufreonlik. De plantsjes gean der net dea fan.” De nieuwe generatie sierbestrating kan echter zonder dit onderhoud. Al in de fabriek krijgen de stenen producten

een speciale minerale toplaag en een impregnant. Hiermee wordt de bestrating waterafstotend en blijft dus veel langer vrij van groene aanslag. Daarnaast zorgt een hydrofobe in het beton ervoor dat de moderne tegels niet meer wit uitslaan. Bij oudere bestrating is de afzet van kalk verantwoordelijk voor deze witte vlekken, ook wel uitbloei genoemd. Deze kalkafzetting gaat een reactie aan met de kooldioxide in de lucht. Hierdoor ontstaat calciumcarbonaat, de witte vlekken. Hier is niets aan te doen. Alleen geduld helpt, de vlekken verdwijnen op den duur vanzelf. Een trend in de sierbestrating is de toenemende vraag naar duurzaam materiaal. De kosten liggen hoger, maar daar staat volgens Dijkstra het plezier tegenover. “Hast der gewoan mear wille fan en it soe dochs jammer wêze as it om in pear stiennen oergean moat.” De keramische tegel is ook een trend in tuinbestrating. Hiermee wordt het binneninterieur doorgetrokken naar buiten. Groot voordeel: het is krasvast en kleurvast. En voor wie dat nog niet comfortabel genoeg is, is er tegenwoordig ook bestrating met voetcomfort. “Dy stien fielt like sêft oan de fuotten as in dekbêd.” www.dambeton.nl

Vijver Het is voorjaar, dus ook de vijver komt weer tot leven. En daar kunt u best een handje bij helpen. Het begint met het opschonen van de vijver. Verwijder alle oude plantenresten en dode bladeren. Zijn de planten te groot geworden, deel ze dan. Ga bij delen, snoeien en vervangen niet te rigoureus te werk. Dat kan leiden tot een kale vijver, maar het gevaar bestaat ook dat de vijver uit balans raakt. Controleer bij waterlelies de wortels op rottingsverschijnselen en snijdt rotte plekken weg. Een aantal soorten drijfplanten zakt in het najaar naar de bodem. Laat deze planten zoveel mogelijk met rust als ze weer boven komen drijven. Belangrijk voor een gezonde vijver is voldoende zuurstof in het water. Zuurstofplanten sterven in de winter af en moeten nog uitlopen. Wanneer er nieuwe zuurstofplanten nodig zijn, plant deze dan in mei. Maak pompen en filters schoon en vervang de uv-lamp in uw vijver jaarlijks. Staat het moerasgedeelte langs de vijver nog leeg? Dan kunt u nu de kattenstaart of lisdodde aanplanten. Stijgt de temperatuur van het water, dan komen de vissen weer in beweging, waardoor u ze ook weer bij kunt voeren. Het is op dit moment beter om de vissen een aantal keren achter elkaar kleine porties te voeren dan in één keer een grote hoeveelheid. Zodra het warmer wordt, verdampt er ook water uit de vijver. Houd dat in de gaten en vul de vijver regelmatig bij. Doe dit dan wel in etappes, zodat het water niet te snel en te veel afkoelt. Lekker túnkje! Tolbaas 14 Gorredijk Telefoon: 06-29 51 54 61 www.feitzedijkstra.nl

Zwembad De Delte sprint naar opening

GORREDIJK Het organisatorisch vernieuwde openluchtzwembad in Gorredijk wordt op 2 mei feestelijk geopend. Om de loskoppeling van Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag te benadrukken, krijgt het bad zijn oorspronkelijke naam terug: Zwembad De Delte. Het zwembad krijgt een eigen ingang en moet financieel en organisatorisch zijn eigen broek ophouden. De voorver-

koop van abonnementen is volgens het bestuur een succes. Er zijn al 20% meer abonnementen verkocht dan in de laatste jaren. Technisch is alles nagenoeg klaar voor de opening. Het bad wordt deze week met water gevuld. Een grote groep vrijwilligers is de laatste weken bezig geweest met schoonmaken, schilderen, snoeien en afval afvoeren. De bankjes zijn geïnstalleerd en

de bestrating is onkruidvrij. De gemeente Opsterland stelt dit jaar nog 7.500 euro beschikbaar voor de inzet van een betaalde kracht. Ook reserveert Opsterland 5.000 euro voor tegenvallers dit seizoen. Het bestuur verwacht dat het dorp dit jaar laat zien dat het zwembad levensvatbaar is. Binnenkort start ook de werving van donateurs. www.dedelte.nl

Voorverkoop zwembad Tijnje TIJNJE Speciale voorverkoopavonden voor de abonnementen en zwemlessen in Natuurbad De Wispel zijn er op 28 en 29 april (18.30-20.00 uur). Op deze avonden gelden er kortingen op individuele en gezinsabonnementen. Een ge-

zinsabonnement, incusief alle kinderen tot 18 jaar kost 59 euro. Het natuurbad verzorgt ook zwemlessen voor de diploma’s A, B, C en zwemvaardigheid. Voor kinderen die op 1 mei 4 jaar of ouder zijn, zijn er speelse waterlessen.

Het natuurbad gaat op 2 mei open en is dan iedere middag en alle doordeweekse avonden geopend voor vrijzwemmen. Zwemlessen starten op 18 mei. www.tynje.nl/zwembad

Ondernemers geven Opsterland zesje Ondernemers die meededen aan een nieuwe ondernemerspeiling geven Opsterland voor de gemeentelijke dienstverlening een 6,3. “Daar ga je mee over, maar dat is het dan ook”, aldus wethouder Piet van Dijk. Het valt de wethouder tegen dat maar 13% van de ondernemers bekend is met een vast aanBEETSTERZWAAG

spreekpunt op het gemeentehuis. “We hebben twee van deze bedrijvencontactfunctionarissen. Ik ben benieuwd waarom ze niet meer worden ingeschakeld.” Het college van B en W wil verder graag verbetering zien in het aantal ondernemers dat tevreden is over de samenwerking met de gemeente. Nu zegt 35% van

de ondervraagde ondernemers dat niet te zijn. Ook het feit dat 36% van de ondernemers te veel regeldruk vanuit de gemeente ervaart, vraagt om verbetering. Van Dijk wil graag met ondernemers praten over de uitkomst van de enquête die door 366 van de 2.600 ondervraagde ondernemers is ingevuld.

We gaan weer himmeljen BAKKEVEEN Wethouder Piet van Dijk gaf afgelopen maandag op beide basisscholen in Bakkeveen het officiële startsein voor de jaarlijkse Himmelwike. Bij de opening was er een batterijenrace waarbij kinderen om de beurt een batterij moesten overbrengen naar een bak aan de andere kant van het

schoolplein. Deze week gaan vanuit twintig Opsterlandse basisscholen meer dan 1.200 leerlingen de dorpen in voor het opruimen van zwerfafval. De Himmelwike wordt in Opsterland ondersteund door de gemeente Opsterland, Omrin en woningcorporatie Elkien. www.himmelwike.nl


in el u N ink w e d

2

4 Jumbollen

50

Hallo Koningsdag Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

22 april 2015

Repair Cafe

Willem Veldman

Willem Veldman verzorgt op 26 april (16.00 uur) de volgende Preek van de leek in het kerkje van Kortezwaag. Veldman werkt bijna 40 jaar in verschillende functies binnen de topsport en hij vertelt over zijn jarenlange ervaring in het werken met getalenteerde topsporters. Zijn er vergelijkingen tussen de toppers en onze eigen situaties? Wat maakt iemand tot een talent of een topper en wat zegt dat over onszelf? Entree: gratis.

BEETSTERZWAAG In het Repair Café in Beetsterzwaag op 25 april (9.30-12.00 uur) staan kapotte vakantiespullen centraal. Het stoeltje met een losse naad in de canvaszitting, de koffer met een piepend wieltje of niet meer zo stevig handvat, de lekke voetbal, de los geraakte strikjes van de tentluifel of de haperende remmen van de vouwfiets. repaircafebeetsterzwaag.nl

GORREDIJK

Edwin Rutten & Friends

Edwin Rutten blijft voor altijd verbonden aan Ome Willem. Maar Rutten is ook een goede jazz-zanger, een zeer verdienstelijk acteur en heeft een prettige radiostem. Hij is iedere week te horen op Radio 6 Soul & Jazz. Jazz betekent voor Edwin: swing, fun van timen, lui OLDEBERKOOP

Grytz & Grize

Grytz & Grize komen op 26 april (16.00 uur) in het kader van hun ‘Tsjerketoer’ naar de kerk van Terwispel voor een bijzonder luisterconcert. Grytz & Grize, gitarist/toetsenist Douwe van der Werff en zangeres Grytsje Melchers, brengen sfeervolle ballads en gevoelige liedjes. Engels- en Friestalige covers, maar ook Friestalig eigen werk. Met medewerking van Alisa Stekelenburg (zang en gitaar). www.grytzengrize.nl TERWISPEL

Jan Eisenga

Roel van der Heide geeft, in het kader van de tentoonstelling ‘Herinner de Vrijheid’, op 26 april (15.00 uur) in Museum Opsterlân een lezing over Jan Eisenga. Deze Gorredijkster onderwijzer werd op 5 mei 1943 op 35-jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd. Hij was daarmee een van de vele slachtoffers van de Meistaking. www.museumopsterlan.nl

achteroverliggen op de beat, ritmiek, improvisatie, entertainment en interactie met zijn begeleidende musici en publiek. Edwin Rutten komt op 25 april (20.30 uur) naar Le Brocope. Entree: 12,50 euro, tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

Open huis Ronald McDonald Hoeve BEETSTERZWAAG De Ronald McDonald Hoeve viert op 25 april (10.00-15.00 uur) haar eerste lustrum met een Open Huis. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er zoal op de Hoeve gebeurt. Voor kinderen zijn er spelle-

tjes, een trampoline en een inpandige glijbaan. Door mee te doen met het draaiend rad en de aankoop van leuke artikelen wordt de Hoeve direct gesteund. ronaldmcdonaldhoeve.nl

GORREDIJK

Piter Wilkens en Spikerpakken BEETSTERZWAAG Piter Wilkens speelt op 24 april (20.00 uur) samen met De Spijkerpakkenband in De Buorskip. De Nederlandse brassbandkampioen (1e divisie) en de Fryske troubadour geven hiermee in een gezellige kroegsfeer

REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

een vervolg op een eerdere samenwerking. Piter en de Spikers willen er een Fleurige Fryske Feestjûn van maken. Entree: 10 euro. spijkerpakkenband.com

Open meespeelmiddag Op 25 april (14.00 uur) organiseert Ars Musica in de Witte Kerk een eenmalige open meespeelmiddag, waarvoor ruim 40 (amateur)muzikanten zich hebben aangemeld. Onder leiding van Paul van der Voort spelen ze een 18e-eeuwse suite, bestaand uit een aantal korte stukken

HEMRIK

COLOFON

13

www.sa24.nl

Oldtimers

Volop oldtimers op het Sligroterrein op 25 april tijdens het 8e Dorpen Oldtimer Evenement. Tussen 8.30 en 10.00 uur komen alle oude bromfietsen, solexen, stationaire motoren, motoren, auto’s, legerauto’s en tractoren aan op het terrein. Vanaf 10.15 uur volgt een rondrit langs onder andere Ureterp, Frieschepalen en Bakkeveen. De oldtimers zijn op verschillende momenten bij de stempelposten te bezichtigen. Vanaf 14.00 uur zijn ze terug bij de Sligro voor een Concours de Elegance. Met meer dan 350 deelnemers.

DRACHTEN-AZEVEN

De Fûgelhelling

Op 6 en 7 mei (14.00 uur) kunnen kinderen vanaf 6 jaar op De Fûgelhelling een exotische vlinder maken en hem weg laten vliegen. Ook is het mogelijk eendjes te voeren of een braakbal uit te pluizen om te ontdekken wat een uil zoal eet. Bovendien is er een speurtocht in combinatie met een digitale verkenning van de vogelwereld. Deelname: 3 euro. Opgeven is niet nodig. www.defugelhelling.nl

URETERP

met bijnamen als ‘de fanatiekelingen’, ‘de zorgelozen’ en ‘de harlekijnen’. Het orkest bestaat uit verschillende instrumenten (fluiten, strijkers, fagot, klavecimbel). De workshop is openbaar. Om 16.30 uur volgt een presentatie van het eindresultaat voor publiek. Entree: gratis. www.arsmusica.nu

Op donderdag 23 april (22.00 - 24.00 uur) organiseert Beetsterzwaag Natuurlijk een sterren- en meteorietenexcursie vanaf de

parkeerplek bij het zandgat aan de Tolhekbuurt. Deelname: 3 euro. Aanmelden: 06 - 146 133 64. beetsterzwaagnatuurlijk.nl

De Bazuin en Euphonia

Muziekvereniging De Bazuin bestaat 110 jaar en organiseert daarom dit jaar speciale activiteiten, waaronder in december een speciaal project met toneelvereniging Rjocht en Sljocht. Op 25 april TIJNJE

(20.00 uur) treedt De Bazuin in de PKN-kerk in Tijnje samen op met CMV Euphonia uit Wijnjewoude en het gecombineerde jeugdorkest van beide muziekverenigingen. www.debazuintijnje.nl

Huisartsenpraktijk Tijnje A. Hoekstra en I. Vervoorn is gesloten van 4 t/m 8 mei 2015

Waarneming: S. Woudstra, huisarts Tsjerkeleane 1, Langezwaag Tel. 0513 - 854 000

Boodschappen graag vóór 10:00 uur doorbellen.

WO 22 APRIL 13:30 UUR | BEETSTERZWAAG Sportinstuif De Trime 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kooistra over zorg De Buorskip

DO 23 APRIL 22:00 UUR | NIJ BEETS Sterren- en meteorietenexcursie Tolhekbuurt

VR 24 APRIL 10.00 UUR | BEETSTERZWAAG Kledingverkoop 55+ De Buorskip 19:30 UUR | BEETSTERZWAAG Piter en de Spikers, De Buorskip

ZA 25 APRIL 08:30 UUR | DRACHTEN Dorpen Oldtimer Evenement Sligroterrein Azeven 09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Repair Café It Klaverbled 10:00 UUR | URETERP Zeskamp, BBQ, meezingavond MFC De Wier 11:30 UUR | JUBBEGA Iepen Frysk Kampioenskip Dûns MFG De Kompenije 13:00 UUR | BOORNBERGUM Beeldentuin Els van der Glas Krite 61 14:00 UUR | HEMRIK Meespeelmiddag Ars Musica Witte Kerk 20:00 UUR | TIJNJE Concert De Bazuin en Euphonia PKN-kerk 20:30 UUR | OLTERTERP Jazz met Edwin Rutten Le Brocope

ZO 26 APRIL 11.00 UUR | JUBBEGA Iepen Frysk Kamp. Free Run MFG De Kompenije

Sterren en meteorietenexcursie NIJ BEETS

AGENDA

13:00 UUR | BOORNBERGUM Beeldentuin Els van der Glas

Beeldentuin

Op 25 en 26 april (13.00-17.00 uur) opent Beeldentuin Els van der Glas voor het eerst dit seizoen haar poorten aan de Krite 61. Ze exposeert eigen bronzen beelden, vooral dierfiguren, die zich kenmerken door een realistische stijl, met een vlotte toets gemaakt en daardoor met een levendig karakter. Combineer het bezoek aan de beeldentuin met de kunstroute ‘Ars et Natura’, een samenwerkingsverband met Atelier Buitengewoon van beeldhouwer Jitse Sikkema in De Wilgen en Atelier Ton ter Linden in De Veenhoop. www.elsvanderglas.nl BOORNBERGUM

15:00 UUR | BAKKEVEEN Oranjekoekconcert, Slotpleats 15:00 UUR | GORREDIJK Lezing Jan Eisenga, Museum 16:00 UUR | GORREDIJK Preek van de leek Kerkje Kortezwaag 16:00 UUR | TERWISPEL Grytz & Grize in kerk

MA 27 APRIL 10.00 UUR | BEETSTERZWAAG Optocht 11.00 UUR | TIJNJE Koningsdagconcert Dorpshuis De Trekkerstinte


OPEN DAG

Kwaliteit in mobiliteit! Tsjûkemarwei 6c | Sint Nicolaasga (Fr.) (0513) 41 96 69 | www.scootmobiel-stnyk.nl

r u u 0 0 . 7 1 0 0 . 0 1 l i r p a 5 2 Zaterdag

Nieuwe modellen 2015! • Altijd 40 scootmobielen op voorraad • Inruilen mogelijk • Ook voor lease en huur

Graag tot ziens in de showroom! Tsjukemarwei 6c • 8521 NA Sint Nicolaasga • 0513-419669 / 06-23565843 info@scootmobiel-stnyk.nl • www.scootmobiel-stnyk.nl


VIER POTEN DIE ZORGEN DAT UW KIND STERKER OP EIGEN BENEN STAAT.

KNGF Geleidehonden leidt autismegeleidehonden op voor jonge kinderen met ASS. Onze honden vergroten de mobiliteit; ouders en kind kunnen veilig samen op stap. Ook organiseren we PAWS workshops waar u leert wat een huishond kan betekenen voor uw kind met autisme. Meer weten? Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME


Sa!

22 april 2015

17

www.sa24.nl

Serie 40/45

Nederland staat dit jaar uitgebreid stil bij de start van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (75 jaar geleden) en 70 jaar bevrijding. Sa! besteedt deze weken daarom ruim aandacht aan verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog in ons verspreidingsgebied.

‘Je moet je daar maar goed houden’

Klaas en Jeen bleven op de Grebbeberg De twee jonge militairen Klaas Idzerda en Jeen Jeeninga sneuvelden in mei 1940 tijdens de slag om de Grebbeberg. Nu, 75 jaar later, leggen twee omkesizzers op 4 mei een krans bij het monument op de begraafplaats in Tijnje. TEKST: HESTER DIJKSTRA FOTO’S: FAMILIEARCHIEF EN SIETSE DE BOER TIJNJE De herinneringen aan de beide soldaten liggen op tafel. Een plakboek met dichtbeschreven kaarten, een rijbewijs B, met potlood geschreven brieven van een onbekend vriendinnetje uit Heerenveen, een oorkonde en het ‘Reglement betreffende de Krijgsmacht’. Veel herinneringen zijn er niet, maar Andries Idzerda (57) en Geertje Jeeninga (77) uit Tijnje houden ze, al dan niet gedigitaliseerd, in ere.

Ereplaats

In het ouderlijk huis van Andries hingen boven de schoorsteenmantel drie foto’s. Twee van de wederzijdse grootouders, daartussenin een portret van een man. “As bern fregen wy oan heit wa dat wie.” ‘Dat is omke Klaas’, luidde het sobere antwoord. ‘Hy is omkommen yn’e oarloch.’ Meer woorden waren er niet nodig, vond heit Idzerda. Andries realiseert zich nu: “It wie heit syn jongere broer, dat moat him djip rekke ha.” Er waren geen woorden voor de verdrietige herinneringen en dus bleef veel van die allereerste oorlogsdagen in het verborgene. Geertje Jeeninga heeft hetzelfde ervaren. Jeen Jeeninga zou haar zwager geweest zijn. Hij was 19 jaar en de oudste in het Tynster gezin. “Hy hâlde fan motorriden, mar fierder witte wy net in soad”, zegt ze. “Wy tinke oan harren as mânske soldaten, mar eins wiene it noch jonges.”

Goed houden

Het waren warme dagen, die eerste weken van mei 1940. Eind april schreef Klaas Idzerda (20) zijn ouders nog een kaart. Hij wilde graag schoon goed. ‘Want ik heb een mars gehad en zo erg gezweet. Het hemd heb ik al twee weken aan gehad.’ Klaas wil zijn warme trui graag ruilen voor een overhemd ‘en wat zakdoeken alleen voor zondags.’ Hij verlangt naar verlof, ‘want dan kom ik vader eens helpen.’ De militair besluit met: ‘Hoe is het, kunnen jullie het nog redden. Hoop van wel.’ Voor zowel soldaten als familie waren het onzekere tijden blijkt ook uit een van de laatste briefkaarten van de familie Jeeninga aan hun zoon. ‘De verloven zijn weer ingetrokken. Wat dat weer te beduiden heeft, we weten het niet.’ En: ‘Je moet je vuile kleren maar even oversturen, want we weten niet wanneer we je nu weer thuis zien. Nu Jeen, je moet je daar maar goed houden en spoedig weer eens schrijven.’ Dat is er niet meer van gekomen. Jeen en Klaas sneuvelden in de hevige gevechten rond de Grebbelinie. De Nederlandse soldaten waren veruit in de minderheid tegen een 23.000 man sterke Duitse legermacht. Er kwamen 424 Nederlandse militairen om. Jeen sneuvelde op 11 mei, de zaterdag voor Pinksteren, Klaas volgde twee dagen

Jeen Jeeninga.

Klaas Idzerda.

later, 13 mei, tweede pinksterdag. Hun lichamen werden enkele dagen later gevonden ‘bij een korenakker’.

op het Militair Ereveld Grebbeberg. Klaas had daar de eerste periode een eigen steen, maar deze is later vervangen door een uniforme herdenkingssteen. In Tijnje werd al in 1940 een monument opgericht voor de beide gesneuvelde dorpsgenoten, bij de ingang van de begraafplaats. Twee afgebroken pilaren aan de zijkant verwijzen naar de afgebroken levens van Klaas en Jeen.

Onzeker

De families in Tijnje bleven nog lange tijd in onzekerheid over het lot van hun jongens. “Dat moat ferskriklik west ha, wat in spanning”, zeggen Andries Idzerda en Geertje Jeeninga. Pas begin juni kreeg de familie Idzerda bericht en een condoleance van de gemeente. Daarna konden ze een overlijdensadvertentie plaatsen. De berichtgeving rond Jeen was vergelijkbaar. “It wie waarm waar, jo hiene noch gjin DNA-ûndersyk…. It duorre mar ta”, zegt Geertje peinzend. “Skoanmem woe ek sa graach witte hoe’t Jeen sneuvele is. In oare soldaat hat har dêr letter oer ferteld.” Op tafel ligt een officieel schrijven waarmee de ouders van Jeen een pensioen wordt toegezegd van 400 gulden per jaar (het wettelijke maximum), omdat Jeen deels als kostwinner werd aangemerkt. Daar liggen ook de oorkonde en het postuum aan Klaas Idzerda toegekende Oorlogsherinneringskruis.

Monument

Het monument op de begraafplaats van Tijnje.

De ouders van Klaas stelden destijds alles in het werk om hem in Tijnje te kunnen begraven. Het mocht niet. Beide Tynsters werden ter aarde besteld

Elk jaar, op de avond van 4 mei, houdt Tijnje een indrukwekkende dodenherdenking. “De organisaasje is perfekt, dat makket it sa moai en respektfol”, vertelt Andries. Burgemeester Ellen van Selm verzorgt dit jaar de overdenking, er zijn gedichten van schoolkinderen en koraalmuziek van De Bazuin. Een omfloerste trom begeleidt de ‘stille omgong’ en schoolkinderen leggen bloemen op de oorlogsgraven. Bijzonder dit jaar is de kranslegging bij het monument van de omgekomen soldaten, door twee omkesizzers. Ze dragen dezelfde naam: Jeen Jeeninga woont in Drachten, Klaas Idzerda in Veenwoudsterwal. De belangstelling voor de herdenking groeit ieder jaar, vooral het aantal jongeren neemt toe. Geertje en Andries: “Mei sa’n betinking kinne jo wat trochjaan, want oarloch is noch lang net út de wrâld.”


Je blijft niet mailen

als je samen kunt spelen Als het buiten leuk is, blijf je niet binnen. Daarom helpt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt weer leuk te maken. Want buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl.

JAN13012-02_adv_A4 staand.indd 2

Haal het kind naar buiten!

18-03-14 07:55


Sa!

22 april 2015

19

www.sa24.nl

Uitstapje naar veld werd voor keeper geen succes

Niet meer zonder handschoenen Ernst Pieter Bantema, oudkeeper van Harkemase Boys en Sneek Wit Zwart, stapte in 2012 over naar THOR. Niet om ballen te keren, hij wilde verder als veldspeler. De lokroep van het doel bleek voor hem echter onweerstaanbaar. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

LIPPENHUIZEN “Tja, zo loopt het soms gewoon toch weer anders dan je gepland had”, zegt de 37-jarige Ernst Pieter Bantema. Anderhalf seizoen was hij middenvelder in het geel-zwarte tenue van THOR, de voetbalclub uit Lippenhuizen. “Vanaf het moment dat ik besloot bij THOR te gaan spelen, was het voor mij duidelijk dat ik dat niet als doelman zou doen. Er waren al drie potentiële keepers voor het eerste, daar wilde ik niet ook nog eens tussen gaan zitten.” Niet omdat hij bang was op de bank terecht te komen, maar meer omdat hij besefte dat de club voor de toekomst meer had aan een jongere doelman. “Ik zag meer uitdaging als veldspeler, wat ik tot mijn veertiende ook was. Ik was gewoon erg benieuwd hoe ik het in het veld zou doen.” Dat viel hem toch enigszins tegen. “Dan ren je veertig meter de diepte in, maar komt die bal gewoon niet. En dat dan een paar keer per wedstrijd. Daar moest ik aan wennen. Bovendien, ik ben natuurlijk ook niet meer de jongste. Ik had vaak last van blessures. Overbelasting, omdat ik wel altijd honderd procent eiste van mezelf.”

Spoeling dun

Na het eerste seizoen vertrokken er twee keepers, naar Jubbega en Tijnje. Ineens was de spoeling dun. Bantema werd tweede keeper, maar toen George Dimov rond de winterstop geblesseerd raakte, was hij gewoon weer aan de beurt. “Het was even wennen, want ik had natuurlijk een tijdje niet gekeept, maar het voelde heerlijk.” Vanaf dat moment was het voor hemzelf ook duidelijk. “Voetballen zonder handschoenen is niks voor mij. Ik beleef, nu ik weer in de goal sta, ook weer veel meer plezier aan het spelletje. Is iedereen fit bij THOR, dan ben ik niet meer dan de twaalfde of dertiende man. Als keeper heb ik wel een echte meerwaarde.” Wat heet. Met Bantema, hij woont direct naast het voetbalveld, heeft THOR een doelman die jarenlang in de top van het noordelijke amateurvoetbal actief was. Hij keepte onder meer bij Hoogeveen, Wolvega, Joure, Sneek (Wit Zwart) en Harkemase Boys. Met die laatste club maakte hij zelfs de topklasse mee, in Sneek en Joure speelde hij hoofdklasse. “Met alles en iedereen voor me, kan ik veel meer een leidende rol vervullen. De jongens sturen, coachen en motiveren. Dat is prachtig om te doen. Die rol ligt me ook.” Bantema waakt ervoor om te pas

en te onpas verhalen te vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. “Ik loop niet te pronken, zo’n type ben ik helemaal niet. Maar ik geef mijn ervaringen wel graag door en ik vind het mooi om te zien dat mijn ploeggenoten dingen aannemen áls ik iets zeg. Dat is leuk.”

Vierde klasse

Natuurlijk, wie een carrière als Bantema heeft, krabt zich ook wel eens achter de oren over het spelniveau in de vierde klasse. “Voetbal op dit niveau lijkt soms wel een beetje op rugby. Iemand trapt de bal naar voren, iedereen rent erachteraan en dan begint het weer opnieuw.” Soms ook mist hij het

fanatisme van vroeger, het leven voor de sport. Niet de zaterdagavond, maar het voetbal op nummer 1. “Dat is nu gewoon anders. Die knop heb ik gelukkig om kunnen zetten. En eigenlijk is het ook wel lekker, bij THOR hebben we eigenlijk nooit stress.” De vierde klasse is, op een korte inzinking na, al jarenlang het toneel waarop de Liphústers actief zijn. Volgens Bantema is iedereen daar tevreden mee. “We hebben niet de ambitie om te promoveren. Een keer een periodetitel pakken zou leuk zijn, maar meer hoeft echt niet.” Belangrijker is om buurman Gorredijk voor te blijven op de ranglijst. “Dat leeft enorm. Onlangs verloren we dan wel de derby, maar we staan nog altijd boven ze. Dat

telt hier. Ik hoop natuurlijk wel dat ze er gewoon in blijven, want die derby’s zijn prachtig.” THOR zelf hoeft zich sportief gezien weinig zorgen te maken. “Het moet wel heel raar lopen, willen wij nu nog degraderen. We gaan nog wel een keer een resultaat pakken en de achtervolgende ploegen spelen ook nog onderling.” Bantema kijkt alweer uit naar een nieuw seizoen, met Edwin Boonstra als nieuwe trainer van THOR. “Zoals het nu gaat, kan ik nog een paar jaar heerlijk vooruit. Dat is een fijn gevoel, want ik geniet nog steeds enorm van voetballen bij deze leuke club.” www.thor-sv.nl


Sa!

22 april 2015

21

www.sa24.nl

Detailhandelsvisie Opsterland

Het kan nog wel wat aantrekkelijker Het aantal vierkante meters winkeloppervlak in Ureterp, Beetsterzwaag en Gorredijk is ruim voldoende. Leegstand is of wordt in de winkelgebieden van deze dorpen dan ook een probleem. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Er liggen de komende jaren nog voldoende uitdagingen in de winkelgebieden van Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp. De onderzoekers van Broekhuis Rijs Advisering schreven er een uitgebreide detailhandelsvisie over.

Leegstand

Een leegstand van 6 tot 7%, veroorzaakt door stoppende en nieuwe winkels, is volgens de onderzoekers normaal. Ureterp scoort met een leegstand van 9% bovengemiddeld, maar wijkt daarin niet af van vergelijkbare kernen. De over de Weibuorren verspreide leegstand is wel storend. Opvallend is de lage leegstand in Gorredijk (5 tot 6%). Omdat het deels om strategische zichtlocaties gaat, lijkt de leegstand in Gorredijk wel groter. Gezien de gemiddelde leeftijd van de ondernemers in de Hoofdstraat is de kans groot dat de leegstand hier verder toeneemt. Datzelfde geldt voor de Hoofdstraat in Beetsterzwaag, waar leegstand nu nog geen probleem is, maar het wel kan worden. Wanneer te veel winkels een andere functie krijgen, bijvoorbeeld horeca of galerie, kan de uitstraling van de winkelstraat volgens het rapport snel achteruitgaan.

Assortiment winkels

Vierkante meters winkeloppervlak zijn er meer dan voldoende in de drie dorpen. Gorredijk trekt volgens het rapport bovengemiddeld veel publiek van buiten de directe regio. De koopkrachtbinding, de mate waarin inwoners hun bestedingen in het eigen gebied doen, is hoog. Het centrum heeft een sterk aanbod in dagelijkse boodschappen en is sterk in de sector in/om huis en mode. Toch heeft het aanbod op basis van de koopkrachtbinding een overcapaciteit van 9.400 m2. De nog aanwezige kleine uitbreidingsruimte in de dagelijkse boodschappen wordt helemaal ingenomen door de aanstaande uitbreidingen van Albert Heijn en Poiesz.

Ureterp heeft buiten de supermarkten Coop en Poiesz vrijwel geen landelijke ketens. Het rapport is kritisch op de twee supermarkten. Ze zijn beide relatief klein en vergelijkbaar. Ruimte voor de komst van een derde supermarkt is er niet, maar een discounter (Aldi of Lidl) zou het aanbod aantrekkelijker maken. Het aanbod in/om huis is in Ureterp beperkt, maar er is ook geen ruimte voor meer. Sterker nog, op basis van de koopkrachtbinding is er nu al sprake van een overaanbod. Beetsterzwaag heeft een ruim aanbod en grote diversiteit aan zelfstandige ondernemers. Er zijn nauwelijks ketenbedrijven. Het aanbod en de vraag zijn redelijk met elkaar in evenwicht. Extra ruimte voor nieuwe toetreders is er niet.

Gorredijk gem. Opsterland

Bereikbaarheid

De structuur van de winkelgebieden kan volgens het rapport sterk verbeteren. In Gorredijk zitten alle grote publiekstrekkers dicht bij elkaar, maar niet meer in de Hoofdstraat, de traditionele winkelkern. Het gebied rondom de hoofdbrug is te weinig aantrekkelijk als echt centrum en het aanbod goede daghoreca ontbreekt. In de huidige structuur is het lastig rondjes te maken, terwijl het publiek dat graag wil. Het zuidelijke deel van de Hoofdstraat verliest haar aantrekkingskracht en dat dreigt ook voor de Brouwerswal. De detailhandelsvisie zet ook de rijrichting in de Hoofdstraat weer op de agenda. De onderzoekers pleiten voor tweerichtingsverkeer of minimaal omdraaien van de rijrichting. Ureterp heeft door leegstand volgens de onderzoekers een te versnipperd aanbod en van een echte winkelstructuur is dan ook geen sprake meer. Het gratis parkeren in alle drie dorpen is een groot voordeel, maar de onderzoekers concluderen wel dat de parkeerplaatsen veel beter aangegeven kunnen worden. Beetsterzwaag kampt nog wel met een groot probleem in het aantal parkeerplaatsen.

Beetsterzwaag gem. Opsterland

Ureterp gem. Opsterland

Wethouder Piet van Dijk:

‘Eerst gezamenlijke visie’ De opgestelde detailhandelsvisie staat volgens wethouder Piet van Dijk vol aanknopingspunten voor acties. Maar zover is het nog niet. “Het is een advies vanuit de detailhandel, opgezet samen met ondernemers uit de drie dorpen. Nu mag iedereen er eerst wat van vinden. Pas als er een gemeenschappelijke visie is, is het tijd voor verdere plannen.” Die gezamenlijke visie in de dorpen is volgens de wethouder heel belangrijk. “Over parkeren,

rijrichting en invulling van centra kun je eindeloos discussiëren, maar als je geen gemeenschappelijke visie over een gebied hebt, leidt het tot niets.” De kracht van de detailhandelsvisie ligt volgens Van Dijk in de duidelijkheid over de kwaliteit en de functies van de drie winkelcentra. Die zijn voor ieder dorp anders. “De grote uitdaging is hoe die kwaliteiten beter te benutten.” In tegenstelling tot het verleden moeten ondernemers niet verwachten dat

de gemeente hierin de regie neemt. “De rijrichting in de Hoofdstraat in Gorredijk is bijvoorbeeld al jaren een thema. Voordat wij daarmee aan de gang gaan, moet een ruime meerderheid van de ondernemers eerst aangeven dat het anders moet. Natuurlijk kunnen wij met de inrichting van de openbare ruimte en bewegwijzering iets doen, maar het aantrekkelijk maken van een centrum is toch vooral een zaak van de ondernemers zelf. Gorredijk kan

bijvoorbeeld het eigen dorp veel beter op de kaart zetten.” Een centrummanager kan een belangrijke rol spelen in het samen optrekken. In Gorredijk zijn daar volgens Van Dijk goede ervaringen mee. Daarom kijkt de wethouder of Ureterp en Beetsterzwaag ook een gezamenlijke centrummanager kunnen krijgen. Er zijn voor deze functie al kandidaten in beeld.


Sa!

22 april 2015

23

www.sa24.nl

BHS en Bedrijven werken samen in TechNetkring

Liefde techniek begint op basisschool De Burgemeester Harmsma School (BHS) en een groep technische bedrijven slaan de handen ineen om meer leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de techniek. De oprichting van een TechNetkring moet daarbij helpen. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Leerlingen van veertien, vijftien jaar nog enthousiast maken voor techniek is lastig. Dat is de ervaring van Jelke van der Velde, decaan op de BHS. “Onderzoeken wijzen uit dat die interesse zich vooral ontwikkelt in de groepen 7 en 8 van de basisschool.” De BHS ontvangt daarom al jaren groepen basisschoolleerlingen die op de vmbo-school kunnen proeven van techniek. Vorige week is met de oprichting van een TechNetkring in Gorredijk een volgende stap gezet. De BHS gaat samen met een aantal plaatselijke ondernemers techniek nog meer promoten. De school heeft een uitgebreide techniekafdeling met aandacht voor hout, metaal, autotechniek en installatietechniek. Docent Han van der Molen: “Het aantal techniekleerlingen is vrij constant, maar alles wijst op een naderende krimp. Daar willen we nu op inspelen.”

Snelle route

Landelijk is de belangstelling voor technische opleidingen en beroepen al jaren een veelbesproken onderwerp. Technische bedrijven schreeuwen om lastig te vinden vakspecialisten. Regelmatig klinkt de roep om terugkeer van de oude ambachtsschool, maar de huidige opleidingen proberen ook volop het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken. Zo volgen talenten in de huidige techniekklassen van de BHS extra lessen om intensiever in aanraking te komen met technische sectoren. Ook draait een aantal leerlingen een middag per week mee op het mbo. Van der Velde: “Laten ze zien toppers te zijn, dan kunnen ze na het vmbo instromen in het tweede jaar mbo. Zo creëer je een snelle turbo-route naar het hbo.” Het is een antwoord op een trend dat leerlingen kiezen voor routes richting hbo via een bredere havo-opleiding.

Beroepenworkshops Een ander voorbeeld van kennismaken met de praktijk zijn beroepenworkshops, zoals onlangs voor de klas 3-leerlingen op het Zorg & Welzijn-plein van de BHS. Van schoonheidsspecialiste tot brandweerman, van chef-kok tot nagelstylist, voor iedereen was er wel iets leuks. De school gebruikt voor het praktijkonderwijs onderwijspleinen, met werkpleksimulaties. Hier voeren leerlingen opdrachten uit in een zo getrouw mogelijke werkomgeving. Workshops op school van echte professionals brengen de leerlingen nog dichter bij de praktijk.

De technieksector heeft volgens Van der Molen nog altijd te kampen met een taai imagoprobleem. “Het beeld van olie, smerige handen en overalls. Dat is ook techniek, maar er is veel meer. Kijk je naar kansen op werk, dan kun je niet om techniek heen.” Van der Molen constateert wel dat kinderen die de basisschool verlaten minder techniekgevoel hebben dan in het verleden. “Vroeger was hutten bouwen en sleutelen bijvoorbeeld veel populairder dan nu. Dat zijn wel activiteiten die het gevoel voor techniek prikkelen.” Heel voorzichtig legt hij ook een verband met het geringe aantal mannelijke leerkrachten op de basisscholen. Siebe Sietzema van Sietzema Techniek is aanjager van de TechNetkring (zie kader). “De technische sectoren bieden een goede toekomst met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden. Bij techniek komt ook ongelofelijk veel computertechnologie kijken. Een auto gaat bij een probleem eerst aan de computer en bij veel industriële machines is er een combinatie van besturingssystemen en robottechnologie.” Wil de technieksector in de toekomst kunnen vissen uit een vollere vijver goede vaklui, dan is het volgens Van der Molen een goede zaak dat onderwijs en bedrijfsleven nauwer gaan samenwerken. “Ik ben blij met de TechNetkring. Je kunt dit veel beter als brede technieksector oppakken dan dat iedere techniekbranche dat voor zichzelf doet.” Snuffelen is dan het centrale woord. Leerlingen moeten zich zo breed mogelijk kunnen oriënteren in de praktijk. De BHS heeft al volop ervaring met snuffelstages en bedrijfsbezoeken. Via het project Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) heeft de school ook contact met een groot aantal bedrijven. De oorspronkelijke opzet om leerlingen een lesmodule bij een bedrijf te laten volgen, bleek in de praktijk lastig. Van der Velde: “De aandacht ligt nu meer op loopbaanoriëntatie, een kennismaking met bedrijven en sectoren. Daarom is het ook zo mooi dat de deelnemers aan de TechNetkring een mix vormen van allerlei technische sectoren.”

Oktober

De TechNetkring Gorredijk komt in oktober van dit jaar met de eerste grote activiteiten. De BHS organiseert samen met Technics4U op 9 oktober een uitdagend en grootschalig techniekevenement voor de basisschoolleerlingen. Een dag later openen vijf deelnemers

aan de TechNetkring hun deuren voor de basisschoolleerlingen en hun ouders. De leerlingen krijgen dan een lege gereedschapskist mee, die ze op de vijf bedrijven kunnen vullen.

Siebe Sietzema:

De vijver is klein Siebe Sietzema staat aan de wieg van de TechNetkring in Gorredijk. Het idee ontstond vorig jaar na de verhuizing van het bedrijf. “We wilden bij de opening geen bloemen of cadeaus, maar vroegen een bijdrage voor ons project ‘Jong technisch talent’. Ons bedrijf is niet geschikt voor stages, maar wij willen wel graag bijdragen aan nieuwe instroom in de technische sectoren. Hier is TechNetkring Gorredijk uit voortgekomen.” Sietzema Techniek (vijf medewerkers) is gespecialiseerd in slijtvaste oppervlaktelagen. “Dat is heel specialistisch werk en dus is het erg lastig om goed personeel te vinden. De vijver is te klein. Met de TechNetkring hopen we de vijver te vergroten. Dat is in ieders belang.”

Deelnemers:

Adremo Revalidatietechniek, Broekens, Bromach, Frederiks Interieurs, Johan Hoen Tuinmachines, Houttec, Autobedrijf Maiko de Jager, DEJONG hot water tanks, BouwGorredijk, Apparatenfabriek Het Noorden, On Tour Tweewielers, Sietzema Techniek, Verweij Autoschade, VConsyst, Autobedrijf Jaap de Vries, De Vries Interieur Metaal, Wiegers Process Innovations en Van Wijnen.


99 CENT

Pepsi, Sisi, Holy Soda en 7UP 1.5 literflessen

99

ALLE Lipton

99

AH Rondbrood

99

Mona pudding 450 gram

CENT

Per stuk. M.u.v. Yellow Label Thee

Alle varianten. Per fles.

14.39

9.99

99 CENT

Hertog Jan of Jupiler krat

24 flesjes a 0,25 of 0,3 liter. Max. 6 kratten per klant.

Old Amsterdam kaas van de versafdeling Alle varianten. Per 100 gram. Actieprijs per kilo 9,90

2e

6.73

CENT

AH Ham- of kipburgers 2 stuks Per schaal

CENT

99 CENT

Honing dubbelpak

Alle varianten. Per pak. OP=OP

Hak groenteconserven 610-720 gram

CENT

CENT

Vers uit onze oven. Wit of bruin. Per heel brood.

Alle varianten. Per beker.

Alle varianten. Per pot.

BESPAAR

2

HALVE PRIJS

8.98

99

99

EURO

AH Perla snelfiltermaling en bonen Alle varianten, combineren mogelijk.

5.99

3.99

ALLE Torres Spanje

Bijv. Vina Brava Parallada Gamacha of Vina Brava Tempranillo. Fles 0,75 liter*

13.29

9.99

Page original toiletpapier Pak 40 rollen

23.99 Witte Reus 77 wasbeurten

9.99

Alle varianten. Per fles of doos.

Sa! week 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you